REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET"

Transkript

1 REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den i Borgmesterens mødelokale

2 Afbud Heidi Møller (A) Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Orientering vedr. administration, drift og vedligehold af kommunens udlejningsejendomme Opkrævning af moms ved salg i caféerne til ikke visiterede borgere Robotstøvsugere - evaluering og fremtidig anvendelse Omsorgstandpleje Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Esbjerg kommune 2011 og øvrige tilsyn i Sundhed & Omsorg Information, forespørgsler og orientering PUNKTER PÅ LUKKET MØDE Side 2 af 21

3 Sagsnr. 1 Godkendelse af dagsorden Sundhed & Omsorgsudvalget, den punkt nr. 1 Beslutning Godkendt Afbud Heidi Møller (A) Rut Sydbøge (A) Side 3 af 21

4 Sagsnr Orientering vedr. administration, drift og vedligehold af kommunens udlejningsejendomme Indledning Sundhed & Omsorgsudvalget har ønsket en orientering om administration, drift og vedligehold af kommunens udlejningsejendomme. Den samlede opgave er udliciteret til en privat leverandør og opgaven varetages af Dansk Almennyttigt Boligselskab. Sagsfremstilling Esbjerg Kommune ejer et større antal udlejningsejendomme/lejemål, som i henhold til styrelsesvedtægten hører under Sundhed & Omsorgsudvalgets område. Det drejer sig om lejemål i pleje- og ældreboliger, lejemål i beboelsesejendomme, lejemål i småejendomme og udvendig vedligehold ved centre/boinstitutioner. Sundhed & Omsorg er kontraktholder og varetager kontrolfunktioner i forhold til kontrakten samt koordinering internt i kommunen til myndighedsafdelinger og bygningsbrugere. Den udliciterede opgave består af følgende hovedområder: administration af lejemål, drift af bygninger og udeområder samt udvendig vedligehold af bygninger. Der vil på mødet blive orienteret mere detaljeret om den kommunale boligforsyning. INDSTILLING Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Sundhed & Omsorgsudvalget, den punkt nr. 2 Beslutning Taget til efterretning Side 4 af 21

5 Afbud Heidi Møller (A) Rut Sydbøge (A) Side 5 af 21

6 Sagsnr Opkrævning af moms ved salg i caféerne til ikke visiterede borgere Indledning Ifølge en afgørelse fra SKAT skal Køkkenområdets caféer i Sundhed & Omsorg opkræve moms på den mad, der sælges til andre end dem, der er visiteret til mad det vil sige pårørende, frivillige og ældre, der køber mad uden at være visiteret til det. Sagsfremstilling Som det ser ud nu, er det ikke muligt for Køkkenområdet at identificere, hvem der er visiteret og hvem der ikke er visiteret til mad, når borgeren kommer i caféen for at købe mad. Visiterede borgere, er borgere, der enten bor på plejecentret eller kommer i daghjemmet/dagcentret på plejecentret, samt borgere der er visiteret til madservice. Ikke visiterede borgere er borgere, borgere bosiddende i ældreboliger der ikke er visiteret til madservice, eller frivillige fra lokalområdet der ofte kommer i caféen, for at købe og spise et måltid mad, sammen med deres netværk fra lokalområdet. Ud over at besøge caféen deltager de også i aktiviteter og arrangementer på centret, det kan f.eks. være IT undervisning, billard, kortspil, banko, dans, fester etc. Det er administrativt tungt, at skulle håndtere forskellige priser og det er et dårligt signal at sende til de ældre, de frivillige og til de andre der kommer på centrene, at prissætningen er forskellig, alt afhængig af hvem du er. Når momsen skal tillægges priserne for ikke visiterede borgere, skal de medarbejdere, der står ved kassen i caféen have mulighed for at identificere de borgere, der er visiteret til mad. For at kunne identificere visiterede borgere, kan man vælge, at visiterede borgerne skal udstyres med et ID kort, som viser, at de er visiteret til ydelsen mad. Der skal udarbejdes retningslinjer for, hvordan medarbejderne i caféen håndterer situationer, hvor borgerne: har glem ID kortet har smidt ID kortet væk skal have et mistet ID kort retur skal have et nyt ID kort vil købe mad med til andre end sig selv er vrede og utilfredse Etc. Alternativt, og for at undgå en administrativ tung håndtering i forhold til udstedelse af ID kort til visiterede borgere, kan der i det bevillingsbrev, borgerne får - hvad enten, Side 6 af 21

7 det er beboere på plejecentre eller borgere i eget hjem - stå, at den madservice de er bevilget skal afregnes på faktura via PBS. Når betalingen afregnes på en faktura og betales via PBS, bliver den visiterede borger ikke opkrævet moms. Ved at gøre opmærksom på ovenstående i bevillingsbrevet, bliver håndteringen af visiterede/ikke visiterede borgere nemmere for køkkenpersonalet. De priser, der fremadrettet vil være i caféerne, vil være priser tillagt moms. Såfremt visiterede borgere ønsker at betale kontant i caféen, vil de komme til at betale moms, grundet, at der fremadrettet kun vil være én pris i caféerne og det er prisen inkl. moms. Lovgrundlag, planer m.v. Afgørelse fra SKAT. Momspligt ved Plejecaféers salg af mad og drikke til pårørende, gæster og ikke visiterede personer. Økonomi Når momsen skal tillægges den prisliste, vi har i caféerne i dag, betyder det, at en hovedret, som pr. 1. januar 2013 koster 38,00 kr., fremadrettet kommer til at koste 47,50 kr. en prisstigning på 9,50 kr. for en portion mad. Jf. bilag 1, som er prislisten pr. 1. januar 2013 på mad og drikkevarer tillagt moms. Når der afvikles arrangementer på centrene, vil der være to priser for deltagelse i arrangementet: 1 pris for visiterede borgere 1 pris tillagt moms for ikke visiterede borgere - det kan være pårørende, frivillige, ældre fra lokalområdet og personale Da vi ikke ved hvilke borgere der er visiteret og hvilke borgere, der ikke er visiteret, er det ikke opgjort hvor meget der sælges til henholdsvis visiterede og ikke visiterede borgere. Personaleforhold Der kan være medarbejdere på Køkkenområdet, der skal omplaceres eller opsiges, hvis konsekvensen bliver, at der er caféer der skal lukkes. Planmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Konsekvenser for andre udvalg Ingen bemærkninger. Side 7 af 21

8 Høring Sagen er sendt til høring i Økonomi, Jura og Personale. Udtalelserne medbringes på udvalgsmødet. Vurdering herunder alternativer Som det fremgår af ovenstående, går momsreglerne imod det som Sundhed & Omsorg arbejder med. Åbne centre for borgerne fra det omkringliggende samfund. Det er andre ældre og de frivillige, som vi gerne vil have ind på vore centre for at skabe liv, adspredelse og relationer. Det kan have den konsekvens, at de ældre holder sig væk og på den måde går glip af et vigtigt netværk på centrene. Hvis de ældre holder op med at komme i caféerne, vil det muligvis være nødvendigt at reducere antallet af caféer i Sundhed & Omsorg. Driften af de køkkener, der evt. kan blive nødt til at lukke caféer, bliver dyrere, da der bliver færre portioner at fordele de faste driftsomkostninger på. Der er ingen alternativer, da det er en afgørelse fra SKAT, at der er: Momspligt ved Plejecaféers salg af mad og drikke til pårørende, gæster og ikke visiterede personer. INDSTILLING Direktionen indstiller, at - der lægges moms på priserne i Sundhed & Omsorgs caféer fra d. 1. januar Jf. bilag 1. - at alle visiterede borgere får et ID kort, som skal vises ved køb af mad i caféerne. ID kortet sikre at borgeren fritages for at betale moms. Eller - der i det bevillingsbrev, visiterede borgerne får, står, at den madservice de er bevilget skal afregnes på faktura via PBS. Når betalingen afregnes på en faktura og betales via PBS, bliver den visiterede borger ikke opkrævet moms. Dette for at lette den administrative procedure i forhold til visiterede og ikke visiterede borgere. Hvis man som visiteret borger ønsker at betale kontant i caféen betales moms. Bilag Cafe priser 2013 inkl. moms Sundhed & Omsorgsudvalget, den punkt nr. 3 Beslutning Side 8 af 21

9 Der opkræves moms i cafeer fra 1. januar Der rettes henvendelse til ministeren om forholdet. Afbud Heidi Møller (A) Rut Sydbøge (A) Side 9 af 21

10 Sagsnr Robotstøvsugere - evaluering og fremtidig anvendelse Indledning Sundhed & Omsorg indkøbte i stk. robotstøvsugere. Støvsugerne indgik i perioden 1. april august 2012 i en afprøvning målrettet borgere, der har været motiveret til at afprøve en robotstøvsuger. Sagsfremstilling Robotstøvsugerne er udlånt til målgruppen af borgere, der kan klare gulvrengøring alene ved at anvende robotstøvsuger, som et rengøringsredskab og i øvrigt har kunnet klare andre praktiske opgaver i hjemmet. For at sikre fokus har arbejdsgruppen bestående af 2 visitatorer arbejdet med projektet, og de har også haft ansvaret for, at inddrage alle visitatorer i at finde egnede borgere til afprøvningen. Borgerne har haft mulighed for at kontakte arbejdsgruppen, hvis spørgsmål og mundtlig vejledning telefonisk. Hjælpemiddeldepotet har stået for udlevering og afhentning af robotstøvsugerne. Sammen med robotstøvsugeren har borgeren fået udleveret: Skriftlig vejledning Skriftlig udlånserklæring Borgerne har ikke modtaget særlig instruktion i hjemmet i brugen af robotstøvsugeren. Udlånsperioden for en robotstøvsuger har været ca. 3 mdr. Enkelte borgere har returneret den igen hurtigt, fordi de ikke selv vurderede at de kunne anvende robotstøvsugeren. Alle 15 robotstøvsugere er stadig til afprøvning hos udvalgte borgere. Arbejdsgruppen har udarbejdet et Evalueringsskema, som borgerne efter endt afprøvning har kunnet udfylde anonymt og indsende til Myndighed & Faglig Udvikling, Sundhed & Omsorg. Da evalueringsskemaet er udfyldt anonymt, må vi gå ud fra, at de borgere, der allerede har afprøvet en støvsuger, også er de, der har besvaret og indsendt evalueringsskemaet. Evaluering: 12 borgere har anonymt besvaret og returneret evalueringsskemaet. 10 ud af de 12 borgere er blevet bevilget afprøvning af robotstøvsuger som erstatning for midlertidig hjælp Opsamling fra evalueringsskemaerne: Opgjort pr I meget høj grad I høj grad Neutral I mindre grad Slet ikke Ved ikke I hvor høj grad oplever du, at du kan betjene robotstøvsugeren I hvor høj grad dækker robotstøvsuger dit behov for støvsugning Side 10 af 21

11 I hvor høj grad har anvendelsen af robotstøvsuger medvirket til, at du selv er i stand til at udføre andre nødvendige praktiske opgaver i din hverdag I hvor høj grad har anvendelsen af robotstøvsuger givet dig overskud til andre aktiviteter i din hverdag Vil du fremover selv kunne klare gulvrengøring ved at anvende robotstøvsuger. Ja 4 Heraf fik 2 hjælp til rengøring af gulve Nej 8 Hvis du kunne vælge, hvilket af følgende vil du foretrække: 5 En person fra hjemmeplejen kommer og støvsuger hver 14. dag (dette indebærer, at du er hjemme på et fast tidspunkt) 8 Anvendelse af robotstøvsuger 1 Undladt at svare 1 Anvendte robotstøvsuger + hjemmeplejen 1 måned, hvor robotstøvsugeren ikke kan Før du lånte robotstøvsuger, fik du da hjælp til rengøring af gulve? Ja 8 Nej 4 Derudover har borgerne haft mulighed for at give bemærkninger på evalueringsskemaet om deres oplevelser/erfaringer med robotstøvsuger: Positive oplevelser: Dejligt at kunne sætte støvsugeren i gang ved behov. Støvsuger rigtig godt, også under møbler og senge. Robotstøvsugeren kan startes, når det passer ind i billedet. Man kan tage et rum ad gangen. I behøver ikke at hente den, da den er god. Robotstøvsuger er opfundet, og det er en stor hjælp i det daglige arbejde. Den var bedre, end jeg forventede. Det skal dog siges, at mit hjem var ideel til støvsugeren, den kunne komme rundt over det hele. Vi blev meget overrasket over, hvor dybt den kunne komme. Nu er der i hvert fald støvsuget. Nu vil vi selv investere i sådan en robot. Tak for lån, den var en stor hjælp. Negative oplevelser: Jeg har et hus med trapper og flere niveauer. Trapperne kan den ikke støvsuge, og jeg skal bære støvsugeren op og ned af trapperne. Den er svær at tømme. Hvis jeg skal købe en robotstøvsuger skal den være bedre på flere måder med hensyn til rengøring, kørsel osv. Side 11 af 21

12 Den er OK til store rum, men ikke til små lejligheder, og den kørte fast mellem 2 stole. Og så tager den meget lang tid. Den kræver for meget rengøring/vedligeholdelse. Den er alt for teknisk indrettet og kræver meget flytten rundt med møblerne, og som følge af de fysiske svagheder jeg har, er den belastning for meget for mig. Den er udmærket, men kræver, at man selv skal flytte møbler, hvor den ikke kan komme. Det er jeg ikke i stand til på grund af KOL, men desværre må hjemmehjælper jo heller ikke. Borgerne er også blevet spurgt om årsagen til, at de ikke alene kan klare rengøring ved at anvende robotstøvsuger: Robotstøvsugeren kører kun rundt. Den skal køre mere på kryds og tværs. Kan ikke selv vaske gulvene Den er god under sofaen, men skal jeg have støvsuget, skal stole og andre ting løftes op fra gulvet for at blive gjort ordentligt. Der er for meget rengøring af robotstøvsugeren til, at den er til nogen hjælp. Kan ikke klare denne fysiske belastning. Jeg har trægulve, som skal vaskes, og trapper som skal støvsuges og vaskes. Har KOL og skal også have gulvvask. Visitatorernes vurdering Robotstøvsugeren fungerer rigtig godt i udvalgte hjem, herunder hjem hvor: Borgeren er motiveret Borgeren har funktionsniveau, der gør, at han/hun er i stand til at anvende robotstøvsugeren eller have et netværk, der kan hjælpe ham, Hjemmet er indrettet, så robotstøvsugeren kan komme rundt Visitatorerne har fået tilbagemelding fra borgerne om, at robotstøvsugeren giver dem en frihed til selv at beslutte, hvor meget, hvor ofte og hvor de ønsker at støvsuge Anvendelse af robotstøvsuger til målgruppen, kræver instruktion, vejledning og hotline. Der er opstået en del situation, hvor der har været behov for vejledning og succesraten afhænges af, hvor god en instruktion, borgerne får. En god instruktion varer ca. 30 min. Der er problemer med at tømme robotstøvsugeren. Tømning kræver ligeledes en grundig instruktion. Lovgrundlag, planer m.v. Serviceloven 83 Økonomi Sundhed & Omsorg indkøbte 15 robotstøvsugere i 2011, til en pris af 3.840,00 kr. pr. styk ex. moms Der er ikke beregnet på driftsomkostningerne. I hver sag er der brugt ekstra tid til vejledning, ligesom udgiften til udkørsel, hjemtagning samt rengøring og vedligehold ikke er beregnet. 10 borgere i projekt perioden på ca 5 måneder, var berettiget til midlertidig hjælp, men kunne klare sig med en robotstøvsuger, og ønskede at afprøve denne. Side 12 af 21

13 Besparelsen pr. borger pr år er beregnet ud fra et tidsforbrug på gennemsnitlig 15 min. hver 14 dag. Det svarer til et samlet besparelse på 11,6 timer pr borger pr år, for de borgere hvor en robotstøvsuger ville kunne dække borgerens behov Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Ingen Vurdering herunder alternativer Der er ikke et økonomisk incitament i at Esbjerg Kommune indkøber robotstøvsugere til udlån til borgerne. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Robotstøvsuger projektet afsluttes og de 15 Robotstøvsugerne overgår til anvendelse på de kommunale plejecentre og Esbjerg Døgnrehabilitering Fremadrettet skærpes anvendelsen af moderne rengøringsredskab i Kvalitetsstandarden praktiske Opgaver samt indsatsen Rengøring således: Borgere der kan dække deres behov for hjælp til støvsugning ved selv at anskaffe et moderne rengøringsredskab, så som en robotstøvsuger, får afslag på ansøgning om hjælp til støvsugning. Den skriftlige justering foretages ved næste revision af indsatskataloget, men skærpelsen i forhold til serviceniveauet indarbejdes løbende i takt med at der kommer flere nye moderne rengøringsredskaber. Bilag Bilag evaluering Robotstøvsugere august 2012 Side 13 af 21

14 Sundhed & Omsorgsudvalget, den punkt nr. 4 Beslutning Godkendt Afbud Heidi Møller (A) Rut Sydbøge (A) Side 14 af 21

15 Sagsnr Omsorgstandpleje Indledning Myndighed og Faglig Udvikling, Visitationen har siden 2002 Visiteret til Omsorgstandpleje efter Sundhedsloven 131. Der er ikke i Sundhedsloven krav om udarbejdelse og godkendelse af kvalitetsstandard på området. Der har således ikke tidligere været udarbejdet en decideret kvalitetsstandard og visitation er foregået ud fra lovgivningen og de procedurer der har været aftalt mellem Sundhed & Omsorg, Visitationen og Omsorgstandplejen. Sagsfremstilling Der vurderes nu at være behov for en politisk godkendt kvalitetsstandard, idet der kommer et stigende antal forespørgsler og ansøgninger vedrørende Omsorgstandpleje, Baggrunden er oft grundet i manglende økonomi til istandsættelse af dårlige tænder, hvilket ikke umiddelbart gør borgeren berettiget til Omsorgstandpleje. Derfor er der behov for en kvalitetsstandard, for at kunne præcisere hvilke borgere der er berettigede til omsorgstandpleje. Kvalitetsstandarden præciserer ligeledes hvilke borgerkategorier, der rent lovgivningsmæssigt kan få deres behov for tandpleje tilgodeset på anden vis. Sagsbehandling af ansøgningen foretages af en visitator i Myndighed og Faglig udvikling, Visitationen. Borgere i plejebolig er automatisk berettiget til Omsorgstandpleje og tilmeldes såfremt borgeren ønsker det. Omsorgstandpleje leveres fortrinsvis af de kommunale tandplejeklinikker. Hvis Omsorgstandplejeindsatsen skal have en optimal effekt skal den gives i et tæt samarbejde med plejepersonalet der varetager personlig hygiejne hos borgeren, herunder mundpleje. Omsorgstandplejen er i gang med at iværksætte et projekt hvor de tilbyder undervisning af plejepersonalet der varetager mundplejeopgaver. Kvalitetsstandarden fremsendes til høring og politisk godkendelse særskilt i efteråret Herefter indgår i det nye katalog for 2013 der skal til politisk godkendelse i foråret Lovgrundlag, planer m.v. Sundhedsloven 131 Side 15 af 21

16 Økonomi Ingen ændring i serviceniveau i forhold til nuværende. Der er tale om en præcisering af det kommunale serviceniveau. Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Handicaprådet, Ældrerådet Vurdering herunder alternativer Ingen INDSTILLING Direktionen indstiller, at kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet samt Ældrerådet. Bilag Kvalitetsstandard Sundhed & Omsorgsudvalget, den punkt nr. 5 Beslutning Godkendt Afbud Heidi Møller (A) Rut Sydbøge (A) Side 16 af 21

17 Sagsnr Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Esbjerg kommune 2011 og øvrige tilsyn i Sundhed & Omsorg Indledning 1. januar 2002 trådte reglerne om sundhedsmæssigt tilsyn med indsatsen overfor ældre i kraft. Siden da har Sundhedsstyrelsen én gang årligt, ved de regionale Embedslægeinstitutioner, gennemført et uanmeldt tilsynsbesøg for at undersøge de sundhedsfaglige forhold på plejehjemmene. I 2006 blev tilsynet ændret i forhold til de foregående år, idet embedslægerne og Sundhedsstyrelsen standardiserede en del af tilsynet og udarbejdede målepunkter for sygeplejefaglige optegnelser og medicinhåndtering. I 2007 blev der tilføjet målepunkter for forskellige instrukser, for hygiejnemæssige forhold, for ernæring, for fysisk aktivitet og mobilisering og for patientrettigheder. Ved tilsynet vurderer Sundhedsstyrelsen om målepunkterne er opfyldt eller ej, og resultatet indgår i tilsynsrapporten. Hvert år udarbejder Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionerne en samlet Kommunerapport vedrørende plejehjemstilsynene i de enkelte kommuner. Det er denne rapport der er her fremsendes til Sundheds og Omsorgsudvalget til orientering. Derudover udarbejdes en landsdækkende rapport. Den samlede Kommunerapport for 2011 fra Sundhedsstyrelsen er modtaget i kommunen den Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport for de enkelte tilsyn sendes løbende til plejehjemmet og til kommunen umiddelbart efter tilsynet I 2011 var Lyngvejen, Bytoften, Hedelund og Tjæreborg og Åhaven, undtaget for Sundhedsstyrelsens tilsyn på baggrund af gradueret tilsyn i Næste tilsyn er Sagsfremstilling Samlet konklusion Der blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos 48 beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Der blev fundet fejl og mangler på alle 16 plejehjem. På 5 plejehjem indebar fejl og mangler meget ringe risiko for patientsikkerheden, og på 10 plejehjem indebar fejl og mangler patientsikkerhedsmæssige risici, men ikke alvorlige fejl og mangler. På 1 plejehjem blev der fundet alvorlige fejl og mangler, som medførte opfølgende besøg. På 5 af plejehjemmene var der fulgt op på kravene fra 2010, medens der på 10 kun var fulgt delvist op. På 1 plejehjem var der ikke fulgt op. Generelt har sundhedsforholdene på plejehjemmene således været acceptable på de 15 af plejehjemmene. På 1 plejehjem har forholdene vedrørende patientrettigheder ikke været acceptable ved det ordinære tilsynsbesøg. Resultaterne fra plejehjemstilsy- Side 17 af 21

18 nene fremgår af nedenstående. De detaljerede oplysninger findes i rapporterne fra de enkelte plejehjem. Resultaterne fra plejehjemstilsynene fremgår af nedenstående. Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange plejehjem, der blev stillet krav til inden for tilsynets områder på baggrund af de konstaterede fejl og mangler. Der kan være stillet flere krav inden for samme område. Krav Antal plejehjem Sundhedsadministrative forhold 0 Instrukser 0 Sundhedsfaglige forhold 0 Sygeplejefaglige optegnelser 10 Medicinhåndtering 16 Adgang til sundhedsfaglige ydelser 1 Patientrettigheder 12 Sundhedsrelaterede forhold 0 Hygiejne 2 Ernæring 6 Fysisk aktivitet og mobilisering 7 Bygningsforhold og indeklima 0 Kvalitetssikring og egenkontrol 0 På det plejehjem, hvor der blev konstateret alvorlige fejl og mangler i forhold til patientrettigheder, blev der ved det opfølgende besøg vurderet, at plejehjemmet generelt havde arbejdet konstruktivt med de anbefalinger, der blev givet ved det ordinære tilsyn og at næste ordinære tilsyn aflægges i Myndigheden i Sundhed & Omsorg har fulgt op på samtlige afrapporteringer og bedt om skriftlige tilbagemeldinger fra distriktschefer, således tiltag i forhold til mangler sikres. De samlede resultaterne fra plejehjemmene fremgår af medsendte tilsynsrapport. De detaljerede oplysninger findes i rapporterne fra de enkelte plejehjem. Rapporten indeholder tilbagemeldinger på følgende områder, hvoraf flere områder er nye og Temaet for 2011 har været Fysisk genoptræning og vedligeholdelsestræning: Sundhedsfaglige instrukser Sygeplejefaglige optegnelser Medicinhåndtering Adgang til sundhedsfaglige ydelser Patientrettigheder Hygiejne Ernæring Aktivitet og mobilitet Fysisk genoptræning og vedligeholdelsestræning Lovgrundlag, planer m.v. Sundhedslovens 219, stk. 1, lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. januar Side 18 af 21

19 Øvrige tilsyn i 2011 Den årlige samlede redegørelse for de øvrige tilsyn har været behandlet i Sundhed - og Omsorgsudvalget i foråret Øvrige tilsyn omfatter de forvaltningsmæssige lovpligtige uanmeldte tilsyn, som fortsat er gældende fremadrettet. Tilsyn/opfølgning fra Visiteringsenheden i forhold til såvel kommunal som eksterne leverandører. Myndighed afholder årlige tilsynsmøder/informationsmøder med de eksterne leverandører. Endvidere indeholder afrapporteringen en oversigt over afgørelser i Det Sociale Nævn vedrørende klagesager. Økonomi Intet Personaleforhold Intet Planmæssige konsekvenser Intet Konsekvenser for andre udvalg Intet Høring Kommunerapporten fra Sundhedsstyrelsen sendes til Ældrerådet til orientering Vurdering herunder alternativer Intet INDSTILLING Direktionen indstiller, at Kommunerapporten fra Sundhedsstyrelsen for 2011 tages til efterretning Bilag Kommunerapport 2011 fra Sundhedsstyrelsen Side 19 af 21

20 Sundhed & Omsorgsudvalget, den punkt nr. 6 Beslutning Godkendt Afbud Heidi Møller (A) Rut Sydbøge (A) Side 20 af 21

21 Sagsnr. 7 Information, forespørgsler og orientering Orientering om formandens virksomhed Sundhed & Omsorgsudvalget, den punkt nr. 7 Beslutning Orienteret Afbud Heidi Møller (A) Rut Sydbøge (A) Side 21 af 21

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 16 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen:

Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 16 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 16 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen: Strandby Skovbo Kollektivhuset Højvang Fovrfeld Gjesing Tarp Strandgården

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune j. nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Sønderborg Kommune

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 3-17-290/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rødovre Kommune 2011 Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Åbenrå Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Åbenrå Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Åbenrå Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Åbenrå Kommune har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-257/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Ishøj Kommune

Læs mere

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet 2007 Nordfyns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboligenheder i Nordfyns kommune i 2007 Indledning Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Den 24. februar 2011 J.nr. 4-17-252/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune. Den 3. juli 2012 j.nr //MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune. Den 3. juli 2012 j.nr //MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-36//MAT Embedslægerne Hovedstaden s tilsyn med plejehjem i Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederiksberg Kommune. 29. juni 2012 J.nr /1. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederiksberg Kommune. 29. juni 2012 J.nr /1. Embedslægerne Hovedstaden 29. juni 2012 J.nr. 5-2210-43/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177, blok D- E 2400 København NV s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72227450 Fax72227420 Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Frederiksberg Kommune

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig BAKKEGÅRDEN OMSORGSCENTER Adresse: Bakkegården 1, 4534 Hørve Kommune: Odsherred Leder: Centerleder Stine Tougaard Telefon: 59665347 / 29135615 E-post: stith@odsherred.dk

Læs mere

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010.

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010. Årsrapport Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010 5700 Svendborg Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 18 uanmeldte tilsynsbesøg på Tlf.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 4. juli 2012 J.nr. 5-2210-44/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177, blok D- E 2400 København NV s tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune Tlf. 72227450 Fax72227420 Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Åbrinken Adresse: Gl. Banevej 8, 7470 Karup J Kommune: Viborg Leder: Mette Bergkvist Telefon: 87 87 63 90 E-post: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Dato for ordinært

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. juli 2012 J.nr. 5-2210-12/1 Embedslægerne Nordjylland Nytorv 7, 2 9000 Aalborg Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Rebild Kommune 2011

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-31/1/ Reference MAT T 7222 7454 E seost@sst.dk Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Egedal Kommune 2012 Tilsynene i Egedal Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1529/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Nordfyns Kommune 2013 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Nytorv 2, 6000 Kolding Tlf. 72 22 79 50 Fax 72

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Viborg Kommune. 10. juli 2012 J.nr /1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Viborg Kommune. 10. juli 2012 J.nr /1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé Højbjerg J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Viborg Kommune 2011 Tilsynene i Viborg Kommune har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-236/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Allerød

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vesthimmerland Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vesthimmerland Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Vesthimmerland Kommune 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-10/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Vesthimmerland Kommune Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Allerød Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Allerød Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Allerød Kommune 25. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-30/1/ Reference MAT T +4572227496 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Allerød Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Halsnæs Kommune 26. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-36/1/ Reference HELN T 7222 7480 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Halsnæs Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Struer Kommune 2011 Tilsynene i Struer Kommune har gennemført

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Øst, Tølløse Adresse: Tølløsevej 46, 4340 Tølløse Kommune: Holbæk Leder: Helen Mortensen Telefon: 72 36 53 83 E-post: helmor@holb.dk Dato for ordinært tilsyn:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Odense Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Odense Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Odense Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Odense Kommune har gennemført

Læs mere

Dato: 6. maj 2014. J.nr. 5-2210-44/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Bornholms Regionskommune

Dato: 6. maj 2014. J.nr. 5-2210-44/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Bornholms Regionskommune Dato: 6. maj 2014 J.nr. 5-2210-44/1 s tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2013 Tilsynene i Bornholms Regionskommune har gennemført i alt 5 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt

Læs mere

Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem.

Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem. Punkt 6. Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem. 2010-30032. Orienteringspunkt v/ Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at at afrapporteringerne fra Embedslægen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ringsted Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen: Embedslægerne Sjælland Adresse: Rolighed 7, 4180 Sorø Kontakt: Tlf. 72227910 - Fax 22727446 E-mail: sjl@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune 2008 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark Sorsigvej 35 6760 Ribe Tlf.: 7222 7950 Fax: 7222 7440 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 04.08.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Idéoplægget, ombygning/tilbygning af køkkenet på Områdecenter

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig Plejecentret Arresø - Afdeling Løvdalen Adresse: Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk Kommune: Halsnæs Leder: Centerleder Tina Olsen Telefon: 47784000/21178819 E-post:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Silkeborg Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1569/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Silkeborg Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Dato: 10. februar J.nr /1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Furesø Kommune

Dato: 10. februar J.nr /1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Furesø Kommune Dato: 10. februar 2014 J.nr. 5-2210-34/1 s tilsyn med plejehjem i Furesø Kommune 2013 Tilsynene i Furesø Kommune har gennemført i alt tre tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-244/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikssund Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune. 10. juli 2012 J.nr /1. Embedslægerne Midtjylland

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune. 10. juli 2012 J.nr /1. Embedslægerne Midtjylland J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland s tilsyn med plejehjem i Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Silkeborg Kommune 2011 Tilsynene i Silkeborg Kommune har

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Haderslev Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Haderslev Kommune 26. marts 2013 J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Haderslev Kommune 2012 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: sesyd@sst.dk Tilsynene i Haderslev

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Tilsyn Sundhed og Omsorg 2013

Tilsyn Sundhed og Omsorg 2013 Tilsyn Sundhed og Omsorg 2013 Samlet årlig redegørelse Lov om social service 151, stk. 1 og 2 Uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v. Lov om Social Service 151, c Tilsyn for personlig hjælp og pleje samt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rudersdal Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rudersdal Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rudersdal Kommune 18. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-40/1/ Reference HELN T 7222 7450 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Rudersdal Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Horsens Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Horsens Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1572/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Horsens Kommune 2012 Tilsynene i Horsens Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1581/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Ikast-Brande Kommune 2012 Tilsynene i Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2014 Plejecentre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger i 2014... 5 Plejecenter

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 Birkelund Plejecenter Adresse: Rousthøjs Alle 7, 7130 Juelsminde Kommune: Hedensted Leder: Jette Roost Telefon: 75 69 31 33 E-post: sikkerpost@hedensted.dk Dato for ordinært

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød.

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød. Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 19-08-2014-19-08-2014 19.08.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. /1-17-172/1 sif Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Thisted Kommune 2010 Tilsynene i Thisted Kommune har gennemført i alt otte tilsynsbesøg

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-242/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Holmegårdsparken Adresse: Ordrupvej 30, 2920 Charlottenlund Kommune: Gentofte Leder: Direktør Connie Engelund Telefon: 39 45 18 00 / 30 62 76 70 E-post: ce@holmegaardsparken.dk

Læs mere

Dato: 12. marts J.nr /1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Gentofte Kommune

Dato: 12. marts J.nr /1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Gentofte Kommune Dato: 12. marts 2014 J.nr. 5-2210-49/1 s tilsyn med plejehjem i Gentofte Kommune 2013 Tilsynene i Gentofte Kommune har gennemført i alt syv tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Tilsyn Sundhed og Omsorg 2015

Tilsyn Sundhed og Omsorg 2015 Tilsyn Sundhed og Omsorg 2015 Samlet årlig redegørelse Lov om social service 151, stk. 1 og 2 Uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v. Lov om Social Service 151, c Tilsyn for personlig hjælp og pleje samt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredensborg Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-32/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredensborg Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-32/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-32/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden s tilsyn med plejehjem i Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2016 Endelig Klintholm Havn Centret Adresse: Sildemarken 2, 4791 Borre Kommune: Vordingborg Leder: Distriktsleder Helene Kvist Telefon: 55 36 32 36 E-post: helkvi@vordingborg.dk

Læs mere

REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato 15.01-2008 Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2016 Plejecentre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger i 2016...5 Plejecenter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Struer Kommune 12. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1570/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Struer Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Roskilde Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen: Embedslægerne Region Sjælland Adresse: Rolighed 7, 4180 Sorø Kontakt: Tlf. 72227910 - Fax 22727446 E-mail: sjl@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Københavns Kommune 2010

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Københavns Kommune 2010 12. april 2011 4-17-258/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Københavns Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177, 4. sal blok D-E 2400 København NV E-mail hvs@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aalborg Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aalborg Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Aalborg Kommune 12. april 2013 Sagsnr. 5-2210-15/1 Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Aalborg Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Viborg Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Viborg Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Viborg Kommune 12. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1568/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Viborg Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem [Brevdato] Sagsnr. [Sagsnr.]/ Reference [Oprettet af] T [Tlfnr.] E [Afdeling e-mail] Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Aalborg Kommune 2013 Tilsynene i Aalborg Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Lemvig Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Lemvig Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Lemvig Kommune 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1571/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Lemvig Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Tilsynet blev foretaget af: Sygeplejerske konsulent Marianne Presskorn-Thygesen

Tilsynet blev foretaget af: Sygeplejerske konsulent Marianne Presskorn-Thygesen Adresse: Karpevænget 1D 3460 Birkerød Kommune: Rudersdal Leder: Jørgen Svendsen Telefon: 72 68 34 44 E-post: josv@rudersdal.dk Dato for tilsynet: 19. marts 2015 Sagsnr: 5-2911-307/1 SST-id: PHJSYN-00006404

Læs mere

Tilsyn Sundhed & Omsorg 2011

Tilsyn Sundhed & Omsorg 2011 Tilsyn Sundhed & Omsorg 2011 Samlet årlig redegørelse Lov om Social Service 83 Personlig hjælp og pleje, praktiske opgaver i hjemmet Lov om Social Service 86 Genoptræning Sundhedsloven 219 Embedslægetilsyn

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Vibedal Adresse: Vibedalvej 1, 7700 Thisted Kommune: Thisted Leder: Marianne Schjødt-Pedersen Telefon: 99 17 40 40 E-post: sikkerpost@thisted.dk Dato for tilsynet: 07. april

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Rosenvang

Tilsynsrapport 2009 Rosenvang J. nr.: 5-17-147/4 P nr.: Tilsynsrapport 2009 Rosenvang Kommune: Adresse: Leder: Vordingborg Sankelmarksvej 6, 4760 Vordingborg Ulla Krøger Dato for tilsynet: 06-12-2009 Telefon: 55362200 E-post: Tilsynet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-242/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredensborg Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sagsnr.: 563-2008-45894 Doknr.: 563-2014-34723 Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. juli 2012 J.nr. 5-2210-15/1 Embedslægerne Nordjylland Nytorv 7, 2. 9000 Aalborg Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk Dir. tlf. E-post nord@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Aalborg Kommune 2011

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre Tilsynspolitik ved hjælp efter Servicelovens 83 Social & Ældre 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Februar 2017 Ordrenr.: 680-17 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med bosteder for psykisk og fysisk handicappede

Sundhedsstyrelsens tilsyn med bosteder for psykisk og fysisk handicappede J. nr. 4-27-55/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med bosteder for psykisk og fysisk handicappede Københavns Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 PLEJEHJEMMET HOLMBOHJEMMET Adresse: Klostervej 39, 6950 Ringkøbing Kommune: Ringkøbing-Skjern Leder: Områdeleder Lissi Mikkelsen Telefon: 99 74 23 50 E-post: sikkerpost@rksk.dk

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Nørager Ældrecenter Adresse: Anlægsvej 10, 9610 Nørager Kommune: Rebild Leder: Tanja Danmark Telefon: 99 88 85 10 E-post: sikkerpost@rebild.dk Dato for ordinært tilsyn: 03.

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 SPJALD PLEJEHJEM Adresse: Byskellet 1, 6971 Spjald Kommune: Ringkøbing-Skjern Leder: Susan Pedersen Telefon: 97 38 12 77 E-post: sikkerpost@rksk.dk Dato for ordinært tilsyn:

Læs mere

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato 16.02-2009 Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Ældre Lindevej. Adresse: Lindevej 1, 9990 Skagen. Kommune: Frederikshavn. Leder: Bente Pedersen.

Tilsynsrapport 2013. Ældre Lindevej. Adresse: Lindevej 1, 9990 Skagen. Kommune: Frederikshavn. Leder: Bente Pedersen. Tilsynsrapport 2013 Ældre Lindevej 6. januar 2014 Sagsnr. 5-2211-188/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse: Lindevej

Læs mere

Tilsyn med medicinhåndtering på plejehjem. Afdelingslæge Marianne Søborg Nielsen Sundhedsstyrelsen

Tilsyn med medicinhåndtering på plejehjem. Afdelingslæge Marianne Søborg Nielsen Sundhedsstyrelsen Tilsyn med medicinhåndtering på plejehjem Afdelingslæge Marianne Søborg Nielsen Sundhedsstyrelsen Plejehjemstilsynet Lovbaseret systematisk tilsyn siden 2002 Embedslæge-institutionerne ~ 5 regionale enheder

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Ringkøbing Plejehjem Adresse: Bellisvej 19, 6950 Ringkøbing Kommune: Ringkøbing-Skjern Forstander: Karin Staun Christiansen Telefon: 9674 1200 E-post: sikkerpost@rksk.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Københavns Kommune. 25. juni 2012 J.nr.5-2210-42/1

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Københavns Kommune. 25. juni 2012 J.nr.5-2210-42/1 s tilsyn med plejehjem i Københavns Kommune 2011 J.nr.5-2210-42/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Tilsynene

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Amaliehaven. Adresse: Svanehaven 2, 6440 Augustenborg. Kommune: Sønderborg. Leder: Steen Aage Maj Jørgensen. Telefon: 88 72 46 76

Tilsynsrapport 2013. Amaliehaven. Adresse: Svanehaven 2, 6440 Augustenborg. Kommune: Sønderborg. Leder: Steen Aage Maj Jørgensen. Telefon: 88 72 46 76 Tilsynsrapport 2013 26. september 2013 Sagsnr. 5-2211-2763/1 Amaliehaven Adresse: Svanehaven 2, 6440 Augustenborg Kommune: Sønderborg Leder: Steen Aage Maj Jørgensen Telefon: 88 72 46 76 E-post: sajo@sonderborg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder.

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder. Tilsynsrapport 2013 6. september 2013 Sagsnr. 5-2211-495/1 Rødekro Ældrecenter Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Christian Schrøder Telefon: 73766200 E-post: csc@aabenraa.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen.

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen. Tilsynsrapport 2013 11. juli 2013 Sagsnr. J. nr. 5-2211-1202/1 Tullebølle Centret Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær Kommune: Langeland Leder: Pia Clausen Telefon: 63516590 E-post: pcl@langelandkommune.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet. Adresse: Benediktevej 30, 3480 Fredensborg. Kommune: Fredensborg

Tilsynsrapport 2013. Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet. Adresse: Benediktevej 30, 3480 Fredensborg. Kommune: Fredensborg Tilsynsrapport 2013 Den 28. november 2013 Sagsnr. 5-2211-478/1 Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet Adresse: Benediktevej 30, 3480 Fredensborg Kommune: Fredensborg Leder: Kirsten Almdal Telefon:

Læs mere

Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritsslev

Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritsslev Adresse: Aggersundvej 1, 9690 Fjerritsslev Kommune: Jammerbugt Leder: Trine Jespersgaard Christensen Telefon: 72 57 87 10 E-post: sikkerpost@jammerbugt.dk Dato for tilsynet: 05. august 2015 SST-id: PHJSYN-00006109

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Ældrecenter Nygårds Plads. Adresse: Nygårds Plads 30, 2605 Brøndby. Kommune: Brøndby. Leder: Marianne Strømsted

Tilsynsrapport 2013. Ældrecenter Nygårds Plads. Adresse: Nygårds Plads 30, 2605 Brøndby. Kommune: Brøndby. Leder: Marianne Strømsted Tilsynsrapport 2013 Ældrecenter Nygårds Plads 16. maj 2013 Sagsnr. 5-2211-930/1/ Reference KPE T 72227450 E seost@sst.dk Adresse: Nygårds Plads 30, 2605 Brøndby Kommune: Brøndby Leder: Marianne Strømsted

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET BLOMSTERENGEN REGION 1. Adresse: Blomsterengen 42, 6670 Holsted. Kommune: Vejen. Leder: Ingrid Nielsen

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET BLOMSTERENGEN REGION 1. Adresse: Blomsterengen 42, 6670 Holsted. Kommune: Vejen. Leder: Ingrid Nielsen Tilsynsrapport 2013 4. december 2013 Sagsnr. 5-2211-444/1 ÆLDRECENTRET BLOMSTERENGEN REGION 1 Adresse: Blomsterengen 42, 6670 Holsted Kommune: Vejen Leder: Ingrid Nielsen Telefon: 79 96 56 80 E-post: blomsterengen@vejenkom.dk

Læs mere

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune Dato: 4. marts 2014 J.nr. 5-2210-33/1 s tilsyn med plejehjem i Frederikssund Kommune 2013 Tilsynene i Frederikssund Kommune har gennemført i alt to tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt

Læs mere

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn REDEGØRELSE FOR DEN SAMLEDE TILSYNSINDSATS PÅ ÆLDREOMRÅDET I VEJEN KOMMUNE 2013 1 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af de enkelte tilsyn... 3 Kommunalt uanmeldt tilsyn... 3 Embedslæge tilsyn... 3 Konklusioner

Læs mere