Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002"

Transkript

1 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002

2 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002

3 Indhold Side 1. Indledning Resumé og hovedkonklusioner Et hurtigt vue over rapportens bærende konklusioner Den fremtidige organisering af LO s regionale og lokale niveau (kapitel 3) Lokalafdelingernes tilfredshed med LO-amterne og -sektionerne (kapitel 4) Hvorfor være medlem af et LO-amt? (kapitel 5) Dialog mellem lokalafdelingerne og LO-amterne (kapitel 6) LO-amternes opgaver i dag og i fremtiden (kapitel 7) Fokus på politisk indflydelse (kapitel 8) LO-amternes politiske prioriteringer i dag og i fremtiden (kapitel 9) LO-amternes økonomi (kapitel 10) Den fremtidige organisering af LO s regionale og lokale niveau LO-amternes og LO-sektionernes fremtid Holdningen blandt lokalafdelinger der ikke er medlemmer af et LOamt Sammenligning af lokalafdelinger på tværs af amter Sammenligning på tværs af forbund Obligatorisk medlemskab eller ej? Lokalafdelingernes tilfredshed med LO-amterne og -sektionerne Tilfredshed med LO-amterne Tilfredshed med LO-sektionerne Hvorfor være medlem af et LO-amt? Hvorfor tilvælge medlemskabet? Forskelle mellem amter Hvorfor fravælge medlemskabet? Kommunikation mellem lokalafdelingerne og LO-amterne LO-amtets placering i fagbevægelsens informationsstrømme Kontakt mellem lokalafdelinger og LO-amter Information LO-amternes fornemmelse for lokalafdelingernes behov og ønsker LO-amtets opgaver i dag og i fremtiden Fokus på politisk indflydelse...43

4 8.1. Hvor stor politisk indflydelse har LO-amterne? Er LO-amterne effektive til at opnå politisk indflydelse? Lokalafdelingernes muligheder for at få indflydelse på LO-amternes politik LO-amternes politiske prioriteringer i dag og i fremtiden Beskæftiger LO-amterne sig med politikområder der er relevante for lokalafdelingerne? Fokus på enkelte politikområder Forskelle mellem amter Forskelle mellem forbund LO-amternes økonomi LO-Danmarks økonomiske støtte til LO-amterne Kontingentmodeller Aflønning af LO-formand... 55

5 1. Indledning PLS RAMBØLL Management præsenterer i denne rapport resultaterne fra undersøgelsen af lokalafdelingernes syn på LO-amternes og LO-sektionernes virke. Undersøgelsen er gennemført for LO. Undersøgelsen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige lokalafdelinger under LO-forbund og beskæftiger sig først og fremmest med lokalafdelingernes holdninger til og vurderinger af LO-amternes og LO-sektionernes rolle i fremtidens fagbevægelse. Rapporten er den ene af to rapporter, der er udarbejdet i forbindelse med undersøgelsen af LO-amterne og LO-sektionerne. Den anden rapport, Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra LO-amternes perspektiv, gengiver resultaterne fra undersøgelsen blandt LO-amtsformændene. Opdelingen i de to delrapporter betyder, at det alene er lokalafdelingernes vurderinger og holdninger, der gengives i denne rapport, mens LO-amternes holdninger og vurderinger skal findes i den anden delrapport Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra LO-amternes perspektiv. 659 lokalafdelinger har deltaget i undersøgelsen ved at besvare et spørgeskema enten postalt, via Internettet eller per telefon. Det svarer til 76% af samtlige lokalafdelinger under LO-forbund. Med undtagelse af Dansk Artist Forbund er der blandt samtlige 20 forbund en svarprocent på 50% eller derover. For Dansk Frisørforbund, Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet og Blik- og Rørarbejderforbundet er svarprocenten mellem 50 og 55%. For de resterende forbund er svarprocenten mellem 61% og 100%. For de i medlemstal seks største LO-forbund er svarprocenten som følger: HK 80%, SID 81%, Dansk Metal 64%, FOA 88%, KAD 88% og TIB 91%. I rapporten vil der løbende blive zoomet ind på enkelte forbund og enkelte LO-amter i bestræbelserne på at tegne et billede af regionale forskelle og forskelle mellem forbund på de spørgsmål undersøgelsen har taget op. Her skal det indledningsvist bemærkes, at der hvad forbund angår, primært vil blive set på de forbund, hvor 30 eller flere lokalafdelinger har besvaret spørgeskemaet. Det vil sige HK, SID, Dansk Metalarbejderforbund, FOA, KAD, TIB, Dansk El-forbund, NNF og Dansk Service og Funktionærforbund. Undersøgelse blandt lokalafdelinger 1

6 Rapporten er opdelt i følgende kapitler: I kapitel 2 gennemgås de overordnede konklusioner af undersøgelsen. I kapitel 3 sættes der fokus på den fremtidige organisering af LO s regionale og lokale niveau. Kapitel 4 gengiver lokalafdelingernes tilfredshed med LO-amter og -sektioner på en række områder. I kapitel 5 belyses, hvad der ligger til grund for, at lokalafdelingerne hhv. vælger eller fravælger at være medlem af et LO-amt. I kapitel 6 beskrives dialogen mellem lokalafdelingerne og LO s amter og sektioner. Kapitel 7 opridser, hvilke typer opgaver lokalafdelingerne mener LO-amter og LOsektioner bør opprioritere. I kapitel 8 ses på, hvordan det står til med LO-amternes politiske indflydelse. I kapitel 9 redegøres der for lokalafdelingernes vurderinger af, hvilke politikområder LO-amterne prioriterer i dag og hvilke områder LO-amterne bør prioritere i fremtiden. Endelig beskrives lokalafdelingernes syn på en række forhold i forbindelse med LOamters og -sektioners økonomi i kapitel Undersøgelse blandt lokalafdelinger

7 2. Resumé og hovedkonklusioner I dette kapitel vil undersøgelsens konklusioner blive beskrevet på to niveauer: Først gengives i kort form undersøgelsens bærende, overordnede konklusioner. Herefter gives et grundigere resume af konklusionerne inden for hvert af rapportens kapitler Et hurtigt vue over rapportens bærende konklusioner Lokalafdelingerne er stærkt splittede i deres vurderinger af, hvordan LO s regionale og lokale niveau overordnet set bør organiseres i fremtiden. Cirka hver fjerde ønsker den nuværende model med både LO-amter og -sektioner videreført, mens en lignende andel ønsker LO-sektionerne videreført og LO-amterne nedlagt. En noget mindre gruppe ønsker, at LO-amterne består, mens LO-sektionerne nedlægges. Samtidig hersker der en udbredt tilfredshed med LO-amternes og LO-sektionernes indsats. Og lokalafdelingerne ønsker i grove træk, at såvel LO-amter som LOsektioner fortsætter med at løse de opgaver og beskæftige sig med de politikområder, som tilfældet er i dag. Der er dog en vis tendens til, at lokalafdelingerne ønsker sig politisk og fagligt stærkere LO-amter og LO-sektioner, der i mindre grad er praktisk gris det har man forbundene til. Lokalafdelingerne skærer i grove træk LO-amter og LO-sektioner over samme kam: Man vurderer LO-amternes og LO-sektionernes indsats ens og forventningerne til, hvilke funktioner og roller de to niveauer bør spille i fremtiden, er svære at skelne fra hinanden. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at det i store træk er de samme forhold ved LO-amter og LO-sektioner, der motiverer nogle afdelinger til at blive medlemmer og holder andre afdelinger væk. Nærmere præcist er det traditionen, der betyder mest, når lokalafdelingerne begrunder, hvorfor de er medlemmer eller har valgt ikke at være det. God kemi mellem lokalafdeling og LO-amt og -sektion, rigtige politiske holdninger hos LO-amtet og -sektionen samt muligheden for at vise solidaritet gennem LO s regionale og lokale niveau er dog andre vigtige grunde til at være medlemmer. LO-amternes kommunikation kan karakteriseres som relativt centralistisk. Man kommunikerer til forbundene oftest om dette og hint i LO-Danmark. Derimod er der en ringe dialog mellem LO-amter og lokalafdelinger. Der er udbredt ønske om, at LO-Danmark fortsat yder økonomisk støtte til LOamterne og LO-sektionerne. Undersøgelsen viser, at der er relativt store regionale forskelle på, hvor godt LOamterne og -sektionerne fungerer, set med lokalafdelingernes briller. Dette mønster Undersøgelse blandt lokalafdelinger 3

8 går igen hvad enten der spørges til tilfredshed, kommunikation, politisk indflydelse eller noget fjerde. Det viser sig bl.a., at Roskilde hører til de dårligst fungerende LOamter, mens Nordjylland og Vestsjælland hører til de mest velfungerende. Derimod er der ingen nævneværdig systematik i, hvor store forbund lokalafdelingerne hører til, og hvad de ønsker af fremtidens regionale og lokale niveau i LO Den fremtidige organisering af LO s regionale og lokale niveau (kapitel 3) Som udgangspunkt hersker der stor uenighed blandt lokalafdelingerne om, hvordan LO s regionale og lokale niveau i fremtiden bør organiseres. De store linjer er, at: Omkring hver fjerde ønsker den nuværende struktur videreført, dvs. at både LO-amter og -sektioner fortsætter organiseret som i dag Omkring hver fjerde ønsker en model, der indebærer, at LO-amterne nedlægges, mens LO-sektionerne bevares. Blandt denne fjerdedel er der dog udbredt uenighed om, hvor store LO-sektionerne bør være, og hvor mange opgaver de bør løse Omkring hver fjerde ved ikke, hvilken model de ønsker eller kan ikke tilslutte sig en af modellerne Omkring en sjettedel ønsker en model der bygger på, at LO-sektionerne nedlægges, mens LO-amterne bevares. Langt hovedparten i denne gruppe mener desuden, at LO-amterne ved denne lejlighed bør overtage LO-sektionernes opgaver Et fåtal svarende til ca. hver tyvende afdeling ønsker både LO-sektioner og LO-amter nedlagt. Dette mudrede billede går med få undtagelser igen inden for alle amter. En af de markante undtagelser er Århus. Her er der i udbredt grad fælles fodslag blandt lokalafdelingerne i og med at 62% mener, at fremtidens organisering bør baseres på, at LO-amterne nedlægges mens LO-sektionerne videreføres. Der er ingen umiddelbar sammenhæng mellem, hvor store forbund lokalafdelingerne tilhører, og hvilken organisering af LO s regionale og lokale niveau de ønsker for fremtiden. Inden for langt de fleste forbund er ideerne om at videreføre den nuværende organisering eller nedlægge LO-amterne og videreføre LO-sektionerne mest populære. Tanken om at nedlægge både LO-amter og LO-sektioner møder til gengæld meget ringe opbakning inden for samtlige forbund. Der er således grundlæggende splittelse på spørgsmålet om, hvorvidt der overhovedet bør eksistere LO-amter og LO-sektioner i fremtiden, hvor store disse enheder bør 4 Undersøgelse blandt lokalafdelinger

9 være, og hvor mange opgaver de bør varetage. En splittelse der vel at mærke går igen inden for langt de fleste amter og forbund. Splittelsen fortsætter på spørgsmålet om, hvorvidt lokalafdelingerne bør være obligatoriske medlemmer af LO-amterne. Her deler lokalafdelingerne sig i to nogenlunde lige store grupper. Og denne splittelse går vel at mærke igen inden for alle amter og hovedparten af forbund. De lokalafdelinger, der ikke er medlemmer af et LO-amt, er ikke overraskende massivt modstandere af at gøre medlemskab obligatorisk Lokalafdelingernes tilfredshed med LO-amterne og -sektionerne (kapitel 4) Lokalafdelingerne er gennemgående godt tilfredse med den indsats der ydes på LO s regionale og lokale niveau. Det gælder i forhold til LO-amterne og i endnu højere grad i forhold til LO-sektionerne. 66% af lokalafdelingerne er således samlet set tilfredse med LO-amternes indsats, mens hele 75% samlet set er tilfredse med LO-sektionernes indsats. Der er udbredt tilfredshed med samtlige aspekter af LO-amternes og LO-sektionernes indsats. Både for LO-amter og LO-sektioner gælder det dog, at lokalafdelingerne er mindst tilfredse med den administrative service, mens tilfredsheden er størst med pris, politisk rådgivning, politisk arbejde og politisk indflydelse. Der er udbredt tilfredshed med LO-sektionernes og LO-amternes indsats i stort set samtlige amter. Regionale ligheder er således større end regionale forskelle. Der er dog et vist mønster: For eksempel skiller Nordjylland sig ud som et superamt i den forstand, at lokalafdelingerne både er mere end gennemsnitligt tilfredse med LOsektioner og LO-amtet. I den anden grøft finder man først og fremmest Roskilde, men også delvist Sønderjylland. De udmærker sig ved, at lokalafdelingerne hører til de mest utilfredse i landet både når det gælder LO-amtet og LO-sektionerne. I en række tilfælde er der dog ingen nær sammenhæng mellem, hvor tilfredse lokalafdelingerne i et amt er med hhv. LO-amtet og LO-sektionen. Det ses først og fremmest i tilfældet Århus: Her hører lokalafdelingerne til de mest utilfredse, når det gælder LO-amtets indsats, samtidig med at de hører til de mest tilfredse, når det gælder LO-sektionernes arbejde. Der er heller ikke markante forskelle på tilfredshed med LO-sektionerne eller LOamterne, når der opdeles på forbunds-tilhørsforhold. Der er således ingen systematisk sammenhæng mellem forbundsstørrelse og tilfredshed. Ser man alene inden for de ni forbund, der har flest lokalafdelinger, er der inden for hvert forbund klare flertal af lokalafdelingerne som samlet set er tilfredse med såvel LO-amternes som LO-sektionernes indsats. Undersøgelse blandt lokalafdelinger 5

10 2.4. Hvorfor være medlem af et LO-amt? (kapitel 5) Det er i nogenlunde samme grad forhold ved LO-amterne som LO-sektionerne der gør, at lokalafdelingerne er medlemmer af LO-amtet. Man kan således ikke entydigt pege på et af de to led, der trækker læsset i forhold til at skabe interesse for medlemskab blandt lokalafdelingerne. Tværtimod. Der viser sig endvidere et ganske klart billede, når man ser på, hvorfor lokalafdelingerne er medlemmer af LO-amterne. I et stort flertal af lokalafdelingerne vejer historien tungt: Der er simpelthen en tradition for at være medlem, som spiller ind. Desuden nævner et markant flertal af lokalafdelingerne følgende grunde til at være medlem: God kemi med LO-sektionen/LO-amtet, muligheden for at vise solidaritet via medlemskab af LO-amtet/LO-sektionen og endelig, at LO-sektionen/LO-amtet har en politisk holdning, som lokalafdelingen kan stå inde for, som grunde til at være medlem. Samtidig er der dog et stort flertal af lokalafdelinger, der føler sig tvungne til at være medlem af LO-amtet, fordi det er en forudsætning for at være medlem af LOsektionen. I den anden grøft er det meget få af lokalafdelingerne der er medlemmer, fordi de har brug for LO-amtet eller LO-sektionens hjælp til praktiske opgaver eller rådgivning, eller fordi de ønsker adgang til de kurser som LO-amterne og -sektionerne arrangerer. Det er således i det store hele de samme træk ved LO-amter og LO-sektioner, som lokalafdelingerne angiver som grunde til at være medlemmer. Og det er de samme aspekter af LO-amters og LO-sektioners arbejde, som ikke vejer tungt, når lokalafdelingerne beslutter, om de vil være medlemmer. Det underbygger opfattelsen af, at mange lokalafdelinger retter de samme krav og forventninger til LO-amter og LOsektioner, og at de desuden har vanskeligt ved at skelne mellem, hvilke funktioner disse to niveauer i LO-strukturen udfylder. Sammenligner vi hvordan lokalafdelingerne har svaret fra amt til amt, er den overordnede konklusion, at de regionale ligheder er væsentlig større end de regionale forskelle. Det er med andre ord stort set de samme aspekter ved såvel LO-amter som LOsektioner der vejer tungt hhv. mindre tungt i langt de fleste amter. Der dog visse regionale forskelle i, hvor mange gode grunde, der findes til at være medlemmer af LOamtet. Ser vi først på træk ved LO-amtet som gør, at lokalafdelingerne er medlemmer, findes der flest gode grunde i Frederiksborg og på Bornholm, mens der findes færrest i Sønderjylland, Århus og Roskilde. Ser vi på træk ved LO-sektionerne, oplever lokalafdelingerne i Nordjylland og Vestsjælland flest gode grunde til at være medlem, mens lokalafdelingerne i Roskilde og Århus oplever færrest. Det viser sig, at dette regionale mønster stemmer nogenlunde overens med, hvor tilfredse lokalafdelingerne er, jævn- 6 Undersøgelse blandt lokalafdelinger

11 før kapitel 4: I de regioner, hvor der er størst tilfredshed med LO-amter eller LOsektioner, er der også flest gode grunde til at være medlem. Et mindretal på cirka 10 procent af lokalafdelingerne under LO-forbund har valgt ikke at være medlemmer af LO-amterne. Her viser der sig at være en række forskellige forhold både i relation til LO-sektioner og LO-amter der ligger til grund for dette valg. Det betyder kort fortalt, at det ikke er muligt at pege på enkelte grunde til, at nogle lokalafdelinger fravælger LO-amterne og LO-sektionerne. Snarere må det ses som et sammenfald af en række forhold ved såvel LO-amter som LO-sektioner, herunder, at: der slet og ret ikke er tradition for, at lokalafdelingen er medlem lokalafdelingen ikke mener, at prisen for at være medlem af LO-amtet eller LOsektionen står mål med udbyttet lokalafdelingen ikke har brug for LO-sektionens eller LO-amtets rådgivning lokalafdelingen ikke har brug for LO-sektionens eller LO-amtets assistance i forbindelse med praktiske eller administrative opgaver. Derimod viser det sig, at mangel på god kemi hverken i forhold til LO-sektionen eller LO-amtet sjældent er en væsentlig forklaring på, at lokalafdelingerne ikke er medlemmer. Det er som det også fremgår ovenfor i store træk de samme forhold i forbindelse med LO-sektioner og LO-amter, som lokalafdelingerne lægger vægt på som forklaring på, at de ikke er medlemmer. Endvidere viser det sig, at aspekter ved hhv. LOsektioner og LO-amter i store træk vejer lige tungt, når lokalafdelingerne angiver, hvorfor de ikke er medlemmer af et LO-amt. Med andre ord kan man altså ikke reducere de manglende medlemskaber til enten at have noget med LO-amterne eller LOsektionerne at gøre, da undersøgelsen klart viser, at der snarere er tale om et både og Dialog mellem lokalafdelingerne og LO-amterne (kapitel 6) Lokalafdelingerne ser først og fremmest LO-amterne som et organ, der overfører information oppe fra og ned i fagbevægelsen og ikke omvendt en opfattelse der går på tværs af amts- og forbunds-tilhørsforhold. LO-amterne beskrives således først og fremmest som organisationer, der overfører information fra LO-Danmark til lokalafdelingerne, mens de prioriterer væsentligt lavere at bære informationer den anden vej fra lokalafdelingerne og til LO-Danmark. Dette billede underbygges af, at der rent faktisk er relativt lidt løbende kontakt mellem LO-amterne og -sektioner og lokalafdelingerne ikke mindst hvis man sammenligner med den kontakt lokalafdelingerne har med deres forbund. Herunder benytter meget få lokalafdelinger LO-amternes eller -sektionernes hjemmesider til trods for, at de er Undersøgelse blandt lokalafdelinger 7

12 flittige gæster på deres forbunds hjemmesider og dermed ikke mangler evnen eller viljen til at benytte internettet. Ifølge lokalafdelingerne har LO-amterne altså relativt lidt kontakt med lokalafdelingerne og er i det hele taget mere optagede af at overføre informationer til end fra lokalafdelingerne. Denne konklusion skal ses sammenhæng med to af kapitlets øvrige resultater: At LO-amterne på en og samme tid: får ros for deres evne til at informere om deres arbejde og ris for deres føling med lokalafdelingernes ønsker og behov. Information fra LO-amtet og ud til lokalafdelingerne kan nemlig tilvejebringes via envejskommunikation. Det går fint i spænd med, at LO-amterne primært opfatter sig som talerør for LO-Danmark. Omvendt har LO-amterne en svag fornemmelse for lokalafdelingernes behov og ønsker, fordi det forudsætter tovejskommunikation at informationen går begge veje og dermed, at LO-amterne i højere grad er i dialog med end informerer lokalafdelingerne. Kapitlet har desuden vist, at der er væsentlige forskelle fra amt til amt, specielt når man ser på lokalafdelingernes vurdering af LO-amternes fornemmelse for deres ønsker og behov. I den ene grøft finder vi bl.a. Viborg, hvor op imod halvdelen af lokalafdelingerne mener, at deres LO-amt har denne forståelse, mens det i den anden grøft gælder for mindre end hver tiende lokalafdeling i Sønderjylland og Århus LO-amternes opgaver i dag og i fremtiden (kapitel 7) Lokalafdelingerne mener i vid udstrækning, at LO-amternes og LO-sektionernes prioritering af forskellige opgaver bør blive på det nuværende niveau. Og det til trods for, at hovedparten af lokalafdelingerne som det fremgår af kapitel 6 ikke vurderer, at LO-amtet har fornemmelse for afdelingens ønsker og behov. Samtidig er der dog en udbredt interesse for at styrke LO-amternes og LO-sektionernes faglige og politiske arbejde, mens der er begrænset interesse for LO-amternes og -sektionernes indsats for at assistere med administrative opgaver. Det stemmer i store træk over ens med, hvilke typer grunde lokalafdelingerne typisk nævner til, at de er medlemmer af LO-amterne (se kapitel 5). LO-amterne og LO-sektionerne som faglige og politiske aktører snarere end praktisk gris er det, der kort fortalt, efterlyses. Det eneste større brud med dette billede er, at lokalafdelingerne ikke ønsker kursusaktiviteten opprioriteret snarere tværtimod. Kursusaktivitet må jo som bekendt ses som en faglig udviklingsopgave. Det skal dog formentlig ses i sammenhæng med, at kurser oftest vil indebære, at LO-amter og -sektioner har direkte kontakt til medlemmerne, hvilket jævnfør interessentundersøgelsen fra 2001 er et omstridt punkt i mange forbund. 8 Undersøgelse blandt lokalafdelinger

13 Mønsteret i forhold til opgaveprioritering, som er skitseret ovenfor, går igen inden for hovedparten af amter og forbund. I forhold til forbund er det interessant at bemærke, at der ikke er nogen sammenhæng mellem, hvilke typer opgaver eller i hvilket omfang lokalafdelingerne ønsker opgaver løst og størrelsen på de forbund de tilhører. FOA og HK s afdelinger ønsker noget oftere end gennemsnittet opgaver opprioriteret, mens TIB s lokalafdelinger noget oftere end gennemsnittet ønsker opgaver nedprioriteret. De resterende forbund med mange lokalafdelinger ligger tæt på landsgennemsnittet i forhold til ønsker om fremtidig opgaveprioritering Fokus på politisk indflydelse (kapitel 8) Lokalafdelingerne vurderer gennemgående, at LO-amterne er vigtige politiske meningsdannere på regionalt plan. Det kan ses som udtryk for, at LO-amterne tilskrives en betydelig politisk indflydelse. Der er dog markante forskelle fra amt til amt. Det er således kun meget få lokalafdelinger i Roskilde, der mener, at deres LO-amt er en vigtig politisk meningsdanner mod et flertal af lokalafdelinger i en række amter, herunder specielt Vestsjælland og Bornholm. På forbundsniveau er KAD-afdelingerne mest positive i deres vurderinger af LO-amternes politiske indflydelse, mens HKafdelingerne hører til de mest kritiske. Undersøgelsen viser desuden, at selvom lokalafdelingerne gennemgående vurderer, at LO-amterne er vigtige meningsdannere, er det en udbredt opfattelse, at LOamterne holder for mange politiske møder i forhold til, hvor stor indflydelse der kommer ud af det. Eller med andre ord: Det kan godt være, at LO-amterne har stor politisk indflydelse, men det er ikke nødvendigvis en effektiv måde, de opnår denne politiske indflydelse på. Omkring hver tredje lokalafdeling mener således, at der holdes for mange politiske møder i LO-amt-regi i forhold til den politiske indflydelse det fører til. Kun cirka hver fjerde afdeling er direkte uenig i denne påstand. Ikke overraskende er lokalafdelingerne i de amter og inden for de forbund, der er mest positive i deres vurdering af LO-amternes politiske indflydelse, også mest positive i vurderingen af mødeaktiviteten. Og vice verca. Endelig har kapitlet vist, at lokalafdelingerne gennemgående mener, at de har god indflydelse på de politiske beslutninger der træffes i LO-amtet. På trods af, at lokalafdelingerne mener LO-amterne kigger mere opad end nedad, oplever de altså at kunne få indflydelse. Her viser det sig dog igen, at det primært er blandt de amter og forbund, hvor man mener LO-amterne er effektive politiske meningsdannere, at man selv som lokalafdeling oplever at have stor indflydelse LO-amternes politiske prioriteringer i dag og i fremtiden (kapitel 9) Lokalafdelingerne er splittede på spørgsmålet om, hvorvidt LO-amterne beskæftiger sig med relevante politiske emner. Lidt mere end hver tredje mener det er tilfældet, Undersøgelse blandt lokalafdelinger 9

14 hver tredje mener hverken eller, mens hver fjerde lokalafdeling ikke mener det er tilfældet. Samtidig mener lokalafdelingerne, at LO-amternes nuværende prioritering af de fleste politikområder bør fortsætte i fremtiden. Det gælder blandt andet arbejdsmarkedspolitik, som fortsat bør have topprioritet, og ligestilling, internationalt arbejde og til dels organisationsudvikling, som fortsat bør prioriteres lavt. På trods af, at der er delte meninger om, hvorvidt LO-amterne i dag beskæftiger sig med relevante politiske områder, og til trods for at et flertal af lokalafdelingerne oplever, at LO-amterne ikke har fornemmelse for deres ønsker og behov (kapitel 6), ønsker de fleste altså status quo videreført, når det gælder om at prioritere politikområder. Det er dog værd at bemærke, at lokalafdelingerne mener, at LO-amterne bør prioritere specielt indsatsen over for unge, men også arbejdsmiljø højere end de gør i dag. Arbejdsmiljø mener lokalafdelingerne ligefrem skal være det politikområde efter arbejdsmarkedspolitik som LO-amterne bruger mest energi på i fremtiden. Indsatsen over for unge vil man gerne have opprioriteret fra at være et af de lavest prioriterede områder i dag til at være prioriteret lige under sværvægterne arbejdsmarkedspolitik, arbejdsmiljø, erhvervspolitik og socialpolitik. Lokalafdelingerne mener, at der bør skaffes plads til mere fokus på arbejdsmiljø og ungeindsats ved at to af de pt. højt prioriterede områder, social- og erhvervspolitik, får mindre opmærksomhed, om end de stadig bør være blandt de toneangivende områder. Desuden er det intern uddannelse af fagbevægelsens medlemmer, som bør prioriteres lavt i fremtiden. Det er i grove træk de samme politiske prioriteringer lokalafdelinger inden for de forskellige amter ønsker af LO-amterne i fremtiden. Der er udbredt enighed om på tværs af amter at arbejdsmarkedspolitik skal prioriteres højt, ligesom der er udbredt enighed om, at velfærdspolitik, organisationsudvikling, ligestilling og internationalt samarbejde skal have lavere prioritet. Der er dog visse regionale forskelle, og det ikke mindst når det gælder ønsker til prioriteringen af uddannelsespolitik, skole-kontaktarbejde, indsatsen over for unge, socialpolitik og arbejdsmiljø. Opdeles lokalafdelinger på forbund viser det sig, at der stort set på tværs af forbund er enighed om, at arbejdsmarkedspolitik bør have topprioritet i fremtiden, at internationalt samarbejde og intern organisationsudvikling bør have lav prioritet, og at arbejdsmiljø og unge-indsatsen bør opprioriteres. På en række politikområder er der dog markante forskelle i, hvilke politikområder man ønsker prioriteret højt i fremtiden og det ikke mindst blandt de seks største forbund under LO. Det gælder først og fremmest erhvervspolitik, skole-kontaktarbejde, intern uddannelse, uddannelsespolitik, socialpolitik og velfærdspolitik. 10 Undersøgelse blandt lokalafdelinger

15 2.9. LO-amternes økonomi (kapitel 10) Mere end to ud af tre lokalafdelinger mener, at LO-Danmark i fremtiden bør yde en økonomisk støtte til LO-amterne, der er højere end i dag eller på samme niveau. Kun ganske få lokalafdelinger foreslår, at støtten fra LO-Danmark mindskes eller helt skæres væk. Den brede opbakning bag, at LO-Danmark fortsat yder økonomisk støtte, findes blandt lokalafdelinger inden for stort set alle forbund herunder samtlige af de seks største og alle amter. For langt hovedparten af lokalafdelingerne er det LO-amtet der opkræver kontingent, mens det er mindre udbredt, at LO-sektionen står for opkrævningen. Kun i enkelte tilfælde afregner lokalafdelingerne særskilt per medlem. Et klart flertal af lokalafdelinger foretrækker at fortsætte med den kontingentmodel, som de benytter i dag. Et stort flertal af lokalafdelinger mener, at LO-amterne bør have en fuldtidslønnet formand. Det gælder med få undtagelser for et flertal af lokalafdelinger inden for alle amter og alle forbund herunder samtlige af de seks største forbund. Undersøgelse blandt lokalafdelinger 11

16 12 Undersøgelse blandt lokalafdelinger

17 3. Den fremtidige organisering af LO s regionale og lokale niveau I dette kapitel vil lokalafdelingernes holdning til, hvorvidt der er brug for LO-sektioner og/eller LO-amter i fremtidens fagbevægelse blive beskrevet. Desuden skitseres lokalafdelingernes syn på, om de bør være obligatoriske medlemmer af LO-amterne eller ej. Kapitlet berører således to spørgsmål, der er helt grundlæggende for lokalafdelingernes vurdering af, hvordan fremtidens fagbevægelse bør organiseres LO-amternes og LO-sektionernes fremtid Lokalafdelingerne er blevet bedt om at angive, hvilken model de vil foretrække for den fremtidige organisering af LO s regionale og lokale niveau. Fordelingen af svarene fremgår af Figur 3.1. Figur 3.1: Hvilken af følgende modeller for LO s lokale og regionale organisering vil du foretrække i fremtiden? Procent. LO-amter og LO-sektioner fortsætter organiseret som i dag LO-sektioner nedlægges og LO-amter overtager deres opgaver LO-amter nedlægges. LO-sektioner, færre med samme opgaver LO-amter nedlægges. LO-sektioner, færre med flere opgaver Både LO-amter og LO-sektioner nedlægges LO-amter nedlægges. LO-sektioner samme antal og opgaver LO-amter nedlægges. LO-sektioner samme antal, flere opgaver LO-sektioner nedlægges. LO-amter, samme opgaver som i dag Ingen af disse modeller Ved ikke I alt besvarede Figuren viser først og fremmest et højest mudret billede. Der er ikke én model, som er i nærheden af at samle et flertal af lokalafdelinger bag sig tværtimod er besvarelserne spredt ud på en række forskellige svar. Mere præcist kan besvarelserne deles op i fem grupper, der går på tværs af figuren ovenfor. Første gruppe består af de lokalafdelinger, der ønsker at LO-amterne nedlægges, mens LO-sektionerne bevares i fremtiden. Gruppen dækker over 29% af afdelingerne. Undersøgelse blandt lokalafdelinger 13

18 De adskiller sig dog i deres syn på, hvordan LO-sektionerne bør indrettes, efter at LOamterne er nedlagt: LO-sektionernes størrelse: ca. 20% af afdelingerne ønsker, at LO-sektionerne lægges sammen til færre enheder, mens 8% ønsker, at LO-sektionerne fortsætter i deres nuværende antal. LO-sektionernes opgaver: 16% ønsker, at LO-sektionerne fortsætter med samme opgaver, mens 13% ønsker, at de skal have færre opgaver end i dag. Anden gruppe, som består af 26% af lokalafdelingerne, foretrækker, at LO-sektionerne og LO-amterne fortsætter som i dag. Det er den model, der foretrækkes af flest lokalafdelinger. Omvendt er det dog kun en anelse mere end hver fjerde lokalafdeling, der bakker op om modellen. Tredje gruppe består af 23% af lokalafdelingerne: De der ikke ved, hvilken model de vil foretrække, og de der foretrækker en anden model, end de der er spurgt til. Fjerde gruppe består af 16% af lokalafdelingerne, der har det til fælles, at de ønsker, at LO-sektionerne nedlægges, mens LO-amterne bevares i fremtiden. Langt de fleste af disse afdelinger 13% ønsker, at nedlæggelsen af LO-sektionerne kombineres med, at LO-amterne overtager LO-sektionernes opgaver. Kun 3% ønsker at nedlægge LO-sektionerne uden at tilføre LO-amterne nye opgaver. Femte gruppe består af en lille gruppe på 6% af lokalafdelingerne, som både mener LO-amter og LO-sektioner bør nedlægges. De store linjer i lokalafdelingernes ønsker til fremtidens LO er således, at: omkring hver fjerde ønsker den nuværende struktur videreført, omkring hver fjerde ønsker en model, der indebærer, at LO-amterne nedlægges, mens LO-sektionerne bevares, omkring hver fjerde ved ikke, hvilken model de ønsker eller kan ikke tilslutte sig en af modellerne. omkring en sjettedel ønsker en model der bygger på, at LO-sektionerne nedlægges, mens LO-amterne bevares og ca. hver tyvende afdeling ønsker både LO-sektioner og LO-amter nedlagt Holdningen blandt lokalafdelinger der ikke er medlemmer af et LO-amt Ikke overraskende har det stor betydning for, hvilken fremtidig model lokalafdelingerne ønsker, om de er medlemmer af et LO-amt eller ej. 39% af de lokalafdelinger, der ikke er medlem af et LO-amt, svarer ved ikke til spørgsmålet, hvilket antageligt afspejler en relativ lille viden og/eller et lavt engagement i LO s lokale og regionale niveau hos denne gruppe. Blandt de, der svarer, er der klart flest svarende til 23% af de afdelinger, der ikke er medlem af et LO-amt, der foretrækker, at både LO-amter og LO-sektioner nedlægges. Meget få af de lokalafdelinger, der ikke er medlem af et LO- 14 Undersøgelse blandt lokalafdelinger

19 amt, bakker op om nogle af de modeller for fremtidig organisering, der indebærer, at LO-sektionerne og/eller LO-amterne fortsætter med at eksistere Sammenligning af lokalafdelinger på tværs af amter Der er i sagens natur visse forskelle på, hvordan lokalafdelingerne forholder sig til LOamternes og LO-sektionernes fremtid fra amt til amt. Den overordnede konklusion er ikke desto mindre, at der også inden for de fleste amter er stor spredning i lokalafdelingernes syn på den fremtidige organisering af LO s regionale og lokale niveau. Vi kan således konkludere, at den store splittelse i opfattelsen af, hvordan fremtidens LO bør organiseres på regionalt og lokalt niveau går igen inden for hvert enkelt amt og dermed ikke udspringer af regionale forskelle.!, " # " #! Tabel 3.1: Lokalafdelingernes ønsker til fremtidens regionale og lokale organisering i LO fordelt på amter (opgjort i procent)! $ % & ')( *! + - %!./ 0 LO-Bornholms amt LO-Frederiksborg amt LO-Fyns amt LO-Nordjyllands amt LO-Ribe amt LO-Ringkøbing amt LO-Roskilde amt LO-Storkøbenhavn LO-Storstrøms amt LO-Sønderjyllands amt LO-Vejle amt LO-Vestsjællands amt LO-Viborg amt LO-Århus amt Antal besvarede i alt 571 (kun lokalafdelingerne, der er medlemmer af et LO-amt, er medtaget i denne figur). Den præcise opdeling af lokalafdelingernes besvarelser opgjort på amter gengives ikke her, men blandt nogle af de væsentlige forskelle kan dog nævnes, at: Nuværende organisering: Som det fremgår af Tabel 3.1, er bevarelse af den nuværende organisering, den model som vinder størst opbakning blandt lokalafdelingerne i 12 ud af 14 amter. Der er dog visse regionale forskelle: Storstrøm skiller sig ud ved, at 41% af lokalafdelingerne ønsker den nuværende organisering fortsat. I den anden grøft finder vi bl.a. Århus, Sønderjylland, Vi- Undersøgelse blandt lokalafdelinger 15

20 borg og Vejle, hvor kun omkring 20% af lokalafdelingerne er af denne opfattelse. LO-amterne nedlægges, mens LO-sektionerne bevares: Århus skiller sig markant ud ved, at 62% af lokalafdelingerne ønsker en fremtidig model for LO s organisering, der indebærer, at LO-amterne nedlægges, mens LO-sektionerne bevares i en eller anden form. 1 Desuden skiller Roskilde, Vejle og Nordjylland sig ud ved, at omkring 40% af lokalafdelingerne deler et sådant ønske til fremtidens LO. I den anden grøft udmærker lokalafdelingerne under Storkøbenhavn og Vestsjælland sig ved, at kun hhv. 11% og 13% af lokalafdelingerne ønsker en fremtidig organisering, der indebærer lukning af LO-amterne og opretholdelse af LO-sektionerne. LO-sektioner nedlægges, mens LO-amterne bevares:. Frederiksborg, Vejle, Viborg og Ringkøbing skiller sig ud ved, at omkring 25% af lokalafdelingerne ønsker en fremtidig model, der baserer sig på lukning af LO-sektionerne og bevarelse af LO-amterne. I den anden grøft finder man Århus, Nordjylland Roskilde og Fyn, hvor kun mellem 0% og 10% af lokalafdelingerne i amtet ønsker en fremtidig model, der indebærer, at LO-sektionerne nedlægges, mens LO-amtet videreføres Både LO-sektioner og LO-amter nedlægges: Frederiksborg, Ringkøbing og Nordjylland har ingen lokalafdelinger, der både ønsker LO-sektioner og LOamter nedlagt. I Sønderjylland og Århus er det derimod hhv. 15% og 10% af lokalafdelingerne, der er af denne opfattelse. Endelig bør det nævnes, at besvarelserne fra LO-Bornholm skiller sig ud ved at 31% svarer ved ikke, hvilket skal ses i lyset af, at der ikke er LO-sektioner på Bornholm Sammenligning på tværs af forbund I tabellen nedenfor er lokalafdelingerne delt op efter, hvilke forbund de tilhører. Kun de 9 forbund med mere end 30 lokalafdelinger er medtaget i tabellen. Tabellen viser, at også inden for de fleste forbund er der mange forskellige opfattelser af, hvordan LO s regionale og lokale niveau bør organiseres i fremtiden. Der kan dog drages følgende konklusioner af tabellen: Der er ingen umiddelbar sammenhæng mellem, hvor store forbund lokalafdelingerne tilhører, og hvilken organisering af LO s regionale og lokale niveau de ønsker for fremtiden. 1 Det skal bemærkes, at LO-Århus amt ved flere lejligheder har gjort opmærksom på, at der i LO-Århus amt er en politisk beslutning om, at amtet spiller en tilbagetrukken rolle i forhold til LO-sektionerne. En sådan aftale kan evt. være medvirkende til, at så mange lokalafdelinger ønsker LO-amtet nedlagt. 16 Undersøgelse blandt lokalafdelinger

Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra LO-amternes perspektiv. September 2002

Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra LO-amternes perspektiv. September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra LO-amternes perspektiv September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra LO-amternes perspektiv September 2002 Indhold Side

Læs mere

Medlemmerne foreningen

Medlemmerne foreningen Medlemsundersøgelse Af Peter Nedergaard Medlemmerne foreningen Hvem er Dansk Psykolog Forenings medlemmer? Hvad mener de? Hvor tilfredse er de? Hvad kender de til deres forening? Disse og mange andre spørgsmål

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf Ref. MSL/- 15.05.2017 Advokateksamen Marts 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

ASE ANALYSE Marts 2013

ASE ANALYSE Marts 2013 I en ASE analyse fra 2012 blev det slået fast, at mange konkursramte ikke har mulighed for at starte ny virksomhed, selvom ønsket er til stede. Undersøgelsen viste, at kreditorerne i høj grad blev oplevet

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser December 2002

Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser December 2002 Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser 2002 December 2002 Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser 2002 December 2002 Indhold Side 1. Indledning...

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted I. Baggrund... 2 II. Formål... 2 III. ens udformning... 2 III.1. Succeskriterier... 2 III.2. Indsamling af data... 2 IV. Resultater... 3 IV.1 Respondenter

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Analyse af de små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik

Analyse af de små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik De små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik set i lyset Analyse af de små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik i lyset af strukturreformen

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Hvis man ønsker at være daglig leder af et område med stabil og uforstyrret drift, hvor opgaver, faglighed, teknologi, metoder, organisation, arbejdsdeling og økonomiske

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer 5.2 Efteruddannelse Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer To tredjedele af respondenterne (66 %) har deltaget i en aktivitet arrangeret af Tandlægeforeningens Efteruddannelse inden

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf Ref. MSL/- 29.11.2016 Advokateksamen Oktober 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Unges overvejelser om og forsøg på at tage deres eget liv

Unges overvejelser om og forsøg på at tage deres eget liv 6 Unges overvejelser om og forsøg på at tage deres eget liv Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 87 1. Indledning Dette kapitel belyser udbredelsen af selvmordstanker og selvmordsforsøg

Læs mere

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst 2010 EXECUTIVE SUMMARY VERSION 1.0 16. SEPTEMBER 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 3 2.1 Projektets forløb... 3 2.2 Resultater

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere