Årsberetning 2006/2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2006/2007"

Transkript

1 Årsberetning 2006/2007

2 Indhold Hvilke indtægter har Øjenforeningen? Hvilke udgifter har Øjenforeningen? Præsidiets beretning om Øjenforeningens virksomhed i 2006/2007 Øjenforeningens 1. uddeling af forskningsstøtte 2006 Øjenforeningens 2. uddeling af forskningsstøtte 2006 Øjenforeningen takker for forskningsstøtten i 2006 Øjenforeningen er for alle uanset synsfunktion. Det er ikke en patientforening, men en brugerforening, som virker for øjensagen ved at støtte forskningen i øjensygdomme, øge serviceniveauet for øjenpatienter og udvide kendskabet til øjensygdomme og symptomerne herpå. Herved kan antallet af øjenpatienter reduceres på sigt. Øjenforeningen har siden 1982 ydet forskningsstøtte til bekæmpelse af synstruende sygdomme ved årlige donationer på ca. 3,0 mio. kr., der stammer fra private fonde, arv og gaver, medlemskontingenter samt tips- og lottomidler. Desuden udfører vi en betydelig oplysningsindsats via medlemsbladet VÆRN OM SYNET, informationsbrochurer, medlemsmøder i de 16 lokalafdelinger og hjemmesiden Vis os din sympati og støt denne indsats ved at blive medlem det har ca valgt at gøre men vi beder om, at mange flere slutter op også dig.

3 Hvilke indtægter har Øjenforeningen? Indtægterne kan henføres til følgende hovedgrupper: Gaver fra fonde og private Arv Finansielle indtægter Offentlige tilskud Kontingenter Øjenforeningens indtægter udgjorde 5,7 mio. i 2006 mod 5,5 mio. i Bag denne tilsyneladende stabilitet ligger der imidlertid nogle store Indtægter ,7 mio. kroner Kontingenter Finansielle indtægter 25% 9% 29% Arv 22% Fonde 15% Offentlige tilskud

4 svingninger, idet arveindtægterne er øget med 1,0 mio. kr., og støtten fra fonde er øget med 0,4 mio. kr., medens de finansielle indtægter er faldet med 1,0 mio. kr. primært som følge af kursreguleringer på værdipapirer. Øjenforeningen søger at stabilisere sine indtægter i form af gaver fra fonde og arv, som tilsammen står for halvdelen af Øjenforeningens indtægter. Det sker dels i form af en kampagne, hvor Øjenforeningen appellerer til at støtte foreningen med testamentariske gaver og dels ved en målrettet henvendelse til fonde om støtte til konkrete projekter. Med hensyn til finansielle indtægter har Øjenforeningen valgt at hæve den maksimale grænse for placering af værdipapirbeholdningen i aktier fra 20% til 30% i forsøget på at opnå et højere afkast, men under bevarelsen af lav investeringsrisiko. Hvilke udgifter har Øjenforeningen? Øjenforeningens udgifter fordeler sig på følgende hovedposter: Forskning Oplysnings- og informationsvirksomhed Administrationsomkostninger Øjenforeningens udgifter i 2006 udgjorde 7,3 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til Også fordelingen på de 3 hovedposter er uændret, således at de formålsbestemte udgifter til forskning samt oplysning og

5 Udgifter ,3 mio. kroner Administration 19% 43% Forskning 38% Oplysning/ information information udgør 81% af de samlede udgifter, medens administrationsudgifterne har en andel på 19%. Selv om udgifterne er holdt i ro, overstiger de indtægterne med 1,6 mio. kr., idet Øjenforeningen ikke har ønsket at reducere udgifterne til de formålsbestemte omkostninger, eftersom Øjenforeningens tiltag til øgning af indtægterne forventes at give positive resultater indenfor et kortere åremål.

6 Præsidiets beretning om Øjenforeningens virksomhed 2006/2007 v/præsident, tidl. præsident for Sø- og Handelsretten, Frank Poulsen Atter et år er henrunden, og denne gang betyder det, at Øjenforeningen runder 25 år. 25 år er egentlig ikke meget at rose sig af i hvert fald ikke, når man har nået en alder som jeg. Men alligevel: Når man betragter Øjenforeningen i sammenhæng med øjenfaget, så må det fastslås, at udviklingen har været voldsom i de 25 år. Tag f.eks. grå stær operation - den tager i dag minutter, hvor den tidligere tog timer. Og antallet af årlige operationer er steget fra ca til nu at være over Når det gælder grøn stær, er antallet af operationer næsten halveret på grund af udviklingen af tryksænkende medicin, der fungerer stadig mere effektivt, og operationerne kræver efterhånden sjældent indlæggelse, men klares ambulant. Diabetisk nethindesygdom som årsag til blindhed og svagsyn er faldet betragteligt som følge af iværksættelse af screeningsprogrammer til opsporing af sygdommen, som kan behandles ved tidlig indgriben via laserbehandling og kontrol af blodsukker og blodtryk. AMD - alderspletter på nethinden - rammer en stor del af den ældre befolkning, som derved risikerer at miste læsesynet. Tidligere var der ikke meget at stille op, men i dag ved vi, at vitamin- og mineralindtag i store mængder reducerer risikoen for, at AMD-patienter mister læsesynet. Og netop i år er en ny effektiv behandling af våd AMD introduceret, som har ført til, at sygdommens destruktive indvirken på

7 Øjenforeningens medlemsudvikling juni juni 2007 Antal medlemmer jun 2004 aug okt 2004 dec 2004 feb apr 2005 jun 2005 aug 2005 okt 2005 dec 2005 feb 2006 apr 2006 jun 2006 aug 2006 okt 2006 dec 2006 feb 2007 apr 2007 jun 2007 læsesynet standses, og at nogle patienter endda oplever, at en del af det tabte læsesyn genvindes. Myopi, altså nærsynethed, må i visse tilfælde afhjælpes ved stærk optik. Udviklingen af laser-behandling gennem de sidste år har ført til stadig forbedrede resultater med den konsekvens, at ca årligt får afhjulpet eller nedsat deres nærsyn betragteligt. Flere eksempler på øjensygdomme, som der er opnået forbedrede resultater for behandlingen af, kunne nævnes. En glædelig udvikling, som Øjenforeningen har haft sin betydende andel i, helt i overensstemmelse med foreningens vigtigste formål.

8 Ny Kongensgade København V Tlf Giro vos_at kunne se.indd :38:43 vos_test-dit-syn.indd :05:06 At kunne se er en gave fra Vorherre! At kunne vedblive med at se, er ofte et resultat af øjenforskningen... Støt øjensagen ved at støtte forskningen nu og glæd dig over at følge udviklingen: Forbedrede behandlingsteknikker Kortere behandlingstid Øget mulighed for forebyggelse og helbredelse Almennyttig forening godkendt som skattefri modtager af gaver Øjenforeningen kæmper for mennesker ramt af øjensygdom. DU kan også bidrage til denne indsats! Glæden ved at give, mens du lever, er den største! Er du med til at glæde andre, glæder du også dig selv. Vort mål: Bevarelse af synet livet igennem for alle! Test dit syn, før det er for sent... Ellers risikerer du syn og kørekort! Synstruende sygdomme har det med at komme snigende. Patienten aner ikke uråd. Synet virker normalt i trafikken såvel som i det daglige virke. Men pludselig sker der en ændring synet forvanskes tilsyneladende uden varsel. Øjenlægen fortæller dig, at du er ramt af en synstruende sygdom og hvad der virker chokerende det mistede syn er tabt for altid! Forklaringen er som oftest, at dit syn er angrebet i det ene øje, hvorefter hjernen kompenserer herfor ved at lade dit syn foregå via det raske øje. De alvorlige øjensygdomme optræder for det meste fra 50 års alderen og tiltager i forekomst ved stigende alder. Det er vigtigt med rettidigt indgreb fra øjenlæge, hvis du ikke skal miste syn. Men det kræver, at du selv tester dit syn regelmæssigt på begge øjne. Det kan ske ved, at du skiftevis holder hånden for det ene øje, fx når du ser TV, og ser efter, om alt virker normalt. Ser du uregelmæssigheder med det ene øje, såsom et uskarpt felt i midten, en skygge til siden eller forvansket tekst trods brug af alm. brille, så søg øjenlæge snarest. Vil du vide mere så se ind på Vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved forskning, oplysning og rettidig behandling Foreningens økonomiske situation har de seneste år båret præg af, at udgifterne, selv om de er holdt i ro, har oversteget indtægterne betydeligt. Øjenforeningen kunne godt have fremkaldt et rundt 0 i regnskabet i stedet for et underskud. Dette ville imidlertid indebære omtrent en halvering af den årlige forskningsstøtte. Denne løsning har hovedbestyrelsen fravalgt, dels fordi man har iværksat flere aktiviteter, der taler for, at den økonomiske situation indenfor en kortere årrække vil blive væsentligt forbedret, og dels fordi Øjenforeningen er solidt funderet økonomisk på grund af tidligere tiders gunstige indtægtsudvikling, som har gjort det muligt at etablere en solid egenkapital, så foreningens eksistens er sikret en rimelig tid fremover. Det er først og fremmest udeblevne testamentariske gaver, som har fremkaldt skuffende regnskabstal. Øjenforeningen gør en ihærdig indsats for at ændre denne tilstand i form af annoncekampagner, der appellerer om støtte. Resultaterne af denne kampagne ser lovende ud, og vi har derfor de bedste forhåbninger. Det er virkelig væsentligt, at befolkningen får øjnene op for, at det på mange måder kan være lige så væsentligt at støtte - som i vores tilfælde - forbedring af livskvalitet, som at redde liv. Øjenforeningen trænger som sagt til økonomisk opbakning, og vi kan da med glæde konstatere at have fået dette fra en bred vifte af fonde, som også i år har udmøntet sig i smukke beløb, som dækker ca. 40% af den forskningsstøtte, som Øjenforeningen har afsat til fremme af øjenforskningen. Øjenforeningen er meget taknemmelig herfor, og det ved de fonde, der betænker os. Øjenforeningen har også behov for en bred folkelig opbakning, og her kniber det lidt til trods for, at de mange tusinde helbredende behandlin-

9 annonce_185x252_1.indd :23:48 vos_210x275 1.indd :32:15 Fortjener vi ikke alle, at kunne bevare synet livet ud? Fortjener vi ikke alle, at kunne bevare synet livet ud? FOTO: SCANPIX Støt Øjenforeningen så støtter du øjenforskningen det er vejen frem mod målet: et godt syn for alle! Det kræver midler den offentlige støtte rækker ikke til behovet et privat initiativ er påkrævet. Støt Øjenforeningen så støtter du øjenforskningen det er vejen frem mod målet: et godt syn for alle! Det kræver midler den offentlige støtte rækker ikke til behovet et privat initiativ er påkrævet. Bak op om Øjenforeningen som almenvelgørende forening er vi fritaget for skat af gaver og arv, der således går ubeskåret til Øjenforskningen. FOTO: SCANPIX Bak op om Øjenforeningen som almenvelgørende forening er vi fritaget for skat af gaver og arv, der således går ubeskåret til Øjenforskningen. Jeg ønsker at få tilsendt yderligere information Jeg ønsker at blive ringet op på tlf.: Navn: Adresse: Øjenforeningen Værn Om Synet Ny Kongensgade København V Jeg ønsker at få tilsendt yderligere information Jeg ønsker at blive ringet op på tlf.: Navn: Adresse: Postnr.: By: Øjenforeningen Værn Om Synet Ny Kongensgade København V Postnr.: By: ger, som det er lykkedes at gennemføre i de senere år, burde skabe mere interesse om foreningen og også kendskab til vort arbejde og indsats. Lidt glædeligt er der dog at sige: Medens medlemstallet i perioden konstant var faldende, er det de seneste år steget med ca. 30% til ca Det er i den forbindelse glædeligt at konstatere 100% opbakning fra landets offentlige øjenklinikker på sygehusene. Også firmamedlemskaber blandt øjenlægerne har været smukt stigende som følge af en brevkampagne fra sekretariatet, medens en tilsvarende positiv opbakning fortsat efterlyses blandt optikerne. Med hensyn til oplysning fortsætter bladet VÆRN OM SYNET med at profilere Øjenforeningen på en god og saglig måde, som giver positive tilbagemeldinger fra læserkredsen, også i form af en medlemsindmeldelse, svarende til ca. 25% af nytilkomne medlemmer. En ny brochure er blevet publiceret om Vitaminer og mineraler mod AMD. Brochuren har været en sådan succes, at den nu er optrykt i 4. udgave med et samlet oplag på over eksemplarer. Jeg synes derfor, der er anledning til at konstatere her i 25-året for Øjenforeningens stiftelse, hvor mange tanker går tilbage til de mennesker, som startede det hele, at der er belæg for at have optimismen i behold, når der skues ind i fremtiden. Nogle af os vover ikke at se 25 år fremover, men vi kan dog fortsat udtrykke glæde og forhåbninger for den nærmeste årrække og ønske hinanden til lykke.

10 Øjenforeningens 1. uddeling af forskningsstøtte 2006 Øjenforeningen uddelte forskningslegater for 3 mio. kr. i 2006, omkring halvdelen eller 1,4 mio. kr. blev uddelt ved Øjenforeningens første legatuddeling i januar fordelt på 8 projekter. 10

11 Legatmodtagerne fra venstre: Ulrik Christensen, Mikkel Funding, Carl Martin Vinten, Kim Nielsen, Kristian Krøyer og Miriam Kolko. Jan Johannes Enghild var fraværende. Kristian Krøyer, læge, Glostrup Hospital fik kr. i legatstøtte, hvoraf de kr. blev doneret af Carl og Nicoline Larsens Fond. Projektet har tidligere modtaget legatstøtte fra Øjenforeningen takket være betydelige bidrag fra Carl og Nicoline Larsens Fond. Projektet har til hensigt at udvikle en prognostisk metode med det formål at forbedre succesraten for kirurgisk behandling af maculahul, som opstår centralt i nethinden, og er stærkt synsforstyrrende. Indgrebet er meget belastende for patienten, idet denne er tvunget til at anbringe sig med ansigtet rettet nedad i 10 timer om dagen i de første 5 dage, for at hullet kan lukkes. Alligevel er det kun halvdelen, der genvinder læsesynet. Projektet sigter mod at opstille prognosemodeller, som kan 11

12 sandsynliggøre i hvilke tilfælde, der ikke kan genvindes læsesyn for herved at skåne patienter for belastningen samt udnytte øjenafdelingens ressourcer alternativt. Ulrik Christensen, læge, klinisk assistent, ph.d.-studerende, Glostrup Hospital modtog kr. til støtte for et projekt, der ligeledes omhandler maculahul (se ovenfor) og operation heraf. Projektet er beskrevet i VÆRN OM SYNET 2007/1. Carl Martin Vinten, reservelæge, akademiingeniør, Glostrup Hospital modtog kr. til fortsættelse af sit projekt, som har til formål at afdække en række mekanismer, der har betydning for udviklingen af diabetisk maculaødem (hævelse omkring den gule plet p.g.a. sukkersyge). Miriam Kolko, kursuslæge, seniorforsker, Glostrup Hospital blev støttet med kr. til at undersøge betydningen af de celleforandringer, som fremkaldes ved AMD (alderspletter), og især hvorvidt disse er påvirket af et særligt enzym. Projektet er beskrevet i VÆRN OM SYNET 2006/3. Jan Johannes Enghild, lektor, molekylærbiologisk Institut, Århus Universitet blev støttet med kr. til at fortsætte studierne af hornhindens proteinsammensætning i såvel normale som syge hornhinder. Ved at identificere de forandringer i protein-sammensætningen, som forårsager sygdomsudvikling, dannes forudsætningen for en fremtidig udvikling af en effektiv medicin og for indhentning af nyttig viden i forbindelse med udvikling af kunstige hornhinder. 12

13 Mikkel Funding, reservelæge, ph.d., Århus Sygehus modtog et legat på kr. til at fortsætte sine studier om guldioners anvendelighed til behandling af regnbuehindebetændelse. Kim Nielsen, molekylærbiolog, ph.d., Århus Sygehus modtog kr. fra Betsy, Dagny og Caja Bojesens Mindefond til at gennemføre genetisk diagnostik af arvelige hornhindesygdomme for derved at opnå en tidligere og mere sikker diagnostik, som kan sikre et bedre behandlingsforløb. Projektet vil blive gennemført på basis af analyser af væv fra forskningsbiobanken på Århus Sygehus. Kim Nielsen modtog tillige kr. til støtte for undersøgelser af sygdommen keratoconus, som fører til en kegleformet udformning af hornhinden med store synsforstyrrelser for den ramte. Projektet vil dels undersøge hyppigheden af keratoconus i Danmark baseret på data fra Landspatientregistret og dels undersøge, et bestemt gens indflydelse på udviklingen af sygdommen og endelig vurdere et bestemt proteins indflydelse på hornhindens epithelceller hos keratoconus-patienter. 13

14 Legatmodtagerne ved 2. legatuddeling forrest fra venstre: Astrid Rosenstand Lou, Carina Slidsborg, Karen Bjerg Pedersen, Anna Tsakiri. Øjenforeningens 2. uddeling af forskningsstøtte 2006 Øjenforeningens 2. uddeling af forskningsstøtte 2006 fandt sted den 6. juni 2007 i København, hvor 1,6 mio. kr. fordelte sig på 9 forskningsprojekter. Den første uddeling beløb sig til 1,4 mio. kr., og Øjenforeningens samlede støtte for 2006 udgjorde således 3,0 mio. kr. 14

15 Bagerst fra venstre: Mogens Holst Nissen, Tobias Torp Pedersen, Nina Jacobsen og Lars Hansen. Hans Eiberg var ikke til stede. Følgende forskere modtog legater ved uddelingen i København: Karen Bjerg Pedersen, læge, klinisk assistent, Odense Universitetshospital modtog et legat på kr. fra Carl og Nicoline Larsens Fond til undersøgelse af et nyt lægemiddel, Avastin, og dettes effekt på våd AMD samt omfanget af eventuelle bivirkninger. Studiet vil blive udført som et pilot-projekt overfor 23 patienter, som ikke har vist sig 15

16 egnet til traditionel behandling med varm eller kold laser. Projektet kan ses som første fase til endelig godkendelse af Avastin til behandling af AMD. Hans Eiberg, lektor ved Instituttet for Medicinsk Biokemi og Genetik, Panum Instituttet, Københavns Universitet modtog et legat på kr. til identifikation af mutationen i det gen, som fremkalder medfødt grå stær - en medfødt øjenlidelse, som kan føre til svagsyn, hvis der ikke opereres rettidigt. Projektet blev påbegyndt for mere end 10 år siden, og det er herved lykkedes at udelukke en snes gener, således at der nu kun resterer 2-3 kandidatgener for sygdommen, som skal undersøges nærmere. Det ansøgte legat vil blive benyttet til indkøb af forskellige kemikalier, enzymer og materialer til at gennemføre en DNA-sekventering. Lars Hansen, cand.scient, ph.d., Panum Instituttet, Københavns Universitet modtog kr. til kortlægning af den molekylære baggrund for grå stær, som vil kunne bidrage til forståelsen af såvel aldersbetinget som diabetes-betinget grå stær. Det kliniske materiale er baseret på over 1000 grå stær patienter i perioden Studiet tjener til at afdække linsens opbygning, udvikling og vedligeholdelse ved analyse af interaktionen mellem specifikke proteintyper, som kan anvendes til beskrivelse af påviste mutationer. Mogens Holst Nissen, lektor, dr.med., Medicinisk Anatomisk Institut, Panum Instituttet, Københavns Universitet modtog kr. til støtte for en undersøgelse, som vil søge at identificere de stoffer, der påvirker udviklingen af regnbuehindebetændelse i dennes allerførste faser. Erhvervelsen af denne viden vil kunne danne basis for en målrettet behandlingsstrategi med farmaka, der blokerer de tidlige trin i betændelsesreaktionen. Regnbuehindebetændelse udgør en væsentlig gruppe af øjensygdomme, 16

17 som i nogle tilfælde medfører varig synsreduktion. En forståelse af de mekanismer, der fører til sygdomsudviklingen, kan være af afgørende betydning for behandling til bevarelse af synsfunktionen. Nina Jacobsen, læge, ph.d.-studerende, Statens Øjenklinik modtog et legat på kr. fra Bagenkop Nielsens Myopi-Fond til et 3-delt studie: 1) Beskrivelse af forekomsten af nærsynethed (myopi) blandt ca værnepligtige fra Studiet søger at påvise en eventuel udvikling sammmenlignet med tilsvarende undersøgelser i 1882 og ) Et studie baseret på 349 unge type 1-diabetikere med det formål at påvise en eventuel sammenhæng mellem diabetes og nærsynethed. 3) Et studie baseret på 156 medicinstuderende med det formål at påvise en eventuel sammenhæng mellem motion og nærsynethed. Tobias Torp-Pedersen, cand.med., introduktionsstipendiat, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut modtog en forskningsstøtte på kr. med det formål at afdække de forhold under graviditet, som kan øge risikoen for skelen hos det ufødte barn. Studiet vil basere sig på et tidligere undersøgelsesmateriale af børn, hvoraf over udgjorde lægebekræftede tilfælde af skelen. Astrid Rosenstand Lou, klinisk assistent, læge, Øjenklinikken, Rigshospitalet modtog et legat på kr. til at undersøge, om synsbarken i hjernen er i stand til at kompensere for nedsat visuelt input ved grå stær samt undersøge, hvorledes synsbarken tilpasser sig en hurtig restitution af visuelle input efter gennemført operation af grå stær. Undersøgelsen kan muligvis føre til nye behandlingsmuligheder i form af kunstig stimulering af synsbarken ved blindhed. 17

18 Carina Slidsborg, reservelæge, introduktionsstilling i oftalmologi, Rigshospitalet modtog et forskningslegat på kr. til undersøgelse af synshandicap hos for tidligt fødte børn, hvor en af de væsentligste årsager til synshandicap er nethindesygdommen ROP eller præmaturitets retinopati. Formålet er at undersøge forekomsten af ROP gennem de sidste 18 år for at finde forklaringen på, at antallet af børn med ROP er fordoblet indenfor den sidste 5-års periode. Studiet vil også omfatte en påvisning af forskellene i behandlingseffekten af de anvendte behandlingsformer (cryo- og laserterapi). Endelig vil årsagerne til svagsyn og blindhed hos for tidligt fødte børn blive søgt afklaret. Anna Tsakiri, læge, klinisk assistent, Forskningsenheden for Synsnervebetændelse og Sclerose, Glostrup Hospital, modtog et legat på kr. til undersøgelse af synsnervebetændelse, som er et debutsymptom hos ca. 20% af patienter med multipel sclerose. Der findes ikke i øjeblikket behandling af synsnervebetændelse. Projektet omfatter et placebo-kontrolleret forsøg baseret på 64 patienter med akut synsnervebetændelse, som vil blive behandlet med stoffet simvastatin, som er egnet til at indgå i en kombinationsbehandling med andre farmaka til behandling af multipel sclerose og med mulighed for behandling af synsnervebetændelse. Studiet er således dobbeltsigtet rettet mod såvel multipel sclerose som synsnervebetændelse. 18

19 Øjenforeningen takker for forskningsstøtten i 2006 Øjenforeningens Fagkyndige Komité har valgt 17 forskningsprojekter til bekæmpelse af øjensygdomme blandt ansøgningerne i 2006 til at modtage en samlet forskningsstøtte på 3,0 mio. kr. Øjenforeningen kan kun opretholde dette støtteomfang takket være de gaver, som foreningen modtager til forskningsformål. For året 2006 takker Øjenforeningen derfor flg. gavegivere på det varmeste: Bagenkop Nielsens Myopi- Fond Betzy, Dagny og Caja Bojesens Mindefond Carl og Nicoline Larsens Fond E. Levy Edith og Søren T. Lyngsø Emilie og Peter Lunds Fond Fabrikant Chas. Otzens Fond Frantz Hoffmanns Mindelegat Grethe Søllings Fond Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond Gudrun Nielsen Harry Lykke Hansen og Hustrus Mindefond Henrik Bagger Sørensen og Anna Sørensens Fond Jørgen Bonde Christensen K.C. Nielsens Fond Karen Lorenzen Lemvigh-Müller Fonden Nordea Danmark Fonden Skandinavisk Tobak Snedkermester Axel Wichmann og fru E.W s Fond The John & Birthe Meyer Foundation Inc. Torben og Alice Frimodts Fond 19

20 Ny Kongensgade København V Telefon Fax Design: 07/07 Bording

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

VÅD AMD alderspletter på nethinden

VÅD AMD alderspletter på nethinden VÅD AMD alderspletter på nethinden Indhold 3 3 4 5 5 8 10 10 Våd AMD truer læsesyn og kørekort inden for få uger Test dit syn regelmæssigt Symptomer på våd AMD Lægelig konstatering af våd AMD Behandling

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Øjenforeningens legatuddeling. af forskningslegater 2009

Øjenforeningens legatuddeling. af forskningslegater 2009 Legatmodtagerne siddende fra venstre: Julia Bech-Azeddine, Ann-Cathrine Larsen, Sarah Linéa von Holstein, Henrik Vorum, Gitte Juul Almind, Miriam Kolko. Øjenforeningens uddeling af forskningslegater 2009

Læs mere

Vitaminer og mineraler mod AMD. (Alderspletter på nethinden)

Vitaminer og mineraler mod AMD. (Alderspletter på nethinden) Vitaminer og mineraler mod AMD (Alderspletter på nethinden) Indhold 3 5 6 6 Hvordan forløber AMD? Hvilken vitamin- og mineralbehandling har vist sig effektiv? Kan anden medicin indtages sammen med vitamin-

Læs mere

guide øjensygdomme Sådan forebygger du Test dig selv 2sid0er 10 gode råd til at bevare et skarpt syn

guide øjensygdomme Sådan forebygger du Test dig selv 2sid0er 10 gode råd til at bevare et skarpt syn Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2sid0er Sådan forebygger du øjensygdomme 10 gode råd til at bevare et skarpt syn Test dig selv De skjulte øjensygdomme INDHOLD I

Læs mere

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden)

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden) AMD Vitaminer og mineraler mod (Alderspletter på nethinden) Indhold 3 5 6 6 7 Hvordan forløber AMD? Hvilken vitamin- og mineral-behandling har vist sig effektiv? Kan anden medicin indtages sammen med vitamin-

Læs mere

skuffer forventningerne

skuffer forventningerne Nyt fra forskningsfronten Storstilet forsøg på at nedbringe risikoen hos AMDpatienter for at få Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Våd AMD skuffer forventningerne 16 AMD-patienter med Tør AMD har

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 14 14 14 14 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at

Læs mere

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet og forbedre synet hos patienter med AMD Et nyt mini-teleskop kan nu indopereres i øjet som ved en grå stær operation og forstørre nethindebilledet på et område

Læs mere

AMD. Alderspletter på nethinden

AMD. Alderspletter på nethinden AMD Alderspletter på nethinden Indhold 4 6 7 8 9 10 Hvad er AMD? Symptomer ved AMD Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling af AMD Der er anden hjælp at hente Hvad skal jeg gøre, hvis mit

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at hente? 7 7 8 8 9 11 12 Hvis du vil

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om (den gule plet) Af Sara Brandi Bloch læge Øjenafdelingen Glostrup Hospital FIGUR 1 Det retinale pigmentepitel Værd at vide om Af Michael Larsen professor, overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital

Læs mere

Grøn stær en snigende synstrussel!

Grøn stær en snigende synstrussel! Linsen Hornhinden Nethinden Figur 1 Nyt fra forskningsfronten Grøn stær en snigende synstrussel! Omkring 40.000 danskere er diagnosticerede og i behandling imidlertid er skønsmæssigt dobbelt så mange ramt

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Trafiksyn Indhold 3 3 5 7 7 9 11 12 14 16 17 18 Synet og trafiksikkerhed Synskrav og kørekort Kørekortes gyldighed Synskrav til kørekort Synsstyrken Test din synsstyrke Synsfeltet Dobbeltsyn Kontrast og

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Grøn stær. (Glaukom)

Grøn stær. (Glaukom) Grøn stær (Glaukom) Indhold 3 4 6 7 9 9 10 12 13 16 16 17 20 Hvad er grøn stær (glaukom)? Symptomer Hvad gør øjenlægen? Hvordan behandles grøn stær? Hvis du vil vide mere... Øjentrykket Synsnerven Synsfeltet

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Der er mange former for aldersrelaterede funktionsnedsættelser. For synets vedkommende er der flere store folkesygdomme,

Læs mere

Fra hjertet. Arv og gaver forlænger livet

Fra hjertet. Arv og gaver forlænger livet Fra hjertet Arv og gaver forlænger livet 40 års fremskridt i forskning i hjertekarsygdomme Et stærkt engagement for at redde liv Arv og gaver gør en forskel Bekæmpelse af hjertekarsygdomme - nu og i fremtiden

Læs mere

Årsberetning 2013/2014

Årsberetning 2013/2014 Årsberetning 2013/2014 Indhold 4 6 8 18 34 Hvilke indtægter har Øjenforeningen? Hvilke udgifter har Øjenforeningen? Beretning fra Hovedbestyrelsens formand 2013/2014 Øjenforeningens uddeling af forskningslegater

Læs mere

AMD. Alderspletter på nethinden

AMD. Alderspletter på nethinden Alderspletter på nethinden Indhold 4 6 7 8 9 10 10 12 14 14 17 18 Hvad er? Det normale øje Maculas tidlige aldersforandringer Symptomer ved Undersøgelse hos øjenlægen Udvikling af Tør Våd Forebyggelse

Læs mere

Hornhindetransplantation

Hornhindetransplantation Af Kim Nielsen Teknisk chef, cand.scient. ph.d. Den Danske Hornhindebank Øjenafdelingen, Århus Sygehus FIGUR 1 Syg hornhinde Flere års ventetid på hornhindetransplantation Af Jesper Hjortdal Medicinsk

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Hvad er glaukom? Glaukom (grøn stær) er en kronisk øjensygdom, som rammer cirka 2% af befolkningen, overvejende ældre. Sygdommen,

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED Ser du stadig godt nok? Synet er din vigtigste sans, da ca. 70 % af alle dine sanseindtryk kommer fra øjnene. Hos næsten alle mennesker udvikler synet sig livet

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Grøn stær. (Glaukom)

Grøn stær. (Glaukom) Grøn stær (Glaukom) Indhold 3 4 6 7 9 9 10 12 13 16 16 17 20 Tekst: Hvad er (glaukom)? Symptomer Hvad gør øjenlægen? Hvordan behandles? Hvis du vil vide mere... Øjentrykket Synsnerven Synsfeltet To former

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Øjenhelsetjeneste til udviklingshæmmede oversigt og anbefalinger

Øjenhelsetjeneste til udviklingshæmmede oversigt og anbefalinger Øjenhelsetjeneste til udviklingshæmmede oversigt og anbefalinger Af Mette Warburg og Ruth Riise Videncenter for Synshandicap 1 Øjenhelsetjeneste til udviklingshæmmede oversigt og anbefalinger Af Mette

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Revisionsfirma BENT MADSEN

Revisionsfirma BENT MADSEN Revisionsfirma BENT MADSEN Registrerede Revisorer FRR Registreret revisionsanpartsselskab Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. september

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes.

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes. Aalborg Aarhus Herning Esbjerg København Øjnene i fokus Danmark Tyskland Kina Se skarpt uden briller eller kontaktlinser Vi glæder os til at høre fra dig 7027 4553 www.euroeyes.dk www.euroeyes.dk Velkommen

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat CVR nr: 33 56 36 04 Årsrapport 2014 Forvaltningsdepot nr.: 1008 972 873 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Information om grøn stær

Information om grøn stær Information om grøn stær Glaukom Indholdsfortegnelse Hvad er glaukom? 1 Symptomer på glaukom 3 Årsag til glaukom 5 Øjentrykket 5 Forskellige former for glaukom 7 Kronisk åbenvinklet glaukom 7 Lukketvinklet

Læs mere

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet]

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM Maculadegeneration [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 2 Hvad betyder macula og degeneration? Macula

Læs mere

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse. Udredningen foregår på

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS 3-2013

Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS 3-2013 Henrik Holton Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra Synscentralen Javel, men hvor dårligt skal synet være? 10 En undersøgelse fra Synscentralen i Vordingborg viser, at blandt ældre

Læs mere

Giv glæde. det gør jeg. Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp

Giv glæde. det gør jeg. Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp Giv glæde det gør jeg Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp 1 Giv glæde med et Sponsorhus det gør jeg Eva Fjellerup er firedobbelt verdensmester i femkamp og har derudover vundet en lang række

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden Er nærsynethed Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt Nærsynethed et vokseproblem Nærsynede øjne er for lange, dvs. at billeddannelsen finder sted i et plan foran nethinden, hvorved billedet på nethinden

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Institut for Cellulær og Molekylær Medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi

Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi Dansk Oftalmologisk Selskab Dansk Oftalmologisk Selskab nedsatte 11. oktober 2007 et udvalg med følgende opgaver: 1. At beskrive afgrænsningen af refraktionskirurgi

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Få styr på dit kaffeforbrug Et stort indtag af kaffe kan føre

Læs mere

Kromosomtranslokationer

Kromosomtranslokationer 12 Kromosomtranslokationer December 2009 Oversat af Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d. Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere