Kvalitet i medicinhåndtering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitet i medicinhåndtering"

Transkript

1 Kvalitet i medicinhåndtering Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides AMU Kursus Medicinadministration Dag 5 Medicinadministration Dag : Velkomst v. Anne og registrering Opsamling fra i går 9.30: Oplæg: Ansvar og kompetencer 10.00: PAUSE 10.15: 12.00: FROKOST 12.45: Patientrettigheder PAUSE Ønsker 15.00: PAUSE 15.15: Opsummering på dagen Tjek ud 1

2 Dagens mål At øge handlekompetencen gennem tilegnet viden om egne kompetencer i forhold til medicin administration. At få skabt mulighed for refleksion over egen praksis i arbejdet med medicinadministration og håndtering. Sundhedsstyrelsens redskab 2

3 Begrebsafklaring i forhold til medicinhåndtering TEAM arbejde Arbejd i jeres team Brug instruks fra Sundhedsstyrelsen (og evn. Instruks fra jeres egen arbejdsplads) Sundhedsstyrelsen Korrekt håndtering af medicin læs side 2-15 Der er 4 roller: Oplæser, Ordmester, Referent og Genoplæser. 1. Oplæseren læser et afsnit højt 2. Ordmesteren hjælper med at forklare ord eller rækker hånden op 3. Referenten giver et resume af afsnittets indhold eller laver et spørgsmål til afsnittet, som skrives ned 4. Genoplæseren læser afsnittet højt igen 5. Rollerne roterer med uret, og næste afsnit læses 3

4 Begrebsafklaring i forhold til medicinhåndtering Brug instruksen fra sundhedsstyrelsen Ledelses ansvar Jeres ansvar/arbejdsområde Autoriserede sundhedspersoners ansvar/ikkeautoriserede sundhedspersoner ansvar Begreber brugt i instruksen Hjemmesygeplejen: Ledelsesansvaret Kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at hjemmesygeplejen udføres af autoriserede sundhedspersoner med de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer. Plejehjem og lignende institutioner: Ledelsen af hjemmesygeplejens ansvar for, at der foreligger instruks for en forsvarlig arbejdstilrettelæggelse. 4

5 Ledelsesansvaret Kommunale institutioner: Kommunalbestyrelsens ansvar, at der er en ledelse, der kan sikre en arbejdstilrettelæggelse, der tilgodeser patientsikkerheden, f.eks. at sørge for bistand fra sundhedsfagligt personale til f.eks. udfærdigelse af instrukser om medicinhåndtering. Plejehjem og lignende institutioner: Ledelsens ansvar for, at personalet er instrueret og oplært i at give almindelig medicin. Det er dermed ikke nødvendigt, at den ordinerende læge sætter sig ind i de forskellige personalegruppers uddannelse og kompetencer. Ledelsens skal sikre : Ansvar At medicinhåndtering så vidt muligt kan foregå uforstyrret. At der er instrukser for personalets håndtering af medicin At det personale, der udfører medicinhåndtering, er oplært heri. At der foreligger instruks for identifikation af både patient og lægemiddel, for håndtering af dosisdispenseret medicin og for formidling af oplysninger om ordineret medicin ved indlæggelse på og udskrivelse fra sygehus, herunder oplysning om dosisdispensering. Sundhedsstyrelsen 5

6 Anvendte begreber Autoriserede sundhedspersoner: Personer hvis virksomhed er omfattet af autorisationslovgivningen. Herudover bestemmes deres virksomhed af administrative og faglige instrukser fastlagt af ledelsen på de pågældende institutioner, afdelinger eller administrative områder. Ikke-autoriserede sundhedspersoner: Personer hvis virksomhed ikke er omfattet af autorisationslovgivning, men udelukkende af administrative og faglige instrukser fastlagt af ledelsen på de pågældende institutioner, afdelinger eller administrative områder. Sundhedsstyrelsen Autorisation og andre sundhedspersoner. Autoriserede: Læger Tandlæger Social- og sundhedsassistenter Sygeplejersker Ergo- og fysioterapeuter Jordemødre osv. Ikke autoriserede: Sygehjælpere Plejehjemsassistenter Plejere Ambulancebehandlere Ikke sundhedspersoner: Social og sundhedshjælpere Hjemmehjælper 6

7 Autorisationsloven En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp m.v. Kilde: Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Kapitel 5 18 og 19. Retssikkerhed Etiske og retslige aspekter Regler for autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp: Den autoriserede sundhedsperson kan delegere alle former for forbeholdt sundhedsfagligt virksomhed. Den autoriserede sundhedsperson skal sikre sig, at medhjælpen er kvalificeret til og har modtaget instruktion i at udføre opgaven. Vigtigt Både autoriserede og ikke-autoriserede sundhedspersoner har et selvstændigt ansvar, når de handler som lægens medhjælp. 7

8 Retssikkerhed Sundhedsloven Loven regulerer hvem der har ansvaret for behandling, forebyggelse og sundhedsfremme i det danske sundhedsvæsen. Mens regionerne har ansvaret for behandling på sygehusene, har kommunerne ansvaret for store dele af den øvrige sundhedsindsats, eksempelvis genoptræning. Love og vejledninger Autorisationslovens pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp. Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler herunder notat om regler om dokumentation i forbindelse med dosisdispensering. Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Sundhedslovens afsnit III om patienters retsstilling og tilhørende vejledninger. 8

9 Hvad omfatter lovgivningen: 1. Samtykkeregler 2. Regler for tavshedspligt 3. Regler for videregivelse af helbredsoplysninger 4. Regler vedr. aktindsigt 5. Livstestamente 6. Regler om biologisk materiale (ex. blodprøver) 7. Tolkebistand 8. Patientkontorer Tavshedspligt Hvad dækker tavshedspligt? Retssikkerhed Etiske og retslige aspekter Sundhedsloven Hvad er konsekvensen, hvis jeg bryder min tavshedspligt? Må der gives oplysninger om patienten videre til pårørende? Hvordan fungerer tavshedspligten mellem sundhedspersoner? Hvordan afgiver borgeren samtykke? Hvad er fortrolige oplysninger? 9

10 Vigtige lovmæssige pligter Journalføring Samtykke og information Overholde tavshedspligt og regler om videregivelse af helbredsoplysninger Efterkomme anmodning om aktindsigt Informeret samtykke til pleje og behandling Patientens samtykke Ifølge sundhedsloven må pleje og behandling af en patient normalt ikke påbegyndes eller fortsættes, uden patienten har givet informeret samtykke hertil. Der er tale om et grundlæggende princip om ret til selvbestemmelse. 10

11 Retssikkerhed Etiske og retslige aspekter Hvis beboeren protesterer, kan behandlingen ikke gennemføres med tvang. Selv om en beboer må anses for at være varigt inhabil, kan beboer f.eks. En dement beboer, i perioder være så klar, at vedkommende er i stand til at tage stilling til behandling. En dement beboer kan f. eks. også i den konkrete situation tage stilling til mindre indgribende former for behandling, men ikke være i stand til at overskue at tage stilling til mere komplicerede former for behandling. ( Vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger ) Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler læs afsnit 3 s. 6-9 Der er fire roller: Oplæser, Ordmester, Referent og Genoplæser. 1. Oplæseren læser et afsnit højt 2. Ordmesteren hjælper med at forklare ord eller rækker hånden op 3. Referenten giver et resume af afsnittets indhold eller laver et spørgsmål til afsnittet, som skrives ned 4. Genoplæseren læser afsnittet højt igen 5. Rollerne roterer med uret, og næste afsnit læses 11

12 Pause Vi ses om 15 minutter Så skal vi til noget helt andet 12

13 Øjensygdomme, øjenmidler Grøn stær (Glaukom) er en øjensygdom, der medfører, at synsfeltet indskrænkes og i alvorligt fremskredne tilfælde kan ende med "kikkertsyn" eller blindhed. Ofte er trykket inde i øjet forhøjet. Årsag til grøn stær Øjets synsfelt beskadiges på grund af ødelæggelse af nervefibre og celler i nethinde og synsnerve. Den normale regulering af næring og forsyning til nervetrådene ødelægges, hvilket til dels skyldes et forhøjet tryk i øjet. Det forhøjede tryk gør, at blodårerne ikke kan forsyne nervetrådene med tilstrækkeligt ilt og næringsstoffer. Nervetrådene går til og dette fører til et tilsvarende udfald i synsfeltet. Ligesom hvis man slukkede for en del af billedet på tv-skærmen. Nervetrådene gendannes ikke, tabet er permanent. Behandlingens mål er at bevare synsfeltet og sørge for at skaden ikke øges. 13

14 Symptomer på grøn stær I langt de fleste tilfælde mærker man ikke tabet af synsfeltet, før det er meget udtalt. Øjenlægen opdager en trykstigning eller synsnerveskade ved en rutineundersøgelse. Man kan sammenligne sine øjnes synsfelt ved skiftevis at dække for øjnene. Akut glaukom = grøn stær Kun den helt specielle form for grøn stær, akut glaukom /lukket vinkel glaukom, hvor øjets tryk pludseligt stiger på grund af en indre blokering af øjets indre væskeafløb, giver akutte symptomer. Pludseligt stiger trykket og giver anledning til tågesyn, sortnen for øjnene, rødt øje, hovedpine og evt. opkastninger. Den almindelige simple form for grøn stær giver ingen symptomer og opdages ofte tilfældigt ved en øjenundersøgelse, eller først, når sygdommen er langt fremskreden og der er store skader på synsfeltet. 14

15 Symptomer på akut grøn stær Ringe omkring lys når det er mørkt eller i svag belysning. Tågesyn om aftenen. Hovedpine og smerter omkring øje i forbindelse med ovenstående Faresignaler=hurtigt til speciallæge, skadestue Kraftige symptomer med: Tågesyn med evt. sortnen for øjet. Rødt øje evt. med stor pupil. Hovedpine smerte og trykken i øjet. Almen utilpashed, kvalme og evt. opkastning. Oplever man de nævnte symptomer, skal man med det samme søge læge/skadestue/øjenlæge, da der kan opstå varig synsskade. 15

16 Behandling af grøn stær Medicinsk Laser Operation Øjenmidler mod grøn stær Præparaterne, der anvendes, har virkning på den indre væskeproduktion i øjet (nedsætter væskeproduktionen), eller medicinen øger afløbet fra øjets indre, dermed sænkes trykket. Prostaglandin præparater Xalatan.. Beta blokkere Adrenergika Timacar Carbonanhydrase præparater Pupilsammentrækkende midler Brimoidin og apraclonidin 16

17 ØJETS OPBYGNING Grå stær Grå stær er betegnelsen for en uklarhed i øjets linse. Grå stær er en almindelig aldersforandring i øjets linse. Med alderen bliver linsen mere uklar for til sidst at give anledning til tågesyn, blænding, læsebesvær, gulnen af farverne og almen synssvækkelse. Uklarheder i linsen kan opstå tidligere i livet ved skader og sygdomme i øjet, ved sukkersyge og visse andre sygdomme samt medicinsk behandling., fex.??? 17

18 Grå stær Linsens klarhed ændres på grund af "vanddråber" i linsen eller forandringer i bindevævet, der gør linsens fibre og kerne uklar, gul eller grå. Medfødt grå stær optræder ved arvelighed eller som følge af medfødt stofskifte- eller enzymdefekt. Stofskiftebetinget grå stær optræder fex. ved sukkersyge, der kan øge risikoen for grå stær. Ligesom en lang række stofskiftesygdomme kan medføre forstyrrelser i linsestofskiftet. Symptomer på grå stær Tiltagende nærsynethed (mere minus i brilleglas, da den gule linse bryder lyset kraftigere). Ændret farveopfattelse (Linsens gule filter gør blå og grønne farver svagere). Maleren Monets billeder af "haven" er kendt for hans tiltagende kraftige farve valg, der skyldtes hans grå stær. Stjerner og stråler opstår omkring modkørende billygter og om dagen blænding fra solen (dette skyldes reflekser fra uklarhederne i linsen). Læsebesvær med svag kontrast og behov for øget læselys. Tågesyn og nedsat synsevne. Dobbeltsyn med ét øje ( andet øje tildækket). 18

19 Hvad gør man ved grå stær operation? Den uklare linse fjernes og erstattes af en kunstig linse af plastmateriale. Operationen er, i øjne der ikke fejler andet, meget sikker. Operationen er skånsom og udføres for det meste ambulant i lokalbedøvelse.. Lyder nemt ikke.. Grå stær, cataract, operation 19

20 Det var da ikke så slemt.. OBSERVATIONER, FORHOLDSREGLER For at undgå at det opererede øje skal frastøde den kunstige linse, skal det i 2-6 uger dryppes 1-3 gange dagligt med øjendråber med binyrebark-hormon. I nogle tilfælde vil øjenlægen også foreskrive, at øjet dryppes med øjendråber med antibiotika for at forebygge betændelse. I de første par uger efter en operation for grå stær bør man undgå stærk fysisk anstrengelse. Ellers kan man leve og bruge øjet, som man plejer. 20

21 Øjendråber efter grå stær operation. Et eksempel. Husk forholdsregler er forskellige Det vil være forskelligt fra afdeling til afdeling fra øjenlæge til øjenlæge, hvad der er af regime efter en grå stær operation Obs patientens øje for rødme, smerter..husk hygiejnen Efterstær er ret almindeligt, kan nemt fjernes ambulant med laser. 21

22 Lægemiddel-grupper: Antibakterielle midler Kloramfenikol, Fucithalmic & Geramycin Indikation: conjunctivitis, profylaktisk ved øjenlæsioner & præoperativt Antivirale midler Zovir & Geavir Indikation: herpesinfektioner i øjet Antiinflammatoriske midler Ultracortenol, Maxidex & Decadron Indikation: efter læsioner, postoperativt, betændelsestilstande & øjenforbrænding Beta-receptorblokkerende midler Timacar, Cosopt, Xalatan, Diamox, Optimol Indikation: glaukom, forhøjet intraokulært tryk. Hvordan drypper man øjne på en patient?? Sig selv? 22

23 Dryp selv med bedre held.. Medicinkasse til de sidste døgn - Vær proactiv 23

24 Tryghedskassen til de sidste døgn - Vær proactiv Terminaltilskud + bevilling efter servicelovens 122 Rekvireres fra Apotek rp.tryghedskasse. Al medicin skal være lægeordineret. Husk ordinationsskema Tryghedskassen til de sidste døgn - Vær proactiv Serenase Robinul (Buscopan) Furix Dormicum Morfin Nacl 24

25 Tryghedskassen til de sidste døgn - Vær proactiv Sub Q infusionssæt Kanyler Sprøjter Swabs Tegaderm + Informationsmateriale Tryghedskassen til de sidste døgn - Vær proactiv Ordinationer fra Tryghedskassen Kvalme: Serenase 0,5 1mg s.c/p.n. Delir / Uro: Serenase 0,5 2 mg s.c/p.n. Angst/uro: Dormicum 1,25 5 mg s.c/p.n. Akut dyspnøe: Dormicum 1,25 5 mg s.c/pn Sekretproblemer: Robinul 0,2 0,4 s.c/p.n. Buscopan mg s.c/p.n. Lungeødem: Furix mg s.c/im/p.n. Smerter: Morfin 1,25 5 mg s.c/p.n. 25

26 Mål for AMU kurset Medicinadministration Deltagerne kan : Observere borgerens/patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer og medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden om lægemidlers virkning, bivirkning og interaktion Andvende sundhedsprofessionelle internetbasserede databaser til at søge viden om de enkelte lægemidlers interaktioner, virkning, bivirkninger og interaktioner samt styrker og enheder Handle hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om ansvar og kompetance, samt viden om de sikkerhedsmæssige aspekter i den aktuelle kontekst Samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder bogere og professionelle, i forbiondelse med medicin administration. Specifikt: Hvad vil du arbejde videre med - handleplan Hvad vil du helt konkret afprøve eller arbejde med når du slutter på dette modul? Målbart: Hvordan kan du se / mærke om det du vil afprøve / arbejde med lykkedes? Attraktivt: Hvilke fordele vil det have for dig, at din handleplan bliver gennemført? Realistisk På en skala fra 1 10, hvordan vil du bedømme dine muligheder for at gennemfører planen Tid: Hvilken deadlinie vil du sætte for at din handleplan er iværksat / udført 26

27 SCOR DIG SELV Medicinadministration AMU Anvende sundhedsprofessionelle internetbasseret databaser til søgen af viden omkring lægemidler. Har styr på lovgivningen i forhold til håndtering af lægemidler. Ikke relevant for jobfunktionen Har øget viden og handlekompetence om lægemidlers virkninger og bivirkninger. Har viden om inddragelse af relevante samarbejdspartnere i forbindelse med medicingivning. Er på bar bund Er usikker Kan agere hensigtsmæssigt for at undgå medicinudløste forgiftningstilstande. Har handlekompetence i forhold til sikkerhedsforanstaltninger i omgangen med lægemidler. Er på vej Kender til medicinen vej rundt i kroppen Rimelig sikker Sikker Kan inspirere og oplære andre Vi check 'er ud Tak for denne gang håber på at se jer igen 27

Sygeplejeindsatser, der ikke er lægeordineret...7 Faggrupper, der kan varetage sygeplejeindsatser...8

Sygeplejeindsatser, der ikke er lægeordineret...7 Faggrupper, der kan varetage sygeplejeindsatser...8 [Skriv tekst]side 0 Indholdsfortegnelse Forord...2 Begrebsafklaring...3 Formålet med beskrivelser af kompetencer og delegation...3 Rettigheder og pligter i forhold til autorisationsloven...3 Delegering...5

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258 Udviklet af: Jane Kuchler Social- og sundhedsskolen Fyn jaku@sosufyn.dk 1 1. Uddannelsens sammenhæng i jobområde

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF 1998-2014 Patientombuddet, sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, december

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Hvad er glaukom? Glaukom (grøn stær) er en kronisk øjensygdom, som rammer cirka 2% af befolkningen, overvejende ældre. Sygdommen,

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci Værktøjskasse til patientspecifik klinisk farmaci Dansk Selskab for Sygehusapotekere Januar 2002 Arbejdsgruppe: Thomas Croft Buch, Vejle Charlotte Olesen, Horsens Gitte Nielsen, Næstved Anne-Mette Ørkild

Læs mere

Grøn stær. (Glaukom)

Grøn stær. (Glaukom) Grøn stær (Glaukom) Indhold 3 4 6 7 9 9 10 12 13 16 16 17 20 Hvad er grøn stær (glaukom)? Symptomer Hvad gør øjenlægen? Hvordan behandles grøn stær? Hvis du vil vide mere... Øjentrykket Synsnerven Synsfeltet

Læs mere

Information om grøn stær

Information om grøn stær Information om grøn stær Glaukom Indholdsfortegnelse Hvad er glaukom? 1 Symptomer på glaukom 3 Årsag til glaukom 5 Øjentrykket 5 Forskellige former for glaukom 7 Kronisk åbenvinklet glaukom 7 Lukketvinklet

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 3. årgang - nr. 2-23. juni 2011 fokus på patientsikkerhed Autoriserede sundhedspersoners virke bliver vurderet i forhold til autorisationslovens paragraffer 17 og 75. Ifølge 17 skal en sundhedsperson udvise

Læs mere

Grøn stær. (Glaukom)

Grøn stær. (Glaukom) Grøn stær (Glaukom) Indhold 3 4 6 7 9 9 10 12 13 16 16 17 20 Tekst: Hvad er (glaukom)? Symptomer Hvad gør øjenlægen? Hvordan behandles? Hvis du vil vide mere... Øjentrykket Synsnerven Synsfeltet To former

Læs mere

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med mennesker med svær demens Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre indgreb

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUNDHED OG SYGDOM. Dansk/Dansk Ordbog

SUNDHED OG SYGDOM. Dansk/Dansk Ordbog SUNDHED OG SYGDOM Dansk/Dansk Ordbog A Aktindsigt I Danmark har du ret til at få aktindsigt i din patientjournal. Dvs. at du kan få indblik i og kendskab til de dokumenter indenfor sundhedsvæsenet, der

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere