Arealbehov Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arealbehov Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet"

Transkript

1 Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 4. juli 2008

2

3 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen mellem Havbogårdsvej og Salbyvej. Det er udarbejdet i efteråret 2007/foråret 2008 af NIRAS som en del af Trafikstyrelsens København-Ringsted projekt. Fagnotatet udgør sammen med en række øvrige fagnotater det samlede, tekniske grundlag for projektet, og dette er samtidig udgangspunkt for indholdet i projektets høringsudgave af miljøredegørelsen. Fagnotatet er også tilgængeligt på Trafikstyrelsens hjemmeside. Jan Schneider-Tilli, projektleder.

4

5 5 Arealbehov Indhold Indhold Indledning 7 Ikke-teknisk resumé 9 Ekspropriation af erhvervs- og beboelsesejendomme 9 Midlertidige ekspropriationer 9 Øvrige forhold 9 Sammenfatning 9 Metode for undersøgelserne 11 Byggelinjer 13 Byggelinje fra motorvejene 13 Forlodsovertagelser 15 Permanente ekspropriationer i grundløsningen 17 Havbogårdsvej st til Egedesvej st Egedesvej st til Ølbyvej st Ølbyvej st til Salbyvej st Køge Bugt Motorvejen til Køge Station (Lille Syd Banen) 20 Permanente ekspropriationer i løsningsmuligheden 21 Midlertidige ekspropriationer i forbindelse med grundløsningen 23 Havbogårdsvej st til Egedesvej st Egedesvej st til Ølbyvej st Ølbyvej st til Salbyvej st Køge Bugt Motorvejen til Køge Station (Lille Syd Banen) 25 Servitutter 27 Øvrige forhold 29 0-alternativet 31 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne 33 Referencer 35 Bilag 37

6

7 7 Arealbehov Indledning Indledning I forbindelse med nybygning af en dobbeltsporet jernbane mellem København og Ringsted via Køge er det nødvendigt at ekspropriere arealer fra nogle ejendomme for at gøre plads til det nye anlæg. I dette notat er arealindgreb på delstrækningen fra Havbogårdsvej i Solrød til Salbyvej vest for Køge behandlet. Der er foretaget en besigtigelse af de arealer, der berøres af det nye jernbaneanlæg. Ejendomme, som det er nødvendigt at ekspropriere, har vægtet højest i besigtigelsen. For strækningen er der udarbejdet 7 arealplaner, som viser omfanget af ekspropriationerne. Alle arealplaner er udarbejdet i måleforholdet 1: Generelt er kommunernes tekniske grundkort benyttet som tegningsgrundlag. I områder, hvor kommunernes tekniske kort og Banedanmarks grundkort lapper over hinanden, suppleres kommunernes tekniske kort med skråningssignaturer fra Banedanmarks grundkort. Fagnotatet vil indgå som baggrundsmateriale for en miljøredegørelse for nybygning af en dobbeltsporet jernbane fra Ny Ellebjerg Station over Køge til Ringsted. Notatet forventes i offentlig høring i efteråret Følgende løsninger er behandlet i fagnotatet: Grundløsningen: Banen anlægges på denne strækning langs vestsiden af Køge Bugt Motorvejen og langs nordsiden af Vestmotorvejen. Umiddelbart syd for passagen af Jersie Mose etableres sporskifter til separate perronspor for ny Køge Nord Station. Perronerne anlægges som sideliggende perroner syd for Egedesvej. Perronsporene tilsluttes hovedsporene igen umiddelbart syd for perronerne. I forlængelse af perronsporene anlægges tilslutningsspor til den eksisterende Lille Syd Bane. Forbindelsessporene placeres så lavt, det er muligt, og det vestlige (sydgående) forbindelsesspor anlægges under hovedsporene og kobles sammen med det nordgående forbindelsesspor i en ny tunnel under motorvejen. Efter sammenkoblingen anlægges et enkelt nyt forbindelsesspor langs østsiden af den eksisterende Lille Syd Bane, og forbindelsessporet tilsluttes Lille Syd Banen umiddelbart nord for Lyngvej. Lige syd for Københavnsvej etableres et nyt spor øst for de eksisterende frem til Køge Station. Løsningsmulighed: Enkeltsporet udfletning ved Køge Nord. Umiddelbart syd for passagen af Jersie Mose etableres sporskifter til et midterliggende forbindelsesspor til Lille Syd Banen. Efter udfletning fra hovedsporene anlægges tilslutningssporet under det sydgående hovedspor mod vest, hvorefter sporet via en lang venstredrejende kurve tilsluttes Lille Syd Banen vest for den eksisterende passage af Køge Bugt Motorvejen. Perronspor og sideliggende perroner anlægges langs hovedsporene som i grundløsningen syd for Egedesvej.

8

9 9 Arealbehov Ikke-teknisk resumé Ikke-teknisk resumé Anlæg af en ny dobbeltsporet jernbane på delstrækningen mellem Havbogårdsvej og Salbyvej medfører, at flere landbrugsejendomme får problemer med adgang til den del af deres landbrugsareal, som bliver anlagt mellem den nye jernbane og motorvejen. Der, hvor arealet er relativt bredt, kan der sikres nye adgangsveje til de afskårede landbrugsarealer. Bl.a. kan det lade sig gøre på strækningen mellem Solrød Byvej og Egedesvej. Syd for Egedesvej er det mere kompliceret at etablere nye adgangsveje til restarealerne samtidig med, at restarealerne generelt er meget smalle (20-30 m i bredden) og dermed ikke særligt velegnede til opdyrkning. Disse restarealer skal derfor eksproprieres. Restarealerne vil i overvejende grad blive tilpasset omgivelserne og de trafikale anlæg. Om muligt anvendes restarealerne til tekniske anlæg eller erstatningsskov, hvor dette passer ind i landskabskarakteren. Den nye dobbeltsporede jernbane medfører også, at relativt store arealer skal inddrages fra Køge Kommune. Ekspropriation af erhvervs- og beboelsesejendomme Det nye baneanlæg medfører kun små indgreb i erhvervs- og beboelsesejendomme. Havbogårdsvej nr. 4 skal eksproprieres i sin helhed, og det bliver ligeledes nødvendigt at ekspropriere Havbogårdsvej nr. 10, 1. sal. Derudover skal der eksproprieres mindre arealer fra beboelsesejendommene Åsvej nr. 20 og Egedesvej nr. 32 samt fra erhvervsejendommen Tangmosevej nr. 87A. Der ydes erstatning til ejeren af de arealer, der permanent eksproprieres. Midlertidige ekspropriationer Der skal midlertidigt eksproprieres arealer til arbejdsveje og arbejdspladsarealer. Langs det nye baneanlæg etableres en arbejdsvej på typisk 10 m i bredden. Det forventes, at arbejdsvejene vil være i brug i hele anlægsperioden. I forbindelse med de nye broanlæg etableres der arbejdspladsarealer. Generelt anlægges arbejdsvejene og arbejdspladsarealerne på landbrugsarealer og på arealer ejet af Køge Kommune. Efter anlægsperioden retableres arealerne så vidt muligt til deres oprindelige formål og stand og leveres tilbage til ejeren. Der ydes også erstatning til ejeren for de arealer, der midlertidigt eksproprieres. Øvrige forhold Omlægning af vejene Ølsemaglevej og Pilegårdsvej til gang- og cykelstier medfører, at tre ejendomme får en ændret adgangsvej til de arealer, der bliver placeret mellem vej og bane. Til ejendommene hører arealer på begge sider af motorvejen, og Ølsemaglevej og Pilegårdsvej benyttes som adgangsvej. Der kan sikres nye adgangsveje via det eksisterende vejnet, men de nye adgangsveje bliver længere. Det bliver nødvendigt at inddrage mindre arealer, der er fredskovsnoteret. Sammenfatning I tabel 1 er arealindgrebene for grundløsningen stillet op. Tallene i tabel 1 dækker kun ejendomme, der er privat ejet, og inkluderer således ikke de forlodsovertagede ejendomme og de kommunale arealer, der berøres.

10 10 Arealbehov Ikke-teknisk resumé

11 11 Arealbehov Metode for undersøgelserne Metode for undersøgelserne Med baggrund i den endelige linjeføring med tilhørende tværsnitstegninger er der foretaget en besigtigelse af de ejendomme, der berøres af det nye baneanlæg. Forholdene i marken er sammenholdt med de tekniske kort, som er grundlaget for udarbejdelse af arealplaner. Alle nævneværdige ændringer, som er kommet til kendskab under besigtigelsen, er registreret og indlagt på grundkortet. Det skal sikres, at de nødvendige arealer er til rådighed enten permanent eller midlertidigt for nedenstående: arbejdspladsarealer ved broerne erstatningsanlæg i forbindelse med omlægning af veje og stier opførelse af nye teknikhytter opførelse af nye radiohytter opførelse af nye fordelingsstationer behov for midlertidig deponering af overskudsjord På baggrund af besigtigelsen og ovenstående arealbehov samt en gennemgang af ejendomsoplysninger er indgrebene i hver enkelt ejendom vurderet. Arealindgrebene er indtegnet på arealplaner, der er vedlagt som bilag. På arealplanerne er arealindgrebene indtegnet med forskellige farver og signaturer.

12

13 13 Arealbehov Byggelinjer Byggelinjer I nærværende afsnit beskrives de byggelinjer, der er udlagt fra Køge Bugt Motorvejen og Vestmotorvejen. Byggelinje fra motorvejene Vest for Køge Bugt Motorvejen og nord for Vestmotorvejen er der tinglyst byggelinjer på de ejendommene, der ligger tæt op ad motorvejene, så der er mulighed for en senere udvidelse af motorvejene. Fra Havbogårdsvej til st er byggelinjen på 30 m fra motorvejens centerlinje. Fra st til Salbyvej er byggelinjen udvidet til 50 m fra motorvejens centerlinje /ref. 1/. Placeringen af den nye jernbanestrækning tager højde for disse byggelinjer.

14

15 15 Arealbehov Forlodsovertagelser Forlodsovertagelser I 2003 blev de mulige områder, der kunne blive berørt af anlæg af en ny jernbane, udpeget med hjemmel i den daværende projekteringslov og efter en længere periode med planlægningsarbejde. Efter vedtagelse af lov nr. 244 af 21. marts 2007 blev dette område udvidet /ref. 2/. Der er afsat et beløb på finansloven til forlodsovertagelse af de ejendomme, som berøres særligt indgribende af projekteringen. En ejendom, der berøres indgribende af projekteringen, kan forlodsovertages, hvis ejeren af særlige personlige grunde ønsker at flytte, før det er besluttet at ekspropriere ejendommen, og hvis ejendommen i øvrigt ikke kan sælges på normale vilkår. Det er Trafikstyrelsen, der afgør, om ejeren af ejendommen opfylder betingelserne for at få foretaget forlodsovertagelse, og det er Banedanmark, der overtager ejendommen.

16

17 17 Arealbehov Permanente ekspropriationer i grundløsningen Permanente ekspropriationer i grundløsningen Beskrivelsen af de permanente ekspropriationer er delt op i følgende fire delafsnit: Havbogårdsvej st til Egedesvej st Egedesvej st til Ølbyvej st Ølbyvej st til Salbyvej st Køge Bugt Motorvejen til Køge Station (Lille Syd Banen) De permanente ekspropriationer beskrives i stigende stationering, dvs. i retningen fra Havbogårdsvej mod Salbyvej. Der henvises i øvrigt til arealplanerne TAE_A2_P_011 - TAE_A2_P_016 og TAE_A2_P_023. Havbogårdsvej st til Egedesvej st Fra st til Solrød Byvej skal der til den nye dobbeltsporede jernbane eksproprieres et areal på m i bredden. Vest for baneanlæggets skråningstop eksproprieres en seks meter bred arealstribe til en ny permanent adgangsvej til Ejrebækslund, som er beliggende mod nord. Arealerne, der eksproprieres, er opdyrkede landbrugsjorder. Et stykke af Havbogårdsvej mellem det nye dobbeltspor og motorvejen inddrages. Vejen kan nedlægges, og arealet omlægges til landbrugsjord efter udførelsesfasen /ref. 3, 4/. Det nye baneanlæg berører beboelsesejendommene på Havbogårdsvej nr Ejendommene er ikke alle i direkte konflikt med linjeføringen for det nye dobbeltspor, men ejendommenes beliggenhed mellem det nye dobbeltspor, motorvejen og Solrød Byvej er så uhensigtsmæssig, at man har vurderet, at alle fem ejendomme skal eksproprieres. Arealet skal benyttes dels til det nye baneanlæg, dels til arbejdsplads og arbejdsvej og dels til ny adgang til de landbrugsarealer, der bliver placeret mellem jernbanen og motorvejen. Det eksisterende skråningsanlæg langs Solrød Byvej skal udbygges og medfører ekspropriation af en 6 m bred arealstribe. Arealstriben eksproprieres dels fra Havbogård vest for Havbogårdsvej og fra et opdyrket landbrugsareal /ref. 3/. Syd for Solrød Byvej eksproprieres areal til ny adgang til landbrugsarealerne mellem det nye dobbeltspor og motorvejen. Fra Solrød Byvej og frem til Åsvej i st skal der til det nye dobbeltspor eksproprieres et m bredt areal. Arealerne, der eksproprieres, er landbrugsarealer. Det nye dobbeltspor medfører, at adgangen til landbrugsarealerne mellem motorvejen og baneanlægget bliver afskåret fra gården, som de drives fra. Der sikres adgangsvej til disse arealer ved ekspropriation af en 5 m bred arealstribe langs det nye dobbeltspors østlige skråningsanlæg fra Solrød Byvej til st Tilsvarende anlægges en 5 m bred adgangsvej fra Åsvej til st , der sikrer, at Nielstrupgård beliggende vest for baneanlægget får adgang til gårdens landbrugsareal på ca. 10 ha øst for baneanlægget /ref. 3, 4/. Vest for det nye dobbeltspor i st bliver adgangen til et ca m 2 stort landbrugsareal, der tilhører Kærsgård øst for det nye dobbeltspor, forhindret. Der sikres ny adgang til landbrugsarealet via Åsvej og en ny 5 m bred adgangsvej rundt om SEAS s transmissionsanlæg i st Adgangsvejen fortsætter til st , hvor en ny teknikhytte skal opføres. Landbrugsarealerne kan eventuelt indgå i en jordfordeling mellem Nielstrupgård og Kærsgård /ref. 3, 4/. Vest for SEAS s transmissionsanlæg eksproprieres areal til opførelse af en ny fordelingsstation.

18 18 Arealbehov Permanente ekspropriationer i grundløsningen I forbindelse med det nye broanlæg over Åsvej skal det eksisterende skråningsanlæg langs Åsvej udbygges, hvilket medfører ekspropriation af en arealstribe på 3 m nord for baneanlægget og 5 m syd for baneanlægget. Arealet, som SEAS s transmissionsanlæg er beliggende på, berøres ikke af ekspropriation inden for det opstillede trådhegn. Uden for trådhegnet bliver det nødvendigt at ekspropriere ca m 2 fra SEAS ejendom /ref. 4/. Fra Åsvej til Roskildevej skal der til det nye dobbeltspor eksproprieres et areal på m i bredden. Det eksisterende skråningsanlæg langs Roskildevej skal udvides, hvilket medfører ekspropriation af en arealstribe på 5 m på hver side af vejen. Arealerne, der eksproprieres, er landbrugsjord og græsarealer. Åmarken flyttes til en ny forbindelse til Roskildevej vest for det nye dobbeltspor. Flytningen medfører ekspropriation af et græsareal fra Åsvej 20 og opdyrket landbrugsjord på i alt m 2. Fra Åsvej 20 eksproprieres desuden et mindre græsareal mellem Åmarkens nye placering og det nye baneanlæg. Et mindre stykke af Åmarken afskæres øst for banen og kan omlægges til landbrugsjord. Tilsvarende kan en del af Åmarken vest for banen omlægges til landbrugsjord og tillægges de tilstødende landbrugsejendomme /ref. 3, 4/. Fra Åmarken og frem til st skal der til det nye dobbeltspor eksproprieres et ca. 30 m bredt areal. Arealerne, der eksproprieres, er landbrugsjord. Gennem Jersie Mose fra st anlægges det nye dobbeltspor på bropiller. Det bliver nødvendigt at ekspropriere et ca. 35 m bredt areal. Det nye baneanlæg medfører, at et stort areal mellem baneanlægget og motorvejen afskæres. Fra Roskildevej eksproprieres derfor et areal til en ny 5 m bred adgangsvej til arealet langs motorvejens vestlige side mellem motorvejen og den nye jernbane /ref. 4/. Fra st til Egedesvej anlægges det nye dobbeltspor igen med skråningsog grøfteanlæg. Fra Skensved Å i st til Egedesvej eksproprieres foruden arealet, det nye dobbeltspor anlægges på, restarealerne mellem det nye baneanlæg og motorvejen. Der ikke kan etableres adgangsvej til arealet. Arealet, der eksproprieres, er opdyrket landbrugsjord og græsareal og varierer fra m i bredden. Egedesvej st til Ølbyvej st Ombygning af Egedesvej medfører, at der til udvidelse af det eksisterende skråningsanlæg skal eksproprieres en arealstribe langs vejen. Arealet, der eksproprieres, er bredest nær motorvejen. Fra Egedesvej nr. 32 (Hvidlundsege), beliggende vest for det nye dobbeltspor, bliver det nødvendigt at ekspropriere et meget lille areal. Det bliver ikke nødvendigt at ændre ejendommens udkørsel til Egedesvej. I det sydvestlige hjørne af krydsningen mellem banen og Egedesvej eksproprieres et mindre areal til en ny fordelingsstation og til adgangsvej til stationen /ref. 3/. Fra Egedesvej til Ølsemaglevej eksproprieres et areal til reservation for etablering af det nye dobbeltspor med perronanlæg og restarealer mellem det nye baneanlæg og motorvejen. Arealet, der eksproprieres, er m i bredden og er pt. græsningsarealer og opdyrket landbrugsjord. En vandboring beliggende i st berøres og skal lukkes/flyttes. Øst for motorvejen skal der bygges perronanlæg på begge sider af S-banen (Køge Bugt Banen). Næsten hele perronanlægget bygges på Banedanmarks egne arealer. Det bliver dog nødvendigt at inddrage en smal arealstribe på begge sider af banen. Arealerne, der inddrages, er ejet af Køge Kommune. En eksisterende gang- og cykelsti øst for banen skal flyttes /ref. 3, 4/. I forbindelse med omlægning af Ølsemaglevej til gang- og cykelsti eksproprieres et opdyrket landbrugsareal i hjørnet mellem Ølsemaglevej, Ølsemaglevej nr. 46

19 19 Arealbehov Permanente ekspropriationer i grundløsningen (transformatorstation), motorvejen og Snogebækken. Gang- og cykelstien omlægges nord om Ølsemaglevej nr. 46, og det bliver nødvendigt at ekspropriere en 5-9 m bred arealstribe nord for Ølsemaglevej nr. 46. Nedlæggelse af Ølsemaglevej for biltrafik medfører, at en landbrugsejendom vest for motorvejen (Ølsemaglevej nr. 59) afskæres fra et mindre areal, der tilhører ejendommen øst for motorvejen på m 2. Den eksisterende adgangsvej fra hovedmatriklen til det afskårede landbrugsareal er via Ølsemaglevej over motorvejen ca. 600 m lang. Den korteste nye vejadgang, der kan etableres, er via en markvej på Ølsemaglevej 64 til Egedesvej og videre ad Fuglebæk Alle og Ølsemaglevej. Adgangsvejen er ca. 3,2 km lang og giver ejeren til Ølsemaglevej 59 ret til omvejserstatning /ref. 3, 4/. Fra Ølsemaglevej til Lille Syd Banen skal der eksproprieres et areal på op til 90 m i bredden til det nye dobbeltspor og opførelse af tunnelanlægget under Køge Bugt Motorvejen. Restarealer mellem det nye baneanlæg og motorvejen eksproprieres. Fra Køge Kommune inddrages et fredskovsnoteret areal og et skovområde, der benyttes som jagtområde. Fra motorvejen inddrages et mindre areal i st På arealet ligger et underjordisk teknisk anlæg, som berøres af den nye linjeføring /ref. 3, 4/. Fra Lille Syd Banen til st anlægges det nye dobbeltspor på et rekreativt område med nyplantede træer. Arealet ejes af Køge Kommune. Til det nye baneanlæg inddrages arealet ud til skellet mod motorvejen /ref. 3/. Fra st til st anlægges det nye dobbeltspor på arealer, der hører til Køge Bugt Motorvejen eller er ejet af Køge Kommune. Et areal ejet af Køge Kommune beliggende mellem Lyngvej, gang- og cykelstien og motorvejen inddrages i sin helhed /ref. 3/. Det nye dobbeltspor medfører, at adgangsvejen til et naturgasanlæg og en vandboring skal ændres, således at adgangsvejen etableres fra Ølbyvej. Fra Køge Handelsskole og Handelsgymnasium i st skal der eksproprieres et hjørneareal på 700 m 2. På arealet er et voldanlæg under opførelse til afskærmning mod motorvejen. Voldanlægget skal omlægges /ref. 3/. Fra gang- og cykelstien i st til Ølbyvej eksproprieres et areal på m i bredden til det nye dobbeltspor. Fra st til Ølbyvej eksproprieres et 5 m bredt areal på begge sider af baneanlægget til ny adgangsvej til henholdsvis et græsningsareal og et naturgasanlæg sydøst for banen og til en vandboring nordvest for banen. Ølbyvej st til Salbyvej st Fra Ølbyvej til Pilegårdsvej eksproprieres et areal på m i bredden til det nye dobbeltspor. Der etableres rampe fra Ølbyvej til de afskårede landbrugsarealer mellem det nye dobbeltspor og motorvejen. Pilegårdsvej lukkes for biltrafik under motorvejen og omdannes til gang- og cykelsti, der føres over det nye baneanlæg på en ny bro vest for den eksisterende Pilegårdsvej. Den nye gang- og cykelsti medfører ekspropriation af et areal på ca m 2 fra en landbrugsejendom. Omlægning af Pilegårdsvej til gang- og cykelsti over motorvejen medfører, at to landbrugsejendomme får afskåret deres vejadgang til tilhørende landbrugsarealer på den modsatte side af motorvejen. Det drejer sig om Ølbyvej nr. 129, hvor hovedmatriklen beliggende nord for motorvejen afskæres fra et tilhørende landbrugsareal på ca. 16 ha, der er beliggende syd for motorvejen. Ny adgangsvej til landbrugsarealet kan ske via Ølbyvej. Den anden ejendom er en landbrugsejendom uden beboelse. Der skal etableres en ny vejadgang til landbrugsarealet. Landbrugsejendommen ejes af ejeren af Overdrevsvejen nr. 51 A (Holgelundsgård) i Lellinge syd for motorvejen. Der skal ydes omvejserstatning i forbindelse med ændring af vejadgangen til de to landbrugsejendomme /ref. 3, 4/.

20 20 Arealbehov Permanente ekspropriationer i grundløsningen Fra Pilegårdsvej til st eksproprieres et areal på m i bredden til det nye dobbeltspor. I st går baneanlægget helt ud til skellet mod motorvejen og giver således ikke plads til etablering af en adgangsvej til landbrugsarealer mod vest. Fra st til Højelsevej eksproprieres et areal til det nye dobbeltspor samt de afskårede landbrugsarealer mellem baneanlægget og motorvejen. Det samlede areal udgør ca. 11,2 ha og er opdyrket landbrugsjord og et græsareal. Fra Højelsevej til Salbyvej eksproprieres arealet, det nye dobbeltspor anlægges på, samt de afskårede landbrugsarealer mellem baneanlægget og motorvejen. Arealet er m bredt og udgør ca. 4 ha. Arealerne, der eksproprieres, er landbrugsjord. Køge Bugt Motorvejen til Køge Station (Lille Syd Banen) Det nye spor langs Lille Syd Banen medfører, at nogle mindre, kommunale arealer skal inddrages fra underføringen under S-banen til Lyngvej. Arealindgrebene minimeres, da der langs strækningens østlige side etableres støttevæg. Fra Lyngvej til Skydebanegrøften fortsætter sporet i det eksisterende sportracé for Lille Syd Banen og medfører således ikke arealindgreb. Over Skydebanegrøften anlægges et sporskifte, og sporet knyttes til eksisterende sportracé i st Fra Skydebanegrøften til det eksisterende spor skal der eksproprieres areal fra de tilstødende ejendomme. Der skal eksproprieres en ca. 3 m bred arealstribe fra en erhvervsejendom beliggende på Tangmosevej 87A. Derudover skal der inddrages et mindre areal fra Køge Kommune, som benyttes af de danske brevdueforeninger til brevduer. På arealet skal nogle af fugleburene flyttes for at give plads til det nye spor /ref. 3, 5/.

21 21 Arealbehov Permanente ekspropriationer i løsningsmuligheden Permanente ekspropriationer i løsningsmuligheden Beskrivelsen afventer endelig afklaring af Løsningsmulighed Enkeltsporet udfletning ved Køge Nord.

22

23 23 Arealbehov Midlertidige ekspropriationer i forbindelse med grundløsningen Midlertidige ekspropriationer i forbindelse med grundløsningen Beskrivelsen af de midlertidige ekspropriationer er delt op i følgende fire delafsnit: Havbogårdsvej st til Egedesvej st Egedesvej st til Ølbyvej st Ølbyvej st til Salbyvej st Køge Bugt Motorvejen til Køge Station (Lille Syd Banen) De midlertidige ekspropriationer beskrives i stigende stationering, dvs. i retningen fra Havbogårdsvej mod Salbyvej. Der henvises i øvrigt til arealplanerne TAE_A2_P_011 - TAE_A2_P_016 og TAE_A2_P_023. Havbogårdsvej st til Egedesvej st Fra st til Havbogårdsvej eksproprieres midlertidigt et 10 m bredt areal til arbejdsvej øst for det nye baneanlæg. Solrød Byvej inddrages midlertidigt i forbindelse med udvidelse af vejen. Fra Solrød Byvej til Åsvej anlægges en 10 m bred arbejdsvej på begge sider af det nye baneanlæg. Arealerne, der midlertidigt skal eksproprieres, varierer fra 5-10 m i bredden afhængig af om nye adgangsveje kan benyttes som en del af arbejdsvejen. Langs Solrød Bæk eksproprieres midlertidigt et 3 m bredt arbejdspladsareal på begge sider af bækken. Arbejdsområdet strækker sig fra 70 m vest for baneanlægget frem til motorvejen. På hver side af Åsvej eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdspladsareal (i alt ca m 2 ). Arealerne, der midlertidigt eksproprieres, er landbrugsarealer. Arbejdskørsel under højspændingsledningerne reduceres ved ikke at etablere arbejdsvej rundt om SEAS transformerstation. I forbindelse med udvidelse af Åsvej inddrages en del af vejen midlertidigt. Fra Åsvej til Roskildevej eksproprieres midlertidigt et areal til en 10 m bred arbejdsvej på begge sider af det nye baneanlæg. I forbindelse med broanlægget over Roskildevej og udvidelse af skråningsanlæggene langs Roskildevej inddrages en del af Roskildevej midlertidigt. Mellem Åmarkens nye og dens nuværende placering eksproprieres midlertidigt et areal på ca m 2 til jorddepot. Fra Åmarken og frem til st eksproprieres midlertidigt et areal til en 10 m bred arbejdsvej på begge sider af det nye baneanlæg. Fra st til Skensved Å bliver det ikke nødvendigt at foretage midlertidige ekspropriationer, da anlægsarbejderne kan foretages inden for det areal, der i forvejen permanent eksproprieres. I forbindelse med etablering af broanlæg ved Gammelmosestreget og Skensved Å eksproprieres midlertidigt en arealstribe på 3 m på hver side af banen. Langs den vestlige vejside af den nye adgangsvej fra Roskildevej til restarealerne øst for den nye jernbane eksproprieres midlertidigt et 2 m bredt areal. Fra Skensved Å til Egedesvej eksproprieres midlertidigt et 10 m bredt areal til arbejdsvej langs det nye baneanlægs vestlige skråningsside.

24 24 Arealbehov Midlertidige ekspropriationer i forbindelse med grundløsningen I forbindelse med ombygning af Egedesvej øst for motorvejen eksproprieres midlertidigt et areal på m 2 til arbejdspladsareal. Tilsvarende eksproprieres vest for motorvejen et arbejdspladsareal på ca m 2. En del af Egedesvej og Køge Bugt Motorvejen inddrages midlertidigt. Egedesvej st til Ølbyvej st Fra Egedesvej til Ølsemaglevej og vest for det nye baneanlæg eksproprieres midlertidigt en 10 m bred arealstribe til arbejdsvej. I forbindelse med den nye tilkørsel til motorvejen inddrages en smal stribe fra motorvejen. Øst for motorvejen skal der i forbindelse med udvidelse af et broanlæg over en gang- og cykelsti og det nye perronanlæg langs S-banen (Køge Bugt Banen) inddrages et kommunalt areal på hver side af banen til arbejdspladsareal. En del af Banedanmarks eget areal benyttes ligeledes som arbejdspladsareal. Der skal midlertidigt eksproprieres en arealstribe på 5 m fra Egedesvej nr. 13. En del af Ølsemaglevej inddrages i forbindelse med nedlæggelse af vejen til gangog cykelsti. Fra Ølsemaglevej til Lille Syd Banen eksproprieres midlertidigt en 10 m bred arealstribe til arbejdsvej vest for det nye baneanlæg. Et mindre areal på ca m 2 ud for det tekniske anlæg i st skal midlertidigt inddrages fra motorvejen. En gang- og cykelsti vest for motorvejen skal flyttes og medfører midlertidig inddragelse af et m bredt kommunalt areal. Den eksisterende sti kan fra forlægningen til skæring med Lille Syd Banen benyttes som arbejdsvej i anlægsperioden og kan efterfølgende nedlægges og indgå i områdets rekreative karakter. I forbindelse med de to broanlæg over Lille Syd Banen for henholdsvis den nye linjeføring og den flyttede sti anvendes ca m 2 af Banedanmarks egne arealer til arbejdspladsareal. Arealerne, der skal anvendes, er skråningsanlæg og er fredskovsnoteret. På en 300 m lang delstrækning skal Lille Syd Banen sidejusteres 1-2 m mod nord. Fra Lille Syd Banen til gang- og cykelstien i st inddrages midlertidigt arealer fra Køge Kommune og fra Køge Bugt Motorvejen til ændrede sti- og vejanlæg, arbejdsveje og arbejdspladsarealer /ref. 3/. Fra Køge Handelsskole og Handelsgymnasium inddrages midlertidigt en 5 m bred arealstribe til arbejdsvej /ref. 3/. Umiddelbart vest for Køge Handelsskole og Handelsgymnasium eksproprieres midlertidigt et areal på m 2 til et jorddepot. Fra st til st eksproprieres midlertidigt en 10 m bred arealstribe til arbejdsvej på begge sider af banen. Fra st til Ølbyvej benyttes de nye adgangsveje på hver side af banen til arbejdsvej i anlægsperioden. Der skal dog midlertidigt eksproprieres en 5 m bred arealstribe for at gøre arbejdsvejen bred nok. Ølbyvej st til Salbyvej st Ved Ølbyvej eksproprieres midlertidigt et areal på ca m 2 mellem det nye baneanlæg og motorvejen til arbejdspladsareal. Fra Ølbyvej til Pilegårdsvej eksproprieres midlertidigt på begge sider af det nye baneanlæg en 10 m bred arealstribe til arbejdsvej. I forbindelse med omlægning af Pilegårdsvej og opførelse af broanlægget over jernbanen eksproprieres midlertidigt et areal på m 2 til arbejdspladsareal i det nordvestlige hjørne mellem det nye baneanlæg og Pilegårdsvej.

25 25 Arealbehov Midlertidige ekspropriationer i forbindelse med grundløsningen Fra Pilegårdsvej til Højelsevej eksproprieres midlertidigt nord for det nye baneanlæg en 10 m bred arealstribe til arbejdsvej. Syd for baneanlægget eksproprieres midlertidigt frem til st et areal til brug for en 10 m bred arbejdsvej. Der etableres ikke arbejdsvej fra st til I forbindelse med etablering af broanlægget ved Højelsevej etableres et arbejdspladsareal umiddelbart øst for Højelsevej. I anlægsperioden omlægges Højelsevej uden om arbejdspladsarealet. Skråningsanlægget langs Højelsevej ombygges og eksproprieres midlertidigt. Til etablering af underføringen eksproprieres midlertidigt et samlet areal på m 2. Fra Højelsevej til Salbyvej eksproprieres en 10 meter bred arealstribe midlertidigt nord for det nye baneanlæg til arbejdsvej. Ved Tranemose Bæk i st inddrages midlertidigt et mindre areal fra motorvejen. Ved Salbyvej føres det nye baneanlæg over Salbyvej. I anlægsfasen omlægges Salbyvej midlertidigt til en placering øst for dens eksisterende tracé. Der eksproprieres et midlertidigt areal på ca m 2. Skråningsanlægget langs Salbyvej eksproprieres midlertidigt. Køge Bugt Motorvejen til Køge Station (Lille Syd Banen) Mellem motorvejen og S-banen (Køge Bugt Banen) etableres midlertidigt et arbejdspladsareal på ca m 2 på Banedanmarks egne arealer. På det kommunale areal, der ligger syd for Lille Syd Banen, inddrages midlertidigt et areal på ca m 2 til arbejdspladsareal. Der sikres adgang til arbejdspladsarealet fra Lyngvej ved inddragelse af en del af stien, der ligger langs S-banens vestlige side. En del af stien kan fortsat benyttes af cyklende og gående i anlægsperioden. Øst for S-banen og ned til Lyngvej etableres generelt arbejdsvej og arbejdspladsareal langs Lille Syd Banens østlige side. Arbejdsvejen og arbejdspladsarealer anlægges dels på Banedanmarks egne arealer og dels på Køge Kommunes arealer. Fra Køge Kommune inddrages midlertidigt et areal på ca m 2. En gang- og cykelsti, som ligger parallelt med Lille Syd Banens østlige skåningsanlæg, skal midlertidigt omlægges i anlægsperioden. /ref. 3/. Øst for sporskiftet over Skydebanegrøften i st til sporstopperen i st anlægges en 5 m bred arbejdsvej. Arbejdsvejen anlægges på et asfalteret areal tilhørende Tangmosevej nr. 87A, som benyttes til erhverv samt på et kommunalt ejet areal. På det kommunalt ejede areal er der opstillet fuglebure til brevduer. Nogle af fugleburene skal flyttes i anlægsperioden for at give plads til arbejdsvejen. Adgang til området sikres via Tangmosevej /ref. 3/.

26

27 27 Arealbehov Servitutter Servitutter Naboejendomme til alle elektrificerede jernbanestrækninger får pålagt en servitut vedrørende eldrift. Servitutten medfører nogle begrænsninger i ejerens ret til at råde over sin ejendom i forbindelse med beplantning ud mod banen, bebyggelse og lignende. Disse begrænsninger er nødvendige af sikkerhedsmæssige grunde. Eldriftservitutten pålægges kun den del af ejendommen, der ligger op til skellet mod jernbanen. Generelt har eldriftservitutten følgende ordlyd: Installationer, indretninger, bevoksning mv. må ikke forefindes på ejendommen, inden for de nedenfor angivne vandrette afstande fra nærmeste spormidte. Inden for 19 m: Tråde, hørende til elektriske hegn i større højde end 2 m over terræn og trådformede antenner eller grene, der er nærmere spændingsførende dele af køreledningsanlægget end 3 m, eller som frembyder særlig risiko for ved væltning eller nedfald at beskadige dele af anlægget. Inden for 14 m: Flagstænger og brønde til vandforsyning. Inden for 10 m: Tilskuerpladser, oplagspladser, bygninger, maskiner/arbejdskøretøjer højere end 2 m, stakke, stilladser, stiger og høje genstande samt genstande og indretninger der på tilsvarende måde kan frembyde gene for baneanlægget. Afstandskravene i eldriftservitutten kan dog reduceres på strækninger med store skråningsanlæg. Eldriftservitutten skal pålægges alle naboejendomme til det nye jernbaneanlæg. Ved de nye perronanlæg langs S-banen skal de ældre tinglyste eldriftservitutter ændres for naboejendommene således, at de tager hensyn til køreledningsanlæggets nye placering. Servitutterne pålægges ved ekspropriation og er et indgreb, der berettiger til erstatning, fordi det indskrænker ejerens rådighed over sin ejendom. Ejeren af ejendommen får udbetalt et beløb i erstatning af bygherren, der også som bygherre for anlægget afholder alle omkostninger ved tinglysning. Der udbetales ligeledes erstatning, hvor servitutterne medfører beskæring af træer, flytning af udhuse, plankeværk og flagstænger.

28

29 29 Arealbehov Øvrige forhold Øvrige forhold Det bliver nødvendigt at inddrage arealer, der er fredskovsnoteret. Ved inddragelse af fredskovsnoterede arealer, som er større end m 2, gælder, at anlægsmyndigheden er forpligtet til at rejse ny fredskov på et andet areal, som er ca. 1-2 gange større end det inddragede areal. Restarealer mellem jernbane og motorvej vil i overvejende grad blive tilpasset omgivelserne og de trafikale anlæg på en bevidst måde. Om muligt anvendes restarealerne til tekniske anlæg eller erstatningsskov, hvor dette passer ind i landskabskarakteren. Det betyder, at der i alle tilfælde tages højde for en anvendelse af disse midterarealer, således at disse også fremstår med en landskabelig kvalitet og ikke blot som restarealer.

30

31 31 Arealbehov 0-alternativet 0-alternativet Såfremt der ikke gennemføres en udvidelse af banekapaciteten på strækningen København-Ringsted ved Nybygningsløsningen, vil 0-alternativet være den eksisterende bane over Roskilde med et gennemført KØR-projekt.

32

33 33 Arealbehov Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne VVM-redegørelsen skal ifølge direktivets bestemmelser /ref. 10/ indeholde en oversigt over evt. punkter, hvor datagrundlaget er usikkert, eller der mangler viden til at foretage en fuldstændig vurdering af miljøkonsekvenserne. I den forbindelse kan der peges på følgende aspekter. Det er ikke undersøgt, om nogle af de berørte landbrugsejendomme kommer i harmoniproblemer i forbindelse med de vurderede arealindgreb. Der er ikke taget stilling til ekspropriationsindgreb, der måtte blive nødvendige som følge af støjafskærmning. Der er ikke taget stilling til ekspropriationsindgreb, der måtte blive nødvendige som følge af den nye station ved Køge Nord. Der er ikke taget stilling til ekspropriationsindgreb, der måtte blive nødvendige som følge af flytning af en gang- og cykelsti i st

34

35 35 Arealbehov Referencer Referencer /Ref. 1/ Ved besøg på tinglysningskontoret i Roskilde er tingbogsattester samt akter for 19 matrikler jævnt fordelt på strækningen fra Havobogårdsvej til Salbyvej undersøgt. /Ref. 2/ Lov nr. 244 af 21. marts 2007, Lov om projektering af jernbaneanlæg København Ringsted, Transport- og Energiministeriet. /Ref. 3/ Den Offentlige Informationsserver (OIS), Erhvervs- og Byggestyrelsen, ( /Ref. 4/ WEB-matriklen, Kort- og Matrikelstyrelsen ( /Ref. 5/ De danske Brevdueforeninger, ( /Ref. 6/ Planforhold og lovgrundlag, landskab, rekreative interesser, Nybygningsløsningen,, København-Ringsted projektet, 5. maj /Ref. 7/ Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet.

36

37 37 Arealbehov Bilag Bilag Følgende arealplaner hører til fagnotatet: TAE_A2_P_011 TAE_A2_P_012 TAE_A2_P_013 TAE_A2_P_014 TAE_A2_P_015 TAE_A2_P_016 TAE_A2_P_023

38 Udgiver: Trafikstyrelsen Rådgiver: NIRAS A/S

39 Trafikstyrelsen Adelgade 13 DK-1304 København K. København-Ringsted projektet

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 28. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg i Roskilde.

Læs mere

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Støj og vibrationer i anlægsfasen Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 3. september 2008 3 Støj og vibrationer i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj og vibrationer i anlægsfasen

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej

Arealbehov Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Arealbehov Nybygningsløsningen 29. august 2008 København-Ringsted projektet 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen mellem Ny Ellebjerg Station og Avedøre.

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Visuelle forhold Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for Nybygningsløsningen mellem Havbogårdsvej

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. Kværkeby-Ringsted Station Miljøredegørelse 10 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. Kværkeby-Ringsted Station Miljøredegørelse 10 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark og dermed en central del

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Vestvolden og Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Vestvolden og Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 8. maj 2008 3 Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen på strækningerne Ny Ellebjerg Station-. Det er udarbejdet i efteråret

Læs mere

Kulturhistoriske interesser Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet. 3. september 2008

Kulturhistoriske interesser Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet. 3. september 2008 100 Kulturhistoriske interesser Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 3. september 2008 3 Kulturhistoriske interesser Forord Forord Dette fagnotat omhandler kulturhistoriske interesser for

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat, februar Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Arealbehov. - Fagnotat, februar Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Arealbehov - Fagnotat, februar 2012 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udgivet: Reversionsdato: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Februar 2012 28. september 2011 Rikke Ramsgaard Hald, Atkins

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Grundvand og drikkevand Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Grundvand og drikkevand Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Grundvand og drikkevand Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Grundvand og drikkevand Forord Forord Dette fagnotat omhandler grundvand og drikkevand for Nybygningsløsningen mellem

Læs mere

Udførelsesplanlægning Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Udførelsesplanlægning Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Udførelsesplanlægning Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 26. august 2009 3 Udførelsesplanlægning Indhold Forord Dette notat omhandler udførelsesplanlægning for Nybygningsløsningen. Det er

Læs mere

Kulturhistoriske interesser Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Kulturhistoriske interesser Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Kulturhistoriske interesser 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 9. juni 2008 3 Kulturhistoriske interesser Forord Forord Dette fagnotat omhandler kulturhistoriske interesser for 5. sporsløsningen

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde Affald og materialeforbrug, Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde København-Ringsted projektet 17. juni 2008 3 Affald og materialeforbrug, Forord Forord

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde Affald og materialeforbrug, Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde Kværkeby-Ringsted Station Vendesporsanlæg i Roskilde 17. juni 2008 København-Ringsted projektet 3 Affald og materialeforbrug, Indhold Indhold

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 19.08.2015-1006638561 TINGLYSNINGSDATO: 19.08.2015 09:04:44 EJENDOM: Adresse: Adresse: Dyrehavevej 5A 0018h 0018g 0018d Slotsalleen 10C 0018m Adresse:

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune Banedanmark : Den nye bane København Ringsted Notat: Vedr. skærende veje og stier i Version: 1 Udarbejdet af: Banedanmark Dato: 9.januar 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Omlægning af veje og stier...

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet September 2008 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 2 Disposition for Anlægsbeskrivelse Forord Forord Dette fagnotat omhandler Arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen

Læs mere

Arealforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H

Arealforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H Arealforhold Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 19.08.2016 Jeppe Dahl-Nielsen

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

Arealforhold. - Fagnotat, februar 2013. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Arealforhold. - Fagnotat, februar 2013. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Arealforhold - Fagnotat, februar 2013 Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2013 Birgitte Sandgaard Christensen,

Læs mere

Vibrationer Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted Nybygningsløsningen. 30. september København-Ringsted projektet

Vibrationer Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted Nybygningsløsningen. 30. september København-Ringsted projektet Vibrationer Ny Ellebjerg Station via Køge til Nybygningsløsningen 30. september 2008 København- projektet 3 Vibrationer Forord Forord Dette fagnotat omhandler vibrationer for Nybygningsløsningen på strækningen

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Svenstrup 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 København-Ringsted projektet September 2009 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Jernbanen mellem København og

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 2 Banedanmark Den nye bane København- Ringsted Arealfortegnelse nr. 31 Maj 2014 Løbenumre 081, 083-087, 090-091, 100-101,

Læs mere

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT BANEBRANCHENS KONFERENCE 2011 OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT LED I FEMERN FORBINDELSEN JERNBANELANDANLÆG NORD, RINGSTED - OREHOVED DIREKTØR TONNI CHRISTIANSEN RAMBØLL BANE AFDELINGSLEDER HELLE MATHIASSEN

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Det 1. embedsmandsmøde blev afholdt den 11. februar 2011 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Allerød og Egedal kommuner.

Det 1. embedsmandsmøde blev afholdt den 11. februar 2011 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Allerød og Egedal kommuner. Bilag 1 NOTAT DEPARTEMENTET Dato 18. marts 2011 J. nr. 2010-3147 Møderække med kommunerne om transportkorridorer Folketinget har med forespørgselsdebatten d. 4. juni 2010 bedt miljøministeren om at nedsætte

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

Køge Bugt Korridoren. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt

Køge Bugt Korridoren. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Dato 14. april 2015 Sagsbehandler Peter Garborg Mail PG3@vd.dk Telefon 2070 7621 Dokument 15/06127-2 Side 1/19 Køge Bugt Korridoren Fremkommelighed

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Vordingborg 22.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25.juni 2012 M10-5123-007-0 Søren Ungstrup svu@ramboll.dk 5161 6255 M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL ST. 126.30

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Salbyvej, Ejby-Ringsted Station Miljøredegørelse hæfte 5

Salbyvej, Ejby-Ringsted Station Miljøredegørelse hæfte 5 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 Salbyvej, Ejby-Ringsted Station September 2009 København-Ringsted projektet Salbyvej, Ejby-Ringsted Station Forord Forord Jernbanen mellem

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Ringsted - Orehoved Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-82-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100

Læs mere

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Næstved 23.02.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 L 152 endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 L 152 endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Transportudvalget 2013-14 L 152 endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Notat: Sammenligning af alternativer i relation til L152 20.05.14 Vurdering af anlægspriser kan ikke bygge alene på overordnede

Læs mere

Erstatningsareal i forbindelse med Røde Port projekt. Kravspecificering, screening og anlægsinvestering for erstatningsareal

Erstatningsareal i forbindelse med Røde Port projekt. Kravspecificering, screening og anlægsinvestering for erstatningsareal Erstatningsareal i forbindelse med Røde Port projekt Kravspecificering, screening og anlægsinvestering for erstatningsareal Foreløbig udgave August 2012 Erstatningsareal i forbindelse med Røde Port projekt

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003 Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge TØF konference d. 2.oktober 2003 Først lidt om Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen er: statens jernbanemyndighed indenfor regulering, planlægning, sikkerhed og trafikal

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST ) Ændring af København-Ringsted Banens linjeføring i Køgekurven

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST ) Ændring af København-Ringsted Banens linjeføring i Køgekurven Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00257) Ændring af København-Ringsted Banens linjeføring i Køgekurven Projekt beskrivelse

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde på Solbjerg Skole Torsdag den 25. juni 2015 Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde i Grumstrup forsamlingshus Onsdag den 24. juni 2015 Dagens program Kl. 19.00

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Skørping 17.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Skørping den 17.09.2013

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø. Version: 1.0

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø.  Version: 1.0 Tender Package 3 - Scope of Work Scope of Work Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/københavn-ringsted Version: 1.0 Scope of Work Indhold Side 1 Indledning 4 2

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Trafikale gener, Nybygningsløsningen Havbogårdsvej-Salbyvej. København-Ringsted projektet

Trafikale gener, Nybygningsløsningen Havbogårdsvej-Salbyvej. København-Ringsted projektet Trafikale gener, Havbogårdsvej-Salbyvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 Trafikale gener, Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener for mellem Havbogårdsvej og Salbyvej. Det er

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase Debatoplæg til idéfase Marts 2010 2 Indhold Indhold Forord 3 4 Nedlæggelse af overkørsler 5 Skørping 6 Ellidshøj 7 Svenstrup 8 Miljømæssige konsekvenser 9 Miljøundersøgelse 9 Vejtrafik 9 Støj 9 Det videre

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer.

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Regulativ for erstatninger ved etablering af vandforsynings- og spildevandsanlæg. 2008. Regulativ for erstatning for anlæg

Læs mere

Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge. VVM-redegørelse Arealanvendelsesanalyse

Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge. VVM-redegørelse Arealanvendelsesanalyse Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge VVM-redegørelse Arealanvendelsesanalyse Rapport 357 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Snogebækken vest for Ølsemagle

Snogebækken vest for Ølsemagle Snogebækken vest for Ølsemagle Projekt for åbning af rørlagt strækning mellem station 1736 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Anlæg, rejser ca. 1 ha erstatningsskov

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Aalborg Kommune & Rebild Kommune Borgermøde i Gigantium, 31. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

AFTALE OM DEN TEKNISKE LØSNING

AFTALE OM DEN TEKNISKE LØSNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2014 Stinne Larsen slar@vd.dk 7244 3737 AFTALE OM DEN TEKNISKE LØSNING MELLEM VEJDIREKTORATET OG KØGE ENERGIFORSYNING E1052 KØGE BUGT MOTORVEJEN UDBYGNING

Læs mere