Teknisk Anvisning for prøvetagning af drænvand i landovervågningen: Punktprøver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Anvisning for prøvetagning af drænvand i landovervågningen: Punktprøver"

Transkript

1 Teknisk Anvisning for prøvetagning af drænvand i landovervågningen: Punktprøver Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Ruth Grant, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: L Gyldig fra: Sider: 10 Sidst ændret: TA for Hydrometriske stationer, drift og vedligeholdelse B02 0 Indhold 1 Indledning Metode Tid, sted og periode Udstyr Procedure Logning og aflæsning af vandstanden Måling af vandføring Udtagning af punktprøver Vedligehold af instrumenter Databehandling Kvalitetssikring Referencer Bilag... 7 Bilag 6.1 Oversigt over drænstationers indretning... 7 Bilag 6.2 Datafølgeseddel LOOP dræn... 8 Bilag 6.3 Udstyrsliste til punktprøver fra LOOP drænstationer (eksempel)... 9 Bilag 6.4 Rekvisition fra laboratoriet (eksempel) (vedlagt) Oversigt over versionsændringer Indledning Formålet med drænvandsmålingerne er at beregne afstrømning fra drænede arealer samt at beregne transporten af kvælstof og fosfor, der strømmer via drænsystemer til vandløbene. Drænvandsmålingerne anvendes i forbindelse med Opsætning, kalibrering og validering af modeller for vand- og stoftransport i jord (f.eks. Daisy og Please) og ved hydrologisk oplandsmodellering, herunder oplandsmodelleringen i landovervågningen. Faglig analyse af vand- og stoftransport i jord, f.eks. i forhold til makroporetransport. 1

2 Faglig analyse af drænvandets bidrag til vand og stoftransport til vandløb Generel vurdering af drænvands sammensætning på henholdsvis drænet lerjord (højbundsjord) og lavbundsjord til brug for forskellige udredningsopgaver. Drænvandsmålinger består af kontinuerlig måling af vandafstrømning samt udtagning af punktprøver af drænvandet til analyse af næringsstofindhold. Desuden udtages intensive prøver med det formål at analysere for makroporetransport af fosfor og suspenderet stof igennem jorden. Denne anvisning omhandler alene udtagning af punktprøver. 2 Metode 2.1 Tid, sted og periode På drænet lerjord, hvor der er store udsving i afstrømning, skal der udtages prøver ugentligt, så længe drænene er vandførende. På lavtliggende sandjord, hvor drænene er vandførende hele året, skal der udtages prøver hver 14. dag. 2.2 Udstyr Drænstationerne er etablereret ved, at der er sat en målebrønd ned over drænet, med henholdsvis et indløbs- og afløbsrør. I målebrønden er monteret et 30 Thomson V-overfald, tryktransducer og datalogger til kontinuerlig logning af vandstanden (Hedeselskabet, 1989 a-c, 1990) (bilag 1). 2.3 Procedure Logning og aflæsning af vandstanden Ved hvert tilsyn skal der foretages en kontrolaflæsning af vandstanden i V- overfaldet ved hjælp af vandstandsmåler eller f.eks. en tommestok. Vandstanden aflæses i mm og noteres på datafølgeseddel (bilag 2). Kontroller om målt vandstand og datalogger stemmer overens. Hvis datalogger-vandstanden afviger med mere end 5-10 mm fra den aflæste vandstand i brønden, skal dataloggeren justeres. Ved høj vandføring kan det være svært at lave en præcis skalaaflæsning inden for de 10 mm, og derfor skal man være mere varsom med at justere ved meget høje vandføringer. Det skal forefindes en kortfattet skriftlig instruktion i justering af logger. Dataloggere skal aftappes jævnligt. Det kan foregå enten manuelt i forbindelse med tilsyn på stationer eller via en telefonforbindelse. F.eks. kan data dagligt overføres til en sql-database via en online forbindelse. 2

3 Ved hver overførsel af data fra loggere skal det tjekkes, at data overføres og lagres korrekt og at alle dataloggere er blevet tappet. Der skal tages backup af data efter tømning af logger Måling af vandføring Vandføringen måles/beregnes ud fra den tid, det tager at fylde en beholder placeret direkte under indløbsrøret til drænstationen. Størrelsen af beholderen afpasses strømningens størrelse sådan, at fyldningen tager minimum 10 sekunder. Ved forekomst af meget store afstrømninger vil det pga. begrænset plads til beholderen dog kun være muligt at måle vandføringen i et kortere tidsinterval f.eks. med en 20 liters beholder. Det er vigtigt at sørge for, at hele vandstrålen fra indløbsrøret rammer ned i beholderen. Målingen gentages tre gange, og der tages et gennemsnit af de tre målinger. Målingen omregnes til l pr. sek. og noteres på datafølgeseddel Udtagning af punktprøver Der udtages punktprøver af drænvandet til kemisk analyse. Prøverne udtages direkte under indløbsrøret i målebrønden i en flaske eller prøvebeholder, der i forvejen er skyllet med drænvand. Undgå iltning af prøverne ved fyldning af flasker. Der skal udtages to prøver til fremsendelse til laboratoriet: en ufiltreret prøve en prøve der filtreres i felten (beskrevet nedenfor) Prøverne sættes på køl indtil fremsendelse til laboratoriet. På den ufiltrerede prøve måles temperatur, ph og ledningsevne i felten (se nedenfor), og data noteres på rekvisitionsskema til laboratoriet (eksempel er vist i bilag 4) Evt. bemærkninger om f.eks. partikler ved V-overfald, dyr i brønden mm. noteres på datafølgeseddel. Filtrering af prøve i felten Filtrering i felten sker vha. sprøjte med færdigpakket filter eller filterbeholder og løst filter. Vandet i prøvebeholderne omrøres grundigt umiddelbart inden opsugningen. NB det er vigtigt, at der ikke er luftbobler mellem filteret og vandet, når prøven presses ud. 3

4 A. Filtrering vha. sprøjter med færdigpakket filter. Hvis der anvendes sprøjter og sprøjtefilter suges der med sprøjten hurtigt 42 ml op, som skal filtreres. Sprøjten holdes lodret med studsen opad og eventuelle luftbobler knipses/presses forsigtigt ud af sprøjten. Filteret påmonteres og der presses 2 ml prøve gennem filteret. Denne mængde vand kasseres. Resten af prøven presses gennem filteret og ned i den mærkede prøvebeholder. B. Filtrering vha. sprøjte med filterholder og løst filter Hvis der anvendes sprøjte med filterholder og løst filter lægges filteret vha. pincetten i holderen og denne samles. Der suges hurtigt 42 ml op i sprøjten. Sprøjten holdes lodret med studsen opad og luftbobler knipses/presses forsigtigt ud af sprøjten. Holder med filter påmonteres, og der presses 2 ml prøve gennem filteret. Denne mængde kasseres. Derefter presses resten af prøven gennem filteret og ned i den mærkede prøvebeholder. Hvis der er mange partikler eller organisk materiale i prøven stopper filteret hurtigt til, og det kan i disse tilfælde være en fordel at opsuge mindre prøvevolumener ad gangen, eventuelt i mindre sprøjter, og skifte filter efter hver opsugning husk altid at skylle et nyt filter igennem. Ved anvendelse af sprøjte med løst filter er det ved uklare prøver en fordel at anvende forfilter (GF/C), der lægges direkte på 0,45 µm filteret. Sprøjten skal altid tømmes helt hver gang, og der skal omrøres grundigt i prøvebeholderen før hver opsugning. Sprøjter kan genanvendes, hvis de rengøres på samme måde som andet prøvetagningsudstyr mellem hver prøvetagning. Måling af temperatur, ph og ledningsevne i felten Temperatur, ph og ledningsevne måles i felten med instrumenter af professionel standard. Man skal være omhyggelig med at kalibrere, anvende og vedligeholde instrumenterne efter producentens anvisninger for at sikre kvaliteten af målingerne. Parameter Målenøjagtighed Temperatur ± 0,2 C ph (v. 25 o ) ± 0,2 enheder Ledningsevne ± 0,1 enhed 2.4 Vedligehold af instrumenter Drænbrønden Det skal ved hvert tilsyn tjekkes, at der er frie afløbsforhold i drænbrønden, hvis ikke skal der ske oprensning. Der skal tjekkes: At der ikke sidder urenheder i V-overfaldet og at der er frit fald under overfaldet At der ikke er begyndende tilstopning af afløbsrør. 4

5 Under kraftige regnbyger eller ved snesmeltning kan der opstå situationer med stuvning, så der ikke er frit fald, fordi afløbsrøret/recipienten ikke kan aflede vandet tilstrækkelig hurtigt. Det vil sige at drænsystemet ikke er dimensioneret til sådanne spidsbelastninger. Prøvetageren skal dog i sådanne tilfælde kontrollere, om stuvningen skyldes tilstopning af afløbsrør eller af rør længere nede i afløbssystemet, f.eks. ved udløb i grøft eller bæk. I så fald skal det undersøges om dette kan udbedres. Vedligehold af datalogger Det er vigtigt at holde dataloggeren tør med sillicagel for at undgå fugtproblemer; det samme gælder for tryktransducere. Fugt kan påvirke udstyret, og dermed vandstandsregistreringen. Sillicagellen holder i en måned og skal derfor skiftes ca. 12 gange per år; det er særlig vigtigt, når luftfugtigheden er høj, eller hvis der opstår kondensvand i dataloggerkabinettet. Batterier til datalogger Batterier udskiftes i dataloggere, når spændingen ikke længere kan opretholdes på mere end volt. Montér evt. solceller til kontinuert opladning af batterier. 3 Databehandling Beregning af vandafstrømningen foretages på baggrund af logning af vandstanden over bund af V-overfald, målt vandafstrømning og en tilhørende formel i henhold til etableringsrapporterne (Hedeselskabet, 1989 a-c). Logningerne af vandstanden lægges ind i HYMER, hvor der foretages en kalibrering i forhold til målinger af vandstand og vandafstrømning ved tilsyn. Beregning af vandafstrømningen foretages i HYMER, hvorfra der sker en daglig overførsel af data til ODA. Der henvises til Teknisk Anvisning for Hydrometriske stationer, drift og vedligeholdelse. Data for vandanalyser indberettes i STOQ, som daglig overføres til Vandløb i ODA. Beregning af stoftransport gennemføres i ODA. 4 Kvalitetssikring Data kvalitetssikres i ODA efter retningslinjer angivet i ODA. Det vil sige data skal være faglig godkendt på NST niveau. 5

6 5 Referencer Hedeselskabet (1989 a): Landovervågningsoplandet Højvads Rende, LOOP 1. Afleveringsrapport. Hydrometriske Undersøgelser, Hedeselskabet. Juli Hedeselskabet (1989 b): Landovervågningsoplandet Odderbæk, LOOP 2. Afleveringsrapport. Hydrometriske Undersøgelser, Hedeselskabet. August Hedeselskabet (1989 c): Landovervågningsoplandet Lillebæk, L00P4. Afleveringsrapport. Hydrometriske Undersøgelser, Hedeselskabet. August

7 6 Bilag Bilag 6.1 Oversigt over drænstationers indretning Brønden er konstrueret for måling af små til moderate vandmængder og kan tilsluttes 150 og 200 mm ledninger. Måleområdet vil normalt være Q min =0,05 l/s til Q max =6,44 l/s med et 30 o overfald, og en h max =220 mm. Måling af gennemstrømningsmængder Målingen er baseret på anvendelse af et V-overfald (Thomson overfald) med en åbningsvinkel på 30 o. Der er en nøje funktionel sammenhæng mellem vandstandshøjden over trekantens spids og den gennemstrømmende vandmængde (Q), dv. Q= f(h). Funktionen kan i dobbeltlogaritmisk afbildning fremstilles som en ret linje. Gennemstrømningsmængderne beregnes i HYMER. 7

8 Bilag 6.2 Datafølgeseddel LOOP dræn Station: Dato Kl. Initialer Vandstand Skala (mm) Vandstand Logger (mm) Batteri (V) Vandføring (l/s) Bemærkninger 8

9 Bilag 6.3 Udstyrsliste til punktprøver fra LOOP drænstationer (eksempel) Nøgle til drænstationer og dataloggerne Rekvisitioner fra laboratorium Datafølgeseddel til registrering af vandstand og vandføring Stregkodelabels til flasker Flasker (jf. flaskeliste) Sprøjter og filtre Køletaske med køleelementer eller køleskab i bilen Feltinstrument til måling af ph og ledningsevne (kalibreret) Vandstandsmåler til V-overfald (metallineal med en tværgående "skyder") / tommestok Stopur og lommeregner til beregning af vandføring Større beholderere med kendt volumen til måling af vandføring. Evt. 100 ml måleglas i perioder med ringe afstrømning. Pc/udstyr til tapning/kontrol af loggere Evt. dækseljern Batteri/batterier til dataloggere Evt. ekstra tryktransducer og datalogger 9

10 Bilag 6.4 Rekvisition fra laboratoriet (eksempel) (vedlagt) 7 Oversigt over versionsændringer Version Dato Emne: Ændring: 10

11 NST Rekvisitionsskema Drænvand Punktprøver Prøvetager Tlf. Prøvetagningsdato: Afleveret kl. Ordrenr. Analyseprogram Station Tid Ledn.evne (ms/m) Temp.( C) ph Nummerlabel Tid Ledn.evne (ms/m) Temp.( C) ph Tid Ledn.evne (ms/m) Temp.( C) ph Tid Ledn.evne (ms/m) Temp.( C) ph Metode: Bemærkninger: Stikpr. (3) Udstyr: Flaske (70) Side 1 af 1

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Juli 2013 Konsulent Kristoffer Piil Chefkonsulent Leif Knudsen vfl.dk Forord Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra den drænvandsundersøgelse,

Læs mere

Indhold. 1. Indledning. Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, AU-DMU. Oprettet: 24-03-2011. 1.07 Gyldig fra: 01-05-2011 N01

Indhold. 1. Indledning. Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, AU-DMU. Oprettet: 24-03-2011. 1.07 Gyldig fra: 01-05-2011 N01 Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, AU-DMU Titel: Overvågning af terrestriske naturtyper Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Jesper Fredshavn, Knud Erik Nielsen, Rasmus Ejrnæs,

Læs mere

Teknisk anvisning for. Grundvandsovervågningen

Teknisk anvisning for. Grundvandsovervågningen Teknisk anvisning for Grundvandsovervågningen Version 4 af 17. august 2004 2 3 Indholdsfortegnelse FORORD... 5 INDLEDNING... 6 GRUNDVANDSOVERVÅGNING... 7 Vandmiljøplanens Grundvandsovervågning... 7 Tilsyn

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007

AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007 AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007 RØRCENTRET Afløbssystemer Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning

Læs mere

Afprøvning af automatisk jordprøveudtager med on-line bestemmelse af ph

Afprøvning af automatisk jordprøveudtager med on-line bestemmelse af ph Afprøvning af automatisk jordprøveudtager med on-line bestemmelse af ph 2 Afprøvning af automatisk jordprøveudtager med on-line bestemmelse af ph Leif Knudsen og Rita Hørfarter, Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE

FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE Forord Denne publikation er en samling af praktisk viden på området dræning af marker. Mange kompetencer indenfor praktisk viden om dræning af marker

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150)

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanual for SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000 Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanualen beskriver de styringsområder, som anvendes mest i det daglige arbejde. Henvisninger: I minimanualen

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

TEST AF LEVELTEC ONLINE OVERVÅGNING AF GYLLEBEHOLDERE

TEST AF LEVELTEC ONLINE OVERVÅGNING AF GYLLEBEHOLDERE TEST AF LEVELTEC ONLINE OVERVÅGNING AF GYLLEBEHOLDERE AF SØREN G. RASMUSSEN OG THORKILD Q. FRANDSEN, AGROTECH APRIL 2012 Test af LevelTec Online overvågning af gyllebeholdere Af Søren G. Rasmussen og Thorkild

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

BILAG 1. TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden. 26. marts 2015

BILAG 1. TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden. 26. marts 2015 BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indhold af opgaven... 3 1.1 Prøveindlevering og afhentning... 3 1.2 Rekvisition... 3 1.3 Webservices til bestilling

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb

Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Titel: Datateknisk anvisning for Regnbetingede udløb Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Punktkilder: BSKOV TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: DP01-2 1.1 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider:

Læs mere

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... Quality Management Voluntary participation in regular monitoring EN ISO13485:2003 + AC:2007 Quality Management Medical Device Directive 93/42/EEC

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

[BACHELORPROJEKT OM TRYKLUFTANLÆG]

[BACHELORPROJEKT OM TRYKLUFTANLÆG] 2013 Elopak Danmark Anders Warming [BACHELORPROJEKT OM TRYKLUFTANLÆG] Aarhus Maskinmesterskole Forfatter: Studienummer: Opgavetitel: Optimering af trykluftanlæg Projekttype: Bachelorprojekt Placering i

Læs mere