Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord"

Transkript

1 Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord Modelværktøj Miljøprojekt nr. 1592, 2014

2 Titel: Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord Redaktion: Dorte Rasmussen, DHI Stefan Trapp, Danmarks Tekniske Universitet Elsa Nielsen, Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning Ole Ladefoged, Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning Lise Samsøe-Petersen, Miljøstyrelsen (tidligere DHI) Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2014 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

3 Indhold Forord... 5 Sammenfatning og konklusioner... 7 Summary and conclusions Indledning Baggrund Projektet Modeller til beregning af koncentration i afgrøder Modeller fra det forudgående projekt Gulerodsmodellen optag i rødder med vandoptagelse Frugttræsmodellen - transport til frugter på træer Bladmodellen - en generisk one-compartment model for optagelse i overjordiske plantedele Kartoffelmodellen - diffusiv optagelse i en kugleformet knold Travis og Arms Ny litteratur om modellering af planteoptag Målinger Modeller Andre modeller Fordeling i jorden Modeller til simulering af ældning Transporthastighed gennem jorden Koncentrationen i luften omkring bladene Revision af modelværktøj Revision af frugttræsmodellen Valideringsstatus for modellerne Modelbegrænsninger Scenarier for optagelse i afgrøder Plantedata Jorddata Stofdata Koncentrationer i luft Følsomhedsanalyser Scenarier for indtagelse med kosten Sundhedsmæssige vurderinger Baggrund Vurderinger Smagsgrænser og kriterieværdier Kriterieværdier i afgrøde baseret på lugtgrænse Kvalitetskriterier med relation til jord Anvendelse af smagsgrænserne og kriterieværdierne i modelværktøjet Beskrivelse af modelværktøj og dets anvendelse Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord 3

4 7.1 Det udviklede modelværktøj Beregningseksempler og analyser Kritiske koncentrationer i jord og bidrag fra enkelte afgrøder Afsmag i afgrøder Betydning af dæklag Afdampning Anvendelse af beregningsværktøjet Referencer Bilag A: Beregning af den effektive diffusionskoefficient i jord og træstammer Bilag B: Planteparametre Bilag C: Gulerodsvækst Bilag D: Sundhedsmæssige vurderinger Bilag E: Ordliste til sundhedsmæssig vurdering Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

5 Forord Projektet er en videreudvikling af en tidligere udarbejdet beregningsmodel til estimering af forureningskoncentrationen i planter, som gror i forurenet jord, med det formål at kunne beregne vejledende acceptable/tolerable forureningskoncentrationer i jorden og poreluften ud fra en sundhedsmæssig betragtning af human eksponering via afgrøder, dyrket i jorden. Projektet er udarbejdet af DHI med input fra DTU Fødevareinstituttet, hvad angår de sundhedsmæssige vurderinger, og DTU Miljø, hvad angår plantemodellerne. Projektet blev fulgt af en styregruppe, nedsat af Miljøstyrelsen: Preben Bruun, Miljøstyrelsen, Jord og Affald (formand) Christina Ihlemann, Miljøstyrelsen, Kemikalieenheden Lise Samsøe-Petersen, tidligere DHI (nu Miljøstyrelsen) Dorte Rasmussen, DHI Stefan Trapp, Danmarks Tekniske Universitet Ole Ladefoged, DTU Fødevareinstituttet (tidligere kaldt Danmarks Fødevareforskning) Elsa Nielsen, DTU Fødevareinstituttet (tidligere kaldt Danmarks Fødevareforskning) Rapporten er efterfølgende blevet revideret af DHI efter oplæg fra Miljøstyrelsen. Der er ikke nødvendigvis opnået konsensus i styregruppen om alle aspekter i rapporten. Rapporten kan ikke betragtes som dækkende for de involverede institutioners holdninger og synspunkter. Miljøstyrelsen har tilføjet et afsnit med egne kommentarer (kapitel 9). Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord 5

6 6 Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

7 Sammenfatning og konklusioner Formål Projektets formål var at validere og videreudvikle et tidligere udviklet modelværktøj til beskrivelse/vurdering af sammenhængen mellem forureningsniveau af organiske forureningskomponenter i jord (og poreluft) og koncentrationer i grøntsager og frugt. Endvidere skulle der fastsættes tolerabel daglig indtagelse af de valgte modelstoffer med udgangspunkt i stoffernes sundhedsskadelige egenskaber. Disse skulle endelig integreres med beregningerne af optagelse og transport til planter med henblik på at kunne foretage vejledende beregninger til anvendelse ved risikovurdering af forurenede grunde. Baggrund Tidligere undersøgelser har belyst optaget af PAH-forbindelser og metaller i de spiselige dele af grøntsager, hvor især den direkte kontakt mellem den spiselige del af grøntsagen og jorden forurenet med stofferne blev vurderet afgørende for optaget. Men der manglede en afklaring af, om høje forureningsniveauer i den dybereliggende jord kan forventes at medføre en væsentlig forurening af grøntsagerne. Desuden manglede viden om andre organiske forureningskomponenter, der er relevante i forbindelse med jord- og grundvandsforureningssager, herunder specielt olieprodukter og klorerede opløsningsmidler. Disse må generelt karakteriseres som værende mere mobile i jorden end de tidligere betragtede PAH-forbindelser og metaller. Model- og scenarieudvikling Den foreliggende rapport beskriver videreførelsen af arbejdet med de modelbaserede vurderinger af optagelse af organiske forureningskomponenter i afgrøder, dyrket på forurenet jord. I rapporten beskrives indledningsvis de modeller til beregning af stofoptagelse i forskellige afgrødetyper, der blev udarbejdet under det forrige projekt. Derefter gennemgås den nyeste litteratur og erfaringer på området, og revision af en af de anvendte afgrødemodeller (frugttræsmodellen) beskrives. De scenarier, der anvendes ved beregning af stofkoncentrationer i afgrøder, beskrives. Det drejer sig om udvalgte afgrødetyper, jorddata og stofdata samt koncentrationer af stofferne i luften. Den daglige indtagelse af de enkelte (model)afgrøder beregnes ud fra scenarier, der er baseret på en kostmodel, Danmarks Fødevareforskning har udarbejdet. Sundhedsmæssige vurderinger Den tolerable daglige indtagelse (TDI) fastsættes for de udvalgte stoffer under anvendelse af anerkendte internationale principper herfor. For stoffer, hvor den akutte toksicitet vurderes som værende den kritiske effekt, giver det ikke mening at fastsætte en TDI og i stedet fastsættes en Maksimal Tolerabel Dosis (MTD) som udgangspunkt for modelberegningerne i dette projekt. For stoffer med kræftfremkaldende og genotoksiske egenskaber er der ingen nedre grænse for effekt, og der fastsættes ingen TDI, men en Daglig EksponeringsVærdi (DEV), som baseres på grænseværdier i drikkevand. Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord 7

8 Resultater af modelberegninger De beregnede afgrødebaserede, kritiske koncentrationer i jord blev sammenlignet med de eksisterende jordkvalitetskriterier, afskæringskriterier, grundvandskvalitetskriterier og afdampningskriterier samt med smagsgrænsebaserede koncentrationer af stofferne i fødevarer. Det blev fundet, at den afgrødekritiske koncentration er lavere end det sundhedsbaserede jordkvaltietskriterie for følgende stoffer: benz(a)pyren, benzen, trichlorethylen og tetrachlorethylen. De tre sidstnævnte er alle meget kritiske i forhold til grundvand og afdampning til boliger og jordkvalitetskriteriet vil derfor ikke være dimensionerende for eventuelle afværgeforanstaltninger. Hvad angår benz(a)pyren skal det nævnes, at det ved efterfølgende beregninger er fundet, at den forøgede eksponering via jord, som må forventes som følge af dyrkning af grøntsager, er langt væsentligere end den forøgede eksponering via indtagelse af de dyrkede afgrøder, hvorfor dette vil være dimensionerende for eventuelle afværgeforanstaltninger. Det skal i øvrigt bemærkes, at DEV, som i denne rapport er beregnet ud fra grænseværdier i drikkevand, er ca. 10 gange lavere end det tolerable indtag, som har ligget til grund for beregningen af jordkvalitetskriteriet. Det skal desuden bemærkes, at den beregnede afgrødekritiske koncentration for benz(a)pyren er på niveau med eller lavere end niveauet i landbrugsjord i Europa, som kan anslås til 0,01-0,03 mg/kg. Dette gør, at modellen for dette stof ikke er realistisk at anvende ved overvejelser om afværgeforanstaltninger eller rådgivning. Ved beregning er det videre fundet, at naphthalen, MTBE og toluen og til dels tetrachlorethylen kan give afsmag i gulerødder og kartofler ved koncentrationer, der er lavere end de afgrødekritiske koncentrationer. Det skal fremhæves, at den afgrødebaserede kritiske koncentration er baseret på meget konservative forudsætninger, og man må forvente at tilberedning af grøntsagerne, fx vask, skrælning og kogning af rodfrugterne, vil reducere det reelle indtag væsentligt, ligesom det næppe er et realistisk scenarie, at alt grønt og frugt indtages fra egen avl. Endeligt er der i beregningerne ikke taget hensyn til ældning, hvorved stofferne bindes kraftigere til jordmatricen. Modelværktøjet og dets anvendelse Der er udviklet et excel-baseret værktøjet, som sammenkobler modelberegningerne for forureningskomponenters transport i jord, vand, luft og planter. Endvidere indeholder værktøjet databaser med data vedrørende forureningskomponenter, kriterieværdier, jordparametre og planteparametre for en række afgrøder. I modelværktøjet er der indlagt fire databaser med data til modelberegningerne, som hver især ligger i enkelte worksheets i Excel-filen. Der er tale om en jord-, en stof-, en plante- og en kvalitetskriteriedatabase. Det er muligt alt efter behov at udvide databaserne med flere jorde, stoffer, planter eller kvalitetskriterier. Ved at gøre en række passende antagelser, for eksempel en antagelse om, hvor stor en andel af de afgrøder, der spises, der er dyrket i den forurenede jord, kan værktøjet anvendes til vurdering af, hvorvidt det er tilrådeligt at dyrke og spise afgrøder fra en forurenet grund. Det kan således anvendes til en vurdering af, om det skal frarådes at dyrke afgrøder på og spise afgrøder fra en given forurenet grund, samt i givet fald give anbefalinger om, hvordan afgrøderne eventuelt skal forbehandles, før de spises. Dette inkluderer bl.a. skrælning og/eller grundig vask af afgrøden. 8 Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

9 Scenarierne kan sammensættes, så de illustrerer typiske forureningssituationer og afværgeforanstaltninger, fx tildækning af den forurenede jord med et rent jordlag, anbefalinger om at skrælle grøntsagerne før brug. Afhængigt af udfaldet af sådanne scenarieberegninger vil resultaterne kunne bruges til at opstille retningslinjer for, hvordan risikoen i typiske forureningssituationer afklares, herunder omfanget af nødvendige afværgeforanstaltninger som for eksempel rent muldlag eller anbefaling om ikke at dyrke (visse) afgrøder på den forurenede grund. Videre kan resultaterne bruges til at identificiere de stoffer, som er de mest kritiske med hensyn til indtagelse af afgrøder fra et bestemt forurenet grund, samt give et estimat af de koncentrationer, som vil forekomme i typiske danske afgrøder, der dyrkes i forurenet jord med og uden muld. Overordnet, skal det skal fremhæves, at der må knyttes en del usikkerhed til de opstillede beregningsmodeller. Yderligere er modellerne endnu ikke tilstrækkeligt validerede, og anvendelse af modelværktøjet vurderes at give et meget konservativt estimat af optaget af organiske stoffer i afgrøderne. Ved at basere risikovurderinger på det opstillede beregningsværktøj, vil vurderinger, der viser lav risiko og dermed ikke behov for (yderligere) afværgeforanstaltninger være velbegrundede, mens afværgeforanstaltninger, der er baseret på vurdering af høj risiko, i realiteten kan være unødvendige. Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord 9

10 10 Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

11 Summary and conclusions Project objective The objective of the project was to validate and further develop a previously developed model tool for describing/assessing the relation between the level of contamination with organic pollutants in the soil (and pore air) and the level in vegetables and fruits. Furthermore, Tolerable Daily Intakes (TDI) should be established for the selected model substances based on their hazardous properties. Finally, these properties should be integrated in the calculations of uptake and transport to plants with a view to carrying out guiding calculations to be applied in risk assessment of contaminated soil. Furthermore, the calculations should be applicable for design and assessment of preventive measures. Background Previous studies had illustrated the consequences of direct contact between edible parts of vegetables and soil contaminated with PAHs and metals at levels close to the Danish EPA cut-off criteria for chemical pollutants in soil. However, these studies lacked clarification of whether high levels of contamination in the deeper-lying soil can be expected to result in serious contamination of vegetables. Moreover, the studies lacked knowledge about organic contaminants which are relevant in connection with soil and groundwater contamination cases, including oil products and chlorinated solvents in particular. These may generally be characterised as being more mobile in the soil than the PAH compounds or metals studied earlier. Model and scenario development The present report describes the continuation of the work with model-based assessments of uptake of organic contaminants in crops grown in contaminated soils. This report starts by describing the models for predicting uptake of substances in various types of crops, which were developed in the previous project. Then, the latest literature and experience in this field are examined and the revision of one of the applied crop models (the fruit tree model) is described. The scenarios used for predicting the concentrations of substances in crops are described, i.e. selected types of crops, soil and substance data, plus concentrations in the air of the substances. The daily intake of the individual (model) crops is calculated on the basis of scenarios based on a diet model developed by the Danish Institute for Food and Veterinary Research. Health assessments For the selected substances, the tolerable daily intakes (TDI) are established by use of internationally accepted principles. For substances, for which the acute toxicity is considered the critical effect, it does not make sense to determine a TDI and, instead, a Maximum Tolerable Dose (MTD) is established as the basis of the model calculations in this project. For substances with carcinogenic and genotoxic properties, no lower effect limit exists and no TDI is determined but a Daily Exposure Value (DEV) based on limit values in drinking water is established. Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord 11

12 Results of model predictions The results of the estimated crop-based critical concentrations in soil are compared with the current soil quality criteria, cut-off criteria, groundwater quality criteria and air quality criteria and with concentrations based on taint limits of the substances in food. Analyses identified that the crop-critical concentration is lower than the health-based soil quality criterion for the following substances: benzo(a)pyrene, benzene, trichloroethylene and tetrachloroethylene. The three latter substances are all highly critical in relation to groundwater and evaporation into dwellings, and the soil quality criterion will therefore not be involved in dimensioning any remediation measures. With regard to benzo(a)pyrene, it should be mentioned that subsequent calculations show that the increased exposure via soil, which is to be expected as a result of cultivating vegetables, is far more significant that the increased exposure via intake of the cultivated crops, and therefore this will be involved in dimensioning any remediation measures. It should also be noted that DEV, which in this report has been calculated on the basis of limit values in drinking water, is about 10-times lower than the tolerable intake, which has formed the basis for the calculation of the soil quality criterion. Moreover, it should be noted that the calculated crop-critical concentration for benzo(a)pyrene is similar to, or lower than, the level in agricultural soil in Europe, which has been estimated at mg/kg. Therefore, the model for this substance is not realistic to use when considering remediation measures or advice. The calculation also found that naphthalene, MTBE, toluene and, to a certain extent, tetrachloroethylene can affect the taste of carrots and potatoes in concentrations lower that the crop-critical concentrations. It should be stressed that the estimated crop-based critical concentrations in soil is based on very conservative assumptions such as that the vegetables are not peeled and that a fraction of the substances probably will vanish during the cooking. Furthermore, it is not a realistic scenario that all eaten vegetables and fruits are home grown. Finally, the calculations do not account for the aging by which the substances will be much stronger bound to the soil matrix. Description of the model tool and its use An excel-based tool linking the model calculations of the transport in soil, water, air and the crops has been developed. In addition, the tool includes databases with data regarding the contaminants, quality criterion, soil parameters and crop parameters. In the model tool, four databases containing data for the model predictions are incorporated. Each database is placed in simple worksheets in the Excel file. The databases are a soil database, a substance database, a plant database and a quality criterion database. By making a number of reasonable assumptions, e.g. assuming how big a share the crops grown in contaminated soils constitute of the crops consumed, the tool may be applied to assess whether it is advisable to grow and eat crops from a contaminated site, which again may be used for assessing whether it should be deprecated to grow crops on and eat crops from a specified contaminated site and, potentially, provide recommendations on possible pre-treatment of the crops before consumption. This includes i.e. peeling and/or thorough rinsing of the crop. The scenarios can be combined so that they illustrate typical contamination situations and remediation measures, e.g. covering the contaminated soil with a clean layer of soil and recommendations to peel vegetables before eating them. 12 Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

13 Depending on the outcome of such scenario predictions, the results may be used for preparation of guidelines describing how to assess the risk in typical contamination situations - including the extent of necessary preventive measures as e.g. clean topsoil or dissuasion as regards growing (certain) crops at the contaminated site. Moreover, the results can be used to identify the most critical substances with regard to intake of crops from a specific contaminated ground as well as to give an estimate of the concentrations that will occur in typical Danish crops cultivated in contaminated soil with and without topsoil. Overall it should be stressed that the calculation models may be have some uncertainty. Furthermore, the models have not yet been sufficiently validated, and using the model tools is assessed to give a very conservative estimate of the intake of organic substances in crops. By basing risk assessments on the calculation tool, assessments showing low risk, and thereby no need for (further) remediation measures, will be well founded, whereas remediation measures based on assessment of high risk may in fact be unnecessary. Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord 13

14 14 Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

15 1. Indledning 1.1 Baggrund Miljøstyrelsen har tidligere udviklet et modelværktøj, som er afrapporteret i Miljøprojekt Nr. 765 (2003): Modellering af optagelse af organiske stoffer i grøntsager og frugt. Værktøjet omfattede otte stoffer, som var udvalgt som repræsentanter for de hyppigst forekommende organiske forureningskomponenter: klorerede opløsningsmidler, oliekomponenter og PAH. Det blev i projektet konkluderet, at en praktisk anvendelse af modelværktøjet forudsatte, at der foreligger sundhedsmæssigt baserede værdier for tolerabelt dagligt indtagelse via grøntsager og frugt for de enkelte stoffer, og at der er gennemført undersøgelser, der kan bekræfte modellernes resultater for så vidt angår mobile stoffer, herunder specielt i forhold til ophobning i frugt. 1.2 Projektet I dette projekt er der foretaget enkelte opdateringer af de anvendte modeller for stoftransport i planter. Endvidere er der gennemført scenarieberegninger for udvalgte forureningssituationer. Alle, på nær et af de otte stoffer, der indgår i modelberegningerne, er blevet sundhedsmæssigt vurderet, og der er fastsat en tolerabel daglig indtagelse (TDI) for stofferne eller en daglig eksponeringsværdi (DEV). Endelig er scenarier, TDI- og DEV-værdier samlet i modelværktøjet, så dette kan anvendes til vejledende beregninger under antagelse af forskellige scenarier, dels af hvorvidt en given koncentration i jorden kan forventes at give anledning til overskridelse af TDI eller DEV, dels af hvilke koncentrationer af stofferne i jord, der vil give anledning til, at TDI eller DEV overskrides. Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord 15

16 2. Modeller til beregning af koncentration i afgrøder 2.1 Modeller fra det forudgående projekt I det forrige arbejde (Samsøe-Petersen et al. 2003) blev et koncept for afgrøde-specifikke modeller udviklet, testet og anvendt. Afgrøderne blev inddelt i 4 hovedgrupper - efter deres måde at optage kemikalier på. Forskellige modeller for hver hovedafgrøde blev foreslået og anvendt: I. Rodafgrøder (for eksempel gulerødder) - Gulerodsmodellen II. Frugt (for eksempel æbler, blommer) - Frugttræsmodellen III. Bladafgrøder (for eksempel salat, spinat) - Generisk one-compartment model (Trapps model) IV. Knolde (for eksempel kartofler) - Kartoffelmodellen FIGUR 1 ILLUSTRATION AF DE PLANTEOPTAGSMODELLER, DER BLEV ANVENDT I DET FORRIGE PROJEKT De afgrødespecifikke modeller beskriver de væsentligste optagelses- og fordelingsprocesser: diffusivt optag passivt optag - dvs. optag med transpirationsstrømmen ligevægtsfordeling mellem plantevæv (rødder, træstamme/-grene, blade, knolde) og den omgivende jord og luft transportstrømme (i siv- og vedvæv) inde i planten 16 Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

17 Ovennævnte processer er i princippet de samme for samtlige afgrødespecifikke modeller, men de parametre, der anvendes ved procesbeskrivelserne, er afhængige af afgrødetypen (se figur 1). I det følgende beskrives modellerne meget kort for at give en baggrund for forståelse af arbejdet. For mere detaljerede beskrivelser henvises til Samsøe-Petersen et al. (2003), Trapp og Matthies (1995), Trapp (2002) og Trapp et al. (2003) Gulerodsmodellen optag i rødder med vandoptagelse Gulerodsmodellen er en strømningsbaseret, dynamisk ligning, der beregner koncentrationen ved den dynamiske ligevægtstilstand (steady-state) (Trapp 2002). Den betragter indstrømning med transpirationsstrømmen, dvs. det vand, der optages fra rødderne og transporteres op i som tilførsel, udstrømningen som udskillelse og omsætningen i planten som en fjernelse. Fortynding ved vækst kan forekomme. Diffusiv optagelse antages at være begrænset til skrællen, som ofte ikke spises. Diffusionen fra skrællen og ind i roden er der ikke taget højde for i modellen, da optagelse via transpirationsstrømmen er antaget at være væsentligt højere end det diffusive optag. Herved vil koncentrationen i roden i visse tilfælde blive underestimeret. Som kompensation for dette anbefales det, at den koncentration i planten, der anvendes, bør være den højeste af de koncentrationer, der beregnes dels ved Gulerodsmodellen og dels ved Kartoffelmodellen (se afsnit 2.1.4) Frugttræsmodellen - transport til frugter på træer Frugter fra træer, som for eksempel æbler, er en anden, meget væsentlig gruppe af spiselige afgrøder i Danmark. Træer er grundlæggende forskellige fra urter (grøntsager) på grund af størrelsen, på grund af det dominerende ved- compartment og på grund af alderen. Kemikalier har potentiale for at blive akkumuleret i betydelige mængder i stammen efter at være optaget i rødderne. For meget fedtopløselige kemikalier er koncentrationerne ved dynamisk ligevægtstilstand (steady-state) i stammen dog meget lave sammenlignet med jordkoncentrationen på grund af langsom optagelse og fortynding ved vækst. Frugttræsmodellen beskriver massebalancen for et stof, hvor der tages højde for stofoptaget via transpirationsstrømmen, et første ordens udtryk for fortynding på grund af vækst (kg) samt i givet fald et første ordens udtryk for metabolisering i træet (ke). Der ses bort fra udvekslingen med atmosfæren. Beregning af koncentrationen i frugten beregnes ved steady-state i stammen. Transporten til frugten er baseret på den antagelse, at stoftransporten ind i frugten sker med både si- og vedvævet. Alt tørstof i frugten stammer fra sivævet. Sivævssaften har et højt tørstofindhold på ca. 10%, hvilket stort set er det samme som tørstofindholdet i frugten. I modsætning til blade sker der kun en meget lille fordampning af vand fra frugten, hvorfor fordampningen antages at være lig med den mængde vand, som transporteres med vedvævet til frugten. Transporten med vedvævet og sivævet antages at være lige store. Endelig antages stofkoncentrationen i sivævssaften at være den samme som i vedvævssaften. Denne koncentration beregnes ud fra steady-state koncentrationen i stammen samt fordelingskoefficienten mellem vedvævssaft og vedvæv. Den oprindelige frugttræsmodel, som er beskreven ovenfor, tager således ikke hensyn til fordampning fra stamme, grene og frugter Bladmodellen - en generisk one-compartment model for optagelse i overjordiske plantedele Modellen er baseret på den antagelse, at miljøfremmede, organiske stoffer kun optages passivt, dvs. via diffusion og optagelse med vandet. De mekanismer, der indgår i modellen, er transport fra rødder til skud, diffusiv udveksling med luften, omsætnings- og nedbrydningsprocesser, samt fortynding ved plantens vækst. Det sidstnævnte gælder kun for planter, som høstes, inden de er modne, for eksempel spinat og salat. Modellen kan med andre ord ikke bruges til afgrøder, der dyrkes til modenhed som for eksempel korn. Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord 17

18 Ved opstilling af en massebalance for de overjordiske plantedele, opnås en første ordens, lineær differentialligning, som løses analytisk for den dynamiske ligevægtstilstand (steady-state). Ligningen tager ikke hensyn til alle de mulige transportmekanismer ind i den overjordiske del af planten, for eksempel er aflejring af jord og luftbårne partikler udeladt. Modellen har imidlertid den fordel, at luftfasekoncentrationen (baggrundsværdien i luften) kan medtages, hvilket gør det muligt at vurdere, om en forurening af planten primært skyldes optagelse fra jorden eller fra luften Kartoffelmodellen - diffusiv optagelse i en kugleformet knold Kartoflen er Danmarks vigtigste grøntsag. Kartoffelknolden er ikke en rod men et opbevaringsorgan, som egentlig er en del af stænglen (Franke 1987). Stængelknolden har ingen forbindelse med vedvævet, og den får kun tilførsler fra sivæv (Sitte et al. 1991). Da strømmen i sivævet løber fra bladene til rødderne, er passiv transport af miljøfremmede stoffer fra jorden ind i kartoflen med transpirationsstrømmen derfor ikke sandsynlig. Da spredning i luftfasen foregår hurtigt, kan diffusiv optagelse af flygtige forbindelser være en relevant mekanisme. På den baggrund er kartoffelmodellen, der beregner den diffusive transport ind i en kartoffel også af flygtige stoffer, opstillet. Kartoflen antages at være kugleformet. Koncentrationen af et stof i en afstand x til centrum til tiden t beregnes ved C(x, t) C 0 n 0 n ( 1) (2n 1) r x er fc C 4 D t 0 n 0 n ( 1) (2n 1) r x er fc 4 D t LIGNING 1 hvor C0 D er koncentrationen i kartoflen, hvis der er ligevægt mellem koncentrationen i kartoflen og i jordvandet. Koncentrationen i jordvandet beregnes på basis af en antagelse om ligevægtsfordeling mellem jordvand og jordluft samt jordmatricen. er den effektive diffusionskoefficient for stoffet. Beregning af denne er beskrevet i bilag A. Den gennemsnitlige koncentration kan findes af i r dx i C(i dx,t) (i dx ) ((i 1) dx ) C R LIGNING 2 3 r Travis og Arms Travis og Arms (1988) har udviklet en regressionsligning for bioakkumulering af organiske stoffer i oksekød, mælk og planter. De empiriske data, som blev brugt til regressionsligningen, blev udvalgt fra litteraturen og var især for pesticider med en log KOW i intervallet 1,15 til 9,35. Regressionsligningen for optagelse i planter var: log Bv = 1,588-0,578 log KOW (n=29, r = 0,73) LIGNING 3 hvor Bv er forholdet mellem stofkoncentrationen i overjordiske plantedele (mg/kg tørvægt) og koncentrationen i jorden (mg/kg tørstof). 18 Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

19 Fordelen ved denne regressionsligning er, at den er baseret på data fra markforsøg og derfor integrerer alle mekanismer for optagelse i overjordiske plantedele. Desuden skal der kun indsættes én parameter, log KOW, hvilket gør, at den er meget let at bruge. 2.2 Ny litteratur om modellering af planteoptag I dette afsnit sammenfattes den litteratur vedrørende emnet, der er publiceret, siden det tidligere arbejde blev afsluttet (2002) indtil afslutningen af den supplerende litteratursøgning (2005). Da det drejer sig om en forholdsvis kort periode, er der kun få relevante artikler Målinger Omsætningen af methyl-tertiæt-butyl ether (MTBE) i danske afgrøder er undersøgt af Trapp et al. (2003). Udskårne rødder og blade fra flere end 24 arter repræsenterende 15 plantefamilier blev i 2-4 dage opbevaret i glasbeholdere med vandige opløsninger af MTBE. MTBE og dets hovedmetabolit tert-butyl alcohol (TBA) blev målt med GC/FID. I opløsninger med rødder af poppel (Populus robusta) og en piletræhybrid (Salix viminalis x schwerinii) blev der konstateret TBA i sporbare koncentrationer, der dog sandsynligvis var produceret af bakterier. Der blev ikke observeret en signifikant reduktion af MTBE (> 10%) i opløsningerne med rødder i testene. Ligeledes reducerede blade fra de undersøgte arter (træer, græs og krydderurder) ikke koncentrationen af MTBE i opløsningerne, og ingen kendt metabolit af MTBE blev detekteret. Det blev følgelig konkluderet, at MTBE ikke kan nedbrydes af planteceller. Optagelse i byg og hvede af organiske stoffer, som forekommer i spildevandsslam (diethylhexylphthalat (DEHP), lineær alkylbenzen sulfonat (LAS), nonylphenol (NP) og nonylphenolethoxylat (NPE)), blev undersøgt i en dansk feltundersøgelse (Petersen et al. 2003). DEHP blev detekteret i stængel og blade men ikke i kernerne (< 0,1 mg/kg). LAS og NP+NPE blev ikke detekteret i planteprøverne (< 0,1 til < 0,2 mg/kg). Forekomsten af DEHP i stængel og blade skyldes sandsynligvis optagelse fra atmosfæren Modeller Fujisawa et al. (2002) har udviklet en matematisk model til beskrivelse af optaget af ikkeioniserbare pesticider i den spiselige del af rodafgrøder. Modellen blev testet og valideret med de to pesticider furametpyr og pyriproxyfen (med (log KOW værdier på henholdsvis 2,36 og 5,37). Der blev opstillet en massebalance omkring den centrale del af roden, hvor optag med transpirationsvandet, adsorptionen fra jorden til skrællen samt diffusionen fra skrællen ind til den centrale del af roden blev beskrevet. I princippet er dette en kombination af de to modeller "gulerodsmodellen" og "kartoffelmodellen" (Samsøe-Petersen et al. 2003). Fujisawa et al. (2002) har i et andet arbejde estimeret den pesticidmængde, der optages i bladene, stænglen og kornet. Denne model kan eventuelt anvendes til beregning af optaget i kornafgrøder. Struckhoff og Burken (2005) har udviklet en model, som beskriver udvekslingen af tetrachlorethylen mellem luft, jord og planter. Det er vist, at optagelse via luften kan være vigtig. Tab og optag af tetrachlorethylen via luftfasen forekommer ikke blot via den overjordiske del af poppeltræer men også i de underjordiske dele. Dette er observeret i både felt- og laboratorieundersøgelser. Ma og Burken (2004) har endvidere opstillet en model til beregning af diffusionen af TCE (trichlorethylen) fra stængler til atmosfæren. Det endelige resultat er en beskrivelse af koncentrationen i stænglen som eksponentielt aftagende med højden: Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord 19

20 Relativ koncentration C(z)/C(0) C(z) R a 2D ( ) z R R a Q C0e LIGNING 4 hvor C(z) er koncentrationen i højden z (m) C0 er koncentrationen i højden 0 Q er transpirationshastigheden (m 3 /s) R er den gennemsnitlige radius af stammen (m) Ra er radius (R) dr dr er den effektive diffusionslængde i den radiale retning af stammen. dr er sat lig med 0,15 R i modellen, hvilket afspejler, dels at vedvævet, hvori transpirationsstrømmen løber, ligger lige under barken, dels at tykkelsen på barken vokser med alderen og dermed med tykkelsen på træet D er den effektive diffusionskoefficient af kemikaliet i træ i den radiale retning (m 2 /s) D blev anvendt som kalibreringsparameter for modellen. Ma og Burken (2004) fandt herved D- værdier for TCE mellem cm 2 /s og 2, cm 2 /s. Den store variation i de fundne værdier for D kan bl.a. skyldes variation i måledata samt, at kalibreringsparametrene dækker over modelmangler. En beregningsmetode, hvor den samlede diffusionskoefficient beregnes ud fra stoffets diffusionskoefficient i henholdvis luft og vand samt brøkdelene af stoffet i luft- og vandfasen (se bilag A), giver en D-værdi på cm 2 /s for TCE, hvis der anvendes en værdi for tortuositeten (T) på 0,006. Toruositetet er et udtryk for, at længden af den reelle diffusionsvej (porerne er ikke lige rør) er betydeligt længere end den effektive diffusionsvej. Modellen for fordampning fra stammen er indarbejdet i frugttræsmodellen. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.figur 2 viser resultater for simuleringen af transporten af t stof i et lille poppeltræ med en stammediameter på 1 cm, transpirationshastighed (Q) på 38 ml/d, hvor den effektive diffusionskoefficient blev sat til D på cm 2 /s. Ved disse betingelser er koncentrationen halveret allerede ved en højde på 8 cm, hvilket især skyldes den korte diffusionslængde på 0,75 mm (15% af R) i den tynde stamme Højde z (m) FIGUR 2 SIMULERINGSRESULTATER FOR KONCENTRATIONEN AF ET STOF I STAMMEN AF ET LILLE POPPELTRÆ MED EN DIAMETER PÅ 1 CM. ANVENDT VÆRDI FOR DEN EFFEKTIVE DIFFUSIONSKOEFFICIENT D = CM 2 /S (EMPIRISK VÆRDI). 20 Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

VÆRKTØJ TIL BEREGNING AF PLANTERS OPTAG AF ORGANISKE STOFFER FRA FORURENET JORD

VÆRKTØJ TIL BEREGNING AF PLANTERS OPTAG AF ORGANISKE STOFFER FRA FORURENET JORD VÆRKTØJ TIL BEREGNING AF PLANTERS OPTAG AF ORGANISKE STOFFER FRA FORURENET JORD For Miljøstyrelsen Agern Allé 5 DK-2970 Hørsholm Denmark Tel: +45 4516 9200 Support: +45 4516 9316 Fax: +45 4516 9292 Manual

Læs mere

Vurdering af nye stoffer. i forhold til jordforureninger

Vurdering af nye stoffer. i forhold til jordforureninger Vurdering af nye stoffer i forhold til jordforureninger Indlæggets forfatter: Katrine Smith AC-tekniker i enheden Jord og Affald i Miljøstyrelsen Civilingeniør Email: kasmi@mst.dk Indhold Tilblivelsen

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse Mikael Scharling og Kenan Vilic København 2009 www.dmi.dk/dmi/tr09-08 side 1 af 9 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 09-08 Titel: Tørkeindeks version

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering. Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier. Professor Philip J.

Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering. Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier. Professor Philip J. Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier Professor Philip J. Binning Postdoc Luca Locatelli Videnskabelig assistent Louise Rosenberg

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS ATV Jord og Grundvand Jordforurening og overfladevand den 27. november2013 Jordforurening og de kritiske

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Mads Olander Rasmussen Remote Sensing & GIS Expert GRAS A/S How can remote sensing assist assessment of hydrological resources? -with special focus

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Perspektivering ift. administrative afgørelser, grænseværdier og direktivkrav Ole Kiilerich Jord og Affald Sagshåndtering

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1 Metode til kvantificering af konceptuel og parameterusikkerhed ved beregning af forureningsflux og koncentrationer fra forurenede lokaliteter (V2 niveau) Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S.

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Drikkevandsrør af plast i forurenet jord

Drikkevandsrør af plast i forurenet jord Drikkevandsrør af plast i forurenet jord Vurdering af risiko Seniorprojektleder Kim Haagensen, Orbicon Civilingeniør, kemi Drikkevandsrør af plast i forurenet jord Disposition Baggrund Permeation generelt

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

IT værktøjer i fødevareproduktionen - hvad mener Fødevarestyrelsen? Niels Nielsen Foder og fødevaresikkerhed Fødevarestyrelsen

IT værktøjer i fødevareproduktionen - hvad mener Fødevarestyrelsen? Niels Nielsen Foder og fødevaresikkerhed Fødevarestyrelsen IT værktøjer i fødevareproduktionen - hvad mener Fødevarestyrelsen? Niels Nielsen Foder og fødevaresikkerhed Fødevarestyrelsen UCS Ankerhus 30.maj 2013 Emner: Lidt om rammerne Forventninger til modeller

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune.

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune. NOTAT Projekt Risikovurdering, jorddepot ved motorvejsafkørsel Svendborg Nord Kunde Svendborg Kommune, Anlæg og ejendomme Til Fra Kim Jensen, Svendborg Kommune Søren Nielsen, Rambøll 1. Indledning Svendborg

Læs mere

Forurening og potentialer for dyrkning af grøntsager i byen

Forurening og potentialer for dyrkning af grøntsager i byen Faculty of Science Forurening og potentialer for dyrkning af grøntsager i byen Naturgrundlaget 2 Jakob Magid og Jonas Duus Stevens Lekfeldt Urban Farming Seminar Jakob Magid Festauditoriet 4. februar 2016

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelse for metaliseringsvirksomheder.

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelse for metaliseringsvirksomheder. Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelse for metaliseringsvirksomheder. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage

Læs mere

Forurenet jord i haven

Forurenet jord i haven Koncern Miljø Følg disse fem enkle forholdsregler så kan du undgå gener Indret haven, så du ikke har bar jord nogen steder Dyrk grøntsager og frugter, der vokser tæt på jorden, i ren jord Undgå at komme

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S

VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S JAGG 2 - Vertikal Transport og Olie JAGG 2.0 MST s risikovurderingsværktøj

Læs mere

DAKOFAs liste over farlighedskriterier for farlige stoffer med jordkvalitetskriterier

DAKOFAs liste over farlighedskriterier for farlige stoffer med jordkvalitetskriterier DAKOFAs liste over farlighedskriterier for farlige stoffer med jordkvalitetskriterier v/henrik Wejdling, DAKOFA DAKOFA-seminar 03.11.11 Om klassificering af jord og affald Kvalitet og farlighed Jordkvalitetskritrier

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Notat. Stavnsholt Renseanlæg Fortyndingsberegninger 1 INDLEDNING

Notat. Stavnsholt Renseanlæg Fortyndingsberegninger 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Stavnsholt Renseanlæg Fortyndingsberegninger 4. juni 2014 Vores reference: 30.5227.51 Udarbejdet

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Gebyr for ansøgning om godkendelse eller ændring af pesticider. Gælder fra den 3. marts 2015.

Gebyr for ansøgning om godkendelse eller ændring af pesticider. Gælder fra den 3. marts 2015. Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 9202. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal approval) DK foretager (Fx. ZRMS,

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld

Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld 1 Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld Trussel mod grundvand Trussel mod boliger Anden risiko 2 Oprensning Opgravning og destruktion/deponering Insitu - destruktion/immobilisering

Læs mere

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Lake Skærsø, Denmark Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Anna-Marie Klamt, Kasper Reitzel, Frede Ø. Andersen, Henning S. Jensen CLEAR temadag 24 May 2016 Syddansk

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK Sammenligning af potentiel fordampning beregnet ud fra Makkinks formel og den modificerede Penman formel

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Hvad ved vi om Cocktaileffekter af kemikalier

Hvad ved vi om Cocktaileffekter af kemikalier Hvad ved vi om Cocktaileffekter af kemikalier - Bør regulering strammes? Kristian Syberg, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig forandring, Roskilde Universitet Disposition 1. del Historisk gennemgang

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Retardation i mættet zone

Retardation i mættet zone Retardation i mættet zone Definition af retardation Når opløste forureningskomponenter transporteres igennem en jordmatrice vil der ske en sorption til jordens partikler. Resultatet bliver, at stoffronten

Læs mere

Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS

Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS Formål Formålet med modellering af stoftransport i GMS MT3DMS er, at undersøge modellens evne til at beskrive den målte stoftransport gennem sandkassen ved anvendelse

Læs mere

Statistik for hjemmekompostering 2001

Statistik for hjemmekompostering 2001 Miljøprojekt Nr. 855 2003 Statistik for hjemmekompostering 2001 Claus Petersen og Martin Kielland Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

FAUPE Forbedring af Afgrødernes Udbytte og Produktionsmæssige Egenskaber

FAUPE Forbedring af Afgrødernes Udbytte og Produktionsmæssige Egenskaber K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T FAUPE Forbedring af Afgrødernes Udbytte og Produktionsmæssige Egenskaber Markforsøg generelt

Læs mere

Gør jorden let at bearbejde. Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Gør jorden let at bearbejde. Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Gør jorden let at bearbejde Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Problemer med såbedskvalitet Hovedbudskaber: Jordens bearbejdbarhed/smuldreevne er meget påvirket af dyrkningen

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet?

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Landskonsulent Leif Knudsen, konsulent Niels Petersen og konsulent Hans S. Østergaard, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Til ministeren via departementschefen DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Direktionen J.nr. Ref. TMI Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Danmarks Miljøundersøgelser offentliggjorde

Læs mere

BROMEREDE FLAMMEHÆMMERE OG ANDRE KEMIKALIER I BYGGERIET

BROMEREDE FLAMMEHÆMMERE OG ANDRE KEMIKALIER I BYGGERIET BROMEREDE FLAMMEHÆMMERE OG ANDRE KEMIKALIER I BYGGERIET CIVILINGENIØR (K), KIM HAAGENSEN CHEFKONSULENT, RAMBØLL, ØRESTAD KEMIKALIER I BYGGERIET EMNER OG EKSEMPLER Risikovurderinger i forhold til jord og

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Report on examination of the catalogues on the freezers in the MP archive, room 14.01.15

Report on examination of the catalogues on the freezers in the MP archive, room 14.01.15 Annex 3.2.3.2 Report on examination of the catalogues on the freezers in the MP archive, room 14.01.15 11 April 2012 the Panel inspected the freezers in the MP archive, including the then newly found -

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD thesis Mette Rørbæk Gantzhorn Biocide resistance in Salmonella Typhimurium Academic advisor: Line Elnif Thomsen This thesis has been

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere