Forpagtninger, arealer under omlægning og årlig tilvækst i økologiske arealer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forpagtninger, arealer under omlægning og årlig tilvækst i økologiske arealer"

Transkript

1 Forpagtninger, arealer under omlægning og årlig tilvækst i økologiske arealer Økologiske afhoppere Notat til NaturErhvervstyrelsen, 28. november Jens Erik Ørum, Fødevareøkonomisk Institut, KU Baggrund og introduktion Hver år gives der tilskud til omlægning fra konventionelt drift til økologisk drift på større arealer, end netto omlægges til økologisk drift. Det har i tidligere analyser fra Fødevareøkonomisk Institut, været analyseret i hvor stort omfang de såkaldte økologiske afhoppere er ansvarlige for det relativt store frafald i de omlagte arealer. Analyserne har vist, at der hvert år i gennemsnit forsvinder 6 pct. af de omlagte økologiske arealer på grund af afhopning, ophør af bedriften samt salg og bortforpagtning af omlagte arealer, der hver især står for 1/3 af frafaldet. Analyserne har vist at afhoppernes areal er tabt, men der er ikke redegjort for den videre skæbne for de økologiske arealer der forsvinder, fragår ved ophør, slag og bortforpagtninger. En del af disse arealer kan jo blive opfanget af andre økologiske bedrifter, der er i arealmæssig vækst. På grundlag af registerdata for støtteberettigede arealer , vil det være muligt at vurdere, hvor stor en del af væksten på de økologiske bedrifter, der fødes ved omlægning af nye arealer eller med allerede omlagte arealer fra andre økologiske bedrifter. Ved udløb af forpagtningsaftaler er der en risiko for, at omlagte arealer må erstattes med nye endnu ikke omlagte arealer. Hvis en stor del af væksten i det økologiske areal er baseret på forpagtninger, kan det være en væsentlig forklaring på det store frafald af omlagte arealer. På grundlag af registerdata med ejendomsoplysninger, er det muligt at beregne andelen af forpagtende arealer på den enkelte bedrift. Formålet med notatet er at finde en forklaring på, hvor de økologiske arealer forsvinder hen. Problemets alvor og mulige løsninger diskuteres alene med henblik på at afprøve relevans og implikationer af de mulige forklaringer. Sammendrag Nærværende notat analyserer sammenhængen mellem omlægninger, vækst og forpagtninger og i et forsøg på at forklare, hvor de mange omlagte arealer forsvinder hen efter endt omlægning til økologisk drift. Analyserne har vist, at op imod 30 pct. af arealet for gruppen af store bedrifter er forpagtede arealer, mens denne andel kun udgør 10 pct. for de mindre bedrifter. Analyserne viser, at det for at nå en fordobling af det økologiske fra 2011 til 2020 skal ske en årlig vækst i det økologiske areal på 8 pct. I den situation vil mere end 30 pct. af det økologisk dyrkede areal være under omlægning. Den nuværende vækst er på 1,9 pct. og 16 pct. af det økologiske arealet under omlægning. Ved en årlig vækst på under 2 pct., burde mindre end 10 pct. af arealet imidlertid, ideelt set, være under omlægning. Der er størst vækst i arealandelen for de store bedrifter og bedrifter med kvæg og special- og højværdiafgrøder og der er konstateret en stor variation i andelen af areal under omlægning for forskellige bedriftstyper. Mod forventning er der imidlertid en meget begrænset sammenhæng mellem vækst og areal under omlægning, men en signifikant sammenhæng mellem andelen af forpagtet areal og areal under omlægning. I 2009 svarede det omlagte areal til ca. 50 af det forpagtede areal. I 2010 og 2011 er denne andel steget til hhv. 60 og 65 pct. Det indikerer, at de konventionelle forpagtninger udgør en meget stor andel af vækstgrundlaget for de økologiske bedrifter, men at disse forpagtninger i gennemsnit opgives efter fem til syv år, hvorefter nye konventionelle arealer forpagtes og omlægges. Det er tilsyneladende her, den store andel af økologiske

2 arealer går tabt! Når 30 pct. af det økologiske areal er forpagtede arealer, og 60 pct. af disse arealer løbende er under omlægning, kræver det omlægningsstøtte til rundt regnet 18 pct. af arealet at opretholde det aktuelle areal. Det er beregnet, at den høje udfasning af omlagte forpagtninger, medfører (meget rundt regnet) et trods alt begrænset tab for statskassen på ca. 8 mio. kr. pr. år og fordyrer støtten til de økologiske arealer med ca. 40 kr. pr. ha eller 4 pct. af den samlede støtte til de økologiske arealer. Med henblik på en fordobling af det økologiske areal skal der imidlertid sigtes på en årlig tilvækst langt over de 8 pct., der ellers ville være tilstrækkeligt. Alternativt skal omlægningsstøtten ændres til fx et varigt tilskud, et holde ud tilskud, eller et højre (meget højt) tilskud til omlægning af hele bedrifter og arealer i selveje med tinglyst økologi. Omlægningsstøtte Økologiske arealer støttes med miljøbetingede (MB) tilskud, ca. 820 kr. pr. ha pr. år, dog således at der ydes et særligt tilskud ved omlægning af konventionelle arealer. De første to år ydes et omlægningstilskud på ca kr. pr. ha, og de følgende tre år ydes et omlægningstilskud på 100 kr. pr. ha, der skal lægges til MB tilskuddet. Der skal gå mindst 10 år før et areal, der tidligere har modtaget omlægningsstøtte igen kan modtage omlægningsstøtte. Desto større vækst i det økologiske areal, desto større en relativ andel af arealet vil være under omlægning. Det kan således beregnes, se tabel 1, at der kræves en årlig vækst i det økologiske areal på 8 pct. for at nå en fordobling af arealet fra 2011 til Ved så kraftig en vækst er ca. 32 pct. af det økologiske areal til stadighed under omlægning. Tabel 1. Omlægning og målopfyldelse som funktion af den relative årlige vækst i det økologiske areal Vækst Omlægning % 37,9% 1,10 1,21 1,33 1,46 1,61 1,77 1,95 2,14 2,36 8% 31,9% 1,08 1,17 1,26 1,36 1,47 1,59 1,71 1,85 2,00 6% 25,3% 1,06 1,12 1,19 1,26 1,34 1,42 1,50 1,59 1,69 4% 17,8% 1,04 1,08 1,12 1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,42 2% 9,4% 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,20 1% 4,9% 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 En stor del af væksten i de store bedrifters areal er baseret på forpagtninger, og en stor del af disse forpagtninger er under omlægning. I takt med, at disse forpagtninger udløber, kan den økologiske landmand være tvunget til (har mulighed for) at udskifte de omlagte forpagtninger med nye konventionelle forpagtninger, der kræver en omlægning. Dette vil medføre, at en større andel af arealet er under omlægning. En økologisk bedrift med udelukkende forpagtede konventionelle arealer på femårige aftaler, kan i princippet, år efter år, have 40 pct. af det samlede areal under omlægning med det høje omlægningstilskud og 60 pct. af arealet under omlægning med det lille omlægningstilskud. Det giver i gennemsnit 460 kr. i omlægningstilskud tilskud eller kr. i samlet gennemsnitlig støtte. Med fx tiårige forpagtningsaftaler kan 20 og 30 pct. af arealet i princippet være under omlægning med et hhv. højt og lavt omlægningstilskud. Det giver et gennemsnitligt samlet tilskud på ca kr. pr. ha. På lang sigt, uden yderligere omlægning ydes der som nævnt et tilskud på 820 kr. pr. ha.

3 Hvis en stor andel af de netop omlagte økologiske arealer, hvert år systematisk udskiftes med nye konventionelle arealer, der skal omlægges med tilskud, vil det medføre en ekstra omkostning for statskassen, dels at opretholde den nuværende økologiske arealandel, dels at fordoble den økologiske arealandel. Som nævnt er en stor del af væksten i de økologiske arealer baseret på forpagtede, primært konventionelle, arealer. Når disse forpagtninger udløber, er der en stor sandsynlighed for at de falder tilbage til konventionel dyrkning, hvorfor de tabte omlagte arealer må erstattes med nye primært konventionelle forpagtninger, der kræver omlægning og omlægningsstøtte. Det vil derfor være interessant at beregne, hvor stor en andel af det økologiske areal, der er under omlægning. Fra 1995 til 1999 var der således en voldsom vækst i det økologiske areal (DST 2003, se bilag), hvor næsten halvdelen af det samlede areal, hvert år var under omlægning (en årlig fordobling). I Danmarks Statistik skelnes skarpt mellem omlagte økologiske arealer og arealer under omlægning. I nærværende notat, derimod, er arealer under omlægning plus omlagte arealer slået sammen og omtalt som arealer drevet økologisk eller som økologiske arealer. Arealer under omlægning er således ikke ofret særlig opmærksomhed. Registerdata giver imidlertid mulighed for analyser på grundlag af støtteoplysninger for årene 2009, 2010 og Det har imidlertid ikke i analyserne af registerdata været muligt at skelne mellem arealer der modtager den høje eller lave omlægningsstøtte. Det betyder, at konverterede arealer figurerer som værende under omlægning i fem år. Og først sjette år er bedriften helt omlagt. Bedrifter omlagt i 2005 eller tidligere vil derfor være fuldt omlagte i 2010 medminde der er købt eller forpagtet yderligere konventionelle arealer. I gennemsnit for hele den 5årige omlægningsperiode udløser arealer under omlægning kr. pr. ha, bestående af 820 kr. miljøbetinget (MB) tilskud og 460 kr. gennemsnitlig omlægningstilskud pr. ha. Er fx 10 pct. af det økologiske areal under omlægning uden at det samlede areal er i vækst, vil der årligt skulle omlægges arealer svarende til 10 pct. af det nuværende areal og udbetales en (unødig) gennemsnitlig omlægningsstøtte svarende til 46 kr. pr. ha. Tabel 2 viser andelen af arealer på under omlægning i 2011 på økologiske bedrifter etableret i 2005 eller tidligere. Det fremgår af figuren, at de store økologiske bedrifter, på mere end 120 ha, etableret før 2006 udgør 52 pct. af det samlede økologiske areal i På disse bedrifter er arealet steget med 5 pct. siden 2007 og 19 pct. af arealet er i 2011 under omlægning. Det indikerer, at de store bedrifter har været i vækst eller har været tvunget til at udskifte omlagte forpagtninger med nye konventionelle forpagtninger, der kræver omlægning. Tabellen viser også, at bedrifter på mindre end 120 ha, etableret før 2006, tegner sig for 23 pct. af det samlede økologiske areal i Disse bedrifter har, på trods af en arealmæssig årlig tilbagegang på 16 pct., i alt 7 pct. af arealet under omlægning i Det er således ikke kun på de store bedrifter i vækst, at der

4 fortages en løbende udskiftning af omlagte arealer med nye arealer, der kræver omlægning. Men andelen af arealer under omlægning er trods alt signifikant højere på de store bedrifter, der er i arealmæssig vækst, Tabel 2. Arealer under omlægning i 2011 på bedrifter omlagt til økologisk drift før 2006 *). Størrelsesgruppe ha > 120 ha ha > 120 ha ha > 120 ha Andel af økologisk areal -- Under omlægning Årlig tilvækst -- Region Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. København ,4 0,9 Roskilde og Vestsjælland ,5 2,8 Sydsjælland og Lolland-Falster ,0 2,1 Fyn ,5 Østjylland (Vejle og Århus amt) ,8 1,5 Nordjylland (Nordjyllands amt) ,8 6,1 NVJ: Viborg og Ringkøbing amter ,4 1,8 SVJ: Ribe og Sønderjyllands amter ,9 1,2 Hele landet ,1 1,9 *) Bedrifter omlagt i 2005 eller tidligere tegner sig for i alt 74 pct. af det samlede økologiske areal i De små bedrifter, der er i tilbagegang burde ideelt set ikke modtage omlægningsstøtte. Det kan beregnes, at der principielt udbetales ca. 30 kr. pr. ha for meget i støtte til disse arealer svarende til 1,8 mio. kr. pr. år ( ha x 30 kr. pr. ha pr. år) for meget i støtte til de økologiske bedrifter på under 120 ha. For bedrifterne i arealmæssig fremgang, kan det beregnes, jf. tabel 2, at der til en årlig tilvækst på 2 pct. svarer en omlægning på 9,4 pct., mens der i praksis er 19 pct. under omlægning ved en vækst på 1,9 pct. Det indikerer, at ca. 10 pct. af omlægningen skyldes udskiftning af omlagte areal med ikke-omlagte arealer, og dermed en meromkostning for statskassen på ca. 46 kr. pr. ha til de store bedrifter, svarende til 5,5 mio. kr. pr. år. ( ha x 46 kr. pr. ha pr. år). Samlet set en beregnet meromkostning på ca. 7,5 mio. kr. pr. år, svarende til ca. 4 pct. meromkostning i forhold til de samlede tilskud til økologiske bedrifter ( ha x 820 kr. pr. ha + omlægningsstøtte). Forpagtninger, omlægning og vækst Forpagtninger, areal under omlægning og dyrket areal er hentet fra tre forskellige registerudtræk (ejendomme, støtte og markblokke), hvor der ikke er fuldstændig overensstemmelse mellem arealer, sandsynligvis grundet forskellige skæringsdatoer og kriterier for kontrol og støtteudbetalinger. Hvornår forpagtninger og ejendomshandler opdateres i hvilke registre. Forpagtet plus ejet areal svarer ikke 100 pct. til det samlede landbrugsareal opgjort ved hjælp af markblokdata, der svarer godt til Danmarks Statistik. Tabel 3 viser andel af økologisk areal, forpagtninger, omlægning og årlig vækst for økologiske bedrifter i perioden opgjort for forskellige bedriftsstørrelser og sædskifter. Det fremgår af tabellen, at 27 pct. af det økologisk dyrkede areal er forpagtede arealer. De forpagtede arealer udgør en relativt større andel af de store bedrifter samlede areal. Areal under omlægning udgør i gennemsnit 16 pct. af det økologiske areal, men andelen varierer mellem 7 og 28 pct. Den årlige vækst fra 2009 til 2011 har i gennemsnit været på 1,9 pct. Der har været størst fremgang for bedrifter med kvæg og specialafgrøder samt gruppen af bedrifter på mere end 120 ha.

5 Tabel 3. Andel af økologisk areal, forpagtninger, omlægning, årlig vækst og omlægning - forpagtning ratio for økologiske bedrifter i perioden opgjort for forskellige bedriftsstørrelser og sædskifter. Størresle 0-30ha 30-60ha ha >240ha I alt Andel af økologisk areal >75% foder 3% 3% 7% 15% 13% 42% >50% foder 2% 2% 3% 6% 13% 26% > 25% spec 1% 1% 3% 3% 6% 15% >66% salg 1% 1% 2% 2% 2% 8% Rest 1% 1% 2% 2% 4% 9% I alt 8% 9% 16% 29% 38% 99% Forpagtning >75% foder 11% 19% 30% 35% 34% 31% >50% foder 11% 18% 19% 34% 28% 26% > 25% spec 15% 22% 28% 39% 37% 33% >66% salg 10% 20% 24% 37% 45% 30% Rest 9% 11% 13% 37% 12% 15% I alt 11% 18% 24% 35% 29% 27% Omlægning >75% foder 16% 15% 15% 20% 19% 18% >50% foder 12% 17% 12% 20% 15% 15% > 25% spec 12% 14% 14% 19% 24% 19% >66% salg 9% 9% 13% 28% 19% 17% Rest 7% 10% 11% 18% 8% 10% I alt 12% 14% 13% 20% 16% 16% Årlig vækst >75% foder 2,5% 4,6% -7,2% 5,3% 9,7% 4,2% >50% foder -2,5% -2,0% 8,7% -4,2% 4,0% 1,7% > 25% spec 3,3% 16,1% 3,2% -3,6% 38,8% 16,4% >66% salg -11,1% -21,1% -17,8% 5,2% -25,0% -13,9% Rest -2,4% -3,0% -7,1% -13,8% -25,1% -14,2% I alt -1,2% -0,2% -3,9% 0,9% 6,5% 1,9% Omlægning pr. forpagtning (ha pr. ha) >75% foder 140% 81% 50% 57% 57% 60% >50% foder 112% 92% 63% 57% 53% 59% > 25% spec 83% 62% 50% 48% 65% 59% >66% salg 91% 46% 54% 77% 43% 58% Rest 81% 94% 82% 47% 67% 67% I alt 111% 76% 56% 57% 57% 60%

6 Areal under omlægning Areal under omlægning Det kunne forventes, at de bedriftstyper (størrelse og sædskifte) der har den største vækst også har det største areal under omlægning. Det har imidlertid vist sig, at der er en langt større sammenhæng mellem forpagtet areal og omlægning end mellem vækst og omlægning. Figur 1 og 2 viser omlægning som funktion af hhv. vækst og forpagtninger. Figur 1. Areal under omlægning som funktion af årlig vækst % 25% 20% 15% 10% 5% R² = 0,1839 0% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Årlig vækst Figur 2. Areal under omlægning som funktion af forpagtet areal, gennemsnit % 25% 20% 15% 10% 5% R² = 0,6449 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Forpagtet areal Det fremgår af figur 1 og 2, at der er en langt bedre sammenhæng mellem forpagtet areal og omlægning (forklaringsgrad, R2 = 65 pct.) end mellem vækst og omlægning (forklaringsgrad R2=18 pct.). Figur 3 viser areal under omlægning som funktion af forpagtet areal i hvert af årene

7 Areal under omlægning (ha) Figur 3. Areal under omlægning som funktion af forpagtet areal for hvert af årene y = 0,6565x y = 0,5952x y = 0,4845x Forpagtet areal (ha) 2011 Det fremgår af figuren, at arealet under omlægning i 2009 svarer til 48 pct. af det forpagtede areal. Sammenhængen er signifikant og andelen er stigende fra 48 pct. i 2009 til hhv. 60 og 66 pct. i 2010 og Diskussion At ca. 60 pct. af det forpagtede areal er under omlægning, indikerer, at det i praksis, primært er konventionelle arealer der forpagtes, omlægges og opgives igen efter i alt ca. 7,5 år (inkl. omlægning). Alternativt er maksimalt 35 pct. af de forpagtede arealer omlagte, mens de resterende 65 pct. er konventionelle forpagtninger, der omlægges og opgives igen efter 5 år (straks omlægningen er ophørt). I praksis udskiftes de omlagte forpagtninger således efter fem til syv år, mens kun 0 til 35 pct. af forpagtninger er allerede omlagte arealer (det vides ikke, og er uden betydning for regnestykket, om de udskiftes løbende eller fastholdes). Der kan være flere årsager til at de omlagte forpagtninger som hovedregel afløses af nye konventionelle forpagtninger, der kræver en ny omlægning. Det kan fx være vanskeligt at genvinde forpagtningerne fordi der er mange om buddet, og der er en stor sandsynligheden for, at det er en konventionel nabo der overtager forpagtningen. Det kan også tænkes, at den økologiske landmand meget gerne vil af med den fem til syv år gamle, omlagte forpagtning, når ukrudtsproblemer har vokset sig store og jorden er gødningsmæssigt udpint. Til sammenligning med planteavlsbrug er ukrudt og mangel på gødning ikke et lige så stort problem på økologiske kvægbrug, hvor der er godt med husdyrgødning, kløvegræs og et sundt sædskifte. Derfor kunne det forventes, at de økologiske planteavlere har en relativt højre andel forpagtninger, en højere andel arealer under omlægning, sammenlignet med kvægbrugene. Figur 4 viser areal under omlægning som funktion af vækst i økologisk areal.

8 Areal under omlægning Figur 4. Areal under omlægning som funktion af årlig vækst for planteavlsbrug og kvægbrug på mere end 120 ha (baseret på datapunkter fra tabel 3). 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -30% -10% 10% 30% 50% Årlig vækst Planteavl (spec. + korn) Kvægbrug (>50 pct. foder.) Figuren giver imidlertid ikke anledning til en sådan konklusion. Hvis planteavlsbrug var mere tilbøjelige til, hurtigt at udskifte de omlagte forpagtninger, og i større omfang forpagtede ny konventionel jord kunne det forventes, at de havde et relativt større areal under omlægning, målt i forhold til deres årlige vækst, sammenlignet med kvægbrug. De meget spredte datapunkter for planteavl vil sagtens kunne forklares med at disse brug er mindre homogene og et færre antal observationer bag hvert datapunkt (dermed større usikkerhed). Tilsyneladende har alle de store, betydende bedriftstyper den samme høje præference for konventionelle forpagtninger, der kræver omlægningsstøtte. At kvægbrugene har en overraskende høj præference for konventionel jord kan måske forklares med, at omlægningsstøtten er særlig attraktiv for kvægbrugene, der forholdsvis nemt (praktisk og økonomisk fordelagtigt) kan omlægge de nye arealer. Der skal ikke her gives en udtømmende analyse af løsninger, muligheder og konsekvenser. Men med henblik på en på en varig effekt af den økologiske drift på fx flora og fauna, kunne tilskuddene vendes på hovedet og gives som en holde ud støtte. Med henblik på en effektiv udnyttelse af tilskuddene, kunne det overvejes at give en ensartet støtte over tid. Men derved får planteavlerne et likviditetsproblem de første par år under omlægningen, der nemt kan være en barriere for den initiale omlægning af den konventionelle planteavlsbedrift. Det kunne tale for en differentieret støtte, hvor tilskud ikke ændres over tid, men gradueres efter sædskifte (særlige tilskud til de afgrøder der ønskes fremmet i såvel omdriftsåret som senere). Og der kunne gives et større tilskud til omlægning af bedrifter og ejede arealer med tinglyst økologi? Som sagt, giver den nuværende praksis kun et begrænset tab til statskassen, men myndigheder skal huske, at der med de nuværende tilskud til økologisk drift og den nuværende omlægningsadfærd skal skaffes en årlig tilgang (omlægning) ikke på 30 pct. men måske 40 pct. for at fordoble det økologiske areal inden 2020.

Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug?

Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug? Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug? Notat Carsten Lynge Jensen, Fødevareøkonomisk Institut, KU 1. Formålet &

Læs mere

Økologiske afhoppere - en analyse af strukturudviklingen i det økologiske landbrug

Økologiske afhoppere - en analyse af strukturudviklingen i det økologiske landbrug - 1 - Økologiske afhoppere - en analyse af strukturudviklingen i det økologiske landbrug Rapport til Fødevareministeriet, NaturErhverv, af 28. november 211 Jens Erik Ørum Fødevareøkonomisk Institut, KU

Læs mere

Økologiske afhoppere - 1 - - en analyse af det store frafald af økologiske dyrkede landbrugsbedrifter og arealer

Økologiske afhoppere - 1 - - en analyse af det store frafald af økologiske dyrkede landbrugsbedrifter og arealer - 1 - Økologiske afhoppere - en analyse af det store frafald af økologiske dyrkede landbrugsbedrifter og arealer Notat udarbejdet til Fødevareministeriet, 29. november 2011 Jens Erik Ørum, Carsten Lynge

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

B.1.3. Ejendomme 1998

B.1.3. Ejendomme 1998 B.1.3. Ejendomme 1998 Forpagtning I forbindelse med ansøgning om hektarstøtte angiver landmanden, hvilke arealer der indgår i bedriften. Det oplyses, hvor stort et areal fra hver ejendom, der er ejet eller

Læs mere

Økologi uden konventionel gødning og halm

Økologi uden konventionel gødning og halm Økologi uden konventionel gødning og halm Niels Tvedegaard Fødevareøkonomisk Institut Dias 1 Vigtigste forudsætninger Priser Korn: Ært/lupin Blandsæd Grovfoder: 2,00 kr. pr kg. 2,00 kr. pr kg. 1,90 kr.

Læs mere

Københavns Universitet. Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Tvedegaard, Niels Kjær. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Tvedegaard, Niels Kjær. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Tvedegaard, Niels Kjær Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Landbrugets udvikling - status og udvikling

Landbrugets udvikling - status og udvikling Landbrugets udvikling - status og udvikling Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 26 Landbrugsdata status og udvikling

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune

Udtalelse. Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 20. maj 2016 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. forslag om økologisk drift af kommunens landbrugsarealer 1. Konklusion Enhedslisten har fremsat

Læs mere

Tema. Økonomi i økologisk planteproduktion

Tema. Økonomi i økologisk planteproduktion Økonomi i økologisk planteproduktion Høje priser på økologisk korn i 2007 fik kornarealet i 2008 til at stige med 28 pct. Tema > > William Schaar Andersen, konsulent, Landscentret, Økonomi og Inger Bertelsen,

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...

Læs mere

University of Copenhagen. Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per. Published in: Sammendrag af indlæg

University of Copenhagen. Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per. Published in: Sammendrag af indlæg university of copenhagen University of Copenhagen Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per Published in: Sammendrag af indlæg Publication date: Document Version

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Baggrundsnotat til Vandmiljøplan III - midtvejsevaluering Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Jesper Waagepetersen Det

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

OFFENTLIGT EJET LANDBRUGSJORD - FORPAGTNING, DRIFTSFORM OG AFGRØDETYPER

OFFENTLIGT EJET LANDBRUGSJORD - FORPAGTNING, DRIFTSFORM OG AFGRØDETYPER OFFENTLIGT EJET LANDBRUGSJORD - FORPAGTNING, DRIFTSFORM OG AFGRØDETYPER INGE T. KRISTENSEN DCA RAPPORT NR. 015 DECEMBER 2012 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS

Læs mere

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Spørgsmål vedr. dyrkningsmæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af ændringer i gødskningsloven

Læs mere

Belastningsindeks (B pr. BI) Solgte mængder (bilag 6) 1,39 0,29 0,21 Indberettede sprøjtejournaldata (bilag7) 1,32 0,28 0,21 (BH)

Belastningsindeks (B pr. BI) Solgte mængder (bilag 6) 1,39 0,29 0,21 Indberettede sprøjtejournaldata (bilag7) 1,32 0,28 0,21 (BH) Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 111 Offentligt Effekterne på pesticidbelastningen ved indførelse af glyfosat-resistent majs Notat udarbejdet til Miljøstyrelsen (MST) Jens

Læs mere

Økologiske afhoppere og manglende omlægning

Økologiske afhoppere og manglende omlægning Økologiske afhoppere og manglende omlægning NaturErhvervstyrelsen Rapport 08/03/12 INDHOLD 1. FORORD 3 2. INDLEDNING 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Hovedresultater 5 2.3 Læsevejledning 7 3. METODE 7 4. BESKRIVELSE

Læs mere

Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer

Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer Landscentret Økologisk Landsforening 5. december 2007 Souschef Michael Tersbøl Dansk Økologi Landbrugsrådgivning, Landscentret, Økologi Biogas gør udfasning af

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Mere robuste bedrifter ved nabosamarbejder Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Formål med nabosamarbejde Bør være en del af bedriftens forretningsplan Udnytte synergier: Økonomisk Produktionsmæssigt

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER 27. juni 2005 Af Rasmus Tommerup Resumé: BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER Tal for den regionale beskæftigelse bliver offentliggjort med stor forsinkelse. På nuværende tidspunkt vedrører de nyeste

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Natur- og miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Købnehavn NV Spørgsmål til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet til kortet

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

Analyse af jordbrugserhvervene 2009. 1 Region Sjælland

Analyse af jordbrugserhvervene 2009. 1 Region Sjælland 4200 4100 4700 5600 8300 4400 4000 4900 5450 5750 4690 4990 4970 4180 4800 4780 4300 8305 4930 4640 4840 4760 5471 5953 3400 4230 5400 4720 5672 5900 4050 5620 3630 4660 4250 4750 4440 4450 5853 5800 4160

Læs mere

Landbrugsgazellerne 2004

Landbrugsgazellerne 2004 Landbrugsgazellerne 2004 Hovedsponsorer Landbrugsgazellerne 2004 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Forord Formålet med landbrugsgazelleundersøgelsen er at sætte positiv fokus på vækst i landbruget.

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 15. september 2003 via Magistraten J.nr. Ref.: Tlf.nr. JHN 2489 Reduceret

Læs mere

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI?

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? KvægKongres 2016 Herning 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? ØKOLOGI? - MIN PRÆSENTATION Markedet bærer økologien frem Overvejelser økologisk kødkvægproduktion Omlægningstjek,

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB)

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB) Uddannelsesudvalget L 186 - Bilag 6 Offentligt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte SU-kontoret NOTAT Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og

Læs mere

Landbrugets realkreditgæld 2015

Landbrugets realkreditgæld 2015 Landbrugets realkreditgæld 215 Juli 216 Resume og indledende kommentarer Nærværende notat beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne.

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2 Grønne regnskaber 23 Næringsstofbalancer i Landovervågningen Som led i overvågningsprogrammet NOVA 23 er der siden 1999 hvert år blevet udarbejdet næringsstofregnskaber (grønt regnskab)

Læs mere

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard Udfasning af Konventionel gødning og halm i økologisk jordbrug Niels Tvedegaard Import af konventionel gødning 4.200 tons N Svarer til i gns. 24 kg N pr hektar Mælkeproducenter importerer næsten lige så

Læs mere

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Læsø Kommune

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Læsø Kommune 6 9940 Analyse af jordbrugserhvervene for kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. 1 Analyse af jordbrugserhvervene 2009 6.1 Ejendomsforhold Ejendomsstørrelse

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. februar 217 Anton Rasmussen Institut for Bioscience Rekvirent: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indhold Introduktion Kvote baseret på tilførsel Kvote baseret på overskud

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

B.1.1. Landbrugsarealets anvendelse 1998

B.1.1. Landbrugsarealets anvendelse 1998 B.1.1. Landbrugsarealets anvendelse 1998 Landbrugsarealer Arealet af markblokkene kan anvendes som et udtryk for det potentielle landbrugsareal. I Figur B-1 er vist markblokareal i procent af landarealet.

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen ØkologiRådgivning Danmark

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen  ØkologiRådgivning Danmark Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen jkh@jlbr.dk era@oerd.dk ØkologiRådgivning Danmark Fordi der er mangel på råvarer!!! Øvrige varer Mælk Oksekød Grønsager Æg Svinekød Frugt

Læs mere

Økologisk Jordbrugsproduktion

Økologisk Jordbrugsproduktion Økologisk Jordbrugsproduktion Vejledning om arealtilskud 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse Forord...3 Nye og ændrede regler for 2003...

Læs mere

Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden 1985-2000

Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden 1985-2000 Danmarks Miljøundersøgelser November 22 Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden -2 Ruth Grant Kornudbytterne er steget i løbet af perioden -2. Ved Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan II

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1.

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 17-22120-000022 Ref. tobfel Den 1. august 2017 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne

Læs mere

3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education

3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education 27 3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education A. Brugers alder Ved den årlige landbrugs- og gartneritælling indhenter Danmarks Statistik oplysninger om fødselsdato, måned og år

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af en økologisk kvægproduktion fra 252,7 DE til 445 DE i Holsted Kommune.

Afgørelse i sagen om udvidelse af en økologisk kvægproduktion fra 252,7 DE til 445 DE i Holsted Kommune. NATURKLAGENÆVNET 18. oktober 2001 J.nr.: 97-33/550-0137 LLK Afgørelse i sagen om udvidelse af en økologisk kvægproduktion fra 252,7 DE til 445 DE i Holsted Kommune. Ribe Amt har den 3. maj 2001 truffet

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Oversigt over resultater i gårdrapporter

Oversigt over resultater i gårdrapporter Oversigt over resultater i gårdrapporter Projekt Økologisk landbrug uden konventionel gødning og halm, 2007 Oversigt over økonomiske tab på de 10 deltagende bedrifter PLANTE Samlet tab kr./år Fald i Dækningsbidrag

Læs mere

En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning

En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning Jesper Lassen Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi Københavns Universitet jlas[a]foi.ku.dk

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Hjemmeservice-ordningen

Hjemmeservice-ordningen Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1997 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Marts 1998 Indhold Side 1 Tilskudsudbetalingerne 3 2 Virksomhederne i hjemmeservice-ordningen 4 3 Tilskuddets

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Analyse 11. september 2013

Analyse 11. september 2013 11. september 2013 Karakterkrav på erhvervsskoler reducerer kun frafald marginalt Af Kristian Thor Jakobsen I den senere tid er indførelsen af adgangskrav på landets erhvervsskoler blevet diskuteret. DA

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Hanne Bach, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Pia Frederiksen (Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet), Vibeke Langer (Det

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion.

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion. 15. september 2016 Priser på grovfoder for 2016, 2017 og 2018 Indhold 1. Sammendrag... 1 2. Typer af grovfoderpriser... 2 3. Vejledende Intern grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder i 2016, 2017 og

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o... Side 1 af 6 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Produktionsøkonomi > Planteavlsøkonomi > Analyser og beregninger > Positivt udbytte af at dyrke hestebønner 2761 Oprettet: 19-02-2016 Positivt udbytte af

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN 14. Oktober juni 2006 2001 Journal 0203 Af Thomas V. Pedersen ad pkt. Resumé: KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN De konservative forslag om at nedsætte ejendomsværdiskatten må betegnes som

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere