Bilag. Analyse af øget brug af videotolkning og videomøder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Analyse af øget brug af videotolkning og videomøder"

Transkript

1 Bilag Analyse af øget brug af videotolkning og videomøder Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: Implement Consulting Group Strandvejen 56 DK-2900 Hellerup T: maj 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Bilag 1: Afgrænsning Bilag 2: Datagrundlag Bilag 3: Business Case Bilag 4: Beregningsgrundlag for business case på det kommunale sundhedsområde Bilag 5: Beregningsgrundlag for business case på sygehuse Bilag 6: Indsatsrettede møder i kommuner Bilag 7: Indsatsrettede møder på sygehuse Bilag 8: Spørgeguide kommunesurvey Bilag 9: Spørgeskema til sygehussurvey Bilag 10: Spørgeskema tolkebureauer... 43

3 1. Indledning Dette bilagskompendie indeholder en række uddybende oplysninger om gennemførelsen af analyse af øget brug af videotolkning og videokonferencer på det kommunale sundhedsområde og på sygehuse. Bilaget indeholder Beskrivelse af afgrænsning af møder, der indgår i business casen Beskrivelse af dataindsamling og datagrundlag Beskrivelse af model for business case Beskrivelse af beregningsgrundlag for business case Spørgeskemaer, der er anvendt i analysen (hhv. kommuner, sygehuse, tolkebureauer)

4 2. Bilag 1: Afgrænsning af møder Der afholdes i dag en række forskellige møder på hhv. det kommunale sundhedsområde og på sygehusene. I dette kapitel er disse mødetyper kort beskrevet og eksemplificeret. Nedenfor følger først en beskrivelse af de møder, der er registreret på det kommunale område og dernæst på sygehuse. Det skal understreges, at alle mødetyper er afgrænset til sundhedsområdet. Det kommunale område På det kommunale område medtages udelukkende indsatsrettede møder, der enten er mellemkommunale eller tværsektorielle. Møder, der handler om generel ledelse/administration, er ikke medtaget i business casen, selvom de er mellemkommunale og tværsektorielle. Det samme gælder møder (selve indsatsen) med borgere/patienter. Nedenfor er de forskellige mødetyper uddybet med eksempler. Tabel 1: Beskrivelse af mødetyper i kommuner Møde Beskrivelse Eksempler på møder mellem kommuner Generel ledelse og administration (samt/herunder møder involverende direktionen) Faglig ledelse, sparring, planlægning, uddannelse Projekt og udvikling Indsatsrettede møder Møder mellem øverste ledelse, der angår ledelsesmæssige emner og administrative emner. Hertil hører opgaver og møder, der ikke direkte kan henføres til kerneopgaven. Møder om faglig ledelse, sparring, netværksmøder, udvikling af medarbejderes kompetencer mv. Møder om konkrete projekter og indsatser på sundhedsområdet. Møder, der er direkte rettet mod patientrelaterede emner. Det er således møder, hvor den enkelte borger/gruppe af borgere er i centrum for dialogen.. Tværkommunalt ledernetværk Sundhedsstrategisk forum Møder i KL Møder om fællekommunale institutioner Klyngemøder i forskelligt regi fx velfærdsteknologi, Netværksmøder på en lang række forskellige områder og fora (fx visitatorenhed, sårgruppe, mv.) Erfa-grupper 6-bys samarbejde Møder om fælleskommunale udbud af fx hjælpemidler Samarbejdsprojekter (fx senhjerneskade, rehabiliteringsforløb mv.) Forløbskoordination Afklaring af konkrete indsatser på fællekommunale institutioner Eksempler på tværsektorielle møder Møder mellem direktioner på sygehuse og kommunale sundhedsdirektører Møder i Danske Regioner med deltagelse af kommunale chefer/ledere Møder om drøftelse af psykiatrisk samarbejde mellem psykiatrien i kommuner og regionspsykiatrien Møde i kontaktudvalg mellem sygehuse og kommuner Netværksmøder under regionen (afholdes for forskellige grupper) Klyngesamarbejde (KSS) Arbejdsgruppemøder mellem flere kommuner og sygehuse/region Styregruppemøder i projekter om fx tidlig opsporing, rehabilitering Udskrivningskonferencer, Forløbskoordination Øvrige møder om konkrete indsatser. Sygehuse På sygehuse er både indsatsrettede møder internt på sygehuset (mellem forskellige lokationer), møder mellem sygehuse, tværregionale møder og tværsektorielle møder medtaget i business casen. Kategorierne øverste ledelse og direktion, generel ledelse og administration samt møder med patienten er ikke omfattet af analysen. Tabel 2: Beskrivelse af mødetyper på sygehuse Møde Beskrivelse Internt på sygehuset Mellem sygehuse i regionen Mellem regioner Øverste Møder mellem ledelse og direktionerne på direktion sygehuse i regionen Møder mellem øverste ledelse, der angår ledelsesmæssige emner og administrative Direktionsmøder. Dialogmøder (mellem direktion og afdeling) Møder mellem direktioner fra sygehuse i forskellige regioner Sundhedsdirektionsforum Tværsektorielt Møder mellem direktioner på sygehuse og sundhedsdirektører 4

5 Generel ledelse og administration Faglig ledelse, sparring, planlægning, uddannelse Projekt og udvikling Indsatsrettede møder emner. Administrative møder om økonomi, servicefunktioner, personaleledelse og samtaler Opgaver og møder til, der ikke direkte kan henføres til kerneopgaven. Møder om faglig ledelse, sparring, netværksmøder, udvikling af medarbejderes kompetencer mv. Møder, der er direkte rettet mod patientrelaterede emner. Det er således møder, hvor den enkelte borger er i centrum for dialogen Personalemøder uden fagligt indhold MUS-samtaler Ledergruppemøder i afdelingen Personalemøder Temamøder Kliniske ledelsesmøder Personalemøder med fagligt indhold/planlægning Sygeplejekonferencer Kapacitetsmøder Etablering af nye funktioner Reorganisering af behandlingsaktivitet og -kapacitet Lægekonferencer Kliniske konferencer på tværs af specialer Koordineret behandling, udskrivning og indlæggelse fra akutmodtagelsen Pakkeforløb (hjerteog cancerforløb) Koordineret udredning (fx i diagnostiske centre) Planlægningschef-/ Økonomichefmøder Lederforum Netværksgrupper Konferencer og temadage Møder i sundhedsfaglige råd og komiteer Møder mellem afdelingsledelser på tværs af sygehuse Styregruppemøder på projekter (kliniske retningslinjer mv.) Projektgruppe-møder på regionale projekter Anvendelse af nye systemer, fx EPJ, FMK Møder mellem forskellige sygehuse om konkrete patienter Central visitation af patienter Konferering af individuelle patienter mellem hovedfunktion og højspecialiseret funktion Andre samarbejdsforumsmøder Forhandlingsmøder Mellemregional afregning Lederforum Møder i Danske Regioner Konferencer, temadage, foredrag, oplæg mv. om faglige emner Styregruppemøder på projekter (kliniske retningslinjer mv.) Samarbejde omkring patienter mellem højtspecialiserede afdelinger Lands og landsdelsfunktioner Møder mellem administrative medarbejdere og ledere om økonomistyring Møder om konkrete projekter og indsatser på sundhedsområdet. Møder om drøftelse af psykiatrisk samarbejde mellem psykiatrien i kommuner og regionspsykiatrien Møde i kontaktudvalg mellem sygehuse og kommuner Netværksmøder under regionen (afholdes for forskellige grupper) Klyngesamarbejde (KSS) Arbejdsgruppemøder mellem flere kommuner og sygehuse/region Styregruppemøder i projekter om fx tidlig opsporing, rehabilitering mv. Klyngesamarbejde (KSS) Lægelige konferencer Udskrivningskonferencer Forløbskoordination Øvrige møder om konkrete indsatser. 5

6 4. Bilag 2: Datagrundlag Dette afsnit er en uddybning af den beskrivelse af datagrundlaget, der allerede findes i rapporten. Analysen bygger på et omfattende empirisk grundlag. I figuren nedenfor ses et overblik over tilrettelæggelsen af analysens faser og aktiviteter. Figur 1: Oversigt over analysens aktiviteter 1 Indledende interview og workshopper Survey med 50 kommuner Survey med tolkebureauer 5 6 Besøg i 15 kommuner Survey med 15 sygehuse Besøg på 15 sygehuse 7 Opfølgende interviewaktiviteter 8 9 Udarbejdelse af business case Afrapportering For at kvalificere spørgerammer og fokusere analysen gennemførtes indledningsvis en række besøg og interview i tre kommuner, på to sygehuse og med tre tolkebureauer (1). I forlængelse heraf gennemførtes i alt tre spørgeskemaundersøgelser med henholdsvis tolkebureauer (3), kommuner (2) og sygehuse (4). Spørgeskemaundersøgelsen blandt tolkebureauerne (3) havde til formål at afdække den nuværende aktivitet af tolkning og videotolkninger i kommuner, på sygehuse og på øvrige tilstødende områder. Spørgeskemaundersøgelsen havde endvidere til formål at afdække tolkebureauernes kapacitet til videotolkning. Spørgeskemaundersøgelserne blandt kommuner og på sygehuse havde til formål at indsamle viden om udstyr, kapacitet og tolkninger. Tabel 3: Svarprocenter for spørgeskemaundersøgelser Kommuner Sygehuse Tolke Antal besvarede survey Antal besøg I alt Inviterede deltagere Svarprocent 86% 93% 65% Alle tre spørgeskemaundersøgelser blev gennemført som web-surveys. Efter endt svarfrist pågik telefonisk og skriftlig opfølgning til alle, der ikke havde svaret. Alle, der ikke havde svaret eller nægtet at deltage, blev ringet op minimum 8 gange med henblik på at indgå aftale om et interview. 6

7 Kommune Analysens centrale aktivitet var besøg i 15 kommuner (5) og på 15 sygehuse (6). Besøgene havde en varighed af 1-3 dage og omfattede interview med it-afdelinger, økonomiafdelinger, centrale medarbejdere samt kalendergennemgange med i alt 145 medarbejdere på det kommunale sundhedsområde og 120 medarbejdere på sygehuse med henblik på at kortlægge mødeaktiviteten. Der er som supplement til ovenstående indhentet en række faktuelle oplysninger om videoudstyr, omkostninger til drift, antal tolkninger og omkostninger hertil. I tabellen nedenfor fremgår en oversigt over antallet af kalendergennemgange på de besøgte enheder. Tabel 4: Kalendergennemgange fordelt på organisatoriske enheder. Antal kalendere Sygehuse Faxe 8 Rigshospitalet 15 Svendborg 10 Hvidovre/Amager Hospital 11 Gladsaxe 10 Gentofte Hospital/Bispebjerg 6 Esbjerg 10 Roskilde Sygehus 8 Frederikshavn 8 Nykøbing Falster Sygehus 7 Aalborg 17 OUH Odense 8 Aarhus 11 OUH Svendborg 6 Struer 9 Psykiatrien, Augustenborg 8 Glostrup 5 Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 9 Lolland 7 Århus Universitetshospital, Skejby 11 Silkeborg 8 Hospitalsenhed Vest 10 Odense 12 Aalborg Universitetssygehus 10 København 12 Psykiatrien i Nordjylland, Aalborg og Brønderslev 11 Varde 9 I alt 120 Helsingør 9 I alt 145 Antal kalendere 7

8 5. Bilag 3: Business Case Potentialerne ved øget brug af videotolkning og videokonferencer i sundhedsvæsenet i kommuner og på sygehuse er vurderet ved at opstille en business case for hvert af områderne. For sygehusene er der opstillet en business case for hver region, mens der på det kommunale område er opstillet en samlet business case for kommunerne. Udgangspunktet for business casene er Statens business case model, som er tilpasset den kommunale/regionale kontekst. I business casen indgår tre hovedelementer: Driftssituationen fremover uden øget brug af videoløsninger Driftssituationen fremover med øget brug af videoløsninger Udgifterne til øget brug af videoløsninger (implementering, investering i nyt udstyr). Figuren nedenfor illustrerer sammenhængen mellem disse begreber i business casen. Figur 1: Begreber i business casen Drift med øget brug af video Drift uden projekt (dvs. uden øget brug af video) Udgifter til videoudstyr mv. Drift med projekt (dvs. med øget brug af video) Udgift til projekt (dvs. til videoudstyr mv.) Potentiale Potentiale Drift uden øget brug af video Potentialet i form af nettogevinsten beregnes som forskellen mellem den fremtidige driftssituation med og uden øget brug af videoløsninger fratrukket udgifterne til videoudstyr og implementering. På baggrund af de årlige nettogevinster beregnes den samlede nettogevinst over den femårige periode. Den fremtidige driftssituation uden øget brug af videoløsninger tager udgangspunkt i situationen i dag, da det antages, at volumen i antal tolkninger og møder på sundhedsområdet i kommuner og regioner vil være konstant over den femårige periode. Det antages ligeledes, at kommuner og regioner i denne situation ikke investerer i ny videoteknologi (som vil kunne bruges til videotolkninger/møder). Den gennemførte dataindsamling peger endvidere på, at der ved at øge brugen af videoløsninger, ikke sker en stigning i antal møder/tolkninger. Udgangspunktet for den fremtidige driftssituation med øget brug af videoløsninger er derfor samme antal tolkninger/møder som i dag dog med forskel på, hvor mange der foregår ved hjælp af videoløsninger. For at simplificere beregningerne er der i business casen kun fokuseret på de forhold, som den øgede brug af videoløsninger påvirker. Der er således ikke medtaget udgifter til fx den årlige VDX-licens, som kommunerne og regionerne allerede i dag afholder, og som vil være uændret ved øget anvendelse af videoløsninger. Ligeledes er der i business casen kun medtaget den marginale ændring i udgifterne til fx helpdesk eller den øgede udskiftning af teknologi, som en forøget brug af videoløsninger medfører. 8

9 Denne tilgang har ingen indvirkning på de opstillede potentialer og er valgt for at mindske kompleksiteten i analyserne samt kommunernes og regionernes arbejdsbyrde med at indsamle data. Hvis VDX-afgiften fx inkluderes i analysen vil effekten være den samme i situationen uden øget brug af videoløsninger og i situationen med øget brug af videoløsninger, hvorfor nettoresultatet ved at indregne VDX-afgiften giver det samme som ved helt at udelade den fra business casen. På samme måde vil forskellen på helpdesk i de to situationer (med og uden øget brug af videoløsninger) være præcis den marginale påvirkning, som den øgede brug af videoløsninger har. Som beskrevet i afsnit 1.4 (metodisk tilgang) i hovedrapporten opstilles potentialet for to områder. 1) potentialet ved den eksisterende kapacitet og 2) potentialet ved investering i ny kapacitet. For det første område medtages således kun kommuner/sygehuse, der allerede har eksisterende kapacitet, mens der for område 2 medtages alle kommuner/sygehuse i Danmark. For både tolkninger og indsatsrettede møder på sygehuse er der ikke behov for ny kapacitet, hvorfor potentialet for de to områder er ens. 1 For tolkning på sygehuse opstilles to alternative fremtidige scenarier med øget brug af videotolkninger. Det ene alternativ tager udgangspunkt i den eksisterende prisstruktur og priser og indeholder således potentialet ved en omlægning af tolkninger til video under de i dag givne forhold. Det andet alternativ tager udgangspunkt i, at regionerne ved systematisk at arbejde med udbud med henblik på at sikre lavest mulige priser på videotolkning kan opnå en lavere pris. Dette alternativ forudsætter derfor, at alle regioner kan opnå tilsvarende priser, som den region der i dag har de laveste priser på videotolkning. For at tage højde for, at datagrundlaget for antallet af indsatsrettede møder på sundhedsområdet i kommuner og på sygehuse beror på en stikprøve blandt de medarbejdere, der afholder indsatsrettede møder, er der indlagt en usikkerhed i business casen. Der er således indlagt en usikkerhed på +/-15 % på antallet af afholdte møder, og dermed hvor mange møder, der kan overflyttes til video. Det samlede potentiale er således opgjort som et nedre spænd, en beregnet værdi samt et øvre spænd. Det nedre spænd er opgjort, som situationen, hvor antallet af møder er 15 % lavere end beregnet, og det øvre spænd er opgjort, som situationen, hvor antallet af møder er 15 % højere end beregnet. 1 Da analysen viser, at alle sygehuse reelt har tilstrækkelig kapacitet i dag, realiseres det fulde potentiale under scenarie 1. 9

10 6. Bilag 4: Beregningsgrundlag for business case på det kommunale sundhedsområde Nedenfor beskrives beregningsgrundlaget for business case for øget brug af videotolkning i kommuner. Nedenfor er følgende forudsætninger nærmere beskrevet: 1. Opregning 2. Antal tolkninger pr. år og overflytning til video 3. Pris og varighed 4. Kapacitet og indkøb af udstyr 5. Implementering 6. Support, vedligehold og udskiftning 6.1 Opregning fra stikprøve til nationalt niveau Beregningsgrundlag Opregningsmetode til antal tolkninger Opregningsmetode til opgørelse af andel videotolkninger Anvendt beregningsgrundlag Antal kommuner: Store byer: 6 Mellem kommuner: 31 Små kommuner: 61 Antal kommuner: Store kommuner: 6 Mellemstore kommuner: 31 Små kommuner: 61 Datakilde/begrundelse Antallet af tolkninger er indsamlet for knap 40 procent af landets kommuner gennem besøg og en spørgeskemaundersøgelse. På baggrund af disse og oplysninger fra Danmarks Statistik om antallet af borgere, der er indvandrere eller efterkommere (jf. Danmarks Statistiks defintion) beregnes en gennemsnitlig værdi for antal tolkninger pr borgere med anden baggrund end dansk. På baggrund af denne gennemsnitlige værdi estimeres antallet af tolkninger i hver af de kommuner, hvor der ikke foreligger data for antallet af tolkninger. Det samlede antal tolkninger er dermed estimeret med udgangspunkt i de faktiske data, der er indsamlet. Opregningen foretages i tre strata: de seks største byer, øvrige kommuner med over indbyggere (mellemstore kommuner) og kommuner med under indbyggere (små kommuner). Anvendelsen af borgere med anden baggrund end dansk som grundlag for opregningen betyder ikke, at alle borgere med anden baggrund end dansk har behov for tolkning, men at andelen forventes af være den bedste proxy for ekstrapolering af det afdækkede tolkeforbrug til de kommuner, hvor der ikke er indsamlet oplysninger herom. Da der er indhentet data fra landets 6 største byer, er der ikke behov for ekstrapolering af andelen af videotolkninger her. For de øvrige kommuner i stikprøven beregnes et uvægtet gennemsnit for hhv. mellemstore og små kommuner, der ekstrapoleres til de kommuner, der ikke er medtaget i stikprøven. 10

11 6.2 Antal tolkninger og overflytning til videotolkning Beregningsgrundlag Anvendt Datakilde/begrundelse beregningsgrundlag Antal tolkninger Antallet af tolkninger er estimeret på baggrund af oplysninger fra survey med kommuner og fra kommunebesøg samt oplysninger fra tolkebureauer og opregnet til nationalt niveau jf. ovenstående opregningsmetode. Andel videotolkninger 2 % Andel videotolkninger er estimeret på baggrund af oplysninger fra survey med kommuner og fra kommunebesøg samt oplysninger fra tolkebureauer og opregnet til nationalt niveau jf. ovenstående opregningsmetode. Andel telefontolkninger 7 % Andel telefointolkninger er estimeret på baggrund af oplysninger fra survey med kommuner og fra kommunebesøg samt oplysninger fra tolkebureauer og opregnet til nationalt niveau jf. ovenstående opregningsmetode. Udvikling i antallet af tolkninger (demografisk trend) 0 % årligt Oplysninger om antal tolkninger fra 2009 til 2013 tyder ikke på hverken en stigende eller faldende tendens i antallet af tolkninger som konsekvens af en demografisk trend. Endvidere har business casen kun et 5-årigt perspektiv, hvorfor der ikke kan Udvikling i antallet af tolkninger (som resultat af øget brug af videotolkning) forventes de store demografiske ændringer. 0 % årligt Data for antallet af tolkninger fra kommuner før og efter indførelsen af videotolkninger viser umiddelbart ingen ændring i det samlede antal tolkninger. Faglige hensyn 0 % På baggrund af de gennemførte interview med tolkebrugere i kommunerne både brugere, der i dag anvender videotolkning, og brugere, der ikke anvender videotolkning i dag - vurderes det, at der stort set ikke er nogle situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at gennemføre en tolkning via video. Strukturelle hensyn 5 % For enheder med meget få årlige tolkninger er drift af et videotolkeudstyr ikke meningsfuldt. Dog kan der på sigt formentlig bruges pc-baserede løsninger, som kan mindske denne andel dette indregnes dog ikke i business casen. Tolkninger i borgerens hjem 20 % Tolkninger, der foregår i borgerens hjem er ikke omfattet af denne analyse. På sundheds- /ældreområdet vil en stor del af tolkningerne inden for fx hjemmeplejen, hjælpemidler og sundhedsplejen foregå i borgeren hjem. Baseret på opgørelser fra kommuner og tolkebureauer vurderes det, at omkring 20 % af tolkningerne på sundheds- /ældreområdet foregår i borgerens hjem. Maksimal andel videotolkninger 68 % Andelen af tolkninger, der kan overflyttes til video, tager udgangspunkt i de faglige og strukturelle hensyn. Tolkninger i borgerens hjem og tolkninger, der i dag gennemføres som telefontolkninger, overflyttes ikke til video. 11

12 6.3 Pris og varighed Beregningsgrundlag Scenarie I: Eksisterende priser Scenarie II: Reduktion i fremtidige priser pga. bedre aftaler Fordeling af tolkninger på effektiv varighed Effektiv tolketid af hhv. video- og fremmødetolkning Forskelle i faktureret tolketid Anvendt beregningsgrundlag Priser for hhv. store, mellemstore og små kommuner: Telefon-/videotolkning/: 150 / 175 / 250 kr. pr halve time Fremmødetolkning: 500 / 600 / 650 kr. pr. time Anvendes ikke [0;15 min] 5% [15;30 min] 5% [30;45 min] 10% [45;60 min] 40% [60;75 min] 10% [75;90 min] 10% [90;105 min] 10% [105;120 min] 10% Ingen forskel Eksisterende forskelle i prisstrukturer mellem fremmødetolkinng og videotolkning i forhold til hvilke tidsintervaller tolkene honereres efter Datakilde/begrundelse De gennemsnitlige eksisterende priser i kommunerne anvendes som fremtidig pristruktur. Den fremtidige prisstruktur for videotolkning baseres på de kommuner, hvor der anvendes videotolkning i dag, da der i kommuner uden videotolkning ofte ikke findes en pris på videotolkning. Volumen af tolkninger på sundhed- og ældreområdet er ikke tilstrækkeligt til, at det alene kan drive reduktioner i priser som følge af bedre aftaler. En sådan reduktion forudsættes at kræve, at videotolkning implementeres på øvrige områder i kommunen og inkluderes derfor ikke i business casen. Fordelingen af tolkninger på varighed er estimeret på baggrund af oplysninger om gennemsnitlig varighed og spredning fra kommunerne, VDX-data fra MedCom samt den gennemførte spørgeskemaundersøgelse med tolkebureauer. Denne fordeling anvendes som proxy for den effektive tolketid for både fremmøde- og video- og telefontolkning. Evalueringen af teletolkeprojektet kunne ikke påvise forskelle i den effektive tolketid mellem video- og fremmødetolkning. Om noget indikerer de indsamlede erfaringer fra indeværende analyse, at videotolkning har en kortere effektiv tolketid, og at det er lettere at afvikle tolkninger komprimeret og effektivt per video. Dette være sig eksempelvis eliminering af tolkenes ventetid og mindre dialog, der ikke er relateret direkte til tolkningen. Dette underbygges også af tolkebureauerne, der i den gennemførte survey svarer, at fremmødetolkninger gennemsnitlig er af længere varighed end videotolkninger. Den gældende prisstruktur er i flere kommuner kendetegnet ved, at fremmødetolkning afregnes i længere intervaller end videotolkning. Fx afregner nogle kommuner pr. halve time for fremmødetolkning, mens der afregnes pr. kvarter for videotolkning. En tolkning på 15 minutter vil derfor medføre en halv times fakturering, hvis den gennemføres som fremmødetolkning, mens den vil medføre et kvarters fakturering, hvis den gennemføres som videotolkning. Dette giver implicit en reduktion i det samlede antal fakturerede timer, selvom selve varigheden af tolkningerne ikke ændres. Fra de føromtalte trafikdata (VDX) samt opgørelser fra kommuner kendes den gennemsnitlige varighed og spredningen heri på videotolkninger. Denne fordeling anvendes som proxy for den effektive tolketid for både fremmøde og videotolkning. 12

13 6.4 Kapacitet og indkøb af udstyr Beregningsgrundlag Antal kommuner, der videotolker på sundhedsområdet i dag Andel kommuner, der videotolker i andre forvaltninger i kommunen i dag, men skal investere i kapacitet Andel kommuner, der har Lync el. lign. rådighed i dag, men hvor der ikke anvendes videotolkning i kommunen Andel kommuner, der skal investere i kapacitet og ikke videotolker i dag Antal timer om dagen udstyret kan udnyttes Antal dage om ugen udstyret kan udnyttes Anvendt beregningsgrundlag Store: 2 Mellemstore: 8 Små: 4 Store: 3 Mellemstore: 2 Små: 8 Store: 1 Mellemstore: 8 Små:12 Store: 0 Mellemstore: 13 Små:37 Datakilde/begrundelse Andelen af kommuner, der videotolker på sundhedsområdet idag, beregnes med udgangspunkt i oplysninger fra survey og besøg om det nuværende udstyr i kommunerne. Andelen opregnes til nationalt plan i tre strata (store, mellemstore og små kommuner). Andelen af kommuner, der videotolker på øvrige områder i kommunen idag, beregnes med udgangspunkt i oplysninger fra survey og besøg om det nuværende udstyr i kommunerne. Andelen opregnes til nationalt plan i tre strata (store, mellemstore og små kommuner). Andelen af kommuner, der har udstyr til rådighed (Lync, Jabber eller lign), beregnes med udgangspunkt i oplysninger fra survey og besøg om det nuværende udstyr i kommunerne. Andelen af besøgs- og surveykommuner, som har udstyr til rådighed, opregnes til nationalt plan i tre strata (store, mellemstore og små kommuner). De øvrige kommuner, som ikke allerede har udstyrskapacitet til rådighed og ikke videotolker i dag, jf. ovenstående, antages at investere i udstyr til videotolkning. 4 timer Registreringer af trafikken på det eksisterende videoudstyr, der kommunikerer over MedComs knudepunkt, viser, at enkelte stykker tolkeudstyr i kommunerne har været anvendt i op til cirka 7 timer på samme dag. Det synes derfor at være rimeligt og relativt konservativt at forudsætte, at hvert stykke udstyr i gennemsnit kan anvendes op til 4 timer om dagen. 5 dage Samme datamateriale viser, at anvendelsen af tolkeudstyr i kommunerne primært foregår på hverdage. Dette understøttes af opgørelser fra kommunerne, der viser, at langt de fleste tolkninger ligger på hverdage. Uger om året udstyret kan anvendes 44 uger Data over anvendelsen af tolkeudstyr fra MedCom samt oplysninger om faktiske antal tolkninger fra kommunerne viser, at antallet af tolkninger er nogenlunde jævnt fordelt over året med undtagelse af juli/august og december måned, hvor antallet er lavere. Samlet reduceres antallet af uger med 6 uger i juli/august samt 2 uger i december, hvorved der overkompenseres for dette ferierelaterede fald i omfanget af tolkninger. Krav til geografisk fordeling af udstyr (tilgængelighed) Antal udstyr: Store: 7 Mellemstore: 5 Små: 2 Udover den samlede kapacitet i timer på tolkeudstyret, skal det sikres, at udstyret er tilgængeligt på de relevante lokationer i kommunen. Dvs. selvom et stykke udstyr principielt kan dække den fulde tolkevolumen i en kommune, kan der være behov for flere stykker udstyr for at sikre tilgængeligheden på de relevante geografiske lokationer. 13

14 6.5 Implementering Implementering af øget videotolkning i kommuner, der videotolker i dag Forudsætning Anvendt Datakilde/begrundelse forudsætning Implementeringsperiode Det er beregningsmæssigt forudsat, at derafsættes fra 1. sept. til 31. dec til forberedelse og Erfaringer fra Odense, København og Varde kommuner viser, at implementering af videotolkning, når den tekniske kapacitet er på plads, kan gennemføres på 3-6 måneder. Der er dog mellem parterne aftalt en længere implementeringsperiode end RMC/ICG vurderer nødvendig. derefter 6 måneder til implementering i Det vil sige 50 procent potentialerealisering i Fra 2016 og frem er der indregnet fuld realisering. Teknisk implementering 0 kr. Der kræves ikke yderligere teknisk implementering af udstyr i de kommuner, hvor kapaciteten er til rådighed i dag Brugervejledning og introduktion Store: 74 timer Mellemstore: 28 timer Små: 10 timer Der afsættes timer afhængig af kommunens størrelse til én medarbejder til generel introduktion til relevante medarbejdere inden for sundhed- og ældreområdet i kommunen. Derudover forudsættes denne funktion allerede indlejret i kommunerne supportfunktioner. Organisatorisk implementering 0 kr. Den organisatoriske implementering, fx i form af ledelsesopbakning og ændrede incitamentsstrukturer, er ikke mulig at kvantificere og beskrives derfor udelukkende kvalitativt Implementering af brug af videotolkninger i kommuner, der ikke anvender videotolkning i dag Forudsætning Implementeringsperiode Teknisk og praktisk implementering Brugervejledning og introduktion Anvendt forudsætning Det er beregningsmæssigt forudsat, at derafsættes fra 1. sept. til 31. dec til forberedelse og derefter 6 måneder til implementering i Det vil sige 50 procent potentialerealisering i Fra 2016 og frem er der indregnet fuld realisering. 15 min. pr. klient inkl. introduktion til medarbejdere for Jabber/Lync Store: 70 timer Mellemstore: 28 timer Små: 10 timer Datakilde/begrundelse Erfaringer fra Odense, København og Varde kommuner viser, at implementering af videotolkning, når den tekniske kapacitet er på plads, kan gennemføres på 3-6 måneder. Det vil sige, at det vurderes muligt at gennemføre fuld implementering på 6-9 måneder. Der er dog aftalt en længere implementeringsperiode (jf. til venstre). Erfaringer fra implemeteringen af fx Jabber i kommunerne viser, at der anvendes 15 min. pr. klient, der skal implemeteres/installeres. Der afsættes timer afhængig af kommunens størrelse til én medarbejder til generel introduktion til relevante medarbejdere inden for sundheds- og ældreområdet i kommunen. 14

15 Organisatorisk implementering 0 kr. Den organisatoriske implementering, fx i form af ledelsesopbakning og ændrede incitamentsstrukturer, er ikke mulig at kvantificere og beskrives derfor udelukkende kvalitativt. Forudsætning Helpdesk (1. leds support) 6.6 Support, vedligehold og udskiftning (drift) Anvendt forudsætning 1 time pr. 100 timers videotolkning Datakilde/begrundelse Kommunerne har i dag allerede etableret en helpdesk, som hjælper brugerne med it-mæssige spørgsmål. En øget brug af videotolkning forventes at have en meget marginal omkostningsmæssig effekt i form af flere henvendelser til helpdesk. Dette vurderes således at være en særdeles konservativ forudsætning det reelle merforbrug vil formentlig i praksis være noget lavere. Licenser 0 kr. Ifølge MedCom betaler kommunerne en årlig licens på 0,40 kr. pr. indbygger til MedCom for drift af sundhedsdatanettet herunder VDX-knudepunktet. Sundhedsdatanettet anvendes til en lang række andre formål end blot videotolkning. Denne omkostning kan ikke knyttes direkte til videotolkning (og er ikke afhængig af antallet af videotolkninger) og medtages derfor ikke i business casen. Levetid for tolkeudstyr Ca. 8 år Levetiden for tolkeudstyret er ifølge producenterne ca. 8 år ved normalt brug. Da dele af tolkeudstyret indtil videre kun er benyttet i begrænset omfang, kan det forventes, at levetiden på det eksisterende udstyr er længere end 8 år. Endvidere er tolkinng på sundsområdet en meget begrænset del af den samlede tolkning i kommuner. Øget behov for udskiftning af udstyr 2 % af udstyret udskiftes årligt For det udstyr, der allerede findes i kommunerne, antages det, at der sker en udskiftning til den billigste tilgængelige løsning, som sikrer, at kvaliteten i videotolkningen ikke forringes i forhold til i dag. Dette er vurderet til at være en pc-baseret løsning med web-klient til en pris på ca kr. pr. udstyr. Både for det nuværende udstyr og for det udstyr, der indkøbes ifm. indførelsen af videotolkning i kommuner uden kapacitet i dag, antages det, at 2 % udskiftes årligt. Den almindelige vedligeholdelse af pc er indregnes ikke det er udelukkende webcamera og højttaler. 15

16 7. Bilag 5: Beregningsgrundlag for business case på sygehuse I Indeværende dokument beskrives beregningsgrundlag for beregning af business case for øget brug af videotolkning på sygehuse. Nedenfor er følgende beregningsforudsætninger nærmere beskrevet: Antal tolkninger pr. år og overflytning til videotolkning Pris og varighed Kapacitet til videotolkning på sygehuse Implementering af øget brug af videotolkning Support, vedligehold og udskiftning 16

17 7.1 Antal tolkninger pr. år og overflytning til videotolkning Beregningsgrundlag Anvendt beregningsgrundlag Datakilde/begrundelse Antal gennemførte Region Hovedstaden tolkninger (fremmedsproglige + Region Sjælland tegnsprog) Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Antallet af tolkninger er indhentet fra regionerne for år I de regioner, som kun har kunnet levere oplysninger på antallet af fremmedsproglige tolkninger, er antallet af tegnsprogstolkninger estimeret som værende 5 % af de samlede tolkninger. Denne andel er estimeret med udgangspunkt i data fra de regioner, hvor der har været oplysninger om omfanget af tegnsprogstolkninger. Andel aflyste tolkninger 5 % Andel af aflyste tolkninger er estimeret på baggrund af de gennemførte interview med brugere af tolkning på sygehusene, oplysninger fra nogle regioner omkring aflysninger samt data fra tolkebureauerne. Nuværende niveau af videotolkning Nuværende niveau af telefontolkning Udvikling i antallet af tolkninger (demografisk trend) Udvikling i antallet af tolkninger (som resultat af øget brug af videotolkning) Region Hovedstaden 14% Region Sjælland 17% Region Syddanmark 59% Region Midtjylland 20% Region Nordjylland 10% Region Hovedstaden 2% Region Sjælland 29% Region Syddanmark 6% Region Midtjylland 7% Andel videotolkninger er baseret på oplysninger fra regionerne for år Andel telefontolkninger er baseret på oplysninger fra regionerne for år Region Nordjylland 26% 0 % stigning årligt Oplysninger om antal tolkninger fra 2009 til 2013 tyder ikke på hverken en stigende eller faldende tendens i antallet af tolkninger som konsekvens af en demografisk trend. Endvidere har business casen kun et 5-årigt perspektiv, hvorfor der ikke kan forventes de store demografiske ændringer. 0 % stigning årligt Data for antallet af tolkninger i Region Syddanmark før og efter indførelsen af videotolkninger viser umiddelbart ingen ændring i det samlede antal tolkninger. Faglige hensyn 0% På baggrund af de gennemførte interview med tolkebrugere og fageksperter på sygehusene både brugere, der i dag anvender videotolkning, og brugere, der ikke anvender videotolkning i dag - vurderes det, at der stort set ikke er nogen situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at gennemføre en tolkning via video. Strukturelle hensyn 5 % For afdelinger med meget få årlige tolkninger er drift af et videotolkeudstyr ikke meningsfuldt. Dog kan der på sigt formentlig bruges pc-baserede løsninger, som kan mindske denne andel dette indregnes dog ikke i business casen. Det forudsættes således, at 5 % af det samlede antal fremmødetolkninger ikke overflyttes til video. Maksimal andel af tolkninger, der kan overflyttes til video Region Hovedstaden 93% Region Sjælland 67% Region Syddanmark 89% Region Midtjylland 88% Region Nordjylland 69% Andelen af tolkninger, der kan overflyttes til video tager udgangspunkt i de faglige hensyn, de strukturelle hensyn, således at 95 % kan overflyttes. Dog flyttes telefontolkninger ikke, så regionens andel telefontolkninger fraregnes de 95 %. 17

18 7.2 Pris og varighed Beregningsgrundlag Anvendt beregningsgrundlag Eksisterende priser Der er anvendt konkrete priser for regionerne, men disse er underlagt fortrolighed. Scenarie I: Eksisterende priser Eksisterende priser anvendes. Scenarie II: Laveste priser Alle kan opnå samme pris som den laveste pris. Denne pris er 164 kr. pr. halve time. Fordeling af tolkninger på effektiv [0;15 min] 15% varighed [15;30 min] 40% [30;45 min] 20% [45;60 min] 10% [60;75 min] 5% [75;90 min] 5% [90;105 min] 3% Effektiv tolketid af hhv. video- og fremmødetolkning Forskelle i faktureret tolketid [105;120 min] 2% Ingen forskel Jf. den gældende pristruktur i regionerne og varigheden af tolkninger Datakilde/begrundelse Priserne er indhentet fra regionerne. Eksisterende priser er kendte og indarbejdes i modellen. Det er forventeligt, at alle regioner med forbedrede udbud kan opnå samme priser som regionen med de laveste priser for videotolkning i dag. Fordelingen af tolkninger på varighed er estimeret på baggrund af oplysninger om gennemsnitlig varighed og spredning fra regionerne, VDX-data fra MedCom samt den gennemførte spørgeskemaundersøgelse med tolkebureauer. Denne fordeling anvendes som proxy for den effektive tolketid for både fremmøde- og video- og telefontolkning. Evalueringen af teletolkeprojektet kunne ikke påvise forskelle i den effektive tolketid mellem video- og fremmødetolkning. Om noget indikerede de indsamlede erfaringer fra indeværende analyse, at videotolkning har en kortere effektiv tolketid, og at det er lettere at afvikle tolkninger komprimeret og effektivt. Dette underbygges også af tolkebureauerne, der i den gennemførte survey svarer, at fremmødetolkninger gennemsnitlig er af længere varighed. Den foreslåede antagelse er således konservativ. Den gældende pristruktur er kendetegnet ved, at fremmødetolkning afregnes i længere intervaller end videotolkning. Fx afregner nogle regioner pr. halve time for fremmødetolkning, mens der afregnes pr. kvarter for videotolkning. En tolkning på 15 minutter vil derfor medføre en halv times fakturering, hvis den gennemføres som fremmødetolkning, mens den vil medføre et kvarters fakturering, hvis den gennemføres som videotolkning. Dette giver implicit en reduktion i det samlede antal fakturerede timer, selvom selve varigheden af tolkningerne ikke ændres. 18

19 7.3 Kapacitet til videotolkning på sygehusene Beregningsgrundlag Antal timer om dagen udstyret kan udnyttes Antal dage om ugen udstyret kan udnyttes Anvendt beregningsgrundlag Datakilde/begrundelse 4 timer Registreringer af trafikken på det eksisterende videoudstyr, der kommunikerer over MedComs knudepunkt viser, at enkelte stykker tolkeudstyr i regionerne har været anvendt i op til cirka 7 timer på samme dag. Det synes derfor at være rimeligt og relativt konservativt at forudsætte, at hvert stykke udstyr i gennemsnit kan anvendes op til 4 timer om dagen. 5 dage Samme datamateriale viser, at anvendelsen af tolkeudstyr i regionerne foregår på hverdage. Dette understøttes af opgørelser over fakturerede timer, der viser, at ca. 80 % af tolkningerne ligger på hverdage inden for normal arbejdstid (8-16). Dette betyder dog, at 20 procent af tolkningerne, foregår i weekender og om aftenen. Forudsætningen skal derfor ses som forholdsvis konservativ. Uger om året udstyret kan anvendes 44 uger Data over anvendelsen af tolkeudstyr fra MedCom og regionerne samt oplysninger om faktiske antal tolkninger viser, at antallet af tolkninger er jævnt fordelt ud over året med undtagelse af juli/august og december måned, hvor antallet er en smule lavere. Samlet reduceres antallet af uger med 6 uger i juli/august samt 2 uger i december, hvorved, der overkompenseres for dette ferierelaterede fald i omfanget af tolkninger. Udstyr der anvendes i dag Polycom v700, Cisco/Tandberg 1000 MXP, 1700 MXP, E20, EX60 samt EX90. Tolkeudstyr defineres som mindre, kompakte enheder. De angivne typer dækker den nuværende beholdning af udstyr i regionerne og er således ikke udtømmende i et fremadrettet perspektiv. Kapacitet i form af fx Jabber- og Lyncklienter som man i fremtiden kan bruge til videotolkninger - medtages ikke i beregningen af den tilgængelige kapacitet til tolkning. Der er derfor tale om en konservativ antagelse om antallet af eksisterende udstyr og dermed den aktuelle kapacitet. 19

20 7.4 Implementering af øget brug af videotolkning Beregningsgrundlag Anvendt Datakilde/begrundelse beregningsgrundlag Implementeringsperiode Det er beregningsmæssigt forudsat, at der afsættes fra 1. sept. til 31. dec til forberedelse og derefter 6 måneder til implementering i Det vil sige 50 procent potentialerealisering i Fra 2016 og frem er der indregnet Alle relevante afdelinger på sygehuse har som følge af teletolkningsprojektet tilgængeligt udstyr og har gennemført minimum en videotolkning. Udstyret er derfor installeret og i et vist omfang kendt af medarbejderne. Erfaringerne fra Region Syddanmark viser endvidere, at det relativt hurtigt er muligt at overgå fra at bruge fremmødetolkning til videotolkning. Det er praktisk set alene et spørgsmål om at træffe beslutningen. Det er derfor RMC/ICG s vurdering, at 3 måneders implementering svarende til 75 procent potemtialerealisering er realistisk i år 0. I business casen er der imidlertid valgt et mere konservativt grundlag. fuld realisering. Teknisk implementering 0 kr. Alle relevante afdelinger på sygehuse har som følge af teletolkningsprojektet tilgængeligt udstyr og har gennemført minimum en videotolkning. Der er derfor ikke omkostninger til teknisk implementering, da udstyret allerede er installeret og har været brugt. Det anerkendes dog med ovennævnte indfasningsperiode, at der visse steder kan være behov for at reallokere enkelte stykker udstyr inden for den enkelte region eller på det enkelte sygehus således, at udstyret i endnu højere grad er umiddelbart tilgængeligt de steder, hvor behovet for tolkebistand er størst. Videreudvikling af informationsmateriale og yderligere udbredelse af kendskab 150 timer i implementeringsåret per region Der afsættes 150 timer i alt i år 0 per region til en relevant medarbejder, som har til formål at opdatere og videreudvikle informationsmateriale samt afholde fællesmøder for at sikre kendskabet til videotolkning på de relevante afdelinger. Organisatorisk implementering 0 kr. Den organisatoriske implementering, fx i form af ledelsesopbakning og ændrede incitamentsstrukturer, er ikke muligt at kvantificere og derfor ikke en del af business casen. Dette uddybes i analyserapporten. Årsværkspris for medarbejdere, der står for videreudvikling af informationsmateriale og yderligere udbredelse af kendskab kr. pr. måned Årsværkspirs for en IT-medarbejder. Årsværksprisen er opgjort med udgangspunkt i KRL. 20

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner,

Læs mere

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv.

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv. Hvad stiller regionerne af krav ifm: - Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden Hvis akut tolkebistand rekvireres (fremmøde) i tidsrummet fra mandag-fredag (hele døgnet), skal tolkebureauet

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere Geriatri Survey, november 2013 I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010 en mini-mtv December 2010 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen, Janne Buck Christensen Claus Duedal Pedersen, Odense Universitetshospital Resume af resultaterne Denne evaluering beskriver resultaterne af et

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger Offentlig-privat samarbejde om de nye sygehuse i Danmark 10. marts 2011 Jesper Stig Mølbæk Christensen Kommunikations løsninger TDC har de

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Psykiatrien Region Sjælland og Vordingborg Kommune 2014 INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb. November, 2013

Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb. November, 2013 Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb November, 2013 Indhold Introduktion til AlmenIndkøb og den almene boligsektor Information om AlmenIndkøb og den almene boligsektors

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Bilag til Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013

Bilag til Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen Bilag til Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Tabeller Del 1: Antal årsværk Side 1 af 75 Del 1: Årsværk Fane: Antal årsværk i alt Tabel 1:

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere