Health Statistics in the Nordic Countries 2001 Helsestatistik for de nordiske lande 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Health Statistics in the Nordic Countries 2001 Helsestatistik for de nordiske lande 2001"

Transkript

1 Health Statistics in the Nordic Countries 2001 Helsestatistik for de nordiske lande 2001

2

3 Health Statistics in the Nordic Countries 2001 Helsestatistik for de nordiske lande 2001 'Health Statistics in the Nordic Countries' may be ordered from: Schultz Information Herstedvang 12 DK-2620 Albertslund Phone: Fax: or at 'Helsestatistik for de nordiske lande' kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12 DK-2620 Albertslund Tlf: Fax: eller på:

4 Members of the Editorial Committee for Health Statistics in the Nordic Countries Medlemmer af Redaktionskomiteen for Helsestatistik for de nordiske lande Danmark Færøerne Grønland Finland Åland Island Norge Sverige Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 DK-2300 København S Overlæge Pál Weihe Afdelingen for Arbejds-og Folkehelse Færøernes sygehusvæsen Sigmundargøta 5 FO-100 Tórshavn Rådgiver Jóanis Erik Køltum Familie - og sundhedsministeriet Administrerende Embedslæge Knud Brinkløv Jensen Embedslægeinstitutionen i Grønland Postboks 120 DK-3900 Nuuk Utvecklingschef Mika Gissler STAKES Postbox 220 FIN Helsingfors Landskapsläkare Birger Ch. Sandell Ålands landskapsstyrelse Postbox 1060 AX Mariehamn Konsulent Sigríður Vilhjálmsdóttir Hagstofa Íslands Borgartún 21a IS-150 Reykjavík Rådgiver Jens-Kristian Borgan Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep. N-0033 Oslo Rådgiver Linda Grytten Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep N-0032 Oslo Utvecklingsledare Lars Johansson Landstingsförbundet SE Stockholm In addition, the following specialists have contributed to the publication: Desuden har følgende specialister bidraget til publikationen: Theme section concerning validity of the statistics on Day surgery: Temasektion om dagkirurgi: Professor Bjørn Smedby; Nordic Centre For Classifications in Health Care; Uppsala, Sweden Redaktør Head of Secretariat Johannes Nielsen NOMESCO s Secretariat Islands Brygge 67 DK-2300 København S Nordisk Medicinalstatistisk Komité København 2003 Omslag: Kjeld Brandt, Grafisk tegnestue ApS Forsidefoto: BAM/Heine Pedersen Tryk: Notex - Tryk & Design ISBN

5 CONTENTS Contents Indhold Preface Forord 9 SECTION A SEKTION A Health Statistics 2001 Helsestatistik Chapter I Kapitel I Organization of health services Organiseringen af sundhedsvæsenet 12 Introduction Indledning 12 Current and future changes in the health services Organization of and responsibility for the health sector Igangværende og kommende ændringer i sundhedsvæsenet 13 Organisering og ansvar for sundhedsvirksomheden 21 Supervision of health services Tilsyn med sundhedsvæsenet 37 Financing of health services Finansieringen af sundhedsvæsenet 44 Charges for health care as per 1 January 2003 Egenbetaling for sundhedsydelser pr. 1. januar Consultation with a physician Lægebesøg 45 Reimbursement for Tilskud til lægemidler 50 pharmaceutical products Treatment in hospitals Behandlinger ved sygehuse 54 Reimbursement for dental treatment Tilskud til tandbehandling 57 Maximum charges Maksimal egenbetaling 62 Chapter II Kapitel II Population and fertility Befolkning og fertilitet 67 Introduction Indledning 67 Population and population trends Befolkning og befolkningsudvikling 67 Fertility, births, infant mortality and contraception Fertilitet, fødsler, spædbørnsdødelighed og prævention 74 5

6 CONTENTS Chapter III Kapitel III Morbidity, medical treatment, accidents and medicine Sygelighed, sygdomsbehandling, ulykker og medicin 83 Introduction Indledning 83 Diseases related to lifestyle Sygdomme relateret til livsstil 83 Cancer Cancersygdomme 93 Medical consultations and immunization schedules Discharges, average length of stay and surgical procedures Lægebesøg og vaccinationsprogrammer 100 Udskrivninger, gennemsnitlig liggetid og kirurgiske indgreb 106 Accidents Ulykker 145 Development in consumption of Udvikling i lægemiddelforbrug 147 medicinal products Chapter IV Kapitel IV Mortality and causes of death Dødelighed og dødsårsager 174 Chapter V Kapitel V Resources Ressourcer 187 Introduction Indledning 187 Health care expenditure Sundhedsudgifter 187 Health personnel Sundhedspersonale 194 Capacity and services in hospitals Kapacitet og ydelser i sygehusvæsenet 201 SECTION B Validity and comparability of Nordic day surgery statistics SEKTION B Validitet och jämförbarhet i NOMESKO:s dagkirurgistatistik 210 6

7 CONTENTS SECTION C SEKTION C Appendices Bilag 265 Appendix 1: Further information at Bilag 1: Yderligere oplysninger på Further information Yderligere oplysninger 267 NOMESCO's Publications NOMESKO's publikationer 277 Symbols used in tables: Figures not available or too unreliable for use Information non-existent Less than half of the unit used Symboler anvendt i tabellerne: Oplysninger foreligger ikke eller er for upålidelige til, at de kan bruges.. Oplysninger kan i sagens natur ikke forekomme. Mindre end halvdelen af den anvendte enhed 0.0/0 Nothing to report (value nil) Nul - Five year averages are always written as 19xx-xy Two year averages are always written as 19xx/xy Data is always calculated in relation to the respective age groups Femårsgennemsnit skrives altid 19xx-xy Toårsgennemsnit skrives altid 19xx/xy Data er altid udregnet i forhold til de respektive aldersgrupper 7

8

9 PREFACE Preface Forord The aim of NOMESCO is partly to establish a basis for comparable medical statistics in the Nordic countries, partly to initiate development projects of relevance to medical statistics, and to follow international trends in questions of medical statistics. In this publication NOMESCO presents the latest available data from the health statistics of the Nordic countries. Only a few changes have been made in relation to previous versions of the present publication. Section B, which is this year's theme section, deals with a study of day surgery. On the NOMESCO homepage at you will find additional information, including an interactive database and detailed data on hospital discharges and causes of death. Nordic Medico-Statistical Committee (NOMESCO) Målsætningen for NOMESKO er dels at skabe grundlag for sammenlignelig medicinalstatistik i de nordiske lande, dels at tage initiativ til udviklingsprojekter med medicinalstatistisk relevans og endelig at følge den internationale udvikling i medicinalstatistiske spørgsmål. I denne publikation offentliggør NO- MESKO de senest tilgængelige data fra de nordiske landes sundhedsstatistik. I forhold til de forrige udgaver af publikationen er der kun foretaget få ændringer. Sektion B, der er årets temasektion, omhandler dagkirurgi. På NOMESKO's hjemmeside på findes der supplerende informationer, blandt andet en interaktiv database samt detaljerede data om udskrivninger og dødsårsager. Nordisk Medicinalstatistisk Komité (NOMESKO) 9

10

11 HEALTH STATISTICS 2001 SECTION A Health Statistics 2001 Helsestatistik 2001

12 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES CHAPTER I Organization of health services Organiseringen af sundhedsvæsenet Introduction In the Nordic countries, the health services are a public matter. All countries have well-established systems of primary health care. In addition to general medical practitioner services, preventive services are provided for mothers and infants, and school health care and dental care for children and young people. Preventive occupational health services and general measures for the protection of the environment exist in all the countries. The countries generally have welldeveloped hospital services with advanced specialist treatment. Specialist medical treatment is also offered outside hospitals. The health services are provided in accordance with legislation, and they are largely financed by public spending or through compulsory health insurance schemes. In all countries, however, there are some patient charges for treatment and pharmaceutical products. Salary or cash allowances are payable to employees during illness. Self-employed Indledning I de nordiske lande er sundhedsvæsenet et offentligt anliggende. Alle landene har et veletableret primært sundhedsvæsen. Som supplement til den almindelige lægepraksis er der iværksat forebyggende initiativer over for mødre og spædbørn og etableret skolesundhedsordninger og skoletandplejeordninger for børn og unge. Der er ligeledes etableret forebyggende bedriftssundhedstjenester og almindelige foranstaltninger til miljøbeskyttelse i alle landene. Som helhed har landene et veludbygget sygehusvæsen med en højt udviklet specialistbehandling. Speciallægebehandling tilbydes også uden for sygehusene. Ydelserne i sundhedsvæsenet gives i henhold til love, og de fleste af dem er offentligt finansieret eller finansieret gennem lovpligtige sygeforsikringsordninger. Der skal dog erlægges en vis egenbetaling for lægemidler og i en vis udstrækning også for behandling. Under sygdom får lønmodtagere enten udbetalt en kontantydelse eller løn. Selv- 12

13 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES people have the possibility to insure themselves in case of illness. stændige erhvervsdrivende har mulighed for at forsikre sig ved sygdom. Current and future changes in the health services DENMARK: In order to increase activity in the health services, and to reduce waiting time for examination and treatment, in 2002 the government granted an extra DKK million to the health services. This shot in the arm has resulted in a marked increase in activity and in falling waiting times, for example for cataract, hip and knee operations. Igangværende og kommende ændringer i sundhedsvæsenet DANMARK: For målrettet at øge aktiviteten i sundhedsvæsnet og nedbringe ventetiderne til undersøgelse og behandling tilførte regeringen i 2002 ekstra 1,5 mia. kr. til sundhedsvæsenet. Denne saltvandsindsprøjtning har resulteret i en markant forøgelse af aktiviteten og i faldende ventetider bl.a. på grå stær-, hofte- og knæoperationer. In the economic agreement with the counties for 2003, DKK 510 million have been allocated to strengthen the hospital sector. The money shall be specially allocated to continued increased activity within the following areas: cancer, cardiology, medicine, postgraduate education for physicians and introduction of ITsystems in the health sector. In order to ensure greater availability of different types of health service, and in order to increase competition between providers, on 1 July 2002, the government extended patients rights to free choice of hospital. Patients can now apply to be treated at a private hospital or a hospital abroad that has a contract with the state, if the waiting list in the public hospitals is longer than two months. There are currently about one hundred hospitals and clinics that have such a contract. At the beginning of the year, about citizens had chosen to use their extended right to free choice of hospital. Med aftalen om amternes økonomi for 2003 er der afsat 510 mill.kr. til en forstærket generel indsats på sygehusområdet. Pengene bliver især anvendt til en fortsat styrket indsats på kræftområdet, hjerteområdet, det medicinske område, lægers videreuddannelse og indførelse af IT-systemer i sundhedsvæsenet. For at sikre et mere varieret udbud af sundhedsydelser og øget konkurrence blandt udbyderne har regeringen pr. 1. juli 2002 indført et udvidet frit valg af sygehus. Udvidelsen betyder, at patienter nu kan søge behandling på et privat sygehus eller et sygehus i udlandet, der har indgået aftale med det offentlige, når ventetiden til de offentlige sygehuse overstiger 2 måneder. På nuværende tidspunkt er der indgået aftale med omkring 100 sygehuse og klinikker. Ved årsskiftet havde borgere valgt at benytte det udvidede frie valg. 13

14 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES From April 2003, the right to free choice of medical practitioner will also be extended. Up until now it has not been possible for patients to choose a doctor further than 10 kilometres from their home. It will now be easier, for example, to keep the same doctor after moving home and to choose a doctor in the vicinity of one s workplace. In order to ensure continued development of the services provided by the health sector, a National Strategy for Quality Development has been developed, covering the period The strategy has five main themes: development of a quality culture, continuity in patients movement through the system, measurement of, evaluation of and communication about quality, education and development of competence, and documentation and information technology. In order to follow up the strategy, draft legislation has been proposed on the establishment of a reporting system for errors and unintentional events. In addition, during 2003 and 2004, through quality declarations, systematic information about the quality of the country s hospital departments will be available to citizens. In the autumn of 2002, the government presented the health programme Healthy throughout life. This programme builds on earlier health policy goals for prevention, among other things by having a new focus on prevention of the following eight common diseases: maturity-onset diabetes, preventable types of cancer, cardiovascular diseases, osteoporosis, musculoskeletal diseases, allergies, mental illnesses and lung diseases caused by smoking. Fra april 2003 vil det frie valg af praktiserende læge også blive udvidet. Hidtil har det ikke været muligt at vælge en læge, der ligger længere end 10 km. fra egen bolig. Friere lægevalg vil f.eks. gøre det nemmere at beholde sin læge ved flytning, vælge sin læge tættere på arbejdspladsen osv. For at sikre en fortsat udvikling af de ydelser, der leveres i sundhedsvæsenet, er der udarbejdet en National Strategi for Kvalitetsudvikling, der dækker perioden Strategien indeholder fem hovedtemaer: udviklingen af en kvalitetskultur, sammenhængende patientforløb, kvalitetsmåling-, vurdering og formidling, uddannelse og kompetenceudvikling og dokumentation og IT. Som opfølgning på strategien er der fremsat lovforslag om etablering af et rapporteringssystem for fejl og utilsigtede hændelser. Endvidere vil borgerne i løbet af 2003 og 2004 via kvalitetsdeklarationer få adgang til systematiserede oplysninger om kvaliteten på landets sygehusafdelinger. I efteråret 2002 fremlagde regeringen sundhedsprogrammet Sund hele livet, der bygger videre på de tidligere sundhedspolitiske mål for forebyggelsen bl.a. med et nyt fokus på følgende 8 store folkesygdomme: aldersdiabetes, forbyggelige kræftsygdomme, hjerte-karsygdomme, knogleskørhed, muskel- og skeletlidelser, overølsomhedssygdomme, psykiske lidelser og rygerlunger. 14

15 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES In order to procure the best possible evidence base, at the start of 2002, the government set up an advisory committee for the area of health. The committee, which presented its report in January 2003, has, among other things, recommended that hospitals should be given greater freedom to organize their activities, that responsibility for planning and running hospital services should be concentrated in fewer units, and that the central running of hospital services should be strengthened. Among other things, these recommendations will be followed up in 2003 with draft legislation on increased freedom for hospitals and increased use of DRGfunding (diagnosis related groups). Finally, the government has established a Structure Commission, which shall evaluate the advantages and disadvantages of different organizational models for the public sector including the health sector and propose recommendations for changes that can be appropriate for many years. The committee will present its report at the turn of the year, 2003/2004. Med henblik på at tilvejebringe det bedst mulige vidensgrundlag nedsatte regeringen i starten af 2002 et rådgivende udvalg på sundhedsområdet. Udvalget, der afgav betænkning i januar 2003, har bl.a. anbefalet, at der gives større frihedsgrader for de enkelte sygehuse i tilrettelæggelsen af arbejdet, at ansvaret for planlægning og styring af sygehusvæsenet samles hos færre enheder, og at den centrale styring af sygehusvæsenets faglige virksomhed styrkes. Anbefalingerne bliver i 2003 bl.a. fulgt op med lovforslag om øgede frihedsgrader til sygehusene og øget brug af takststyring. Endelig har regeringen nedsat en Strukturkommission, som skal vurdere fordele og ulemper ved alternative modeller for indretninger af den offentlige sektor - herunder sundhedsvæsenet - og komme med anbefalinger til ændringer, som er holdbare over en længere årrække. Udvalget afgiver betænkning ved årsskiftet 2003/04. GREENLAND: After the last election (December 2002) the health and social areas have been amalgamated under one Directorate for Social Affairs and Health, under the politically responsible leadership of a member of parliament similar to a minister. Overall administrative leadership for clinical health services is placed in the Directorate of Health. Two units have responsibility for running the services: Dr. Ingrids Hospital in Nuuk has responsibility for the main hospital, and the Board for the Health Districts has responsibility for the sixteen health districts. GRØNLAND: Sundheds- og socialområdet er efter seneste valg (dec. 2002) lagt sammen i eet sundheds- og socialdirektorat under politisk ansvarlig ledelse af et landsstyremedlem kan sammenlignes med minister. Den overordnede administrative ledelse for det kliniske sundhedsvæsen findes i Direktoratet for Sundhed, selve driften er udskilt i 2 enheder, Dr. Ingrids Hospital i Nuuk med drift af landshospitalet og Kystledelsen med drift af de 16 sundhedsdistrikter. 15

16 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES Within the process that is currently underway for increased take-over of the health services by the Greenland Home Rule, there is a desire to revise health legislation. There is, for example, an increasing need for this in the areas of psychiatry and authorization of pharmaceutical products. I den pågående proces mod øget overtagelse af sundhedsvæsenet indenfor hjemmestyret indgår ønsker om revision af lovgrundlaget for sundhedsvæsenet, eksempelvis er der stigende behov herfor indenfor områderne psykiatri, autorisationer og lægemidler. FINLAND: In order to reduce expenses on pharmaceutical products, and in order to make use of these products more homogeneous, from 1 April 2003 it is obligatory for pharmacies to dispense the cheapest alternative of prescription medicines (generic substitution). Pharmacies shall substitute pharmaceutical products with the cheapest homeproduced or imported preparation. FINLAND: For at reducere udgifterne til lægemidler og for at lægemiddelforbruget skal blive mere ensartet er apotekerne fra og med 1. april 2003 blevet tvunget til at udskifte ordinerede lægemidler med billigere præparater (generisk substitution). Apotekerne skal udskifte lægemidlet med det billigste indenlandske eller importerede præparat. The National Agency for Medicines has developed a list of parallel products, that is products of the same quality, containing the same active substance and that are biologically equal. If the cheapest product is not in the pharmacy s range of products, the product can be substituted by a product that is almost as cheap. The price difference between the cheapest product and the next cheapest product has been determined as EUR 2-3. However, the patient has the right to have the cheapest substitute product to be found on the market. This means that the pharmacy, in many cases, must obtain the cheapest product. Läkemedelsverket har udarbejdet en liste over parallelpræparater. Det vil sige præparater af samme kvalitet, med tilsvarende aktiv substans og som biologisk set er jævnbyrdige. Hvis det billigste præparat eventuelt ikke findes i apotekets sortiment, kan præparatet udskiftes med et præparat der er næsten lige så billig. Prisforskellen mellem det billigste præparat og det der er næsten lige så billig er fastsat til 2-3 EUR. Kunden/patienten har imidlertid ret til at få det billigste, substituerbare præparat, der findes på markedet, hvilket betyder at apoteket i en række tilfælde bliver nødt til at fremskaffe præparatet. Doctors and dentists who prescribe pharmaceutical products can refuse to allow generic substitution if there are medical or therapeutic reasons for this. The patient can also refuse to accept a substitute product. Læger og tandlæger der ordinerer medicin kan modsætte sig at der benyttes generiske substitution hvis der findes medicinske eller terapeutiske årsager hertil. Patienten kan også modsætte sig udskiftningen. 16

17 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES From 1 January 2003, war veterans can be given 10 per cent discount on pharmaceutical products. The changes to the regulations on charges for pharmaceutical products came into force at the turn of the year, which means that it is obligatory for all pharmacies, with certain exceptions, to give 10 per cent discount to war veterans for all usual pharmaceutical products that are included in the reimbursement system, and for pharmaceutical products outside the health insurance scheme, including most over-the-counter medicines. However, the right to be given a discount does not apply to purchase of pharmaceutical products over and above the annual price ceiling. It also does not apply to pharmaceutical products that, according to the Health Insurance Act, give the right to special reimbursement, or to products that are expensive. The reason for these restrictions is that, in these cases, the discount should not at all, or to any degree, reduce the maximum patient charge that is part of the health insurance. ICELAND: From 1 July 2002 the National Economic Institute in Iceland (NEI) ceased to exist. Some of the previous responsibilities of the NEI were transferred to Statistics Iceland (e.g. national accounts - health accounts) and others to the Ministry of Finance. A new law, the Public Health Institute Act, came into force on 1 July The new Public Health Institute shall promote and coordinate work on public health and shall have responsibility for prevention of tobacco use and alcohol and drug abuse, nutrition, accident pre- Fra 1. januar 2003 kan krigsveteraner få 10 pct. rabat på lægemidler. Ved årsskiftet ikrafttræder ændringerne i forordninger om lægemiddeltakster, hvilket indebærer at alle apoteker er forpligtigede til, med visse undtagelser, at give 10 procents rabat til krigsveteraner på almindelige lægemidler der er omfattet refusionssystemet men også for lægemidler der er udenfor sygeforsikringssystemet, blandt andet de fleste håndkøbspræparater. Retten til rabat gælder dog ikke de lægemiddelsindkøb som foretages efter at grænsen for den årlige selvrisikos beløb (maksimale egenbetaling) er overskredet og heller ikke for lægemidler der i følge sygeforsikringsloven er berettiget til særlig refusion eller er betydelige og dyre lægemidler. Motiveringen for denne begrænsning er at rabatten i disse tilfælde ikke i det heletaget eller i nogen grad skulle reducere selvrisikoandelen (den maksimale egenbetaling) der er indbygget i sygeforsikringen. ISLAND: Fra og med 1. juli 2002 blev Statens Økonomiske Institut nedlagt. Nogle af de tidligere arbejdsområder overgik til Hagstofa Islands (så som nationalregnskabet, regnskabet for sundhedsøkonomi), andre arbejdsopgaver overgik til finansministeriet. En ny lov, Loven om Institut for Folkesundhed, trådte i kraft 1. juli Folkesundhedsinstituttet skal fremme og koordinere arbejdet med folkesundhed, samt have ansvaret for det forebyggende arbejde for tobaksforbrug og alkohol- og narkotikamisbrug, ernæring, ulykkesfo- 17

18 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES vention and other matters of prevention and health promotion. Its role is also to disseminate information on public health in cooperation with the Directorate of Health, among others, and to promote public health education and research in cooperation with universities and other educational institutions. The Institute shall also make recommendations to the authorities on measures to improve public health. NORWAY: On 1 January 2002 the central government took over responsibility for all public hospitals in Norway. Delivery of specialized health care, including hospital care, is now the responsibility of five regional health authorities. Each regional health authority covers a specific part of the country. They are relatively free to organize provision of services, in conformity with legal requirements. Hospitals are now organized as health trusts, which are separate legal entities. rebyggelse og andre forhold vedrørende sundhedsfremmende aktiviteter. Det er også instituttets opgave at viderebringe information vedrørende sundhedsfremme i et samarbejde med bl.a. Medicinaldirektoratet samt fremme uddannelse og forskning i et samarbejde med universitetet og andre uddannelsesinstitutioner. Instituttet skal også komme med anbefalinger til myndigheder om tiltag til at fremme folkesundheden. NORGE: Fra 1. januar 2002 overtog staten ansvaret for alle offentlige sygehuse i Norge. Fem regionale sundhedsmyndigheder har nu ansvaret for den specialiserede behandling inklusiv sygehusene. Hver regional myndighed har sit eget geografiske område. De står relativt frit til å organisere behandlingen som de vil, i overensstemmelse med love og forskrifter. Sygehusene er nu organiseret som sundhedsvirksomheder, som er juridiske enheder. Also on 1 January 2002, a restructuring of central governmental bodies in the field of health was implemented. This involved the establishment of the Norwegian Directorate for Health and Social Affairs, reorganization of the National Institute of Public Health to form the Norwegian Institute of Public Health, and reorganization of the Norwegian Board of Health. The Ministry of Health and Social Affairs was divided into two ministries: the Ministry of Health and the Ministry of Social Affairs. Per 1. januar 2002 blev der også gennemført en reorganisering af de centrale myndigheder. Dette medførte etableringen af Sosial- og helsedirektoratet, reorganisering af Folkehelsa til Nasjonalt folkehelseinstitutt samt en reorganisering af Helsetilsynet. Sosial- og helsedepartementet blev opdelt i to ministerier, Helsedepartementet og Sosialdepartementet. Many small government institutions became incorporated into larger ones, among them the following: The National Council for Tobacco and Health, the National Council on Nutrition and Physical Activity, the Mange mindre statslige institutioner blev sammenlagt. Statens tobakkskaderåd, Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, Rusmiddeldirektoratet og Giftinformasjonssentralen blev en del af det nye 18

19 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES Norwegian Directorate for the Prevention of Alcohol and Drug Problems and the National Poison Information Centre became part of the new Norwegian Directorate for Health and Social Affairs. The National Health Screening Service became part of the Norwegian Institute of Public Health. Sosial- og helsedirektoratet. Statens helseundersøkelser blev en del af det nye Nasjonalt folkehelseinstitutt. From 1 January 2002, the Norwegian Board of Health has fewer areas of responsibility, but its role as a supervisory body has been strengthened. Responsibility for national plans of action and many administrative functions has been transferred to the Norwegian Directorate for Health and Social Affairs. The Norwegian Registration Authority for Health Personnel was established on 1 January 2001 as a body under the Norwegian Board of Health. From 1 January 2002 it is a body under the Norwegian Directorate for Health and Social Affairs. Fra 1. januar 2002 har Helsetilsynet mindre omfattende sagsområder. Tilsynsprofilen er styrket, mens statlige handlingsplaner og mange forvaltningsoppgaver m.m. er overført til det nye Sosial- og helsedirektoratet. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, der blev oprettet 1. januar 2001 som organ under Helsetilsynet, har fra 1. januar 2002 Sosial- og helsedirektoratet som overordnet. From 1 January 2003, the former offices of the chief county medical officers were integrated into the offices of the county governors. They are now known as the Norwegian Board of Health in the respective counties. They still come directly under the Norwegian Board of Health in matters of supervision of health services. Fra 1. januar 2003 integreres embedslægerne i fylkesmannsembederne, og får betegnelsen "Helsetilsynet i Finnmark" osv. Helsetilsynet i fylkene (amterne) er fortsat direkte underlagt Helsetilsynet når det gælder tilsynssager. From 1 January 2003, the National Board of Health has been given general responsibility for supervision of social services. Supervision of these services is carried out by the county governors. SWEDEN: On 1 January 2003, a new act on biobanks in the health sector came into force. Fra 1. januar 2003 fik Helsetilsynet det overordnede ansvar for tilsyn med den sociale service, der hvor tilsynet i fylkene (amterne) udføres af Fylkesmannen. SVERIGE: Den 1. januar 2003 trådte en ny lov i kraft vedrørende biobanker indenfor sundhedsvæsenet m.v. 19

20 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES In January 2003, the Committee on Genetic Integrity presented a report on legislative regulation of research with stem cells. On January 2003, the government presented a draft legislation to the parliament concerning ethical evaluation of research on humans and human biological material. In December 2002, a draft legislation was proposed concerning cooperation between the municipal and county authorities concerning the nursing and care sector. Through a new act, the municipal and county authorities shall have the possibility to cooperate in order to jointly carry out tasks within the nursing and care sector. In March 2003, a final report was presented concerning fellow citizens influence in relation to changes in ownership and organizational structure within health care. The report deals with the issue of privatization and the role of the private sector in the treatment of disease. Komiteen vedrørende genetisk integritet har i januar 2003 overdraget en betænkning vedrørende retslig regulering af forskning i stamceller. I januar 2003 overdrog regeringen et lovforslag til parlamentet vedrørende etisk vurdering af forskning vedrørende personer og biologisk materiale fra mennesker. I. december 2002 blev der fremsat et lovforslag vedrørende samarbejde mellem kommuner og landsting indenfor pleje og omsorgsområdet. Kommunerne og landstingene skal gennem en ny lov have mulighed for at samarbejde i fælles nævn for sammen at gennemføre arbejdsopgaver indenfor pleje- og omsorgsområdet. I marts 2003 kom en endelig betænkning angående medborgers indflydelse m.v. ved ændringer i ejer og driftsformer indenfor sundhedsvæsenet. I udredningen har man behandlet spørgsmålet om privatisering og hvilken rolle private fortjenester spiller i sygdomsbehandlingen. In a report, it is proposed that private medical practitioners and private nurses should be allowed to work in the public sector until the age of 70. The present limit is 67 years of age. The extended age-limit should also apply to dentists and dental hygienists who work to promote dental health. In October 2002, the committee for dealing with access to public documents and the secrecy act presented a report about arrangements and care concerning public documents. A new act concerning public documents is proposed. I en udredning foreslås det privatpraktiserende læger og sygeplejersker skal kunne arbejde indenfor det offentlige indtil de fylder 70 år. Den nuværende aldersgrænse er 67 år. Den udvidede aldersgrænse bør også gælde for tandlæger og tandplejere der arbejder for forsikringen for tandpleje. Komiteen for adgang til dokumenter i den offentlige forvaltning (Offentlighetsoch sekretesskommittén) har oktober 2002 afleveret delbetænkningen Ordning og reda bland allmäna handlinger. Der foreslås en ny lov vedrørende den almindelige sagsbehandling. 20

Health Statistics in the Nordic Countries 2002 Helsestatistik for de nordiske lande 2002

Health Statistics in the Nordic Countries 2002 Helsestatistik for de nordiske lande 2002 Health Statistics in the Nordic Countries 2002 Helsestatistik for de nordiske lande 2002 Health Statistics in the Nordic Countries 2002 Helsestatistik for de nordiske lande 2002 'Health Statistics in

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2005 Helsestatistik for de nordiske lande 2005

Health Statistics in the Nordic Countries 2005 Helsestatistik for de nordiske lande 2005 Health Statistics in the Nordic Countries 2005 Helsestatistik for de nordiske lande 2005 Health Statistics in the Nordic Countries 2005 Helsestatistik for de nordiske lande 2005 'Health Statistics in

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2003 Helsestatistik for de nordiske lande 2003

Health Statistics in the Nordic Countries 2003 Helsestatistik for de nordiske lande 2003 Health Statistics in the Nordic Countries 2003 Helsestatistik for de nordiske lande 2003 Health Statistics in the Nordic Countries 2003 Helsestatistik for de nordiske lande 2003 'Health Statistics in

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries with data from 2008 Helsestatistik for de nordiske lande med data fra 2008

Health Statistics in the Nordic Countries with data from 2008 Helsestatistik for de nordiske lande med data fra 2008 Health Statistics in the Nordic Countries with data from 2008 Helsestatistik for de nordiske lande med data fra 2008 Health Statistics in the Nordic Countries with data from 2008 Helsestatistik for de

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2004 Helsestatistik for de nordiske lande 2004

Health Statistics in the Nordic Countries 2004 Helsestatistik for de nordiske lande 2004 Health Statistics in the Nordic Countries 2004 Helsestatistik for de nordiske lande 2004 Health Statistics in the Nordic Countries 2004 Helsestatistik for de nordiske lande 2004 'Health Statistics in

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006

Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006 Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006 Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006 'Health Statistics in

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 1999 Helsestatistik for de nordiske lande 1999

Health Statistics in the Nordic Countries 1999 Helsestatistik for de nordiske lande 1999 Health Statistics in the Nordic Countries 1999 Helsestatistik for de nordiske lande 1999 Denne side er blank Health Statistics in the Nordic Countries 1999 Helsestatistik for de nordiske lande 1999 Members

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2000 Helsestatistik for de nordiske lande 2000

Health Statistics in the Nordic Countries 2000 Helsestatistik for de nordiske lande 2000 Health Statistics in the Nordic Countries 2000 Helsestatistik for de nordiske lande 2000 Denne side er blank Health Statistics in the Nordic Countries 2000 Helsestatistik for de nordiske lande 2000 Health

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Dealer s Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Medicines

Læs mere

Hvad kan vi lære af Kaiser Permanente?

Hvad kan vi lære af Kaiser Permanente? Hvad kan vi lære af Kaiser Permanente? Anne Frølich Overlæge, speciallæge intern medicin, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden, Ekstern lektor Københavns Universitet Forbedringspotentialer i det danske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

The election 15 November 2005 defined Denmark s 5 new regions and has appointed 98 new municipal administrations down from 271.

The election 15 November 2005 defined Denmark s 5 new regions and has appointed 98 new municipal administrations down from 271. The Danish Municipal and Regional elections Denmark s municipal and regional landscape has changed. The municipal and regional elections on 5 th November 005 resulted in a reduction of 4607 municipal politicians

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme?

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? EPJ-Observatoriets Årskonference 27 og 28 oktober 2004 Anne Frølich, overlæge Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse Bispebjerg Hospital H:S WHO rapport

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Overview of education statistics in Denmark

Overview of education statistics in Denmark Overview of education statistics in Denmark Christian Vittrup Peter Bohnstedt Anan Hansen Education Statistics Statistics Denmark A simple model Basic information on the students Who Where What When Okt.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk

Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk DS-information DS/IEC/TR 61258 1. udgave 2008-09-19 Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk udstyr Guidelines for the development and use of medical electrical

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Peter Emmerich Hansen

Peter Emmerich Hansen Peter Emmerich Hansen Udviklingen på sundhedsområdet med omlægning af sygehusstrukturen, medfører at kommuner, regioner og almen praksis skal forholde sig til en ny virkelighed med bl.a. kortere indlæggelser

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

The Danish healthcare system. Det danske sundhedsvæsen

The Danish healthcare system. Det danske sundhedsvæsen The Danish healthcare system Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 1995 Helsestatistik for de nordiske lande 1995

Health Statistics in the Nordic Countries 1995 Helsestatistik for de nordiske lande 1995 Health Statistics in the Nordic Countries 1995 Helsestatistik for de nordiske lande 1995 Health Statistics in the Nordic Countries 1995 Helsestatistik for de nordiske lande 1995 Members of the Editoring

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Forensic Psychiatry in Denmark

Forensic Psychiatry in Denmark Forensic Psychiatry in Denmark Current statement 8th-nsfp Forensic Psychiatry in Denmark Danish Legislation (short version) Numbers Research Trends and Challenges Forensic psychiatry in Denmark 1 Forensic

Læs mere

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens?

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk Nordisk kongres: Sygehuse i Fremtiden, Randers 10. september 2010 Outline of the presentation Future patients

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Members of the Editorial

Læs mere

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen Københavns Kommune Danskuddannelse for udlændinge i København Den treårige uddannelsesperiode Denne pjece henvender sig til udlændinge, der bor i København, og som enten: Skal i gang med den treårige danskuddannelse

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København LÆR DANSK LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen maj 2016 / may 2016 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter til

Læs mere

Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER

Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER Foredrag holdt ved Nordisk Medicinaldirektørmøde i Tórshavn 23. august 2005 Af Høgni Debes Joensen Jeg er blevet anmodet om at levere et kort indlæg om NOMESKO

Læs mere