xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx"

Transkript

1 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx. december 2012 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 6. juni 2012 fremsender xxxxxxxxxxxxxxxxxxx til Rets- og Responsumudvalget i Akademisk Arkitektforening, en klage over xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Klageskrift af 6. juni 2012 var bilagt: 1. af 5. juli 2011 fra klager til indklagede 2. Skrivelse af 15. juli 2011 fra indklagede til klager 3. Indklagedes ansøgning om byggetilladelse, dateret 11. juli 2011, bilagt klagers fuldmagt af 4. juli 2011 til indklagede [de i byggeandragende anførte bilag: arkitekttegninger og tinglyst deklaration er ikke vedlagt nærværende klage] 4. af 24. juli 2011 fra klager til indklagede 5. af 8. august 2011 fra indklagede til klager 6. Faktura nr af 5. oktober 2011 fra indklagede 7. af 10. oktober 2011 fra klager til indklagede 8. af 11. oktober 2011 fra klager til indklagede og del af af 10. oktober 2011 fra indklagede til klager 9. af 11. oktober 2011 fra indklagede til klager 10. af 12. oktober 2011 fra indklagede til klager og af 12. oktober 2011 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx til indklagede 11. Faktura nr af 29. februar 2012 fra indklagede 12. af 4. marts 2012 fra klager til indklagede 13. af 7. marts 2012 fra indklagede til klager 14. af 3. april 2012 fra indklagede til klager 15. Faktura nr. xxxxxx af 8. marts 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [stilet til klager] Side 1 af 11

2 16. Faktura nr. xxxxx af 9. maj 2012 fra indklagede Endvidere er til Rets- og Responsumudvalget fremsendt: Svarskrift udarbejdet af indklagede, dateret 4. juli 2012, med bilag: 100. Orienteringsbilleder af det nuværende hus [3 stk. fotos] 101. Oprindeligt myndighedsprojekt af 2. februar 2011, udarbejdet af xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [5 stk. tegninger A4], samt byggetilladelse af 8. marts 2011 udstedt af xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx af 10. maj 2011 fra indklagede til klager og af 11. maj 2011 fra klager til indklagede af 19. maj 2011 fra indklagede til klager og af 19. maj 2011 fra klager til indklagede 104. Byggetilladelse af 20. juli 2011, udstedt af xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 105. Approberede tegninger [bilag til byggetilladelse af 20. juli 2011 omfatter 5 stk. tegninger, alle dateret 5. juli nedfotograferet til A4: - tegn. nr situationsplan, fremtidige forhold - 1:200 - tegn.nr facade nord, fremtidige forhold - 1:100 - tegn.nr facade syd, fremtidige forhold - 1:100 - tegn.nr facade øst, fremtidige forhold - 1:100 - tegn.nr facade vest, fremtidige forhold - 1:100] 106. Aftale mellem klager og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [ s af 23., 26. og 27. september 2011] korrespondance, omfattende: - af 21. oktober 2011 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx til xxxxxxxxxxxx - fra xxxxxxxxxxx til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [udateret] - af 31. oktober 2011 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx til indklagede, bilagt kalkulation udarbejdet af xxxxxxxxxxxxx korrespondance af 7. november 2011 mellem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og klager 109. Dele af udbudsmateriale af 24. februar 2012, udarbejdet af indklagede, omfattende: - udbudsbrev [2 x A4] - beskrivelse til arkitektprojekt [generelle udbudsvilkår og AB92 med ændringer, i alt 25 x A4] - arkitekttegninger af 15. februar 2012 [15 x nedfotograferet A4] Eksisterende forhold: - tegn. nr. 01 situationsplan - 1:200 - tegn. nr. 100 stueplan - 1:100 - tegn. nr sals plan - 1:100 - tegn. nr. 300 facade nord - 1:100 - tegn. nr. 301 facade syd - 1:100 - tegn. nr. 302 facade øst - 1:100 - tegn. nr. 303 facade vest - 1:100 Side 2 af 11

3 Fremtidige forhold: - tegn. nr. 50 situationsplan - 1:200 - tegn. nr. 150 stueplan - 1:100 - tegn. nr sals plan - 1:100 - tegn. nr. 250 snit A-A - 1:100 - tegn. nr. 350 facade nord - 1:100 - tegn. nr. 351 facade syd - 1:100 - tegn. nr. 352 facade øst - 1:100 - tegn. nr. 353 facade vest - 1:100 - rumbeskrivelse med revisionsdato 15. februar 2012 [22 x A4] 110. Billigste hovedentreprisetilbud ved licitationen den 3. april 2012 [udfyldt tilbudsliste fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] 111. Faktura af 2. juli 2011 fra indklagede Replik udarbejdet af klager, dateret 19. august 2012, med bilag: 17. af 17. marts 2011 fra xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx til klager 18. af 25. august 2011 fra klager til indklagede og af 26. august 2011 fra indklagede til klager 19. af 31. august 2011 fra indklagede til klager, bilagt 2 stk. eksteriør visualisering af samme dato Duplik udarbejdet af indklagede, dateret 10. september 2012, med bilag: 112. Kopi af bygherrens egne noter fra indledende møde, 8. februar af 16. januar 2012 fra klager til indklagede 114. Kopi af ingeniørprojekt, udarbejdet af xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, dateret 15. februar 2012 [19 x A4] 115. Kopi af licitationstilbud fra sammenlignelig sag [benævnt Tilbud A, Tilbud B og Tilbud C, i alt 4x A4] af 6. februar 2012 fra indklagede til xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ooo Sagen er herefter optaget til behandling - og som det er kutyme - sendt i cirkulation blandt udvalgets medlemmer, og afsluttende behandlet i et plenummøde, hvortil parterne var indkaldt. I mødet - der afholdtes den 14. november deltog: Klager - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx Indklagede - arkitekt MAA xxxxxxxxxxxxx Retsudvalget - 7 af udvalgets medlemmer, udvalgets leder og sekretær Påstande Klager Tilbagebetaling af betalt arkitekthonorar, i alt kr ,00 incl. moms. Side 3 af 11

4 Kreditering af ikke betalt faktura xxxxx fra indklagede, stor kr ,00 incl. moms. Erstatning for klagers omkostninger til ingeniørprojekt, kr ,00 incl. moms. Indklagede Fastholdelse af faktureret og betalt honorar for præsteret teknisk rådgivning og bistand, kr ,00 incl. moms. Betaling af udestående faktura nr. xxxxx, stor kr ,00 incl. moms. Afvisning af krav om erstatning ooo Parternes skriftlige og mundtlige forklaringer Sagen omhandler teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med klagers påtænkte om- og tilbygning af/til eksisterende enfamiliehus, beliggende xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Af xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx er udarbejdet et myndighedsprojekt dateret 2. februar 2011 omfattende om- og tilbygning af klagers ejendom. Klager er tilfreds med dette projektindhold, men ser sig nødsaget til at afbryde samarbejdet, idet projektforløbet har været meget langsommeligt. På anbefaling fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx retter klager henvendelse til indklagede, med henblik på teknisk rådgivning og bistand vedrørende realisering af det udarbejde myndighedsprojekt. Sagens parter afholder et indledende møde den 16. februar 2011, hvor det aftales at indklagedes ydelser skal omfatte hovedprojekt, prisindhentning og byggestyring. Der skal kun foretages mindre justeringer i det foreliggende myndighedsprojekt. På fremmødet er der mellem parterne enighed om, at klager fra start har oplyst en budgetramme til håndværkerudgifter på 2,0-2,5 mio. kr. incl. moms, hvortil skal lægges rådgiverhonorar. Der er enighed om, at indklagede på mødet den 16. februar 2011 estimerer tidsforbrug til færdiggørelse af projektet som helhed til 135 timer, svarende til kr ,00 incl. moms, at honorarform aftales til "honorar efter regning" og med en oplyst timesats. På fremmødet bekræfter indklagede, at der ikke efterfølgende er udarbejdet skriftlig aftale vedrørende den tekniske rådgivning og bistand. Den 8. marts 2011 udsteder xxxxxxxxxxxxxxxxxxx byggetilladelse til det af xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx udarbejdede myndighedsprojekt af 2. februar Side 4 af 11

5 På fremmødet oplyser klager, at indklagede hurtigt i forløbet udfordrer det af xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx udarbejdede myndighedsprojekt, og i løbet af maj måned foreslår en række ændringer, som klager opfatter som klare forbedringer af projektet, herunder at ombygge det eksisterende hus i 1½ plan til to fulde etager, ændret planløsning mv. Ændringerne betyder større og større afstand til det godkendte myndighedsprojekt. Sagens parter er enige om, at det nye projekt fremkommer i en glidende overgang. Indklagede oplyser på fremmødet, at der - trods det at rådgivningsopgaven ændrer sig fra færdiggørelse af et godkendt myndighedsprojekt til reel skitsering og udarbejdelse af et nyt forslag - ikke bliver udarbejdet en ny aftale eller foretages revision af tidsestimat. Indklagede bekræfter på fremmødet, at der ikke er udarbejdet budgetoverslag i forbindelse med foreslåede projektændringer i forhold til godkendt myndighedsprojekt. Indklagede fremsender faktura nr. xxxxx af 2. juli 2011 for udført arkitektarbejde i perioden primo februar til 30. juni 2011, stor kr incl. moms, svarende til 100 timer. Det fremgår af faktura, at arkitektarbejde er udført iht. bestemmelser i ABR89. På fremmødet oplyser indklagede, at henvisningen til ABR 89 primært er af forsikringsmæssige grunde. I af 5. juli 2011 til indklagede udtrykker klager overraskelse over det fakturerede antal timer, henset til det af indklagede estimerede tidsforbrug på 135 timer til sagen som helhed, og anmoder om et overslag på forventede omkostninger for den resterende tekniske rådgivning og bistand til færdiggørelse af projektet. Indklagede indsender den 11. juli 2011 til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byggeandragende vedrørende et nyt projekt til om- og tilbygning af eksisterende ejendom. Der søges om tilladelse til at forhøje den eksisterende bolig, således at tagetagen ombygges til en fuld etage, en tilbygning vinkelret på xxxxxxxxxx, nedrivning af det eksisterende anneks, en lille udvidelse og ombygning af den eksisterende carport. Det fremtidige boligareal opgøres til 254 m 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx udsteder byggetilladelse den 20. juli På fremmødet oplyser indklagede, at der ikke er udarbejdet et egentligt budgetoverslag i forbindelse med myndighedsprojektet. På forespørgsel fra klager oplyser indklagede mundtligt, at projektets økonomi estimeres til 2,5 mio kr. incl. moms i entrepriseudgifter. Indklagede bekræfter dette på fremmødet. Side 5 af 11

6 I brev af 15. juli 2011 til klager opsummerer indklagede det estimerede tidsforbrug, med henvisning til mødet den 16. februar 2011 forudsat at tegningsmaterialet blev overdraget i DWG-format fra xxxxxxxxxxxxx: - udbudsprojekt, rumbeskrivelse og omfangsbeskrivelse ca. 50 timer - udsendelse i licitation, projektgennemgang med de bydende ca. 10 timer - kontrahering og kontrakt med håndværkere ca. 10 timer - opstart at byggesag ca. 10 timer - tilsyn, behovet afhænger meget af håndværkerne, normalt ca. 3 timer/uge, anslået byggeperiode 15 uger ca. 45 timer - aflevering og mangelgennemgang ca. 10 timer I alt estimeret ca. 135 timer I samme brev oplyser indklagede, at tegningsmaterialet fra tidligere rådgiver ikke kunne anvendes som projekteringsgrundlag og derfor er huset opmålt og optegnet fra bunden. Jeg har tidligere estimeret tidsforbruget til ca. 3 dage, svarende til ca. 25 timer. Opmålingen og optegningen er sket og forløbsmæssigt er vi ca. 15 timer inde i udbudsbeskrivelsen, dvs. at der pt. er brugt ca. 40 timer ( ) af estimeret ca. 160 timer ( ). På den fremsendte áconto-faktura er der faktureret 100 timer ved udgangen af juni måned. Det betyder, at tidsforbruget i forbindelse med projektændringen er på netto ca. 60 timer i forhold til det oprindeligt forventede. Endvidere oplyser indklagede i brevet, at tilsyn er en variabel omkostning og at øvrige tidsestimater er omtrentligt det samme - forudsat at projektet ikke ændres igen. Afslutningsvis anfører indklagede, at arbejdet udføres iht. ABR-89, og at klager bedes bekræfte aftalen, eventuelt blot på mail. I af 24. juli 2011 anmoder klager indklagede om at bekræfte, at da vi allerede har betalt for 100 timer, er der følgelig ca. 120 timer tilbage at betale (forudsat at der ikke kommer uforudsete overraskelser).. vil du venligst sørge for at orientere mig umiddelbart, hvis tingene ændrer sig i et sådant omfang, at de 120 timer ikke kommer til at holde. Jeg er klar over, at udgifter til ingeniør og evt. geoteknik og landinspektør ikke er medregnet. Indklagede svarer klager i af 8. august 2011, at det er korrekt at der fortsat mangler ca. 120 timers arkitektarbejde efter den oprindelige opgørelse - men det er incl. estimeret 45 timers tilsyn (3 timer pr. uge i 15 uger). Den byggeperiode holder ikke mere og derfor bliver tilsynet også forøget. Til hvad, kan jeg ikke sige dig før vi har fundet en entreprenør. I af 25. august 2011 til indklagede, kommer klager med forslag til udvendig farvesætning, værn ved terrasse og balkon samt carportens udseende, og beder indklagede om venligst give os besked, hvis der er arkitektoniske eller økonomiske grunde, som taler imod vores løsning. Indklagede svarer klager den efterfølgende dag pr. , at det er ok. Den 26. september 2011 fremsender xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tilbud til klager på teknisk rådgivning og bistand vedrørende statiske opgaver i forbindelse med projektet, udbudstegninger og varmetabsberegning. Det anføres, at arbejdet vil blive præsteret billigst muligt i regning inden for aftalt maksimumbeløb og påpeger, at en stor tidsrøver er, hvis det eksisterende hus ikke Side 6 af 11

7 kan optage den forøgede vindlast fra den nye overetage. Klager sender accept pr. den efterfølgende dag. Indklagede fremsender faktura nr. xxxxx af 5. oktober 2011 for udført arkitektarbejde i perioden 1. juli til 30. september 2011, stor kr incl. moms, svarende til 49 timer, heraf 9 timer til udarbejdelse af 3D visualisering. I af 10. oktober 2011 til indklagede anfører klager, med henvisning til faktura nr. xxxxx, at efter sidste faktura estimeredes det resterende tidsforbrug til 120, hvoraf nu er anvendt 40. Vil du venligst bekræfte at du på de resterende 80 timer kan håndtere resten af byggesagen, herunder tegninger, udbud, rådgivning til os, kontraktforhandlinger, byggetilsyn m.v. I af 10. oktober 2011 orienterer indklagede klager om, at der samme dag har været afholdt et koordinerende møde med ingeniørfirmaet, for at afklare konstruktionen og grænsefladerne, og at ingeniøren vil kontakte klager snarest muligt for at drøfte nogle forhold omkring etageadskillelsen og varmeanlægget med jer. I af 11. oktober 2011 takker klager for orienteringen og beder indklagede bekræfte, at du er enig i min mail af i går vedr. dit resterende tidsforbrug. Herudover beder jeg dig venligst maile mig dit bud på, hvad den endelige og totale entreprisesum kommer til at andrage (jeg skal i banken på fredag). Indklagede svarer klager pr. samme dag, at ja, aftalen fra den er fortsat gældende, men jeg gør igen opmærksom på, at tidsforbruget på byggestyring er en variabel omkostning... Du spørger om et prisestimat - ca. 2,5 mio incl. moms vil jeg forvente som jeg ser sagen nu. Men det skal siges at der pt. er usædvanlig store udsving i licitationsresultaterne. Ingeniørfirmaet xxxxxxxxxxxxxxxxx oplyser 12. oktober 2011 i til indklagede, at det er blevet bestemt, at hele etageadskillelsen skal skiftes. Årsagen er statiske problemer i forhold til ny overetage. Det overvejes om man også skal at hæve etageadskillelsen i forhold til eksisterende niveau for derved at opnå øget rumhøjde i underliggende etage. Indklagede videresender samme dag ingeniørens til klager og påpeger, at det giver anledning til at genoverveje tidligere beslutninger, da udskiftning af etageadskillelse vil medføre omfattende følgearbejder. Indklagede anfører, at som jeg ser økonomien lige nu, kan jeg ikke længere vurdere, hvad der er billigst: at bygge om eller fjerne det hele og starte forfra. Jeg tror at vi ligger på nogenlunde samme niveau. Der er fordele og ulemper ved begge løsninger men jeg vil bede jer genoverveje beslutningen. Sagens parter er enige om, at det på møde med ingeniørfirmaet besluttes at indhente overslag fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, på henholdsvis om- og tilbygningsprojektet incl. udskiftning af etageadskillelse og et nybygget hus. xxxxxxxxxxxx fremsender overslag på om- og tilbygning til ingeniørfirmaet, lydende på kr incl. moms. Entreprenøren anfører, at ombygningen er så omfattende, at det efter hans opfattelse ikke giver mening at foretage denne, idet omkostningsniveauet ved et nybygget hus stort set kan blive identisk. Side 7 af 11

8 Ingeniørfirmaet videresender entreprenørens overslag til indklagede i af 31. oktober 2011 og anfører, at overslaget indikerer..., at 2,5-3,0 mio ikke slår til. Klager påpeger i af 7. november 2011 til ingeniørfirmaet med kopi til indklagede, at prisen på de 4 mio. for ombygningen er alt for høj for os. Den skulle gerne ned på de 2,5 mio (inkl. moms) som vi hele tiden har forudsat sammen med [indklagede]. Sagens parter er enige om, at de på efterfølgende møde den 14. november 2011 med ingeniørfirmaet beslutter, at ejendommen skal ombygges. Der findes løsninger, således at eksisterende etageadskillelse kan bevares og ombygningen dermed billiggøres. For at opnå yderligere besparelser besluttes det, at køkken flyttes til nybygning i stedet for til eksisterende stue. Herefter bekræfter indklagede, at den estimerede byggeudgift på 2,5 mio kr. incl. moms kan overholdes, på hvilket grundlag projektet fortsættes. Ifølge indklagede revideres projektet i de følgende to måneder flere gange, dels grundet tiltag til reduktion i omfang, dels ændringer som følge af ingeniørens projektering samt klagers ønsker. På fremmødet bekræfter indklagede, at der ikke er udarbejdet budgetoverslag i forbindelse med ændringer under hovedprojekteringen. Indklagede fremfører på fremmødet at det oprindeligt var forudsat, at udbyde til mindre entreprenørfirmaer, men at projektets omfang har betydet, at de afslår at byde. Den 24. februar 2012 udsender indklagede udbudsmateriale til en række mellemstore hovedentreprenører, heriblandt xxxxxxxxxxx. Udbuddet omfatter nedbrydning af anneks, carport og tagkonstruktion, en væsentlig ombygning af huset herunder ny tagkonstruktion, udvendig efterisolering, udskiftning af vinduer og døre, tilbygning på ca. 35 m 2 samt ny carport. Byggeperioden er oplyst til 5-6 måneder med forventet aflevering i september Indklagede fremsender faktura nr. xxxxx af 29. februar 2012 for udført arkitektarbejde i perioden 1. oktober 2011 til 19. februar 2012, stor kr ,50 incl. moms, svarende til 92,5 timer samt udlæg for tryk og udsendelse af udbudsmateriale. Klager meddeler i af 4. marts 2012 indklagede, at faktura nr. xxxxx ikke kan godkendes, med henvisning til indklagedes bekræftelse i af 11. oktober 2011 af estimeret tidsforbrug, som tidligere oplyst i indklagedes af 8. august Det anføres, at vi har ikke på noget tidspunkt modtaget nogen form for advarsel om at tidsforbruget ikke ville holde og påpeger at der jo indlysende fortsat mangler masser af arbejde. Indklagede redegør for tidsforbrug i af 7. marts 2012 til klager og konkluderer, at det reelle ekstra tidsforbrug kan du således opgøre til ca. 60 timer - og det er der ikke så meget at sige til: Vi har været langt omkring, nedrivning, andre konstruktioner, problemer med etageadskillelsen, gulvvarme eller ej, mange materiale- og konstruktionsændringer og rigtig rigtig mange Side 8 af 11

9 rettelser. Du siger at køkkenet er flyttet, ja, men hver gang konstruktionerne bliver ændret sker der en masse følgeændringer, både hos os og hos ingeniøren. Det er store ændringer - ikke bare et spørgsmål om at flytte et køkken Jeg forsøger ikke at løbe om hjørner - og derfor synes jeg det er lidt ærgerligt at vi skal blive ved med at diskutere økonomi. Klager har ikke længere tillid til indklagede, men vælger efter råd fra ingeniørfirmaet at fortsætte samarbejdet, da det vil være vanskeligt at skifte arkitekt på pågældende tidspunkt i projektforløbet. Klager betaler indklagedes faktura nr. xxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fremsender til klager faktura nr. xxxxxx af 8. marts 2012, stor kr ,45 incl. moms. Der afholdes licitation den 3. april Af samme dag fra indklagede til klager fremgår, at der er indkommet fire tilbud fra følgende hovedentreprenører: - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kr ,00 incl. moms - xxxxxxxxxxxx kr ,00 incl. moms - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kr ,20 incl. moms - xxxxxxxxxxxxx kr ,50 incl. moms I en oplyser indklagede endvidere, at xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx forventer en byggeperiode på 25 uger og da tilbuddet er konditionsmæssigt, anbefales at vi går videre med ham. Afslutningsvis erkender indklagede i en, at billigste tilbud er højere end ønsket og foreslår at vi bruger påsken på at overveje, dels det samlede loft, dels mulige besparelser og ændringer. Set i forhold til indklagedes estimerede entrepriseudgift på kr ooo incl. moms, udgør overskridelsen i forhold til billigste tilbud kr incl. moms. Klager finder det urealistisk, at der vil kunne findes besparelser i den størrelsesorden uden at det vil medføre store forringelser i det foreliggende projekt. På fremmødet påpeger indklagede, at projektet menes at kunne realiseres indenfor budgetrammen på kr incl. moms, ved udbud til mindre entreprenørfirmaer. Ifølge indklagede tilbydes klager bistand til en tilretning af projektet, og at der i samarbejde med ingeniørfirmaet var ideer til besparelser på ca. kr incl. moms. Klager har ikke længere har tiltro til at indklagedes projekt kan gennemføres inden for den udmeldte økonomiske ramme på kr incl. moms, hvorfor samarbejdet afbrydes. Herefter fremsender indklagede slutopgørelse, faktura nr. xxxxx af 9. maj 2012, stor kr incl. moms. Faktura er ikke betalt. Klager oplyser ved fremmødet, at der ikke er gjort brug af indklagedes projekt med tilhørende byggetilladelse, idet der er startet forfra med nyt projekt. Side 9 af 11

10 ooo Rets- og Responsumudvalgets vurdering Rets- og Responsumudvalget har i sin vurdering af sagen hæftet sig ved: - at klager er forbruger - at indklagede har gjort Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) gældende - at indklagede ikke - jf. sædvane og god arkitektskik - udarbejder en egentlig aftale om teknisk rådgivning og bistand - at rådgivningsformen er delt rådgivning, og at der derved ikke består noget kontraktforhold mellem indklagede og øvrige rådgivere - at indklagede foreslår klager en udvidelse af ombygningen som forbedring af det i marts 2011 godkendte myndighedsprojekt, uden at dokumentere den økonomiske og tidsmæssige konsekvens heraf - at indklagede - som den professionelle part - ikke entydigt aftalemæssigt markerer overgangen fra den oprindelige opgave vedrørende færdiggørelse af det i marts 2011 godkendte myndighedsprojekt, til udarbejdelse af et nyt projektforslag - at indklagede som den professionelle part ikke udarbejder et kvalificeret overslag i forbindelse med udarbejdelse af nyt projektforslag, der netop skal udgøre bygherrens afgørende økonomiske beslutningsgrundlag og dermed være styrende for rådgiveren - at det er indklagedes/rådgivers ansvar løbende at sikre, at klager/bygherre har et samlet overblik vedrørende projektets status, økonomi og fremdrift - at indklagede - jf. sædvane og god arkitektskik - ikke i forbindelse med ændring i tidsforbrug set i forhold til de af indklagede stipulerede tidsrammer, uopholdeligt orienterer klager herom - at klager løbende har accepteret en fortsættelse af projektforløbet i tillid til indklagedes gentagne bekræftelse på, at den af klager udmeldte budgetramme for entrepriseudgifter på kr. 2,5 mio incl. moms kunne overholdes - at indklagede som professionel rådgiver, efter modtagelse af indhentet overslag fra hovedentreprenør, umiddelbart burde have fundet anledning til at afklare årsag til at dette overslag væsentligt oversteg den af indklagede forventede entrepriseudgift - at indklagedes projekt vedrørende om- og tilbygning synes urealistisk, set i forhold til den af klager udmeldte økonomiske ramme, herunder mulige besparelser i forbindelse med omprojektering ooo Side 10 af 11

11 På grundlag af det fremlagte materiale og det ved fremmødet oplyste, afsiger Rets- og Responsumudvalget følgende KENDELSE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tilbagebetaler inden 4 uger modtaget honorar for arkitektrådgivning kr ,00 incl. moms til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx til fuld og endelig afregning. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx krediterer udestående faktura nr. xxxxx af 9. maj 2012, stor kr ,00 incl. moms. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx betaler inden 4 uger kr ,00 med tillæg af moms til Akademisk Arkitektforening, i salær for sagens behandling iht. vedlagte faktura nr. xxxxx. Nærværende kendelse kan inden for en frist på 4 uger fra brevdato, ankes til Byggeriets Voldgiftsret. P.U.V. Poul Jorsal Leder Bodil Krohn Hansen Sekretær Side 11 af 11

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Honorar - udarbejdelse lokalplan - udvidelse konferencecenter - opførelse enfamiliehus xxxx xxxxxxxx

Læs mere

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. august 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 22. juli 2013 fra advokat

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Villa i xxxxxxxxxx nybyggeri honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Honorar opførelse af nyt stuehus xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Om- og tilbygning énfamiliehus xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxx mod Arkitekt

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ombygning af xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx BS nr. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx BS nr. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx BS nr. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx. juli 2014 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. xxxxxx -/bkh Med brev af 26. februar 2014

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Honorar ombygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Med brev

Læs mere

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx J.nr. xxxxxxxxxxx ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx J.nr. xxxxx Andelsboligbyggeri honorar

Læs mere

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx. oktober 2011 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 7.

Læs mere

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Byggesag xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx honorar xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar renovering og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorar nybygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Nybyggeri xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx honorartvist Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2010 Vejledende opgørelse over honorar for arkitektydelser i

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 of 6 AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (iht. ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Syddjurs Kommune Plan og Udvikling

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8184 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Nedbøjning/mellemrum af/ved facadebjælke over vinduesparti ses ved afstand mellem facadebjælke og rem/spær. Krav Ændring af afstivning af bærende

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus Vejen Kommune side 1 af 6 sider AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Dato: 23. oktober 2013 J. nr.: 102794 TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Rettelsesblad 03 til udbudsbetingelser af 24. september 2013 Spørgsmål 1: Hvordan hænger 1.4 og 3.2 sammen? I 1.4 anføres,

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 22. april 2013 J.nr.: AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

BORUM. Råd giver aftale. Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre BYGGERÅDGIVNING. Vedrørende: Beliggende Smakkegårdsvej 94-104

BORUM. Råd giver aftale. Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre BYGGERÅDGIVNING. Vedrørende: Beliggende Smakkegårdsvej 94-104 Side 1 af 6 BORUM BYGGERÅDGIVNING Råd giver aftale Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre Vedrørende: E/F Smakkegårdsbo 4-5 Beliggende Smakkegårdsvej 94-104 2820 Gentofte Udfærdiget Juni

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen Att.: Birgit Garvai Frederiksberg Rådhus 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen Att.: Birgit Garvai Frederiksberg Rådhus 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen Att.: Birgit Garvai Frederiksberg Rådhus 2000 Frederiksberg Kontaktperson Direkte tif.: 33 76 0402 E-mail: kam@aab.dk Deres ref. KAM Dato 23. juni

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade Frederiksberg Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade 1 2000 Frederiksberg A N D R A G E N D E 26. september 2016 Rev. 20.12.2016 4744br03 gh Ejendommen: Matr. nr.: Ejer: Vedr.: Frydendalsvej 3, 1809

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg Nævnet har modtaget klagen den 14. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede,

Læs mere

Ballerup Kommunes udbud af totalrådgivningskonkurrence - Projekt Nyt Børnehus i Skovlunde.

Ballerup Kommunes udbud af totalrådgivningskonkurrence - Projekt Nyt Børnehus i Skovlunde. Ballerup Kommune Center for Ejendomme Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Att: Rikke Lundquist og Karsten Schrøder Danske Arkitektvirksomheder Vesterbrogade 1E, 2. sal 1620 København V Tlf. 32 83 05 00 Fax 32

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

KLAGESKEMA. J.nr.: Udfyldes af sekretariatet. Forbrugeren Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: e-mail:

KLAGESKEMA. J.nr.: Udfyldes af sekretariatet. Forbrugeren Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: e-mail: J.nr.: Udfyldes af sekretariatet Byggeriets Ankenævn Nørre Voldgade 106, 1358 København K Tlf.: 72 16 02 00 (kl. 10.00 12.00) info@byggerietsankenaevn.dk www.byggerietsankenaevn.dk Jyske Bank: 5032 102871-9

Læs mere

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER SKOVBURREN UVENTILEREDE TAGKASSETTER STORE OVENLYSKASSER UTÆT DAMPSPÆRRE

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler.

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler. Bygningsstyrelsen Løngangstræde 21 1468 København K Att. Mads Falbe-Hansen rammeudbud@ses.dk mfh@ses.dk Danske Arkitektvirksomheder Kristen Bernikowsgade 6, 3. sal 1105 København K Tlf. 32 83 05 00 Fax

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Boligselskabet Sjælland. Rammeaftale, Arkitekt- og ingeniørrådgivning. 1. Parterne. 2. Opgaverne. CVR nr Sjællandsvænget Roskilde

Boligselskabet Sjælland. Rammeaftale, Arkitekt- og ingeniørrådgivning. 1. Parterne. 2. Opgaverne. CVR nr Sjællandsvænget Roskilde Boligselskabet Sjælland Rammeaftale, Arkitekt- og ingeniørrådgivning 1. Parterne 1.1 Boligselskabet Sjælland CVR nr. 4200 8419 Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde i det efterfølgende kaldet Bygherren og 1.2

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015 MARSELISBORG GYMNASIUM DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PLANCHER DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PRÆSENTATIONS

Læs mere

EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN

EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN Udvalget for Børn og Familier Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Ingen Bemærkninger: Mødet påbegyndes umiddelbart efter byrådsmødets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00563 (Michael Ellehauge) 17. maj 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00563 (Michael Ellehauge) 17. maj 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00563 (Michael Ellehauge) 17. maj 2017 K E N D E L S E Holbech Lys v/ Lars Holbech Tømmerup (selv) mod Bygningsstyrelsen (selv) Klagenævnet for Udbud har den 9. marts 2017

Læs mere

lundhilds tegnestue OMBYGNING

lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds tegnestue realiserer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005462 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 K E N D E L S E Hedeselskabet Miljø og Energi A/S (advokat Lone Møller, Århus mod Sønderjyllands

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

STRANDBYPARKEN 2, HVIDOVRE OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - SKITSEFORSLAG

STRANDBYPARKEN 2, HVIDOVRE OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - SKITSEFORSLAG STRANDBYPARKEN 2, HVIDOVRE OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - SKITSEFORSLAG 25.08.2017 OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - 25.08.2017 1 OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPVENLIGE

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fuld version af sådan bygger vi udleveres ved samarbejde med SCHØDT arkitekter

Indholdsfortegnelse. Fuld version af sådan bygger vi udleveres ved samarbejde med SCHØDT arkitekter Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 DET GODE SAMARBEJDE... 4 GODE RÅD TIL DIG SOM BYGHERRE... 5 VORES AFTALE... 6 MYNDIGHEDERNE STILLER STORE KRAV... 7 UDBUDSMATERIALE... 8 LICITATION...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx)

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx) Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 UDKAST RÅDGIVNINGSKONTRAKT MED BILLEDKUNSTNER DK-8200 Aahus N Tel. +45 78469888 projektafdeling@@dnu.dk www.dnu.rm.dk Kunstopgave til Det Nye Universitetshospital

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-515/8KR/CBW 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. Klagens

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere