Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater spørgeskemaundersøgelse:"

Transkript

1 Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt. procentopgørelser) Vi valgte at husstandsomdele spørgeskemaerne til samtlige beboere (ca. 880) med den sidste udgave af Nyhedsbladet (lagt løst ind i dette) i slutningen af september. Det var for at nå ud til så bred en modtagergruppe som muligt, velvidende at det i denne undersøgelse så ikke ville være realistisk at imødekomme det oprindelige succeskriterium - at 2 / 3 af de adspurgte bruger hjemmesiden og / eller læser nyhedsbladet. Vores eget interne succeskriterium var 50 besvarelser, som vi således næsten nåede. For at gøre det attraktivt at deltage i spørgeskemaundersøgelsen blev der udloddet to gavekort til udtrækning blandt respondenterne på de indkomne besvarelser. Efter tidsfristen er der endvidere aktivt efterspurgt besvarelser hos beboere og frivillige, som vi er stødt på i hverdagen. Man må dog konkludere, at svarprocenten naturligvis påvirker brugbarheden af undersøgelsen mærkbart negativt. Et særligt forbehold at tage er, at Nyhedsbladet og spørgeskemaet uheldigvis er blevet uddelt tillige med reklamer, og dermed kan være blevet overset. Vi overvejede også at udsende spørgeskemaet digitalt og muliggøre denne kanal til besvarelser, hvilket vi i bakspejlet måske nok skulle have iværksat. Baggrundsviden spg. 1, 2 og 3: Opgørelse over antal personer i husstanden, alder på respondenten, og hvorvidt de har mindreårige børn: eller flere 11 besvarelser 13 besvarelser 19 besvarelser Alder på disse: Alder på disse: Alder på disse: 50 år og opefter: 9 pers. 50 år og opefter: 6 pers. 50 år og opefter: 4 pers. ml. 35 og 49 år: 2 pers. ml. 35 og 49 år: 4 pers. ml. 35 og 49 år: 11 pers. ml. 18 og 34 år: 3 pers. ml. 25 og 34 år: 3 pers. ml. 18 og 24 år: 1 pers. Har børn: Har børn: Har børn: ml. 0 og 6 år: 1 pers. ml. 7 og 17 år: 2 pers. ml. 0 og 6 år: 2 pers. ml. 7 og 17 år:15 pers.

2 Baggrundsoplysningerne er tænkt ind i spørgeskemaundersøgelsen som en mulighed for at kunne se tendenser ift. kommunikationen med forskellige målgrupper, med andre ord hvordan vi bedst har fat i eller kan få fat i personer fra forskellige aldersgrupper og med forskellig etnicitet. Da svarprocenten ift. antallet af samtlige beboere i området er minimal, er der dog i denne opgørelse som udgangspunkt ikke taget forbehold for disse baggrundsoplysninger under de enkelte spørgsmål. Spg. 4. Hvilket land er du født i: Danmark: Grønland: Polen: Japan: England: Iran: Serbien: Bosnien: Tyrkiet: Vietnam: Pakistan: Statistikken viser, at boligområdet har ca. 42 % beboere med anden etnisk baggrund end dansk. I denne stikprøve udgør antallet af respondenter med anden etnisk baggrund end dansk 16 ud af 43, altså 37,2 %. Det gør den som udgangspunkt pænt repræsentativ! Spg. 5. Ønsker du eller har du behov for at få informationer på et andet sprog end dansk? Ja Nej Blank Der synes ikke umiddelbart at være noget behov for informationer på andet sprog end dansk. Et forbehold må dog være, at respondenterne for at kunne besvare selve spørgeskemaet på egen hånd må kunne begå sig godt på dansk, og at en stor del af respondenterne hører til dem, Aktivitetshuset allerede har god kontakt med. To af dem, der har ønsket andet sprog, er fra henholdsvist Vietnam og Grønland.

3 Nyhedsbladet: 6. Jeg læser altid eller næsten Jeg læser nogle gange bladet Jeg får bladet, men læser det altid bladet aldrig eller næsten aldrig 26 (+ 3) 14 (+ 3- den ene via mail) 3 Nyhedsbladet er ganske populært: 60,5 % læser altid eller næsten altid bladet, 32, 6 læser det nogle gange, og kun 7 % læser det aldrig. Det vil sige, at det rent faktisk er langt over 2 / 3 af respondenterne, der bruger Nyhedsbladet (tilrettet succeskriterium!) De, som ikke læser det, angiver manglende interesse, og vi kan konstatere, at disse er beboere med anden etnisk baggrund end dansk. Af dem, der nogle gange læser det, er der kommentarer fra personer med anden etnisk baggrund end dansk, og de nævner manglende tid og sprogkundskaber som begrundelse. Kommentarerne vidner endvidere om, at man har en interesse i Nyhedsbladet, fordi det er interessant at læse om området, og fordi man gerne vil høre nyt og følge med i, hvad der sker. Et tiltag fra redaktionens side kan være fremover at have et øget fokus på et let og flydende dansk sprog for i højere grad at tilgodese beboere med begrænsede sprogkundskaber. 7. Hvad synes du om indholdet af Nyhedsbladet? Bladet er allerede spændende og varieret hver gang: 20 (4) Flere af dem, der har krydset af, at de finder bladet spændende og varieret allerede, er alligevel kommet med forslag / ønsker! En skriver, at vedkommende er ny og derfor kun har set bladet én gang og ikke ved, hvad der er generelt. Ønsker til: Mere information fra boligforeningen / varmemesteren: 21 Mere information fra bestyrelserne / 18 husrådet: Flere artikler skrevet af beboere: 14 (+ 1) Flere artikler om beboerne: 12 (+ 1) Flere artikler for børn(tilføjet unge): 6 Flere artikler for ældre : 5

4 Respondenterne har kunnet sætte kryds ved flere eller alle ønsker, hvorfor tallene summerer til mere end 43 (og 100 %). Der er flest, som ønsker mere information fra boligforeningen og varmemesteren (48,8 %) samt bestyrelserne og husrådet (41,9 %), stærkt forfulgt af flere artikler af og om beboerne (32,6 og 27,9 %). Der er også en smule opbakning til flere artikler for børn, unge og ældre (14 % og 11,6 %). Der er indkommet flere forslag til indhold i Nyhedsbladet, som fremgår af spg Andre forslag og kommentarer til Nyhedsbladet: - Flere små artikler om forskellige emner. Spændende med opskrifter / gode tips til sundhed, forskellige traditioner / kultur m.fl. Sæt / skriv fristdato for evt. artikel, som folk kan sende ind til det næste nummer. - Læserbreve og debat om forholdene i afdelingen - Jeg kunne godt tænke mig at vide mere om fremtiden og ideer fra de to punkter - Mødereferater fra afdelingsbestyrelse og husråd. Praktiske informationer fra varmemesteren, så som hvornår skal den eksisterende beplantning fjernes, hvornår bliver der plantet noget nyt. Andre praktiske oplysninger: parkering af cykler, biler, rod i opgangene, på terrasserne, vaskekældre. Evt. vedr. lovændringer vedr. boligområdet - Råd og regler som kan være relevante indenfor det sociale område, som f.eks. omhandler: ansøgning / hjælp til boligsikring / ydelse, varmetillæg, medicintilskud, hjælpemidler, efterlevelseshjælp, nedsat licens. Ændringer af relevante love for eksempelvis ovennævnte etc. Hjælp til ansøgning af uddannelsesstøtte, erhvervsuddannelse. Hvor kan børn / unge henvende sig, hvis de f.eks. har problemer i hjemmet? etc. - Side 9 pige Ønskerne vil indgå i redaktionen på Nyhedsbladets videre udviklingsarbejde og dermed på forskellig vis blive tilgodeset. Information fra bestyrelser, boligforening og varmemester vil således straks få mere fokus med faste tildelte pladser i kommende udgaver af Nyhedsbladet. De ønsker, der vedrører mere generelle råd og regler, vil evt. i stedet blive tænkt ind i forhold til indhold på hjemmesiden, da den digitale platform lettere kan favne en sådan informationsform og løbende ændringer. Endvidere tænkes der på sigt i en digital praksishåndbog for beboere og frivillige, der både kan rumme lovmæssigt stof på det sociale område samt erfaringer gjort i helhedsplanens periode til brug for nuværende og fremtidige frivillige i området. Dvs. at praksishåndbogen kan være en platform for informationer om kontaktpersoner, baggrund for trufne beslutninger og praksis ift. bestyrelser, husråd og frivilliges arbejde i de forløbne år.

5 Hjemmesiden: 9. Bruger du hjemmesiden: Ja Nej 10 (+ 2) 31 (+4) 2 har ikke svaret! Den ene skriver, at vedkommende ikke bruger internet 23,2 % bruger hjemmesiden. Af disse synes 70 %, at de finder de informationer, de skal bruge. Endvidere synes de fleste - 80 %, at det er nemt at finde de informationer, de skal bruge. Man må ved disse procenttal tage et stort forbehold pga. det meget lille antal brugere. 10 a. Finder du de informationer, du skal bruge på hjemmesiden? Ja Nej 7 (+1) 3 10 b. Er det nemt at finde de informationer, du skal bruge: Ja Nej 8 (+1) 2 Forslag til forbedringer: Der er ønske om mere opdateret info fra bestyrelser og husråd samt samme forslag til nyheder som til Nyhedsbladet. Billedgalleriet skaber problemer. Resultaterne har bl.a. gjort, at hjemmesidens overordnede funktion vil blive taget op til fornyet overvejelse. Det er således langt under 2 / 3 af respondenterne, der benytter sig af hjemmesiden (tilrettet succeskriterium). Det skønnes, at dette forum evt. fremover bedre vil tjene som et søgested / opslagssted for viden og kontaktinformationer end et decideret nyhedssite, der kræver meget og konstant opdatering, eftersom altså mindre end en fjerdedel drager fordel heraf. Der vil blive suppleret med et digitalt spørgeskema på hjemmesiden i nærmeste fremtid for at tilgodese evt. beboere, som evt. kun / eller udelukkende benytter digitale medier.

6 I selvevalueringen lover vi endvidere at bruge statistik fra hjemmesiden som kilde. Vi oplever pt. desværre tekniske vanskeligheder ift. at se brugbare tal for aktivitet på hjemmesiden. Nyhedsmailen: Spg. 11, 12, 13: Ja Nej Kender du vores nyhedsmail 15 (+3) 26 (+3) Får du vores nyhedsmail 10 (+3) 26 (+3) Kunne du tænke dig et 14 (+1) 13 (+2) abonnement En skriver, at vedkommende ikke har computer En skriver, at vedkommende aldrig læser sin mail En skriver, at vedkommende ikke bruger det over nettet kun når det kommer i postkassen Det er under halvdelen, der har angivet, at de kender nyhedsmailen (43 %). 23,3 % får på nuværende tidspunkt nyhedsmailen, som udsendes ca. en gang ugentligt, mens 32, 6 % godt kunne tænke sig et abonnement. Det er næsten det samme antal - 30,2 %, som direkte tilkendegiver, at de IKKE har noget ønske om at blive abonnement. Der er altså endvidere (for at tallene summerer til 100 procent) en restdel, som ikke har taget stilling i spørgeskemaet!! Resultaterne viser altså umiddelbart en positiv interesse og et potentiale i nyhedsmailen, der giver grobund for en aktiv fornyet indsats for at indfange de interesserede som abonnenter. Der er jævn efterspørgsel efter mere af de forskellige typer informationer i nyhedsmailen, hvilket fremgår af spg. 14 og 15! Vi har som supplement til spørgeskemaet kigget på statistiktallene for nyhedsmailen. De viser, at der i dag er 67 abonnenter, hvoraf gennemsnitligt 55 % også åbner og dermed læser mailen.

7 14. Synes du, at der mangler en bestemt type informationer i nyhedsmailen? Ja (sæt kryds X ved type information herunder): Information fra boligforeningen Information fra varmemesteren Information fra bestyrelserne / husrådet 5 (+1) 6 (+1) 8 (+1) Nej (sæt kryds X her) 9 + 1? (+4) 15. Hvad kan gøre nyhedsmailen mere relevant eller interessant? - Kunne godt tænke mig at høre hvad de laver og deres planer (boligforening, varmemester, bestyrelser, husråd) - Relevante aktuelle praktiske og oplysende meddelelser fra varmemesteren, referater fra bestyrelsen og husrådets møder. Fra boligforeningen: relevante oplysninger om lovændringer vedr. boligområdet samt tilskudsordninger af forskellig art. Regler for råderet, ændringer og vedligeholdelse af lejlighederne, terrasser mm. - I de snart 4 mdr. jeg har boet her har jeg ment, her var fredeligt og rart, dejligt med børns leg, og jeg synes, det er irrelevant, hvor mange sigtede her bor. Informationskanaler: 16) Hvor finder du informationer om aktiviteter og arrangementer i huset? (sæt gerne flere krydser X) Via opslag i din opgang 38 (+1) Via naboer 22 (+1) Andre steder / måder ( skriv i så fald hvor / hvordan) Via hjemmesiden 8 (+1) Via nyhedsmailen 7 (+2) Via Allan opsøgendes facebook 8 (+1) En skriver, at vedkommende ikke er interesseret 9 Petanque og Klippen, købmanden, beboerhuset, nyhedsbladet, ved at komme til aktiviteter i huset, mund til mund, via medierne (+3 kontakt til personer, nyhedsbladet, styregruppen)

8 Det er klart opslagene, der fortsat vækker størst opmærksomhed. Hele 88,4 % tilkendegiver, at de lægger mærke hertil. Halvdelen 50,6 % får nyheder gennem naboerne. De resterende nyhedskilder når mellem 16,3 og 20, 3 % af beboerne. Resultaterne og de sidste øvrige kommentarer til kommunikationen mellem beboerne og de ansatte i Aktivitetshuset viser, at det er vigtigt fortsat at bruge forskellige informationskanaler for at nå de forskellige beboere.

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015 - af helhedsplanen del. 2 Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne evaluering? Baggrund for og formål med evalueringen... 4 Læsevejledning 4 Udgangspunkt for helhedsplanen og de faktuelle resultater...

Læs mere

NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken

NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken Årgang 3. Nummer 2. Maj 2014. Forårsstemning - spiring og vækst i og omkring huset Genbrugsen - i ny udgave TEMA: Frivillighed 5 Portrætter: Derfor

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Afrapportering for fase 3 anden kvantitative test. i projektet

Afrapportering for fase 3 anden kvantitative test. i projektet Afrapportering for fase 3 anden kvantitative test. i projektet Social kapital i boligområder, blandt børn, unge og beboere med anden kulturel eller sproglig baggrund end dansk (BUE) August 2008 Nørregård-Nielsen

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Første samt anden projektperiode

Første samt anden projektperiode Opsamlende afrapportering for det samlede projekt: Social kapital i boligområder, blandt børn, unge og beboere med anden kulturel eller sproglig baggrund end dansk Første samt anden projektperiode Rådgivende

Læs mere

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget

Læs mere

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Rapport april 2006 Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Borgerundersøgelse marts-april 2006 Ballerup Kommune. Hold-an Vej 7 2750

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

Indholdsfortegnelse OM PROGRAMMET OM CROSSMEDIA KONCEPTET 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER 4 OM APP EN 5 TENTPOLES & TIE- INS 6

Indholdsfortegnelse OM PROGRAMMET OM CROSSMEDIA KONCEPTET 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER 4 OM APP EN 5 TENTPOLES & TIE- INS 6 Indholdsfortegnelse OM PROGRAMMET 2 2 OM CROSSMEDIA KONCEPTET 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER 4 OM APP EN 5 TENTPOLES & TIE- INS 6 SAMSPILLET MELLEM PLATFORME OG INDHOLDSELEMENTER 7 DELELEMENTERNE IFT. TID 7

Læs mere