xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx"

Transkript

1 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx. december 2012 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 6. juni 2012 fremsender xxxxxxxxxxxxxxxxxxx til Rets- og Responsumudvalget i Akademisk Arkitektforening, en klage over xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Klageskrift af 6. juni 2012 var bilagt: 1. af 5. juli 2011 fra klager til indklagede 2. Skrivelse af 15. juli 2011 fra indklagede til klager 3. Indklagedes ansøgning om byggetilladelse, dateret 11. juli 2011, bilagt klagers fuldmagt af 4. juli 2011 til indklagede [de i byggeandragende anførte bilag: arkitekttegninger og tinglyst deklaration er ikke vedlagt nærværende klage] 4. af 24. juli 2011 fra klager til indklagede 5. af 8. august 2011 fra indklagede til klager 6. Faktura nr af 5. oktober 2011 fra indklagede 7. af 10. oktober 2011 fra klager til indklagede 8. af 11. oktober 2011 fra klager til indklagede og del af af 10. oktober 2011 fra indklagede til klager 9. af 11. oktober 2011 fra indklagede til klager 10. af 12. oktober 2011 fra indklagede til klager og af 12. oktober 2011 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx til indklagede 11. Faktura nr af 29. februar 2012 fra indklagede 12. af 4. marts 2012 fra klager til indklagede 13. af 7. marts 2012 fra indklagede til klager 14. af 3. april 2012 fra indklagede til klager 15. Faktura nr. xxxxxx af 8. marts 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [stilet til klager] Side 1 af 11

2 16. Faktura nr. xxxxx af 9. maj 2012 fra indklagede Endvidere er til Rets- og Responsumudvalget fremsendt: Svarskrift udarbejdet af indklagede, dateret 4. juli 2012, med bilag: 100. Orienteringsbilleder af det nuværende hus [3 stk. fotos] 101. Oprindeligt myndighedsprojekt af 2. februar 2011, udarbejdet af xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [5 stk. tegninger A4], samt byggetilladelse af 8. marts 2011 udstedt af xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx af 10. maj 2011 fra indklagede til klager og af 11. maj 2011 fra klager til indklagede af 19. maj 2011 fra indklagede til klager og af 19. maj 2011 fra klager til indklagede 104. Byggetilladelse af 20. juli 2011, udstedt af xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 105. Approberede tegninger [bilag til byggetilladelse af 20. juli 2011 omfatter 5 stk. tegninger, alle dateret 5. juli nedfotograferet til A4: - tegn. nr situationsplan, fremtidige forhold - 1:200 - tegn.nr facade nord, fremtidige forhold - 1:100 - tegn.nr facade syd, fremtidige forhold - 1:100 - tegn.nr facade øst, fremtidige forhold - 1:100 - tegn.nr facade vest, fremtidige forhold - 1:100] 106. Aftale mellem klager og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [ s af 23., 26. og 27. september 2011] korrespondance, omfattende: - af 21. oktober 2011 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx til xxxxxxxxxxxx - fra xxxxxxxxxxx til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [udateret] - af 31. oktober 2011 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx til indklagede, bilagt kalkulation udarbejdet af xxxxxxxxxxxxx korrespondance af 7. november 2011 mellem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og klager 109. Dele af udbudsmateriale af 24. februar 2012, udarbejdet af indklagede, omfattende: - udbudsbrev [2 x A4] - beskrivelse til arkitektprojekt [generelle udbudsvilkår og AB92 med ændringer, i alt 25 x A4] - arkitekttegninger af 15. februar 2012 [15 x nedfotograferet A4] Eksisterende forhold: - tegn. nr. 01 situationsplan - 1:200 - tegn. nr. 100 stueplan - 1:100 - tegn. nr sals plan - 1:100 - tegn. nr. 300 facade nord - 1:100 - tegn. nr. 301 facade syd - 1:100 - tegn. nr. 302 facade øst - 1:100 - tegn. nr. 303 facade vest - 1:100 Side 2 af 11

3 Fremtidige forhold: - tegn. nr. 50 situationsplan - 1:200 - tegn. nr. 150 stueplan - 1:100 - tegn. nr sals plan - 1:100 - tegn. nr. 250 snit A-A - 1:100 - tegn. nr. 350 facade nord - 1:100 - tegn. nr. 351 facade syd - 1:100 - tegn. nr. 352 facade øst - 1:100 - tegn. nr. 353 facade vest - 1:100 - rumbeskrivelse med revisionsdato 15. februar 2012 [22 x A4] 110. Billigste hovedentreprisetilbud ved licitationen den 3. april 2012 [udfyldt tilbudsliste fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] 111. Faktura af 2. juli 2011 fra indklagede Replik udarbejdet af klager, dateret 19. august 2012, med bilag: 17. af 17. marts 2011 fra xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx til klager 18. af 25. august 2011 fra klager til indklagede og af 26. august 2011 fra indklagede til klager 19. af 31. august 2011 fra indklagede til klager, bilagt 2 stk. eksteriør visualisering af samme dato Duplik udarbejdet af indklagede, dateret 10. september 2012, med bilag: 112. Kopi af bygherrens egne noter fra indledende møde, 8. februar af 16. januar 2012 fra klager til indklagede 114. Kopi af ingeniørprojekt, udarbejdet af xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, dateret 15. februar 2012 [19 x A4] 115. Kopi af licitationstilbud fra sammenlignelig sag [benævnt Tilbud A, Tilbud B og Tilbud C, i alt 4x A4] af 6. februar 2012 fra indklagede til xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ooo Sagen er herefter optaget til behandling - og som det er kutyme - sendt i cirkulation blandt udvalgets medlemmer, og afsluttende behandlet i et plenummøde, hvortil parterne var indkaldt. I mødet - der afholdtes den 14. november deltog: Klager - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx Indklagede - arkitekt MAA xxxxxxxxxxxxx Retsudvalget - 7 af udvalgets medlemmer, udvalgets leder og sekretær Påstande Klager Tilbagebetaling af betalt arkitekthonorar, i alt kr ,00 incl. moms. Side 3 af 11

4 Kreditering af ikke betalt faktura xxxxx fra indklagede, stor kr ,00 incl. moms. Erstatning for klagers omkostninger til ingeniørprojekt, kr ,00 incl. moms. Indklagede Fastholdelse af faktureret og betalt honorar for præsteret teknisk rådgivning og bistand, kr ,00 incl. moms. Betaling af udestående faktura nr. xxxxx, stor kr ,00 incl. moms. Afvisning af krav om erstatning ooo Parternes skriftlige og mundtlige forklaringer Sagen omhandler teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med klagers påtænkte om- og tilbygning af/til eksisterende enfamiliehus, beliggende xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Af xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx er udarbejdet et myndighedsprojekt dateret 2. februar 2011 omfattende om- og tilbygning af klagers ejendom. Klager er tilfreds med dette projektindhold, men ser sig nødsaget til at afbryde samarbejdet, idet projektforløbet har været meget langsommeligt. På anbefaling fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx retter klager henvendelse til indklagede, med henblik på teknisk rådgivning og bistand vedrørende realisering af det udarbejde myndighedsprojekt. Sagens parter afholder et indledende møde den 16. februar 2011, hvor det aftales at indklagedes ydelser skal omfatte hovedprojekt, prisindhentning og byggestyring. Der skal kun foretages mindre justeringer i det foreliggende myndighedsprojekt. På fremmødet er der mellem parterne enighed om, at klager fra start har oplyst en budgetramme til håndværkerudgifter på 2,0-2,5 mio. kr. incl. moms, hvortil skal lægges rådgiverhonorar. Der er enighed om, at indklagede på mødet den 16. februar 2011 estimerer tidsforbrug til færdiggørelse af projektet som helhed til 135 timer, svarende til kr ,00 incl. moms, at honorarform aftales til "honorar efter regning" og med en oplyst timesats. På fremmødet bekræfter indklagede, at der ikke efterfølgende er udarbejdet skriftlig aftale vedrørende den tekniske rådgivning og bistand. Den 8. marts 2011 udsteder xxxxxxxxxxxxxxxxxxx byggetilladelse til det af xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx udarbejdede myndighedsprojekt af 2. februar Side 4 af 11

5 På fremmødet oplyser klager, at indklagede hurtigt i forløbet udfordrer det af xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx udarbejdede myndighedsprojekt, og i løbet af maj måned foreslår en række ændringer, som klager opfatter som klare forbedringer af projektet, herunder at ombygge det eksisterende hus i 1½ plan til to fulde etager, ændret planløsning mv. Ændringerne betyder større og større afstand til det godkendte myndighedsprojekt. Sagens parter er enige om, at det nye projekt fremkommer i en glidende overgang. Indklagede oplyser på fremmødet, at der - trods det at rådgivningsopgaven ændrer sig fra færdiggørelse af et godkendt myndighedsprojekt til reel skitsering og udarbejdelse af et nyt forslag - ikke bliver udarbejdet en ny aftale eller foretages revision af tidsestimat. Indklagede bekræfter på fremmødet, at der ikke er udarbejdet budgetoverslag i forbindelse med foreslåede projektændringer i forhold til godkendt myndighedsprojekt. Indklagede fremsender faktura nr. xxxxx af 2. juli 2011 for udført arkitektarbejde i perioden primo februar til 30. juni 2011, stor kr incl. moms, svarende til 100 timer. Det fremgår af faktura, at arkitektarbejde er udført iht. bestemmelser i ABR89. På fremmødet oplyser indklagede, at henvisningen til ABR 89 primært er af forsikringsmæssige grunde. I af 5. juli 2011 til indklagede udtrykker klager overraskelse over det fakturerede antal timer, henset til det af indklagede estimerede tidsforbrug på 135 timer til sagen som helhed, og anmoder om et overslag på forventede omkostninger for den resterende tekniske rådgivning og bistand til færdiggørelse af projektet. Indklagede indsender den 11. juli 2011 til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byggeandragende vedrørende et nyt projekt til om- og tilbygning af eksisterende ejendom. Der søges om tilladelse til at forhøje den eksisterende bolig, således at tagetagen ombygges til en fuld etage, en tilbygning vinkelret på xxxxxxxxxx, nedrivning af det eksisterende anneks, en lille udvidelse og ombygning af den eksisterende carport. Det fremtidige boligareal opgøres til 254 m 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx udsteder byggetilladelse den 20. juli På fremmødet oplyser indklagede, at der ikke er udarbejdet et egentligt budgetoverslag i forbindelse med myndighedsprojektet. På forespørgsel fra klager oplyser indklagede mundtligt, at projektets økonomi estimeres til 2,5 mio kr. incl. moms i entrepriseudgifter. Indklagede bekræfter dette på fremmødet. Side 5 af 11

6 I brev af 15. juli 2011 til klager opsummerer indklagede det estimerede tidsforbrug, med henvisning til mødet den 16. februar 2011 forudsat at tegningsmaterialet blev overdraget i DWG-format fra xxxxxxxxxxxxx: - udbudsprojekt, rumbeskrivelse og omfangsbeskrivelse ca. 50 timer - udsendelse i licitation, projektgennemgang med de bydende ca. 10 timer - kontrahering og kontrakt med håndværkere ca. 10 timer - opstart at byggesag ca. 10 timer - tilsyn, behovet afhænger meget af håndværkerne, normalt ca. 3 timer/uge, anslået byggeperiode 15 uger ca. 45 timer - aflevering og mangelgennemgang ca. 10 timer I alt estimeret ca. 135 timer I samme brev oplyser indklagede, at tegningsmaterialet fra tidligere rådgiver ikke kunne anvendes som projekteringsgrundlag og derfor er huset opmålt og optegnet fra bunden. Jeg har tidligere estimeret tidsforbruget til ca. 3 dage, svarende til ca. 25 timer. Opmålingen og optegningen er sket og forløbsmæssigt er vi ca. 15 timer inde i udbudsbeskrivelsen, dvs. at der pt. er brugt ca. 40 timer ( ) af estimeret ca. 160 timer ( ). På den fremsendte áconto-faktura er der faktureret 100 timer ved udgangen af juni måned. Det betyder, at tidsforbruget i forbindelse med projektændringen er på netto ca. 60 timer i forhold til det oprindeligt forventede. Endvidere oplyser indklagede i brevet, at tilsyn er en variabel omkostning og at øvrige tidsestimater er omtrentligt det samme - forudsat at projektet ikke ændres igen. Afslutningsvis anfører indklagede, at arbejdet udføres iht. ABR-89, og at klager bedes bekræfte aftalen, eventuelt blot på mail. I af 24. juli 2011 anmoder klager indklagede om at bekræfte, at da vi allerede har betalt for 100 timer, er der følgelig ca. 120 timer tilbage at betale (forudsat at der ikke kommer uforudsete overraskelser).. vil du venligst sørge for at orientere mig umiddelbart, hvis tingene ændrer sig i et sådant omfang, at de 120 timer ikke kommer til at holde. Jeg er klar over, at udgifter til ingeniør og evt. geoteknik og landinspektør ikke er medregnet. Indklagede svarer klager i af 8. august 2011, at det er korrekt at der fortsat mangler ca. 120 timers arkitektarbejde efter den oprindelige opgørelse - men det er incl. estimeret 45 timers tilsyn (3 timer pr. uge i 15 uger). Den byggeperiode holder ikke mere og derfor bliver tilsynet også forøget. Til hvad, kan jeg ikke sige dig før vi har fundet en entreprenør. I af 25. august 2011 til indklagede, kommer klager med forslag til udvendig farvesætning, værn ved terrasse og balkon samt carportens udseende, og beder indklagede om venligst give os besked, hvis der er arkitektoniske eller økonomiske grunde, som taler imod vores løsning. Indklagede svarer klager den efterfølgende dag pr. , at det er ok. Den 26. september 2011 fremsender xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tilbud til klager på teknisk rådgivning og bistand vedrørende statiske opgaver i forbindelse med projektet, udbudstegninger og varmetabsberegning. Det anføres, at arbejdet vil blive præsteret billigst muligt i regning inden for aftalt maksimumbeløb og påpeger, at en stor tidsrøver er, hvis det eksisterende hus ikke Side 6 af 11

7 kan optage den forøgede vindlast fra den nye overetage. Klager sender accept pr. den efterfølgende dag. Indklagede fremsender faktura nr. xxxxx af 5. oktober 2011 for udført arkitektarbejde i perioden 1. juli til 30. september 2011, stor kr incl. moms, svarende til 49 timer, heraf 9 timer til udarbejdelse af 3D visualisering. I af 10. oktober 2011 til indklagede anfører klager, med henvisning til faktura nr. xxxxx, at efter sidste faktura estimeredes det resterende tidsforbrug til 120, hvoraf nu er anvendt 40. Vil du venligst bekræfte at du på de resterende 80 timer kan håndtere resten af byggesagen, herunder tegninger, udbud, rådgivning til os, kontraktforhandlinger, byggetilsyn m.v. I af 10. oktober 2011 orienterer indklagede klager om, at der samme dag har været afholdt et koordinerende møde med ingeniørfirmaet, for at afklare konstruktionen og grænsefladerne, og at ingeniøren vil kontakte klager snarest muligt for at drøfte nogle forhold omkring etageadskillelsen og varmeanlægget med jer. I af 11. oktober 2011 takker klager for orienteringen og beder indklagede bekræfte, at du er enig i min mail af i går vedr. dit resterende tidsforbrug. Herudover beder jeg dig venligst maile mig dit bud på, hvad den endelige og totale entreprisesum kommer til at andrage (jeg skal i banken på fredag). Indklagede svarer klager pr. samme dag, at ja, aftalen fra den er fortsat gældende, men jeg gør igen opmærksom på, at tidsforbruget på byggestyring er en variabel omkostning... Du spørger om et prisestimat - ca. 2,5 mio incl. moms vil jeg forvente som jeg ser sagen nu. Men det skal siges at der pt. er usædvanlig store udsving i licitationsresultaterne. Ingeniørfirmaet xxxxxxxxxxxxxxxxx oplyser 12. oktober 2011 i til indklagede, at det er blevet bestemt, at hele etageadskillelsen skal skiftes. Årsagen er statiske problemer i forhold til ny overetage. Det overvejes om man også skal at hæve etageadskillelsen i forhold til eksisterende niveau for derved at opnå øget rumhøjde i underliggende etage. Indklagede videresender samme dag ingeniørens til klager og påpeger, at det giver anledning til at genoverveje tidligere beslutninger, da udskiftning af etageadskillelse vil medføre omfattende følgearbejder. Indklagede anfører, at som jeg ser økonomien lige nu, kan jeg ikke længere vurdere, hvad der er billigst: at bygge om eller fjerne det hele og starte forfra. Jeg tror at vi ligger på nogenlunde samme niveau. Der er fordele og ulemper ved begge løsninger men jeg vil bede jer genoverveje beslutningen. Sagens parter er enige om, at det på møde med ingeniørfirmaet besluttes at indhente overslag fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, på henholdsvis om- og tilbygningsprojektet incl. udskiftning af etageadskillelse og et nybygget hus. xxxxxxxxxxxx fremsender overslag på om- og tilbygning til ingeniørfirmaet, lydende på kr incl. moms. Entreprenøren anfører, at ombygningen er så omfattende, at det efter hans opfattelse ikke giver mening at foretage denne, idet omkostningsniveauet ved et nybygget hus stort set kan blive identisk. Side 7 af 11

8 Ingeniørfirmaet videresender entreprenørens overslag til indklagede i af 31. oktober 2011 og anfører, at overslaget indikerer..., at 2,5-3,0 mio ikke slår til. Klager påpeger i af 7. november 2011 til ingeniørfirmaet med kopi til indklagede, at prisen på de 4 mio. for ombygningen er alt for høj for os. Den skulle gerne ned på de 2,5 mio (inkl. moms) som vi hele tiden har forudsat sammen med [indklagede]. Sagens parter er enige om, at de på efterfølgende møde den 14. november 2011 med ingeniørfirmaet beslutter, at ejendommen skal ombygges. Der findes løsninger, således at eksisterende etageadskillelse kan bevares og ombygningen dermed billiggøres. For at opnå yderligere besparelser besluttes det, at køkken flyttes til nybygning i stedet for til eksisterende stue. Herefter bekræfter indklagede, at den estimerede byggeudgift på 2,5 mio kr. incl. moms kan overholdes, på hvilket grundlag projektet fortsættes. Ifølge indklagede revideres projektet i de følgende to måneder flere gange, dels grundet tiltag til reduktion i omfang, dels ændringer som følge af ingeniørens projektering samt klagers ønsker. På fremmødet bekræfter indklagede, at der ikke er udarbejdet budgetoverslag i forbindelse med ændringer under hovedprojekteringen. Indklagede fremfører på fremmødet at det oprindeligt var forudsat, at udbyde til mindre entreprenørfirmaer, men at projektets omfang har betydet, at de afslår at byde. Den 24. februar 2012 udsender indklagede udbudsmateriale til en række mellemstore hovedentreprenører, heriblandt xxxxxxxxxxx. Udbuddet omfatter nedbrydning af anneks, carport og tagkonstruktion, en væsentlig ombygning af huset herunder ny tagkonstruktion, udvendig efterisolering, udskiftning af vinduer og døre, tilbygning på ca. 35 m 2 samt ny carport. Byggeperioden er oplyst til 5-6 måneder med forventet aflevering i september Indklagede fremsender faktura nr. xxxxx af 29. februar 2012 for udført arkitektarbejde i perioden 1. oktober 2011 til 19. februar 2012, stor kr ,50 incl. moms, svarende til 92,5 timer samt udlæg for tryk og udsendelse af udbudsmateriale. Klager meddeler i af 4. marts 2012 indklagede, at faktura nr. xxxxx ikke kan godkendes, med henvisning til indklagedes bekræftelse i af 11. oktober 2011 af estimeret tidsforbrug, som tidligere oplyst i indklagedes af 8. august Det anføres, at vi har ikke på noget tidspunkt modtaget nogen form for advarsel om at tidsforbruget ikke ville holde og påpeger at der jo indlysende fortsat mangler masser af arbejde. Indklagede redegør for tidsforbrug i af 7. marts 2012 til klager og konkluderer, at det reelle ekstra tidsforbrug kan du således opgøre til ca. 60 timer - og det er der ikke så meget at sige til: Vi har været langt omkring, nedrivning, andre konstruktioner, problemer med etageadskillelsen, gulvvarme eller ej, mange materiale- og konstruktionsændringer og rigtig rigtig mange Side 8 af 11

9 rettelser. Du siger at køkkenet er flyttet, ja, men hver gang konstruktionerne bliver ændret sker der en masse følgeændringer, både hos os og hos ingeniøren. Det er store ændringer - ikke bare et spørgsmål om at flytte et køkken Jeg forsøger ikke at løbe om hjørner - og derfor synes jeg det er lidt ærgerligt at vi skal blive ved med at diskutere økonomi. Klager har ikke længere tillid til indklagede, men vælger efter råd fra ingeniørfirmaet at fortsætte samarbejdet, da det vil være vanskeligt at skifte arkitekt på pågældende tidspunkt i projektforløbet. Klager betaler indklagedes faktura nr. xxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fremsender til klager faktura nr. xxxxxx af 8. marts 2012, stor kr ,45 incl. moms. Der afholdes licitation den 3. april Af samme dag fra indklagede til klager fremgår, at der er indkommet fire tilbud fra følgende hovedentreprenører: - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kr ,00 incl. moms - xxxxxxxxxxxx kr ,00 incl. moms - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kr ,20 incl. moms - xxxxxxxxxxxxx kr ,50 incl. moms I en oplyser indklagede endvidere, at xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx forventer en byggeperiode på 25 uger og da tilbuddet er konditionsmæssigt, anbefales at vi går videre med ham. Afslutningsvis erkender indklagede i en, at billigste tilbud er højere end ønsket og foreslår at vi bruger påsken på at overveje, dels det samlede loft, dels mulige besparelser og ændringer. Set i forhold til indklagedes estimerede entrepriseudgift på kr ooo incl. moms, udgør overskridelsen i forhold til billigste tilbud kr incl. moms. Klager finder det urealistisk, at der vil kunne findes besparelser i den størrelsesorden uden at det vil medføre store forringelser i det foreliggende projekt. På fremmødet påpeger indklagede, at projektet menes at kunne realiseres indenfor budgetrammen på kr incl. moms, ved udbud til mindre entreprenørfirmaer. Ifølge indklagede tilbydes klager bistand til en tilretning af projektet, og at der i samarbejde med ingeniørfirmaet var ideer til besparelser på ca. kr incl. moms. Klager har ikke længere har tiltro til at indklagedes projekt kan gennemføres inden for den udmeldte økonomiske ramme på kr incl. moms, hvorfor samarbejdet afbrydes. Herefter fremsender indklagede slutopgørelse, faktura nr. xxxxx af 9. maj 2012, stor kr incl. moms. Faktura er ikke betalt. Klager oplyser ved fremmødet, at der ikke er gjort brug af indklagedes projekt med tilhørende byggetilladelse, idet der er startet forfra med nyt projekt. Side 9 af 11

10 ooo Rets- og Responsumudvalgets vurdering Rets- og Responsumudvalget har i sin vurdering af sagen hæftet sig ved: - at klager er forbruger - at indklagede har gjort Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) gældende - at indklagede ikke - jf. sædvane og god arkitektskik - udarbejder en egentlig aftale om teknisk rådgivning og bistand - at rådgivningsformen er delt rådgivning, og at der derved ikke består noget kontraktforhold mellem indklagede og øvrige rådgivere - at indklagede foreslår klager en udvidelse af ombygningen som forbedring af det i marts 2011 godkendte myndighedsprojekt, uden at dokumentere den økonomiske og tidsmæssige konsekvens heraf - at indklagede - som den professionelle part - ikke entydigt aftalemæssigt markerer overgangen fra den oprindelige opgave vedrørende færdiggørelse af det i marts 2011 godkendte myndighedsprojekt, til udarbejdelse af et nyt projektforslag - at indklagede som den professionelle part ikke udarbejder et kvalificeret overslag i forbindelse med udarbejdelse af nyt projektforslag, der netop skal udgøre bygherrens afgørende økonomiske beslutningsgrundlag og dermed være styrende for rådgiveren - at det er indklagedes/rådgivers ansvar løbende at sikre, at klager/bygherre har et samlet overblik vedrørende projektets status, økonomi og fremdrift - at indklagede - jf. sædvane og god arkitektskik - ikke i forbindelse med ændring i tidsforbrug set i forhold til de af indklagede stipulerede tidsrammer, uopholdeligt orienterer klager herom - at klager løbende har accepteret en fortsættelse af projektforløbet i tillid til indklagedes gentagne bekræftelse på, at den af klager udmeldte budgetramme for entrepriseudgifter på kr. 2,5 mio incl. moms kunne overholdes - at indklagede som professionel rådgiver, efter modtagelse af indhentet overslag fra hovedentreprenør, umiddelbart burde have fundet anledning til at afklare årsag til at dette overslag væsentligt oversteg den af indklagede forventede entrepriseudgift - at indklagedes projekt vedrørende om- og tilbygning synes urealistisk, set i forhold til den af klager udmeldte økonomiske ramme, herunder mulige besparelser i forbindelse med omprojektering ooo Side 10 af 11

11 På grundlag af det fremlagte materiale og det ved fremmødet oplyste, afsiger Rets- og Responsumudvalget følgende KENDELSE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tilbagebetaler inden 4 uger modtaget honorar for arkitektrådgivning kr ,00 incl. moms til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx til fuld og endelig afregning. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx krediterer udestående faktura nr. xxxxx af 9. maj 2012, stor kr ,00 incl. moms. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx betaler inden 4 uger kr ,00 med tillæg af moms til Akademisk Arkitektforening, i salær for sagens behandling iht. vedlagte faktura nr. xxxxx. Nærværende kendelse kan inden for en frist på 4 uger fra brevdato, ankes til Byggeriets Voldgiftsret. P.U.V. Poul Jorsal Leder Bodil Krohn Hansen Sekretær Side 11 af 11

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Villa i xxxxxxxxxx nybyggeri honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Med brev

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx J.nr. xxxxxxxxxxx ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx J.nr. xxxxx Andelsboligbyggeri honorar

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx. oktober 2011 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 7.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12037 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 33 15 45 77 Asnæs Classic Race Auto & Mc ApS Rødhøj 6 4550 Asnæs Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter:

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12534 Klagen vedrører: Reparation af bil. Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens klage 2. Virksomhedens kommentarer 3. Øvrige dokumenter modtaget i perioden

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere