Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ved Århus Universitetshospital varetager behandling, pleje, uddannelse og forskning indenfor øjensygdomme på regionalt, nationalt og internationalt niveau. Afdelingen er beliggende på NBG, bygning 10, 2.sal, og er en del af Neurocentret. Øjenafdelingen består af ambulatorie/klinikker, en sammedagskirurgisk enhed, en operationsafdeling og forskningsenheden. Der er ingen sengeafdeling, da kun få patienter har behov for indlæggelse. De få der har behov indlægges henholdsvis på Neurologisk afd. F og på Patienthotellet. Samarbejdsrelationer Øjenspecialet er organiseret i tværfaglige (plejepersonale, sekretærer, læger, optikere) diagnoserelaterede teams, som samarbejder om at sikre høj faglig kvalitet, sammenhængende patientforløb og yde omsorg og respekt til patienten. Tværsektorielt samarbejdes der med anæstesiologisk afdeling herunder opvågningsafsnittet, radiologisk afd., medicinsk endokrinologisk afd., klinisk biokemisk afdeling, patienthotellet og neurologisk afd. Ligeledes samarbejdes der med den kommunale hjemmepleje, Center for syn og kommunikation i Region Midt, Dansk Blindesamfund, Institut for blinde og svagsynede og med okularister (laver øjenproteser). Patient/borger kategorier Afdelingen modtager patienter til undersøgelse og behandling af kirurgiske og medicinske sygdomme, hvor den overvejende behandling er operation. Patientgruppen fordeler sig aldersmæssigt fra børn til voksne. Alle aldersgrupper er repræsenteret. Patienterne kommer til planlagte undersøgelser, behandlinger og kontroller eller kommer akut på grund af pludselig opstået øjensygdom. Centrale kliniske problemstillinger Øjenafdelingen har et meget stort patientflow. Kompleksiteten i patientforløbene varierer afhængig af patientforløbets hastighed (akut, planlagt ), omfanget af patientens øjenmæssige sundhedsproblem og samlede sundhedsproblemer (diabetes mellitus, demens, parkinson og hjerneblødning) samt patientgruppers særlige behov (børn og ældre). Eks. på konkrete komplekse kliniske patientsituationer: Patienter med fysiologiske problemer (sansning) i relation til akut opstået synstab ved svære øjentraumer og vaskulære lidelser. Patienter børn/voksne med psykosociale problemer som sorg/krise samt problemer knyttet til bodyimage og compliance i relation til cancer i øjet, fjernelse af øjet og kroniske øjensygdomme. Patienter med problemstillinger omkring mestring i forhold til ændret livskvalitet, ændret arbejdssituation, præoperativ usikkerhed og donorhornhinde. Problemstillinger omkring vejledning og undervisning i relation til tilpasning af øjenprotese samt kontinuerlig og varig medicinering ved kroniske øjensygdomme. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 1 af 8

2 Tværfaglige og tværsektorielle forhold I afsnittet er personalesammensætningen i plejegruppen sygeplejersker, social og sundhedsassistenter og sygehjælpere. Derudover er der ansat læger, optikere, optometrister, bioanalytikere, sekretærer, dataloger, biologer og it-teknikere. Den kliniske vejleder har ansvaret for den daglige løbende undervisning og vejledning til de sygeplejestuderende. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske sidder i en stabsfunktion, og er overordnet ansvarlig for planlægning af den kliniske undervisning. Derudover er der en udviklingssygeplejerske, som er medansvarlig for implementering og udvikling af sygeplejefaglige tiltag så som kompetenceudvikling, dokumentation, monitorering, kliniske retningslinier og Den Danske Kvalitetsmodel. I øjenafdelingen varetages uddannelses- og udviklingsfunktionen af samme person. I øjenafdelingen er der derudover sygeplejersker med specielle funktioner, og som har et særligt ansvar for: Hygiejne Medicin Dokumentation af sygeplejen Udvikling af sygeplejen Koordinering af sygeplejeressourcerne i ambulatoriet/klinikkerne Kontaktperson til hotellet Kontaktperson til Neurologisk afd. F Sygeplejen i afsnittet er tilrettelagt i forhold til kortidssygepleje og accelererende patientforløb, hvor høj kvalitet, sammenhængende forløb, respekt og omsorg er søgt efterlevet igennem bl.a. kontaktsygeplejerskefunktionen og tværfaglige teams. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer/patientfænomener Øjenafdelingen modtager såvel akutte som indkaldte patienter med midlertidige eller varige øjensygdomme. Afdelingen har over patientkontakter årligt. En stor del af patienterne får foretaget et operativt indgreb, forudgået af en ambulant forundersøgelse og efterfølgende ambulante kontroller. Næsten alle operationer og behandlinger fortages ambulant. En mindre del patienter får fortaget operationer, som kræver indlæggelse. Indlæggelserne er ofte af kortere varighed. Gennemsnitlig indlæggelsestid er ca. 2 dage. Længerevarende ambulante patientforløb varierer fra måneder til år. Det drejer sig om patienter, som får foretaget komplicerede øjenoperationer efter traumer og cancer eller som har kroniske øjensygdomme. Afdelingen udfører højt specialiserede funktioner og har landscenter for cancerbehandlingen i øjet hos børn, ligesom flere regioner henviser voksne med cancer i øjet til afdelingen. Landets eneste hornhindebank er lokaliseret på afdelingen, hvorfor den overvejende del af landets hornhindetransplantationer foretages på afdelingen. Herudover henvises en betydelig antal patienter fra Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 2 af 8

3 flere regioner til kirurgisk behandling af refraktionsanormalier, specielt nærsynethed. Ligeledes henvises børn med medfødt grå og grøn stær fra flere regioner til kirurgisk behandling. Sygeplejefaglige opgaver En stor del af sygeplejen er af behandlende karakter og stiler mod at sikre patienten en pleje og behandling på et højt fagligt niveau. Der er ligeledes sygeplejeopgaver af forebyggende karakter, som bl.a. stiler mod at sikre patienten mod infektion. Sygeplejeopgaver af rehabiliterende karakter vægtes ligeledes, og stiler mod at styrke og bevare patientens egenomsorgskapacitet efter behandling. De lindrende sygeplejeopgaver, som bevarelse af patientens integritet og værdighed indgår som nødvendige og selvfølgelige omsorgsstrategier i al vores sygepleje. Læringsmuligheder I samarbejde med patienten og dennes netværk og med udgang i patientens identitet, integritet og opfattelse af sygdom og sundhed, gældende etiske regler samt regler om patientsikkerhed vil følgende læringsudbytte for den studerende selvstændigt kunne nås: Systematisk dataindsamling, sortering og vurdering samt identifikation af habituelle og aktuelle sygeplejeproblemer hos såvel indkaldte som akutte patienter. Dataindsamling sker gennem samtale med patient/pårørende, gennem den tværfaglige elektroniske patientjournal og understøttes gennem inddragelse af relevant national og international viden. Planlægning, koordinering, intervention, dokumentation, evaluering og justering af plejen hos grupper af patienter i undersøgelses- og behandlingsforløbet, hvor kompleksiteten i sygeplejeproblemerne er høj. Kompleksitet i forhold til patientforløb med kan have sammenhæng med overgang mellem afsnit, hastighed i behandlingsforløbet (akut, kronisk), sundhedsproblemernes omfang og kompleksitet hos patienten samt være knyttet til specifikke befolkningsgruppers særlige behov (børn, ældre). Skriftligt og mundtligt formidling, argumentation og dokumentation af den planlagte, udførte, evaluerede og evt. justerede sygepleje i samarbejde med andre fagpersoner og i afdelingens tværfaglige elektroniske patientjournal. Planlægning og koordinering af indlæggelses- og udskrivelsesfasen med udgang i patientens samlede sundhedsproblemer og sociale netværk. Kontakt til sengeafdeling i Neurologisk afdeling F samt udarbejdelse af sygeplejejournal indeholdende de sygeplejefaglige problemstillinger herunder konkrete øjenobservationer, medicinadministration og dispensering. Kontakt til hjemmeplejen vedrørende hjælpeforanstaltninger, samt udarbejdelse af sygeplejeepikrise til hjemmesygeplejersken i forhold til patientens habituelle og aktuelle sundhedstilstand. Centrale instrumentelle og komplekse sygeplejehandlinger Pleje af patient med komplekse sundhedsproblemer til forundersøgelse før øjenoperation: Optagelse af anamnese, medicinering, allergi, habituel og aktuelle funktionsevne hos patienten. Måling og vurdering af synsstyrken, måling af øjentryk, måling af hornhindekrumning, måling af kammerdybden, måling af akselængden, perimetri. Måling og vurdering af vitale værdier herunder BT, puls, respiration, temperatur, saturation, Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 3 af 8

4 bevidsthedsniveau, vægt og blodsukker. Planlægning og vurdering af præoperative blodprøver og EKG efter gældende standard. Planlægning og rekvisition af anæstesitilsyn samt opfølgning på ordinationer som medicinsk tilsyn og lægefaglige epikriser fra andre afdelinger/sygehuse. Planlægge behandlingsforløbet i samarbejde med patienten og dennes pårørende. Samtale/kommunikation med patienter/pårørende der er angste og i krise. Understøtte patienter i mestring af deres sundhedsmæssige situation. Pleje af patient med komplekse sundhedsproblemer til øjenoperation: PRÆOPERATIVT Opdatering og vurdering af patientens habituelle og aktuelle funktionsevne. Klargøring af patient med eksempelvis diabetes mellitus til øjenoperation i generel anæstesi. Blodsukkermåling og vurdering, præmedicinering incl. insulindosering med opsætning af i.v. Infusionsvæske og dråbetæller. Efter observation og vurdering af patienten og i henhold til de gældende standarder måles vitale værdier. Efter gældende hygiejniske instruks afvaskes øjenomgivelserne og der dryppes præoperativ. Vejlede/informere patient med henblik på at understøtte mestring ved usikkerhed og nervøsitet før indgrebet. PEROPERATIVT Fremstilling og assistance ved øjenoperationer. Kirurgisk håndvask, usteril/steril påklædning, desinfektion og sterilisation af utensilier inklusiv pakning, kontrolmetoder, udpakning og medicinadministration. Observation og vurdering af patienten aktuelle almene tilstand under operationen. Understøtte patienten i mestring af operationssituationen. POSTOPERATIVT Modtagelse og vurdering af patients aktuelle funktionsevne efter operation i generel anæstesi. Observation og vurdering af paientens vitale værdier (hud, farve, bevidsthed, BT, puls, respiration, temperatur, vandladning og blodsukker) Observation og vurdering af risiko for infektion når patientens hudbarriere er brudt ved drop, dræn og operationssår. Observation og vurdering af blødning fra operationssår. Observation og vurdering af smerter inklusiv medicinadministration og -dispensering. Vejlede/informere patient til udskrivelse med henblik på at understøtte mestring og rehabilitering, herunder forholdsregler, øjenpleje, risiko for infektion, øjendrypning og administration af medicin samt problemstillinger af psykosociale og eksistentielle karakter. KONTROL Modtagelse og opdatering af patientens habituelle og aktuelle funktionsevne. Øjenpleje og øjendrypning. Måling og vurdering af synsstyrken, måling af øjentryk, måling af hornhindekrumning, måling af Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 4 af 8

5 kammerdybden og måling af akselængden. Øjenlågssuturfjernelse. Vejledning, undervisning i øjenpleje, øjendrypning, isætning/udtagning af øjenprotese og øjenprotesehygiejne Pleje af patient med kronisk øjensygdom og komplekse sundhedsproblemer. Understøtte patienter i mestring af deres livssituation med kronisk øjensygdomme. Planlægning og koordinering af sundhedspædagogisk tiltag knyttet til patientens compliance (medicinering, overholdelse af kontroller, levevis). Vejledning/undervisning omkring medicinadministration. Planlægning og koordinering omkring rehabiliterende tiltag i forhold til synshandikap. Pleje af patient med akut opstået øjensygdom og komplekse sundhedsproblemer. Kontinuerlig observation, opdatering og vurdering af patientens habituelle og aktuelle sundhedsproblemer og sygeplejebehov. Måling, vurdering og opfølgning af vitale værdier. Planlægning, koordinering af handlingsplan under undersøgelses- og behandlingsforløbet i samarbejde med andre faggrupper. Måling og vurdering af synsstyrken, måling af øjentryk, måling af hornhindekrumning, måling af kammerdybden, måling af akselængden og perimetri. Podning og rekvirering af blodprøver. Understøtte patienters/pårørendes mestring af den akut kritiske situation. Planlægning og koordinering omkring rehabiliterende tiltag i forhold til synshandikap. Udviklings- og forskningsområder og -tiltag I afdelingen er der kontinuerligt fokus på udvikling og forskning, hvilket f.eks. viser sig ved at: At afdelingen har en klinisk projektgruppe som arbejder med evidensbasering og monitorering indenfor en klinisk problemstilling. At afdelingen udarbejder og reviderer relevante kliniske instrukser ud fra best praksis. At afdelingen opdaterer og udarbejder tværfaglige patientforløbsbeskrivelser. At afdelingen opdaterer og forbedrer nuværende dokumentationspraksis, der for tiden har fokus på sygeplejeepikrisen. At der for tiden er stor fokus på implementering af Den Danske Kvalitets Models standarder, hvilket indebærer udarbejdelser af nye sygeplejefaglige retningslinjer/instrukser samt justering og opdatering af nuværende sygeplejefaglige instrukser. At der kontinuerlig vil være fokus på selvevaluering og kvalitet forbedringer i forhold til Den Danske Kvalitets Models standarder. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 5 af 8

6 Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder Indenfor den kliniske beslutningstagning i forhold til vurdering- og planlægning vil den gennemgående metode være sygeplejeprocessen. Der anvendes standarder for hygiejne og medicinadministration, diverse kliniske instrukser indenfor konkrete sygeplejefaglige interventioner og observationsskema vedrørende tidlig opsporing af den kritisk syge patient. Der afvikles sygeplejefaglige og tværfaglige konferencer af forskellig karakter, som led i sikring af den kvalitative tværfaglige ydelse. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Øjenafdelingen tilbyder 2 forskelligartede kliniske studieforløb på : Et klinisk forløb, som er organiseret på tværs mellem og Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), hvor den studerende i Øjenafdelingen overvejende studerer patienter med diabetiske øjenforandringer. Dette kliniske forløb forudsætter således afvikling af modul 12 på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling. Afd. J 11. modul Afd. M 12. modul Et klinisk forløb, hvor er organiseret i sammenhæng med Modul 12 på, hvor den studerende vil kunne opnå større sikkerhed i sygeplejerollen og kompetencestigningen. Dette kliniske forløb vil kunne kombineres på mange måder og beror på en dialog med den studerende vedrørende ønsker til at nå læringsmålene. Afd. J 11. modul Afd. J 12. modul Den kliniske undervisning og vejledning tilrettelægges sådan, at sammenhængen mellem de teoretiske og praktiske kundskaber understøttes. Komplekse patientforløb (patienter med flere sundhedsproblemer, patienter med akutte og kroniske øjensygdomme, børn og ældre) på tværs af afsnit vil karakterisere den studerendes undervisnings- og vejledningsforløb. Der vil være mulighed for at følge de samme patienter igennem deres undersøgelses- og behandlingsforløb. Sygeplejefaglige temaer knyttet til sygeplejeinterventioner, formidling samt etisk og moralske problemstillinger vil ligeledes indgå i den studerendes undervisnings- og vejledningsforløb. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske i afdelingen koordinerer og tilrettelægger uddannelsen i klinisk praksis i samarbejde med den kliniske vejleder. Den kliniske vejleder er ansvarlig for at vurdere de Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 6 af 8

7 kliniske praksissituationer og deres læringsmæssige værdi set i forhold til den studerendes læringsudbytte. Den klinisk vejleder i afdelingen: Udsender velkomstbrev til den studerende. Sikrer introduktion omkring og til den kliniske undervisningsperiode i øjenafdelingen. Deltager i planlægningsmødet og vejleder i udarbejdelse af af den individuelle kliniske studieplan. Tilrettelægger undervisning i samarbejde med den studerende således at den studerende får mulighed for at opnå læringsudbyttet. Skaber rammer for læring. Planlægger ad hoc. vejledning. Underviser, vejleder og rådgiver den studerende til patientforløb, patientfortælling, sygdomsforløb og seminar. Afvikler samtaler med den studerende, herunder evaluerer og give tilbagemelding på øvelser og opgaver. Afvikler og fungerer som eksaminator ved intern klinisk prøve. Ad hoc vejledere: Hele personalet i deltager i vejledning og oplæring af den studerende,. Det indgår som en naturlig del af deres arbejdsområde. Ad hoc prioriterer vejlederen tid sammen med den studerende og sikrer, at den studerende får mulighed for at følge patientforløb eller fordybe sig i temaer. De støtter den studerende i den daglige planlægning af plejen, udførelse og den efterfølgende evaluering. De giver den studerende og den kliniske vejleder tilbagemeldinger omkring forløbet. Læringsmiljø /Studiemiljø Læringsmiljøet i afdeling J er karakteriseret ved, at vi har en pædagogisk kompetente og engageret klinisk vejleder og ad hoc vejledere, som ser uddannelsesopgaven som en spændende, udfordrende og berigende opgave. Der er et stort og dygtigt plejepersonale, der gerne stiller deres sygeplejefaglige kompetence til rådighed. Af særlige kendetegn for læringsmiljøet er faglig dialog personalet imellem, tryghed og accept i gruppen samt tid til uforstyrret refleksion. I kontakten med patienterne vil den studerende komme til at samarbejde med flere tværfaglige personalegrupper, og den studerende vil kunne følge patienten gennem behandlingssystemet. I tilrettelæggelsen af den kliniske undervisning tages der hensyn til den enkelte studerendes forudsætninger og læringsstil. Den enkelte studerende støttes i sin studieaktivitet eksempelvis ved brug af Studiebogen, og udfordres fagligt og fagpersonligt bl.a. via refleksion over praksis. Der arbejdes med læringsmål, læringsmetode og evaluering. Vejlednings- og evalueringstilbud Planlægningssamtale: Indenfor de første uger vil den kliniske vejleder sammen med den studerende afholde en planlægningssamtale, hvor gensidige forventninger afklares og planlægningen i den kliniske udviklingsperiode påbegyndes herunder udarbejdelse af den individuelle kliniske studieplan. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 7 af 8

8 Vejlednings- og evalueringsmøder: Der gives vejledning og evaluering på patientforløb, patientfortælling, sygdomsforløb og seminar. Der gives introduktion til intern klinisk prøve. Den daglige vejledningspraksis tilrettelægges som før-, under- og eftervejledning, hvor den studerende vejledes før en ny praksissituation, under udførelse af denne og efter udførelse. Model for klinisk færdighedsudøvelse anvendes som vejledningsmodel i afdelingen i relation til kliniske færdigheder som eksempelvis selvstændige øjenundersøgelser. Ugentligt gives der vejledning og evaluering i forhold til justering af den individuelle kliniske studieplan. Løbende gives der vurdering/evaluering af den studerendes faglige udvikling og niveau set i forhold til beskrevet læringsudbytte for. Det forventes at den studerende forbereder sig til evalueringsmøderne og efterfølgende ajourfører sin individuelle kliniske studieplan. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Der er en klinisk vejleder i øjenafdelingen, som har mange års erfaring indenfor øjenspecialet og som har den 1 årige sundhedsfaglige diplomuddannelse. Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Litteraturlisten sendes sammen med velkomstbrev til den studerende før studiestart. Der indgår selvvalgt pensum på sider, som den studerende dokumenterer i studiebogen. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Godkendt studie aktivitet er en forudsætning for deltagelse i intern klinisk prøve på, hvorfor vi har følgende forventninger til den studerendes studieaktivitet under den kliniske uddannelse: Er aktiv undersøgende, opsøgende og reflekterende over teoretiske og praktiske problemstillinger i Studie- eller arbejdssammenhænge. Bruger den kliniske vejleder og den uddannelsesansvarlige ved studiespørgsmål. Ajourfører Studiebogen og sikrer at den er tilgængelig for den kliniske vejleder og medbringer den til vejledningssamtaler. Udarbejder en skriftlig individuel kliniske studieplan, samt løbende justerer og ajourfører denne for den kliniske undervisning, herunder indskriver aftaler for vejlednings- og evalueringssamtaler. Den individuelle kliniske studieplan skal indeholde fokus for læring for den kliniske undervisningsperiode, den skal beskrive hvilke læringsmuligheder, metoder og undervisningstilbud, der er valgt at anvende samt hvilke aftaler der er lavet for støtte og vejledning i læreprocessen. Er til stede i afdelingen, deltager i de sygeplejefaglige opgaver og i stigende omfang selvstændigt planlægger, tilrettelægger, koordinerer, udfører og dokumenterer sygeplejen hos udvalgte patienter, således at komplekse færdigheder, der knytter sig til sygeplejeprofessionen, øves gentagne gange. Udarbejder 1 skriftligt patientforløb jævnfør beskrivelsen i Studiebogen. Udarbejder en skriftlig patientfortælling jævnfør beskrivelsen i Studiebogen. Udarbejder et sygdomsforløb jævnfør beskrivelsen i Studiebogen. Gennemfører eget og deltager i medstuderendes seminar. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 8 af 8

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ved Århus Universitetshospital varetager behandling, pleje, uddannelse og forskning indenfor øjensygdomme på regionalt,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Øjenafdeling J ved Aarhus Universitetshospital varetager behandling, pleje, uddannelse og forskning indenfor øjensygdomme

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ved varetager behandling, pleje, uddannelse og forskning indenfor øjensygdomme på regionalt, nationalt og internationalt

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Øjenafdelingen, Regionshospitalet Holstebro. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Øjenafdelingen, Regionshospitalet Holstebro. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Øjenafdelingen, Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Øjenafdelingen er beliggende på Regionshospitalet, som er en del

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) Tage Hansens Gade () er en endokrinologisk afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på NBG, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Samarbejdsrelationer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dagafsnittet er en del af Nyremedicinsk ambulatorium (C-ambulatorium), som igen er en del af Nyremedicinsk Afdeling C.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hjertecentret, består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) Nørrebrogade () er en endokrinologisk afdeling med landdelsfunktion. Afdelingen

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) Tage Hansens Gade () er en endokrinologisk afdeling med landdelsfunktion. Afdelingen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er placeret i Akutcenteret og består af og skadestuen. Afdelingen har opgaver på tværs af hele hospitalet. Denne beskrivelse

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 11 Ambulatorium for børn og unge Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Godkendt marts 2015 Generel studieplan, modul 11 i Ambulatorium

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er et sengeafsnit, der modtager patienter med maligne gynækologiske lidelser. Afsnittet er et døgnafsnit og

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C. Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er organisatorisk under Klinik Kirurgi, som er en del af i region Nordjylland. består af gynækologisk afdeling (S5) og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Fenrishus er en specialpædagogisk døgninstitution under, beliggende Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Tlf.: 87 28 88 00. Der

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Lungemedicinsk afdeling består af følgende 6 afsnit: Lungemedicinsk afdeling B6 er 7-døgnsafsnit Lungemedicinsk afdeling

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Generel Klinisk Studieplan For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De dagkirurgiske Afsnit er en del af Dagkirurgi i AUH's Mave-Barn Center. Patientplejen er præget af korte patientforløb

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i 2 afdelinger, N og S. Desuden findes specialafdelingerne

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering MVA er et visitationsafsnit, der hele døgnet modtager akutte patienter. MVA (THG) er organisatorisk indplaceret i, som

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet struktur/tilrettelæggelse...

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 For Urinvejskirurgisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dermato-venerologisk afdeling S hører under det medicinske center på Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, og er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Retspsykiatrisk afdeling er i samarbejde med Retspsykiatrisk afdeling i Viborg en regionsdækkende specialafdeling. Retspsykiatrisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Øjenafdelingen. Generel Klinisk Studieplan. Generel Klinisk Studieplan. For modul 11; Kompleks klinisk virksomhed

Sygehus Thy-Mors. Øjenafdelingen. Generel Klinisk Studieplan. Generel Klinisk Studieplan. For modul 11; Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan Øjenafdelingen Sygehus Thy-Mors For modul 11; Kompleks klinisk virksomhed Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering MVA er et visitationsafsnit, der hele døgnet modtager akutte patienter. MVA (THG) er organisatorisk indplaceret i, som

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Øre-Næse-Hals Afdelingen. Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. 8000 Århus C. Afdeling H består at et sengeafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dermato-venerologisk afdeling S hører under Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, og er den eneste specialafdeling

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere