BORGERNES KLIMASTRATEGI 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORGERNES KLIMASTRATEGI 2009"

Transkript

1 BORGERNES KLIMASTRATEGI 2009 Fanø 2009

2 FORORD Teknik- og miljøudvalget i Fanø Kommune besluttede i efteråret 2008 at igangsætte et klimaprojektforløb, der henover vinteren 2008/2009 har haft til formål at debattere og komme med input til en klimaplan for Fanøs profil på miljø- og klimaområdet. Fanøs Agendagruppe, der er meget aktive og engagerede i miljø- og klimaspørgsmål, har valgt at tage imod projektstafetten og dermed også at tage de første skridt mod en fremtidig klimaprofil for Fanø. Agendagruppen har derfor inviteret alle øens borgere til at drøfte og arbejde med problemstillinger i forhold til klimaprojektet, så resultatet bliver borgernes input i form af konkrete synspunkter og forslag til en samlet klimastrategi for Fanø Kommune. Udgangspunktet har været gennem dialog, involvering og arbejde i mindre grupper at komme op med nye ideer til for eksempel nedbringelse af CO 2 og håndtering af andre negative miljøpåvirkninger ideer, der udspringer af borgerne på Fanø og dermed også vil kunne forankres lokalt. Første skridt på vejen var et åbent borgermøde i november 2008, hvor der primære formål var at fylde på dvs. at inspirere, motivere og formidle viden til borgerne. To klimaeksperter belyste klimaproblematikken og de mulige konsekvenser for Fanø og kom med en række bud på tiltag, som kan modvirke og imødekomme klimaændringerne. Deltagerne fik derefter mulighed for at arbejde i tematiske workshop, således at de første trin til etablering af mindre og temaspecifikke arbejdsgrupper søsattes. Efter det første borgermøde inviterede Agendagruppen borgerne til et fælles kick-off møde for arbejdsgrupperne i november måned. På mødet udviklede deltagerne først et fælles fremtidsbillede for, hvordan Fanø ser ud i 2020, som gav en fælles retning for det konkrete arbejde i arbejdsgrupperne. Deltagerne fordelte sig herefter i flere arbejdsgrupper med forskellige klimatemaer og tog hul på arbejdet. Arbejdsgrupperne har herefter arbejdet videre i 4 måneder med ideer og forslag til mål og handlinger indenfor hver deres arbejdsområde, ligesom de har fundet gode historier med eksempler på grønne initiativer og projekter, hvor Fanø allerede er godt i gang på klimaområdet. I alt har tre konkrete arbejdsgrupper udarbejdet indlæg til klimaprojektet hhv. energiproduktion og forsyning, energibesparelser samt klimatilpasning. De tre gruppers arbejde blev præsenteret på et borgermøde i marts 2009 med henblik på at få evt. yderligere indspark og forslag fra borgerne indarbejdet i de respektive gruppers klimaindlæg. På baggrund af ovenstående borgerinvolveringsproces præsenterer Agendagruppen i det følgende borgernes input til en klimastrategi for Fanø. Indlæggene kan findes i deres fulde længde i det særskilte bilagsdokument. 2 - Borgernes klimastrategi - Fanø

3 25 % af Fanøs energiforbrug kommer fra møllelaugets 3 møller. FREMTIDSBILLEDET - FANØ I ÅR 2020 Fanø er i 2020 kendt som en bæredygtig ø med et højt borgerengagement. Vi værner om øens særegne natur og kultur og sikrer bæredygtig turisme. Fanø gør en aktiv indsats for at modvirke klimaforandringerne. Vi har en høj grad af selvforsyning og en række vedvarende energianlæg. Fanø er kendt for vellykkede forsøg med en række klimaneutrale energiformer. Vi sikrer en optimal udnyttelse af tidevand, jordvarme, vind og sol. Alle nybyggede huse er energineutrale, og vi har samtidig fundet nye måder at gøre øens gamle huse bæredygtige gennem efterisolering og forsyning fra centrale vedvarende energianlæg, så der nu bor flere mennesker i bl.a. Sønderho. Turisterne på Fanø bor i lavenergi-sommerhuse og har mulighed for at komme miljøvenligt omkring med elbiler og -busser samt på ø-cykler langs øens mange stier. Fanø er godt beskyttet mod stigende vandstand og ekstreme vejrsituationer bag de forhøjede diger og gennem langsigtet kommunal planlægning. Samtidig har mange andre lokalsamfund fulgt Fanøs eksempel og nedbragt deres CO 2 -udledninger så nu forudsiger eksperterne, at vandstanden stiger mindre, og at der bliver færre ekstreme vejrsituationer end tidligere antaget. UDFORDRINGER Klimaforandringerne er for alvor kommet på dagsordenen i dette århundrede ikke kun på Fanø, men overalt på kloden. Stigende udslip af CO 2, der primært stammer fra vores forbrug af fossile brændstoffer, medfører en global opvarmning med store og meget væsentlige konsekvenser til følge såsom stigende vandmasser, oversvømmelser, ekstreme vejrsituationer, stormfloder, tørke etc. For at komme disse klimaforandringer i møde skal CO 2 -udslippet simpelthen nedbringes både globalt men også lokalt og for den enkelte borger. Det kræver, at de enkelte lokalsamfund smøger ærmerne op og trækker i arbejdstøjet og iværksætter tiltag for at reducere udslippet af CO 2. For Fanø indebærer det naturligvis en række udfordringer, både for kommunen og for borgerne samt dem, der besøger os. Energiproduktionen og forbruget af energi skal lægges om, hvilket stiller krav både til kommunen og til forbrugerne, herunder øen, borgerne og sommerhusejere. Først og fremmest kræver det omstilling til vedvarende energikilder frem for anvendelse af de traditionelle energiformer. Men det stiller også krav til borgerne om ændret adfærd og vaner både i forhold til energiforbruget, men også på andre områder som transport, indkøb og affaldshåndtering mv. kræver det handling. Fanøs karakteristiske kulturarv i form af de gamle bevaringsværdige huse indebærer tillige en række udfordringer, idet disse huse ikke kan moderniseres med efterisolering og andre energibesparende tiltag som de nyere huse. Borgernes klimastrategi - Fanø - 3

4 Øens beliggenhed ved Vesterhavet er en stor magnet både for indenlandske og udenlandske turister, der besøger og bor på øen i et af de mange sommerhuse. Det vil derfor kræve en indsats at gøre øen til et bæredygtigt turistmål, hvor alle turister automatisk tager vare på øen. I kraft af sin topografi er Fanø i en særlig udsat position i forhold til de begyndende klimaforandringer. Øen har tidligere oplevet stormfloder, hvor vandet omkring øen er steget voldsomt og er gået over digerne med store oversvømmelser og ødelæggelser til følge. Nye, store vandstandsstigninger som konsekvens af klimaforandringerne vil derfor kunne medføre store permanente ødelæggelser på øen med vidtrækkende konsekvenser. Nedenfor er der indsat en række kort, der viser scenarierne ved forskellige vandstandsstigninger. Som et eksempel derpå vil en vandstandsstigning på 4 meter i Sønderho se ud på følgende måde: Scenarier med vandstandsstigninger fra andre dele af øen kan ses i bilagsdokumentet under Klimatilpasning på Fanø. OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER For at imødekomme klimaforandringerne og samtidig bevare og udvikle Fanø i lyset af netop de udfordringer, der er på klimaområdet, har borgerne opstillet en række overordnede målsætninger. Udgangspunktet for arbejdet er, at Fanø Kommune deltager som aktiv partner i arbejdet med at reducere klimapåvirkningerne. Klimatilpasning På klimatilpasningsområdet bør der arbejdes både på kort, mellemlangt og langt sigte for at komme de estimerede vandstigninger i møde. På kort sigt bør der fastlægges en strategi for digeforhøjelse og opbygges et beredskab i løbet af de kommende 2-3 år. De kritiske steder, hvor digerne ifølge forskellige scenarier er lave, skal udpeges. På mellemlangt sigt bør der arbejdet med en forhøjelse af digerne til kote 6.0 gå i gang (2-6 år fra nu). Der opbygges et lokalt varslingssystem baseret på data fra DMI, Civilforsvaret, Kystdirektoratet m.fl. med forbindelse til de enkelte husejere og landbrugere. Sønderho tilsat 4 meter vand Stiger vandet i stedet med 6 meter, ser det således ud for Sønderho: I et længere sigte bør alle diger forhøjes og eller evt. være fremskudte, og der bør bygges ekstra diger. Enkelte truede boliger og gårde må opgives og udlægges til natur i stedet. Energiproduktion og forsyning Fanø Kommune bør arbejde hen imod en energiforsyning, der bygger på vedvarende energikilder under mottoet Vi producerer selv det vi forbruger...se selv!. Kommunen bør derfor udarbejde strategi for en reduktion og forsyning af energiforbruget i såvel de offentlige som de private husholdninger på Fanø både på kort og på langt sigte. Sønderho tilsat 6 meter vand På kort sigte kan energireduktionen bl.a. ske ved at iværksætte konkrete tiltag, der bringer energiforbruget så langt ned som muligt med den eksisterende teknologi set i forhold til investeringer med en rimelig forrentning både for offentlige og private forbrugere. Disse tiltag visua- 4 - Borgernes klimastrategi - Fanø

5 liseres via konkrete eksempler, anvisninger, foredrag, demonstrationer etc., ligesom det også bør anvises, på hvilken måde man kan producere eller købe vedvarende energi, således at det samlede forbrug på øen minimum modsvares af anden energi produceret via vedvarende energikilder, så der opstår energineutralitet. Der kan også indgås strategiske partnerskaber med energileverandører af grøn-strøm. en bæredygtig udvikling på Fanø, så øen medvirker til at anvende klodens begrænsede resurser til gavn for kommende generationer på Fanø og andre steder på kloden. Yderligere bør Fanø Kommune hurtigst muligt beslutte, at alle nye bygninger og alle eksisterende såvel som nye sommerhuse selv sørger for deres energiforbrug og helst lidt mere det vil sige producerer mere, end de forbruger. Og på transportområdet bør Fanø Kommune følge udviklingen nøje og gå foran med et godt eksempel ved kommunens egen transport. Vestkraft er i dag en vigtig energikilde for Fanø. Kan vi lave et energisystem på Fanø, så vi kan undvære Vestkraft? En langsigtet energipolitik skal holde mulighederne åbne for egenproduktion direkte relateret til Fanø med mere effektive vindmøller, solceller, bølger etc. Energibesparelser Helt overordnet bør Fanø Kommune sætte målsætninger op for en reduktion af energiforbruget ift. CO 2 udslippet, hvilket kan medvirke til at bremse og på længere sigt stoppe den globale opvarmning. Samtidig skabes De eneste energiforbrugende transportmuligheder på øen bør på sigt være eldrevne biler og busser senere kan der også komme brintdrevne køretøjer fra miljørigtig overskudsstrøm. I turistområderne og i Nordby bør der arbejdes for at tilbyde gratis eller billig transport med færgerne og i hele taget byde ikke forurenende trafik og ikke forurenende turister velkommen på øen. Borgernes klimastrategi - Fanø - 5

6 INDSATSOMRÅDER Borgerne har nedenfor en række forslag til specifikke indsatsområder, som der kan igangsættes klimaprojekter indenfor og som knytter sig til flere af de overordnede målsætninger. Det omhandler således om klimatilpasning, energiproduktion og forsyning samt energiforbrug i hhv. kommunale bygninger, helårshuse, sommerhuse, på transportområdet og information & undervisning af borgere om muligheder for besparelser på energiforbru get. Klimatilpasning Der bør arbejdes med følgende konkrete indsatsområder på klimatilpasningsområdet. Finansiering af digeforhøjelser I forhold til finansieringen af digeforhøjelserne foreligger der også et stykke arbejde, idet de tidligere digeforhøjelser er sket i samspil mellem stat, amt og kommune, hvor der har været anvendt forskellige økonomiske fordelingsnøgler - en af dem har været 2:1:1. Fanø Kommune vil økonomisk ikke kunne løfte denne opgave alene fremover, og der er derfor behov for at indgå i dialog med relevante samarbejdspartnere for at finde en løsning på finansieringsaspektet. Højde for beskyttelse mod oversvømmelse De nuværende digeområder skal forbedres med faktor 10 og i den forbindelse skal der udarbejdes nye standarder for diger senest i I første omgang skal de kritiske steder udpeges, for eksempel er havnediget i Nordby så lavt som kote 4.6, og i Sønderho er digeafslutningen mod nord ved Ny Kirkegård problematisk og kan forårsage vand bagfra, hvilket også er gældende for Hønevejen. Rindby er som helhed problematisk (se evt. mere i kortene i bilagene). Byg med naturen Der bør reserveres sandudvindingsområder på kort sigt, og arbejdet skal koordineres med dels behovet for sandpumpning til bevaring af sejlrenderne i området (Grådyb, Nordby) og dels en sikring af Skallingen og evt. andre udsatte steder på vestkysten. De økologiske, økonomiske og energimæssige krav må undersøges. Vadehavs-området Langs Nordsø-kysten vil pleje af strandene kunne fremme Vadehavs-områdets tilpasning til havoverfladestigningen. Vadehavs-området, som vi kender i dag, er på ingen måde sikret og er udelukkende afhængig af den reelle havoverfladestigning, der vil ske de næste år. Aflejringen af materiale vil ikke nødvendigvis kunne følge med vandstigningen, og under alle omstændigheder vil der komme en højere vandstand i forhold til beboelse og diger, der jo i modsætning til vade og marsk ikke kan følge med opad. Udviklingen skal derfor holdes under observation og analyseres i international sammenhæng med henblik på at Fanøs kyster forbliver sikrede. CO 2 fri brænde til næste fyringssæson. 6 - Borgernes klimastrategi - Fanø

7 VEDVARENDE ENERGIPRODUKTION OG - FORSYNING For at opnå målsætningen om energiproduktion og selvforsyning via vedvarende energikilder bør følgende energianlæg etableres eller udbygges: Solvarme til opvarmning Et solvarmeanlæg tilkoblet til Nordby Fjernvarme værk med et varmelager i sand og senere med lagring og udjævningen af energien ved hjælp af brint-teknologien vil være en attraktiv måde at gøre Fanø til en grønnere ø og give varme til de ældre bygninger i Nordby, der ikke er selvforsynende. Brintanlæg til opvarmning/strømforsyning Anlægget vil give mulighed for at kunne lagre overskudsenergien fra vindmøller og solceller til brug, når det ikke blæser, og/eller der ikke er megen sol. Bølgeanlæg til produktion af el Ved at etablere et bølgeanlæg med for eksempel ti bøjer i havet vestpå vil der kunne indvindes energi. Solcelleanlæg til produktion af el Den gode historie: Servicebygning på Campingplads Rindby Camping har for en del år siden bygget en ny servicebygning. Det varme vand laves af 16 solfangere på taget. Det kan opvarme servicebygningen og stort set forsyne campingpladsen med det varme vand. Skulle det knibe, så kan solfangernes varme suppleres af et brændefyr, der er koblet til systemet. Under servicebygningen er der lavet et sandfang, som virker som et varmedepot, hvor overskydende varme fra solfangerne kan gemmes.. Solfangernes vand ledes efter gennemløb af varmtvandsbeholderne igennem sandfanget, inden det igen ledes op i fangerne for at blive varmet op. Sandfanget betyder, at servicebygningen kan holdes jævnt opvarmet gennem campingsæsonen, men også at solfangerne i sig selv kan holde servicebygningen frostfri gennem hele vinteren. Det betyder meget for en servicebygning med mange vandrørs installationer, at den kan holdes frostfri. Og det betyder meget for energiforbruget og CO 2 -udledningen, at der i indretningen af servicebygningen er tænkt i sådanne baner. Etablering af et anlæg i Sønderho ved Strandingspladsen vil kunne levere strøm til opvarmning af de mange ældre huse. Anlægget vil også kunne anvendes i forbindelse med brintlagring og lagring på batterier til de kolde måneder i kombination med opførelse af flere vindmøller og bølgeanlæg. Vindmøller til produktion af el Opstilling af yderligere tre (evt. større) vindmøller på øen vil kunne tilfredsstille det øgede behov for strøm, der vil opstå, når øens biler bliver eldrevne og vil samtidig være et supplement til el-produktionen til solcellerne i de solfattige måneder. Alternativt vil et form for klimapartnerskab med el-producenterne ved det kommende havvindmølleanlæg ved Horns Rev være en mulighed såfremt Fanø Kommune forpligter sig og øens borgere til, at al strøm, der forbruges på øen, kommer fra Horn Rev eller anden form for grøn strøm. Borgernes klimastrategi - Fanø - 7

8 Da sol, vind og bølger ikke er ydende på samme tid, er der behov for at disse tre systemer supplerer hinanden. Nedenfor er der indsat en grafisk fremstilling af forslaget til den fremtidige energiplanlægning for en vedvarende energiproduktion og forsyning på Fanø. 8 - Borgernes klimastrategi - Fanø

9 ENERGIBESPARELSER Indenfor forbrug af energi er der flere indsatsområder, som kommunen bør tage fat på. Kommunale bygninger Helt overordnet skal Fanø Kommune sørge for, at aftalerne mellem Kommunernes Landsforening og regeringen vedrørende investeringer i energibesparende udstyr bliver implementeret på Fanø både i de offentlige og private bygninger. Kommunen bør desuden arbejde for at blive udnævnt af Klimaministeriet som Energikommune. Den gode historie: Energibesparelser i Skolehallen i Nordby I hallen på Nordby skole er der foretaget en omfattende renovering af styresystemet for energiforbruget og selve forsyningsanlægget. Det gamle CTS system er udskiftet med et avanceret CTS system, der gennem CO 2 -målinger kan styre udluftning og belysningen. Systemet er kodet, så lys og varme slås til, når hallen og omklædningsrummene er i brug, men derudover er der nu et styresystem, som også tager hensyn til hvor mange, der reelt bruger hallen og omklædningsrummene. Det gøres ved at måle CO 2 -indholdet i luften som et udtryk for, hvor mange der bruger skolehallens faciliteter. Hvis der er mange mennesker i hallen og omklædningsrummene, så vil luftens CO 2 -indhold stige pga. udånding fra brugerne. Udluftningspumper og belysningen lukker derfor ned, hvis CO 2 -indholdet i luften falder til under en fast grænseværdi. Forsyningsanlægget er fornyet, så der nu er varmegenindvinding i skolehallen. Når det varme luft for hallen pumpes ud, så opvarmer det den kolde indgangsluft. Desuden er de fleste pumper udskiftet med nye lavenergipumper. Selvom renoveringen er ganske ny, så har det allerede givet store energibesparelser i skolehallen. Det viser eksemplet i nedenstående skema over det målte forbrug i februar i hhv og Borgernes klimastrategi - Fanø - 9

10 Helårshuse Fremover bør alle nybyggede huse og bygninger selv levere den fornødne energi ved behørig isolering, genvex, masse- og brændeovne, solvarme, solceller, jordvarme, lagring af varme i sandlager under bygningen og minimal tilskudsenergi fra solceller på bygningen eller de eksisterende vindmøller (som for øjeblikket leverer 25 % af den forbrugte strøm på Fanø). Der findes i dag huse, som producerer mere energi end de selv forbruger dette bør belønnes og bør tjene som eksempel for de resterende husejere på øen. I forhold til de fredede og bevaringsværdige huse vil der med fordel kunne iværksættes forsøgsprojekter med henblik på at finde muligheder for at anvende vedvarende energi til forsyning af disse huse et eksempel herpå kunne være et forsøgsprojekt med brændselsceller til energiforsyning i Sønderho. Den gode historie: Simple forsatsvinduer i Gl. Sønderho hus Et gammelt Sønderho hus med vinduer med enkelt lag glas blev forsynet med simple forsatsvinduer af plexiglas. Huset er opvarmet af oliefyr og hovedsagligt en brændeovn. Der er ikke blevet målt et konkret energiforbrug i huset, men der er løbende foretaget temperaturmålinger. Forsatsvinduerne betød, at temperaturen hver morgen var ca. 5 grader højere. Energibesparelsen er der og komfortsituationen er helt sikkert forbedret. Sommerhuse Der er mange sommerhuse på Fanø. Nogle af disse sommerhuse har allerede solceller, der laver strøm og sælger det til elværket, når huset er ubeboet, mens husene forbruger fra celler og net, når de er beboede. Alle sommerhuse bør være energineutrale, hvilket betyder at store poolhuse og lignende enten må finde muligheder for energineutral forsyning eller alternativt må betale en meget dyr afgift for brug af forurenende el. Den gode historie: Solceller på Sommerhus Et sommerhus i Rindby fik i 1999 installeret 9 solceller på i alt 1080 watt. Et år producerede det 1029 kwh, og da forbruget var på 890 kwh, var der et overskud på 139 kwh. Oven i det betalte lejerne endda også for den strøm, de brugte. Der er her tale om et lille og forholdsvis gammelt anlæg, der kostede en del, selv om der var tilskud til det. Et nyere, større og billigere (efterhånden som cellerne masseproduceres) vil være endnu mere rentabelt Borgernes klimastrategi - Fanø

11 Transport Fanø Kommune bør snarest muligt udskifte alle kommunens egne lette biler med alternative transportmidler, der ikke kører på traditionelle brændstoffer. Kommunens biler i eksempelvis hjemmeplejen bør udskiftes med eldrevne, ligesom busserne bør erstattes af mindre elbusser. Disse biler har allerede nu også den fordel, at der ingen afgift er på dem, og at køretøjerne fungerer som el-lager på tidspunkter, hvor energiselskaberne alligevel laver overskudsstrøm. For at kunne levere strøm til de eldrevne køretøjer bør der opstilles ladestationer forskellige steder på Fanø. Information og undervisning Fanø Kommune bør lave en registrering af status på det samlede energiforbrug på Fanø, inden energibesparelser iværksættes. Registreringen skal tjene det formål at kende energiforbruget før og efter gennemførelsen af forskellige energibesparelser. Registreringen oplyses løbende til borgerne - f.eks. på TV Fanø samt i skolerne. For at få borgerne i gang med de energibesparende tiltag, der omhandler adfærdsændringer, skal der løbende oplyses om energisparetips. Via de tilgængelige medier sættes der SPOT på10 mulige sparetips til borgerne. Rigtig mange bruger brændeovn på Fanø. Det giver CO 2 -fri energi, men hvordan er det med partikler? Indholdet i energispareforslagene skifter i takt med, at ideerne opstår, og der udarbejdes løbende en bruttoliste, så der er overblik over allerede sendte SPOT samt SPOT, der skal sendes. Flere af energispareforslagene kan hentes fra borgermødet i Strien den 8. november 2008, hvor der indkom mange konkrete ideer og forslag, der kan relateres til energibesparelser. Borgernes klimastrategi - Fanø - 11

12 Den gode historie: Energirenovering af parcelhus I 1990 besluttede ejeren af et el-opvarmet parcelhus at renovere huset, så det blev opvarmet med vedvarende energi samt at lægge el-systemet om, så el-forbruget også blev CO 2 -neutralt. El-systemet blev vedvarende ved at købe 33 andele i Fanøs vindmøllepark. Dette køb kunne i sig selv have betydet, at hele huset energiforsyning var baseret på vedvarende energi, idet 33 mølleandele var nok til, at el-opvarmningen dermed var baseret på vedvarende energi. Men el-energi er en så værdifuld energiform, at det ville være spild at bruge den til opvarmning. Den kunne bruges meget bedre andre steder. Derfor besluttede husejeren også at renovere varmesystemet. Der blevet taget kontakt til et af landets mange energikontorer, som arbejder med at udvikle alternative energisystemer. Ideen var at udvikle energiomlægningen gennem flere faser, og se om den enkelte tiltag var nok til at holde varmen. Hvis det ikke var nok, så gik man videre til næste fase. Sammen besluttede man at gøre følgende ved huset: Klimaskærmen blev forbedret med ekstra isolering på lofter, ved at bygge et væksthus på husets sydside og ved at lave et varmegenindvindings system, som holdt på varmen og medvirkede til at transportere varme rundt i huset.. Det var ikke nok, så derfor blev der sat en solfanger på taget til at lave varmt vand. Det varme vand var nu hjemme, og der betød også lidt ekstra varme til huset, men ikke nok. Derfor blev huset forsynet med en brændeovn med en vandbeholder en såkaldt gris. Brændeovnen kunne opvarme huset og blev gennem grisen koblet til solfangerens varmtvandsbeholder, så der også kunne laves varmt vand ved brænde. Det var stadig ikke nok, for der var nogle værelser og et badeværelse, som det kneb for brændeovnen at varme op. Derfor blev returvandet fra brændeovnen, efter det havde været igennem solfangerens varmvandsbeholder, ledt gennem 3 radiatorer i værelserne og badeværelset, inden det gik tilbage til brændeovnen. Så var der varme i de tre rum. Fryser, køleskab og lyskilder blev udskiftet til lavenergiapparater. Den tekniske renovering blev også fulgt op af adfærdsændringer som f.eks. at bruge en varm trøje, vaske, når maskinen var fyldt og kun at anvende det lys, der var nødvendigt. Der blev investeret kr. i renoveringen i 1990, og husejeren fik ca kr. i støtte fra Energiministeriets puljer til udbygning af vedvarende energi. I 1990 betød det, at husets energiforbrug faldt fra kwh til ca kwh, og så skulle der købes ca. 10 kasse rummeter brænde (tre tårne som de sælges i dag). Dengang gav det en besparelse på ca kr. årligt. Økonomisk kunne det være bedre, men husejeren havde det godt med investeringen. Med dagens energipriser er situationen en hel anden. Da er det en god investering. Vi har også fået varmere vintre, så nu skal der ikke bruges så meget brænde mere Borgernes klimastrategi - Fanø

13 FORVENTNINGER TIL KOMMUNENS ROLLE IFM. UDARBEJDELSE AF EN KLIMAPROFIL I det ovenstående har borgerne præsenteret, hvad vi mener der bør rettes fokus på og satses på i forhold til en fremtidig klimaprofil for Fanø. Det er nu op til Teknik og Miljøudvalget at træffe beslutninger om, hvordan Fanø Kommunes fremtidige klimaprofil skal se ud med borgernes input og ønsker in mente og i den forbindelse bør følgende elementer indgå til overvejelse: Klimakommune Fanø Kommune bør snarest muligt indgå en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune og derigennem forpligte sig til en årlig reduktion af CO 2 -udslippet på minimum 2 %. CO 2 -baseline Fanø Kommune bør som udgangspunkt forud for igangsættelse af klimaarbejdet laves en status på Fanøs energiforbrug, der viser, hvor meget energi der forbruges på el, vand og varme forud for at der iværksættes aktiviteter på klimaområdet samt hvilket CO 2 - udslip, dette energiforbrug medfører. Klimastrategi Fanø Kommune bør udarbejde en samlet klimastrategi for Fanø, der opstiller mål og indsatsområder for klimaarbejdet på øen både på baggrund af denne rapport og potentielle forslag fra politikerne. Udarbejdelse af handlingsplan Denne klimastrategis mål og indsatsområder bør konkretiseres i en klimahandlingsplan, der beskriver konkrete klimaprojekter, som iværksættes for at opnå målene. 2 specifikke eksempler fra arbejdsgrupperne er en udvælgelse af områder/bygninger, hvor der gennemføres energispareprojekter for at opnå et lavere energiforbrug. Det ene projekt omhandler energiforbruget og forsyningen af Fanø Kommunes bygninger / installationer, herunder Nordby Skolen, Fanø Hallen, Rådhuset og 2 institutioner. Det andet energibesparelsesprojekt foreslås at være for et parcelhuskvarter i eksempelvis Nordby med huse fra 1970 erne. Samtidig kan kommunen med fordel udarbejde et energirenoveringskatalog for forskellige hustyper, som borgerne kan lade sig inspirere af. Finansiering & partnerskaber Kommunen bør undersøge, hvilke muligheder der findes for via partnerskaber at få ekstern finansiering af forskellige klimaprojekttyper etableret, herunder: Energiselskaber Lokale pengeinstitutter som Fanø Sparekasse ESCO (Energy Service Companies) Private finansieringskilder Fonde som eksempelvis Real Dania, Veluxfonden m.fl. Fælles indkøb Konkret vil det være oplagt at undersøge mulighederne for et partnerskab mellem Fanø Kommune, Kulturarvstyrelsen og eksempelvis Real Dania om energibesparelser i og vedvarende energiforsyning af de fredede og bevaringsværdige huse. Kommunikation Der bør udarbejdes en plan for, hvordan klimastrategiens mål og handlingsplanens aktiviteter og resultater formidles både til borgerne på Fanø gennem PR, annoncer, artikler og indslag i TV Fanø samt udadtil i form af en profilering af Fanø overfor eksterne interessenter. Organisering & fortsat dialog med borgerne Kommunen bør fortsat inddrage borgerne i klimaarbejdet og bør tage initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af folk fra kommune og Agendagruppen, der har til ansvar at føre klimastrategien og handlingsplanen ud i livet. Borgernes klimastrategi - Fanø - 13

14 Én af Fanø solfangere, der henter CO 2 -neutral energi ned til øen Borgernes klimastrategi Fanø 2009 Fotos: Søren Vinding

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Klima tilpasning på Fanø

Klima tilpasning på Fanø Klima tilpasning på Fanø Diger, stormfloder, havstigninger Agenda21-gruppens digegruppe : Svend Lauridsen, Sønderho, talsmand Oluf Holm, Sønderho Niels Christian Nielsen, Nordby Michael Møller, Nordby

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

CO2 og VE mål for Danmark og EU.

CO2 og VE mål for Danmark og EU. Dato: 4. januar 2017 qweqwe Klima Klimaarbejdet i Halsnæs Kommune fokuserer dels på at sænke energiforbruget og derved udlede mindre CO2 samt på at sikre, at klimaforårsagede ændringer ikke medfører oversvømmelser

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Halsnæs ESCO projekt: Fyrtårnsprojekt

Halsnæs ESCO projekt: Fyrtårnsprojekt Side 1/6 Halsnæs ESCO projekt: Fyrtårnsprojekt Fyrtårnsprojektet er en del af de samlede energibesparelser, der ligger til grund for gennemførelse af ESCO projektet på kommunale ejendomme i Halsnæs Kommune.

Læs mere

Grøn omstilling af naturgasområderne

Grøn omstilling af naturgasområderne Grøn omstilling af naturgasområderne Ballerup Kommune som Cas e Direktør Søren Krøigaard www.baller up.dk Et bæredygtigt Ballerup KURVEKNÆKKERAFTALE PARTNERSKABSAFTALE El- forbruget i kommunens bygninger

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser Fokus på: Energimærke Hvad er aktuelt? Energibesparelser Fremtiden Uvildigt oplæg ved Carsten Sohl Energitjenesten,

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16.

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16. Notat Status for klimaarbejdet Udarbejdet af: Susanne Jervelund Dato: 27. april 2010 Sagsid.: Sag: 00.16.00-A00-1-10 Version nr.: 1 Afdelingen for Miljø Status for klimaarbejdet i kommunen I Faaborg- Midtfyn

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier Status for energibalance Frederiksberg Kommunes endelige energiforbrug udgjorde 5.775 TJ i 2011. Energiforbruget per indbygger i Frederiksberg Kommune var

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Status på projekter 2012... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2 Energibesparelser

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget 3. Energi og effekt I Danmark får vi overvejende energien fra kul, olie og gas samt fra vedvarende energi, hovedsageligt biomasse og vindmøller. Danmarks energiforbrug var i 2008 844 PJ. På trods af mange

Læs mere

EJENDOM OG BYGGERI KLIMASTRATEGI

EJENDOM OG BYGGERI KLIMASTRATEGI EJENDOM OG BYGGERI KLIMASTRATEGI FORORD FN s klimapanel peger på, at klimaændringer igennem de kommende år vil betyde stigende globale temperaturer, flere hændelser med ekstremnedbør og stigende havspejl.

Læs mere

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , ,

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? <navn>, <dato>, <sted> Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , , De 3 trin til en lavere varmeregning, når man kender sit forbrug 1. Se på boligen 1. Se på boligen Er din varmeregning høj? Har

Læs mere

Københavns klimaplan 2015

Københavns klimaplan 2015 Københavns klimaplan 2015 Adm. direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Københavns klimaprojekter i 2009 Virksomheder Borgere Klimavenlig transport Virtuelt borgermøde

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009 Klimaplan i Næstved Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger g yg g y yg g Temadag i Næstved 16/6 2009 Udvalgte data Areal: 683 km 2 Indb.: 80.950 Boliger: 37.742 742 NK bygningsmasse/brugsareal: 478.000

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Indholdsfortegnelse De vigtigste mål for Hørsholm Kommune... 3 Hørsholm Kommune som geografisk enhed... 3 Hørsholm Kommune som virksomhed... 3 Detaljerede mål

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2015. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

NATUR OG MILJØ KLIMASTRATEGI

NATUR OG MILJØ KLIMASTRATEGI NATUR OG MILJØ KLIMASTRATEGI 2 FORORD FN s klimapanel peger på, at klimaændringer igennem de kommende år vil betyde stigende globale temperaturer, flere hændelser med ekstremnedbør og stigende havspejl.

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug)

Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug) Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug) Goddag. Mit navn er.. fra COWI. Jeg ringer i anledning af, at Region Hovedstaden har igangsat et arbejde omkring udvikling af en klimastrategi.

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok.

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Slagelse kommunes klimaplan sigter imod at være CO2 neutral I 2020. Målet bør være, at afbrænding så vidt muligt afløses af vedvarende enrgikilder.

Læs mere

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder.

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder. ENERGI FYN Jette Kjær Projektleder jik@energifyn.dk HVEM ER ENERGI FYN? Forbrugerejet andelsselskab. Ejet af 175.000 andelshavere på Fyn. 6. største energiselskab i Danmark. Distribuerer el til godt 2/3

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Klimafamilier i Faurskov Kommune

Klimafamilier i Faurskov Kommune Klimafamilier i Faurskov Kommune Udarbejdet af Lea Munkholm, Energitjenesten Midt- og Østjylland og Torkil Forman. 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Projektforløb... 3 3. Registrering af

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem. Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU

Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem. Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU Overordnede budskaber: 1. Energiforsyningssikkerhed og klimaproblematikken

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME Et lunt tilbud er på vei til dig... w PIÅ Nordby - Mårup Wft ^ T Vil du give 100 kr. for at få uarmen nemmere og billigere P Muligheden er ikke så fjern som den lyder! Vi kalder den... Lokalvarme i Nordby

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det er på mødet i Teknik og miljøudvalget d. 25. juni 2009 besluttet, at se nærmere på følgende muligheder:

Det er på mødet i Teknik og miljøudvalget d. 25. juni 2009 besluttet, at se nærmere på følgende muligheder: SAG: Faxe Kommune SAG NR.: 08350 Vej og park, Haslev VEDR.: Alternativ energi DATO: 2009.06.28 INIT.: CHL Indledning Nærværende notat er udarbejdet i forlængelse af tidligere notater samt drøftelser i

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Grøn omstilling i Høje-Taastrup Kommune Hvor er vi Hvor skal vi hen Hvordan når vi målet?

Grøn omstilling i Høje-Taastrup Kommune Hvor er vi Hvor skal vi hen Hvordan når vi målet? Grøn omstilling i Høje-Taastrup Kommune Hvor er vi Hvor skal vi hen Hvordan når vi målet? Lars Christensen, Teknik- og miljøchef, Høje-Taastrup Kommune Organisering Politisk forankring Koordinere med andre

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energiaftalen i februar og hvad så nu? Mikkel Sørensen Energipolitisk aftale 21. februar 2008: En aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne,

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere