Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl. 09."

Transkript

1 25. februar DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen Mødet afsluttet: Kl DAGSORDEN 1. Videreførelse og overblik over strategi og aktiviteter i 2. Budget Anlægsregnskab, modernisering af genbrugspladsen i Hjallerup 4. Anlægsregnskab, ny genbrugsplads i Løkken 5. Anlægsregnskab, opgradering af genbrugspladserne Børglum og Tårs 6. Anlægsregnskab, projekter til Trynbakke 7. Anlægsregnskab, flytning af kontrolrum på forbrændingsanlægget 8. Næste bestyrelsesmøde 9. Formanden orienterer 10. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer 11. Administrationen orienterer 12. Eventuelt

2 25. februar Videreførelse og overblik over strategi og aktiviteter i J.nr.: D Resumé I forbindelse med KV-13 var det den daværende bestyrelses ønske at skabe et overblik for den nye bestyrelse. I nedenstående er oplistet centrale strategiske beslutninger og igangsatte aktiviteter. Sagsfremstilling I 2012 har AVV udarbejdet og beskrevet nedenstående strategi og vision, strategidiskussion blev igangsat på et seminar for bestyrelsen, direktionen, ledende medarbejder og repræsentanter fra MED-udvalget. Efterfølgende er idéerne fra seminaret blevet gennemarbejdet og præciseret sammen med eksterne konsulenter og alle medarbejder grupper i virksomheden. De centrale fokuspunkter er: Fastholde en stærk og konkurrencedygtig lokal virksomhed, opsøge samarbejde og evt. indgå i forpligtende samarbejder Skabe resultater, vækst og arbejdspladser Samle alt med affald hos AVV Fokus på forskning og udvikling En aktiv, samarbejdende og set aktør nationalt og på sigt internationalt, som er med til at sætte dagsorden Tænke grønt i vores virke. I Bilag1, del1 er Mission, Vision, Strategi og Værdier oplistet. Nedenstående er et overblik over vigtige projekter og aktiviteter, listen er ikke komplet og den tilhørende status er kun en indikation, der henvises i øvrigt til budget 2014, som giver et godt overblik over kommende projekter. (bilag 1, del 2)

3 25. februar Start Aktivitet Status 2011 Renovering af ovn-2 95 % 2014 Røggaskondensering 0,5 % 2013 Nox-rensning og kviksølvmåling 40 % 2013 Renovering af turbinegear / generatorbeskyttelse 50 % 2013 Ny aflæsserrampe genbrugscenter 80 % 2013 Ombygning af Administration 50 % 2014 Nyt køkken 10 % 2013 Ny etape på Trynbakke 95 % 2013 Ny ressource strategi/plan 1 % 2013 Regeringen ønsker: Selskabsgørelse af forbrændingssektoren 5 % 2013 Opgørelse af egenkapital 10 % 2013 Etablering af nye selskaber, 1.: Nulskrald A/S mf. 5 % 2013 Dialog med ejer kommuner mht. organisering af affaldsområdet 20 % 2013 Handel og Import af ressourcer 80 % 2013 Nulskrald 1. fase 100 familier 100 % 2014 Nulskrald-landsby 10 % One stop shop 10 % * Erhvervsforsker, 3 årigt forløb 5 % 2013 Tilbud, underleverandør til landdækkende kampagne for skoler 5 % 2013 Nyt ESDH-system 95 % 2013 Efteruddannelse af pladsmænd 20 % Kort statuts vedr. vores strategi: AVV har i nået nogle vigtigt centrale mål, vi indgik en langvarig aftale med Hjørring Varmeforsyning og har fået etaberet et positivt og konstruktivt samarbejde, med potentiale for yderligere samarbejde. Ovn-2 er blevet renoveret, den samlede kapacitet er øget til ton. Vores varmekunder, har indgået langvarige aftaler med os, og vil gerne medvirke til yderligere udbygning af vores anlæg. Således er vores fælles fremtid, sikret i en årrække. Fokus på F&U og især Projekt Nulskrald har givet os en kæmpe disponering og vi inviteres med som oplægsholder til relevante konferencer, både DAKOFA s, dansk affaldsforening (Brancheforening) Miljøministeriet har inviteret os til at holde oplæg. Vores aktiviteter er indskrevet i regeringens nye ressource-strategi. Vi er også medtaget som reference i den kommende affalds-forebyggelsesplan som er på vej.

4 25. februar Miljøministeriet arbejder med et 3. niveau af ressourceplanen, hvor også glæde, kunst og livsstil indgår, vi har haft den første dialog om emnet med ministeriet. I forbindelse med lanceringen af den nye ressource-strategi, havde vi et langt indlæg på nationalt tv (DR-1, ) og besøg af Miljøministeren Ida Auken, med tilhørende presse. Fremadrettet er vi overbevist om at samarbejdet med Aalborg Universitet og de to erhvervsforsker vil give AVV store udviklingsmuligheder. Vi er i en indledende dialog med COOP, Arla, Dansk Supermarked mf. for i fællesskab at skabe nye løsninger. Vi bliver inviteret med til at give bud på relevante opgaver og har etableret samarbejde med andre ligesindede affaldsselskaber for at samle kræfterne mod fælles mål. Vi har modtaget støttemidler fra Staten og Regionen. Vi håber at kunne etablere en virksomhed hvor vi samler aktiviteterne om Nulskrald, med henblik på salg af vores viden og søgning af flere midler udefra. På de interne linjer har vi justeret organisation og arbejder med uddelegering og større individuel ansvar, Vi har indført værdibaseret ledelse. Værdi-diskussionerne medvirker til at skubbe fokus mod engagement og performance, opgaven er ikke fuldført og kræver vedholdenhed. Vi har indført projektledelsessystem, med tydeligere ansvarsfordeling, plan og opfølgning. Hele affaldsbranchen er i forandring det er statens holdning, at stor er lig med rationel og det er centraladministrationens mål, at der skal være langt færre affaldsselskaber i fremtiden. Også derfor er vores strategi med fokus på samarbejde & F&U central for en langsigtet overlevelse. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger.

5 25. februar Bilag Mission, vision, strategi og værdier. Budget 2014 Omstilling af affaldssektoren Adm. indstiller at der arbejderes videre med den vedtagne strategi for AVV, og især at fokus på forskning og udvikling samt forretningsudvikling fastholdes. Direktion indstiller at der afholdes en introduktionsdag for den nye bestyrelse i forår 2014 for nærmere gennemgang af virksomheden, de tilhørende aktiviteter og de landspolitiske ambitioner. Beslutning Godkendt som indstillet. 2. Budget 2015 J.nr.: 07.50S02/ Resumé Der skal udarbejdes drifts- og anlægsbudget for Budgettet skal fremsendes til interessentkommunerne senest i juni Her følger en beskrivelse af de forskellige aktiviteter opdelt i kommunale ordninger og behandlingsanlæg. Kommunale ordninger. Kommunale ordninger er services kommunerne via AVV tilbyder borgerne i de to interessentkommuner. Kommunale ordninger omfatter drift af 18 genbrugspladser, bobleordning for indsamling af papir glas og flasker, storskraldsindsamling og AVV-miljøservice (batterier og malingsrester). Finansieringen af de kommunale ordninger sker via opkrævning fra AVV til interessentkommunerne, som en betaling pr. indbygger og antallet af sommerhuse. Et sommerhus tæller som en gennemsnitlig husstand. Kommunerne opkræver betalingen herfor hos husstandene som genbrugs- og storaffaldsgebyr.

6 25. februar Behandlingsanlæg: Affaldsbehandlingen foregår på AVVs behandlingsanlæg, der omfatter forbrændingsanlæg, genbrugscenter, miljøanlæg og deponeringsanlæg. Driften af behandlingsanlæggene finansieres af betaling for behandling af affaldet. Administration, innovation og kommunikation Administration og rådgivning finansieres efter en fordelingsnøgle mellem de kommunale ordninger og behandlingsanlæggene. Der betales et forholdsmæssigt bidrag, i forhold til de respektive ordninger og behandlingsanlægs omkostninger eksklusiv statslige afgifter, renter og afskrivninger. Sagsfremstilling Udgangspunkt for budget 2015 er de nuværende aktiviteter, men med nye initiativer og projekter, som har afsæt i det værdi-og visionsarbejde, der blev igangsat i Det overordnede mål er at øge genanvendelse af affaldet lokalt, men samtidigt udnytte affaldsanlæggenes kapacitet ved at modtage og behandle affald fra andre kommuner. I den udstrækning det er lønsomt, i forhold til vores forpligtigelser for levering af varme og fuld udnyttelse af vores forbrændingsanlæg, vil der også blive importeret affald. Den økonomiske ramme for budgettet er en fastholdelse af nuværende prisniveau, som følger pristalsreguleringen. Eventuelt nye aktiviteter og behandlingsformer skal finansieres ved rationaliseringer og/eller takststigninger. Eventuelt nye stigninger i miljø og energiafgifter vil ligeledes påvirke taksterne. Stadig stigende miljøkrav og krav til ressourceudnyttelse gør, at omkostningerne til affaldsbehandlingen fra specielt genbrugspladserne stiger. Dette vil fremadrettet lægge pres på prisen for drift af genbrugspladserne. Der arbejdes fra lovgivers side med en liberalisering af affaldssektoren, hvor der forventes en selskabsgørelse. Formentlig af forbrændingsanlæggene i første omgang. Loven var forventet i foråret 2014, men forventes nu først i løbet af efteråret. Konsekvenserne ved liberaliseringen (selskabsgørelsen), specielt lovgivningen for opgørelse af egenkapital og åbningsbalance med opgørelse af anlægsværdier, kan få afgørende betydning for budget 2015, men er sandsynligvis ikke kendte på tidspunktet for budgetudarbejdelsen. I forbindelse med budgetlægningen for 2015, er der taget udgangspunkt i følgende:

7 25. februar AVVs værdier: - Tænk miljøet først - Tag ansvar - Vis respekt - På forkant AVVs fyrtårne: - Vækst - Innovation - Effektivisering - Ressourceoptimering/grøn profil - Brugerindflydelse og formidling - At få alle med Kommunale ordninger Der budgetteres med drift af 18 genbrugspladser, miljø-og storskrald, service og bobleordning. Driften af genbrugspladserne finansieres efter følgende fordelingsnøgle: Borgernes benyttelse af pladserne. Betalingen fra kommunerne er opdelt i en fast og en variabel betaling. Virksomheders benyttelse af pladserne. Betalingen fra virksomheder er efter forbrug, med en andel til drift og administration til AVV og en andel til kommunernes administration af ordningen. De øvrige kommunale ordninger finansieres ved betaling fra kommunerne i et fast bidrag. Betalingen fra kommunerne (både det faste og det variable bidrag) fordeles efter antallet af indbyggere/sommerhuse, hvor sommerhuse vægtes som den gennemsnitlige husstands størrelse. Genbrugspladser Den samlede affaldsmængde, der blev afleveret på genbrugspladserne, faldt med 2,5 % fra 2012 til Det vurderes, at faldet skyldes faldende mængder fra både borgere og virksomheder. Mængden til forbrænding og deponi er faldet, hvorimod mængden til genanvendelse er steget. I budget 2015 forventes affaldsmængden at være på samme niveau, som mængden i 2013, dog med en lille tendens til, at der kommer lidt mere affald ind, samt at der udsor-

8 25. februar teres yderligere til genanvendelse. Dette sker på bekostning af det brændbare og det deponeringsegnede affald. Tiltag der indarbejdes i budget 2015 for genbrugspladserne: - Øget fokus på udsortering og genanvendelse af materialer som keramik, porcelæn, isolering og jern - Øget fokus på pladsmandens opgave i forhold til service og bedre sortering (uddannelse) - Fokus på grønne tiltag herunder etablering af solcelleanlæg på udvalgte pladser - Implementering af masterplan og strategi for genbrugspladserne - Teknologi til optimering af kommunikation og logistik Miljø- og storskrald, service Antal afhentninger af storskrald har for år tilbage været på godt afhentninger om året. Ordningen henvender sig primært til husstande uden bil og trailer. De seneste år har antal årlige afhentninger været på I 2015 regnes med 1700 afhentninger. Yderligere beskæftiger ordningen AVV-Miljøservice sig med indsamling af farligt affald fra farvehandlere, apoteker og batteribeholdere. Bobleordning Potentialet af papir fra husholdninger er faldet de seneste år, som følge af færre reklameblade, mindre aviser og elektronisk nyhedsformidling. Ved en øget indsats (information, flere molokker og bobler) forventes den indsamlede mængde, at blive på tons i Indsamling af flasker og glas forventes at falde til tons i Behandlingsanlæg Genbrugscenter Der budgetteres med behandling af papir, makulering, omemballering og behandling af elektronikaffald og drift af 2 genbrugsbutikker. Mængden af diverse affaldstyper til genanvendelse forventes at være uændret fra 2013 til Tiltag i 2015 for genbrugscenteret: - Presning af yderligere fraktioner i pressehallen, (For eksempel plastemballage, mælkekartoner og blomsterbakker)

9 25. februar Udvidelse af butik, eventuelt mere fokus på nethandel - Inddrage lidt af den gamle genbrugsplads areal til udendørs butik, hvor der sælges byggematerialer, cykler og andre større ting Forbrændingsanlæg Der budgetteres med en videreførelse af nuværende aktiviteter, med forbrænding af dagrenovation, erhvervsaffald, storaffald, klinisk risikoaffald, slam, bioaffald og farligt affald. Varme afsættes til Hjørring Varmeforsyning, Hirtshals Varmeforsyning og Lørslev Varmeforsyning. El afsættes på markedsvilkår. Den samlede kapacitet på forbrændingsanlægget er tons affald og det forventes, at kapaciteten udnyttes fuldt ud i Der forventes leveret tons fra interessentkommunerne og der forventes tons fra andre kommuner. De sidste tons forventes tilvejebragt ved import fra Storbritannien og Norge. Der er således budgetteret med forbrænding af tons. Der er indregnet en udvidelse af kvoten for behandling af farligt affald, således den behandlede mængde øges fra ton pr. år til ton pr. år. Der er ikke taget hensyn til ekstraordinær ude tid og ændrede driftsdata, som følge af eventuel etablering af røggaskondensering og NOx rensning. Tiltag i 2015 på forbrændingsanlægget: - Etablering af anlæg til røggaskondensering, hvorved mere varme i røgen udnyttes. Dette projekt forventes igangsat i Etablering af NOx rensning som følge af skærpede krav til udledning af NOx. Der vil også være en besparelse i betaling af NOx afgiften - Ændring af indfødningssystem for klinisk risikoaffald, således det også kan håndtere andre typer affald og emballager - Udskiftning af overheder 3 på ovnlinje 3 Renoveringer på anlægget finansieres som driftsvedligeholdelse og i den udstrækning, der er tale om levetidsforlængende renoveringer, optages disse som et aktiv og afskrives over den forventede levetid. Miljøanlæg og deponering Der budgetteres med drift af miljøanlæggene Rønnovsdal i Harken, Trynbakke i Bindslev, Stadevej i Brønderslev og aktiviteter på Affaldscenter Dronninglund. Miljøanlæggenes aktiviteter er deponering af affald, kompostering, affaldssortering, slaggesortering, knusning af brokker, mellemlager af brændbart affald, mellemlager for glas samt mellemlager for PVC.

10 25. februar Den samlede mængde affald til genanvendelse og mellemlagring forventes stort set uændret fra 2013 til 2015 på knap tons. Der forventes små forskydninger mellem de forskellige affaldstyper. Den samlede mængde affald til deponering forventes stort set uændret fra 2013 til 2015 på knap tons. Tiltag i 2015 for miljøanlæg og deponering: - Der sorteres mere effektivt i eksisterende fraktioner, herunder haveaffald til biofraktioner - Etablering af arealer til modtagelse og forædling af biomaterialer - Klassificering af Miljøanlæg Rønnovsdal - Forsøg med maskinel sortering og afsætning af diverse genanvendelige materialer, herunder hård plast og isolering - Miljøforbedringer (afslutning af etaper, mellemlagring af brændbart affald) Kørselsafdeling: Der budgetteres med kørselsopgaver for de kommunale ordninger, storskraldsindsamling, bobleordningen, AVV-Miljøservice, genbrugspladser og afhentning/transport fra offentlige virksomheder og private kunder. Tiltag i 2015 for kørselsafdelingen: - Bibeholde opdeling i egen kørsel og kørsel med vognmænd - Udskiftning af driftsmateriel, lastbiler og containere anskaffes efter behov og optages som aktiv, der afskrives over forventet levetid Administration, innovation og kommunikation Der budgetteres med fællesudgifter for administration, innovation, kommunikation og teknisk bistand til de kommunale ordninger og AVVs behandlingsanlæg. Omkostninger finansieres ved intern fordeling i forhold til ordningernes og behandlingsanlæggenes omkostninger eksklusiv statsafgifter og administration. Tiltag i 2015 for administration, innovation og kommunikation: - Yderligere midler til forskning og udvikling - Nye projekter i forlængelse af Nulskrald (sammen med blandt andet erhvervslivet og grønne bevægelser) - Udvikling af Nulskrald-konceptet til at være salgsbar ved oprettelse af Nulskraldsekretariat - Aflønning af 2 Ph.D-studerende, der er delvis tilskudsberettiget

11 25. februar Udvikling af sociale medier, film om nulskrald, affald og miljø (udstyr, drift med mere) - Forskning i alternativ affaldsindsamling, sortering og behandling (sammen med virksomheder og AAU) - Undersøgelse af organisk affald til biogasproduktion og sorteringsanlæg for emballageaffald - Udvikling af 100% grøn profil hos AVV og MV - Fornyelse af serverplatform - Nyt tidsvarende telefonanlæg og omstilling. - Nyt Intranet (måske allerede i 2014) - Fornyelse af vejesystemer Lovgrundlag Vedtægt for, samt diverse love for affaldsbehandling, afgiftslovgivning og varmeforsyningsloven. Økonomiske konsekvenser Fastlæggelse af den økonomiske bevilling for Personalemæssige konsekvenser Afhængig af det endelige budget. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Der arbejdes med øget fokus på relationer mellem affald, ressourcer, miljø og energi. Blandt andet ved at stille krav til miljøbelastningen ved udførelse af transportopgaver. Bilag Ingen. Til drøftelse i bestyrelsen. Beslutning Der er fra bestyrelsens side opbakning til rammerne og intentionerne i forbindelse med budgetlægningen.

12 25. februar Anlægsregnskab, modernisering af genbrugsplads i Hjallerup J.nr S05/ Resumé Der foreligger vedlagte anlægsregnskab til godkendelse. Anlægsregnskabet er anmærkningsfrit revideret af vores revisor BDO ScanRevision A/S, Hjørring. Sagsfremstilling Siden 2002 har AVV moderniseret de eksisterende genbrugspladser, med en opgradering af pladsen i Hjallerup i AVV overtog pladsen i 2007 i forbindelse med kommunesammenlægningen. Moderniseringen skyldes pladsen ikke lever op til de krav som AVV stiller til vores genbrugspladser. Derfor blev der lavet yderligere belægning på ca m 2, opført en miljøvendelig bygning til mandskab, farligt affald, brugsting og diverse affaldstyper. Der er givet følgende bevillinger på AVVs bestyrelsesmøder til projektet: - den 27. marts 2012 er der bevilliget kr Anlægsprojekt Modernisering af genbrugspladsen i Hjallerup Bevilling kr. ekskl. Moms Forbrugt kr. ekskl. Moms Bemærkning Mindre forbrugt = 5,46% Lovgrundlag Projektet er ansøgt Brønderslev Kommune i henhold til miljøbeskyttelsesloven og byggelovgivningen. Økonomi Anlægget afskrives over en periode på 20 år, med en forventede årlige afskrivninger fordelt som nedenfor: År 2012 = kr År 2013 = kr År = kr År 2032 = kr Personalemæssige konsekvenser De arbejdsmiljømæssige forhold ved arbejde på genbrugspladserne er blevet forbedret.

13 25. februar Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bedre faciliteter for medarbejder, opbevaringsmulighederne for farligt affald forbedres og bygningen etableres med solcelleanlæg samt LED-belysning. Bilag Anlægsregnskab. Uafhængige revisors erklæring. Til godkendelse. Beslutning Godkendt som indstillet. 4. Anlægsregnskab, ny genbrugsplads i Løkken J.nr S05/ & 82.20S05/ Resumé Der foreligger vedlagte anlægsregnskab til godkendelse. Anlægsregnskabet er anmærkningsfrit revideret af vores revisor BDO ScanRevision A/S, Hjørring. Sagsfremstilling Der besluttes at bygge en ny genbrugsplads i Løkken. Pladsen etableres med ca m 2, så der er mulighed for fremtidssikring. Der er lavet båse til 5 medsænkede containere, samt en bygning på ca. 240 m 2. Bygningen giver bedre mulighed for opbevaring af affald under tag, bedre kundeforhold i form af et kundetoilet. Der er taget højde for de nyeste energikrav og opvarmning med miljøvenlig varmepumpe og solcelleanlæg. Der er givet følgende bevillinger på AVVs bestyrelsesmøder til projektet: - den 27. marts 2012 er der bevilliget kr den 24. april 2012 er der bevilliget kr I alt kr Anlægsprojekt Ny genbrugsplads i Løkken Bevilling kr. ekskl. Moms Forbrugt kr. ekskl. Moms Bemærkning Mere forbrugt = 6,2%

14 25. februar Lovgrundlag Projektet er ansøgt Hjørring Kommune i henhold til miljøbeskyttelsesloven og byggelovgivningen. Økonomi Anlægget afskrives over en periode på 20 år, med en forventede årlige afskrivninger fordelt som nedenfor: År 2013 = kr År = kr År 2018 = kr År = kr År 2033 = kr Personalemæssige konsekvenser Omkostninger til ansættelse af personale er indregnet i AVVs driftsbudget. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Projektet giver borgere og turister i Løkken-området mulighed for ment at kunne aflevere deres affald, og derved opnås øget indsamling og genanvendelse af genanvendelige affaldsfraktioner. Bilag Anlægsregnskab. Uafhængige revisors erklæring. Til godkendelse. Beslutning Godkendt som indstillet. 5. Anlægsregnskab, opgradering af genbrugspladserne Børglum og Tårs J.nr S05/ & 82.20S05/ Resumé Der foreligger vedlagte anlægsregnskab til godkendelse.

15 25. februar Anlægsregnskabet er anmærkningsfrit revideret af vores revisor BDO ScanRevision A/S, Hjørring. Sagsfremstilling Siden 2002 har AVV opgraderet de eksisterende genbrugspladser, med en udvidelse af pladserne Tårs og Børglum. I 2011 påbegyndes opgraderingen af genbrugspladsen i Tårs. Det sker med en udvidelse af pladsens befæstede areal på knap 60% og opførsel af en ny bygning med tidssvarende faciliteter og opbevaringsforhold. I 2012 påbegyndes opgraderingen af genbrugspladsen i Børglum. Genbrugspladsen udvides med ca m 2, for at forbedre forholdene for borgerne og lave flere sorteringer. Der opføres også i Børglum en ny bygning. Der er givet følgende bevillinger på AVVs bestyrelsesmøder til projektet: - den 17. februar 2011 er der bevilliget kr den 16. juni 2011 er der bevilliget kr den 24. april 2012 er der bevilliget kr I alt kr Anlægsprojekt Opgradering af genbrugsplads Børglum og Tårs Bevilling kr. ekskl. Moms Forbrugt kr. ekskl. Moms Bemærkning Mindre forbrugt = 2,7% Lovgrundlag Projektet er ansøgt Hjørring Kommune i henhold til miljøbeskyttelsesloven og byggelovgivningen. Økonomi Anlægget afskrives over en periode på 20 år, med en forventede årlige afskrivninger fordelt som nedenfor: År 2011 = kr , År 2012 = kr , År 2013 = kr År = kr År 2031 = kr År 2032 = kr

16 25. februar Personalemæssige konsekvenser De arbejdsmiljømæssige forhold ved arbejde på genbrugspladserne er blevet forbedret. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Projektet har givet mulighed for flere udsorteringer af genanvendelige materialer, bl.a. udsortering af gips og rent træ. Bilag Anlægsregnskab. Uafhængige revisors erklæring. Til godkendelse. Beslutning Godkendt som indstillet. 6. Anlægsregnskab, projekter til Trynbakke J.nr P Resumé Der foreligger vedlagte anlægsregnskab til godkendelse. Anlægsregnskabet er anmærkningsfrit revideret af vores revisor BDO ScanRevision A/S, Hjørring. Sagsfremstilling Kloakering: I forbindelse med Hjørring Vandselskab har undersøgt kloaksystemet i Bindslev, har de bedt AVV ændre deres praksis for aflevering af perkolatvand fra Miljøanlæg Trynbakke. På bestyrelsesmødet i december 2011 er det blevet besluttet, at lave en kloakledning fra Miljøanlæg Trynbakke til Bindslev. Kloakeringen forventes at løbe i kr. Grunden til merforbruget skyldes der var bevilliget penge til etablering af trykledning fra Miljøanlæg Trynbakke til det offentlige kloaksystem i Bindslev hvor den er tilkoblet. Projektet blev at myndighederne udvidet til også at omfatte etablering af pumpehus med tank, pumper og strøm samt etablering af rørledning op til trykledningen

17 25. februar Ny deponeringsenhed: Ifølge overgangsplanen for Miljøanlæg Trynbakke fra 2005, må AVV kun deponere inert affald efter 16. juli i 2008 ansøger AVV Hjørring Kommune om en miljøgodkendelse til etablering af deponi for mineralsk affald på Trynbakke. I 2011 modtager AVV Hjørring Kommunes miljøgodkendelse for deponering af mineralsk affald på Trynbakke. Den nye deponeringsenhed forventer at løbe i 6,5 mio. kr. Der er givet følgende bevillinger på AVV s bestyrelsesmøder til projektet: - den 16. december 2011 er der bevilliget kr , heraf kr. til kloakering og kr. til ny deponeringsenhed. - den 19. juni 2012 er der bevilliget kr til ny deponeringsenhed. - den 25. september 2012 er der bevilliget kr til ny deponeringsenhed. I alt kr Anlægsprojekt Projekter vedrørende Trynbakke - Kloakering - Deponeringsenhed Bevilling kr. ekskl. Moms Forbrugt kr. ekskl. Moms Bemærkning Mere forbrugt = 12,4% = 43,6% = 9,0% Lovgrundlag Bekendtgørelsen om deponeringsanlæg nr. 719, 29. juni 2011 Overgangsplan for Miljøanlæg Trynbakke. Økonomi Anlægget afskrives over en periode på 20 år for kloakeringen og 15 år på deponeringsenheden, med en forventede årlige afskrivninger fordelt som nedenfor: Kloakeringen: År 2013 = kr År = kr År 2033 = kr Deponeringsenhed: År 2013 = kr År 2014 = kr År = kr År 2028 = kr

18 25. februar Personalemæssige konsekvenser Ingen personalemæssige konsekvenser udover ændrede arbejdsrutiner på Miljøanlæggene Rønnovsdal og Trynbakke. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Kloakering: Projektet har medført at perkolatvandet fra Miljøanlæget Trynbakke udledes til det kommunale kloaksystem, hvilket mindsker risikoen for overløb fra perkolatbrønden. Derudover skåner vi miljøet ved ikke at skulle transportere perkolatvand i tankvogne, hvilket medfører en sparet CO 2 udledning. Ny deponeringsenhed: Den nye deponeringsenhed gør, vi kan deponer flere affaldstyper lokalt, så transportafstanden bliver kortere og her med også en mindre udledning af CO 2. Bilag Anlægsregnskab. Uafhængige revisors erklæring. Til godkendelse. Beslutning Godkendt som indstillet. 7. Anlægsregnskab, flytning af kontrolrum på forbrændingsanlægget J.nr S05/ Resumé Der foreligger vedlagte anlægsregnskab til godkendelse. Anlægsregnskabet er anmærkningsfrit revideret af vores revisor BDO ScanRevision A/S, Hjørring. Sagsfremstilling Til flytning af forbrændingsanlæggets kontrolrum med henblik på udvidelse af silokapaciten, blev der på AVVs bestyrelsesmøde den 27. marts 2012 bevilliget kr Flytningen har givet mere silokapacitet, så opblandingen af affaldet bliver bedre, hvilket gør forbrændingsprocessen mere stabil med bedre miljøtal og en større energiprodukti

19 25. februar on. Samtidig med er behovet for mellemlagring af brændbart affald på miljøanlægget Rønnovsdal blevet formindsket. Anlægsprojekt Flytning af kontrolrum på forbrændingsanlægget Bevilling kr. ekskl. Moms Forbrugt kr. ekskl. Moms Bemærkning Mere forbrugt = 15,5% Ansøgningen om frigivelse af 4,0 mio. kr. blev lavet på baggrund af Rådgivers overslag inden licitation. Rådgivers overslag på håndværkerudgifter lød på 2,4 mio. kr. Efter licitationen den 8. juni 2012 blev Jesper Thomsen A/S valgt på baggrund af billigste tilbud som lød på 2,9 mio. kr., hvilket var 0,5 mio. kr. mere end forventet. Bestyrelsen blev orienteret om licitationsresultatet på bestyrelsesmødet den 19. juni På grund af manglende oplysninger om den eksisterende konstruktion, har der efterfølgende været uforudsete udgifter på ca kr. til forstærkning af etage- og tagkonstruktion. Lovgrundlag Gældende regnskabslovgivning på området. Økonomi Anlægget afskrives over en periode på 20 år, med en forventede årlige afskrivninger fordelt som nedenfor: År 2013 = kr ,00 År = kr ,00 År 2033 = kr ,00 Personalemæssige konsekvenser Ingen personalemæssige konsekvenser. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Øget silokapacitet forbedrer muligheden for en mere effektiv opblanding af affaldet, hvilket gør forbrændingsprocessen mere stabil med bedre miljøtal og energiproduktion til følge. Arbejdsmiljøforholdene i kontrolrummet er blevet forbedret, at lysindfald og genskær i vinduet til siloen er reduceret med den nye placering af kontrolrummet. Herudover er der investeret i en ny ergonomisk betjeningspult og kranstol.

20 25. februar Bilag Anlægsregnskab. Uafhængige revisors erklæring. Til godkendelse. Beslutning Godkendt som indstillet. 8. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde J.nr.: 00.01A10/ Resumé Næste møde i bestyrelsen er fastsat til 15. april 2014, kl At mødet den 15. april 2014 fastholdes. Beslutning Mødet den 15. april 2014 fastholdes. 9. Formanden orienterer Intet ved udarbejdelse af dagsorden Til efterretning. Beslutning. Taget til efterretning.

21 25. februar Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer Intet ved udarbejdelse af dagsorden Til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 11. Administrationen orienterer, herunder Branchesituationen Board Governance Til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 12. Eventuelt

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 7. oktober 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 7. oktober 2014, kl. 09. 7. oktober 2014 1853 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 7. oktober 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: -

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09. 16. juni 2015 1927 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10. 16. december 2014 1859 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09. 22. april 2015 1889 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Affaldsguide TIL VIRKSOMHEDER 2015. AVVTlf. 9623 6644

Affaldsguide TIL VIRKSOMHEDER 2015. AVVTlf. 9623 6644 Affaldsguide TIL VIRKSOMHEDER 2015 AVVTlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Gælder pr. 1. januar 2015 Adresser og åbningstider Kære virksomhed i Brønderslev og Hjørring kommuner Denne Affaldsguide er

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

EMAS MILJØREDEGØRELSE 2004

EMAS MILJØREDEGØRELSE 2004 EMAS MILJØREDEGØRELSE 2004 BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2003 MODTAGESTATION VENDSYSSEL I/S Indholdsfortegnelse Forord...side 13 Beskrivelse af virksomhederne...side 14 Miljøstyystemet...side 16 Tværgående aktiviteter...side

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Til orientering/efterretning.

Til orientering/efterretning. Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 15. september 2015 Til orientering/efterretning. 1. Status Feldballe Genbrugsstation Bestyrelsen meddelte på møde den 19. september 2012 (sag nr. 24-12) bevilling

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Affaldsdage 2012 22. maj. 13 Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Fra affald til ressource Affaldssektorens organisering 2 Oplevet værdi i en foranderlig

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs

Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 17. september 2014 Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs Notatets formål f Formålet med dette notat er at vurdere muligheder og konsekvenser (herunder fordele

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund KARA/Noveren I/S Bestyrelsen København 15. november 2013 Johan Weihe Partner T +45 72 27 34 53 jhw@bechbruun.com Sagsnr. 005168-0075 jhw/jhw/sap Notat Modernisering af affaldsforbrændingssektoren 1. Baggrund

Læs mere

Genbrugspladser Årsredegørelse 2012

Genbrugspladser Årsredegørelse 2012 Genbrugspladser Årsredegørelse 2012 Bispeengen Genbrugsstation 2012 Side 2 af 22 Forord Denne årlige afrapportering for ARC s genbrugspladser er den 9. i rækken. Årsredegørelsen giver et samlet overblik

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

MODTAGEREGLER FOR FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD

MODTAGEREGLER FOR FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD MODTAGEREGLER FOR FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD Amagerforbrænding ELSAM KARA Nordforbrænding Reno-Nord Vestforbrænding Århus Kommunale Værker Til producenter og transportører af forbrændingsegnet affald Folderen

Læs mere

Fusion af FASAN og KAVO

Fusion af FASAN og KAVO Fusion af FASAN og KAVO Beslutningsgrundlag 6. april 2009 SORØ RINGSTED SLAGELSE NÆSTVED FAXE Administration Forbrændingsanlæg Genbrugsstation Kommuneejede genbrugsstationer Komposteringsanlæg Kraftvarmeværk

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018 Affaldshandlingsplan 2014-2018 Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. december 2012 besluttet, at følgende målsætninger skal være grundlaget for affaldsområdet i perioden 2014 2018. A: Ressourcerne

Læs mere

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 1 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund og målsætninger... 6 1. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 2. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 3. del af

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S. Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014

Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S. Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014 Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014 Disposition for oplæg Kort intro til Marius Pedersen A/S Erfaringer med Offentlig

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 211 Deponering Rapporten er udarbejdet af Affald Danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010 Agenda 09.30-09.40 Velkomst Anders Christiansen, KL 09.40-10.30 Organisationsformer Line Markert, HORTEN 10.30-11.15 Kalkulation og håndtering

Læs mere

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested DAKOFA Dansk Kompetencecenter for Affald er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, forskningsinstitutioner, affaldsselskaber, affaldsproducenter,

Læs mere

25. august 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 106535 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde

25. august 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 106535 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde REFERAT Mødedato: Fredag 22. august 2014, kl. 10.00 25. august 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 106535 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 *

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 * Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 910,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-385,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS 2014 2024 2 IND HOLD Forord 5 Indledning 7 Mål for affaldsområdet 8 Handlingsplan 11 Mål 1 Nedbringe mængden af farligt affald, elektronik affald og

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Affaldsstatistik 2004

Affaldsstatistik 2004 Affaldsstatistik 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 10 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

AFFALDSPLAN 2000-2012

AFFALDSPLAN 2000-2012 IS FÆLLEDS- FORBRÆNDING AFFALDSPLAN 2000-2012 HOBRO MARIAGER NØRAGER NØRHALD PURHUS Indholdsfortegnelse Side 1 Forord 3 2 Godkendelsespåtegning 5 3 Planens grundlag 7 3.1 Lovgrundlag 8 3.2 Godkendelsesprocedure

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?...

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel November 2009 Godkendt af Langeland Kommunes Kommunalbestyrelse den 12 april 2010 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 November 2009 Dokumentnr

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

den 24. - 26. marts AAlborg Deltag i konkurrencen og Vind en stol!

den 24. - 26. marts AAlborg Deltag i konkurrencen og Vind en stol! Foto Claus Bjørn Larsen Mød leverandører og rådgivere inden for affaldssektoren den 24. - 26. marts AAlborg Velkommen til Dansk Affaldsforenings Konference og Årsmøde Læs hele programmet og tilmeld dig

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

Budget. med. overslagsårene. Version 3,2 20. maj 2014 Godkendt i bestyrelsen 28.05.2014

Budget. med. overslagsårene. Version 3,2 20. maj 2014 Godkendt i bestyrelsen 28.05.2014 Budget 2015 med overslagsårene 2016 og 2017 Version 3,2 20. maj 2014 Godkendt i bestyrelsen 28.05.2014 1 2 / INDHOLDSFORTEGNELSE / INDLEDNING... 5 / OPBYGNING... 5 / BUDGET 2015-2017 FOR KONCERNEN KARA/NOVEREN...

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere