FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse"

Transkript

1 FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse

2 Indhold Introduktion... 4 Formålet med konceptbeskrivelsen... 5 Sådan læses konceptbeskrivelsen... 5 Hvad er flextrafik? Flextrafik og lovgivningen Lov om trafikselskaber... 6 Hvordan møder borgerne Flextrafik i hverdagen?... 7 Sydtrafiks handicapkørselsordning Visiterede borgere... 7 Flextur og Flexrute... 8 Visiterede patienter... 8 Hvordan er opgaven med befordring af borgere og patienter organiseret? Kommunens rolle ved bestilling af kørsel. 10 Regionens rolle ved bestilling af kørsel Planlægning af den bestilte tur Overvågning af trafikken Udførelse af kørslen IT-teknikken i Flextrafik Hvordan planlægger PLANET? Hvordan kommunikeres med vognene? FlexDanmark Flextrafiks IT-support og systemudvikling Kontrakt med entreprenørerne Kontraktformer Variabel kørsel Kørsel i nærmere aftalt garantiperiode (Garantivogne) Økonomi afregning og kontering Afregning af entreprenører Afregning og fakturering Fakturering til kommuner/regionen Fordelingen af omkostninger Hvad koster det? Tidsplan implementering af flextrafik.. 26 Kommunens rolle i flextrafik Politisk beslutning Visitation og bestilling af kørsel Information til borgere mv Kontaktinformation til Flextrafik Den daglige drift i kommunen Regionens rolle i Flextrafik Politisk beslutning Visitation og bestilling af kørsel Implementering og drift Eksempel på den daglige drift i forbindelse med siddende patientbefordring Samarbejde Kommunen/regionen Entreprenører Interesseorganisationer Opsummering Bilag 1 Oversigt over opgave fordelingen i Flextrafik Bilag 2 Oversigt over produktblade Bilag 3 Lovgivningsgrundlag for visiterede befordringsordninger Serviceniveau Servicekriterier for brugere af Flextrafik Eksempel på afhentningstidspunkt Hvor sent må Flextrafik-vognen ankomme? Omvejskørsel Individuelt serviceniveau Typer af tid i Flextrafik Chaufførhjælp FLEXTRAFIK KONCEPTBESKRIVELSE 2014

3 3

4 Introduktion Sydtrafik er ejet af de 12 syd- og sønderjyske kommuner og Region Syddanmark. Flextrafik er et forretningsområde for Sydtrafik, der, jf. Lov om trafikselskaber, varetager handicapkørselsordningen i Syd- og Sønderjylland og kan varetage visiteret kørsel for kommuner og regioner. Disse kørsler udføres hovedsageligt for borgere, der ikke kan benytte de traditionelle offentlige kollektive kørselstilbud. Kørslerne kan karakteriseres som behovsstyret kollektiv trafik med mindre vogne, idet kørslen er planlagt efter borgerens individuelle behov for kørsel og ikke efter en fastdefineret ruteplan, som det kendes fra fx rutebusserne. Samlet kaldes de mange kørselstyper, der kan indgå i denne forretnings- og håndteringsmodel, for flextrafik. Sydtrafik Flextrafik (i det følgende kaldet Flextrafik) befordrer dagligt mange borgere, som samkøres på tværs af ordninger, kommuner og region. Ved at lade Flextrafik varetage den lovpligtige visiterede kørsel, kommer kommunens og regionens kørsler ind i samme pulje af kørsler, og kommunen/regionen opnår dermed de samme stordriftsfordele som de øvrige kommuner og Region Syddanmark, der allerede lader Flextrafik varetage deres kørsler. Læs mere om løsningerne i afsnittet Hvordan møder borgerne Flextrafik i hverdagen?. Kørslen udføres af vognmænd eller taxafirmaer (i det følgende kaldet entreprenører), som Sydtrafik via udbud har indgået kontrakt med. Koordineringen af kørslen kan ske, fordi alle bestillinger på kørsler indlægges i et specialiseret it-planlægningssystem (kaldet PLANET ), der sørger for en samlet planlægning af kørslerne uafhængigt af hvem, der har bestilt dem. Det betyder, at borgere, der skal til lægen, kan samkøre med sygehuspatienter eller pensionister, der skal på indkøb. Systemet sikrer, at den leverede service lever op til det, der ønskes fra det politiske niveau samtidig med, at man kan opnå en bedre styring af udgifterne til kørslen. Fordelene ved at koordinere alle disse ordninger i ét system er: Flere borgere i samme vogn Mere sammenhængende kørselsforløb Reduceret tomkørsel Flextrafik giver samtidig en mulighed for at skabe nye åbne kollektive trafiktilbud, der kan opfylde mange af de behov og ønsker om bl.a. tilgængelighed, der er til den kollektive trafik. Flextrafik er tovholder for den behovsstyrede kollektive trafik. Det vil sige, at det er Flextrafik, der varetager de centrale funktioner som udbud, koordinering, trafikovervågning og afregning. 4 FLEXTRAFIK KONCEPTBESKRIVELSE 2014

5 Sydtrafik er i forvejen tovholder på de samme funktioner i den kollektive bustrafik, og derfor er denne arbejdsdeling velkendt af både trafikselskab, kommuner og region. Et tværgående samarbejde giver mulighed for: Effektiv konkurrenceudsættelse (i udbud). Koordinering af kommunale kørselsordninger med regionale kørselsordninger. Koordinering af kommunale kørsels ordninger, der går på tværs af kommune grænserne. Investering i optimeringsværktøjer og udnyttelse af stordriftsfordele (én samlet koordinering af alle kørsler). Formålet med konceptbeskrivelsen Denne konceptbeskrivelse er udarbejdet med henblik på at give et udvidet indblik i flextrafikmodellen, således at læseren har et kvalificeret grundlag for at vurdere, hvilke muligheder et samarbejde med Flextrafik giver kommunen/ regionen. Konceptbeskrivelsen beskæftiger sig med følgende overordnede temaer: Hvad er flextrafik, og hvad indebærer flextrafik-modellen? Hvilken rolle har kommunen/regionen i forbindelse med i implementeringen og den daglige drift af en flextrafik-løsning? Hvad kan kommunen/regionen forvente af et samarbejde med Flextrafik? Hvilken service tilbydes borgeren i forbindelse med kørslen, og hvordan tilpasses den borgerens og kommunens/regionens behov og krav? Hvem udfører kørslen, hvordan udbydes den, og hvordan afregnes den? Hvilken IT-teknologi danner baggrund for flextrafik-modellen, og hvilke fordele og muligheder giver det borgeren, chaufførerne og kommunen/regionen? Sådan læses konceptbeskrivelsen Konceptbeskrivelsen henvender sig til politikere og embedsmænd i kommuner og regioner, samt personale og specialister i diverse forvaltninger. Læserne kan have forskellige behov for information. Beskrivelsen er derfor struktureret således: Første afsnit giver et overordnet indblik i flextrafik-modellen. Afsnit to og tre beskriver henholdsvis kommunens og regionens rolle i en flextrafik-løsning. De efterfølgende afsnit går yderligere i dybden med modellen. Bilag 1 giver et skematisk overblik over opgavefordelingen i en flextrafik-løsning. Bilag 2 henviser til produktblade, som beskriver opgavefordelingen i detaljer. Bilag 3 er en oversigt over kommunal visiteret kørsel og lovgivningsmæssigt visitationsgrundlag. Sydtrafik Flextrafik, maj

6 Hvad er flextrafik? Flextrafik varetager behovsstyret kollektiv trafik på mange forskellige måder. Dette afsnit giver en beskrivelse af, hvor i lovgivningen Sydtrafik har hjemmel til at udføre denne form for kørsel, hvilke typer borgere, der befordres, og hvordan de mange kørselsordninger koordineres. Flextrafik og lovgivningen LOV OM TRAFIKSELSKABER Jf. Lov om trafikselskaber, 5, stk. 1, 4, varetager et trafikselskab individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Dette betyder, at det kun er Sydtrafik, der kan varetage handicapkørselsordningen i Syd- og Sønderjylland. Derudover kan Sydtrafik, jf. 5, stk. 3 i samme lov, efter aftale med kommunen eller regionen, varetage befordring, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning. Dette kan fx være kørsel til genoptræning, dagcentre, læge/speciallæge mv. i kommunerne og siddende befordring af patienter til og fra behandling eller undersøgelse på regionens sygehuse. Kommunerne (visiteret kørsel) Ud over handicapkørslen, som visiteres af kommunerne, skal/kan kommunerne efter anden lovgivning visitere borgere til befordring og/eller befordringsgodtgørelse. I Bilag 3 findes en oversigt over befordringsområder og -ordninger med angivelse af visitationsgrundlag for den kommunale flextrafik. Regionerne (visiteret kørsel) Regionerne har ansvar for kørsel med patienter til sygehuse i medfør af Sundhedsloven 171. Åben kollektiv trafik Flextrafik tilbyder bestillingsbaseret kollektiv trafik som supplement til kommunale og regionale busruter Flextur (adresse til adresse) Flexrute (stoppestedsbaseret) Sydtrafik betjener således alle kommuner i det syd- og sønderjyske område. Region Syddanmark betjenes af såvel Sydtrafik som FynBus, da begge trafikselskaber ligger i regionens område. 6 FLEXTRAFIK KONCEPTBESKRIVELSE 2014

7 Hvordan møder borgerne Flextrafik i hverdagen? VISITEREDE BORGERE Jeg har en aftale med min læge, speciallæge eller bandagist efter henvisning, men jeg kan af helbredsmæssige årsager ikke benytte traditionel kollektiv trafik. FLEXTUR FLEXRUTE I yderområderne, hvor der ikke er et tilbud om traditionel kollektiv trafik, har jeg stadig et behov for at kunne komme hen til nærmeste by eller til nærmeste busstation. SIDDENDE PATIENTBEFORDRING Jeg skal på sygehuset, men jeg er ude af stand til at benytte traditionel kollektiv trafik. Flextrafik varetager flere forskellige typer af kørsel, og på findes en oversigt over, hvor Flextrafik opererer. Udgangspunktet for Flextrafiks virke ligger i borgerens behov. Borgeren har en eller flere indgange til Flextrafiks serviceydelser. SYDTRAFIK HANDICAPKØRSELSORDNING Den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (handicapkørselsordningen) Med denne ordning får svært bevægelseshæmmede adgang til kollektiv trafik, når de skal til fritidsaktiviteter, selvom de ikke kan benytte almindelige busser og tog. Borgerne betaler selv en mindre del af kørslen, mens kommunerne finansierer størstedelen. Pr. 1. januar 2014 var der ca medlemmer af ordningen i Sydtrafiks område. Det er borgerens bopælskommune, der visiterer borgeren til ordningen, mens borgeren selv bestiller sine ture telefonisk hos Flextrafiks kundecenter eller online. Borgeren får afhentningstidspunkt oplyst ved bestilling. Borgeren følges fra dør til dør, hvis det er nødvendigt, og det indgår i visitationen. Borgeren har ret til minimum 104 ture årligt. HANDICAPKØRSEL Jeg skal på besøg hos min familie, men da jeg er bevægelseshæmmet, kan jeg ikke benytte traditionel kollektiv trafik. KØRSEL TIL SPECIALSKOLE/ DAGCENTER Jeg skal køres til specialskole, dagcenter eller beskyttet værksted og er ikke i stand til at benytte traditionel kollektiv trafik. Detaljerede oplysninger om handicapkørselsordningen kan findes på VISITEREDE BORGERE Kommunal visiteret kørsel Hvis en borger skal til fx læge eller speciallæge og ikke har mulighed for at benytte offentlige transportmidler, kontakter borgeren sin bopælskommune, der godkender og bestiller denne kørsel. Borgeren får ved bestillingen at vide, hvornår han/hun bliver hentet på hjemadressen og, hvis der samtidig bestilles hjemkørsel, hvornår han/hun hentes hos fx lægen efter endt konsultation. Borgeren følges som udgangspunkt fra gadedør til nærmeste indgang ved lægehuset, genoptræningscenteret mv. Det er kommunen, der i samråd med Flextrafik, fastsætter det overordnede serviceniveau for den kommunalt visiterede kørsel. 7

8 FLEXTUR OG FLEXRUTE Flextur er et befordringstilbud til borgerne i alle kommuner i Sydtrafiks område. Kommunen kan vælge at indføre støttet Flextur, som Sydtrafik tilbyder på to takstniveauer. I det tilfælde har alle borgere mod en egenbetaling adgang til at bestille kørsel og blive kørt fra adresse til adresse af Flextrafik. Det øvrige tilskudsbehov finansieres af kommunen. Der kan også køres over grænsen til nabokommunen, hvis de to kommuner er enige om at tilbyde denne mulighed. Flextur er en del af den åbne kollektive trafik og benyttes ofte til at supplere den traditionelle kollektive trafik i de områder eller på de tidspunkter, hvor almindelig rutedrift grundet lave passagertal ikke er økonomisk hensigtsmæssigt. Flexrute er som Flextur et tilbud om åben kollektiv trafik og adskiller sig fra Flextur ved at være bundet op til stoppesteder som almindelig busdrift. Forskellen fra almindelig busdrift er, at der ikke er køreplaner, men kunden bestiller kørsel efter behov på samme måde som ved Flextur. Serviceniveauet er derfor ikke helt det samme som ved Flextur, som er kollektiv trafik fra adresse til adresse. Det kan især være en fordel at etablere Flexrute frem for Flextur i et afgrænset lokalområde, hvor der er begrænset adgang til almindelig kollektiv trafik, men alligevel jævnligt behov for fx tilslutningskørsel til andet transportmiddel eller transport fra opland til bymidte. VISITEREDE PATIENTER Siddende patientbefordring Siddende patientbefordring indebærer kørsel for regionens borgere, der ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik, når de skal til behandling eller undersøgelse på sygehuset. Det drejer sig bl.a. om dialysepatienter og patienter til stråleog kemobehandling, men stort set alle typer af patienter befordres i denne ordning. Patienten følges til og hentes ved afdelingen, hvis der er visiteret til det. Region Syddanmark opererer i Syd- og Sønderjylland med en løsning, hvor patienten kontakter regionens bestillingskontorer på Sønderborg Sygehus (Sygehus Sønderjylland), på Esbjerg Sygehus (Sydvestjysk Sygehus) eller på den aktuelle afdeling på et af sygehusene under Sygehus Lillebælt for at bestille kørsel til sygehuset. Personalet på sygehuset vurderer, hvorvidt patienten kan visiteres til kørsel og foretager derefter bestilling direkte i Flextrafiks IT-system PLANET. De enkelte afdelinger på sygehusene har adgang til at bestille hjemkørsel. Region Syddanmark har som den eneste region to trafikselskaber, og derfor løftes opgaven om den siddende patientbefordring i samarbejde med det fynske trafikselskab FynBus. Borgeren bestiller kørsel med Flextur og Flexrute hos Flextrafiks kundecenter eller online. Kunden kan medtage hjælpemidler (rollator, kørestol, krykker o. lign.) på Flextur/Flexrute. Dette skal oplyses ved bestillingen. Detaljerede oplysninger om takster og vilkår kan findes på 8 FLEXTRAFIK KONCEPTBESKRIVELSE 2014

9 Hvordan er opgaven med befordring af borgere og patienter organiseret? KUNDEGRUPPER BESTILLINGSFORM PLANLÆGNING/ KOORDINERING UDFØRELSE Visiterede borgere Sagsbehandler, kørselskontor, borgerservice i kommunen Siddende Patientbefordring Medlemmer af handicapkørselsordning Flextur/ Flexrute evt. hvis det aftales: FLEXTRAFIKS kundecenter Regionens kørselskontorer og sygehusene FLEXTRAFIKS kundecenter / online selvbetjening FLEXTRAFIKS kundecenter / online selvbetjening FLEXTRAFIK/ KOMMUNALT EL. REGIONALT KØRSELSKONTOR Bestillinger lægges i systemet PLANET Automatisk planlægning og koordinering hele døgnet FLEXTRAFIKS TRAFIKSTYRING Driftsovervågning hele døgnet Entreprenører med kontrakt hos Sydtrafik Vognmænd og chauffører Diagrammet viser den overordnede opgavefordeling i forbindelse med bestilling og udførelse af kørsel hos Flextrafik. De enkelte elementer uddybes nedenfor. Overordnet set kan de fire kundegrupper yderst til venstre inddeles i to grupper: Siddende patientbefordring/ Visiterede borgere Borgere skal visiteres til kørsel via kommunen eller regionen. I regionens tilfælde (siddende patientbefordring) foretages bestillingen hos sygehusene som en éngangs-bestilling, og i kommunens tilfælde bestilles kørslen som hovedregel af kommunens kørselskontor/sagsbehandler/lægehus/ o.a., som samtidig visiterer til ordningen. Det kan aftales, at Sydtrafik varetager bestillingsopgaven for en kommune således, at Sydtrafik kan modtage bestillinger direkte fra visiterede borgere (kørsel til genoptræning, læge mv.). Visiteres borgere til faste kørsler, kan kørslen planlægges som rutekørsel. Medlemmer af handicapordning/ Flextur/Flexrute Borgere kan bestille deres kørsel direkte hos Flextrafik, fordi de af deres bopælskommune er visiteret af kommunen (handicapkørsel), eller fordi visitation ikke er nødvendig (Flextur/ Flexrute). Kørsel kan bestilles telefonisk hos Sydtrafiks kundecenter eller online. En Flexturkunde, der ønsker at bestille online, skal tilknytte et gyldigt betalingskort til sin kundeprofil. 9

10 KOMMUNENS ROLLE VED BESTILLING AF KØRSEL Mange forskellige medarbejdere i kommunerne kan have behov for at kunne visitere og bestille uafhængigt af hinanden. Visitation og bestilling vil kunne foretages fra et centralt bestillingskontor i kommunen, fx Borgerservice, som kan bestille kørsel for borgere, der fx skal til læge eller speciallæge, mens kommunens genoptræningscenter kan visitere og bestille kørsel for centerets brugere via en computer på selve centeret. I begge tilfælde lægges bestillingerne direkte ind i Flextrafiks bestillings- og planlægningssystem, PLANET, via et webmodul. Flextrafik medvirker til at personalet introduceres og uddannes til at bruge systemet. Har en gruppe borgere behov for fast kørsel i en længere periode kan kommunen og Flextrafik i samarbejde udarbejde en ruteplan for kørslen. I dette tilfælde skal der ske en grundig dataindsamling og defineres individuelt serviceniveau for hver borger. 2 Hvis en kommune ønsker, at den visiterede borger selv skal kunne bestille kørsel hos Flextrafik, skal kommunen godkende visitationen af borgeren, og data skal registreres i planlægningssystemets visitationsmodul Websolen. Herefter kan borgeren bestille de enkelte ture hos Flextrafik. REGIONENS ROLLE VED BESTILLING AF KØRSEL I Region Syddanmark er det regionen selv, der i Sydtrafiks område via sygehusene bestiller kørsel direkte i PLANET. Regionen har i de fleste tilfælde valgt at centralisere bestillingen af kørsel via kørselskontorer. Enkelte steder ligger bestillingsopgaven på de enkelte afdelinger, der har den daglige kontakt med patienten. Det betyder, at borgere, der skal til lægen, kan samkøre med sygehuspatienter, handicappede, gangbesværede eller pensionister, der for eksempel skal på indkøb eller til fritidstilbud. OVERVÅGNING AF TRAFIKKEN Flextrafiks trafikstyring og fælles funktion FlexDanmark (beskrives senere) overvåger døgnet rundt, om der er uregelmæssigheder i den planlagte kørsel, som der skal reageres på. Da PLANET automatisk planlægger og konstant optimerer koordineringen af turene, er det kun uoverensstemmelser mellem den planlagte og den udførte kørsel, som trafikstyringsenheden har fokus på. Det drejer sig typisk om forsinkelser pga. vejarbejde eller dårligt vejr, kunder, der ikke er klar til afhentning, chauffører, der ikke kan finde en afdeling på et sygehus mv. UDFØRELSE AF KØRSLEN Sidste led i kæden er den faktiske udførelse af kørslen, som foretages af de entreprenører, som Flextrafik har indgået kontrakt med. De får fra PLANET automatisk meldt ud på en skærm i vognen, hvem de skal hente/bringe, hvilken adresse der skal køres til og fra, i hvilken rækkefølge borgerne skal hentes, hvornår de skal hentes eller være fremme mv. Entreprenørerne afregnes automatisk hver måned direkte fra Sydtrafik for den kørsel, de har udført for Flextrafik. Denne udgift fordeles ud på kommuner/regionen efter forbrug. Dette beskrives nærmere i afsnittet Økonomi afregning og kontering. PLANET beskrives nærmere i afsnittet IT-teknikken i Flextrafik. PLANLÆGNING AF DEN BESTILTE TUR Når bestillingen er lagt ind i PLANET, sørger systemet selv for at finde den vogn, der billigst muligt kan imødekomme borgerens behov, og koordinerer den bestilte tur med andre ture. Det betyder med andre ord, at hvis det, ud fra en række forskellige faktorer som pris, service, krav til vogntype, destination, ønsket afhentningseller ankomsttid, er muligt at lade flere borgere køre i samme vogn, vil PLANET planlægge dette automatisk. PLANET koordinerer altså på tværs af alle kørselsordninger! 1 Produktblad Kommunal flextrafik Variabel kørsel 2 Produktblad Kommunal flextrafik Fastkørsel 10 FLEXTRAFIK KONCEPTBESKRIVELSE 2014

11 Kommunens rolle i flextrafik Nærværende afsnit beskriver i hovedtræk de opgaver, som henholdsvis kommunen og Flextrafik varetager før og efter implementeringen af en flextrafik-løsning. En mere detaljeret beskrivelse kan findes i Produktblad Kommunal flextrafik, jf. Bilag 2. Politisk beslutning Sydtrafik kan ikke byde på kørsel, der udbydes af en kommune. Derfor skal de enkelte kommuner træffe politisk beslutning om at bruge Sydtrafik til at indkøbe og planlægge de behovsstyrede kørsler. Flextrafik. Det vil være hensigtsmæssigt at udpege kontaktpersoner i de enkelte forvaltninger, som kan være bindeleddet mellem Flextrafik og de institutioner, der visiterer borgere til flextrafik. Visitation og bestilling af kørsel Kommunerne spiller en aktiv rolle i flextrafik. Kommunerne kan vælge at udbyde og købe kørslen direkte hos en lokal entreprenør, men med en flextrafik-løsning lægges kommunens kørsler ind i PLANET, hvor de indgår i den fælles pulje af kørsler. Derudover skal kommunen tage stilling til, hvilke typer af kommunens kørsel, som Flextrafik skal varetage, ligesom den i dialog med Flextrafik afgør, hvilket overordnet serviceniveau den vil tilbyde sine borgere. Det er vigtigt, at der i forbindelse med implementering af flextrafik i en kommune, udpeges en projektejer på såvel det politiske som administrative niveau og en projektleder, der har til opgave at sikre kommunikationen og koordineringen af opgaver mellem de involverede forvaltninger og Indtastningen af kørslerne i PLANET gør, at alle kørsler kan koordineres med hinanden, inden de sendes ud til entreprenørerne/vognene. Da kommunen i forvejen visiterer sine borgere til de lovpligtige kørsler, kan bestillingen lægges i den kommunale forvaltning. Flextrafik sørger for oplæring i systemet. Det kan, afhængig af den tidligere praksis på området, medføre en ekstra arbejdsopgave for administrationen i kommunen. Når bestillingen er lagt ind, posteres udgiften til kørslen straks på den rigtige konto. 11

12 Afregning af kørslen foretages af Flextrafik, og kommunen får hver måned tilsendt dokumentation for, hvad der er udført af kørsel i de forskellige kørselsordninger. Der kan efter behov udspecificeres helt ned på den enkelte rejse. Dermed lettes kommunens administrative arbejde betragteligt med hensyn til afregning af og dokumentation for kørsel. Information til borgere mv. Et vigtigt element i implementeringen af flextrafik er informationen til forvaltningen, borgerne, lægehusene mv. Det er vigtigt, at de borgere, der får offentlig betalt kørsel til læge mv., bliver informeret om, at der med omlægning til flextrafik evt. vil ske en ændring af serviceniveauet, og at de vil møde et system, som har en del ligheder med den almindelige kollektive trafik og derfor adskiller sig fra den taxakørsel, som de måske tidligere har været vant til. Hvis kommunen vælger at tilbyde Flextur (og evt. Flexrute), anbefales det, at borgerne orienteres specifikt om ordningen, da der er tale om en forholdsvis ny form for offentlig kollektiv transportmulighed. Kommunen kan henvise til Sydtrafiks hjemmeside, hvor ordningen er beskrevet. Forvaltningen skal informeres om flextrafik. Det er vigtigt, at ledelsen får signaleret til den øvrige forvaltning, at flextrafik er en fælles opgave mellem kommunen og Sydtrafik, og at kommunen har valgt Flextrafik som opgaveløser. Forvaltningen vil kunne få henvendelser fra de borgere, der skal til læge mv. på kommunens regning, hvis der sker en ændring af servicen i forhold til den tidligere kendte taxakørsel. Kommunerne bør, inden flextrafik sættes i drift, sende information ud til lægehuse, dagcentre, hjemmeplejen mv., som kommer i kontakt med Flextrafik, så de kender vilkårene, og hvem de kan kontakte. Lægerne vil eksempelvis mærke, at nogle patienter venter lidt længere i venteværelset, og at forsinkelser i tidsplanen hos lægerne har betydning for de patienter, der har bestilt returkørsel. Kontaktinformation til Flextrafik For at sikre mulighed for god trafikstyring med højt informationsniveau, når flextrafik er etableret i en kommune, bør der forud for opstart ske en indsamling af kontaktinformation på de parter, som har viden om kørslerne i det daglige. Det er typisk hjemmeplejen, genoptrænings-/ dagcentre og lægehuse, der har kontakt til borgere, der benytter flextrafik. Trafikstyringen kan have behov for fx at videregive informationer om forsinket kørsel eller spørge efter en borger. Derfor opfordres til, at der oprettes og 12 FLEXTRAFIK KONCEPTBESKRIVELSE 2014

13 vedligeholdes et register med kontaktpersoner/ telefonnr. Ligeledes bør der vedligeholdes en samling af kort eller vejledninger om placering af indgange, P-forhold mv. for at sikre en rettidig afhentning og aflevering på plejecentre, lægehuse mv. Der henvises til Bilag 1 for en oversigt over opgavefordelingen. Den daglige drift i kommunen EKSEMPEL PÅ EN BESTILLING I KOMMUNEN Klokken ringer telefonen hos Borgerservice i kommunen. Det er Jensen, der oplyser, at han skal til undersøgelse hos sin læge. Medarbejderen beder om Jensens CPR-nummer og navnet på lægehuset. Medarbejderen taster oplysningerne ind i det webmodul, der er koblet direkte op til Flextrafiks planlægningssystem PLANET. Herefter spørger medarbejderen Jensen om, hvornår han skal være hos lægen. Det skal han kl , og medarbejderen taster derfor ind som det tidspunkt, borgeren senest skal være fremme på adressen. Da turene automatisk og omgående planlægges i PLANET, melder systemet efter få sekunder tilbage, at han bliver hentet kl Medarbejderen oplyser dette til Jensen, og gør ham samtidig opmærksom på, at han skal være klar 5 minutter før dette tidspunkt, idet vognen må komme 5 minutter før det oplyste afhentningstidspunkt. Jensen oplyser samtidig, at han skal hentes igen fra lægen kl Medarbejderen laver en bestilling på returkørsel i systemet og får meddelelse om, hvornår vognen vil være ved lægehuset. 13

14 Regionens rolle i flextrafik Dette afsnit beskriver de opgaver, som henholdsvis regionen og Flextrafik varetager før og efter implementeringen af en flextrafik-løsning. Sydtrafik og FynBus har siden maj 2012 varetaget den siddende patientbefordring i Region Syddanmark. Politisk beslutning Sydtrafik kan ikke byde på kørsel udbudt af regionen. Regionen skal træffe politisk beslutning om at bruge Sydtrafik til at indkøbe og planlægge den siddende patientbefordring, hvis Sydtrafik skal varetage regionens kørsel. Som udgangspunkt varetager og udfører Flextrafik alle former for siddende patientbefordring, men det er naturligvis op til regionen at afgøre præcist, hvilke former for siddende befordring Flextrafik skal varetage. Visitation og bestilling af kørsel Regionen spiller, ligesom kommunen, en aktiv rolle i flextrafik. Regionens kørsler lægges ind i PLANET, hvor de indgår i den fælles pulje af kørsler. Den løsning, som er i brug i Region Syddanmark (Sydvestjysk Sygehus (SVS), Sygehus Sønderjylland, Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital) i forbindelse med bestilling af kørsel, ser i grove træk ud som følger (fx SVS): 1. Kørselskontoret på Sydvestjysk Sygehus (SVS) visiterer og bestiller patientens kørsel ind til sygehuset. Der bestilles kørsel direkte i PLANET. 2. Personalet på de enkelte afdelinger på sygehusene kan bestille returkørsler fra sygehuset på borgerens vegne via et webmodul. Da kørselskontoret på sygehuset har visiteret kørslen ind til sygehuset, skal den enkelte medarbejder ikke tage stilling til kriterierne for visitationen. Denne løsning er en standardløsning og et udtryk for SVSs krav til opgaveløsningen. Det er således op til regionen, i hvor høj grad visitering og bestilling af kørsel skal decentraliseres. Indtastningen af kørslerne i Flextrafiks planlægningssystem PLANET gør, at alle kørsler kan koordineres med hinanden, inden de sendes ud til entreprenørerne/vognene. Da regionen i forvejen visiterer borgere til de lovpligtige kørsler, ligger bestillingen også i regionens regi. I den restende del af Region Syddanmark foretages visitationen hovedsageligt på samme måde som på SVS, dog undtaget Sygehus Lillebælt, hvor bestillingen foretages decentralt på hver enkelt afdeling. 14 FLEXTRAFIK KONCEPTBESKRIVELSE 2014

15 Flextrafik foretager inden implementeringen en registrering af alle relevante afdelinger på sygehusene og måler, hvor lang tid det tager at hjælpe en patient til den pågældende afdeling, hvis aflevering ikke kan ske ved hovedindgangen. Hermed får hver sygehusafdeling sin egen unikke adresse i systemet, som regionen kan bestille kørsel til, ligesom det på forhånd er registreret, hvor lang tid chaufføren har brug for til at hjælpe patienten op til afdelingen. Dermed behøver visitatonspersonalet i langt de fleste tilfælde ikke at skulle vurdere evt. behov for ekstra servicetid, når en patient skal køres til sygehuset. Regionen indlægger selv bestillinger på kørsel direkte i PLANET, og udgiften til kørslen posteres direkte på den enkelte afdeling. Flextrafik sørger for uddannelse af udvalgte medarbejdere (superbrugere) fra de forskellige afdelinger på sygehusene, som bliver undervist i web-bestillingsmodulet. Afregning af kørsel foretages af Flextrafik, og regionen får hver måned tilsendt statistik over udført kørsel. Specifik dokumentation for udført kørsel udarbejdes efter behov. Der kan udspecificeres ned på den enkelte rejse, fx hvem der har kørt (med CPR-nummer), hvilke adresser der er kørt til/fra og på hvilket tidspunkt/dato. Regionen kan vælge, at kørslen skal afregnes centralt eller lade hver sygehusafdeling være budgetansvarlig. relevante medarbejdere på sygehusene let og hurtigt kan få adgang til webmodulet. Efterfølgende nedsættes en arbejdsgruppe og styregruppe med deltagelse af ledelsen i regionen og Flextrafik, der jævnligt mødes for at drøfte problemstillinger, udfordringer og udvikling. Der henvises til Bilag 1 for en oversigt over opgavefordelingen. EKSEMPEL PÅ DEN DAGLIGE DRIFT I FORBINDELSE MED SIDDENDE PATIENTBEFORDRING Pedersen ringer til Esbjerg Sygehus og oplyser, at han skal til behandling på sygehuset om 3 dage kl Han sidder i kørestol og har behov for at blive fulgt helt op til afdelingen. Medarbejderen på Esbjerg Sygehus indtaster Pedersens CPR-nummer og den afdeling på sygehuset, som Pedersen skal til. Samtidig registrerer medarbejderen, at Pedersen sidder i kørestol. Medarbejderen behøver ikke at vurdere, hvor lang tid chaufføren skal bruge til at følge Pedersen, da tiden allerede er fastlagt i systemet. 2 sekunder efter melder systemet tilbage, at Pedersen bliver hentet på sin hjemadresse klokken Implementering og drift Et vigtigt element i implementeringen af flextrafik er informationen til sygehusene og borgerne. Det er vigtigt, at de borgere, der får tilbudt kørsel til sygehusene, bliver informeret om de ændringer, som en flextrafik-løsning medfører i forhold til den tidligere kendte kørselsordning. Der skal afholdes informationsmøder for medarbejderne på sygehusene inden implementeringen, så de er forberedt på, at Flextrafik overtager opgaven med siddende patientbefordring. Flextrafik deltager i disse møder. Derudover skal der nedsættes en arbejds gruppe med deltagelse af personer på ledelsesniveau, således at der sikres fremdrift og beslutningskompetence i gruppens arbejde med implementeringen af flextrafik. Dette meddeler medarbejderen Pedersen og gør ham opmærksom på, at han skal være klar 5 minutter før dette tidspunkt, idet vognen må komme 5 minutter før det oplyste tidspunkt. Pedersen ved ikke, hvornår han er færdig, og der bestilles derfor ikke nogen hjemkørsel. Da Pedersen kommer op til afdelingen, bliver han modtaget af en sygeplejerske, der oplyser, at behandlingen vil vare 2 timer. Herefter bestiller sygeplejersken hjemkørsel via det webbestillingsmodul, der er koblet direkte til PLANET, og får straks meddelt, hvornår vognen vil være der. Sygeplejersken oplyser Pedersen, inden hans behandling starter, at han bliver hentet klokken af chaufføren. Der skal udarbejdes holdlister over medarbejdere, der skal undervises i web-bestillingsmodul, ligesom det IT-mæssigt skal forberedes, at alle 15

16 Serviceniveau Service i forbindelse med befordring af borgere omfatter mange områder: hvor meget tid skal chaufføren bruge til at hjælpe borgeren, hvornår kan man blive afhentet, omvejskørsel mv. I dette afsnit beskrives den service, som tilbydes som standard i en flextrafik-løsning (variabel kørsel). Servicekriterier for brugere af Flextrafik PLANET skal bruge nogle værktøjer til at koordinere turene. Disse værktøjer er bl.a. forskydning ift. de ønskede afhentningstidspunkter og omvejskørsel, som er de elastikker, IT-systemet har i turene, så de kan koordineres med hinanden. hensigtsmæssigt dvs. koordinere turen med andre ture (hvis det er muligt) og reservere den billigst mulige vogn, der kan opfylde kravene til turen. I en typisk kommune- og regionsløsning må IT-systemet forskyde det ønskede afhentningstidspunkt med 15/+45 min. Det betyder, at når medarbej deren indtaster kl i systemet som ønsket afhentningstidspunkt, må systemet se efter koordineringsmuligheder fra kl til kl Som udgangspunkt skal alle ture bestilles senest 2 timer før afgang, således at systemet har en margen til at planlægge økonomisk mest 16 FLEXTRAFIK KONCEPTBESKRIVELSE 2014

17 Som eksempel forestiller vi os, at tre personer bor ca. 10 minutters kørsel fra hinanden. Det betyder følgende: EKSEMPEL PÅ AFHENTNINGSTIDSPUNKT Navn Ønsket afhentningstidspunkt Afhentningsinterval Oplyst afhentningstidspunkt Hansen kl kl kl Jensen kl kl kl Olsen kl kl kl Som det fremgår af tabellen, kan de tre personer afhentes med én vogn i stedet for tre vogne, fordi PLANET må forskyde afhentningstidspunktet ift. det ønskede. Hvis borgeren ønsker at være fremme hos fx lægen på et bestemt tidspunkt, må systemet planlægge at aflevere borgeren op til 30 min. før ønsket ankomst. HVOR SENT MÅ FLEXTRAFIK- VOGNEN ANKOMME? Det afhentningstidspunkt, borgeren får oplyst ved bestillingen, må højest variere med -5/+15 min., hvilket betyder, at vognen kan være fremme ved borgeren tidligst 5 min. før eller senest 15 min. efter det aftalte afhentningstidspunkt. OMVEJSKØRSEL For at kunne samkøre flere borgere i samme vogn, kan borgerne komme ud for at skulle køre en omvej i stedet for at blive kørt direkte til destinationen. I en typisk kommuneløsning må en tur fx højest overskride den normale direkte køretid fra afhentningsadresse til destinationen med 100%, dog minimum 20 minutter. Eks: Det tager 20 minutter at køre en kunde direkte fra dennes adresse til destinationen. Jf. ovenstående må PLANET altså planlægge den samlede kørsel for borgeren til højest at vare 40 minutter, hvis der er behov for at medbringe andre kunder fra andre adresser. 17

18 Borgeren vil ikke få tildelt denne omvejskørsel, hvis det ikke er økonomisk rationelt. Region og kommune kan i samråd med Flextrafik vælge at fastsætte andre servicekriterier end ovenstående inden for de muligheder, som Flextrafik og systemet har, ligesom der kan tildeles højere serviceniveau for specifikke grupper med særlige behov, fx dialyse eller kemopatienter. INDIVIDUELT SERVICENIVEAU Som udgangspunkt indebærer flextrafikmodellen, at der for de forskellige kørselsordninger opereres med et fast serviceniveau, men at det ved hver enkelt bestilling er muligt at skræddersy servicen til de behov, borgeren har. Den ansatte, der visiterer og bestiller kørslen, har altså mulighed for at visitere borgeren til at skulle sidde på forsædet, til at blive kørt direkte, til at skulle hjælpes ind i vognen via lift mv., hvis det er nødvendigt. I forbindelse med planlægningen af kørslen opererer PLANET med tre forskellige typer af tid: TYPER AF TID I FLEXTRAFIK Køretid Udregnes af systemet og tildeles automatisk. Servicetid Tid, som automatisk tildeles, hvis borgeren har hjælpemidler (fx rollator eller kørestol). Hjælpemidlerne er tildelt forskellig servicetid alt efter, hvor svære de er at håndtere for chaufføren. Køretid + Servicetid = Samlet tid (til at betjene borgeren) CHAUFFØRHJÆLP Chaufføren hjælper altid borgeren med at komme ind og ud af bilen og følger denne til gadedøren, sygehusafdelingen mv., hvis der er behov herfor og alt efter retningslinjerne for kørslen. Alle chauffører, der kører med kørestolsbrugere, gennemgår et kursus i befordring af bevægelseshæmmede mv., ligesom alle chauffører bl.a. skal have bestået førstehjælpskursus, inden de må køre for Flextrafik Læs mere herom i afsnittet Samarbejde grundlaget for en velfungerende løsning. 18 FLEXTRAFIK KONCEPTBESKRIVELSE 2014

19 IT-teknikken i Flextrafik Teknikken er én af hjørnestenene i en flextrafikløsning, da den er en forudsætning for at kunne koordinere alle kørslerne effektivt. Hvordan planlægger PLANET? PLANET-systemet er udviklet til at koordinere kørsler, der bestilles uafhængigt af hinanden, og som i mange tilfælde stiller krav til vognens egenskaber (eks. liftvogn til en kørestolskunde), borgernes placering i vognen (fx forsæde i lav vogn til en kunde med stift ben) og det ønskede service niveau for borgeren. Systemet udsender automatisk turene til vognene og overvåger driften. PLANET kender kapaciteten i alle de tilsluttede vogne og ved derfor, hvornår eks. kørestolskapaciteten er opbrugt i en vogn, og en ny vogn skal disponeres. PLANET koordinerer automatisk de indkomne bestillinger, hvilket betyder, at medarbejderen i kommunen, regionen eller i Sydtrafiks kundecenter kun skal indtaste bestillingen, hvorefter systemet finder en ledig vogn og meddeler bestilleren, hvornår borgeren afhentes. Når medarbejderen afslutter indtastningen af bestillingen, bruger PLANET ca. 2 sekunder på at beregne rute, ledig kapacitet og billigste vogn samtidig med, at der tjekkes, om kravene til borgerens service overholdes. Dette betyder også, at brugerne af PLANET ikke behøver at sidde fysisk det samme sted, da det er PLANET, der automatisk planlægger al kørslen og ikke de enkelte bestillere. PLANET følger alle vogne og holder øje med forsinkelser og sender en alarm til trafikstyringen i Flextrafik, hvis der er problemer med at overholde tiden. Hvis den vogn, der er planlagt til at afhente en borger, er meget forsinket, er der i systemet mulighed for at flytte turen fra den pågældende vogn til en anden vogn, der vil kunne hente borgeren mere rettidigt. Uden at borgeren mærker noget til denne ændring! Trafikstyringen kan overvåge den aktuelle kørsel ved hjælp af Winfleet-programmet, der viser en vogns præcise ruteforløb med angivelse af tidspunkter for given position. Programmet er et effektivt værktøj, der gør det muligt for trafikstyringen fx at hjælpe chauffører, der ikke kan finde vej. 19

20 Hvordan kommunikeres med vognene? Alle vogne modtager automatisk information om turene fra PLANET. Vognen modtager denne information på en skærm, som er monteret i vognen. Denne løsning kan også være integreret i traditionelt GPS-udstyr, og dermed dirigeres chaufføren automatisk hen til destinationen, når køreordren er modtaget. Der udsendes altid kun information om én tur (køreordre) ad gangen til vognen for at sikre, at nye ture kan bookes spontant på vognen, og at senere planlagte ture spontant kan ombookes, hvis bilen fx pga. af nedbrud eller kødannelse bliver forsinket. Chaufføren skal selv anmode om næste tur, inden turen kan udsendes fra PLANET. Dette gør han i forbindelse med afhentning eller aflevering af en kunde. Hermed får PLANET en tidsstempling af vognen, og det er på baggrund af denne information, at PLANET kan beregne, hvorvidt den vil være forsinket på de næste ture. Køreordren til vognen indeholder navn på borgeren, adresse, kommune, hjælpemidler og eventuelle bemærkninger om borgeren. Det kan eksempelvis være af stor betydning for chaufføren at få at vide, at en borger, der skal afhentes, er blind. FlexDanmark Flextrafiks IT-support og systemudvikling Den IT-mæssige support, vedligeholdelse og udvikling af PLANET og delsystemerne leveres af FlexDanmark, som er IT-driftssamarbejde mellem Sydtrafik, Midttrafik, Nordjyllands Trafikselskab (NT), FynBus, Movia og Region Midt og drives som et f.m.b.a. selskab. Alle parter benytter PLANET til at planlægge og styre deres behovsstyrede kørselsordninger. Samarbejdet omfatter sameje, udveksling af know-how, driftsafvikling og udvikling af de IT-systemer, som benyttes til flextrafik, samt drift af et call center, der varetager trafikstyrings- og bestillingsopgaver for ejerne om aftenen og natten samt i weekenden og på helligdage. FlexDanmark har ansvaret for drift, vedligeholdelse og udvikling af alle de de IT-systemer, der er knyttet til PLANET. FlexDanmark varetager ligeledes konsulentopgaver for ejerne, support af den daglige drift, kompetenceudvikling og vidensopsamling. På skærmen kan chaufføren se, hvilken adresse han skal køre til, navnet på borgeren, specielle forhold mv. 20 FLEXTRAFIK KONCEPTBESKRIVELSE 2014

Konceptbeskrivelse Version 1.0

Konceptbeskrivelse Version 1.0 Konceptbeskrivelse Version 1.0 2 Konceptbeskrivelse Flextrafik Version 1.0 November 2009 Indholdsfortegnelse Introduktion 7 Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? 7 Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen?

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013 Konceptbeskrivelse KONCEPTBESKRIVELSE Version 1.0 November 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen Hvad er Flextrafi

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Movia Flextrafik står for kørsel for borgere, der af forskellige

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014

FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014 FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014 INTRODUKTION 3 FLEXTRAFIK KATALOG VERSION 2.0 INTRODUKTION MIDTTRAFIKS FLEXTRAFIK VARETAGER: - INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL - KOLLEKTIV TRAFIK (FLEXTUR OG

Læs mere

LEXTraFik. midttrafik

LEXTraFik. midttrafik LEXTraFik midttrafik FLexTRAFiK KATALoG version 1.0 Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner og Tony Brøchner Layout Kastrup &Grafisk design Tryk JYPA ApS. indhold! HvAD er FLexTRAFiK? 4-5 Flextrafik og

Læs mere

Afsnit 3: En beskrivelse af trafikselskabet Movia, samt de kørselsordninger

Afsnit 3: En beskrivelse af trafikselskabet Movia, samt de kørselsordninger Notat Valg af udbudsform for visiteret kørsel i Egedal Kommune 1. Baggrund Alle indgåede aftaler om visiteret personbefordring er udløbet, eller udløber i den kommende tid. Forvaltningen har derfor foretaget

Læs mere

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune 1/5 Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune Hvem kan blive medlem af ordningen? Sydtrafiks handicapkørselsordning er et kørselstilbud til svært bevægelses - handicappede borgere,

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Nordisk Transportpolitisk Netværk Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Flextrafik Samarbejde mellem kommuner, region(er) og trafikselskaber om planlægning og administrativ drift af offentligt

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

Hvem er vi? Nordjyllands Trafikselskab. Region Midtjylland MOVIA. Midttrafik. Sydtrafik BEHOVSTYRET KOLLEKTIV TRAFIK

Hvem er vi? Nordjyllands Trafikselskab. Region Midtjylland MOVIA. Midttrafik. Sydtrafik BEHOVSTYRET KOLLEKTIV TRAFIK Hvem er vi? Nordjyllands Trafikselskab Midttrafik MOVIA Sydtrafik Region Midtjylland Grundtanken At optimere den enkelte rejse, bedst muligt ud fra alle kendte ressourcer, udfra den enkelte kundes behov,

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik

Handicapkørsel. i Sydtrafik Handicapkørsel i Sydtrafik Gældende fra marts 2010 05 Velkommen til Handicapkørsel i Sydtrafik 06 Bestilling sådan gør du! Bestillingsfrist Oplysninger til Sydtrafik Jul og nytår Flere i én vogn Kirke,

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

2.1. Rådgivning om mulige serviceniveauer Movia rådgiver kommunen/regionen om mulige serviceniveauer for de enkelte kørselsordninger.

2.1. Rådgivning om mulige serviceniveauer Movia rådgiver kommunen/regionen om mulige serviceniveauer for de enkelte kørselsordninger. Bestyrelsesmødet den 26. juni 2014. Bilag 09.3 Sagsnummer Uddybning til samarbejdsaftale om Flextrafik 1. Samarbejdsaftalens opgavefordeling Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Status på handlinger til afværgelse af driftsproblemer i forhold til afvikling af handicapkørsel juleaften 2009

Status på handlinger til afværgelse af driftsproblemer i forhold til afvikling af handicapkørsel juleaften 2009 Bestyrelsesmødet den 25. juni 2009. Bilag 12.1 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CAN Direkte 36 13 19 88 Fax CAN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. juni 2009 Status

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Flextrafik i Nordjylland

Flextrafik i Nordjylland Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk

Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014 Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk. Februar 2014 Hovedpunkter Trafikselskaberne i Danmark Hvad er Movia og Flextrafik De 5 ordninger Movias roller

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Personbefordring i Allerød Kommune 1. Baggrund Alle indgåede aftaler om

Læs mere

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune Side 1 af 5 sider Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om trafikselskaber af 24. juni 2005, 11 om individuel handicapkørsel 11 Trafikselskabet

Læs mere

Kvalitetsstandard Handicapkørsel

Kvalitetsstandard Handicapkørsel Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Handicapkørsel 2012 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 KVALITETSSTANDARD Indhold KVALITETSSTANDARD... 3 1. Hvad er ydelsen

Læs mere

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 VI SIDDER KLAR VED TELEFONERNE PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER: KORTE REJSER (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00 FASTE REJSER alle hverdage 8.00-16.00

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

HANDICAPKØRSEL I SYDTRAFIK

HANDICAPKØRSEL I SYDTRAFIK HANDICAPKØRSEL I SYDTRAFIK VELKOMMEN Sydtrafiks Handicapkørsel er et tilbud til svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år. Det vil sige borgere, der er afhængige af et hjælpemiddel som krykkestokke, rollator

Læs mere

Flextrafik Trafikbestillerkonferencen. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk

Flextrafik Trafikbestillerkonferencen. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Flextrafik Trafikbestillerkonferencen Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk. juni 2014 Hovedpunkter Flextrafikudviklingen fra 2007 til 2013 Flextrafik i Movias trafikplan Visiteret kørsel Flexturudbredelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for handicapkørsel

Kvalitetsstandard for handicapkørsel Kvalitetsstandard for handicapkørsel September 2012 1 KVALITETSSTANDARD Handicapkørsel 1. Hvad er ydelsen lovgrundlag? Lovgrundlaget er fastsat med hjemmel i 11 i Lov om trafikselskaber, nr. 582 af 24/6

Læs mere

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009 1-47-70-2-07 20. november 2009 MLN Hvem visiterer og hvem visiteres Kommunerne visiterer og Midttrafik indlægger data i IT system. Ankemulighed Der er ikke mulighed for at anke visitators afgørelse, men

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2015 0 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 11 Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2017 1 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

VestTur TØF-konferencen oktober 2003

VestTur TØF-konferencen oktober 2003 Status og planerne for de næste par år:! Baggrunden! Hvad er VestTur?! Status! Hvorfor er VestTur den rigtige løsning?! VestTur de kommende år Baggrunden for VestTur:! Ønsket om ændret trafiksystem! Hvad

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

Notat. Tværregional sammenligning af organisering og udgifter til den siddende patienttransport

Notat. Tværregional sammenligning af organisering og udgifter til den siddende patienttransport Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 10/9578 Dato: 2. september 2010 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 Notat

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

handicap kørsel i sydtrafik

handicap kørsel i sydtrafik handicap kørsel i sydtrafik 1 Handicapkørsel i Sydtrafik 05 06 08 09 velkommen Hvordan bestiller du? Rejser med bil/liftbus Rejser med bil/liftbus og tog Hvad koster det? Betaling Sådan kan du rejse Rejser

Læs mere

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering i Randers Kommune - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering. Disposition Proces for kørselskoordinering i Randers Kommune Baggrund for Kørselskontoret - evaluering

Læs mere

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Handicapkørsel Som svært bevægelseshæmmet kan du få adgang til kollektiv trafi k, når du eksempelvis skal besøge familie eller til fritidsaktiviteter. Også selvom

Læs mere

GENOPTRÆNING Foreslået harmoniseret serviceniveau:

GENOPTRÆNING Foreslået harmoniseret serviceniveau: GENOPTRÆNING Max sidde 45 min. i vognen til destination indenfor Vejen Kommune. Max sidde 90 min. i vognene til destination udenfor Vejen Kommune. Ingen nævneværdig ventetid efter konsultationen. Borgeren

Læs mere

Handelsbetingelser_Flextur/Flexrute med Dankort og Visa Dankort

Handelsbetingelser_Flextur/Flexrute med Dankort og Visa Dankort Notat Trafikselskabet Sydtrafik CVR nr.: 29 94 28 97 EAN nr.: 5798002186802 07. januar 2015 Handelsbetingelser_Flextur/Flexrute med Dankort og Visa Dankort Handelsbetingelser Flextur/Flexrute administreres

Læs mere

Høringssvar vedrørende MOVIAs forslag til sammenlægning af de tre handicapkørselsordninger i Østdanmark

Høringssvar vedrørende MOVIAs forslag til sammenlægning af de tre handicapkørselsordninger i Østdanmark København, 25. marts 2008 Maj-Britt Fahnøe Trafikselskabet Movia Gl. Køge Landevej 3 2500 Valby DANSK HANDICAP FORBUND Hans Knudsens Plads 1 A, 1. 2100 København Ø Tlf. 39 29 35 55 Fax 39 29 39 48 E-mail

Læs mere

handicap kørsel i sydtrafik

handicap kørsel i sydtrafik handicap kørsel i sydtrafik 1 Handicapkørsel i Sydtrafik 05 06 08 14 velkommen Hvordan bestiller du? Rejser med bil/liftbus Rejser med bil/liftbus og tog Sådan kan du rejse Rejser med bil/liftbus Rejser

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem.

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. april 2011 Mads Lund Larsen 05 Ændring af rabatsatser for online-kunder i Flextur Indstilling: Det indstilles, at Movia ændrer rabatstrukturen for

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11 Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 2. Hvad er formålet med ydelsen 3. Hvem kan bevilges handicapkørsel Lov om trafikselskaber nr.

Læs mere

Formål. Ordningen er opdelt således at:

Formål. Ordningen er opdelt således at: Kvalitetsstandarder Flexhandicap 2015 1 Indhold Formål... 3 Ansøgning:... 4 Visitation:... 4 Serviceniveau... 5 Lovgrundlag:... 5 Klagevejledning:... 6 NT s handicapkørsel:... 7 Bestilling og åbningstider:...

Læs mere

Handicapkørsel Region Midtjylland HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND. September 2016

Handicapkørsel Region Midtjylland HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND. September 2016 1 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND September 2016 SÅDAN BESTILLER DU 3 INDHOLD Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) Bestil online på midttrafikflextur.dk Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere

Flextur. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia

Flextur. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia Flextur Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia OVERBLIK Udvikling i generelle krav til Movias produkter Denne version 1.0 af produktbeskrivelsen for Flextur er udarbejdet i maj 2015. Produktbeskrivelsen

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL TIL Kørsel til praktiserende læge Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge, lægevagt, speciallæger og

Læs mere

Hvor skal vi køre dig hen? Bestil og betal på

Hvor skal vi køre dig hen? Bestil og betal på Hvor skal vi køre dig hen? Bestil og betal på www. moviatrafik.dk /flextur Kollektiv trafik fra adresse til adresse En Flextur er ikke som en almindelig bustur. Du kan nemlig blive hentet derhjemme, i

Læs mere

Danske Handicaporganisationers svar til Movia s høring vedrørende sammenlægning af de tre handicapkørselsordninger i Østdanmark

Danske Handicaporganisationers svar til Movia s høring vedrørende sammenlægning af de tre handicapkørselsordninger i Østdanmark Bilag 08.4 Maj-Britt Fahnøe Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Hvidovre, 4. april 2008 Sag 08/220 Dok. 3837/08 CAG/kft Danske Handicaporganisationers svar til Movia s høring vedrørende

Læs mere

En kompleks byggeplads

En kompleks byggeplads En kompleks byggeplads Historik Administration Indkøb Udbudsform IT Organisation Meget forskellig administartion af kørsel I de 3 magistrater med kørsel 41 kørsel og Dagcenterkørsel ikke udbudt og købt

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Når det gælder selve handicapkørselsordningen kan svarene opdeles i 3 punkter:

Når det gælder selve handicapkørselsordningen kan svarene opdeles i 3 punkter: Bestyrelsesmødet den 24. april 2008. Bilag 08.2 Notat Til: Bestyrelsen Kopi til: Flextrafik Sagsnummer Sagsbehandler MBF Direkte 36 13 19 12 Fax 36 13 19 99 MBF@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2017 Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af

Læs mere

Referat fra Kommunemøde den 09. oktober 2014

Referat fra Kommunemøde den 09. oktober 2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27.10.201427-10- 2014 13.54.00 1-16-5-73-4-1-13 Lise Norre ln@midttrafik.dk 87 40 83 35 Referat fra Kommunemøde den 09. oktober 2014 Mødetids punkt Sted Mødedel

Læs mere

Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014

Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 Dato: 14-10-2014 Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 Nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter I det følgende fremgår nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter,

Læs mere

Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort

Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort Trafikselskabet FynBus CVR nr.: 29 97 99 44 EAN nr.: 5798002496055 11. november 2014 Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort Handelsbetingelser Telekørsel administreres af trafikselskabet

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: Handicaprådet Indledning

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Sendes til: Handicaprådet Indledning Notat Vedrørende: Serviceniveauer - udbud af personbefordring 2017 Sagsnavn: Udbud af personbefordring 2017 Sagsnummer: 00.01.00-G01-86-16 Skrevet af: Birgitte Wendelboe Stobberup E-mail: bws@randers.dk

Læs mere

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen)

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) Aftale Varetagelse af kørselsadministrationen for fælles kørsel af elever og brugere til specialskoler og diverse dag-

Læs mere

Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK

Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK 1 2 INDHOLD Forord...4 Daglige rutiner...5 Åbningstid...5 Tilmelding...5 Hjemzone...5 Køreordren...5 Specialtegn...6 Borgerens placering

Læs mere

2. udbud personkørsel i Aalborg Kommune - fastlæggelse af serviceniveau og krav til kørsel.

2. udbud personkørsel i Aalborg Kommune - fastlæggelse af serviceniveau og krav til kørsel. Punkt 9. 2. udbud personkørsel i Aalborg Kommune - fastlæggelse af serviceniveau og krav til kørsel. 2010-9296. Forvaltningen indstiller, Skole- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie-

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 Flextrafikplan for Nordjylland 2013-16 Baggrund for planen Organisering af planarbejdet Udgangspunktet for planen Indhold i planen Baggrund for planen Forretningsplan

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

LEXTUR HOLSTEBRO KOMMUNE. Et tilbud til alle!

LEXTUR HOLSTEBRO KOMMUNE. Et tilbud til alle! LEXTUR HOLSTEBRO KOMMUNE Et tilbud til alle! Hvad er Flextur? Flextur er et supplement til den kollektive trafik. Der er ingen stoppesteder* og køreplaner, du kører stadig sammen med andre kunder ligesom

Læs mere

Furesø Kommune Att.: Niels Milo Poulsen Stiager Værløse. 10. marts Kære Niels Milo Poulsen

Furesø Kommune Att.: Niels Milo Poulsen Stiager Værløse. 10. marts Kære Niels Milo Poulsen Furesø Kommune Att.: Niels Milo Poulsen Stiager 2 3500 Værløse Sagsnummer Sagsbehandler MBF Direkte 36 13 19 12 Fax 36 13 19 99 MBF@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2009

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Administration og personaleudgifter i Flextrafik. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 04 Administration og personaleudgifter i Flextrafik. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. marts 2014 Mads Lund Larsen 04 Administration og personaleudgifter i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller, at Budgetrammen for Administration

Læs mere

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 2. Formål Hvad er formålet med ydelsen 3. Målgruppe Hvem kan bevilges handicapkørsel Lov nr. 1422

Læs mere

Kommunal befordring En kortlægning af praksis

Kommunal befordring En kortlægning af praksis Kommunal befordring En kortlægning af praksis 1 2 Indhold 01 Indledning og sammenfatning Side 3 02 Sådan har vi gjort Side 4 03 Organisering Side 5 04 Serviceniveau og visitering Side 9 05 Planlægning,

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Information om kørselsordning

Information om kørselsordning Skolekørsel 2014-2015 Handicap Befordring A/S Roskilde Kommunes Kørselskontor Gl. Vindingevej 10 4000 Roskilde Tlf. 46 31 39 59 Information om kørselsordning til forældre og elever Afbudskriterier Skal

Læs mere

Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem for teletaxakørsel

Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem for teletaxakørsel Ole Helboe, Horsens Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 3. november 2014 1-30-75-1-201-3-12 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem

Læs mere

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet !!! Frederikssund Kommune Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet I tabellen nedenfor ses totaludgifterne for de forskellige kørselsordninger i Frederikssund

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Movia trafikbestiller-konference den 9. juni 2016 Kommunalt kørselskontor Af fagleder Bo Kuno Christensen, Vordingborg kommune Geografi Vordingborg kommune: 45.000 indbyggere 3 købstæder Vordingborg (12.000)

Læs mere

Høringssvar fra Social- og ældreområdets MED-udvalg samt Ældre- og Handicapråd administrationens svar tilføjet

Høringssvar fra Social- og ældreområdets MED-udvalg samt Ældre- og Handicapråd administrationens svar tilføjet Høringssvar fra Social- og ældreområdets MED-udvalg samt Ældre- og Handicapråd administrationens svar tilføjet Knudepunktet Høringssvar Administrationens svar Køretiden på 60 minutter er uændret i forhold

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

Høringsmateriale. Visiteret befordring i Holbæk Kommune Voksne og ældreområdet

Høringsmateriale. Visiteret befordring i Holbæk Kommune Voksne og ældreområdet Høringsmateriale Visiteret befordring i Holbæk Kommune Voksne og ældreområdet gældende fra august 2014 Berørte områder: Voksne til specialundervisning og væresteder Genoptræning/aktivitetscentre Trafik

Læs mere

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune.

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune. Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud i Ringsted kommune Kvalitetsstandarderne er udarbejdet i et samarbejde mellem Egons Turist- & Minibusser I/S og Svebølle-Værslev Turistfart

Læs mere

Handicapkørsel med kørselskuponer

Handicapkørsel med kørselskuponer Handicapkørsel med kørselskuponer Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang

Læs mere

Kim Clausen Operator & kvalitetschef kic@moviatrafik.dk

Kim Clausen Operator & kvalitetschef kic@moviatrafik.dk Kim Clausen Operator & kvalitetschef kic@moviatrafik.dk TØF konference okt. 2014 Movias erfaringer med chf. uddannelsen 1. Hvad ligger der bag de nye uddannelseskrav til chauffører fra trafikselskaberne?

Læs mere

Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2008

Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2008 Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2008 Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 1 Udbudsvilkår

Læs mere

DanTaxi. LÆS ALT OM Folkemødet 2015 GOOD TO KNOW. Billig taxi ordning. FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN Side 6

DanTaxi. LÆS ALT OM Folkemødet 2015 GOOD TO KNOW. Billig taxi ordning. FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN Side 6 NR. 71 - JUNI 2015 LÆS ALT OM Folkemødet 2015 Billig taxi ordning Køb et ungkort og kør fri Flextur FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN KNOW Side 6 GOOD TO KNOW ownload vores APP Scan koden

Læs mere

Økonomisk effekt af udvidet tidsrum for afhentning i handicapkørslen. Notat til Movias bestyrelse

Økonomisk effekt af udvidet tidsrum for afhentning i handicapkørslen. Notat til Movias bestyrelse Økonomisk effekt af udvidet tidsrum for afhentning i handicapkørslen Notat til Movias bestyrelse August 2010 Indhold 1 Resumé...4 2 Baggrund, formål og metode...4 3 Beregning af økonomisk effekt for Slagelse

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2015 19. september 2016 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 23 Bilag: Konkrete tilretninger som følge af godkendelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

Debatmøde 6 Kommunerne i førersædet når borgerne skal befordres

Debatmøde 6 Kommunerne i førersædet når borgerne skal befordres Debatmøde 6 Kommunerne i førersædet når borgerne skal befordres Fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Kommunaløkonomisk Forum 2013

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2013 15. oktober 2014 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere