Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr./dok.nr.: Dato: 18. juli 2013 Vejledning vedr. udbetaling af delvis refusion fra Kommissionen til støtteberettigede udgifter tilhørende Applications for financial support for traceability projects (November 2012). Indledning. Denne vejledning henvender sig til ansøgere omfattet af Applications for financial support for traceability projects. Ansøgningen består af 2 nationale ansøgninger, der angår sporbarhed i samlecentraler og auktioner samt af 2 cross-border 1 ansøgninger, der angår enkelte virksomheder, og disses samhandel med fartøjer og virksomheder fra andre EU-lande. Ansøgningen angår EU-Kommissionens støtteordning til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik, jf. Rådets forordning nr. 861/2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelses af den fælles fiskeripolitik og havretten. Det betyder, at det er Kommissionen, der har givet tilsagn til ansøgningen. Tilsagnet er givet med de beløb, der fremgår af Kommissionens gennemførelsesafgørelse af Samlet set har EU-Kommissionens bevilget ca. 11,5 mio. kroner i støtte til disse ansøgninger til indkøb af elektroniske sporbarhedssystemer. Det er NaturErhvervstyrelsen, der skal foretage selve udbetalingen af refusionen til de endelige støttemodtagere, og det er i forhold til denne udbetaling, at nærværende vejledning er udarbejdet til ansøgerne. Regelgrundlag. De centrale regler for ordningen findes i: Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 af 22. maj 2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten, som senest ændret ved Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 693/2011 af 6. juli Kommissionens forordning nr. 391/2007 af 11. april 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 for så vidt angår medlemsstaternes udgifter til gennemførelsen af overvågnings- og kontrolordningerne under den fælles fiskeripolitik, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 984/2012 af 24. oktober En cross border ansøgning er en ansøgning, der involverer fartøjer/virksomheder fra flere lande.

2 Kommissionens papir af 14/5/2012: Requirements to be met by operators and/or Member States carrying out investments in traceability projects in order to benefit from EU financial assistance for traceability projects. Kommissionens gennemførelsesafgørelse af om EU-tilskud til medlemsstaternes programmer for 2013 for fiskerikontrol. Der henvises i vejledningen ikke til de relevante regler. Vejledningen erstatter ikke kendskab til de tilgrundliggende regler. Regler og vejledning findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. De kontrolregler, der skal overholdes via denne støtteordning findes i: Rådets forordning nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik. Kommissionen forordning nr. 404/2011 om gennemførelsesbestemmelser til rådets forordning nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik. Formålet med ordningen. Formålet med ordningen er at understøtte implementeringen af kontrolforordningens sporbarhedsog vejeregler ved delvis refusion af udgifter opstået i forbindelse med elektronisk overholdelse af reglerne. At støtteordningen hører til i regi af forordning 861/2006 betyder, at de udgifter, som der ydes refusion til, er udgifter der har relation til erhvervets overholdelse af reglerne vedr. sporbarhed og vejning i kontrolforordningen. NaturErhvervstyrelsen har ved videresendelsen af erhvervets ansøgning til Kommissionen angivet, hvorvidt det ansøgte er af relevans i forhold til kontrol af, at sporbarhedsreglerne og vejereglerne overholdes. I den forbindelse har NaturErhvervstyrelsen overfor Kommissionen forklaret, at da der allerede i Danmark (via Fiskerifonden) er ydet støtte til udviklingen af en central database, vil Danmark ikke også i regi af forordning 861/2006 anmode om EUmidler til en central sporbarhedsdatabase. Derfor kan der i nærværende ordning ikke opnås refusion til udgifter i forbindelse med opbygning af endnu en database i Danmark. Ordningen er EU-kommissionens og det er EU-kommissionen, der har afgjort hvilke ansøgninger, der har kunnet opnå støtte. Det er imidlertid NaturErhvervstyrelsen, der gennemfører kontrol samt står for selve udbetalingen af refusionen til dem, der har haft udgifterne. Hvem kan indsende refusionsanmodninger? De 2 nationale ansøgninger Hvis det ønskes, at konsulentfirmaet AquaMind står for koordinering og indsendelse af fartøjers og virksomheders refusionsanmodninger til NaturErhvervstyrelsen, skal der indsendes kopi af fuldmagten til AquaMind til NaturErhvervstyrelsen. Herefter sender fartøjer og virksomheder de relevante refusionsanmodninger til AquaMind, der samler anmodningerne og videresender dem til NaturErhvervstyrelsen efter nærmere aftale. Hos AquaMind sker der således en første kvalitetssikring af anmodningerne. De 2 cross border ansøgninger Hvad angår de 2 cross border ansøgninger, indsender den enkelte virksomhed refusionsanmodningerne på egne og de udenlandske fartøjer/virksomheders vegne. Medmindre andet aftales med AquaMind. 2

3 Hvad kan der, og hvad kan der ikke indsendes refusionsanmodninger om? Der kan for hver ansøgning indsendes refusionsanmodninger, der er omfattet af ansøgningen og som overholder de krav, som Kommissionen har meldt ud, jf. Kommissionens papir. Der kan anmodes om refusion til udgifter til indkøb, udvikling og installering (inkl. konsulenthonorar) af sporbarhedssystemer. Dette inkluderer: Scannere Stregkode læsere Stregkode printere Vejeudstyr Standard software og udvikling af software RFID tags og læsere Elektroniske chips eller lignende (til tags, fiskekasser, etc.) Teknisk assistance til software (kan dækkes i to år efter installering) Ovennævnte skal overholde de relevante bestemmelser i ovennævnte regelgrundlag, herunder artikel 67 stk. 8 i forordning 404/2011 om internationale standarder og vejereglerne i forordningerne 1224/2009 og 404/2011. Der kan ikke anmodes om refusion til udgifter til: Projektledelse Løn Rejse, overnatning og forplejning Forskning og udvikling Drift og vedligeholdelse, så som telekommunikation etc. Hvordan anmodes der om refusion? Refusionsanmodninger skal indeholde nedenstående dokumentation: a) Udfyldt skema for hvert fartøj/virksomhed (se vejledning til skema i bilag 1). Skemaet udgør forsiden af den enkelte refusionsanmodning med minimum b), c) og f) vedhæftet. Punkterne d) og e) skal udfyldes i skemaet. Såfremt der er behov for en længere beskrivelse, kan den vedhæftes. Endvidere kan der, hvis der er behov for det, udarbejdes og vedhæftes en udvidet version af skemaets kolonner og rækker til angivelse af udgifterne. b) Fakturaer (original eller bekræftet kopi). Ved bekræftet kopi af fakturaen forstås, at det på kopien med stempel og underskrift bekræftes, at kopien er i overensstemmelse med originalen. Af fakturaen skal tydeligt fremgå, hvad der er købt. Det skal endvidere fremgå, hvad der er betalt for hhv. udstyr, installering, udvikling. Tekniske udtryk skal forklares i anmodningen. Obligatorisk. c) Bevis for betaling (original eller bekræftet kopi) af hver enkelt vedlagt faktura. Beviset skal udgøres af en bankudskrift, som banken stempler og underskriver, hvoraf betalingen fremgår, eller af en med stempel og underskrift bekræftet netbankudskrift. Bankudskriften/netbankudskriften skal indeholde dato for betaling, navn på det firma, der har modtaget betalingen, samt beløbet. Obligatorisk. d) Beskrivelse af, hvorledes foranstaltningen / foranstaltningerne medvirker til at overholde sporbarheds- og/eller vejereglerne. Det skal angives for hver udgift, hvorledes det indkøbte 3

4 kan anvendes til at overholde sporbarheds- og / eller vejereglerne. Skema skal anvendes. Længere beskrivelse kan vedhæftes. Obligatorisk. e) Erklæring om, at virksomheden ikke har modtaget og ikke vil søge anden EU-støtte til det samme, eller har en udestående ansøgning om EU-støtte, der endnu ikke er modtaget svar på. Skema skal anvendes. Obligatorisk. f) Dokumentation for, at der er betalt en rimelig pris for det udstyr, der anmodes om refusion til. Se afsnit om Rimelige priser nedenfor. Obligatorisk. g) Redegørelse for hvorfor netop dette / disse firma(er) er valgt som leverandører. h) Dokumentation for godkendte vægte: Vedr. indkøb af vægte gælder, at der enten skal vedlægges en kopi af godkendelsen af vægten eller redegørelse for igangværende godkendelsesproces. i) Dokument med angivelse af fremtidige udbetalinger (hvis relevant) og de forventede betalingsdatoer. Se afsnit nedenfor vedr. projektafslutning. j) Bekræftet kopi af den kontrakt fakturaen vedrører, såfremt der er en kontrakt. NaturErhvervstyrelsen skal modtage refusionsanmodningerne fysisk og elektronisk. Se skema. Generelle krav. Internationale standarder Det fremgår af artikel 67 stk. 8, i forordning nr. 404/2011, at fartøjer/virksomheder, der anvender identifikationsværktøj som f.eks. en stregkode, en mikrochip eller lignende anordning sikrer, at disse er udviklet på basis af internationalt anderkendte standarder og specifikationer. Se nærmere i Kommissionens papir af 14/5/2012: Requirements to be met by operators and/or Member States carrying out investments in traceability projects in order to benefit from EU financial assistance for traceability projects. Rimelige priser Der kan i denne ordning modtages refusion til støtteberettigede udgifter, der er opstået i forbindelse med at overholde kontrolforordningens sporbarheds- og vejeregler elektronisk. I ordningen skal det sikres, at de foranstaltninger, der finansieres, ikke er i modstrid med Unionens finansielle interesser. Det vil sige, at de priser, der betales for foranstaltninger, der kan opnås refusion til i dette regi, skal være rimelige. Den, der anmoder om refusion af sine udgifter, skal således i anmodningen dokumentere, at den betalte pris er rimelig. Det betyder, at det skal dokumenteres, at det er markedsprisen, man har betalt. Se bilag 2 Dokumentation af rimelige priser. 3 års regel Det udstyr eller software, der opnås støtte til, må ikke sælges før om minimum 3 år efter udbetalingen fra NaturErhvervstyrelsen. Støttemodtagerne skal opbevare alle tilhørende dokumenter i op til tre år efter den afsluttende udbetaling fra NaturErhvervstyrelsen. 4

5 Andre oplysninger om ordningen. Kontrol NaturErhvervstyrelsen foretager administrativ og fysisk kontrol i forbindelse med denne ordning. Den administrative kontrol sker i forbindelse med behandlingen af refusionsanmodningerne i styrelsen, inden de sendes videre til EU-Kommissionen. Den fysiske kontrol sker både i forbindelse med udbetalingen, hvor der udføres stikprøvekontrol af om det, der er udbetalt refusion til, anvendes til at overholde sporbarheds- og vejereglerne, og kontrol af overholdelse af opretholdelseskravet på 3 år, regnet fra NaturErhvervstyrelsens udbetaling og i hvilken periode udstyret ikke må sælges. Her udføres også stikprøvekontrol. Derudover kan man blive udtaget til fysisk kontrol, hvis der er mistanke om uregelmæssigheder. Med henblik på at gennemføre kontrollen har NaturErhvervstyrelsen eller andre personer med bemyndigelse dertil, mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til lokaliteter, der ejes eller drives af modtagere af refusion. Dette gælder også adgang til regnskaber, forretningsbøger, udbudsmateriale m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, og anden relevant dokumentation. Modtagere af refusion skal yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse. Modtagere af refusion skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til at besigtige investeringen i forbindelse med kontrol. Hvis NaturErhvervstyrelsen finder uregelmæssigheder i forbindelse med den fysiske kontrol, vil styrelsen orientere Kommissionen om fundet. EU-revision EU-kommissionen og Revisionsretten kan med et varsel på mindst ti arbejdsdage (med mindre det drejer sig om hastesager) på ethvert tidspunkt op til tre år efter NaturErhvervstyrelsens udbetaling foretage revision på stedet af de foranstaltninger, der finansieres i henhold til forordning nr. 861/2006. Se mere i artikel 28 i forordningen. Tilbagebetalingskrav Ethvert uretmæssigt udbetalt beløb skal tilbagebetales til EU-kommissionen. Hvis NaturErhvervstyrelsen bliver opmærksom på beløb, der er udbetalt på baggrund af svig, korruption og andre ulovligheder, vil styrelsen orientere Kommissionen om det. Se mere i artiklerne 27 og 28 i forordning nr. 861/2006. Moms Moms godtgøres ikke. Frister Der skal indgås retlige og budgetmæssige forpligtelser senest 12 måneder efter udgangen af det år, hvor man blev underrettet om beslutningen. Det betyder, at disse forpligtelser skal indgås inden den 31. december NaturErhvervstyrelsen skal dog i denne forbindelse henlede opmærksomheden på, at reglerne er trådt i kraft, og der henstilles derfor til, at der indgås retlige og budgetmæssige forpligtelser, så hurtigt som muligt. Der gøres opmærksom på, at udgifter, der er afholdt før den 1. januar 2013, ikke er støtteberettiget. NaturErhvervstyrelsen skal sende anmodning om refusion til Kommissionen senest 12 måneder efter udgangen af det år, hvor udgifterne er afholdt. Der blev på orienteringsmødet i NaturErhvervstyrelsen den 27. juni 2013 aftalt kvartalsvise frister: 5

6 Kurser Den 1. september 2013 Den 1. december 2013 Den 1. marts 2014 Der gøres opmærksom på, at Naturerhvervstyrelsen skal anmode Kommissionen om refusion i euro, og det kan derfor ikke undgås, at der grundet omregningen fra danske kroner til euro og tilbage igen, kan blive tale om, at de udbetalte beløb vil ændre sig lidt i forhold til det, man har anmodet om. Brug af data Der gøres opmærksom på, at NaturErhvervstyrelsen oplyser alle udbetalte beløb til SKAT. Projektafslutning Den projektansvarlige skal hver gang, der indsendes refusionsanmodninger til NaturErhvervstyrelsen, oplyse styrelsen, om projektet er afsluttet eller ej. Hvis projektet ikke afsluttes med de indsendte refusionsanmodninger, skal det angives, hvornår man forventer at afslutte projektet. Bilag til vejledningen 1. Vejledning til udfyldelse af skema 2. Dokumentation af rimelige priser 3. Skema (vedhæftet som excel-ark) 6

7 Bilag 1 Vejledning til udfyldelse af skema Navn og adresse Navn, adresse og kontaktoplysninger på den person, der har haft udgiften og som anmoder EU om refusion Projektnummer Det nummer delansøgningen har i henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse af Udfyldes af projektholderen. Delansøgningens navn Det navn, der fremgår af den delansøgning, som refusionsanmodningen hører til. Udfyldes af projektholderen. Fartøjsnummer Udfyldes hvis udgifterne angår et fartøj. Angives som havnekendingsnummer. CVR-nr. CVR nummeret på det firma, der har haft udgiften skal angives. Hvis der er tale om en enkeltmandsvirksomhed skal både CVR-nr. og CPR-nr. angives. Vær opmærksom på, at udbetaling sker til den NEM-konto, der hører til det nummer, der er angivet. Hvis der ikke er tale om et firma med CVR-nr. angives CPR-nr. på den person, der anmoder om refusion for udgifter til elektronisk sporbarhed, således at styrelsen har en entydig identifikation af den, der anmoder om refusion. Internationale standarder Se vejledning ovenfor. 7

8 Bilag 2 Dokumentation af rimelige priser En anmodning om EU-refusion af udgifter til elektronisk sporbarhed skal indeholde dokumentation for, at der er tale om rimelige udgifter / priser. Ved anmodning om refusion af udgifter til indkøb af standardvarer / hyldevarer så som scannere, stregkodelæsere, stregkodeprintere, vægte, off-the shelf software, RFID-tags og læsere, elektroniske chips og lignende indsendes dokumentation for, at dette er indkøbt til markedsprisen. Denne dokumentation kan f.eks. bestå af en udskrift af mindst to listepriser (en producents vejledende udsalgspris). Hvis ikke man kan fremvise flere listepriser, skal det forklares og begrundes. Ved anmodning om refusion af udvikling af software og andet, der ikke er en standardvare på markedet, kan dokumentationen bestå af to eller flere tilbud fra forskellige producenter. Hvis ikke man har valgt det billigste tilbud, skal det begrundes. Hvis der er indgået kontrakt inden udsendelsen af denne vejledning, og man ikke kan fremvise to tilbud, kan man medsende en beskrivelse af, hvorfor de priser, man har betalt, kan kategoriseres som rimelige. Hvis man af andre grunde ikke kan fremvise to tilbud, forklares og begrundes dette, og det forklares, hvorfor de priser, man har betalt alligevel kan kategoriseres som rimelige. Hvis NaturErhvervstyrelsen efterfølgende finder store afvigelser i de priser, der er betalt for sammenlignelige foranstaltninger, vil styrelsen bede om en redegørelse. 8

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold

Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Marts 2014 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde

Læs mere

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015 Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 2 Kolofon Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Bidragyder(e):

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under EFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol 1. juli 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 3. Udgave

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 7. oktober 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 1. juli 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v. i

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere