Årsberetning 2006/2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2006/2007"

Transkript

1 Årsberetning 2006/2007

2 Indhold Hvilke indtægter har Øjenforeningen? Hvilke udgifter har Øjenforeningen? Præsidiets beretning om Øjenforeningens virksomhed i 2006/2007 Øjenforeningens 1. uddeling af forskningsstøtte 2006 Øjenforeningens 2. uddeling af forskningsstøtte 2006 Øjenforeningen takker for forskningsstøtten i 2006 Øjenforeningen er for alle uanset synsfunktion. Det er ikke en patientforening, men en brugerforening, som virker for øjensagen ved at støtte forskningen i øjensygdomme, øge serviceniveauet for øjenpatienter og udvide kendskabet til øjensygdomme og symptomerne herpå. Herved kan antallet af øjenpatienter reduceres på sigt. Øjenforeningen har siden 1982 ydet forskningsstøtte til bekæmpelse af synstruende sygdomme ved årlige donationer på ca. 3,0 mio. kr., der stammer fra private fonde, arv og gaver, medlemskontingenter samt tips- og lottomidler. Desuden udfører vi en betydelig oplysningsindsats via medlemsbladet VÆRN OM SYNET, informationsbrochurer, medlemsmøder i de 16 lokalafdelinger og hjemmesiden Vis os din sympati og støt denne indsats ved at blive medlem det har ca valgt at gøre men vi beder om, at mange flere slutter op også dig.

3 Hvilke indtægter har Øjenforeningen? Indtægterne kan henføres til følgende hovedgrupper: Gaver fra fonde og private Arv Finansielle indtægter Offentlige tilskud Kontingenter Øjenforeningens indtægter udgjorde 5,7 mio. i 2006 mod 5,5 mio. i Bag denne tilsyneladende stabilitet ligger der imidlertid nogle store Indtægter ,7 mio. kroner Kontingenter Finansielle indtægter 25% 9% 29% Arv 22% Fonde 15% Offentlige tilskud

4 svingninger, idet arveindtægterne er øget med 1,0 mio. kr., og støtten fra fonde er øget med 0,4 mio. kr., medens de finansielle indtægter er faldet med 1,0 mio. kr. primært som følge af kursreguleringer på værdipapirer. Øjenforeningen søger at stabilisere sine indtægter i form af gaver fra fonde og arv, som tilsammen står for halvdelen af Øjenforeningens indtægter. Det sker dels i form af en kampagne, hvor Øjenforeningen appellerer til at støtte foreningen med testamentariske gaver og dels ved en målrettet henvendelse til fonde om støtte til konkrete projekter. Med hensyn til finansielle indtægter har Øjenforeningen valgt at hæve den maksimale grænse for placering af værdipapirbeholdningen i aktier fra 20% til 30% i forsøget på at opnå et højere afkast, men under bevarelsen af lav investeringsrisiko. Hvilke udgifter har Øjenforeningen? Øjenforeningens udgifter fordeler sig på følgende hovedposter: Forskning Oplysnings- og informationsvirksomhed Administrationsomkostninger Øjenforeningens udgifter i 2006 udgjorde 7,3 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til Også fordelingen på de 3 hovedposter er uændret, således at de formålsbestemte udgifter til forskning samt oplysning og

5 Udgifter ,3 mio. kroner Administration 19% 43% Forskning 38% Oplysning/ information information udgør 81% af de samlede udgifter, medens administrationsudgifterne har en andel på 19%. Selv om udgifterne er holdt i ro, overstiger de indtægterne med 1,6 mio. kr., idet Øjenforeningen ikke har ønsket at reducere udgifterne til de formålsbestemte omkostninger, eftersom Øjenforeningens tiltag til øgning af indtægterne forventes at give positive resultater indenfor et kortere åremål.

6 Præsidiets beretning om Øjenforeningens virksomhed 2006/2007 v/præsident, tidl. præsident for Sø- og Handelsretten, Frank Poulsen Atter et år er henrunden, og denne gang betyder det, at Øjenforeningen runder 25 år. 25 år er egentlig ikke meget at rose sig af i hvert fald ikke, når man har nået en alder som jeg. Men alligevel: Når man betragter Øjenforeningen i sammenhæng med øjenfaget, så må det fastslås, at udviklingen har været voldsom i de 25 år. Tag f.eks. grå stær operation - den tager i dag minutter, hvor den tidligere tog timer. Og antallet af årlige operationer er steget fra ca til nu at være over Når det gælder grøn stær, er antallet af operationer næsten halveret på grund af udviklingen af tryksænkende medicin, der fungerer stadig mere effektivt, og operationerne kræver efterhånden sjældent indlæggelse, men klares ambulant. Diabetisk nethindesygdom som årsag til blindhed og svagsyn er faldet betragteligt som følge af iværksættelse af screeningsprogrammer til opsporing af sygdommen, som kan behandles ved tidlig indgriben via laserbehandling og kontrol af blodsukker og blodtryk. AMD - alderspletter på nethinden - rammer en stor del af den ældre befolkning, som derved risikerer at miste læsesynet. Tidligere var der ikke meget at stille op, men i dag ved vi, at vitamin- og mineralindtag i store mængder reducerer risikoen for, at AMD-patienter mister læsesynet. Og netop i år er en ny effektiv behandling af våd AMD introduceret, som har ført til, at sygdommens destruktive indvirken på

7 Øjenforeningens medlemsudvikling juni juni 2007 Antal medlemmer jun 2004 aug okt 2004 dec 2004 feb apr 2005 jun 2005 aug 2005 okt 2005 dec 2005 feb 2006 apr 2006 jun 2006 aug 2006 okt 2006 dec 2006 feb 2007 apr 2007 jun 2007 læsesynet standses, og at nogle patienter endda oplever, at en del af det tabte læsesyn genvindes. Myopi, altså nærsynethed, må i visse tilfælde afhjælpes ved stærk optik. Udviklingen af laser-behandling gennem de sidste år har ført til stadig forbedrede resultater med den konsekvens, at ca årligt får afhjulpet eller nedsat deres nærsyn betragteligt. Flere eksempler på øjensygdomme, som der er opnået forbedrede resultater for behandlingen af, kunne nævnes. En glædelig udvikling, som Øjenforeningen har haft sin betydende andel i, helt i overensstemmelse med foreningens vigtigste formål.

8 Ny Kongensgade København V Tlf Giro vos_at kunne se.indd :38:43 vos_test-dit-syn.indd :05:06 At kunne se er en gave fra Vorherre! At kunne vedblive med at se, er ofte et resultat af øjenforskningen... Støt øjensagen ved at støtte forskningen nu og glæd dig over at følge udviklingen: Forbedrede behandlingsteknikker Kortere behandlingstid Øget mulighed for forebyggelse og helbredelse Almennyttig forening godkendt som skattefri modtager af gaver Øjenforeningen kæmper for mennesker ramt af øjensygdom. DU kan også bidrage til denne indsats! Glæden ved at give, mens du lever, er den største! Er du med til at glæde andre, glæder du også dig selv. Vort mål: Bevarelse af synet livet igennem for alle! Test dit syn, før det er for sent... Ellers risikerer du syn og kørekort! Synstruende sygdomme har det med at komme snigende. Patienten aner ikke uråd. Synet virker normalt i trafikken såvel som i det daglige virke. Men pludselig sker der en ændring synet forvanskes tilsyneladende uden varsel. Øjenlægen fortæller dig, at du er ramt af en synstruende sygdom og hvad der virker chokerende det mistede syn er tabt for altid! Forklaringen er som oftest, at dit syn er angrebet i det ene øje, hvorefter hjernen kompenserer herfor ved at lade dit syn foregå via det raske øje. De alvorlige øjensygdomme optræder for det meste fra 50 års alderen og tiltager i forekomst ved stigende alder. Det er vigtigt med rettidigt indgreb fra øjenlæge, hvis du ikke skal miste syn. Men det kræver, at du selv tester dit syn regelmæssigt på begge øjne. Det kan ske ved, at du skiftevis holder hånden for det ene øje, fx når du ser TV, og ser efter, om alt virker normalt. Ser du uregelmæssigheder med det ene øje, såsom et uskarpt felt i midten, en skygge til siden eller forvansket tekst trods brug af alm. brille, så søg øjenlæge snarest. Vil du vide mere så se ind på Vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved forskning, oplysning og rettidig behandling Foreningens økonomiske situation har de seneste år båret præg af, at udgifterne, selv om de er holdt i ro, har oversteget indtægterne betydeligt. Øjenforeningen kunne godt have fremkaldt et rundt 0 i regnskabet i stedet for et underskud. Dette ville imidlertid indebære omtrent en halvering af den årlige forskningsstøtte. Denne løsning har hovedbestyrelsen fravalgt, dels fordi man har iværksat flere aktiviteter, der taler for, at den økonomiske situation indenfor en kortere årrække vil blive væsentligt forbedret, og dels fordi Øjenforeningen er solidt funderet økonomisk på grund af tidligere tiders gunstige indtægtsudvikling, som har gjort det muligt at etablere en solid egenkapital, så foreningens eksistens er sikret en rimelig tid fremover. Det er først og fremmest udeblevne testamentariske gaver, som har fremkaldt skuffende regnskabstal. Øjenforeningen gør en ihærdig indsats for at ændre denne tilstand i form af annoncekampagner, der appellerer om støtte. Resultaterne af denne kampagne ser lovende ud, og vi har derfor de bedste forhåbninger. Det er virkelig væsentligt, at befolkningen får øjnene op for, at det på mange måder kan være lige så væsentligt at støtte - som i vores tilfælde - forbedring af livskvalitet, som at redde liv. Øjenforeningen trænger som sagt til økonomisk opbakning, og vi kan da med glæde konstatere at have fået dette fra en bred vifte af fonde, som også i år har udmøntet sig i smukke beløb, som dækker ca. 40% af den forskningsstøtte, som Øjenforeningen har afsat til fremme af øjenforskningen. Øjenforeningen er meget taknemmelig herfor, og det ved de fonde, der betænker os. Øjenforeningen har også behov for en bred folkelig opbakning, og her kniber det lidt til trods for, at de mange tusinde helbredende behandlin-

9 annonce_185x252_1.indd :23:48 vos_210x275 1.indd :32:15 Fortjener vi ikke alle, at kunne bevare synet livet ud? Fortjener vi ikke alle, at kunne bevare synet livet ud? FOTO: SCANPIX Støt Øjenforeningen så støtter du øjenforskningen det er vejen frem mod målet: et godt syn for alle! Det kræver midler den offentlige støtte rækker ikke til behovet et privat initiativ er påkrævet. Støt Øjenforeningen så støtter du øjenforskningen det er vejen frem mod målet: et godt syn for alle! Det kræver midler den offentlige støtte rækker ikke til behovet et privat initiativ er påkrævet. Bak op om Øjenforeningen som almenvelgørende forening er vi fritaget for skat af gaver og arv, der således går ubeskåret til Øjenforskningen. FOTO: SCANPIX Bak op om Øjenforeningen som almenvelgørende forening er vi fritaget for skat af gaver og arv, der således går ubeskåret til Øjenforskningen. Jeg ønsker at få tilsendt yderligere information Jeg ønsker at blive ringet op på tlf.: Navn: Adresse: Øjenforeningen Værn Om Synet Ny Kongensgade København V Jeg ønsker at få tilsendt yderligere information Jeg ønsker at blive ringet op på tlf.: Navn: Adresse: Postnr.: By: Øjenforeningen Værn Om Synet Ny Kongensgade København V Postnr.: By: ger, som det er lykkedes at gennemføre i de senere år, burde skabe mere interesse om foreningen og også kendskab til vort arbejde og indsats. Lidt glædeligt er der dog at sige: Medens medlemstallet i perioden konstant var faldende, er det de seneste år steget med ca. 30% til ca Det er i den forbindelse glædeligt at konstatere 100% opbakning fra landets offentlige øjenklinikker på sygehusene. Også firmamedlemskaber blandt øjenlægerne har været smukt stigende som følge af en brevkampagne fra sekretariatet, medens en tilsvarende positiv opbakning fortsat efterlyses blandt optikerne. Med hensyn til oplysning fortsætter bladet VÆRN OM SYNET med at profilere Øjenforeningen på en god og saglig måde, som giver positive tilbagemeldinger fra læserkredsen, også i form af en medlemsindmeldelse, svarende til ca. 25% af nytilkomne medlemmer. En ny brochure er blevet publiceret om Vitaminer og mineraler mod AMD. Brochuren har været en sådan succes, at den nu er optrykt i 4. udgave med et samlet oplag på over eksemplarer. Jeg synes derfor, der er anledning til at konstatere her i 25-året for Øjenforeningens stiftelse, hvor mange tanker går tilbage til de mennesker, som startede det hele, at der er belæg for at have optimismen i behold, når der skues ind i fremtiden. Nogle af os vover ikke at se 25 år fremover, men vi kan dog fortsat udtrykke glæde og forhåbninger for den nærmeste årrække og ønske hinanden til lykke.

10 Øjenforeningens 1. uddeling af forskningsstøtte 2006 Øjenforeningen uddelte forskningslegater for 3 mio. kr. i 2006, omkring halvdelen eller 1,4 mio. kr. blev uddelt ved Øjenforeningens første legatuddeling i januar fordelt på 8 projekter. 10

11 Legatmodtagerne fra venstre: Ulrik Christensen, Mikkel Funding, Carl Martin Vinten, Kim Nielsen, Kristian Krøyer og Miriam Kolko. Jan Johannes Enghild var fraværende. Kristian Krøyer, læge, Glostrup Hospital fik kr. i legatstøtte, hvoraf de kr. blev doneret af Carl og Nicoline Larsens Fond. Projektet har tidligere modtaget legatstøtte fra Øjenforeningen takket være betydelige bidrag fra Carl og Nicoline Larsens Fond. Projektet har til hensigt at udvikle en prognostisk metode med det formål at forbedre succesraten for kirurgisk behandling af maculahul, som opstår centralt i nethinden, og er stærkt synsforstyrrende. Indgrebet er meget belastende for patienten, idet denne er tvunget til at anbringe sig med ansigtet rettet nedad i 10 timer om dagen i de første 5 dage, for at hullet kan lukkes. Alligevel er det kun halvdelen, der genvinder læsesynet. Projektet sigter mod at opstille prognosemodeller, som kan 11

12 sandsynliggøre i hvilke tilfælde, der ikke kan genvindes læsesyn for herved at skåne patienter for belastningen samt udnytte øjenafdelingens ressourcer alternativt. Ulrik Christensen, læge, klinisk assistent, ph.d.-studerende, Glostrup Hospital modtog kr. til støtte for et projekt, der ligeledes omhandler maculahul (se ovenfor) og operation heraf. Projektet er beskrevet i VÆRN OM SYNET 2007/1. Carl Martin Vinten, reservelæge, akademiingeniør, Glostrup Hospital modtog kr. til fortsættelse af sit projekt, som har til formål at afdække en række mekanismer, der har betydning for udviklingen af diabetisk maculaødem (hævelse omkring den gule plet p.g.a. sukkersyge). Miriam Kolko, kursuslæge, seniorforsker, Glostrup Hospital blev støttet med kr. til at undersøge betydningen af de celleforandringer, som fremkaldes ved AMD (alderspletter), og især hvorvidt disse er påvirket af et særligt enzym. Projektet er beskrevet i VÆRN OM SYNET 2006/3. Jan Johannes Enghild, lektor, molekylærbiologisk Institut, Århus Universitet blev støttet med kr. til at fortsætte studierne af hornhindens proteinsammensætning i såvel normale som syge hornhinder. Ved at identificere de forandringer i protein-sammensætningen, som forårsager sygdomsudvikling, dannes forudsætningen for en fremtidig udvikling af en effektiv medicin og for indhentning af nyttig viden i forbindelse med udvikling af kunstige hornhinder. 12

13 Mikkel Funding, reservelæge, ph.d., Århus Sygehus modtog et legat på kr. til at fortsætte sine studier om guldioners anvendelighed til behandling af regnbuehindebetændelse. Kim Nielsen, molekylærbiolog, ph.d., Århus Sygehus modtog kr. fra Betsy, Dagny og Caja Bojesens Mindefond til at gennemføre genetisk diagnostik af arvelige hornhindesygdomme for derved at opnå en tidligere og mere sikker diagnostik, som kan sikre et bedre behandlingsforløb. Projektet vil blive gennemført på basis af analyser af væv fra forskningsbiobanken på Århus Sygehus. Kim Nielsen modtog tillige kr. til støtte for undersøgelser af sygdommen keratoconus, som fører til en kegleformet udformning af hornhinden med store synsforstyrrelser for den ramte. Projektet vil dels undersøge hyppigheden af keratoconus i Danmark baseret på data fra Landspatientregistret og dels undersøge, et bestemt gens indflydelse på udviklingen af sygdommen og endelig vurdere et bestemt proteins indflydelse på hornhindens epithelceller hos keratoconus-patienter. 13

14 Legatmodtagerne ved 2. legatuddeling forrest fra venstre: Astrid Rosenstand Lou, Carina Slidsborg, Karen Bjerg Pedersen, Anna Tsakiri. Øjenforeningens 2. uddeling af forskningsstøtte 2006 Øjenforeningens 2. uddeling af forskningsstøtte 2006 fandt sted den 6. juni 2007 i København, hvor 1,6 mio. kr. fordelte sig på 9 forskningsprojekter. Den første uddeling beløb sig til 1,4 mio. kr., og Øjenforeningens samlede støtte for 2006 udgjorde således 3,0 mio. kr. 14

15 Bagerst fra venstre: Mogens Holst Nissen, Tobias Torp Pedersen, Nina Jacobsen og Lars Hansen. Hans Eiberg var ikke til stede. Følgende forskere modtog legater ved uddelingen i København: Karen Bjerg Pedersen, læge, klinisk assistent, Odense Universitetshospital modtog et legat på kr. fra Carl og Nicoline Larsens Fond til undersøgelse af et nyt lægemiddel, Avastin, og dettes effekt på våd AMD samt omfanget af eventuelle bivirkninger. Studiet vil blive udført som et pilot-projekt overfor 23 patienter, som ikke har vist sig 15

16 egnet til traditionel behandling med varm eller kold laser. Projektet kan ses som første fase til endelig godkendelse af Avastin til behandling af AMD. Hans Eiberg, lektor ved Instituttet for Medicinsk Biokemi og Genetik, Panum Instituttet, Københavns Universitet modtog et legat på kr. til identifikation af mutationen i det gen, som fremkalder medfødt grå stær - en medfødt øjenlidelse, som kan føre til svagsyn, hvis der ikke opereres rettidigt. Projektet blev påbegyndt for mere end 10 år siden, og det er herved lykkedes at udelukke en snes gener, således at der nu kun resterer 2-3 kandidatgener for sygdommen, som skal undersøges nærmere. Det ansøgte legat vil blive benyttet til indkøb af forskellige kemikalier, enzymer og materialer til at gennemføre en DNA-sekventering. Lars Hansen, cand.scient, ph.d., Panum Instituttet, Københavns Universitet modtog kr. til kortlægning af den molekylære baggrund for grå stær, som vil kunne bidrage til forståelsen af såvel aldersbetinget som diabetes-betinget grå stær. Det kliniske materiale er baseret på over 1000 grå stær patienter i perioden Studiet tjener til at afdække linsens opbygning, udvikling og vedligeholdelse ved analyse af interaktionen mellem specifikke proteintyper, som kan anvendes til beskrivelse af påviste mutationer. Mogens Holst Nissen, lektor, dr.med., Medicinisk Anatomisk Institut, Panum Instituttet, Københavns Universitet modtog kr. til støtte for en undersøgelse, som vil søge at identificere de stoffer, der påvirker udviklingen af regnbuehindebetændelse i dennes allerførste faser. Erhvervelsen af denne viden vil kunne danne basis for en målrettet behandlingsstrategi med farmaka, der blokerer de tidlige trin i betændelsesreaktionen. Regnbuehindebetændelse udgør en væsentlig gruppe af øjensygdomme, 16

17 som i nogle tilfælde medfører varig synsreduktion. En forståelse af de mekanismer, der fører til sygdomsudviklingen, kan være af afgørende betydning for behandling til bevarelse af synsfunktionen. Nina Jacobsen, læge, ph.d.-studerende, Statens Øjenklinik modtog et legat på kr. fra Bagenkop Nielsens Myopi-Fond til et 3-delt studie: 1) Beskrivelse af forekomsten af nærsynethed (myopi) blandt ca værnepligtige fra Studiet søger at påvise en eventuel udvikling sammmenlignet med tilsvarende undersøgelser i 1882 og ) Et studie baseret på 349 unge type 1-diabetikere med det formål at påvise en eventuel sammenhæng mellem diabetes og nærsynethed. 3) Et studie baseret på 156 medicinstuderende med det formål at påvise en eventuel sammenhæng mellem motion og nærsynethed. Tobias Torp-Pedersen, cand.med., introduktionsstipendiat, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut modtog en forskningsstøtte på kr. med det formål at afdække de forhold under graviditet, som kan øge risikoen for skelen hos det ufødte barn. Studiet vil basere sig på et tidligere undersøgelsesmateriale af børn, hvoraf over udgjorde lægebekræftede tilfælde af skelen. Astrid Rosenstand Lou, klinisk assistent, læge, Øjenklinikken, Rigshospitalet modtog et legat på kr. til at undersøge, om synsbarken i hjernen er i stand til at kompensere for nedsat visuelt input ved grå stær samt undersøge, hvorledes synsbarken tilpasser sig en hurtig restitution af visuelle input efter gennemført operation af grå stær. Undersøgelsen kan muligvis føre til nye behandlingsmuligheder i form af kunstig stimulering af synsbarken ved blindhed. 17

18 Carina Slidsborg, reservelæge, introduktionsstilling i oftalmologi, Rigshospitalet modtog et forskningslegat på kr. til undersøgelse af synshandicap hos for tidligt fødte børn, hvor en af de væsentligste årsager til synshandicap er nethindesygdommen ROP eller præmaturitets retinopati. Formålet er at undersøge forekomsten af ROP gennem de sidste 18 år for at finde forklaringen på, at antallet af børn med ROP er fordoblet indenfor den sidste 5-års periode. Studiet vil også omfatte en påvisning af forskellene i behandlingseffekten af de anvendte behandlingsformer (cryo- og laserterapi). Endelig vil årsagerne til svagsyn og blindhed hos for tidligt fødte børn blive søgt afklaret. Anna Tsakiri, læge, klinisk assistent, Forskningsenheden for Synsnervebetændelse og Sclerose, Glostrup Hospital, modtog et legat på kr. til undersøgelse af synsnervebetændelse, som er et debutsymptom hos ca. 20% af patienter med multipel sclerose. Der findes ikke i øjeblikket behandling af synsnervebetændelse. Projektet omfatter et placebo-kontrolleret forsøg baseret på 64 patienter med akut synsnervebetændelse, som vil blive behandlet med stoffet simvastatin, som er egnet til at indgå i en kombinationsbehandling med andre farmaka til behandling af multipel sclerose og med mulighed for behandling af synsnervebetændelse. Studiet er således dobbeltsigtet rettet mod såvel multipel sclerose som synsnervebetændelse. 18

19 Øjenforeningen takker for forskningsstøtten i 2006 Øjenforeningens Fagkyndige Komité har valgt 17 forskningsprojekter til bekæmpelse af øjensygdomme blandt ansøgningerne i 2006 til at modtage en samlet forskningsstøtte på 3,0 mio. kr. Øjenforeningen kan kun opretholde dette støtteomfang takket være de gaver, som foreningen modtager til forskningsformål. For året 2006 takker Øjenforeningen derfor flg. gavegivere på det varmeste: Bagenkop Nielsens Myopi- Fond Betzy, Dagny og Caja Bojesens Mindefond Carl og Nicoline Larsens Fond E. Levy Edith og Søren T. Lyngsø Emilie og Peter Lunds Fond Fabrikant Chas. Otzens Fond Frantz Hoffmanns Mindelegat Grethe Søllings Fond Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond Gudrun Nielsen Harry Lykke Hansen og Hustrus Mindefond Henrik Bagger Sørensen og Anna Sørensens Fond Jørgen Bonde Christensen K.C. Nielsens Fond Karen Lorenzen Lemvigh-Müller Fonden Nordea Danmark Fonden Skandinavisk Tobak Snedkermester Axel Wichmann og fru E.W s Fond The John & Birthe Meyer Foundation Inc. Torben og Alice Frimodts Fond 19

20 Ny Kongensgade København V Telefon Fax Design: 07/07 Bording

Grøn stær. (Glaukom)

Grøn stær. (Glaukom) Grøn stær (Glaukom) Indhold 3 4 6 7 9 9 10 12 13 16 16 17 20 Hvad er grøn stær (glaukom)? Symptomer Hvad gør øjenlægen? Hvordan behandles grøn stær? Hvis du vil vide mere... Øjentrykket Synsnerven Synsfeltet

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at hente? 7 7 8 8 9 11 12 Hvis du vil

Læs mere

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET DINE ØJNE

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET DINE ØJNE Aldersforkalkning Forskning skaber nye behandlingsmetoder DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET Regelmæssige tjek Øjensygdomme opdages i tide med eftersyn Hjælpemidler Der findes nye teknologiske

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 14 14 14 14 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at

Læs mere

Ny aldringsforskning. resultater og perspektiver

Ny aldringsforskning. resultater og perspektiver Ny aldringsforskning resultater og perspektiver ÆldreForum er et uafhængigt råd, oprettet under Socialministeriet, som skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder. Rådet

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen September 2013, nr. 3 udgivet af Prostatakræftforeningen Folkemødet på Bornholm ALECSAT til supplerende behandling af kræftpatienter Medicinsk kastration kan føre til blodpropper Nr. 3, september 2013

Læs mere

Grøn stær. (Glaukom)

Grøn stær. (Glaukom) Grøn stær (Glaukom) Indhold 3 4 6 7 9 9 10 12 13 16 16 17 20 Tekst: Hvad er (glaukom)? Symptomer Hvad gør øjenlægen? Hvordan behandles? Hvis du vil vide mere... Øjentrykket Synsnerven Synsfeltet To former

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 Vi vil vinde Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 2 Kræftens bekæmpelse frem mod 2015 Vision Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at kræftsygdomme opstår

Læs mere

angst og misbrug Læger skal gøre en forskel Psykiatri i verdensklasse Indkaldelse til generalforsamling Web-program til panikangste

angst og misbrug Læger skal gøre en forskel Psykiatri i verdensklasse Indkaldelse til generalforsamling Web-program til panikangste Nr. 24 april 2009 www.angstforeningen.dk Foto: Noël Zia Lee (flickr/cc) Tema: angst og misbrug Læger skal gøre en forskel Psykiatri i verdensklasse Indkaldelse til generalforsamling Web-program til panikangste

Læs mere

Alternativ behandling af synshandicap

Alternativ behandling af synshandicap Alternativ behandling af synshandicap Af Lars Davidsen Videncenter for Synshandicap Rymarksvej 1 2900 Hellerup Fon: 39 46 01 01 Fax: 39 61 94 14 April 1997 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning... 1 Indhold

Læs mere

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet Forskningsberetning 2010 Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet September 2011 Indhold Forskningsberetning 2010 Forskningsindsats i rivende udvikling... 3 Forskningsindsatsen

Læs mere

FORSKNING. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011

FORSKNING. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011 FORSKNING for livet Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011 Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2011 2 Vision og 2015 mål Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at

Læs mere

Værd at vide om. at have et barn med gigt

Værd at vide om. at have et barn med gigt Værd at vide om at have et barn med gigt Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening www.gbf.dk Værd at vide om at have et barn med gigt Gitramte Børns Forældreforening Juni 2010, 1. udgave 2. oplag. Hæftet

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt PROPANYT NR. 1 FEBRUAR 2014 Landsmøde Knæk Cancer kampagnen Tænk godt Nr. 1 februar 2014 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller afmelding af PROPA NYT

Læs mere

Udgivet af: Foreningen for VHL Patienter og Pårørende. Fiskervejen 10 4000 Roskilde Tlf.: 4675 7033. www.vhl-danmark.dk

Udgivet af: Foreningen for VHL Patienter og Pårørende. Fiskervejen 10 4000 Roskilde Tlf.: 4675 7033. www.vhl-danmark.dk Udgivet af: Foreningen for VHL Patienter og Pårørende Fiskervejen 10 4000 Roskilde Tlf.: 4675 7033 www.vhl-danmark.dk Indholdsfortegnelse: Introduktion... 4 Om kromosomer og gener... 7 Hvilke symptomer

Læs mere

Overvægt og følgesygdomme TEMA. TEMABLAD Forår 2012. Krisetid i Danmark. Ny Fedtskat. Sund mad sparkes ind i idrætshallerne

Overvægt og følgesygdomme TEMA. TEMABLAD Forår 2012. Krisetid i Danmark. Ny Fedtskat. Sund mad sparkes ind i idrætshallerne TEMABLAD Forår 2012 Krisetid i Danmark Ny Fedtskat Sund mad sparkes ind i idrætshallerne Mange fedmeopererede indlægges Av, av og atter av Overvægt og følgesygdomme 700 dagbøger fra gastric by-pass opererede

Læs mere

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening Foto: Konstantin Binder/Wikimedia Commons (GNU Free Documentation) Nr. 21 juli 2008 www.angstforeningen.dk Tema: ADHD og angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud 8 Ny forskning i panikangst 11 Undersøgelsesgaranti

Læs mere

SKYND DIG, HVIS DU VIL MED!

SKYND DIG, HVIS DU VIL MED! ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang September 2012 Nr. 3 SKYND DIG, HVIS DU VIL MED! Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamlingen

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. ØJNENr. 6 / Maj 09

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. ØJNENr. 6 / Maj 09 7TIPS TIL Brillen anno 2009 Drop de brede, blomstrede stænger DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Jobbriller Brug jobbriller, og nedsæt dine rygsmerter ØJNENr. 6 / Maj 09 DINE ET BEDRE SYN DIN

Læs mere

Mona rejste til Polen med kufferten fuld af drømme og tanker om CCSVI. Hvad er op, hvad er ned? MagaSinet sætter fokus på CCSVI

Mona rejste til Polen med kufferten fuld af drømme og tanker om CCSVI. Hvad er op, hvad er ned? MagaSinet sætter fokus på CCSVI ET MAGASIN FRA Scleroseforeningen JUNI-Juli 2010 Monas rejse mod frigørelse Mona rejste til Polen med kufferten fuld af drømme og tanker om CCSVI Ny behandling på alles læber Hvad er op, hvad er ned? MagaSinet

Læs mere

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Styr på sygehusvæsenet Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Indhold Styr på sygehusudgifterne kort fortalt... 4 Et længere og bedre liv... 7 Derfor stiger sygehusudgifterne 1. Flere sygehuspatienter...

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2011

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2011 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2011 MED SCLEROSE PÅ ARBEJDE. SIDE 22 Mød syv kvinder og se, hvordan de tackler sclerose på jobbet. BØRNEFAMILIER HAR DET HÅRDT. SIDE 6 Kombinationen sclerose,

Læs mere

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Mit barn har gigt 1 Mit barn har gigt Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Hæftet er en revideret version af det tidligere hæfte Værd at vide om at have et barn med gigt

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2012

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2012 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2012 Børn og unge får også sclerose. side 18 Mød Camilla Vester Schou, der fik sclerose, da hun var 16 år. Flere får konstateret sclerose. side 6 Ny opgørelse

Læs mere

Særnummer: Lungenyt og årsberetning for 2009-2010. nr. 2 maj 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad. Lungenyt

Særnummer: Lungenyt og årsberetning for 2009-2010. nr. 2 maj 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad. Lungenyt Særnummer: Lungenyt og årsberetning for 2009-2010 nr. 2 maj 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Frivillige fællesskaber 'Spørg os' har fået nyt spørgepanel Årsmøde 2010 leder Sammenhængskraft

Læs mere