ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug"

Transkript

1 ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

2 Indhold Kontrolknapper Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5 Brug af netstik...6 Brug af solcelle...7 Brug af DAB-radio...8 Valg af DAB-station...9 DAB-menu...10 Søgning efter nye DAB-stationer Sekundære DAB-tjenester Manuel DAB-søgning...12 DAB signalkvalitet...12 DRC (Dynamic range control) for DAB...13 Brug af FM-radio - søgning...14 Manuel FM-søgning...15 FM-menu...16 Favoritstation...17 Genkald favoritstation...17 DAB og FM-forudstillinger...18 FM stereo/mono (kun hovedtelefoner)...19 FM-modtagelse...20 Softwareversion...21 Nulstilling...22 Hovedtelefonstik...23 Aux-indgang...23 Lidt om batterier Bagbelysning...26 Generelt Tekniske specifi kationer...28 Elektriske specifi kationer...28 Noter...29 Garantibestemmelser

3 Kontrolknapper (Front) Søgning 2. Preset 3. Favorit-knap 4 Tænd/Sluk Teleskopantenne 6. Solcelle 7. Batteristatus 8. LCD-display 9. Auto tune (automatisk stationssøgning) 10. DAB/FM-omskifter 11. Info-knap 12. Højtaler 2

4 Kontrolknapper 13. Lydstyrke 14. Hovedtelefonstik 15. USB-stik 16. Aux-indgang 17. DC-stik 18. Batterirum

5 Isættelse af genopladelige batterier - medfølger (se også side 24) 1. Fjern låget til batterirummet på radioens bagpanel ved at trykke ind og nedad i retning af de anviste pile. 2. Indstil kontakten i batterirummet til NiMH/NiCd. 3. Isæt tre genopladelige LR6-batterier (AA). Sørg for, at batteriernes poler vender korrekt som vist på bagpanelet. Radioen er beregnet til nikkel-metalhydrid (NiMH) eller nikkel-cadmium (NiCd) genopladelige batterier. 4. Slut den ene ende af netstikket til radioen og den anden til en stikkontakt. 5. Lysindikatoren for batteristatus blinker grønt, hvilket indikerer, at batteriet oplader. Batterierne er fuldt opladt efter 7 timer. Lysindikatoren lyser grønt, når batterierne er fuldt opladt. 1 Vigtigt: Ved brug af genopladelige batterier skal kontakten i batterirummet indstilles til NiMH/NiCd. Batterierne oplades kun, når radioen er slukket og tilsluttet netstikket. Når lysindikatoren lyser rødt, skal batterierne oplades. Radioen slukkes derefter automatisk og kan sandsynligvis ikke tændes, før batterierne er genopladt eller radioen er tilsluttet netstikket. Fjern batterierne, hvis radioen ikke anvendes i længere tid. VIGTIGT: Batterierne må ikke udsættes for stærk varme såsom direkte solskin, åben ild eller lignende. Udtjente batterier bør bortskaffes forsvarligt og så vidt muligt afl everes på en genbrugsstation. Batterier må under ingen omstændigheder kastes i ilden. 2 4

6 Brug af alkaline-batterier (se også side 24) 1. Fjern låget til batterirummet på radioens bagpanel ved at trykke ind og nedad i retning af de anviste pile. 2. Indstil kontakten i batterirummet til Alkaline. 3. Isæt tre LR6 alkaline-batterier (AA). Sørg for, at batteriernes poler vender korrekt som vist på bagpanelet. Sæt låget på plads igen. 1 Vigtigt: Ved brug af alkaline-batterier skal kontakten i batterirummet indstilles til Alkaline. Undladelse heraf kan medføre alvorlig skade på batterier eller apparat. Når lysindikatoren lyser rødt, skal batteriet oplades. Radioen slukkes derefter automatisk og kan sandsynligvis ikke tændes, før batterierne er genopladt eller radioen er tilsluttet netstikket. Fjern batterierne, hvis radioen ikke anvendes i længere tid. Det anbefales så vidt muligt af besparelsesmæssige grunde at bruge solardab 2 med netstikket og udelukkende batterier til lejlighedsvis brug eller som nødløsning. Hvis radioen anvendes i længere tid med batterier, anbefales det at bruge genopladelige batterier. 2 5

7 Brug af netstik 1. Slut netstikket til DC-stikket i radioens højre side. 2. Sæt netstikket i en almindelig stikkontakt. Når netstikket er sluttet til radioen og forbundet til strømnettet, bliver batteridriften automatisk afbrudt. Når netstikket er sluttet til radioen, men ikke forbundet til strømnettet, kører radioen på batterier, hvis disse er isat. Netstikket bør tages ud af både radio og stikkontakt, når apparatet ikke er i brug. VIGTIGT: Netstikket er beregnet til at forbinde radioen til strømnettet. Den stikkontakt, der bruges til radioen, skal være tilgængelig. For at afbryde forbindelsen mellem radio og strømnet fuldstændigt, skal netstikket tages helt ud af stikkontakten. 6

8 Brug af solcelle Vigtigt - radioen behøver ikke at være tændt for at bruge solcellen. 1. For at genoplade solardab radioens batterier via solenergi skal apparatet placeres således, at hele solcellepanelet udsættes for direkte sollys. Jo mere sollys, desto mere strøm produceres der til radioen. 2. Solcelleindikatoren bruges som hjælp til at anbringe radioen således, at der opnås en optimal effekt fra solcellepanelet. 3. Indikatorens lysniveau angiver styrken af den solenergi, solcellepanelet modtager. BEMÆRK: Solcellepanelet fungerer optimalt, når sollyset er vinkelret og ikke bremses af skyer, bladhang, gardiner og lignende. I visse situationer og ved et utilstrækkeligt lysniveau vil solcellepanelet muligvis være mindre effektivt og kan ikke bruges som primær strømkilde til almindelig drift. Solcellepanelet er en supplerende energikilde, der ved gunstige lysforhold kan forsyne radioen med op til 100 % af dens strømforbrug. Solcellepanelet kan kun forsyne radioen med strøm eller oplade batterierne i naturligt sollys. Det kan ikke levere strøm i kunstig belysning. Forsøg IKKE at oplade batterierne ved at anbringe solcellepanelet under en UV-lampe. Dette vil medføre uoprettelig skade på radioen og kan ødelægge kabinettet. 4. Juster radioens placering, så der opnås et maksimalt lysniveau på indikatoren. 7

9 Brug af DAB-radio 1. Træk forsigtigt antennen helt ud. 2. Tryk på On for at tænde for radioen. Displayet viser Velkommen til DAB. 3. Hvis du tænder radioen for første gang, starter en hurtig søgning efter tilgængelige DAB-stationer. Hvis radioen har været brugt før, vil du høre den station, du lyttede til sidst Et søjlediagram nederst i displayet viser status for søgningen. 5. Når søgningen er færdig, stiller radioen ind på den først fundne station i numerisk-alfabetisk rækkefølge ( A...Z). 6. Hvis stationslisten er tom efter søgningen, viser displayet beskeden Ingen stationer tilgængelige. 7. Hvis der ikke modtages noget signal, skift radioens placering til et sted, hvor modtagelsen er bedre. Sluk og tænd for radioen igen, eller tryk på Auto Tune-knappen for at gentage søgningen. 8

10 Valg af DAB-station 1. Navnet på den aktuelle station vises i displayets øverste del. 2. Drej Tuning-knappen for at se listen over de tilgængelige stationer nederst i displayet. Slip Tuning-knappen, når du har fundet den ønskede station. 3. Tryk på Tuning-knappen én gang for at vælge stationen. Displayet viser muligvis Søger..., mens radioen stiller ind på den nye station. 4. Vælg den ønskede Lydstyrke. 2,3 Bemærk: Hvis displayet viser Ingen stationer tilgængelige efter endt søgning, skift radioens placering til et sted, hvor modtagelsen er bedre. Forudindstilling af radiostationer beskrives på side

11 DAB-menu Radioens display viser fl ere former for information: 1. Tryk på Info-knappen for at se menuen. a. Radiotekst En rulletekst med f. eks. navnet på kunstner eller nummer, telefonnummer osv. b. Programtype Typen af den valgte station såsom pop, klassisk, nyheder osv. 1 a b c. Multiplex Navnet på det DAB-ensemble, som transmitterer den station, du vil lytte til. c d. Tid og dato Opdateret tidspunkt og dato. e. Frekvens Frekvensen på det DAB-ensemble, der transmitterer den station, du vil lytte til. f. Bithastighed & lydstatus Digital bithastighed & lydstatus for den aktuelle station. d e g. Signalstyrke Signalstyrken for modtagelse af den aktuelle station. f g 10

12 Søgning efter nye DAB-stationer Med tiden bliver nye radiostationer tilgængelige. Sådan gør du for at fi nde nye stationer: 1. Tryk på knappen Auto Tune én gang. Displayet viser beskeden Søger..., og radioen vil søge efter tilgængelige digitale radiostationer. Efterhånden som nye stationer bliver fundet, vil tælleren i displayets højre side registrere dem, og de vil blive føjet til den lagrede stationsliste. 1 Sekundære DAB-tjenester 1. Visse radiostationer tilbyder en eller fl ere sekundære tjenester. Hvis en radiostation tilbyder en sekundær tjeneste, vises symbolet >> på displayet ud for navnet på stationslisten. Sekundære tjenester angives lige efter de primære tjenester, når du drejer Tuning i urets retning. 2. Tryk på Tuning én gang for at vælge stationen. 1,2 3. Når den sekundære tjeneste ophører, skifter radioen automatisk over til den primære radiostation (eller primære tjeneste), hvis denne er tilgængelig. 11

13 Manuel DAB-søgning Med manuel søgning kan du søge direkte efter tilgængelige digitale radiostationer. 1. Tryk på Info-knappen, og hold den nede, indtil displayet viser Manuel tune. Tryk på Tuning-knappen én gang for at vælge denne funktion. 2. Drej Tuning-knappen for at fi nde den ønskede DAB station. 3. Tryk på Tuning-knappen én gang for at vælge stationen. Et diagram angiver signalstyrken, og den nederste del af displayet viser navnet på DAB-ensemblet (gruppe af radiostationer). De fundne stationer vil blive føjet til den lagrede stationsliste. 4. Tryk på Tuning-knappen én gang for at vende tilbage til en normal søgning DAB signalstyrke 1. Tryk på Info-knappen gentagne gange, indtil signalstyrken vises i displayets nederste del. 2. Placer radioen, og juster antennen således, at der vises fl est mulige sorte rektangler nederst i displayet. Optimal modtagelse opnås som regel, når antennen er trukket helt ud og placeret i lodret position Et tomt rektangel angiver den lavest mulige signalstyrke for korrektmodtagelse. 12

14 DRC (Dynamic range control) for DAB DRC (Dynamic range control) gør det lettere at høre radio ved lav lydstyrke i støjende omgivelser. 1. Tryk på On for at tænde for radioen Tryk på Info-knappen, og hold den nede, indtil displayet viser Manuel tune. 3. Drej Tuning-knappen, indtil displayet viser DRC Tryk på Tuning-knappen én gang for at vælge funktionen. 5. Drej Tuning-knappen for at vælge en passende DRC-indstilling (standardindstillingen er 0). DRC 0 - DRC er slået fra, enhver transmission med DRC ignoreres. DRC 1/2 - DRC er indstillet til halvt niveau af transmitteret signal. DRC 1 DRC er indstillet til fuldt niveau af transmitteret signal. 6. Tryk på Tuning-knappen én gang for at bekræfte indstillingen. Displayet vender tilbage til almindelig kanalsøgning. 3-6 Bemærk: DRC-funktionen fungerer ikke ved alle DAB-transmissioner. Hvis transmissionen ikke fungerer med DRC, har DRC-indstillingerne på radioen ingen virkning. 13

15 Brug af FM-radio - søgning 1. Træk forsigtigt antennen helt ud. 2. Tryk på On for at tænde for radioen Tryk på knappen DAB/FM for at vælge FM-radio. 4. Tryk og slip knappen Auto tune. Radioen søger øverst på frekvensbåndet (fra den laveste til den højeste frekvens) og stiller automatisk ind på en station med et stærkt signal Displayet viser den fundne frekvens kort efter. Er signalet stærkt nok og RDS-data tilgængelige, viser displayet stationens navn. 6. Hvis du vil søge efter andre stationer, skal du trykke og slippe Auto tune som beskrevet i det foregående Hvis du vil søge ned ad frekvensbåndet (fra høj til lav frekvens), skal du trykke på knappen Auto tune og holde den nede i 2 sekunder. 8. Radioen søger først nedad og derefter op ad frekvensbåndet. 9. Vælg den ønskede Lydstyrke. 9 Forudindstilling af radiostationer beskrives på side

16 Manuel FM-søgning 1. Tryk på On for at tænde for radioen. 2. Tryk på knappen DAB/FM for at vælge FM-radio. Træk forsigtigt antennen helt ud for at modtage FM Drej Tuning-knappen for at stille ind på en station. For hvert klik ændres frekvensen nedad eller opad med 50 khz. 4. Radioen søger først nedad og derefter op ad frekvensbåndet Vælg den ønskede Lydstyrke. 6. Tryk på Off for at slukke for radioen

17 FM-menu Når radioen er indstillet på FM, vises følgende valgmuligheder nederst i displayet: 1. Tryk på Info-knappen for at se menupunkterne. 1 a a. Radiotekst En rulletekst med oplysninger som f.eks. navnet på kunstner/nummer, telefonnummer osv. b. Programtype Typen af programmet såsom pop, klassisk, nyheder osv. b c. Tid og dato Opdateret tidspunkt og dato. c d. Frekvens Frekvensen på den aktuelle station. e. Audiotype Auto (stereo) eller mono. d Bemærk: Displayets nederste del viser INGEN radiotekst, hvis ingen rulletekster er tilgængelige, og INGEN PTY hvis ingen programtypeinformation fi ndes. e 16

18 Favoritknap Radioen er udstyret med en knap, der gør det muligt at søge en påkrævet frekvens og stille automatisk ind på din foretrukne radiostation. Med denne knap kan du gemme din foretrukne DAB eller FM-station. For at gemme en forudindstillet station skal du gøre følgende: 1. Træk forsigtigt antennen helt ud, og tænd for radioen. 2. Vælg enten DAB eller FM-radio, og stil ind på den ønskede station som beskrevet i det foregående. 3. Tryk på Favorit-knappen, og hold den nede (5 sekunder), indtil displayet viser Favorit gemt. 3 Genkalde en favoritstation 1. Træk forsigtigt antennen helt ud, og tænd for radioen. Hvis radioen er indstillet på AUX, skal du trykke på DAB/FM én gang for at vende tilbage til almindelig brug. 2. Tryk kort på Favorit-knappen, radioen søger automatisk efter den ønskede DAB eller FM-frekvens og stiller derefter ind på den favoritstation, den har lagret i hukommelsen. 2 17

19 Forudindstillling af DAB og FM-stationer For at gøre det nemmere at stille ind på dine foretrukne stationer kan du gemme forudindstillede radiostationer. Radioen gemmer forudindstillede DAB og FM-stationer separat. Du kan forudindstille så mange DAB eller FM-radiostationer, du ønsker. Du kan nemt skifte mellem en visning af alle DAB-stationer (eller FMfrekvenser) og en visning af kun de forudindstillede stationer. Enhver forudindstillet station eller frekvens kan til enhver tid annulleres, hvis du ændrer præferencer eller behov. Forudindstillede stationer gemmes, selv om radioen er slukket. 1. For at forudindstille skal du stille ind på en station. 2. Tryk på Preset-knappen, og hold den nede, indtil et mærke vises ved siden af radiostationens navn eller frekvens på displayet. Dette angiver, at stationen er forudindstillet. For at annullere forudindstillingen skal du igen trykke Preset-knappen og holde den nede. 3. Gentag trin 1 og 2 så mange gange, du ønsker det. 4. For kun at se de forudindstillede DAB eller FM-stationer under søgningen skal du trykke på Preset-knappen én gang, indtil mærket vises på displayet. 5. For at lytte til en forudindstillet station skal du dreje Tuning-knappen, indtil den ønskede radiostation vises. Tryk på Tuning knappen én gang for at vælge og stille ind på stationen. 6. For at annullere visningen af de forudindstillede stationer skal du trykke på Preset-knappen én gang, indtil mærket forsvinder fra displayet. Radioen viser igen den fulde stationsliste under søgningen. 2,

20 FM stereo/mono (kun til hovedtelefoner) 1. Hvis modtagelsen af en station er svag, hører du muligvis en hvislen (især ved brug af hovedtelefoner). For at mindske denne hvislen skal du trykke på Tuning-knappen én gang, indtil displayet viser Skift til mono. Radioen skifter derefter til mono. 2. For at vende tilbage til stereo skal du trykke på Tuning-knappen én gang, indtil displayet viser Skift til auto. Radioen skifter derefter til stereo. 1,2 Bemærk: Stereo-funktionen er kun tilgængelig, når du bruger hovedtelefoner. 19

21 FM-modtagelse Radioen søger som regel efter FM-transmissioner, der er stærke nok til en god modtagelse. Med autosøgning har du imidlertid også mulighed for at modtage svagere signaler fra et fjernere frekvensområde. Radioens autosøgning er i stand til at udføre en lokal eller en fuld stationssøgning Tryk på On for at tænde for radioen. 2. Tryk om nødvendigt på DAB/FM for at vælge FM-radio Tryk på Info-knappen, og hold den nede, indtil displayet viser FM frekvensområde. Tryk dernæst på Tuning-knappen for at vælge funktionen. 4. Drej Tuning-knappen for at skifte mellem lokal eller fuld søgning som angivet i displayets nederst del. En fuld søgning gør radioen i stand til at søge efter svagere signaler Tryk på Tuning-knappen én gang for at bekræfte dit valg og vende tilbage til det almindelige display. Indstillingerne til lokal eller fuld søgning lagres i radioen og gemmes, indtil de bliver ændret eller systemet nulstilles. Bemærk: Fabriksindstillingen (fra ny eller efter nulstilling) udelukker muligheden for modtagelse af svagere (eller fjernere) signaler

22 Softwareversion Du kan kun se informationer angående software og ikke ændre disse. 1. For at se softwareversion skal du indstille radioen på DAB, trykke på Info-knappen og holde den nede i 2 sekunder. 1,3 2. Drej Tuning-knappen, indtil displayet viser SW Version. Tryk på Tuning knappen, og softwareversionen vises på displayet. 3. Tryk på Info-knappen for at vende tilbage til det almindelige display. 2 21

23 Nulstilling Hvis radioen fungerer fejlagtigt, eller hvis tal ikke vises korrekt eller mangler på displayet, er det muligt at genindstille radioen ved en nulstilling. Dette gendanner radioens fabriksindstillinger. Alle forudindstillinger vil gå tabt, og DAB stationslisten vil være tom. Hvis du tager radioen med til en anden del af landet og ønsker at slette lokale DAB radiostationer, der ikke længere er tilgængelige fra listen, skal du nulstille. Radioen søger automatisk efter nye tilgængelige DAB-stationer det nye sted, når du starter den Tryk på Info-knappen, og hold den nede i 2 sekunder. 2. Drej Tuning-knappen, indtil displayet viser Fabriksindstilling. Tryk derefter på Tuning-knappen én gang. 2,3 3. Hvis du ønsker at nulstille, skal du trykke og slippe knappen Tuning én gang til, og en komplet nulstilling af radioen udføres. Alle forudindstillinger og stationslister vil blive slettet. 4. Efter en nulstilling udføres en søgning efter DAB-radio. I tilfælde af en funktionsfeji grundet elektrostatiske udladninger skal du nulstille apparatet (og eventuelt tage netstikket ud eller fjerne batterierne) for at starte radioen igen. 22

24 Hovedtelefonstik På radioens højre side fi nder du et 3,5 mm hovedtelefonstik beregnet til enten hoved- eller øretelefoner. Når et stik sættes i, afbrydes den interne højtaler automatisk. VIGTIGT: Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan skade hørelsen. Aux-indgang 1. Slut en lydkilde i stereo eller mono (f.eks. CD-afspiller, MP3-afspiller osv.) til Aux-indgangen. 2. Tryk på On for at tænde for radioen. Tryk på DAB/FM én gang, indtil displayet viser AUX IN. Bemærk, at AUX-IN kun kan vælges, når et stik er sat i. 3. Vælg en passende Lydstyrke for lydkilden og radioen Tag stikket ud af Aux-indgangen, eller tryk på DAB/FM én gang for at vende tilbage til almindelig brug. 23

25 Lidt om batterier Din Roberts solardab 2 radio er designet til at bruge forskellige strømkilder. Radioen kan tilsluttes strømnettet via det effektive netstik. Har du ikke adgang til et strømnet, kan du bruge enten genopladelige batterier (medfølger) eller alkaline- batterier. Det frarådes at bruge batterier med zink-kul eller zinkklorid. Det er meget vigtigt, at du læser nedenstående råd og advarsler. 1) Uanset hvilken type batterier du vælger at bruge, er det meget vigtigt, at kontakten i batterirummet er indstillet på den anvendte type batteri. a. Hvis der ikke er isat batterier, skal kontakten indstilles på Alkaline (til venstre på radioens bagpanel). Denne indstilling minimerer strømforbruget, når radioen er tilsluttet strømnettet. b. Hvis alkaline-batterier er isat, skal kontakten indstilles på Alkaline (til venstre på radioens bagpanel). c. Hvis genopladelige batterier er isat, skal kontakten indstilles på NiMH/NiCd (til højre på radioens bagpanel). Radioen er beregnet til at bruge genopladelige batterier med nikkel-metalhydrid eller nikkelcadmium. Brug ikke andre typer genopladelige batterier i radioen. 2) Bland ALDRIG gamle med nye alkaline-batterier. Gamle batterier kan lække ved mishandling og dermed beskadige radioen og det, den står på. 3) Bland ALDRIG gamle med nye genopladelige batterier. Dette kan forårsage ukorrekt opladning og kortere levetid. Bland aldrig genopladelige batterier af forskellig type og kapacitet, selv om de er nye. Genopladelige batterier Din solardab 2 radio anvender fl ere forskellige metoder til korrekt og sikker opladning af genopladelige nikkel-metalhydrid eller nikkelcadmium batterier. Disse metoder skåner batterierne mod overopladning og selvafl adning. Beskyttelsen fungerer kun forsvarligt, hvis ovenstående råd tages til følge. Bemærk især, at radioen ikke kan oplade batterierne korrekt, hvis der bruges batterier af forskellige mærker, aldre eller kapacitet. Det anbefales, at alle de genopladelige batterier, der bruges i radioen, kommer fra samme sæt. De bør altid oplades og afl ades samtidigt og ikke anvendes lejlighedsvist til andre apparater. Dette sikrer en optimal batteridrift af radioen. Det anbefales kun at bruge genopladelige batterier af et kendt mærke på mindst 2500 mah. Batterier med denne kapacitet har en gennemsnitslig driftstid på op til 20 timer afhængigt af den valgte lydstyrke, om der lyttes til DAB eller FM-radio (DAB-radio bruger lidt mindre strøm end FM) samt af batteriernes tilstand. Før du isætter et nyt sæt genopladelige batterier for første gang, skal du sikre dig, at kontakten for batteritype i batterirummet er indstillet på NiMH/NiCd. Anbring batterierne som anvist på radioens bagpanel. Sæt netstikket i en stikkontakt, og slut det til radioen. Mens batterierne oplader, blinker lysindikatoren grønt. Når batterierne er fuldt opladt, stopper indikatoren med at blinke og lyser grønt. Opladningstiden afhænger af, hvor lav batteristyrken er. Nye batterier kan være halvt opladt, når de først isættes, men en opladningstid på fl ere timer for nye batterier er normal (mellem 5 og 8 timer alt efter batteriets kapacitet og startstyrke). 4) Bland ALDRIG alkaline med genopladelige batterier. Genopladning af alkaline batterier kan være særdeles farligt. 24

26 Når du bruger radioen med batterier, er lysindikatoren slukket, indtil batterierne skal oplades. Lysindikatoren lyser rødt et kort øjeblik, før radioen slukkes automatisk. Dette forhindrer en fuldstændig afl adning, der kan beskadige batterierne og forkorte deres levetid. Hvis radioen er tilsluttet strømnettet, og genopladelige batterier er isat, starter opladningen ikke før, du har slukket radioen. Når du har slukket radioen via On/Off, genoptages opladningen. Er batterierne allerede opladt, oplades de kun i et par minutter, før lysindikatoren holder op med at blinke. Hvis du kun lytter til radioen i kortere perioder, behøver du ikke at slutte den til strømnettet for at oplade batterierne, hver gang radioen tages i brug. Hvis radioen ikke tages i brug i fl ere uger, anbefales det derimod at foretage en fuld opladning (lysindikatoren lyser grønt), før radioen sættes til side. Har du til hensigt ikke at bruge radioen i fl ere måneder, anbefales det at fjerne batterierne helt og at opbevare disse et tørt og køligt sted uden for børns rækkevidde, og hvor batteriets poler ikke er i kontakt med metalgenstande. Med den rette håndtering kan genopladelige batterier vare meget længe og oplades og afl ades hundredvis af gange. Når de genopladelige batterier ikke længere er i stand til at drive radioen korrekt, skal de bortskaffes med omtanke. For at undgå fare og personskade skal du følge nedenstående retningslinjer Ukorrekt brug af batterier kan medføre, at de lækker væske, lider overophedning eller eksploderer. Batterivæske er ætsende og kan være giftigt. Batterivæske kan ætse huden, skade øjnene og være farligt at indtage. 1. Opbevar batterier uden for børns rækkevidde. 2. Batterier må ikke udsættes for kraftig varme, åbnes, punkteres, mishandles eller brændes. 3. Bland ikke forskellige typer eller gamle batterier med nye. Udskift altid alle batterier samtidigt. 4. Opbevar ikke batterier med metalgenstande, der kan komme i kontakt med polerne. 5. Fjern udtjente batterier fra radioen, eller hvis radioen ikke tages i brug i længere tid. 6. Bortskaf hurtigt gamle eller udtjente batterier via genbrug eller bortskaffelse i henhold til den lokale lovgivning. 7. Hvis et batteri lækker, skal du fjerne alle batterier fra apparatet og passe på ikke at berøre væsken direkte. Hvis væsken kommer i kontakt med hud eller tøj, skal du omgående rense med vand. Før du isætter nye batterier, skal du rengøre batterirummet omhyggeligt med en fugtig papirserviet eller følge producentens råd. 25

27 Displayets bagbelysning 1. Når radioen kører på batterier, lyser displayets bagbelysning i cirka 12 sekunder ved tryk på en vilkårlig knap. 2. Når radioen er tilsluttet strømnettet via det medfølgende netstik, lyser displayets bagbelysning hele tiden, mens radioen er tændt. USB-stik til opgradering af software Efterhånden som softwareopdateringer bliver tilgængelige, kan du finde alle nødvendige oplysninger om opgraderinger på 26

28 Generelt Beskyt denne radio fra vand, damp eller sand. Efterlad ikke radioen et sted, hvor kraftig varme kan beskadige den såsom i en parkeret bil, hvor varmen fra solens stråler kan blive meget kraftig, selv om udendørstemperaturen ikke virker særlig høj. Det anbefales så vidt muligt at lytte til DAB frem for FM-radio, idet DAB som regel er af en bedre kvalitet og uden interferens. Radioens mærkeskilt er placeret på bagpanelet. Beskyt radioen mod dryp eller stænk, og sørg for ikke at anbringe væskefyldte genstande såsom vaser ovenpå. Det anbefales at anbringe radioen i fri afstand (mindst 10 cm) fra andre genstande for at sikre en god ventilation. Tildæk ikke radioen eller dens ventilationshuller med ting såsom aviser, duge, gardiner osv. Placer aldrig fl ammekilder som levende lys på radioen. Det frarådes at bruge eller at opbevare radioen ved ekstreme temperaturer. Undgå at efterlade radioen i en varm bil. Bemærk: Placeringen af radioens solcellepanel i direkte sollys i en vindueskarm, en udestue eller lignende er normal og bør ikke beskadige radioen. 27

29 Specifikationer Strømforsyning Indgangsspænding V AC, 50/60Hz (netstik) Batterier 3 x LR6 (AA) Elektriske specifikationer Højtaler 63 mm Udgangseffekt 1 W Batteri driftstid Op til 20 timers drift 4 timer om dagen ved normal lydstyrke med alkaline- batterier. Hovedtelefonstik AUX-indgang 3,5 mm dia. 3,5 mm dia. Solenergi Kontinuerlig drift i tilstrækkeligt sollys. Antenner FM Teleskopantenne DAB Teleskopantenne Frekvensområde FM DAB MHz MHz Vi forbeholder os ret til at ændre de tekniske specifi kationer uden varsel. 28

30 Noter 29

31 Garantibestemmelser Dette apparat omfatter 12 måneders garanti fra leveringsdato og dækker materiale- eller fabrikationsfejl. Reklamationer skal ske som beskrevet nedenfor. Skulle varen mod al forventning gå i stykker under garantiperioden, repareres eller erstattes denne vederlagsfrit. Garantien dækker ikke: 1. Skader grundet fejlagtig håndtering. 2. Følgeskader. 3. Ethvert produkt, hvor serienummeret er blevet fjernet eller skamferet. N.B. Beskadigede eller ødelagte teleskopantenner vil ikke blive erstattet under garantiperioden. Reklamat ion: Enhver reklamation under garantiperioden skal ske til den forhandler, hvor du har købt varen. Din Roberts-forhandler kan sandsynligvis reparere eventuelle fejl og mangler hurtigt og effektivt, men kan være nødsaget til at returnere apparatet til fi rmaets serviceværksted. Ovenstående betingelser påvirker ikke forbrugerens lovbestemte rettigheder. 30

32 Issue 1 DA 2009 Roberts Radio Limited

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

9A10358400 R-3. DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING

9A10358400 R-3. DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING 9A10358400 R-3 DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING Indholdsf ortegnels Tak fordi du valgte TEAC. Læs denne brugsanvisning grundigt, så du får optimal glæde af apparatet. Læs dette først.....................

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15 DATE: 28 APR 10 MODEL: IFM-15 "DENVER + S" DANISH MANUAL REVISED FOR APPROVAL SIZE: 102 (W) X 136 (H)MM MATERIAL: 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR: BLACK BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION RISK OF ELECTRIC

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Brugervejledning CM-1. FM-system til kommunikation og undervisning

Brugervejledning CM-1. FM-system til kommunikation og undervisning Brugervejledning CM-1 FM-system til kommunikation og undervisning Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af CM-1 s funktioner. Tillykke med

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Stereoradio til undermontering

Stereoradio til undermontering Stereoradio til undermontering MEDION LIFE E66226 (MD 84104) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1..Om denne brugsanvisning...2 1.1..Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...2

Læs mere