Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord"

Transkript

1 Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord Modelværktøj Miljøprojekt nr. 1592, 2014

2 Titel: Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord Redaktion: Dorte Rasmussen, DHI Stefan Trapp, Danmarks Tekniske Universitet Elsa Nielsen, Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning Ole Ladefoged, Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning Lise Samsøe-Petersen, Miljøstyrelsen (tidligere DHI) Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2014 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

3 Indhold Forord... 5 Sammenfatning og konklusioner... 7 Summary and conclusions Indledning Baggrund Projektet Modeller til beregning af koncentration i afgrøder Modeller fra det forudgående projekt Gulerodsmodellen optag i rødder med vandoptagelse Frugttræsmodellen - transport til frugter på træer Bladmodellen - en generisk one-compartment model for optagelse i overjordiske plantedele Kartoffelmodellen - diffusiv optagelse i en kugleformet knold Travis og Arms Ny litteratur om modellering af planteoptag Målinger Modeller Andre modeller Fordeling i jorden Modeller til simulering af ældning Transporthastighed gennem jorden Koncentrationen i luften omkring bladene Revision af modelværktøj Revision af frugttræsmodellen Valideringsstatus for modellerne Modelbegrænsninger Scenarier for optagelse i afgrøder Plantedata Jorddata Stofdata Koncentrationer i luft Følsomhedsanalyser Scenarier for indtagelse med kosten Sundhedsmæssige vurderinger Baggrund Vurderinger Smagsgrænser og kriterieværdier Kriterieværdier i afgrøde baseret på lugtgrænse Kvalitetskriterier med relation til jord Anvendelse af smagsgrænserne og kriterieværdierne i modelværktøjet Beskrivelse af modelværktøj og dets anvendelse Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord 3

4 7.1 Det udviklede modelværktøj Beregningseksempler og analyser Kritiske koncentrationer i jord og bidrag fra enkelte afgrøder Afsmag i afgrøder Betydning af dæklag Afdampning Anvendelse af beregningsværktøjet Referencer Bilag A: Beregning af den effektive diffusionskoefficient i jord og træstammer Bilag B: Planteparametre Bilag C: Gulerodsvækst Bilag D: Sundhedsmæssige vurderinger Bilag E: Ordliste til sundhedsmæssig vurdering Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

5 Forord Projektet er en videreudvikling af en tidligere udarbejdet beregningsmodel til estimering af forureningskoncentrationen i planter, som gror i forurenet jord, med det formål at kunne beregne vejledende acceptable/tolerable forureningskoncentrationer i jorden og poreluften ud fra en sundhedsmæssig betragtning af human eksponering via afgrøder, dyrket i jorden. Projektet er udarbejdet af DHI med input fra DTU Fødevareinstituttet, hvad angår de sundhedsmæssige vurderinger, og DTU Miljø, hvad angår plantemodellerne. Projektet blev fulgt af en styregruppe, nedsat af Miljøstyrelsen: Preben Bruun, Miljøstyrelsen, Jord og Affald (formand) Christina Ihlemann, Miljøstyrelsen, Kemikalieenheden Lise Samsøe-Petersen, tidligere DHI (nu Miljøstyrelsen) Dorte Rasmussen, DHI Stefan Trapp, Danmarks Tekniske Universitet Ole Ladefoged, DTU Fødevareinstituttet (tidligere kaldt Danmarks Fødevareforskning) Elsa Nielsen, DTU Fødevareinstituttet (tidligere kaldt Danmarks Fødevareforskning) Rapporten er efterfølgende blevet revideret af DHI efter oplæg fra Miljøstyrelsen. Der er ikke nødvendigvis opnået konsensus i styregruppen om alle aspekter i rapporten. Rapporten kan ikke betragtes som dækkende for de involverede institutioners holdninger og synspunkter. Miljøstyrelsen har tilføjet et afsnit med egne kommentarer (kapitel 9). Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord 5

6 6 Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

7 Sammenfatning og konklusioner Formål Projektets formål var at validere og videreudvikle et tidligere udviklet modelværktøj til beskrivelse/vurdering af sammenhængen mellem forureningsniveau af organiske forureningskomponenter i jord (og poreluft) og koncentrationer i grøntsager og frugt. Endvidere skulle der fastsættes tolerabel daglig indtagelse af de valgte modelstoffer med udgangspunkt i stoffernes sundhedsskadelige egenskaber. Disse skulle endelig integreres med beregningerne af optagelse og transport til planter med henblik på at kunne foretage vejledende beregninger til anvendelse ved risikovurdering af forurenede grunde. Baggrund Tidligere undersøgelser har belyst optaget af PAH-forbindelser og metaller i de spiselige dele af grøntsager, hvor især den direkte kontakt mellem den spiselige del af grøntsagen og jorden forurenet med stofferne blev vurderet afgørende for optaget. Men der manglede en afklaring af, om høje forureningsniveauer i den dybereliggende jord kan forventes at medføre en væsentlig forurening af grøntsagerne. Desuden manglede viden om andre organiske forureningskomponenter, der er relevante i forbindelse med jord- og grundvandsforureningssager, herunder specielt olieprodukter og klorerede opløsningsmidler. Disse må generelt karakteriseres som værende mere mobile i jorden end de tidligere betragtede PAH-forbindelser og metaller. Model- og scenarieudvikling Den foreliggende rapport beskriver videreførelsen af arbejdet med de modelbaserede vurderinger af optagelse af organiske forureningskomponenter i afgrøder, dyrket på forurenet jord. I rapporten beskrives indledningsvis de modeller til beregning af stofoptagelse i forskellige afgrødetyper, der blev udarbejdet under det forrige projekt. Derefter gennemgås den nyeste litteratur og erfaringer på området, og revision af en af de anvendte afgrødemodeller (frugttræsmodellen) beskrives. De scenarier, der anvendes ved beregning af stofkoncentrationer i afgrøder, beskrives. Det drejer sig om udvalgte afgrødetyper, jorddata og stofdata samt koncentrationer af stofferne i luften. Den daglige indtagelse af de enkelte (model)afgrøder beregnes ud fra scenarier, der er baseret på en kostmodel, Danmarks Fødevareforskning har udarbejdet. Sundhedsmæssige vurderinger Den tolerable daglige indtagelse (TDI) fastsættes for de udvalgte stoffer under anvendelse af anerkendte internationale principper herfor. For stoffer, hvor den akutte toksicitet vurderes som værende den kritiske effekt, giver det ikke mening at fastsætte en TDI og i stedet fastsættes en Maksimal Tolerabel Dosis (MTD) som udgangspunkt for modelberegningerne i dette projekt. For stoffer med kræftfremkaldende og genotoksiske egenskaber er der ingen nedre grænse for effekt, og der fastsættes ingen TDI, men en Daglig EksponeringsVærdi (DEV), som baseres på grænseværdier i drikkevand. Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord 7

8 Resultater af modelberegninger De beregnede afgrødebaserede, kritiske koncentrationer i jord blev sammenlignet med de eksisterende jordkvalitetskriterier, afskæringskriterier, grundvandskvalitetskriterier og afdampningskriterier samt med smagsgrænsebaserede koncentrationer af stofferne i fødevarer. Det blev fundet, at den afgrødekritiske koncentration er lavere end det sundhedsbaserede jordkvaltietskriterie for følgende stoffer: benz(a)pyren, benzen, trichlorethylen og tetrachlorethylen. De tre sidstnævnte er alle meget kritiske i forhold til grundvand og afdampning til boliger og jordkvalitetskriteriet vil derfor ikke være dimensionerende for eventuelle afværgeforanstaltninger. Hvad angår benz(a)pyren skal det nævnes, at det ved efterfølgende beregninger er fundet, at den forøgede eksponering via jord, som må forventes som følge af dyrkning af grøntsager, er langt væsentligere end den forøgede eksponering via indtagelse af de dyrkede afgrøder, hvorfor dette vil være dimensionerende for eventuelle afværgeforanstaltninger. Det skal i øvrigt bemærkes, at DEV, som i denne rapport er beregnet ud fra grænseværdier i drikkevand, er ca. 10 gange lavere end det tolerable indtag, som har ligget til grund for beregningen af jordkvalitetskriteriet. Det skal desuden bemærkes, at den beregnede afgrødekritiske koncentration for benz(a)pyren er på niveau med eller lavere end niveauet i landbrugsjord i Europa, som kan anslås til 0,01-0,03 mg/kg. Dette gør, at modellen for dette stof ikke er realistisk at anvende ved overvejelser om afværgeforanstaltninger eller rådgivning. Ved beregning er det videre fundet, at naphthalen, MTBE og toluen og til dels tetrachlorethylen kan give afsmag i gulerødder og kartofler ved koncentrationer, der er lavere end de afgrødekritiske koncentrationer. Det skal fremhæves, at den afgrødebaserede kritiske koncentration er baseret på meget konservative forudsætninger, og man må forvente at tilberedning af grøntsagerne, fx vask, skrælning og kogning af rodfrugterne, vil reducere det reelle indtag væsentligt, ligesom det næppe er et realistisk scenarie, at alt grønt og frugt indtages fra egen avl. Endeligt er der i beregningerne ikke taget hensyn til ældning, hvorved stofferne bindes kraftigere til jordmatricen. Modelværktøjet og dets anvendelse Der er udviklet et excel-baseret værktøjet, som sammenkobler modelberegningerne for forureningskomponenters transport i jord, vand, luft og planter. Endvidere indeholder værktøjet databaser med data vedrørende forureningskomponenter, kriterieværdier, jordparametre og planteparametre for en række afgrøder. I modelværktøjet er der indlagt fire databaser med data til modelberegningerne, som hver især ligger i enkelte worksheets i Excel-filen. Der er tale om en jord-, en stof-, en plante- og en kvalitetskriteriedatabase. Det er muligt alt efter behov at udvide databaserne med flere jorde, stoffer, planter eller kvalitetskriterier. Ved at gøre en række passende antagelser, for eksempel en antagelse om, hvor stor en andel af de afgrøder, der spises, der er dyrket i den forurenede jord, kan værktøjet anvendes til vurdering af, hvorvidt det er tilrådeligt at dyrke og spise afgrøder fra en forurenet grund. Det kan således anvendes til en vurdering af, om det skal frarådes at dyrke afgrøder på og spise afgrøder fra en given forurenet grund, samt i givet fald give anbefalinger om, hvordan afgrøderne eventuelt skal forbehandles, før de spises. Dette inkluderer bl.a. skrælning og/eller grundig vask af afgrøden. 8 Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

9 Scenarierne kan sammensættes, så de illustrerer typiske forureningssituationer og afværgeforanstaltninger, fx tildækning af den forurenede jord med et rent jordlag, anbefalinger om at skrælle grøntsagerne før brug. Afhængigt af udfaldet af sådanne scenarieberegninger vil resultaterne kunne bruges til at opstille retningslinjer for, hvordan risikoen i typiske forureningssituationer afklares, herunder omfanget af nødvendige afværgeforanstaltninger som for eksempel rent muldlag eller anbefaling om ikke at dyrke (visse) afgrøder på den forurenede grund. Videre kan resultaterne bruges til at identificiere de stoffer, som er de mest kritiske med hensyn til indtagelse af afgrøder fra et bestemt forurenet grund, samt give et estimat af de koncentrationer, som vil forekomme i typiske danske afgrøder, der dyrkes i forurenet jord med og uden muld. Overordnet, skal det skal fremhæves, at der må knyttes en del usikkerhed til de opstillede beregningsmodeller. Yderligere er modellerne endnu ikke tilstrækkeligt validerede, og anvendelse af modelværktøjet vurderes at give et meget konservativt estimat af optaget af organiske stoffer i afgrøderne. Ved at basere risikovurderinger på det opstillede beregningsværktøj, vil vurderinger, der viser lav risiko og dermed ikke behov for (yderligere) afværgeforanstaltninger være velbegrundede, mens afværgeforanstaltninger, der er baseret på vurdering af høj risiko, i realiteten kan være unødvendige. Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord 9

10 10 Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

11 Summary and conclusions Project objective The objective of the project was to validate and further develop a previously developed model tool for describing/assessing the relation between the level of contamination with organic pollutants in the soil (and pore air) and the level in vegetables and fruits. Furthermore, Tolerable Daily Intakes (TDI) should be established for the selected model substances based on their hazardous properties. Finally, these properties should be integrated in the calculations of uptake and transport to plants with a view to carrying out guiding calculations to be applied in risk assessment of contaminated soil. Furthermore, the calculations should be applicable for design and assessment of preventive measures. Background Previous studies had illustrated the consequences of direct contact between edible parts of vegetables and soil contaminated with PAHs and metals at levels close to the Danish EPA cut-off criteria for chemical pollutants in soil. However, these studies lacked clarification of whether high levels of contamination in the deeper-lying soil can be expected to result in serious contamination of vegetables. Moreover, the studies lacked knowledge about organic contaminants which are relevant in connection with soil and groundwater contamination cases, including oil products and chlorinated solvents in particular. These may generally be characterised as being more mobile in the soil than the PAH compounds or metals studied earlier. Model and scenario development The present report describes the continuation of the work with model-based assessments of uptake of organic contaminants in crops grown in contaminated soils. This report starts by describing the models for predicting uptake of substances in various types of crops, which were developed in the previous project. Then, the latest literature and experience in this field are examined and the revision of one of the applied crop models (the fruit tree model) is described. The scenarios used for predicting the concentrations of substances in crops are described, i.e. selected types of crops, soil and substance data, plus concentrations in the air of the substances. The daily intake of the individual (model) crops is calculated on the basis of scenarios based on a diet model developed by the Danish Institute for Food and Veterinary Research. Health assessments For the selected substances, the tolerable daily intakes (TDI) are established by use of internationally accepted principles. For substances, for which the acute toxicity is considered the critical effect, it does not make sense to determine a TDI and, instead, a Maximum Tolerable Dose (MTD) is established as the basis of the model calculations in this project. For substances with carcinogenic and genotoxic properties, no lower effect limit exists and no TDI is determined but a Daily Exposure Value (DEV) based on limit values in drinking water is established. Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord 11

12 Results of model predictions The results of the estimated crop-based critical concentrations in soil are compared with the current soil quality criteria, cut-off criteria, groundwater quality criteria and air quality criteria and with concentrations based on taint limits of the substances in food. Analyses identified that the crop-critical concentration is lower than the health-based soil quality criterion for the following substances: benzo(a)pyrene, benzene, trichloroethylene and tetrachloroethylene. The three latter substances are all highly critical in relation to groundwater and evaporation into dwellings, and the soil quality criterion will therefore not be involved in dimensioning any remediation measures. With regard to benzo(a)pyrene, it should be mentioned that subsequent calculations show that the increased exposure via soil, which is to be expected as a result of cultivating vegetables, is far more significant that the increased exposure via intake of the cultivated crops, and therefore this will be involved in dimensioning any remediation measures. It should also be noted that DEV, which in this report has been calculated on the basis of limit values in drinking water, is about 10-times lower than the tolerable intake, which has formed the basis for the calculation of the soil quality criterion. Moreover, it should be noted that the calculated crop-critical concentration for benzo(a)pyrene is similar to, or lower than, the level in agricultural soil in Europe, which has been estimated at mg/kg. Therefore, the model for this substance is not realistic to use when considering remediation measures or advice. The calculation also found that naphthalene, MTBE, toluene and, to a certain extent, tetrachloroethylene can affect the taste of carrots and potatoes in concentrations lower that the crop-critical concentrations. It should be stressed that the estimated crop-based critical concentrations in soil is based on very conservative assumptions such as that the vegetables are not peeled and that a fraction of the substances probably will vanish during the cooking. Furthermore, it is not a realistic scenario that all eaten vegetables and fruits are home grown. Finally, the calculations do not account for the aging by which the substances will be much stronger bound to the soil matrix. Description of the model tool and its use An excel-based tool linking the model calculations of the transport in soil, water, air and the crops has been developed. In addition, the tool includes databases with data regarding the contaminants, quality criterion, soil parameters and crop parameters. In the model tool, four databases containing data for the model predictions are incorporated. Each database is placed in simple worksheets in the Excel file. The databases are a soil database, a substance database, a plant database and a quality criterion database. By making a number of reasonable assumptions, e.g. assuming how big a share the crops grown in contaminated soils constitute of the crops consumed, the tool may be applied to assess whether it is advisable to grow and eat crops from a contaminated site, which again may be used for assessing whether it should be deprecated to grow crops on and eat crops from a specified contaminated site and, potentially, provide recommendations on possible pre-treatment of the crops before consumption. This includes i.e. peeling and/or thorough rinsing of the crop. The scenarios can be combined so that they illustrate typical contamination situations and remediation measures, e.g. covering the contaminated soil with a clean layer of soil and recommendations to peel vegetables before eating them. 12 Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

13 Depending on the outcome of such scenario predictions, the results may be used for preparation of guidelines describing how to assess the risk in typical contamination situations - including the extent of necessary preventive measures as e.g. clean topsoil or dissuasion as regards growing (certain) crops at the contaminated site. Moreover, the results can be used to identify the most critical substances with regard to intake of crops from a specific contaminated ground as well as to give an estimate of the concentrations that will occur in typical Danish crops cultivated in contaminated soil with and without topsoil. Overall it should be stressed that the calculation models may be have some uncertainty. Furthermore, the models have not yet been sufficiently validated, and using the model tools is assessed to give a very conservative estimate of the intake of organic substances in crops. By basing risk assessments on the calculation tool, assessments showing low risk, and thereby no need for (further) remediation measures, will be well founded, whereas remediation measures based on assessment of high risk may in fact be unnecessary. Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord 13

14 14 Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

15 1. Indledning 1.1 Baggrund Miljøstyrelsen har tidligere udviklet et modelværktøj, som er afrapporteret i Miljøprojekt Nr. 765 (2003): Modellering af optagelse af organiske stoffer i grøntsager og frugt. Værktøjet omfattede otte stoffer, som var udvalgt som repræsentanter for de hyppigst forekommende organiske forureningskomponenter: klorerede opløsningsmidler, oliekomponenter og PAH. Det blev i projektet konkluderet, at en praktisk anvendelse af modelværktøjet forudsatte, at der foreligger sundhedsmæssigt baserede værdier for tolerabelt dagligt indtagelse via grøntsager og frugt for de enkelte stoffer, og at der er gennemført undersøgelser, der kan bekræfte modellernes resultater for så vidt angår mobile stoffer, herunder specielt i forhold til ophobning i frugt. 1.2 Projektet I dette projekt er der foretaget enkelte opdateringer af de anvendte modeller for stoftransport i planter. Endvidere er der gennemført scenarieberegninger for udvalgte forureningssituationer. Alle, på nær et af de otte stoffer, der indgår i modelberegningerne, er blevet sundhedsmæssigt vurderet, og der er fastsat en tolerabel daglig indtagelse (TDI) for stofferne eller en daglig eksponeringsværdi (DEV). Endelig er scenarier, TDI- og DEV-værdier samlet i modelværktøjet, så dette kan anvendes til vejledende beregninger under antagelse af forskellige scenarier, dels af hvorvidt en given koncentration i jorden kan forventes at give anledning til overskridelse af TDI eller DEV, dels af hvilke koncentrationer af stofferne i jord, der vil give anledning til, at TDI eller DEV overskrides. Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord 15

16 2. Modeller til beregning af koncentration i afgrøder 2.1 Modeller fra det forudgående projekt I det forrige arbejde (Samsøe-Petersen et al. 2003) blev et koncept for afgrøde-specifikke modeller udviklet, testet og anvendt. Afgrøderne blev inddelt i 4 hovedgrupper - efter deres måde at optage kemikalier på. Forskellige modeller for hver hovedafgrøde blev foreslået og anvendt: I. Rodafgrøder (for eksempel gulerødder) - Gulerodsmodellen II. Frugt (for eksempel æbler, blommer) - Frugttræsmodellen III. Bladafgrøder (for eksempel salat, spinat) - Generisk one-compartment model (Trapps model) IV. Knolde (for eksempel kartofler) - Kartoffelmodellen FIGUR 1 ILLUSTRATION AF DE PLANTEOPTAGSMODELLER, DER BLEV ANVENDT I DET FORRIGE PROJEKT De afgrødespecifikke modeller beskriver de væsentligste optagelses- og fordelingsprocesser: diffusivt optag passivt optag - dvs. optag med transpirationsstrømmen ligevægtsfordeling mellem plantevæv (rødder, træstamme/-grene, blade, knolde) og den omgivende jord og luft transportstrømme (i siv- og vedvæv) inde i planten 16 Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

17 Ovennævnte processer er i princippet de samme for samtlige afgrødespecifikke modeller, men de parametre, der anvendes ved procesbeskrivelserne, er afhængige af afgrødetypen (se figur 1). I det følgende beskrives modellerne meget kort for at give en baggrund for forståelse af arbejdet. For mere detaljerede beskrivelser henvises til Samsøe-Petersen et al. (2003), Trapp og Matthies (1995), Trapp (2002) og Trapp et al. (2003) Gulerodsmodellen optag i rødder med vandoptagelse Gulerodsmodellen er en strømningsbaseret, dynamisk ligning, der beregner koncentrationen ved den dynamiske ligevægtstilstand (steady-state) (Trapp 2002). Den betragter indstrømning med transpirationsstrømmen, dvs. det vand, der optages fra rødderne og transporteres op i som tilførsel, udstrømningen som udskillelse og omsætningen i planten som en fjernelse. Fortynding ved vækst kan forekomme. Diffusiv optagelse antages at være begrænset til skrællen, som ofte ikke spises. Diffusionen fra skrællen og ind i roden er der ikke taget højde for i modellen, da optagelse via transpirationsstrømmen er antaget at være væsentligt højere end det diffusive optag. Herved vil koncentrationen i roden i visse tilfælde blive underestimeret. Som kompensation for dette anbefales det, at den koncentration i planten, der anvendes, bør være den højeste af de koncentrationer, der beregnes dels ved Gulerodsmodellen og dels ved Kartoffelmodellen (se afsnit 2.1.4) Frugttræsmodellen - transport til frugter på træer Frugter fra træer, som for eksempel æbler, er en anden, meget væsentlig gruppe af spiselige afgrøder i Danmark. Træer er grundlæggende forskellige fra urter (grøntsager) på grund af størrelsen, på grund af det dominerende ved- compartment og på grund af alderen. Kemikalier har potentiale for at blive akkumuleret i betydelige mængder i stammen efter at være optaget i rødderne. For meget fedtopløselige kemikalier er koncentrationerne ved dynamisk ligevægtstilstand (steady-state) i stammen dog meget lave sammenlignet med jordkoncentrationen på grund af langsom optagelse og fortynding ved vækst. Frugttræsmodellen beskriver massebalancen for et stof, hvor der tages højde for stofoptaget via transpirationsstrømmen, et første ordens udtryk for fortynding på grund af vækst (kg) samt i givet fald et første ordens udtryk for metabolisering i træet (ke). Der ses bort fra udvekslingen med atmosfæren. Beregning af koncentrationen i frugten beregnes ved steady-state i stammen. Transporten til frugten er baseret på den antagelse, at stoftransporten ind i frugten sker med både si- og vedvævet. Alt tørstof i frugten stammer fra sivævet. Sivævssaften har et højt tørstofindhold på ca. 10%, hvilket stort set er det samme som tørstofindholdet i frugten. I modsætning til blade sker der kun en meget lille fordampning af vand fra frugten, hvorfor fordampningen antages at være lig med den mængde vand, som transporteres med vedvævet til frugten. Transporten med vedvævet og sivævet antages at være lige store. Endelig antages stofkoncentrationen i sivævssaften at være den samme som i vedvævssaften. Denne koncentration beregnes ud fra steady-state koncentrationen i stammen samt fordelingskoefficienten mellem vedvævssaft og vedvæv. Den oprindelige frugttræsmodel, som er beskreven ovenfor, tager således ikke hensyn til fordampning fra stamme, grene og frugter Bladmodellen - en generisk one-compartment model for optagelse i overjordiske plantedele Modellen er baseret på den antagelse, at miljøfremmede, organiske stoffer kun optages passivt, dvs. via diffusion og optagelse med vandet. De mekanismer, der indgår i modellen, er transport fra rødder til skud, diffusiv udveksling med luften, omsætnings- og nedbrydningsprocesser, samt fortynding ved plantens vækst. Det sidstnævnte gælder kun for planter, som høstes, inden de er modne, for eksempel spinat og salat. Modellen kan med andre ord ikke bruges til afgrøder, der dyrkes til modenhed som for eksempel korn. Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord 17

18 Ved opstilling af en massebalance for de overjordiske plantedele, opnås en første ordens, lineær differentialligning, som løses analytisk for den dynamiske ligevægtstilstand (steady-state). Ligningen tager ikke hensyn til alle de mulige transportmekanismer ind i den overjordiske del af planten, for eksempel er aflejring af jord og luftbårne partikler udeladt. Modellen har imidlertid den fordel, at luftfasekoncentrationen (baggrundsværdien i luften) kan medtages, hvilket gør det muligt at vurdere, om en forurening af planten primært skyldes optagelse fra jorden eller fra luften Kartoffelmodellen - diffusiv optagelse i en kugleformet knold Kartoflen er Danmarks vigtigste grøntsag. Kartoffelknolden er ikke en rod men et opbevaringsorgan, som egentlig er en del af stænglen (Franke 1987). Stængelknolden har ingen forbindelse med vedvævet, og den får kun tilførsler fra sivæv (Sitte et al. 1991). Da strømmen i sivævet løber fra bladene til rødderne, er passiv transport af miljøfremmede stoffer fra jorden ind i kartoflen med transpirationsstrømmen derfor ikke sandsynlig. Da spredning i luftfasen foregår hurtigt, kan diffusiv optagelse af flygtige forbindelser være en relevant mekanisme. På den baggrund er kartoffelmodellen, der beregner den diffusive transport ind i en kartoffel også af flygtige stoffer, opstillet. Kartoflen antages at være kugleformet. Koncentrationen af et stof i en afstand x til centrum til tiden t beregnes ved C(x, t) C 0 n 0 n ( 1) (2n 1) r x er fc C 4 D t 0 n 0 n ( 1) (2n 1) r x er fc 4 D t LIGNING 1 hvor C0 D er koncentrationen i kartoflen, hvis der er ligevægt mellem koncentrationen i kartoflen og i jordvandet. Koncentrationen i jordvandet beregnes på basis af en antagelse om ligevægtsfordeling mellem jordvand og jordluft samt jordmatricen. er den effektive diffusionskoefficient for stoffet. Beregning af denne er beskrevet i bilag A. Den gennemsnitlige koncentration kan findes af i r dx i C(i dx,t) (i dx ) ((i 1) dx ) C R LIGNING 2 3 r Travis og Arms Travis og Arms (1988) har udviklet en regressionsligning for bioakkumulering af organiske stoffer i oksekød, mælk og planter. De empiriske data, som blev brugt til regressionsligningen, blev udvalgt fra litteraturen og var især for pesticider med en log KOW i intervallet 1,15 til 9,35. Regressionsligningen for optagelse i planter var: log Bv = 1,588-0,578 log KOW (n=29, r = 0,73) LIGNING 3 hvor Bv er forholdet mellem stofkoncentrationen i overjordiske plantedele (mg/kg tørvægt) og koncentrationen i jorden (mg/kg tørstof). 18 Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

19 Fordelen ved denne regressionsligning er, at den er baseret på data fra markforsøg og derfor integrerer alle mekanismer for optagelse i overjordiske plantedele. Desuden skal der kun indsættes én parameter, log KOW, hvilket gør, at den er meget let at bruge. 2.2 Ny litteratur om modellering af planteoptag I dette afsnit sammenfattes den litteratur vedrørende emnet, der er publiceret, siden det tidligere arbejde blev afsluttet (2002) indtil afslutningen af den supplerende litteratursøgning (2005). Da det drejer sig om en forholdsvis kort periode, er der kun få relevante artikler Målinger Omsætningen af methyl-tertiæt-butyl ether (MTBE) i danske afgrøder er undersøgt af Trapp et al. (2003). Udskårne rødder og blade fra flere end 24 arter repræsenterende 15 plantefamilier blev i 2-4 dage opbevaret i glasbeholdere med vandige opløsninger af MTBE. MTBE og dets hovedmetabolit tert-butyl alcohol (TBA) blev målt med GC/FID. I opløsninger med rødder af poppel (Populus robusta) og en piletræhybrid (Salix viminalis x schwerinii) blev der konstateret TBA i sporbare koncentrationer, der dog sandsynligvis var produceret af bakterier. Der blev ikke observeret en signifikant reduktion af MTBE (> 10%) i opløsningerne med rødder i testene. Ligeledes reducerede blade fra de undersøgte arter (træer, græs og krydderurder) ikke koncentrationen af MTBE i opløsningerne, og ingen kendt metabolit af MTBE blev detekteret. Det blev følgelig konkluderet, at MTBE ikke kan nedbrydes af planteceller. Optagelse i byg og hvede af organiske stoffer, som forekommer i spildevandsslam (diethylhexylphthalat (DEHP), lineær alkylbenzen sulfonat (LAS), nonylphenol (NP) og nonylphenolethoxylat (NPE)), blev undersøgt i en dansk feltundersøgelse (Petersen et al. 2003). DEHP blev detekteret i stængel og blade men ikke i kernerne (< 0,1 mg/kg). LAS og NP+NPE blev ikke detekteret i planteprøverne (< 0,1 til < 0,2 mg/kg). Forekomsten af DEHP i stængel og blade skyldes sandsynligvis optagelse fra atmosfæren Modeller Fujisawa et al. (2002) har udviklet en matematisk model til beskrivelse af optaget af ikkeioniserbare pesticider i den spiselige del af rodafgrøder. Modellen blev testet og valideret med de to pesticider furametpyr og pyriproxyfen (med (log KOW værdier på henholdsvis 2,36 og 5,37). Der blev opstillet en massebalance omkring den centrale del af roden, hvor optag med transpirationsvandet, adsorptionen fra jorden til skrællen samt diffusionen fra skrællen ind til den centrale del af roden blev beskrevet. I princippet er dette en kombination af de to modeller "gulerodsmodellen" og "kartoffelmodellen" (Samsøe-Petersen et al. 2003). Fujisawa et al. (2002) har i et andet arbejde estimeret den pesticidmængde, der optages i bladene, stænglen og kornet. Denne model kan eventuelt anvendes til beregning af optaget i kornafgrøder. Struckhoff og Burken (2005) har udviklet en model, som beskriver udvekslingen af tetrachlorethylen mellem luft, jord og planter. Det er vist, at optagelse via luften kan være vigtig. Tab og optag af tetrachlorethylen via luftfasen forekommer ikke blot via den overjordiske del af poppeltræer men også i de underjordiske dele. Dette er observeret i både felt- og laboratorieundersøgelser. Ma og Burken (2004) har endvidere opstillet en model til beregning af diffusionen af TCE (trichlorethylen) fra stængler til atmosfæren. Det endelige resultat er en beskrivelse af koncentrationen i stænglen som eksponentielt aftagende med højden: Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord 19

20 Relativ koncentration C(z)/C(0) C(z) R a 2D ( ) z R R a Q C0e LIGNING 4 hvor C(z) er koncentrationen i højden z (m) C0 er koncentrationen i højden 0 Q er transpirationshastigheden (m 3 /s) R er den gennemsnitlige radius af stammen (m) Ra er radius (R) dr dr er den effektive diffusionslængde i den radiale retning af stammen. dr er sat lig med 0,15 R i modellen, hvilket afspejler, dels at vedvævet, hvori transpirationsstrømmen løber, ligger lige under barken, dels at tykkelsen på barken vokser med alderen og dermed med tykkelsen på træet D er den effektive diffusionskoefficient af kemikaliet i træ i den radiale retning (m 2 /s) D blev anvendt som kalibreringsparameter for modellen. Ma og Burken (2004) fandt herved D- værdier for TCE mellem cm 2 /s og 2, cm 2 /s. Den store variation i de fundne værdier for D kan bl.a. skyldes variation i måledata samt, at kalibreringsparametrene dækker over modelmangler. En beregningsmetode, hvor den samlede diffusionskoefficient beregnes ud fra stoffets diffusionskoefficient i henholdvis luft og vand samt brøkdelene af stoffet i luft- og vandfasen (se bilag A), giver en D-værdi på cm 2 /s for TCE, hvis der anvendes en værdi for tortuositeten (T) på 0,006. Toruositetet er et udtryk for, at længden af den reelle diffusionsvej (porerne er ikke lige rør) er betydeligt længere end den effektive diffusionsvej. Modellen for fordampning fra stammen er indarbejdet i frugttræsmodellen. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.figur 2 viser resultater for simuleringen af transporten af t stof i et lille poppeltræ med en stammediameter på 1 cm, transpirationshastighed (Q) på 38 ml/d, hvor den effektive diffusionskoefficient blev sat til D på cm 2 /s. Ved disse betingelser er koncentrationen halveret allerede ved en højde på 8 cm, hvilket især skyldes den korte diffusionslængde på 0,75 mm (15% af R) i den tynde stamme Højde z (m) FIGUR 2 SIMULERINGSRESULTATER FOR KONCENTRATIONEN AF ET STOF I STAMMEN AF ET LILLE POPPELTRÆ MED EN DIAMETER PÅ 1 CM. ANVENDT VÆRDI FOR DEN EFFEKTIVE DIFFUSIONSKOEFFICIENT D = CM 2 /S (EMPIRISK VÆRDI). 20 Metode til vurdering af planteoptag fra forurenet jord

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK Sammenligning af potentiel fordampning beregnet ud fra Makkinks formel og den modificerede Penman formel

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 5.3 Pb datering af sediment Henrik Fossing Finn Adser Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 5.3-1 Indhold 5.3 Pb datering

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne?

Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne? Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne? Jens Højslev Petersen Plastindustriens Temamøde om migration 28. Oktober 2010 jhpe@food.dtu.dk www.food.dtu.dk Om indholdet

Læs mere

IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT. water.europa.eu. Slide 1

IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT. water.europa.eu. Slide 1 IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT water.europa.eu Slide 1 Vanndirektivet 2000/60/EC Art. 17.1: The European Parliament and the Council shall adopt specific measures to prevent

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Ekstramateriale til artiklen Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? Aktuel Naturvidenskab, nr. 6-2014, side 26-30.

Ekstramateriale til artiklen Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? Aktuel Naturvidenskab, nr. 6-2014, side 26-30. Ekstramateriale til artiklen Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? Aktuel Naturvidenskab, nr. 6-2014, side 26-30. Forfatter: Nina Cedergren, professor Institut for Plante og Miljøvidenskab

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Udført for: Emineral A/S Nefovej 50 9310 Vodskov Udført af: Jørn Bødker Claus Pade Taastrup, 30. juni 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD Cand.scient. René Møller Rosendal RenoSam ATV JORD OG GRUNDVAND UDVASKNING FRA FORURENET JORD RADISSON SAS, H.C. ANDERSEN

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Per Loll, udviklings- og projektleder DMR Claus Larsen, kvalitetschef DMR Laila Bruun, hydrogeolog DMR (nu Rambøll) Anders Riiber Høj, projektchef OM (nu Metroselskabet)

Læs mere

Dyrkning i forurenet jord 2004 - med målinger fra syv lokale haveforeninger -

Dyrkning i forurenet jord 2004 - med målinger fra syv lokale haveforeninger - Dyrkning i forurenet jord 2004 - med målinger fra syv lokale haveforeninger - Karens Minde gruppens resume skrevet på baggrund af Miljøstyrelsens og Miljøkontrollens hjemmesider, samt supplerende oplysninger.

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS KEND DIT MARKED MARKET TRENDS INDHOLDSFORTEGNELSE Content 1 INTRODUKTION Introduction 3 8 FERSKE FØDEVARER Fresh Food 91 2 METODE Methodology 7 9 DYBFROSNE FØDEVARER Frozen Food 103 3 ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

brikkerne til regning & matematik funktioner preben bernitt

brikkerne til regning & matematik funktioner preben bernitt brikkerne til regning & matematik funktioner 2+ preben bernitt brikkerne til regning & matematik funktioner 2+ beta udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-32-9 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

SRO. Newtons afkølingslov og differentialligninger. Josephine Dalum Clausen 2.Y Marts 2011 SRO

SRO. Newtons afkølingslov og differentialligninger. Josephine Dalum Clausen 2.Y Marts 2011 SRO SRO Newtons afkølingslov og differentialligninger Josephine Dalum Clausen 2.Y Marts 2011 SRO 0 Abstract In this assignment I want to illuminate mathematic models and its use in the daily movement. By math

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer. DTU Fødevareinstituttet

Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer. DTU Fødevareinstituttet Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer DTU Fødevareinstituttet 1 Danmarks hidtil største forskningsprojekt om kemikaliers cocktaileffekter, Cocktail, har tilvejebragt

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere