FORSLAG. Lokalplan og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde"

Transkript

1 FORSLAG Lokalplan og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013

2 Annoncering på hjemmesiden den 11. juni Offentlig høring fra den 11. juni til den 6. august FORSLAG TIL LOKALPLAN FOR SOLCELLEANLÆG VED ENERGILANDSBYEN HORSLUNDE Lolland Kommune har den 30. maj 2013 vedtaget Forslag til Lokalplan og Kommuneplantillæg 19 for Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horlunde med indarbejdet miljørapport med henblik på at sende forslagene i offentlig høring i 8 uger. Lokalplanens indhold Lolland Kommune ønsker med lokalplanen at give mulighed for at der opstilles et større solcelleanlæg til strømproduktion på matrikel nr. 8a, 19q og 8i, Horslunde By, Horslunde. Jorderne bruges som landbrugsjord i øjeblikket. I projektets første fase ønskes opstillet et anlæg på op til kw på et areal på ca. 4 ha i den sydøstlige del af matr. 8a. Solcelleanlægget, der vender mod syd, er et fast anlæg på stolper. Anlægget med solpaneler bliver maksimalt på en højde af ca. 3 meter. Ansøgeren, har et projekt i tankerne, som kan give byen Horslunde et yderligere fokus på alternativ energi, og anlægget påtænkes derfor opført således, at indbyggerne i Horslunde By vil få mulighed for at købe en ejerandel for en endnu ikke fastsat procentdel. Samtidig med lokalplanen er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der fastlægger området til Teknisk område til solcelleanlæg samt andre VE-anlæg som jordvarme, solvarmeanlæg brint m.m. Der er i lokalplanen indarbejdet en miljørapport, som indeholder en beskrivelse og vurdering af lokalplanens indvirkning på miljøet. Forslag til kommuneplantillæg er vedhæftet Forslag til lokalplan Midlertidige retsvirkninger Arealer inden for lokalplanens område må ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan. Forbuddet gælder også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Dette gælder i tiden, indtil den endeligt vedtagne og godkendte lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse. Høringsfrist Eventuelle bemærkninger og indsigelser til planforslagene skal sendes til Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo eller til senest tirsdag den 6. august

3 HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG OG EN LOKALPLAN? Indhold Et kommuneplantillæg er et tillæg til den eksisterende kommuneplan. Heri fastlægger Lolland Kommune de overordnede rammer for et områdes anvendelse. Kommuneplanen og tillæg danner grundlag for den videre lokalplanlægning. En lokalplan er en plan, hvori Lolland Kommune kan fastsætte bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold mv. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området. Tilvejebringelse Lolland Kommune kan til enhver tid lave lokalplaner, men der skal altid være en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan sættes i gang. Lokalplanen må ikke stride mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal kommuneplanen ændres med et tillæg først. Offentlig debat Et forslag til lokalplan, skal lægges frem til offentlig debat i mindst 8 uger, hvor borgere og myndigheder kan komme med ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Lolland Kommune behandler de modtagne bemærkninger og indsigelser og beslutter, i hvilket omfang de skal imødekommes. Kommune vedtager forslaget endeligt og bekendtgør herefter planen i pressen. Midlertidige retsvirkninger Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at komme med indsigelser mod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan Lolland Kommune give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt det er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er tale om et byggearbejde mv., der ikke er lokalplanpligtig efter planlovens 13, stk. 2. Det er endvidere en forudsætning, at ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokalplanen vedtages endeligt. Dette gælder i tiden, indtil den endeligt vedtagne og godkendte lokalplan er offentliggjort - dog højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse. Endelige retsvirkninger Efter Lolland Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er indeholdt i planen. Dispensationer Lolland Kommune kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i lokalplanen som f.eks. anvendelses- og formålsbestemmelserne. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. Planen er udarbejdet af Lolland Kommune i samarbejde med Thomas Fabienke 1

4 REDEGØRELSE 3 Baggrund 3 Eksisterende forhold 3 Lokalplanens formål 4 Lokalplanens indhold 4 Lokalplanområdets anvendelse 4 Udstykning 5 Vej- og adgangsforhold samt byggelinjer 5 Bebyggelsens omfang og placering 5 Bebyggelsens ydre fremtræden 5 Ubebyggede arealer 5 Ledningsanlæg 6 Miljøforhold 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 6 Statslig planlægning 6 Naturbeskyttelse 6 Kommuneplan 6 Spildevand, varme, affald, el, vand og antenne 7 Museumslovgivning 6 Landbrugspligt 7 Miljøvurdering 7 VVM 8 LOKALPLAN 9 1 Lokalplanen har til formål 9 2 Område og zonestatus 9 3 Områdets anvendelse 9 4 Udstykning 10 5 Vej- og adgangsforhold samt byggelinje 10 6 Bebyggelsens omfang 10 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 10 8 Ubebyggede arealer og hegning 10 9 Tekniske anlæg Betingelser for ibrugtagning Miljøforhold Tilladelser efter anden lovgivning Ophævelse af servitutter Bonusvirkning Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 12 Kortbilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 19 Miljøscreening 2

5 REDEGØRELSE Baggrund Lolland Kommune ønsker med lokalplanen at give mulighed for at der opstilles et større solcelleanlæg til strømproduktion ved Horslunde By. I projektets første fase ønskes opstillet et anlæg på op til kw, på et areal på ca. 4 ha i den sydøstlige del af matr. 8a. Solcelleanlægget, der vender mod syd, er et fast anlæg på stolper. Anlægget med solpaneler bliver maksimalt på en højde af ca. 3 meter. Thomas Fabienke, medlem af Energilandsby Horslunde, har et projekt i tankerne, som kan give Horslunde et yderligere fokus på alternativ energi og anlægget påtænkes derfor opført således, at indbyggerne i Horslunde By vil få mulighed for at købe en ejerandel for en endnu ikke fastsat procentdel. På længere sigt er det visionen, at der i forbindelse med anlægget tilknyttes et brintanlæg, når denne teknologi bliver kommerciel. Denne mulighed ønskes kombineret med, at f.eks. Lolland Kommunes el-biler fremover vil have mulighed for at tanke strøm på passende tidspunkter. Andre muligheder kan være at tilknytte fysik-undervisningen på kommunens skoler til anlægget. Debatoplæg Debatoplægget har været udsendt i offentlig høring fra den 17. januar til den 26. februar Da ansøger ønskede at inddrage et areal mod nord, (matr. nr. 8i) blev hørringsperioden forlænget til den 2. april I høringsperioden indkom der én bemærkning til debatoplægget fra DN-Lolland. DN-Lolland bemærker at anlægget bør omkranses af et levende hegn og anlægget bør opføres i ikke reflekterende materiale. Begge bemærkninger er indarbejdes i nærværende forslag til lokalplan. Eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter et område omkring Horslunde By, matr. nr. 8a, 8i, 19q og del af 7000ac (vejareal). Området drives i dag som almindeligt jordbrug. 3

6 FORSLAG TIL LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Lokalplanens formål Lokalplanens overordnede formål er at etablere et større solcelleanlæg, samt at udvikle forskellige former for bæredygtig og vedvarende energi til borgere og virksomheder i Horslunde, Lille Utterslev og evt. Utterslev By. Ligeledes kan der etableres aktiviteter som kan relateres til ovennævnte i relation til at udnytte energi, f.eks. undervisning og test mm. Lokalplanens indhold Lokalplanen omfatter regulerende bestemmelser for fremtidig disponering af arealet, bebyggelsens omfang, placering og rammer for ydre fremtræden. Lokalplanområdets anvendelse 1. Fase af videreudviklingen af projekt Energilandsby Horslunde, påtænkes det at opføre et solcelleanlæg på op til 4 MW, som skal producere strøm svarende til hele Horslunde, Lille Utterslev og Utterslev. Solcelleanlægget opføres i et område mellem Horslunde og Lille Utterslev. Den korte afstand til Utterslev gør, at det vil være naturligt, at borgerne i Utterslev ligeledes tilbydes mulighed for at erhverve sig andele i anlægget. (område 1 og 2 på nedenstående kortskitse)

7 2. Fase. Med henblik på at langtidsopbevare den producerede strøm, er det hensigten, at opføre et brintanlæg og/eller en batteri-station, som kan lagre strøm til perioder med mindre produktion. Denne teknologi er endnu ikke kommerciel tilgængelig, men projektgruppen er opmærksom på de tiltag som er iværksat i Vestenskov, og vil følge udvikling og erfaringer herfra med sigte på at finde en billig og effektiv løsning. (område 3 på kortskitse). 3. Fase. Produktion af varme fra et solvarmeanlæg er en mulighed indenfor en 5-årig horisont. Anlægget kræver fremførsel af varmeslanger til husstandene, hvilket forsøges kombineret med den forestående etablering af spildevandsafledning i bl.a. Horslunde By. Dette vil have interesse for lokale kraftværker, som et effektivt bæredygtigt supplement til allerede eksisterende teknologier som halm og biomasse. Endvidere vil et sådan anlæg give mulighed for at etablere et varmtvandsbassin omkring den gamle sportsplads til gavn for byens borgere især børnene. Denne investering er ikke en del af projektgruppens arbejdsområde pt., men der afsættes gerne ressourcer, såfremt der kan findes finansiering. (område 4 på kortskitse) Udstykning Lodsejer kan foretage udstykning af enkelt dele af energianlæggene. Vej-, sti-, og adgangsforhold Der skal etableres vejadgang til lokalplanområdet fra Bryggerivej. Der forventes anlagt en parkeringsplads i områdets sydlige ende mod Bryggerivej i tilknytning til det planlagte velkomsthus, se rød oval markering på overforstående kortskitse. Herudover vil der blive fokuseret på gang- og løbestier som kan planlægges i samarbejde med Borgerforeningen og som tilgodeser den tilstedeværende landbrugsdrift. Bebyggelsens omfang og placering Der fastlægges ikke bebyggelsesprocenter. Bebyggelsens/anlæggets højde må maksimalt være 3,5 meter. Bebyggelsens ydre fremtræden Området med solceller indhegnes efter forsikringsmæssige forskrifter med trådhegn. Udenfor dette, beplantes der rundt om hvert panelområde, med hjemmehørende buske og små træer. Det påregnes, at får skal afgræsse det indhegnede område. I mellem hegn og buske kan anlægges en gang- løbesti med græsunderlag. For at mindske blændingsgener fra ovennævnte energianlæg, skal disse have en ikkereflekterende overflade, og opsættes anlægget med synlige rammer, skal disse fremstå sorte og matte. Ubebyggede arealer De ubebyggede arealer vil fortsat kunne drives som landbrug. På de ubebyggede arealer kan der efter Lolland Kommunes nærmere godkendelse etableres byøkologiske foranstaltninger som f.eks. regnvandsbassiner, jordvarmeanlæg o.lign. til brug for beboere i nærområdet. 5

8 Ledningsanlæg Der er medtaget bestemmelse om, at der skal tinglyses fornødne deklarationer vedrørende sikring af forsyningskabler og ledninger mv. Miljøforhold Ingen form for virksomhed i lokalplanområdet må give anledning til væsentlige støjgener. De af Miljøministeriet til enhver tid fastsatte vejledende grænseværdier for støjbelastning skal overholdes. Opdages der jordforurening i forbindelse med byggeri og anlæg, skal arbejdet standses og kommunen underrettes i henhold til lov om forurenet jord, 71. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Statslig planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone og i byzone, og udenfor kystnærhedszonen. Naturbeskyttelse BESKYTTEDE KIRKEOMGIVELSER I den sydøstlige del af lokalplanområdet, (i hjørnet uden for Horslunde by) er der udpeget en kirkebeskyttelseslinje, der medfører at der ikke må bebygges i over 8,5 meters højde. Da der i lokalplanen fastsættes krav om en maksimal byggehøjde på 3,5 meter er kirkebyggelinjens beskyttelsesformål respekteret. EKSISTERENDE STIFORLØB Gennem området nord-syd forløber der en ikke nærmere fastlagt stiforløb, der anvendes af borgerne i de nærliggende byer. Der er fastsættes krav i lokalplanen om opretholdelse af de eksisterende stiforløb. ØKOLOGISK FORBINDELSE OG VANDLØB Der er udpeget en økologisk forbindelse langs et mindre vandløb i områdets vestlige kant. Der skal primært bebygges i områdets østlige kant. Lokalplanen fastsætter krav om bevarelse af vandløbets økologiske funktionalitet og som økologisk spredningskorridor. Museumslovgivning Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelsen af nyt byggeri, skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i museumslovens kapitel 8, således at området kan undersøges for eventuelle fortidsminder i jorden. Kommuneplan I Kommuneplan er området udpeget som jordbrugsareal. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen kræver lokalplanens gennemførelse, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen. Forslaget til tillæg nr. 19 til Kommuneplan er vedlagt bagerst i lokalplanen. Den nye ramme er vist på næste side. 6

9 Fremtidig ramme: Rammenummer: 360-T18 Rammenavn: Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Generelle anvendelsesbestemmelser: Teknisk anlæg til solcelleanlæg samt andre VEanlæg som jordvarme, solvarmeanlæg, brint m.m. Bebyggelsens omfang og udformning: Anlæggene skal omkranses af beplantningsbælter. Der fastlægges ikke nogen bebyggelsesprocent. Maks. etager: 1 Maks. bebyggelseshøjde: 3,5 meter Zone: Landzone og byzone Forslag til kommuneplanramme 360-T18 Lokalplaner og byplanvedtægter: Forslag til Lokalplan El Elforsyning sker (som kabelnet og) leveres til SEAS NVE. Landbrugspligt Følgende matrikler er omfattet af landbrugspligt 8a, 19q og 8i Horslunde By. Forinden de ovennævnte ejendomme kan udstykkes og anvendes til andre formål, kræves Jordbrugskommissionens tilladelse til ophævelse af landbrugspligten, jf. landbrugsloven, 6. Ifølge landbrugslovens 6, kan ophævelse af landbrugspligt forventes, når jorden i nær fremtid påregnes inddraget til udbygning af områder til boliger, arbejdspladser m.m., til offentlige formål eller sommerhuse, som i en endeligt vedtaget lokalplan er udlagt til nævnte formål. Miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er foretaget en screening af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg da solcelleanlæg er opført på lovens bilag 4, pkt. 3a Industrianlæg til fremstilling af elektricitet. På den baggrund har Lolland Kommune vurderet følgende: Der er foretaget en miljøvurdering, der er indarbejdet i lokalplanen og kommuneplantillæg. Planerne omfatter dog et mindre område på lokalt plan. Arealet er udelukkende omfattet af en kirkebyggelinje, samt en økologisk forbindelse ved områdets vestlige afgrænsning. 7

10 BESKYTTEDE KIRKEOMGIVELSER I den sydøstlige del af lokalplanområdet, (i hjørnet uden for Horslunde by) er der udpeget en kirkebeskyttelseslinje, der medfører at der ikke må bebygges i over 8,5 meters højde. Da der i lokalplanen fastsættes krav om en maksimal byggehøjde på 3,5 meter er kirkebyggelinjens beskyttelsesformål respekteret. ØKOLOGISK FORBINDELSE OG VANDLØB Der er udpeget en økologisk forbindelse langs et mindre vandløb i områdets vestlige kant. Der skal primært bebygges i områdets østlige kant. Lokalplanen fastsætter krav om bevarelse af vandløbets økologiske funktionalitet og som økologisk spredningskorridor. Lolland kommune har således gennemført en miljøvurdering og vurderet, at planerne ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet jf. 3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. VVM Lolland Kommune skal vurdere om projektet til elproduktion er omfattet af Bekendtgørelsen om supplerende regler i medfør af lov om planlægning bestemmelsen vedrørende vurdering af større anlægs virkning på miljøet (VVM). Vurderingen er foretages ved en såkaldt VVM-screening af selve projektforslaget, hvor der tages stilling til, om der eventuelt skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Lolland kommune har vurderet at anlægget ikke medfører at der skal udarbejdes en VVMredegørelse. 8

11 LOKALPLAN SOLCELLEANLÆG VED ENERGILANDSBYEN HORSLUNDE For et område til teknisk anlæg, solcelle- og vedvarende energiformål I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til tekniske anlæg at at at at at at at udlægge området til vedvarende energiproduktion muliggøre at der opføres et solcelleanlæg og de for anlæggets drift nødvendige installationer, koblingsstation og teknikbygninger, det muliggøres at der kan opføres andre vedvarende energianlæg i form af jordvarme, solvarmeanlæg, brintanlæg m.m. der kan opføres et mindre besøgs-/undervisningscenter, med tilhørende parkeringspladser der kan etableres forsøgsanlæg til vedvarende energi. sikre vejadgang til området, og sikre at området reetableres når elproduktionen fra solceller ophører. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter matrikelnumrene 8a, 8i, 19q samt del af 7000ac (vejareal) alle Horslunde By, Horslunde, samt alle parceller der efter lokalplanens endelige vedtagelse udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver i landzone ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan. En lille del ligger i byzone og forbliver i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Inden for området må der kun opføres eller indrettes anlæg til vedvarende energiformål, samt relaterede formål, så som undervisning, test og demonstration, samt et mindre besøgs-/undervisningscenter. 3.2 Inden for hele lokalplanområdet kan placeres mindre transformerstationer og lignende energi relaterede anlæg. 3.3 Arealer, der ikke er anvendes til det nævnte i 3.1 og 3.2, må kun anvendes til landbrug og natur. 9

12 4 Udstykning 4.1 Inden for lokalplanområdet kan der kun ske udstykning af energianlæggene. 4.2 Der kan ikke ske udstykning til andre formål, f.eks. boligformål m.m. 5 Vej- og adgangsforhold 5.1 Der fastlægges vejadgang fra Bryggerivej. 5.2 De eksisterende stier med offentlig adgang gennem området skal fastholdes. 5.3 Ved offentligt tilgængeligt byggeri til besøg og service skal der sikres gode adgangsforhold for handicappede i henhold til byggeloven. 6 Bebyggelsens omfang 6.1 Bebyggelse og anlæg må ikke opføres med mere end 1 etage. Bygningshøjden må ikke overstige 3,5 meter. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Solcellerne skal være behandlet således, at der ikke opstår refleksgener for omkringboende og trafikanter. 7.2 Til øvrige anlæg må der ikke benyttes blanke eller reflekterende materialer, hvor glanstallet overstiger Al bebyggelse i lokalplanens område skal gives en ydre fremtræden i høj arkitektonisk kvalitet, så der skabes en smuk sammenhæng i området. Det betyder bl.a. at der til udvendige facader og gavle skal anvendes tegl, der fremstår som blank mur, pudset mur eller vandskuret. Til dele af facader og gavle kan der endvidere anvendes træ og større, sammenhængende glaspartier. 7.4 Mindre dele af facaderne samt mindre bygninger, som f.eks. udhuse, kan tillades udført i et andet materiale. 7.5 Tage skal beklædes med tagsten (tegl eller beton), skifer eller tagpap. 7.6 Alle udvendige bygningssider samt sokler skal fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarver eller en blanding af disse nævnte farver. Til døre, vinduesrammer, skodder og mindre bygningsdele er andre farver også tilladt. 7.7 Alle former for skiltning og reklamering skal godkendes af Lolland Kommune. 8 Ubebyggede arealer og hegning 8.1 Der udlægges areal til beplantningsbælte i en bredde af 3 meter hele vejen langs solcelleanlæggenes yderside. Beplantningen skal bestå af egnstypiske hjemmehørende arter. Beplantningsbæltets højde må ikke overstige 3 meter. 8.2 Hegn i skel skal være levende hegn. Det levende hegn kan suppleres med trådhegn på indersiden med en maks. Højde på 2 meter. 8.3 Der må holdes dyr til nødvendig afgræsning af området. Der må opføres et mindre læskur til dyrene med en maksimal højde på 3 meter. 10

13 8.4 Der må ikke etableres permanent belysning af energianlæggene. 8.5 Ubebyggede arealer, herunder også parkeringsarealer, skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende ligesom en passende orden skal overholdes. 8.6 Terrænregulering må kun ske efter tilladelse fra Lolland Kommune. 9 Tekniske anlæg 9.1 Der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring mv. af forsyningskabler og -ledninger. 9.2 Ledninger skal fremføres som jordkabler. 10 Betingelser for ibrugtagning 10.1 Inden energianlæggenecellerne kan sættes i drift skal området være ryddet for byggeaffald. 11 Miljøforhold 11.1 Opdages der jordforurening i forbindelse med byggeri og anlæg, skal arbejdet standses og kommunen underrettes i henhold til lov om forurenet jord, De til enhver tid gældende retningslinjer i kommunens affaldsregulativer skal overholdes. 12 Tilladelser efter anden lovgivning 12.1 Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelse af nyt byggeri, skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i museumslovens kapitel Forinden ejendommene matr. nr. 8a, 19q og 8i a kan anvendes til opstilling af solceller, kræves Fødevareministerens/Jordbrugskommissionens tilladelse til ophævelse af landbrugspligten, jf. landbrugsloven, Etablering af dyrehold som f.eks. svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold forudsætter at Lolland Kommune giver dispensation efter reglerne i bekendtgørelse nr af om miljøregulering af visse aktiviteter, eller de til enhver tid gældende regler herfor. 13 Ophævelse af servitutter 13.1 I henhold til lov om planlægning 18 ophæves de privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen. 14 Bonusvirkning 14.1 Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser efter 35, stk. 1 i lov om planlægning. 11

14 15 Lokalplanens retsvirkninger 15.1 Efter Lolland Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, kan ejendomme, der omfattes af planen, ifølge lov om planlægning 18, udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. Lolland Kommune kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. 16 Vedtagelsespåtegning 16.1 Forslag til lokalplan er vedtaget af Lolland Kommune den 30. maj 2013 i henhold til planlovens 24. Stig Vestergaard / Thomas Knudsen Borgmester Kommunaldirektør Forslag til lokalplan er fremlagt i offentlig høring fra den 11. juni til den 6. august Lokalplan er endeligt vedtaget af Lolland Kommune den XXXXXXX i henhold til planlovens 27. Stig Vestergaard / Thomas Knudsen Borgmester Kommunaldirektør Lokalplanens retsvirkninger træder i kraft ved offentlig bekendtgørelse af den endelig vedtagne plan den 12

15 FORSLAG TIL LOKALPLAN Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde 13

16 FORSLAG Tillæg 19 til Kommuneplan Kommuneplantillæg 19 omhandlende ny ramme for tekniske anlæg til solcelleformål, samt tilsvarende VE-anlæg til realisering af Forslag til lokalplan Fremtidige rammebestemmelser: Rammenummer: 360-T18 Rammenavn: Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Generelle anvendelsesbestemmelser: Teknisk område til solcelleanlæg samt andre VE-anlæg som jordvarme, solvarmeanlæg, brint m.m. Bebyggelsens omfang og udformning: Anlæggene skal omkranses af beplantningsbælter. Der fastsættes ingen bebyggelsesprocent. Ma. etager: 1 Ma. bebyggelseshøjde: 3,5 meter. Zone: Landzone og byzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Forslag til lokalplan Forslag til ny kommuneplanramme Forslag til Kommuneplantillæg 19 er vedtaget af Lolland Kommune den 30. maj 2013 i henhold til planlovens 24. Stig Vestergaard / Thomas Knudsen Borgmester Kommunaldirektør Forslaget til Kommuneplantillæg 19 er fremlagt i offentlig høring fra den 11. juni til den 6. august Kommuneplantillæg 19 er endeligt vedtaget af Lolland Kommune den XXXXXXX i henhold til planlovens 27. Stig Vestergaard / Thomas Knudsen Borgmester Kommunaldirektør 14

17 Sagsbehandler: joeni Dato: 17. april 2013 Sags Id.: Miljøscreening af Lokalplan for Solceller ved Energilandsbyen Horslunde Baggrund: Lolland Kommune ønsker med lokalplanen at give mulighed for at der opstilles et større solcelleanlæg til strømproduktion på matrikel nr. 8a, 19q og 8i, Horslunde By. Jorderne er pt. landbrugsjord. I projektets første fase ønskes opstillet et anlæg på op til kw, på et areal på ca. 4 ha i den sydøstlige del af matr. 8a. Solcelleanlægget, der vender mod syd, er et fast anlæg på stolper. Anlægget med solpaneler bliver maksimalt på en højde af ca. 3 meter. Thomas Fabienke, medlem af Energilandsby Horslunde, har et projekt i tankerne, som kan give Horslunde et yderligere fokus på alternativ energi og anlægget påtænkes derfor opført således, at indbyggerne i Horslunde By vil få mulighed for at købe en ejerandel for en endnu ikke fastsat procentdel. På længere sigt er det visionen, at der i forbindelse med anlægget tilknyttes et brintanlæg. Lov om miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936 af ) har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en VÆSENTLIG indvirkning på miljøet

18 Denne screening nærværende tjekliste - er første led i afgørelsen af om en lokalplan miljøvurderes. Tjeklisten omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For hvert enkelt parameter foretages en kvalitativ vurdering, ved afkrydsning, af lokalplanens indvirkning på den pågældende miljøparameter. Den endelige afgørelse af, om der skal udarbejdes en miljøvurdering, foretages af Kommunen og er baseret på en konkret vurdering på baggrund af screeningen og høringssvar fra de berørte parter. Kommunens beslutning offentliggøres. Anbefaling på baggrund af screeningen Vil planen medføre så væsentlige miljøpåvirkninger, at udarbejdelse af en miljøvurdering anbefales? Ja Nej Begrundelse Planerne omhandler et mindre område på lokalt plan men anlægget er opført på bilag 4, Pkt. 3a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Høringsparter Eksempler: Vejdirektoratet Kun hvis inden for reservationszonen Banedanmark Kun hvis inden for høringszonen Naturstyrelsen Danmarks Naturfredningsforening Museum Lolland-Falster Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur Kun når planen omfatter fredede eller bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer, samt udpegningen af disse. Dansk Ornitologisk Forening, Lolland Internt i Teknik og Miljø, Park og Vej samt Forsyning Andre sektorer og andre myndigheder Bemærkninger

19 SCREENING Ved screeningen skal konsekvenserne ved planens gennemførelse vurderes for følgende faktorer både i og uden for lokalplanområdet: Ikke relevant Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Udløser MV Bemærkninger Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere. Planen er omfattet lovens (936 af 2009) bilag 3 og/eller 4. (Hvis Ja skal der gennemføres miljøvurdering) Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. (Hvis Ja skal der gennemføres miljøvurdering) Biologisk mangfoldighed Dyreliv Planen er omfattet af bilag 4, pkt. 3a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet Planteliv Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper Fuglebeskyttelses- og habitatområder (Natura 2000) Økologisk forbindelse Strandbeskyttelseslinje Skovbyggelinje Sø og å beskyttelse Naturbeskyttelse jf. 3 (beskyttede naturtyper) Grønne områder Skovrejsning/skovnedlæggelse Fredning Landskab og jordbund Landskabelig værdi (Landskabsfredninger, større uforstyrrede landskaber, jordbrugsområder med særlige natur- og landskabsværdier og særlige lokale naturområder) Geologisk interesseområder Jordforurening

20 SCREENING Ved screeningen skal konsekvenserne ved planens gennemførelse vurderes for følgende faktorer både i og uden for lokalplanområdet: Ikke relevant Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Udløser MV Bemærkninger Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere. Risiko for forurening Jordhåndtering/flytning Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder Udledning af spildevand Grundvandsforhold Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Emissioner fra eventuel trafik til og fra området Støj Støj Vibrationer Trafik Trafikafvikling/belastning Støj Energiforbrug Sikkerhed Kulturarv Kulturhistoriske værdier Kirker Fredede eller bevaringsværdige bygninger Arkæologiske værdier Ressourcer og affald Arealforbrug Energiforbrug Vandforbrug

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Marts 2011 Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 12. april 2011: LOKALPLAN

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden 11. april til og med 6. juni 2011 Stevns Kommune Lokalplan nr. 114 Håndværkerparken I Håndværkerparken,

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge

Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge LOKALPLAN NR. 109 Boligområde, Holtug Vænge FORSLAG Fremlagt fra den 6. juli til den 7. september 2009 Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge Indledning Lokalplan nr. 109 omfatter et område på 2.155m

Læs mere

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense G A L den Si perio 9 R O gt 200 FFremla aj 9 m 2. i 200 1 fra 8. jul til Lokalplan 15/2009 Område til erhvervsformål ved Øster Doense Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling

1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling L O K A L P L A N N R. 1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den 17.06.2015 Offentligt

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere