Synsscreening af førskolebørn. Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2010; 3(2)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Synsscreening af førskolebørn. Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2010; 3(2)"

Transkript

1 Synsscreening af førskolebørn 2010 Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2010; 3(2)

2 Synsscreening af førskolebørn - en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering URL: Emneord: Medicinsk teknologivurdering, KUMTV, MTV, omkostning, økonomisk analyse amblyopi, skelen, dovent øje, strabismus, screening, børn Sprog: Dansk Format: pdf Version: 1,0 Versionsdato: 26. maj 2010 Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, juni 2010 Kategori: Rådgivning Design af rapportskabelon: Sundhedsstyrelsen og 1508 A/S Opsætning af rapport: Rosendahls-Schultz Grafisk A/S Layout af forside: Wright Graphics Elektronisk ISBN: Denne rapport citeres således: Nørregaard JC, Kruse M, Olsen J. Synsscreening af førskolebørn en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering København: Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering, 2010 Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2010; 3(2) Serietitel: Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering Serieredaktion: Mogens Hørder & Stig Ejdrup Andersen For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: Sundhedsstyrelsen Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering Islands Brygge København S Tlf Hjemmeside: Rapporten kan downloades fra under udgivelser

3 Hvad er KUMTV? KUMTV står for Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering. KUMTV er udenlandske MTV-rapporter, som bliver vurderet og formidlet af danske eksperter. Formålet er hurtigt at formidle vigtige udenlandske MTV-resultater til danske beslutningstagere og sundhedsprofessionelle. KUMTV-rapporten består af en sammenfatning, beskrivelse af det eller de spørgsmål, som der skal besvares, når man skal træffe en beslutning fx om at indføre en ny teknologi, gennemgang af den udenlandske rapport samt kommentarer til denne og til sidst den udenlandske MTV-rapport i et dansk perspektiv. KUMTV-rapporter udarbejdes i samarbejde med en eller flere eksterne faglige eksperter, som foretager selve kommenteringen. Projektledelsen ligger i Sund hedsstyrelsen, som også foretager redigering af den samlede rapport. Rapporten gennemgår en vurdering i en faglig MTV-redaktion. Denne KUMTV og de faglige konklusioner udgør faglig rådgivning til belysning af den samlede dokumentation for omkostningseffektiviteten ved at screene førskolebørn for skelen og amblyopi. Rapporten vil sammen med anden viden indgå som beslutningsgrundlag for det fremtidige arbejde med sundhedsplanlægning, herunder Sundhedsstyrelsens revision af anbefalingerne for børneundersøgelserne. Konklusionerne i KUMTV en er de involverede eksperters vurderinger og er ikke udtryk for Sundhedsstyrelsens anbefaling. Hvad er MTV? MTV er et redskab, der bidrager til beslutningstagning på sundhedsområdet. En MTV samler og vurderer den viden, der foreligger om en given medicinsk teknologi. En medicinsk teknologi skal opfattes bredt som procedurer og metoder til forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering, inklusive apparater og lægemidler det kan fx være en ny metode til at behandle patienter. Der fokuseres på de sundhedsfaglige, patientmæssige, organisatoriske og økonomiske aspekter. En MTV-rapport kan bidrage til bedre planlægning, kvalitetsudvikling og prioritering på sundhedsområdet, og MTV s målgruppe er derfor beslutningstagere på det sundhedspolitiske felt. Den henvender sig primært til forvaltninger og politikere og øvrige beslutningstagere på det sundhedsfaglige område. Her bidrager MTV med input til beslutninger inden for drift og forvaltning samt politisk styring i forhold til hvilke ydelser, der skal tilbydes på sundhedsområdet, og hvordan de kan organiseres. 3 Synsscreening af førskolebørn

4 Forfatterliste Forfattere Jens Christian Nørregaard Overlæge, dr.med., ph.d. Øjenfunktionen, Frederiksberg Hospital. Marie Kruse Post.doc., cand.polit., ph.d. CAST, Syddansk Universitet, Odense Jens Olsen Centerleder, cand.oecon. CAST, Syddansk Universitet, Odense Projektgruppe Kirsten Lykke Praktiserende læge, ph.d. Forskningsenheden for Almen Praksis i København John Brodersen Speciallæge i almen medicin, ph.d. Forskningsenheden for Almen Praksis i København Projektleder Julie Grew Konsulent, cand.scient.san.publ. Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen vil gerne takke forfatterne for deres arbejdsindsats. Forfatternes habilitetserklæringer er tilgængelige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 4 Synsscreening af førskolebørn

5 Indhold Hvad er KUMTV? 3 Forfatterliste 4 Ordliste 6 Sammenfatning 8 1 Indledning Policyspørgsmål Formål, målgruppe og metode Uddybning af problemfeltet Medicinsk baggrund Screeningsmetoder Behandling af amblyopi Screeningspraksis i Danmark 12 2 NHS-rapporten Formål Metode Resultater Litteraturstudie Forekomst af amblyopi, skelen og brydningsfejl Naturhistorien for brydningsfejl, skelen og amblyopi Screeningsmetoder og -programmer Behandling af amblyopi Påvirkning af livskvalitet Modelanalyse Omkostninger Omkostningseffektivitet NHS-rapportens konklusioner Kommentarer til NHS-rapportens metoder, resultater og konklusioner 18 3 NHS-rapporten i et dansk perspektiv 21 4 Konklusion 23 Referencer 24 5 Synsscreening af førskolebørn

6 Ordliste Ord, der forklares i ordlisten, er markeret med * første gang, de optræder i teksten. Amblyopi Nedsat syn uden synlige forandringer i nethinde, synsnerve eller hjernen. Årsagen til amblyopien kan dog godt være synlig, fx skelen, bygningsfejl eller grå stær. Amblyopi benævnes dovent øje på dansk. Hvis årsagen til amblyopi behandles inden 8-10-årsalderen, vil synet ofte bedres. Efter det ottende leveår er amblyopien blivende, og synet kan ikke bedres. Amblyopi skal derfor opdages og behandles i førskolealderen, hvis barnet som voksen skal have et normalt syn på begge øjne Anisometropi Forskel i brydningsfejl på de to øjne. Tilstanden disponerer til amblyopi Astigmatisme Uregelmæssigheder i øjets linse eller hornhinde, som forårsager et forvrænget billede på nethinden. Benævnes på dansk bygningsfejl. Ved den hyppigste form er hornhindens forflade ikke formet som en kugle, men som en ellipse, som man kender det fra en amerikansk fodbold Autorefraktor Apparat, der måler øjets brydning. De mest solgte modeller til børneundersøgelse ligner i form og størrelse et stort videokamera. Apparatet holdes foran øjet og undersøger ved hjælp af lys, om barnet er nærsynet, langsynet eller har en bygningsfejl. Apparatet kan ikke fastslå synsstyrken. Apparatet findes hos de fleste øjenlæger og optikere, men ikke hos alment praktiserende læger Brydningsfejl Se refraktionsanomali Bygningsfejl Se astigmatisme Dioptri Måleenhed for brillestyrke og dermed for graden af refraktionsanomali Dovent øje Se amblyopi EVPI-analyse Expected value of perfect information, forventet værdi af perfekt information. Beregning af, hvorvidt det kan betale sig at indhente yderligere evidens for effekten. Jo større usikkerhed, der er forbundet med effektmålene, jo bedre kan det betale sig at indhente yderligere evidens Gennemsnitlig absolut forskel Kalibreringsmetode i cost-effectiveness modellen. Der beregnes nogle estimerede parametre, og forskellen på disse og de faktisk målte værdier skal være så lille som mulig Gennemsnitlig kvadreret forskel Kalibreringsmetode i cost-effectiveness modellen. Som ovenfor, dog med den forskel, at store forskelle vægter relativt højere Grå stær Uklarhed af øjets linse. Benævnes på græsk katarakt Hirschbergs prøve Simpel undersøgelse for skelen. Med en pencillygte i 75 cm s afstand foran barnets ansigt belyses begge øjne samtidig. Undersøgeren vur derer, om lysrefleksen sidder ens i begge øjne. Hvis reflekserne er symmetrisk placeret, skeler barnet ikke. Hvis den ene refleks sidder i centrum over pupillen, mens den anden lysrefleks sidder fx ved pu pillens kant, skeler barnet ca. 15 grader. Undersøgelsen kræver så ledes ingen særlige remedier ud over en pencillygte ICER Incremental cost-effectiveness ratio. Forskellen i omkostninger mellem to scenarier divideret med forskellen i effekt mellem de to scenarier. Et scenarie sammenlignes altid med det bedste alternativ Kumulativ incidens Samlede antal nye tilfælde af sygdommen pr indbyggere LogMAR-skala Se synsstyrke Markov model Model for patientforløb, der indeholder sandsynligheder for for skellige udfald samt omkostninger for hvert udfald. Modellen bruges til simulering af behandlingsscenarier i fx en population på individer 6 Synsscreening af førskolebørn

7 Maximum likelihood estimation Kalibreringsmetode til cost-effectiveness modellen Okklusionsbehandling Ortoptist Overgangssandsynlighed QALY Refraktionsanomali Retinoblastom Samsyn Sciascopi Sensitivitet Strabismus Synsstyrke Tildækningsprøve Tildækning af det ikke-amblyope øje, således at barnet tvinges til at bruge det amblyope øje. Ved en vellykket behandling stimuleres den naturlige modning af det dovne øje, og en normal synsstyrke kan opnås. Tildækningen kan foregå med plaster, med klap eller ved inddrypning af synsslørende øjendråber (atropin) i det raske øje I UK er der langt færre praktiserende øjenlæger end i Danmark. Som supplement til øjenlægesektoren er der en faggruppe med en 3-4-årig universitetsuddannelse inden for optik, skelen og humanbiologi. Denne faggruppe har autorisation til at gennemføre en be græn set række sundhedsfaglige undersøgelser for fx diabetisk øjensygdom, grøn stær, grå stær og brydningsfejl. Benævnes på dansk optometrist, ortoptist eller skeleterapeut. Er ikke en beskyttet titel i Danmark I Markov modellen anvendes overgangssandsynligheder, dvs. sandsynligheden for at skifte fra et sygdomsstadie (eller behandlingsstadie) til et andet, fx sandsynligheden for at blive henvist til yderligere udredning efter screening Quality adjusted life years, kvalitetsjusterede leveår Benævnes brydningsfejl på dansk. Betegner en fejl i øjets brydningskraft (refraktion), således at der ikke dannes et skarpt billede på nethinden. De vigtigste brydningsfejl er nærsynethed, langsynethed eller bygningsfejl Kræft udgående fra øjets nethinde Under normale forhold vil de to øjnes synsindtryk smelte sammen til et fælles, mentalt billede. Det er en betingelse for normalt samsyn, at synsindtrykkene i højre og venstre øje falder på nethindeområder, som arbejder sammen såkaldt korresponderende nethindeområder. Et normalt samsyn giver en tredimensional synsoplevelse og er dermed et af hjernens redskaber til afstandsbedømmelse. Samsynet er bortfaldet hos skelepatienter, fordi synsindtrykket ikke falder på korresponderende nethindeområder Manuel undersøgelsesteknik for brydningsfejl. Et skarpt lys kastes mod øjet, mens brilleglas med forskellige styrker holdes foran øjet. Ved at iagttage lysets spredning kan brydningsfejlen vurderes En tests styrke til at undgå falsk negative testresultater. Udtrykkes som et tal, der angiver andelen af sandt positive, dvs. syge, som ved testen falder ud som positive Skelen. Ved skelen peger de to øjnes synsakser ikke i samme retning Defineres ud fra det mindste bogstav eller tegning på synstavlen, som testpersonen kan se. Resultat opgives som en brøk, hvor 1,0 betegner normalt syn, mens 0,1 betegner social blindhed. WHO bruger dog 0,05 som blindhedsgrænse. Synsstyrken kan også opgives som en brøk, hvor tælleren benævner undersøgelsesafstand, mens nævneren benævner den afstand, hvorfra en normalt seende person kan se bogstavet. 6/6 er således normalt syn, mens 6/60 betegner social blindhed. Skalaen er opkaldt efter opfinderen Snellen og er ikke lineær og kan derfor ikke bruges til beregning af fx gennemsnit. Det kræver en matematisk transformation til en såkaldt LogMARskala Simpel test, hvor undersøgeren tildækker et øje ad gangen på testpersonen. Ved iagttagelse af øjnenes bevægelser kan en skelen afsløres. Undersøgeren tildækker testpersonens øje med sin hånd eller med en plastikstav (en okkluder). Undersøgelsen kræver således ingen særlige remedier. 7 Synsscreening af førskolebørn

8 Sammenfatning Baggrund Amblyopi er nedsat syn uden synlige forandringer i nethinde, synsnerve eller hjerne. Amblyopi opstår i barnealderen. Hvis det opdages og behandles i tide, vil barnet ofte få godt syn på begge øjne. Barnet har kun sjældent spontane klager, og man vil således kun opdage lidelsen, hvis man aktivt undersøger barnet herfor. Efter otteårsalderen kan amblyopien ikke behandles, og synsnedsættelsen vil være blivende og kan ikke afhjælpes med briller. En eventuel screening kan gennemføres ved forskellige metoder og forskellige tidspunkter i barnets liv. Der er ikke international konsensus herom. Spørgsmålet er, om screening af førskolebørn for nedsat syn og skelen bør fortsættes og i givet fald hvordan set i lyset af omkostningseffektiviteten. I den britiske MTV-rapport The Clinical effectiveness and cost-effectiveness of screening programmes for amblyopia and strabismus in children up to the age of 4-5 years: a systematic review and eco nomic evaluation (Udgivet i 2008 af NHS R&D HTA Programme) vurderes omkostningseffektiviteten af synsscreening af førskolebørn. Formålet med denne kommentering er at foretage en kritisk vurdering af den britiske rapport og dens anbefalinger i forhold til en dansk kontekst. Metode På baggrund af en litteraturgennemgang (søgning til januar 2006) opstilles i den britiske rapport en økonomisk model til beregning af omkostningseffektiviteten af synsscreening med og uden autorefraktion (undersøgelse med apparat, der ved hjælp af lys kan afsløre nærsynethed, langsynethed og bygningsfejl) af tre-, fire- og femårige børn. I denne kommentering er ikke foretaget systematisk supplerende litteratursøgning, men supplerende litteratur er inddraget. Forfatterne til kommenteringen er ikke bekendt med nyere litteratur, som har betydning for konklusionerne. Resultater De økonomiske analyser viser, at omkostningerne ved screening i UK er kr. pr. barn afhængig af den valgte screeningsmetode. I tilgift kommer øgede omkostninger til udredning og behandling. Det mest omkostningseffektive screeningsprogram er screening af treårige uden autorefraktor, som koster knap kr. pr. undgået tilfælde af amblyopi og 4,3 mio. kr. pr. vundet kvalitetsjusteret leveår (QALY). Den britiske MTV-rapport konkluderer, at nævneværdig nedsat livskvalitet blandt voksne personer med amblyopi kun ses, hvis personen mister synet på det gode øje. Denne situation indtræder så sjældent, at det ikke kan forsvare udgifterne til screen ing. Den økonomiske model er baseret på en række antagelser på baggrund af litteraturgennemgangen: Forekomsten af amblyopi, hvis man ikke screener, antages at være 4,8 %, og forekomsten af skelen blandt femårige antages at være 7,1 %. Det antages, at 8,1 % af de treårige har en brydningsfejl, som er den mest almindelige årsag til amblyopi, og som for de flestes vedkommende er udviklet ved treårsalderen. For det screeningsprogram, der anvendes i DK, antages, at 62 ud af 100 amblyope børn vil blive opdaget. 8 Synsscreening af førskolebørn

9 Konklusioner for dansk praksis På baggrund af nærværende kommentering mener forfatterne, at den britiske MTVrapport ikke bør give anledning til ændringer i det gældende danske børneundersøgelses system. De sundhedsøkonomiske beregninger i den britiske rapport giver ikke anledning til en anbefaling af et selvstændigt synsscreeningsprogram i Danmark. Det er forfatternes vurdering, at et selvstændigt screeningsprogram ikke er omkostningseffektivt sammenlignet med de forebyggende børneundersøgelser hos praktiserende læger. Den positive effekt af synstesten under børneundersøgelserne hos praktiserende læge kan øges ved, at der indkaldes til undersøgelsen. Selvom et indkaldelsessystem er fordyrende, vil børneundersøgelserne stadig være omkostningseffektive sammenlignet med et selvstændigt screeningsprogram. 9 Synsscreening af førskolebørn

10 1 Indledning Amblyopi* er nedsat syn uden synlige forandringer i nethinde, synsnerve eller hjerne. Amblyopi opstår i barnealderen. Hvis det opdages og behandles i tide, vil barnet ofte få godt syn på begge øjne. Barnet har kun sjældent spontane klager, og man vil således kun opdage lidelsen, hvis man aktivt undersøger barnet herfor. Efter otteårsalderen kan amblyopien ikke behandles, og synsnedsættelsen vil være blivende og kan ikke afhjælpes med briller. Ud fra en sundhedsfaglig synsvinkel virker det derfor umiddelbart oplagt at screene for amblyopi. En eventuel screening kan gennemføres ved forskellige metoder og forskellige tidspunkter i barnets liv. Der er ikke international konsensus herom. Et barn eller en voksen med amblyopi har imidlertid sjældent væsentlige synsproblemer i hverdagen. Det pågældende menneske får først et synshandicap, hvis han/ hun mister synet på det gode øje af anden årsag. En britisk rapport fra 1997 anbefalede, at man indstillede det nationale screeningsprogram pga. manglende evidens for nytten (1). Det ansås for tvivlsomt, at screening for amblyopi er omkostningseffektivt. En nyere britisk MTV-rapport The Clinical effectiveness and cost-effectiveness of screening programmes for amblyopia and strabismus in children up to the age of 4-5 years: a systematic review and economic evaluation (2) har til formål at revurdere litteraturen og herudfra konstruere en beslutningsanalytisk model til bestemmelse af omkostningseffektiviteten af forskellige screeningsprogrammer blandt børn i 3-5-årsalderen. Rapporten (i det følgende kaldet NHS-rapporten) er udgivet i 2008 af det britiske NHS R&D HTA Programme. Danske børn tilbydes børneundersøgelser før skolealderen og indskolingsundersøgelser hos praktiserende læge, hvor bl.a. synet undersøges. Anbefalingerne for børneundersøgelserne er aktuelt ved at blive opdateret, og pga. knappe ressourcer og problemer med rekruttering af kvalificeret personale er indskolingsundersøgelser jævnligt til debat. En rapport, der belyser omkostningseffektivitet af screening for amblyopi, er derfor også relevant i en dansk kontekst. 1.1 Policyspørgsmål Spørgsmålet er, om screening af førskolebørn for nedsat syn og skelen bør fortsættes og i givet fald hvordan set i lyset af omkostningseffektiviteten. 1.2 Formål, målgruppe og metode Formålet med denne kommentering er at foretage en kritisk vurdering af NHSrapporten og dens anbefalinger i forhold til en dansk kontekst. Rapportens målgruppe er beslutningstagere inden for planlægning af den primære sundhedstjeneste og særligt Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe bag nye anbefalinger til børneundersøgelserne, som forventes at blive offentliggjort i sommeren I denne kommentering er NHS-rapportens egen litteraturliste gennemgået. Desuden er inkluderet et Cochrane review fra 2009, som evaluerer effektiviteten af synsscreening blandt børn til at reducere forekomsten af amblyopi (3). Forfatterne til kommenteringen er ikke bekendt med nyere litteratur, som har betydning for konklusionerne. 10 Synsscreening af førskolebørn

11 1.3 Uddybning af problemfeltet Medicinsk baggrund Et nyfødt barn har et meget dårligt syn. Nethinderne og synsbanerne er ikke modnet ved fødslen. Synet udvikles parallelt med intelligens og mental udvikling. Denne modning starter kun, hvis der kommer et skarpt billede ind på nethinden. Hvis barnet pga. fx grå stær* eller en stor bygningsfejl* ikke får et skarpt billede ind på nethinden, vil barnet ikke udvikle normalt syn på øjet. Tilstanden betegnes amblyopi eller dovent øje*. Amblyopi kan også udvikles, hvis der er en stor forskel i brydningsfejl* på de to øjne. Opdages og korrigeres årsagen inden det ottende leveår, er der en mulighed for at udvikle et normalt syn på øjet. Efter det ottende leveår kan man ikke udvikle en amblyopi, og man kan heller ikke længere korrigere en amblyopi. Baggrunden for amblyopi ved skelen er mere kompliceret. Ved nyopstået skelen ser man dobbelt. Fra fødslen indtil ca. otteårsalderen har hjernen imidlertid en evne til at kunne se bort fra synsindtrykket fra det ene øje. Herved svinder dobbeltsynet, men barnet mister til gengæld sit samsyn*. Vælger hjernen altid at se bort fra synsindtrykket fra samme øje, kan dette øje udvikle amblyopi. Vælger hjernen på skift at bruge de to øjne, udvikler barnet sjældent amblyopi, idet begge nethinder derved bliver stimuleret til modning. Barnet kan ikke selv kontrollere, om det vil bruge det ene øje eller de to øjne på skift. Dette foregår sædvanligvis uden viljens kontrol. Ved amblyopi ses ingen synlige forandringer i nethinde, synsnerve eller hjerne. Årsagen til amblyopien kan dog godt være synlig, fx skelen, brydningsfejl, bygningsfejl eller medfødt grå stær Screeningsmetoder Vil man screene for amblyopi, skal man ideelt undersøge barnets synsstyrke*. Det kan man i praksis først gøre, når barnet er 3-4 år gammelt. Der findes metoder til at bestemme synsstyrken hos mindre børn, men metoderne er usikre og kræver særligt udstyr. Metoderne kræver også langt mere rutine end en synsprøve med figur- eller bogstavtavler. Danske alment praktiserende læger har stor rutine i synsprøver med synstavler til børn og voksne. I stedet kan man screene mindre børn for årsager til amblyopi. De hyppigste årsager vil være skelen og brydningsfejl. Hertil kommer en række mere sjældne tilstande som hængende øjenlåg, uklar hornhinde efter sygdom eller ulykke og medfødt grå stær. Disse sjældne tilstande er ikke behandlet i NHS-rapporten. Skelen kan afsløres ved en Hirschbergs prøve* med en pencillygte eller ved en tildækningsprøve*, hvor et øje ad gangen tildækkes med hænderne. Danske alment praktiserende læger har rutine i at udføre disse undersøgelser. Brydningsfejl afsløres med et apparat kaldet en autorefraktor*. De mest solgte modeller til børneunder søgelse ligner i form og størrelse et stort videokamera. Apparatet holdes foran øjet og undersøger ved hjælp af lys, om barnet er nærsynet, langsynet eller har en bygningsfejl. Apparatet kan ikke fastslå synsstyrken. Danske alment praktiserende læger har ikke sådanne apparater, men de findes hos de fleste øjenlæger og optikere. Brydningsfejl kan også afsløres med en manual teknik (sciascopi*), men i takt med autorefraktorernes indmarch er rutinen i denne teknik blevet begrænset blandt de danske øjenlæger. 11 Synsscreening af førskolebørn

12 Grå stær afsløres ved at rette en skarp lyskilde mod barnets pupil i en halv meters af stand. Ved en normal undersøgelse vil pupillen fremstå rød, mens en grå stær vil gøre pupillen grå eller sort Behandling af amblyopi Behandling af amblyopi er en øjenlægeopgave, men kan evt. være uddelegeret til en ortoptist*. Sædvanligvis vil behandlingen i første omgang rette sig mod at fjerne årsagen til amblyopien, dvs. fx udstyre barnet med korrekte briller eller operere for grå stær. Er dette ikke nok, vil man tildække det bedst seende øje for at tvinge hjernen til at bruge det dovne øje. Herved startes den naturlige modning af det dovne øje. Til dækningen kan foregå med plaster, med klap eller ved inddrypning af synsslørende øjendråber (atropin) i det raske øje. Ved skelen er behandlingen tilsvarende. Man tildækker det raske øje, indtil synet på det dovne øje er normaliseret. Dette kan vare op til flere måneder. En tydelig skelen kan give anledning til mobning og problemer med social kontakt både i barndommen og i voksenalderen. Hvis forældrene ønsker det, tilbyder man derfor skelebørn en operation, der fjerner skelen. En skeleoperation kan ikke fjerne en amblyopi. Et skelebarn har intet samsyn og får det heller ikke efter en operation. Hjernen bruger stadig kun et øje ad gangen, og basis for amblyopi er derfor fortsat til stede. Et skeleopereret barn skal derfor følges og undersøges for amblyopi indtil omkring otteårsalderen. Der findes enkelte undtagelser for disse regler, men disse skønnes at ligge uden for denne korte gennemgang Screeningspraksis i Danmark I Danmark er alle førskolebørn siden 1946 blevet tilbudt forebyggende helbredsundersøgelser hos egen læge, hvor blandt andet synet undersøges. I dag tilbydes syv undersøgelser: Når barnet er fem uger, fem måneder og 12 måneder og derefter årligt til og med barnet fylder fem år. Ved femugersundersøgelsen undersøges for medfødt grå stær og fra etårsalderen undersøges årligt for skelen med Hirschbergs prøve. Fra treårsundersøgelsen screenes også for synsnedsættelse. Ved indskolingsundersøgelse undersøges synet atter, dvs. for syvende gang. I Danmark er der ikke tradition for at benytte autorefraktion ved screening. Autorefraktion benyttes først, når et barn når frem til øjenlægen med et reelt syns- eller skeleproblem. 12 Synsscreening af førskolebørn

13 2 NHS-rapporten 2.1 Formål Formålet med NHS-rapporten er at estimere omkostningseffektiviteten af screening af 3-5-årige børn for amblyopi og skelen. Rapporten undersøger omkostningseffektiviteten af en række forskellige screeningsscenarier. Forfatterne bag rapporten var fra starten klar over, at der var stor usikkerhed omkring en række af de tal, en sådan analyse skulle baseres på, hvorfor de også anvender forskellige sensitivitetsanalyser. Et sekundært formål er derfor at vurdere værdien af yderligere information samt at identificere områder, som fremtidig forskning med fordel kan rettes mod. 2.2 Metode NHS-rapporten er baseret på data fra en litteraturgennemgang. Litteraturgennemgangen bygger på fem spørgsmål baseret på en række kriterier, som ifølge WHO skal være opfyldt, for at et givet screeningsprogram kan anbefales 1 : Hvor mange personer lider af tilstanden/sygdommen? Hvad sker der med tilstanden/sygdommen, hvis den ikke behandles? Findes en god screeningsmetode? Findes en effektiv behandling til de berørte personer, som bliver identificeret via screeningen? Påvirkes den berørte persons livskvalitet, hvis tilstanden/sygdommen ikke behandles/fjernes? Litteratursøgningen er gennemført i januar 2006, og 134 brugbare videnskabelige artikler er identificeret. Ved litteratursøgningen vedrørende behandling er kun udtaget større oversigtsartikler og metaanalyser, da det ikke er NHS-rapportens erklærede formål at afgøre den bedste behandling. Da forekomsten af amblyopi, brydningsfejl og skelen varierer i forskellige etniske grupper, er kun medtaget undersøgelser af populationer, som ifølge forfatternes skøn ligner en britisk befolkningssammensætning. På områder, hvor forfatterne ikke fandt brugbare data i litteraturen, er eksperter spurgt til råds. Ekspertpanelet bestod af to øjenlæger og en ortoptist. Desuden råder NHS R&D HTA Programme over en baggrundsgruppe bestående af en lang række eksperter inden for sundhedstjenesteforskning og medicinske specialer. Formålet med litteraturgennemgangen er at finde data, som skal informere parametrene i en beslutningsanalytisk model, som efterfølgende anvendes til at estimere omkostningseffektiviteten af screening af tre-, fire- og femårige børn for skelen og amblyopi. Modellen består dels af en amblyopia screening model og en post-screening lifetime model. The amblyopia screening model er en Markov model*, hvor der simuleres forskellige screeningsscenarier for børn frem til det syvende leveår: Screening ved tre-, fire- eller femårsalderen med eller uden autorefraktion. Ved at kombinere disse to variable fås seks forskellige versioner af Markov modellen. For alle seks modeller gælder, at screening består af bestemmelse af synsstyrke samt en tildækningsprøve. 1 I NHS-rapporten er dog kun inkluderet fem ud af de i alt 14 kriterier, som WHO og Sundhedsstyrelsen opererer med. 13 Synsscreening af førskolebørn

14 Overgangssandsynlighederne* estimeres efter tre forskellige metoder: Gennemsnitlig absolut forskel*, gennemsnitlig kvadreret forskel* og maximum likelihood estimation*. Modellen er bl.a. kalibreret vha. screeningsdata fra Birmingham. The post-screening lifetime model estimerer langtidseffekterne af amblyopi i barndommen, og modellen estimerer således forskellig incidens af amblyopi afhængig af det screeningsscenarium, der er simuleret i Markov modellen. Det er i the post-screening lifetime model, at livskvalitetsaspektet, dvs. tabet af livskvalitet ved synstab, inkorporeres. Samlet set estimerer de to modeller omkostningerne pr. undgået tilfælde af amblyopi og omkostningerne pr. vundet kvalitetsjusteret leveår (QALY*). Konklusionerne vedrørende omkostningseffektivitet er karakteriseret ved en grad af usikkerhed, der kan reduceres ved bedre information om omkostninger og effekt (evidens). Forfatterne anvender EVPI-analyse* til at estimere værdien af bedre information. Behovet for yderligere evidens indgår i NHS-rapportens anbefalinger. 2.3 Resultater Litteraturstudie Forekomst af amblyopi, skelen og brydningsfejl NHS-rapporten gennemgår en række studier fra 1955 til 2000 om forekomsten af amblyopi. Til brug for de økonomiske analyser antages forekomsten at være 4,8 % blandt 18-årige eller ældre baseret på en undersøgelse af værnepligtige, før et screenings program blev introduceret i UK. Forfatterne erkender vanskeligheder ved at finde en brugbar værdi, idet nogle børn med amblyopi trods manglende screening vil have modtaget en relevant behandling og dermed ikke længere have amblyopi som 18-årige. Efter introduktion af screening synes forekomsten blandt børn ved skolestart at ligge på ca. det halve. Forekomsten af skelen antages at være 5,1 % blandt treårige og 7,1 % blandt femårige børn i UK. NHS-rapporten bruger disse estimater, men anfører, at forekomsten af amblyopifremkaldende skelen formentlig er lavere, da disse tal inkluderer alle former for skelen, mens kun visse former er kendt for at give amblyopi. Ved litteraturgennemgangen i NHS-rapporten fandtes kun et enkelt brugbart studie om forekomsten af brydningsfejl. Tallet sættes til brug for de økonomiske analyser til 8,1 % blandt treårige. Også dette tal antager forfatterne til NHS-rapporten at være for højt, hvis det skal relateres til amblyopi, idet kun nogle former for brydningsfejl disponerer til amblyopi Naturhistorien for brydningsfejl, skelen og amblyopi For at kunne opbygge den økonomiske model har forfatterne søgt at afdække naturhistorien for de vigtigste amblyopifremkaldende tilstande brydningsfejl og skelen via litteratursøgningen. Der foreligger imidlertid ikke sådanne studier, da der længe har eksisteret kendte, virksomme behandlinger, og det derfor er uetisk at foreholde en gruppe børn behandling for tilstande, som man ved, fremkalder amblyopi. Der er dog fundet 17 studier, der på forskellig vis alligevel oplyser emnet. Brydningsfejl Hvad angår brydningsfejl, er det især bygningsfejl og forskel i brydningsfejl på de to øjne (anisometropi*), som disponerer til amblyopi. Studier gennemgået i NHSrapporten viser, at begge dele spontant kan ændre sig over tid, men studierne kan ikke 14 Synsscreening af førskolebørn

15 udelukke, at disse ændringer skyldes brillebrug. Et gennemgået studie viser, at mere end en dioptri* forskel i brydningsfejl på de to øjne er nok til at give amblyopi. Studiet viser også, at de fleste børn, der udvikler amblyopi som følge af forskel i brydningsfejl, har udviklet dette i treårsalderen. Endelig viser studiet, at forskel i brydningsfejl er mere potent, hvad angår udvikling af amblyopi end skelen. Amblyopi blandt voksne Ensidig amblyopi giver sjældent større problemer med udførelse af visuelle opgaver. Det store diskussionsemne her er risikoen for at miste synet på det gode, seende øje ved ulykke eller sygdom. Flere studier analyserer denne risiko. Et studie viser en kumulativ incidens* af mistet syn på det gode øje ved 95 år (livstid) på 32 pr personer i UK. Samme studie finder, at blandt 100 personer med ensidig amblyopi vil mellem 1,2 og 3,2 miste synet på det gode øje, inden de dør (kumulativ livstidsincidens). Den kumulative incidens afhænger af forskellige antagelser om fordelingen af amblyopi i forskellige aldersgrupper Screeningsmetoder og -programmer Screeningsmetoder Amblyopi er nedsat syn, og derfor er synsmåling central i en screeningsproces. I NHSrapporten gennemgås fire studier, der sammenligner forskellige synstests, der er meget anvendt i UK. Sensitiviteten* af screeningsprogrammer for amblyopi rapporteres til ca. 0,76, hvilket vil sige, at 76 ud af 100 amblyope børn vil blive testet positive. Det pågældende screeningsprogram har således styrke til at opdage 76 % af de amblyope børn. Sensitiviteten for påvisning af skelen ved tildækningsprøve rapporteres til 0,60-0,75. Måling af synsstyrken kan være vanskelig hos mindre børn. En anden tilgang er derfor undersøgelse af samsynet eller dybdesynet, idet det kræver normalt eller næsten normalt syn på begge øjne. Ved forskellige testmetoder anføres sensitiviteten af en sådan undersøgelse for amblyopi at være sammenlignelig med sensitiviteten af synsstyrkemåling. NHS-rapporten gennemgår studier om fire forskellige elektroniske apparater til at måle brydningsfejl, som er en amblyopidisponerende faktor. For det formentlig mest solgte apparat i DK (Retinomax) angives sensitiviteten til 0,80. Screeningsprogrammer Tolv studier om forskellige screeningsprogrammers evne til at fange amblyopi gennemgås. Studierne sammenligner forskellige screeningsprogrammer udført af forældre, sund hedsplejersker, skolesygeplejersker eller ortoptister. Undersøgelser ved sidstnævnte personalekategori ses at have højest sensitivitet. Personer med denne uddannelse udgør dog kun ca. 20 personer i DK. For det program, der anbefales af Sundhedsstyrelsen, er sensitiviteten fundet til at være 0,62. Kriterierne for viderehenvisninger er synsstyrke på mindre end 6/9 på mindst et øje eller en forskel mellem øjnene på mindst 0,2 på logmar-skalaen*. I UK er den officielle anbefaling, at synsstyrken undersøges ved skolestart (fireårsalderen) af en sundhedsprofessionel Behandling af amblyopi Det er ikke NHS-rapportens formål at formulere anbefalinger for amblyopibehandling. Rapporten gennemgår i stedet studier, der bekræfter, at der findes gode behandlings- 15 Synsscreening af førskolebørn

16 muligheder dels for de amblyopifremkaldende tilstande, dels for amblyopi. I alt 35 studier identificeres. De viser, at effekten af behandling for amblyopi er nogenlunde uafhængig af alder op til femårsalderen, mens den er nul fra tolvårsalderen Påvirkning af livskvalitet Der er identificeret i alt 14 studier, der studerer livskvalitet hos personer med amblyopi. Mange af studierne har dog efter NHS-rapportens forfatteres vurdering alvorlige mangler. Livskvaliteten er søgt vurderet dels hos børn, dels hos voksne. For børnenes vedkommende foreligger kun studier om konsekvensen (fx drilleri) af behandlingen, ikke om konsekvensen af nedsat syn (amblyopi). To studier viser, at okklusionsbehandling* af barnet giver nedsat livskvalitet, men data er baseret på forældrenes vurdering. Forskning har vist, at dette ikke er nogen god måde at vurdere barnets oplevelse på. Et enkelt studie viser ingen væsentlige forskelle mellem før og under behandling eller mellem behandlede børn og en kontrolgruppe. Et studie, hvor børnene selv svarede, viser mere drilleri over for børn med skelen eller børn, som fik okklusionsbehandling. Samme datasæt viser, at drilleriet var mindre, hvis okklusionsbehandling blev sat i værk før skolegangens start. Der ser ikke ud til at være studier, der viser en effekt på livskvalitet af undgået amblyopi hos voksne. Mistet syn på begge øjne giver ifølge litteraturen gennemgået i NHS-rapporten et nyttetab på 0,2 (på en skala fra 0 til 1), mens der ikke er signifikant nyttetab ved mistet syn på et øje. Hos voksne har man undersøgt, om amblyopi har indflydelse på beskæftigelsessituationen, hvilket ikke er fundet. Andre studier hos voksne har derimod vist, at skelen påvirker en række dimensioner i voksenlivet såsom interpersonelle relationer og selvværd. Der er en gevinst i helbredsrelateret livskvalitet efter operation for skelen Modelanalyse Ved omregning af de britiske priser til danske priser er anvendt en valutakurs på 1 = 8,5 DKK Omkostninger Omkostningerne deles i NHS-rapporten op på screening, udredning og behandling. Screeningsomkostningerne afhænger af, om screeningsprogrammet indeholder autorefraktion eller ej. Med autorefraktion koster en test gennemsnitligt 12,9 (8,4-18,4) svarende til 110 kr. Uden autorefraktion koster en test gennemsnitligt 9,3 (6,1-12,8) svarende til knap 79 kr. Ved positive fund visiteres barnet til et udredningsforløb. Tre forskellige udrednings forløb er beskrevet. Disse adskiller sig ved, om tests udføres af ortoptist eller øjenlæge. Om - kostningerne til udredningsforløb varierer mellem 51 og 79 svarende til kr. Selve behandlingen afhænger af diagnosen. Behandlingen kan omfatte tildækning af øjet i et ambulant forløb, briller og operation. Rapporten beskriver 16 behandlingsregimer, hvor omkostningerne afhænger af diagnose og behandlingens succes. Om kostningerne varierer fra 567 svarende til kr. for vellykket behandling af skelen til svarende til kr. for mislykket behandling af skelen og efterfølgende vellykket behandling af amblyopi Omkostningseffektivitet Omkostningerne fra screenings-, udrednings- og behandlingsregimerne analyseres sammen med de øvrige forudsætninger (forekomst og succesrate) i en Markov model, som 16 Synsscreening af førskolebørn

17 simulerer screening og efterfølgende udredning og behandling af en population. Modellen producerer estimater af omkostningseffektivitet for valgte effektmål. Dette studie har to effektmål: Undgåede tilfælde af amblyopi og kvalitetsjusterede leveår (QALY). Undgåede tilfælde af amblyopi Baselinescenariet er, at der ikke screenes, og at der derved opstår 480 tilfælde af amblyopi i en befolkning på børn. Ved screening kan op til 129 tilfælde af amblyopi forhindres. Cost-effectiveness-analysen opstiller de syv alternativer (baseline og seks screeningsregimer) efter omkostninger og sammenligner omkostninger og effekt for hvert regime med det foregående regime i den inkrementale cost-effectiveness analyse. Seks regimer er sammenlignet med den billigere løsning: Screening ved alderen tre, fire og fem år med eller uden autorefraktion. Screenings- og behandlingsregimerne med autorefraktion er mindre omkostningseffektive end dem uden autorefraktion. Desuden er screening af børn ved treårsalderen mere omkostningseffektivt end screening ved femårsalderen. Derfor er det umiddelbart mest omkostningseffektive screeningsregime screening af treårige uden brug af autorefraktion. Omkostningerne hertil i en befolkning på børn er , dvs. 7,4 mio. kr., mens det dyreste screeningsregime er screening af femårige med brug af autorefraktion. I forhold til baseline kan 87 tilfælde af amblyopi undgås ved screening af treårige uden autorefraktion. Dermed er dette regime det mest omkostningseffektive med en ICER* (incremental cost-effectiveness ratio) på svarende til kr. pr. undgået tilfælde. Screening af fireårige (med eller uden autorefraktion) har en ICER på ca svarende til kr. i forhold til screening af treårige. Generelt finder man ekstra tilfælde ved autorefraktion. Nogle af screeningsregimerne bortfalder på grund af udvidet dominans, hvilket vil sige, at en kombination af to andre regimer er mere omkostningseffektiv. Det dyreste screen ings regime, screening af femårige med autorefraktion, har en ICER i forhold til den næstdyreste løsning (screening af fireårige med autorefraktion) på næsten svarende til kr. Kvalitetsjusterede leveår Omkostningerne ved baseline og de seks screeningsregimer er uændrede fra den første analyse. Det er estimeret, at der mistes 3,21 QALY s i en befolkning på børn ved baseline, og at dette tab reduceres til mellem 2,62 og 2,35 ved screening. Igen er det screening ved tre år uden autorefraktion, der er mest omkostningseffektivt og screen ing ved fem år med autorefraktion, der er mindst omkostningseffektivt. Det mest omkostningseffektive regime har en ICER på over svarende til 4,3 mio. kr. pr. QALY, hvilket er langt over den britiske tærskelværdi (4). 2.4 NHS-rapportens konklusioner Omkostningerne ved screening i UK er kr. pr. barn afhængig af den valgte screeningsmetode. I tilgift kommer øgede omkostninger til udredning og behandling. Omkostningseffektiviteten ved screening af treårige uden autorefraktion blev i UK opgjort til knap kr. pr. undgået tilfælde af amblyopi og 4,3 mio. kr. pr. vundet QALY. Det er NHS-rapportens konklusion, at nævneværdig nedsat livskvalitet kun ses, hvis en person med amblyopi på det ene øje mister synet på det andet øje. Denne situation indtræder så sjældent, at det ikke kan forsvare udgifterne til screening. 17 Synsscreening af førskolebørn

18 2.5 kommentarer til NHS-rapportens metoder, resultater og konklusioner Usikkerhed omkring de benyttede estimater De økonomiske analyser og konklusioner i NHS-rapporten er baseret på tal uddraget fra tidligere offentliggjorte undersøgelser. Forfatterne til denne kommentering er imidlertid af den mening, at mange af disse tal er usikre: Tal på forekomsten af amblyopi, hvis man ikke screenede, er usikre. Man skal langt tilbage i tiden for at finde undersøgelser, der beskriver forekomsten i sundhedssystemer uden screening. Det er vist, at en række livsstilsforhold under graviditeten har betydning for forekomsten. Disse forhold kan være væsentligt ændret siden. Undersøgelser af aktuelle forekomster er usikre. Når man undersøger en population af førskolebørn (eller voksne), kan børn med de mest udtalte former for skelen og nedsat syn allerede været blevet diagnosticeret og behandlet. Dette vil nedsætte forekomsten i en undersøgt population. En skelen, som er så udtalt, at den fremkalder mobning, er jo umiddelbart synlig for forældrene og andre voksne omkring barnet, som sædvanligvis vil sende barnet til øjenlæge af egen drift. Estimater omkring naturhistorien for skelen og brydningsfejl er usikre. Man har ikke nogen sikker viden om, hvor megen skelen og brydningsfejl, der svinder spontant. Mange tilfælde af skelen og brydningsfejl disponerer ikke til amblyopi. Valide tal herfor foreligger ikke. I modellernes estimater er således inkluderet former for skelen og brydningsfejl, som ikke har nogle behandlingsmæssige konsekvenser. Da man ikke kender naturhistorien for skelen og nedsat syn, vil studier, der undersøger forekomsten af de to tilstande, kunne komme til at overestimere denne pga. overdiagnostik af skelen og nedsat syn. Endelig er der mulighed for falsk positive fund, da ingen medicinsk test har en præcision på 100 %, hvilket også dokumenteres i NHS-rapporten. NHS-rapporten antager, at det lykkes at gennemføre en synsprøve på alle undersøgte børn. Det er næppe tilfældet, idet synsundersøgelse hos børn kræver barnets aktive medvirken. Mange børn er generte i treårsalderen, og det kan være vanskeligt for undersøgeren at få et svar ud af barnet. En rutineret undersøger vil dog næsten altid ved fireårsundersøgelsen kunne få en brugbar undersøgelse ved hjælp af forskellige pædagogiske metoder. Gode undersøgelser om livskvalitet og amblyopi er sparsomme, hvilket de britiske forfattere da også selv påpeger. De inkluderede studier om livskvalitet sammenblander nedsat livskvalitet som følge af skelen og brug af briller (påfaldende udsende) med nedsat livskvalitet ved amblyopi alene (angsten for at miste synet). NHS-rapporten anfører, at analyserne er robuste over for usikkerhed ved disse estimater, men pga. modellernes kompleksitet kan det være vanskeligt at vurdere dette udsagn. Manglende hensyn til sidegevinster ved screening for amblyopi Et blindt øje vil sædvanligvis begynde at skele udad. Et blindt øje kan skyldes en livstruende sygdom, herunder først og fremmest kræft i nethinden (retinoblastom*). Denne sygdom debuterer inden for de første leveår. Hvis den behandles i tide, dør kun ganske få børn. Andre årsager til skelen hos børn kan være svulster i hjernen eller medfødte infektionssygdomme. Traditionen har derfor været, at alle skelebørn bør undersøges af øjenlæge ikke kun for at tage hånd om et amblyopiproblem, men også for at 18 Synsscreening af førskolebørn

19 udelukke anden alvorlig, behandlingskrævende sygdom. NHS-rapporten behandler ikke dette aspekt. Amblyopi er defineret som synsnedsættelse uden tegn på sygdom på nethinde og synsnerve. Der findes en lang række øjensygdomme hos børn, der kan give nedsat syn, og som giver synlige forandringer i øjet. Mange af disse sygdomme kan behandles, hvis de opdages i tide. Disse former for synsnedsættelse falder i fagsprog ikke ind under begrebet amblyopi (da synlige forandringer findes). De pågældende børn fanges også ved synsscreeningen, men kommer ikke med, når man ved litteratursøgning kun søger på ordet amblyopi. De omtalte sygdomme er nok sjældne, men tilsammen har de formentlig en betydning. De økonomiske analyser vil formentlig blive mere rentable for screening, hvis disse årsager til synsnedsættelse også var med i beregningerne. Synsscreening fanger således også børn med både anden øjensygdom og systemisk sygdom, men de økonomiske analyser i NHS-rapporten tager ikke højde for denne gevinst. Modelopbygning og udførelse af de økonomiske analyser Forfatterne til denne KUMTV mener, at de anvendte modeller (Markov modellen og the post-screening lifetime model), modelopbygningen og analyserne er veludførte. Ud over de forskellige scenarieanalyser er der bl.a. gennemført relativt komplicerede statistiske analyser med henblik på at vurdere usikkerheden af eller variationen i de fundne resultater. Kombinationen af to øjne, forskellige lidelser (amblyopi, skelen og brydningsfejl) og screening på forskellige alderstrin giver mange forskellige udfaldsmuligheder og således også mange stadier i en Markov model. I den mest komplicerede udgave af modellen opererer forfatterne med overgangssandsynligheder. Selv om forfatterne efterfølgende anvender en simplificeret udgave af modellen, forekommer den stadig relativt kompleks, hvilket bl.a. medfører manglende gennemsigtighed. Det er muligt, at et lavere modelteknisk ambitionsniveau ville have medført andre resultater. Det skal også ses i lyset af, at ingen studier viser en effekt på livskvalitet af undgået amblyopi hos voksne, og denne viden har forfatterne formentlig haft inden modeludviklingen, så en hvilken som helst modelsimulation ville formentlig have fundet frem til en meget beskeden effekt i form af livskvalitetsgevinst og dermed relativt høje ICERs. Kriterier for screeningsprogrammer En række kriterier bør ifølge WHO og Sundhedsstyrelsen være opfyldt, før et screenings program kan anbefales. NHS-rapporten ser som nævnt kun på nogle af disse kriterier. For fuldstændighedens skyld gives her kort et bud på, i hvilken grad de fuldstændige 14 kriterier er opfyldt, når det gælder synsscreening af førskolebørn. NHSrapporten behandler kriterierne 1-5, 7-11 og 13. Forfatterne til denne KUMTV mener ikke, at de resterende ubehandlede punkter kunne have påvirket NHS-rapportens konklusioner. 1) Udgør sygdommen et væsentligt sundhedsproblem? Ja, for den enkelte, som bliver svagtsynet i alderdommen eller mister synet på det raske øje 2) Er der en accepteret og effektiv behandling for patienter med erkendt sygdom? Ja 3) Er diagnose og behandlingsfaciliteter tilgængelige? Ja 4) Kan sygdommen påvises i et latent eller tidligt symptomgivende stadium? Ja 19 Synsscreening af førskolebørn

20 5) Er der egnede tests eller undersøgelsesmetoder? Ja, men med lidt lav sensitivitet. Måske forbedres denne, ved at undersøgelsen foretages to gange 6) Er testen acceptabel for befolkningen? Ja. Det vil være sværere at forklare, hvorfor det ikke længere er nødvendigt at lave undersøgelsen 7) Er sygdommens forløb i ubehandlede tilfælde herunder udviklingen fra latent til manifest fase tilstrækkeligt belyst? Ja, men kun til en vis grad 8) Er behandlingsindikationerne klart definerede? Ja, for amblyopi, men ikke for skelen og brydningsfejl, hvor praksis nok er mere vekslende 9) Står omkostningerne ved sygdomsopsporing i rimeligt forhold til sundhedsvæsenets samlede udgifter? Nej, konklusionen i NHS-rapporten er, at omkostningerne ikke står i rimeligt forhold til udgifterne i en model med synssceening ved særskilte besøg hos ortoptist eller øjenlæge 10) Kan screeningsindsatsen blive en fortløbende proces og ikke en engangsforeteelse? Ja 11) Er screeningsmetodernes validitet, tekniske effektivitet og prædiktive værdi beskrevet? Kun til en vis grad 12) Er etiske, psykologiske og psykosociale konsekvenser af screening (inklusiv falsk negative og falsk positive svar) beskrevet? Nej, men de etiske, psykologiske og psykosociale konsekvenser af ikke at screene er heller ikke beskrevet 13) Er de sundhedsøkonomiske konsekvenser af screening beskrevet? Ja, for UK 14) Foreligger der detaljerede beskrivelser af organisation, styring, ressourcer, uddannelse og patientinformation? Sundhedsstyrelsen har udgivet en bekendtgørelse om børneundersøgelser i Danmark, og nye anbefalinger er undervejs. Ny viden En Cochrane-analyse fra 2009 (2) ser på, om der er evidens for, at synsscreening kan identificere de amblyope børn. Analysen konkluderer, at der ikke er tilstrækkelig evidens til at anbefale screening. Analysens forfattere påpeger dog, at det ikke nødvendigvis betyder, at man ikke bør screene. Konklusionen er blot et udtryk for, at der ikke er lavet gode, randomiserede undersøgelser, der belyser emnet. Analysen omhandler ikke omkostningerne ved screening. 20 Synsscreening af førskolebørn

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering 2010; 12(1) Tværdisciplinær og tværsektoriel

Læs mere

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(2) Rygestop i almen praksis

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS 3-2013

Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS 3-2013 Henrik Holton Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra Synscentralen Javel, men hvor dårligt skal synet være? 10 En undersøgelse fra Synscentralen i Vordingborg viser, at blandt ældre

Læs mere

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Når sygehus og kommune samarbejder om sårbehandling af patienter i eget hjem en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Når sygehus og kommune samarbejder om sårbehandling af patienter i eget hjem en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Når sygehus og kommune samarbejder om sårbehandling af patienter i eget hjem en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2 0 1 1 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2011; 11(2) Når sygehus

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED Ser du stadig godt nok? Synet er din vigtigste sans, da ca. 70 % af alle dine sanseindtryk kommer fra øjnene. Hos næsten alle mennesker udvikler synet sig livet

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og

Læs mere

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

Introduktion til sundhedsøkonomi

Introduktion til sundhedsøkonomi Introduktion til sundhedsøkonomi Lars Ehlers Center for Folkesundhed Definition af økonomi: Studiet af hvordan mennesker og samfund vælger med eller uden brug af pengefastsættelse at anvende knappe ressourcer,

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Trafiksyn Indhold 3 3 5 7 7 9 11 12 14 16 17 18 Synet og trafiksikkerhed Synskrav og kørekort Kørekortes gyldighed Synskrav til kørekort Synsstyrken Test din synsstyrke Synsfeltet Dobbeltsyn Kontrast og

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Øjenhelsetjeneste til udviklingshæmmede oversigt og anbefalinger

Øjenhelsetjeneste til udviklingshæmmede oversigt og anbefalinger Øjenhelsetjeneste til udviklingshæmmede oversigt og anbefalinger Af Mette Warburg og Ruth Riise Videncenter for Synshandicap 1 Øjenhelsetjeneste til udviklingshæmmede oversigt og anbefalinger Af Mette

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi

Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi Dansk Oftalmologisk Selskab Dansk Oftalmologisk Selskab nedsatte 11. oktober 2007 et udvalg med følgende opgaver: 1. At beskrive afgrænsningen af refraktionskirurgi

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Der er mange former for aldersrelaterede funktionsnedsættelser. For synets vedkommende er der flere store folkesygdomme,

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi?

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Christian Kronborg Lektor i sundhedsøkonomi Institut for Sundhedstjenesteforskning Sundhedsøkonomi Agenda Finansiering af det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Hvad er glaukom? Glaukom (grøn stær) er en kronisk øjensygdom, som rammer cirka 2% af befolkningen, overvejende ældre. Sygdommen,

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

VÅD AMD alderspletter på nethinden

VÅD AMD alderspletter på nethinden VÅD AMD alderspletter på nethinden Indhold 3 3 4 5 5 8 10 10 Våd AMD truer læsesyn og kørekort inden for få uger Test dit syn regelmæssigt Symptomer på våd AMD Lægelig konstatering af våd AMD Behandling

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5)

versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5) Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2012 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5) Metal-metal

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Se skarpt. på både kort og lang afstand

Se skarpt. på både kort og lang afstand Se skarpt på både kort og lang afstand Indholdsfortegnelse Et klart overblik Alderssyn presbyopi...4 Årsager...5 Behandlingsmuligheder...7 Multifokallinsen...8 Brillen i øjet...10 LenSx linsebehandling

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes.

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes. Aalborg Aarhus Herning Esbjerg København Øjnene i fokus Danmark Tyskland Kina Se skarpt uden briller eller kontaktlinser Vi glæder os til at høre fra dig 7027 4553 www.euroeyes.dk www.euroeyes.dk Velkommen

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet]

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM Maculadegeneration [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 2 Hvad betyder macula og degeneration? Macula

Læs mere

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet og forbedre synet hos patienter med AMD Et nyt mini-teleskop kan nu indopereres i øjet som ved en grå stær operation og forstørre nethindebilledet på et område

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Rundt om en tidlig palliativ indsats

Rundt om en tidlig palliativ indsats Fri innkommet artikkel Karen Marie Dalgaard Rundt om en tidlig palliativ indsats tidlig palliativ indsats, metoder, barrierer, hospitaler Denne artikel bidrager til en forståelse af de udfordringer, det

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Klinikchef Per Gandrup Klinik Kirurgi og Kræftbehandling Kan vi bruge KRIS til dette? Regeringen overvejer prioriteringsinstitut Af Ole Nikolaj Møbjerg Toft 12.

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden Er nærsynethed Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt Nærsynethed et vokseproblem Nærsynede øjne er for lange, dvs. at billeddannelsen finder sted i et plan foran nethinden, hvorved billedet på nethinden

Læs mere

Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening

Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening Ny rapport fra DSI Institut for Sundhedsvæsen: Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening Sammenfatning Lone Bilde Susanne Reindahl Rasmussen DSI Institut for Sundhedsvæsen Oktober 2006

Læs mere

Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens

Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens Jørgen Feldbæk Nielsen Professor, overlæge dr.med Hjerneskaderehabilitering Hvordan kan vi være sikre på at vi får noget for pengene? Hvilken evidens

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

8 gode grunde til at behandle demens

8 gode grunde til at behandle demens 1580-06 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig 1580-06

Læs mere

Vaccination mod rotavirus en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Vaccination mod rotavirus en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Vaccination mod rotavirus en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2012 Medicinsk Teknologivurdering 2012; 14(1) Vaccination mod rotavirus en medicinsk teknologivurdering; Sammenfatning Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

Grøn stær en snigende synstrussel!

Grøn stær en snigende synstrussel! Linsen Hornhinden Nethinden Figur 1 Nyt fra forskningsfronten Grøn stær en snigende synstrussel! Omkring 40.000 danskere er diagnosticerede og i behandling imidlertid er skønsmæssigt dobbelt så mange ramt

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Information om grøn stær

Information om grøn stær Information om grøn stær Glaukom Indholdsfortegnelse Hvad er glaukom? 1 Symptomer på glaukom 3 Årsag til glaukom 5 Øjentrykket 5 Forskellige former for glaukom 7 Kronisk åbenvinklet glaukom 7 Lukketvinklet

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 3. april 2014 Program - Introduktion af workshoppens

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

Sikker senior - bag rattet

Sikker senior - bag rattet Sikker senior - bag rattet Side 1 Side 2 Sikker bag rattet Bare fordi du er kommet lidt op i årene, har du ikke nødvendigvis problemer som bilist. Men det kan være rart at vide, hvad du kan gøre for at

Læs mere

OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed

OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed Nørrebrogade 8000 Aarhus C Tlf. 8949 3247 www.sundhed.dk OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 1/2011-0527 patientinformation ØJENAFDELING

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Se skarpt på både kort og lang afstand. Korrektion af alderssyn

Se skarpt på både kort og lang afstand. Korrektion af alderssyn Se skarpt på både kort og lang afstand Korrektion af alderssyn 2 Alderssyn Presbyopi Alderssyn (Presbyopi) gør sig som regel gældende omkring 40-50-års-alderen. Bogstaver fremstår utydelige og bliver svære

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED - OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) 2005 INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED Indvandreres sundhed og sygelighed - opgørelse af behandlingsrater (2002) 1 Etniske minoriteters sundhed og sygelighed - opgørelse

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen DASYS Forskningsråd: Implementeringsforskning. Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen Simpsons Paradoks Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Københavns Universitet 1 Simpsons Paradoks -Et emnearbejde om årsag og sammenhæng

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere