Health Statistics in the Nordic Countries 2001 Helsestatistik for de nordiske lande 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Health Statistics in the Nordic Countries 2001 Helsestatistik for de nordiske lande 2001"

Transkript

1 Health Statistics in the Nordic Countries 2001 Helsestatistik for de nordiske lande 2001

2

3 Health Statistics in the Nordic Countries 2001 Helsestatistik for de nordiske lande 2001 'Health Statistics in the Nordic Countries' may be ordered from: Schultz Information Herstedvang 12 DK-2620 Albertslund Phone: Fax: or at 'Helsestatistik for de nordiske lande' kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12 DK-2620 Albertslund Tlf: Fax: eller på:

4 Members of the Editorial Committee for Health Statistics in the Nordic Countries Medlemmer af Redaktionskomiteen for Helsestatistik for de nordiske lande Danmark Færøerne Grønland Finland Åland Island Norge Sverige Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 DK-2300 København S Overlæge Pál Weihe Afdelingen for Arbejds-og Folkehelse Færøernes sygehusvæsen Sigmundargøta 5 FO-100 Tórshavn Rådgiver Jóanis Erik Køltum Familie - og sundhedsministeriet Administrerende Embedslæge Knud Brinkløv Jensen Embedslægeinstitutionen i Grønland Postboks 120 DK-3900 Nuuk Utvecklingschef Mika Gissler STAKES Postbox 220 FIN Helsingfors Landskapsläkare Birger Ch. Sandell Ålands landskapsstyrelse Postbox 1060 AX Mariehamn Konsulent Sigríður Vilhjálmsdóttir Hagstofa Íslands Borgartún 21a IS-150 Reykjavík Rådgiver Jens-Kristian Borgan Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep. N-0033 Oslo Rådgiver Linda Grytten Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep N-0032 Oslo Utvecklingsledare Lars Johansson Landstingsförbundet SE Stockholm In addition, the following specialists have contributed to the publication: Desuden har følgende specialister bidraget til publikationen: Theme section concerning validity of the statistics on Day surgery: Temasektion om dagkirurgi: Professor Bjørn Smedby; Nordic Centre For Classifications in Health Care; Uppsala, Sweden Redaktør Head of Secretariat Johannes Nielsen NOMESCO s Secretariat Islands Brygge 67 DK-2300 København S Nordisk Medicinalstatistisk Komité København 2003 Omslag: Kjeld Brandt, Grafisk tegnestue ApS Forsidefoto: BAM/Heine Pedersen Tryk: Notex - Tryk & Design ISBN

5 CONTENTS Contents Indhold Preface Forord 9 SECTION A SEKTION A Health Statistics 2001 Helsestatistik Chapter I Kapitel I Organization of health services Organiseringen af sundhedsvæsenet 12 Introduction Indledning 12 Current and future changes in the health services Organization of and responsibility for the health sector Igangværende og kommende ændringer i sundhedsvæsenet 13 Organisering og ansvar for sundhedsvirksomheden 21 Supervision of health services Tilsyn med sundhedsvæsenet 37 Financing of health services Finansieringen af sundhedsvæsenet 44 Charges for health care as per 1 January 2003 Egenbetaling for sundhedsydelser pr. 1. januar Consultation with a physician Lægebesøg 45 Reimbursement for Tilskud til lægemidler 50 pharmaceutical products Treatment in hospitals Behandlinger ved sygehuse 54 Reimbursement for dental treatment Tilskud til tandbehandling 57 Maximum charges Maksimal egenbetaling 62 Chapter II Kapitel II Population and fertility Befolkning og fertilitet 67 Introduction Indledning 67 Population and population trends Befolkning og befolkningsudvikling 67 Fertility, births, infant mortality and contraception Fertilitet, fødsler, spædbørnsdødelighed og prævention 74 5

6 CONTENTS Chapter III Kapitel III Morbidity, medical treatment, accidents and medicine Sygelighed, sygdomsbehandling, ulykker og medicin 83 Introduction Indledning 83 Diseases related to lifestyle Sygdomme relateret til livsstil 83 Cancer Cancersygdomme 93 Medical consultations and immunization schedules Discharges, average length of stay and surgical procedures Lægebesøg og vaccinationsprogrammer 100 Udskrivninger, gennemsnitlig liggetid og kirurgiske indgreb 106 Accidents Ulykker 145 Development in consumption of Udvikling i lægemiddelforbrug 147 medicinal products Chapter IV Kapitel IV Mortality and causes of death Dødelighed og dødsårsager 174 Chapter V Kapitel V Resources Ressourcer 187 Introduction Indledning 187 Health care expenditure Sundhedsudgifter 187 Health personnel Sundhedspersonale 194 Capacity and services in hospitals Kapacitet og ydelser i sygehusvæsenet 201 SECTION B Validity and comparability of Nordic day surgery statistics SEKTION B Validitet och jämförbarhet i NOMESKO:s dagkirurgistatistik 210 6

7 CONTENTS SECTION C SEKTION C Appendices Bilag 265 Appendix 1: Further information at Bilag 1: Yderligere oplysninger på Further information Yderligere oplysninger 267 NOMESCO's Publications NOMESKO's publikationer 277 Symbols used in tables: Figures not available or too unreliable for use Information non-existent Less than half of the unit used Symboler anvendt i tabellerne: Oplysninger foreligger ikke eller er for upålidelige til, at de kan bruges.. Oplysninger kan i sagens natur ikke forekomme. Mindre end halvdelen af den anvendte enhed 0.0/0 Nothing to report (value nil) Nul - Five year averages are always written as 19xx-xy Two year averages are always written as 19xx/xy Data is always calculated in relation to the respective age groups Femårsgennemsnit skrives altid 19xx-xy Toårsgennemsnit skrives altid 19xx/xy Data er altid udregnet i forhold til de respektive aldersgrupper 7

8

9 PREFACE Preface Forord The aim of NOMESCO is partly to establish a basis for comparable medical statistics in the Nordic countries, partly to initiate development projects of relevance to medical statistics, and to follow international trends in questions of medical statistics. In this publication NOMESCO presents the latest available data from the health statistics of the Nordic countries. Only a few changes have been made in relation to previous versions of the present publication. Section B, which is this year's theme section, deals with a study of day surgery. On the NOMESCO homepage at you will find additional information, including an interactive database and detailed data on hospital discharges and causes of death. Nordic Medico-Statistical Committee (NOMESCO) Målsætningen for NOMESKO er dels at skabe grundlag for sammenlignelig medicinalstatistik i de nordiske lande, dels at tage initiativ til udviklingsprojekter med medicinalstatistisk relevans og endelig at følge den internationale udvikling i medicinalstatistiske spørgsmål. I denne publikation offentliggør NO- MESKO de senest tilgængelige data fra de nordiske landes sundhedsstatistik. I forhold til de forrige udgaver af publikationen er der kun foretaget få ændringer. Sektion B, der er årets temasektion, omhandler dagkirurgi. På NOMESKO's hjemmeside på findes der supplerende informationer, blandt andet en interaktiv database samt detaljerede data om udskrivninger og dødsårsager. Nordisk Medicinalstatistisk Komité (NOMESKO) 9

10

11 HEALTH STATISTICS 2001 SECTION A Health Statistics 2001 Helsestatistik 2001

12 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES CHAPTER I Organization of health services Organiseringen af sundhedsvæsenet Introduction In the Nordic countries, the health services are a public matter. All countries have well-established systems of primary health care. In addition to general medical practitioner services, preventive services are provided for mothers and infants, and school health care and dental care for children and young people. Preventive occupational health services and general measures for the protection of the environment exist in all the countries. The countries generally have welldeveloped hospital services with advanced specialist treatment. Specialist medical treatment is also offered outside hospitals. The health services are provided in accordance with legislation, and they are largely financed by public spending or through compulsory health insurance schemes. In all countries, however, there are some patient charges for treatment and pharmaceutical products. Salary or cash allowances are payable to employees during illness. Self-employed Indledning I de nordiske lande er sundhedsvæsenet et offentligt anliggende. Alle landene har et veletableret primært sundhedsvæsen. Som supplement til den almindelige lægepraksis er der iværksat forebyggende initiativer over for mødre og spædbørn og etableret skolesundhedsordninger og skoletandplejeordninger for børn og unge. Der er ligeledes etableret forebyggende bedriftssundhedstjenester og almindelige foranstaltninger til miljøbeskyttelse i alle landene. Som helhed har landene et veludbygget sygehusvæsen med en højt udviklet specialistbehandling. Speciallægebehandling tilbydes også uden for sygehusene. Ydelserne i sundhedsvæsenet gives i henhold til love, og de fleste af dem er offentligt finansieret eller finansieret gennem lovpligtige sygeforsikringsordninger. Der skal dog erlægges en vis egenbetaling for lægemidler og i en vis udstrækning også for behandling. Under sygdom får lønmodtagere enten udbetalt en kontantydelse eller løn. Selv- 12

13 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES people have the possibility to insure themselves in case of illness. stændige erhvervsdrivende har mulighed for at forsikre sig ved sygdom. Current and future changes in the health services DENMARK: In order to increase activity in the health services, and to reduce waiting time for examination and treatment, in 2002 the government granted an extra DKK million to the health services. This shot in the arm has resulted in a marked increase in activity and in falling waiting times, for example for cataract, hip and knee operations. Igangværende og kommende ændringer i sundhedsvæsenet DANMARK: For målrettet at øge aktiviteten i sundhedsvæsnet og nedbringe ventetiderne til undersøgelse og behandling tilførte regeringen i 2002 ekstra 1,5 mia. kr. til sundhedsvæsenet. Denne saltvandsindsprøjtning har resulteret i en markant forøgelse af aktiviteten og i faldende ventetider bl.a. på grå stær-, hofte- og knæoperationer. In the economic agreement with the counties for 2003, DKK 510 million have been allocated to strengthen the hospital sector. The money shall be specially allocated to continued increased activity within the following areas: cancer, cardiology, medicine, postgraduate education for physicians and introduction of ITsystems in the health sector. In order to ensure greater availability of different types of health service, and in order to increase competition between providers, on 1 July 2002, the government extended patients rights to free choice of hospital. Patients can now apply to be treated at a private hospital or a hospital abroad that has a contract with the state, if the waiting list in the public hospitals is longer than two months. There are currently about one hundred hospitals and clinics that have such a contract. At the beginning of the year, about citizens had chosen to use their extended right to free choice of hospital. Med aftalen om amternes økonomi for 2003 er der afsat 510 mill.kr. til en forstærket generel indsats på sygehusområdet. Pengene bliver især anvendt til en fortsat styrket indsats på kræftområdet, hjerteområdet, det medicinske område, lægers videreuddannelse og indførelse af IT-systemer i sundhedsvæsenet. For at sikre et mere varieret udbud af sundhedsydelser og øget konkurrence blandt udbyderne har regeringen pr. 1. juli 2002 indført et udvidet frit valg af sygehus. Udvidelsen betyder, at patienter nu kan søge behandling på et privat sygehus eller et sygehus i udlandet, der har indgået aftale med det offentlige, når ventetiden til de offentlige sygehuse overstiger 2 måneder. På nuværende tidspunkt er der indgået aftale med omkring 100 sygehuse og klinikker. Ved årsskiftet havde borgere valgt at benytte det udvidede frie valg. 13

14 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES From April 2003, the right to free choice of medical practitioner will also be extended. Up until now it has not been possible for patients to choose a doctor further than 10 kilometres from their home. It will now be easier, for example, to keep the same doctor after moving home and to choose a doctor in the vicinity of one s workplace. In order to ensure continued development of the services provided by the health sector, a National Strategy for Quality Development has been developed, covering the period The strategy has five main themes: development of a quality culture, continuity in patients movement through the system, measurement of, evaluation of and communication about quality, education and development of competence, and documentation and information technology. In order to follow up the strategy, draft legislation has been proposed on the establishment of a reporting system for errors and unintentional events. In addition, during 2003 and 2004, through quality declarations, systematic information about the quality of the country s hospital departments will be available to citizens. In the autumn of 2002, the government presented the health programme Healthy throughout life. This programme builds on earlier health policy goals for prevention, among other things by having a new focus on prevention of the following eight common diseases: maturity-onset diabetes, preventable types of cancer, cardiovascular diseases, osteoporosis, musculoskeletal diseases, allergies, mental illnesses and lung diseases caused by smoking. Fra april 2003 vil det frie valg af praktiserende læge også blive udvidet. Hidtil har det ikke været muligt at vælge en læge, der ligger længere end 10 km. fra egen bolig. Friere lægevalg vil f.eks. gøre det nemmere at beholde sin læge ved flytning, vælge sin læge tættere på arbejdspladsen osv. For at sikre en fortsat udvikling af de ydelser, der leveres i sundhedsvæsenet, er der udarbejdet en National Strategi for Kvalitetsudvikling, der dækker perioden Strategien indeholder fem hovedtemaer: udviklingen af en kvalitetskultur, sammenhængende patientforløb, kvalitetsmåling-, vurdering og formidling, uddannelse og kompetenceudvikling og dokumentation og IT. Som opfølgning på strategien er der fremsat lovforslag om etablering af et rapporteringssystem for fejl og utilsigtede hændelser. Endvidere vil borgerne i løbet af 2003 og 2004 via kvalitetsdeklarationer få adgang til systematiserede oplysninger om kvaliteten på landets sygehusafdelinger. I efteråret 2002 fremlagde regeringen sundhedsprogrammet Sund hele livet, der bygger videre på de tidligere sundhedspolitiske mål for forebyggelsen bl.a. med et nyt fokus på følgende 8 store folkesygdomme: aldersdiabetes, forbyggelige kræftsygdomme, hjerte-karsygdomme, knogleskørhed, muskel- og skeletlidelser, overølsomhedssygdomme, psykiske lidelser og rygerlunger. 14

15 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES In order to procure the best possible evidence base, at the start of 2002, the government set up an advisory committee for the area of health. The committee, which presented its report in January 2003, has, among other things, recommended that hospitals should be given greater freedom to organize their activities, that responsibility for planning and running hospital services should be concentrated in fewer units, and that the central running of hospital services should be strengthened. Among other things, these recommendations will be followed up in 2003 with draft legislation on increased freedom for hospitals and increased use of DRGfunding (diagnosis related groups). Finally, the government has established a Structure Commission, which shall evaluate the advantages and disadvantages of different organizational models for the public sector including the health sector and propose recommendations for changes that can be appropriate for many years. The committee will present its report at the turn of the year, 2003/2004. Med henblik på at tilvejebringe det bedst mulige vidensgrundlag nedsatte regeringen i starten af 2002 et rådgivende udvalg på sundhedsområdet. Udvalget, der afgav betænkning i januar 2003, har bl.a. anbefalet, at der gives større frihedsgrader for de enkelte sygehuse i tilrettelæggelsen af arbejdet, at ansvaret for planlægning og styring af sygehusvæsenet samles hos færre enheder, og at den centrale styring af sygehusvæsenets faglige virksomhed styrkes. Anbefalingerne bliver i 2003 bl.a. fulgt op med lovforslag om øgede frihedsgrader til sygehusene og øget brug af takststyring. Endelig har regeringen nedsat en Strukturkommission, som skal vurdere fordele og ulemper ved alternative modeller for indretninger af den offentlige sektor - herunder sundhedsvæsenet - og komme med anbefalinger til ændringer, som er holdbare over en længere årrække. Udvalget afgiver betænkning ved årsskiftet 2003/04. GREENLAND: After the last election (December 2002) the health and social areas have been amalgamated under one Directorate for Social Affairs and Health, under the politically responsible leadership of a member of parliament similar to a minister. Overall administrative leadership for clinical health services is placed in the Directorate of Health. Two units have responsibility for running the services: Dr. Ingrids Hospital in Nuuk has responsibility for the main hospital, and the Board for the Health Districts has responsibility for the sixteen health districts. GRØNLAND: Sundheds- og socialområdet er efter seneste valg (dec. 2002) lagt sammen i eet sundheds- og socialdirektorat under politisk ansvarlig ledelse af et landsstyremedlem kan sammenlignes med minister. Den overordnede administrative ledelse for det kliniske sundhedsvæsen findes i Direktoratet for Sundhed, selve driften er udskilt i 2 enheder, Dr. Ingrids Hospital i Nuuk med drift af landshospitalet og Kystledelsen med drift af de 16 sundhedsdistrikter. 15

16 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES Within the process that is currently underway for increased take-over of the health services by the Greenland Home Rule, there is a desire to revise health legislation. There is, for example, an increasing need for this in the areas of psychiatry and authorization of pharmaceutical products. I den pågående proces mod øget overtagelse af sundhedsvæsenet indenfor hjemmestyret indgår ønsker om revision af lovgrundlaget for sundhedsvæsenet, eksempelvis er der stigende behov herfor indenfor områderne psykiatri, autorisationer og lægemidler. FINLAND: In order to reduce expenses on pharmaceutical products, and in order to make use of these products more homogeneous, from 1 April 2003 it is obligatory for pharmacies to dispense the cheapest alternative of prescription medicines (generic substitution). Pharmacies shall substitute pharmaceutical products with the cheapest homeproduced or imported preparation. FINLAND: For at reducere udgifterne til lægemidler og for at lægemiddelforbruget skal blive mere ensartet er apotekerne fra og med 1. april 2003 blevet tvunget til at udskifte ordinerede lægemidler med billigere præparater (generisk substitution). Apotekerne skal udskifte lægemidlet med det billigste indenlandske eller importerede præparat. The National Agency for Medicines has developed a list of parallel products, that is products of the same quality, containing the same active substance and that are biologically equal. If the cheapest product is not in the pharmacy s range of products, the product can be substituted by a product that is almost as cheap. The price difference between the cheapest product and the next cheapest product has been determined as EUR 2-3. However, the patient has the right to have the cheapest substitute product to be found on the market. This means that the pharmacy, in many cases, must obtain the cheapest product. Läkemedelsverket har udarbejdet en liste over parallelpræparater. Det vil sige præparater af samme kvalitet, med tilsvarende aktiv substans og som biologisk set er jævnbyrdige. Hvis det billigste præparat eventuelt ikke findes i apotekets sortiment, kan præparatet udskiftes med et præparat der er næsten lige så billig. Prisforskellen mellem det billigste præparat og det der er næsten lige så billig er fastsat til 2-3 EUR. Kunden/patienten har imidlertid ret til at få det billigste, substituerbare præparat, der findes på markedet, hvilket betyder at apoteket i en række tilfælde bliver nødt til at fremskaffe præparatet. Doctors and dentists who prescribe pharmaceutical products can refuse to allow generic substitution if there are medical or therapeutic reasons for this. The patient can also refuse to accept a substitute product. Læger og tandlæger der ordinerer medicin kan modsætte sig at der benyttes generiske substitution hvis der findes medicinske eller terapeutiske årsager hertil. Patienten kan også modsætte sig udskiftningen. 16

17 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES From 1 January 2003, war veterans can be given 10 per cent discount on pharmaceutical products. The changes to the regulations on charges for pharmaceutical products came into force at the turn of the year, which means that it is obligatory for all pharmacies, with certain exceptions, to give 10 per cent discount to war veterans for all usual pharmaceutical products that are included in the reimbursement system, and for pharmaceutical products outside the health insurance scheme, including most over-the-counter medicines. However, the right to be given a discount does not apply to purchase of pharmaceutical products over and above the annual price ceiling. It also does not apply to pharmaceutical products that, according to the Health Insurance Act, give the right to special reimbursement, or to products that are expensive. The reason for these restrictions is that, in these cases, the discount should not at all, or to any degree, reduce the maximum patient charge that is part of the health insurance. ICELAND: From 1 July 2002 the National Economic Institute in Iceland (NEI) ceased to exist. Some of the previous responsibilities of the NEI were transferred to Statistics Iceland (e.g. national accounts - health accounts) and others to the Ministry of Finance. A new law, the Public Health Institute Act, came into force on 1 July The new Public Health Institute shall promote and coordinate work on public health and shall have responsibility for prevention of tobacco use and alcohol and drug abuse, nutrition, accident pre- Fra 1. januar 2003 kan krigsveteraner få 10 pct. rabat på lægemidler. Ved årsskiftet ikrafttræder ændringerne i forordninger om lægemiddeltakster, hvilket indebærer at alle apoteker er forpligtigede til, med visse undtagelser, at give 10 procents rabat til krigsveteraner på almindelige lægemidler der er omfattet refusionssystemet men også for lægemidler der er udenfor sygeforsikringssystemet, blandt andet de fleste håndkøbspræparater. Retten til rabat gælder dog ikke de lægemiddelsindkøb som foretages efter at grænsen for den årlige selvrisikos beløb (maksimale egenbetaling) er overskredet og heller ikke for lægemidler der i følge sygeforsikringsloven er berettiget til særlig refusion eller er betydelige og dyre lægemidler. Motiveringen for denne begrænsning er at rabatten i disse tilfælde ikke i det heletaget eller i nogen grad skulle reducere selvrisikoandelen (den maksimale egenbetaling) der er indbygget i sygeforsikringen. ISLAND: Fra og med 1. juli 2002 blev Statens Økonomiske Institut nedlagt. Nogle af de tidligere arbejdsområder overgik til Hagstofa Islands (så som nationalregnskabet, regnskabet for sundhedsøkonomi), andre arbejdsopgaver overgik til finansministeriet. En ny lov, Loven om Institut for Folkesundhed, trådte i kraft 1. juli Folkesundhedsinstituttet skal fremme og koordinere arbejdet med folkesundhed, samt have ansvaret for det forebyggende arbejde for tobaksforbrug og alkohol- og narkotikamisbrug, ernæring, ulykkesfo- 17

18 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES vention and other matters of prevention and health promotion. Its role is also to disseminate information on public health in cooperation with the Directorate of Health, among others, and to promote public health education and research in cooperation with universities and other educational institutions. The Institute shall also make recommendations to the authorities on measures to improve public health. NORWAY: On 1 January 2002 the central government took over responsibility for all public hospitals in Norway. Delivery of specialized health care, including hospital care, is now the responsibility of five regional health authorities. Each regional health authority covers a specific part of the country. They are relatively free to organize provision of services, in conformity with legal requirements. Hospitals are now organized as health trusts, which are separate legal entities. rebyggelse og andre forhold vedrørende sundhedsfremmende aktiviteter. Det er også instituttets opgave at viderebringe information vedrørende sundhedsfremme i et samarbejde med bl.a. Medicinaldirektoratet samt fremme uddannelse og forskning i et samarbejde med universitetet og andre uddannelsesinstitutioner. Instituttet skal også komme med anbefalinger til myndigheder om tiltag til at fremme folkesundheden. NORGE: Fra 1. januar 2002 overtog staten ansvaret for alle offentlige sygehuse i Norge. Fem regionale sundhedsmyndigheder har nu ansvaret for den specialiserede behandling inklusiv sygehusene. Hver regional myndighed har sit eget geografiske område. De står relativt frit til å organisere behandlingen som de vil, i overensstemmelse med love og forskrifter. Sygehusene er nu organiseret som sundhedsvirksomheder, som er juridiske enheder. Also on 1 January 2002, a restructuring of central governmental bodies in the field of health was implemented. This involved the establishment of the Norwegian Directorate for Health and Social Affairs, reorganization of the National Institute of Public Health to form the Norwegian Institute of Public Health, and reorganization of the Norwegian Board of Health. The Ministry of Health and Social Affairs was divided into two ministries: the Ministry of Health and the Ministry of Social Affairs. Per 1. januar 2002 blev der også gennemført en reorganisering af de centrale myndigheder. Dette medførte etableringen af Sosial- og helsedirektoratet, reorganisering af Folkehelsa til Nasjonalt folkehelseinstitutt samt en reorganisering af Helsetilsynet. Sosial- og helsedepartementet blev opdelt i to ministerier, Helsedepartementet og Sosialdepartementet. Many small government institutions became incorporated into larger ones, among them the following: The National Council for Tobacco and Health, the National Council on Nutrition and Physical Activity, the Mange mindre statslige institutioner blev sammenlagt. Statens tobakkskaderåd, Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, Rusmiddeldirektoratet og Giftinformasjonssentralen blev en del af det nye 18

19 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES Norwegian Directorate for the Prevention of Alcohol and Drug Problems and the National Poison Information Centre became part of the new Norwegian Directorate for Health and Social Affairs. The National Health Screening Service became part of the Norwegian Institute of Public Health. Sosial- og helsedirektoratet. Statens helseundersøkelser blev en del af det nye Nasjonalt folkehelseinstitutt. From 1 January 2002, the Norwegian Board of Health has fewer areas of responsibility, but its role as a supervisory body has been strengthened. Responsibility for national plans of action and many administrative functions has been transferred to the Norwegian Directorate for Health and Social Affairs. The Norwegian Registration Authority for Health Personnel was established on 1 January 2001 as a body under the Norwegian Board of Health. From 1 January 2002 it is a body under the Norwegian Directorate for Health and Social Affairs. Fra 1. januar 2002 har Helsetilsynet mindre omfattende sagsområder. Tilsynsprofilen er styrket, mens statlige handlingsplaner og mange forvaltningsoppgaver m.m. er overført til det nye Sosial- og helsedirektoratet. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, der blev oprettet 1. januar 2001 som organ under Helsetilsynet, har fra 1. januar 2002 Sosial- og helsedirektoratet som overordnet. From 1 January 2003, the former offices of the chief county medical officers were integrated into the offices of the county governors. They are now known as the Norwegian Board of Health in the respective counties. They still come directly under the Norwegian Board of Health in matters of supervision of health services. Fra 1. januar 2003 integreres embedslægerne i fylkesmannsembederne, og får betegnelsen "Helsetilsynet i Finnmark" osv. Helsetilsynet i fylkene (amterne) er fortsat direkte underlagt Helsetilsynet når det gælder tilsynssager. From 1 January 2003, the National Board of Health has been given general responsibility for supervision of social services. Supervision of these services is carried out by the county governors. SWEDEN: On 1 January 2003, a new act on biobanks in the health sector came into force. Fra 1. januar 2003 fik Helsetilsynet det overordnede ansvar for tilsyn med den sociale service, der hvor tilsynet i fylkene (amterne) udføres af Fylkesmannen. SVERIGE: Den 1. januar 2003 trådte en ny lov i kraft vedrørende biobanker indenfor sundhedsvæsenet m.v. 19

20 ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES In January 2003, the Committee on Genetic Integrity presented a report on legislative regulation of research with stem cells. On January 2003, the government presented a draft legislation to the parliament concerning ethical evaluation of research on humans and human biological material. In December 2002, a draft legislation was proposed concerning cooperation between the municipal and county authorities concerning the nursing and care sector. Through a new act, the municipal and county authorities shall have the possibility to cooperate in order to jointly carry out tasks within the nursing and care sector. In March 2003, a final report was presented concerning fellow citizens influence in relation to changes in ownership and organizational structure within health care. The report deals with the issue of privatization and the role of the private sector in the treatment of disease. Komiteen vedrørende genetisk integritet har i januar 2003 overdraget en betænkning vedrørende retslig regulering af forskning i stamceller. I januar 2003 overdrog regeringen et lovforslag til parlamentet vedrørende etisk vurdering af forskning vedrørende personer og biologisk materiale fra mennesker. I. december 2002 blev der fremsat et lovforslag vedrørende samarbejde mellem kommuner og landsting indenfor pleje og omsorgsområdet. Kommunerne og landstingene skal gennem en ny lov have mulighed for at samarbejde i fælles nævn for sammen at gennemføre arbejdsopgaver indenfor pleje- og omsorgsområdet. I marts 2003 kom en endelig betænkning angående medborgers indflydelse m.v. ved ændringer i ejer og driftsformer indenfor sundhedsvæsenet. I udredningen har man behandlet spørgsmålet om privatisering og hvilken rolle private fortjenester spiller i sygdomsbehandlingen. In a report, it is proposed that private medical practitioners and private nurses should be allowed to work in the public sector until the age of 70. The present limit is 67 years of age. The extended age-limit should also apply to dentists and dental hygienists who work to promote dental health. In October 2002, the committee for dealing with access to public documents and the secrecy act presented a report about arrangements and care concerning public documents. A new act concerning public documents is proposed. I en udredning foreslås det privatpraktiserende læger og sygeplejersker skal kunne arbejde indenfor det offentlige indtil de fylder 70 år. Den nuværende aldersgrænse er 67 år. Den udvidede aldersgrænse bør også gælde for tandlæger og tandplejere der arbejder for forsikringen for tandpleje. Komiteen for adgang til dokumenter i den offentlige forvaltning (Offentlighetsoch sekretesskommittén) har oktober 2002 afleveret delbetænkningen Ordning og reda bland allmäna handlinger. Der foreslås en ny lov vedrørende den almindelige sagsbehandling. 20

Health Statistics in the Nordic Countries 2002 Helsestatistik for de nordiske lande 2002

Health Statistics in the Nordic Countries 2002 Helsestatistik for de nordiske lande 2002 Health Statistics in the Nordic Countries 2002 Helsestatistik for de nordiske lande 2002 Health Statistics in the Nordic Countries 2002 Helsestatistik for de nordiske lande 2002 'Health Statistics in

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2005 Helsestatistik for de nordiske lande 2005

Health Statistics in the Nordic Countries 2005 Helsestatistik for de nordiske lande 2005 Health Statistics in the Nordic Countries 2005 Helsestatistik for de nordiske lande 2005 Health Statistics in the Nordic Countries 2005 Helsestatistik for de nordiske lande 2005 'Health Statistics in

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2003 Helsestatistik for de nordiske lande 2003

Health Statistics in the Nordic Countries 2003 Helsestatistik for de nordiske lande 2003 Health Statistics in the Nordic Countries 2003 Helsestatistik for de nordiske lande 2003 Health Statistics in the Nordic Countries 2003 Helsestatistik for de nordiske lande 2003 'Health Statistics in

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2004 Helsestatistik for de nordiske lande 2004

Health Statistics in the Nordic Countries 2004 Helsestatistik for de nordiske lande 2004 Health Statistics in the Nordic Countries 2004 Helsestatistik for de nordiske lande 2004 Health Statistics in the Nordic Countries 2004 Helsestatistik for de nordiske lande 2004 'Health Statistics in

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries with data from 2008 Helsestatistik for de nordiske lande med data fra 2008

Health Statistics in the Nordic Countries with data from 2008 Helsestatistik for de nordiske lande med data fra 2008 Health Statistics in the Nordic Countries with data from 2008 Helsestatistik for de nordiske lande med data fra 2008 Health Statistics in the Nordic Countries with data from 2008 Helsestatistik for de

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006

Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006 Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006 Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006 'Health Statistics in

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 1999 Helsestatistik for de nordiske lande 1999

Health Statistics in the Nordic Countries 1999 Helsestatistik for de nordiske lande 1999 Health Statistics in the Nordic Countries 1999 Helsestatistik for de nordiske lande 1999 Denne side er blank Health Statistics in the Nordic Countries 1999 Helsestatistik for de nordiske lande 1999 Members

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Members of the Editorial

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes The Post Code in the Address legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes Adresseprogrammet 2 Nordisk Adressemøde, Kokkola 21.-22. maj 2014 Topics Background: Why postcodes

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser DS-information DS/CEN Guide 15 1. udgave 2012-03-22 Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser Guidance document for the development of service standards DS/CEN Guide 15 København DS projekt:

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse DS-information DS/ISO/IEC TR 90006 1. udgave 2013-11-28 Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse og integreringen med ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology

Læs mere

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms.

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms. Konjunkturstatistik Udgiver Redaktion Figurer Foto Abonnement Løssalg Priser Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø Redaktionen

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere