Videnssamfundet det er sund fornuft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnssamfundet det er sund fornuft"

Transkript

1 Esther Oluffa Pedersen Videnssamfundet det er sund fornuft Denne artikel analyserer ophavet til det meget ombruste slogan fra tanke til faktura i Danmarks Erhvervsråds rapport Vidensamfundet en begrebsafklaring fra 2003 og i skyggerapporten udformet af CO-industri og Dansk Industri (DI) i notatet Fra forskning til faktura fra sommeren Med baggrund i disse rapporter og i regeringens efterfølgende udspil til en omstrukturering af de danske universiteter vil jeg belyse, hvorledes strategiske udspil fra erhvervsinteressenter bliver konkret politik. Nærværende eksempel viser, hvordan CO-industris og DIs agenda på universitetsområdet meget direkte og i løbet af meget kort tid har opnået at blive udmøntet som dansk lov. Sigtet med artiklen er (1) at give en kritisk kommentar til den definition af viden, som ligger til grund for sloganet fra tanke til faktura. Rapporterne analyseres for at belyse den ideologiske baggrund, der ligger bag de strategisk-politiske styringstiltag over for universiteterne, som regeringen i tæt parløb med Dansk Industri har gennemført i starten af det nye årtusinde; (2) at vise, hvordan viden anvendes til en styrkelse af statens position, idet staten ved hjælp af viden fra forskellige discipliner grundlægger og opretholder særlige kategorier, som vi alle mere eller mindre reflekteret anvender til forståelse af den samfundsmæssige virkelighed. Omdrejningspunktet for mine analyser er den franske sociolog Pierre Bourdieus begreb om sund fornuft. Sund fornuft Bourdieu udvikler det kritiske begreb sund fornuft i forbindelse med sine undersøgelser af statens opståen og rolle i de moderne samfund. I Bourdieus analyse af staten ligger der en antagelse om, at staten repræsenterer de dominerendes synspunkt over og imod de dominerede at staten således gennem sin konstituering sørger for at gøre de praksisser, der tilgodeser dem, der opretholder og repræsenterer staten, til de universelt gyldige praksisser. Dette beskriver han ved at hævde, at et af de mægtigste magtmidler som Staten [er] i besiddelse af er magten til at producere og gennemsætte (især gennem skolen) de forståelseskategorier som vi umiddelbart anvender om alt i verden, og altså også når vi taler om Staten selv (Bourdieu 1997, 97). Hvis staten i sin opkomst tillige har præget vores forståelseskategorier, kan det synes umuligt at komme bag om disse. Men ikke desto mindre er det dette, som kan forsøges, hvis man tager Bourdieus kritiske begreb om sund fornuft i brug. Sund fornuft er ifølge Bourdieu udtryk for den umiddelbare 1

2 orden og mening, som præger vores forståelser af os selv, den sociale verden og vores plads deri. Selve denne orden udgør en slags konsensus omkring hele dette sæt af forhold som alle finder selvindlysende, og som er konstituerende for den sunde fornuft (Bourdieu 1997, 125). Den sunde fornufts karakter af at være umiddelbart selvindlysende gør, at vi sjældent spørger bagom denne til dens oprindelse, mens en kritisk analyse kan afdække, at den sunde fornuft er indstiftet og indprentet af staten igennem de rammer den udstikker for agenternes praktik (Bourdieu 1997, 125). Således åbner Bourdieu med sit kritiske begreb om sund fornuft op for, at vi gennem en kritisk og distanceret omgang med det, der til enhver tid i ethvert samfund er blevet til det umiddelbare den sunde fornuft, som vi alle er enige om kan ændre vores før-refleksive accept til en refleksiv omgang med den vilkårlige kulturelle orden [som staten har givet] udseende af at være [en] fuldstændig naturlig orden (Bourdieu 1997, 101). Et af Bourdieus eksempler på denne sunde fornufts magt er ændringer i retstavningen (se Bourdieu 1997, 100). I dansk kontekst er der sikkert mange, der husker den ophedede diskussion af staveformen af mayonnaise eller majonæse. Retstavning er ifølge Bourdieu et af de mest åbenlyse eksempler på en vilkårlig orden, der af staten gennem skole- og uddannelsessystemerne bliver indstiftet som en naturlig. Sindsbevægelsen over forandringer i stavemåder peger hen på, at den stavemåde, som i fordums dage blev kodificeret af staten, er blevet naturaliseret til ligeledes at fremstå som den autentiske stavemåde. Med eksemplet mayonnaise er det overtagelsen af et fransk ord og dettes stavemåde, der fremstår som en autentisk staveform i modsætning til fordanskningen af ordet til majonæse med Æ. Eksemplet med retstavning er interessant i forhold til en diskussion af videnssamfundet i den forstand, at det peger hen på forholdet mellem dem, der allerede behersker den af staten anerkendte staveform i forhold til dem, der står udenfor denne og igen med majonæse-eksemplet rent faktisk har svært ved at stave ordet. Staveformen med Æ er set i forhold til den almene danske ortografi en lettere staveform, men ligeledes en staveform, der indirekte peger på en manglende sproglig dannelse i og med, at den angiver manglende fremmedsprogkundskaber. Beherskelsen af den rigtige staveform faktisk har betydning for mulighederne for at deltage uhindret i eksempelvis det universitære miljø. Det kan hævdes, at alle har lige muligheder for at tilegne sig den danske retstavning. Men eksemplet med mayonnaise viser, at man med særlige fremmedsprogskundskaber ligeledes har bedre chancer for at kunne stave ordet rigtigt. Disse opnår skolebørnene, som ret beset er dem, der skal tilegne sig retstavningen, alt andet lige bedre, hvis deres forældre allerede besidder sådanne; hvis de altså kommer fra den del af samfundet, som allerede handler i overensstemmelse 2

3 med den herskende orden. Når staten ændrer retstavningen til fordel for en lettere staveform, er det et eksempel på en folkeliggørelse og dermed et forsøg på inklusion, der dog opleves som en forfladigelse af de mennesker, der behersker den gamle form og kender baggrunden for, hvorfor mayonnaise er den korrekte fordi franske staveform. Diskussioner af retstavning kan således ses som en interessekamp mellem de dominerende, der mestrer den gamle form, og de øvrige, der gives en åbning til lettere at kunne blive kompetente sprogbrugere i skrivepraksissen. I sammenhæng med diskussionen af videnssamfundet er det overordentligt interessant at bemærke, at dette begreb altså videnssamfundet endnu ikke har fået en kodificeret staveform. Slår man op i diverse ordbøger og internetsøgemaskiner, findes ordet stavet med henholdsvis et eller to s er. Selve begrebet er så ung en konstruktion, at Dansk Sprognævn endnu ikke har besluttet sig for, om videnssamfundet, som er et sammensat ord, behøver binde-s eller ikke. Den manglende fastlæggelse af en officiel og dermed korrekt staveform giver mig belæg for at påstå, at vi i definitionen og brugen af begrebet videnssamfund kan iagttage, hvordan staten og øvrige interessenter arbejder for at danne og præge de forståelseskategorier, som vi alle sammen forstår virkeligheden igennem. Om det er lykkedes staten at skabe en fastlagt forståelse af Danmark som et videnssamfund i og med sloganet fra tanke til faktura, vil jeg her lade være op til læseren selv at bedømme. Viden som økonomisk kategori Danmarks Erhvervsråds Vidensamfundet en begrebsafklaring gennemfører meget klart, hvad titlen proklamerer, nemlig en begrebsafklaring. I denne sammenhæng er det af interesse at se på, hvad denne begrebsafklaring kommer frem til. Rapporten er skrevet uden angivelse af, hvem forfatterne er. Denne anonymisering af rapportens tilblivelse giver den retorisk præg af at være en fremlæggelse af objektiv og indiskutabel viden. Der skrives i rapporten: Notatet bygger på en grundig research og analyse af dansk og international økonomisk litteratur [ ]. Notatet konkluderer, at: Vidensamfundet er en økonomi, hvor viden er den største enkeltbidragyder til frembringelsen af værdi. [ ] Viden må ses i sammenhæng med Kunnen og Kompetence. Viden er informationer og indsigt, som kan kodificeres i form af patenter, artikler, manualer, programmer mv. Kunnen er de færdigheder, erfaringer og intuitioner, som skal til for at omsætte Viden til produkter eller ydelser, som har en værdi. Kompetence er forudsætningen for Kunnen i form af 3

4 de formelle og uformelle kvalifikationer, som personer, eller grupper af personer i en bestemt organisatorisk sammenhæng, har erhvervet sig. (Danmarks Erhvervsråd 2003, 1). Det første, der springer i øjnene, når man læser ovenstående, er den klare kobling mellem videnssamfundsbegrebet og økonomi. Dette burde ikke undre, da Erhvervsrådet rangerer under Erhvervsministeriet og således må tænkes at være interesseret i videnssamfundet, for så vidt dette har et økonomisk aspekt. Man kan ane, hvorledes regeringens slogan for den store reformering af hele uddannelsessektoren, om at forskningen skal gå fra tanke til faktura, spiller med i baggrunden. Denne tankegang, at viden er noget, der kan omsættes økonomisk, er tydelig, når viden betegnes som informationer og indsigt, som kan kodificeres i form af patenter, artikler, manualer, programmer mv. Enhver tale om viden uafhængig af en direkte anvendelseskontekst er forsvunden som dug for solen. Videnssamfundet er simpelthen en økonomi. Man bør tillige hæfte sig ved, at det fremhæves, at notatet bygger på en grundig research og analyse af dansk og international økonomisk litteratur. Notatet henviser til samfundsvidenskaben i form af økonomisk videnskab som garant for, at den viden, der her fremlægges, er underbygget og objektiv viden. Med referencer igennem hele rapporten til videnskabelige kilder fremstilles rapportens påstande som klare og nødvendige konsekvenser af en objektiv, videnskabelig viden og netop ikke som forsøg på strategisk og politisk styring af dansk vidensproduktion. For at kunne stille radikale og kritiske spørgsmål til den virkelighed, som rapporten fremlægger, er det derfor nødvendigt at kæmpe sig bag om det umiddelbart objektive grundlag, som en henvisning til objektiv økonomisk videnskab udgør. Som udgangspunkt for en kritisk spørgen til Danmarks Erhvervsråds definition af videnssamfundet skal det bemærkes, hvilken rolle den økonomiske videnskab ifølge Bourdieu spiller for staten: Den sociale efterspørgsel efter viden om den sociale verden er den væsentligste forudsætning for at socialvidenskaberne kan udvikle sig frem mod en status som videnskab [ ]. Lige siden de opstod, har socialvidenskaberne spillet en integrerende rolle i arbejdet med at konstruere en fremstilling af Staten, et arbejde som er en del af selve Statens realitet. (Bourdieu 1997, ). 4

5 Med denne forståelse af socialvidenskaberne som virksomme i udarbejdelsen af statens selvfremstilling in mente kan referencerne til den økonomiske litteratur, som findes i rapporten, belyses kritisk. En sådan kritisk belysning stiller ikke deres umiddelbare videnskabelighed til debat, men den viser, hvorledes den videnskabelige litteratur spiller en væsentlig rolle i skabelsen af de forståelseskategorier, som vi alle uden at bemærke endsige tænke over det antager som velbegrundede og objektive, altså med andre ord som det, staten har haft held til at tilrettelægge og sætte i system som sund fornuft i bourdieusk forstand. Det er for det første værd at bemærke, at rapporten omtaler økonomisk litteratur, mens flere af referencerne de facto er til sociologisk litteratur. At de anerkendte og prominente internationale forskere som Berkeley-sociologen Manuel Castell og Harvard-soiologen Daniel Bell bliver fremhævet som ophavsmænd til økonomiske værker, udgør en maskering af den mere bløde sociologiske videnskab under dække af den hårdere og matematificerede økonomiske videnskab. Økonomi i modsætning til sociologi er både kendetegnet ved at omhandle værdiproduktionen direkte qua dens fokus på det pekuniære system og ved generelt at blive anset for at være mere objektiv, fordi den arbejder med matematiske modeller. Det er ikke op til mig her at vurdere, hvorvidt disse sociologers arbejder faktisk er konforme i forhold til Danmarks Erhvervsråds økonomiske definitioner af videnssamsfundet. Derimod ønsker jeg at henlede opmærksomheden på den måde, hvorpå deres undersøgelser af den sociale virkelighed inddrages direkte og i affirmativ form i notatet. Danmarks Erhvervsråd søger og opnår gennem reference til Castell og Bell at skabe en ramme for deres undersøgelse, der forlener objektivitet til notatets påstande, sådan at det ikke blot fremstår som en gruppe interessenters holdningstilkendegivelse, men som en analyse med videnskabeligt belæg. Således opnår Bourdieus noget vilde påstand om, at socialvidenskaben spiller en integrerende rolle i konstruktionen af staten, her en konkret bekræftelse. Fra tanke til faktura Mange inden for universitetsmiljøerne er enige om, at sloganet fra tanke til faktura er en direkte underminering af universitetet, som vi kender det. Sloganet er en umiddelbar forlængelse af definitionen af videnssamfundet som et økonomisk begreb. Hvis videnssamfundet, sådan som Erhvervsrådet fremhæver, betyder, at viden [er] uinteressant, hvis den ikke omsættes til kommerciel værdi (Danmarks Erhversråd 2003, 10), så indebærer videnssamfundet en omfortolkning af begrebet viden. Man kan med Bourdieu sige, at når denne omfortolkning er kommet i stand, så skyldes det forskellige interessegruppers kamp om retten til at definere den 5

6 sunde fornuft, som staten udtrykker. Staten er ikke en fast størrelse, tværtimod er den konstrueret og bliver til stadighed konstrueret. Staten er således ikke en selvstændig agent, men det Bourdieu kalder en bank der handler med symbolsk kapital (Bourdieu 1997, 121). Hvem, der sætter den symbolske kapital ind i statens autoritetssystem og bestemmer, hvordan den symbolske kapital skal forstås, kan således forandre sig over tid. Det er netop dette, vi ser et levende eksempel på med den økonomiske definition af videnssamfundet. Sloganet fra tanke til faktura er en omskrivning af CO-industri og DIs notat: Fra forskning til faktura fra Statens forskningspolitik er i høj grad præget af de forslag, som CO-industri og DI gav i deres notat, ligesom ordlyden af sloganet er overtaget næsten ordret. CO-industri og DI anbefalede i sommeren 2001: universiteterne skal overgå til at være selvejende institutioner med uafhængige bestyrelser større satsning på privatoffentlig forskning samt øget støtte til godkendte teknologiske serviceinstitutter omstrukturering af Forskningsrådene sammenlægning af universiteterne I løbet af de syv år, der er gået, er disse forslag, som CO-industri og DI fremlagde, alle blevet gennemført. Hvordan kunne det ske? Viden og demokrati en begrundelsesstrategi Med udgangspunkt i Bourdieus analyse af relationerne mellem de grupper, der eksisterer omkring staten og deres indbyrdes magtforhold, kan vi identificere en forskydning i magtbalancen. Ser vi på etableringen af nationalstaten i det 19. århundrede, så har universitetet historisk spillet en stærk rolle som en institution, der var med til at definere den nationale karakter, og de universitetsansatte professorerne har traditionelt formået at sætte sig igennem som vægtige repræsentanter for staten og for den nationale selvopfattelse. Men med etableringen af videnssamfundet som en økonomisk kategori er universiteternes og især faggrupper som humanioras rolle som dem, der sætter dagsordenen for, hvad der gælder som det umiddelbart korrekte (som den bourdieuske sunde fornuft) blevet skrøbelig. Netop dette, at universiteterne ikke mere er grundpiller i statens institutioner, men er blevet omdannet til selvejende institutioner med uafhængige bestyrelser og med et ønske om, at universitetet selv begynder at tjene penge viser, hvordan den rolle, som universiteterne traditionelt har haft inden for staten, er ved at forandre sig. Gruppen af universitetsansatte har mindre og mindre indflydelse på statens konstruktion af den symbolske 6

7 kapital. Det er i mindre grad tilfældet, at de universitetsansatte, eksperterne i specialiseret faglig viden, eller som Anders Fogh Rasmussen har kaldt denne gruppe, smagsdommerne, er dem, der har adgang til at fylde statens bank med symbolsk kapital. Dermed er denne gruppe presset på fyndigheden af sin udlægning af den sunde fornuft. Sættes dette på spidsen, så kan man hævde, at de universitetsansatte, som i en længere historisk periode har været en integreret del af statens grundlag og således har nydt godt af at være med til at definere den sunde fornuft, er truet på deres position i nærheden af staten. Det er kun de vidensformer, der kan etablere et positivt spin-off med erhvervslivet, hvis udøvere er sikret, at de til stadighed kan spille rollen som et vigtigt grundlag for staten, for borgerne og for velfærden. Derimod er de kritiske og de kulturbevarende vidensformer samt den basale grundforskning ikke med i det økonomiske ideal for videnssamfundet. Disse discipliners udøvere er blevet presset ud i en defensiv yderposition i forhold til muligheden for at præge statens udlægning af den sunde fornuft. Straks skal det dog indskydes, at dette er et fortegnet billede af virkeligheden i Danmark. Vi har for nylig set, hvordan humanistisk viden er blevet brugt konkret til at konstruere danskernes bevidsthed om det danske i og med kanonudvalgenes netop afsluttede arbejde. Kanonarbejdet er et eksempel på, hvordan staten går direkte ind og håndplukker forskere til at fremstille en mere eller mindre vilkårlig orden og rækkefølge af særligt danske litterære værker, særlig dansk arkitektur, billedkunst, design osv., som sidenhen vil kunne blive refereret til som den naturlige rangordning af den danske litteratur, af den danske arkitektur, billedkunst, design osv. Gruppen af kanoner, herunder demokratikanonen, skal indgå i folkeskolen og på de gymnasiale uddannelser, ligesom de spiller en større og større rolle i den danske stats uddannelse af potentielle danske statsborgere i danskundervisningen for udlændinge. I dette eksempel viser brugen af humanvidenskabernes viden sig på linje med den funktion, som Bourdieu tilskrev socialvidenskaberne, nemlig at spille en integrerende rolle i arbejdet med at konstruere staten og statens præferencer. Dette aspekt, som underspilles komplet af erhvervslivets interessegrupper i diskussionen af forskningens rolle i videnssamfundet, viser, hvordan staten i sin bestræbelse på at fremstille sig selv som magtens midte anvender en bredere strategi til skabelsen af vores samtids forståelseskategorier end CO-industris og DIs økonomiske perspektiv. Set ud fra et snævert profit- og nytteoptimerende perspektiv, som COindustri og DI anlægger, fremstår human- og samfundsvidenskaberne som dyre og betydningsløse discipliner. Ved hjælp af en statistik, der viser at også de almindelige danskere er enige i denne antagelse, lader CO-industri og DI deres modvilje mod humanistisk og samfundsvidenskabelig viden fremstå som en folkelig forankret holdning. 7

8 Det fremgår, at statistikken er en opgørelse over befolkningens interesse i forskellige områder inden for forskning. Lad mig gentage kommentaren til statistikken: Ikke overraskende er der størst interesse for forskning i sundhed. Der er dog også en pæn interesse for forskning i teknik og videnskab, derimod er interessen for samfundsfag og humaniora lav (CO-industri og Dansk Industri 2001, 9). Statikken fungerer som en slags indirekte appel til den danske befolknings sunde fornuft, der må kunne indse, at det hverken er humaniora eller samfundsfag, der bedst tjener samfundets interesser, men derimod forskning i sundhed, teknik og (natur)videnskab, som på hver sin måde beriger fællesskabet med konkrete goder. Notatet søger dermed at give sin prioritering af forskningen en indirekte demokratisk begrundelse: Befolkningen interesserer sig alligevel ikke for humaniora og samfundsvidenskab, hvorfor skal staten så bruge skatteborgernes penge på at finansiere denne? Det er simpelthen mest naturligt, at den forskning, der skal styrkes, er den teknisk-naturvidenskabelige, som tillige er den forskning, der er direkte anvendelig for erhvervslivet. Hvem skal sætte dagsordnen for videnssamfundet? Et interessant træk ved den optrappende konflikt mellem traditionel universitetsforskning og den forskning, der er direkte anvendelig for erhvervslivet, er, at erhvervsinteresserne med betegnelsen videnssamfund har fundet et utroligt stærkt symbolsk våben i kampen for at vinde definitionen af 8

9 den sunde fornuft. For ordet videnssamfund er et på alle måder positivt klingende ord. Det at være vidende står i modsætning til at være uvidende og hvem vil ikke være vidende? Et vidende samfund har en medklang af et demokratisk samfund, hvor alle i samfundet er vidende og således også i stand til at gebærde sig i samfundet. Det kan tillige vække stolthed blandt statens borgere at være medlem af videnssamfundet. Ordet viden(s)samfund har således en stærkt integrerende virkning. Hvis samfundet er gennemtrængt af viden, så er det ikke en lille elite, der besidder viden, mens resten af befolkningen lever i uvidenhed. Derfor er diskussion af videnssamfundet også vedvarende koblet op på en diskussion af uddannelse og læring. CO-industri og DI fremhæver: [ ] lande med høje videnniveauer er også lande, hvor borgerne har en høj velstand og velfærd [ ]. Forskningens betydning for vores velstand er ikke alene betinget af, at der fremkommer gode forskningsresultater. Resultaterne bæres af mennesker, så kvaliteterne af de kandidater, der uddannes på universiteterne og som senere ansættes i virksomheder og på institutter, er afgørende. (CO-industri og Dansk Industri 2001, 10). Afrunding I Danmarks Erhvervsråds notat kommer en lignende pointe frem, blot er fokus rykket fra erhvervslivets behov for forskning til de krav, der stilles internt i erhvervslivet til anvendelsen af forskning og viden: I vidensamfundet er det nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt, at beskæftige sig med læring inden for den enkelte virksomheds vægge [ ]. Virksomhedens evne til at samarbejde med andre organisationer, for eksempel andre virksomheder og vidensinstitutioner, er afgørende for virksomhedernes organisationsudvikling, hastigheden af innovationer og pris og kvalitet af produkter og serviceydelser. (Danmarks Erhvervsråd 2003, 13). Identifikationen af viden, uddannelse og læring med den viden som erhvervslivet har behov for, er endnu ikke den universelle forståelse af viden, uddannelse og læring. Den modsiges af tendensen med kanonudvalg, der skal fastlægge de vigtigste danske kulturværker, og som er en fremhævning 9

10 af vigtigheden af humanistisk- og samfundsvidenskabelig forskning i skabelsen af statsligt legitimerede forståelseskategorier. Denne form for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning er kendetegnet ved ikke at være kritisk; den stiller ingen spørgsmål til den herskende orden. Tværtimod er den direkte dikteret af statens interesser. I denne form for forskning bliver humaniora og samfundsvidenskaberne bragt i anvendelse af staten. De er således med til at underbygge den forestilling om videnssamfundet, der er på vej til at blive herskende. Derfor bør dem, der repræsenterer et andet syn på, hvad viden indebærer, og hvad idealerne for et videnssamfund bør være, meget snart hæve røsten og give et stærkt alternativ til denne forståelse, hvis ikke videnssamfundet som et økonomisk begreb og som et nationalt projekt i form af kanonerne skal ende med at blive den nye sunde fornuft. Litteraturliste Bourdieu, Pierre: ([1991] 1997) I Statens ånd, in: Af praktiske grunde, København, CO-industri og Dansk Industri: (2001) Fra forskning til faktura. Rapporten kan downloades på adressen Danmarks Erhversråd: (2003) Vidensamfundet en begrebsafklaring. Rapporten kan downloades på adressen 10

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse Professionsbachelor - Idrætsfagets status i den nye skolereform Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 1 2.0 PROBLEMFORMULERING... 2 3.0 METODE... 2 3.1 LITTERATURSTUDIE... 2 3.2 SOCIOLOGISK FELTANALYSE...

Læs mere

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Afhandling Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Danmarks Pædagogiske Universitet Modul 2: Pædagogiske praksisser og institutioner Trine Mindegaard,

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. En kortlægning af centrale aktørers perspektiver på udfordringer

Udfordringer og behov for viden. En kortlægning af centrale aktørers perspektiver på udfordringer Udfordringer og behov for viden En kortlægning af centrale aktørers perspektiver på udfordringer i folkeskolen 2013 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori:

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori: Indholdsfortegnelse: Indledning-----------------------------------------------------------------------------------------------2 Problemformulering--------------------------------------------------------------------------------3

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid Af Dorthe Jørgensen Resumé Folkeskole-, gymnasie- og universitetsreformerne anno 2002-2003 viser, hvordan der ifølge politikerne kan genereres mere

Læs mere

Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 1-2 / 2010. ISSN 1902-2271. www.hexis.dk

Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 1-2 / 2010. ISSN 1902-2271. www.hexis.dk praktiskegrunde Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 1-2 / 2010. ISSN 1902-2271. www.hexis.dk Bourdieu og staten Jens Arnholtz Hansen & Ole Hammerslev Abstract: Bourdieu

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Tidsskrift for professionsuddannelserne Nr. 5 2007

Tidsskrift for professionsuddannelserne Nr. 5 2007 Tidsskrift for professionsuddannelserne Nr. 5 2007 Kundskabsproduktion kundskaber eller produktion? side 3 Kirsten Beedholm TEMA Forskning og profession Forskning og profession side 7 Frits Hedegaard Eriksen

Læs mere

Den mandlige Pædagog

Den mandlige Pædagog 7. semester Gruppe nr. 35 PS10503 PS10514 PS10512 Den mandlige Pædagog Udarbejdet af: Peter Bitsch PS10503 David Jørgensen PS10514 Troels Muhlig PS10512 Vejleder: Helle Meyer Anslag: 83238 Dato for aflevering:

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Den gode erhvervsuddannelse?

Den gode erhvervsuddannelse? Den gode erhvervsuddannelse? En analyse af relationerne mellem uddannelsespolitisk tænkning og elever i erhvervsuddannelse. Ph.d.-afhandling Peter Koudahl December 2004 Roskilde Universitetscenter Forskerskolen

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere:

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere: Projekttitel: Den u/delte skole Forfattere: Christian Bundgaard, Mikkel Steen Dahlgaard, Pia Louise Nielsen, Simon Heilbuth og Solveig Petursdottir Madsen Vejleder: Yvonne Mørch Hus nr: 14.1 Gruppe nr:

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

TEORI OG ANALYSE...46

TEORI OG ANALYSE...46 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMFELT OG -STILLING...2 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Arbejdsspørgsmål...8 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER...10 PROJEKTETS VIDENSKABELIGE KONTEKST...15

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT Roskilde Universitet MUL MAJ 2013 DEN KLINISKE VEJLEDERS PROFESSIONSHABITUS Projekt udarbejdet af: Camilla Lindhardt Studienr.: 22463 Gry Tange Studienr.: 48716 Vejleder: Jakob

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere