ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug"

Transkript

1 ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

2 Indhold Kontrolknapper Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5 Brug af netstik...6 Brug af solcelle...7 Brug af DAB-radio...8 Valg af DAB-station...9 DAB-menu...10 Søgning efter nye DAB-stationer Sekundære DAB-tjenester Manuel DAB-søgning...12 DAB signalkvalitet...12 DRC (Dynamic range control) for DAB...13 Brug af FM-radio - søgning...14 Manuel FM-søgning...15 FM-menu...16 Favoritstation...17 Genkald favoritstation...17 DAB og FM-forudstillinger...18 FM stereo/mono (kun hovedtelefoner)...19 FM-modtagelse...20 Softwareversion...21 Nulstilling...22 Hovedtelefonstik...23 Aux-indgang...23 Lidt om batterier Bagbelysning...26 Generelt Tekniske specifi kationer...28 Elektriske specifi kationer...28 Noter...29 Garantibestemmelser

3 Kontrolknapper (Front) Søgning 2. Preset 3. Favorit-knap 4 Tænd/Sluk Teleskopantenne 6. Solcelle 7. Batteristatus 8. LCD-display 9. Auto tune (automatisk stationssøgning) 10. DAB/FM-omskifter 11. Info-knap 12. Højtaler 2

4 Kontrolknapper 13. Lydstyrke 14. Hovedtelefonstik 15. USB-stik 16. Aux-indgang 17. DC-stik 18. Batterirum

5 Isættelse af genopladelige batterier - medfølger (se også side 24) 1. Fjern låget til batterirummet på radioens bagpanel ved at trykke ind og nedad i retning af de anviste pile. 2. Indstil kontakten i batterirummet til NiMH/NiCd. 3. Isæt tre genopladelige LR6-batterier (AA). Sørg for, at batteriernes poler vender korrekt som vist på bagpanelet. Radioen er beregnet til nikkel-metalhydrid (NiMH) eller nikkel-cadmium (NiCd) genopladelige batterier. 4. Slut den ene ende af netstikket til radioen og den anden til en stikkontakt. 5. Lysindikatoren for batteristatus blinker grønt, hvilket indikerer, at batteriet oplader. Batterierne er fuldt opladt efter 7 timer. Lysindikatoren lyser grønt, når batterierne er fuldt opladt. 1 Vigtigt: Ved brug af genopladelige batterier skal kontakten i batterirummet indstilles til NiMH/NiCd. Batterierne oplades kun, når radioen er slukket og tilsluttet netstikket. Når lysindikatoren lyser rødt, skal batterierne oplades. Radioen slukkes derefter automatisk og kan sandsynligvis ikke tændes, før batterierne er genopladt eller radioen er tilsluttet netstikket. Fjern batterierne, hvis radioen ikke anvendes i længere tid. VIGTIGT: Batterierne må ikke udsættes for stærk varme såsom direkte solskin, åben ild eller lignende. Udtjente batterier bør bortskaffes forsvarligt og så vidt muligt afl everes på en genbrugsstation. Batterier må under ingen omstændigheder kastes i ilden. 2 4

6 Brug af alkaline-batterier (se også side 24) 1. Fjern låget til batterirummet på radioens bagpanel ved at trykke ind og nedad i retning af de anviste pile. 2. Indstil kontakten i batterirummet til Alkaline. 3. Isæt tre LR6 alkaline-batterier (AA). Sørg for, at batteriernes poler vender korrekt som vist på bagpanelet. Sæt låget på plads igen. 1 Vigtigt: Ved brug af alkaline-batterier skal kontakten i batterirummet indstilles til Alkaline. Undladelse heraf kan medføre alvorlig skade på batterier eller apparat. Når lysindikatoren lyser rødt, skal batteriet oplades. Radioen slukkes derefter automatisk og kan sandsynligvis ikke tændes, før batterierne er genopladt eller radioen er tilsluttet netstikket. Fjern batterierne, hvis radioen ikke anvendes i længere tid. Det anbefales så vidt muligt af besparelsesmæssige grunde at bruge solardab 2 med netstikket og udelukkende batterier til lejlighedsvis brug eller som nødløsning. Hvis radioen anvendes i længere tid med batterier, anbefales det at bruge genopladelige batterier. 2 5

7 Brug af netstik 1. Slut netstikket til DC-stikket i radioens højre side. 2. Sæt netstikket i en almindelig stikkontakt. Når netstikket er sluttet til radioen og forbundet til strømnettet, bliver batteridriften automatisk afbrudt. Når netstikket er sluttet til radioen, men ikke forbundet til strømnettet, kører radioen på batterier, hvis disse er isat. Netstikket bør tages ud af både radio og stikkontakt, når apparatet ikke er i brug. VIGTIGT: Netstikket er beregnet til at forbinde radioen til strømnettet. Den stikkontakt, der bruges til radioen, skal være tilgængelig. For at afbryde forbindelsen mellem radio og strømnet fuldstændigt, skal netstikket tages helt ud af stikkontakten. 6

8 Brug af solcelle Vigtigt - radioen behøver ikke at være tændt for at bruge solcellen. 1. For at genoplade solardab radioens batterier via solenergi skal apparatet placeres således, at hele solcellepanelet udsættes for direkte sollys. Jo mere sollys, desto mere strøm produceres der til radioen. 2. Solcelleindikatoren bruges som hjælp til at anbringe radioen således, at der opnås en optimal effekt fra solcellepanelet. 3. Indikatorens lysniveau angiver styrken af den solenergi, solcellepanelet modtager. BEMÆRK: Solcellepanelet fungerer optimalt, når sollyset er vinkelret og ikke bremses af skyer, bladhang, gardiner og lignende. I visse situationer og ved et utilstrækkeligt lysniveau vil solcellepanelet muligvis være mindre effektivt og kan ikke bruges som primær strømkilde til almindelig drift. Solcellepanelet er en supplerende energikilde, der ved gunstige lysforhold kan forsyne radioen med op til 100 % af dens strømforbrug. Solcellepanelet kan kun forsyne radioen med strøm eller oplade batterierne i naturligt sollys. Det kan ikke levere strøm i kunstig belysning. Forsøg IKKE at oplade batterierne ved at anbringe solcellepanelet under en UV-lampe. Dette vil medføre uoprettelig skade på radioen og kan ødelægge kabinettet. 4. Juster radioens placering, så der opnås et maksimalt lysniveau på indikatoren. 7

9 Brug af DAB-radio 1. Træk forsigtigt antennen helt ud. 2. Tryk på On for at tænde for radioen. Displayet viser Velkommen til DAB. 3. Hvis du tænder radioen for første gang, starter en hurtig søgning efter tilgængelige DAB-stationer. Hvis radioen har været brugt før, vil du høre den station, du lyttede til sidst Et søjlediagram nederst i displayet viser status for søgningen. 5. Når søgningen er færdig, stiller radioen ind på den først fundne station i numerisk-alfabetisk rækkefølge ( A...Z). 6. Hvis stationslisten er tom efter søgningen, viser displayet beskeden Ingen stationer tilgængelige. 7. Hvis der ikke modtages noget signal, skift radioens placering til et sted, hvor modtagelsen er bedre. Sluk og tænd for radioen igen, eller tryk på Auto Tune-knappen for at gentage søgningen. 8

10 Valg af DAB-station 1. Navnet på den aktuelle station vises i displayets øverste del. 2. Drej Tuning-knappen for at se listen over de tilgængelige stationer nederst i displayet. Slip Tuning-knappen, når du har fundet den ønskede station. 3. Tryk på Tuning-knappen én gang for at vælge stationen. Displayet viser muligvis Søger..., mens radioen stiller ind på den nye station. 4. Vælg den ønskede Lydstyrke. 2,3 Bemærk: Hvis displayet viser Ingen stationer tilgængelige efter endt søgning, skift radioens placering til et sted, hvor modtagelsen er bedre. Forudindstilling af radiostationer beskrives på side

11 DAB-menu Radioens display viser fl ere former for information: 1. Tryk på Info-knappen for at se menuen. a. Radiotekst En rulletekst med f. eks. navnet på kunstner eller nummer, telefonnummer osv. b. Programtype Typen af den valgte station såsom pop, klassisk, nyheder osv. 1 a b c. Multiplex Navnet på det DAB-ensemble, som transmitterer den station, du vil lytte til. c d. Tid og dato Opdateret tidspunkt og dato. e. Frekvens Frekvensen på det DAB-ensemble, der transmitterer den station, du vil lytte til. f. Bithastighed & lydstatus Digital bithastighed & lydstatus for den aktuelle station. d e g. Signalstyrke Signalstyrken for modtagelse af den aktuelle station. f g 10

12 Søgning efter nye DAB-stationer Med tiden bliver nye radiostationer tilgængelige. Sådan gør du for at fi nde nye stationer: 1. Tryk på knappen Auto Tune én gang. Displayet viser beskeden Søger..., og radioen vil søge efter tilgængelige digitale radiostationer. Efterhånden som nye stationer bliver fundet, vil tælleren i displayets højre side registrere dem, og de vil blive føjet til den lagrede stationsliste. 1 Sekundære DAB-tjenester 1. Visse radiostationer tilbyder en eller fl ere sekundære tjenester. Hvis en radiostation tilbyder en sekundær tjeneste, vises symbolet >> på displayet ud for navnet på stationslisten. Sekundære tjenester angives lige efter de primære tjenester, når du drejer Tuning i urets retning. 2. Tryk på Tuning én gang for at vælge stationen. 1,2 3. Når den sekundære tjeneste ophører, skifter radioen automatisk over til den primære radiostation (eller primære tjeneste), hvis denne er tilgængelig. 11

13 Manuel DAB-søgning Med manuel søgning kan du søge direkte efter tilgængelige digitale radiostationer. 1. Tryk på Info-knappen, og hold den nede, indtil displayet viser Manuel tune. Tryk på Tuning-knappen én gang for at vælge denne funktion. 2. Drej Tuning-knappen for at fi nde den ønskede DAB station. 3. Tryk på Tuning-knappen én gang for at vælge stationen. Et diagram angiver signalstyrken, og den nederste del af displayet viser navnet på DAB-ensemblet (gruppe af radiostationer). De fundne stationer vil blive føjet til den lagrede stationsliste. 4. Tryk på Tuning-knappen én gang for at vende tilbage til en normal søgning DAB signalstyrke 1. Tryk på Info-knappen gentagne gange, indtil signalstyrken vises i displayets nederste del. 2. Placer radioen, og juster antennen således, at der vises fl est mulige sorte rektangler nederst i displayet. Optimal modtagelse opnås som regel, når antennen er trukket helt ud og placeret i lodret position Et tomt rektangel angiver den lavest mulige signalstyrke for korrektmodtagelse. 12

14 DRC (Dynamic range control) for DAB DRC (Dynamic range control) gør det lettere at høre radio ved lav lydstyrke i støjende omgivelser. 1. Tryk på On for at tænde for radioen Tryk på Info-knappen, og hold den nede, indtil displayet viser Manuel tune. 3. Drej Tuning-knappen, indtil displayet viser DRC Tryk på Tuning-knappen én gang for at vælge funktionen. 5. Drej Tuning-knappen for at vælge en passende DRC-indstilling (standardindstillingen er 0). DRC 0 - DRC er slået fra, enhver transmission med DRC ignoreres. DRC 1/2 - DRC er indstillet til halvt niveau af transmitteret signal. DRC 1 DRC er indstillet til fuldt niveau af transmitteret signal. 6. Tryk på Tuning-knappen én gang for at bekræfte indstillingen. Displayet vender tilbage til almindelig kanalsøgning. 3-6 Bemærk: DRC-funktionen fungerer ikke ved alle DAB-transmissioner. Hvis transmissionen ikke fungerer med DRC, har DRC-indstillingerne på radioen ingen virkning. 13

15 Brug af FM-radio - søgning 1. Træk forsigtigt antennen helt ud. 2. Tryk på On for at tænde for radioen Tryk på knappen DAB/FM for at vælge FM-radio. 4. Tryk og slip knappen Auto tune. Radioen søger øverst på frekvensbåndet (fra den laveste til den højeste frekvens) og stiller automatisk ind på en station med et stærkt signal Displayet viser den fundne frekvens kort efter. Er signalet stærkt nok og RDS-data tilgængelige, viser displayet stationens navn. 6. Hvis du vil søge efter andre stationer, skal du trykke og slippe Auto tune som beskrevet i det foregående Hvis du vil søge ned ad frekvensbåndet (fra høj til lav frekvens), skal du trykke på knappen Auto tune og holde den nede i 2 sekunder. 8. Radioen søger først nedad og derefter op ad frekvensbåndet. 9. Vælg den ønskede Lydstyrke. 9 Forudindstilling af radiostationer beskrives på side

16 Manuel FM-søgning 1. Tryk på On for at tænde for radioen. 2. Tryk på knappen DAB/FM for at vælge FM-radio. Træk forsigtigt antennen helt ud for at modtage FM Drej Tuning-knappen for at stille ind på en station. For hvert klik ændres frekvensen nedad eller opad med 50 khz. 4. Radioen søger først nedad og derefter op ad frekvensbåndet Vælg den ønskede Lydstyrke. 6. Tryk på Off for at slukke for radioen

17 FM-menu Når radioen er indstillet på FM, vises følgende valgmuligheder nederst i displayet: 1. Tryk på Info-knappen for at se menupunkterne. 1 a a. Radiotekst En rulletekst med oplysninger som f.eks. navnet på kunstner/nummer, telefonnummer osv. b. Programtype Typen af programmet såsom pop, klassisk, nyheder osv. b c. Tid og dato Opdateret tidspunkt og dato. c d. Frekvens Frekvensen på den aktuelle station. e. Audiotype Auto (stereo) eller mono. d Bemærk: Displayets nederste del viser INGEN radiotekst, hvis ingen rulletekster er tilgængelige, og INGEN PTY hvis ingen programtypeinformation fi ndes. e 16

18 Favoritknap Radioen er udstyret med en knap, der gør det muligt at søge en påkrævet frekvens og stille automatisk ind på din foretrukne radiostation. Med denne knap kan du gemme din foretrukne DAB eller FM-station. For at gemme en forudindstillet station skal du gøre følgende: 1. Træk forsigtigt antennen helt ud, og tænd for radioen. 2. Vælg enten DAB eller FM-radio, og stil ind på den ønskede station som beskrevet i det foregående. 3. Tryk på Favorit-knappen, og hold den nede (5 sekunder), indtil displayet viser Favorit gemt. 3 Genkalde en favoritstation 1. Træk forsigtigt antennen helt ud, og tænd for radioen. Hvis radioen er indstillet på AUX, skal du trykke på DAB/FM én gang for at vende tilbage til almindelig brug. 2. Tryk kort på Favorit-knappen, radioen søger automatisk efter den ønskede DAB eller FM-frekvens og stiller derefter ind på den favoritstation, den har lagret i hukommelsen. 2 17

19 Forudindstillling af DAB og FM-stationer For at gøre det nemmere at stille ind på dine foretrukne stationer kan du gemme forudindstillede radiostationer. Radioen gemmer forudindstillede DAB og FM-stationer separat. Du kan forudindstille så mange DAB eller FM-radiostationer, du ønsker. Du kan nemt skifte mellem en visning af alle DAB-stationer (eller FMfrekvenser) og en visning af kun de forudindstillede stationer. Enhver forudindstillet station eller frekvens kan til enhver tid annulleres, hvis du ændrer præferencer eller behov. Forudindstillede stationer gemmes, selv om radioen er slukket. 1. For at forudindstille skal du stille ind på en station. 2. Tryk på Preset-knappen, og hold den nede, indtil et mærke vises ved siden af radiostationens navn eller frekvens på displayet. Dette angiver, at stationen er forudindstillet. For at annullere forudindstillingen skal du igen trykke Preset-knappen og holde den nede. 3. Gentag trin 1 og 2 så mange gange, du ønsker det. 4. For kun at se de forudindstillede DAB eller FM-stationer under søgningen skal du trykke på Preset-knappen én gang, indtil mærket vises på displayet. 5. For at lytte til en forudindstillet station skal du dreje Tuning-knappen, indtil den ønskede radiostation vises. Tryk på Tuning knappen én gang for at vælge og stille ind på stationen. 6. For at annullere visningen af de forudindstillede stationer skal du trykke på Preset-knappen én gang, indtil mærket forsvinder fra displayet. Radioen viser igen den fulde stationsliste under søgningen. 2,

20 FM stereo/mono (kun til hovedtelefoner) 1. Hvis modtagelsen af en station er svag, hører du muligvis en hvislen (især ved brug af hovedtelefoner). For at mindske denne hvislen skal du trykke på Tuning-knappen én gang, indtil displayet viser Skift til mono. Radioen skifter derefter til mono. 2. For at vende tilbage til stereo skal du trykke på Tuning-knappen én gang, indtil displayet viser Skift til auto. Radioen skifter derefter til stereo. 1,2 Bemærk: Stereo-funktionen er kun tilgængelig, når du bruger hovedtelefoner. 19

21 FM-modtagelse Radioen søger som regel efter FM-transmissioner, der er stærke nok til en god modtagelse. Med autosøgning har du imidlertid også mulighed for at modtage svagere signaler fra et fjernere frekvensområde. Radioens autosøgning er i stand til at udføre en lokal eller en fuld stationssøgning Tryk på On for at tænde for radioen. 2. Tryk om nødvendigt på DAB/FM for at vælge FM-radio Tryk på Info-knappen, og hold den nede, indtil displayet viser FM frekvensområde. Tryk dernæst på Tuning-knappen for at vælge funktionen. 4. Drej Tuning-knappen for at skifte mellem lokal eller fuld søgning som angivet i displayets nederst del. En fuld søgning gør radioen i stand til at søge efter svagere signaler Tryk på Tuning-knappen én gang for at bekræfte dit valg og vende tilbage til det almindelige display. Indstillingerne til lokal eller fuld søgning lagres i radioen og gemmes, indtil de bliver ændret eller systemet nulstilles. Bemærk: Fabriksindstillingen (fra ny eller efter nulstilling) udelukker muligheden for modtagelse af svagere (eller fjernere) signaler

22 Softwareversion Du kan kun se informationer angående software og ikke ændre disse. 1. For at se softwareversion skal du indstille radioen på DAB, trykke på Info-knappen og holde den nede i 2 sekunder. 1,3 2. Drej Tuning-knappen, indtil displayet viser SW Version. Tryk på Tuning knappen, og softwareversionen vises på displayet. 3. Tryk på Info-knappen for at vende tilbage til det almindelige display. 2 21

23 Nulstilling Hvis radioen fungerer fejlagtigt, eller hvis tal ikke vises korrekt eller mangler på displayet, er det muligt at genindstille radioen ved en nulstilling. Dette gendanner radioens fabriksindstillinger. Alle forudindstillinger vil gå tabt, og DAB stationslisten vil være tom. Hvis du tager radioen med til en anden del af landet og ønsker at slette lokale DAB radiostationer, der ikke længere er tilgængelige fra listen, skal du nulstille. Radioen søger automatisk efter nye tilgængelige DAB-stationer det nye sted, når du starter den Tryk på Info-knappen, og hold den nede i 2 sekunder. 2. Drej Tuning-knappen, indtil displayet viser Fabriksindstilling. Tryk derefter på Tuning-knappen én gang. 2,3 3. Hvis du ønsker at nulstille, skal du trykke og slippe knappen Tuning én gang til, og en komplet nulstilling af radioen udføres. Alle forudindstillinger og stationslister vil blive slettet. 4. Efter en nulstilling udføres en søgning efter DAB-radio. I tilfælde af en funktionsfeji grundet elektrostatiske udladninger skal du nulstille apparatet (og eventuelt tage netstikket ud eller fjerne batterierne) for at starte radioen igen. 22

24 Hovedtelefonstik På radioens højre side fi nder du et 3,5 mm hovedtelefonstik beregnet til enten hoved- eller øretelefoner. Når et stik sættes i, afbrydes den interne højtaler automatisk. VIGTIGT: Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan skade hørelsen. Aux-indgang 1. Slut en lydkilde i stereo eller mono (f.eks. CD-afspiller, MP3-afspiller osv.) til Aux-indgangen. 2. Tryk på On for at tænde for radioen. Tryk på DAB/FM én gang, indtil displayet viser AUX IN. Bemærk, at AUX-IN kun kan vælges, når et stik er sat i. 3. Vælg en passende Lydstyrke for lydkilden og radioen Tag stikket ud af Aux-indgangen, eller tryk på DAB/FM én gang for at vende tilbage til almindelig brug. 23

25 Lidt om batterier Din Roberts solardab 2 radio er designet til at bruge forskellige strømkilder. Radioen kan tilsluttes strømnettet via det effektive netstik. Har du ikke adgang til et strømnet, kan du bruge enten genopladelige batterier (medfølger) eller alkaline- batterier. Det frarådes at bruge batterier med zink-kul eller zinkklorid. Det er meget vigtigt, at du læser nedenstående råd og advarsler. 1) Uanset hvilken type batterier du vælger at bruge, er det meget vigtigt, at kontakten i batterirummet er indstillet på den anvendte type batteri. a. Hvis der ikke er isat batterier, skal kontakten indstilles på Alkaline (til venstre på radioens bagpanel). Denne indstilling minimerer strømforbruget, når radioen er tilsluttet strømnettet. b. Hvis alkaline-batterier er isat, skal kontakten indstilles på Alkaline (til venstre på radioens bagpanel). c. Hvis genopladelige batterier er isat, skal kontakten indstilles på NiMH/NiCd (til højre på radioens bagpanel). Radioen er beregnet til at bruge genopladelige batterier med nikkel-metalhydrid eller nikkelcadmium. Brug ikke andre typer genopladelige batterier i radioen. 2) Bland ALDRIG gamle med nye alkaline-batterier. Gamle batterier kan lække ved mishandling og dermed beskadige radioen og det, den står på. 3) Bland ALDRIG gamle med nye genopladelige batterier. Dette kan forårsage ukorrekt opladning og kortere levetid. Bland aldrig genopladelige batterier af forskellig type og kapacitet, selv om de er nye. Genopladelige batterier Din solardab 2 radio anvender fl ere forskellige metoder til korrekt og sikker opladning af genopladelige nikkel-metalhydrid eller nikkelcadmium batterier. Disse metoder skåner batterierne mod overopladning og selvafl adning. Beskyttelsen fungerer kun forsvarligt, hvis ovenstående råd tages til følge. Bemærk især, at radioen ikke kan oplade batterierne korrekt, hvis der bruges batterier af forskellige mærker, aldre eller kapacitet. Det anbefales, at alle de genopladelige batterier, der bruges i radioen, kommer fra samme sæt. De bør altid oplades og afl ades samtidigt og ikke anvendes lejlighedsvist til andre apparater. Dette sikrer en optimal batteridrift af radioen. Det anbefales kun at bruge genopladelige batterier af et kendt mærke på mindst 2500 mah. Batterier med denne kapacitet har en gennemsnitslig driftstid på op til 20 timer afhængigt af den valgte lydstyrke, om der lyttes til DAB eller FM-radio (DAB-radio bruger lidt mindre strøm end FM) samt af batteriernes tilstand. Før du isætter et nyt sæt genopladelige batterier for første gang, skal du sikre dig, at kontakten for batteritype i batterirummet er indstillet på NiMH/NiCd. Anbring batterierne som anvist på radioens bagpanel. Sæt netstikket i en stikkontakt, og slut det til radioen. Mens batterierne oplader, blinker lysindikatoren grønt. Når batterierne er fuldt opladt, stopper indikatoren med at blinke og lyser grønt. Opladningstiden afhænger af, hvor lav batteristyrken er. Nye batterier kan være halvt opladt, når de først isættes, men en opladningstid på fl ere timer for nye batterier er normal (mellem 5 og 8 timer alt efter batteriets kapacitet og startstyrke). 4) Bland ALDRIG alkaline med genopladelige batterier. Genopladning af alkaline batterier kan være særdeles farligt. 24

26 Når du bruger radioen med batterier, er lysindikatoren slukket, indtil batterierne skal oplades. Lysindikatoren lyser rødt et kort øjeblik, før radioen slukkes automatisk. Dette forhindrer en fuldstændig afl adning, der kan beskadige batterierne og forkorte deres levetid. Hvis radioen er tilsluttet strømnettet, og genopladelige batterier er isat, starter opladningen ikke før, du har slukket radioen. Når du har slukket radioen via On/Off, genoptages opladningen. Er batterierne allerede opladt, oplades de kun i et par minutter, før lysindikatoren holder op med at blinke. Hvis du kun lytter til radioen i kortere perioder, behøver du ikke at slutte den til strømnettet for at oplade batterierne, hver gang radioen tages i brug. Hvis radioen ikke tages i brug i fl ere uger, anbefales det derimod at foretage en fuld opladning (lysindikatoren lyser grønt), før radioen sættes til side. Har du til hensigt ikke at bruge radioen i fl ere måneder, anbefales det at fjerne batterierne helt og at opbevare disse et tørt og køligt sted uden for børns rækkevidde, og hvor batteriets poler ikke er i kontakt med metalgenstande. Med den rette håndtering kan genopladelige batterier vare meget længe og oplades og afl ades hundredvis af gange. Når de genopladelige batterier ikke længere er i stand til at drive radioen korrekt, skal de bortskaffes med omtanke. For at undgå fare og personskade skal du følge nedenstående retningslinjer Ukorrekt brug af batterier kan medføre, at de lækker væske, lider overophedning eller eksploderer. Batterivæske er ætsende og kan være giftigt. Batterivæske kan ætse huden, skade øjnene og være farligt at indtage. 1. Opbevar batterier uden for børns rækkevidde. 2. Batterier må ikke udsættes for kraftig varme, åbnes, punkteres, mishandles eller brændes. 3. Bland ikke forskellige typer eller gamle batterier med nye. Udskift altid alle batterier samtidigt. 4. Opbevar ikke batterier med metalgenstande, der kan komme i kontakt med polerne. 5. Fjern udtjente batterier fra radioen, eller hvis radioen ikke tages i brug i længere tid. 6. Bortskaf hurtigt gamle eller udtjente batterier via genbrug eller bortskaffelse i henhold til den lokale lovgivning. 7. Hvis et batteri lækker, skal du fjerne alle batterier fra apparatet og passe på ikke at berøre væsken direkte. Hvis væsken kommer i kontakt med hud eller tøj, skal du omgående rense med vand. Før du isætter nye batterier, skal du rengøre batterirummet omhyggeligt med en fugtig papirserviet eller følge producentens råd. 25

27 Displayets bagbelysning 1. Når radioen kører på batterier, lyser displayets bagbelysning i cirka 12 sekunder ved tryk på en vilkårlig knap. 2. Når radioen er tilsluttet strømnettet via det medfølgende netstik, lyser displayets bagbelysning hele tiden, mens radioen er tændt. USB-stik til opgradering af software Efterhånden som softwareopdateringer bliver tilgængelige, kan du finde alle nødvendige oplysninger om opgraderinger på 26

28 Generelt Beskyt denne radio fra vand, damp eller sand. Efterlad ikke radioen et sted, hvor kraftig varme kan beskadige den såsom i en parkeret bil, hvor varmen fra solens stråler kan blive meget kraftig, selv om udendørstemperaturen ikke virker særlig høj. Det anbefales så vidt muligt at lytte til DAB frem for FM-radio, idet DAB som regel er af en bedre kvalitet og uden interferens. Radioens mærkeskilt er placeret på bagpanelet. Beskyt radioen mod dryp eller stænk, og sørg for ikke at anbringe væskefyldte genstande såsom vaser ovenpå. Det anbefales at anbringe radioen i fri afstand (mindst 10 cm) fra andre genstande for at sikre en god ventilation. Tildæk ikke radioen eller dens ventilationshuller med ting såsom aviser, duge, gardiner osv. Placer aldrig fl ammekilder som levende lys på radioen. Det frarådes at bruge eller at opbevare radioen ved ekstreme temperaturer. Undgå at efterlade radioen i en varm bil. Bemærk: Placeringen af radioens solcellepanel i direkte sollys i en vindueskarm, en udestue eller lignende er normal og bør ikke beskadige radioen. 27

29 Specifikationer Strømforsyning Indgangsspænding V AC, 50/60Hz (netstik) Batterier 3 x LR6 (AA) Elektriske specifikationer Højtaler 63 mm Udgangseffekt 1 W Batteri driftstid Op til 20 timers drift 4 timer om dagen ved normal lydstyrke med alkaline- batterier. Hovedtelefonstik AUX-indgang 3,5 mm dia. 3,5 mm dia. Solenergi Kontinuerlig drift i tilstrækkeligt sollys. Antenner FM Teleskopantenne DAB Teleskopantenne Frekvensområde FM DAB MHz MHz Vi forbeholder os ret til at ændre de tekniske specifi kationer uden varsel. 28

30 Noter 29

31 Garantibestemmelser Dette apparat omfatter 12 måneders garanti fra leveringsdato og dækker materiale- eller fabrikationsfejl. Reklamationer skal ske som beskrevet nedenfor. Skulle varen mod al forventning gå i stykker under garantiperioden, repareres eller erstattes denne vederlagsfrit. Garantien dækker ikke: 1. Skader grundet fejlagtig håndtering. 2. Følgeskader. 3. Ethvert produkt, hvor serienummeret er blevet fjernet eller skamferet. N.B. Beskadigede eller ødelagte teleskopantenner vil ikke blive erstattet under garantiperioden. Reklamat ion: Enhver reklamation under garantiperioden skal ske til den forhandler, hvor du har købt varen. Din Roberts-forhandler kan sandsynligvis reparere eventuelle fejl og mangler hurtigt og effektivt, men kan være nødsaget til at returnere apparatet til fi rmaets serviceværksted. Ovenstående betingelser påvirker ikke forbrugerens lovbestemte rettigheder. 30

32 Issue 1 DA 2009 Roberts Radio Limited

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Funktion med batteri...5 Brug af vekselstrømsadapteren...6 Betjening af din

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning inden brug Indholdsfortegnelse Knapper...2-3 Batteridrift med alkaline-batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB+/FM RDS digital radio model RD-60 Læs venligst denne vejledning før brug Indhold Kontroller... 2-3 Funktion med batteri...4 Bruge vekselstrømsadapteren...4 Betjening af din radio

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2-3 Brug af batterier skal ske med alkaliske batterier...4

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2 Håndtering af batterier...4 Anvendelse af AC-adapteren...5 Betjening af din radio

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/DAB+/FM RDS digital radio Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Betjeningsknapper...2-3 Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning inden brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning inden brug Indholdsfortegnelse Knapper...-3 Batteridrift...4 Brug af strømadapter...5 Brug din radio - DAB...6 Vælg en station

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

ROBERTS. DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning før brug

ROBERTS. DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio. Læs denne vejledning før brug ROBERTS DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio Læs denne vejledning før brug Indhold Kontrolknapper... 2-3 Batteridrift...4 Brug af vekselstrømsadapter...5 Betjening af din radio - DAB...6 Valg af en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Dansk brugervejledning

Dansk brugervejledning Dansk brugervejledning Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display...

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE5250 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 2 Din FM-/DAB-radio

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS digital radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 2-3 Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.................................. 4 Elektriske apparater er ikke legetøj!....................... 4 Sikker opstilling af apparatet........................... 4

Læs mere

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ DA GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette symbol angiver,

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SBM100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare højttaler 4 Indledning

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AE1500. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   AE1500. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE1500 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Høresikkerhed 2 2 Din lommeradio

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

RACE BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING

RACE BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING ADVARSEL: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion

Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion Brugermanual Brugermanualen forklarer de forskellige features og funktioner i dine høretelefoner for at sikre en optimal brugeroplevelse. Produkt-specifikationer:

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-37 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips OR2000M Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 2 2 Hvad er der i kassen 3

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJ4300. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   AJ4300. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ4300 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Din clockradio

Læs mere

CANDY 4 HD II Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse

CANDY 4 HD II Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning CANDY 4 HD II Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Hvad er CANDY 4 HD II...4 2. Sikkerhedsforanstaltninger...5 3. Hvad er der i kassen?...6 4. Fysisk beskrivelse... 7-8 Kom godt i gang...9

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Portable radio AE6790 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Gebruikershandleiding Manuale dell'utente Manual do usuário Brugervejledning 1 2 x 1.5V AAA/R03/UM4 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Lys/Snooze Alarm on/off Visuel indikation af alarm, der er aktiveret. Højtaler on/off Blinkende lys on/off 12 V strømforsyning Højtaler Knap

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

NOVA TRÅDLØSE ØRETELEFONER

NOVA TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig

Læs mere

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Læs mere

Pocket Radio AE1530. Register your product and get support at Brugervejledning

Pocket Radio AE1530. Register your product and get support at   Brugervejledning Pocket Radio AE1530 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brugervejledning POCKET RADIO AE1530 A pleine puissance, I écoute prolongée du baladeur peut endommager I oreille de

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A-3250-0 Side 2 Tillykke med købet af dit nye vækkeur lisa DS-1/RF. Vi håber at du vil få mange års brug ud af produktet. Du har valgt et moderne og

Læs mere

Register your product and get support at AE5252. Brugervejledning

Register your product and get support at AE5252. Brugervejledning Register your product and get support at AE5252 DA Brugervejledning A a b c d e h g f n i j m k l B C D Progress bar Number of Stations found DA 1 Vigtigt Sikkerhed Høresikkerhed Lyt ved moderat lydstyrke.

Læs mere

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Always there to help you. Register your product and get support at AE2430. Brugervejledning

Always there to help you. Register your product and get support at  AE2430. Brugervejledning Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support AE2430 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din bærbare radio 5 Indledning

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din sikkerhed bør du altid være opmærksom på dine omgivelser, når du anvender

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

RAAM / CULTIMA. Forhandler Manual C961

RAAM / CULTIMA. Forhandler Manual C961 RAAM / CULTIMA Forhandler Manual C961 Indhold Materiale og farve 3 Funktioner og knapper 3 Funktioner 4 Brugergrænseflade 5 TÆND/SLUK 5 Gå-funktion 6 Baggrundslys 6 Batteriniveau 7 TRIP nulstilling 7 Fejlkoder

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB / DAB+ / FM / Bluetooth digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Funktion med batteri...4 Brug af vekselstrømsadapteren...4 Betjening af

Læs mere