Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003"

Transkript

1 NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO På basis af erfaringer med lysbuebeskyttelse siden 1962 er der udviklet et nyt. Systemets enheder er indbygget i kasser, som alle passer til en 35mm DIN- skinne. Alle forpladerne har et mål, som passer i den 45mm udskæring, der er i dækpladerne på et DIN-. Systemet indeholder enheder, således at funktionen af lysbuerelæet kan gøres afhængig af at der samtidig er overstrøm, ligesom der er mulighed for at udkoble en back-up bryder længere tilbage i forsyningen. Dette sker med en tidsforsinkelse på mSek. hvis der stadig er både lysbue og overstrøm efter at anlæggets forsyningsbryder skulle være koblet ud. Det er en ekstra sikkerhed hvis forsyningsbryderen svigter, eller hvis lysbuen har bredt sig til tilgangssiden af bryderen. Detektorerne består af 2 silicium solceller indstøbt i glasklar polyester. De fås i 2 typer med forskellig retningsfølsomhed. Begge typer leveres med 5m skærmet 2-leder kabel samt en monteringsbøjle. Detektorerne - 601A og 601A er de samme, som hidtil har været anvendt i forbindelse med vore andre lysbuerelæer. Systemet er beregnet for DC-forsyning fra stationsbatteri. Batterispændingen kan være fra 48Vdc til 220Vdc. Til brug i anlæg med AC-forsyning findes en AC/DC strømforsyning med NiCd akkumulator back-up af lysdiode-indikationerne. For simple installationer (uden strømafhængighed etc.) findes også et lysbuerelæ alene for Vac. Systemet består af følgende enheder: 601D D D D D D D D D1200 Lysbuerelæ Vdc. Specialversion til 24Vdc på bestilling. Samlebox for parallelkobling af op til 8 detektorer. Samlebox for parallelkobling af op til 8 detektorer med indikation. Strømforsyning 220Vac/16Vdc med 12V NiCd akkumulator. Overstrømsenhed 3-faset, x 5A, Vdc forsyning. Tidsenhed mSek. for udkobling af back-up bryder. Lysbuerelæ Vac. Diodelogikenhed for max. 3 relæer og max. 3 brydere. Kondensatorudløser 220Vac/300Vdc, 66µF. Alle enheder opfylder EN /2 og EN /2 (EMC-direktivet) og er CE-mærket. LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100 Relæet er beregnet til at overvåge op til 16 lysbuedetektorer i parallel. I tilfælde af en lysbuefejl ved en eller flere detektorer, giver relæet ekstremt hurtigt en udløseimpuls til anlæggets forsyningsbryder. Forsinkelsen er mindre end 1 millisekund. Herved begrænses lysbuetiden i praksis til forsyningsbryderens egentid, hvorved såvel personskader som skader på anlægget begrænses. Relæet er fuldt statisk og har fuldstændig isolation mellem detektorindgange og udgang til udkobling af bryder. Dette betyder at relæet kan køre på én styrespænding og udkobling af bryderen kan have en anden styrespænding. Man kan naturligvis også bruge den samme spænding til begge formål, men i så fald er indgang og udgang forbundet gennem strømforsyningen. 1

2 Relæet er fra fabrikken indstillet til give trip-signal til bryderen for en indgangsstrøm fra detektorerne på 6mA. Dette svarer til en belysning på lux på en enkelt detektor, lux på hver af 2 detektorer, lux på hver af 3 detektorer etc. Man kan også sige det sådan, at det er den samlede belysning på alle tilkoblede detektorer, der skal op på lux for at relæet udløser. Med 16 detektorer vil man således få udkobling af bryderen for 750 lux hvis alle detektorer er ens belyst. 750 lux er i nærheden af normal rumbelysning, og dette er grunden til at det ikke anbefales at bruge mere end 16 detektorer pr. relæ. Følsomheden kan stilles med en SENS.ADJ. knap på forpladen, indstillingsområdet er 1-12mA eller lux samlet belysning. Fabriksindstillingen er som nævnt 6mA/ lux. Relæet har en grøn lysdiode POWER som viser at forsyningsspænding er tilsluttet, samt en rød lysdiode TRIP som viser at relæet har udløst på lysbuefejl. Den røde lampe forbliver tændt indtil en RESET knap indtrykkes. Resetknappen resetter IKKE eventuelle relæer eller lamper, der er forbundet til relæets udgang, se senere. Relæet har en nøgleomskifter med 2 stillinger. Stilling ACTIVE svarer til normal drift og i denne stilling kan nøglen tages ud. I stilling TEST kan relæet afprøves uden at bryderen udkobles idet udgangssignalet er afbrudt. I denne stilling kan nøglen ikke tages ud. Relæer og lamper på relæets udgang kan resettes ved kortvarigt at sætte nøglen i TEST og tilbage til ACTIVE eller ved at afbryde DC-forsyningen med en udvendig trykknap. Relæet har 2 frie sluttekontakter til brug for fjernmelding. Den ene, klemme 9-10, sluttes ved udkobling på lysbuefejl (TRIP). Den anden, klemme 11-12, slutter når nøglen står i TEST, eller hvis forsyningsspændingen forsvinder - uanset nøglens stilling. Relæet har to klemmer for blokering fra overstrømsenheden. Relæet er blokeret, med mindre overstrømsenheden signalerer, at der er overstrøm. Hvis forbindelsen til overstrømsenheden bliver afbrudt f.eks. ved kabelbrud, ophæves blokeringen og relæet vil virke for en lysbuefejl uanset strømmen. Relæet har endvidere 2 klemmer for styring af tidsenhed til back-up bryder. Anvendelsen af disse klemmer er vist på tegning 601D1210. Forsyningsspænding Følsomhed Vdc eller 16Vdc fra AC/DC strømforsyning. Specialversion 601D er for 24Vdc og kun 24Vdc. Fabriksindstilling 6mA indgangsstrøm medfører udkobling.dette svarer til lux tilsammen på alle tilkoblede detektorer. Antal detektorer pr. relæ Max. 16 stk. anbefales. Antallet afhænger af omgivelsesbelysningen - åbne eller lukkede anlæg - samt følsomhedsindstillingen. Tidsforsinkelse Max 1mSek. efter start af lysbue. Bredde: 105mm. Højde incl. klemmer: 90mm. Højde over bundplade incl. DIN-skinne: 62mm uden nøgle, 77mm med nøgle. Højde til dækplade incl. DIN-skinne: 50mm. 2

3 SAMLEBOX 601D0400 Denne enhed er beregnet til at parallelforbinde op til 8 detektorer. De grønne detektorledninger forbindes til klemmerne og 28. De røde detektorledninger forbindes til klemmerne og 27. Skærmen for de 2 første detektorer forbindes begge til klemme 3, de 2 næste skærme begge til klemme 9, de 2 næste til klemme 19 og de 2 sidste til klemme 25. Klemme og 15 forbindes til lysbuerelæets 1-2 og 3, klemme og 31 forbindes til klemme og 15 på næstesamlebox, alt sammen som vist på tegning 601D0414. Skærmen på samtlige detektorer skal jordes. Dette gøres ved at jorde klemme 3 på lysbuerelæet, og kun her. Der må ikke jordes andre steder af hensyn til sløjfer (ground-loops). Bredde: 72mm.Højde incl. klemmer: 90mm. Højde over bundplade incl. DIN-skinne: 62mm. Højde til dækplade incl. DIN-skinne: 50mm. SAMLEBOX MED INDIKATION 601D0500 Denne enhed er ligeledes beregnet til at parallelforbinde op til 8 detektorer. Detektorer og skærmkabler forbindes på samme måde som ved 601D0400. Boxen har en rød lysdiode for hver detektor. Denne lysdiode tændes hvis detektoren afgiver en strøm på 3mA, men den går ud igen hvis belysningen, som gav de 3mA fjernes. Hvis strømmen kommer op på 6mA udløser lysbuerelæet og lysdioderne for de detektorer som på det tidspunkt var tændte (I>3mA) bliver låst. De forbliver tændte sammen med en gul lysdiode mærket TRIP indtil en RESET knap aktiveres. Da holdesignalet lagres i hver enkelt box, skal ALLE boxe på et relæ resettes efter trip, også selv om ingen detektorlamper lyser. I modsat fald låses lysdioderne næste gang ved 3mA og trip kan udeblive. Boxen forsynes med 16Vdc fra lysbuerelæets klemme 4 og 6. Spændingen føres ind på boxens klemmer 10 og 16. En grøn lysdiode POWER viser at forsyningen er i orden. Lysbuerelæet kan ikke trække mere end 2 stk. 601D0500, som vist på tegning 601D0514. Også ved brug af denne box jordes klemme 3 på lysbuerelæet, og kun her. Forsyning tændte lysdioder. 16Vdc fra lysbuerelæ 601D0100. Forbrug 17-38mA, afhængig af antal Som for 601D0400, dog er højde incl. resetknap lig med 72mm. AC/DC STRØMFORSYNING 601D0600 Denne enhed er beregnet for anlæg hvor styrespændingen er 220Vac. Enheden tilsluttes 220Vac mellem klemmerne 9 og 11 eller mellem 10 og 12. Udgangsspændingen er 16Vdc mellem klemmerne 1 og 3 og mellem 2 og 4. Klemme 3 og 4 er plus, 1 og 2 er minus. Enheden kan forsyne 1 stk. 601D0100 med 2 stk. 601D0500 tilsluttet samt 1 stk. overstrømsenhed 601D0700 med 1 stk. tidsenhed 601D0800 tilsluttet. 3

4 På forpladen findes en grøn lysdiode POWER, som lyser så længe der er 220Vac til stede, og samtidig holdes den indbyggede 12V NiCd akkumulator opladet. Hvis 220Vac forsvinder, slukkes den grønne lysdiode og en rød lysdiode mærket ACTIVE tændes. Det betyder at akkumulatoren nu leverer 12Vdc til de tilsluttede enheder.enhederne kræver 16V for at virke, men 12V er nok til at holde lysdioder på lysbuerelæ, samleboxe og tidsenhed for back-up bryder tændt i en vis tid, efter at 220Vac er forsvundet. 12Vdc kan afbrydes på for-pladen.tegning 601D0614 viser anvendelsen sammen med kondensatorudkobler 601D1200. Forsyningsspænding 220Vac klemme 9-11 eller Udgangsspænding Vedligehold af indikatorer 16Vdc klemme 1-3 og 2-4. Klemme 3 og 4 er positive. 1-2 timer, afhængig af antal tændte lysdioder. Som for 601D0100, dog uden nøgle. OVERSTRØMSENHED 601D0700 Denne enhed er et 3-faset strømrelæ, som giver en lysdiodeindikation og en kontaktfunktion, når et indstillet strømniveau overskrides. Indstillingsområdet er fra 1.5 til 3.0 x 5A. Indstilling sker med en knap på forpladen CURRENT ADJ. Enheden forsynes fra Vdc på klemmerne 7 og 8, - plus på klemme 7. En grøn lysdiode POWER indikerer at forsyningen er i orden. Enheden giver forsyning til tidsenheden for back-up bryder 601D0800. Hver gang strømniveauet overskrides tændes en rød lysdiode TRIP og et relæ trækker. Relæets kontakt, der er normalt lukket, ophæver blokeringen af lysbuerelæet hver gang relæet trækker. Da relækontakten er en brydekontakt, vil en afbrydelse af forbindelsen til lysbuerelæet (kabelbrud) automatisk ophæve blokeringen af lysbuerelæet. Når relæet trækker, sendes et aktiveringssignal til tidsenheden for back-up bryderen, men denne foretager sig ikke noget, medmindre der samtidig er et signal fra lysbuerelæet om at der også er en lysbue. Se også tegning 601D1210. Hverken relæ eller lysdiode tager hold, men følger strømmen over og under indstillet strømniveau. Enheden forbindes som vist på tegning 601D0714. Man skal være opmærksom på at anvendelsen af overstrømsenheden forlænger lysbuetiden med overstrømsenhedens reaktionstid som er 20-30mSek. Spændingsforsyning Vdc på klemme 7-8, plus på klemme 7, eller 16Vdc fra AC/DC forsyning 601D0600 på klemme 15 og 8, plus på klemme 15. Strømniveau Indstillelig x 5A (7.5-15A). På bestilling og mod merpris kan enheden fås i en 1A udgave. Reaktionstid 20-30mSek. Som 601D0100 og 601D

5 TIDSENHED FOR BACK-UP BRYDER 601D0800 Enheden er beregnet til at udkoble en back-up bryder længere tilbage i nettet, hvis det af en eller anden grund mislykkes at udkoble anlæggets forsyningsbryder på en lysbuefejl. For at den skal udkoble back-up bryderen skal 2 kriterier være opfyldt samtidigt. Dels skal overstrømsenheden sende et signal om overstrøm ind på klemme 9, og dels skal der være en kontaktslutning fra lysbuerelæet på klemme 1-2, begge dele på et tidspunkt hvor lysbuen burde være slukket og overstrømmen ophørt, efter at lysbuerelæet har koblet forsyningsbryderen ud. Udkobling af back-up bryderen sker med tidsforsinkelse. Forsinkelsen er fabriksindstillet til 100mSek., men kan bestilles med en anden tid i området mSek. Hvis back-up bryderen er koblet ud tændes en rød lysdiode mærket TRIP. Den tager hold og forbliver tændt indtil en RESET knap påvirkes. Ligesom lysbuerelæet har denne enhed en nøglekontakt, som tillader at et afprøves uden at back-up bryderen udkobles. Som ved lysbuerelæet kan nøglen ikke fjernes i stilling TEST. ADVARSEL: Efter afprøvning i TEST skal indikationen resettes inden nøglen drejes tilbage til ACTIVE. I modsat fald udløser back-up bryderen når nøglen drejes tilbage. Enhedens forbindelse til det øvrige fremgår af tegning 601D0814 og 601D1210. Hvis man ønsker udkobling af back-up bryderen i tilfælde af, at lysbuen har bredt sig til tilgangs-siden af anlæggets forsyningsbryder, skal strømtransformerne til overstrømsenheden sidde på tilgangs-siden af bryderen. Strømforsyning Leveres fra klemme på overstrømsenhed ind på klemme 5-6. Tidsforsinkelse Fabriksindstillet til 100mSek., men kan bestilles med en anden tid i området mSek. Bør stilles mindst 20mSek. over forsyningsbryderens egentid. Som 601D0400 og 601D0500, dog er højde incl. nøgle lig med 77mm. LYSBUERELÆ FOR AC 601D0900 Dette relæ er beregnet for installationer uden DC-forsyning. (stationsbatteri). Det forsynes fra nettet med Vac. Eftersom netspændingen delvis forsvinder i tilfælde af en lysbuefejl, har dette relæ en indbygget kondensatorudkobler, som indeholder energi til at udkoble bryderen selvom AC styrespændingen er væk. Energien er oplagret i en kondensator, som holdes opladet til 300Vdc så længeac-spændingen er til stede. Lagerkondensatoren er en elektrolytkondensator med ekstrem lang levetid. På den måde, som den bruges i dette relæ - konstant opladet til 300Vdc og uden brum (ripple) - er levetiden specificeret til mindst 30 år ved max. 50 C. 5

6 En elektromagnetisk indikator med en rød knap på forpladen er indbygget. Endvidere findes på forpladen en grøn lysdiode, som indikerer at forsyningsspændingen er til stede. Under normal drift er den røde knap omtrent i plan med forpladen, men hvis relæet udløser for en lysbuefejl, springer den 5-6mm frem. Herved afbrydes forsyningen til relæet, og den grønne lysdiode slukkes. Reset foretages ved at trykke den røde knap ned indtil den tager hold (magnetisk). I indikatoren findes en fri sluttekontakt, klemme 9-10, der kan bruges til at fjernmelde, at et lysbue-trip har fundet sted. I normalversionen, som afbryder sin egen spænding ved trip, er der ingen lysbuebeskyttelse, før relæet er blevet resat ved at nedtrykke den røde knap. På bestilling fås en version, hvor spændingen ikke afbrydes ved trip. Denne version virker helt som grundversionen, men beskyttelsen opretholdes selvom relæet ikke bliver resat. Denne version har nummer 601D0900S. Relæet har en nøgleomskifter med 2 stillinger. ACTIVE er for normal drift og i denne stilling kan nøglen fjernes. I stilling TEST kan relæet afprøves uden at bryderen kobles ud, idet udgangen er deaktiveret. I denne stilling kan nøglen ikke tages ud. På klemme findes en fri sluttekontakt, der slutter når nøglen står i TEST. Denne kontakt slutter ligeledes hvis forsynings-spændingen af en eller anden grund forsvinder, - uanset nøglens stilling. Relæet kan bruges på samme måde som DC-relæet 601D0100, men det kan IKKE bruges sammen med samleboxen med indikation 601D0500, da der ikke er nogen forsyning til at holde liv i lysdioderne. Tegning 601D0914 viser relæet anvendt sammen med den simple samlebox 601D0400. ADVARSEL: Jævnspændingen på kondensatoren er farlig og er til stede også efter at netspændingen er afbrudt. Kondensatoren har selvafladning, så spændingen er faldet til ufarlig størrelse efter ca. 2 minutter. Forsyningsspænding Følsomhed Antal detektorer pr. relæ Tidsforsinkelse Energi for bryderudkobling Frie signalkontakter Vac, 50-60Hz. Fabriksindstilling: 6mA indgangsstrøm forårsager udkobling. Dette svarer til lux tilsammen på samtlige tilsluttede detektorer. Følsomheden kan indstilles i området 1-12mA ( lux). Max. 16 stk. anbefales. Antallet afhænger af omgivelsesbelysningen - om det er åbne eller lukkede anlæg - samt følsomhedsindstillingen. Max. 1mSek. efter start af lysbue. Som for 601D µF kondensator opladet til 300Vdc. Energi: 2.97Ws (Joule) 1. Klemme 9-10: Slutter ved lysbueudkobling. 2. Klemme 11-12: Slutter når nøglen er i TEST, samt hvis forsyningspændingen forsvinder, - uanset nøglens stilling. 6

7 DIODELOGIK 601D1100 For anlæg med mere end ét lysbuerelæ og/eller mere end én bryder, findes en diodelogik, som sikrer at relæer og brydere kan virke enkeltvis uden at påvirke hinanden. Enheden har 3 indgange, som kan forbindes til udgangen af 3 lysbuerelæer, samt 3 udgange, som kan forbindes til udløsespolen på 3 brydere. Hvis mere end 3 relæer/brydere skal bruges, kan yderligere enheder tilføjes ved at forbinde klemme 8 på den første enhed med klemme 4 på den næste osv. Herved vokser antallet af indgange og udgange med 3 for hver enhed, der tilføjes. Enheden er vist på tegning 601D1114. Diodedata Spærrespænding 1000V, strøm 3A kont., 25A i 1sek. Som for øvrige enheder, dog er bredden kun 17.5mm. KONDENSATORUDLØSER 601D1200 Denne enhed kan levere energi til udkobling af bryderen i anlæg, hvor DC-enheder som f.eks. lysbuerelæ 601D0100 og overstrømsenhed 601D0700 forsynes fra nettet via AC/DC strøm-forsyning 601D0600. Se tegning 601D0614. Enheden indeholder en 66µF kondensator af samme type som bruges i AC-relæet 601D0900. Den holdes opladet til 300Vdc og indeholder tilstrækkelig energi til at udkoble alle kendte høj- og lavspændingsbrydere med 220Vac udløsespole. På forpladen findes 2 grønne lysdioder, den ene viser at 220Vac er til stede, og den anden viser at kondensatoren er opladet til 300Vdc. Enheden kan også bruges til at forøge udkoblings-energien, hvis et AC-relæ 601D0900 skal udkoble mange - eller extremt store - brydere. Se venligst tegning 601D1216. Enheden fås også med 132µF kondensator - med dobbelt energi - varenummer 601D ADVARSEL: Jævnspændingen på kondensatoren er farlig og er til stede også efter at netspændingen er afbrudt. Enheden har selvafladning så spændingen er faldet til ufarlig størrelse efter ca. 2 minutter. Forsyningsspænding Lagerkondensator Vac, 50-60Hz. 66µF for 601D1200, 132µF for 601D Oplagret energi 66µF opladet til 300Vdc, E=2.97Ws (Joule) for 601D µF opladet til 300Vdc, E=5.94Ws (Joule) for 601D Som for 601D0100, dog uden nøgle. 7

8 AFPRØVNING AF LYSBUESYSTEMER Afprøvning af en færdig installation kan gøres med en 75/100W lampe, eller med en foto blitz. Lampen skal være en normal wolfram glødelampe idet denne lampe har en lys- og infrarød varmeudsendelse, der passer godt til lysbuedetektorens følsomheds-karakteristik. Detektoren har maximal følsomhed ved en bølgelængde på 850 nanometer (10-9 m), hvilket er ude i det infrarøde (usynlige) område. I midten af det synlige område nm - er følsomheden nede på ca. 50%. Dette betyder at såvel lys som varmestråling fra en lysbue bidrager til detektorstrømmen, som udløser lysbuerelæet. Halogen lamper kan ikke bruges da lyset fra disse indeholder meget mere blåt lys og næsten ingen infrarød varmestråling. Maximum stråling fra en halogenlampe ligger omkring 400 nm hvor følsomheden af detektoren er nede på 10-20% af sit maximum. Hvis en fotoblitz bruges er det vigtigt at den står i MANUEL måde. Hvis den står i AUTO, er lysudsendelsen afhængig af refleksioner og den vil ændre sig med stedet hvorfra blitzen fyres af. I MANUEL vil lysudsendelsen altid være den samme - uafhængig af affyringsstedet. TEST A: LYSBUERELÆ 601D SAMLEBOX 601D DETEKTORER 601A A Tænd for spændingsforsyningen. Den grønne lysdiode mærket POWER tændes. 2. Drej nøglen til position TEST for at kunne teste uden at forsyningsbryderen kobles ud. Signal kontakten på klemme sluttes. I denne position kan nøglen ikke tages ud. 3. Afprøv en detektor ved at nærme lampen tilden indtil relæets røde lysdiode mærket TRIP tændes. Signalkontakten på klemme 9-10 sluttes. Ved fabriksindstillingen - 6mA detektorstrøm for at udløse relæet - skal en 75W lampe ind på en afstand af 5-10 cm for at udløse relæet. En 100W lampe kan gøre det på lidt længere afstand. En fotoblitz kan bruges til denne test, men da den er i stand til udløse relæet på mindst 2-3 m afstand, kan det være tvivlsomt hvilken detektor man afprøver. 4. Tryk på RESET knappen for at slukke den røde lysdiode. Signalkontakten 9-10 åbner igen. 5. Gentag punkt 3 og 4 for alle detektorer i anlægget. 6. Drej nøglen til position ACTIVE. Kontakt åbner. Nøglen kan nu fjernes. 7. Forsyningsbryderen kobles ind. Gentag punkt 3 ovenfor. Bryderen vil blive koblet ud og den røde TRIP lysdiode tændes. Gentag punkt 4 ovenfor. Testen er hermed færdig. Hvis der bruges AC-spænding til trip af bryderen og en fotoblitz til belysning af detektoren kan det ske at bryderen ikke kobler ud. Det skyldes at lysglimtet fra fotoblitzen er for kort og kun giver en halvperiode eller mindre spænding til udkoblingsspolen fordi thyristoren i relæet slukker ved den første nulgennemgang efter at lyset er væk. Brug glødelampen i stedet. Dette er kun et problem ved test. En aktuel lysbuefejl giver konstant lys og varmestråling indtil bryderen er ude og buen slukkes. 8

9 TEST B: LYSBUERELÆ 601D SAMLEBOX 601D DETEKTORER 601A A Tænd for spændingsforsyningen. De grønne lysdioder mærket POWER på relæ og samlebox tændes. 2. Drej nøglen på relæet til position TEST for at kunne teste uden at forsyningsbryderen kobles ud. Signalkontakten på klemme sluttes. I denne position kan nøglen ikke tages ud. 3. Afprøv en detektor ved at nærme lampen indtil den tilhørende røde lysdiode på samleboxen lige netop tændes. I denne afstand vil lysdioden slukkes igen hvis lampen trækkes tilbage. Hvis den nærmes yderligere vil relæet udløse og lysdioden forbliver tændt. Begge lysdioder mærket TRIP - en gul på samleboxen og en rød på relæet - tændes. Kontakt 9-10 på relæet sluttes. 4. Tryk RESET knapper på samlebox og relæ ind, Herved slukker alle lysdioder og kontakt 9-10 på relæet åbner. Hvis der er installeret 2 samleboxe på relæet skal begge RESET knapper trykkes ind, også selv om der ikke er tændt nogen lysdiode på én afsamleboxene. 5. Gentag punkt 3 og 4 for alle detektorer i anlægget. 6. Drej nøglen på relæet til position ACTIVE. Relæets kontakt åbner. Det er nu muligt at tage nøglen ud. 7. Forsyningsbryderen kobles ind. Gentag punkt 3 ovenfor. Bryderen vil blive koblet ud, lysdioder nævnt i punkt 3 vil tændes og relæet kontakt 9-10 sluttes. Gentag punkt 4 ovenfor. Testen er hermed færdig. Igen er det muligt at bruge en fotoblitz i stilling MANUAL, men de tidligere bemærkninger herom er stadig gældende. TEST C: OVERSTRØMSENHED 601D LYSBUERELÆ 601D D0700 er en trefaset strømenhed med et indstillingsområde på x I N (5A). Fabriksindstillingen er 2.0 = 10A. Overstrøm kan simuleres ved at lette ledningen til kl. 13 på D Tænd for spændingsforsyningen. Den grønne lysdiode mærket POWER tændes. 2. Forbind en strømkilde, der er i stand til at levere 0-16Amp. AC, til strømindgangene. Fase 1: Klemme 1-2, fase 2: Klemme 3-4 og fase 3: Klemme 5-6. Selvom enheden er trefaset, kan den testes énfaset, så det er nok med en énfaset strømforsyning forbundet til én af indgangene. 3. Reguler strømmen op indtil den røde lysdiode mærket TRIP tændes. Det betyder at indstillet strømniveau er overskredet og det skal ske ved I = 10A ved fabriksindstillingen. Denne kan ændres med CURRENT ADJ indstillingen på forpladen. Reducer strømmen så dioden går ud. 9

10 4. Kontroller at signalkontakten på klemme åbner når den røde lysdiode tændes og at den lukker igen når lysdioden slukkes. Denne brydekontakt bruges til at blokere lysbuerelæet så det ikke kan udløse undtaget når kontakten er åben, dvs når strømindstillingen er overskredet. Da det er en brydekontakt, vil blokeringen af lysbuerelæet også automatisk blive ophævet hvis forbindelsen mellem enhederne afbrydes, f. eks. på grund af kabelbrud. 5. Reguler strømmen op indtil den røde TRIP lysdiode tændes. 6. Udfør TEST A eller TEST B ovenfor. TEST A hvis den simple samlebox 601D0400 er anvendt og TEST B hvis samlebox med indikation 601D0500 er anvendt. 7. Fjern indgangsstrømmen og sluk for spændingsforsyningen. Testen er hermed færdig. TEST D: TIDSENHED FOR BACK-UP BRYDER 601D0800. Denne enhed kan kun testes forbindelse med lysbuerelæ 601D0100 og overstrømsenhed 601D0800 da den skal have signal fra begge disse enheder for at kunne arbejde. 1. Drej nøglen på både 601D0100 og 601D0800 til position TEST. 2. Tænd for spændingsforsyningen. Forbind strømforsyning til 601D0700 drej strømmen op indtil den røde TRIP lysdiode på 601D0700 tændes.overstrøm kan simuleres - se TEST C 3. Belys en detektor indtil lysbuerelæet 601D0100 udløser og den røde TRIP lampe på relæet tændes. Efter en kort forsinkelse tændes den røde TRIP lampe på tidsenheden 601D0800. Forsinkelsen er indstillet fra fabrikken til 100 msek. Indstillingen kan ændres med TIME ADJ. på forpladen indenfor området msek. 4. Nedtryk RESET knapperne på lysbuerelæet og på tidsenheden så TRIP lamperne går ud. Det er vigtigt at gøre dette før man går videre til næste punkt. I modsat fald vil back-up bryderen koble ud når nøglerne drejes til ACTIVE. 5. Drej begge nøgler til ACTIVE og kobl både forsyningsbryder og back-up bryder ind. 6. Gentag punkt 3 ovenfor. Forsyningsbryderen kobler ud og back-up bryderen kobler ud efter den indstillede forsinkelse. Test nr. 3 og nr. 6 kan ikke laves med en fotoblitz. Lysglimtet er alt for kort. Tidsenheden behøver et konstant signal fra lysbuerelæet under hele tidsforsinkelsen, svarende til at der stadig består en lysbue efter at forsyningsbryderen har koblet ud. Brug glødelampen i stedet. 7. Gentag punkt 4 ovenfor (reset). Fjern strømkilden, sluk for spændingsforsyningen og fjern nøglerne. Test er hermed færdig. 10

11 TEST E: LYSBUERELÆ 601D SAMLEBOX 601D DETEKTOR 601A0200/ Tænd for spændingsforsyningen. Nedtryk den røde TRIP knap til den tager hold og bliver nede. Den grønne POWER lysdiode tændes. 2. Drej nøglen til position TEST for at kunne teste uden at bryderen udkobles. Signalkontakten på klemme sluttes. I denne position kan nøglen ikke tages ud. 3. Belys en af detektorerne med lampen indtil den røde TRIP knap springer ud. Signalkontakten på klemme 9-10 lukker og den grønne POWER lysdiode går ud fordi indikatoren afbryder for spændingsforsyningen. NB! På 601D0900S versionen af relæet afbryder indikatoren ikke spændingen og den grønne lysdiode forbliver tændt. En fotoblitz kan også bruges til denne test, men tidligere bemærkninger herom gælder stadig. 4. Nedtryk RESET knappen. Den grønne POWER lysdiode tændes og kontakten 9-10 åbner. 601D0900S versionen vil virke også selvom RESET knappen ikke trykkes ned. 5. Gentag punkt 3 og 4 for samtlige detektorer. 6. Drej nøglen til ACTIVE og kobl forsyningsbryderen ind. 7. Gentag punkt 3. Bryderen vil koble ud og kontakt 9-10 sluttes. 8. Gentag punkt 4 og tag nøglen ud. Testen er hermed færdig. TEST F: DIODE LOGIK 601D1100 Denne enhed testes med en gennemgangstester. Se tegning 601D Kontroller at der er direkte forindelse mellem klemme 4 og klemme Kontroller at der er en diode i lederetningen fra klemme 1, 2 og 3 til klemme 4/8. 3. Kontroller at der er en diode i lederetningen fra klemme 4/8 til klemme 5, 6 og 7. TEST G: KONDENSATORUDLØSER 601D Forbind netspænding Vac - mellem én af klemmerne 1, 3, 9 eller 11 og én af klemmerne 2, 4, 10 eller 12. De grønne lysdioder mærket AC og DC tændes. 2. Mål DC spændingen mellem én af klemmerne 5, 7, 13 eller 15 og én af klemmerne 6, 8, 14 eller 16. DC spændingen er afhængig af AC netspændingen. Ved 220Vac ind er DC spændingen ca. 300Vdc. Klemmerne 5, 7, 13 og 15 er positive. 3. Afbryd netspændingen. Den grønne AC diode går ud. DC dioden forbliver tændt, men den aftager i lysstyrke efterhånden som selvafladningen tømmer kondensatoren. 11

12 4. Kontroller at DC spændingen er nede på en sikker værdi inden 2 minutter efter at netspændingen er blevet afbrudt. FEJLFINDING. Udover at kontrollere at forsyningsspændingen er korrekt bør følgende undersøges: 1. En bestemt detektor vil ikke udløse lysbuerelæet/indikator samleboxen. - Utilstrækkelig lysstyrke - hvis der bruges blitz står den måske i AUTO. - Fejl i kabelinstallation, kabelbrud etc. - Kontroller om andre detektorer kan udløse. Hvis det er tilfældet udskiftes detektoren. - Strømmen fra en detektor kan måles ved at forbinde et A-meter mellem den røde og den grønne ledning i kablet og nærme en 75/100W lampe til detektoren. Detektoren skal kunne levere mindst 6mAdc. Den røde ledning er positiv. 2. Lysbuerelæet udløser ikke forsyningsbryderen. - Bryderen er ikke inde eller nøglen står i TEST - Belastningsstrømmen er for lille - udløsespolen bruger for lidt strøm. Udgangsthyristoren i relæet kræver en strøm på mindst 50mA for at tænde og forblive tændt latching/holding ( current). - Fejl i fortrådningen, kabelbrud etc. 3. Relæet udløser i utide. - Omgivelsesbelysningen er for høj således at detektorstrømmen herfra ligger tæt på udløseværdien som er fabriksindstillet til 6mA. Indstillingen skal ændres hvilket gøres således: - Mål den totale detektorstrøm med et A-meter forbundet mellem den røde ledning i detektorkablet og klemme 1 på relæet. Noter den målte værdi. - Afmonter detektorkablet helt og forbind A-metret mellem klemme 1 og klemme 2 på relæet. A-metret viser nu den aktuelle værdi for udløsning, den skal være 6mA hvis fabriksindsillingen ikke er ændret. Ved hjælp af SENS ADJ knappen justeres udløseværdien op så den ligger mindst 3mA højere end den ovenfor målte værdi for detektorstrømmen. Fjern A-metret og forbind kablet igen. - Den aktuelle EMC påvirkning er større end grænseværdierne i EN /2 og EN /2 - EMC direktivet. 12

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63 Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Lær Masterpact at kende 2 Brug af Masterpact 8 Lær kontrolknapper og indikeringer at kende 8 Spænding af maksimalafbryderens hovedfjeder 9 Indkobling af maksimalafbryderen

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

TAKEX. Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk. Takex fiberoptik. side 14-6

TAKEX. Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk. Takex fiberoptik. side 14-6 Takex fiberoptik Fiberforstærker serie F1 med statisk udgang Kort reaktionstid 4-trins følsomhedsomskifter med indikering Lys / mørk omkobling PNP- eller NPN-udgang, kortslutningssikret Mulighed for at

Læs mere

Brugsanvisning. www.danishcare.dk

Brugsanvisning. www.danishcare.dk Brugsanvisning www.danishcare.dk Introduktion Epi-Care er udviklet til overvågning og alarmering i tilfælde af epileptiske krampeanfald eller andre krampeanfald under søvn. Vi har tilstræbt at udvikle

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Langsdifferentialrelæ ETS-52-01-03 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44450/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Schneider Electric KNX. Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR

Schneider Electric KNX. Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR Schneider Electric KNX Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR Teknisk information Schneider Electric KNX Oversigt DIN monteret enheder relæ udgange Relæ udgang DIN8x2306 Relæ udgang

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Version 1 Styring brand- og komfort ventilation CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Kompakt Brandcentral 10-20A EN 12101 MAX 10A MAX 20A 1.50 STANDARD Anvendelsesområde til brand- og daglig komfortventilation

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45702/10 Revision Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere