Bilag. Analyse af øget brug af videotolkning og videomøder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Analyse af øget brug af videotolkning og videomøder"

Transkript

1 Bilag Analyse af øget brug af videotolkning og videomøder Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: Implement Consulting Group Strandvejen 56 DK-2900 Hellerup T: maj 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Bilag 1: Afgrænsning Bilag 2: Datagrundlag Bilag 3: Business Case Bilag 4: Beregningsgrundlag for business case på det kommunale sundhedsområde Bilag 5: Beregningsgrundlag for business case på sygehuse Bilag 6: Indsatsrettede møder i kommuner Bilag 7: Indsatsrettede møder på sygehuse Bilag 8: Spørgeguide kommunesurvey Bilag 9: Spørgeskema til sygehussurvey Bilag 10: Spørgeskema tolkebureauer... 43

3 1. Indledning Dette bilagskompendie indeholder en række uddybende oplysninger om gennemførelsen af analyse af øget brug af videotolkning og videokonferencer på det kommunale sundhedsområde og på sygehuse. Bilaget indeholder Beskrivelse af afgrænsning af møder, der indgår i business casen Beskrivelse af dataindsamling og datagrundlag Beskrivelse af model for business case Beskrivelse af beregningsgrundlag for business case Spørgeskemaer, der er anvendt i analysen (hhv. kommuner, sygehuse, tolkebureauer)

4 2. Bilag 1: Afgrænsning af møder Der afholdes i dag en række forskellige møder på hhv. det kommunale sundhedsområde og på sygehusene. I dette kapitel er disse mødetyper kort beskrevet og eksemplificeret. Nedenfor følger først en beskrivelse af de møder, der er registreret på det kommunale område og dernæst på sygehuse. Det skal understreges, at alle mødetyper er afgrænset til sundhedsområdet. Det kommunale område På det kommunale område medtages udelukkende indsatsrettede møder, der enten er mellemkommunale eller tværsektorielle. Møder, der handler om generel ledelse/administration, er ikke medtaget i business casen, selvom de er mellemkommunale og tværsektorielle. Det samme gælder møder (selve indsatsen) med borgere/patienter. Nedenfor er de forskellige mødetyper uddybet med eksempler. Tabel 1: Beskrivelse af mødetyper i kommuner Møde Beskrivelse Eksempler på møder mellem kommuner Generel ledelse og administration (samt/herunder møder involverende direktionen) Faglig ledelse, sparring, planlægning, uddannelse Projekt og udvikling Indsatsrettede møder Møder mellem øverste ledelse, der angår ledelsesmæssige emner og administrative emner. Hertil hører opgaver og møder, der ikke direkte kan henføres til kerneopgaven. Møder om faglig ledelse, sparring, netværksmøder, udvikling af medarbejderes kompetencer mv. Møder om konkrete projekter og indsatser på sundhedsområdet. Møder, der er direkte rettet mod patientrelaterede emner. Det er således møder, hvor den enkelte borger/gruppe af borgere er i centrum for dialogen.. Tværkommunalt ledernetværk Sundhedsstrategisk forum Møder i KL Møder om fællekommunale institutioner Klyngemøder i forskelligt regi fx velfærdsteknologi, Netværksmøder på en lang række forskellige områder og fora (fx visitatorenhed, sårgruppe, mv.) Erfa-grupper 6-bys samarbejde Møder om fælleskommunale udbud af fx hjælpemidler Samarbejdsprojekter (fx senhjerneskade, rehabiliteringsforløb mv.) Forløbskoordination Afklaring af konkrete indsatser på fællekommunale institutioner Eksempler på tværsektorielle møder Møder mellem direktioner på sygehuse og kommunale sundhedsdirektører Møder i Danske Regioner med deltagelse af kommunale chefer/ledere Møder om drøftelse af psykiatrisk samarbejde mellem psykiatrien i kommuner og regionspsykiatrien Møde i kontaktudvalg mellem sygehuse og kommuner Netværksmøder under regionen (afholdes for forskellige grupper) Klyngesamarbejde (KSS) Arbejdsgruppemøder mellem flere kommuner og sygehuse/region Styregruppemøder i projekter om fx tidlig opsporing, rehabilitering Udskrivningskonferencer, Forløbskoordination Øvrige møder om konkrete indsatser. Sygehuse På sygehuse er både indsatsrettede møder internt på sygehuset (mellem forskellige lokationer), møder mellem sygehuse, tværregionale møder og tværsektorielle møder medtaget i business casen. Kategorierne øverste ledelse og direktion, generel ledelse og administration samt møder med patienten er ikke omfattet af analysen. Tabel 2: Beskrivelse af mødetyper på sygehuse Møde Beskrivelse Internt på sygehuset Mellem sygehuse i regionen Mellem regioner Øverste Møder mellem ledelse og direktionerne på direktion sygehuse i regionen Møder mellem øverste ledelse, der angår ledelsesmæssige emner og administrative Direktionsmøder. Dialogmøder (mellem direktion og afdeling) Møder mellem direktioner fra sygehuse i forskellige regioner Sundhedsdirektionsforum Tværsektorielt Møder mellem direktioner på sygehuse og sundhedsdirektører 4

5 Generel ledelse og administration Faglig ledelse, sparring, planlægning, uddannelse Projekt og udvikling Indsatsrettede møder emner. Administrative møder om økonomi, servicefunktioner, personaleledelse og samtaler Opgaver og møder til, der ikke direkte kan henføres til kerneopgaven. Møder om faglig ledelse, sparring, netværksmøder, udvikling af medarbejderes kompetencer mv. Møder, der er direkte rettet mod patientrelaterede emner. Det er således møder, hvor den enkelte borger er i centrum for dialogen Personalemøder uden fagligt indhold MUS-samtaler Ledergruppemøder i afdelingen Personalemøder Temamøder Kliniske ledelsesmøder Personalemøder med fagligt indhold/planlægning Sygeplejekonferencer Kapacitetsmøder Etablering af nye funktioner Reorganisering af behandlingsaktivitet og -kapacitet Lægekonferencer Kliniske konferencer på tværs af specialer Koordineret behandling, udskrivning og indlæggelse fra akutmodtagelsen Pakkeforløb (hjerteog cancerforløb) Koordineret udredning (fx i diagnostiske centre) Planlægningschef-/ Økonomichefmøder Lederforum Netværksgrupper Konferencer og temadage Møder i sundhedsfaglige råd og komiteer Møder mellem afdelingsledelser på tværs af sygehuse Styregruppemøder på projekter (kliniske retningslinjer mv.) Projektgruppe-møder på regionale projekter Anvendelse af nye systemer, fx EPJ, FMK Møder mellem forskellige sygehuse om konkrete patienter Central visitation af patienter Konferering af individuelle patienter mellem hovedfunktion og højspecialiseret funktion Andre samarbejdsforumsmøder Forhandlingsmøder Mellemregional afregning Lederforum Møder i Danske Regioner Konferencer, temadage, foredrag, oplæg mv. om faglige emner Styregruppemøder på projekter (kliniske retningslinjer mv.) Samarbejde omkring patienter mellem højtspecialiserede afdelinger Lands og landsdelsfunktioner Møder mellem administrative medarbejdere og ledere om økonomistyring Møder om konkrete projekter og indsatser på sundhedsområdet. Møder om drøftelse af psykiatrisk samarbejde mellem psykiatrien i kommuner og regionspsykiatrien Møde i kontaktudvalg mellem sygehuse og kommuner Netværksmøder under regionen (afholdes for forskellige grupper) Klyngesamarbejde (KSS) Arbejdsgruppemøder mellem flere kommuner og sygehuse/region Styregruppemøder i projekter om fx tidlig opsporing, rehabilitering mv. Klyngesamarbejde (KSS) Lægelige konferencer Udskrivningskonferencer Forløbskoordination Øvrige møder om konkrete indsatser. 5

6 4. Bilag 2: Datagrundlag Dette afsnit er en uddybning af den beskrivelse af datagrundlaget, der allerede findes i rapporten. Analysen bygger på et omfattende empirisk grundlag. I figuren nedenfor ses et overblik over tilrettelæggelsen af analysens faser og aktiviteter. Figur 1: Oversigt over analysens aktiviteter 1 Indledende interview og workshopper Survey med 50 kommuner Survey med tolkebureauer 5 6 Besøg i 15 kommuner Survey med 15 sygehuse Besøg på 15 sygehuse 7 Opfølgende interviewaktiviteter 8 9 Udarbejdelse af business case Afrapportering For at kvalificere spørgerammer og fokusere analysen gennemførtes indledningsvis en række besøg og interview i tre kommuner, på to sygehuse og med tre tolkebureauer (1). I forlængelse heraf gennemførtes i alt tre spørgeskemaundersøgelser med henholdsvis tolkebureauer (3), kommuner (2) og sygehuse (4). Spørgeskemaundersøgelsen blandt tolkebureauerne (3) havde til formål at afdække den nuværende aktivitet af tolkning og videotolkninger i kommuner, på sygehuse og på øvrige tilstødende områder. Spørgeskemaundersøgelsen havde endvidere til formål at afdække tolkebureauernes kapacitet til videotolkning. Spørgeskemaundersøgelserne blandt kommuner og på sygehuse havde til formål at indsamle viden om udstyr, kapacitet og tolkninger. Tabel 3: Svarprocenter for spørgeskemaundersøgelser Kommuner Sygehuse Tolke Antal besvarede survey Antal besøg I alt Inviterede deltagere Svarprocent 86% 93% 65% Alle tre spørgeskemaundersøgelser blev gennemført som web-surveys. Efter endt svarfrist pågik telefonisk og skriftlig opfølgning til alle, der ikke havde svaret. Alle, der ikke havde svaret eller nægtet at deltage, blev ringet op minimum 8 gange med henblik på at indgå aftale om et interview. 6

7 Kommune Analysens centrale aktivitet var besøg i 15 kommuner (5) og på 15 sygehuse (6). Besøgene havde en varighed af 1-3 dage og omfattede interview med it-afdelinger, økonomiafdelinger, centrale medarbejdere samt kalendergennemgange med i alt 145 medarbejdere på det kommunale sundhedsområde og 120 medarbejdere på sygehuse med henblik på at kortlægge mødeaktiviteten. Der er som supplement til ovenstående indhentet en række faktuelle oplysninger om videoudstyr, omkostninger til drift, antal tolkninger og omkostninger hertil. I tabellen nedenfor fremgår en oversigt over antallet af kalendergennemgange på de besøgte enheder. Tabel 4: Kalendergennemgange fordelt på organisatoriske enheder. Antal kalendere Sygehuse Faxe 8 Rigshospitalet 15 Svendborg 10 Hvidovre/Amager Hospital 11 Gladsaxe 10 Gentofte Hospital/Bispebjerg 6 Esbjerg 10 Roskilde Sygehus 8 Frederikshavn 8 Nykøbing Falster Sygehus 7 Aalborg 17 OUH Odense 8 Aarhus 11 OUH Svendborg 6 Struer 9 Psykiatrien, Augustenborg 8 Glostrup 5 Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 9 Lolland 7 Århus Universitetshospital, Skejby 11 Silkeborg 8 Hospitalsenhed Vest 10 Odense 12 Aalborg Universitetssygehus 10 København 12 Psykiatrien i Nordjylland, Aalborg og Brønderslev 11 Varde 9 I alt 120 Helsingør 9 I alt 145 Antal kalendere 7

8 5. Bilag 3: Business Case Potentialerne ved øget brug af videotolkning og videokonferencer i sundhedsvæsenet i kommuner og på sygehuse er vurderet ved at opstille en business case for hvert af områderne. For sygehusene er der opstillet en business case for hver region, mens der på det kommunale område er opstillet en samlet business case for kommunerne. Udgangspunktet for business casene er Statens business case model, som er tilpasset den kommunale/regionale kontekst. I business casen indgår tre hovedelementer: Driftssituationen fremover uden øget brug af videoløsninger Driftssituationen fremover med øget brug af videoløsninger Udgifterne til øget brug af videoløsninger (implementering, investering i nyt udstyr). Figuren nedenfor illustrerer sammenhængen mellem disse begreber i business casen. Figur 1: Begreber i business casen Drift med øget brug af video Drift uden projekt (dvs. uden øget brug af video) Udgifter til videoudstyr mv. Drift med projekt (dvs. med øget brug af video) Udgift til projekt (dvs. til videoudstyr mv.) Potentiale Potentiale Drift uden øget brug af video Potentialet i form af nettogevinsten beregnes som forskellen mellem den fremtidige driftssituation med og uden øget brug af videoløsninger fratrukket udgifterne til videoudstyr og implementering. På baggrund af de årlige nettogevinster beregnes den samlede nettogevinst over den femårige periode. Den fremtidige driftssituation uden øget brug af videoløsninger tager udgangspunkt i situationen i dag, da det antages, at volumen i antal tolkninger og møder på sundhedsområdet i kommuner og regioner vil være konstant over den femårige periode. Det antages ligeledes, at kommuner og regioner i denne situation ikke investerer i ny videoteknologi (som vil kunne bruges til videotolkninger/møder). Den gennemførte dataindsamling peger endvidere på, at der ved at øge brugen af videoløsninger, ikke sker en stigning i antal møder/tolkninger. Udgangspunktet for den fremtidige driftssituation med øget brug af videoløsninger er derfor samme antal tolkninger/møder som i dag dog med forskel på, hvor mange der foregår ved hjælp af videoløsninger. For at simplificere beregningerne er der i business casen kun fokuseret på de forhold, som den øgede brug af videoløsninger påvirker. Der er således ikke medtaget udgifter til fx den årlige VDX-licens, som kommunerne og regionerne allerede i dag afholder, og som vil være uændret ved øget anvendelse af videoløsninger. Ligeledes er der i business casen kun medtaget den marginale ændring i udgifterne til fx helpdesk eller den øgede udskiftning af teknologi, som en forøget brug af videoløsninger medfører. 8

9 Denne tilgang har ingen indvirkning på de opstillede potentialer og er valgt for at mindske kompleksiteten i analyserne samt kommunernes og regionernes arbejdsbyrde med at indsamle data. Hvis VDX-afgiften fx inkluderes i analysen vil effekten være den samme i situationen uden øget brug af videoløsninger og i situationen med øget brug af videoløsninger, hvorfor nettoresultatet ved at indregne VDX-afgiften giver det samme som ved helt at udelade den fra business casen. På samme måde vil forskellen på helpdesk i de to situationer (med og uden øget brug af videoløsninger) være præcis den marginale påvirkning, som den øgede brug af videoløsninger har. Som beskrevet i afsnit 1.4 (metodisk tilgang) i hovedrapporten opstilles potentialet for to områder. 1) potentialet ved den eksisterende kapacitet og 2) potentialet ved investering i ny kapacitet. For det første område medtages således kun kommuner/sygehuse, der allerede har eksisterende kapacitet, mens der for område 2 medtages alle kommuner/sygehuse i Danmark. For både tolkninger og indsatsrettede møder på sygehuse er der ikke behov for ny kapacitet, hvorfor potentialet for de to områder er ens. 1 For tolkning på sygehuse opstilles to alternative fremtidige scenarier med øget brug af videotolkninger. Det ene alternativ tager udgangspunkt i den eksisterende prisstruktur og priser og indeholder således potentialet ved en omlægning af tolkninger til video under de i dag givne forhold. Det andet alternativ tager udgangspunkt i, at regionerne ved systematisk at arbejde med udbud med henblik på at sikre lavest mulige priser på videotolkning kan opnå en lavere pris. Dette alternativ forudsætter derfor, at alle regioner kan opnå tilsvarende priser, som den region der i dag har de laveste priser på videotolkning. For at tage højde for, at datagrundlaget for antallet af indsatsrettede møder på sundhedsområdet i kommuner og på sygehuse beror på en stikprøve blandt de medarbejdere, der afholder indsatsrettede møder, er der indlagt en usikkerhed i business casen. Der er således indlagt en usikkerhed på +/-15 % på antallet af afholdte møder, og dermed hvor mange møder, der kan overflyttes til video. Det samlede potentiale er således opgjort som et nedre spænd, en beregnet værdi samt et øvre spænd. Det nedre spænd er opgjort, som situationen, hvor antallet af møder er 15 % lavere end beregnet, og det øvre spænd er opgjort, som situationen, hvor antallet af møder er 15 % højere end beregnet. 1 Da analysen viser, at alle sygehuse reelt har tilstrækkelig kapacitet i dag, realiseres det fulde potentiale under scenarie 1. 9

10 6. Bilag 4: Beregningsgrundlag for business case på det kommunale sundhedsområde Nedenfor beskrives beregningsgrundlaget for business case for øget brug af videotolkning i kommuner. Nedenfor er følgende forudsætninger nærmere beskrevet: 1. Opregning 2. Antal tolkninger pr. år og overflytning til video 3. Pris og varighed 4. Kapacitet og indkøb af udstyr 5. Implementering 6. Support, vedligehold og udskiftning 6.1 Opregning fra stikprøve til nationalt niveau Beregningsgrundlag Opregningsmetode til antal tolkninger Opregningsmetode til opgørelse af andel videotolkninger Anvendt beregningsgrundlag Antal kommuner: Store byer: 6 Mellem kommuner: 31 Små kommuner: 61 Antal kommuner: Store kommuner: 6 Mellemstore kommuner: 31 Små kommuner: 61 Datakilde/begrundelse Antallet af tolkninger er indsamlet for knap 40 procent af landets kommuner gennem besøg og en spørgeskemaundersøgelse. På baggrund af disse og oplysninger fra Danmarks Statistik om antallet af borgere, der er indvandrere eller efterkommere (jf. Danmarks Statistiks defintion) beregnes en gennemsnitlig værdi for antal tolkninger pr borgere med anden baggrund end dansk. På baggrund af denne gennemsnitlige værdi estimeres antallet af tolkninger i hver af de kommuner, hvor der ikke foreligger data for antallet af tolkninger. Det samlede antal tolkninger er dermed estimeret med udgangspunkt i de faktiske data, der er indsamlet. Opregningen foretages i tre strata: de seks største byer, øvrige kommuner med over indbyggere (mellemstore kommuner) og kommuner med under indbyggere (små kommuner). Anvendelsen af borgere med anden baggrund end dansk som grundlag for opregningen betyder ikke, at alle borgere med anden baggrund end dansk har behov for tolkning, men at andelen forventes af være den bedste proxy for ekstrapolering af det afdækkede tolkeforbrug til de kommuner, hvor der ikke er indsamlet oplysninger herom. Da der er indhentet data fra landets 6 største byer, er der ikke behov for ekstrapolering af andelen af videotolkninger her. For de øvrige kommuner i stikprøven beregnes et uvægtet gennemsnit for hhv. mellemstore og små kommuner, der ekstrapoleres til de kommuner, der ikke er medtaget i stikprøven. 10

11 6.2 Antal tolkninger og overflytning til videotolkning Beregningsgrundlag Anvendt Datakilde/begrundelse beregningsgrundlag Antal tolkninger Antallet af tolkninger er estimeret på baggrund af oplysninger fra survey med kommuner og fra kommunebesøg samt oplysninger fra tolkebureauer og opregnet til nationalt niveau jf. ovenstående opregningsmetode. Andel videotolkninger 2 % Andel videotolkninger er estimeret på baggrund af oplysninger fra survey med kommuner og fra kommunebesøg samt oplysninger fra tolkebureauer og opregnet til nationalt niveau jf. ovenstående opregningsmetode. Andel telefontolkninger 7 % Andel telefointolkninger er estimeret på baggrund af oplysninger fra survey med kommuner og fra kommunebesøg samt oplysninger fra tolkebureauer og opregnet til nationalt niveau jf. ovenstående opregningsmetode. Udvikling i antallet af tolkninger (demografisk trend) 0 % årligt Oplysninger om antal tolkninger fra 2009 til 2013 tyder ikke på hverken en stigende eller faldende tendens i antallet af tolkninger som konsekvens af en demografisk trend. Endvidere har business casen kun et 5-årigt perspektiv, hvorfor der ikke kan Udvikling i antallet af tolkninger (som resultat af øget brug af videotolkning) forventes de store demografiske ændringer. 0 % årligt Data for antallet af tolkninger fra kommuner før og efter indførelsen af videotolkninger viser umiddelbart ingen ændring i det samlede antal tolkninger. Faglige hensyn 0 % På baggrund af de gennemførte interview med tolkebrugere i kommunerne både brugere, der i dag anvender videotolkning, og brugere, der ikke anvender videotolkning i dag - vurderes det, at der stort set ikke er nogle situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at gennemføre en tolkning via video. Strukturelle hensyn 5 % For enheder med meget få årlige tolkninger er drift af et videotolkeudstyr ikke meningsfuldt. Dog kan der på sigt formentlig bruges pc-baserede løsninger, som kan mindske denne andel dette indregnes dog ikke i business casen. Tolkninger i borgerens hjem 20 % Tolkninger, der foregår i borgerens hjem er ikke omfattet af denne analyse. På sundheds- /ældreområdet vil en stor del af tolkningerne inden for fx hjemmeplejen, hjælpemidler og sundhedsplejen foregå i borgeren hjem. Baseret på opgørelser fra kommuner og tolkebureauer vurderes det, at omkring 20 % af tolkningerne på sundheds- /ældreområdet foregår i borgerens hjem. Maksimal andel videotolkninger 68 % Andelen af tolkninger, der kan overflyttes til video, tager udgangspunkt i de faglige og strukturelle hensyn. Tolkninger i borgerens hjem og tolkninger, der i dag gennemføres som telefontolkninger, overflyttes ikke til video. 11

12 6.3 Pris og varighed Beregningsgrundlag Scenarie I: Eksisterende priser Scenarie II: Reduktion i fremtidige priser pga. bedre aftaler Fordeling af tolkninger på effektiv varighed Effektiv tolketid af hhv. video- og fremmødetolkning Forskelle i faktureret tolketid Anvendt beregningsgrundlag Priser for hhv. store, mellemstore og små kommuner: Telefon-/videotolkning/: 150 / 175 / 250 kr. pr halve time Fremmødetolkning: 500 / 600 / 650 kr. pr. time Anvendes ikke [0;15 min] 5% [15;30 min] 5% [30;45 min] 10% [45;60 min] 40% [60;75 min] 10% [75;90 min] 10% [90;105 min] 10% [105;120 min] 10% Ingen forskel Eksisterende forskelle i prisstrukturer mellem fremmødetolkinng og videotolkning i forhold til hvilke tidsintervaller tolkene honereres efter Datakilde/begrundelse De gennemsnitlige eksisterende priser i kommunerne anvendes som fremtidig pristruktur. Den fremtidige prisstruktur for videotolkning baseres på de kommuner, hvor der anvendes videotolkning i dag, da der i kommuner uden videotolkning ofte ikke findes en pris på videotolkning. Volumen af tolkninger på sundhed- og ældreområdet er ikke tilstrækkeligt til, at det alene kan drive reduktioner i priser som følge af bedre aftaler. En sådan reduktion forudsættes at kræve, at videotolkning implementeres på øvrige områder i kommunen og inkluderes derfor ikke i business casen. Fordelingen af tolkninger på varighed er estimeret på baggrund af oplysninger om gennemsnitlig varighed og spredning fra kommunerne, VDX-data fra MedCom samt den gennemførte spørgeskemaundersøgelse med tolkebureauer. Denne fordeling anvendes som proxy for den effektive tolketid for både fremmøde- og video- og telefontolkning. Evalueringen af teletolkeprojektet kunne ikke påvise forskelle i den effektive tolketid mellem video- og fremmødetolkning. Om noget indikerer de indsamlede erfaringer fra indeværende analyse, at videotolkning har en kortere effektiv tolketid, og at det er lettere at afvikle tolkninger komprimeret og effektivt per video. Dette være sig eksempelvis eliminering af tolkenes ventetid og mindre dialog, der ikke er relateret direkte til tolkningen. Dette underbygges også af tolkebureauerne, der i den gennemførte survey svarer, at fremmødetolkninger gennemsnitlig er af længere varighed end videotolkninger. Den gældende prisstruktur er i flere kommuner kendetegnet ved, at fremmødetolkning afregnes i længere intervaller end videotolkning. Fx afregner nogle kommuner pr. halve time for fremmødetolkning, mens der afregnes pr. kvarter for videotolkning. En tolkning på 15 minutter vil derfor medføre en halv times fakturering, hvis den gennemføres som fremmødetolkning, mens den vil medføre et kvarters fakturering, hvis den gennemføres som videotolkning. Dette giver implicit en reduktion i det samlede antal fakturerede timer, selvom selve varigheden af tolkningerne ikke ændres. Fra de føromtalte trafikdata (VDX) samt opgørelser fra kommuner kendes den gennemsnitlige varighed og spredningen heri på videotolkninger. Denne fordeling anvendes som proxy for den effektive tolketid for både fremmøde og videotolkning. 12

13 6.4 Kapacitet og indkøb af udstyr Beregningsgrundlag Antal kommuner, der videotolker på sundhedsområdet i dag Andel kommuner, der videotolker i andre forvaltninger i kommunen i dag, men skal investere i kapacitet Andel kommuner, der har Lync el. lign. rådighed i dag, men hvor der ikke anvendes videotolkning i kommunen Andel kommuner, der skal investere i kapacitet og ikke videotolker i dag Antal timer om dagen udstyret kan udnyttes Antal dage om ugen udstyret kan udnyttes Anvendt beregningsgrundlag Store: 2 Mellemstore: 8 Små: 4 Store: 3 Mellemstore: 2 Små: 8 Store: 1 Mellemstore: 8 Små:12 Store: 0 Mellemstore: 13 Små:37 Datakilde/begrundelse Andelen af kommuner, der videotolker på sundhedsområdet idag, beregnes med udgangspunkt i oplysninger fra survey og besøg om det nuværende udstyr i kommunerne. Andelen opregnes til nationalt plan i tre strata (store, mellemstore og små kommuner). Andelen af kommuner, der videotolker på øvrige områder i kommunen idag, beregnes med udgangspunkt i oplysninger fra survey og besøg om det nuværende udstyr i kommunerne. Andelen opregnes til nationalt plan i tre strata (store, mellemstore og små kommuner). Andelen af kommuner, der har udstyr til rådighed (Lync, Jabber eller lign), beregnes med udgangspunkt i oplysninger fra survey og besøg om det nuværende udstyr i kommunerne. Andelen af besøgs- og surveykommuner, som har udstyr til rådighed, opregnes til nationalt plan i tre strata (store, mellemstore og små kommuner). De øvrige kommuner, som ikke allerede har udstyrskapacitet til rådighed og ikke videotolker i dag, jf. ovenstående, antages at investere i udstyr til videotolkning. 4 timer Registreringer af trafikken på det eksisterende videoudstyr, der kommunikerer over MedComs knudepunkt, viser, at enkelte stykker tolkeudstyr i kommunerne har været anvendt i op til cirka 7 timer på samme dag. Det synes derfor at være rimeligt og relativt konservativt at forudsætte, at hvert stykke udstyr i gennemsnit kan anvendes op til 4 timer om dagen. 5 dage Samme datamateriale viser, at anvendelsen af tolkeudstyr i kommunerne primært foregår på hverdage. Dette understøttes af opgørelser fra kommunerne, der viser, at langt de fleste tolkninger ligger på hverdage. Uger om året udstyret kan anvendes 44 uger Data over anvendelsen af tolkeudstyr fra MedCom samt oplysninger om faktiske antal tolkninger fra kommunerne viser, at antallet af tolkninger er nogenlunde jævnt fordelt over året med undtagelse af juli/august og december måned, hvor antallet er lavere. Samlet reduceres antallet af uger med 6 uger i juli/august samt 2 uger i december, hvorved der overkompenseres for dette ferierelaterede fald i omfanget af tolkninger. Krav til geografisk fordeling af udstyr (tilgængelighed) Antal udstyr: Store: 7 Mellemstore: 5 Små: 2 Udover den samlede kapacitet i timer på tolkeudstyret, skal det sikres, at udstyret er tilgængeligt på de relevante lokationer i kommunen. Dvs. selvom et stykke udstyr principielt kan dække den fulde tolkevolumen i en kommune, kan der være behov for flere stykker udstyr for at sikre tilgængeligheden på de relevante geografiske lokationer. 13

14 6.5 Implementering Implementering af øget videotolkning i kommuner, der videotolker i dag Forudsætning Anvendt Datakilde/begrundelse forudsætning Implementeringsperiode Det er beregningsmæssigt forudsat, at derafsættes fra 1. sept. til 31. dec til forberedelse og Erfaringer fra Odense, København og Varde kommuner viser, at implementering af videotolkning, når den tekniske kapacitet er på plads, kan gennemføres på 3-6 måneder. Der er dog mellem parterne aftalt en længere implementeringsperiode end RMC/ICG vurderer nødvendig. derefter 6 måneder til implementering i Det vil sige 50 procent potentialerealisering i Fra 2016 og frem er der indregnet fuld realisering. Teknisk implementering 0 kr. Der kræves ikke yderligere teknisk implementering af udstyr i de kommuner, hvor kapaciteten er til rådighed i dag Brugervejledning og introduktion Store: 74 timer Mellemstore: 28 timer Små: 10 timer Der afsættes timer afhængig af kommunens størrelse til én medarbejder til generel introduktion til relevante medarbejdere inden for sundhed- og ældreområdet i kommunen. Derudover forudsættes denne funktion allerede indlejret i kommunerne supportfunktioner. Organisatorisk implementering 0 kr. Den organisatoriske implementering, fx i form af ledelsesopbakning og ændrede incitamentsstrukturer, er ikke mulig at kvantificere og beskrives derfor udelukkende kvalitativt Implementering af brug af videotolkninger i kommuner, der ikke anvender videotolkning i dag Forudsætning Implementeringsperiode Teknisk og praktisk implementering Brugervejledning og introduktion Anvendt forudsætning Det er beregningsmæssigt forudsat, at derafsættes fra 1. sept. til 31. dec til forberedelse og derefter 6 måneder til implementering i Det vil sige 50 procent potentialerealisering i Fra 2016 og frem er der indregnet fuld realisering. 15 min. pr. klient inkl. introduktion til medarbejdere for Jabber/Lync Store: 70 timer Mellemstore: 28 timer Små: 10 timer Datakilde/begrundelse Erfaringer fra Odense, København og Varde kommuner viser, at implementering af videotolkning, når den tekniske kapacitet er på plads, kan gennemføres på 3-6 måneder. Det vil sige, at det vurderes muligt at gennemføre fuld implementering på 6-9 måneder. Der er dog aftalt en længere implementeringsperiode (jf. til venstre). Erfaringer fra implemeteringen af fx Jabber i kommunerne viser, at der anvendes 15 min. pr. klient, der skal implemeteres/installeres. Der afsættes timer afhængig af kommunens størrelse til én medarbejder til generel introduktion til relevante medarbejdere inden for sundheds- og ældreområdet i kommunen. 14

15 Organisatorisk implementering 0 kr. Den organisatoriske implementering, fx i form af ledelsesopbakning og ændrede incitamentsstrukturer, er ikke mulig at kvantificere og beskrives derfor udelukkende kvalitativt. Forudsætning Helpdesk (1. leds support) 6.6 Support, vedligehold og udskiftning (drift) Anvendt forudsætning 1 time pr. 100 timers videotolkning Datakilde/begrundelse Kommunerne har i dag allerede etableret en helpdesk, som hjælper brugerne med it-mæssige spørgsmål. En øget brug af videotolkning forventes at have en meget marginal omkostningsmæssig effekt i form af flere henvendelser til helpdesk. Dette vurderes således at være en særdeles konservativ forudsætning det reelle merforbrug vil formentlig i praksis være noget lavere. Licenser 0 kr. Ifølge MedCom betaler kommunerne en årlig licens på 0,40 kr. pr. indbygger til MedCom for drift af sundhedsdatanettet herunder VDX-knudepunktet. Sundhedsdatanettet anvendes til en lang række andre formål end blot videotolkning. Denne omkostning kan ikke knyttes direkte til videotolkning (og er ikke afhængig af antallet af videotolkninger) og medtages derfor ikke i business casen. Levetid for tolkeudstyr Ca. 8 år Levetiden for tolkeudstyret er ifølge producenterne ca. 8 år ved normalt brug. Da dele af tolkeudstyret indtil videre kun er benyttet i begrænset omfang, kan det forventes, at levetiden på det eksisterende udstyr er længere end 8 år. Endvidere er tolkinng på sundsområdet en meget begrænset del af den samlede tolkning i kommuner. Øget behov for udskiftning af udstyr 2 % af udstyret udskiftes årligt For det udstyr, der allerede findes i kommunerne, antages det, at der sker en udskiftning til den billigste tilgængelige løsning, som sikrer, at kvaliteten i videotolkningen ikke forringes i forhold til i dag. Dette er vurderet til at være en pc-baseret løsning med web-klient til en pris på ca kr. pr. udstyr. Både for det nuværende udstyr og for det udstyr, der indkøbes ifm. indførelsen af videotolkning i kommuner uden kapacitet i dag, antages det, at 2 % udskiftes årligt. Den almindelige vedligeholdelse af pc er indregnes ikke det er udelukkende webcamera og højttaler. 15

16 7. Bilag 5: Beregningsgrundlag for business case på sygehuse I Indeværende dokument beskrives beregningsgrundlag for beregning af business case for øget brug af videotolkning på sygehuse. Nedenfor er følgende beregningsforudsætninger nærmere beskrevet: Antal tolkninger pr. år og overflytning til videotolkning Pris og varighed Kapacitet til videotolkning på sygehuse Implementering af øget brug af videotolkning Support, vedligehold og udskiftning 16

17 7.1 Antal tolkninger pr. år og overflytning til videotolkning Beregningsgrundlag Anvendt beregningsgrundlag Datakilde/begrundelse Antal gennemførte Region Hovedstaden tolkninger (fremmedsproglige + Region Sjælland tegnsprog) Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Antallet af tolkninger er indhentet fra regionerne for år I de regioner, som kun har kunnet levere oplysninger på antallet af fremmedsproglige tolkninger, er antallet af tegnsprogstolkninger estimeret som værende 5 % af de samlede tolkninger. Denne andel er estimeret med udgangspunkt i data fra de regioner, hvor der har været oplysninger om omfanget af tegnsprogstolkninger. Andel aflyste tolkninger 5 % Andel af aflyste tolkninger er estimeret på baggrund af de gennemførte interview med brugere af tolkning på sygehusene, oplysninger fra nogle regioner omkring aflysninger samt data fra tolkebureauerne. Nuværende niveau af videotolkning Nuværende niveau af telefontolkning Udvikling i antallet af tolkninger (demografisk trend) Udvikling i antallet af tolkninger (som resultat af øget brug af videotolkning) Region Hovedstaden 14% Region Sjælland 17% Region Syddanmark 59% Region Midtjylland 20% Region Nordjylland 10% Region Hovedstaden 2% Region Sjælland 29% Region Syddanmark 6% Region Midtjylland 7% Andel videotolkninger er baseret på oplysninger fra regionerne for år Andel telefontolkninger er baseret på oplysninger fra regionerne for år Region Nordjylland 26% 0 % stigning årligt Oplysninger om antal tolkninger fra 2009 til 2013 tyder ikke på hverken en stigende eller faldende tendens i antallet af tolkninger som konsekvens af en demografisk trend. Endvidere har business casen kun et 5-årigt perspektiv, hvorfor der ikke kan forventes de store demografiske ændringer. 0 % stigning årligt Data for antallet af tolkninger i Region Syddanmark før og efter indførelsen af videotolkninger viser umiddelbart ingen ændring i det samlede antal tolkninger. Faglige hensyn 0% På baggrund af de gennemførte interview med tolkebrugere og fageksperter på sygehusene både brugere, der i dag anvender videotolkning, og brugere, der ikke anvender videotolkning i dag - vurderes det, at der stort set ikke er nogen situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at gennemføre en tolkning via video. Strukturelle hensyn 5 % For afdelinger med meget få årlige tolkninger er drift af et videotolkeudstyr ikke meningsfuldt. Dog kan der på sigt formentlig bruges pc-baserede løsninger, som kan mindske denne andel dette indregnes dog ikke i business casen. Det forudsættes således, at 5 % af det samlede antal fremmødetolkninger ikke overflyttes til video. Maksimal andel af tolkninger, der kan overflyttes til video Region Hovedstaden 93% Region Sjælland 67% Region Syddanmark 89% Region Midtjylland 88% Region Nordjylland 69% Andelen af tolkninger, der kan overflyttes til video tager udgangspunkt i de faglige hensyn, de strukturelle hensyn, således at 95 % kan overflyttes. Dog flyttes telefontolkninger ikke, så regionens andel telefontolkninger fraregnes de 95 %. 17

18 7.2 Pris og varighed Beregningsgrundlag Anvendt beregningsgrundlag Eksisterende priser Der er anvendt konkrete priser for regionerne, men disse er underlagt fortrolighed. Scenarie I: Eksisterende priser Eksisterende priser anvendes. Scenarie II: Laveste priser Alle kan opnå samme pris som den laveste pris. Denne pris er 164 kr. pr. halve time. Fordeling af tolkninger på effektiv [0;15 min] 15% varighed [15;30 min] 40% [30;45 min] 20% [45;60 min] 10% [60;75 min] 5% [75;90 min] 5% [90;105 min] 3% Effektiv tolketid af hhv. video- og fremmødetolkning Forskelle i faktureret tolketid [105;120 min] 2% Ingen forskel Jf. den gældende pristruktur i regionerne og varigheden af tolkninger Datakilde/begrundelse Priserne er indhentet fra regionerne. Eksisterende priser er kendte og indarbejdes i modellen. Det er forventeligt, at alle regioner med forbedrede udbud kan opnå samme priser som regionen med de laveste priser for videotolkning i dag. Fordelingen af tolkninger på varighed er estimeret på baggrund af oplysninger om gennemsnitlig varighed og spredning fra regionerne, VDX-data fra MedCom samt den gennemførte spørgeskemaundersøgelse med tolkebureauer. Denne fordeling anvendes som proxy for den effektive tolketid for både fremmøde- og video- og telefontolkning. Evalueringen af teletolkeprojektet kunne ikke påvise forskelle i den effektive tolketid mellem video- og fremmødetolkning. Om noget indikerede de indsamlede erfaringer fra indeværende analyse, at videotolkning har en kortere effektiv tolketid, og at det er lettere at afvikle tolkninger komprimeret og effektivt. Dette underbygges også af tolkebureauerne, der i den gennemførte survey svarer, at fremmødetolkninger gennemsnitlig er af længere varighed. Den foreslåede antagelse er således konservativ. Den gældende pristruktur er kendetegnet ved, at fremmødetolkning afregnes i længere intervaller end videotolkning. Fx afregner nogle regioner pr. halve time for fremmødetolkning, mens der afregnes pr. kvarter for videotolkning. En tolkning på 15 minutter vil derfor medføre en halv times fakturering, hvis den gennemføres som fremmødetolkning, mens den vil medføre et kvarters fakturering, hvis den gennemføres som videotolkning. Dette giver implicit en reduktion i det samlede antal fakturerede timer, selvom selve varigheden af tolkningerne ikke ændres. 18

19 7.3 Kapacitet til videotolkning på sygehusene Beregningsgrundlag Antal timer om dagen udstyret kan udnyttes Antal dage om ugen udstyret kan udnyttes Anvendt beregningsgrundlag Datakilde/begrundelse 4 timer Registreringer af trafikken på det eksisterende videoudstyr, der kommunikerer over MedComs knudepunkt viser, at enkelte stykker tolkeudstyr i regionerne har været anvendt i op til cirka 7 timer på samme dag. Det synes derfor at være rimeligt og relativt konservativt at forudsætte, at hvert stykke udstyr i gennemsnit kan anvendes op til 4 timer om dagen. 5 dage Samme datamateriale viser, at anvendelsen af tolkeudstyr i regionerne foregår på hverdage. Dette understøttes af opgørelser over fakturerede timer, der viser, at ca. 80 % af tolkningerne ligger på hverdage inden for normal arbejdstid (8-16). Dette betyder dog, at 20 procent af tolkningerne, foregår i weekender og om aftenen. Forudsætningen skal derfor ses som forholdsvis konservativ. Uger om året udstyret kan anvendes 44 uger Data over anvendelsen af tolkeudstyr fra MedCom og regionerne samt oplysninger om faktiske antal tolkninger viser, at antallet af tolkninger er jævnt fordelt ud over året med undtagelse af juli/august og december måned, hvor antallet er en smule lavere. Samlet reduceres antallet af uger med 6 uger i juli/august samt 2 uger i december, hvorved, der overkompenseres for dette ferierelaterede fald i omfanget af tolkninger. Udstyr der anvendes i dag Polycom v700, Cisco/Tandberg 1000 MXP, 1700 MXP, E20, EX60 samt EX90. Tolkeudstyr defineres som mindre, kompakte enheder. De angivne typer dækker den nuværende beholdning af udstyr i regionerne og er således ikke udtømmende i et fremadrettet perspektiv. Kapacitet i form af fx Jabber- og Lyncklienter som man i fremtiden kan bruge til videotolkninger - medtages ikke i beregningen af den tilgængelige kapacitet til tolkning. Der er derfor tale om en konservativ antagelse om antallet af eksisterende udstyr og dermed den aktuelle kapacitet. 19

20 7.4 Implementering af øget brug af videotolkning Beregningsgrundlag Anvendt Datakilde/begrundelse beregningsgrundlag Implementeringsperiode Det er beregningsmæssigt forudsat, at der afsættes fra 1. sept. til 31. dec til forberedelse og derefter 6 måneder til implementering i Det vil sige 50 procent potentialerealisering i Fra 2016 og frem er der indregnet Alle relevante afdelinger på sygehuse har som følge af teletolkningsprojektet tilgængeligt udstyr og har gennemført minimum en videotolkning. Udstyret er derfor installeret og i et vist omfang kendt af medarbejderne. Erfaringerne fra Region Syddanmark viser endvidere, at det relativt hurtigt er muligt at overgå fra at bruge fremmødetolkning til videotolkning. Det er praktisk set alene et spørgsmål om at træffe beslutningen. Det er derfor RMC/ICG s vurdering, at 3 måneders implementering svarende til 75 procent potemtialerealisering er realistisk i år 0. I business casen er der imidlertid valgt et mere konservativt grundlag. fuld realisering. Teknisk implementering 0 kr. Alle relevante afdelinger på sygehuse har som følge af teletolkningsprojektet tilgængeligt udstyr og har gennemført minimum en videotolkning. Der er derfor ikke omkostninger til teknisk implementering, da udstyret allerede er installeret og har været brugt. Det anerkendes dog med ovennævnte indfasningsperiode, at der visse steder kan være behov for at reallokere enkelte stykker udstyr inden for den enkelte region eller på det enkelte sygehus således, at udstyret i endnu højere grad er umiddelbart tilgængeligt de steder, hvor behovet for tolkebistand er størst. Videreudvikling af informationsmateriale og yderligere udbredelse af kendskab 150 timer i implementeringsåret per region Der afsættes 150 timer i alt i år 0 per region til en relevant medarbejder, som har til formål at opdatere og videreudvikle informationsmateriale samt afholde fællesmøder for at sikre kendskabet til videotolkning på de relevante afdelinger. Organisatorisk implementering 0 kr. Den organisatoriske implementering, fx i form af ledelsesopbakning og ændrede incitamentsstrukturer, er ikke muligt at kvantificere og derfor ikke en del af business casen. Dette uddybes i analyserapporten. Årsværkspris for medarbejdere, der står for videreudvikling af informationsmateriale og yderligere udbredelse af kendskab kr. pr. måned Årsværkspirs for en IT-medarbejder. Årsværksprisen er opgjort med udgangspunkt i KRL. 20

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Rapport og business case

Rapport og business case Rapport og business case Analyse af øget brug af videotolkning og videomøder Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com Implement Consulting

Læs mere

Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Telefax Dato

Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Telefax Dato Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Telefax 6543 2050 lho@medcom.dk www.medcom.dk Dato 05.02.2013 Revideret business Case Demonstration og Udbredelse af Telepsykiatri Maj 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teletolkning - når sproget er en barriere

Teletolkning - når sproget er en barriere Teletolkning - når sproget er en barriere MedCom: http://www.medcom.dk/wm110850 Teletolkeprojektet Implementeringsgruppemøde d. 19. november 2014 lho@medcom.dk Information fra projektet Afslutningsrapport

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud Emne Til Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i ÅFO Side 1 af 10 Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i Formålet med undersøgelsen har været at belyse bemandingen i to udvalgte : Mårslet Dagtilbud

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten MedCom: http://www.medcom.dk/wm111505 Telepsykiatri via video Implementeringsgruppemøde 29. januar 2014

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard

Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard Hvad er MedCom? Lars Hulbæk Forsvarende europamester i sundheds IT Tre produkter: 1. Projektgennemførelse (pilot, udrulning,

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten MedCom: http://www.medcom.dk/wm111505 Telepsykiatri via video v/lone Høiberg lho@medcom.dk Gruppens

Læs mere

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Til Digitaliseringsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Ref. 1270000438 Rambøll Hannemanns

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Vejledning til Statusmåling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen til statusmålingen for udbredelse

Læs mere

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering Demonstration og udbredelse af telepsykiatri 1. afrapportering januar 2013 Indhold Forandringsteori... 3 Resultat målinger... 3 Program til resultatmåling... 6 Effekter for udbredelse projektet... 6 Effekter

Læs mere

Vejledning til efter-analyse

Vejledning til efter-analyse Evaluering af videotolkning på hospitaler Vejledning til efter-analyse Målgruppen for denne vejledning er superbrugerne i spydspidsafdelingerne. Vejledningen beskriver kort, hvordan efter-analysen konkret

Læs mere

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks 2193 117 København K Statusrapport for projekt samt anmodning om udbetaling af tilskud Projektdata: Projektnummer og titel: 91627 Bred anvendelse af teletolkning

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Business case for National udbredelse af tolkning via videokonference udstyr

Business case for National udbredelse af tolkning via videokonference udstyr Business case for National udbredelse af tolkning via videokonference udstyr Mickael Bech Afdelingsleder, professor OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus 1 Business case En business case

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre A NALYSE Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose

MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose Workshop om MAST 16-11-2012 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 - Drøftelse af centrale udfordringer Oplæg på VEU-konferencen tirsdag den 29. november 2011 ved specialkonsulent

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb N O T A T Social- og Integrationsministeriet Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb Danske Regioner er blevet bedt om at give kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid Specialuddannede sygeplejerskers arbejdstid Morten Bue Rath 28. november 2008 Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid 1. Sammenfatning Specialuddannede sygeplejersker har gennemsnitligt en højere

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige?

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? 76 Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? De forebyggelige indlæggelser er interessante, fordi de potentielt kan forebygges. Ved alene at se på de 65+ årige, fokuseres på en befolkningsgruppe,

Læs mere

Telepsykiatri. Videomøder i psykiatrien

Telepsykiatri. Videomøder i psykiatrien Telepsykiatri Videomøder i psykiatrien Agenda Baggrund og resultater v/ Direktør Lars Hulbæk, MedCom Læring fra projektet v/ Teamleder Pernille Rømer, Region Sjælland Baggrund og resultater v/ Lars Hulbæk

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. Side 1 af 5 I dette notat beskrives, hvorledes der skal følges op på beslutningen om investeringer

Læs mere

Ordregiver skal kunne kontakte leverandøren 24 timer i døgnet gennem leverandørens bestillingssystem, e- mail samt via såvel telefon som fax.

Ordregiver skal kunne kontakte leverandøren 24 timer i døgnet gennem leverandørens bestillingssystem, e- mail samt via såvel telefon som fax. Region Hovedstadens krav til service i tolkeaftalen: - Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden: Bilag 1.A: - afsnit 2.3 Krav til leveringstider og sikkerhed: Ved behov for akut tolkebistand

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse R A P P O R T Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse // Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens formål og genstandsfelt...

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Økonomiske potentialer i forebyggelse af førtidspension. Teknisk baggrundsnotat

Økonomiske potentialer i forebyggelse af førtidspension. Teknisk baggrundsnotat Økonomiske potentialer i forebyggelse af førtidspension Teknisk baggrundsnotat 2012 0 1. Introduktion Dette notat er et teknisk baggrundsnotat, som er knyttet til mploys analyse af økonomiske potentialer

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Benchmarkinganalyse af sygefravær i regionerne Baseret på data fra 2013

Benchmarkinganalyse af sygefravær i regionerne Baseret på data fra 2013 Benchmarkinganalyse af sygefravær i regionerne Baseret på data fra 2013 1 Indhold Resumé... 3 Indledning... 4 Formål... 4 Sygefravær... 4 Afgrænsning af områder... 5 sområdet... 5 Somatik, psykiatri, social

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Status på evaluering af fælles regionalkommunal forløbskoordination til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Status på evaluering af fælles regionalkommunal forløbskoordination til særligt svækkede ældre medicinske patienter Status på evaluering af fælles regionalkommunal forløbskoordination til særligt svækkede ældre medicinske patienter Martin Sandberg Buch Marie Jakobsen Mia Myhre Jørgensen 2 Status Gennemført første runde

Læs mere

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af Evaluering af Samarbejdsaftale om Fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus 1 1. Indledning...2 2. Evaluering...3 2.1. Kronologisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Formål At revidere tidligere estimat (november 2005) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Vejledning til dataindsamling 2017

Vejledning til dataindsamling 2017 Vejledning til dataindsamling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen vedrørende velfærdsteknologi, som løber fra d. 14. september 2017 til d. 26. oktober 2017.

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere