Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009"

Transkript

1 Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Rekvirent Rådgiver Fredensborg Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Egevangen 3B 4000 Roskilde 2980 Kokkedal Telefon Fax Telefon Sag nr Udarbejdet af Erik M. Jacobsen Kvalitetssikring Flemming Pagh Jensen Godkendt af Per Møller-Jensen Revisionsnr. 01 Att.: Lene Brøndal Udgivet December 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning Baggrund Eksisterende forhold i projektområdet Beliggenhed og beskrivelse Beskyttelsesforhold Fugleliv Ynglefugle Rastende fugle Nordsjællands Fjernstyringsklub Metode Forudsætninger og begrænsninger Feltundersøgelser Månedlige observationer af ynglende og rastende fugle Ynglende viber Ynglefugle før og efter Eksisterende data Resultater Månedlige observationer af ynglende og rastende fugle Ynglende viber Ynglefuglefugleregistreringer før og efter Eksisterende data Diskussion Fugle og forstyrrelser Fugle og flyvemaskiner Fugle og modelfly Ynglende fugle i Langstrup Mose Eksisterende data Feltundersøgelser Rastende fugle i Langstrup Mose Eksisterende data Feltundersøgelser Konklusioner Referencer Bilag 1: Bearbejdede udtræk fra DOFbasen: Alle arter og observationstyper Bilag 2: Bearbejdede udtræk fra DOFbasen: Ynglefugle Bilag 3: Bearbejdede udtræk fra DOFbasen: Rastende fugle Bilag 4: Oversigt over alle registreringer fra månedstællinger Bilag 5: Plads- og Flyveregler NFK Forsidefotos: Øverst til venstre og nederst til højre: Tårnfalk og fjeldvåge (Axel Mortensen) Øverste til højre: NFK Cup 2007 (Lars Holte) Nederst til venstre: Vibe (Erik M. Jacobsen) December

3 1 Sammenfatning Siden 1992 har Nordsjællands Fjernstyringsklub (NFK) afviklet deres aktiviteter på en flyveplads i Langstrup Mose i det nordlige Sjælland. Den 29. oktober 2007 gav Fredensborg Kommune klubben en tidsbegrænset landzonetilladelse efter planlovens 35 til at foretage flyvninger med modelfly med brændstofmotorer i mosen. Baggrunden for denne rapport er bl.a., at Danmarks Naturfredningsforening har klaget til Naturklagenævnet over denne tilladelse. I en afgørelse fra Naturklagenævnet af 25. april 2008 stadfæster Naturklagenævnet Fredensborg kommunes afgørelse om forlængelse af flyveperioden, dog med den ændring, at perioden fastsættes til 2 år regnet fra 25. april 2008, og at en evaluering af flyvningens betydning for mosens fugleliv skal foreligge inden den 31. december I denne rapport vurderes betydningen af NFKs aktiviteter på det stedlige fugleliv, og der drages sammenligninger mellem mosens eksisterende og tidligere fugleliv baseret på eksisterende fugledata og nyere feltregistreringer. Rapporten rummer desuden en sammenstilling af de vigtigste erfaringer fra relevante problemstillinger vedrørende fugleliv, fly, modelfly og forstyrrelser generelt fra Danmark og udland. Projektets formål har været at belyse, i hvilket omfang og hvordan aktiviteterne på flyvepladsen indvirker på det stedlige fugleliv i Langstrup Mose, det gælder såvel ynglende som rastende fugle. Da det ikke har været praktisk muligt at sammenholde situationen i Langstrup Mose med et 100 % sammenligneligt referenceområde uden modelflyvning, er problemstillingen belyst mere indirekte ved: 1) Sammenligninger af fuglelivet før og efter flyveklubben. 2) Vurdering af det eksisterende fugleliv i forhold til det forventede. 3) Feltregistreringer på så vidt muligt sammenlignelige dage med og uden flyvning. 4) Visuelle observationer af, hvordan fuglene reagerer på flyvning i området. 5) Publicerede erfaringer fra tilsvarende problemstillinger i Danmark og udland. I perioden september november 2009 blev gennemført i alt 21 feltbesøg på dage med og uden modelflyvning med henblik på at vurdere, om antal og fordeling af fugle i området kunne relateres til aktiviteten på flyvepladsen. Desuden blev foretaget en kortlægning områdets ynglende viber med henblik at vurdere, om fuglenes fordeling og de enkelte pars ynglesucces kunne relateres til modelflyvepladsen og de aktiviteter, der finder sted her. Endeligt blev foretaget en optælling af ynglende fugle før og efter en af årets store stævnedage med meget høj flyvningsaktivitet. I hele det undersøgte område blev fundet 6 par ynglende viber. Heraf ynglede 4 par viber med succes, men ingen i selve Langstrup Mose. Det vurderes, at grunden til den manglende ynglesucces primært skyldes andre forhold end NFKs bidrag til det samlede forstyrrelsesbillede. Med en mere vibevenlig drift af arealerne er det sandsynligt, at konflikter mellem modelflyvning og lokalt ynglende viber kan opstå. En før-og-efter tælling af ynglende fugle i forbindelse med en af klubbens større arrangementer viste ingen nævneværdig forskel mellem de to dage. Mulige årsager til dette diskuteres i rapporten. Langstrup Mose er, på trods af flyveklubbens og de øvrige mosebrugeres tilstedeværelse, en vigtig lokalitet for rastende og fouragerende rovfugle. Observationer og kortlægninger fra forår og efterår 2009 tyder på, at rastende og fouragerende rovfugle i perioder med intensiv aktivitet, herunder også flyvning, flytter deres fouragering fra området omkring flyvepladsen til arealer i randområderne, men at de ikke synes at forlade Lønholt-Langstrup mosekomplekset helt. December

4 Med det forbehold, at der her er tale om et øjebliksbillede ét år, synes flyvningen i sig selv at være tilstrækkelig til, at visse arter midlertidigt foretrækker at fouragere i passende afstand af flyvepladsen. På bestandsniveau er betydningen af dette næppe nævneværdig, men der er dog her tale om en umiddelbar og synlig påvirkning af det stedlige fugleliv. I 5 tilfælde (8 fugle) sås desuden akutte undvigemanøvrer, men et utal af lignende situationer sås i forbindelse med færdsel, løse hunde, skud m.m. Man ved fra andre lande, at flytrafik, herunder også modelflyvning fra uheldigt placerede modelflyvepladser, kan have en negativ betydning for især ynglende vandfugle. I tilfældet Langstrup Mose og modelflyvning er den væsentligste forskel fra hovedparten af de refererede undersøgelser, at mosen ikke rummer væsentlige bestande af ynglende og kun relativt sjældent større mængder af rastende vandfugle. Da særligt følsomme fuglearter af indlysende årsager oftest ikke forekommer i forstyrrede områder, hvad enten forstyrrelserne skyldes modelflyvning eller andre menneskelige aktiviteter, vil deres reaktioner på forstyrrelser derfor ikke afsløres ved undersøgelser i sådanne områder. Derfor er det helt centrale spørgsmål, om fuglelivet i Langstrup Mose har ændret sig i den periode, hvor NFK har været aktiv i området, og om disse ændringer med rimelighed kan relateres til modelflyvningen. Det ret sparsomme materiale fra området tyder ikke på, at områdets fugleliv har gennemgået sådanne væsentlige ændringer. Vigtigste undtagelse i det generelle billede er viben, hvis tilbagegang som nævnt højst sandsynligt skal tilskrives andre årsager end NFKs aktiviteter. Det samlede forstyrrelsesbillede i Langstrup Mose er kompliceret med en lang række aktiviteter af meget forskellig karakter og med en samlet set meget markant forstyrrelsesintensitet. Foruden NFK er to jagtforeninger aktive i området, der er desuden en hundetræningsbane, og også for en række forskellige naturbrugere er mosen et populært udflugtsmål. Ved 19 ud af 21 (90 %) besøg blev konstateret en eller anden form for betydende forstyrrelse i området. Det er derfor yderst vanskeligt at isolere flyveklubbens aktiviteter fra de øvrige påvirkninger, men det er givet, at en så markant aktivitet, som den flyveklubben står for, bidrager til det samlede forstyrrelsesbillede. Men det centrale spørgsmål er, hvordan fuglelivet ville udvikle sig alt andet lige, dvs. såfremt flyveklubben blev nedlagt, mens jagtforeningernes skydeøvelser, hundetræningen og de øvrige forstyrrende rekreative aktiviteter samt den eksisterende uhensigtsmæssige drift af arealerne fortsatte uhindret. Selvom mindre forskydninger i fuglebestandene ikke kan udelukkes, vil en realistisk vurdering være, at en afvikling af NFKs aktiviteter ikke sig selv vil være tilstrækkelig til, at Langstrup Mose udvikler sig til en lokalitet af stor betydning for f.eks. ynglende vandfugle. De lavtliggende og ekstensivt udnyttede lavbundsarealer i Langstrup Mose rummer imidlertid et stort potentiale for naturgenopretning. Såfremt der etableres et egentligt vådområde med åbent vandspejl i de lavest liggende dele af Langstrup Mose, er det højst sandsynligt, at en række forstyrrelsesfølsomme fuglearter vil indfinde sig. I så fald vil situationen være en anden end i dag med mulighed for store konflikter med det stedlige fugleliv, såfremt flyveklubben og de øvrige forstyrrende aktiviteter i Langstrup Mose ikke indtænkes i de mere langsigtede planer for området. Derfor bør NFKs og de øvrige mosebrugeres tilstedeværelse og brug af arealerne i Langstrup Mose også vurderes i lyset af sådanne planer og mere langsigtede perspektiver. December

5 2 Baggrund Langstrup Mose ligger i Nordsjælland i Fredensborg Kommune 4 kilometer vest for Nivå by mellem landsbyerne Vejenbrød og Langstrup. Siden 1992 har Nordsjællands Fjernstyringsklub (NFK) afviklet deres aktiviteter på en flyveplads i mosen. De første år anvendtes kun svævefly, og siden 2003 er også foretaget motorflyvning. Fredensborg Kommune gav den 29. oktober 2007 en tidsbegrænset landzonetilladelse efter planlovens 35 til, at NFK kunne foretage flyvninger med modelfly med brændstofmotorer i mosen. Baggrunden for denne rapport er bl.a., at Danmarks Naturfredningsforening og en beboer i lokalområdet har klaget over denne tilladelse til Naturklagenævnet. I en afgørelse fra Naturklagenævnet af 25. april 2008 stadfæster Naturklagenævnet Fredensborg kommunes afgørelse om forlængelse af flyveperioden, dog med den ændring, at perioden fastsættes til 2 år regnet fra 25. april 2008, og at en evaluering af flyvningens betydning for mosens fugleliv skal foreligge inden den 31. december Foruden de aktiviteter, som Nordsjællands Fjernstyringsklub står for, anvendes Langstrup Mose til en række andre rekreative formål. Karlebo Sogns Jagtforening har haft flugtskydnings baner og hundetræning i mosen fra begyndelsen af 1970erne, og Skov- og Naturstyrelsens vildtkonsulenter gennemfører jagtprøver i området. Også Asminderød Grønholdt Jagtforening råder over arealer i mosen. Desuden anvender folk fra omegnen mosen til bl.a. naturvandringer, hundeluftning og ridning. Med sine bynære beliggenhed og rige fugleliv, er mosen blevet et populært besøgsmål for især fugleinteresserede. Formålet med denne rapport er at belyse, hvilken indflydelse flyveklubbens brug af området har og har haft på fuglelivet i Langstrup Mose i den periode, hvor klubben har været aktiv i mosen. Det primære formål med rapporten har dermed ikke været at tage stilling til flyvningsaktiviteterne som sådan eller at sammenligne betydningen af disse med de mange andre aktiviteter, der finder sted i området. Da modelflyene kun er en del af det samlede forstyrrelsesbillede, adresseres dog også enkelte andre forhold i relevant omfang. Opgaven har omfattet 3 delkomponenter: Status over eksisterende og tidligere fugleliv samt overblik over omfanget og karakteren af flyvningsaktiviteterne. Basis har været eksisterende ældre fugledata fra projektområdet, nye feltregistreringer indsamlet gennem slutningen af 2008 og det meste af 2009 samt en sammenstilling af oplysningerne fra NFKs logbøger. Sammenstilling af de vigtigste erfaringer fra relevante problemstillinger vedrørende fugleliv, fly, modelfly og forstyrrelser generelt fra Danmark og udland. Konsekvensvurdering. På baggrund af ældre data, nye feltregistreringer og erfaringer fra lignende problemstillinger i Danmark og udland vurderes de eksisterende aktiviteters indvirkning på det stedlige fugleliv. NFK takkes for velvilligt at have bidraget til udarbejdelse af rapporten ved bl.a. at stille logbøger og andre nødvendige materialer til rådighed for arbejdet. December

6 3 Eksisterende forhold i projektområdet 3.1 Beliggenhed og beskrivelse Langstrup Mose og den vest for liggende Lønholt Mose ligger i Nordsjælland ca. 4 kilometer vest for Nivå by. Moserne ligger i en stor lavning, der engang rummede den inderste del af den gamle Nivå Fjord (Figur 1). Moserne er omgivet af op til 30 meter høje morænebakker. Lag med hjertemuslinger viser, at de lavere dele af området i stenalderen var dækket af Lithorina-havet og stod i forbindelse med Øresund gennem en smalt sund i den nuværende Nivådal. Tilsammen udgør Langstrup og Lønholt Mose et areal på omkring 300 hektar. Overfladen falder fra 8 meter i områdets nordlige del ved Langstrup til ca. kote 2,5 mod syd langs Nivå. Trods navnet er Langstrup Mose ikke et egentligt vådområde men en ekstensivt udnyttet lavbundsareal næsten uden åbne vandsamlinger, dog findes bl.a. ved motorvejen mod øst og umiddelbart syd for Langstrup enkelte vandhuller. Lavbundsområdet er et af de største i Nordsjælland. Moserne afvandes af Nivå med to nordlige tilløb, Langstrup Å og Dageløkke Å. Nivå har sit udløb i Nivåbugten (Øresund) ca. 4 kilometer længere mod øst. Hele området er inddelt i en række langstrakte parceller, der mod syd er adskilt af en række nord-sydgående kanaler anlagt med henblik på at afvande arealerne til de nævnte vandløb. Længere mod nord afvandes mosen af en række grøfter, der overvejende forløber øst-vest. Grøfterne er allerede vist på kort fra Området omkring NFKs flyveplads i den sydlige del af mosekomplekset er præget af ekstensivt udnyttede græsarealer, hvoraf hovedparten ligger uudnyttede hen og enkelte er underlagt høslæt. I Lønholt Mose mod vest var enkelte arealer i 2009 desuden underlagt kreaturafgræsning. Nord for flyvepladsen findes flere dyrkede arealer, vildtremiser og småbiotoper samt, på fugtige steder, en vis opvækst af tagrør og pilekrat. Figur 1: Langstrup og Lønholt Moser vest for Nivå by i Nordsjælland. December

7 Figur 2: Den sydlige del af Langstrup Mose (luftfoto fra 2008) med flyvepladsens græsplæne indtegnet. Klubhus og P-plads anes i øverste venstre hjørne af den røde firkant. Selve det område, hvor NFK foretager sine flyvninger, er en helt plan intensivt slået græsplæne, hvorpå det er muligt at starte og lande klubbens modelfly. Da hovedparten af de øvrige græsarealer i mosen ligger ubenyttede hen eller højst slås én gang årligt, adskiller flyvepladsen sig dermed markant fra mosens øvrige naturtyper. Slåede græsarealer findes dog også umiddelbart nord for flyvepladsen og på hundetræningsområdet tilstødende motorvejen mod vest. I tilknytning til flyvepladsen er anlagt en lille P-plads og opstillet en skurvogn, der tjener som base for klubbens aktiviteter (Figur 2 og foto nedenfor). NFKs flyveplads og klubhus set fra vendepladsen ved Vejenbrødvej (Foto: E.M. Jacobsen). December

8 3.2 Beskyttelsesforhold Figur 3: Arealer i Langstrup og Lønholt Moser, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser ( 3). Langstrup Mose er ikke underlagt en egentlig landskabsfredning, men flere arealer i området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser (Figur 3). De nærmeste fredede arealer ligger øst for Helsingør motorvejen og syd for Nivå. Disse arealer er en del af de store sammenhængende fredninger omkring Nivå, Usserød Ådal og strandvejen langs Øresund. I regionplan 2005 er Langstrup Mose udpeget som et vigtigt område for landskab, natur og kulturværdier samt som en spredningskorridor og et værdifuldt landskab, der i videst muligt omfang skal beskyttes og gøres tilgængeligt. For visse arealer gælder desuden retningslinier for lavbundsarealer, hvor der bl.a. skal sikres mulighed for genopretning af natur. I det tidligere Frederiksborg Amts Nivå Delområdeplan er området foreslået som indsatsområde for naturgenopretning, og også i oplæg til Kommuneplan for Fredensborg Kommune adresseres muligheden for naturgenopretning. Dele af området er desuden udlagt som Tilsagnsarealer der pr. 1. januar 2009 var omfattet af tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. 3.3 Fugleliv Oplysninger om ynglende og rastende fugle i Langstrup Mose er indsamlet i forbindelse med Dansk Ornitologisk Forenings større lokalitetsregistreringsprojekter (Dybbro & Boeg 1982, Grell 1998, Vikstrøm et al. 1999). De seneste ca. 5 år er desuden indtastet en lang række fugleobservationer i den internet baserede fugledatabase DOFbasen (www.dofbasen.dk). I november 2009 var i alt registreret 143 forskellige fuglearter i området fordelt på mere end 3600 observationer, heriblandt også en række på landsplan sjældne eller fåtallige arter som hvid stork, enkeltbekkasin, mosehornugle, kongeørn, vandrefalk og flodsanger. December

9 3.3.1 Ynglefugle Langstrup Mose rummer et varieret fugleliv karakteristisk for mere eller mindre tilgroningsprægede og mosaikagtige lavbundsarealer. Mosen rummer ikke egentlige sjældenheder og er, på grund af de meget få egentlige vådområder, fattig på ynglende vandfugle (Tabel 1, Bilag 2). Efter kriterier udarbejdet af dansk Ornitologisk Forening er Langstrup Mose en ynglefuglelokalitet i kategori IV, der er den laveste af de 4 kategorier, som systemet benytter. Selve flyvepladsen er som nævnt intensivt slået græsplæne helt uden ynglefugle. På arealerne umiddelbart tilstødende flyvepladsen blev i 2009 fundet en række almindelige arter af ynglende småfugle, herunder tornsanger, gulspurv, rørspurv og sanglærke. Desuden ynglede i 2009 den på landsplan fåtallige græshoppesanger med op til 5 par, hvilket er en pæn bestand efter danske forhold, samt muligvis bynkefugl (0-1 par). Et par tårnfalke ynglede i 2009 i en redekasse opsat i en højspændingsmast ca. 300 meter fra flyvepladsen, og 1-2 par musvåger ynglede i områdets træplantninger. Tabel 1: Et udvalg af ynglende fugle (antal ynglepar) i Langstrup Mose Kun data fra egentlige ynglefugletællinger er inddraget, og for småfuglenes vedkommende er kun et repræsentativt udvalg medtaget. Se også ynglefugledata i bilag 2 (DOFbasen, Dybbro & Boeg 1982, Danmarks Naturfredningsforening 1989, Vikstrøm et al. 1999). 1 Uden ynglesucces Gråstrubet lappedykker Grågås 1 Gravand 0-1 Gråand Rørhøg 0-1 Duehøg 0-1 Musvåge Tårnfalk Grønbenet rørhøne 2 2 Blishøne Vandrikse 1 Vibe Skovsneppe 0-1 Gøg Natugle 1 Skovhornugle 1 Sanglærke 14 7 Nattergal Bynkefugl Sjagger Munk Græshoppesanger Sivsanger 1 Kærsanger Rørsanger Gulbug 2 1 Tornsanger Løvsanger 15 Broget fluesnapper 1 Gulspurv Rørspurv December

10 3.3.2 Rastende fugle Beliggenheden tæt på en af de store trækruter kombineret med de udstrakte og ekstensivt udnyttede lavbundsarealer gør Langstrup Mose til et af egnens bedste steder at observere rovfugle. De udstrakte arealer med halvhøjt græs rummer givetvis mange gnavere og byder dermed de fouragerende rovfugle nærmest ideelle vilkår. Listen med rovfugle omfatter 16 arter, heriblandt på landsplan sjældne arter som rød glente, havørn, hedehøg, kongeørn, dværgfalk, lærkefalk og vandrefalk. Ud af de 16 registrerede arter har mindst 12 arter anvendt området til fouragering eller til hvil. Den mest almindelige rastende rovfugl i mosen er musvåge med op til 29 rastende fugle på én gang i den periode, hvorfra der foreligger oplysninger. Desuden skal fremhæves fjeldvåge, der ses årligt i antal på op til 5 rastende fugle ad gangen (Bilag 3). Arter, herunder vibe, hættemåge, ringdue og forskellige arter af kragefugle raster på områdets marker og på flyvepladsen, og i områdets levende hegn og småbiotoper ses efterår og vinter ofte store flokke af sjaggere, vindrosler og stære. Af optegnelser fra Danmarks Naturfredningsforening og observationer i DOFbasen fremgår, at der enkelte år med høj forårs- og vintervandstand kan raste en del arter af ande- og vadefugle i området, men deres antal synes at variere meget fra år til afhængigt af de aktuelle vandforhold. Efter kriterier udarbejdet af Dansk Ornitologisk Forening er Langstrup Mose en rastefuglelokalitet i kategori III i et system, hvor I er den højeste og IV den laveste værdi som rastefuglelokalitet. Se bilag 3 for en mere detaljeret oversigt over alle registrerede rastefugle i Langstrup Mose). Musvåge i Langstrup Mose Arten er den mest almindelige rastende rovfugl i området (Foto: E.M. Jacobsen). December

11 3.3.3 Nordsjællands Fjernstyringsklub Nordsjællands Fjernstyrings Klub (NFK) blev dannet i 1968, og rummer i dag ca. 100 medlemmer, der dyrker deres interesse på alle niveauer, fra begyndere til meget erfarne piloter med flere mesterskaber bag sig. I klubben flyves med såvel motorfly (benzin & el), svævefly og helikoptere fra flyvepladsen i Langstrup Mose. Turbine (jet) må dog ikke flyve fra pladsen. Om vinteren flyves der også indendørs en gang om ugen i Langebjerghallen i Humlebæk. Ifølge den gældende tilladelse må der kun flyves med to motoriserede fly ad gangen, og flyene skal holde sig indenfor en afstand af 300 meter fra modelflyvebanens centrum. Der flyves overordnet set med 3 forskellige flytyper: 1) Motorfly, dvs. fastvingede fly med el-motor eller forbrændingsmotor, 2) Svævefly, dvs. fastvingede fly for termikflyvning, evt. forsynet med el-motor samt 3) Helikopter, dvs. fly med rotorblade, der drives af el-motor eller forbrændingsmotor. Alle fly med motor skal støjmåles jævnfør klubbens støjmåleblad og må maksimalt have et lydniveau på 91 dba på 3 meters afstand, svarende til 80 dba på 10 meters afstand. Dette gælder hverdage indtil kl , samt lørdag indtil kl Efter kl på hverdage, efter kl om lørdagen, og på søn- og helligdage, må lydniveauet ikke overstige 88 dba på 3 meters afstand eller 77 dba på 10 meter. Uddybende regler fremgår af klubbens støjmåleblad. Motorfly med el-motor, og under 1500 gram, skal overholde en støjgrænse på mindst 6 dba under ovennævnte grænseværdier for at opnå tilladelse til at flyve efter svæveflyvetider. Er en svævemodel forsynet med el-motor, skal de høje støjgrænser overholdes. Flyvetider: Motorfly: Mandag fra kl til Tirsdag fra kl til Torsdag fra kl til Lørdag fra kl til I vinterperioden fra kl til Søndag fra kl til I vinterperioden fra kl til Større modeller må først flyve fra kl , lørdag og søndag. Motorfly med el-motor, op til max gram, kan flyve alle dage. Helikopter: Mandag fra kl til Tirsdag fra kl til Torsdag, lørdag og søndag, er flyvetiderne som for motorfly. Svævefly: Der må flyves med svævefly, alle ugens dage, fra solopgang til solnedgang. Ved ankomst skal man som pilot udfylde en logbog med navn, model m.m. Af denne fremgår, at hovedparten af aktiviteterne er koncentreret i perioden april-september (Tabel 2, Figur 4). Al flyvning med motorfly og helikoptere skal ske fra standpladserne mod vest (Figur 5). For detaljer i regler for flyvning m.m. henvises til bilag 4. December

12 Tabel 2: Flyvestatistik for de seneste 3 sæsoner fordelt på såvel antallet af piloter som antallet af dage med aktivitet de enkelte måneder Gennemsnit Måned Sum af Antal piloter Sum af Dage med aktivitet Sum af Antal piloter Sum af Dage med aktivitet Sum af Antal piloter Sum af Dage med aktivitet Sum af Antal piloter Sum af Dage med aktivitet Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Hovedtotal Flyveplads lukket februar-april 2008, mens NFK afventede Naturklagenævnets beslutning om ikke at give DNs klage opsættende virkning med hensyn til at flyve fra pladsen. 2 NFK Cup juni og F5B Stævne den 15. august: Antal piloter arbitrært angivet til 25 per dag, da statistikken ikke omfattede data for disse dage med større arrangementer. 3 Dækker kun til og med 14. november 2009, og 2009 indgår derfor ikke i gennemsnittet. 4 Tal for december 2009 ikke tilgængelige ved rapportens afslutning, og 2009 indgår derfor ikke i gennemsnittet. Figur 4: Flyvestatitik vist som et gennemsnit af med de kommentarer, der er knyttet til Tabel 2 ovenfor. Aktiviteten er størst i perioden april-september, lavest i december-februar. December

13 Figur 5: Flyvepladsen vist med rødt. Den lille hvide firkant angiver piloternes omtrentlige standplads under flyvning. Den hvide stiplede linie angiver den typiske flyvebane med modelfly med forbrændingsmotorer. Skydeklubberne ejes af Asminderød Grønholdt Jagtforening (mod øst) og Karlebo Sogns Jagtforening (mod vest). Standpladsen på den vestlige del af flyvepladsen, her under stævnet NFK Cup 2007 (Foto: Lars Holte). Aktivitetsniveauet på flyvepladsen er selvsagt meget vejrafhængigt. På dage med kraftig blæst flyves stort set ikke. På hverdage med godt flyvevejr (klart med let vind) ankommer piloterne oftest sidst på eftermiddagen og bliver typisk i området et par timer. Ekstra megen aktivitet forekommer i forbindelse med weekender, helligdage, ferieperioder eller i forbindelse med de stævner eller andre arrangementer, flyveklubben afholder flere gange årligt. December

14 4 Metode 4.1 Forudsætninger og begrænsninger Undersøgelsernes formål var at belyse, i hvilket omfang og hvordan aktiviteterne på flyvepladsen indvirker på det stedlige fugleliv i Langstrup Mose, det gælder såvel ynglende som rastende fugle. Da det ikke har været praktisk muligt at sammenholde situationen i Langstrup Mose med et 100 % sammenligneligt referenceområde uden modelflyvning, har det været nødvendigt at belyse problemstillingen mere indirekte: 4.2 Feltundersøgelser Sammenligninger af før- og efter situationen (før og efter flyveklubben) baseret på eksisterende data for ynglende og rastende fugle. En vurdering af det eksisterende fuglelivs sammensætning i forhold til det fugleliv, man alt andet lige ville forvente på en sådan lokalitet. Feltregistreringer på sammenlignelige dage med og uden flyvning. Visuelle observationer af, hvordan fuglene reagerer på flyvning i området. Publicerede erfaringer fra tilsvarende problemstillinger i Danmark og udland. Der er i perioden september 2008 til november 2009 foretaget 21 besøg i Langstrup Mose med henblik på at foretage forskellige former for fugleregistreringer (Tabel 3). Alle optællinger blev foretaget under rimelige vejrforhold og både weekender og på hverdage. Det har ikke på forhånd været muligt at planlægge besøgene efter flyvningsaktiviteten, da denne, bortset fra på dagene med de store stævner, ikke på forhånd har kunnet forudsiges. Projektområdet er afgrænset ud fra, hvad det rent praktisk har været muligt at overskue fra Vejenbrødvej og vejen vest for flyvepladsen og syd om Karlebo Sogns Jagtforening og udfra et ønske om en nogenlunde ensartet habitat sammensætning (Figur 6). Figur 6: Omtrentlig afgrænsning af område for månedlige observationer af ynglende og rastende fugle. December

15 Tabel 3: Logbog over de enkelte dage med observationer. Grå raster: Dage med flyvning. Dato Aktivitet Bemærkning Månedstælling Flyvning Månedstælling Flyvning Månedstælling Enkelte biler og fodgængere. Ingen flyvning Månedstælling Ingen flyvning Månedstælling; kortlægning af potentielle yngleområder for vibe Månedstælling; Månedstælling + kortlægning Månedstælling + kortlægning Månedstælling, viberegistrering og kortlægning Månedstælling + kortlægning Flyvning dog kun én pilot. Til gengæld en del fuglekiggere/fotografer m.m. og trafik (5-6 biler) ad markvejen fra Langstrup. 3 ornitologer, der ankommer i bil. 1 fodgænger i krattet nord for flyvepladsen skræmmer måger væk fra flyvepladsen. Fodgænger med 2 løse hunde, der løber rundt på engene nord for Vejenbrødvej og syd for flyvepladsen. Ingen flyvning. Aktivitet i Asminderød Grønholdt Jagtforening, 3 cyklister, 2 hundeluftere med i alt 3 løse hunde. Ingen flyvning. Flyvning. Megen aktivitet. På et tidspunkt kortvarigt 3 fly i luften; 8 biler på P-pladsen. Desuden 2 cyklister, hundelufter og fodgænger. Enkelte biler og fodgængere. Ingen flyvning Flyvning, 10 biler parkeret; 2 fly i luften det meste af tiden. Fly helt nede ved Vejenbrødvej Månedstælling og viberegistrering Enkelte biler og fodgængere. Ingen flyvning Viberegistrering Detaljeret kortlægning af ynglefugle via faste transekter i projektområdet. Detaljeret kortlægning af ynglefugle via faste transekter i projektområdet (før start på dagens aktiviteter) Månedstælling Ingen flyvning Månedstælling Ingen flyvning Månedstælling Månedstælling + kortlægning Månedstælling + kortlægning Månedstælling + kortlægning Jagtøvelser og hundetræning. Intensiv forstyrrelse, lejlighedsvis flyvning med helikopter. Før NFK Cup Ingen flyvning under tælling. NFK Cup 2009 afsluttes. Ingen flyvning under tælling. Skydeøvelser i Asminderød Grønholdt Jagtforening. Ingen flyvning. Massiv forstyrrelse fra flyveplads og jagtforening. Helikopterflyvning og intensiv skydning fra jagtforening. Pause af og til i flyvning, men skud uden ophør med få sekunders mellemrum. Kun kortvarig (< 30 min.) flyvning med elektrisk lydløst fly. Cyklist, kondiløber og skydning fra Asminderød Grønholdt Jagtforening. Flyvning. 6 biler parkeret, 2 fly i luften det meste af tiden, skydning fra Asminderød Grønholdt Jagtforening, 2 løse hunde ved Karlebo Sogns Jagtforening. Meget højt forstyrrelsesniveau Månedstælling Enkelte biler og fodgængere. Ingen flyvning Månedlige observationer af ynglende og rastende fugle Fra en fast observationspost (vendepladsen ved Vejenbrødvej) med gode oversigtsforhold er mindst én gang om måneden (juni dog undtaget, se ) foretaget 2 timers observationer suppleret med observationer fra vejen vest for flyvepladsen og syd for Karlebo Sogns Jagtforening. Alle arter, der udviste tilknytning til undersøgelsesområdet ved fast ophold eller ved aktiv fouragering, blev registreret. December

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. juni 2014 Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning.

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. 1 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Kystzoneøkologi. Marts 2000 Forfatter:

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Teknisk anvisning fra DMU nr. 23, 2006 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 - med forslag til naturpleje Kunde Rådgiver Egedal Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Rådhustorvet 2 4000 Roskilde 3660 Stenløse Telefon 46 30 03 10 Telefon:

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES

VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50 2015 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] VÅDOMRÅDER,

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2, med resultater fra feltstationerne Faglig rapport fra DMU nr. 35 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø-

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 Henning Skjelborg, DOF Køge Bugt Traner i store flokke på fourageringspladserne er et fascinerende syn. Og ikke blot synet af dem, men også den kurrende lyd fra tusindvis

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Mou PR. Plan & Ejendomsudvalget Fredensborg Kommune. Fredensborg Rådhus Egevangen 3B 2980 Kokkedal. Langstrup 26. september 2007

Mou PR. Plan & Ejendomsudvalget Fredensborg Kommune. Fredensborg Rådhus Egevangen 3B 2980 Kokkedal. Langstrup 26. september 2007 Mou PR Public Relations virksomhed Karinebækvej 5 3100 Hornbæk Tlf. +45 40 500 555 Fax +45 49 76 12 34 Plan & Ejendomsudvalget Fredensborg Kommune Fredensborg Rådhus Egevangen 3B 2980 Kokkedal Langstrup

Læs mere

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø- og Energiministeriet Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Arbejdsrapport fra DMU nr. 153 2001 Erik Mandrup Jacobsen Ornis Consult A/S Datablad Titel:

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Fugle på Nyord Enge 1982-1996

Fugle på Nyord Enge 1982-1996 STORSTRØMS AMT NATUR- OG PLANKONTORET PARKVEJ 37-48 NYKØBING F. TLF. 54 84 48 Fugle på Nyord Enge 1982-1996 Storstrøms Amt - Teknik-og miljøforvaltningen Natur- og plankontoret ST NATUF k STORSTRØMS AMT

Læs mere

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark TYRKIET Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005 DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord I perioden 17. til 24.september 2005 afholdt DOF-Travel atter en tur til det nordvestligetyrkiet.

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil Han kom fra København, men ville være godsejer i det nordjyske. Det blev han og det med pomp og pragt, da han udtørrede det fattige Nordjyllands største sø, Gårdbo Sø, i årene 1881 83. Den nyslåede godsejer

Læs mere

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen 15. maj 2012 Efter ti år er der mange garvede brugere af DOFbasen. Måske er DU én af dem. Men kender du nu også basens muligheder til bunds? Her er en

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove 2011 Flemming Ahlmann Hans Christophersen Anton Thøger Larsen Claus Rømer Thorkild Lund Tscherning Clausen Forord Denne overvågningsrapport

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Turen gik til: Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Ofte kan det være forbundet med en vis risiko at forsøge at gentage en succes. På trods af det meldte jeg mig under fanerne, da Orla Jessen

Læs mere

MiljøBiblioteket. Vildt arter. og jagttider. Gads Forlag. Red. Thomas Bregnballe

MiljøBiblioteket. Vildt arter. og jagttider. Gads Forlag. Red. Thomas Bregnballe 3 MiljøBiblioteket Vildt arter og jagttider Red. Thomas Bregnballe Gads Forlag Thomas Bregnballe er seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Kalø. Han

Læs mere

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved.

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann En dag sidst i juli 2005 kom en af os (JT) lidt tilfældigt til at kigge på en falk som sad i en elmast et

Læs mere

Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013

Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013 Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013 Orbicon, oktober 2013 Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Bodil Deen Petersen Telefon 89

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Fuglene i Svanninge Bjerge

Fuglene i Svanninge Bjerge Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fra publikationen Ornitologisk Artsdiversitet i Svanninge Bjerge Udarbejdet for Bikubenfonden af Jan Drachmann Feltarbejde: Jacob Sterup

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN 6-14. marts 2012 Gitte og Allan Kruse, Marta Grun og Henning Skjelborg. DOF Køge. Tekst: Henning Skjelborg. Foto: Allan Kruse Cote Donâna står højt på ønskelisten hos de

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Ynglefugle på Randbøl Hede. - før og nu.

Ynglefugle på Randbøl Hede. - før og nu. Ynglefugle på Randbøl Hede - før og nu. af Hans Jørgen Degn Tommy Kaae Ronni Røjgaard Udarbejdet i 2007 i samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og Skov- og Naturstyrelsen, Randbøl Statsskovdistrikt.

Læs mere

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 1 April 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 1 april 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år

Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år Af Willy Mardal Stærke naturkræfter I 1800-tallet var der strandenge på den ubrudte tange, som også dengang hed Agger Tange, mellem Harboøre og Agger.

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning

Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning I sommeren 1834 foretog landinspektør Birk en omhyggelig opmåling af den 50 60 hektar store Gravlev Sø, som derefter blev matrikuleret. Søen rundt fik de 21

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2013

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2013 YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2013 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 35 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2013

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel MØN maj 2013 1 Torsdag den 9. maj En næsten fyldt bus af forventningsfulde medlemmer og med Henrik som chauffør afgik fra Hillerød kl. 9. Tunge skyer truede med regnvejr, som blev en realitet efter kort

Læs mere

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Ejer: Søren Nørmølle Adresse: Toftholmvej 58 Postnummer og by: 9690 Fjerritslev Fjerritslev Info Inden mødet med søren, blev

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

t. I," i:l it, i.- F, L, t., 'a: i-:, il. \ t., DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT

t. I, i:l it, i.- F, L, t., 'a: i-:, il. \ t., DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT t. I," i-:, il. \ t., 'i i:l it, i.-,' t: F, L, t., 'a: DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT DANSK ORNTTOLOG'$K FONENING DOF er en lqldsforenirg lor fu gteinteress rede og fugebeskytælse

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK Dansk OPLEV Fuglene I TOPPEN AF DANMARK DANMARKS BEDSTE FUGLEKIGGERSTED Oplev fuglelivet hele året rundt. Fugleoplevelser kan deles med andre. VELKOMMEN TIL TOPPEN AF DANMARK - det allerbedste sted at

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Overvågning af ynglefugle i Vejlerne, 2007

Overvågning af ynglefugle i Vejlerne, 2007 Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Arbejdsrapport fra DMU nr. 242, 2008 Overvågning af ynglefugle i Vejlerne, 2007 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Arbejdsrapport fra

Læs mere

Den store hornugle i Sønderjylland

Den store hornugle i Sønderjylland Den store hornugle i Sønderjylland Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann Et møde med den store hornugle (Bubo bubo) på nært hold kan være en uforglemmelig oplevelse. Det direkte blik, med de store orange øjne,

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere