Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS"

Transkript

1 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS i udredning vol. 3 Vejledninger Stemmediagnoser Optisk udredning af voksne Børn og unge med nedsat synsfunktion Kognitive kommunikationsvanskeligheder

2

3 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011

4 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 ISBN Distribueres af Center for Hjælpemidler og Kommunikation Plantagevej 4, Bov 6330 Padborg Tlf E-post til bestilling: Trykt hos: AMH-Grafisk, Ansager Printed in Denmark 2011

5 INDHOLD Forord 5 Vejledning i udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion 7 Vejledning i optisk udredning af voksne med synshandicap 61 Vejledning i udredning af kognitive kommunikationsvanskeligheder 89 Diagnoser på stemmeområdet med vejledning 115

6

7 FORORD I 2007 udgav DTHS første samling af vejledninger i God Praksis på tale-, høreog synsområdet. Arbejdet med at samle og udarbejde den gode praksis er blevet fortsat og mange nye vejledninger har set dagens lys siden DTHS er derfor stolt over med udgangen af 2010 hhv. i begyndelsen af 2011 at kunne udgive to bind med resultatet af mange engagerede medarbejderes arbejde. DTHS er en landsdækkende sammenslutning af ledere af institutioner, der arbejder med rehabilitering af borgere med tale-, høre- og synsproblemer. DTHS behandler fælles anliggender med det formål at fastholde, styrke og videreudvikle fagligheden på området. Medlemmer af DTHS kommer fra landsdækkende, regionale og kommunale institutioner. DTHS søger at opfylde sammenslutningens mål: Ved at facilitere et landsdækkende samarbejde blandt fagfolk i tre faglige søjler på syns-, høre- og taleområdet. Gennem det fælles projekt "God Praksis". Ved at være faglig sparringspartner for ministerier, regioner, kommuner og brugerorganisationer. Ved at udarbejde og debattere perspektiver og visioner på området. God Praksis er et landsdækkende kvalitetsudviklingsprojekt, som har til formål at forskningsforankre den tale-, høre- og synspædagogiske bistand til voksne og børn med alle former for kommunikationshandicap. Projektets mål er at udvikle retningslinjer og vejledninger for god praksis på baggrund af erfarings- og evidensbaseret viden, samt opstille kvalitetsstandarder som fundament for systematisk evaluering og senere akkreditering. DTHS s medlemmer har godkendt og dermed forpligtet sig til at følge og fagligt lade sig inspirere af God Praksis vejledningerne. God Praksis er med til: At sikre borgerne den bedste kvalitet på baggrund af evidensinformeret viden At initiere udvikling på fagområderne At sikre ensartet kvalitet på landsplan At gøre kvaliteten og ydelserne på tale-høre-synsområdet synlige for brugere og pårørende At kommunerne kan indkøbe ydelser på det bedst informerede grundlag Torben West formand, DTHS

8

9 Vejledning i udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion Resume Vejledningen indeholder anbefalinger til, hvad der er god praksis i udredning og indsats i forhold til børn og unge med nedsat synsfunktion. Vejledningen giver anbefalinger til de elementer, der bør indgå i udredning af børn og unge med nedsat synsfunktion samt anbefalinger til den løbende indsats i forhold til denne gruppe børn og unge. En stor del af blinde og svagsynede børn har udover nedsat syn multiple funktionsnedsættelser og nogle er uden talesprog. Der er en del overlapning i udredning og indsats imellem denne gruppe og gruppen af småbørn og skolebørn, men der er også særlige udfordringer, som kun gælder denne gruppe, og disse beskrives i et selvstændigt afsnit. Vejledningen er opdelt i aldersgrupper, kritiske overgangsperioder og særlige indsatsområder. Anbefalingerne er evidensbaserede (niveau IV), dvs. forankret i forskningsog lærebogslitteratur samt i konsensus i arbejdsgruppen. Anbefalingerne er sat ind i en overordnet ICF baseret forståelsesramme for at sikre en fælles terminologi såvel mono som tværfagligt. Da ICF tilpasset børn (ICF CY) endnu ikke er udarbejdet på dansk og arbejdsgruppen således ikke har erfaring med at arbejde indenfor denne ramme, har gruppen valgt at henholde sig til ICF for voksne. En kort beskrivelse af ICF kan ses i bilag 1. Vejledningen er udarbejdet af: Bitten West, Synskonsulent, Center for Kommunikation og Hjælpemidler, Region Syddanmark. Bente Elisabeth Pedersen, Synskonsulent, Synscentralen, Vordingborg. Birgit Mogensen, Synskonsulent, Center for Rehabilitering og Specialrådgvning, Synsafdelingen, Region Syddanmark. Dorte Møller, Synskonsulent, Synscenter Refsnæs, Region Sjælland. Jens Norrinder Petersen, Synskonsulent, Kommunikationscentret Region Hovedstaden. Lene Stokholm, Synskonsulent, Center for Kommunikation, Herning. Projektleder for Projekt God Praksis, Stine Løvind Thorsen, Audiologopæd, Center for Specialundervisning for Voksne, København. 7

10 Oversigt over afsnit i vejledningen Lovgrundlag Formål Terminologi og definitioner Synsregistret Synskonsulentens rolle Synscenter Refsnæs Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS) Anbefalinger Medarbejderkompetencer Litteratur Rapporter og links Bilag Lovgrundlag Denne vejledning omfatter børn og unge, som modtager tilbud i henhold til; Lov om folkeskolen 2 i medfør af 3 stk. 2, 18 stk. 2, 21 stk. 5, og 22 stk. 6, LBK nr. 998 af 16/8/2010. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, LOV nr. 564 af 06/06/2007 Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse, LBK nr. 874 af 7/7/2010. Lov om Social Service 153a, og 11 stk. 3, LBK nr. 81 af 04/02/2011. Desuden henvises til de til enhver tid gældende Generelle Retningslinjer, senest tiltrådt af Amternes Tale Høre Samråd d. 15. marts Formål Formålet med denne vejledning er at: 1. Sikre fælles terminologi på synsområdet vedrørende børn og unge. 2. Beskrive god praksis for udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion. 3. Anbefale undersøgelsesmateriale og test til udredning af børn og unge med nedsat synsfunktion. 4. Beskrive anbefalede faglige kompetencer (uddannelse, efteruddannelse, viden og praktisk kunnen). Vejledningen giver anbefalinger til god praksis for både udredning og indsats. Hvor det er praktisk, er udredning og indsats beskrevet sideløbende, hvorimod andre afsnit er opdelt i udredning og indsats. 8

11 Terminologi og definitioner Målgruppen Målgruppen for denne vejledning er børn og unge, som er tilmeldt Synsregistret. Udredning og indsats beskrives for disse børn frem til start i ungdomsuddannelserne. Målgruppen er sammensat af børn med mange forskellige sygdomsmæssige årsager til nedsat synsfunktion. Der kan f.eks. være tale om sygdomme i øjet, skader på synsnerven eller på hjernens synscenter. Disse forskellige årsager til nedsat synsfunktion giver sig udslag på vidt forskellig vis, og det er i arbejdet med børnene i målgruppen væsentligt at kende til de specifikke problemstillinger, således at indsatsen kan afstemmes hermed. En del af børnene i målgruppen har udover nedsat synsfunktion også andre funktionsnedsættelser. Der er derfor tale om børn med forskellige funktionsniveauer, hvor der for nogle af børnene er vurderet et behov for særlige tilbud i børnehavealderen og siden et særligt undervisningstilbud. I denne vejledning er udredning og indsats beskrevet i adskilte afsnit for småbørn, skolebørn og børn med multiple funktionsnedsættelser. Arbejdsgruppen har drøftet synskonsulenternes screening for synsvanskeligheder hos børn med multiple funktionsnedsættelser, som praktiseres nogle steder i landet. Gennem denne screening finder synskonsulenterne frem til børn, der skal tilmeldes Synsregistret. Screening og udredning af denne børnegruppe er ikke medtaget i denne vejledning. Synskonsulenten modtager tilbagevendende henvisninger fra f.eks. PPR, skoler og forældre til børn, der ikke er tilmeldt Synsregistret, men hvor det er vurderet, at barnet kan have synsvanskeligheder. Synskonsulenten kan indgå i et forløb mhp at udrede og beskrive evt. synsmæssige vanskeligheder og yde rådgivning og vejledning. For disse børn, vil der oftest være tale om korte og afsluttede forløb, og børnene er ikke en del af målgruppen for denne vejledning. Valg af terminologi Målgruppen omtales ofte som 'Blinde og svagsynede børn'. Af denne formulering fremgår, at der er tale dels om børn, som ingenting kan se, og dels om en anden gruppe børn, der kan se noget. I praksis er hverken blindhed eller svagsynethed velafgrænsede størrelser. På den anden side er der opsat tabeller, der kategoriserer grader af synsnedsættelse, så det er muligt ud fra en synsbrøk, at beskrive en person som blind, stærkt svagsynet eller svagsynet. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at ordvalg og formuleringer har betydning for de holdninger barnets omgivelser har og får til barnet, og har derfor valgt, at beskrive og omtale målgruppen som 'børn med nedsat synsfunktion', uanset om der er synsrest eller ej. I arbejdet med børn, er det altafgørende for barnet, at der tænkes i ressourcer og udvikling, frem for begrænsninger. En betegnelse som 'Et barn med nedsat synsfunktion' fremhæver, at der er tale om et barn med muligheder og potentialer, hvorimod 'Et synshandicappet barn' vil fremhæve, at der er tale om et handicap, og dermed sætte fokus på de manglende eller 9

12 Synsregistret nedsatte funktioner. I forlængelse heraf kan det nævnes, at ICF netop flytter fokus fra sygdom og helbredelse til muligheder for deltagelse og aktivitet. Enkelte steder i vejledningen, hvor det forekommer fagligt nødvendigt og relevant for forståelsen, vil betegnelserne 'blinde' eller 'svagsynede' blive benyttet. Cerebral Visual Impairment CVI. Synsperception betyder evnen til at forstå og huske synsoplevelser. Udtrykket cerebral synsnedsættelse (Cerebral Visual Impairment CVI) beskriver den defekte synsperception, i reglen ledsaget af nedsat synsstyrke, trods normal eller næsten normal oftalmologisk vurdering. Tidligere kaldtes tilstanden kortikal blindhed, men blindhed er i denne forbindelse meget sjælden, og langt de fleste mennesker, der lider af CVI har kun moderat synsnedsættelse. Synsnedsættelser kan både være kortikale (dvs. bevidste) eller subkortikale (dvs. uafhængige af bevidstheden) og i europæisk litteratur er det derfor blevet sædvane at kalde tilstanden for cerebral synsnedsættelse (CVI), som er den term, der vil blive brugt i vejledningen. Reference Warburg (2004) Børn med multiple funktionsnedsættelser Gruppen af børn og unge med multiple funktionsnedsættelser består af børn og unge med funktionsnedsættelser, forårsaget af hjerneskader. Nogle af disse børn har intet talesprog og denne børnegruppe vil livet igennem have behov for lægelig bistand og hjælp til personlig pleje og daglige gøremål. Børnenes funktionsnedsættelser, kognitive niveau og sprogforståelse er vanskelige at udrede. Personerne i barnets nærmiljø besidder ofte tavs viden, som er afgørende for den samlede beskrivelse af barnets begrænsninger og ressourcer. Synskonsulenten har brug for at indsamle observationer fra alle, der omgås barnet i det daglige, for at disse kan indgå i en samlet vurdering af barnets syn. Børnenes udviklingsprofil er ofte ujævn, og synskonsulenten vælger metoder og materialer, som dels bruges i vejledning af småbørn og skolebørn, dels er særligt udarbejdet til gruppen. I denne vejledning beskrives de særlige forhold, der gør sig gældende for denne gruppe børn, i et særskilt afsnit. Reference Konsensus i arbejdsgruppen Synsregistret omfatter børn og unge fra 0 18 år med konstateret nedsat synsfunktion. Af årsrapport fra KennedyCentret Øjenklinikken 2009 fremgår, at der i 2009 er tilmeldt 2001 børn til Synsregistret. I henhold til serviceloven (LBK nr. 372 af 17. april 2007) er der pligt til at anmelde børn og unge under 18 år med nedsat syn til 6/18 eller derunder på 10

13 bedste øje eller med synsfeltsdefekter, ligesom visse øjensygdomme medfører automatisk tilmeldelse til registret. Praktiserende øjenlæger, øjenafdelinger på sygehuse og synskonsulenter tilmelder børn og unge under 18 år til Synsregistret med samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden. Tilmelding til Synsregistret indeholder stamoplysninger vedr. familie, øjenlæge, læge, øjenoplysninger samt almenoplysninger. Tilmelding kan ske når som helst i børnealderen, hvor den nedsatte synsfunktion bliver konstateret. Når et barn tilmeldes Synsregistret, bliver familien tilbudt rådgivning og vejledning fra den lokale synskonsulent og den landsdækkende institution Synscenter Refsnæs. Referencer Lov om Social Service Synskonsulentens rolle Nedsat synsfunktion er et sansehandicap med vidtrækkende konsekvenser for barnets udvikling og indlæring, idet ca. 75 % af de sanseindtryk en normalt seende person modtager, kommer fra synssansen. Børn med nedsat synsfunktion har udviklingsmæssige potentialer som andre børn, om end nogle udvikler sig i et langsommere tempo. Med støtte i opvæksten og i forbindelse med skolegangen vil barnet have mulighed for at udvikle sig optimalt i forhold til egne forudsætninger. Synskonsulenten følger et barn, en familie, en skole/institution igennem en årrække. Dette betyder, at konsulenten får et nært kendskab til hjemmet og skolen/institutionen, og familien får også en tæt og kontakt til konsulenten. Det tætte forhold og synskonsulentens nære kendskab til familien og skolen/institutionen er en styrke i forhold til løsning af opgaverne. Special og synspædagogisk indsats til børn med nedsat synsfunktion sikres ved at forældre og fagpersoner på institutioner, skoler og i forvaltninger inddrager synskonsulenten. Synskonsulentens opgave er: At introducere pædagogiske metoder og betingelser, så barnet udvikler sig optimalt i forhold til dets potentialer. At afdække behovet for støtte i forbindelse med den nedsatte synsfunktion. At være behjælpelig med iværksættelse af støtteforanstaltninger. At følge op på indsatsen. Udredning Afdækning af støttebehov Forud for vurdering af støttebehov foretager synskonsulenten en udredning af barnets samlede situation. Denne udredning omfatter oplysninger fra øjenlæge, synskonsulentens egne udredninger, forældres og evt. institutionspersonales informationer om barnet. På baggrund af denne udredning vejleder synskonsulenten institutioner, skoler, forældre, andre fagpersoner og barnet selv om nødvendige tiltag i forhold til den nedsatte synsfunktion. 11

14 Indsats Iværksættelse af støtteforanstaltninger Behovet for støtte må tænkes inkluderende og kan være mangeartet, afhængigt af barnets synsmæssige funktion, alder og udviklingsniveau; der kan være tale om konkrete tiltag i form af hjælpemidler eller indretning af lokaler, eller der kan være tale om særlig udredning og indsats i forhold til barnets sproglige, motoriske, kognitive og sociale udvikling eller information til og undervisning af personale. I sådanne tilfælde inddrager synskonsulenten relevante fagpersoner, f.eks. lokal fysioterapeut eller ergoterapeut, talehørepædagog eller psykolog, f.eks. fra Synscenter Refsnæs. For unge kan det dreje sig om fagpersoner fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS). Udover at rådgive og vejlede om konkrete tiltag, er det også synskonsulentens opgave, at indgå som samarbejdspartner i forhold til barnets forældre og personale i institutioner med henblik på at give nye indfaldsvinkler og forklaringer på de problemstillinger den nedsatte synsfunktion kan medføre. Opfølgning på indsatsen Gennem tilbagevendende kontakter til barnet, forældrene og til barnets institution og skole opbygger synskonsulenten et indgående kendskab til barnets samlede situation og behov for støtte, der ændres i takt med barnets alder og udvikling. På baggrund af det nære kendskab til barnet og fornyede udredninger vurderer synskonsulenten løbende støtte og vejledningsbehov. Referencer: Bengtsson (2010), West (2004), Synscenter Refsnæs Synscenter Refsnæs er den landsdækkende institution for blinde og svagsynede børn og unge. Synscenter Refsnæs har skole med SFO, flere boenheder, en rådgivnings og vejledningsenhed, samt materialelaboratorium. Materialelaboratoriet producerer materialer (skolebøger, tryksager, bestillingsarbejder, m.m.), som er tilrettelagt specielt til børn med nedsat synsfunktion. Skoler i hele landet kan her bestille undervisningsmaterialer, der er tilrettelagt på en sådan måde, at eleven i klassen kan arbejde samtidig med og om samme indhold og emne, som deres seende kammerater. Materialelaboratoriet er objektivt finansieret, hvilket betyder, at det er gratis for børn, forældre, institutioner og skoler at benytte det. Rådgivnings og vejledningsenheden tilbyder kurser til børn, deres forældre og fagpersoner omkring børnene. Yderligere kan der tilbydes individuelt tilrettelagte pædagogiske observationer eller pædagogiskpsykologisk udredning. Kurser for børn og observationer afsluttes med, at det involverede personale holder samtaler med forældrene og evt. barnets synskonsulent. Endvidere udfærdiger kursusmedarbejderne en rapport om aktiviteter på kurset og om barnets deltagelse og medvirken i kurset. Kursusrapporten indeholder desuden forslag til det videre arbejde med barnet. 12

15 Endvidere har Synscenter Refsnæs tilbud om sommerskole af en uges varighed. Her kan børn fra 1. klasse til og med 9. klasse deltage i en sommerlejr og møde kammerater fra hele landet. Børnene indstilles til kurser og ophold på Synscenter Refsnæs af synskonsulenten i samråd med forældre og fagpersoner omkring børnene. Det skal bemærkes, at synskonsulentbistand til børnenes skoler ikke er objektivt finansieret. Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS) Instituttet for Blinde og Svagsynede er en landsdækkende institution for unge og voksne med nedsat synsfunktion. Instituttet har en række tilbud til unge, blandt andet: Afprøvninger og rådgivning indenfor hjælpemidler, karriere og eller studievalg og IT løsninger. Kurser, uddannelser og praktikophold. Bistand fra ungepsykolog/konsulent til unge, til forældre og til fagpersonale. Instituttet har ansvar for udlevering af startpakker bevilget af SU Styrelsen (Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte), samt undervisning til den unge i brug af de hjælpemidler, som pakken indeholder. Instituttet har et Botilbud, hvor unge kan bo, mens de er på kursus eller tager en uddannelse. Nogle af instituttets ydelser er objektivt finansieret, mens der er betaling for andre. Reference Oversigt over anbefalinger Anbefalingerne er opdelt i aldersgrupper, kritiske overgangsperioder og særlige indsatsområder på flg. måde: Generel anbefaling vedr. udredning Førstegangsbesøg Kritiske overgange og skift i barnets liv Lys ADL Aktiviteter i dagliglivet Orientering og mobility Sanseintegration Småbørn: Børn i alderen 0 6 år Før skolestart Elev i folkeskolen Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse Børn med nedsat synsfunktion samt multiple funktionsnedsættelser og uden talesprog 13

16 Anbefalinger Generel anbefaling vedrørende udredning af børn og unge med nedsat synsfunktion Gruppen anbefaler, at følgende områder inddrages i udredningen: Synskompetencer (ICF: Kropsområde) Sprog/kommunikation (ICF: Kropsområde, aktivitet/deltagelse) Kognitive kompetencer (ICF: Kropsområde) Sansemotoriske/motoriske kompetencer (ICF: Kropsområde) Sociale kompetencer (ICF: Aktivitet/deltagelse) Skolefaglige kompetencer (ICF: Kropsområde) Argumentation Synskompetencer (ICF: Kropsområde) Manglende eller nedsat synsfunktion har en gennemgribende indflydelse på børnenes udvikling, og de har derfor ikke de samme udviklingsbetingelser og muligheder, som børn med normalt syn. Synskonsulentens indsats baserer sig på øjenlægens undersøgelse. Denne udtaler sig om de sygdomsmæssige forhold, og giver oplysninger om visus, synsfelt, samsyn, farvesyn m.m. Der er tale om kliniske undersøgelser, og jo yngre barnet er, des mindre har barnet været i stand til at medvirke ved undersøgelsen. For de fleste børn i målgruppen er der tale om en medfødt øjensygdom, der er årsag til nedsat synsfunktion. Disse børn kan meget vanskeligt eller slet ikke selv fortælle, hvad der er vanskeligt at se. Ofte viser det sig, at barnet ikke kan adskille, hvad der er vanskeligt 'at se', fra hvad der er vanskeligt 'at forstå' eller 'at gøre'. Som supplement til øjenlægens vurderinger er en synsmæssig udredning med til at beskrive, hvad barnet synsmæssigt er i stand til under forskellige forhold. Da udfordringerne til barnet ændres med barnets alder, vil det, især mens barnet er lille, være relevant tilbagevendende at vurdere barnets synsfunktion. Sproglige og kommunikative kompetencer (ICF: Kropsområde, aktivitet/deltagelse) Normalt indlæres en stor del dagligdags færdigheder ved imitation. Synet er en drivkraft til, at barnet tager initiativ til at efterligne voksne eller andre børn. De lærer sig derved mange almindelige dagligdags færdigheder uden særlig tilrettelæggelse eller anvisning. Når barnet har nedsat synsfunktion, kræver det en særlig indsats at lære barnet disse færdigheder. Barnet er mere afhængig af at få vist, fortalt, blive instrueret og guidet for at være tryg ved at bevæge sig ud i rummet for at opdage, hvad der er i omgivelserne og lære at bruge det. Barnet har ofte brug for tid til at lære og tid til at repetere flere gange end andre børn. Kognitive kompetencer (ICF: Kropsområde) Hjernen afkoder de visuelle stimuli, der modtages i øjet. Hos ethvert barn har det perceptuelle beredskab og kognitive funktionsniveau stor betydning for, hvad barnet forstår af det sete. 14

17 Hos børn med nedsat synsfunktion er visuelt input og feedback begrænset, hvilket er årsag til særlige problemstillinger i udviklingen af de kognitive kompetencer. Det perceptuelle beredskab og kognitive funktionsniveau hos disse børn har desuden betydning for, i hvor høj grad og hvor hurtigt børnene kan udvikle kompenserende strategier og teknikker. Sansemotoriske og motoriske kompetencer (ICF: Kropsområde) Specielt omkring sanserne er en ekstra indsats nødvendig, ikke mindst i forhold til den taktile og auditive sans, da det primært er disse sanser, der kan kompensere for den manglende synssans. Blinde personer bruger i stor udstrækning den auditive sans til at orientere sig i både sociale sammenhænge og i de fysiske omgivelser. Den taktile sans bruges til at genkende genstande og ikke mindst til at læse punktskrift. Sociale kompetencer (ICF: Aktivitet/deltagelse) Undersøgelser og erfaringer viser, at nedsat synsfunktion kan have følgevirkninger i forhold til barnets sociale udvikling og muligheder for deltagelse i det sociale fællesskab, da det er vanskeligt for barnet at aflæse det sociale spil og opfatte de sociale spilleregler børnene imellem. Barnet kan ikke i samme grad se ansigtsmimik og kropssprog. De børn, der ikke selv finder strategier til at kompensere for disse vanskeligheder, bør støttes i at finde strategier. Der kan desuden være behov for at gøre barnet opmærksom på de sociale spilleregler, de ikke selv opdager, og guides dem til at aflæse og lære. Muligheden for fælles oplevelser med andre, der har lignende forudsætninger som én selv, kan skabe grobund for sociale netværk både børn og forældre imellem og dermed være med til at opfylde behovet for at have nogen at spejle sig i. Skolefaglige kompetencer (ICF: Kropsområde) Også i undervisningssammenhænge har nedsat synsfunktion indflydelse på barnets deltagelse og udbytte. Der kan i undervisningen suppleres med specialpædagogisk bistand i form af ekstra ressourcer i klassen og særlige undervisningshjælpemidler til eleven og efteruddannelse af underviseren, men disse tiltag er ikke i sig selv en garanti for, at barnet udvikler sig fagligt i samme grad som klassekammeraterne. Der er derfor behov for opmærksomhed på, om elevens faglige niveau er alderssvarende. Hvis dette ikke er tilfældet, er det nødvendigt at udrede, hvorvidt der er tale om en problematik, der skyldes synsnedsættelsen, eller om der kan være andre årsager til, at eleven ikke er på et alderssvarende fagligt niveau. Der kan eksempelvis være behov for en pædagogisk/psykologisk udredning. Referencer Andrew (2008), Ayres (1989), Bengtsson (2010), Hansen (2001), Kreuter (2005), Nielsen & Påske (1983), Nielsen (1991), Pedersen (2008), Tønnesvang (2002) 15

18 Førstegangsbesøg Udredning og indsats Gruppen anbefaler, at der ved tilmelding af et barn til Synsregistret indhentes følgende oplysninger: Synsdiagnose Øjenlæge og optikeroplysninger Evt. andre diagnoser Synskonsulenten drøfter sagen med øjenlæge og/eller optiker inden første besøg hos barnet. (ICF: Kropsområde) Argumentation Øjenlæge og optiker kan ud fra de lægelige oplysninger vedr. øjensygdom og ordineret optik, vejlede synskonsulenten i særlige forhold ved diagnosen, som kan have betydning for synskonsulentens vejledning af de voksne omkring barnet. Referencer Jensen (2005), Kreuter (2005), Lund Andersen (2001), Møller & Jensen (1998) Gruppen anbefaler, at synskonsulenten ved første besøg informerer om sin rolle, og hvad forældrene kan forvente af synskonsulenten. Det anbefales desuden, at forældrene oplyses om de tilbud og rettigheder der findes, når barnet er tilmeldt Synsregistret, samt at synskonsulenten fortæller om tilbud om kurser og mulige udredninger på Synscenter Refsnæs. (ICF: Omgivelsesfaktorer) Argumentation Det er afgørende for samarbejdet, at forældrene ved, hvad de kan forvente af synskonsulenten og er orienteret om, hvilke tilbud der findes. For at forældrene kan føle sig trygge i den nye livssituation, er det nødvendigt, at de er velinformerede om, hvilke tilbud der findes. Referencer Hjulmand (2008), Jensen (2005), Knigge & Böyesen (2007) Gruppen anbefaler, at synskonsulenten etablerer rammer for, at familien/ nærmeste omsorgspersoner kan fortælle om barnets historie og anamnese, og at familien får lov til at fortælle om deres dagligdag med barnet samt deres ønsker og bekymringer for fremtiden. (ICF: Omgivelsesfaktorer, personlige faktorer) Argumentation Synskonsulentens vejledning af barnet og dets familie bør være baseret på et kendskab til barnets og familiens helhedssituation, og til hvilke ressourcer og begrænsninger, der er til stede i familien. Disse informationer bruges som 16

19 grundlag for den efterfølgende vejledning af familien. Barnets anamnese kan være med til at danne et billede af barnets synsfunktion og almene funktion. Referencer Hundeide (2008), Linder (2004), Peavy (1998) Gruppen anbefaler, at synskonsulenten taler med forældrene om barnets synsdiagnose, synsudvikling og andre diagnoser. (ICF: Omgivelsesfaktorer, kropsområde) Argumentation Forældrene har ikke altid forstået, hvad diagnosen betyder, eller de ønsker at få uddybet diagnosens betydning for barnets udvikling. De færreste forældre kender børns almindelige synsudvikling. Referencer Jensen (2005), Kreuter (2005), Lund Andersen (2001), Møller & Jensen (1998) Kritiske overgange og skift i barnets liv Indledning Der er i barnets opvækst tale om flere overgange, hvor barnets situation ændres væsentligt. De konkrete overgange, der her tænkes på, er barnets start i daginstitution, siden skift til børnehave og igen skift til skole. I skolen vil der tilbagevendende være tale om skift i forbindelse med nye lærere, i nye fag osv. Disse skift indebærer udfordringer for barnet og forældrene, idet der er tale om, at nye voksne skal ind i barnets liv og være med til at påvirke og støtte barnets udvikling og læring. Det er i hver enkelt situation af stor nødvendighed, at de nye personalegrupper bliver informeret om barnets synsnedsættelse og følgevirkninger heraf og bliver uddannet således, at de bliver i stand til at støtte barnet bedst muligt. Udredning Gruppen anbefaler, at synskonsulenten tager initiativ til, at der forud for start et nyt sted, foretages en grundig udredning. Udredningen foretages både af synskonsulenten og af andre relevante fagpersoner (forældre, skole, PPR, Synscenter Refsnæs, IBOS m.fl.): Udredningen skal indeholde beskrivelser af kompetencer og potentialer omkring barnets Synsfunktion: Visus, på nær og afstand, brug af optik, synsfelt, lysoverfølsomhed, farvesyn, mørkesyn, kontrast, crowding, billedlæsning, form, perception, rum/retning, øje/hånd koordination, computer, m.m. (ICF: Kropsområde, aktivitet/deltagelse) 17

20 Mobilitet: Øje/hånd koordination, hånd/hånd koordination, orienteringsevne, udholdenhed, evne til at færdes m.m. (ICF: Kropsområde, Aktivitet/deltagelse) ADL færdigheder: Personlig pleje, toiletbesøg, af og påklædning, spisning, fritidsinteresser (ICF: Aktivitet/deltagelse) Øvrige sanser: Høresans, taktil sans, lugtesans (ICF: Kropsområde) Sprog og kommunikation (ICF: Kropsområde, aktivitet/deltagelse) Sociale kompetencer (ICF: Aktivitet og deltagelse) Desuden af de fysiske forhold i skolen/institutionen (ICF: Omgivelsesfaktorer) Argumentation Ved start i børnehave eller skole møder barnet nye krav og udfordringer. For at sikre at barnet kan indgå i og profitere af opholdet i børnehaven eller undervisningen i skolen, skal barnets kompetencer vurderes i forhold til kravene i den nye situation. Udredningen danner udgangspunkt for valg af daginstitution og undervisningstilbud og for personalets udførelse af det pædagogiske arbejde i børnehaven og i skolen. Synsfunktion og synsevne har betydning for hele barnets udvikling. Derfor kan barnet have brug for særlig stimulation og pædagogisk tilrettelæggelse på flere områder end synet. Nedsat synsfunktion kan medføre behov for kompenserende hjælpemidler og materialer, ligesom der kan være behov for særlig indretning af lokaler og for særlig opmærksomhed på lysbehov. Referencer Andrew (2008), Ayres (1989), Ingsholt (1999), Jensen (2005), Nielsen (2000), Norrinder (2008), Weltzer (2004) Indsats Gruppen anbefaler, at barnets kommende institution/skole i så god tid som muligt bliver gjort bekendt med, at et barn/en elev med nedsat synsfunktion starter. (ICF: Omgivelsesfaktorer) Argumentation I forbindelse med barnets start i en ny institution, er der behov for visse forberedelser, f.eks. ændring af belysning, eller behov for særlige hjælpemidler. Derudover er det en vigtig forudsætning for en god start og et vellykket forløb, at personalet er uddannet til at tage sig af barnet, så både det fysiske og psykiske miljø tilpasses barnets behov. Reference Konsensus i arbejdsgruppen Gruppen anbefaler, at synskonsulenten for småbørn, i samarbejde med synskonsulenten for skolebørn, forud for skolestart formidler den aktuelle viden om barnet til skole, lærere og SFO/fritidshjem. (ICF: Alle domæner) 18

Udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion 2011 www.dths.dk

Udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion 2011 www.dths.dk Udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion 2011 www.dths.dk Vejledning i udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion Resume Vejledningen indeholder anbefalinger

Læs mere

Vejledninger i udredning Vol. 3

Vejledninger i udredning Vol. 3 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 ISBN 978-87-89925-14-1 Distribueres af Center for Hjælpemidler

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialt Lederforum - 11. oktober 2012 1 Synscenter Refsnæs - Målgruppe Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og Specialrådgivning Efterår 2016 Synscenter Refsnæs 2016 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for børn med synsnedsættelse, deres forældre og professionelle,

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Beskrivelse af konkrete ydelser på synsområdet 1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Målgruppe Svagsynede og blinde borgere, der på grund af væsentligt nedsat syn har vanskeligt

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse STU på Synscenter Refsnæs tilbyder dig side

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs På den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) på Synscenter

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse Et STU-tilbud med syn på side 3 Formålet

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus Årsrapport 2014 Syn Børne-/ungeområdet Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) er et specialiseret center i Aarhus kommune, som leverer ydelser til Aarhus kommune

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Bliv god til punktskrift

Bliv god til punktskrift Bliv god til punktskrift Der sammensættes et individuelt koncentreret forløb som sætter fokus på at løfte punktkompetencer hos eleven, og herved får eleven bedre muligheder for at deltage i undervisning

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Synsnedsættelse hos børn. Kontakt information. Telefontid

Synsnedsættelse hos børn. Kontakt information. Telefontid Hvad ser mit barn? Synsnedsættelse hos børn Denne pjece henvender sig først og fremmest til forældre til børn med synsnedsættelse. Det er imidlertid også vores håb, at den vil blive læst af professionelle,

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Manual til eksperimentarie for skolestart

Manual til eksperimentarie for skolestart Manual til eksperimentarie for skolestart Formål Eksperimentarie for skolestart har til formål at være på forkant med de fysiske og usynlige kognitive udfordringer, som barnet med Cerebral Parese vil udfordres

Læs mere

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Blinde og svagsynede børn og unge 0 18+ år Ethvert barn, der konstateres at være blind eller svagsynet efter en bestemt definition (visus = 6/18 eller tilsvarende)

Læs mere

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015 Praktiske oplysninger Dr. Sellsvej 23, 4293 Dianalund Tlf.: 58 27 12 30 Daglig leder: Jesper Thor Olsen Hjemmeside: www.boerneskolen.dk E-mail: boerneskolen@filadelfia.dk Servicedeklaration for Børneskolen,

Læs mere

Oplysninger om synsproblemer hos psykisk udviklingshæmmede. Screening af synsproblemer blandt personer med Downs syndrom.

Oplysninger om synsproblemer hos psykisk udviklingshæmmede. Screening af synsproblemer blandt personer med Downs syndrom. Oplysninger om synsproblemer hos psykisk udviklingshæmmede Screening af synsproblemer blandt personer med Downs syndrom. Synscentralen Storstrøms Amt Januar 2006 Baggrund Mange psykisk udviklingshæmmede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE

LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE Sammenhængskraft - Flere nye resultater for synshandicappede børn og unge LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE Claus Sørensen, Havbovej 28, 2665 Vallensbæk Strand. Tlf. 5081 8048 formand@lfbs.dk

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for undervisning - voksne

Ydelsesbeskrivelse for undervisning - voksne Ydelsesbeskrivelse for undervisning - voksne Ydelsesbeskrivelse Undervisning for voksne med døvblindhed Ydelsens formål Målgruppe Metoder og tilgange Lov om specialundervisning for voksne Personer med

Læs mere

Afrapportering KKR Nordjylland

Afrapportering KKR Nordjylland Afrapportering KKR Nordjylland Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National koordination Socialstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Socialstyrelsen udsendte den 1. november

Læs mere

INDHOLD. Rød = Udgår, men kan tilkøbes

INDHOLD. Rød = Udgår, men kan tilkøbes SYNSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD S 1 Rådgivning og vejledning af borgere over 18 år, der har en alvorlig synsnedsættelse... 3 S 2 Rådgivning og vejledning samt specialrådgivning for borgere med

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National Koordination - Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Målgruppen... 3 Målgruppen

Læs mere

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab Specialrådgivningen til børn og unge med høretab Landsdækkende tilbud om bl.a. rådgivning, udredning, materialeproduktion og kurser Center for Høretab I denne pjece kan du læse en kort præsentation af

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne 2016 Brug for specialundervisning? Hvis du eller en pårørende har behov for specialundervisning, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indhold Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 7 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 7 101-106 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 8 Børn med synsvanskeligheder...

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering ............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2018 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag til

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Undersøgelse af blinde og svagsynede elevers resultater i afgangsprøver i folkeskolens 9. klasse i 2008

Undersøgelse af blinde og svagsynede elevers resultater i afgangsprøver i folkeskolens 9. klasse i 2008 Undersøgelse af blinde og svagsynede elevers resultater i afgangsprøver i folkeskolens 9. klasse i 2008 Baggrund Det er en almen opfattelse blandt synskonsulenter for skolebørn, at blinde og svagsynede

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej Specialrådgivning familie rådgivning Esbjerg Kommunes Logo Børn & Kultur November 2011 1 Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn

Læs mere

Indhold. Indledning 4

Indhold. Indledning 4 2 Indledning 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 101-106 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 7 Børn med synsvanskeligheder... 8 Basispakker...

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2016 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

Borgere med synsproblemer. - En informationsfolder til jobcenterets sagsbehandlere

Borgere med synsproblemer. - En informationsfolder til jobcenterets sagsbehandlere Borgere med synsproblemer - En informationsfolder til jobcenterets sagsbehandlere NOTER Borgere med synsproblemer Mange erhvervsaktive borgere med nedsat syn, oplever vanskeligheder ved at håndtere deres

Læs mere

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge ICF - CY International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand hos børn b og unge WHO klassifikationer ICD-10 sygdomme -diagnoser ICF-CY funktionsevne ICF ICF

Læs mere

Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013

Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013 Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013 Høreapparater undervisning - instruktion Hovedområde Høreapparater undervisning instruktion Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ydelsestype Lov om Social Service 112 Høreapparater

Læs mere

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs August 2012 - december 2013 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med

Læs mere

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Botilbud i Ringsted til blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Egnede botilbud til voksne blinde eller svagsynede mennesker med udviklingshæmning findes kun i begrænset omfang. Mennesker

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Bestilling af en Temapakke Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR, Pia Elisabeth Toft, mail pit@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Funktionsnedsættelser og erhverv

Funktionsnedsættelser og erhverv Specialrådgivning erhverv Specialrådgivning om kompensation på arbejdspladsen CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på regionens

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs Forår 2014 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med Synscenter Refsnæs`

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning.

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning. CSU-Slagelse, Center for Specialundervisning yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder Voksne med hørevanskeligheder Voksne med kognitive vanskeligheder som følge af

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere