Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Side af 43!"!# % &!'()! * &, -."!# Plac. Navn Født Point FINA 00m 200m 300m Opnået Status Klub /// 0..(!#'# (#(..-! /// 0.#(!#/) (! #(!' 2 # "!#! /// 0)-(!) ) ( 00#( ' % 3 ) & ' /// 0!(!0)# (' ##(.-0 %(% *45 - )**)! /// 0!!(!00/ (.- #( //0 %( 6* 0,* /// -/'(!)/' (0#)#(.#! %%, ' "!- /// -/#(!0./ (.)-#( /! % 7%..!/0 /// -.'(!''- (/'#( /.' 6* / -*& /// -.#(!00 ('0!#(#!!) 5! *2,32 /// -''(!'/ (.-#(#!# * * /// -'0(!.0 (/!)#(#!/. %.4)25 /// --/(!'!/ (./##(#. 6* #!42 /// --/(!'-# (/'.#(# / % 8" ) -! /// -- (!. # ( 0!#(#)/) 3 - & 6)* /// -)-(!-/ (.##(##. %945

2 Side 2 af 43 0 *.2 /// -#(!.0 ( #)#(#0#/ :" ' "!4 /// -/(!/ (#-)#(#'#' %( ;., /// -/(!.-! ( -#(#'- <%% / *2-*3 /// - (!.00 ( 0 #(#') ( <%%! -6,37,!* /// - (!./0 (#0##(#/!. % 45 3 /// -!/(!'/# ( -/#(#.) ( 4! /// -!.(!/)- (#0/#(#/' %% #. )!**2 /// -!'(!/) ()))#()!)# : =45 ) & /// -!-(!//. (-''#()!/0 - *8!/*" /// -! (!' ( 00!#() 0- % ;.3!* 0 /// )/'(00 ( 0)'#().. 92 ; ' 4-* /// )/-( #' (.!!#()) # 2. &*6/2* /// )./( 0 ('##()# # (( / 2./2* /// ).0( 0 (. #()#') ( #!.2 /// ).) #())'! > # # /// ).)(!/- (-)!#()#-# 2 7 # /// ).(-/ ('#.#())#! (( 0 2 : ## 0'!- * /// )'/('# (..)#()).., #) 2)4 /// )'0(. (/##()0!- ( 2 #-!/: 4* /// )'0(## (/-##()0'! #0.; /// )'-(0' (.#-#()-/ * #' <* /// )' (!.# ('!/#()--/ & #. /// )'(.# (#!.)#()'/! (%

3 Side 3 af 43 #/. <5 /// )'!( ' (/0.#()0-) 4>". = )! 2 /// )'!(!! (-'#()#0 ) 6,0 /// )0.() (..)#()'!- &425 ) 2 /// )-/(!'' (.-!#()0'0 ( # )# "4!; /// ))-(-# (/)#().0/ )) *,42 /// ))#(! / ('')#().'. ( "!!2 )- 8# /// )) (!) (#!'##()//' ( &425 )0 -!"! /// )#/(#' (#!.'#(-!-' )'. '/// )#-(! (#!)-#(-!0 * ). *' /// )#('0 (# ##(--) >.!/)2/* /// 5 % Plac. Navn Født Point FINA 00m 200m 300m Opnået Status Klub 9!2.*!!! -./(!-0! (0//#( /. %% #. 244!!! -0/(!0. (.0'#(#'/ %, # -!6!!! -0-(!'0 (!-.#(##0' 2 ) -'2-*6!!! -#0(!'!0 (!'.#(#-# - "442!//!!! -#0(!'/. ( )/#(#0!0 ( 0 6!!! -# (!''0 ( -)#(#0#) ( > ' 8,3!!!! -# (!.# ( 0-#(#-.-.!!! -.(!!0 (-'##()# % /!!! -(!/. (#- #(#..) %

4 Side 4 af 43! <30!!! )/.(!'! (-.##() #0 % 5 8!2!!! )/ (!//0 ()#)#().. " 7% -*4!*!!! )/!(!-! ( 0-#()#!/ 2 #!/,!!!! )/!(!//0 ( 0!#() 0) ( 3 ).*!!! ).)(#) (.#'#()). 2-0*2 *!!! )''( ). (/##()--/ 0 0!0!0!6!!! )'!( 0 (/0'#()0./ ( 2 ',*!!! )0/()- (/!##()0#- % :". 5!4**2!!! )0.(!-) ( 0#.#())0 2?45.44* /!!! )0!()- (# 0#()/0 % -* 6, &>'*!!!!! )-.(' (/#/#()'./ 4 3 "!/*2!!! )-(##) (# ###(-! # % 0 #2*5!!! )-!()!' (##0'#(-!-0 ( 4 4>" # - 86!!!! )).()! (#)'#()/0# 6*!2 )!!! )#/(#0 (# 00#(-)/ % ' ; - -!!/42!!! )#'(## (#!#/#(-)# > 0 0*3,##!!! )#'(#0- (# / #(-.! > ' >'*!!!! )#0(!/ (#!#)#()/..,. -' '!!! )#(#-- (# )#(- )' & / 6:*!!! )#!(#.

5 Side 5 af 43 #! *?4'0!!! )/( -/ (# #-#(- ). *45 # 4"44*!/*!!! ).(#) (##-!#(-)! 6, -') #!!! )0()0 (##.#(-#-. % -* > * ##!!! )-(-#' (#00)#(-'!' (% " <%% -! #)!!! ) (#!. (##0'#(--'/,4 745 #-,* 4>!!! ) ()!0 (#)-#( ,* #0!!! )(' (##) #(-0# " #' /!!!!! )!.(0 0 (#./ #(-/!0 & #. 30'!!!! )!'(# 0 (##!!#(-)0' 5& "!. #/!!! )!'()!! (#)!-#(--/) ( -* :" )!!!! )!(-- (#0)-#(-.- (( 3 :,%,*8*?' )!!! )!())! (#)/)#(-')# ( 2 2?45 ) ;8!!! )!!( 0/ (#) /#(-')/ ( 3,* )#!!! #/.('#) (#.//)(!!# 0!!'!, )).*;!!! #/'(0# (#'-)#(-/!-,*9 )-!!! #/)(--# (#0.!#(-.. % 2 6* )0 "4384!!! #')(#'' (#0!)(!!)) )' 3.2!!! #00('! ()#-)(!-!) ( 5 ).,!,37!!! #)/('0 ()#'0)('! %% 0'! 2!!! *%

6 Side 6 af 43 Plac. Navn Født Point FINA 50m 00m 50m Opnået Status Klub '4,6 //' 0.- 0)0 -)//( #/! % 2 3 2" //' 0'/ -- -)-/( )# % &<5 # 0'! ' //' 000 0#' -)..( )# % * ) )4* //' 0#- '!) -0)0( 0!' - "!0,*!# //' 0!) 0' --#.( -/0 <%% 0 " ' //' -0. '/! -/ (#!-- * ' 4 2 //' -0. '0# -'-!(.0.! "## //' -0' '! -'0(.#) /! //' -0.0! -.' ( /'' % "!&! //' --..)(!!0#(##- % 2 6 = >42 //' -)-.-- -//.(# ), )4* 72 //' -)#.- -/-.(#. (% # 20 //' -#.-# -/'(# 0 3 ) *.2 //' -/..0 -/'!(#! ( - "00 //' - /!# -//-(#'! %% 0 8!! //' -!.!/ -/##(#/0 % ' 8! //' -!.0 (!!'0(# )'. 2;**! //' -!0.)# -//)(# ) / -*!// 3 //' -!#..(!!./(#)!0 2! 2& //' -! /!/(!! (##'/ 0' 4 //' -!.0 (!!0!(#..

7 Side 7 af 43 :" 2*9* //' -! /!-(!!.#(##)/ % %945 # *2 //' )/'.!0 -/- (# ) "!* 2! //' )/-.''(!!/0(## * - 4 //' )/# /!'(!!)(# /. 0 28! //' )/#./0(!!00(### ( ' 4 //' )././0(!!0)(###- 8". 0 //' )./ /-(!!.!(##-) / -*! //' )...'.(!!0 (##- * #!.*!!* * //' ).0 /!.(!0/(#) % 7% # 8!' //' )..-'(!!'!(##) # *0 //' ).!.//(!-#(##/0 ( :,% ## 2"!' //' )'..!/ -/0/(##'' % #)!"4' 2* //' )' /')(! ')(#-.' 8" #- )4*" //' )0' /)#(!!(#--# ( #0 4: //' )00 /#(!-!(#)// ( #',#" //' )0) #!.#(!#0!(#--. ( #. *) //' )0#./.(! 0(#-.! ( #/ "##,!9!4 //' )0 /0 (!./(#).0 ( >,#*2 )! //' )0 /-'(!#!/(#0-) ( * ) 4,* //' )-' /##(!'-(#--- ( 7% ) "#!*8! //' )-' /0#(!..(#0 % )#!2 //' )-#.)/(!!(#-#) % <%45 )) 92 //' )-# /0.(! -!(#0! % 2

8 Side 8 af 43 )- "'!: '4 //' )- //.(!##(#') )0 -*!//,! //' )- #!!)(!#-'(#0.# % >.A2 )' //' )-!.'.(! )(#0). : 2'2 8" ). '4 2! //' ))- #! (!)!(#'').2"44 )/ //' ))) #!- (!#-)(#0/ 4 -! "! //' ))# /0-(!.!(#0./ * >'*!2 - //' )).) (!!)!(#) # " 45 - "!' //' )#. /0#(!#/(#'#! ( %945 -#.*!!,* //' )#0 /)'(! (#0#) ( 2 -).A29 //' )#) #!)(!) )(#'.- 7 )4* //' )#! /)(! 0(#'0 3-0 ;'8 //' )#! #!#)(!#!(#'0. ( 2?45 -'!' //' )..0)(!! (#0.' -. &" 7 //' ) 0 #!-(!)!0(#'// -/ 0 6 //' )# /.(! )!(#'0! %% :,% 0! 4," //' )0 #!.(!).(#/! % 0.2&30 //' )- #!0!(!)!(#.'- % 0 >'*!,37&2 //' )) #!0!(!))#(#/ ) %% &425 0# 9*' 4 //' )! /0'(!###(#.)- % 0) *8 //' #/- #! (!-'!()!/. 0-2"44 //' #.0 #)(!-#.()!- :"

9 Side 9 af 43 3,B //' C% Plac. Navn Født Point FINA 50m 00m 50m Opnået Status Klub 23 //. 0# '- -0.( '!. ( 94 6,.*!; //. 0-00! -0#( 00 2?45 # 4 //. -'/ '. -'#.(.0' ) 2" //. -'# '0/ -'/'( // > - )!)! //. --0 '.) -.''( /. ( 0 2 //. -)0.!! -.0!(#!!! :" '!>!/ //. -#..# -/.!(#-) 8". 2! //. -. /!'(!!//(# ' 7 / & 8!/* //. -.0/ -/.!(# #! % "!)22! //. -..!' -/)!(#!- % * 44.2 //. -.' -/.'(#.. *! //. )/..!0 -/0)(##!# %( < # -* 4 //. )/ #!!.(!! (#))! ( ; ) //. ). /)#(! 0(##.0 (!426 - //. ).! /(!) (#) ( 92 8" 0 "! " //. )'0./ (!!0(#) % <%45 ' 0!3"" //. )'0 //!(! -(#).- % *. "! 44 //. )'0 //.(!.-(#)-/ % 8" / "!292 //. )'- /!0(! '(#) # % 3

10 Side 0 af 43!.20!32 //. )' /#)(!#!(#)0#,#4 //. )0) /!(!- (#)/- (% ; 8! &2 //. )0) /)!(!')(#-#/ (% # ; //. )0 /.(!0!(#-)- ( ) 29* //. )-0 #!!(!# )(#0/0 - -#: //. ))/ /!#(!/ (#0!! ( 0 *: : /**2 //. ))' /.0(!#-(#'0 :,% ' 22* //. ))0 #! )(!)!(#.!/ 3. >'*! //. ))- /. (! /(#0-5 / "'! 4 //. )#/ #!!)(!#- (#')/,# #!.2 //. )#) #!!(!#0)(#'-' : # * //. )# #!)#(!#0.(#'.' * # "'!" //. )#!./.(!'/(#00' % ##,#) //. )/ #!!(!)!#(#.). 5& #) 0'!) //. ) 0 //#(!#'(#'.) 8" #- 8!- //. )- #!/#(!)0'(#.0) * #0 8!!4 //. )/ #!'!(!).(#.)) <%% #' "'!! //. )' /'0(!#.(#.) % 257 #. 2,! //. )' #!-.(!)-'(#/#- %% #/.2 //. )0 #! )(!)!)(#/!# % 2 )!.A2" //. )- #!'(!#!-(#'-. % ) * 45D2 //. )- /'.(!#.)(#.' %.A2825 ) " //. )) #!! (!#!#(#'/0 %%

11 Side af 43 )#,*? //. )! #!! (!#- (#.-- % 8" )) 24,* //. )! #0(!-'(#/'0 % 7% )- ;" //. )!/ #!/ (!-#()!. %( &425!0!2 )0 //. )!/ #! 0(!)'(#/#/ % 0 * )' 8!.*4#,37 //. )!. #!.0(!))/(#/)# %% : ). -*,4 //. )!' /.-(!#))(#... ( 8" ). 8!,37 //. )!' #!!'(!) '(#/# ( * -! "!!E22 //. )!0 #'(!-/!()!0!! - //. )!0 #!) (!)/'()! !.2 //. )!- #!0'(!-#0()!0 %%, -# 4)42 //. )!# #!/)(!- ()!0) ( 5 -) 0;**! //. )! #!)#(!)!.(#/' -- 9#.! //. #/0 #!'.(!)0.()!. % *: -0 //. #/# #!.'(!-')()0 -* -', //. #./ #!- (!-#'() % &<5 -. & //. #. #!-.(!-)()!'- -/ 2! //. #0' #!0(!)#/()# (( 0!!"! //. #0 #!0#(!0)/()#'# 0,*.' //. ##) #!/'(!0/0())00 % :,%.3/! //. *% # 6*

12 Side 2 af 43 6 Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub -'2 /// 0! # ) 6,!#. ' /// -. #!# <%% # & 5 /// -0 # ' 2 ) & -* /// -## ###! ( * - * /// )/) #) 0 (( 0.! * /// ).' ##'0 * '!/F' /// ).) ##0/ % &<5.!4!! /// ). #)#/ <%% / 78!/*46 /// )'# #)). (( <! & /// )0' #)# -!4*? /// )00 #)# % " * 4 4 /// )0) #)-! % 257 #.& /// )0 #)#' :" ) 3) /// )-. #)'# 2?45 "!!2 - /// )-- #-#/ ( 8# & ! /// )- #-/, ' >*4 /// )-! #--)..*?! /// ))) #)// /,/ /// )#- #-0 (( <%%! *,42 /// )# #-#- %.*2; /// )/ #-'. %

13 Side 3 af 43 & 6!#6 /// )) #0- % 3 #!4 /// )!/ #0)0 ) -&*2 /// #. #.!' - & /// #0. #'#/ ( & 6 % Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub "4,##"!!! 0#- 0*'.A2!!! -# #.. (% ) * # -! 4!!! )/0 ### ) -!6!!! ).0 #))/ 2-6*!!! )'' #)-) ( 3 0 "4"!!!! )'- #). ( > ' >'*!:!*2!!! )' #)'0 % 5. >'*!!!! )-/ #)/!, /!/!!! )-! #- 3! -'2-*6!!! )#) #-0) 0'!.*!!! )/ #0!' % -': 4//!!! )- #-! % * #!!! )) #)-' % 92 ) 2*!!! )- #-! % - &..2!!! )) #0-/

14 Side 4 af 43 * - 8,3!!!! )) #-'! '!!! )!0 #0'. (.,** #!!! )!) #00. 6* / 8!!!! )!! #00 * /!!! )!! #00! 3 :,% <!!!! #/- #0!, &>'*!!!! #/) #0)' % 4 3 #!*!!! #/# #0 ) % 2 )!4!!! #/! #00. ( > - - *2G*!!! #.' #-.- * 0,2 0!!! #. #00! ( 2 ' 9!!!!! #'' #0'0 *.,*!!! #'' #') ( :" / : *!!! #') #'! <%% #!.!/!!*!!! #0 #'## ( <%45 # - 86!!!! #-. #''. 6* # 8*!2!!!! #)) #. (( 6, ## -8!'!!! ##. #.!) % #) 6!'"!!!!! # 0 #./. 6* Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub >'*! 2 //' -/0 #!/)

15 Side 5 af 43 <' //' -0' # #) # -*)2 //' -)# #'! ( # "'!" //' -)# # ) ( 3-8!2 //' -)! # # ( * 0.2.!" //' - # )# ( 6* ' *"4 //' - #0) 2. //' -!! # )! <%% / 2< //' )'0 ##-) 745!!6!E //' )') ###- % *.2 //' )0 ### : )327 //' )-' ## 2 # *"# //' )-- #)0# % : ) 4 //' )- #) ( - 42 //' ))0 ##'! ( & 0 48!* //' )#' ##/0 % 3 ' "!D3 //' #0/ #0 6* Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub 9#) //. -.' #) 5 -* //. -0. # ) 5 # 8! 3 //. - # /0 * ) 4)4*/*! //. -!# ##0 % 3

16 Side 6 af 43 - * //. ). ##- ( * 0 * //. )'/ ## & 0 *: G4 //. )'/ #### :,%.!>!/ //. )0 ##.0 8" /,*? //. )0 ##. 8"! 4*? ' //. )- #) ) "! 44 //. )#- #)'0 %%( 8" 9 //. ) #-. # 2,* //. ) #)0- <%45 ),#) //. )- #-0 ( 5& - &!4! //. )!. #-)! : 0-6! //. #/ #0# ' 0;**! //. #/ #-)# (.,#!* //. #0/ #00 2 / -*!// //. #-' #0. (% <%%!,*602 //. ## #'/! % & % 4**/6 Plac. Navn Født Point FINA 50m 00m 50m Opnået Status Klub & -!4 /// -#- #.'(! 0()/#- (( -'6 /// -!) #0-(!.0()'.! % * #!/ 4 /// ).' ##0!(!-(- - %%% 0. ) *8!/*" /// )'. ##0 ( '(-## % ; - 0'!-* /// )-' #))#()..(-0- % 2

17 Side 7 af ' /// )! #)0'()!0(-'-! %% *: 5 ' /// #.) #).0(- 0(-/ ' 8! 45 % 4**/6 % Plac. Navn Født Point FINA 50m 00m 50m Opnået Status Klub &;!!! -#' ## ( (-!!! ( 4>"!/84!!! -!# ##/#(!#(-!' %( 4 # 85!!!! )/# ##!-('-(- # % > ). 7*!!! ))' ##))( #!(-#'/ %( * - H? )=*!!! )!) #)/'(-)!(-.) %% 0 0'!8!*0!!! / #/#!( -)0 (#' % 2? !!! %, 26 Plac. Navn Født Point FINA 50m 00m 50m Opnået Status Klub 2" //' 0# ''.(! ()!'- (% &<5 )4* //' 0 ) ') -//(#. / ( # 0'! ' //' 0! '/'(!#(#/0# * ) "!*= //' 0!/.#)(!0(#/!) ( % - ;'4 //' -0!.#0(! -'() #. %% //' --.) (!')().0 %945 ' 8!2 //' -) /0 (!)'!()#/ *

18 Side 8 af //' -- ///(!)/.()-# / 9*24#2 //' -) #!!!(!) ())#! ; 2* //' -# #!/!(!-!()).- " ' //' -./#(!)#()'0. ( * 42 //' -!! #!')(!-//()0#' (( & # 0 //' )/#.#(!--()0 % ) )4* 72 //' ).0 /'#(!- #().!- - "'!: //' ).) #!-'(!0)/()'-' 6* 0! "## //' ).) /' (!0)'().0) ' 4** //' )'/ /0 (!-!-()' - <%%. -*!// 3 //' )00 /''(!' #()/'/ 2 / -*)2 //' )0- #!//(!//.()'.- "!&! //' )-' #!/-(!.0'(-#0 2 6 = "#!*8! //' )-- #')(!'-.()/) % 8!' //' )-# //.(!'./()/-/ %% # : )327 //' ))/ #!#!(!.#.(-!/ % 2 ) 0!3!4# //' )). /)#(!.)/(-!/' %(( -.*!!* * //' ))) #!0.(!.!.(-#! 7% 0 *2 //' ))# # -(!..'(-)! %( 257 '!6!E //' )#. # -#(..(-!. 4 2*. //' )#. #0-(!.'0(-! % :' * / 4 //' )#' ##.(0-(- / #!.*!!,* //' )## #!'/(!'/ (- / 2 # 4: //' )# #//(!.-0(-.

19 Side 9 af 43 # 20 //' )'.0)(!-))(-#- 3 ## "! //' )! #'0(!/!(-# - ( * #) *"4 //' )!0 #!-!(!/-'(-!- ( 2 >'*!2 #- //' #.# #!.#(!!0(-0'- % " Plac. Navn Født Point FINA 50m 00m 50m Opnået Status Klub -* //. 00.#.(! 0 (#.'' ( 5 23 //. -'- /0(! 0 ()#)# %( 94 6, # *62 //. --0.#'(!# ()0 %( ) 2 //. -#' /#.(!)- ()--. :" -!>!/ //. -#0 #!#)(!- ()-!/ 8" 0 3 //. -## /! (!) '()))) ' 4 //. -##./0(!)#0()- ). : * //. - /#(!)##()-## (% 2?45 /,!4# //. ). #!/.(!'.().' 5 2-*! //. )'.-.(!) 0()' 2 6, )!)! //. )0 #!' (!.).(-! % "! 44 //. )0 #-(!'.().-0 8"!426 # //. )0 #!)#(!'0)()/). 92 8" ) * //. )-/ #!)(!/-)()/!0 * - 8! 3 //. )-' # /(!'0#()'.! (( *

20 Side 20 af 43 0 * //. )-0 ///(!0 ()'#) & ' -* 4 //. )#0 ##/!('-(-. ( ;. 8! &2 //. )#0 ##-(!'0 (-/- / 4)4*/*! //. )# # '.(!.(-!'. ( 3!,**4# //. ) 0 #!!-(!0-!(-!. ( 4!!6 //. ) 0 #!/.(!/!#(-#0' %! //. )' # -0(!/#(-#)# % 2 3 # "!,372 //. )0 #!-.(!. -(- / * ) *: G4 //. )- # /( (-#- :,% - 8!- //. ) # )'(#)'(-)/! ( * 0 "'! 4 //. )!' ##/(!(-)! ( ',#4 //. )!) # )(!/(--- (( ;. 0!3"" //. )!) #!(0!(-))) (( * / 8!.2 //. #/ ## '( '.(-.!/ %(, #!,*? //. #./ # /!())-(-0 - % 8" # 8!!4 //. #') #'#()(-')! %( <%% # 24,* //. #'! # )!(!(-/!) %%% 7% ## * //. #0/ ##''( #.(-./! %% * #) 2.2 //. #). ##0/( '# (!! / % 3 & 8!/* //. 0.3/! //. *% # 6*

21 Side 2 af 43 Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub "!#! /// 0)-..- % 3! /// 0#/ /) 2 # 3) /// 0 ) / 2?45 ) /// 0- /!0-3 /// 0!. /)! 0 *2,32 /// -/' /! *.4)25 ' /// -.- /#) ( 6*. & -* /// -.) /' % * / -'2 /// -' #!!/ 6,! & 6)* /// -0/ /)- %945 ** /// -0# /0# 6,.*2 /// --' /.. # 78!/*46 /// --# //! < ) "!- /// -)/ /'0 ( 7% - -*& /// -)' /.0 % 5 0 ' /// -)0 #! * '!#. ' /// -)- /// % <%%. & ' /// -)- #! *45 / * /// -)# #!!'. =! /// -) /. %( 2!!42 /// -) #!.' %(

22 Side 22 af 43 8" 7 /// -' #!-- % 0 2 : #, /// -0 #!) % <%% ) - /// )// /'. % & - & 5 /// )/- #!/ 2 0 0'!- * /// )/) #!/., ' "4 "'! /// )/ #! #. >*4 /// )/! #! /!4!! /// ).. # ' <%% #!.!/0 /// ).. #. ( 6* #!,*42 /// ).. #/ ( # *2 /// ).' ## (% ## *' /// ).! #/ > *: 5 #) /// )'/ #/) 8! 45 #- -! /// )'. #)0 3 #0.! * /// )'' # * #' 0'!-* /// )') ## 2 #.. )!**2 /// )' #)0 ( : =45 #/ *8!/*" /// )'! #'0 ; )! <' /// )'! #' % <%% ) 4! /// )0/ #). ) # /// )0. #)) 2

23 Side 23 af 43 )# *,42 /// )0. #0# & 442 )) /// )0' #-/ :* 5 )- 2 /// )0- #. ( # "!!2 )0 /// )0) #0/ ( 8# &425 )' *.2 /// )0) #. (( :" )..*?! /// )0) #/' ( )/ >8!/*" /// )0# #/. -!4*? -! /// )0 #!) " * - & /// )0! #). ( -!/: 4* /// )-. # -# & 6!#6 /// )-! #./ 3 -) 4 4 /// ))/ # #! *2; /// ))0 #! -0-6,37,!* /// ))0 #!! 45 -' 0! /// ))- #.!, -.!/ 4 /// ))) #'0 ( 0. -/. ' /// )) # ' * 0! 0-!62!59* /// )#0 #-) 0!/F' /// )#! #. ( &<5 0! 4!* /// )/ #!/ 0# -): * /// )/ # # % 257 0) 0'!,* /// ) 0 # -- ( 0- & /// )! # ) (

24 Side 24 af 43 & 00,*92 /// )- # / (%( &,! 0' /// )- # ( "'! ' /// ) #. ( 6* 0/ - 2 /// )!# #..**?4 '! /// )! ## E, ' -&*2 /// #)- #-!/ &. /// C % 34*, % Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub "4,##"!!! 00 '/' -.'.' % #. 7*!!! --/ #!#- * ) -!6!!! --) /// 2 -!/!!! -- #!)/ % 3 0!!! -' #!0' %!/84 '!!! -# #!'' % 4. -'2-*6!!! - #!#) % / 5!4**2!!! -!/ #!)! %( 2?45! 9!2.*!!! -!- #!/ # 6*!!! -!# #!'0 3

25 Side 25 af 43!!! )/' #! # &;!!! )/) #! 4>" ) 8,3!!!! )/ # - >'*!:!*2!!! )/ # !!! ).0 #) ( > 8!2 '!!! ). ## " 7%. H? )=*!!! )') #)) / <30!!! )'# #0) ( 5! "442!//!!! )'! #0' 0*2 *!!! )0/ #.! 8!!!! )00 #'- ( * #.*!!! )-. #/0 2 )!/,!!!! )-# #'# 3.,* -!!! )- #! " 0,*!!! ))/ # - :" 0,2 '!!! ))' # # 2.,** #!!! ))- # # 6* #2*5 /!!! ))) # ## ( 4 4>" #! 30'!!!! )) #!0 5& #! '!!! ))! #)/ 2 # &-* '!!! )#. #!/ * ## -!!/42!!! )#- # #' % >

26 Side 26 af 43 #) >'*!!!! )#- #/ %%, #- 0'! *!!! )## # # 2 &>'*! #0!!! )## # ' 4 3 #'!2 '!!! )/ # 0 ; #. 0!!! ). # -# ( #/ 6: *!!! )' #/ I46!!! )' # )) 6 = ) -*4!*!!! ) 0 # 0# 2 ) -': 4//!!! ) 0 # - *45 -') )#!!! )- # 0# ( -* > )# :!!! )- # #. (, -! )-!!! )# # 0',4 745 )0 4"44*!/*!!! ) #!. ( 6, )' -*)!!! )! # ') ( "!/*2 ).!!! )! # - ( 0 )/ -!'E!!! )/ # 0/ ( > )/ ;!!! )/ ###- ( 3 -!*!!! )/ # -0 ( & - &..2!!! ). ##! ( * -,!!! ). # 0' ( :"

27 Side 27 af 43,* -)!!! )' # '0 (( 0!!'!, -- *2*2!!! )- # /0 (% -- ;8!!! )- # 0! (% '!!! )) #/. (% >&!!! )) # '# ( -.,* 4>!!! )) # '! ( 45 0! -! 4!!! ) # -0 (% 0! 2!!! ) ##-# (% 8 0!!! )! # /# ( "! 0# "4384!!! )! # '! ( 0) -'!!! )!. # ) (( &425 0-,*"!!! )!' # ' (( <%45,*8*?' 00!!! )!) ##!' 2 2?45 00 *?4'0!!! )!) # 0# *45 0. ''!!! )! ## ' 2 0/ -8!'!!! )! ## '!!/: *!!! )! ##-' ( 8" ' 0!84!!! )! ## 0 8" '. 2&!242!!! #/0 ### 6* '# - *2G*!!! #/- #./ * ') 0*3,##!!! #/# #)!) % > '-!*!!! #/# ##/ 2

28 Side 28 af 43 '0 &! 2!!! #/! ## ( '' -'!"!!! #.. ##. > '.. 92!!! #.. ###! '/ *2>*=!!! #.- ##-..!.!/!!*!!! #.) ##0# <%45.!.4*4#!!! #.) 0!J*!!! #.# ##..#.*;!!! #. #)' %.) : *!!! #'. ##'. <%%.- 0'! 2!!! #') ##)' (.0!!! #' ##. ".' /!!!!! #0/ #) &..!2!!! #0) ##') *./ "!!!! #0 ##.! * /! -"4*!!! #0 #)#0 6* / "! 4!!! #)' #)/) ( 4>" / '!!! #)0 #-# /# 6!'"!!!!! ## #-# 4!2!!! C % Plac. Navn Født Point FINA 00m 200m 300m 400m Opnået Status Klub 500m 600m 700m 800m 900m 000m 00m 200m 300m 400m

29 Side 29 af 43.2*! //' 0.- (!! - (!#00 #(!.. )( -(')! 0( '- '(.0.(##). /(#.))!()#.!().# (- / #(-'/!-(! 0! 8!2 //' 0)! (!0! (!'#0 #(#-) )(!!'% * -( 0). 0(##)! '(#//.()-'! /(-'!(-0'- (! '-#(!/! )(-##-( )! 9*24# # //' 0 # (!#! (!0. #(.0 )('--% 2 -()!# 0(#!# '(#')0.()) /(-'!(-.)/ (!-/-#(# - )(!'.-(.-! -*! ) //' -.0 (!! (!.!# #(-) )(# * -(# 0(#/.! '().#-.(-0/!(!-'-() - (!#(#!0) )(#/ #-()'// - 4 //' -.# (!# / (!'0 #(.#. )( 0)) 8" -(#)-) 0() ) '(-!').(-/#!!(!'0/(-.) ())#(##'0 )()#'-(-#0 0 2& //' -0/ (!#. (0/ #(/./ )(.0 -(#')) 0()0#' '(--)- /(!)!#!(!(!' (/).#(#.). )()'. -(-.! ' 8!! //' -0' (!.) (!! #(')! )(- ( -(## / 0()- '(-!-0.(-/)!(!.//(/!! (/0'#()!!0 )()/..-(-/0.. -*!// 3 //' -0' (!--) (-!' #(-' )(#). 2 -()-0 0(--#-.(!)/ /(#'/!( /#(#-. ()! )#().0. )(--'#0(! /.2.!" //' -0! (!'/ (!.)/ #(0 )()#' 6* -(###' 0() / '(- # /(!..!(--( #! (#!'-#()!0 )(--#0(!//! >42 //' -)) (!0-! ('-0 #(./- )(#/'!, -()/0 '(!!!.(! # /(.0!( /- (#/! ().-/#(-'-/ -(!'!0(0#0 0' 4 //' -#. (!0). (- / #( 0) )(#0'# :" -()'!! 0(-'/0.(!''! /('//!( ''.(#') ().-#(-.. -(!'0)0('- "!* 2! //' - (!). (-0' #( 0!# )(#'!0% * -()'# 0(-...(!.'! /(/)!( /'-()!/0 (-/#)(!# 0 -(-# 0( 0-. # )4*" //' -' (!00 (0/0 #('.. )(#/#-%( -(-!#) '(!..(#.. /()'.!(#0#.()''' (-/!.)(!/'# -(!..0(#'- ) 4: //' -!/ (!-.- (') #(/# )().! -(-# 0 '(!- ).('-- /(..)!()!)#(-)-#(!!)(#)0 -( )).0(#)0/

30 Side 30 af 43 -! " //' -!0 (!0-0 ('#0 #(.- )()!!0 -(--. '(!#-.(-0. /('#0!(#/) (-!)#(! -0)()#/ -( -'00(#0') 0 2"!' //' )/' (!-./ (.!) #(#!## )())'%% -(-#/! '(!0##.(.. /(#!())!'(-0)'#(!.).)( ' -(##!0()#- '!"4' 2* //' )/ (!00! (.#. #(#! )() ' 8" -(-)0/ '(!0/.(0/- /(.#/!()!)#(- # #(!-0)(/-! -(# ))0())-#. "00 //' )/ (!)#. ( #0 #( ) )(#/( -()!0 0(-#/!.(!-'# /(.''!(#.0()'-!#(!!/)(- # -(#!#0())/) / 3 //' )') (!/!/ ( 0/ #(#0 )()// ( 0(!#0/ '('#-.(#!/! /())0!(-') (!/.-#( )(#))- -()0#)0(-.) )4*9 5! //' )' (!0'! ('#/ #(.0. )()!-'( 3 -(- -0 '(!-#).(/ /(# ).!()0)/ (!!.)#(- 0)( /'. -())-)0(-/!) 4,* //' )0 (!'!' (/#/ #(# # )()0--( 7% 0(!/ '().).(/#. /()#--!(-'! (!-/#( -')(#/0. -(-#-'(!''0.2"44 //' )0! (!..# (#/ #(#.)! )(-#!#( 4 0(!.)! '( -..(#0!. /(-! (!-!0 (/ #(####)()-/0 -(-. ''(!/0 # 28! //' )-. (!0'# (.'- #(# ## )()0/)( 0(!) '(-'!.(#!#- /()))0!(-./. (#/#( '/))() ' -(-.!!'(/# ) >'*!,37&2//' )-0 (!000 (/- #(#### )()'))( &425 0(!/# '(0'-.(#!' /()'!0 (!0! (0'##(#!')()0#- 0(!!-'(#. - ;"'! //' )- (!//0 ().. #(#/#) )(-) (% 0(!/.0 '(-/#.(). /(-// ('!' (#)/#(-00-(!/0. 0( 0'#'()))/ 0 3,B //' #./ (!/!0 (#.- #()!#) )(-.''% 0('. '(#'!/.(-0-'!(0-# (#--) (--! )(-#!-(#-!0 0(-#)..(!. Plac. Navn Født Point FINA 00m 200m 300m 400m Opnået Status Klub 500m 600m 700m 800m 900m 000m 00m 200m 300m 400m

31 Side 3 af 43 2" //. 0-/ -/0. (!) ' #(!/!. )(#0/( > -(.0' 0( )#- '(/'..(#-'- /()!-!()'..(-#' (-/-/ )(!-.-( : * //. 0)' (!! - (!)'' #(!/.# )(-!0% 2?4 -(!-. 0( 0-# '(# -'.(#./ 5 /()--!(-!!(-.)/#(!-/# )( #.-(.') # 2! //. 0) (!#) (!/0' #('! )())- 7 -(#') 0(#.'# '()--'.(- # /(-.0-(!)) (!/' #()0 )(.0)-( #!-!426 ) //. -'# (!-. () 0 #( 0. )(# %% 92 8" -(#/#0 0()'#- '(-0!- /(!)#/!(# ( 0 (#!!-#(#... )()' 0-(--/. - -* 4 //. --. (!0/ ())0 #(#' )(# /!( ; -() // 0(-/!.(! 0 /(!##!(/)!( '#0 (#0#0#()-#0 )(-)''0(!)#- 0 "!292 //. --) (!- ()0- #()'' )(###- 3 -()#'' 0(-#0..(!)/ /(#.-!( #/(##. () ###(-)) -(!))0(!!' ' 3 //. --) (!).- ( # #(!/ )(#!- -()# 0(-.(!! /(! /!(/-'( // (#'.)#()'#! )(-0-'0(!0-. 4!!6 //. -) (!--- ()0 #()-/ )(#)) % -())#' 0(-)#..(!). /().!( #/.(##'. ()#/0#(-)# -(!).00(-!0 / & 8!/* //. -. (!0)# ('! #(' 0 )(#'- %( -()'0# 0(-''!.(!.! /(.0#!(#!! ()!-# (-!.-)(!)! -( 0( #-! //. )// (!-/ ()/ #( 0!0 )(#'-. -()/)# '(! -.().- /( 00#!(#. (-!!'#(!#)))(0' -(.0-0())) "!)22 //. )/) (!)- ()! #())! )(#00)( -().0) '(!!0.(#.) /('!)!(#/# (-# #(!-./)(/.) -(###0()--' 8! &2 //. ).' (!0-! (/ ) #(# )! )()0 ( -(-//. '(##-.( 0'- /(#/'.!(-.0 (!) #(-' )( ')' -(#./-0(-!)' # 2,! //. )0) (!/# (#- #(#.# )(- '-(( 0(!' ' '( #.(#-'0 /(-!0) (!##0 ('##(.//)()-# -(-)##'(!'!

32 Side 32 af 43 ) -6! //. )0! (!0/) (../ #(#/ )()-0'( 0(!!/# '(00'.(#! /()0'/ (!!)! (#. #( '00)()!/) -(-).0'(!. ),# - //. )-/ (! ()'' #(#/!# )(-#-0(%.2 : 0(!''' '(!#.(##/' /().! (! /! (0/-#( // )())!/ -(-'#!'(!--.20! 0 //. )-# (!'#0 ( # #(#- ' )(-!0( 32 0(!--) '(!//.(#00 /(-!/) (!) (.0#(# 0-)()')# 0(! -.'(0/# ' 8!.*4#,37 //. ))/ (!/.0 ().) #(#/)' )(-)00( : 0(!.0 '(#'.(#.0 /(-))- (!/'# ()/ #(#.0!)(-. 0(!-.'(.!., //. )#/ (!.0. (##- #(#/ - )(-)-)(%(( &<5 0(!/. '()..()!0- /(--.! (!.. (--!#()!#-)(-0!' 0(!'( 0 ' /.A2" //. )#- (! (-#! #()!# )(--)((% 0(!'. '( 0#'.() -) /(-.! ())- (#!#-#()-..-(!!. 0(0 '(#!.'! ;" //. )- (!/ # ( )# #(#0! )(-!'(% &425 0(!0!/ '(..(#'). /(-#') (!/0. (-#()/)(-.- 0(-./'(#))#!"! //. )# (!./# (#' #(#.)) )(-#-% 0(. '(')!.())-!!(!! (-// (#/#()/00-(!'0 0( 0. '()-.A2825 //. #/! (!'!! (! #(#/)0 )(-'-)%% " 0(000 '(#)//.(-#.!!( ) (#!0 ()/'-)(!./0-(.#! 0()'0).(!00! # *2 44 //. #'/ (!'' ('.! #()-0. -(!#' % 0( #- '() /(!!.'!(!.# ()!#(!.)(!/!-()!0 '(!!.(.. 6* Plac. Navn Født Point FINA 50m 00m 50m Opnået Status Klub,* /// 0## #0''(0-(--'! %%, "!/92 /// -/. #00(00-(-'.# % # #.*2 /// -#' #00 (. (!'/

33 Side 33 af 43 )!42 /// -#- #' /(/'0 (! /0 8" - -'6 /// - 0 #.!(!# (!./ * 0 )**)! /// -) #/ 0(! (!)/! % 6* ' & -!4 /// - #/.( )/ (!)-. /// -! #'./(!0. (!)! % /.*2; /// -!# #./(!- (!--#! 2)4 /// )/' #.0!( 0- (!- - % 2 /// )/! #'.'( )! (!' "49! /// ).' #'')(/)' (!#' *. 2! # /// )'. #.)'( -' (!'- " 7 ) /// )'' #/ ( 0/ (!'/ 0 2 : - & /// )'' #.//( #. (!'') 257,!4# 0 /// )0/ #.')(!# (!'# %%,3*4# <%%.3!* ' /// )0. #/..( ) (!.'. %% 92 ;. &*6/2* /// )0' #/.-( ) (!/.0 % / "!4 /// )-) ) ( 0) (. ;! & 2342 /// ))) )!'0( 0#0 (-# %!/9!4 /// )) #/--( )-/ (!// > *8!/*" /// )# )--( ')0 ( / ( ; #,! /// )- )!.-( 0#! ( -) * ).! /// #/! )-.( /!0 (' % /// *% &

34 Side 34 af 43 6* % Plac. Navn Født Point FINA 50m 00m 50m Opnået Status Klub!!! --# #'!.(.0 (!!/' % "442!//!!! --! #' '(.-/ (!! # 0!0!0!6!!! -## #.#!(!-. (!#/ 2 ),42:!!!! -! #'#'(/.# (!#'0 % - 85!!!! -. #.!'(!.- (!)) > 0 "4"!!!! -' #.!0(!## (!#.) > ' 0'! *!!! )/) #'-/(!-/ (!))) 2.44*.!!! ).' #.')( 0- (!0-. -* 6, / 2*!!! )0/ #.#0( #' (!0) %( 8!2!!!! )0) #/'( #'- (!.. % " 7% *,!42!!! )-0 )!))( -/# (-! ( 3*2&!!! ))) #/ )( ))/ (!#) # /2!!! )#0 #/' ( -/ ('0, ).!/37!!! )/ #/00( -! (0' (% > - *2*2!!! ). )!' ( 0!! ( /- ( "!/2 0!!! ) #/-'( - ( -' %.2 <%% ' -*-*!!! )0 )-0( '0# ())# % :".,*!!! )# )!!#( -/ (. %% / 020!>!*!!! )!# )!#0( 0#! (#. % 8" 0!!!! )! )/( '.# (-#- % "!

35 Side 35 af 43 > - *2G*!!! #/. #/'0( 0) (). %% * -'!"!!! #/0 ) '-( // ('!# %%% > # & 3!2*!!! #/# ))-(.!) (0#. %% <%% )!!! #.' ).)( '/ (' 0 % 9< - 0'!.*!!! #.' )#.(.#) (0-) %( 0 "! *!!! #'0 )#) (# / (/# % # -') '!!! #-) ).!(#!' (!# % -* >. **42!!! #). ) ')(#!)- ( / %% /!!! #)0 )#'!(#! ( 0. %( " #!.4!!! ## )!0(#!./ (## % #. 92!!! # )#)(##!' ()# % ( 4**/6 Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub 2" //' 0# 0-' &<5 0'! ' //' -.) 0/) * # "!0,*!# //' -. 0/! ( <%% ) )4* //' -. '0 ( - 0 //' -0# '#. ( 0 "!*= //' -#.# % ' 20 //' -0.!' % 3. >'*! 2 //' -.!

36 Side 36 af 43 / 0!3!4# //' )/#.. %,#*2! //' ).# /#/ *! "## //' )- /# % "'!" //' ))' //- %% 3 # 8! //' )#- #! / ) 6-! //' )#) / //' )) #!'/ 0 2,= //' ) #!!# > ' "! //' #/- //# * ( 4**/6 Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub.*!; //. -0 ')/ ( 2?45 4 //. -# # //. -' , ) -* //. -!'.-# ( 5 2-* - //. -!- '// ( 2 6, 0 2 //. )/'.' :" ' *62 //. )/.. "! " //. )'!.) % <%45 / 2" //. )0 /!) 5! *! //. ))0 /-. % <

37 Side 37 af 43 8! ' //. )#' #!!0 %(( 5,**4# //. )# #!! # 2) //. )!/ #!' % 3 ) 4!!6 //. )! ## - * //. #/. #-# * 0 "'!! //. #/' #!! 257 ' 29* //. #/0 #!.!. * //. #'. #!. & / -*3.2 //. #'' #. 5! "!,372 //. #'! #!/# * 0;**! //. ##0 #/' >'*! //. ## #'0 5 I 26!72 Plac. Navn Født Point FINA 50m 00m Opnået Status Klub./9! -/) % 7A>*? 2!!! ## #(!/'! /// #)')(-.# (--# ;A<% /// #! #(!- #(#!'- 8;> ///.)(!!)0 )(# )*!/*9! -)0 %(% 85 /// #!(!' ) (!' ) 777%!!! #.'(!.! (.!) 7A;> /// # -(!//0 #(#.!!, /// /)(!!/# )(#./# # 669! - % <, /// #)'#( ( " /// #00/(-! #(! # >*A> /// #.!/(!.!! )(!# > /// # /# # /# )()# ) ) >*-!#9! -- ( ;AB!!! #--!()). ()).

38 Side 38 af /// #--0(-/) (#!) ><*!!! # ))(-. #()!! 8A /// #!!-(! ). )())). -,9 /// - % ;!!! #) -(.. (..!!! #0 #(''. (/00 CD,2E!!! ##)0(). #()#/) * /// /!(! / )()- # 0,9! -!. ( %!!! #-./( /- ( /-,!!! #0//(/!- (#!! &!!! ##.)(#-0 ///.-/(!! )()-0. '.!9! ).! /// #0 /()). ()). ;F!!! #/!)( #)/ (#'/' <A> /// # #/(!- #().). *,!!! #!#(! 0. )(-0. 9 /// )0. %% A> /// #0!.()#) ()#) #. -(!0 (#0)!!!! # ))(!/-. #()-/. ;<!!! # 0/(!'-- )(-#-# / *! )). %!" /// #)-(!-# (!-# 8" /// #/!( #-' (#)! "!!! #).#(0#0 #(-!)0 5* /// # #.(!')' )(-'/#! )*!/*9! ))- (%,A>!!! #0/ (-) (-) 52 /// #.)( 0) (#.!- ;%!!! ### (#'. #(-.# 7A,!!! ##)(!0.! )(-.0# *!9! ))# # GA> /// #)!!(!#0 (!#0 > /// )!/( '.) (#.! <,!!! ###/()' #(- #' 8 /// ##/(!00- )(-/! )! )#. ; %!!! #'0-('.. ('.. * ;>!!! #.)( #0' ()--!!! #)#-()-' #(-0 *7 /// #!##(!)! -(!!) # '! )- /// #0'!()! /// )!)( )!' (#.' *" /// #)./(-/- #(-) >,A>!!! ##)!(!/! -(!## ) )'9 /// )- %% %&'( 5"2 /// #0)-(). ().

39 Side 39 af 43 DA>!!! #/)/( )/# (#/ 7A >7!!! #0!(.'. #(-'./ <!!! #!..(!-)# -(!## - 8*!9! )0 % ) *D 6 /// #-/'(#/) (#/) <!!! #/.-( -#. (#/# 4!!! #00(/// #(-/# :A,!!! #!.0(!0!! -(!-# 0!*29 /// )0 % 7<,!!! #0.()# ()# <5!!! ))/( /# ()# 0 ;>2!!! #)!!()00 )( #0! #0! -(!-)# ' 2!9 /// )- /// #0#)()/! ()/!!!! #/.( #/' /// #0'#(.- #(-'#/,> /// #' (!.! -(!--/. * /// )- "' *& /// #0''()'/ ()'/ <!!! )/( '). () ' #.#!(//. )(! - ;A>;%!!! //)(!#)/ -(!-') / >39! ) %% " *8 /// #)0.(// (// >* /// ) )( /! ()! <!!! #-#/(0.- #(-'.0!!! # )!(!.)' -(!0##!,9! ) %( 8%,>% /// #-0.(#/ (#/ ;<> /// #.-/( )#! (#')/!!! #0--(!-) #(-.!# 8:A!!! # (!.#- -(!0#..!9! ) 8**!!! #00)()- ()- <> /// )!.( ' ()') 8;>,A>!!! #-##(.)' )(!! < >!!! #)'(!0-# -(!0') "4!! #/0 * *D /// #0#'() ) () ) 7A*>!!! )! ( 0 ()!)0 /// #).(/!. #(-/-) *!!! #.)(!/- -(!)/ # 9 /// #.# %( < /// #' '(0/. (0/. #.!)( #- (#.## 7H!!! #0/.( - #(-/.-,A>!!! #-#'()! -(#.0

40 Side 40 af 43 ) )%! #-0 ( >5!!! #.-'(/! (/! *8<!!! ) 0-(#!/ ()/ #0/.(--'/ )()-!! #0-. #0-. -( -. >*-!#9 -! % #). % *!!! #.')(..# (..# DA>7!!! )#) (#)!) (-.' /// #')-(!# )(#! I%!!! ##')(!./ -( #//.9 /// C% #.(!-' (!-' )*9! C% #..!(/)) (/)) 9 /// C% 5"*!!! #.//(!# (!#!*29 /// C>= -! 8 /// #))'('- ('- 9&3! C%," 7!!! #/#)(!)) (!)) )! C% ;A /// # 0#(!0 / (!0 /!9!!! C% ;8 /// #0 '(-!' (-!'!9!!! C"'- >*-!#9! C%!!! #.!#(./ (./ I!72 Plac. Navn Født Point FINA 50m 00m Opnået Status Klub.!! -/0 //' -0) -#)0 -#)0 > //' 0)# --) ()..' ;>, //' 0/# -0'' ()-0) 7A,A> //' -!0 - ) #(#''.,! -/) %%(( &A //' -.' -#'/ -#'/ 57 //' 0. -0!) ()/.# A% //' -. - # () -

41 Side 4 af 43 //' ' --/# #(#.!. # *! -' %(!" 7 //' 0// --0/ //' 0'0 --0! (- / 5 // )0 ()-/, //. 0!/ -)./ #()!.! )!6! -)! % //' ! //' '- -'!) (-#) ;> //. '-/ -. ) (-#. 5>" //. -'# -#' #()-! -, //' -#' %, //' )' --)' 2, //' -/. -)'- (-! <5%6 //' 0'' -0# ()0#- ;B //. '!/ -/! #()--- 0!2*2 //' -#! %( 22 //. ')' --/# --/# :A, //' '- -'-# (-#)0 4<A> //' 0.# ---) ()/!! <, //' '. -'). #()0). ' >*-!#! -- //' 0/' -0-0 //' '/ -.) (-)0# //. '' -/ //' -# -#)' #()'. *2 //' -- %% *," //. 0/# //'.#-(!!. //' (-#-) 25 //' --! -#0/ #()' # / *! //' )/) % # //' -## >, //.. 0(!!)' (-#! %7 //. /0#(!.. (-)/! //' 0') -'! #(-/! &3! )/# %," :< //. 0'! -0!) -0!) < //'.-/(!! 0 //. '. -')0 (-#'0 <% //. '0/ -. ) #(-!!,42! //' )/ % * //' 0) --.' --.' >% // (- )/ //..0/(!!!! (- //'.)' -// #(- )!,!2 //' )'/ % 58 //'..-(!! (!! *?&> //' '# -.!# (-. - ;>2 //' '.# -.0! //. '- -')) #(-) /

42 Side 42 af 43 # * //' )'. % "' //' /)(!-! (!-! //' -/. -)-0 (-0!0,< //' '0/ -.' (-) # B //'..-(!! ' #(-)-! )./! )'0 %(,," //. ' -.) //' ''0 -.)) ( //..'-(!!#/ //. '## -'' #(-)0. - )*!/*! )'# %% B2" //' '0. -'/. -'/. ;>," //' '.. -.# (-0 / * //../ -/0 (--)- * //'.). -/.' #(--# 0 2!6 //' )0. %( &( //. ')! -'## -'## //..'! -/)0 (-0'/,> //../#(!0' (-.)0 //' '. -'0 #(-0!. ' &3! )00 %," ;> //..-. -/.! -/.! 7A2 //... -/)- (-/ - *?BA> //'.!# -.. //' '0- -.## #(-0)!.!79' //' )-0 %( ' 7& //. #!'(!#0' (!#0' & //' '! -0/) (!!0,"J> //'.!# -/)0 #(!!!' 8 //. ''0 -.!. #(-.- /.!! )-) %( //..!# -../ -../ //..-' -/.0 //' '' -/#/ (-.) < //..0)(!!#. #(-.-!! //. )), //. /.0(!) //'.'(!!## (!)-- 2 //' '/' -/-/ //' /!' -// )(!)!- 4 //' )# ( 8,>7 //' / 0(!. (!. < //. '). -'-' (-/'- 2 //. #!! (! #0 #(! ;>"* //. /#(!! )(!) 4 4 //. C% ( >2 // ) ---),! //...' -/0. -/0.

43 Side 43 af 43 &B2!!! <A&!"!#!'()!

Side 1 af 27! $ % &'& * )+ %, -.! Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m Opnået Status. &/& -0&'1/'--.!$. &0'.&'-. /' 234 / %&'!'!. -0'/'- /'.1 * 1 '+!$. -./'1&'-00/' -!,(!. -&'' /'.1 - &.&$. - '/.'0./'

Læs mere

Det er ganske tidligt om morgenen. Palle rejser sig op i sengen. Nu vil han ikke sove længere. Det er vist meget tidligt, for der er så stille; men

Det er ganske tidligt om morgenen. Palle rejser sig op i sengen. Nu vil han ikke sove længere. Det er vist meget tidligt, for der er så stille; men 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Detergansketidligtommorgenen. Pallerejsersigopisengen.Nuvilhanikkesovelængere. Detervistmegettidligt,forderersåstille;mensolenskinnerindadvinduet, ogpalleersletikkesøvnig.

Læs mere

DM: Danmarksmesterskab ØM: Østdansk mesterskab VM: Vestdansk mesterskab

DM: Danmarksmesterskab ØM: Østdansk mesterskab VM: Vestdansk mesterskab Drenge/Herrer langbane fri fri fri DM 0:32,54 0:31,15 0:30,08 0:29,14 0:28,38 0:27,70 0:27,15 0:26,63 0:25,82 0:25,20 0:24,72 ØM 0:33,27 0:31,86 0:30,76 0:29,80 0:29,02 0:28,33 0:27,76 0:27,24 0:26,41

Læs mere

DM: Danmarksmesterskab ØM: Østdansk mesterskab VM: Vestdansk mesterskab

DM: Danmarksmesterskab ØM: Østdansk mesterskab VM: Vestdansk mesterskab Drenge/Herrer langbane fri fri fri ryg ryg ryg bryst bryst bryst indv. DM 0:33,43 0:32,01 0:30,90 0:29,93 0:29,16 0:28,46 0:27,89 0:27,36 0:26,53 0:25,89 0:25,40 ØM 0:34,25 0:32,79 0:31,66 0:30,67 0:29,88

Læs mere

KRONBORG OPEN JUNI 2016 DM ÅRGANG LANGBANE LØRDAG AFSNIT 3

KRONBORG OPEN JUNI 2016 DM ÅRGANG LANGBANE LØRDAG AFSNIT 3 KRONBORG 2017 OPEN 25. - 28. JUNI 2016 DM ÅRGANG LANGBANE LØRDAG AFSNIT 3 6 1 m a #da K O M M U N I K A T I O N S D E S I G N Velkommen Helsingør Svømmeklub har hermed fornøjelsen at invitere til det traditionsrige

Læs mere

Køn: H Race: Labrador Retriever Født: 20/8-2009 Farve: Indavlsgrad: 6,25% (Beregnet på 3 generationer) HD: A AD: 0

Køn: H Race: Labrador Retriever Født: 20/8-2009 Farve: Indavlsgrad: 6,25% (Beregnet på 3 generationer) HD: A AD: 0 DEVDHCH ATCH Hundens navn: Richbourne Play It Again Regnr: KC AK04055101 Køn: H Race: Labrador Retriever Født: 20/8-2009 Farve: Indavlsgrad: 6,25% (Beregnet på 3 generationer) HD: A AD: 0 Hundens far:

Læs mere

Skema på Kongevejens Skole i forbindelse med evt. lockout

Skema på Kongevejens Skole i forbindelse med evt. lockout LC Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SAL LPE SAL SAL LPE SAL SAL LPE SAL SAL LPE LPE 0B Mandag Tirsdag Onsdag

Læs mere

TIDSPLAN AAT CUP GRENÅ!

TIDSPLAN AAT CUP GRENÅ! TIDSPLAN AAT CUP GRENÅ! Søndag: Kl. 8.45: AAT Cup Grenå starter. Kl. 9.00: Åben double række 4+5+6 Kl. 9.15: Åben single række 1+2+3 Kl. 10.30: Drenge D+E årgang 2001+2002 Pige C+D årgang 2001-2002 Yngre

Læs mere

! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1

!  # $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 ! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% )&*(& &&) &)# " & #+, & - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 2 2)& 212+&& 2134 && 3 &&& & 3125&& 313+& & 3165&&'&&*& 317* & & 6(&&& 612(&&&&& 6136 616* & & 7 &&& 712(&& 713 &( 716-7178&

Læs mere

Hvem bliver klubmester 2015-2016?

Hvem bliver klubmester 2015-2016? Hvem bliver klubmester 2015-2016? Det vil vise sig, når vi i weekenden den 13. og 14. februar 2016 skyder Klubmesterskab 2015-2016 i gang i Støvring Svømmehal. Klubmesteren kåres blandt deltagende damer

Læs mere

Talentmesterskaberne 2016

Talentmesterskaberne 2016 Talentmesterskaberne 2016 Regionsmesterskaberne i Region Syddanmark Region Syddanmark har hermed fornøjelsen at invitere alle regionens klubber til at deltage i Talentmesterskaberne! HUSK evaluerings-

Læs mere

Navn og nr. på ryg NAVN NAVN

Navn og nr. på ryg NAVN NAVN E PÅTRYKKES I 0,8 cm & 4,0 cm I FONTEN Tw Cen MT Condensed Extra Bold, - 448254 010 100 Navn og nr. på ryg 20 302 350 463 20 E PÅTRYKKES I 0,8 cm & 4,0 cm I FONTEN Tw Cen MT Condensed Extra Bold, - 448209

Læs mere

Talentmesterskaberne

Talentmesterskaberne Talentmesterskaberne Regionsmesterskaberne i Region Syddanmark Breddeudvalget i Region Syddanmark har hermed fornøjelsen at invitere alle regionens klubber til at deltage i Talentmesterskaberne! HUSK evaluerings-

Læs mere

6. til 8. maj 2011. Odense Universitets Svømmehal

6. til 8. maj 2011. Odense Universitets Svømmehal 6. til 8. maj 2011 Odense Universitets Svømmehal Vi indbyder hermed til H.C. Andersen Swim Cup 2011 fra fredag den 6. maj til søndag den 8. maj 2011 Odense Universitets Svømmehal Campusvej 55 5230 Odense

Læs mere

TALTEORI Ligninger og det der ligner.

TALTEORI Ligninger og det der ligner. Ligninger og det der ligner, december 006, Kirsten Rosenkilde 1 TALTEORI Ligninger og det der ligner. Disse noter forudsætter et grundlæggende kendskab til talteori som man kan få i Marianne Terps og Peter

Læs mere

BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014

BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014 BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014 KONCEPT Sigma Swim Birkerød inviterer til stort weekendstævne for årgangssvømmere med finaler, medaljer, pengepræmier, overnatning og bespisning. Formålet med stævnet er at give

Læs mere

For de af jer, der aldrig har prøvet det før, kommer her en forklaring på, hvordan man gør:

For de af jer, der aldrig har prøvet det før, kommer her en forklaring på, hvordan man gør: Kære konkurrence-/elite svømmere Vi har i nåleudvalget besluttet, at I fremadrettet selv skal undersøge, om I har opnået en ny nål. De fleste af jer ved godt, hvad jeres tider er, og når I har svømmet

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

ALM BRAND AALBORG CUP

ALM BRAND AALBORG CUP 6-8. november 2015 INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 30.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2015 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 26. GANG TIL AALBORG

Læs mere

Overordnede ranglister. Analytikere

Overordnede ranglister. Analytikere Overordnede ranglister Analytikere Samlet oversigt Analytikere Virksomhed Dansk virksomhed Dansk virksomhed om 5 år Social ansvarlig Consumer value Shareholder value Retskaffen og troværdig Branche A.P.Møller

Læs mere

KVIK Årgangs Cup 2016 Det er med stor fornøjelse, at Svømmeklubben KVIK Kastrup byder velkommen til KVIK Årgangs Cup 2016

KVIK Årgangs Cup 2016 Det er med stor fornøjelse, at Svømmeklubben KVIK Kastrup byder velkommen til KVIK Årgangs Cup 2016 KVIK Årgangs Cup 2016 Det er med stor fornøjelse, at Svømmeklubben KVIK Kastrup byder velkommen til KVIK Årgangs Cup 2016 Stævnet giver årgangssvømmere mulighed for at konkurrere under super optimale forhold

Læs mere

Vejle Amts Holdskydning

Vejle Amts Holdskydning Alle Skydetider i Serie 2 Skydetider for Duelykke 1 Fredericia Flugtsk. Klub 2 87 Fredericia Onsdag Skydetider for Gludsted jagtforening 1 Skydetider for Fredericia Flugtsk. Klub 2 Skydetider for Tørring

Læs mere

ALM BRAND AALBORG CUP

ALM BRAND AALBORG CUP 8-10. december 2017 INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 30.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2017 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 28. GANG TIL AALBORG

Læs mere

Sammendrag af reglement for AGG Æstetisk Gruppe Gymnastik

Sammendrag af reglement for AGG Æstetisk Gruppe Gymnastik Sammendrag af reglement for AGG Æstetisk Gruppe Gymnastik Sammendrag af IFAGG reglement, children categories, version 22.09.2012 Sammendrag af IFAGG reglement, junior & senior, version 19.03.2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

Odense Universitets Svømmehal. 1.juni - 3. juni 2012

Odense Universitets Svømmehal. 1.juni - 3. juni 2012 Odense Universitets Svømmehal 1.juni - 3. juni 2012 Vi indbyder hermed til H.C. Andersen Swim Cup 2012 fra fredag den 1. juni til søndag den 3. juni 2012 Odense Universitets Svømmehal Campusvej 55 5230

Læs mere

AALBORG CUP november 2011 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP

AALBORG CUP november 2011 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP Aalborg Cup 2011 byder på udfordringer både for senior, junior og årgangssvømmere. Senior og juniorgruppen er slået sammen til én gruppe, så der

Læs mere

2. Sektionslederens beretning. Beretning er vedhæftet referatet

2. Sektionslederens beretning. Beretning er vedhæftet referatet Referat synkro områdemøde Dato: 27. april 2014 Mødetidspunkt: 10.00-13.00 Mødested: Scandic Kolding Deltagere: Mette Rasmussen, Lene Brink Magnussen, Sofie Brink Magnussen, Vivi Kristiansen, Dorte Stautz

Læs mere

Brugshunderådet Dagsorden / referat

Brugshunderådet Dagsorden / referat Brugshunderådet Dagsorden / referat Mødedato: 3. september 2009 Sted: Fjeldsted Skovkro Deltagere: Alan Brettschneider (AB), Berith Andersen (BA), Birthe Neumann (BM), Erik Ahrends (EA), Hanne Boe (HA),

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

Løb 14, 50m Frisvømning Damer, Finaler Årg Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 14, 50m Frisvømning Damer, Finaler Årg Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 17 november 2013 Tid: 20:45:44 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: Vestdanske Masters Mesterskab Stævne by: Viborg Arrangør: Dansk Svømmeunion og Viborg

Læs mere

Agenda. Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30

Agenda. Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30 Velkommen Agenda Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30 Agenda Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner

Læs mere

TIDSPLAN AAT CUP GRENÅ!

TIDSPLAN AAT CUP GRENÅ! TIDSPLAN AAT CUP GRENÅ! Søndag: Kl. 8.45: AAT Cup Grenå starter. Kl. 9.00: Åben double række 4+5+6 Kl. 9.15: Åben single række 1+2+3 Kl. 10.00: Drenge D+E årgang 2002+2003 Pige C+D årgang 2002+2003 Yngre

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

1 Huspriser 2 Liggetider 3 Flyttepriser 4 Højdemålinger i det gamle hus 5 Helles nye værelse 6 Et ligebenet trapez 7 Kvadrater i en additionstabel

1 Huspriser 2 Liggetider 3 Flyttepriser 4 Højdemålinger i det gamle hus 5 Helles nye værelse 6 Et ligebenet trapez 7 Kvadrater i en additionstabel FP10 10.-klasseprøven Matematik December 2014 1 Huspriser 2 Liggetider 3 Flyttepriser 4 Højdemålinger i det gamle hus 5 Helles nye værelse 6 Et ligebenet trapez 7 Kvadrater i en additionstabel 1 Huspriser

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL Datoen i dag: / / dag måned år 1. Er du en dreng eller en pige? Dreng Pige 2. Hvornår blev du født? / / Alder dag måned år 3. Når du tænker på dine tænder eller din mund,

Læs mere

ØSTDANSKE KORT. Vandtårnsvej 8 Holbæk Transport efter separat

ØSTDANSKE KORT. Vandtårnsvej 8 Holbæk Transport efter separat ØSTDANSKE KORT Swimming is a sport, everything else is just a game! 2015-10-20 ØSTDANSKE KORTBANEMESTERSKABER Den 23. 25. oktober 2015 Holbæk Svømmehal STED TRANSPORT Vandtårnsvej 8 Holbæk Transport efter

Læs mere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere SIGMA SWIM Birkerød indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup 4 stævner for de yngste svømmere Praktiske oplysninger Koncept Datoer SIGMA SWIM Birkerød afholder igen en stævnerække for de yngste

Læs mere

Kursusgang 3 Matrixalgebra Repetition

Kursusgang 3 Matrixalgebra Repetition Kursusgang 3 Repetition - froberg@mathaaudk http://peoplemathaaudk/ froberg/oecon3 Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet 12 september 2008 1/12 Lineære ligningssystemer Et lineært ligningssystem

Læs mere

www.aalborgchang.dk Aalborg Chang Inviterer til Zebra Cup 2013 for drenge- og pigerækkerne: U6 U12

www.aalborgchang.dk Aalborg Chang Inviterer til Zebra Cup 2013 for drenge- og pigerækkerne: U6 U12 www.aalborgchang.dk Aalborg Chang Inviterer til Zebra Cup 2013 for drenge- og pigerækkerne: U6 U12 Søndag den 26. maj 2013 Aalborg Chang har den glæde, at invitere til vores årlige fodboldstævne for drengeog

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere SIGMA SWIM Birkerød indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup 4 stævner for de yngste svømmere Praktiske oplysninger Koncept Datoer SIGMA SWIM Birkerød afholder igen en stævnerække for de yngste

Læs mere

Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub. Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler.

Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub. Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler. Oprettet af WinGrodan 1.21.01, Licens til Korsør Sv & Livr. Side: 1 Dato: 07 maj 2013 Tid: 08:21:51 Resultat Pr. klub - Med point og mellemtider Stævne navn: mesterskab Korsør/Slagelse Stævne by: Korsør

Læs mere

START EFTERÅR 2017 DEL 1. Modul 1: oktober november Modul 2: november Modul 3:

START EFTERÅR 2017 DEL 1. Modul 1: oktober november Modul 2: november Modul 3: START EFTERÅR 2017 Esbjerg (E17B), Fredericia (F17B), Haderslev (HA17B), Herning (H17B), Kollund (S17B), Odense (O17B), Aalborg (ÅL17B), Aarhus (Å17B), København/Frederiksberg (KB17B), Næstved (NV17B),

Læs mere

GREFSEN STASJON Hus 3

GREFSEN STASJON Hus 3 GREFSEN STASJON Hus 3 Tegninger KONTRAKTSVEDLEGG ETASJEOVERSIKT 1-4 Etg. HUS 3 GREFSEN STASJON 3A.1.4 Type Foretning BRA: 77 m² 3A.1.1 Type 3C BRA: 73 m² 3C.1.1 Type 3C BRA: 73 m² Plan 1. Etg. 3A.1.3 3A.1.2

Læs mere

SYD CUP 2015 25. - 27. SEPTEMBER

SYD CUP 2015 25. - 27. SEPTEMBER 25. - 27. SEPTEMBER Det er 36. gang Haderslev Svømmeklub inviterer til Syd Cup, og i år er der foretaget nogle ændringer i programmet i forhold til 2014. Vi håber, at det også i år vil blive et stævne

Læs mere

2012: DM: 6. plads FSL: 1. plads Bodyflight World Challenge: 40. plads 2011: DM: 6. plads. UM i tunnel: 4. plads

2012: DM: 6. plads FSL: 1. plads Bodyflight World Challenge: 40. plads 2011: DM: 6. plads. UM i tunnel: 4. plads Pangea 2017 2012: FSL: 1. plads Bodyflight World Challenge: 40. plads 2011: DM: 4. plads (A/b-rækken) (A/b-rækken) (A/b-rækken) Peter Stræde Klub: Varde Faldskærms Klub (VAF) Instruktør: Instruktør I,

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

Taastrup FC. Sommerstævne 2011. Opdatering: ændrede planer for U-9 Piger 5m, U-9 Drenge 7m,U-11 Drenge 5m og 7m, U-12 Drenge 7m

Taastrup FC. Sommerstævne 2011. Opdatering: ændrede planer for U-9 Piger 5m, U-9 Drenge 7m,U-11 Drenge 5m og 7m, U-12 Drenge 7m Taastrup FC Sommerstævne 2011 Opdatering: ændrede planer for U-9 Piger 5m, U-9 Drenge 7m,U-11 Drenge 5m og 7m, U-12 Drenge 7m Program for Lørdag d. 13. og Søndag d. 14. august 2011 WWW.TaastrupFC.com Sådan

Læs mere

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2003 og yngre 2001 2002 1999 2000 1998 og ældre

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2003 og yngre 2001 2002 1999 2000 1998 og ældre 23 25 JANUAR Dato 23. 25. Januar 2015 Sted afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 3-4: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej

Læs mere

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14.

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14. 24. 26. JANUAR Dato 24. 26. Januar 2014 Sted afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 3-4: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej

Læs mere

Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Kravtidsstævne Frederiksberg Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Per Stilling Pedersen Stævneleder: Nanna

Læs mere

19th DANISH INTERNATIONAL. - ét af verdens største svømmestævner

19th DANISH INTERNATIONAL. - ét af verdens største svømmestævner 19th DANISH INTERNATIONAL - ét af verdens største svømmestævner 6.- 8. maj 2016 19th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 6. - 8. maj 2016 i Esbjerg, Danmark Esbjerg Svømmeklub byder hermed velkommen til

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

SIGMA SWIM. indbyder til Rema 1000 Sigma Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere

SIGMA SWIM. indbyder til Rema 1000 Sigma Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere SIGMA SWIM indbyder til 4 stævner for de yngste svømmere Praktiske oplysninger Koncept Datoer SIGMA SWIM afholder igen i år en stævnerække for de yngste konkurrencesvømmere. Stævnerækken består af fire

Læs mere

AL Bank - KVIK Årgangs Cup 2. 4. maj 2014. Praktiske oplysninger. Svømmeklubben KVIK Kastrup

AL Bank - KVIK Årgangs Cup 2. 4. maj 2014. Praktiske oplysninger. Svømmeklubben KVIK Kastrup AL Bank - KVIK Årgangs Cup 2. 4. maj 2014 Praktiske oplysninger Svømmeklubben KVIK Kastrup Velkommen til AL Bank - KVIK Årgangs Cup 2014 Svømmeklubben KVIK Kastrup byder hermed velkommen til AL Bank -

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

GNC-NEWS. Sæson for strækflyvning er afsluttet. Gørløse NetCup. Nordsjællands Svæveflyveklub

GNC-NEWS. Sæson for strækflyvning er afsluttet. Gørløse NetCup. Nordsjællands Svæveflyveklub Gørløse NetCup GNC-NEWS Nordsjællands Svæveflyveklub Sæson for strækflyvning er afsluttet Enblandetsæson rentvejrmæssigt,forstrækflyvning nærmersigsinafslutning GørløseNetCup ogsåkaldetklubkonkurrencen

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som afvikles den 26. september til den 28. september 2014 Vi håber, at Syd Cup

Læs mere

SVØMMELIGA 1. DIVISION 2. DIVISION 3. DIVISION 4. DIVISION

SVØMMELIGA 1. DIVISION 2. DIVISION 3. DIVISION 4. DIVISION SVØMMELIGA 1. DIVISION 2. DIVISION 3. DIVISION 4. DIVISION Klub/startfællesskab Årgang Junior Senior Total DM Hold 2016 Deltog DM Hold 2016 FINA Point Sigma Swim 421,0 1029,5 2761,0 4211,5 Svømmeliga Svømmeliga

Læs mere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Mikroturnering. 3 stævner for de yngste svømmere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Mikroturnering. 3 stævner for de yngste svømmere SIGMA SWIM Birkerød indbyder til Mikroturnering 3 stævner for de yngste svømmere Praktiske oplysninger Koncept SIGMA SWIM Birkerød afholder igen en stævnerække for de yngste konkurrencesvømmere, som endnu

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand

Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand Dansk Svømmeunion har besluttet at udtage en trup til Nordiske Mesterskaber (NM) i åbent vand-svømning. Konkurrencerne afvikles på skift i de nordiske

Læs mere

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Arrangeres i samarbejde med vores Food Partner: Et anderledes svømmestævne for de yngste: Drenge 2001-2006, piger 2003-2008 Korte afsnit, finaler for alle grupper

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 2418, bilag 3 DeMars DIR D 01639792 AUG/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 2418, bilag 3 DeMars DIR D 01639792 AUG/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2418, bilag 3 DeMars DIR D 01639792 AUG/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn PC SAR hjælpeprogrammer B. Kort navn PC SAR hjælpeprogrammer FAGPLAN C. Formål Kursisten skal

Læs mere

Analyse af Langagerskolens virksomhed Maj 2009

Analyse af Langagerskolens virksomhed Maj 2009 Analyse af Langagerskolens virksomhed Maj 2009 Indholdsfortegnelse +(( *#", #%- %"(.%* / +'#$%() *(%* %( #((,#0..'%!"" #$%,+*# &'$1#2%&"#3*"(&,#3*"%".#. "' +,,!! $. ++,/* # +4,/+* #.'56#%"3" +4,/* #.'7#%!

Læs mere

CONCORDIA FORSIKRING CUP

CONCORDIA FORSIKRING CUP Oplysninger til klubberne CONCORDIA FORSIKRING CUP (Thisted Cup) 26. 28. september 2014 Bassin: Stævnet afvikles i 25m bassin 8 baner El-tidtagning med flyvende start. Følg stævnet live på: www.livetiming.dk

Læs mere

28 30 Januar. Dato. Sted. Lyngby Open Google Map. Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden.

28 30 Januar. Dato. Sted. Lyngby Open Google Map. Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. Dato Sted 28 30 Januar afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2-3: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 4-5: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej 44, Lyngby.

Læs mere

1. Elev 6 8 8 8 5 8. 2. Elev 5 8 6 5 8 8. 3. Elev 3 6 5 3 8 8. 4. Elev 7 5 3 7 8 6. 5. Elev 5 3 7 5 6 6. 6. Elev 3 7 5 3 6 5. 7.

1. Elev 6 8 8 8 5 8. 2. Elev 5 8 6 5 8 8. 3. Elev 3 6 5 3 8 8. 4. Elev 7 5 3 7 8 6. 5. Elev 5 3 7 5 6 6. 6. Elev 3 7 5 3 6 5. 7. Faglig læsning og trivsel i tre fag 1.2.b Klassens navn og fagene: Læringsprofiler Skriv point fra 1-10 ud for hver enkelt elev i klassen på baggrund af den fællesvurdering udarbejdet af elev og lærer:

Læs mere

Opgavebesvarelse til øvelse 4

Opgavebesvarelse til øvelse 4 Opgavebesvarelse til øvelse 4 Opgave 4.2 Antag at den årlige indkomst for en person er $80.000 samt at efterspørgslen efter penge er givet ved a) Hvad er denne persons pengeefterspørgsel hvis renten er

Læs mere

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab 1 Grand Prix Mesterskabet i Aarhus Kredsen under Dansk Skole Skak Aarhus Skoleskak (ASS) afvikler hver sæson et Grand Prix Mesterskab (GPM) som udgøres

Læs mere

Agenda. Forældremøde. Stævnestruktur VELKOMMEN TIL SVØMMEVERDENEN

Agenda. Forældremøde. Stævnestruktur VELKOMMEN TIL SVØMMEVERDENEN Agenda Forældremøde 3. Oktober 03 Velkommen til svømmeverdenen Holdkoordinatorer Træningslejrene Sponsorarbejde Fremtiden Stævnestruktur VELKOMMEN TIL SVØMMEVERDENEN Sæsonen bygges op ud fra mesterskabsstruktureren

Læs mere

Løb 1, 800m Frisvømning Herrer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m 400m Opnået Status Klub 500m 600m 700m

Løb 1, 800m Frisvømning Herrer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m 400m Opnået Status Klub 500m 600m 700m Side: 1 Dato: 13 april 2014 Tid: 15:29:46 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Talent Cup 1. Stævne 2014 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svøm Region Nordj. & Svømmeklubben Søhesten Overdommer:

Læs mere

2017 Prisliste Lagerliste Hårde bakker Bløde bakker Gribe bakker Tilbehør

2017 Prisliste Lagerliste Hårde bakker Bløde bakker Gribe bakker Tilbehør 2017 Prisliste Lagerliste Hårde bakker Bløde bakker Gribe bakker Tilbehør www.tool-part.dk Tlf. 76 301 304 Type AS Type BS Bløde bakker 1,5 mm x 60 gr. Stål: 080M15 (EN32) B-204/205 Type A. B. C. D. J.

Læs mere

1. Forældremøde kl. 19-21 8.A 3. Fælles morgensang i gymnastiksalen ved 8. klasserne alle Forældremøde kl. 19-21

1. Forældremøde kl. 19-21 8.A 3. Fælles morgensang i gymnastiksalen ved 8. klasserne alle Forældremøde kl. 19-21 Arrangementsfortegnelse for skoleåret 2015-2016 Dato Aktivitet Klasse August 2015 Forklaring på valg 1 og valg 2 se side 34 10. Første skoledag kl. 9.30-11.30. Forældre er velkomne alle 11. Introdag kl.

Læs mere

Sommer Cup 16.. august

Sommer Cup 16.. august U11 8 mands kampe Sommer Cup 16.. august ugust 2014 Velkommen til de ældste Vi er glade for at kunne byde de ældste drenge velkommen til, for nogens vedkommende, deres første stævne med 8 mands fodbold.

Læs mere

Køn: H Race: Stabyhoun Født: 1/ Farve: Sort M Hvide Aftegn Indavlsgrad: 0% (Beregnet på 3 generationer) HD: A AD: 1

Køn: H Race: Stabyhoun Født: 1/ Farve: Sort M Hvide Aftegn Indavlsgrad: 0% (Beregnet på 3 generationer) HD: A AD: 1 Hundens navn: Trazzeltazz Chewing Gum Of Atlas Regnr: DK18528/2013 Køn: H Race: Stabyhoun Født: 1/6-2012 Farve: Sort M Hvide Aftegn Indavlsgrad: 0% (Beregnet på 3 generationer) HD: A AD: 1 WJW08 Hundens

Læs mere

18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 15. - 17. maj 2015 i Esbjerg, Danmark

18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 15. - 17. maj 2015 i Esbjerg, Danmark 18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 15. - 17. maj 2015 i Esbjerg, Danmark Esbjerg Svømmeklub byder hermed velkommen til 18th Danish International Swim Cup et af verdens største svømmestævner! Svømmehallerne

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

Fællesprojekter / Projektlederhåndbog

Fællesprojekter / Projektlederhåndbog Fællesprojekter / Projektlederhåndbog Kriterier Følgende kriterier har hidtil været anvendt når beslutning om udskiftning (planlagt fornyelse) har skullet foretages: Brudstatistik/lækagefrekvens Generel

Læs mere

Hundens mor: Pr. Precious Finish Innovation Whit VDH/DPZ F:HV Bedsteforældre Oldeforældre Tip-Oldeforældre

Hundens mor: Pr. Precious Finish Innovation Whit VDH/DPZ F:HV Bedsteforældre Oldeforældre Tip-Oldeforældre Hundens navn: Prince C'est si Bon White Syringa ID nr.: 276098104908265 Køn: H Race:,toy Født: 9/4-2015 Farve: Hvid Indavlsgrad: 12,5% (Beregnet på 3 generationer) DECH DEVDHCH LUCH Hundens far: Prince

Læs mere

Prisliste 1. februar 2016

Prisliste 1. februar 2016 Prisliste 1. februar 2016 Ændring af artikelnumre på en del af JAC s etiketsortiment pr. 1. februar 2016 Pr. 1. februar 2016 ændres nogle af Papyrus artikelnumre i JAC s etiketsortiment. Det gælder 121

Læs mere

202 Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård - Aarhus 28/6 2015-25/6 2016

202 Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård - Aarhus 28/6 2015-25/6 2016 202 Vejle - Heenste - Horsens - Hovegår - Aarhus 28/6 2015-25/6 2016 301 520 Boulevaren ve Campus af 520 Vejle Trafikcenter af 524 Breal 593 Heenste station 593 Heenste, Bregae 594 Løsning, Vestergae/Free

Læs mere

U6 - U7 3 mands kampe

U6 - U7 3 mands kampe U6 - U7 3 mands kampe Sommer Cup 16.. august ugust 2014 Velkommen til de yngste Vi er glade for at kunne byde de yngste årgange velkommen til, for nogens vedkommende, deres første stævne. Det er vigtigt

Læs mere

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open 19. 21. januar 2018 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i

Læs mere

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 Volleyballudvalget i DGI Volleyball Syd har herved fornøjelsen at indbyde til TURNERIN- GEN 2016/2017, som afvikles fra ca. 24. oktober 2016 til ca. 1. april 2017. Der

Læs mere

Live Score vejledning. Sådan benyttes livescore på holdkampe

Live Score vejledning. Sådan benyttes livescore på holdkampe Live Score vejledning Sådan benyttes livescore på holdkampe Åben for Live Score Arrangørklubben kan åbne for Live Score for en specifik holdkamp under Klubadministration -> Indberet resultat : 1. Klik

Læs mere

Finaler i alle 50m, 100m og 200m løb. Direkte finale med bedste heat i finaleafsnit i 400m løbene.

Finaler i alle 50m, 100m og 200m løb. Direkte finale med bedste heat i finaleafsnit i 400m løbene. FARUM SVØMMEKLUB Inviterer til stævne, og i år er der endnu flere gode grunde til at komme til Farum Helt nyt spændende stævnekoncept, som tilgodeser alle aldersgrupper Farum Cup 2013 tilbyder i år: De

Læs mere

LITE-HOUSE.DK CUP 2012 STÆVNESPONSOR: LITE-HOUSE.DK

LITE-HOUSE.DK CUP 2012 STÆVNESPONSOR: LITE-HOUSE.DK LITE-HOUSE.DK CUP 2012 STÆVNESPONSOR: LITE-HOUSE.DK Kære klubber, ledere, trænere og spillere Haslev Fodbold Club har i samarbejde med LITE-HOUSE.DK hermed fornøjelsen at byde velkommen til LITE-HOUSE.DK

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB MIDSOMMERC 2015

IKAST SVØMME KLUB MIDSOMMERC 2015 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL MIDSOMMERC 2015 6. 7. juni 2015 Stævnet henvender sig til svømmere, der kan lide fest og farver, og er for alle årgange. Der vil være: Perfekte sportslige

Læs mere

Hundens mor: Faarup Azalea 04958/2006 Bedsteforældre Oldeforældre Tip-Oldeforældre. NLCH INTCH Grangefield Special Story NHSB 1999225

Hundens mor: Faarup Azalea 04958/2006 Bedsteforældre Oldeforældre Tip-Oldeforældre. NLCH INTCH Grangefield Special Story NHSB 1999225 Hundens navn: Godthaablunds Bjørk Regnr: DK06920/2011 Køn: T Race: Welsh Corgi Cardigan Født: 11/4-2011 Farve: Sort/Hvid/Brindle Indavlsgrad: 0% (Beregnet på 3 generationer) PLCH DKCH SECH RUCH INTCH DEVDHCH

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

KVIK Årgangs Cup Den 2. 4. maj 2014 Kastrup Svømmehal 25 m 6 baner

KVIK Årgangs Cup Den 2. 4. maj 2014 Kastrup Svømmehal 25 m 6 baner KVIK Årgangs Cup Den 2. 4. maj 2014 Kastrup Svømmehal 25 m 6 baner Velkommen til AL Bank KVIK Årgangs Cup 2014 Det en stor fornøjelse for Svømmeklubben KVIK Kastrup kan byde velkommen til AL Bank - KVIK

Læs mere

Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m Opnået Status Klub. Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m Opnået Status Klub

Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m Opnået Status Klub. Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 21 marts 2015 Tid: 21:12:39 Oprettet af WinGrodan 1.23.02, Licens til Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: mesterskaber 2015 Stævne by: Skagen Arrangør:

Læs mere

Pangea Regler & Instruktioner

Pangea Regler & Instruktioner 1.runde 2016 8. Klasse Pangea Regler & Instruktioner Svarark Fornavn, efternavn og klasse skal udfyldes med blokbogstaver. Du må bruge en kuglepen/blyant til at løse opgaverne (Vi råder deltagerne til

Læs mere

4x + 3y + k 4(x + 3y + k) 2(y + x) + 2(xy + k) 7(2y + 3x) 2(k + 2(y + x))

4x + 3y + k 4(x + 3y + k) 2(y + x) + 2(xy + k) 7(2y + 3x) 2(k + 2(y + x)) A.0 A Algebradans x + y + k (x + y + k) (y + x) + (xy + k) (y + x) (k + (y + x)) k + k + k + (y +xy + k) (y + x) + k x + x + x + x + x + k (xy + (y + x) xy + xy + k (k + y + k) (xy + x) + y 6(x + xy) k

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Vallensbæk IF af 1939, badmintonafd. Program for klubmesterskaber for børn og unge 2015

Vallensbæk IF af 1939, badmintonafd. Program for klubmesterskaber for børn og unge 2015 Program for klubmesterskaber for børn og unge 2015 Velkommen......til klubmesterskab for børn og ungdom. Vi glæder os til nogle gode dage sammen med spillere i alle aldre og forældre, som er meget velkomne

Læs mere