KIM BRUUn FaglIge RedaKTØReR CHRISTIna lindeskov & PeR godsk PeTeRSen BIOS. gymnasie g R U n d B O g 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIM BRUUn FaglIge RedaKTØReR CHRISTIna lindeskov & PeR godsk PeTeRSen BIOS. gymnasie g R U n d B O g 3"

Transkript

1 KIM BRUUn FaglIge RedaKTØReR RISTIna lindeskv & er gdsk etersen BIS g y l d e n d a l gymnasie g R U n d B g 3 1

2 indhold Forord 4 1 etologi 1 StimuluS og respons 6 2 læring og bevægelse 8 3 usdyradfærd 10 4 adfærdsobservationer 12 5 KaraKterforSKydning 14 6 ost-benefit analyse 16 7 evolutionært Stabil Strategi (ess) 18 8 alternativ adfærd og altruisme 20 9 opsamling; primater 22 opgaver 24 3 det intermediære stofskifte 19 ener giforold glykolysen gæring og glukoneogenese glykogen itratyklus respirationskæden b-vitaminer Som oenzymer atp-regnskab fedt nedbrydning lipogenese proteinnedbrydning KoKS i KataboliSmen lysproesserne mørkeproesserne og am-fotosyntese opsamling; evolutionær biokemi 82 opgaver 84 2 biogeografi 10 biogeo grafi tundra løvskov maki tropisk regnskov regnskoven udnyttes da isen Smeltede den tætte SKov opsamling; istorisk biogeografi 46 opgaver 48 4 plantefysiologi 35 planteeller generationsskiftet frøplanter 94 opgaver

3 5 økotoksikologi 38 Giftstoffer i miljøet Giftstoffer i kroppen nyrerne DDt Bly risikovurdering landbrugets kemikalier opsamling; rea 112 opgaver menneskets evolution 55 forfædre anatomiske tilpasninger missing links før vi Blev mennesker missing links Da vi Blev mennesker eva jernens udvikling etologi og menneskets evolution: De teknologiske teorier De soiale teorier opsamling; misbrug af videnskab 156 opgaver palæontologi 46 fossiler Den GeoloGiske istorie ordaterne Dinosaurer Dinosaurernes systematik var De ensvarme? mere palæoøkologi vorfor uddøde Dinosaurerne? opsamling; evolutionslærens istorie 134 opgaver opsamling: Biologi i det moderne landbrug 64 næring og nydelse mejeriprodukter okolade ris industrifødevarer fødevaresikkered mink minkens anatomi og fysiologi pelsfarver mink og miljø 180 opgaver 182 entrale BeGreBer 185 elle 188 vigtige figurer fra GrunDBoG 1 og BiokemioversiGt 191 indeks 195 vejviser

4 Forord obligatorisk opgaverne er inddelt efter dette princip: relativt simple opgaver af typen hvad var det nu der stod på opslaget. opgaver på sædvanligt gymnasialt niveau. tæn keopgaver. svære opgaver. supplement Dette lærebogssystem er skrevet så det passer til biologiundervisningen på ungdoms uddan nelserne. Grundbog 3 er beregnet til fortsætterundervisningen på A-niveau og man vil naturligt veksle mellem grundbog 2 og 3. Det obligatoriske stof på A-niveau er ganske beskedent, så man kan vælge mange supplerende sidehistorier. Vi har efter bedste skøn sorteret opslagene efter, om de er obligatoriske eller ej. Mørk nuance er obligatorisk stof mens lys nuance er vores forslag til supplement. Bogens koncept er, at læringen centreres om en tekst, der er kortere end i mange andre bøger, samt om en række opgaver på forskelligt niveau, se margen. Vi har prioriteret højt, at eleverne skal have gode muligheder for at tage medansvar for egen læring. Der er et lille leksikon bagest i bogen. å bogens hjemmeside findes en linksamling, en kommenteret litteraturliste, en samling øvelsesvejledninger og alle bogens figurer. Det er også i fokus at bringe konkrete historier. Vi beskriver den konkrete metode miljø medarbejdere bruger til at afgøre om kemikalier er farlige, hvordan man verificerer fødevarer og flere tilsvarende historier. informationssøgnings op gaver. her er det næppe nok at læse i denne bog. manuelle opgaver. her skal du selv udføre et mindre eksperiment. holdningsspørgsmål. her er intet facit! en del opgaver lægger sig op af andre fag; typisk kemi (ke), matematik (ma), samfundsfag (sa), dansk (da), historie (hi) og almen studieforberedelse (at). En række personer har velvilligt læst hele eller dele af manuskriptet igennem og givet os deres ufor beholdne kommentarer om faglige, pædagogiske og sproglige detaljer. Det har højnet kvaliteten væsent ligt, men det fratager os ingenlunde for ansvaret for det skrevne. Vi vil gerne takke adfærdsbiolog, professor ved det biovidenskabelige fakultet Jan Ladewig, botaniker ved Københavns Universitet, Dr. Scient. Axel Dalberg oulsen, biokemiker i fødevarestyrelsen Nicolai Zederkopff Ballin, biolog i miljøstyrelsen enrik Søren Larsen; laboratoriechef ved Kennedy Instituttet, lic. scient., dr. med. Nina orn; verlæge eter K. A. Jensen; geolog ved Aarhus Universitet, lektor Erik Thomsen, forskningschef ved Kopenhagen Fur eter Sandbøl, fuldmægtig i Skov- og Naturstyrelsen Dorte Flindt-Egebak, lektor, cand. mag. Lisbeth Thorsen og lektor, cand.scient. Jørgen vitved. Brussel, olstebro og Lemvig 2009 Kim Bruun, forfatter hristina Lindeskov og er Godsk etersen, redaktører 4

5 1Etologi vorfor forsvarer nogen dyr territorier, mens andre ikke gør? vor gode er møgfluer til differentialregning? vorfor kan hippier godt lige Bonoboer? Kan læses efter grundbog 1, kapitel 7: Klassisk genetik.

6 1 stimulus og respons Etologi er en disciplin af biologien, der be skæf tiger sig med dyrs handlinger. Den rummer ele menter af såvel zo olo gi og fysiologi som af økologi og evolutionslære og kan godt mødes oversat som adfærdslære. Til gengæld be skæf tiger etologi sig ikke med sub jek tive fortolk ninger af følelser. vis en burfugl fx plukker alle fjerene af sig, konsta terer etologen tørt, at den har udført dele af redebyg nings adfærden som tomgangs hand ling og overlader det til de efter ladte at sige, det er synd for fuglen, og at den nok har kedet sig. Det er en almindelig misfor ståelse at blande etolo giske fag ud tryk sammen med hverdagens følelsesbeskrivel ser til et uan vende ligt pløre. Det er målet med kapitlet at holde disse to beskri velser skarpt adskilte. Det er naturligvis yderst relevant at vurdere, om en behandling af et dyr er dyr plageri eller ej, men det er ikke naturvidenskab og ligger derfor uden for etologiens område. Men etologi kan sagtens bruges til senere at trække grænsen mellem, hvad vi etisk, politisk og juridisk vil acceptere at udsætte dyr for. Se fx opgave 1.4, der bygger på dansk forskning. I begyndelsen af kapitlet omtales de klassiske adfærdsbiologiske grundbeg reber. Senere flyttes fokus til evolutionære aspekter. adfærdselement Den etologiske grundenhed er adfærdselementet. Det er en enkelt handling, en organisme kan udføre. En hund kan klø sig i øret, en løve kan gabe, et spædbarn kan skrige og en blæksprutte kan udstøde blæk. Derimod er ting som parringsakt, fødesøgning, fugletræk og fodbold mere komplicerede hand lings mønstre sammensat af flere adfærdselementer. Et adfærds katalog eller etogram er en liste over alle de adfærdselementer, man kan skelne hos en given art. stimulus og respons En stimulus er en påvirkning, der med fører et respons, hvis påvirkningen er stærk nok. Responset er således et adfærdselement eller -mønster. Fx er tom mave den sti mulus, der ud lø ser føde søgningsadfærd, og hvis der kommer smer teimpulser fra højre hånd, trækker man den væk fra brændenælderne. Generelt kan stimuli være mange forskellige ting som lys, lyd, duft (fero mon), bevægelse eller en bestemt kombination af farver eller form. Nøglestimulus er en specielt stærkt vir ken de stimulus. Fx lukker sølv mågeun ger næbet op, når de ser foræl dre nes næb nærme sig reden. Ved at afprøve forskellige næb-attrapper har man fundet ud af, at det navn lig er den røde plet på næbet, der virker som nøgle stimu lus. Et andet eksempel er, at man, når det ringer på dør en, går ud for at lukke hoved døren op. motivation og tærskel Figur 1.1 Sølvmågeunge reagerer instinktivt på en pap-attrap af en voksen sølvmåge, hvis den har en rød plet på næbbet. 6 Ud over sti muli er det også af betydning, hvilken indre motivation individet har for at udføre re spons handlingen. Tærsklen er den mind ste værdi, summen (en abstrakt sum) af samtlige stimuli og den indre motivation skal have, for at responset udløses, se figur 1.2. Fx kommer frøer og tuds er ikke frem fra deres vinter kvarter, før det er varmt nok om foråret. vis det bliver lidt lunt i februar,

7 er det ikke tilstrækkeligt til at lokke dem frem, selvom den samme tem peratur kan lokke dem frem i april. Det til skrives, at deres moti vation på grund af årstidsafhængige hormoner er vokset, så respons et kan udløses af en mindre stimulus. rimitive dyr som fx vandmænd og regnorme har simple ad færds mønstre, hvor den indre motivation og tærsklerne kun varierer lidt. os avancerede dyr som fx pattedyr og fugle påvirkes den indre mo tivation og tærsklerne derimod meget af hormoner og nerver kroppens indre kommu nikation. Fx accepterer hunner hos de fleste dyr kun parring, når de har ægløsning, hvilket styres af hormoner. g drengen i eventyret får kun hjælp de første to gange, han råber: Ulven kommer, hvilket skyldes hjernens erfaring. Y 2 Y 1 Y 1 Y 3 Y 2 Y 1 Figur 1.2 Summen af indre motivation (i) og de ydre stimuli (y) skal være større end tærskelværdien (t), før der kommer respons. Y 4 t tilvænning Når et dyr udsættes for et nyt miljø, vil det akklimatisere til det. Fx rejser pattedyr pelsen, når temperaturen pludseligt falder, hvilket er en fysiologisk og adfærdsmæssig tilpasning til at holde på varme n. roblemet kan også løses med selektion for tyk kere pels over mange generationer, og en arvelig og evolutionær tilpasning kaldes tilpasning eller adaptation. Antal udstoppede hejrer ved vandhullet ejrer der fløj forbi (%) ejrer der landede (%) Virkningen af en stimulus kan svækkes efter gentagne stimuli, hvis responset ikke synes nødvendigt. Fx er frygt reak tioner mere udtalte hos unge dyr, men efter at have oplevet en nogenlunde tryg verden, aftager disse frygtreaktion er. Man siger, at dyret er habitueret, hvilket betyder, at den har vænnet sig til situationen. Erfaringen gør, at den indre motivation aftager. Samme frygtreaktioner er også selek teret bort ved udvalgsavl under domes ticeringen af forskellige husdyr-arter, så alt fra katte og hunde til køer, kyllinger og labora toriemus er meget tillidsfulde. hejrer Når fiskehejrer flyver forbi en sø, skal de afgøre, om søen er værd at søge føde i. Man har under søgt, om tilstedeværelsen af artsfæller ved søen kunne på virke dette valg, ved at stille et forskelligt antal ud stop pede hejrer op ved søbredden. Senere talte man, hvor mange hejrer der fløj forbi. og hvor mange der lan de de. Resultatet ses på figur % af hejrerne må have indre motivation nok til, at blot en sø kan stimulere dem til lan ding. 35 % (65 % - 30 %) har mindre moti va tion, men nok til, at en enkelt hej re kan udløse respon set. 25 % kræver mellem to og fire hejrer, mens de sidste 10 % end ikke kan stimuleres til landing med fire udstoppede hejrer. g ikke et ord om, at de hygger sig, hvis der er flere sammen! ingen 70% 30% 1 35% 65% 4 10% 90% Figur 1.3 i et manipulationseksperiment placerede man udstoppede fiskehejrer i en sø og målte hvor mange forbiflyvende fiskehejrer, der slog sig ned i søen. tamhøns En tamhøne vil ikke reagere på en af sine kyllinger, der signalerer ynk, hvis den er lukket inde under en glasklokke, så man ikke kan høre den. Derimod vil kyllingen udløse respons, hvis moderen kan høre den uden at kunne se den. Vi må altså konkludere, at nøg lestimulus for at udløse forældreomsorg hos høns er lyden af en pippende kylling. g ikke et ord om, at ungen savner sin mor! Figur 1.4 vis en høne kan høre sine kyllinger, responderer den på stimuli, men ikke hvis den blot kan se dem. 7

8 2 læring og bevægelse Læring handler ge ne relt om at knytte stimulus og respons sammen på nye måder, hvilket vi kalder beting ning. Fx at hunden lægger sig, når vi siger dæk, at vi siger 1648, når læreren spørger hvornår døde hristian 4.?. Men nogle typer respons er medfødte; dem skal man ikke lære. instinkt og tillært adfærd Figur 1.5 at max ikke prøver at snuppe godbidden med det samme skyldes operant betingning. an har lært, at kun hvis han holder næsen i ro, får han godbidden. Instinkt er en medfødt adfærd, der tjener til at lade in dividet opføre sig hensigtsmæssigt i naturligt forekommen de situa tioner. Eksem p ler på instinkter er edderkoppens evne til at bygge et spind, træk fugles såkaldte trækuro, det at jage samt spædbørns skrigen. Instinkter kan ikke modificeres, hvis de viser sig uhensigtsmæssige i be stemte situa ti o n er. Fx bliver rørsan geren ved med at fodre på gøgeungen, hvilket indsigt ville kunne forhindre, se figur 1.7. Tillært adfærd eller betinget respons er ikke instinktiv. Man kan fx lære sin hund hundekunster ved brug af operant be ting ning, nemlig at give dyret en belønning, når det gør noget bestemt. Altså hvis hund en lægger sig, når man siger dæk, eller hvis cirkus elefanten står på bagbenene, får de en godbid. Belønningen kan godt være bort fald af noget negativt, hvilket fx er den måde, kalve lærer ikke at komme for tæt på det elektriske hegn på. Den operante be ting ning fungerer, når aktive dyr med et bredt spek trum af adfærds ele menter tilfældigt opdager, at en be stemt adfærd med fører en præmie fænomenet kendes også som trial and error. Modsætningen er den klassiske betingning, hvor stimulus og re spons knyttes sammen, som fx avlovs klassiske forsøg med at lade en klokke ringe umiddelbart før hundene fodres. Det medførte hurtigt, at hundene savlede blot ved at høre klokken. Rovdyrs jagtteknik og plante æderes evne til at skelne mellem spise lige og giftige planter er også normalt tillærte. rægning er en mellemting mellem instinkt og tillært adfærd en slags tillært instinkt. Det er kun muligt at præge et individ i den førs te korte tid efter føds len/ klæk ningen. Et godt eksem pel er visse fugleungers prægning på deres forældre. Unger af fugle, der vandrer rundt umiddelbart efter klækningen fx kyllinger og ællinger opfatter det første bevæ gende individ, de ser, efter at de er klækket, som deres mor, se figur 1.6. Figur 1.6 den østrigske etolog Konrad lorenz har præget et kuld gæslinger på sig selv. 8 Adfærdsbeskrivelse som videnskabeligt grundlag for at forstå læ ring studeres i disciplinen behaviorisme, og er en gren af psykolo gi en. Især rus seren Ivan avlov og amerikaneren Frederic Skinner har bidraget til behaviorismen, der fokuserer meget snævert på de naturviden ska be lige aspekter og ikke på humanistiske beskrivelser. appetensadfærd og sluthandling Begyndelsen til fx fødesøgning eller parringsadfærd kaldes appe tens adfærd og er sprogligt beslægtet med appetit. Altså nogle indledende adfærdselementer, som øger chancen for at møde nøg lestimuli, der i sidste ende kan fremprovokere sluthandlingen som fx at synke en mundfuld hindbær, hvis det drejer sig om føde søg ning, eller ejakulation, hvis det drejer sig om parring. Tævehundes løbetid er en udpræget appetensadfærd. Umiddelbart har den slet ikke noget med forplantningen at gøre, men den øger sandsynligheden for at møde en hanhund betragteligt.

9 Nogle typer af appetensadfærd kaldes orienteringsbe vægel ser. Fx benytter kamæleonen synet til at sigte med, når den skal ram me et insekt med tungen. Selve udslyng ningen af tungen er derimod en instinkt bevægelse, der kun kan udføres på en måde. taksi og kinese Reflektoriske bevægelser styres ikke af bevidstheden i modsætning til, når man fx spænder buen under en jagt. Reflektoriske bevægel ser kan inddeles i to principielt forskellige typer. En taksi er en ret nings bestemt, re flek torisk bevægelse som fx, at nyklækkede hav skild paddeunger søger fra stranden mod havet. I modsætning hertil er kinesen, der er en ikke-retningsbestemt, reflektorisk bevægelse: vis en bakterie bevæger sig ind i et område med ubehagelige ke mi kalier, eller hvis en bænkebider bevæger sig ind i et område med lav fug tighed, vil de ændre retning. vis den nye retning fører or ga nis men ind i et bedre område, fortsætter de bevægelsen, hvor imod de hurtigt skifter ret ning, hvis den nye ret ning heller ikke duer. Ki ne ser be nyt tes fortrinsvist af små orga nis mer, der ikke kan måle en forskel i den relevante para meter fra den ene ende af krop pen til den anden. spædbørn Børn udfører kun instinktiv adfærd lige efter fødslen. Fx er gråd et respons på sult, ked somhed, kulde, varme, beskidt ble osv. Når man aer et spædbarn på kinden, vender det munden til og udfører sutte reflekser. Tilsvaren de vil et spædbarn instinktivt gribe om et objekt, man giver det i hånden. Denne adfærd er muligvis et unødvendigt levn fra en fortid med behårede mødre; der er i hvert fald ikke kræfter nok i hånden til, at det kan holde fast ret længe. gøg og urfugl Gøgen er Danmarks eneste redesnylter blandt fugle, hvilket betyd er, at den lægger sine æg i andre fugles reder og lader dem udruge æg gene og opfostre ungerne. Ydermere tømmer gøgeungen reden for værtsfuglens egne æg og unger ved en kompliceret instinkt ad færd. Den flytter dem op på redekanten på skuldrene, så de falder ud, og gøgeungen bliver alene om maden. Det medfører et oplagt problem for gøgeungen: Den kan ikke præg es på artsfæller, da de første individer, den ser efter klækningen, til hør er andre arter. Der må altså være et stærkt instinkt for at kunne genkende en gøg, så den vælger et individ fra den rigtige art, når den selv skal parre sig. g ikke et ord om, at gøgen er doven! I maj måned er dagslængden øget så meget, at urfuglehannerne sty ret af hormoner opsøger dansepladserne, hvilket er appetensadfærd. er møder de andre hanner, som de slås med om de bedste pladser, og det er for så vidt en sluthandling, men det fører til, at de kan på be gynde endnu en appetensadfærd nemlig at tiltrække hunner med deres dans. Når det er lykkedes, starter parrings ritualet, der slut ter med den endegyldige sluthandling: parring. En sådan organi sation af et adfærdsmønster, der begynder med en appetensadfærd, men hvor den foreløbige sluthandling fører til ny appetensadfærd, er ganske sædvanlig. Figur 1.7 rørsanger der fodrer en gøgeunge. Figur 1.8 to han-urfugle slås om de bedste dansepladser. 9

10 3 husdyradfærd usdyrvelfærd ligger mange på sinde. Fx er en af de hyppigste be væggrunde, som kunder giver for at købe økologiske varer, at de gerne vil sikre produktionsdyrene bedre velfærd. gså i vores hjem får alle dyr fra hunde til fugleedderkopper mere opmærksomhed i disse år. Selvom det ikke er videnskab at definere, hvad dyr har krav på, kan man sagtens studere husdyrenes adfærd og med den viden træffe de subjektive valg, der skal til. Nu med bedre oplys ninger som baggrund. social adfærd De fleste husdyr er sociale dyr, da det generelt er lettere at tæmme sociale dyr. Kat og mink er undtagelserne, men de er også klart mindre prægede på mennesker end kvæg og hunde. Zebra og afrikansk elefant kan dog ikke tæmmes, selvom deres nære slægtninge hest og indisk elefant godt kan. Når et socialt dyr erfarer, at en anden i flokken udfører et bestemt adfærdselement, kan det stimulere det til selv at gøre det samme. Æde, flygte, hvile eller andet. Fænomenet kaldes social facilitering. Modsætningen til social adfærd er solitær adfærd. Sociale dyr har konstant brug for at kommunikere med gruppens an dre medlemmer. Altså stimuli, der medfører respons. I abeflokke pels plejer de hinanden ( grooming ) og både i svine- og hønse flok ke er der hyppige kontakter for at fastholde hakkeordenen. End vi de re udstøder fasanhønen og hendes kyllinger hyppige kontaktlyde. konflikt Det er en normal adfærd hos vilde dyr at være i konflikt med artsfæller om efterfragtede ressourcer. Men hos dyr i fangenskab er der det problem, at det tabende individ næppe kan slippe bort og eventuelt kan dø, hvis ikke konflikten dæmpes. Det klares normalt med udvalgsavl, så tamsvinet fx er meget mindre aggressivt end vildsvinet, samt med indhegninger, så pelsavlere fx kun har en ung han og en ung hun i samme bur, mens ældre individer er alene i deres bur. Den ret aggres sive akvariefisk ildhale kan man ikke have to eller tre af i et akvarium, men man kan godt have 20. De habituerer sig blot! Figur 1.9 akvariefisken ildhale (Labeo bicolor) er ret aggressiv. Når man sætter to flokke af høns eller svin sammen, vil der i begyndelsen være mange kampe, indtil hierarkiet ( hakkeordenen kaldes det hos høns; se evt. opgave 3.2) er genetableret. For at afgøre rangen mellem to individer slås de måske, men ofte afgør de det på en mere spil-agtig måde, hvor de viser hinanden deres styrke, og så vurderer, hvem, der er stærkest. Fx vil kalve og mange andre pattedyr bestige jævnaldrende for at dominere dem. Både kviekalve og tyrekalve har den adfærd. Det ligner afsporet seksualadfærd, men har formentligt et helt andet formål. unormal adfærd og stress I sjældne og næppe naturlige tilfælde er den indre motivation stor nok til at udløse responset uden stimulus; sådanne unormale re spons kaldes tomgangshand 10

11 linger. Det er fx almindeligt, at inde spærrede hunner af fx burfugle bygger rede, selvom de aldrig har set en han. gså vaskebjørnens tendens til i fangenskab at vaske maden tilskrives en stærk motivation for at fange fisk. Blandt springpadderne kan hanner om foråret bringes til at udføre parrings ad færd på kosteskafter, oppu stede ballo ner eller sågar en hånd. En kraftig overskridelse af tærsklen kan også give sig udslag i en overspringshandling, der er et andet adfærdselement end det sæd vanlige. verspringshandlingen udløses, fordi den sædvanlige handling ikke kan lade sig gøre. Fx har du sikkert mødt en hund, der gaber, stræk ker sig og løber rundt om sig selv, når den skal have mad eller gå tur. Mennesker har også mange overspringshandlinger, når de bliver nervøse eller utilpasse. Fx dreje en finger ring, klikke med en kug le pen, flytte sig på stolen, sige øh, klø sig i håret og den slags i stedet for fx at undskylde, sige hvad de mener eller stikke af. Figur 1.10 produktionskylling, der har fjerpillet sig. foto venligst udlånt af dyrenes beskyttelse. Når vilde dyr holdes i fangenskab, vil de ofte udføre unormale adfærdselementer. Særligt markant er et rovdyrs stereotype vandren frem og tilbage i sit alt for lille bur ( som en løve i et bur ), men også fx høns fjerplukning og svins sære mani med at bide i de rør, der afgrænser det ene dyrs boks fra nabodyrets. Disse unormale adfærdselementer kan mindskes ved selektiv avl (tilpasning), habituering (tilvænning) eller, hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan man efterligne det naturlige miljø bedre. Man har fx haft succes med at gøre rovdyrindhegningerne større dagens standard er over hundrede gange større end for 50 år siden eller fx ved at give høns adgang til at støvbade samt give svinene legetøj og mere halm at ligge i. Generelt er der i dag enighed om, at man skal minimere den unor male adfærd hos vores husdyr af hensyn til deres velfærd. Man kan evaluere husdyrs velfærd ved at måle deres stress-niveau. Det gør man fx ved at måle deres blodkoncentration af stress-hormoner som kortisol og adrenalin. Igen er der enighed om, at man skal minimere stressniveauet. adfærd og arv Figur 1.11 der er stor forskel på dyrevelfærden hos frilandssøer og fikserede søer. foto venligst udlånt af dyrenes beskyttelse. Instinkter er arvelige, men blot hos de mest primitive organismer, ser man simpel Mendelsk nedarvning. Blodikter som fx Schis to so ma mansoni er frygtelige snyltere, der ødelægger menneskers sund hed i mange u-lande. De har snegle som mellemvært. Nogle ikter vælger altid en bestemt snegl som mellemvært, mens andre ikke skelner mellem forskellige sneglearter. Når man krydser rentavlende linjer med de to adfærdsmønstre, vil afkommet (F 1 ) heller ikke skelne mellem forskellige sneglearter. F 2, der fremkommer ved at krydse F 1 med hinanden, spalter ud i 25 % specifikke og 75 %, der ikke skelner mellem forskellige snegle arter. Men det normale er, at miljøet også har en stærk påvirkning af ad færden. Det gør det selvsagt vanskeligt at undersøge det arvelige element. Studier af forvildede tamhøns og sammenligning til de oprindelige vilde slægtninge til tamhøns bankivahøns fra Indien tyder på, at de fleste adfærdselementer fortsat ligger i generne efter flere tusinde års domesticering, og genskabes, når dyrene igen skal tilpasse sig et liv i det fri. Figur 1.12 blodikten Schistosoma mansoni, der forårsager den tropiske sygdom bilharziose hos ca. 200 mio. mennesker 11

12 4 adfærdsobservationer Når man selv skal lave adfærdsobservationer, er der en række ting, man som elev skal tage højde for. valg af art Først skal man vælge, hvilken art man vil arbejde med. Det skal være en art, der kan leve op til adskillige krav. > Aktivitetsniveau. De skal være så tilpas aktive, at man kan få fyldt et ark med adfærdsobservationer på et par timer uden at blive stresset. Derfor duer fx landsvaler, der er alt for hurtige, og kongeboaer, der kan ligge helt stille i en uge, ikke. > Variation. Arten skal også have et tilstrækkeligt antal forskellige adfærdselementer, så regnorm og billelarver duer heller ikke. Vil man arbejde i skolens eget laboratorium, er små gnavere som mus, rotter, ørkenrotter og hamstere gode. gså en del fisk kan bruges; klassiske valg her er kampfisk, cichlider, guppy og hundestejler. Figur 1.13 adfærdsobservationer foran chimpanseindhegningen. Tager man i zoologisk have, er chimpanser, bavianer og bonoboer nogle af de bedste dyr at iagttage. gså løver, elefanter, zebraer og mange andre dyr kan bruges. os en lokal økologisk landmand kan man måske også få lov at lave observationer af høns, frilandsgrise eller køer. Sluttelig er skolens kantine eller skolegård slet ikke noget dårligt sted! Det giver ofte interessante resultater, hvis man kan manipulere med dyrene; altså udsætte dem for nogle ændringer i deres miljø, som måske kan udløse bestemte adfærdselementer. Fx lys/mørke, fugt/ tørke eller varme/kulde. er er det igen små gnavere og fisk, der er gode valg, men i zoologisk have kan man måske få lov til at bruge duer, frøer eller krybdyr som leguan og anole. adfærdskatalog for chimpanser i fangenskab ligge Sidde gå løbe Klatre Spise drikke urinere pelspille andre blive pelspillet pelspille sig selv Slås parre die give die imponereløb tabel det praktiske arbejde Det første, man gør, er normalt at observere dyrene et stykke tid og notere de forskellige adfærdselementer ned. Disse optegnelser sam ler man til et adfærdskatalog. Man skal også lære at kende et par af flokkens individer individuelt. For at forstå adfærds ele ment ernes betydning for dyret bør man også have lidt almen viden om arten. Ved en scanningsanalyse nedskriver man, hvad dyret laver med helt bestemte tidsintervaller. ar man valgt mus, kan man godt ned skri ve, hvad kræet laver hver 15 sekunder. bserverer man derimod en chimpanse eller en zebra, kan man nøjes med at notere hvert minut måske sjældnere. Til gengæld kan man observere flere indi vider på én gang. For at kunne undersøge, hvilke stimuli fra det ene individ der ud løser hvilke respons fra et andet individ, skal man have meget præ cise optegnelser om samtidighed i sine noter. Frekvensanalyse går ud på at skrive ned, hver gang et dyr udfører et bestemt adfærdselement i et bestemt tidsinterval. er medtager man kun de adfærds-

13 elementer, der er kortvarige, som fx gabe eller skrige, mens tilstande som ligge eller æde ikke optælles. Den tredje type analyse er sekvensanalyse, hvor man noterer, hver gang et individ udfører et adfærdselement fra kataloget. Fx sekvensen Gå ligge skrige skrige gå sidde skrige sidde gå. er tæller alle adfærdselementer, uanset hvor lange de er. Fx varede det andet adfærdselement i listen overfor ( ligge ) måske 1½ time? Vil man manipulere med dyret, kan man fx sætte to individer sam men, der ikke har mødt hinanden før. Fx to mus fra hver sin flok. er er det også vigtigt, hvilke køn musene er af, og om en evt. hun er i brunst. Man kan også prøve at komme ting, som lugter af fremmede indi vid er, ind til dyret. Eller udsætte fisk for attrapper, der på forskellig vis og i varierende grad ligner arten. behandling af data Der skal både være nogle konklusioner, som kan vises med tal, og nogle, som ikke kan. Det er muligvis vigtigere end du umiddel bart tror. Skanningsanalysen afbildes bedst i cirkeldiagrammer. er har man normalt data fra flere individer og kan så sammenligne, om hanner og hunner eller måske om unge og gamle individer bruger lige lang tid på forskellige adfærdselementer. Frekvensanalysen afbildes typisk som søjlediagrammer. vor mange gange på en time eller på en dag udføres de forskellige ad færds elementer? Igen sammenligner man typisk forskellige indi vider. vis man vil lave statistik på data, skal man have optegnelser fra en del lige lange tidsrum. Så kan man også udregne en spredning på sine gennemsnit og videre regne ud, om forskelle mellem to indi viders adfærdsmønstre er så store, at de er statistisk signifikante, eller kan bortfor klares med tilfældigheder. Sekvensanalysen er vanskeligere at regne på, men den giver lettest data, man kan drage statistisk skarpe konklusioner på. å gymnasie BIS hjemmeside kan du hente et regneark, der håndterer dette. not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts. albert einstein tabel 1.2 en hovedpointe i verden. den overses oftere og oftere. a) b) Manipulationseksperimenterne sammenligner man igen ved at se, om dyret fx er mere aggressivt overfor den ene eller den anden attrap. i fangenskab eller vild Skal det være rigtig godt, sammenligner man sine resultater med nogle målt på samme art, men på fritlevende individer. Der findes gode optegnelser af mange dyr her skal du nok have hjælp af zoos skoletjeneste. perspektiver Efter en grundig talbehandling er man klar til tolkningerne. Er der et mønster i adfærden? Er det hensigtsmæssigt for individet? For arten? vilke adfærdselementer er appetensadfærd, og hvilke er sluthandlinger? Er der forskel på artens adfærd i fangenskab og på fri fod? sidder spiser, drikker løber, går, står, leger pelspiller bliver pelspillet Figur 1.14 Skanningsanalyse af Kappebavian, Københavns zoo mellem 15:30 og 16:15 en dag i september. a) voksen han. b) unge. 13

Forord. Bjørli Lehrmann, biolog og naturvejleder.

Forord. Bjørli Lehrmann, biolog og naturvejleder. 1 Forord Da jeg i sin tid informerede mine bekendte om, at jeg var ved at skrive en bog om sex blandt dyrene i haven, troede de i almindelighed, at jeg tog gas på dem. Nogle formodentlig blot, fordi de

Læs mere

Datingsider sider af dating

Datingsider sider af dating Mikael Hoffmann Uddrag fra Datingsider sider af dating - om hvordan du kommer i balance, så du tiltrækker din ideelle kvinde, og parforholdet varer ved Dette uddrags indholdsfortegnelse: Tak... 6 Forord...

Læs mere

1 Før du køber hvalp. Whoever said you can't buy happiness forgot little puppies Gene Hill

1 Før du køber hvalp. Whoever said you can't buy happiness forgot little puppies Gene Hill Tina s hvalpebog Forord Denne bog er er udarbejdet til fordel for nye hundeejere, garvede hundeejere og hundeinterreseret generelt. Bogen er en samling af hæfter, brochurer og bøger som har en sådan relevans

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Når man første gang hører om mentalbeskrivelser, kan man godt blive noget forvirret. Ikke så mange har endnu prøvet at overvære

Læs mere

PRAKTISK KLUBARBEJDE. September 1981. Næste Panda-Nyt indeholder VAREKATALOG 81/82. Stort 16-siders varekatalog udkommer november 81.

PRAKTISK KLUBARBEJDE. September 1981. Næste Panda-Nyt indeholder VAREKATALOG 81/82. Stort 16-siders varekatalog udkommer november 81. september 3/81 j PANDA-NYT September 1981. Redaktion Torben Buchholtz (ansv.) Carsten Scheuer {lay-out, annoncer) Redaktionsudvalg Lorenz Ferdinand, dr.scient. Boye Hermansen, inf.chef Bent Muus, prof.

Læs mere

HVALER VED GRØNLAND. - med særlig vægt på pukkelhvalen. Departementet for uddannelse Gymnasieafdelingen

HVALER VED GRØNLAND. - med særlig vægt på pukkelhvalen. Departementet for uddannelse Gymnasieafdelingen HVALER VED GRØNLAND - med særlig vægt på pukkelhvalen Undervisningsmateriale til biologi samt tværfagligt samarbejde mellem biologi og kulturfaget Departementet for uddannelse Gymnasieafdelingen Departementet

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Indholdsfortegnelse modul 1

Indholdsfortegnelse modul 1 Indholdsfortegnelse modul 1 Indholdsfortegnelse modul 1... 1 NLP- Forudsætninger... 2 Etiske regler... 3 Dine personlige mål med uddannelsen... 4 NLP s historie... 5 NLP Kommunikation... 7 Modellen af

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

tæn ke pau se r sex Ditte trolle

tæn ke pau se r sex Ditte trolle tæn ke pau se r sex Ditte trolle SEX» Vanskeligheden ved at anmelde de fine små bøger i Tænkepauserserien er, at man presses til bestandigt at finde nye og varierede ord for sin begejstring«henrik Dahl,

Læs mere

Danmarksmesterskaberne. i MORF. Kære lærer LÆS OGSÅ LÆRERVEJLEDNING, EXTREM EKSPEDITION

Danmarksmesterskaberne. i MORF. Kære lærer LÆS OGSÅ LÆRERVEJLEDNING, EXTREM EKSPEDITION Danmarksmesterskaberne i MORF Kære lærer Du sidder med lærervejledningen til skolekonkurrencen DM i MORF. Konkurrencen henvender sig til 5.- 6. klasse og er målrettet faget Natur/Teknik. DM i MORF er en

Læs mere

Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi

Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Forord De fleste introduktioner til naturvidenskabsteori tager udgangspunkt i fysiske/astronomiske eksempler. Når fagene biologi og kemi

Læs mere

1. Mundtlig kommunikation

1. Mundtlig kommunikation 1. MUNDTLIG KOMMUNIKATION 9 1. Mundtlig kommunikation Pernille Frisch Introduktion A. Hvad er kommunikation? B. Kommunikationens svære kunst C. Ansvarlig kommunikation D. Transaktionsanalyse E. Konflikthåndtering

Læs mere

Jagthunden. Hvor ofte kan man træne Hvor stor er forstyrrelsen, når vi træner på marken? Hvad kan vi gøre for ikke at stresse fuglene?

Jagthunden. Hvor ofte kan man træne Hvor stor er forstyrrelsen, når vi træner på marken? Hvad kan vi gøre for ikke at stresse fuglene? Nummer 1 februar 2015 Jagthunden Hvor ofte kan man træne Hvor stor er forstyrrelsen, når vi træner på marken? Hvad kan vi gøre for ikke at stresse fuglene? Den nye hundeejer Hvordan griber man det an,

Læs mere

i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd

i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd 2010 Dyrevelfærd i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd 2010 Dyrevelfærd i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd Forord 04 1 Året, der gik, i Videncenter for Dyrevelfærd 06 2 Definitioner af og holdninger

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop Positiv Psykologi Hans Henrik knoop æn e au e POSITIV PSYKOLOGI Viden i verdensklasse»fremragende «Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad»genialt «Johs. Nørregaard Frandsen, Kulturkontoret P1»sjældent visionært«rune

Læs mere

Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet Personlig Effektivitet Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Introduktion til holdninger... 5 Introduktion til målsætning... 7 Introduktion til prioritering... 9 Introduktion til analyse... 10 Introduktion

Læs mere

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING Kapitel 5 Sexlivet 99 104 106 107 111 112 115 117 118 119 124 Hiv påvirker sexlivet Bekymringen i forbindelse med sex At vælge hiv-smittede partnere Opsummering Seksuelle vanskeligheder Opsummering Usikker

Læs mere

Nikolaj Lunøe PSYKOPATI-DIAGNOSEN

Nikolaj Lunøe PSYKOPATI-DIAGNOSEN Nikolaj Lunøe PSYKOPATI-DIAGNOSEN Specifik mekanisme, normal kvantitativ variation og biased sampling Version 5 af 31 XII 2008 2009 Nikolaj Lunøe cand.psych. Overgaden neden Vandet 5 B 1414 København K

Læs mere

Færdigheder i læsning og matematik

Færdigheder i læsning og matematik Evaluering af Folkeskolen år 2000 Evaluering af Folkeskolen år 2000 Færdigheder i læsning og matematik Udviklingstræk omkring årtusindskiftet Færdigheder i læsning og matematik AKF DLH DPI SFI Amternes

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

TRYGHEDSMÅLING 2009. Tryghedsmåling 2009. Af Anders Hede, Jørgen Goul Andersen og Jacob Andersen. En analyse af danskernes tryghed og utryghed

TRYGHEDSMÅLING 2009. Tryghedsmåling 2009. Af Anders Hede, Jørgen Goul Andersen og Jacob Andersen. En analyse af danskernes tryghed og utryghed Tryghedsmåling 2009 TRYGHEDSMÅLING Danskernes tryghed 2009 på verdenskrisens En og analyse bandekrigenes af danskernes tryghed og tid utryghed anders hede og Jacob andersen Af Anders Hede, Jørgen Goul

Læs mere

Venskaber og sociale kompetencer

Venskaber og sociale kompetencer Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk Venskaber og sociale kompetencer Januar 2010 Redaktør Tine Østergaard redaktor@skolemagasin.dk Næste udgivelse Februar 2010 4 Fra redaktøren:

Læs mere

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog C Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog C Filen

Læs mere

xvlål&mæle-2 1. årgang 1974 Samtaler Stå, sidde og ligge Danske sen-navne Brevkasse om Sprogligheder 2 Spørgeskema om navne 4

xvlål&mæle-2 1. årgang 1974 Samtaler Stå, sidde og ligge Danske sen-navne Brevkasse om Sprogligheder 2 Spørgeskema om navne 4 xvlål&mæle-2 1. årgang 1974 Samtaler Faget grammatik handler om hvordan ordene står i sætningen. Men vi ved meget lidt om reglerne for hvordan sætningerne kommer efter hinanden, fx i samtaler. I dette

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maj 2013 - årgang 32 - nr. 2

Maj 2013 - årgang 32 - nr. 2 Maj 2013 - årgang 32 - nr. 2 MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemsskab med et fast årligt kontingent, men det overlades

Læs mere