Vandhandleplan for Furesø Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandhandleplan for Furesø Kommune"

Transkript

1 Vandhandleplan for Furesø Kommune

2 INTRODUKTION Furesø Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udarbejde en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hvert af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med en seksårig planperiode. Formålet med vandplanerne er, at alt overfladevand og grundvand skal opnå god tilstand. Furesø Kommune er dækket af 2 vandoplande 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2.3 Øresund De indsatser som er beskrevet i vandplanerne skal udmøntes i kommunale vandhandleplaner. Dette er Furesø kommunes forslag til vandhandleplan for 1. planperiode Vandhandleplanen har været i høring fra den 17. marts maj Høringssvarene er behandlet og i nogle tilfælde indarbejdet i den endelige udgave af vandhandleplanen. Vandhandleplanen skal være vedtaget senest den 30. oktober 2015 og er gældende indtil 22. december Meget af indholdet i vandhandleplanen er obligatorisk. Således kan alle indsatserne vedtaget i Statens vandplan ikke ændres. Furesø Kommune kan prioritere indsatserne og bestemme, i hvilken tidsrækkefølge indsatserne skal igangsættes Dette er beskrevet i afsnit 6 og 7. Vandhandleplanen er opbygget efter et paradigme fra Kommunernes Landsforening. Kortmateriale er hentet fra Miljøgis på Naturstyrelsens hjemmeside. Byrådet har tidligere vedtaget en lignende handleplan for samme planperiode. Denne plan var i offentlig høring fra 8.juni 8.november På grund af at de statslige vandplaner efterfølgende blev erklæret ugyldige skal processen gå om, og Furesø Kommune udsender derfor dette opdaterede forslag til vandhandleplan i offentlig høring. 2

3 INDHOLD Introduktion... 2 Indhold... 3 Om vandhandleplanen... 4 Baggrund for vandhandleplanen... 5 Tidsplan for vandhandleplanen... 9 Miljøvurdering Den statslige Vandplans indsatsprogram Furesø Kommunes indsats i 1. planperiode Kommunens prioriteringskriterier for indsatserne Indsatser Øvrige indsatser i kommunen Forholdet til anden relevant planlægning

4 OM VANDHANDLEPLANEN Handleplanen er en implementering af de mål og indsatser, som staten har fastlagt i Vandplan Øresund og Vandplan Isefjord og Roskilde Fjord Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til en vandhandleplan for kommunens geografiske område. Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med de nabokommuner, hvor vi har indsatser til fælles. Indsats i Furesø Kommune Den statslige vandplan indeholder følgende indsatskrav som skal indgå i Furesø Kommunes vandhandleplan for den første planperiode, dvs. frem til 2015: Spildevandsindsats i spredt bebyggelse ved kloakering eller forbedret rensning på ejendommen Biomanipulation af Søndersø, for at mindske indholdet af alger i søen Frilægning af vandløbet under landingsbanen på Flyvestation Værløse Frilægning af vandløbet nord for Jonstrupvej Byrådet har tidligere vedtaget en lignende handleplan for samme planperiode. Denne plan var i offentlig høring fra 8.juni 8.november På grund af at de statslige vandplaner efterfølgende blev erklæret ugyldige skal processen gå om, og Furesø Kommune udsender derfor dette opdaterede forslag til vandhandleplan i offentlig høring. Vandhandleplanen for Furesø indeholder: Baggrunden for vandplanernes tilblivelse og sammenhængen med de øvrige planer på området samt de krav, der ligger til grund for miljømålene En tidsplan for vandhandleplanens endelige vedtagelse Resumé af statens vandplaner Tidsplan for udarbejdelse af vandhandleplanen Handleplanens indsatser i Furesø Kommune. Her angives på kort, hvor de enkelte indsatser skal ske. Kommunens prioriteringskriterier for indsatserne, realiseringsrækkefølgen samt igangsætningstidspunktet. Indsatserne uddybes efter temaerne og en beskrivelse af offentlighedens mulighed for inddragelse efter sektorlovgivningen. Vandhandleplanernes forhold til anden relevant lovgivning. Det kan være kommuneplanen, råstofplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen, Natura-2000 planen og planlovshierakiet illustreres. Detailkort Det er muligt via Naturstyrelsens hjemmeside at indhente informationer om vandplanernes indsatser på et mere detaljeret niveau. 4

5 BAGGRUND FOR VANDHANDLEPLANEN 0 Vandplanerne er en samlet plan for et forbedret dansk vandmiljø. Vandplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandplanerne er endeligt godkendt af miljøministeren 30. oktober Læs mere om vandplanernes tilblivelse Konkret betyder vandplanerne, at der skal gøres en indsats på mange områder. Det gælder bl.a. de danske vandløb: Ca. 450 km vandløb restaureres. Ca. 150 km vandløb, der tidligere var gemt væk i rør, åbnes op. Ca spærringer fjernes, så der gives bedre passage for fisk og andre dyr i åerne. Implementeringen af VP1 (vandplan 1) skal sikre, at der udledes mindre kvælstof og fosfor til vores vandmiljø. Konkret betyder det bl.a.: Nye vådområder, randzoner og krav om anvendelsen af efterafgrøder i landbruget. Ca tons mindre kvælstof og ca. 51 tons mindre fosfor i vandmiljøet (inkl. effekterne af spildevandsrensning). VP1 danner også rammerne for en omfattende spildevandsindsats, så vi ikke forurener vores vandløb og søer med især organiske stoffer. Det drejer sig om: Forbedret spildevandsrensning for ca ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse. Indsatser overfor ca. 250 overløbsbygværker, hvor forurenet kloakvand løber over ved kraftig regn. Vandplaner udspringer af Vandrammedirektiv Den 22. december 2000 trådte EU s vandrammedirektiv i kraft, og direktivet har som sit overordnede mål, at alt vand skal have god tilstand i Derfor skal alle EU-landene gennemføre en målrettet vandplanlægning (vandplaner) for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Tanken bag vandrammedirektivet er, at alt vand skal forvaltes med en sammenhængende indsats. For at formålet med vandrammedirektivet opnås, skal staten udarbejde vandplaner for alle vandområder i Danmark. Vandplanerne fungerer som det overordnede administrative grundlag for dansk vandforvaltning. Implementeringen af vandrammedirektivet i dansk lov er sket med Miljømålsloven af (MML). Se vandplanerne indsatserne kan ses på kort via WebGIS Tidligere vandforvaltning i regionplaner Før kommunalreformen i 2007 var mål for overfladevand og grundvand fastlagt som retningslinjer i de daværende amters regionplaner. I forbindelse med kommunalreformen fik disse målsætninger, retsvirkning som et landsplandirektiv, der var gældende indtil der den 30. oktober 2015, hvor der blev vedtaget nye miljømål med vandplanerne efter Miljømålsloven 5

6 Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanerne bindende tidsfrister for gennemførelse af vandplanens indsatsprogram. Kommunerne har ansvar for vandhandleplaner I implementeringen af Vandrammedirektivet, har staten overfor EU-kommissionen det overordnede ansvar for, at direktivet overholdes. Kommunerne har ansvaret for, at de for kommunerne relevante dele af vandplanerne implementeres, via udarbejdelsen af vandhandleplaner Kommunernes forslag til vandhandleplaner skal være udarbejdet senest 6 måneder efter, at vandplanerne er offentliggjort og senest 1 år efter, skal de vedtages. Vandhandleplanerne ligger over kommuneplanen i det danske plan- og reguleringshierarki. Vand- og naturplanerne har en planperiode på 6 år, mens kommuneplanen har en 4-årig planperiode. Første vandplanperiode udløber 22. december Generelle mål og principper Alle vandplaner er bygget op over samme disposition og fastsætter konkrete mål for de enkelte forekomster af overfladevand samt grundvand, og der stilles krav til indsatsen. De 23 statslige vandplaner og deres tilhørende indsatsprogrammer beskriver de indsatser, der skal gennemføres for at nå de fastsatte miljømål i vandplanerne. Naturstyrelsen har vurderet, hvilket miljømål det enkelte vandområde skal have og har opsat et indsatsprogram for at opnå målet. Vandplanerne skal følges op af kommunale handleplaner, og disse skal beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner Målet er god tilstand Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst god tilstand eller godt potentiale i år Danmark har i vandplanen mulighed for at udsætte kravet i højst 2 x 6 år hvis det vurderes at der mangler viden om andre tiltags virkning på indsatsen. Overfladevand, vandløb, søer og den kystnære del af havet, har opnået målet, når både den økologiske tilstand og den kemiske tilstand er god. Vandområdernes tilstand vurderes fra høj til ringe. De vandområder, som i dag har høj tilstand målsættes fortsat til høj tilstand, fordi deres tilstand ikke må forringes. Ikke alle vandområder vurderes at kunne opnå god tilstand i Kunstige og stærkt modificerede vandområder har mindre strenge miljømål kaldet godt økologisk potentiale. Miljømålene for den kemiske tilstand for overfladevand vurderes alene ud fra de såkaldte prioriterede stoffer, som på nuværende tidspunkt omfatter 33 stoffer. Yderligere vurderes en række andre stoffer for hvilke der er fastsat miljøkvalitetskrav på fællesskabsniveau, tidligere Liste 1 stoffer. 6

7 Miljømål for vandløb For vandløb er miljømålet for god økologisk tilstand fastsat ud fra smådyrsfaunaen. Smådyrsfaunaen bedømmes ved hjælp af Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI). Tilstanden angives i faunaklasser på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er den bedste og 1 er den dårligste tilstand. Kommunernes indsatser skal som minimum bringe vandløb til at opnå god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale, svarende til nedenstående faunaklasser (Dansk Vandløbs-faunaindeks) Vandløb Miljømål Økologisk tilstand Mål for faunaklasse Normale Høj tilstand 7 God tilstand 6 Blødbund God tilstand Anvendes ikke Stærkt modificerede Godt potentiale 4 Kunstige Godt potentiale 6 Fig. 1. Inddeling i økologiske kvalitetsklasser på baggrund af DVFI Miljømål for søer For søer er målet for god økologisk kvalitet fastsat ud fra koncentrationen af klorofyl a (mål for algemængde i søvand). Indholdet af klorofyl a er forskellig afhængig af om der er tale om lavvandede eller dybe søer, eller om de er naturlig næringsrige eller næringsfattige. I Furesø, Farum sø og Søndersø er kravet 12 µg klorofyl a pr. Liter. Miljømål for grundvand En god tilstand i forhold til grundvand sikres ved, at grundvandet overholder miljømål for grundvand, som fastsat i vandrammedirektivet og udbygget i grundvandsdirektivet, jf. bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand. Mht. grundvandets kvantitative tilstand betyder dette bl.a., at menneskeskabte ændringer i grundvandsstanden kan medføre, at tilknyttede vand- og naturområder ikke kan opnå god tilstand. Vandplanerne indeholder retningslinjer til brug for vurdering af grundvandforekomsternes tilstand (se vandplanens afsnit 1.4), f.eks. med hensyn til indikatorer for bæredygtig vandindvinding gælder følgende retningslinje 38: Meddelelse af tilladelser til indvinding af grundvand samt udbygning og drift af vandforsyninger må ikke være til hinder for opfyldelse af vandplanens målsætninger i vandløb, søer, grundvandsforekomster, kystvande og terrestriske naturtyper. 7

8 a. Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af vandløbenes vandføring på over 5 % hhv % af medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er høj økologisk tilstand, henholdsvis god økologisk tilstand. Den nærmere fastsættelse af den tilladelige reduktion af vandføringen sker dog på baggrund af en konkret vurdering i forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt, hvor også andre parametre end medianminimumsvandføring kan indgå. Det afgørende krav til fastsættelse af den tilladelige reduktion af vandføringen er, at miljø-målene uanset vandindvinding vurderes at kunne nås. b. Med hensyn til de terrestriske økosystemer skal der forud for tilladelser til vandindvinding, jf. bekendtgørelsen om internationale naturbeskyttelsesområder mv. foretages en vurdering af, om indvindingen kan medføre væsentlig skade på et Natura 2000-område. Særligt naturtypen tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, kilder og rigkær er relevante i den forbindelse. c. Som udgangspunkt kan den udnyttelige grundvandsressource beregnes som 35 % af grundvandsdannelsen. d. I oplande, hvor vandløb er påvirket af eksisterende almene vandforsyningsanlæg, således at de ikke kan opfylde miljømålene, kan opfyldelse af vandløbenes kravværdier for medianminimumsvandføringer ske ved flytning af indvinding eller tilledning af vand. Virkemidler Ud fra de opstillede mål, er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og angivet hvilket af statens virkemiddel efter virkemiddelkataloget 1, der skal bruges ved en indsats. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. For hvert enkelt virkemiddel gennemgår kataloget en beskrivelse af virkemidlet, forudsætninger, effekt, økonomi samt gennemførelse. Alternativer til virkemiddelkataloget. Kommunernes muligheder for at bruge andre virkemidler end dem, der er anbefalet i Vandplanernes virkemiddelkatalog, varierer fra indsatsområde til indsatsområde. Vådområder kan ikke erstattes af andre virkemidler, og også på vandløbsområdet ligger virkemidlerne i de fleste tilfælde fast. Kun i relation til spærringer kan kommunen selv vælge, hvordan man vil løse det konkrete problem med manglende passage i vandløbet. For så vidt angår spildevandsindsatsen, indsatsen overfor drikkevandsindvinding og sørestaurering har kommunerne en vis frihed ved valg af løsninger. Kommunen skal dog dokumentere, at det alternative virkemiddel har samme miljøeffektivitet som de virkemidler, de skal erstatte. Du kan se virkemiddelkataloget her. Kommunens ansvar Kommunernes ansvar er at vedtage en handleplan indenfor den opstillede tidsfrist på et år efter vedtagelsen af vandplanerne, som ikke strider mod vandplanernes mål. Dvs. i 2015 inden den 30.oktober. I relation til ansvarsfordelingen henvises i øvrigt til kodex for samarbejdet mellem staten og kommunerne på miljøområdet. Heri understreges betydningen af, at kommunerne bidrager til opfyldelse af de overordnede miljøpolitiske målsætninger og indgåede aftaler med regeringen samt lever op til de lovgivningsmæssige forpligtelser, herunder forpligtelser i henhold til EU s regulering på miljøområdet. 1 Virkemiddelkatalog. Til brug for vandplanindsatsprogrammer. Version 3. januar By- og Landskabsstyrelsen - Miljøministeriet. 8

9 TIDSPLAN FOR VANDHANDLEPLANEN I dette kapitel redegøres der nærmere for, hvordan vandplanerne for vandområde 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt 2.3 Øresund og deres indsatsprogrammer vil blive realiseret indenfor Furesø Kommunes geografiske område. Vandoplandene går på tværs af kommunegrænsen og Furesø Kommune har derfor indgået et samarbejde med nabokommunerne Allerød, Egedal, Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner. Fig. 2. Kort over Furesø Kommune med hovedvandoplandsgrænser Forslaget til den kommunale vandhandleplan skal senest 6 måneder efter vandplanens offentliggørelse sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Kommunen tager derefter stilling til de indkomne høringssvar og vurderer, om handleplanen skal ændres inden den vedtages senest et år efter vandplanernes vedtagelse. 9

10 Figur 1. Tidslinje fra de statslige vandplanernes vedtagelse til den kommunale handleplans vedtagelse. MILJØVURDERING For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Hver miljøvurdering kan findes på naturstyrelsens hjemmeside under hver vandplan Roskilde fjord og Isefjord 2.3 Øresund Den statslige vandplan er miljøvurderet og handleplanen skal ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936, 2009), da den alene medtager indsatser der er opført i vandplanen og som er blevet miljøvurderet. Efter loven om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 2, gælder, at hvis planer og programmer alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. Hvis handleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke tale om en ny plan. Er der imidlertid tale om ændringer eller præciseringer i handleplanen i forhold til den statslige vandplan, er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Offentlighedsfase og aktiviteter Kommunerne er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner. Det følger af miljømålslovens 3, stk. 2. Kommunens råderum er begrænset i forhold til udarbejdelsen af handleplanen, og kommunalbestyrelsen lægger derfor vægt på, at inddragelsen af kommunens borgere, i drøftelsen af alle betydende spørgsmål, sker med dette for øje. F.eks. er prioriteringen af indsatsen og tidsplanen til debat, men vandplanen fastslår, at indsatsen skal gennemføres. Furesø Kommune vil lægge stor vægt på den lokale dialog og inddragelse af lodsejere m.fl., som efter miljølovgivningen skal gennemføres i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af de konkrete initiativer for at følge op på den kommunale handleplan. Furesø Kommune har inddraget offentligheden ved annoncering af forslag til planen på kommunens hjemmeside og i lokalavisen samt gennem dialog med bl.a. landbrugsorganisationer, naturorganisationer, interesseorganisationer og borgere der har henvendt sig til kommunen dels i forbindelse med den offentlige høring af forslag til vandhandleplan og dels i forbindelse med høring af vandplanforslaget. 10

11 Forslag til Furesø Kommunes vandhandleplan blev godkendt af Furesø Kommunes Miljø- Plan- og Teknikudvalg den 12.marts Forslaget til vandhandleplan af 12.marts 2015 blev fremlagt i offentlig høring i 8 uger frem til 12.maj 2015 Den endelige godkendte vandhandleplan behandles af Miljø Plan og Teknik Udvalget den 10.september 2015, hvorefter den offentliggøres med 4 ugers klagefrist. I forbindelse med udmøntningen af indsatserne er der en række særlove der skal tages hensyn til. Ved vandløbsrestaureringerne vil offentligheden blive inddraget som beskrevet Vandløbsloven og bekendtgørelse om regulering og restaurering af vandløb, og restaureringsforslag vil blive fremlagt i 8 ugers offentlig høring. Dispensation efter Miljøbeskyttelseslovens 3 skal i offentlig høring i 4 uger og en landzonegodkendelse samt en vvm-screening vil blive offentliggjort i 4 uger. DEN STATSLIGE VANDPLANS INDSATSPROGRAM Statens vandplaner indeholder en plandel og en redegørelsesdel. Derudover er der tilknyttet nogle tekniske baggrundsnotater, der beskriver de krævede handlinger og et virkemiddelkatalog over indsatser og deres økonomi. Indsatsprogrammer for hovedoplandene til Isefjord og Roskilde Fjord og Øresund Staten har udarbejdet meget konkrete indsatsprogrammer for de enkelte vandområder. Furesø Kommune er omfattet af vandplan for 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt 2.3 Øresund. Vandplanerne indeholder retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration, herunder i relation til konkrete sager. Vandplaner og deres handleplaner er sektorplaner og er bindende for kommuneplanen. Vandplanens mål i de to oplande skal nås ved en kombination af den generelle statslige regulering og den kommunale indsats i specifikke delvandområder. Staten anvender de såkaldte generelle virkemidler, som sættes i værk ved lovgivning, bekendtgørelser og støtteordninger. Som eksempel kan nævnes de nye randzoner langs vandløb og søer. Handleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt i Statens vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt 2.3 Øresund. Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal effektueres i 1. planperiode. Indsatsprogrammet er et resumé af de tiltag, der skal til for at leve op til målene i et vandområde og en opskrift på, hvordan det kan ske. Indsatsprogram og prioriteringer Kravene til indsats i 1. vandplanperiode er for de to vandplaner, opgjort til 5 kystvandsområder, 69 søer, 782 km vandløb samt for 26 grundvandsforekomster. Oplandene og vandløbene fremgår af WebGIS Indsatsbehovet er opgjort som differencen mellem den maksimalt tilladte påvirkning ved målopfyldelse og den forventede påvirkning i 2015 korrigeret for effekterne af allerede planlagte og gennemførte tiltag. De steder hvor det af tekniske eller naturmæssige årsager, ikke er muligt at opnå miljømålet, forlænges tidsfristen til efter 2015, jf. undtagelses-bestemmelserne i miljømålslovens

12 Med det opstillede indsatsprogram for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord samt Øresund opfylder Danmark forpligtigelserne i EU s vandrammedirektiv for hovedvandoplandene Indsatsprogram Den overordnede indsats for 1. vandplanperiode for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord samt for Hovedvandopland Øresund fremgår af figur 4 og figur 5. En grafisk præsentation fremgår af WebGIS. Målet for den samlede kvælstofreduktion i vandplanlægningen blev af den daværende regering i forbindelse med Grøn Vækst besluttet til ca tons. Heraf blev en indsats på ca tons fastlagt i udkast til vandplaner for perioden , mens ca tons blev udskudt til senere udmøntning efter udredning i et kvælstofudvalg. Med aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 blev det besluttet at halvere det lovpligtige randzoneareal og ændre efterafgrødekravet, svarende til en samlet mindre kvælstofreduktion på ca tons, så vandplanerne herefter fastlægger den konkrete indsats i forhold til ca tons kvælstof. Vurdering af virkemidler til at gennemføre kvælstofreduktionen har indgået som et element i Natur- og Landbrugskommissionens arbejde. Det er endvidere besluttet, at det samlede indsatsbehov genberegnes til vandområdeplaner for perioden Det bemærkes, at regeringen med finansloven for 2012 har truffet beslutning om at supplere kvælstofreduktionsindsatsen i første planperiode med yderligere 181 tons gennem udlæg af supplerende storskala statslige vådområder. Da den præcise fordeling af indsatsen først vil blive fastlagt i forbindelse med detailplanlægningen af indsatsen, er indsatsen ikke indarbejdet i nedenstående oversigt over indsatser i første planperiode. De supplerende statslige vådområder vil ikke påvirke den igangværende kommunale vådområdeindsats. Indsatsen for forbedring af de fysiske forhold i vandløb er i vandplanerne fastlagt på et niveau, der er realistisk at gennemføre i første afkortede planperiode. Indsatsen er desuden fokuseret på de vandløb, der repræsenterer de største naturværdier. I forbindelse med de kommende planperioder vil der blive tilvejebragt et fagligt grundlag for at prioritere, hvor en yderligere indsats bør foretages. Regeringen vil på den baggrund i næste planperiode træffe beslutning om en yderligere vandløbsindsats. De årlige omkostninger ved implementering af Miljømålsloven i Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord beløber sig, med de angivne virkemidler, for 1. planperiode til i alt ca. 28 millioner kroner pr. år. Tilsvarende beløber de årlige omkostninger ved implementeringen af miljømålsloven i Hovedvandopland 2.3 Øresund sig til 3 mio. kr. Omkostningerne bæres af det offentlige, forsyningsselskaber, borgerne eller de berørte erhverv. Indsatsprogrammet er det mest omkostningseffektive ud fra de givne forudsætninger og mulige brug af virkemidler. 12

13 Isefjord og Roskilde Fjord 1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider landbrug mv. Omfang af virkemiddel I hele oplandet I Furesø Kommune Kvælstof (tons/år) Fosfor (tons/år) Generelle virkemidler (staten):* ,2 Oversvømmelse af ådale mhp. fosforfjernelse 67 ha - 1,3 Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse 335 ha Vandindvinding påvirkning af overfladevand (vandføring i vandløb) Flytning af kildepladser og/eller kompenserende udpumpning 3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder 7 mio. m 3 ( udskudt ) Fjernelse af faunaspærringer 12 stk. - Vandløbsrestaurering 17 km - Genåbning af rørlagte vandløb 5 km 0,794km Sørestaurering 1 lokalitet 1 lokalitet 4. Påvirkninger fra punktkilder Renseanlæg forbedret rensning 1 anlæg - 0,2 0,05 Spredt bebyggelse forbedret 119 ejd. * 0,42 0,10 spildevandsrensning (ejd. = ejendomme) Regnbetingede udløb bassiner 34 udløb - 1 0,34 Fig.4 Indsatsplan for vandopland til Isefjord og Roskilde Fjord 13

14 Øresund 1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider landbrug mv. Omfang af virkemiddel I hele oplandet I Furesø kommune Kvælstof (tons/år) Fosfor (tons/år) Generelle virkemidler (staten): ,1 Oversvømmelse af ådale mhp. fosforfjernelse 4 ha - 0,1 Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse 0 ha Vandindvinding påvirkning af Overfladevande (vandføring i vandløb) Flytning af kildepladser og/eller kompenserende udpumpning 3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder 0 mio. m 3 - Fjernelse af faunaspærringer 0 stk 0 Vandløbsrestaurering 1 km 0 Genåbning af rørlagte vandløb 3 km 0 Sørestaurering Påvirkninger fra punktkilder Renseanlæg forbedret rensning 1anlæg 0 0,38 0,08 Spredt bebyggelse forbedret 30 ejd. * 2 0,07 0,06 spildevandsrensning (ejd. = ejendomme) Regnbetingede udløb bassiner 17 udløb 0 0,45 0,17 Fig. 5 Indsatsplan for vandopland til Øresund 2 I Furesø Kommune skal der for begge oplande laves indsatser for i alt 70 ejendomme, heraf skal 49 kloakeres og 21 skal have et påbud. 14

15 FURESØ KOMMUNES INDSATS I 1. PLANPERIODE I de efterfølgende afsnit kan du se, hvordan Furesø Kommune vil realisere vandplaner og indsatsprogrammer indenfor kommunens geografiske område på land og de tilstødende kystvande, som grænser op til hovedvandoplandene. I Furesø Kommune skal der i indeværende planperiode ske indsatser indenfor Søer: reduktion af søens klorofylindhold (foreslået virkemiddel: restaurering ved biomanipulation af Søndersø) Vandløb: åbning af rørlagt strækning under flyvestation Værløse Vandløb: rørlagt strækning ved Jonstrupvej på Tibberup å (åbning af rørlagt strækning) Spildevand: reduktion af tilledning af spildevand fra ukloakerede ejendomme i åbent land (Indsats overfor forbedret rensning af spildevand fra ca. 43 ejendomme.) biomanipulation åbning af vandløb åbning af vandløb Fig. 5. Kort over Furesø Kommunes vand - indsatsområder. 15

16 Fig 5a Kort over Furesø kommunes spildevands-indsatsområder i det åbne land KOMMUNENS PRIORITERINGSKRITERIER FOR INDSATSERNE I dette afsnit beskrives den prioritering af indsatser, der er valgt for at opfylde vandplanens mål. Furesø Kommune har prioriteret indsatsen ud fra følgende retningslinjer.. Prioritering af kriterier Igangværende spildevandsindsatser som kan afsluttes indenfor planperioden. Indsatser i søer, som kan igangsættes og som giver umiddelbar forbedring af tilstanden. Sikring af biodiversitet, og økologiske forbindelser ved opgravning af rørlægninger Største indsats, der kræver ændrede vandløbsregulativer Tættest på opfyldelse af målsætning(mindste indsatser) Prioriteringen har ført til følgende realiseringsrækkefølge og tidspunkt for indsatserne opstillet i vandplanerne. 16

17 Prioriteret rækkefølge: 43 ejendomme i det åbne land, hvor spildevandsrensningen skal forbedres Biomanipulation af Søndersø Åbning af Tibberup å under flyvestationen og ved Jonstrupvej Furesø Kommune griber prioriteringslisten an fra toppen og realiserer indsatserne i den givne rækkefølge. Endelig valg af detailløsning inden for de enkelte sektorer afhænger af de lokale forhold, og den konkrete implementering er på en række områder overladt til kommunerne, f.eks. forhandlinger med offentligheden, vandløbsrestaureringer m.m. For den spredte bebyggelse kan kommunen fastlægge, om der skal ske lokal rensning, eller om der skal kloakeres. INDSATSER Implementeringen af vandplanernes indsatsprogram betyder, at der skal ske nye tiltag på et eller flere af indsatsområderne. Det følgende fungerer som en uddybning af de 2 foregående kapitler og indeholder en detaljeret forklaring af indsatserne samt oplysninger om offentlighedens inddragelse efter sektorlovgivningen. Kapitlet vil indeholde et kort beskrivende afsnit pr. indsatsområde. Der redegøres for, hvilke indsatser kommunen planlægger at igangsætte. Den overordnede indsats er vist på kortet i Fig. 5. Her er vist indsatsområdernes geografiske placering. Den mere specifikke placering er vist i forbindelse med beskrivelsen af indsatsen nedenfor. For hvert indsatsområde redegøres der desuden for, hvilke afgørelser, der skal træffes efter særlovgivningens regler for at kunne implementere vandplanernes indsatsprogram, samt oplysninger om offentlighedens inddragelse heri. Regeringen har truffet beslutning om, at der skal gennemføres en generel indsats til nedbringelse af udledningerne af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Reduktionen skal opnås ved anvendelse af generelle virkemidler, herunder bl.a. dyrkningsrestriktioner og etablering af randzoner. Der skal også ske en reduktion af kvælstof- og fosforudledningerne ved etablering af kvælstof- og fosforvådområder. Disse vådområder skal etableres af kommunerne, der også er ansvarlige for at gennemføre vandløbsindsatsen, spildevandsindsatsen, indsatsen overfor vandindvindinger og sørestaurering. Overfladevand- vandløb og søer Vandløb I statens vandplaner, er der fastsat mål for km. vandløb, og indsatsen omfatter op til km. vandløb. Vandløb omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 er udpegede. Beskyttelsen af udpegede 3- vandløb indebærer, at der ikke uden dispensation fra Naturbeskyttelsesloven må foretages ændringer i tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse. Kommunernes indsatser skal som minimum bringe vandløb til at opnå god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale, se fig. 1. Den gode økologiske tilstand vurderes ud fra de dyr, der findes i vandløbet på en given strækning. 17

18 Den afvigelse, der skal være for vandområdet i forhold til en uforstyrret tilstand skal højst være en svag afvigelse. Vandplanerne stiller krav om, at vandløbs målsætning opnås ud fra virkemidler som fysisk forbedring, åbning af rørlagte vandløb og fjernelse af spærringer. De forskellige indsatser er fastlagt i vandplanerne for 1. planperiode på konkrete vandløbsstrækninger og er beskrevet i virkemiddelkataloget. De naturlige vandløb i Furesø Kommune, der er omfattet af vandplan Øresund samt vandplan Isefjord og Roskilde Fjord, skal alle opnå god økologisk tilstand, hvilket svarer til en faunaklasse 5-6. Vandløb som er udpeget som kunstige eller stærkt modificerede skal opnå et godt økologisk potentiale. I Furesø Kommune er Fiskebækken udpeget som stærkt modificeret. Alle vandløb skal opnå god kemisk tilstand. Vandløbene i Furesø Kommune, der er omfattet af vandplanerne for Øresund, Isefjord og Roskilde Fjord opfylder ikke målsætningen om god økologisk tilstand DVFI 5. Nuværende tilstand: Vandløbsnavn Nuværende tilstand DVFI Krav i 1.planperiode Snarevadsgrøften indsats udsat Bunds å indsats udsat Jonstrup å 4 5 Indsats udsat Fiskebæk tilstand ukendt 4 Indsats udsat Tibberup å 4 5 Indsats udsat Dybendals renden 4 5 ingen indsats Hestetang å nederste del 4 5 ingen indsats Vandløb med krav til indsats i 1.planperiode: Tibberup å: åbning af rørlægning under Flyvestation Værløse og langs Jonstrupvej Vandplanens virkemidler Frilægning af vandløb Fjernelse af spærring/sikring af kontinuitet Vandløbsregulering/restaurering Vandløbsregulering/-restaurering er projekter, hvor vandløbets forløb eller fysiske forhold ændres. Virkemiddelkataloget beskriver ilægning af sten, udskiftning af bundsubstrat eller genslyngning som virkemidler, der kan forbedre vandløbets tilstand. Projektet forudsætter tilladelse jf. Vandløbslovens 17 og efter Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering og som regel kræves også en tilladelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Offentlighedens inddragelse er beskrevet i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.( Bek nr.1436 om vandløbsregulering og restaurering) Fjernelse af spærring/sikring af kontinuitet skal sikre, at der ikke er niveauspring i vandløbet som f.eks. fisk ikke kan forcere. Dette indebærer også et restaureringsprojekt. Frilægning af vandløb beskriver opgravning af rørlagte vandløb. I rørlagte strækninger findes der ikke nogen dyr eller planter og derfor får disse strækninger en dårlig økologisk kvalitet. Vandplanens 18

19 retningslinjer beskriver, at rørlagte strækninger skal åbnes og at der, som udgangspunkt, ikke skal gives tilladelse til nye rørlægninger. En opgravning af rørlagte strækninger skal behandles som et restaureringsprojekt og det åbne vandløb vil være omfattet af lov om randzoner. Vandløbsregulativer Vandløbsregulativerne fungerer som retsgrundlag for vandløbsmyndighederne og lodsejerne, bl.a. med hensyn til krav til vedligeholdelse. Vandløbsregulativer indeholder en beskrivelse af, hvordan vandløb skal vedligeholdes og drives herunder en beskrivelse af vandløbet. Hvis vandplanerne foreskriver, at de fysiske rammer i vandløbet ændres, kan det betyde, at vandløbsregulativerne skal revideres, hvis ændringerne rækker ud over det eksisterende regulativ. Reguleringer og ændring af fysiske forhold generelt, skal godkendes i forhold til vandløbsloven. Som led i disse processer, skal der være en høring med inddragelse af relevante interessenter. Åbning af Tibberup å under flyvestationen og ved Jonstrupvej planlagt i 2015 Tibberup Å er et lille vandløb med udspring i Smørmosen. Vandløbet er i alt m langt. Tibberup Å har en række tilløb af mindre grøfter og modtager desuden store mængder vand fra befæstede arealer. Tibberup er en del af Værebro å systemet og er omfattet af vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord, vandopland 2.2. I Furesø Kommune er vandløbet målsat til at skulle opnå god kemisk og økologisk tilstand, udtrykt ved faunaklasse 5. Vandløbet er på hele strækningen fra udspringet og videre gennem kommunen omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden ud over sædvanlig vedligeholdelse. Vandløbet er påvirket af vandindvinding og kan til tider være sommerudtørret. Ved Søndersø er Tibberup å rørlagt under landingsbanen på Flyvestation Værløse på en 594 m lang strækning og igen på en strækning af 226 m ved Jonstrupvej. I første vandplanperiode er der krav om åbning af de rørlagte strækninger under Flyvestation Værløse og nord for Jonstrupvej for at skabe kontinuitet mellem åbne målsatte strækninger. Søer (i forhold til naturbeskyttelsesloven) 19

20 Der er i alt udpeget 18 søer i Danmark til restaurering. Vandkvaliteten i søer skal medvirke til at de fastlagte miljømål for søer kan opfyldes. For søer er der i vandplanen angivet, at det er indholdet af klorofyl a, som beskriver søens økologiske tilstand. Klorofyl a indholdet stiger i takt med mængden af alger i søerne. Algernes mængde kan reduceres ved enten at reducere kvælstof eller fosforindholdet i søerne. Som regel er det fosformængden, der er begrænsende for algemængden. Desuden kan en uligevægt i fiskebestanden være med til at give forhøjet klorofyl a. Udover tiltag, der vil sænke indholdet af klorofyl i søerne, vil søernes tilstand blive forbedret via vandplanens øvrige indsatser som spildevandsrensningen, randzoner og fosfor-vådområder. Ved udpegede badeområder skal vandkvaliteten kunne leve op til badevandsdirektivets krav om tilfredsstilende kvalitet. Kvalitetsmålet for badevand er, at alt badevand ved udgangen af 2015 skal være klassificeret som tilfredsstillende. Indvinding af overfladevand må ikke være en hindring for, at søerne opfylder de fastlagte miljømål. I vandplan Øresund er Søndersø udpeget som en sø, der har forhøjet klorofyl a. Vandplanen foreslår restaurering ved biomanipulation. Biomanipulation i Søndersø gennemføres Vandplanens virkemidler Fosforfældning ved aluminiumtilsætning (immobilisering af fosfor) Biomanipulation ved opfiskning I vandplanen er der krav om, at Søndersø skal have forbedret sin økologiske tilstand. Søndersø har et forhøjet indhold af klorofyl a, og dette afspejler sig i opblomstring af alger. Søens tilstand skal ændres fra moderat til god økologisk tilstand. Søndersø er forholdsvis ren, idet den har været beskyttet mod tilførsel af spildevand, pga. indvinding af overfladevand til drikkevandsbrug i København. Der indvindes ikke overfladevand fra Søndersø mere, men der er en stor grundvandsindvinding langs kanten af Søndersø. 20

21 Det til tider høje indhold af alger om sommeren, skyldes en biologisk ubalance mellem dyrelivet i søen. Den biologiske ubalance består i, at der er for mange fredfisk og for få rovfisk. En opfiskning af fredfisk vil bevirke, at balancen forbedres og således gør vandet mere klart. Biomanipulation kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Udskudte indsatser på vandløbsområdet De steder, hvor det af tekniske eller naturmæssige årsager, ikke er muligt at opnå miljømålet inden 2015, forlænges tidsfristen til efter 2015, jf. undtagelses-bestemmelserne i miljømålslovens 19. Staten foretager løbende tilstandsvurderinger i udvalgte søer og vandløb og vurderer derfor hvilke vandløb og søer der skal have en indsats eller om indsatsen skal udskydes til en senere vandplanperiode. Tyrkis manglende viden, blå pga. uforholdsmæssige store omkostninger, grøn og stiplet pga. rørlægninger og naturlige årsager ( møllemosen og flyvestationen). Tibberup å og Jonstrup å lever ikke op til målsætningen om god økologisk kvalitet. Det skyldes både tilledning af opspædet spildevand men også at Tibberup å i nogle år kan være udtørret om sommeren. Indsatsen i 1.planperiode er udskudt på grund af manglende viden. 21

22 Restaurering i Snarevadsgrøften er udskudt indtil resultatet af den ændrede vedligeholdelse foreligger og fordi det vil koste uforholdsmæssigt meget. Åbning af rørlagt strækning: Det forventes at de åbnede rørstrækninger over Flyvestation Værløse restaureres når de åbnes, indsats afventer resultat af åbning. Kvælstof-vådområder Der skal ikke etableres Kvælstof-vådområder i Furesø Kommune Fosfor-vådområder Der skal ikke etableres Fosfor- vådområder i Furesø Kommune. Spildevand Vandplanen sætter krav til tilstanden af vandløb, søer og kystområder, og det kan komme til at påvirke de indsatser, der skal foretages i henhold til spildevandsplanen. Der er i vandplanen krav om at ejendomme i det åbne land i Furesø Kommune får reduceret deres påvirkning på vandløb og søer, ved at forbedre deres rensning eller ved at blive tilsluttet kloaknettet. Vandplanens virkemidler Renseanlæg Regnvandsbetingede udløb fra fælles kloak Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme Indsats for spildevand i det åbne land Furesø Kommune har kortlagt afløbsforholdene på 193 ejendomme i det åbne land og vurderet om spildevandsforholdene på ejendommene er tilfredsstillende. På baggrund af kortlægningen er det besluttet at kloakere 50 ejendomme, beliggende vest, nord og øst for Farum By. Desuden er der stillet krav om forbedring af spildevandsforholdene på 22 ejendomme i kommunen. Hermed opfyldes vandplanens krav. De ejendomme, der skal have forbedret deres spildevandsrensning, og som har status som helårsbolig, har modtaget et tilbud om medlemskab af kloakforsyningen (Furesø Egedal Spildevand A/S) på lige vilkår med de allerede kloakerede ejendomme. Kravene til rensning af spildevandet beror på, hvilket område ejendommen ligger i. De 50 ejendomme, som er planlagt kloakeret er inddraget i spildevandsplanen Grundvand Furesø Kommune er omfattet af to regionale grundvandsforekomster kaldet Sten-/Værløse og Roskilde FS. Begge grundvandsforekomster har tilstanden ringe pga. påvirkning af overfladevand. HOFOR indvinder grundvand langs Tibberup å, og det er muligvis en af årsagerne til at åen kan løbe tør for vand om sommeren, og således ikke leve op til miljømålene. Derudover har forekomsten Roskilde FS også ringe tilstand pga. dårlig vandbalance, fordi der indvindes mere end 35 % af grundvandsdannelsen. 22

23 I vandplanen er der ikke stillet krav om gennemførelse af indsatser i 1. planperiode på grundvandsområdet i Furesø Kommune. Vandindvinding Der er ingen indsatser på grundvandsområdet i den 1. planperiode. ØVRIGE INDSATSER I KOMMUNEN. Miljøfremmede stoffer Der er ikke påtænkt generelle og landsdækkende indsatser i forhold til miljøfremmede stoffer i første planperiode Badevandsprofiler Kommunerne har i 2011 udarbejdet badevandsprofiler som en del af implementeringen af badevandsdirektivet. Alle badesteder opfylder kravene ifølge badevandsdirektivet. Regionplan 2005 Regionplan 2005 bortfaldt i forbindelse med vandplanernes endelige vedtagelse. FORHOLDET TIL ANDEN RELEVANT PLANLÆGNING I det følgende beskrives handleplanens forhold til kommuneplanen, råstofplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen, de kommunale Natura 2000-handleplaner og Natura skovhandleplaner. Efter planlovens 11, stk. 4, nr. 4 og 6, er følgende sektorplaner bindende for kommuneplanen: Vandplanen, Natura 2000-planer, og handleplaner herfor. Derudover er den kommunale risikostyringsplan samt råstofplanen bindende for kommuneplanens indhold, jf. planlovens 11, stk. 4, nr. 5 og 7. Det er regionsrådene, der har ansvaret for at udarbejde en regional råstofplan for indvinding af og forsyning med råstoffer. 23

24 Figur 7: Plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde: Planloven i Praksis) Kommuneplanen Kommunerne udarbejder kommuneplaner, der dels indeholder en beskrivelse af kommunens overordnede udvikling, dels tematisk opdelte retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplanen kan være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer til at ske i samspil med andre interesser i det åbne land. Mens kommuneplanen alene er bindende for kommunen, er lokalplanen bindende for borgernes/grundejernes fremtidige arealanvendelse inden for planens område. Der kan foretages ændringer i kommuneplantemaerne og/eller i rammer for lokalplanlægning, som fremmer målene i vandplanerne. Vandplanerne for hovedopland 2.3 Isefjord og Roskilde Fjord og hovedopland 2.2 Øresund giver ikke Furesø Kommune anledning til at ændre i kommunens eksisterende kommuneplan eller i eksisterende lokalplaner. Kommuneplan 2009 for Furesø Kommune indeholder blandt andet en bestemmelse for rammeområde 16F4 om, at den delvist rørlagte Tibberup Å kan frilægges. Råstofplanen Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning for den fremtidige råstofindvinding. Dette sker gennem råstofplanen. Den regionale råstofplan er en sektorplan, som kommunalbestyrelsen er bundet af i den kommunale planlægning. Kommuneplanen kan nemlig kun indeholde retningslinjer for råstofområderne, som ikke er i strid med råstofplanlægningen. Regionsrådet skal hvert fjerde år tage stilling til, om der er behov for justeringer eller revision af råstofplanen. Vandplanerne for hovedopland 2.3 Isefjord og Roskilde Fjord og hovedopland 2.2 Øresund giver ikke anledning til, at Regionsrådet for Hovedstadsregionen foretager ændringer i den eksisterede råstofplan Vandforsyningsplanen og spildevandsplanen Spildevandsplaner og vandforsyningsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandområdet. Med 24

25 vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne, inden for hvilke den fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden. Vandforsyningsplanen Af vandforsyningslovens 14 fremgår det, at kommunalbestyrelsen gennem planer tilrettelægger vandforsyningen, dvs. hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have. Formålet er at sikre borgerne i kommunen adgang til rent drikkevand i tilstrækkelige mængder. Vandforsyningsplanen skal endvidere sikre, at indvindingen af drikkevand planlægges således, at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt i områder, hvor plante- og dyrelivet er afhængig af grundvand. Hvis ressourceopgørelsen i vandplanen viser, at der sker overudnyttelse af grundvandsressourcen i et område, således at der skal gennemføres tiltag, f.eks. flytning af en vandforsyning, har dette betydning for vandforsyningsplanen. Spildevandsplanen Ifølge miljøbeskyttelseslovens 32 skal kommunalbestyrelsen udarbejde og ajourføre en plan for bortskaffelse af spildevand inden for kommunen. Kommunen skal i spildevandsplanen gennemføre den i vandplanernes indsatsprogrammer angivne indsats for den spredte bebyggelse, regnvandsbetingede udledninger og renseanlæg, herunder angive tidsplanen for gennemførelsen af indsatsen, Vandplanerne for hovedopland 2.3 Isefjord og Roskilde Fjord og hovedopland 2.2 Øresund giver ikke Furesø Kommune anledning til ændringer i kommunens eksisterede spildevandsplan. Relation til Natura 2000-handleplan Der er i mindre omfang behov for at koordinere vandhandleplanerne med Natura handleplanerne. Dette fremgår af Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (BEK nr af 15/12/2011). Af afsnittet Forholdet til de kommunale Natura 2000-handleplaner fremgår: 6. Den kommunale vandhandleplan skal koordinere indsatsen med de kommunale Natura handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner med indsatsen for vådområder omfattet af den statslige vandplan for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængig af et vandøkosystem. Det lovhjemlede krav til koordinering med Natura 2000-handleplaner vedrører således alene snitfladen ml. Natura 2000-handleplanernes vandafhængige naturtyper og de statslige vandplaners indsats for vådområder. Af Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (BEK nr af 25/11/2011) fremgår af afsnittet Forholdet til de kommunale vandhandleplaner : 7. De kommunale Natura 2000-handleplaner skal i samspil med de kommunale handleplaner til udmøntning af den statslige vandplan realisere Natura 2000-planen, for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem. Stk. 2. Natura 2000-planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen og skal ikke indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner. Det er et lovhjemlet krav til samspil ml. Natura 2000-handleplaner og den kommunale vandhandleplan mhp. at realisere Natura 2000-planen hvad angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem. 25

26 Natura2000 handleplanen N 139 for Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov har ikke indsatser, der er i modstrid med indsatserne i denne vandhandleplan. 26

27 Vandhandleplan 2015 Furesø Kommune Stiager Værløse Oplag: 100 Udgivet: Juni 2012,rev.2015 Redaktion: By, Miljø og Erhverv Foto: Mette Bjerre Larsen 27

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune 22. juni 2012 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Nordfyns Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Vandhandleplan Furesø Kommune

Vandhandleplan Furesø Kommune Vandhandleplan 2012-2015 Furesø Kommune INTRODUKTION Furesø Kommune har, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udarbejdet en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. Denne vandhandleplan beskriver,

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015

Vandhandleplan 2010-2015 Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 14 7. Søer 20 8.

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Den 28. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2

Læs mere

Kommunal vandhandleplan

Kommunal vandhandleplan Kommunal vandhandleplan 2015-2016 August 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund hovedopland 2.3 vanddistrikt Sjælland... 4 3. Baggrund... 4 4.

Læs mere

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning.

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning. 0 Indhold 1. Forord... 3 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 Kolofon... 5 2. Baggrund... 7 3. Vandplanernes indsatsprogram... 10 4. Indsatser i Ringsted Kommune... 12 Vandløb... 12 Søer... 15 Fosforvådområder...

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 72 56 50 00 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk Rapportens

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2009-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Resumé af den statslige vandplan 2009-2015 for Bornholm... 4 3 Forord... 7 4 Baggrund... 9

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 13 7.

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune Forslag til: Kommunal vandhandleplan 2010-2015 Juni 2012 Lyngby Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund

Læs mere

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune.

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune Juni 2012 Kolofon Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort

Læs mere

VANDHANDLEPLAN 2010-2015

VANDHANDLEPLAN 2010-2015 VANDHANDLEPLAN 2010-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Resumé af den statslige vandplan for hovedvandopland nr. 2.3 Øresund.... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 5. Spildevand...

Læs mere

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune LAG FORS t i høring lag 015 Frem xxx 2 x x. x f ra x 015 xx x 2 til xx. Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring Forslag til Vandhandleplan 2010 2015 har været i offentlig høring

Læs mere

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015.

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015. Egedal Kommune - forslag til vandhandleplan 2010-2015 1 Kolofon Titel: Egedal Kommune forslag til vandhandleplan 2010-2015. Udgiver: Egedal Kommune. Udgivelsesår: 2015 Copyright: Gengivelse tilladt med

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015):

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): 1.2 Hovedvandopland Limfjorden 1.4 Hovedvandopland Nissum Fjord Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfatter følgende

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015 NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013 2015 Maj 2012 2 2 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Forord... 4 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 3. Baggrund... 7 3.1

Læs mere

Forslag til Kommunal Vandhandleplan

Forslag til Kommunal Vandhandleplan Forslag til Kommunal Vandhandleplan Vandhandleplan 2 Offentlighedsfase og aktiviteter Forslag til Gentofte Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2012. Forslaget fremlægges

Læs mere

Vandhandleplan for Rebild Kommune

Vandhandleplan for Rebild Kommune Vandhandleplan for Rebild Kommune Omfattende flg. vandplaner: 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak 1.2 Limfjorden 1.3 Mariager Fjord Den 17. september 2015 Side 1 af 26 Planens indhold Dette dokument indeholder

Læs mere

Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner

Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Planens

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Vandhandleplan for Albertslund Kommune

Vandhandleplan for Albertslund Kommune Vandhandleplan 2010-2015 for Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 3

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015 Faxe Kommune Vandhandleplan 2012-2015 September 2015 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Faxe Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner:

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Den 27. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2 Forord...

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt. Hedensted Kommune Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 2. udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...4 2. Handleplanens mål...6 3. Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune...7

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

UDKAST Vandhandleplan

UDKAST Vandhandleplan Afdeling: Teknik og Miljø Dato: 24. marts 2015 UDKAST Vandhandleplan 2009-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk -1- 1. Planens indhold Dette dokument indeholder

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune Vandhandleplan for Haderslev Kommune December 2012 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen er vedtaget

Læs mere

"Holbæk Kommunes Vandhandleplan"

Holbæk Kommunes Vandhandleplan "Holbæk Kommunes Vandhandleplan" (PDF - print af forslag til "Holbæk Kommunes Vandhandleplan"). Vækst og bæredygtighed, Holbæk Kommune, april 2015 Forord Vedtagelse Miljøvurdering Offentlighedsfase Spørgsmål

Læs mere

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx.

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. Samsø Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013-2015 Luftfoto der viser Dallebækken nord for Kolby Kås Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. juni 2012 Kortmaterialet er

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Om planen Indhold Høring Miljøvurdering Screening af vandhandleplanen Baggrund Vandplaner udspringer af Vandrammedirektiv Tidligere vandforvaltning i

Om planen Indhold Høring Miljøvurdering Screening af vandhandleplanen Baggrund Vandplaner udspringer af Vandrammedirektiv Tidligere vandforvaltning i Om planen Indhold Høring Miljøvurdering Screening af vandhandleplanen Baggrund Vandplaner udspringer af Vandrammedirektiv Tidligere vandforvaltning i regionplaner Kommunerne har ansvar for vandhandleplaner

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Vandhandleplan Hovedopland 2.3 Øresund

Vandhandleplan Hovedopland 2.3 Øresund Vandhandleplan 2009-2015 Hovedopland 2.3 Øresund 1 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Fredensborg Kommune. Hovedvandopland 2.3 Vanddistrikt Sjælland. Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune våd Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune Oktober 2015 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1

Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1 Vandhandleplan 2013-2015 Odder Byråd 7. september 2015 Dokumentnr.: 727-2015-115618 side 1 Forside: Præstholm Grøft efter udlægning af gydegrus Dokumentnr.: 727-2015-115618 side 2 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012 Vandhandleplan 2010-2015 Aabenraa Kommune November 2012 KOLOFON Denne vandhandleplan for Aabenraa Kommune er udarbejdet i 2012 af Aabenraa Kommunes medarbejdere i samarbejde med Orbicon A/S. Vandhandleplanens

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune

Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune Januar 2015 1 Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Stevns Kommunens planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram.

Læs mere

"Holbæk Kommunes Vandhandleplan"

Holbæk Kommunes Vandhandleplan "Holbæk Kommunes Vandhandleplan" (Link til digital version af "Holbæk Kommunes Vandhandleplan"). Vækst og bæredygtighed, Holbæk Kommune, november 2015 Forord Vedtagelse Vedtagelse Annoncering Klagevejledning

Læs mere

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan -Fd-L Hillerød Kommune Vandhandleplan 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE1.0 FORORD... 1 2.0 VANDPLANER... 2 2.1 Vandrammedirektivet og vandplanerne... 2 2.2 Vandplaner... 4 2.2.1 Miljømål... 4 2.2.2 Retningslinjer...

Læs mere

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Forslag til Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Februar 2015 Kolofon Udarbejdet af: Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: teknik@middelfart.dk

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan Aabenraa Kommune Februar 2015

Forslag til Vandhandleplan Aabenraa Kommune Februar 2015 Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 Aabenraa Kommune Februar 2015 KOLOFON Dette forslag til vandhandleplan for Aabenraa Kommune er udarbejdet i 2015 af Aabenraa Kommune. Vandhandleplanens virkemidler

Læs mere

Vandhandleplan Solrød Kommune

Vandhandleplan Solrød Kommune Vandhandleplan Solrød Kommune 2015 1 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Solrød Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Målet for statens

Læs mere

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER 2009-2015 HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN Dato 2015-20-03 Udarbejdet Maj til juni 2012 og revideret i januar 2015 Udarbejdet af Hvidovre

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune 1 Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Vandplan 2010-2015 Odense Fjord Hovedvandopland 1.13 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG FORSLAG 1 Kolofon Udarbejdet januar til marts 2015 af Teknik og Kultur, Favrskov Kommune - redigeret i xxxx 2015 efter høringsperioden. Planlægningen er sket i samarbejde med nabokommunerne. Handleplanens

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget

Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk 20. februar 2015 Sagsnr. 440-2013-11032 Dokumentnr.

Læs mere

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1. Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.8 Kolofon Titel: Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden,

Læs mere

Vandhandleplan

Vandhandleplan Vandhandleplan 2012-2015 Herlev Kommune, Herlev Rådhus, november 2012. Vandhandleplan 2012-2015 er udarbejdet af Teknisk Forvaltning. Planlægningen er sket i samarbejde med Gladsaxe Kommune. Kortmateriale

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold...3 2 Resumé af den statslige vandplan 2010-2015 for Bornholm...4 3 Forord...7 4 Baggrund...9 5 Statens

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne. Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen

Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne. Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen Vand- og Natura 2000-planlægning Stat -kommuner -regioner Statens Vandplaner (4 vanddistrikter,

Læs mere

Teknik og Miljø. Vandhandleplan 2010-2015

Teknik og Miljø. Vandhandleplan 2010-2015 Teknik og Miljø Vandhandleplan 2010-2015 F R O L S G A Forsidefoto Flyfoto af Lars Sørensen, Dansk Fotolab Stort forsidefoto af Lars Sørensen, Dansk Fotolab Lille forsideforo af Slagelse Kommune Kommunal

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KONSEKVENSER Revision 1 Dato 2011-02-28 Udarbejdet af LSC Kontrolleret af MBMJ Godkendt

Læs mere

Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune K o m m u n a l v a n d h a n d l e p l a n 2 0 1 0-2 0 1 5 S i d e 2 Indhold 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige

Læs mere

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode 2010 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb...

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode Vandhandleplan for Sorø Kommune Gældende for 1. planperiode 2009-2015 2015 1 2 Sorø Kommune Vandhandleplan 2009-15 Indholdsfortegnelse 1.0 Planens indhold... 4 2.0 Resumé af de statslige vandplaner...

Læs mere

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune Vandhandleplan Syddjurs Kommune Januar 2015 Vandhandleplan 2015 for Syddjurs Kommune Grundlag, Vandplan 2009-2015 for: Randers Fjord - Hovedvandopland 1.5 Djursland Hovedopland 1.6 Aarhus Bugt Hovedvandopland

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Vandhandleplan 2012-2015

Vandhandleplan 2012-2015 Vandhandleplan 2012-2015 Odder Byråd 19. november, 2012 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Forord... 3 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 2.2 Kolofon... 6 3 Baggrund... 6 4 Handleplanens

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet. April 2015 FORSLAG

UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet. April 2015 FORSLAG UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet April 2015 FORSLAG Roskilde Kommune, VANDHANDLEPLAN planperiode 2009 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune...

Læs mere

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på Forord Foto: Scanpix / Gert Laursen Denne rapport beskriver resultatet af basisanalysen del 1 udarbejdet for vanddistrikt 35 i henhold til Miljømålsloven. Basisanalysen del 1 er første trin i det arbejde,

Læs mere

Miljøscreening af Forslag til Vandhandleplan for Ballerup Kommune

Miljøscreening af Forslag til Vandhandleplan for Ballerup Kommune MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 18. marts 2015 Sagsid: 09.00.06-G01-1-15 Miljøscreening af Forslag til Vandhandleplan for Ballerup Kommune 2012-2015

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord

Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord 0 Forslag til vandhandleplan for Nyborg Kommune Hovedvandoplandene Storebælt / Det sydfynske Øhav / Odense

Læs mere

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE Dato 2012-11-05 Udarbejdet Maj til juni 2012 Udarbejdet af Hvidovre Kommune Beskrivelse Vandhandleplan for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Vandhandleplan for Herning Kommune

Vandhandleplan for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere