Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009"

Transkript

1 Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Rekvirent Rådgiver Fredensborg Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Egevangen 3B 4000 Roskilde 2980 Kokkedal Telefon Fax Telefon Sag nr Udarbejdet af Erik M. Jacobsen Kvalitetssikring Flemming Pagh Jensen Godkendt af Per Møller-Jensen Revisionsnr. 01 Att.: Lene Brøndal Udgivet December 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning Baggrund Eksisterende forhold i projektområdet Beliggenhed og beskrivelse Beskyttelsesforhold Fugleliv Ynglefugle Rastende fugle Nordsjællands Fjernstyringsklub Metode Forudsætninger og begrænsninger Feltundersøgelser Månedlige observationer af ynglende og rastende fugle Ynglende viber Ynglefugle før og efter Eksisterende data Resultater Månedlige observationer af ynglende og rastende fugle Ynglende viber Ynglefuglefugleregistreringer før og efter Eksisterende data Diskussion Fugle og forstyrrelser Fugle og flyvemaskiner Fugle og modelfly Ynglende fugle i Langstrup Mose Eksisterende data Feltundersøgelser Rastende fugle i Langstrup Mose Eksisterende data Feltundersøgelser Konklusioner Referencer Bilag 1: Bearbejdede udtræk fra DOFbasen: Alle arter og observationstyper Bilag 2: Bearbejdede udtræk fra DOFbasen: Ynglefugle Bilag 3: Bearbejdede udtræk fra DOFbasen: Rastende fugle Bilag 4: Oversigt over alle registreringer fra månedstællinger Bilag 5: Plads- og Flyveregler NFK Forsidefotos: Øverst til venstre og nederst til højre: Tårnfalk og fjeldvåge (Axel Mortensen) Øverste til højre: NFK Cup 2007 (Lars Holte) Nederst til venstre: Vibe (Erik M. Jacobsen) December

3 1 Sammenfatning Siden 1992 har Nordsjællands Fjernstyringsklub (NFK) afviklet deres aktiviteter på en flyveplads i Langstrup Mose i det nordlige Sjælland. Den 29. oktober 2007 gav Fredensborg Kommune klubben en tidsbegrænset landzonetilladelse efter planlovens 35 til at foretage flyvninger med modelfly med brændstofmotorer i mosen. Baggrunden for denne rapport er bl.a., at Danmarks Naturfredningsforening har klaget til Naturklagenævnet over denne tilladelse. I en afgørelse fra Naturklagenævnet af 25. april 2008 stadfæster Naturklagenævnet Fredensborg kommunes afgørelse om forlængelse af flyveperioden, dog med den ændring, at perioden fastsættes til 2 år regnet fra 25. april 2008, og at en evaluering af flyvningens betydning for mosens fugleliv skal foreligge inden den 31. december I denne rapport vurderes betydningen af NFKs aktiviteter på det stedlige fugleliv, og der drages sammenligninger mellem mosens eksisterende og tidligere fugleliv baseret på eksisterende fugledata og nyere feltregistreringer. Rapporten rummer desuden en sammenstilling af de vigtigste erfaringer fra relevante problemstillinger vedrørende fugleliv, fly, modelfly og forstyrrelser generelt fra Danmark og udland. Projektets formål har været at belyse, i hvilket omfang og hvordan aktiviteterne på flyvepladsen indvirker på det stedlige fugleliv i Langstrup Mose, det gælder såvel ynglende som rastende fugle. Da det ikke har været praktisk muligt at sammenholde situationen i Langstrup Mose med et 100 % sammenligneligt referenceområde uden modelflyvning, er problemstillingen belyst mere indirekte ved: 1) Sammenligninger af fuglelivet før og efter flyveklubben. 2) Vurdering af det eksisterende fugleliv i forhold til det forventede. 3) Feltregistreringer på så vidt muligt sammenlignelige dage med og uden flyvning. 4) Visuelle observationer af, hvordan fuglene reagerer på flyvning i området. 5) Publicerede erfaringer fra tilsvarende problemstillinger i Danmark og udland. I perioden september november 2009 blev gennemført i alt 21 feltbesøg på dage med og uden modelflyvning med henblik på at vurdere, om antal og fordeling af fugle i området kunne relateres til aktiviteten på flyvepladsen. Desuden blev foretaget en kortlægning områdets ynglende viber med henblik at vurdere, om fuglenes fordeling og de enkelte pars ynglesucces kunne relateres til modelflyvepladsen og de aktiviteter, der finder sted her. Endeligt blev foretaget en optælling af ynglende fugle før og efter en af årets store stævnedage med meget høj flyvningsaktivitet. I hele det undersøgte område blev fundet 6 par ynglende viber. Heraf ynglede 4 par viber med succes, men ingen i selve Langstrup Mose. Det vurderes, at grunden til den manglende ynglesucces primært skyldes andre forhold end NFKs bidrag til det samlede forstyrrelsesbillede. Med en mere vibevenlig drift af arealerne er det sandsynligt, at konflikter mellem modelflyvning og lokalt ynglende viber kan opstå. En før-og-efter tælling af ynglende fugle i forbindelse med en af klubbens større arrangementer viste ingen nævneværdig forskel mellem de to dage. Mulige årsager til dette diskuteres i rapporten. Langstrup Mose er, på trods af flyveklubbens og de øvrige mosebrugeres tilstedeværelse, en vigtig lokalitet for rastende og fouragerende rovfugle. Observationer og kortlægninger fra forår og efterår 2009 tyder på, at rastende og fouragerende rovfugle i perioder med intensiv aktivitet, herunder også flyvning, flytter deres fouragering fra området omkring flyvepladsen til arealer i randområderne, men at de ikke synes at forlade Lønholt-Langstrup mosekomplekset helt. December

4 Med det forbehold, at der her er tale om et øjebliksbillede ét år, synes flyvningen i sig selv at være tilstrækkelig til, at visse arter midlertidigt foretrækker at fouragere i passende afstand af flyvepladsen. På bestandsniveau er betydningen af dette næppe nævneværdig, men der er dog her tale om en umiddelbar og synlig påvirkning af det stedlige fugleliv. I 5 tilfælde (8 fugle) sås desuden akutte undvigemanøvrer, men et utal af lignende situationer sås i forbindelse med færdsel, løse hunde, skud m.m. Man ved fra andre lande, at flytrafik, herunder også modelflyvning fra uheldigt placerede modelflyvepladser, kan have en negativ betydning for især ynglende vandfugle. I tilfældet Langstrup Mose og modelflyvning er den væsentligste forskel fra hovedparten af de refererede undersøgelser, at mosen ikke rummer væsentlige bestande af ynglende og kun relativt sjældent større mængder af rastende vandfugle. Da særligt følsomme fuglearter af indlysende årsager oftest ikke forekommer i forstyrrede områder, hvad enten forstyrrelserne skyldes modelflyvning eller andre menneskelige aktiviteter, vil deres reaktioner på forstyrrelser derfor ikke afsløres ved undersøgelser i sådanne områder. Derfor er det helt centrale spørgsmål, om fuglelivet i Langstrup Mose har ændret sig i den periode, hvor NFK har været aktiv i området, og om disse ændringer med rimelighed kan relateres til modelflyvningen. Det ret sparsomme materiale fra området tyder ikke på, at områdets fugleliv har gennemgået sådanne væsentlige ændringer. Vigtigste undtagelse i det generelle billede er viben, hvis tilbagegang som nævnt højst sandsynligt skal tilskrives andre årsager end NFKs aktiviteter. Det samlede forstyrrelsesbillede i Langstrup Mose er kompliceret med en lang række aktiviteter af meget forskellig karakter og med en samlet set meget markant forstyrrelsesintensitet. Foruden NFK er to jagtforeninger aktive i området, der er desuden en hundetræningsbane, og også for en række forskellige naturbrugere er mosen et populært udflugtsmål. Ved 19 ud af 21 (90 %) besøg blev konstateret en eller anden form for betydende forstyrrelse i området. Det er derfor yderst vanskeligt at isolere flyveklubbens aktiviteter fra de øvrige påvirkninger, men det er givet, at en så markant aktivitet, som den flyveklubben står for, bidrager til det samlede forstyrrelsesbillede. Men det centrale spørgsmål er, hvordan fuglelivet ville udvikle sig alt andet lige, dvs. såfremt flyveklubben blev nedlagt, mens jagtforeningernes skydeøvelser, hundetræningen og de øvrige forstyrrende rekreative aktiviteter samt den eksisterende uhensigtsmæssige drift af arealerne fortsatte uhindret. Selvom mindre forskydninger i fuglebestandene ikke kan udelukkes, vil en realistisk vurdering være, at en afvikling af NFKs aktiviteter ikke sig selv vil være tilstrækkelig til, at Langstrup Mose udvikler sig til en lokalitet af stor betydning for f.eks. ynglende vandfugle. De lavtliggende og ekstensivt udnyttede lavbundsarealer i Langstrup Mose rummer imidlertid et stort potentiale for naturgenopretning. Såfremt der etableres et egentligt vådområde med åbent vandspejl i de lavest liggende dele af Langstrup Mose, er det højst sandsynligt, at en række forstyrrelsesfølsomme fuglearter vil indfinde sig. I så fald vil situationen være en anden end i dag med mulighed for store konflikter med det stedlige fugleliv, såfremt flyveklubben og de øvrige forstyrrende aktiviteter i Langstrup Mose ikke indtænkes i de mere langsigtede planer for området. Derfor bør NFKs og de øvrige mosebrugeres tilstedeværelse og brug af arealerne i Langstrup Mose også vurderes i lyset af sådanne planer og mere langsigtede perspektiver. December

5 2 Baggrund Langstrup Mose ligger i Nordsjælland i Fredensborg Kommune 4 kilometer vest for Nivå by mellem landsbyerne Vejenbrød og Langstrup. Siden 1992 har Nordsjællands Fjernstyringsklub (NFK) afviklet deres aktiviteter på en flyveplads i mosen. De første år anvendtes kun svævefly, og siden 2003 er også foretaget motorflyvning. Fredensborg Kommune gav den 29. oktober 2007 en tidsbegrænset landzonetilladelse efter planlovens 35 til, at NFK kunne foretage flyvninger med modelfly med brændstofmotorer i mosen. Baggrunden for denne rapport er bl.a., at Danmarks Naturfredningsforening og en beboer i lokalområdet har klaget over denne tilladelse til Naturklagenævnet. I en afgørelse fra Naturklagenævnet af 25. april 2008 stadfæster Naturklagenævnet Fredensborg kommunes afgørelse om forlængelse af flyveperioden, dog med den ændring, at perioden fastsættes til 2 år regnet fra 25. april 2008, og at en evaluering af flyvningens betydning for mosens fugleliv skal foreligge inden den 31. december Foruden de aktiviteter, som Nordsjællands Fjernstyringsklub står for, anvendes Langstrup Mose til en række andre rekreative formål. Karlebo Sogns Jagtforening har haft flugtskydnings baner og hundetræning i mosen fra begyndelsen af 1970erne, og Skov- og Naturstyrelsens vildtkonsulenter gennemfører jagtprøver i området. Også Asminderød Grønholdt Jagtforening råder over arealer i mosen. Desuden anvender folk fra omegnen mosen til bl.a. naturvandringer, hundeluftning og ridning. Med sine bynære beliggenhed og rige fugleliv, er mosen blevet et populært besøgsmål for især fugleinteresserede. Formålet med denne rapport er at belyse, hvilken indflydelse flyveklubbens brug af området har og har haft på fuglelivet i Langstrup Mose i den periode, hvor klubben har været aktiv i mosen. Det primære formål med rapporten har dermed ikke været at tage stilling til flyvningsaktiviteterne som sådan eller at sammenligne betydningen af disse med de mange andre aktiviteter, der finder sted i området. Da modelflyene kun er en del af det samlede forstyrrelsesbillede, adresseres dog også enkelte andre forhold i relevant omfang. Opgaven har omfattet 3 delkomponenter: Status over eksisterende og tidligere fugleliv samt overblik over omfanget og karakteren af flyvningsaktiviteterne. Basis har været eksisterende ældre fugledata fra projektområdet, nye feltregistreringer indsamlet gennem slutningen af 2008 og det meste af 2009 samt en sammenstilling af oplysningerne fra NFKs logbøger. Sammenstilling af de vigtigste erfaringer fra relevante problemstillinger vedrørende fugleliv, fly, modelfly og forstyrrelser generelt fra Danmark og udland. Konsekvensvurdering. På baggrund af ældre data, nye feltregistreringer og erfaringer fra lignende problemstillinger i Danmark og udland vurderes de eksisterende aktiviteters indvirkning på det stedlige fugleliv. NFK takkes for velvilligt at have bidraget til udarbejdelse af rapporten ved bl.a. at stille logbøger og andre nødvendige materialer til rådighed for arbejdet. December

6 3 Eksisterende forhold i projektområdet 3.1 Beliggenhed og beskrivelse Langstrup Mose og den vest for liggende Lønholt Mose ligger i Nordsjælland ca. 4 kilometer vest for Nivå by. Moserne ligger i en stor lavning, der engang rummede den inderste del af den gamle Nivå Fjord (Figur 1). Moserne er omgivet af op til 30 meter høje morænebakker. Lag med hjertemuslinger viser, at de lavere dele af området i stenalderen var dækket af Lithorina-havet og stod i forbindelse med Øresund gennem en smalt sund i den nuværende Nivådal. Tilsammen udgør Langstrup og Lønholt Mose et areal på omkring 300 hektar. Overfladen falder fra 8 meter i områdets nordlige del ved Langstrup til ca. kote 2,5 mod syd langs Nivå. Trods navnet er Langstrup Mose ikke et egentligt vådområde men en ekstensivt udnyttet lavbundsareal næsten uden åbne vandsamlinger, dog findes bl.a. ved motorvejen mod øst og umiddelbart syd for Langstrup enkelte vandhuller. Lavbundsområdet er et af de største i Nordsjælland. Moserne afvandes af Nivå med to nordlige tilløb, Langstrup Å og Dageløkke Å. Nivå har sit udløb i Nivåbugten (Øresund) ca. 4 kilometer længere mod øst. Hele området er inddelt i en række langstrakte parceller, der mod syd er adskilt af en række nord-sydgående kanaler anlagt med henblik på at afvande arealerne til de nævnte vandløb. Længere mod nord afvandes mosen af en række grøfter, der overvejende forløber øst-vest. Grøfterne er allerede vist på kort fra Området omkring NFKs flyveplads i den sydlige del af mosekomplekset er præget af ekstensivt udnyttede græsarealer, hvoraf hovedparten ligger uudnyttede hen og enkelte er underlagt høslæt. I Lønholt Mose mod vest var enkelte arealer i 2009 desuden underlagt kreaturafgræsning. Nord for flyvepladsen findes flere dyrkede arealer, vildtremiser og småbiotoper samt, på fugtige steder, en vis opvækst af tagrør og pilekrat. Figur 1: Langstrup og Lønholt Moser vest for Nivå by i Nordsjælland. December

7 Figur 2: Den sydlige del af Langstrup Mose (luftfoto fra 2008) med flyvepladsens græsplæne indtegnet. Klubhus og P-plads anes i øverste venstre hjørne af den røde firkant. Selve det område, hvor NFK foretager sine flyvninger, er en helt plan intensivt slået græsplæne, hvorpå det er muligt at starte og lande klubbens modelfly. Da hovedparten af de øvrige græsarealer i mosen ligger ubenyttede hen eller højst slås én gang årligt, adskiller flyvepladsen sig dermed markant fra mosens øvrige naturtyper. Slåede græsarealer findes dog også umiddelbart nord for flyvepladsen og på hundetræningsområdet tilstødende motorvejen mod vest. I tilknytning til flyvepladsen er anlagt en lille P-plads og opstillet en skurvogn, der tjener som base for klubbens aktiviteter (Figur 2 og foto nedenfor). NFKs flyveplads og klubhus set fra vendepladsen ved Vejenbrødvej (Foto: E.M. Jacobsen). December

8 3.2 Beskyttelsesforhold Figur 3: Arealer i Langstrup og Lønholt Moser, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser ( 3). Langstrup Mose er ikke underlagt en egentlig landskabsfredning, men flere arealer i området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser (Figur 3). De nærmeste fredede arealer ligger øst for Helsingør motorvejen og syd for Nivå. Disse arealer er en del af de store sammenhængende fredninger omkring Nivå, Usserød Ådal og strandvejen langs Øresund. I regionplan 2005 er Langstrup Mose udpeget som et vigtigt område for landskab, natur og kulturværdier samt som en spredningskorridor og et værdifuldt landskab, der i videst muligt omfang skal beskyttes og gøres tilgængeligt. For visse arealer gælder desuden retningslinier for lavbundsarealer, hvor der bl.a. skal sikres mulighed for genopretning af natur. I det tidligere Frederiksborg Amts Nivå Delområdeplan er området foreslået som indsatsområde for naturgenopretning, og også i oplæg til Kommuneplan for Fredensborg Kommune adresseres muligheden for naturgenopretning. Dele af området er desuden udlagt som Tilsagnsarealer der pr. 1. januar 2009 var omfattet af tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. 3.3 Fugleliv Oplysninger om ynglende og rastende fugle i Langstrup Mose er indsamlet i forbindelse med Dansk Ornitologisk Forenings større lokalitetsregistreringsprojekter (Dybbro & Boeg 1982, Grell 1998, Vikstrøm et al. 1999). De seneste ca. 5 år er desuden indtastet en lang række fugleobservationer i den internet baserede fugledatabase DOFbasen (www.dofbasen.dk). I november 2009 var i alt registreret 143 forskellige fuglearter i området fordelt på mere end 3600 observationer, heriblandt også en række på landsplan sjældne eller fåtallige arter som hvid stork, enkeltbekkasin, mosehornugle, kongeørn, vandrefalk og flodsanger. December

9 3.3.1 Ynglefugle Langstrup Mose rummer et varieret fugleliv karakteristisk for mere eller mindre tilgroningsprægede og mosaikagtige lavbundsarealer. Mosen rummer ikke egentlige sjældenheder og er, på grund af de meget få egentlige vådområder, fattig på ynglende vandfugle (Tabel 1, Bilag 2). Efter kriterier udarbejdet af dansk Ornitologisk Forening er Langstrup Mose en ynglefuglelokalitet i kategori IV, der er den laveste af de 4 kategorier, som systemet benytter. Selve flyvepladsen er som nævnt intensivt slået græsplæne helt uden ynglefugle. På arealerne umiddelbart tilstødende flyvepladsen blev i 2009 fundet en række almindelige arter af ynglende småfugle, herunder tornsanger, gulspurv, rørspurv og sanglærke. Desuden ynglede i 2009 den på landsplan fåtallige græshoppesanger med op til 5 par, hvilket er en pæn bestand efter danske forhold, samt muligvis bynkefugl (0-1 par). Et par tårnfalke ynglede i 2009 i en redekasse opsat i en højspændingsmast ca. 300 meter fra flyvepladsen, og 1-2 par musvåger ynglede i områdets træplantninger. Tabel 1: Et udvalg af ynglende fugle (antal ynglepar) i Langstrup Mose Kun data fra egentlige ynglefugletællinger er inddraget, og for småfuglenes vedkommende er kun et repræsentativt udvalg medtaget. Se også ynglefugledata i bilag 2 (DOFbasen, Dybbro & Boeg 1982, Danmarks Naturfredningsforening 1989, Vikstrøm et al. 1999). 1 Uden ynglesucces Gråstrubet lappedykker Grågås 1 Gravand 0-1 Gråand Rørhøg 0-1 Duehøg 0-1 Musvåge Tårnfalk Grønbenet rørhøne 2 2 Blishøne Vandrikse 1 Vibe Skovsneppe 0-1 Gøg Natugle 1 Skovhornugle 1 Sanglærke 14 7 Nattergal Bynkefugl Sjagger Munk Græshoppesanger Sivsanger 1 Kærsanger Rørsanger Gulbug 2 1 Tornsanger Løvsanger 15 Broget fluesnapper 1 Gulspurv Rørspurv December

10 3.3.2 Rastende fugle Beliggenheden tæt på en af de store trækruter kombineret med de udstrakte og ekstensivt udnyttede lavbundsarealer gør Langstrup Mose til et af egnens bedste steder at observere rovfugle. De udstrakte arealer med halvhøjt græs rummer givetvis mange gnavere og byder dermed de fouragerende rovfugle nærmest ideelle vilkår. Listen med rovfugle omfatter 16 arter, heriblandt på landsplan sjældne arter som rød glente, havørn, hedehøg, kongeørn, dværgfalk, lærkefalk og vandrefalk. Ud af de 16 registrerede arter har mindst 12 arter anvendt området til fouragering eller til hvil. Den mest almindelige rastende rovfugl i mosen er musvåge med op til 29 rastende fugle på én gang i den periode, hvorfra der foreligger oplysninger. Desuden skal fremhæves fjeldvåge, der ses årligt i antal på op til 5 rastende fugle ad gangen (Bilag 3). Arter, herunder vibe, hættemåge, ringdue og forskellige arter af kragefugle raster på områdets marker og på flyvepladsen, og i områdets levende hegn og småbiotoper ses efterår og vinter ofte store flokke af sjaggere, vindrosler og stære. Af optegnelser fra Danmarks Naturfredningsforening og observationer i DOFbasen fremgår, at der enkelte år med høj forårs- og vintervandstand kan raste en del arter af ande- og vadefugle i området, men deres antal synes at variere meget fra år til afhængigt af de aktuelle vandforhold. Efter kriterier udarbejdet af Dansk Ornitologisk Forening er Langstrup Mose en rastefuglelokalitet i kategori III i et system, hvor I er den højeste og IV den laveste værdi som rastefuglelokalitet. Se bilag 3 for en mere detaljeret oversigt over alle registrerede rastefugle i Langstrup Mose). Musvåge i Langstrup Mose Arten er den mest almindelige rastende rovfugl i området (Foto: E.M. Jacobsen). December

11 3.3.3 Nordsjællands Fjernstyringsklub Nordsjællands Fjernstyrings Klub (NFK) blev dannet i 1968, og rummer i dag ca. 100 medlemmer, der dyrker deres interesse på alle niveauer, fra begyndere til meget erfarne piloter med flere mesterskaber bag sig. I klubben flyves med såvel motorfly (benzin & el), svævefly og helikoptere fra flyvepladsen i Langstrup Mose. Turbine (jet) må dog ikke flyve fra pladsen. Om vinteren flyves der også indendørs en gang om ugen i Langebjerghallen i Humlebæk. Ifølge den gældende tilladelse må der kun flyves med to motoriserede fly ad gangen, og flyene skal holde sig indenfor en afstand af 300 meter fra modelflyvebanens centrum. Der flyves overordnet set med 3 forskellige flytyper: 1) Motorfly, dvs. fastvingede fly med el-motor eller forbrændingsmotor, 2) Svævefly, dvs. fastvingede fly for termikflyvning, evt. forsynet med el-motor samt 3) Helikopter, dvs. fly med rotorblade, der drives af el-motor eller forbrændingsmotor. Alle fly med motor skal støjmåles jævnfør klubbens støjmåleblad og må maksimalt have et lydniveau på 91 dba på 3 meters afstand, svarende til 80 dba på 10 meters afstand. Dette gælder hverdage indtil kl , samt lørdag indtil kl Efter kl på hverdage, efter kl om lørdagen, og på søn- og helligdage, må lydniveauet ikke overstige 88 dba på 3 meters afstand eller 77 dba på 10 meter. Uddybende regler fremgår af klubbens støjmåleblad. Motorfly med el-motor, og under 1500 gram, skal overholde en støjgrænse på mindst 6 dba under ovennævnte grænseværdier for at opnå tilladelse til at flyve efter svæveflyvetider. Er en svævemodel forsynet med el-motor, skal de høje støjgrænser overholdes. Flyvetider: Motorfly: Mandag fra kl til Tirsdag fra kl til Torsdag fra kl til Lørdag fra kl til I vinterperioden fra kl til Søndag fra kl til I vinterperioden fra kl til Større modeller må først flyve fra kl , lørdag og søndag. Motorfly med el-motor, op til max gram, kan flyve alle dage. Helikopter: Mandag fra kl til Tirsdag fra kl til Torsdag, lørdag og søndag, er flyvetiderne som for motorfly. Svævefly: Der må flyves med svævefly, alle ugens dage, fra solopgang til solnedgang. Ved ankomst skal man som pilot udfylde en logbog med navn, model m.m. Af denne fremgår, at hovedparten af aktiviteterne er koncentreret i perioden april-september (Tabel 2, Figur 4). Al flyvning med motorfly og helikoptere skal ske fra standpladserne mod vest (Figur 5). For detaljer i regler for flyvning m.m. henvises til bilag 4. December

12 Tabel 2: Flyvestatistik for de seneste 3 sæsoner fordelt på såvel antallet af piloter som antallet af dage med aktivitet de enkelte måneder Gennemsnit Måned Sum af Antal piloter Sum af Dage med aktivitet Sum af Antal piloter Sum af Dage med aktivitet Sum af Antal piloter Sum af Dage med aktivitet Sum af Antal piloter Sum af Dage med aktivitet Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Hovedtotal Flyveplads lukket februar-april 2008, mens NFK afventede Naturklagenævnets beslutning om ikke at give DNs klage opsættende virkning med hensyn til at flyve fra pladsen. 2 NFK Cup juni og F5B Stævne den 15. august: Antal piloter arbitrært angivet til 25 per dag, da statistikken ikke omfattede data for disse dage med større arrangementer. 3 Dækker kun til og med 14. november 2009, og 2009 indgår derfor ikke i gennemsnittet. 4 Tal for december 2009 ikke tilgængelige ved rapportens afslutning, og 2009 indgår derfor ikke i gennemsnittet. Figur 4: Flyvestatitik vist som et gennemsnit af med de kommentarer, der er knyttet til Tabel 2 ovenfor. Aktiviteten er størst i perioden april-september, lavest i december-februar. December

13 Figur 5: Flyvepladsen vist med rødt. Den lille hvide firkant angiver piloternes omtrentlige standplads under flyvning. Den hvide stiplede linie angiver den typiske flyvebane med modelfly med forbrændingsmotorer. Skydeklubberne ejes af Asminderød Grønholdt Jagtforening (mod øst) og Karlebo Sogns Jagtforening (mod vest). Standpladsen på den vestlige del af flyvepladsen, her under stævnet NFK Cup 2007 (Foto: Lars Holte). Aktivitetsniveauet på flyvepladsen er selvsagt meget vejrafhængigt. På dage med kraftig blæst flyves stort set ikke. På hverdage med godt flyvevejr (klart med let vind) ankommer piloterne oftest sidst på eftermiddagen og bliver typisk i området et par timer. Ekstra megen aktivitet forekommer i forbindelse med weekender, helligdage, ferieperioder eller i forbindelse med de stævner eller andre arrangementer, flyveklubben afholder flere gange årligt. December

14 4 Metode 4.1 Forudsætninger og begrænsninger Undersøgelsernes formål var at belyse, i hvilket omfang og hvordan aktiviteterne på flyvepladsen indvirker på det stedlige fugleliv i Langstrup Mose, det gælder såvel ynglende som rastende fugle. Da det ikke har været praktisk muligt at sammenholde situationen i Langstrup Mose med et 100 % sammenligneligt referenceområde uden modelflyvning, har det været nødvendigt at belyse problemstillingen mere indirekte: 4.2 Feltundersøgelser Sammenligninger af før- og efter situationen (før og efter flyveklubben) baseret på eksisterende data for ynglende og rastende fugle. En vurdering af det eksisterende fuglelivs sammensætning i forhold til det fugleliv, man alt andet lige ville forvente på en sådan lokalitet. Feltregistreringer på sammenlignelige dage med og uden flyvning. Visuelle observationer af, hvordan fuglene reagerer på flyvning i området. Publicerede erfaringer fra tilsvarende problemstillinger i Danmark og udland. Der er i perioden september 2008 til november 2009 foretaget 21 besøg i Langstrup Mose med henblik på at foretage forskellige former for fugleregistreringer (Tabel 3). Alle optællinger blev foretaget under rimelige vejrforhold og både weekender og på hverdage. Det har ikke på forhånd været muligt at planlægge besøgene efter flyvningsaktiviteten, da denne, bortset fra på dagene med de store stævner, ikke på forhånd har kunnet forudsiges. Projektområdet er afgrænset ud fra, hvad det rent praktisk har været muligt at overskue fra Vejenbrødvej og vejen vest for flyvepladsen og syd om Karlebo Sogns Jagtforening og udfra et ønske om en nogenlunde ensartet habitat sammensætning (Figur 6). Figur 6: Omtrentlig afgrænsning af område for månedlige observationer af ynglende og rastende fugle. December

15 Tabel 3: Logbog over de enkelte dage med observationer. Grå raster: Dage med flyvning. Dato Aktivitet Bemærkning Månedstælling Flyvning Månedstælling Flyvning Månedstælling Enkelte biler og fodgængere. Ingen flyvning Månedstælling Ingen flyvning Månedstælling; kortlægning af potentielle yngleområder for vibe Månedstælling; Månedstælling + kortlægning Månedstælling + kortlægning Månedstælling, viberegistrering og kortlægning Månedstælling + kortlægning Flyvning dog kun én pilot. Til gengæld en del fuglekiggere/fotografer m.m. og trafik (5-6 biler) ad markvejen fra Langstrup. 3 ornitologer, der ankommer i bil. 1 fodgænger i krattet nord for flyvepladsen skræmmer måger væk fra flyvepladsen. Fodgænger med 2 løse hunde, der løber rundt på engene nord for Vejenbrødvej og syd for flyvepladsen. Ingen flyvning. Aktivitet i Asminderød Grønholdt Jagtforening, 3 cyklister, 2 hundeluftere med i alt 3 løse hunde. Ingen flyvning. Flyvning. Megen aktivitet. På et tidspunkt kortvarigt 3 fly i luften; 8 biler på P-pladsen. Desuden 2 cyklister, hundelufter og fodgænger. Enkelte biler og fodgængere. Ingen flyvning Flyvning, 10 biler parkeret; 2 fly i luften det meste af tiden. Fly helt nede ved Vejenbrødvej Månedstælling og viberegistrering Enkelte biler og fodgængere. Ingen flyvning Viberegistrering Detaljeret kortlægning af ynglefugle via faste transekter i projektområdet. Detaljeret kortlægning af ynglefugle via faste transekter i projektområdet (før start på dagens aktiviteter) Månedstælling Ingen flyvning Månedstælling Ingen flyvning Månedstælling Månedstælling + kortlægning Månedstælling + kortlægning Månedstælling + kortlægning Jagtøvelser og hundetræning. Intensiv forstyrrelse, lejlighedsvis flyvning med helikopter. Før NFK Cup Ingen flyvning under tælling. NFK Cup 2009 afsluttes. Ingen flyvning under tælling. Skydeøvelser i Asminderød Grønholdt Jagtforening. Ingen flyvning. Massiv forstyrrelse fra flyveplads og jagtforening. Helikopterflyvning og intensiv skydning fra jagtforening. Pause af og til i flyvning, men skud uden ophør med få sekunders mellemrum. Kun kortvarig (< 30 min.) flyvning med elektrisk lydløst fly. Cyklist, kondiløber og skydning fra Asminderød Grønholdt Jagtforening. Flyvning. 6 biler parkeret, 2 fly i luften det meste af tiden, skydning fra Asminderød Grønholdt Jagtforening, 2 løse hunde ved Karlebo Sogns Jagtforening. Meget højt forstyrrelsesniveau Månedstælling Enkelte biler og fodgængere. Ingen flyvning Månedlige observationer af ynglende og rastende fugle Fra en fast observationspost (vendepladsen ved Vejenbrødvej) med gode oversigtsforhold er mindst én gang om måneden (juni dog undtaget, se ) foretaget 2 timers observationer suppleret med observationer fra vejen vest for flyvepladsen og syd for Karlebo Sogns Jagtforening. Alle arter, der udviste tilknytning til undersøgelsesområdet ved fast ophold eller ved aktiv fouragering, blev registreret. December

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Plads- og Flyveregler

Plads- og Flyveregler Plads- og Flyveregler 1. Definitioner Motorfly: Fastvingede fly med el-motor eller forbrændingsmotor. Svævefly: Fastvingede fly for termikflyvning, og evt. forsynet med el-motor. Helikopter: Fly med rotorblade,

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER LANDSDÆKKENDE OPTÆLLINGER AF VANDFUGLE I DANMARK Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl Historisk overblik: Landsdækkende optællinger af vandfugle i Danmark 1965-74 (5 tællinger)

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade i Halkær Ådal syd for Vegger den 8. oktober 2008 kl. 11.15. Af Brian Nilsson Indhold Forsiden 1 Indhold 2 Forord 2 Observationerne,

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser Ynglende fugle 2014 Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser (Fuglebeskyttelsesområderne 103 og 104) Rapport fra Orbicon A/S til Roskilde og Solrød Kommuner Rekvirent Roskilde og Solrød Kommuner, Morten

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6. Af +HQQLQJ(WWUXS0RUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG0 OOHU-HQVHQ

6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6. Af +HQQLQJ(WWUXS0RUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG0 OOHU-HQVHQ 6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJ YHG %UDEUDQG6 Af +HQQLQJ(WWUXSRUWHQ-HQULFK+DQVHQ6WHSKDQ6NDDUXS/XQG 6YHQG OOHU-HQVHQ 6WDQGDUGLVHUHWULQJP UNQLQJYHG%UDEUDQG6. Ved Brabrand Sø har Danmarks Ringmærkerforening i

Læs mere

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl Emner der kan stilles spørgsmål i til den skriftlige jagtprøve: 1. Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi Følgende arter skal kunne artsbestemmes på baggrund af et billede, der viser arten i den

Læs mere

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater AARHUS UNIVERSITET 1.februar 2010 DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater Stefan Pihl, Karsten Laursen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Hvordan

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Ole Roland Therkildsen, Signe May Andersen, Preben Clausen, Thomas Bregnballe, Karsten Laursen & Jonas Teilmann http://dce.au.dk/ Baggrund Naturstyrelsen skal

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 3422 hektar Området ligger i den sydøstlige del af Sønderjylland, og udgøres

Læs mere

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Rapport til Københavns Kommune Udarbejdet af Lars Maltha Rasmussen September 2017 Datablad Titel: Damhussøen og Damhusengen, Fugle og forvaltning 2017

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. juni 2014 Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen Page 1 of 5 Ulvshale - Nyord Landskabet På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord. Landskabet er karakteristisk ved strandenge og rørsumpe, som danner overgang til

Læs mere

Natura 2000 Konsekvensvurdering. Natura 2000 område 65, Nissum Fjord Side 1

Natura 2000 Konsekvensvurdering. Natura 2000 område 65, Nissum Fjord Side 1 Side 1 Holstebro Kommune Bilag Natura 2000 Konsekvensvurdering. Rammeområde nr. 34.T.16 og to mulige vindmølleområder i Thorsminde September 2014 Udgivelsesdato : 15. september 2014 Projekt : 30.8624.01

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013

Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013 Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013 Biomedia Rapport til Københavns Kommune Udarbejdet af Lars Maltha Rasmussen og Anders N. Michaelsen Antal sider: 45 December 2013 Datablad Titel: Fugle, padder

Læs mere

Efterårets rovfugletræk

Efterårets rovfugletræk Efterårets rovfugletræk En af de store årlige og spektakulære ornitologiske begivenheder er rovfuglenes efterårstræk, når tusindvis af våger, spurvehøge, kærhøge, glenter mm. på deres træk fra deres yngleområder

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2016

Ynglefuglene på Tipperne 2016 Ynglefuglene på Tipperne 2016 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. august 2016 Ole Thorup 1 & Thomas Bregnballe 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent: Styrelsen

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Nibe og Gjøl. Vildtreservat

Nibe og Gjøl. Vildtreservat Nibe og Gjøl Bredninger Vildtreservat Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Nibe og Gjøl Bredninger Bredningerne i den østlige del af Limfjorden er karakteristisk ved de lavvandede grunde og øer. På

Læs mere

Hov Vig Vildtreservat

Hov Vig Vildtreservat Hov Vig Vildtreservat Jagttegnsmidler 2012 Naturstyrelsen, Vestsjælland, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. vsj@nst.dk 1 Hov Vig`s historie Hov Vig blev inddæmmet i 1870 året efter inddæmningen af Ringholm

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007. Af Peter Søgaard Jørgensen

Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007. Af Peter Søgaard Jørgensen Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007 Af Peter Søgaard Jørgensen Constand Effort Site (CES) projektet fik trods sin lange historie i flere europæiske lande først sin start i Danmark i 2004

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø Titel: Natura 2000-plejeplan for

Læs mere

Rørhøg Circus aeruginosus Art Census-område undersøgelse for Stigsnæs, Sydvestsjælland 1992 til 2009

Rørhøg Circus aeruginosus Art Census-område undersøgelse for Stigsnæs, Sydvestsjælland 1992 til 2009 09-013 RØRHØG CIRCUS AERUGINOSUS MARSH HARRIER ROHRWEIHE Rørhøg Circus aeruginosus Art Census-område undersøgelse for Stigsnæs, Sydvestsjælland 1992 til 2009 af Benth Micho Møller Indledning. Census-undersøgelse

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Rekvirent Rådgiver Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner v/troels Karlog, Morten Vincents & Søren

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Frederikssund Kommune Orbicon A/S Torvet 2 Ringstedvej 20 3600 Frederikssund 4000 Roskilde Tlf. 47 35 10 00

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 15. oktober 2012 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Øvrige fugle 1. Hønsefugle Fasanfugle 2. Spurvefugle 3. Duer 4. Rovfugle 5. Ugler Fasanfugle Agerhøne Fasan Agerhøne Kendetegn: Hannens vingedækfjer

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning.

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. 1 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Kystzoneøkologi. Marts 2000 Forfatter:

Læs mere