VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 1. HALVÅR 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 1. HALVÅR 2006"

Transkript

1 VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 1. HALVÅR 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 26

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. ISSN: Titel: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen [Online] Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

3 Ventetid til sygehusbehandling 1. halvår 2006 Indledning ny opgørelse af ventetid til sygehusbehandling Hermed foreligger første udgave af ny opgørelse af ventetid i sygehusvæsnet for patienter behandlet på danske sygehuse. Denne opgørelsesmetode af ventetid har ikke tidligere været offentliggjort, og baseres på en ny og bedre registrering af sygehuspatienters ventetid i forbindelse med behandling. Opgørelsen af ventetid i sygehusvæsnet er et vigtigt input til sygehusenes planlægning af patientbehandlingen, og udgør bl.a. også et naturligt mål for serviceniveau. Den nye opgørelse af ventetid er aftalt mellem sygehusejerne og de centrale sundhedsmyndigheder med henblik på at skabe et retvisende billede af ventetidsforholdene på de danske sygehuse. Forventet ventetid og erfaret ventetid Sundhedsstyrelsen offentliggør på den forventede ventetid til en række behandlinger. Den forventede ventetid oplyser fremadrettet om den ventetid ukomplicerede patienter maksimalt kan forvente at opleve. Nærværende offentliggørelse omhandler den erfarede ventetid, dvs. en bagudrettet opgørelse over den ventetid, som patienterne i gennemsnit har haft. Figur 1: Gennemsnitlig ventetid for alle opererede patienter samt udvalgte operationer, målt i dage Dage jun-06 maj-06 apr-06 mar-06 feb-06 jan-06 dec-05 nov-05 okt-05 sep-05 aug-05 jul-05 jun-05 maj-05 apr-05 mar-05 feb-05 jan-05 Alle opererede Opererede for grå stær By-pass opererede for iskæmisk hjertesygdom Opererede for brystkræft Anm: Udviklingen i ventetiden er påvirket af sæsonudsving. Opgørelsen er ikke sæsonkorrigeret, og sammenligning skal derfor gøres måned-til-måned. Ventetid for opererede patienter Figur 1 viser udviklingen i den gennemsnitlige ventetid for alle patienter, der har fået foretaget en operation i perioden januar 2005 til juni Endvidere vises udviklingen i de gennemsnitlige ventetider for udvalgte operationsgrupper. Metoden til opgørelse af ventetid er beskrevet nedenfor. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

4 Den samlede gennemsnitlige ventetid for alle opererede patienter er nogenlunde uændret Den samlede gennemsnitlige ventetid for alle opererede patienter er i de første måneder af 2006 nogenlunde uændret sammenlignet med samme periode af I enkelte måneder viser ventetiden dog visse udsving, som primært kan tilskrives enkeltfaktorers indflydelse og således ikke er udtryk for en generel tendens. I første halvår af 2005 udviser ventetiden en aftagende trend, som især skyldes ventetiden i juli måned, som i vid udstrækning skyldes de sæsonudsving, der specielt er omkring sommerferie og i nogen grad omkring jul og nytår i december måned. Siden september 2005 har den gennemsnitlige ventetid for alle opererede patienter ligeledes været aftagende, således at ventetiden i slutningen af 1. halvår 2006 er på niveau med ventetiden i starten af Ventetiden til operation for patienter med grå stær er længere end det samlede gennemsnit Ventetiden for patienter opereret for grå stær har gennem hele perioden ligget højere end den samlede ventetid for alle opererede patienter, men har ellers stort set fulgt den overordnede trend for den samlede gennemsnitlige ventetid. Ventetid til operation for brystkræft på 20 dage, og næsten det samme for by-pass operation Den gennemsnitlige ventetid for operation for brystkræft har været rimelig stabil på under 20 dage gennem hele perioden og ligger klart under den samlede gennemsnitlige ventetid for alle opererede patienter. Også den gennemsnitlige ventetid til by-pass operation ligger på et niveau under den samlede gennemsnitlige ventetid til operation. Ventetiden til bypass operation udviser en stigende trend i perioden januar 2005 til august 2005, hvorefter ventetiden er nedadgående og i juni 2006 ligger ventetiden igen på niveau med januar 2005 ca. 20 dage. Datakilder og metode Ny indberetning af ventetid 1. januar 2004 Denne publikation er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret (LPR) og omhandler patienters ventetid til behandling på danske sygehuse. Opgørelsen omfatter aktivitet på de offentlige sygehuse samt den aktivitet på private sygehuse og klinikker, der er omfattet af det udvidede frie sygehusvalg og betalt af patientens bopælsamt. Siden den 1. januar 2004 har alle indberetninger til LPR indeholdt særlige oplysninger om ventetider knyttet til den enkelte kontakt samt forholdet mellem enkeltkontakter. På baggrund af denne nye registrering er det blevet muligt at opgøre patienters ventetid fordelt på forskellige diagnose-, behandlings- og operationskoder. Den nye registrering af ventetid tager udgangspunkt i sygehusbehandlingens forskellige faser fra forundersøgelse, over udredning til den endelige behandlingsindsats. I dette forløb opstår der tidsperioder med ventetid bl.a. styret af sygdommens karakter. Samtidig kan der være perioder hvor udredning eller behandling afventer patientrelaterede forhold, fx vægttab. Den nye ventetidsregistrering sondrer på denne måde mellem to faser i et behandlingsforløb: patienten er ventende, patienten er ikke ventende. Der kan ske flere skift herimellem under et behandlingsforløb. Beregning af ventetid ved sygehusbehandling Ventetidsopgørelsen er beregnet ud fra oplysningerne i LPR, som er et kontaktregister. Det betyder, at der sker en selvstændig indberetning til LPR, hver gang en patient har været indlagt på et sygehus eller har haft en ambulant kontakt. Kontaktregistreringen indebærer, at behandlingsforløb deles op i en række delelementer, som registreringen ikke binder direkte sammen. Derfor er det generelt set ikke umiddelbart muligt at følge en patient i et helt sygdomsforløb. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

5 Venteforløb for planlagte, somatiske patienter Kun perioder, hvor patienten venter, er inkluderet Ventetid for forskellige patientgrupperinger I forhold til ventetid registrerer sygehusene dog ikke bare kontakter, men også eventuelle sammenhænge mellem disse såkaldte venteforløb. De enkelte kontakter er samlet til ventetidsforløb i det omfang kontakter har en naturlig sammenhæng baseret på henvisende sygehus og afdeling. Venteforløbene kan herefter skabes af Sundhedsstyrelsen ud fra de indberettede data til det kontaktbaserede LPR. I opgørelserne er der medtaget elektive (planlagte) somatiske kontakter, hvilket vil sige elektive indlæggelser og ambulante kontakter for somatiske patienter. Alle operationer og behandlinger foretaget under en akut indlæggelse er således ikke med i opgørelserne. De samme gælder psykiatriske patienter. I ventetiden indgår naturligvis kun venteperioder, hvor patienten er ventende. Det vil sige, at perioder, hvor patienten er ikke-ventende fra henvisningsdato til startdato (for kontakten hvor den endelige behandling/operation finder sted), ikke er medregnet som ventetid. Se en oversigt over mulige ventestatuskoder i tabel 9. Ventetiden opgøres herunder for forskellige grupperinger af patienter for at give et billede af de generelle forhold i sygehusvæsnet, samt for at afspejle udvalgte patientgruppers ventetid. Opgørelsen omfatter: Ventetid for alle patienter, både med og uden operation Ventetid for patienter som er blevet opereret For alle patientgrupper gælder, at de omfatter planlagte, somatiske patienter. Tabel 1 Ventetider i dage for opererede patienter fordelt på udskrivningshalvår og operationsgrupper Gruppering af operationer Operationer på 1. halvår 2. halvår 1. halvår Nervesystemet Endokrine organer Øje og øjenomgivelser Øre, næse og strubehoved Læber, tænder, kæber, mund og svælg Hjerte og store intratorakale kar Åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum, diafragma Bryst Fordøjelsesorganer og milt Urinveje, mandlige kønsorganer og retroperitoneale væv Kvindelige kønsorganer Obstetriske operationer Bevægeapparatet Perifere kar og lymfesystem Hud og underhud I alt : se definitioner af operationsgrupper i tabel 7. Ventetid på omkring 2 måneder for alle operationer Som det fremgår af tabel 1, der viser den gennemsnitlige ventetid for patienter, der har modtaget en operation, har den gennemsnitlige ventetid for alle operationstyper i perioden 1. halvår 2005 til og med 1. halvår 2006 været næsten uændret - mellem 57 og 59 dage. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

6 Stor variation i ventetiden på forskellige operationsgrupper Ventetid på under 1 måned Over 40 procent venter under en måned på operation Der er dog en del variation i den gennemsnitlige ventetid på operation for de forskellige operationsgrupper, som er vist i tabel 1. De operationsgrupper, hvor ventetiden er længst, er operationsgrupperne Operationer på øre, næse og strubehoved, Operationer på bevægeapparatet og Operationer på perifere kar og lymfesystem. Disse tre grupper har alle i 1. halvår 2006 en erfaret ventetid på over 70 dage. De laveste gennemsnitlige ventetider findes på operationsgrupperne Operationer på åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum, diagragma, Operationer på hjerte og store intratorakale kar og Obstetriske operationer. Her ligger de erfarede gennemsnitlige ventetider på 26 dage og derunder. I tabel 2 er vist, hvordan patienterne, der venter på operation, er fordelt på forskellige tidsintervaller. Heraf fremgår det, at over 40 pct. af alle opererede patienter venter mellem 1 og 30 dage på en operation. 20 pct. venter over 90 dage. Tabel 2 Andel af ventende til operation, fordelt på længden af ventetid i intervaller samt operationsgrupper, 1. halvår halvår 2006 Andel af ventende til operation (i procent) Gruppering af operationer fordelt på længden af ventetid Operationer på 0 dage 1-30 dage dage dage Over 90 dage Nervesystemet 0,9 37,8 24,1 16,0 21,2 Endokrine organer 0,4 30,7 32,3 16,6 19,9 Øje og øjenomgivelser 1,3 30,4 25,7 18,8 23,8 Øre, næse og strubehoved 0,9 33,8 24,9 14,5 25,9 Læber, tænder, kæber, mund og svælg 2,1 42,5 27,0 14,0 14,4 Hjerte og store intratorakale kar 0,7 68,5 22,1 6,3 2,3 Åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum, diafragma 1,4 85,3 7,6 2,0 3,7 Bryst 1,2 65,9 13,9 4,8 14,1 Fordøjelsesorganer og milt 0,4 41,4 28,1 16,2 14,0 Urinveje, mandlige kønsorganer og retroperitoneale væv 0,5 37,0 24,9 13,2 24,5 Kvindelige kønsorganer 1,4 54,8 22,0 10,7 11,0 Obstetriske operationer 2,3 83,9 5,6 1,6 6,5 Bevægeapparatet 0,7 29,7 23,8 17,4 28,3 Perifere kar og lymfesystem 0,7 40,4 20,8 12,5 25,6 Hud og underhud 2,9 53,4 21,5 8,7 13,5 I alt 1,1 41,5 23,7 14,1 19,7 Der er stor variation i andelen af patienter, som venter mindre end 31 dage på operation på tværs af operationsgrupper. Således har ca. 85 pct. af patienter, der har fået foretaget en operation på åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum eller diafragma og ca. 84 pct. af patienterne, der har fået foretaget en obstetrisk operation, ventet mindre end 31 dage. Ca. 69 pct. af patienterne, der har fået foretaget en operation på hjerte og store intratorakale kar, har ventet under 31 dage. Det er ca. 30 pct. af patienterne, som har fået foretaget en operation på bevægeapparatet, der har ventet mindre end 31 dage på operation, ca. 28 pct. af denne gruppe har ventet mere end 90 dage på operation. Ca. 26 pct. af patienterne, der har fået foretaget en operation på øre, næse eller strubehoved, har ligeledes ventet mere end 90 dage. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

7 Kortest ventetid til operation for livstruende sygdomme Sundhedsstyrelsen har udvalgt 16 indikator-operationer, herunder operation for 8 kræfttyper, 2 hjertesygdommer samt 6 andre typer, der tilsammen skal give et overblik over ventetiden til forskellige typer af operationer. Definitioner af operationsgrupperne kan ses i tabel 8. Af figur 2 og tabel 3 fremgår det, at den gennemsnitlige ventetid er lavest for operationer for kræft og operationer for iskæmisk hjertesygdom. Figur 2 Gennemsnitlig ventetid i dage for udvalgte operationer 1 i perioden 1. halvår halvår 2006 Lungekræft Tyktarmskræft Brystkræft Kræft i æggestokke Livmoderkræft Livmoderhalskræft By-pass operation for iskæmisk hjertesygdom PCI-operation, ballonudvidelse Endetarmskræft Galdesten Kræft i blærehalskirtel Brok Grå stær Hoftetotalloplastik Kunstigt knæ Åreknuder dage 1: se definitioner af operationsgrupper i tabel 8. Livstruende sygdomme med ventetid under 28 dage For 9 af de 10 udvalgte livstruende sygdomme, som er vist i figur 2 og tabel 3 er ventetiden i gennemsnit under 28 dage, hvor reglerne for maksimal ventetid for behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom er overholdt (jf. bekendtgørelse nr. 743 af 22. august 2001). Den eneste kræftform, hvor den gennemsnitlige ventetid for operation ikke ligger under 28 dage, er operation for kræft i blærehalskirtel, hvor den gennemsnitlige ventetid ligger over 50 dage. Af de 16 indikator-ventetider er den gennemsnitlige ventetid størst til operation for åreknuder med over 100 dages ventetid. Som det fremgår af tabel 3 venter knapt halvdelen af denne type patienter i mere end 3 måneder på operation. 97 pct. af lungekræftpatienterne venter under 29 dage Endvidere fremgår det af tabel 3, at mere end 97 pct. af lungekræftpatienter og ca. 89 pct. af patienterne med brystkræft og tyktarmskræft venter mindre end 29 dage på operation. Således venter patienter med livstruende sygdom kortere på operation end patienter med ikke-livstruende sygdomme. Ved by-pass operation for iskæmisk hjertesygdom venter under 30 procent af patienterne mere end 29 dage. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

8 Tabel 3 Andel ventende til udvalgte operationer, fordelt på længden af ventetid i intervaller for udvalgte operationer, 1. halvår halvår 2006 Andel af ventende til operation (i procent) Gruppering af operationer 1 fordelt på længden af ventetid 0 dage 1-28 dage dage dage Over 90 dage Brok 0,1 23,9 32,7 23,1 20,1 Galdesten 0,4 32,0 32,8 21,0 13,8 Hoftetotalloplastik 0,3 22,2 23,7 21,8 32,1 Kunstigt knæ 0,4 19,9 23,4 19,2 37,1 Åreknuder 0,4 15,5 22,8 17,9 43,4 By-pass-operation for iskæmisk hjertesygdom 1,2 75,5 18,5 3,7 1,1 PCI-operation, ballonudvidelse 0,7 70,3 20,9 6,1 2,1 Grå stær 0,5 27,5 23,1 22,3 26,5 Brystkræft 2 0,6 89,2 9,4 0,4 0,5 Livmoderhalskræft 2 0,3 83,5 11,9 2,9 1,3 Lungekræft 2 0,1 97,6 1,8 0,0 0,5 Tyktarmskræft 2 0,5 88,9 8,8 1,5 0,4 Endetarmskræft 2 0,4 73,3 18,1 3,8 4,4 Livmoderkræft 2 0,3 87,6 9,8 1,5 0,8 Kræft i æggestokke 2 0,3 87,9 8,7 2,6 0,6 Kræft i blærehalskirtel 2 0,0 29,8 42,6 16,5 11,2 1: Se definitioner af operationer i tabel 8. 2: Disse behandlinger er generelt omfattet af regler for maksimale ventetider for behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom (jf. Bekendtgørelse nr. 743 af 22. august 2001). 42 dages ventetid for alle ventende i 1. halvår men stor variation på tværs af sygdomme I tabel 4 ses den gennemsnitlige ventetid for alle ventende patienter fordelt på diagnosegrupper. Denne opgørelse adskiller sig fra opgørelserne fordelt på operationsgrupper ved at alle patienter, der er blevet behandlet er medtaget i denne opgørelse, og ikke kun de patienter der er blevet behandlet med et kirurgisk indgreb. Den gennemsnitlige ventetid for alle patienter er nogenlunde uændret - omkring 40 dage. Ligesom for ventetiden fordelt på operationsgrupper er der stor variation i den gennemsnitlige ventetid fordelt på diagnosegrupper. Den gennemsnitlige ventetid er længst for patienter behandlet indenfor diagnosegrupperne Sygdomme i nervesystem og sanseorganer og Medfødte misdannelser. Ventetiden er kortest for diagnosegrupperne Ondartede svulster og Sygdomme i svangerskab, under fødsel og i barselsseng. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

9 Tabel 4 Ventetider for samtlige ventende i dage fordelt på udskrivningshalvår og sygdomsgruppe (19-gruppering) Gruppering af diagnoser halvår 2. halvår 1. halvår Infektionssygdomme og parasitære sygdomme Ondartede svulster Godartede svulster Endokrine sygdomme, ernæringssygdomme og stofskiftesygdomme Sygdomme i blod og bloddannede organer Psykiske lidelser m.v Sygdomme i nervesystem og sanseorganer Sygdomme i kredsløbsorganer Sygdomme i åndedrætsorganer Sygdomme i fordøjelsesorganer Sygdomme i urin- og kønsorganer Sygdomme i svangerskab, under fødsel og i barselseng Sygdomme i hud og underhud Sygdomme i knogler, bevægesystem og bindevæv Medfødte misdannelser Årsager til sygdomme i perinatalperiode og død som følge heraf Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande Traumer, forgiftninger, anden voldelig legemsbeskadigelse (beskadigelsens natur) Undersøgelser, forebyggende foranstaltninger m.m. af personer uden sygdomstegn eller uden oplysninger om diagnose I alt Anm: Ventetiderne er for samtlige patienter, der har afsluttet et venteforløb, således både patienter med og uden operative indgreb. Kvartal og sygdomsgruppe er baseret på sidste kontakt i hvert venteforløb. I figur 3 ses den samlede gennemsnitlige ventetid for opererede patienter og samtlige ventende patienter. Figur 3 Den gennemsnitlige ventetid i dage for opererede patienter og alle patienter Dage jun-06 maj-06 apr-06 mar-06 feb-06 jan-06 dec-05 nov-05 okt-05 sep-05 aug-05 jul-05 jun-05 maj-05 apr-05 mar-05 feb-05 jan-05 Alle ventende Ventende på operation Anm: Udviklingen i ventetiden er påvirket af sæsonudsving. Opgørelsen er ikke sæsonkorrigeret, og sammenligning skal derfor gøres måned-til-måned. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

10 Gennemsnitlige ventetid er længere for patienter, der venter på operation Størst udsving i ventetiden til operation Som det fremgår af figuren, er den samlede gennemsnitlige ventetid højere for patienter, der venter på operation, end den er samlet set for alle patienter. Det er et gennemgående træk i hele perioden. Samtidig kan det konstateres, at der gennem perioden er sket større udsving i ventetiden for patienter, der opereres end for alle patienter under et. Alligevel er udviklingen for de to grupper dog nogenlunde parallel. Udviklingen i ventetiden gennem året er både præget af sæsonmæssige udsving og reelle ændringer i ventetiden. Henvendelse: Næste offentliggørelse Fuldmægtig Pia Frøslev, tlf , Ventetid til sygehusbehandling 2. halvår 2006 forventes offentliggjort maj Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

11 Tabel 7 Gruppering af operationer Operationsgruppe, operationer på: Omfatter operationer på Nervesystemet kranium og intrakranielle strukturer rygmarv og nerverødder perifere nerver det autonome nervesystem andre operationer på nervesystemet mindre neurokirurgiske procedure reoperationer efter operation på nervesystem Endokrine organer skjoldbruskkirtlen biskjoldbruskkirtlen binyrer glomus caroticum mindre kirurgiske procedure på endokrine organer reoperationer på endokrint organ Øje og øjenomgivelser øjenhule øjenlåg tåreapparat øjeæble konjunktiva hornhinde og sklera forreste øjenkammer, kammervinkel, iris og corpus ciliare øjets linse ved sygdomme i choroidea, corpus vitreum og nethinde mindre kirurgiske procedure på øje og øjenomgivelser reoperationer på øje og øjenomgivelser Øre, næse og strubehoved ydre øre øregang trommehinde og mellemøre de små øreknogler processus mastoideus og ostemporale indre øre tuba auditiva næse næseskillevæg næseblødning rhinoplastiske operationer kæbehule sinus ethmoidales og os ethmoidale pandehule og sinus sphenoidalis strubehoved mindre kirurgiske procedurer på øre, næse og strubehoved reoperationer på øre, hals og strubehoved Læber, tænder, kæber, mund og svælg læber tænder tandkød og processus alveolaris underkæbe overkæbe og kindben andre operationer på kæber og ansigtsknogler kæbeled gane tunge og mundbund kind spytkirtler tonsiller og adenoidt væv svælg og omgivende bløddele mindre kirurgiske procedurer på læber, tænder, kæber, mund og svælg reoperationer på læber, tænder, kæber, mund og svælg Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

12 Hjerte og store intratorakale kar store intratorakale vener arteria pulmonalis og dens grene torakale og torakoabdominale aorta misdannelser af torakale aorta og dens grene perikardie atrier, atrieseptum og lungevener trikuspidalklap ventrikelseptum højre ventrikel og pulmonalklap mitralklap venstre ventrikel og pulmonalklap aortaklap koronararterier hjertearytmier og ledningsforstyrrelser transplantationer af hjerte og lunger mindre hjertekirurgiske procedure reoperationer efter operationer på hjerte og store intratorakale kar særlige procedurer til ekstrakorporal eller assisteret cirkulation Åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum, diafragma brystvæg, pleura og diafragma trakea bronkier lunger mediastinum mindre thoraxkirurgiske operationer reoperationer efter thoraxkirurgiske operationer Bryst bryst mindre kirurgiske procedurer på bryst reoperationer efter operationer på bryst Fordøjelsesorganer og milt bugvæg, bughinde, mesenterie og oment diafragma og gastroøsofageal refluks spiserør mavesæk og tolvfingertarm blindtarm tyndtarm og tyktarm endetarm endetarmsåbning og perianalt væv lever galdeveje bugspytkirtel milt mindre gastroenterologiske procedurer reoperationer efter gastroenterologisk operation Urinveje, mandlige kønsorganer og retroperitoneale væv nyre og nyrebækken urinleder urinblære urinrør prostata og vesicula seminalis scrotum og skrotalindhold penis retroperitonealt væv mindre urologiske procedurer reoperationer efter urologiske operationer Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

13 Kvindelige kønsorganer ovarie salpinx uterus og parametrier livmoderhals vagina vulva og perinerum sterilisation mindre gynækologiske procedurer reoperationer efter gynækologiske operationer Obstetriske operationer før og under fødsel efter fødsel og spontan abort kejsersnit og obstetriske procedurer reoperationer efter obstetriske operationer Bevægeapparatet ryg og hals skulder og overarm albue og underarm håndled og hånd bækken hofte og lår knæ og underben ankel og fod Perifere kar og lymfesystem arterier afgående fra aortabuen og deres grene arterier i overekstremitet suprarenale aorta og visceralarterier infrarenale aorta og iliaka-arterier samt distale forbindelser arteria femoralis og dens grene arteria poplitea og arterier i underben og fod ekstra-anatomiske by-pass-operationer vener lymfesystemet både arterier og vener mindre kirurgiske procedurer på kar og lymfesystem reoperationer efter operation på erifere kar og lymfesystemet Hud og underhud hud og underhud på hoved og hals hud og underhud på truncus hud og underhud på overekstremitet hud og underhud på underekstremitet hud og underhud uden angivelse af lokalisation mindre kirurgiske procedurer på hud og underhud reoperationer efter operation på hud og underhud 1: Koder stammer fra Sygehusvæsenets Klassifikationssystem (SKS), som kan findes på Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

14 Tabel 8 Anvendte operations- og diagnosekoder for udvalgte indikator-operationer Indikator-operationer Operationskoder 1 Diagnosekoder 1 Operation for brok KJAB, KJAC, KJAD, KJAE, KJAF, KJAG00, KJAG01, KJAG96 Operation for galdesten Hoftetotalloplastik Kunstigt knæ Operation for åreknuder By-pass-operation for iskæmisk hjertesygdom PCI-operation, ballonudvidelse Operation for grå stær Operation for brystkræft KJKA20-KJKA21, KJKB00- KJKB11, KJKE06, KJKE12, KJKE15 KNFB20-KNFB99, KNFC KNGB, KNGC KPHB10-KPHB16, KPHD KFNA, KFNB, KFNC, KFND, KFNE KFNG00, KFNG02, KFNG05 KCJF00, KCJF10, KCJC, KCJD, KCJE KHAC10-KHAC25, KHAC99, KHAB DC50 Operation for livmoderhalskræft KLDC, KLCD, KLCE DC53 Operation for lungekræft KGDB10-KGDB97, KGDC, KGDD DC34 Operation for tyktarmskræft KJFB20-KJFB97, KJFH DC18-19 Operation for endetarmskræft KJGA70-KJGA75, KJGB DC20-21 Operation for livmoderkræft KLCD, KLCE DC54 Operation for kræft i æggestokke KLAF00-KLAF11,KLCE DC56, DC Operation for kræft i blærehalskirtel KKEC00-KKEC20 DC61 1: Koder stammer fra Sygehusvæsenets Klassifikationssystem (SKS), som kan findes på Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

15 Tabel 9 Oversigt over koder for ventestatus. Kodetekst Bemærkninger Ventende på udredning Anvendes når patienten venter på udredning (forundersøgelse) Ventende på behandling Ventende, omvisiteret fra andet afsnit Ventende, pga. manglende oplysninger Ventende på assistance Ikke ventende, til udredning/behandling Ikke ventende, til kontrol Ikke ventende, efter patientens ønske Ikke ventende pga. udredning/behandling andet afsnit Ikke ventende under udredning Anvendes når patienten venter på behandling (endelig behandling) Anvendes ved omvisitering af henvist patient til andet sygehus/afsnit, inden patienten er modtaget til første kontakt. På det nye afsnit oprettes henvisningen med den oprindelige henvisningsdato og perioden fra oprindelig henvisningsdato til dato for modtagelse af henvisningen på det nye sygehus/afsnit indberettes med denne ventestatus Anvendes når der fx mangler oplysninger fra egen læge, ved manglende retspsykiatrisk kendelse m.m. Når alle oplysninger er på plads, skiftes ventestatus til den relevante værdi Henviste og ambulante patienter, der venter på en undersøgelse eller anden ydelse på et andet afsnit, fx MR-undersøgelse på røntgenafsnittet, hvor udredning ikke kan fortsætte, før denne assistance er udført Hvor patienter, der forventer at blive klar til behandling fx for grå stær eller til sterilisation, kan denne ventestatus anvendes i perioden for behandlingsmodning eller betænkningstid Hvis kontrollen skal foregå under en planlagt kontakt, hvortil der oprettes en henvisning, kan denne ventestatus anvendes. Anvendes også i forbindelse med gravide patienter til svangerskabskontrol Anvendes når patienten melder afbud til undersøgelse/behandling pga. sygdom, ferie eller af anden årsag Anvendes når patienten pga. en anden komplicerende tilstand skal behandles eller reguleres for denne, inden behandling af den aktuelle lidelse kan foretages på afsnittet Anvendes i perioden under udredningen. Bruges kun på ambulante kontakter Ikke ventende under behandling Kan anvendes i perioden under behandlingen. Kun på ambulante kontakter Kilde: Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 1. HALVÅR 2007

VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 1. HALVÅR 2007 VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 1. HALVÅR 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid til operation på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse, specifikt aktivitet på de

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Operationsopgørelse Uændret opgørelsesmåde Sundhedsstyrelsen

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Ventetid til operationer

Ventetid til operationer Kapitel 5 49 Ventetid til operationer Ventetid til behandling er en vigtig del i patienternes oplevelse af et velfungerende sundhedsvæsen og har været et politisk fokusområde igennem flere år. Som resultat

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

MiniPas - Henvisninger

MiniPas - Henvisninger - Henvisninger Beskrivelse af MiniPas I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. Der er følgende beskrivelser: Opdeling af skemaet Oprettelse af ny patientkontakt

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001

Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001 Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001 Kontaktpersoner: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 7222 7617 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 7222 7845 Operationsopgørelse Uændrede operationsgrupper

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000 Kontaktpersoner: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 3348 7585 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 3348 7582 Operationsopgørelse Uændrede operationsgrupper

Læs mere

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 AKTIVITET PÅ PRIVATE SYGEHUSE 2006-2010 2011 Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation af Det Specialiserede Sundhedsvæsen URL: www.sst.dk Emneord: LPR, indberetning, statistik,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<åååå>

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> Kodeark for DRG Ark over lokale koder. c_casemix MG90* En betegnelse for de DAGS grupper, hvor prisen sættes lig 0 i Takstsystem 2008. MG90A Besøg, som ikke afregnes pga udmåde 7 (aflyst besøg) MG90B MG90C

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 17. marts 2005 RN A206/05

RIGSREVISIONEN København, den 17. marts 2005 RN A206/05 RIGSREVISIONEN København, den 17. marts 2005 RN A206/05 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om ventetider i sygehussektoren (beretning nr. 1/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010.

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010. SYGEHUSPATIENTERS OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1997-2008 2010 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Operationsstatistik 1991-1998

Operationsstatistik 1991-1998 Operationsstatistik - Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Lægelig rådgiver Ole B. Larsen, lokal 6021 Grundlag for opgørelsen Registrering

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005*

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2001 og 1. halvår 2002 1990 1991 1992 1993

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen kl Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 (foreløbig opgørelse) 2004:2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SKS-kodestruktur. antal kar.

SKS-kodestruktur. antal kar. SKS-kodestruktur felt antal kar. start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 recordart an Overgruppe-klassifikation (kode-katalog) 2 20 4 SKS-kodenr. an inkl. foranstillet SKS-hovedgruppe 3 8 24 dato:gyldig

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

SKS-kodestruktur -- 1 -- antal

SKS-kodestruktur -- 1 -- antal SKS-kodestruktur felt antal kar. start feltnavne pos. i SKS-db værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt AAA nøgle obligatorisk overgruppe-klassifikation (kode-katalog) 2 20 4 SKSkode alfanumerisk nøgle obligatorisk

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1998-2009 2011 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1998-2009 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 2002 (foreløbig opgørelse) 2003:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Indlæggelse/ambulan t Anæstesi Patienttype Børn Reop. Forløb Pris Ambulant Ingen 0-Alle Ja Nej Behandling 1023

Indlæggelse/ambulan t Anæstesi Patienttype Børn Reop. Forløb Pris Ambulant Ingen 0-Alle Ja Nej Behandling 1023 Behandlinger SKS-kode AAFDER AAFDER AAFEND AAFEND AAFGAS AAFGAS AAFGYN AAFGYN SKS-tekst Udredning Indlæggelse/ambulan t Anæstesi Patienttype Børn Reop. Forløb Pris dermatologi Udredning Ambulant Ingen

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Dødsårsagsregisteret 2009

Dødsårsagsregisteret 2009 Dødsårsagsregisteret 2009 Tal og analyse Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 KEJSERSNIT 1973-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET. Tal og analyser

DØDSÅRSAGSREGISTERET. Tal og analyser DØDSÅRSAGSREGISTERET Tal og analyser 2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S. Telefon: 3268 3268 e-mail: serum@ssi.dk Hjemmeside: www.ssi.dk Signaturforklaring:

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 2011 Tal og analyse Dødsårsagsregistreret 2010 Copyright: Sundhedsstyrelsen, 2011. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S For spørgsmål kontakt: Sundhedsdokumentation

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Kræftepidemiologi. Figur 1

Kræftepidemiologi. Figur 1 Kræftepidemiologi På foranledning af Kræftstyregruppen har en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapporten Kræft i Danmark. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse,

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder Cancerregisteret 1997 Kontaktpersoner: Cand. Scient. Carsten Agger, lokal 7602 Assisterende læge Solvejg Bang, lokal 7581 Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7579 29.657 nye kræfttilfælde i 1997.

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Personale udgør den væsentligste produktionsfaktor i sygehusvæsenet og lønningerne til personalet er samtidig langt den største udgiftspost. Personalet på

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2002-2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 10

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2002-2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 10 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2000-2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1997-2001 2003:12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 2007-2008

VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 2007-2008 VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 2007-2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 4 - Version 2.0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE)

CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE) CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse Dødårsagsregisteret Tal og analyse 2014 Signaturforklaring >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives

Læs mere

Kodeark for Dødsårsagsregisteret Ark over lokale koder.

Kodeark for Dødsårsagsregisteret Ark over lokale koder. Kodeark for Dødsårsagsregisteret Ark over lokale koder. k_aldertim 0-71 Afdødes alder i timer 83-86 Afdødes alder i dage (83 = 3 dage, 84 = 4 dage, etc.) 91-93 Afdødes alder i uger (91 = 1 uge, 92 = 2

Læs mere

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse Dødsårsagsregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S. Telefon: 3268 3268 e-mail: serum@ssi.dk Hjemmeside: www.ssi.dk Signaturforklaring:

Læs mere