Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl. 09."

Transkript

1 25. februar DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen Mødet afsluttet: Kl DAGSORDEN 1. Videreførelse og overblik over strategi og aktiviteter i 2. Budget Anlægsregnskab, modernisering af genbrugspladsen i Hjallerup 4. Anlægsregnskab, ny genbrugsplads i Løkken 5. Anlægsregnskab, opgradering af genbrugspladserne Børglum og Tårs 6. Anlægsregnskab, projekter til Trynbakke 7. Anlægsregnskab, flytning af kontrolrum på forbrændingsanlægget 8. Næste bestyrelsesmøde 9. Formanden orienterer 10. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer 11. Administrationen orienterer 12. Eventuelt

2 25. februar Videreførelse og overblik over strategi og aktiviteter i J.nr.: D Resumé I forbindelse med KV-13 var det den daværende bestyrelses ønske at skabe et overblik for den nye bestyrelse. I nedenstående er oplistet centrale strategiske beslutninger og igangsatte aktiviteter. Sagsfremstilling I 2012 har AVV udarbejdet og beskrevet nedenstående strategi og vision, strategidiskussion blev igangsat på et seminar for bestyrelsen, direktionen, ledende medarbejder og repræsentanter fra MED-udvalget. Efterfølgende er idéerne fra seminaret blevet gennemarbejdet og præciseret sammen med eksterne konsulenter og alle medarbejder grupper i virksomheden. De centrale fokuspunkter er: Fastholde en stærk og konkurrencedygtig lokal virksomhed, opsøge samarbejde og evt. indgå i forpligtende samarbejder Skabe resultater, vækst og arbejdspladser Samle alt med affald hos AVV Fokus på forskning og udvikling En aktiv, samarbejdende og set aktør nationalt og på sigt internationalt, som er med til at sætte dagsorden Tænke grønt i vores virke. I Bilag1, del1 er Mission, Vision, Strategi og Værdier oplistet. Nedenstående er et overblik over vigtige projekter og aktiviteter, listen er ikke komplet og den tilhørende status er kun en indikation, der henvises i øvrigt til budget 2014, som giver et godt overblik over kommende projekter. (bilag 1, del 2)

3 25. februar Start Aktivitet Status 2011 Renovering af ovn-2 95 % 2014 Røggaskondensering 0,5 % 2013 Nox-rensning og kviksølvmåling 40 % 2013 Renovering af turbinegear / generatorbeskyttelse 50 % 2013 Ny aflæsserrampe genbrugscenter 80 % 2013 Ombygning af Administration 50 % 2014 Nyt køkken 10 % 2013 Ny etape på Trynbakke 95 % 2013 Ny ressource strategi/plan 1 % 2013 Regeringen ønsker: Selskabsgørelse af forbrændingssektoren 5 % 2013 Opgørelse af egenkapital 10 % 2013 Etablering af nye selskaber, 1.: Nulskrald A/S mf. 5 % 2013 Dialog med ejer kommuner mht. organisering af affaldsområdet 20 % 2013 Handel og Import af ressourcer 80 % 2013 Nulskrald 1. fase 100 familier 100 % 2014 Nulskrald-landsby 10 % One stop shop 10 % * Erhvervsforsker, 3 årigt forløb 5 % 2013 Tilbud, underleverandør til landdækkende kampagne for skoler 5 % 2013 Nyt ESDH-system 95 % 2013 Efteruddannelse af pladsmænd 20 % Kort statuts vedr. vores strategi: AVV har i nået nogle vigtigt centrale mål, vi indgik en langvarig aftale med Hjørring Varmeforsyning og har fået etaberet et positivt og konstruktivt samarbejde, med potentiale for yderligere samarbejde. Ovn-2 er blevet renoveret, den samlede kapacitet er øget til ton. Vores varmekunder, har indgået langvarige aftaler med os, og vil gerne medvirke til yderligere udbygning af vores anlæg. Således er vores fælles fremtid, sikret i en årrække. Fokus på F&U og især Projekt Nulskrald har givet os en kæmpe disponering og vi inviteres med som oplægsholder til relevante konferencer, både DAKOFA s, dansk affaldsforening (Brancheforening) Miljøministeriet har inviteret os til at holde oplæg. Vores aktiviteter er indskrevet i regeringens nye ressource-strategi. Vi er også medtaget som reference i den kommende affalds-forebyggelsesplan som er på vej.

4 25. februar Miljøministeriet arbejder med et 3. niveau af ressourceplanen, hvor også glæde, kunst og livsstil indgår, vi har haft den første dialog om emnet med ministeriet. I forbindelse med lanceringen af den nye ressource-strategi, havde vi et langt indlæg på nationalt tv (DR-1, ) og besøg af Miljøministeren Ida Auken, med tilhørende presse. Fremadrettet er vi overbevist om at samarbejdet med Aalborg Universitet og de to erhvervsforsker vil give AVV store udviklingsmuligheder. Vi er i en indledende dialog med COOP, Arla, Dansk Supermarked mf. for i fællesskab at skabe nye løsninger. Vi bliver inviteret med til at give bud på relevante opgaver og har etableret samarbejde med andre ligesindede affaldsselskaber for at samle kræfterne mod fælles mål. Vi har modtaget støttemidler fra Staten og Regionen. Vi håber at kunne etablere en virksomhed hvor vi samler aktiviteterne om Nulskrald, med henblik på salg af vores viden og søgning af flere midler udefra. På de interne linjer har vi justeret organisation og arbejder med uddelegering og større individuel ansvar, Vi har indført værdibaseret ledelse. Værdi-diskussionerne medvirker til at skubbe fokus mod engagement og performance, opgaven er ikke fuldført og kræver vedholdenhed. Vi har indført projektledelsessystem, med tydeligere ansvarsfordeling, plan og opfølgning. Hele affaldsbranchen er i forandring det er statens holdning, at stor er lig med rationel og det er centraladministrationens mål, at der skal være langt færre affaldsselskaber i fremtiden. Også derfor er vores strategi med fokus på samarbejde & F&U central for en langsigtet overlevelse. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger.

5 25. februar Bilag Mission, vision, strategi og værdier. Budget 2014 Omstilling af affaldssektoren Adm. indstiller at der arbejderes videre med den vedtagne strategi for AVV, og især at fokus på forskning og udvikling samt forretningsudvikling fastholdes. Direktion indstiller at der afholdes en introduktionsdag for den nye bestyrelse i forår 2014 for nærmere gennemgang af virksomheden, de tilhørende aktiviteter og de landspolitiske ambitioner. Beslutning Godkendt som indstillet. 2. Budget 2015 J.nr.: 07.50S02/ Resumé Der skal udarbejdes drifts- og anlægsbudget for Budgettet skal fremsendes til interessentkommunerne senest i juni Her følger en beskrivelse af de forskellige aktiviteter opdelt i kommunale ordninger og behandlingsanlæg. Kommunale ordninger. Kommunale ordninger er services kommunerne via AVV tilbyder borgerne i de to interessentkommuner. Kommunale ordninger omfatter drift af 18 genbrugspladser, bobleordning for indsamling af papir glas og flasker, storskraldsindsamling og AVV-miljøservice (batterier og malingsrester). Finansieringen af de kommunale ordninger sker via opkrævning fra AVV til interessentkommunerne, som en betaling pr. indbygger og antallet af sommerhuse. Et sommerhus tæller som en gennemsnitlig husstand. Kommunerne opkræver betalingen herfor hos husstandene som genbrugs- og storaffaldsgebyr.

6 25. februar Behandlingsanlæg: Affaldsbehandlingen foregår på AVVs behandlingsanlæg, der omfatter forbrændingsanlæg, genbrugscenter, miljøanlæg og deponeringsanlæg. Driften af behandlingsanlæggene finansieres af betaling for behandling af affaldet. Administration, innovation og kommunikation Administration og rådgivning finansieres efter en fordelingsnøgle mellem de kommunale ordninger og behandlingsanlæggene. Der betales et forholdsmæssigt bidrag, i forhold til de respektive ordninger og behandlingsanlægs omkostninger eksklusiv statslige afgifter, renter og afskrivninger. Sagsfremstilling Udgangspunkt for budget 2015 er de nuværende aktiviteter, men med nye initiativer og projekter, som har afsæt i det værdi-og visionsarbejde, der blev igangsat i Det overordnede mål er at øge genanvendelse af affaldet lokalt, men samtidigt udnytte affaldsanlæggenes kapacitet ved at modtage og behandle affald fra andre kommuner. I den udstrækning det er lønsomt, i forhold til vores forpligtigelser for levering af varme og fuld udnyttelse af vores forbrændingsanlæg, vil der også blive importeret affald. Den økonomiske ramme for budgettet er en fastholdelse af nuværende prisniveau, som følger pristalsreguleringen. Eventuelt nye aktiviteter og behandlingsformer skal finansieres ved rationaliseringer og/eller takststigninger. Eventuelt nye stigninger i miljø og energiafgifter vil ligeledes påvirke taksterne. Stadig stigende miljøkrav og krav til ressourceudnyttelse gør, at omkostningerne til affaldsbehandlingen fra specielt genbrugspladserne stiger. Dette vil fremadrettet lægge pres på prisen for drift af genbrugspladserne. Der arbejdes fra lovgivers side med en liberalisering af affaldssektoren, hvor der forventes en selskabsgørelse. Formentlig af forbrændingsanlæggene i første omgang. Loven var forventet i foråret 2014, men forventes nu først i løbet af efteråret. Konsekvenserne ved liberaliseringen (selskabsgørelsen), specielt lovgivningen for opgørelse af egenkapital og åbningsbalance med opgørelse af anlægsværdier, kan få afgørende betydning for budget 2015, men er sandsynligvis ikke kendte på tidspunktet for budgetudarbejdelsen. I forbindelse med budgetlægningen for 2015, er der taget udgangspunkt i følgende:

7 25. februar AVVs værdier: - Tænk miljøet først - Tag ansvar - Vis respekt - På forkant AVVs fyrtårne: - Vækst - Innovation - Effektivisering - Ressourceoptimering/grøn profil - Brugerindflydelse og formidling - At få alle med Kommunale ordninger Der budgetteres med drift af 18 genbrugspladser, miljø-og storskrald, service og bobleordning. Driften af genbrugspladserne finansieres efter følgende fordelingsnøgle: Borgernes benyttelse af pladserne. Betalingen fra kommunerne er opdelt i en fast og en variabel betaling. Virksomheders benyttelse af pladserne. Betalingen fra virksomheder er efter forbrug, med en andel til drift og administration til AVV og en andel til kommunernes administration af ordningen. De øvrige kommunale ordninger finansieres ved betaling fra kommunerne i et fast bidrag. Betalingen fra kommunerne (både det faste og det variable bidrag) fordeles efter antallet af indbyggere/sommerhuse, hvor sommerhuse vægtes som den gennemsnitlige husstands størrelse. Genbrugspladser Den samlede affaldsmængde, der blev afleveret på genbrugspladserne, faldt med 2,5 % fra 2012 til Det vurderes, at faldet skyldes faldende mængder fra både borgere og virksomheder. Mængden til forbrænding og deponi er faldet, hvorimod mængden til genanvendelse er steget. I budget 2015 forventes affaldsmængden at være på samme niveau, som mængden i 2013, dog med en lille tendens til, at der kommer lidt mere affald ind, samt at der udsor-

8 25. februar teres yderligere til genanvendelse. Dette sker på bekostning af det brændbare og det deponeringsegnede affald. Tiltag der indarbejdes i budget 2015 for genbrugspladserne: - Øget fokus på udsortering og genanvendelse af materialer som keramik, porcelæn, isolering og jern - Øget fokus på pladsmandens opgave i forhold til service og bedre sortering (uddannelse) - Fokus på grønne tiltag herunder etablering af solcelleanlæg på udvalgte pladser - Implementering af masterplan og strategi for genbrugspladserne - Teknologi til optimering af kommunikation og logistik Miljø- og storskrald, service Antal afhentninger af storskrald har for år tilbage været på godt afhentninger om året. Ordningen henvender sig primært til husstande uden bil og trailer. De seneste år har antal årlige afhentninger været på I 2015 regnes med 1700 afhentninger. Yderligere beskæftiger ordningen AVV-Miljøservice sig med indsamling af farligt affald fra farvehandlere, apoteker og batteribeholdere. Bobleordning Potentialet af papir fra husholdninger er faldet de seneste år, som følge af færre reklameblade, mindre aviser og elektronisk nyhedsformidling. Ved en øget indsats (information, flere molokker og bobler) forventes den indsamlede mængde, at blive på tons i Indsamling af flasker og glas forventes at falde til tons i Behandlingsanlæg Genbrugscenter Der budgetteres med behandling af papir, makulering, omemballering og behandling af elektronikaffald og drift af 2 genbrugsbutikker. Mængden af diverse affaldstyper til genanvendelse forventes at være uændret fra 2013 til Tiltag i 2015 for genbrugscenteret: - Presning af yderligere fraktioner i pressehallen, (For eksempel plastemballage, mælkekartoner og blomsterbakker)

9 25. februar Udvidelse af butik, eventuelt mere fokus på nethandel - Inddrage lidt af den gamle genbrugsplads areal til udendørs butik, hvor der sælges byggematerialer, cykler og andre større ting Forbrændingsanlæg Der budgetteres med en videreførelse af nuværende aktiviteter, med forbrænding af dagrenovation, erhvervsaffald, storaffald, klinisk risikoaffald, slam, bioaffald og farligt affald. Varme afsættes til Hjørring Varmeforsyning, Hirtshals Varmeforsyning og Lørslev Varmeforsyning. El afsættes på markedsvilkår. Den samlede kapacitet på forbrændingsanlægget er tons affald og det forventes, at kapaciteten udnyttes fuldt ud i Der forventes leveret tons fra interessentkommunerne og der forventes tons fra andre kommuner. De sidste tons forventes tilvejebragt ved import fra Storbritannien og Norge. Der er således budgetteret med forbrænding af tons. Der er indregnet en udvidelse af kvoten for behandling af farligt affald, således den behandlede mængde øges fra ton pr. år til ton pr. år. Der er ikke taget hensyn til ekstraordinær ude tid og ændrede driftsdata, som følge af eventuel etablering af røggaskondensering og NOx rensning. Tiltag i 2015 på forbrændingsanlægget: - Etablering af anlæg til røggaskondensering, hvorved mere varme i røgen udnyttes. Dette projekt forventes igangsat i Etablering af NOx rensning som følge af skærpede krav til udledning af NOx. Der vil også være en besparelse i betaling af NOx afgiften - Ændring af indfødningssystem for klinisk risikoaffald, således det også kan håndtere andre typer affald og emballager - Udskiftning af overheder 3 på ovnlinje 3 Renoveringer på anlægget finansieres som driftsvedligeholdelse og i den udstrækning, der er tale om levetidsforlængende renoveringer, optages disse som et aktiv og afskrives over den forventede levetid. Miljøanlæg og deponering Der budgetteres med drift af miljøanlæggene Rønnovsdal i Harken, Trynbakke i Bindslev, Stadevej i Brønderslev og aktiviteter på Affaldscenter Dronninglund. Miljøanlæggenes aktiviteter er deponering af affald, kompostering, affaldssortering, slaggesortering, knusning af brokker, mellemlager af brændbart affald, mellemlager for glas samt mellemlager for PVC.

10 25. februar Den samlede mængde affald til genanvendelse og mellemlagring forventes stort set uændret fra 2013 til 2015 på knap tons. Der forventes små forskydninger mellem de forskellige affaldstyper. Den samlede mængde affald til deponering forventes stort set uændret fra 2013 til 2015 på knap tons. Tiltag i 2015 for miljøanlæg og deponering: - Der sorteres mere effektivt i eksisterende fraktioner, herunder haveaffald til biofraktioner - Etablering af arealer til modtagelse og forædling af biomaterialer - Klassificering af Miljøanlæg Rønnovsdal - Forsøg med maskinel sortering og afsætning af diverse genanvendelige materialer, herunder hård plast og isolering - Miljøforbedringer (afslutning af etaper, mellemlagring af brændbart affald) Kørselsafdeling: Der budgetteres med kørselsopgaver for de kommunale ordninger, storskraldsindsamling, bobleordningen, AVV-Miljøservice, genbrugspladser og afhentning/transport fra offentlige virksomheder og private kunder. Tiltag i 2015 for kørselsafdelingen: - Bibeholde opdeling i egen kørsel og kørsel med vognmænd - Udskiftning af driftsmateriel, lastbiler og containere anskaffes efter behov og optages som aktiv, der afskrives over forventet levetid Administration, innovation og kommunikation Der budgetteres med fællesudgifter for administration, innovation, kommunikation og teknisk bistand til de kommunale ordninger og AVVs behandlingsanlæg. Omkostninger finansieres ved intern fordeling i forhold til ordningernes og behandlingsanlæggenes omkostninger eksklusiv statsafgifter og administration. Tiltag i 2015 for administration, innovation og kommunikation: - Yderligere midler til forskning og udvikling - Nye projekter i forlængelse af Nulskrald (sammen med blandt andet erhvervslivet og grønne bevægelser) - Udvikling af Nulskrald-konceptet til at være salgsbar ved oprettelse af Nulskraldsekretariat - Aflønning af 2 Ph.D-studerende, der er delvis tilskudsberettiget

11 25. februar Udvikling af sociale medier, film om nulskrald, affald og miljø (udstyr, drift med mere) - Forskning i alternativ affaldsindsamling, sortering og behandling (sammen med virksomheder og AAU) - Undersøgelse af organisk affald til biogasproduktion og sorteringsanlæg for emballageaffald - Udvikling af 100% grøn profil hos AVV og MV - Fornyelse af serverplatform - Nyt tidsvarende telefonanlæg og omstilling. - Nyt Intranet (måske allerede i 2014) - Fornyelse af vejesystemer Lovgrundlag Vedtægt for, samt diverse love for affaldsbehandling, afgiftslovgivning og varmeforsyningsloven. Økonomiske konsekvenser Fastlæggelse af den økonomiske bevilling for Personalemæssige konsekvenser Afhængig af det endelige budget. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Der arbejdes med øget fokus på relationer mellem affald, ressourcer, miljø og energi. Blandt andet ved at stille krav til miljøbelastningen ved udførelse af transportopgaver. Bilag Ingen. Til drøftelse i bestyrelsen. Beslutning Der er fra bestyrelsens side opbakning til rammerne og intentionerne i forbindelse med budgetlægningen.

12 25. februar Anlægsregnskab, modernisering af genbrugsplads i Hjallerup J.nr S05/ Resumé Der foreligger vedlagte anlægsregnskab til godkendelse. Anlægsregnskabet er anmærkningsfrit revideret af vores revisor BDO ScanRevision A/S, Hjørring. Sagsfremstilling Siden 2002 har AVV moderniseret de eksisterende genbrugspladser, med en opgradering af pladsen i Hjallerup i AVV overtog pladsen i 2007 i forbindelse med kommunesammenlægningen. Moderniseringen skyldes pladsen ikke lever op til de krav som AVV stiller til vores genbrugspladser. Derfor blev der lavet yderligere belægning på ca m 2, opført en miljøvendelig bygning til mandskab, farligt affald, brugsting og diverse affaldstyper. Der er givet følgende bevillinger på AVVs bestyrelsesmøder til projektet: - den 27. marts 2012 er der bevilliget kr Anlægsprojekt Modernisering af genbrugspladsen i Hjallerup Bevilling kr. ekskl. Moms Forbrugt kr. ekskl. Moms Bemærkning Mindre forbrugt = 5,46% Lovgrundlag Projektet er ansøgt Brønderslev Kommune i henhold til miljøbeskyttelsesloven og byggelovgivningen. Økonomi Anlægget afskrives over en periode på 20 år, med en forventede årlige afskrivninger fordelt som nedenfor: År 2012 = kr År 2013 = kr År = kr År 2032 = kr Personalemæssige konsekvenser De arbejdsmiljømæssige forhold ved arbejde på genbrugspladserne er blevet forbedret.

13 25. februar Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bedre faciliteter for medarbejder, opbevaringsmulighederne for farligt affald forbedres og bygningen etableres med solcelleanlæg samt LED-belysning. Bilag Anlægsregnskab. Uafhængige revisors erklæring. Til godkendelse. Beslutning Godkendt som indstillet. 4. Anlægsregnskab, ny genbrugsplads i Løkken J.nr S05/ & 82.20S05/ Resumé Der foreligger vedlagte anlægsregnskab til godkendelse. Anlægsregnskabet er anmærkningsfrit revideret af vores revisor BDO ScanRevision A/S, Hjørring. Sagsfremstilling Der besluttes at bygge en ny genbrugsplads i Løkken. Pladsen etableres med ca m 2, så der er mulighed for fremtidssikring. Der er lavet båse til 5 medsænkede containere, samt en bygning på ca. 240 m 2. Bygningen giver bedre mulighed for opbevaring af affald under tag, bedre kundeforhold i form af et kundetoilet. Der er taget højde for de nyeste energikrav og opvarmning med miljøvenlig varmepumpe og solcelleanlæg. Der er givet følgende bevillinger på AVVs bestyrelsesmøder til projektet: - den 27. marts 2012 er der bevilliget kr den 24. april 2012 er der bevilliget kr I alt kr Anlægsprojekt Ny genbrugsplads i Løkken Bevilling kr. ekskl. Moms Forbrugt kr. ekskl. Moms Bemærkning Mere forbrugt = 6,2%

14 25. februar Lovgrundlag Projektet er ansøgt Hjørring Kommune i henhold til miljøbeskyttelsesloven og byggelovgivningen. Økonomi Anlægget afskrives over en periode på 20 år, med en forventede årlige afskrivninger fordelt som nedenfor: År 2013 = kr År = kr År 2018 = kr År = kr År 2033 = kr Personalemæssige konsekvenser Omkostninger til ansættelse af personale er indregnet i AVVs driftsbudget. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Projektet giver borgere og turister i Løkken-området mulighed for ment at kunne aflevere deres affald, og derved opnås øget indsamling og genanvendelse af genanvendelige affaldsfraktioner. Bilag Anlægsregnskab. Uafhængige revisors erklæring. Til godkendelse. Beslutning Godkendt som indstillet. 5. Anlægsregnskab, opgradering af genbrugspladserne Børglum og Tårs J.nr S05/ & 82.20S05/ Resumé Der foreligger vedlagte anlægsregnskab til godkendelse.

15 25. februar Anlægsregnskabet er anmærkningsfrit revideret af vores revisor BDO ScanRevision A/S, Hjørring. Sagsfremstilling Siden 2002 har AVV opgraderet de eksisterende genbrugspladser, med en udvidelse af pladserne Tårs og Børglum. I 2011 påbegyndes opgraderingen af genbrugspladsen i Tårs. Det sker med en udvidelse af pladsens befæstede areal på knap 60% og opførsel af en ny bygning med tidssvarende faciliteter og opbevaringsforhold. I 2012 påbegyndes opgraderingen af genbrugspladsen i Børglum. Genbrugspladsen udvides med ca m 2, for at forbedre forholdene for borgerne og lave flere sorteringer. Der opføres også i Børglum en ny bygning. Der er givet følgende bevillinger på AVVs bestyrelsesmøder til projektet: - den 17. februar 2011 er der bevilliget kr den 16. juni 2011 er der bevilliget kr den 24. april 2012 er der bevilliget kr I alt kr Anlægsprojekt Opgradering af genbrugsplads Børglum og Tårs Bevilling kr. ekskl. Moms Forbrugt kr. ekskl. Moms Bemærkning Mindre forbrugt = 2,7% Lovgrundlag Projektet er ansøgt Hjørring Kommune i henhold til miljøbeskyttelsesloven og byggelovgivningen. Økonomi Anlægget afskrives over en periode på 20 år, med en forventede årlige afskrivninger fordelt som nedenfor: År 2011 = kr , År 2012 = kr , År 2013 = kr År = kr År 2031 = kr År 2032 = kr

16 25. februar Personalemæssige konsekvenser De arbejdsmiljømæssige forhold ved arbejde på genbrugspladserne er blevet forbedret. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Projektet har givet mulighed for flere udsorteringer af genanvendelige materialer, bl.a. udsortering af gips og rent træ. Bilag Anlægsregnskab. Uafhængige revisors erklæring. Til godkendelse. Beslutning Godkendt som indstillet. 6. Anlægsregnskab, projekter til Trynbakke J.nr P Resumé Der foreligger vedlagte anlægsregnskab til godkendelse. Anlægsregnskabet er anmærkningsfrit revideret af vores revisor BDO ScanRevision A/S, Hjørring. Sagsfremstilling Kloakering: I forbindelse med Hjørring Vandselskab har undersøgt kloaksystemet i Bindslev, har de bedt AVV ændre deres praksis for aflevering af perkolatvand fra Miljøanlæg Trynbakke. På bestyrelsesmødet i december 2011 er det blevet besluttet, at lave en kloakledning fra Miljøanlæg Trynbakke til Bindslev. Kloakeringen forventes at løbe i kr. Grunden til merforbruget skyldes der var bevilliget penge til etablering af trykledning fra Miljøanlæg Trynbakke til det offentlige kloaksystem i Bindslev hvor den er tilkoblet. Projektet blev at myndighederne udvidet til også at omfatte etablering af pumpehus med tank, pumper og strøm samt etablering af rørledning op til trykledningen

17 25. februar Ny deponeringsenhed: Ifølge overgangsplanen for Miljøanlæg Trynbakke fra 2005, må AVV kun deponere inert affald efter 16. juli i 2008 ansøger AVV Hjørring Kommune om en miljøgodkendelse til etablering af deponi for mineralsk affald på Trynbakke. I 2011 modtager AVV Hjørring Kommunes miljøgodkendelse for deponering af mineralsk affald på Trynbakke. Den nye deponeringsenhed forventer at løbe i 6,5 mio. kr. Der er givet følgende bevillinger på AVV s bestyrelsesmøder til projektet: - den 16. december 2011 er der bevilliget kr , heraf kr. til kloakering og kr. til ny deponeringsenhed. - den 19. juni 2012 er der bevilliget kr til ny deponeringsenhed. - den 25. september 2012 er der bevilliget kr til ny deponeringsenhed. I alt kr Anlægsprojekt Projekter vedrørende Trynbakke - Kloakering - Deponeringsenhed Bevilling kr. ekskl. Moms Forbrugt kr. ekskl. Moms Bemærkning Mere forbrugt = 12,4% = 43,6% = 9,0% Lovgrundlag Bekendtgørelsen om deponeringsanlæg nr. 719, 29. juni 2011 Overgangsplan for Miljøanlæg Trynbakke. Økonomi Anlægget afskrives over en periode på 20 år for kloakeringen og 15 år på deponeringsenheden, med en forventede årlige afskrivninger fordelt som nedenfor: Kloakeringen: År 2013 = kr År = kr År 2033 = kr Deponeringsenhed: År 2013 = kr År 2014 = kr År = kr År 2028 = kr

18 25. februar Personalemæssige konsekvenser Ingen personalemæssige konsekvenser udover ændrede arbejdsrutiner på Miljøanlæggene Rønnovsdal og Trynbakke. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Kloakering: Projektet har medført at perkolatvandet fra Miljøanlæget Trynbakke udledes til det kommunale kloaksystem, hvilket mindsker risikoen for overløb fra perkolatbrønden. Derudover skåner vi miljøet ved ikke at skulle transportere perkolatvand i tankvogne, hvilket medfører en sparet CO 2 udledning. Ny deponeringsenhed: Den nye deponeringsenhed gør, vi kan deponer flere affaldstyper lokalt, så transportafstanden bliver kortere og her med også en mindre udledning af CO 2. Bilag Anlægsregnskab. Uafhængige revisors erklæring. Til godkendelse. Beslutning Godkendt som indstillet. 7. Anlægsregnskab, flytning af kontrolrum på forbrændingsanlægget J.nr S05/ Resumé Der foreligger vedlagte anlægsregnskab til godkendelse. Anlægsregnskabet er anmærkningsfrit revideret af vores revisor BDO ScanRevision A/S, Hjørring. Sagsfremstilling Til flytning af forbrændingsanlæggets kontrolrum med henblik på udvidelse af silokapaciten, blev der på AVVs bestyrelsesmøde den 27. marts 2012 bevilliget kr Flytningen har givet mere silokapacitet, så opblandingen af affaldet bliver bedre, hvilket gør forbrændingsprocessen mere stabil med bedre miljøtal og en større energiprodukti

19 25. februar on. Samtidig med er behovet for mellemlagring af brændbart affald på miljøanlægget Rønnovsdal blevet formindsket. Anlægsprojekt Flytning af kontrolrum på forbrændingsanlægget Bevilling kr. ekskl. Moms Forbrugt kr. ekskl. Moms Bemærkning Mere forbrugt = 15,5% Ansøgningen om frigivelse af 4,0 mio. kr. blev lavet på baggrund af Rådgivers overslag inden licitation. Rådgivers overslag på håndværkerudgifter lød på 2,4 mio. kr. Efter licitationen den 8. juni 2012 blev Jesper Thomsen A/S valgt på baggrund af billigste tilbud som lød på 2,9 mio. kr., hvilket var 0,5 mio. kr. mere end forventet. Bestyrelsen blev orienteret om licitationsresultatet på bestyrelsesmødet den 19. juni På grund af manglende oplysninger om den eksisterende konstruktion, har der efterfølgende været uforudsete udgifter på ca kr. til forstærkning af etage- og tagkonstruktion. Lovgrundlag Gældende regnskabslovgivning på området. Økonomi Anlægget afskrives over en periode på 20 år, med en forventede årlige afskrivninger fordelt som nedenfor: År 2013 = kr ,00 År = kr ,00 År 2033 = kr ,00 Personalemæssige konsekvenser Ingen personalemæssige konsekvenser. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Øget silokapacitet forbedrer muligheden for en mere effektiv opblanding af affaldet, hvilket gør forbrændingsprocessen mere stabil med bedre miljøtal og energiproduktion til følge. Arbejdsmiljøforholdene i kontrolrummet er blevet forbedret, at lysindfald og genskær i vinduet til siloen er reduceret med den nye placering af kontrolrummet. Herudover er der investeret i en ny ergonomisk betjeningspult og kranstol.

20 25. februar Bilag Anlægsregnskab. Uafhængige revisors erklæring. Til godkendelse. Beslutning Godkendt som indstillet. 8. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde J.nr.: 00.01A10/ Resumé Næste møde i bestyrelsen er fastsat til 15. april 2014, kl At mødet den 15. april 2014 fastholdes. Beslutning Mødet den 15. april 2014 fastholdes. 9. Formanden orienterer Intet ved udarbejdelse af dagsorden Til efterretning. Beslutning. Taget til efterretning.

21 25. februar Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer Intet ved udarbejdelse af dagsorden Til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 11. Administrationen orienterer, herunder Branchesituationen Board Governance Til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 12. Eventuelt

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10. 16. december 2014 1859 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Ledelsespåtegning 2. Revisionspåtegning 3. Selskabsoplysninger 5. 5 års nøgletal 7. Ledelsesberetning 8.

ÅRSRAPPORT 2012. Ledelsespåtegning 2. Revisionspåtegning 3. Selskabsoplysninger 5. 5 års nøgletal 7. Ledelsesberetning 8. ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 5 5 års nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Årets resultat 21 Anvendt regnskabspraksis 23 Resultatopgørelse

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr. Grønne regnskaber 2011 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.: 2012-83046 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09. 16. juni 2015 1927 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S Miljøredegørelse 2006-2010 Sønderborg Affald A/S s Miljøredegørelse 1 Ledelsens beretning... 3 1.1 Containerpladserne... 3 1.2 Skodsbøl Deponi... 3 1.3 Information... 3 1.4 Miljøforhold... 4 1.5 Arbejdsmiljø...

Læs mere

Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: 08.30 11.30 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: 08.30 11.30 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Bestyrelsesmøde den 19. september 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S Dato: 19.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift...

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. august 2015 - kl. 12:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2013 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

297 Ansøgning om frigivelse af afsatte midler og tillægsbevilling til etablering af Genoptræningscenter i Hadsund

297 Ansøgning om frigivelse af afsatte midler og tillægsbevilling til etablering af Genoptræningscenter i Hadsund Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 7. december 2011 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 294 Økonomirapporter pr. 30. november 2011 295 Økonomivurdering pr.

Læs mere

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen Økonomiudvalget Protokol 27-02-2014 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Dorthe la Cour Jan Kaspersen Mette Hoff Simon Pihl Sørensen Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere