Allerød Lærerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allerød Lærerforening"

Transkript

1 Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes skoler. Allerød Lærerforening Januar 2011

2 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen har været at afdække, hvordan Arbejdstidsaftale 08 opleves af lærerne/børnehaveklasselederne. Der arbejder knap 400 lærere og børnehaveklasseledere på de 8 skoler i Allerød. Da 91 har svaret, svarer det til, at ca. 1/4 af medlemmerne har hjulpet os med besvarelserne. Danmarks Lærerforening har stået for indsamlingen og den statistiske bearbejdelse af datamateriale, og har samtidig sikret fuld anonymitet for de deltagende lærere og børnehaveklasseledere. Tak for alle besvarelserne, selvom det var tæt på juleferien. Vi synes, at besvarelserne et godt stykke hen ad vejen afspejler de bemærkninger, som vi har hørt de sidste par år. Vi har fået noget at arbejde videre med, både i forbindelse med de kommende forhandlinger om en ny aftale, men også sammen med TR for at optimere forholdene for teamsamarbejdet på skolen. Vores indsats vil fortsat dreje sig om at ændre vore arbejdsvilkår til fælles bedste. Vi har også læst de mange gode og konstruktive bemærkninger, der fulgte med besvarelserne. De vil blive taget op i Kredsstyrelsen og vil indgå i vores fortsatte arbejde med A08. I er altid velkommen til at give jeres mening til kende over for os gerne skriftligt på mailen, men ellers gennem jeres TR. Nærværende beskrivelse samt hele spørgeskemaundersøgelsen, bortset fra deltagernes personlige kommentarer, kan findes på vores hjemmeside Arbejdstidsaftale 08 Målet med Arbejdstidsaftale 08 er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads med engagerede og kompetente lærere, børnehaveklasseledere og ledere. Dét gør aftalen bl.a. ved at give lærerne ansvaret for selvstændigt og professionelt at løse den samlede undervisningsopgave. Samtidig giver den skoleledelsen ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse og for at sætte mål og give retning for lærernes arbejde. Allerød Lærerforening ønsker en folkeskole, hvor det er undervisningen af eleverne, der er i centrum. En folkeskole, hvor eleverne rustes til at klare sig godt i uddannelsessystemet og i livet. Og hvor dialog om mål og behov i undervisningen er grundlaget for skolens udvikling. Det er bl.a. derfor, at aftalen definerer undervisningsopgaven i folkeskolen som et samlet hele for både undervisning og opgaver i tilknytning til undervisningen. 2

3 Overordnet konklusion Nedenfor kan læses den samlede konklusion på vor lille undersøgelse, men ellers kan vore kommentarer læses ud for hvert spørgsmål. Det er svært at lave en overordnet konklusion, da nogle af resultaterne peger i forskellige retninger. Svarprocenten kunne vi godt have ønsket os højere, men vi har valgt at tolke tallene således, at hvis man var meget utilfreds med A08, havde der her været en oplagt mulighed for at bidrage. Derfor er vores konklusion, at der er overvejende tilfredshed med aftalen, og det er i den retning, vi fortsætter vores arbejde. Der er dog helt klart plads til forbedringer. Vi vil arbejde med fokus på teamsamarbejdet og ledelsens opgave med at sætte mål og give retning for arbejdet. Se i øvrigt kredsens bemærkninger til hvert spørgsmål og svar. Her har vi for overskuelighedens skyld slået tallene for uenig/delvis uenig og for delvis enig/enig sammen. Allerød Lærerforening opfordrer til, at alle interessenter på skoleområdet vil være med til at debattere Arbejdstidsaftale 08 som rammen for fremskridtets folkeskole. God læsning! Venlig hilsen Kredsstyrelsen Allerød Lærerforening 3

4 Datamateriale. Det følgende udsagn handler om dialogen i forbindelse med Arbejdstidsaftale 08. Dialogen mellem ledelsen og den samlede gruppe af lærere/børnehaveklasseledere har været tilfredsstillende i forbindelse med implementeringen af arbejdstidsaftalen. Delvist uenig 18,7% Delvist enig 30,8% Enig 34,1% Ved ikke/har ingen erfaring 9,9% Ca. 65% af lærerne/børnehaveklasselederne syntes, at implementeringen af arbejdstidsaftalen har været tilfredsstillende i forhold til ledelsen. At ca. 25% mener, at dialogen ikke har været god nok, vil vi selvfølgelig debattere med forvaltningen. Samme spørgsmål blev stillet i forhold til teamene og den enkelte, og her er tallene en smule mindre, omkring 60%. De følgende udsagn handler om arbejdstidsaftale 08 i dagligdagen. Arbejdstidsaftalen giver gode muligheder for en fleksibel planlægning af skoleåret. Uenig 4,4% Delvist uenig 11,0% Delvist enig 34,1% Enig 39,6% Ved ikke/har ingen erfaring 11,0% I alt ,0% En af intensionerne med A08 var, at der skulle være en mere fleksibilitet. Det er dejligt at konstatere, at mange mener, at der er fleksibilitet tilstede i hverdagen. 4

5 Lærerne/børnehaveklasselederne har fået ansvaret for selvstændigt at løse den samlede undervisningsopgave. Delvist uenig 12,1% Delvist enig 30,8% Enig 41,8% Ved ikke/har ingen erfaring 8,8% Over 72% af de adspurgte giver udtryk for, at lærerne/børnehaveklasselederne har fået ansvaret for selvstændigt at løse den samlede undervisningsopgave. Det er centralt for aftalen, at skolelederne har tillid til, at ansvaret for den samlede undervisningsopgave varetages fornuftigt af lærerne/børnehaveklasselederne. Svarprocenterne er stort set de samme på spørgsmålet om, hvorvidt vi har taget ansvaret. Arbejdstidsaftalen giver teamet mulighed for at løse den samlede undervisningsopgave. Delvist uenig 20,9% Delvist enig 33,0% Enig 34,1% Ved ikke/har ingen erfaring 5,5% 2/3 af lærerne mener, at opgaven kan løses af teamet. Dog er der 1/3, der ikke opfatter dette - måske har vi her kilden til problemerne omkring teamsamarbejdet på skolerne. 5

6 Arbejdstidsaftalen giver teamet mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af skoleog hjemsamarbejdet. Delvist uenig 13,2% Delvist enig 34,1% Enig 42,9% Ved ikke/har ingen erfaring 3,3% Arbejdstidsaftale 08 giver mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af skolehjemsamarbejdet. Dette afspejler sig tydeligt i undersøgelsens resultat. 77% svarer, at skole- og hjemsamarbejdet er blevet mere fleksibelt at tilrettelægge. Vi skal dog huske på bemærkningerne fra sidste år om, at det er en af de ting, der er vanskelig at få til at fungere. Det er stadig de samme lærere, der bliver belastet. Arbejdstidsaftalens intentioner om en mere enkel, fleksibel og ubureaukratisk planlægning på skolen kan mærkes på skolen. Uenig 20,9% Delvist uenig 27,5% Delvist enig 28,6% Enig 17,6% Ved ikke/har ingen erfaring 5,5% Her er svarene meget bredt fordelt. Det harmonerer ikke helt med svarene på andre spørgsmål, men noget tyder på, at intentionerne om planlægningen på skolerne ikke er slået igennem. Dette er et vigtigt punkt som både kreds, TR og skoleledelse bør arbejde med. 6

7 Der er en løbende dialog mellem ledelsen og lærerne/børnehaveklasse-lederne om mål og resultater af undervisningen samt løbende prioriteringer og omprioriteringer, så arbejdsopgaverne kan tilpasses. Uenig 20,9% Delvist uenig 29,7% Delvist enig 30,8% Enig 13,2% Ved ikke/har ingen erfaring 5,5% Halvdelen af lærerne/børnehaveklasselederne savner en løbende dialog om mål og resultater af undervisningen samt tilpasning af arbejdsopgaverne. Dette kan tolkes som et yderligere behov/ ønske om øget fokus på fagprofessionel pædagogisk ledelse på skolerne i Allerød Kommune. Vi skal også her være opmærksomme på, at prioritering/ omprioritering af arbejdsopgaver ikke er helt på plads. Skolens ledelse udviser klar og tydelig ledelse ved at sætte mål og give retning for lærernes/børnehaveklasseledernes arbejde. Uenig 17,6% Delvist uenig 35,2% Delvist enig 31,9% Enig 11,0% Ved ikke/har ingen erfaring 4,4% Det er betænkeligt, at så få er enige i dette spørgsmål. Det er et tema, som kredsen vil tage op med forvaltningen. 7

8 De følgende udsagn handler om intentionerne med arbejdstidsaftale 08. Arbejdstidsaftalen understøtter lærernes/børnehaveklasseledernes professionelle ansvar for undervisningen. Uenig 4,4% Delvist uenig 13,2% Delvist enig 34,1% Enig 41,8% Ved ikke/har ingen erfaring 6,6% Ca. 76% af lærerne/børnehaveklasselederne svarer i undersøgelsen positivt på, at aftalen understøtter deres professionelle ansvar for undervisningen. Da aftalen er en professionsaftale, er dette resultat tegn på, hvor vigtigt det er at forsætte arbejdet på en Arbejdstidsaftale 08. Arbejdstidsaftalen giver en udjævning af undervisningstimetallet, så færre har fået et højt undervisningstimetal og færre et lavt undervisningstimetal. Delvist uenig 7,7% Delvist enig 25,3% Enig 31,9% Ved ikke/har ingen erfaring 28,6% Det er glædeligt at se, hvor få der er uenig i, at dette er tilfældet. Godt 57% oplever, at det har givet en udjævning af arbejdsopgaverne. Men samtidig er det markant, at 28,6% svarer ved ikke. 8

9 Arbejdstidsaftalens intentioner om tillid, dialog og samarbejde afspejles i den pædagogiske ledelse af skolen. Uenig 8,8% Delvist uenig 13,2% Delvist enig 46,2% Enig 23,1% Ved ikke/har ingen erfaring 8,8% Ca. 70% er enig i, at denne intention er opfyldt. Det er fint, men det må være et mål for ledelsen at få de sidste 30% med. Et godt punkt til et lærermøde. Arbejdstidsaftalens intention om at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtte folkeskolen som attraktiv arbejdsplads afspejler sig i dagligdagen. Uenig 15,4% Delvist uenig 16,5% Delvist enig 44,0% Enig 15,4% Ved ikke/har ingen erfaring 8,8% 60% af mener, at A08 s intentioner afspejler sig i dagligdagen, men vi bemærker, at 32% ikke har den opfattelse. Spørgsmålet er meget stort og overordnet. Svarerne er også meget bredt fordelt. Vi er ikke i tvivl om, at der fortsat skal være fokus på dette spørgsmål. 9

Fredericia Lærerkreds

Fredericia Lærerkreds Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 20. marts 2015 Mundtlig beretning Kære medlemmer Det er dejligt igen at se så mange til den årlige generalforsamling her i Fredericia Lærerkreds. Godt at se og mærke,

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler Forfatter:

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING 2008

MUNDTLIG BERETNING 2008 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er

Læs mere

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Jeg vil gerne byde jer velkommen til generalforsamling 2015. Vi skal helt efter traditionen indlede med at vælge en dirigent, der kan sikre, at vi kommer igennem

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Skolereformen i Sorø Kommune

Skolereformen i Sorø Kommune Skolereformen i Sorø Kommune Nyhedsbrev nr. 5, marts 2014 Kære forældre, elever, medarbejdere og alle med interesse for folkeskolerne i Sorø Kommune Så har nyhedsbrev nr. 5 set dagens lys, og endnu en

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22

Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22 Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 22 Denne rapport indeholder besvarelser for 22 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 100 %. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 10-02-2015-24-02-2015.

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere