VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 1. HALVÅR 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 1. HALVÅR 2006"

Transkript

1 VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 1. HALVÅR 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 26

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. ISSN: Titel: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen [Online] Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

3 Ventetid til sygehusbehandling 1. halvår 2006 Indledning ny opgørelse af ventetid til sygehusbehandling Hermed foreligger første udgave af ny opgørelse af ventetid i sygehusvæsnet for patienter behandlet på danske sygehuse. Denne opgørelsesmetode af ventetid har ikke tidligere været offentliggjort, og baseres på en ny og bedre registrering af sygehuspatienters ventetid i forbindelse med behandling. Opgørelsen af ventetid i sygehusvæsnet er et vigtigt input til sygehusenes planlægning af patientbehandlingen, og udgør bl.a. også et naturligt mål for serviceniveau. Den nye opgørelse af ventetid er aftalt mellem sygehusejerne og de centrale sundhedsmyndigheder med henblik på at skabe et retvisende billede af ventetidsforholdene på de danske sygehuse. Forventet ventetid og erfaret ventetid Sundhedsstyrelsen offentliggør på den forventede ventetid til en række behandlinger. Den forventede ventetid oplyser fremadrettet om den ventetid ukomplicerede patienter maksimalt kan forvente at opleve. Nærværende offentliggørelse omhandler den erfarede ventetid, dvs. en bagudrettet opgørelse over den ventetid, som patienterne i gennemsnit har haft. Figur 1: Gennemsnitlig ventetid for alle opererede patienter samt udvalgte operationer, målt i dage Dage jun-06 maj-06 apr-06 mar-06 feb-06 jan-06 dec-05 nov-05 okt-05 sep-05 aug-05 jul-05 jun-05 maj-05 apr-05 mar-05 feb-05 jan-05 Alle opererede Opererede for grå stær By-pass opererede for iskæmisk hjertesygdom Opererede for brystkræft Anm: Udviklingen i ventetiden er påvirket af sæsonudsving. Opgørelsen er ikke sæsonkorrigeret, og sammenligning skal derfor gøres måned-til-måned. Ventetid for opererede patienter Figur 1 viser udviklingen i den gennemsnitlige ventetid for alle patienter, der har fået foretaget en operation i perioden januar 2005 til juni Endvidere vises udviklingen i de gennemsnitlige ventetider for udvalgte operationsgrupper. Metoden til opgørelse af ventetid er beskrevet nedenfor. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

4 Den samlede gennemsnitlige ventetid for alle opererede patienter er nogenlunde uændret Den samlede gennemsnitlige ventetid for alle opererede patienter er i de første måneder af 2006 nogenlunde uændret sammenlignet med samme periode af I enkelte måneder viser ventetiden dog visse udsving, som primært kan tilskrives enkeltfaktorers indflydelse og således ikke er udtryk for en generel tendens. I første halvår af 2005 udviser ventetiden en aftagende trend, som især skyldes ventetiden i juli måned, som i vid udstrækning skyldes de sæsonudsving, der specielt er omkring sommerferie og i nogen grad omkring jul og nytår i december måned. Siden september 2005 har den gennemsnitlige ventetid for alle opererede patienter ligeledes været aftagende, således at ventetiden i slutningen af 1. halvår 2006 er på niveau med ventetiden i starten af Ventetiden til operation for patienter med grå stær er længere end det samlede gennemsnit Ventetiden for patienter opereret for grå stær har gennem hele perioden ligget højere end den samlede ventetid for alle opererede patienter, men har ellers stort set fulgt den overordnede trend for den samlede gennemsnitlige ventetid. Ventetid til operation for brystkræft på 20 dage, og næsten det samme for by-pass operation Den gennemsnitlige ventetid for operation for brystkræft har været rimelig stabil på under 20 dage gennem hele perioden og ligger klart under den samlede gennemsnitlige ventetid for alle opererede patienter. Også den gennemsnitlige ventetid til by-pass operation ligger på et niveau under den samlede gennemsnitlige ventetid til operation. Ventetiden til bypass operation udviser en stigende trend i perioden januar 2005 til august 2005, hvorefter ventetiden er nedadgående og i juni 2006 ligger ventetiden igen på niveau med januar 2005 ca. 20 dage. Datakilder og metode Ny indberetning af ventetid 1. januar 2004 Denne publikation er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret (LPR) og omhandler patienters ventetid til behandling på danske sygehuse. Opgørelsen omfatter aktivitet på de offentlige sygehuse samt den aktivitet på private sygehuse og klinikker, der er omfattet af det udvidede frie sygehusvalg og betalt af patientens bopælsamt. Siden den 1. januar 2004 har alle indberetninger til LPR indeholdt særlige oplysninger om ventetider knyttet til den enkelte kontakt samt forholdet mellem enkeltkontakter. På baggrund af denne nye registrering er det blevet muligt at opgøre patienters ventetid fordelt på forskellige diagnose-, behandlings- og operationskoder. Den nye registrering af ventetid tager udgangspunkt i sygehusbehandlingens forskellige faser fra forundersøgelse, over udredning til den endelige behandlingsindsats. I dette forløb opstår der tidsperioder med ventetid bl.a. styret af sygdommens karakter. Samtidig kan der være perioder hvor udredning eller behandling afventer patientrelaterede forhold, fx vægttab. Den nye ventetidsregistrering sondrer på denne måde mellem to faser i et behandlingsforløb: patienten er ventende, patienten er ikke ventende. Der kan ske flere skift herimellem under et behandlingsforløb. Beregning af ventetid ved sygehusbehandling Ventetidsopgørelsen er beregnet ud fra oplysningerne i LPR, som er et kontaktregister. Det betyder, at der sker en selvstændig indberetning til LPR, hver gang en patient har været indlagt på et sygehus eller har haft en ambulant kontakt. Kontaktregistreringen indebærer, at behandlingsforløb deles op i en række delelementer, som registreringen ikke binder direkte sammen. Derfor er det generelt set ikke umiddelbart muligt at følge en patient i et helt sygdomsforløb. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

5 Venteforløb for planlagte, somatiske patienter Kun perioder, hvor patienten venter, er inkluderet Ventetid for forskellige patientgrupperinger I forhold til ventetid registrerer sygehusene dog ikke bare kontakter, men også eventuelle sammenhænge mellem disse såkaldte venteforløb. De enkelte kontakter er samlet til ventetidsforløb i det omfang kontakter har en naturlig sammenhæng baseret på henvisende sygehus og afdeling. Venteforløbene kan herefter skabes af Sundhedsstyrelsen ud fra de indberettede data til det kontaktbaserede LPR. I opgørelserne er der medtaget elektive (planlagte) somatiske kontakter, hvilket vil sige elektive indlæggelser og ambulante kontakter for somatiske patienter. Alle operationer og behandlinger foretaget under en akut indlæggelse er således ikke med i opgørelserne. De samme gælder psykiatriske patienter. I ventetiden indgår naturligvis kun venteperioder, hvor patienten er ventende. Det vil sige, at perioder, hvor patienten er ikke-ventende fra henvisningsdato til startdato (for kontakten hvor den endelige behandling/operation finder sted), ikke er medregnet som ventetid. Se en oversigt over mulige ventestatuskoder i tabel 9. Ventetiden opgøres herunder for forskellige grupperinger af patienter for at give et billede af de generelle forhold i sygehusvæsnet, samt for at afspejle udvalgte patientgruppers ventetid. Opgørelsen omfatter: Ventetid for alle patienter, både med og uden operation Ventetid for patienter som er blevet opereret For alle patientgrupper gælder, at de omfatter planlagte, somatiske patienter. Tabel 1 Ventetider i dage for opererede patienter fordelt på udskrivningshalvår og operationsgrupper Gruppering af operationer Operationer på 1. halvår 2. halvår 1. halvår Nervesystemet Endokrine organer Øje og øjenomgivelser Øre, næse og strubehoved Læber, tænder, kæber, mund og svælg Hjerte og store intratorakale kar Åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum, diafragma Bryst Fordøjelsesorganer og milt Urinveje, mandlige kønsorganer og retroperitoneale væv Kvindelige kønsorganer Obstetriske operationer Bevægeapparatet Perifere kar og lymfesystem Hud og underhud I alt : se definitioner af operationsgrupper i tabel 7. Ventetid på omkring 2 måneder for alle operationer Som det fremgår af tabel 1, der viser den gennemsnitlige ventetid for patienter, der har modtaget en operation, har den gennemsnitlige ventetid for alle operationstyper i perioden 1. halvår 2005 til og med 1. halvår 2006 været næsten uændret - mellem 57 og 59 dage. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

6 Stor variation i ventetiden på forskellige operationsgrupper Ventetid på under 1 måned Over 40 procent venter under en måned på operation Der er dog en del variation i den gennemsnitlige ventetid på operation for de forskellige operationsgrupper, som er vist i tabel 1. De operationsgrupper, hvor ventetiden er længst, er operationsgrupperne Operationer på øre, næse og strubehoved, Operationer på bevægeapparatet og Operationer på perifere kar og lymfesystem. Disse tre grupper har alle i 1. halvår 2006 en erfaret ventetid på over 70 dage. De laveste gennemsnitlige ventetider findes på operationsgrupperne Operationer på åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum, diagragma, Operationer på hjerte og store intratorakale kar og Obstetriske operationer. Her ligger de erfarede gennemsnitlige ventetider på 26 dage og derunder. I tabel 2 er vist, hvordan patienterne, der venter på operation, er fordelt på forskellige tidsintervaller. Heraf fremgår det, at over 40 pct. af alle opererede patienter venter mellem 1 og 30 dage på en operation. 20 pct. venter over 90 dage. Tabel 2 Andel af ventende til operation, fordelt på længden af ventetid i intervaller samt operationsgrupper, 1. halvår halvår 2006 Andel af ventende til operation (i procent) Gruppering af operationer fordelt på længden af ventetid Operationer på 0 dage 1-30 dage dage dage Over 90 dage Nervesystemet 0,9 37,8 24,1 16,0 21,2 Endokrine organer 0,4 30,7 32,3 16,6 19,9 Øje og øjenomgivelser 1,3 30,4 25,7 18,8 23,8 Øre, næse og strubehoved 0,9 33,8 24,9 14,5 25,9 Læber, tænder, kæber, mund og svælg 2,1 42,5 27,0 14,0 14,4 Hjerte og store intratorakale kar 0,7 68,5 22,1 6,3 2,3 Åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum, diafragma 1,4 85,3 7,6 2,0 3,7 Bryst 1,2 65,9 13,9 4,8 14,1 Fordøjelsesorganer og milt 0,4 41,4 28,1 16,2 14,0 Urinveje, mandlige kønsorganer og retroperitoneale væv 0,5 37,0 24,9 13,2 24,5 Kvindelige kønsorganer 1,4 54,8 22,0 10,7 11,0 Obstetriske operationer 2,3 83,9 5,6 1,6 6,5 Bevægeapparatet 0,7 29,7 23,8 17,4 28,3 Perifere kar og lymfesystem 0,7 40,4 20,8 12,5 25,6 Hud og underhud 2,9 53,4 21,5 8,7 13,5 I alt 1,1 41,5 23,7 14,1 19,7 Der er stor variation i andelen af patienter, som venter mindre end 31 dage på operation på tværs af operationsgrupper. Således har ca. 85 pct. af patienter, der har fået foretaget en operation på åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum eller diafragma og ca. 84 pct. af patienterne, der har fået foretaget en obstetrisk operation, ventet mindre end 31 dage. Ca. 69 pct. af patienterne, der har fået foretaget en operation på hjerte og store intratorakale kar, har ventet under 31 dage. Det er ca. 30 pct. af patienterne, som har fået foretaget en operation på bevægeapparatet, der har ventet mindre end 31 dage på operation, ca. 28 pct. af denne gruppe har ventet mere end 90 dage på operation. Ca. 26 pct. af patienterne, der har fået foretaget en operation på øre, næse eller strubehoved, har ligeledes ventet mere end 90 dage. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

7 Kortest ventetid til operation for livstruende sygdomme Sundhedsstyrelsen har udvalgt 16 indikator-operationer, herunder operation for 8 kræfttyper, 2 hjertesygdommer samt 6 andre typer, der tilsammen skal give et overblik over ventetiden til forskellige typer af operationer. Definitioner af operationsgrupperne kan ses i tabel 8. Af figur 2 og tabel 3 fremgår det, at den gennemsnitlige ventetid er lavest for operationer for kræft og operationer for iskæmisk hjertesygdom. Figur 2 Gennemsnitlig ventetid i dage for udvalgte operationer 1 i perioden 1. halvår halvår 2006 Lungekræft Tyktarmskræft Brystkræft Kræft i æggestokke Livmoderkræft Livmoderhalskræft By-pass operation for iskæmisk hjertesygdom PCI-operation, ballonudvidelse Endetarmskræft Galdesten Kræft i blærehalskirtel Brok Grå stær Hoftetotalloplastik Kunstigt knæ Åreknuder dage 1: se definitioner af operationsgrupper i tabel 8. Livstruende sygdomme med ventetid under 28 dage For 9 af de 10 udvalgte livstruende sygdomme, som er vist i figur 2 og tabel 3 er ventetiden i gennemsnit under 28 dage, hvor reglerne for maksimal ventetid for behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom er overholdt (jf. bekendtgørelse nr. 743 af 22. august 2001). Den eneste kræftform, hvor den gennemsnitlige ventetid for operation ikke ligger under 28 dage, er operation for kræft i blærehalskirtel, hvor den gennemsnitlige ventetid ligger over 50 dage. Af de 16 indikator-ventetider er den gennemsnitlige ventetid størst til operation for åreknuder med over 100 dages ventetid. Som det fremgår af tabel 3 venter knapt halvdelen af denne type patienter i mere end 3 måneder på operation. 97 pct. af lungekræftpatienterne venter under 29 dage Endvidere fremgår det af tabel 3, at mere end 97 pct. af lungekræftpatienter og ca. 89 pct. af patienterne med brystkræft og tyktarmskræft venter mindre end 29 dage på operation. Således venter patienter med livstruende sygdom kortere på operation end patienter med ikke-livstruende sygdomme. Ved by-pass operation for iskæmisk hjertesygdom venter under 30 procent af patienterne mere end 29 dage. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

8 Tabel 3 Andel ventende til udvalgte operationer, fordelt på længden af ventetid i intervaller for udvalgte operationer, 1. halvår halvår 2006 Andel af ventende til operation (i procent) Gruppering af operationer 1 fordelt på længden af ventetid 0 dage 1-28 dage dage dage Over 90 dage Brok 0,1 23,9 32,7 23,1 20,1 Galdesten 0,4 32,0 32,8 21,0 13,8 Hoftetotalloplastik 0,3 22,2 23,7 21,8 32,1 Kunstigt knæ 0,4 19,9 23,4 19,2 37,1 Åreknuder 0,4 15,5 22,8 17,9 43,4 By-pass-operation for iskæmisk hjertesygdom 1,2 75,5 18,5 3,7 1,1 PCI-operation, ballonudvidelse 0,7 70,3 20,9 6,1 2,1 Grå stær 0,5 27,5 23,1 22,3 26,5 Brystkræft 2 0,6 89,2 9,4 0,4 0,5 Livmoderhalskræft 2 0,3 83,5 11,9 2,9 1,3 Lungekræft 2 0,1 97,6 1,8 0,0 0,5 Tyktarmskræft 2 0,5 88,9 8,8 1,5 0,4 Endetarmskræft 2 0,4 73,3 18,1 3,8 4,4 Livmoderkræft 2 0,3 87,6 9,8 1,5 0,8 Kræft i æggestokke 2 0,3 87,9 8,7 2,6 0,6 Kræft i blærehalskirtel 2 0,0 29,8 42,6 16,5 11,2 1: Se definitioner af operationer i tabel 8. 2: Disse behandlinger er generelt omfattet af regler for maksimale ventetider for behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom (jf. Bekendtgørelse nr. 743 af 22. august 2001). 42 dages ventetid for alle ventende i 1. halvår men stor variation på tværs af sygdomme I tabel 4 ses den gennemsnitlige ventetid for alle ventende patienter fordelt på diagnosegrupper. Denne opgørelse adskiller sig fra opgørelserne fordelt på operationsgrupper ved at alle patienter, der er blevet behandlet er medtaget i denne opgørelse, og ikke kun de patienter der er blevet behandlet med et kirurgisk indgreb. Den gennemsnitlige ventetid for alle patienter er nogenlunde uændret - omkring 40 dage. Ligesom for ventetiden fordelt på operationsgrupper er der stor variation i den gennemsnitlige ventetid fordelt på diagnosegrupper. Den gennemsnitlige ventetid er længst for patienter behandlet indenfor diagnosegrupperne Sygdomme i nervesystem og sanseorganer og Medfødte misdannelser. Ventetiden er kortest for diagnosegrupperne Ondartede svulster og Sygdomme i svangerskab, under fødsel og i barselsseng. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

9 Tabel 4 Ventetider for samtlige ventende i dage fordelt på udskrivningshalvår og sygdomsgruppe (19-gruppering) Gruppering af diagnoser halvår 2. halvår 1. halvår Infektionssygdomme og parasitære sygdomme Ondartede svulster Godartede svulster Endokrine sygdomme, ernæringssygdomme og stofskiftesygdomme Sygdomme i blod og bloddannede organer Psykiske lidelser m.v Sygdomme i nervesystem og sanseorganer Sygdomme i kredsløbsorganer Sygdomme i åndedrætsorganer Sygdomme i fordøjelsesorganer Sygdomme i urin- og kønsorganer Sygdomme i svangerskab, under fødsel og i barselseng Sygdomme i hud og underhud Sygdomme i knogler, bevægesystem og bindevæv Medfødte misdannelser Årsager til sygdomme i perinatalperiode og død som følge heraf Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande Traumer, forgiftninger, anden voldelig legemsbeskadigelse (beskadigelsens natur) Undersøgelser, forebyggende foranstaltninger m.m. af personer uden sygdomstegn eller uden oplysninger om diagnose I alt Anm: Ventetiderne er for samtlige patienter, der har afsluttet et venteforløb, således både patienter med og uden operative indgreb. Kvartal og sygdomsgruppe er baseret på sidste kontakt i hvert venteforløb. I figur 3 ses den samlede gennemsnitlige ventetid for opererede patienter og samtlige ventende patienter. Figur 3 Den gennemsnitlige ventetid i dage for opererede patienter og alle patienter Dage jun-06 maj-06 apr-06 mar-06 feb-06 jan-06 dec-05 nov-05 okt-05 sep-05 aug-05 jul-05 jun-05 maj-05 apr-05 mar-05 feb-05 jan-05 Alle ventende Ventende på operation Anm: Udviklingen i ventetiden er påvirket af sæsonudsving. Opgørelsen er ikke sæsonkorrigeret, og sammenligning skal derfor gøres måned-til-måned. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

10 Gennemsnitlige ventetid er længere for patienter, der venter på operation Størst udsving i ventetiden til operation Som det fremgår af figuren, er den samlede gennemsnitlige ventetid højere for patienter, der venter på operation, end den er samlet set for alle patienter. Det er et gennemgående træk i hele perioden. Samtidig kan det konstateres, at der gennem perioden er sket større udsving i ventetiden for patienter, der opereres end for alle patienter under et. Alligevel er udviklingen for de to grupper dog nogenlunde parallel. Udviklingen i ventetiden gennem året er både præget af sæsonmæssige udsving og reelle ændringer i ventetiden. Henvendelse: Næste offentliggørelse Fuldmægtig Pia Frøslev, tlf , Ventetid til sygehusbehandling 2. halvår 2006 forventes offentliggjort maj Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

11 Tabel 7 Gruppering af operationer Operationsgruppe, operationer på: Omfatter operationer på Nervesystemet kranium og intrakranielle strukturer rygmarv og nerverødder perifere nerver det autonome nervesystem andre operationer på nervesystemet mindre neurokirurgiske procedure reoperationer efter operation på nervesystem Endokrine organer skjoldbruskkirtlen biskjoldbruskkirtlen binyrer glomus caroticum mindre kirurgiske procedure på endokrine organer reoperationer på endokrint organ Øje og øjenomgivelser øjenhule øjenlåg tåreapparat øjeæble konjunktiva hornhinde og sklera forreste øjenkammer, kammervinkel, iris og corpus ciliare øjets linse ved sygdomme i choroidea, corpus vitreum og nethinde mindre kirurgiske procedure på øje og øjenomgivelser reoperationer på øje og øjenomgivelser Øre, næse og strubehoved ydre øre øregang trommehinde og mellemøre de små øreknogler processus mastoideus og ostemporale indre øre tuba auditiva næse næseskillevæg næseblødning rhinoplastiske operationer kæbehule sinus ethmoidales og os ethmoidale pandehule og sinus sphenoidalis strubehoved mindre kirurgiske procedurer på øre, næse og strubehoved reoperationer på øre, hals og strubehoved Læber, tænder, kæber, mund og svælg læber tænder tandkød og processus alveolaris underkæbe overkæbe og kindben andre operationer på kæber og ansigtsknogler kæbeled gane tunge og mundbund kind spytkirtler tonsiller og adenoidt væv svælg og omgivende bløddele mindre kirurgiske procedurer på læber, tænder, kæber, mund og svælg reoperationer på læber, tænder, kæber, mund og svælg Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

12 Hjerte og store intratorakale kar store intratorakale vener arteria pulmonalis og dens grene torakale og torakoabdominale aorta misdannelser af torakale aorta og dens grene perikardie atrier, atrieseptum og lungevener trikuspidalklap ventrikelseptum højre ventrikel og pulmonalklap mitralklap venstre ventrikel og pulmonalklap aortaklap koronararterier hjertearytmier og ledningsforstyrrelser transplantationer af hjerte og lunger mindre hjertekirurgiske procedure reoperationer efter operationer på hjerte og store intratorakale kar særlige procedurer til ekstrakorporal eller assisteret cirkulation Åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum, diafragma brystvæg, pleura og diafragma trakea bronkier lunger mediastinum mindre thoraxkirurgiske operationer reoperationer efter thoraxkirurgiske operationer Bryst bryst mindre kirurgiske procedurer på bryst reoperationer efter operationer på bryst Fordøjelsesorganer og milt bugvæg, bughinde, mesenterie og oment diafragma og gastroøsofageal refluks spiserør mavesæk og tolvfingertarm blindtarm tyndtarm og tyktarm endetarm endetarmsåbning og perianalt væv lever galdeveje bugspytkirtel milt mindre gastroenterologiske procedurer reoperationer efter gastroenterologisk operation Urinveje, mandlige kønsorganer og retroperitoneale væv nyre og nyrebækken urinleder urinblære urinrør prostata og vesicula seminalis scrotum og skrotalindhold penis retroperitonealt væv mindre urologiske procedurer reoperationer efter urologiske operationer Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

13 Kvindelige kønsorganer ovarie salpinx uterus og parametrier livmoderhals vagina vulva og perinerum sterilisation mindre gynækologiske procedurer reoperationer efter gynækologiske operationer Obstetriske operationer før og under fødsel efter fødsel og spontan abort kejsersnit og obstetriske procedurer reoperationer efter obstetriske operationer Bevægeapparatet ryg og hals skulder og overarm albue og underarm håndled og hånd bækken hofte og lår knæ og underben ankel og fod Perifere kar og lymfesystem arterier afgående fra aortabuen og deres grene arterier i overekstremitet suprarenale aorta og visceralarterier infrarenale aorta og iliaka-arterier samt distale forbindelser arteria femoralis og dens grene arteria poplitea og arterier i underben og fod ekstra-anatomiske by-pass-operationer vener lymfesystemet både arterier og vener mindre kirurgiske procedurer på kar og lymfesystem reoperationer efter operation på erifere kar og lymfesystemet Hud og underhud hud og underhud på hoved og hals hud og underhud på truncus hud og underhud på overekstremitet hud og underhud på underekstremitet hud og underhud uden angivelse af lokalisation mindre kirurgiske procedurer på hud og underhud reoperationer efter operation på hud og underhud 1: Koder stammer fra Sygehusvæsenets Klassifikationssystem (SKS), som kan findes på Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

14 Tabel 8 Anvendte operations- og diagnosekoder for udvalgte indikator-operationer Indikator-operationer Operationskoder 1 Diagnosekoder 1 Operation for brok KJAB, KJAC, KJAD, KJAE, KJAF, KJAG00, KJAG01, KJAG96 Operation for galdesten Hoftetotalloplastik Kunstigt knæ Operation for åreknuder By-pass-operation for iskæmisk hjertesygdom PCI-operation, ballonudvidelse Operation for grå stær Operation for brystkræft KJKA20-KJKA21, KJKB00- KJKB11, KJKE06, KJKE12, KJKE15 KNFB20-KNFB99, KNFC KNGB, KNGC KPHB10-KPHB16, KPHD KFNA, KFNB, KFNC, KFND, KFNE KFNG00, KFNG02, KFNG05 KCJF00, KCJF10, KCJC, KCJD, KCJE KHAC10-KHAC25, KHAC99, KHAB DC50 Operation for livmoderhalskræft KLDC, KLCD, KLCE DC53 Operation for lungekræft KGDB10-KGDB97, KGDC, KGDD DC34 Operation for tyktarmskræft KJFB20-KJFB97, KJFH DC18-19 Operation for endetarmskræft KJGA70-KJGA75, KJGB DC20-21 Operation for livmoderkræft KLCD, KLCE DC54 Operation for kræft i æggestokke KLAF00-KLAF11,KLCE DC56, DC Operation for kræft i blærehalskirtel KKEC00-KKEC20 DC61 1: Koder stammer fra Sygehusvæsenets Klassifikationssystem (SKS), som kan findes på Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

15 Tabel 9 Oversigt over koder for ventestatus. Kodetekst Bemærkninger Ventende på udredning Anvendes når patienten venter på udredning (forundersøgelse) Ventende på behandling Ventende, omvisiteret fra andet afsnit Ventende, pga. manglende oplysninger Ventende på assistance Ikke ventende, til udredning/behandling Ikke ventende, til kontrol Ikke ventende, efter patientens ønske Ikke ventende pga. udredning/behandling andet afsnit Ikke ventende under udredning Anvendes når patienten venter på behandling (endelig behandling) Anvendes ved omvisitering af henvist patient til andet sygehus/afsnit, inden patienten er modtaget til første kontakt. På det nye afsnit oprettes henvisningen med den oprindelige henvisningsdato og perioden fra oprindelig henvisningsdato til dato for modtagelse af henvisningen på det nye sygehus/afsnit indberettes med denne ventestatus Anvendes når der fx mangler oplysninger fra egen læge, ved manglende retspsykiatrisk kendelse m.m. Når alle oplysninger er på plads, skiftes ventestatus til den relevante værdi Henviste og ambulante patienter, der venter på en undersøgelse eller anden ydelse på et andet afsnit, fx MR-undersøgelse på røntgenafsnittet, hvor udredning ikke kan fortsætte, før denne assistance er udført Hvor patienter, der forventer at blive klar til behandling fx for grå stær eller til sterilisation, kan denne ventestatus anvendes i perioden for behandlingsmodning eller betænkningstid Hvis kontrollen skal foregå under en planlagt kontakt, hvortil der oprettes en henvisning, kan denne ventestatus anvendes. Anvendes også i forbindelse med gravide patienter til svangerskabskontrol Anvendes når patienten melder afbud til undersøgelse/behandling pga. sygdom, ferie eller af anden årsag Anvendes når patienten pga. en anden komplicerende tilstand skal behandles eller reguleres for denne, inden behandling af den aktuelle lidelse kan foretages på afsnittet Anvendes i perioden under udredningen. Bruges kun på ambulante kontakter Ikke ventende under behandling Kan anvendes i perioden under behandlingen. Kun på ambulante kontakter Kilde: Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 10. Nr. 26, december

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 AKTIVITET PÅ PRIVATE SYGEHUSE 2006-2010 2011 Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation af Det Specialiserede Sundhedsvæsen URL: www.sst.dk Emneord: LPR, indberetning, statistik,

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=...

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 18. december 2008 23:06 Til: 'hel@rigsrevisionen.dk' Cc: Gregers Drôge

Læs mere

CANCERREGISTERET 2002 og 2003

CANCERREGISTERET 2002 og 2003 CANCERREGISTERET 2002 og 2003 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Indikationsændringer ved meraktivitet

Indikationsændringer ved meraktivitet Indikationsændringer ved meraktivitet Undersøgelse af 1,5 milliard kr. puljen Jakob Kjellberg Louise Herbild Anders Rud Svenning Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2008.04 Dansk Sundhedsinstitut Dansk

Læs mere

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere

Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6

Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6 Indhold Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Opbygning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6 2.1 Rationaler bag inddragelsen af private sygehuse

Læs mere

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20 Indhold Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 2.1 Sammenfatning... 5 2.2 Det udvidede frie sygehusvalg... 5 2.2.1 Aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg... 9 2.2.2

Læs mere

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV 2010 November 2010 Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Eskild Klausen Fredslund. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. Teknisk og økonomisk analyse

Eskild Klausen Fredslund. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. Teknisk og økonomisk analyse Eskild Klausen Fredslund Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Teknisk og økonomisk analyse Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Teknisk og økonomisk analyse kan hentes

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 18-03-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Flemming Pless Susanne Due Kristensen Pia Illum Mette Abildgaard Niels

Læs mere

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 15. juni 2011 REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER 1. INDLEDNING 1.1 Resume Der er i dag flere måder, hvorpå patienter kan sendes fra de

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

UDVIKLING AF PATIENTREGISTRE- RINGEN FOR PSYKIATRIEN I LANDSPATIENTREGISTERET

UDVIKLING AF PATIENTREGISTRE- RINGEN FOR PSYKIATRIEN I LANDSPATIENTREGISTERET UDVIKLING AF PATIENTREGISTRE- RINGEN FOR PSYKIATRIEN I LANDSPATIENTREGISTERET 2007 Udvikling af patientregistreringen for psykiatrien i Landspatientregisteret Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

TAKSTSYSTEM 2011 VEJLEDNING

TAKSTSYSTEM 2011 VEJLEDNING TAKSTSYSTEM 2011 VEJLEDNING Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K Telefon: 33 92 33 60 Telefax:33 93 15 63 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk Design: 1508

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

TAKSTSYSTEM 2006. - en vejledning

TAKSTSYSTEM 2006. - en vejledning TAKSTSYSTEM 2006 - en vejledning 2006 Takstsystem 2006 Vejledning Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen, 2006 Takstsystem 2006 Vejledning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Københavns

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune. November 2006

Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune. November 2006 Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune November 2006 Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune November 2006 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...3 1.1 RAPPORTENS OPBYGNING...6 2 SUNDHED OG SYGELIGHED

Læs mere

Kræftpatientens verden Kræftens Bekæmpelse. Kræftpatientens verden. En undersøgelse af hvad danske kræftpatienter har brug for

Kræftpatientens verden Kræftens Bekæmpelse. Kræftpatientens verden. En undersøgelse af hvad danske kræftpatienter har brug for Kræftpatientens verden Kræftens Bekæmpelse Kræftpatientens verden En undersøgelse af hvad danske kræftpatienter har brug for Mogens Grønvold, Camilla Pedersen, Cecilia Ravn Jensen, Mette Tuxen Faber, Anna

Læs mere

Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9

Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Forretningsudvalget

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere

Kræft. Hvad er kræft?

Kræft. Hvad er kræft? Kræft 6 n Kræft er mange forskellige sygdomme, alle karakteriseret ved uhæmmet cellevækst. De fleste kræftformer er multifaktorielt betingede. n Rygning, overvægt, fysisk inaktivitet, kost, alkohol og

Læs mere

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Udarbejdet af: Ministeriet for forebyggelse og sundhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen Copyright:

Læs mere