Rapport. Berlin, den 2. juli 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Berlin, den 2. juli 2003"

Transkript

1 Rapport fra ekspertkommissionen vedrørende spørgsmålet om den fare, der udgår fra stråling fra tidligere radaranlæg i Bundeswehr og Nationale Volksarmee (Radarkommission) Berlin, den 2. juli 2003

2 INDHOLD RESUMÉ 1 ARBEJDSOPGAVEN 4 2 KOMMISSIONENS ARBEJDSMÅDE 5 3 RESULTATER Ekspositioner Sundhedsmæssige risici Hidtidig fremgangsmåde 9 4 ANBEFALINGER Sygdomme Eksposition Procedure 12 (MEDLEMMER AF RADARKOMMISSIONEN) (ikke oversat) UDFØRLIG RAPPORT I INDLEDNING 13 2 UØNSKET RØNTGENSTRÅLING Hvordan opstår uønsket røntgenstråling i radaranlæg Forskrifter til. beskyttelse mod uønsket røntgenstråling i Bundeswehr og Nationale Volksarmee Bundeswehr Nationale Volksarmee Eksisterende målinger af uønsket røntgenstråling i radaranlæg Kvaliteten af målingerne af ioniserende stråling i radaranlæg Måleværdiernes repræsentativitet for stråleekspositionen med uønsket røntgenstråling Enkeltvurdering af de vigtigste systemer Omfanget af stikprøver 37 3 RADIOAKTIVE STOFFER OG SELVLYSENDE MALING Forskrifter til beskyttelse mod radioaktive stoffer og selvlysende maling hos Bundeswehr og Nationale Volksarmee og udførelsen i praksis Bundeswehr Nationale Volksarmee Eksposition som følge af radioaktive stoffer og selvlysende maling 42 1

3 4 HIDTIDIG FREMGANGSMÅDE VED BESTEMMELSEN AF ERSTATNINGSDOSER 45 5 HØJFREKVENSSTRÅLING Grænseværdier og målestørrelser Retrospektiv beskrivelse af ekspositionsforholdene for personellet ved våbensystemer med radaranlæg Grundlag Analyse af de sikrede målerapporter og protokoller Målerapporter vedr. antennernes strålefelt Vedligeholdelses- og reparationsarbejdspladser Vurdering af det foreliggende måledatamateriale Konklusioner 65 6 RISIKOVURDERING Redegørelse for det aktuelle stade for den videnskabelige forskning Indledende bemærkninger Principielt vedr. risikovurderingen Vedr. strålebetinget dannelse af kræft Ioniserende stråling Strålebetinget leukæmi- og kræftsygdomme Virkning af indtagne radionuklider (problematik mht. selvlysende maling) Ikke-ioniserende stråling (HF) Højfrekvente felter Direkte feltvirkninger Cellulære og molekulærbiologiske effekter samt dyreeksperimentielle undersøgelser af karcinogeniteten Epidemiologiske studier Problematikken vedr. elektromagnetiske felter som risikofaktorer i epidemiologiske studier Specifikke epidemiologiske studier af. højfrekvente EMF, case-kontrol-studier af ondartede tumorer i centralnervesystemet, øjnene og testiklerne Indirekte feltvirkninger Synergistiske effekter RISIKOVURDERING I FORBINDELSE MED ANSØGNINGER FRA TIDLIGERE ANSATTE I BUNDESWEHR/NATIONALE VOLKSARMEE Datasituation Kriterier for anerkendelsen af en sygdom SAMLET VURDERING AF DET TYSKE FORSVARSMINISTERIUMS FREMGANGSMÅDE OG SAMMENLIGNING MED ANDRE PROCEDURER Social- og arbejdsskademedicinske aspekter Fremgangsmåde i andre lande OECD (ekskl. USA) Generelt Skader, der ydes kompensation for 110 2

4 Kompensationens art Kriterier for tilkendelse af kompensation Konklusioner i OECDs studie fra år Supplerende bemærkninger på basis af en rundspørge i 2003: detaljer vedrørende situationen i Danmark USA Det tyske forsvarsministeriums hidtidige procedure og ændringsforslag KONKLUSION OG ANBEFALINGER Ekspositionen Uønsket røntgenstråling Radioaktive stoffer og radiumholdig selvlysende maling Højfrekvensstråling Sundhedsmæssige risici Anbefalinger Uønsket røntgenstråling Radioaktive stoffer og 226 Ra-holdig selvlysende maling Højfrekvensstråling Vurdering af fremgangsmåden i anerkendelsessagerne og ændringsforslag Hidtidig fremgangsmåde Forslag til en regulering af sagerne 133 Litteraturfortegnelse: 134 Glossar 147 APPENDIKS 155 Bilag 1: Datadokumentation 155 Bilag 2: Yderligere videnskabelig dokumentation 160 3

5 RADARKOMMISSIONENS RAPPORT - RESUME - 1. ARBEJDSOPGAVEN På basis af muligheden for at der eksisterer en sundhedsrisiko som følge af tidligere arbejde med radarudstyr har syge, for det meste tidligere, soldater i Bundeswehr og Nationale Volksarmee samt civilt ansatte indsendt ansøgninger om anerkendelse af en erhvervsbetinget sygdom. Radarkommissionen blev nedsat af det tyske Forsvarsministerium på anmodning fra Forsvarsudvalget i den tyske Forbundsdag. Den skulle - bidrage til afklaring af de tidligere arbejdspladsforhold under inddragelse af de allerede foreliggende mellemresultater. - afgive ekspertudsagn, som kan lægges til grund i sagerne om tilskadekomst under arbejdet, - i givet fald bearbejde yderligere og ny viden om de sundhedsmæssige følger af strålebelastning fra radaranlæg, samt - fastlægge det videnskabelig vidensstade med hensyn til muligheden for en sundhedsrisiko som følge af ioniserende stråling og højfrekvent stråling (radarstråling) og undersøge de medicinske aspekter af stråleskader. 4

6 2. KOMMISSIONENS ARBEJDSMÅDE Den 26. september 2002 konstitueredes Radarkommissionen under ledelse af Wolfram König, præsident for Bundesamt für Strahlenschutz (Forbundskontoret for strålebeskyttelse). De 17 medlemmer af Radarkommissionen repræsenterer et bredt spektrum af videnskabelige discipliner og opfattelser. Kommissionen har ikke leveret selvstændig videnskabelig forskning, men har koncentreret sig om vurdering af det hidtidige forløb på grundlag af det foreliggende materiale, ud fra høringer samt egne målinger. Dette er sket ud fra synspunkterne om - konformitet i risikovurderingen i overensstemmelse med videnskabens stade og - rigtighed respektive plausibilitet i fremgangsmåden i betragtning af den eksisterende usikkerhed i forbindelse med rekonstruktionen af de ekspositioner, der for nogles vedkommende ligger mange årtier tilbage. For at opfylde sin arbejdsopgave har Radarkommissionen analyseret mange data, dokumenter og videnskabelige publikationer. Rapporten fra arbejdsteamet under ledelse af dr. Sommer Die Bundeswehr og ihr Umgang mit Gefährdungen og Gefahrstoffen - Uranmunition, Radar, Asbest" ( Bundeswehr og dets omgang med risici og farlige stoffer uranammunition, radar, asbest) er også blevet inddraget. Radarkommissionen har gennemført en række høringer. Heri deltog medarbejdere fra det tyske forsvarsministerium, soldater og officerer i Bundeswehr og Nationale Volksarmee, repræsentanter fra sundheds- og socialministeriet og repræsentanter fra Berufsgenossenschaften (Ulykkesforsikringsanstalter) samt TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.v. Kommissionen har også involveret repræsentanter fra "Bund zur Unterstützung Radargeschädigter e.v." (Sammenslutning til støtte for radarskadede personer) i undersøgelserne, i særdeleshed ved besøg på nogle af de lokaliteter, hvor de vigtigste stadigt eksisterende radaranlæg er opstillet. 5

7 3. RESULTATER 3.1 Ekspositioner I forbindelse med drift, vedligeholdelse og reparation af radaranlæg kan der opstå eksposition for ioniserende stråling og højfrekvensstråling (HF-stråling). Endvidere kan der ved arbejdet med radioaktiv selvlysende maling blive indtaget radioaktive stoffer. I forbindelse med den ioniserende stråling drejer det sig fortrinsvis om røntgenstråling fra såkaldte Störstrahler det vil sige komponenter (elektronrør), der som uønsket bieffekt udsender røntgenstråler. Den eksterne stråleeksposition som følge af radioaktiv selvlysende maling er lav. Indtagne radionuklider kan derimod føre til en ikke uvæsentlig dosis. Man skal derimod ikke tage sig af den svage radioaktivitet i mange elektronrør. I forbindelse med HF-stråling er det frem for alt den nyttige stråling omkring antennerne, der er af betydning for strålebeskyttelsen. Eksposition for røntgenstråling Med hensyn til rekonstruktionen af ekspositionen med den uønskede røntgenstråling i Bundeswehr anser Radarkommissionen det for fornuftigt, når det drejer sig om udstyret, at skelne mellem tre faser, som adskiller sig fra hinanden med hensyn til muligheden for retrospektivt at beregne stråleekspositionen og for at finde frem til, om strålebeskyttelsen er gennemført. Fase 1 er karakteriseret ved, at der næppe findes målinger vedrørende dosishastigheden på stedet og ingen personrelaterede dosisværdier og at disse ikke kan rekonstrueres på tilforladelig vis. For fase 1 betragtes en pålidelig eller bare øvre vurdering af ekspositionen som følge af uønsket røntgenstråling ikke at være mulig med tilbagevirkende kraft, da data og informationsbasis er utilstrækkelig. Både en overførsel af resultaterne fra senere målinger (fra strålingsmåleinstanserne i Bundeswehr, der beskæftiger sig med måling af stråling) og af aktuelle måleværdier til tidligere ekspositionsperioder er i reglen ikke mulig, da en mangfoldighed af påvirkningsfaktorer ikke mere kan rekonstrueres. For Nationale Volksarmee -udstyr strækker tidsrummet i fase 1 sig til ophøret af Nationale Volksarmee, da der efter Bundeswehrs opfattelse ikke findes tilstrækkeligt repræsentative målinger af dosishastigheden og af den persondosimetriske overvågning, når det drejer sig om udstyr tilhørende Nationale Volksarmee. 6

8 I overgangsfase 2 blev der etableret strålebeskyttelsesforanstaltninger og der fandt målinger af dosishastigheden ved hyppigt anvendte våbensystemer sted. Der blev etableret to strålingsmåleinstanser, som skulle tage sig af måling af stråling, og der blev iværksat både tekniske og organisatoriske strålebeskyttelsesforanstaltninger. Denne fase kan for en række vigtige radaranlæg afgrænses til perioden mellem ca og Fase 3 er karakteriseret ved, at der findes en adækvat strålebeskyttelse, dvs. at der kan dokumenteres iværksættelse af tekniske og organisatoriske foranstaltninger til reduktion af stråleekspositionen og der har fundet kontroller ved hjælp af målinger sted. Man skal ikke regne med øget stråleeksposition i denne fase. Eksposition for selvlysende maling Beregning af strålebelastningen for radarpersonellet som følge af radioaktive stoffer kan koncentreres omkring brugen af radiumholdig selvlysende maling. Radiologisk relevante akkumulerede doser fra andre radioaktive stoffer skal ikke forventes. Ekspositioner som følge af radiumholdig selvlysende maling var primært et problem i Bundeswehr Kommission har ikke oplysninger om, at der blev brugt radioaktiv selvlysende maling i nævneværdigt omfang på radaranlæg tilhørende Nationale Volksarmee. Brugen af radiumholdig selvlysende maling i Bundeswehr kan ifølge kommissionens undersøgelser af de faktiske forhold opdeles i to perioder: Perioden indtil 1980 Denne periode er kendetegnet af en vidt udbredt brug af radiumholdig selvlysende maling. Afkradsning, afslibning og til dels genpåføring af denne selvlysende maling udført af radarteknikere uden adækvate foranstaltninger til strålebeskyttelse er forekommet. I de enkelte tilfælde kan et indtag af radiumholdig selvlysende maling under sådanne arbejder - i modsætning til ekstern eksposition og berøring af ikke afdækkede radiumholdige kontakter - føre til høje belastninger. Perioden fra 1980 Senest fra 1980 fandt der ifølge kommissionens oplysninger arbejder med afkradsning sted i reglen under tilstrækkelige sikkerhedsforhold med hensyn til strålebeskyttelse. Også efter 1980 var der hos Bundeswehr stadig beholdninger af dele med radiumholdig selvlysende maling. Selvom deres antal var stort nok til, at der i 2000 blev udstedt en ny ordre om at frasortere dem, anser kommissionen risikoen for et radium-indtag i denne periode for at være ringe. 7

9 Eksposition for højfrekvensstråling Med hensyn til muligheden for at nå eller overskride en effekttæthed, som ved kronisk eksposition kan føre til induktion af katarakt (uklarhed i øjets linse), kan man foretage en kategorisering ud fra tjenestetid, tjenestested og våbensystem. I henhold hertil skal man med hensyn til tjenestetiden skelne mellem tiden før og efter ikrafttræden af beskyttelsesforskrifter. I Bundeswehr trådte den første beskyttelsesforskrift i kraft i Den tidligst kendte forskrift i Nationale Volksarmee stammer fra Tjenestestederne kan opdeles i to kategorier: en for de lokaliteter, hvor risikoen for en overeksposition kan betragtes som høj, og en for de lokaliteter, hvor risikoen kan betragtes som lav. Den første kategori omfatter arbejdspladser i ringe afstand fra CW-radarantenner eller kraftige antenner på søgeradaranlæg og arbejdspladser i lukkede rum, hvor muligheden for refleksion af strålingen til bygningsstrukturerne ikke kan udelukkes. Her skal især nævnes reparationshaller. I den anden kategori indplaceres tjenestesteder ved radaranlæg, som befandt sig i stationære stillinger i afstande til radarsendere, hvor kritiske effekttætheder kan udelukkes, eller hvor en eksposition udelukkende var mulig som følge af søgeradaranlæg, hvor ekspositionsperioden var lille, når de kritiske effekttætheder blev nået. Sluttelig er det muligt at kategorisere ud fra våbensystemer. En i det enkelte tilfælde betragtelig - risiko for overekspositioner udgøres af våbensystemer, hvor der i mobile stillinger blev opstillet CW-radaranlæg i for ringe afstand til andre arbejdspladser. 8

10 3.2 Sundhedsmæssige risici For at kunne vurdere sygdomsbillederne har kommissionen fået stillet anonymiserede data til rådighed fra Bundeswehr Disse data har dog hverken muliggjort en nøjagtig beskrivelse af hyppigheden af de enkelte sygdomme eller et udsagn om statistiske ophobninger af enkelte sygdomme inden for den eksponerede gruppe. Registreringen af de syge personer var ufuldstændig, og omfanget og aldersfordelingen af den tilgrundliggende population er ikke kendt. Det studie, som Bundeswehr gennemførte som et mortalitetsstudie og i maj 2003 præsenterede som Undersøgelser af registreringen af den sundhedsmæssige risiko for personel i Bundeswehr inden for radarområdet i perioden er på grund af tungtvejende metodiske mangler uegnet til vurdering af en sundhedsmæssig risiko hos ansatte i Bundeswehr som følge af eksposition for radarstråling. Studiet kan heller ikke levere data om hyppigheden af sygdomstilfælde i den berørte gruppe. Udsagnene og anbefalingerne med hensyn til sundhedsrisikoen baserer kommissionen derfor udelukkende på stadet for den videnskabelige forskning, sådan som det er dokumenteret i den internationale faglitteratur. Der vil blive redegjort for den biologiske, medicinske og epidemiologiske viden om virkningen af ioniserende stråling og HF-stråling med henvisning til den foreliggende problematik. Om den ioniserende stråling er det anerkendt, at den selv i ringe doser kan medføre kræftsygdomme. Man skal være opmærksom på, at mennesker også udsættes for naturlig ioniserende stråling i hverdagen. Kræft er tillige ikke nogen sjælden sygdom, og der findes en mangfoldighed af andre årsagsfaktorer til kræft. Ved HF-stråling er det efter videnskabens stade i dag kun varmevirkningen, der er af betydning, som ved høje doser kan føre til uklarhed i øjets linse (katarakt). Forskningsbehov Inden for en periode, som ville være rimelig i forbindelse med de forestående erstatningssager, vil yderligere undersøgelser, efterforskning og forskning ikke give et nyt beslutningsgrundlag, som vil kunne være relevant for den generelle vurdering. Principielt eksisterer der dog et forskningsbehov, især med hensyn til undersøgelse af de sundhedsmæssige følger af HF-stråling samt med hensyn til nogle aspekter i relation til den ioniserende stråling. 3.3 Hidtidig fremgangsmåde a) Analysen af den hidtidige fremgangsmåde i forbindelse med beregningen af erstatningsdoserne (oversætterkommentar: de tyske myndigheder opererer med et begreb Ersatzdosis, som tages i anvendelse ved fejlbehæftet eller undladt måling af ekspositionen. Rette myndighed så fastlægge en erstatningsdosis i stedet for den fejlbehæftede eller udeladte måling; de nærmere bestemmelser herfor er fastsat i den tyske strålebeskyttelsesforordning og i røntgenforordningen) har vist en række metodiske mangler samt afvigelser i fremgangsmåderne hos forskellige administrative enheder inden for militæret. Radarkommissionen finder endvidere, at de berørte personer er blevet inddraget i sagerne i utilstrækkeligt omfang. Dette gælder især i betragtning af problemerne med at rekonstruere arbejdspladsforholdene i de tidlige år. 9

11 b) Den såkaldte "Kann-Versorgung" (tilkendelse af en social ydelse med arbejdsministeriets samtykke) kan føre til anerkendelse ved stråleekspositioner, som ligger i en størrelsesorden, der svarer til intervallet for livstidsdosen som følge af den naturlige stråleeksposition. c) I den nuværende fremgangsmåde udelukkes bestemte sygdomme over en kam (eksempelvis testikeltumorer) uden entydigt videnskabeligt grundlag. d) P.t. behandles de erstatningssøgende forskelligt afhængigt af (beskæftigelses-)status. 10

12 4. ANBEFALINGER Kommissionen giver med hensyn til den videre fremgangsmåde følgende anbefalinger: 4.1 Sygdomme 1. Som kvalificerende sygdomme på grund af en eksposition for uønsket røntgenstråling betragtes principielt alle maligne tumorer med undtagelse af kronisk lymfatisk leukæmi (KLL) samt katarakter på grund af en eksposition for HF-stråling og/eller ioniserende stråling. Ved indtag af radiumholdig selvlysende maling er det primært knoglekræft (sarkomer fra knogler og omgivende bindevæv), der betragtes som specifik kvalificerende sygdom. 2. Det er en forudsætning, at der foreligger lægeligt attesterede diagnoser med patologiskhistologisk undersøgelsesresultater. 3. Forekomsten af en solid tumor skal ligge mindst 5 år efter begyndelsen af stråleekspositionen, ved leukæmi og knoglesarkomer skal der mindst være gået 2 år mellem stråleekspositionen og forekomsten. 4.2 Eksposition Ekspositionen over for uønsket røntgenstråling vurderes i overensstemmelse med de afsnit 3.1. anførte tre faser. I faserne 1 og 2 er væsentlige stråleekspositioner mulige. I fase 1 bør sygdomme i henhold til afsnit 4.1 således anerkendes hos alle personer, der har arbejdet på radaranlægget SGR- 103, som var i brug i søværnet fra For andre personer, som har arbejdet ved andre radaranlæg, vil der i den udførlige del af rapporten blive foreslået et yderligere kriteriekatalog. I fase 2 bør de foreliggende målinger inddrages som basis for en erstatningsdosisbestemmelse, såfremt der foreligger mange måleværdier. Ellers bør man gå frem som i fase 1. I fase 3 skal der ikke forventes nogle relevante stråleekspositioner. Dette skal, under hensyntagen til kommissionens forbedringsforslag, dokumenteres over for de erstatningssøgende ved at skildre de tekniske og organisatoriske strålebeskyttelsesforanstaltninger og givet fald ved at skønne dosen. Med hensyn til punktet selvlysende maling anbefaler kommissionen, at man i det enkelte tilfælde ved hjælp af arbejdspladsanamnese kontrollerer, om den pågældende person før 1980 har haft noget at gøre med den radiumholdige selvlysende maling ved afkradsning, afslibning eller genpåføring. Såfremt anamnesen viser, at disse arbejdsaktiviteter blev gennemført i tidsrummet før 1980 uden relevante beskyttelsesforanstaltninger, anbefales det, at måle erstatningssøgende med knoglekræft men også med andre kvalificerede sygdomme i en helkropstæller og tage hensyn til dosen i sagen om anerkendelsen af den erhvervsbetingede skade (anerkendelsessagen). 11

13 Ekspositionsmulighederne over for HF-stråling skal inddeles i henhold til kategorierne tjenestetid, tjenestested og våbensystem. Katarakt betragtes som kvalificerende sygdom. Ved høj ekspositionssandsynlighed anbefales anerkendelse af den erhvervsbetingede skade. 4.3 Procedure Kommissionen kan ikke se nogen faglig grund, som gør forskellige vurderinger i sagerne plausible på grundlag af de erstatningssøgendes tjenesteretlige stilling. De erstatningssøgende bør ved forekomst af de tre i begyndelsen af afsnit 4.1 specificerede betingelser høres ved rekonstruktionen af arbejdspladsforholdene og før meddelelsen af den endelige officielle afgørelse. Der bør indføres en effektiv kvalitetssikring i forbindelse med den fra fase 2 mulige beregning af erstatningsdosen. Kommissionen vil fremlægge metodiske forslag til dette punkt. Yderligere videnskabelige undersøgelser inden for individuel ekspositionsrekonstruktion for fase 1 betragter kommissionen ikke som lovende. Af den grund fraråder kommissionen, at der foretages sådanne undersøgelser. Ved forekomst af belastende erstatningsdosisværdier bør der foretages en vurdering af årsagssandsynligheden (PC). Årsagssandsynligheden skal beregnes på grundlag af epidemiologiske risikodata. Det kan ud fra videnskabelige overvejelser ikke afgøres hvilken procedure, der skal anvendes ved anerkendelsen, for dette er sluttelig en politisk afgørelse. Wolfram König Berlin, den 02. juli 2003 Formand 12

14 1 INDLEDNING Radaranlæg er i årtier blevet brugt civilt og militært til at lokalisere mål og hindringer. Ved hjælp af elektromagnetiske bølger kan disse mål og hindringer også registreres langt uden for den synsvidde. Ved drift af radaranlæg kan der opstå sundhedsmæssige skader, hvis sikkerhedsforskrifterne ikke overholdes. Potentielle sundhedsrisici for det personel, der arbejder med radaranlæg, udgår dels fra selve højfrekvensstrålingen, især ved ophold i området med nyttig stråling ved høje sendeeffekter i nærheden af sendeantennerne, og dels fra de rørkomponenter, der ofte bruges i radaranlæg, som udsender røntgenstråling som uønsket bieffekt. Rækkevidden af denne stråling er forholdsmæssig ringe, således at der kun opstår risici for personellet i umiddelbar nærhed af senderne, f.eks. i forbindelse med justerings- og reparationsarbejder. I lang tid var det normalt i Bundeswehr at bruge radioaktiv selvlysende maling på radaranlæg, f.eks. for at kunne aflæse instrumenter i mørke. Strålebelastninger kan i så tilfælde især være opstået i forbindelse med ubeskyttet omgang som følge af det utilsigtede indtag af partikler ved slugning eller ved indånding. Med udgangspunkt i denne viden om den potentielle risiko har syge, for det meste tidligere soldater hos Bundeswehr og Nationale Volksarmee samt civilt ansatte, som har arbejdet på radaranlæg, indgivet ansøgninger om anerkendelse af en erhvervsbetinget sygdom. Hvorvidt disse ansøgninger er begrundede, det vil sige hvilke ekspositioner hvilken person har været udsat for og om denne eksposition i givet fald har været tilstrækkelig til, at der retrospektivt er tale om en eksposition, der var udløser af en sygdom, kan principielt kun bestemmes individuelt for den enkelte person. Dette forudsætter, at der foreligger og at der kan fremlægges tilstrækkeligt med informationer om arbejdsbetingelserne. Endvidere kan der afhængigt af de potentielle tidligere belastninger dannes persongrupper. Grundlaget for at danne disse persongrupper er, at der foreligger viden om ekspositioner over for uønsket røntgenstråling, radioaktive stoffer og højfrekvensstråling. Efter at der havde været kritik af myndighedernes behandling af ansøgningerne, nedsatte det tyske forsvarsministerium i 2000 et arbejdsteam under ledelse af dr. Theo Sommer, som skulle undersøge, hvorledes Bundeswehr håndterede risici og farlige stoffer. De procedurer, som arbejdsteamet foreslog i delrapporten Radar blev efter de ansøgende personers mening ikke ført ud i livet i tilstrækkeligt omfang. Forsvarsudvalget i den tyske Forbundsdag bad derefter Bundeswehr om at nedsætte en ekspertkommission, der skulle tage sig af spørgsmålet om risikoen som følge af stråling i tidligere radaranlæg tilhørende Bundeswehr og Nationale Volksarmee (Radarkommission). Den skulle bidrage til en afklaring af de tidligere arbejdspladsforhold med inddragelse af de allerede foreliggende mellemresultater og afgive en ekspertudtalelse vedrørende belastningsværdierne, som skal lægges til grund i sagerne vedrørende erhvervsbetingede sygdomme, og i givet fald bearbejde yderligere og ny viden om de sundhedsmæssige følger af strålebelastningen fra radaranlæg, samt fastlægge det videnskabelige stade med hensyn til muligheden for en sundhedsrisiko som følge af ioniserende stråling og HF-stråling og undersøge de medicinske aspekter ved stråleskader. Kommissionen koncentrerede sig om vurderingen af de respektive myndigheders fremgangsmåde i de hidtidige sager. I den forbindelse blev det især undersøgt, hvorledes der blev gået til værks med hensyn til synspunkterne om risikovurderingens konformitet og videnskabens stade og fremgangsmådens rigtighed respektive plausibilitet i betragtning af den eksisterende usikkerhed med hensyn til rekonstruktionen af de ekspositioner, som til dels ligger årtier tilbage: Kommissionen har til det formål analyseret et stort antal data, dokumenter og videnskabelige publikationer, samt afholdt en række høringer med repræsentanter "Bund zur Unterstützung Radargeschädigter e.v." (Sammenslutning til støtte for radarskadede personer). Resultaterne af kommissionens arbejde vil blive fremlagt i det følgende: 13

15 2 UØNSKET RØNTGENSTRÅLING 2.1 HVORDAN OPSTÅR UØNSKET RØNTGENSTRÅLING I RADARANLÆG For at kunne drive radaranlæg er det nødvendigt at have sendere med høje udgangseffekter, som igen opnås ved at have komponenter med høje spændinger. På grund af halvlederes meget begrænsede spændingsstyrke er der indtil i dag ofte stadig blevet brugt rør, som kører med spændinger på op til flere gange 10 kv, i enkelte tilfælde sågar op til 265 kv (klystron TV2030 i radaranlægget MPR [AG Radar 2002 a]), for at opnå den nødvendigt høje højfrekvent (HF) udgangseffekt. I årtier har man både i pulsradaranlæg og i CW-radaranlæg i overvejende grad brugt magnetronrør og klystronrør som senderør. I disse senderørs triggeranordninger anvendes der brint-thyratroner (f.eks. 5949) som hurtige højeffektrør samt dioder (f.eks. 8020) som ensrettere eller til begrænsning (clipperdioder) af uønskede signaldele (oversving). I modsætning til røntgenrørene på det medicinske og tekniske område opstår der røntgenstråling som et uønsket biprodukt fra radaranlæggenes senderør og Schaltröhre (engelsk: switching tubes). Rent formelt taler man her om uønsket stråling i henhold til røntgenforordningen fra I disse senderør eller switching tubes accelereres de frie elektroner, som dannes af en termisk emission eller i sjældnere tilfælde af feltemission, af den påtrykte højspænding. Røntgenstrålingen er resultatet heraf, hvis elektroner med stor kinetisk energi rammer et gitter, en metal-anode eller andre rørkomponenter (tidsmæssigt omdannes den største del af elektronenergien dog til varme). Røntgenstrålingens maksimalenergi begrænses af elektronernes maksimale kinetiske energi og ligger med nogle få undtagelser på under 40 kev i radaranlæggenes komponenter med uønsket stråling og som anvendes i Bundeswehr samt i den Nationale Volksarmee. Røntgenstrålingens spektrale fordeling påvirkes af det materiale, som elektronerne rammer. Røntgenstrålingen er sammensat af karakteristisk røntgenstråling med blød stråling samt et kontinuerligt røntgenbremsestrålingsspektrum, som omfatter det samlede energiområde på mellem 0 og maksimalenergien for de dannede elektroner. Med hensyn til praktisk strålingsbeskyttelse ved radarinstallationer er røntgenbremsestrålingen dominerende i forhold til den karakteristiske røntgenstråling [Anger 1988]. Spektret og intensiteten af den stråling, der slipper ud af kabinettet, påvirkes derudover kraftigt af fotonernes vekselvirkning med kabinettets indkapsling. På den måde har de magnetroner, der har en massiv metal-væg (permanente magneter) som regel ringere dosishastigheder ved væggen end thyratronrør, som især i 50erne til 70erne havde en forholdsmæssigt tynd indkapsling af glas. Klystronrørene er så godt som fuldstændigt afskærmede mod emission af røntgenstråling på grund af tilstrækkeligt tykke metal- og keramikkolber, og delvist på grund af magnetiseringsspoler og vandkapper. Mulige utætheder kunne opstå ved elektrodeindkapslingerne af glas. På baggrund heraf opstår der oftest kun et snævert begrænset strålebundt og radarteknikerne udsættes som regel kun for en delkropsbestråling. Nedenstående illustration 2-1 viser dette tydeligt. Det drejer sig om en optagelse af en uønsket stråling, foran senderen i et HAWK-PAR radaranlæg. Figur 2-1: Optagelse af uønsket stråling foran HAWK-PAR radaranlæggets sender. (Oversætterkommentar: Billedet i den tyske udgave af rapporten er helt sort) Af ovennævnte årsager er den pågældende komponents dæmpning af strålingen et af de vigtigste parametre for en rumlig fordeling af strålefeltet, og derfor kan selv små ændringer ved rørene medføre store ændringer af strålingsintensiteten. 14

16 Figur 2-2 viser de konstruktive egenskabers påvirkning af udstrålingskarakteristikken for et thyratronrør af typen JAN 5949 A. Monte-Carlo-beregningerne viser dosishastighedsforholdene i xy-niveau omkring rørene på højde med anoden. Her ses de tre strålefelter tydeligt i metalafskærmningen omkring dette rørs anode [TÜV 2002] Figur 2-2 : Dosishastigheden i xy-niveauet på højde med JAN 5949A rørets anode i logaritmisk afbildning (rel. enheder). I modsætning hertil har thyratronrøret 5C22 (Figur 2-3) ingen vinkelafhængige åbninger omkring anoden, hvilket medfører en udstrålingskarakteristik, der er rotationssymmetrisk i forhold til rørets akse (jf. [TÜV 2002]). Figur 2-3: Thyratronrør 5C22 (Oversætterkommentar: Billedet i den tyske udgave af rapporten er helt sort) Med illustrationerne 2-4 ses meget tydeligt, at der for dioden 8020 i den derværende udførelse (vinduet ved anoden) skal regnes med en anisotrop udstrålingskarakteristik. Radarkommissionen fik dog også forelagt dioder af denne type (8020 W, figur 2-5), som ikke har sådanne spalter. Figur 2-4: Figur2-5: Diode 8020 (udsnit) (Oversætterkommentar: Billedet i den tyske udgave af rapporten er helt sort) Diode 8020 W (udsnit) (Oversætterkommentar: Billedet i den tyske udgave af rapporten er helt sort) Derfor kan detaljerede forskelle i konstruktionen eller forskellige placeringer af komponenten med uønsket stråling i et radaranlæg medføre meget store forskelle med hensyn til ekspositionssituationen. For eksempel kan de to ovennævnte rørtyper alternativt anvendes i samme radarinstallation, hvilket ydermere vanskeliggører reproducerbarheden af tidligere radiologiske forhold (jf. figur 2-6). 15

17 Tekst i graf: Diodetyper 1) Valvo CV 2967 (8020) 2) Kaufmann ) United Electronics 8020W SGR 103 Dosishastighedens afhængighed af amplituden for den positive impuls på dioderne AB 2, AB 3, afstand 30 cm Figur 2-6 : Dosishastighedens spændings- og typeafhængighed ved clipperdioder Når røntgenstrålingen trænger igennem væggens materiale dæmpes røntgenstrålingen, men den bliver også hårdere. Dette betyder at strålingens energispektrum som følge af en foretrukken absorption af lavenergetiske fotoner forskydes tættere mod strålingens fysiske fastsatte maksimalenergi. Strålingens spektrale fordeling er et væsentligt parameter til bedømmelsen af mulige sundhedsskader, da den bestemmer fotonernes indtrængningsdybde i det menneskelige væv og dermed dosisdybden. I forbindelse med Radarkommissionens høring af sagkyndige den vedrørende målingen af den stråling, der kommer fra komponenter med uønsket stråling på radaranlæg, blev det fastslået at ladespændingen måtte forhøjes inden for bestemte grænser for at sikre radarsendernes konstante hastighed på grund af komponenternes stigende alder. Dette medførte situationer, ved hvilke røntgenstrålingens indtrængningsevne blev øget, og der opstod forhøjede dosishastigheder. Principielt fastlægges strålingens intensitet (fotonenergien) for alle komponenter ved hjælp af antallet af elektroner, som kan fremkalde en emission af fotoner med en tilstrækkelig høj energi pr. tidsenhed ved vekselvirkning med et materie. På den måde er strømstyrken i en komponent i forbindelse med påtrykning af højspænding på mindst flere kv direkte proportionalt med strålingens intensitet. Med hensyn til switching tubes kan røntgenstrålingens emission principielt kun finde sted i forbindelse med switching. Er et thyratronrør gennemforbundet, emitteres der ingen røntgenstråling, da spændingen, der er påtrykt i komponenten, på grund af den ringere indre modstand er for lav i den ledende tilstand. Mulige 16

18 røntgenstrålingsemissioner fra det lukkede thyratronrør blev vurderet til at stamme fra de termiske effekter [Schneider et al. 1955]. Derfor kan kommissionen ikke udelukke, at der også kan forekomme emissioner af uønsket røntgenstråling fra thyratronrøret uden for de egentlige switching. Med hensyn til accelerationsspændingen er der ingen proportionalitet i forhold til dosishastigheden. For det første er strålingen fra en ufiltreret røntgenstrålingskilde proportional med accelerationsspændingens kvadrat. Derudover betyder dæmpningen af røntgenstrålingens stærke energiafhængighed ved indtrængningen gennem et materie, at energidosishastigheden kan stige eksponentielt med spændingen på ydersiden af komponenten, der udsender uønsket stråling [Anger 1988]. For de undersøgelser [TÜV 2003], som blev iværksat af Radarkommissionen, blev dybdedosishastigheden, som blev forhøjet med faktor 40, beregnet på baggrund af Monte-Carlo-beregninger af det allerede nævnte thyratronrør JAN 5949 A ved en forøgelse af højspændingen med 25% i forhold til mærkespændingen. For søværnets radaranlæg (f.eks. SGR-103) blev clipperdioderne identificeret som kraftige kilder, der udsender uønsket stråling. Da disse dioder anvendes til at begrænse uønskede signaler, er det for disse af stor betydning, hvor godt den komplette switch er afstemt, dvs. hvor megen energi der konkret omsættes til HF-stråling. De ikke nyttige dele af den frembragte energi er bestemmende for røntgenstrålingens mulige emission. Clipperdioderne anvendes til at omsætte effektpulsens overskydende energi, som opstår som inverst oversving, til varme. I den forbindelse dannes der spændinger på højde med effektpulsen (eller højere) - ved meget lave strømme. En model, der er blevet udviklet af Radarkommissionen, viser hvorledes den uønskede røntgenstråling opstår, idet denne emitteres under sendeimpulsen, dvs. i den fase, hvor dioden egentlig skulle spærre, da der er påtrykt negativ spænding. Under det (inverse) oversving er dioden gennemforbundet og der kan derfor kun være påtrykt ringe forholdsmæssig lav spænding, som ikke er nok til at danne nævneværdig røntgenstråling. Ifølge denne model opstår røntgenstrålingen kun, hvis diodens anode har den temperatur, der er nødvendig for elektronernes emission (mindst let rødglødende). Denne opstår gennem den tabseffekt, der er forbundet med tilsvarende strømme ved større fejltilpasninger. Det er derfor forståeligt at der ved en god tilpasning ikke blev målt røntgenstråling fra clipperdioden. En anden plausibel årsag til, hvorfor der opstod sådanne høje dosishastigheder på clipperdioden på SGR-103, er, at dette udstyr (i modsætning til for eksempel SGR-105) er karakteriseret ved, at senderen har en dårlig tilpasning. Tilsvarende sammenhænge mellem fejltilpasninger på radarinstallationerne og dosishastigheden blev behandlet af det tyske søværn i slutningen af 70erne [BW 1977] samt i delrapporter fra AG Radar [AG Radar 2002 b]. Radaranlæggets pulslængde udgør et yderligere parameter, som har indflydelse på emissionen af den uønskede røntgenstråling [Maguire 2002]. Protokoller for målinger på søværnets radaranlæg [Eltro 1976] beviser, at dosishastigheden for den uønskede røntgenstråling lå betydeligt højere under drift med længere pulser end i tilfælde af drift med kortere pulser. Forøgelsen af den uønskede stråling ved thyratronrøret med en stigende pulslængde kan skyldes, at effektpulsens stigningsflanke bliver mindre stejl ved stigende pulslængde. Med en stigende pulslængde stiger også stigningsflankens længde (varighed) og dermed varigheden af den uønskede stråling. 2.2 FORSKRIFTER TIL BESKYTTELSE MOD UØNSKET RØNTGEN- STRÅLING I BUNDESWEHR OG NATIONALE VOLKSARMEE Bundeswehr Indtil røntgenforordningen trådte i kraft den 1. marts 1973 var der i Forbundsrepublikken Tyskland ikke lovmæssigt reguleret omkring beskyttelsen mod røntgenstråling fra anlæg, som blev drevet med henblik på at producere denne stråling 1, som f.eks. radaranlæg. Forordningen til beskyttelse mod skader som følge af 17

19 røntgenstråler og radioaktive stoffer i ikke-medicinske virksomheder" (Røntgenforordning) fra 7. februar 1941 (RGBl. I side 88) var ikke gældende for dette område. Man må konstatere, at det samme gjaldt for den Første strålebeskyttelsesforordning fra 24. juni 1960 (og efterfølgende udgaver), som kun regulerede omgangen med stråling fra radioaktive stoffer. Alligevel blev der i Bundeswehr og på dets ordre allerede i slutningen af 50erne gennemført undersøgelser af stråleekspositionen hos personellet ved radaranlæg som følge af røntgenstråling, bl.a. Bayerische Landesinstitut für Arbeitsschutz (1958)(Arbejdsmiljøinstituttet i Bayern) og Fernmeldetechnisches Zentralamt (Telekommunikationshovedkontor) i Darmstadt. Med den centrale tjenesteforskrift (ZDv 44/20) blev der i 1958 udstedt en forskrift til beskyttelse af personellet ved radaranlæg, som bl.a. henviser til, at ved større udstyr med en impulseffekt på 5 MW og mere ved senderørene kan der også opstå røntgenstråler, og foreskriver beskyttelsesforanstaltninger ved arbejde på åbnede sendere (blyafskærmninger) [BMVg 1958]. Endvidere har Deutsche Gesellschaft für Ortung og Navigation e.v. (Tysk selskab for pejling og navigation) i 1962 med hjælp fra det tyske forsvarsministerium udfærdiget et cirkulære, som bl.a. også omhandler beskyttelsen mod røntgenstråling ved rør i radaranlæg 2. I dette cirkulære behandles der konkrete beskyttelsesforanstaltninger, som beregning af dosishastigheden på arbejdsstedet, oprettelse af kontrollerede områder, udnævnelse af strålebeskyttelsesansvarlige og belæring af personellet. Som vurderingsgrundlag i mangel af en specifik retsforskrift blev det anbefalet at bruge Euratom-grundstandarden fra 2. februar 1959 (AblEG 1959, side 221) og den første strålebeskyttelsesforordning fra og lægge dem til grund ved senere vurderinger, sådan som det fremgår af en rapport om strålebeskyttelsesmålinger på radaranlæg på skolefregatten Scheer fra Konkrete henvisninger til, at der på grundlag af disse tidlige forskrifter og anbefalinger samt af de gennemførte undersøgelser virkeligt blev indført beskyttelsesforanstaltninger, har Radarkommissionen ikke fundet frem til i forbindelse med studiet af en række strålebeskyttelsesrapporter og med de gennemførte høringer. De spredte undersøgelser, der blev indledt i slutningen af 50erne blev afsluttet i Dette fremgår af en skrivelse fra det tyske forsvarsministerium (T III 7) til Bundesamt für Wehrtechnik og Beschaffung (Forbundskontoret for forsvarsteknik og anskaffelse) fra , hvori der instrueres om at indstille de pågældende undersøgelser, da det som resultat af disse er slået fast, at der ikke er nogen risiko for personellet. Radarkommissionen har inden for rammerne af høringerne modtaget modstridende oplysninger om, hvorvidt radarpersonellet er blevet informeret om risiciene i form af relevant belæring, sådan som det allerede er blevet konstateret i rapporten fra arbejdsteamet under ledelse af dr. Sommer. Det tyske forsvarsministerium henviste i forbindelse med høringerne i det væsentligste til de oven for anførte dokumenter og til, at radarsoldaterne inden for rammerne af uddannelsen og ved regelmæssig belæring er blevet informeret om risiciene ved radaranlæg, og herunder også om uønsket røntgenstråling. Dette blev dog under høringerne, til dels meget ihærdigt, modsagt af en række berørte personer, som for det meste havde arbejdet på radaranlæg i de meget tidlige år. Her kan der have været forskelle afhængigt af våbensystem og især af tidspunktet. Kommissionen er ikke bekendt med indholdet og kvaliteten af sådanne belæringer, hvis de har fundet sted. Dokumentation herfor tilintetgøres ifølge en medarbejder i det tyske forsvarsministerium (i overensstemmelse med reglerne i røntgenforordningen)- normalt efter 5 år. Som resultat af en diskussion i forbindelse med en af høringerne (NASARR) fik kommissionen fra det tyske forsvarsministerium ganske vist forelagt materiale, som dokumenterer, at strålebeskyttelsesbelæringerne blev gennemført i en enhed fra Indholdet af belæringerne begrænsede sig dog til Oplysninger med henblik på det praktiske arbejde i forbindelse med omgangen med radioaktive stoffer" (Med henvisning til første strålebeskyttelsesforordning, se kap. 3). 1 Til det formål indførtes begrebet Röntgenstörstrahler (komponent, der udsender uønskede røntgenstråler) sammen med røntgenforordningen i oplag

20 Alt i alt har kommissionen fået det indtryk, at den opmærksomhed, som man i Bundeswehr indtil slutningen af 1975 har givet problemet røntgenstråling, ikke har været meget stor. For at illustrere dette skal bemærkes, at en undervisningsfilm om sikkerhedsbestemmelserne ved våbensystemet HAWK, der formodentlig er produceret i slutningen af 60erne eller i starten af 70erne 3, ganske vist indeholder oplysninger om beskyttelse mod konventionelle risici som højspænding, brand og HF-stråling, men intet om risikoen fra røntgenstråling 4. Advarselsskilte mod farlig stråling, som f.eks. var anbragt på emballagen til bestemte rør til NASARR, var, som det ved den pågældende høring samstemmende blev sagt af repræsentanter fra Bundeswehr og de berørte personer, møntet på de radioaktive stoffer (Cs-137), der var inde i rørene og ikke på røntgenstrålingen. Lovmæssig regulering for komponenter med uønsket stråling i røntgenforordningen af 1973 I røntgenforordningen (RöV) af 1. marts 1973 (BGBl. I side 173) reguleres der for første gang i Forbundsrepublikken Tyskland om strålebeskyttelse for komponenter, der udsender uønsket stråling. Forordningen anvendes på drift af komponenter med uønsket stråling i forbindelse med vedligeholdelse og istandsættelse. Med anordningen i ministerialtidende fra forsvarsministeriet (VMBl) 1973 side 373 blev røntgenforordningen også bindende for Bundeswehr. Nedenfor gengives nogle reguleringer fra røntgenforordningen i udtog: Beskaffenhedskrav Komponenter med uønsket stråling må kun bruges uden tilladelse, hvis komponenten, der udsender uønsket stråling, er typegodkendt eller spændingen til acceleration af elektronerne ikke overstiger 20 Kilovolt (kv) samtidig med at dosishastigheden på stedet ved en afstand på 0,05 m fra overfladen ikke overstiger 0,5 mr/h (5 µsv/h). Desuden skal der på komponenten, der udsender uønsket stråling, gøres opmærksom på, at der produceres røntgenstråler og at spændingen til acceleration af elektronerne ikke må overskride de maksimalværdier, som producenten eller importøren har angivet. I henhold til overgangsbestemmelserne i røntgenforordningen må komponenter, der udsender uønsket stråling, med en spænding på op til 20 kv dog køre videre uden tilladelse, også selvom forudsætningerne for beskaffenheden ikke var opfyldt. Komponenter, der udsender uønsket stråling, med en spænding på mere end 20 kv måtte ligeledes køre videre, hvis disse anlæg var indberettet til den kompetente myndighed 6 måneder efter røntgenforordningens ikrafttræden. Forudsætninger for godkendelsen Den som har komponenter (ejere), der udsender uønsket stråling, hvor de ovennævnte krav til beskaffenheden ikke er opfyldt, har brug for en godkendelse. Foranstaltninger fastlægges inden for rammerne af godkendelsesproceduren af de kompetente myndigheder, f.eks. indretning af kontrollerede områder, opsætning af afskærmninger, begrænsning af opholdstiden eller gennemførelse af persondosimetri. Kontrollerede områder skal indrettes, afgrænses og mærkes, hvis personer får en højere ækvivalensdosis end 1,5 rem (15 msv) i løbet af et kalenderår. Ved ophold i kontrollerede områder skal alle personer have tilstrækkelig beskyttelsesbeklædning mod røntgenstråling på, medmindre en permanent ordning sikrer tilstrækkelig beskyttelse. 3 Stillet til rådighed af Bund zur Unterstützung Radargeschädigter e.v (Sammenslutning til støtte for radarskadede personer), nøjagtig produktionsperiode ukendt 4 Ej heller oplysninger om mulige risici som følge af radioaktiv selvlysende maling 19

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik Røntgenstråling til diagnostik Av min arm! K-n-æ-k! Den meget ubehagelige lyd gennemtrænger den spredte støj i idrætshallen, da Peters hånd bliver ramt af en hård bold fra modstanderens venstre back. Det

Læs mere

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2001

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2001 Juni 2002 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2001 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

Røntgenstråling. Røntgenstråling. Røntgenstråling, Røntgenapparatet, Film og Fremkaldning. Røntgenstråling. Dental-røntgenapparatet

Røntgenstråling. Røntgenstråling. Røntgenstråling, Røntgenapparatet, Film og Fremkaldning. Røntgenstråling. Dental-røntgenapparatet Røntgenstråling, Røntgenapparatet, Film og Fremkaldning Professor Ann Wenzel Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole Røntgenstråling Røntgenstråler er elektromagnetiske bølger, som opstår ved bremsning

Læs mere

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Strålehygiejne og røntgenstråling Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev 1998 Strålehygiejne og røntgenstråling Indholdsfortegnelse Røntgenstråling...1 Røntgenstrålers egenskab...2

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Personalebeskyttelse. A-kursus i Diagnostisk radiologi, 2013 Teknik og strålebeskyttelse. Stråleudsættelse af personale. Personalebeskyttelse SIS

Personalebeskyttelse. A-kursus i Diagnostisk radiologi, 2013 Teknik og strålebeskyttelse. Stråleudsættelse af personale. Personalebeskyttelse SIS 1 A-kursus i Diagnostisk radiologi Hanne Waltenburg Statens Institut for Strålebeskyttelse Stråleudsættelse af personale Berettigelse Enhver unødvendig stråleudsættelse bør undgås Optimering Doser til

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Anmeldelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering. 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Anmeldelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering. 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Anmeldelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering 19. februar 2016 HEP/HEP Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder

Læs mere

Strålingsintensitet I = Hvor I = intensiteten PS = effekten hvormed strålingen rammer en given flade S AS = arealet af fladen

Strålingsintensitet I = Hvor I = intensiteten PS = effekten hvormed strålingen rammer en given flade S AS = arealet af fladen Strålingsintensitet Skal det fx afgøres hvor skadelig en given radioaktiv stråling er, er det ikke i sig selv relevant at kende aktiviteten af kilden til strålingen. Kilden kan være langt væk eller indkapslet,

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR om muligheden for at ændre forordning (EF) nr. 1702/2003, for så vidt angår gennemførselsbestemmelserne for miljøcertificering af luftfartøjer

Læs mere

Røntgenkilder lovgivning mv.

Røntgenkilder lovgivning mv. Røntgenkilder lovgivning mv. Anita Hougaard Statens Institut for Strålebeskyttelse 15. maj 2014 anj@sis.dk Hvem og hvad er SIS? Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Administration Persondosimetri Industri,

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Maj 2001 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde (brug af røntgenanlæg

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 15.5.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 284/2004 af Charles Winfield, britisk statsborger, om drikkevandskvaliteten i Alicante i Spanien

Læs mere

Røntgenøvelser på SVS

Røntgenøvelser på SVS Røntgenøvelser på SVS Øvelsesvejledning Endelig vil du se hvordan radiograferne kan styre kvaliteten af billedet ved hjælp af mængden af stråling og energien af strålingen. Ved CT-scanneren vil du kunne

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF L 223/26 Den Europæiske Unions Tidende 26.8.2009 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF af 25. august 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/439/EØF om kørekort KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Undersøgelse af lyskilder

Undersøgelse af lyskilder Felix Nicolai Raben- Levetzau Fag: Fysik 2014-03- 21 1.d Lærer: Eva Spliid- Hansen Undersøgelse af lyskilder bølgelængde mellem 380 nm til ca. 740 nm (nm: nanometer = milliardnedel af en meter), samt at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Juni 2003 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land 1)

Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land 1) Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 663 af 12. juli 1994 Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land 1) I medfør af l i lov nr. 147 af 15. april 1930

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Rækkevidde, halveringstykkelse og afstandskvadratloven

Rækkevidde, halveringstykkelse og afstandskvadratloven Rækkevidde, halveringstykkelse og afstandskvadratloven Eval Rud Møller Bioanalytikeruddannelsen VIA University College Marts 008 Program Indledende kommentarer. Rækkevidde for partikelstråling Opbremsning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner

Bilag II. Videnskabelige konklusioner Bilag II Videnskabelige konklusioner 32 Videnskabelige konklusioner USA's sundhedsmyndigheder (FDA) har mellem den 29. september 2015 og 9. oktober 2015 gennemført en GCP-inspektion af den bioanalytiske

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Risiko for udvalgte kræftformer blandt ansatte i Forsvaret i relation til arbejdsmæssige påvirkninger

Risiko for udvalgte kræftformer blandt ansatte i Forsvaret i relation til arbejdsmæssige påvirkninger Risiko for udvalgte kræftformer blandt ansatte i Forsvaret i relation til arbejdsmæssige påvirkninger Christina Funch Lassen Johnni Hansen Christoffer Johansen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning,

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder.

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder. 1. Hvad er en antenne? 2. Antennetyper 2.1. Fastmonterede antenner 2.2. Antenner for bevægelige enheder 3. Hvor god er en antenne? 4. Målinger på antenner Side 1 af 12 1. Hvad er en antenne? En antenne

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere

Biofysik ( ) Eksamen 6. juni timers skriftlig prøve. Alle hjælpemidler er tilladt

Biofysik ( ) Eksamen 6. juni timers skriftlig prøve. Alle hjælpemidler er tilladt DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE Institut for Matematik og Fysik Fysisk Laboratorium Biofysik (10 33 11) Eksamen 6. juni 2003 4 timers skriftlig prøve Alle hjælpemidler er tilladt Sættet består af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Magnetfelter på arbejdspladsen - en undersøgelse af kræfthyppighed blandt ansatte i dansk elforsyning

Magnetfelter på arbejdspladsen - en undersøgelse af kræfthyppighed blandt ansatte i dansk elforsyning Magnetfelter på arbejdspladsen - en undersøgelse af kræfthyppighed blandt ansatte i dansk elforsyning Danske Elværkers Forenings Magnetfeltudvalg, marts 1998 1 Ikke statistisk sammenhæng mellem magnetfelter

Læs mere

Dosis og dosisberegninger

Dosis og dosisberegninger Dosis og dosisberegninger Forskellige dosisbegreber Røntgenstråling er ioniserende elektromagnetisk stråling. Når røntgenstråling propagerer gennem et materiale, vil vekselvirkningen mellem strålingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

VIGTIG PRODUKTINFORMATION/MEDDELELSE OM PRODUKTET

VIGTIG PRODUKTINFORMATION/MEDDELELSE OM PRODUKTET VIGTIG PRODUKTINFORMATION/MEDDELELSE OM PRODUKTET Emne: Produktreference: Dato for meddelelsen: 23. november 2016 Meddelelse udsendt af: Brainlab-identifikator: Handlingstype: Dosis fejl Brainlab Strålebehandlingsplanlægningssoftware:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1212174 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0031 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2004 KOM(2004) 31 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg December 2011 Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg Almindelige bestemmelser Enhver anvendelse af ioniserende stråling fra røntgenkilder eller

Læs mere

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Røntgenstråling : Røntgenstråling

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR INDBERETNING AF ALVORLIGE UØNSKEDE

RETNINGSLINJER FOR INDBERETNING AF ALVORLIGE UØNSKEDE RETNINGSLINJER FOR INDBERETNING AF ALVORLIGE UØNSKEDE VIRKNINGER 1. Indledning Forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (i det følgende benævnt "kosmetikforordningen") 1 skabte grundlag for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.2.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1484/2008 af Catherine Le Comte, fransk statsborger, om virkningen af støj- og luftforurening

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER 31.1.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/5/EF af 30. januar 2009 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning 49 6 Plasmadiagnostik Plasmadiagnostik er en fællesbetegnelse for de forskellige typer måleudstyr, der benyttes til måling af plasmaers parametre og egenskaber. I fusionseksperimenter er der behov for

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro OVERSÆTTELSE WLiK Professor i overførsel af varme og stoffer ved Rheinisch-Westfälische techniche Hochschule Aachen, professor Dr. Ing. R. Kneer Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 15 Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 09.04.2001 KOM(2001)197 endelig BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelse af forskellige ventilationssystemer

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag 4.9.2013 A7-0276/135 Ændringsforslag 135 Frédérique Ries, Rebecca Taylor and Chris Davies, for ALDE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Betænkning Linda McAvan Fremstilling, præsentation og salg af

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere