Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl. 09."

Transkript

1 25. februar DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen Mødet afsluttet: Kl DAGSORDEN 1. Videreførelse og overblik over strategi og aktiviteter i 2. Budget Anlægsregnskab, modernisering af genbrugspladsen i Hjallerup 4. Anlægsregnskab, ny genbrugsplads i Løkken 5. Anlægsregnskab, opgradering af genbrugspladserne Børglum og Tårs 6. Anlægsregnskab, projekter til Trynbakke 7. Anlægsregnskab, flytning af kontrolrum på forbrændingsanlægget 8. Næste bestyrelsesmøde 9. Formanden orienterer 10. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer 11. Administrationen orienterer 12. Eventuelt

2 25. februar Videreførelse og overblik over strategi og aktiviteter i J.nr.: D Resumé I forbindelse med KV-13 var det den daværende bestyrelses ønske at skabe et overblik for den nye bestyrelse. I nedenstående er oplistet centrale strategiske beslutninger og igangsatte aktiviteter. Sagsfremstilling I 2012 har AVV udarbejdet og beskrevet nedenstående strategi og vision, strategidiskussion blev igangsat på et seminar for bestyrelsen, direktionen, ledende medarbejder og repræsentanter fra MED-udvalget. Efterfølgende er idéerne fra seminaret blevet gennemarbejdet og præciseret sammen med eksterne konsulenter og alle medarbejder grupper i virksomheden. De centrale fokuspunkter er: Fastholde en stærk og konkurrencedygtig lokal virksomhed, opsøge samarbejde og evt. indgå i forpligtende samarbejder Skabe resultater, vækst og arbejdspladser Samle alt med affald hos AVV Fokus på forskning og udvikling En aktiv, samarbejdende og set aktør nationalt og på sigt internationalt, som er med til at sætte dagsorden Tænke grønt i vores virke. I Bilag1, del1 er Mission, Vision, Strategi og Værdier oplistet. Nedenstående er et overblik over vigtige projekter og aktiviteter, listen er ikke komplet og den tilhørende status er kun en indikation, der henvises i øvrigt til budget 2014, som giver et godt overblik over kommende projekter. (bilag 1, del 2)

3 25. februar Start Aktivitet Status 2011 Renovering af ovn-2 95 % 2014 Røggaskondensering 0,5 % 2013 Nox-rensning og kviksølvmåling 40 % 2013 Renovering af turbinegear / generatorbeskyttelse 50 % 2013 Ny aflæsserrampe genbrugscenter 80 % 2013 Ombygning af Administration 50 % 2014 Nyt køkken 10 % 2013 Ny etape på Trynbakke 95 % 2013 Ny ressource strategi/plan 1 % 2013 Regeringen ønsker: Selskabsgørelse af forbrændingssektoren 5 % 2013 Opgørelse af egenkapital 10 % 2013 Etablering af nye selskaber, 1.: Nulskrald A/S mf. 5 % 2013 Dialog med ejer kommuner mht. organisering af affaldsområdet 20 % 2013 Handel og Import af ressourcer 80 % 2013 Nulskrald 1. fase 100 familier 100 % 2014 Nulskrald-landsby 10 % One stop shop 10 % * Erhvervsforsker, 3 årigt forløb 5 % 2013 Tilbud, underleverandør til landdækkende kampagne for skoler 5 % 2013 Nyt ESDH-system 95 % 2013 Efteruddannelse af pladsmænd 20 % Kort statuts vedr. vores strategi: AVV har i nået nogle vigtigt centrale mål, vi indgik en langvarig aftale med Hjørring Varmeforsyning og har fået etaberet et positivt og konstruktivt samarbejde, med potentiale for yderligere samarbejde. Ovn-2 er blevet renoveret, den samlede kapacitet er øget til ton. Vores varmekunder, har indgået langvarige aftaler med os, og vil gerne medvirke til yderligere udbygning af vores anlæg. Således er vores fælles fremtid, sikret i en årrække. Fokus på F&U og især Projekt Nulskrald har givet os en kæmpe disponering og vi inviteres med som oplægsholder til relevante konferencer, både DAKOFA s, dansk affaldsforening (Brancheforening) Miljøministeriet har inviteret os til at holde oplæg. Vores aktiviteter er indskrevet i regeringens nye ressource-strategi. Vi er også medtaget som reference i den kommende affalds-forebyggelsesplan som er på vej.

4 25. februar Miljøministeriet arbejder med et 3. niveau af ressourceplanen, hvor også glæde, kunst og livsstil indgår, vi har haft den første dialog om emnet med ministeriet. I forbindelse med lanceringen af den nye ressource-strategi, havde vi et langt indlæg på nationalt tv (DR-1, ) og besøg af Miljøministeren Ida Auken, med tilhørende presse. Fremadrettet er vi overbevist om at samarbejdet med Aalborg Universitet og de to erhvervsforsker vil give AVV store udviklingsmuligheder. Vi er i en indledende dialog med COOP, Arla, Dansk Supermarked mf. for i fællesskab at skabe nye løsninger. Vi bliver inviteret med til at give bud på relevante opgaver og har etableret samarbejde med andre ligesindede affaldsselskaber for at samle kræfterne mod fælles mål. Vi har modtaget støttemidler fra Staten og Regionen. Vi håber at kunne etablere en virksomhed hvor vi samler aktiviteterne om Nulskrald, med henblik på salg af vores viden og søgning af flere midler udefra. På de interne linjer har vi justeret organisation og arbejder med uddelegering og større individuel ansvar, Vi har indført værdibaseret ledelse. Værdi-diskussionerne medvirker til at skubbe fokus mod engagement og performance, opgaven er ikke fuldført og kræver vedholdenhed. Vi har indført projektledelsessystem, med tydeligere ansvarsfordeling, plan og opfølgning. Hele affaldsbranchen er i forandring det er statens holdning, at stor er lig med rationel og det er centraladministrationens mål, at der skal være langt færre affaldsselskaber i fremtiden. Også derfor er vores strategi med fokus på samarbejde & F&U central for en langsigtet overlevelse. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger.

5 25. februar Bilag Mission, vision, strategi og værdier. Budget 2014 Omstilling af affaldssektoren Adm. indstiller at der arbejderes videre med den vedtagne strategi for AVV, og især at fokus på forskning og udvikling samt forretningsudvikling fastholdes. Direktion indstiller at der afholdes en introduktionsdag for den nye bestyrelse i forår 2014 for nærmere gennemgang af virksomheden, de tilhørende aktiviteter og de landspolitiske ambitioner. Beslutning Godkendt som indstillet. 2. Budget 2015 J.nr.: 07.50S02/ Resumé Der skal udarbejdes drifts- og anlægsbudget for Budgettet skal fremsendes til interessentkommunerne senest i juni Her følger en beskrivelse af de forskellige aktiviteter opdelt i kommunale ordninger og behandlingsanlæg. Kommunale ordninger. Kommunale ordninger er services kommunerne via AVV tilbyder borgerne i de to interessentkommuner. Kommunale ordninger omfatter drift af 18 genbrugspladser, bobleordning for indsamling af papir glas og flasker, storskraldsindsamling og AVV-miljøservice (batterier og malingsrester). Finansieringen af de kommunale ordninger sker via opkrævning fra AVV til interessentkommunerne, som en betaling pr. indbygger og antallet af sommerhuse. Et sommerhus tæller som en gennemsnitlig husstand. Kommunerne opkræver betalingen herfor hos husstandene som genbrugs- og storaffaldsgebyr.

6 25. februar Behandlingsanlæg: Affaldsbehandlingen foregår på AVVs behandlingsanlæg, der omfatter forbrændingsanlæg, genbrugscenter, miljøanlæg og deponeringsanlæg. Driften af behandlingsanlæggene finansieres af betaling for behandling af affaldet. Administration, innovation og kommunikation Administration og rådgivning finansieres efter en fordelingsnøgle mellem de kommunale ordninger og behandlingsanlæggene. Der betales et forholdsmæssigt bidrag, i forhold til de respektive ordninger og behandlingsanlægs omkostninger eksklusiv statslige afgifter, renter og afskrivninger. Sagsfremstilling Udgangspunkt for budget 2015 er de nuværende aktiviteter, men med nye initiativer og projekter, som har afsæt i det værdi-og visionsarbejde, der blev igangsat i Det overordnede mål er at øge genanvendelse af affaldet lokalt, men samtidigt udnytte affaldsanlæggenes kapacitet ved at modtage og behandle affald fra andre kommuner. I den udstrækning det er lønsomt, i forhold til vores forpligtigelser for levering af varme og fuld udnyttelse af vores forbrændingsanlæg, vil der også blive importeret affald. Den økonomiske ramme for budgettet er en fastholdelse af nuværende prisniveau, som følger pristalsreguleringen. Eventuelt nye aktiviteter og behandlingsformer skal finansieres ved rationaliseringer og/eller takststigninger. Eventuelt nye stigninger i miljø og energiafgifter vil ligeledes påvirke taksterne. Stadig stigende miljøkrav og krav til ressourceudnyttelse gør, at omkostningerne til affaldsbehandlingen fra specielt genbrugspladserne stiger. Dette vil fremadrettet lægge pres på prisen for drift af genbrugspladserne. Der arbejdes fra lovgivers side med en liberalisering af affaldssektoren, hvor der forventes en selskabsgørelse. Formentlig af forbrændingsanlæggene i første omgang. Loven var forventet i foråret 2014, men forventes nu først i løbet af efteråret. Konsekvenserne ved liberaliseringen (selskabsgørelsen), specielt lovgivningen for opgørelse af egenkapital og åbningsbalance med opgørelse af anlægsværdier, kan få afgørende betydning for budget 2015, men er sandsynligvis ikke kendte på tidspunktet for budgetudarbejdelsen. I forbindelse med budgetlægningen for 2015, er der taget udgangspunkt i følgende:

7 25. februar AVVs værdier: - Tænk miljøet først - Tag ansvar - Vis respekt - På forkant AVVs fyrtårne: - Vækst - Innovation - Effektivisering - Ressourceoptimering/grøn profil - Brugerindflydelse og formidling - At få alle med Kommunale ordninger Der budgetteres med drift af 18 genbrugspladser, miljø-og storskrald, service og bobleordning. Driften af genbrugspladserne finansieres efter følgende fordelingsnøgle: Borgernes benyttelse af pladserne. Betalingen fra kommunerne er opdelt i en fast og en variabel betaling. Virksomheders benyttelse af pladserne. Betalingen fra virksomheder er efter forbrug, med en andel til drift og administration til AVV og en andel til kommunernes administration af ordningen. De øvrige kommunale ordninger finansieres ved betaling fra kommunerne i et fast bidrag. Betalingen fra kommunerne (både det faste og det variable bidrag) fordeles efter antallet af indbyggere/sommerhuse, hvor sommerhuse vægtes som den gennemsnitlige husstands størrelse. Genbrugspladser Den samlede affaldsmængde, der blev afleveret på genbrugspladserne, faldt med 2,5 % fra 2012 til Det vurderes, at faldet skyldes faldende mængder fra både borgere og virksomheder. Mængden til forbrænding og deponi er faldet, hvorimod mængden til genanvendelse er steget. I budget 2015 forventes affaldsmængden at være på samme niveau, som mængden i 2013, dog med en lille tendens til, at der kommer lidt mere affald ind, samt at der udsor-

8 25. februar teres yderligere til genanvendelse. Dette sker på bekostning af det brændbare og det deponeringsegnede affald. Tiltag der indarbejdes i budget 2015 for genbrugspladserne: - Øget fokus på udsortering og genanvendelse af materialer som keramik, porcelæn, isolering og jern - Øget fokus på pladsmandens opgave i forhold til service og bedre sortering (uddannelse) - Fokus på grønne tiltag herunder etablering af solcelleanlæg på udvalgte pladser - Implementering af masterplan og strategi for genbrugspladserne - Teknologi til optimering af kommunikation og logistik Miljø- og storskrald, service Antal afhentninger af storskrald har for år tilbage været på godt afhentninger om året. Ordningen henvender sig primært til husstande uden bil og trailer. De seneste år har antal årlige afhentninger været på I 2015 regnes med 1700 afhentninger. Yderligere beskæftiger ordningen AVV-Miljøservice sig med indsamling af farligt affald fra farvehandlere, apoteker og batteribeholdere. Bobleordning Potentialet af papir fra husholdninger er faldet de seneste år, som følge af færre reklameblade, mindre aviser og elektronisk nyhedsformidling. Ved en øget indsats (information, flere molokker og bobler) forventes den indsamlede mængde, at blive på tons i Indsamling af flasker og glas forventes at falde til tons i Behandlingsanlæg Genbrugscenter Der budgetteres med behandling af papir, makulering, omemballering og behandling af elektronikaffald og drift af 2 genbrugsbutikker. Mængden af diverse affaldstyper til genanvendelse forventes at være uændret fra 2013 til Tiltag i 2015 for genbrugscenteret: - Presning af yderligere fraktioner i pressehallen, (For eksempel plastemballage, mælkekartoner og blomsterbakker)

9 25. februar Udvidelse af butik, eventuelt mere fokus på nethandel - Inddrage lidt af den gamle genbrugsplads areal til udendørs butik, hvor der sælges byggematerialer, cykler og andre større ting Forbrændingsanlæg Der budgetteres med en videreførelse af nuværende aktiviteter, med forbrænding af dagrenovation, erhvervsaffald, storaffald, klinisk risikoaffald, slam, bioaffald og farligt affald. Varme afsættes til Hjørring Varmeforsyning, Hirtshals Varmeforsyning og Lørslev Varmeforsyning. El afsættes på markedsvilkår. Den samlede kapacitet på forbrændingsanlægget er tons affald og det forventes, at kapaciteten udnyttes fuldt ud i Der forventes leveret tons fra interessentkommunerne og der forventes tons fra andre kommuner. De sidste tons forventes tilvejebragt ved import fra Storbritannien og Norge. Der er således budgetteret med forbrænding af tons. Der er indregnet en udvidelse af kvoten for behandling af farligt affald, således den behandlede mængde øges fra ton pr. år til ton pr. år. Der er ikke taget hensyn til ekstraordinær ude tid og ændrede driftsdata, som følge af eventuel etablering af røggaskondensering og NOx rensning. Tiltag i 2015 på forbrændingsanlægget: - Etablering af anlæg til røggaskondensering, hvorved mere varme i røgen udnyttes. Dette projekt forventes igangsat i Etablering af NOx rensning som følge af skærpede krav til udledning af NOx. Der vil også være en besparelse i betaling af NOx afgiften - Ændring af indfødningssystem for klinisk risikoaffald, således det også kan håndtere andre typer affald og emballager - Udskiftning af overheder 3 på ovnlinje 3 Renoveringer på anlægget finansieres som driftsvedligeholdelse og i den udstrækning, der er tale om levetidsforlængende renoveringer, optages disse som et aktiv og afskrives over den forventede levetid. Miljøanlæg og deponering Der budgetteres med drift af miljøanlæggene Rønnovsdal i Harken, Trynbakke i Bindslev, Stadevej i Brønderslev og aktiviteter på Affaldscenter Dronninglund. Miljøanlæggenes aktiviteter er deponering af affald, kompostering, affaldssortering, slaggesortering, knusning af brokker, mellemlager af brændbart affald, mellemlager for glas samt mellemlager for PVC.

10 25. februar Den samlede mængde affald til genanvendelse og mellemlagring forventes stort set uændret fra 2013 til 2015 på knap tons. Der forventes små forskydninger mellem de forskellige affaldstyper. Den samlede mængde affald til deponering forventes stort set uændret fra 2013 til 2015 på knap tons. Tiltag i 2015 for miljøanlæg og deponering: - Der sorteres mere effektivt i eksisterende fraktioner, herunder haveaffald til biofraktioner - Etablering af arealer til modtagelse og forædling af biomaterialer - Klassificering af Miljøanlæg Rønnovsdal - Forsøg med maskinel sortering og afsætning af diverse genanvendelige materialer, herunder hård plast og isolering - Miljøforbedringer (afslutning af etaper, mellemlagring af brændbart affald) Kørselsafdeling: Der budgetteres med kørselsopgaver for de kommunale ordninger, storskraldsindsamling, bobleordningen, AVV-Miljøservice, genbrugspladser og afhentning/transport fra offentlige virksomheder og private kunder. Tiltag i 2015 for kørselsafdelingen: - Bibeholde opdeling i egen kørsel og kørsel med vognmænd - Udskiftning af driftsmateriel, lastbiler og containere anskaffes efter behov og optages som aktiv, der afskrives over forventet levetid Administration, innovation og kommunikation Der budgetteres med fællesudgifter for administration, innovation, kommunikation og teknisk bistand til de kommunale ordninger og AVVs behandlingsanlæg. Omkostninger finansieres ved intern fordeling i forhold til ordningernes og behandlingsanlæggenes omkostninger eksklusiv statsafgifter og administration. Tiltag i 2015 for administration, innovation og kommunikation: - Yderligere midler til forskning og udvikling - Nye projekter i forlængelse af Nulskrald (sammen med blandt andet erhvervslivet og grønne bevægelser) - Udvikling af Nulskrald-konceptet til at være salgsbar ved oprettelse af Nulskraldsekretariat - Aflønning af 2 Ph.D-studerende, der er delvis tilskudsberettiget

11 25. februar Udvikling af sociale medier, film om nulskrald, affald og miljø (udstyr, drift med mere) - Forskning i alternativ affaldsindsamling, sortering og behandling (sammen med virksomheder og AAU) - Undersøgelse af organisk affald til biogasproduktion og sorteringsanlæg for emballageaffald - Udvikling af 100% grøn profil hos AVV og MV - Fornyelse af serverplatform - Nyt tidsvarende telefonanlæg og omstilling. - Nyt Intranet (måske allerede i 2014) - Fornyelse af vejesystemer Lovgrundlag Vedtægt for, samt diverse love for affaldsbehandling, afgiftslovgivning og varmeforsyningsloven. Økonomiske konsekvenser Fastlæggelse af den økonomiske bevilling for Personalemæssige konsekvenser Afhængig af det endelige budget. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Der arbejdes med øget fokus på relationer mellem affald, ressourcer, miljø og energi. Blandt andet ved at stille krav til miljøbelastningen ved udførelse af transportopgaver. Bilag Ingen. Til drøftelse i bestyrelsen. Beslutning Der er fra bestyrelsens side opbakning til rammerne og intentionerne i forbindelse med budgetlægningen.

12 25. februar Anlægsregnskab, modernisering af genbrugsplads i Hjallerup J.nr S05/ Resumé Der foreligger vedlagte anlægsregnskab til godkendelse. Anlægsregnskabet er anmærkningsfrit revideret af vores revisor BDO ScanRevision A/S, Hjørring. Sagsfremstilling Siden 2002 har AVV moderniseret de eksisterende genbrugspladser, med en opgradering af pladsen i Hjallerup i AVV overtog pladsen i 2007 i forbindelse med kommunesammenlægningen. Moderniseringen skyldes pladsen ikke lever op til de krav som AVV stiller til vores genbrugspladser. Derfor blev der lavet yderligere belægning på ca m 2, opført en miljøvendelig bygning til mandskab, farligt affald, brugsting og diverse affaldstyper. Der er givet følgende bevillinger på AVVs bestyrelsesmøder til projektet: - den 27. marts 2012 er der bevilliget kr Anlægsprojekt Modernisering af genbrugspladsen i Hjallerup Bevilling kr. ekskl. Moms Forbrugt kr. ekskl. Moms Bemærkning Mindre forbrugt = 5,46% Lovgrundlag Projektet er ansøgt Brønderslev Kommune i henhold til miljøbeskyttelsesloven og byggelovgivningen. Økonomi Anlægget afskrives over en periode på 20 år, med en forventede årlige afskrivninger fordelt som nedenfor: År 2012 = kr År 2013 = kr År = kr År 2032 = kr Personalemæssige konsekvenser De arbejdsmiljømæssige forhold ved arbejde på genbrugspladserne er blevet forbedret.

13 25. februar Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bedre faciliteter for medarbejder, opbevaringsmulighederne for farligt affald forbedres og bygningen etableres med solcelleanlæg samt LED-belysning. Bilag Anlægsregnskab. Uafhængige revisors erklæring. Til godkendelse. Beslutning Godkendt som indstillet. 4. Anlægsregnskab, ny genbrugsplads i Løkken J.nr S05/ & 82.20S05/ Resumé Der foreligger vedlagte anlægsregnskab til godkendelse. Anlægsregnskabet er anmærkningsfrit revideret af vores revisor BDO ScanRevision A/S, Hjørring. Sagsfremstilling Der besluttes at bygge en ny genbrugsplads i Løkken. Pladsen etableres med ca m 2, så der er mulighed for fremtidssikring. Der er lavet båse til 5 medsænkede containere, samt en bygning på ca. 240 m 2. Bygningen giver bedre mulighed for opbevaring af affald under tag, bedre kundeforhold i form af et kundetoilet. Der er taget højde for de nyeste energikrav og opvarmning med miljøvenlig varmepumpe og solcelleanlæg. Der er givet følgende bevillinger på AVVs bestyrelsesmøder til projektet: - den 27. marts 2012 er der bevilliget kr den 24. april 2012 er der bevilliget kr I alt kr Anlægsprojekt Ny genbrugsplads i Løkken Bevilling kr. ekskl. Moms Forbrugt kr. ekskl. Moms Bemærkning Mere forbrugt = 6,2%

14 25. februar Lovgrundlag Projektet er ansøgt Hjørring Kommune i henhold til miljøbeskyttelsesloven og byggelovgivningen. Økonomi Anlægget afskrives over en periode på 20 år, med en forventede årlige afskrivninger fordelt som nedenfor: År 2013 = kr År = kr År 2018 = kr År = kr År 2033 = kr Personalemæssige konsekvenser Omkostninger til ansættelse af personale er indregnet i AVVs driftsbudget. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Projektet giver borgere og turister i Løkken-området mulighed for ment at kunne aflevere deres affald, og derved opnås øget indsamling og genanvendelse af genanvendelige affaldsfraktioner. Bilag Anlægsregnskab. Uafhængige revisors erklæring. Til godkendelse. Beslutning Godkendt som indstillet. 5. Anlægsregnskab, opgradering af genbrugspladserne Børglum og Tårs J.nr S05/ & 82.20S05/ Resumé Der foreligger vedlagte anlægsregnskab til godkendelse.

15 25. februar Anlægsregnskabet er anmærkningsfrit revideret af vores revisor BDO ScanRevision A/S, Hjørring. Sagsfremstilling Siden 2002 har AVV opgraderet de eksisterende genbrugspladser, med en udvidelse af pladserne Tårs og Børglum. I 2011 påbegyndes opgraderingen af genbrugspladsen i Tårs. Det sker med en udvidelse af pladsens befæstede areal på knap 60% og opførsel af en ny bygning med tidssvarende faciliteter og opbevaringsforhold. I 2012 påbegyndes opgraderingen af genbrugspladsen i Børglum. Genbrugspladsen udvides med ca m 2, for at forbedre forholdene for borgerne og lave flere sorteringer. Der opføres også i Børglum en ny bygning. Der er givet følgende bevillinger på AVVs bestyrelsesmøder til projektet: - den 17. februar 2011 er der bevilliget kr den 16. juni 2011 er der bevilliget kr den 24. april 2012 er der bevilliget kr I alt kr Anlægsprojekt Opgradering af genbrugsplads Børglum og Tårs Bevilling kr. ekskl. Moms Forbrugt kr. ekskl. Moms Bemærkning Mindre forbrugt = 2,7% Lovgrundlag Projektet er ansøgt Hjørring Kommune i henhold til miljøbeskyttelsesloven og byggelovgivningen. Økonomi Anlægget afskrives over en periode på 20 år, med en forventede årlige afskrivninger fordelt som nedenfor: År 2011 = kr , År 2012 = kr , År 2013 = kr År = kr År 2031 = kr År 2032 = kr

16 25. februar Personalemæssige konsekvenser De arbejdsmiljømæssige forhold ved arbejde på genbrugspladserne er blevet forbedret. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Projektet har givet mulighed for flere udsorteringer af genanvendelige materialer, bl.a. udsortering af gips og rent træ. Bilag Anlægsregnskab. Uafhængige revisors erklæring. Til godkendelse. Beslutning Godkendt som indstillet. 6. Anlægsregnskab, projekter til Trynbakke J.nr P Resumé Der foreligger vedlagte anlægsregnskab til godkendelse. Anlægsregnskabet er anmærkningsfrit revideret af vores revisor BDO ScanRevision A/S, Hjørring. Sagsfremstilling Kloakering: I forbindelse med Hjørring Vandselskab har undersøgt kloaksystemet i Bindslev, har de bedt AVV ændre deres praksis for aflevering af perkolatvand fra Miljøanlæg Trynbakke. På bestyrelsesmødet i december 2011 er det blevet besluttet, at lave en kloakledning fra Miljøanlæg Trynbakke til Bindslev. Kloakeringen forventes at løbe i kr. Grunden til merforbruget skyldes der var bevilliget penge til etablering af trykledning fra Miljøanlæg Trynbakke til det offentlige kloaksystem i Bindslev hvor den er tilkoblet. Projektet blev at myndighederne udvidet til også at omfatte etablering af pumpehus med tank, pumper og strøm samt etablering af rørledning op til trykledningen

17 25. februar Ny deponeringsenhed: Ifølge overgangsplanen for Miljøanlæg Trynbakke fra 2005, må AVV kun deponere inert affald efter 16. juli i 2008 ansøger AVV Hjørring Kommune om en miljøgodkendelse til etablering af deponi for mineralsk affald på Trynbakke. I 2011 modtager AVV Hjørring Kommunes miljøgodkendelse for deponering af mineralsk affald på Trynbakke. Den nye deponeringsenhed forventer at løbe i 6,5 mio. kr. Der er givet følgende bevillinger på AVV s bestyrelsesmøder til projektet: - den 16. december 2011 er der bevilliget kr , heraf kr. til kloakering og kr. til ny deponeringsenhed. - den 19. juni 2012 er der bevilliget kr til ny deponeringsenhed. - den 25. september 2012 er der bevilliget kr til ny deponeringsenhed. I alt kr Anlægsprojekt Projekter vedrørende Trynbakke - Kloakering - Deponeringsenhed Bevilling kr. ekskl. Moms Forbrugt kr. ekskl. Moms Bemærkning Mere forbrugt = 12,4% = 43,6% = 9,0% Lovgrundlag Bekendtgørelsen om deponeringsanlæg nr. 719, 29. juni 2011 Overgangsplan for Miljøanlæg Trynbakke. Økonomi Anlægget afskrives over en periode på 20 år for kloakeringen og 15 år på deponeringsenheden, med en forventede årlige afskrivninger fordelt som nedenfor: Kloakeringen: År 2013 = kr År = kr År 2033 = kr Deponeringsenhed: År 2013 = kr År 2014 = kr År = kr År 2028 = kr

18 25. februar Personalemæssige konsekvenser Ingen personalemæssige konsekvenser udover ændrede arbejdsrutiner på Miljøanlæggene Rønnovsdal og Trynbakke. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Kloakering: Projektet har medført at perkolatvandet fra Miljøanlæget Trynbakke udledes til det kommunale kloaksystem, hvilket mindsker risikoen for overløb fra perkolatbrønden. Derudover skåner vi miljøet ved ikke at skulle transportere perkolatvand i tankvogne, hvilket medfører en sparet CO 2 udledning. Ny deponeringsenhed: Den nye deponeringsenhed gør, vi kan deponer flere affaldstyper lokalt, så transportafstanden bliver kortere og her med også en mindre udledning af CO 2. Bilag Anlægsregnskab. Uafhængige revisors erklæring. Til godkendelse. Beslutning Godkendt som indstillet. 7. Anlægsregnskab, flytning af kontrolrum på forbrændingsanlægget J.nr S05/ Resumé Der foreligger vedlagte anlægsregnskab til godkendelse. Anlægsregnskabet er anmærkningsfrit revideret af vores revisor BDO ScanRevision A/S, Hjørring. Sagsfremstilling Til flytning af forbrændingsanlæggets kontrolrum med henblik på udvidelse af silokapaciten, blev der på AVVs bestyrelsesmøde den 27. marts 2012 bevilliget kr Flytningen har givet mere silokapacitet, så opblandingen af affaldet bliver bedre, hvilket gør forbrændingsprocessen mere stabil med bedre miljøtal og en større energiprodukti

19 25. februar on. Samtidig med er behovet for mellemlagring af brændbart affald på miljøanlægget Rønnovsdal blevet formindsket. Anlægsprojekt Flytning af kontrolrum på forbrændingsanlægget Bevilling kr. ekskl. Moms Forbrugt kr. ekskl. Moms Bemærkning Mere forbrugt = 15,5% Ansøgningen om frigivelse af 4,0 mio. kr. blev lavet på baggrund af Rådgivers overslag inden licitation. Rådgivers overslag på håndværkerudgifter lød på 2,4 mio. kr. Efter licitationen den 8. juni 2012 blev Jesper Thomsen A/S valgt på baggrund af billigste tilbud som lød på 2,9 mio. kr., hvilket var 0,5 mio. kr. mere end forventet. Bestyrelsen blev orienteret om licitationsresultatet på bestyrelsesmødet den 19. juni På grund af manglende oplysninger om den eksisterende konstruktion, har der efterfølgende været uforudsete udgifter på ca kr. til forstærkning af etage- og tagkonstruktion. Lovgrundlag Gældende regnskabslovgivning på området. Økonomi Anlægget afskrives over en periode på 20 år, med en forventede årlige afskrivninger fordelt som nedenfor: År 2013 = kr ,00 År = kr ,00 År 2033 = kr ,00 Personalemæssige konsekvenser Ingen personalemæssige konsekvenser. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Øget silokapacitet forbedrer muligheden for en mere effektiv opblanding af affaldet, hvilket gør forbrændingsprocessen mere stabil med bedre miljøtal og energiproduktion til følge. Arbejdsmiljøforholdene i kontrolrummet er blevet forbedret, at lysindfald og genskær i vinduet til siloen er reduceret med den nye placering af kontrolrummet. Herudover er der investeret i en ny ergonomisk betjeningspult og kranstol.

20 25. februar Bilag Anlægsregnskab. Uafhængige revisors erklæring. Til godkendelse. Beslutning Godkendt som indstillet. 8. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde J.nr.: 00.01A10/ Resumé Næste møde i bestyrelsen er fastsat til 15. april 2014, kl At mødet den 15. april 2014 fastholdes. Beslutning Mødet den 15. april 2014 fastholdes. 9. Formanden orienterer Intet ved udarbejdelse af dagsorden Til efterretning. Beslutning. Taget til efterretning.

21 25. februar Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer Intet ved udarbejdelse af dagsorden Til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 11. Administrationen orienterer, herunder Branchesituationen Board Governance Til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 12. Eventuelt

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13. 24. juni 2014 1833 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: - Mødet

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 26. august 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 26. august 2014, kl. 09. 26. august 2014 1846 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 26. august 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: -

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 7. oktober 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 7. oktober 2014, kl. 09. 7. oktober 2014 1853 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 7. oktober 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: -

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. februar 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. februar 2015, kl. 09. 24. februar 2015 1871 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. februar 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 12. maj 2015, kl. 13.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 12. maj 2015, kl. 13. 12. maj 2015 1912 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 12. maj 2015, kl. 13.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: - Mødet

Læs mere

F O R S L A G TIL BUDGET 2018 for AVV I/S

F O R S L A G TIL BUDGET 2018 for AVV I/S F O R S L A G TIL BUDGET 2018 for AVV I/S Indholdsfortegnelse AVV forslag til takster for budgetåret 2018... 2 Indledning... 2 Generelt... 2 Kommunale ordninger... 2 Behandlingsanlæg... 3 Administration,

Læs mere

F O R S L A G TIL BUDGET 2017 for AVV I/S

F O R S L A G TIL BUDGET 2017 for AVV I/S F O R S L A G TIL BUDGET 2017 for AVV I/S Indholdsfortegnelse AVV forslag til takster for budgetåret 2017... 2 Indledning... 2 Generelt... 2 Kommunale ordninger... 2 Behandlingsanlæg... 3 Administration,

Læs mere

F O R S L A G TIL BUDGET 2015 for AVV I/S

F O R S L A G TIL BUDGET 2015 for AVV I/S F O R S L A G TIL BUDGET 2015 for AVV I/S Indholdsfortegnelse AVV-forslag til budget for 2015... 3 Generelt... 3 Tendenser i forbindelse med budgetlægningen... 3 Kommunale ordninger... 3 Behandlingsanlæg...

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. september 2012, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. september 2012, kl. 09. 25. september 2012 1655 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. september 2012, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09. 16. juni 2015 1927 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09. 19. september 2011 1545 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S. Referat. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 15. april 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S. Referat. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 15. april 2014, kl. 09. 15. april 2014 1807 Referat for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 15. april 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Torben

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9. 17. januar 2012 1600 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10. 16. december 2014 1859 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

1. Ressourcehal - udarbejdelse af skitseprojekt 2. Ændringer i AVV-vedtægter godkendt af Statsforvaltningen (1 bilag)

1. Ressourcehal - udarbejdelse af skitseprojekt 2. Ændringer i AVV-vedtægter godkendt af Statsforvaltningen (1 bilag) 2052 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AW - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 1/S Torsdag den kl. 09. 00-12. 00 Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring Afbud fra: Ingen Mødet

Læs mere

y^ Bestyrelsen for AWI/S DAGSORDEN Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring DAGSORDEN

y^ Bestyrelsen for AWI/S DAGSORDEN Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring DAGSORDEN y^ Bestyrelsen for 2113 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AW - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 1/S Onsdag den kl. 9. 00-12. 00 Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring Afbud

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl 16. oktober 2017 2122 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl. 9.00 12.00 Mødested: AVVs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00 16:15 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A)

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. oktober 2011, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. oktober 2011, kl. 09. 25. oktober 2011 1561 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. oktober 2011, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Bestyrelsen for Dag og år

Bestyrelsen for Dag og år 6. april 2017 JK 880 DAGSORDEN møde i bestyrelsen Modtagestation Vendsyssel I/S torsdag den 6. april 2017 kl. 08.30 Mødested: Administrationen Mandøvej 4 9800 Hjørring Afbud fra: Ingen Mødet sluttede:

Læs mere

FO R S L A G TIL BUDGET

FO R S L A G TIL BUDGET FO R S L A G TIL BUDGET 2016 for Modtagestation Vendsyssel I/S Indhold MV-forslag til budget for 2016... 3 Generelt... 3 Farligt affald... 4 Klinisk risikoaffald... 4 Olie- og benzinudskillere... 4 Mængdeforudsætninger

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord Koncernen Regnskab 2012 Budget 2013 Omsætning: Energianlæg... 139.999 140.000 137.400 Rærup Deponi... 15.629 15.800 16.400 Elektronikaffald... 1.948 157.576 1.900 157.700

Læs mere

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

1. Anlægsregnskab til udlægning af membran og udvidelse af sorteringsareal på

1. Anlægsregnskab til udlægning af membran og udvidelse af sorteringsareal på Blad nr 2134 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AW - Affatdsselskabet Vendsyssel Vest 1/S Mandag den kl. 10.00-14. 00 Mødested: Bryghuset Vendia Markedsgade 9 9800 Hjørring Afbud fra: Ingen Mødet afsluttet

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. juni 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: 13.00 16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/57 Indledende drøftelser vedrørende

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET Budget 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Koncernen Regnskab 2011 Budget 2012 Omsætning: Energianlæg... 156.805 137.400 137.500 Losseplads... 18.522 16.400 16.400 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af området Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. På det brugerfinansierede område er der udgifter for i alt

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

1. Generelt AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg mission AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg vision... 3

1. Generelt AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg mission AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg vision... 3 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.0 AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg mission... 3 1.1 AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg vision... 3 1.2 AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg ydre vilkår... 3 1.3 Afskrivninger...

Læs mere

y^ Bestyrelsen for AWI/S DAGSORDEN

y^ Bestyrelsen for AWI/S DAGSORDEN y^ Bestyrelsen for 2038 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AW - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 1/S Tirsdag den kl. 09. 00-13. 00 Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring Afbud

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 22. august Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 22. august Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 22. august 2014 Peter Fugmann Perioderegnskab 30/06 2014 Væsentlige vurderinger Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret på

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

AWI/S DAGSORDEN. Bestyrelsen for. for møde i bestyrelsen for AW - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 1/S Tirsdag den 21. juni 2016 kl

AWI/S DAGSORDEN. Bestyrelsen for. for møde i bestyrelsen for AW - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 1/S Tirsdag den 21. juni 2016 kl 2023 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AW - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 1/S Tirsdag den kl. 09. 00-12. 00 Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring Afbud fra: Jens Andersen

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09. 22. april 2015 1889 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 19 12. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 21 13. -

Læs mere

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer Punkt 3. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer 2014-15714 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015 Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015 Godkendt i alt 15 sager (dækkende over 24 anlæg) med en samlet kapacitet på godt 147.450 ton. Derudover 5 anlæg uden fastsat

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. december 2009 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 13:00-14:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere