Bilagssamling til beslutningsgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagssamling til beslutningsgrundlag"

Transkript

1 Bilagssamling til beslutningsgrundlag Indholdsfortegnelse: 1. Beslutningsgrundlag opsummering 2. Bilag 1 Nøgletal for genbrugspladser til sammenligning 3. Bilag 2 Genbrugspladser Helsingør Kommune Køretidsanalyse 4. Ny genbrugsplads på Energivej, Dispositionsforslag 5. Bilag 4 GP2 takstberegning Tlf Fax Vagttelefon

2 Beslutningsgrundlag for Genbrugsplads på Energivej Forsyning Helsingør A/S, august 2014

3 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR EN NY GENBRUGSPLADS PÅ ENERGIVEJ: Nærværende notat opsummerer de beslutninger, rapporter, notater og forundersøgelser, som indtil nu er udarbejdet omkring etablering af en genbrugsplads på Energivej. Materialet peger éntydigt på, at der er en række miljømæssige, klimamæssige og økonomiske fordele ved at etablere en genbrugsplads på Energivej: En bedre sortering af affaldet, ved vi erfaringsmæssigt, betyder lavere omkostninger til behandling. Beregninger viser, at hvis det lykkedes at reducere den mængde affald, borgerene aflevere i dagrenovationssækkene og i stedet sorteret det korrekt på genbrugspladserne, vil driften af en ekstra genbrugsplads være neutral for det samlede gebyr, som husstanden betaler for affaldshåndteringen. Genbrugspladsen i Skibstrup er blandt de mest belastede genbrugspladser i Danmark. Serviceniveauet for borgere og virksomheder i Helsingør Kommune er væsentligt lavere, end det vi ser i andre kommuner, idet der pt kun er én genbrugsplads i kommunen, og at den er placeret således, at afstanden og dermed køretiden er væsentligt over gennemsnittet. Analyser viser, at borgere og virksomheder bruger genbrugspladsen mindre end i andre kommuner. Modsat afleverer borgere mere affald i deres dagrenovationssæk end i andre kommuner. Dette indikerer, at sorteringen og dermed genanvendelsen er væsentligt under målene i kommunens og regeringens affaldsplaner. En genbrugsplads på Energivej forventes derfor at kunne gavne klimaet ved mindre transport, gavne miljøet ved bedre sortering og øge servicen overfor kunderne ved nemmere adgang og bedre forhold, samt at kunne højne arbejdsmiljøet for genbrugspladsens ansatte. Beslutninger indtil nu: Byrådet og Forsyning Helsingørs bestyrelse har i 2013 godkendt en masterplan og besluttet at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplansgrundlag og en VVM-redegørelse for projekterne på Energivej, herunder en genbrugsplads. Efter godkendelsen af masterplanen er der desuden udarbejdet supplerende materiale til brug for den endelige beslutning om etablering af en genbrugsplads på Energivej. Nærværende rapport indeholder følgende dokumenter til brug for bestyrelsens drøftelse: Nærværende beslutningsgrundlag Nøgletal for genbrugspladser til sammenligning, JHN Processor, 12. marts 2014 Køretidsanalyse, COWI, 3. juni 2014 Dispositionsforslag for pladsen, COWI, 1. november 2013 Gebyrberegning for to scenarier med hhv. 1 og 2 genbrugspladser, FH, 8. juni 2014 Baggrund: Baggrunden for at etablere en genbrugsplads på Energivej er belyst ud fra en række kriterier: Krav til fremtidens affaldshåndtering Servicebehov Nærhed/trafik 1

4 Miljø og klima Borgernes adfærd/viden om affald Samt økonomi Der er desuden blevet foretaget en sammenligning af serviceniveauet i Helsingør Kommune i forhold til andre kommuner i landet. Anbefalingen bygger, som tidligere nævnt, på følgende hovedargumenter: En bedre sortering af affaldet, ved vi erfaringsmæssigt, betyder lavere omkostninger til behandling. Beregninger viser, at hvis det lykkedes at reducere den mængde affald borgerene aflevere i dagrenovationssækkene, og i stedet sorteret det korrekt på genbrugspladserne, vil driften af en ekstra genbrugsplads være neutral for det samlede gebyr som husstanden betaler for affaldshåndteringen. Genbrugspladsen i Skibstrup er blandt de mest belastede genbrugspladser i Danmark. Serviceniveauet for borgere og virksomheder i Helsingør Kommune er væsentligt lavere, end det vi ser i andre kommuner, idet der pt kun er én genbrugsplads i kommunen, og at den er placeret således, at afstanden og dermed køretiden er væsentligt over gennemsnittet. Analyser viser, at borgere og virksomheder bruger genbrugspladsen mindre end i andre kommuner. Modsat afleverer borgere mere affald i deres dagrenovationssæk end i andre kommuner. Dette indikerer, at sorteringen og dermed genanvendelsen er væsentligt under målene i kommunens og regeringens affaldsplaner. En kort gennemgang af de ovennævnte hovedargumenter følger herunder. Økonomi: Der er udarbejdet et byggeprogram og et dispositionsforslag til en genbrugsplads på Energivej. FH s forrige bestyrelse besluttede i 2012, at en ny genbrugsplads på Energivej skulle have som mål at blive Danmarks mindst støjende genbrugsplads med stærk fokus på ressourcer, service og formidling. Byggeprogrammet når frem til, at en ny genbrugsplads med de nævnte forudsætninger vil kunne etableres for ca. 45 mio. kr. inkl. køb af grund. (Bilag 3). På baggrund af byrådets tidligere beslutninger om etablering af en genbrugsplads, er der opsparet ca. 31 mio. kr. i renovationsfonden til etablering af en genbrugsplads. GP2 anlægsoverslag er 45 mio. kr. inkl. grundkøb Der er ca. 31 mio. kr. til rådighed i renovationsfonden Det resterende beløb kan optages som et 30 årigt lån med beregnet 3 % i rente 1,0 mio. kr. i ekstra indtægt på salg af genanvendelige materiale 0,3 mio. kr. sparet ved mindre affald til forbrænding Ekstra personaleomkostninger på 1,5 mio. kr. Ovennævnte forudsætninger betyder: At GP gebyret stiger fra 640 til 694 kr./år/husstand (54 kr. for helårs, og 40 kr. for sommerhuse) Samtidigt kan det forventes, at mængden af dagrenovation falder hvis mængden falder fx 15 %, så falder renovationstaksten fra 850 til ca. 800 kr./år/husstand 2

5 Med ovenstående forudsætninger må det forventes, at en genbrugsplads på Energivej vil være neutral for det samlede gebyr, som husstanden betaler for affaldshåndteringen i Helsingør. Service, nærhed og kvalitet: Undersøgelser viser, at serviceniveauet på selve genbrugspladserne er en afgørende parameter i forhold til kvaliteten af affaldssorteringen - og dermed genbrugspladsens økonomi. Dette understøttes bl.a. af brugerundersøgelser på genbrugspladser, der viser, at belastede pladser giver flere utilfredse kunder og blandt andet som følge heraf en dårligere sortering af affaldet. En velindrettet genbrugsplads med mindre belastning og et højt serviceniveau vil kunne sikre den nødvendige udsortering af de værdifulde, genanvendelige ressourcer, der ellers går tabt ved forbrænding af affaldet. Skibstrup Genbrugsplads har over besøg årligt - og pladsen dækker Helsingør Kommunes areal på ca. 122 km 2. Sammenlignet med andre kommuner er et så stor opland til én genbrugsplads et særdeles lavt serviceniveau. Kortere afstande får erfaringsmæssigt folk til oftere at benytte en genbrugsplads. I stedet for løbende at aflevere affaldet, hobes dette op i skure og garager, hvilket igen resulterer i en dårligere grad af sortering. Bedre sortering giver en bedre mulighed for at afsætte de genanvendelige ressourcer til en god markedspris. Såfremt der kommer to genbrugspladser i kommunen, vil man kunne øge servicen og arbejdsmiljøet ligesom mindre pres på selve pladsen alt andet lige vil give en langt bedre sorteringsvejledning og servicering af kunderne. Trafik og klima: Placeringen af en ny genbrugsplads ved et meget centralt trafikalt knudepunkt vil skabe synlighed og tilgængelighed, der igen kan bidrage til øget opmærksomhed om nødvendigheden af ressourceudnyttelse af affald. En køretidsanalyse i forhold til kørsel til den eksisterende genbrugsplads og et scenarie hvor der placeres en supplerende genbrugsplads på Energivej viser, at der med to genbrugspladser kan opnås et væsentligt serviceløft i form af tilgængelighed og mindre CO 2 udslip. (Bilag 2) 3

6 Set i lyset af, at Helsingør er en klimakommune, vil en kortere afstand til en genbrugsplads være et skridt i den rigtige retning for nedbringelsen af CO 2. Udslippet af de potentielt ikke kørte kilometer svarer til 350 tons CO 2 der til sammenligning svarer til 1,2 % af kommunens egen udledning. Serviceniveauet sammenlignet med andre kommuners genbrugspladser FH har fået foretaget en analyse af Skibstrup Genbrugsplads, hvor der bliver sammenlignet med 56 andre genbrugspladser ift. antal besøg, mængden af afleveret affald mv. Konklusionen er, at Skibstrup er en af landets mest belastede genbrugspladser. (Bilag 1). Undersøgelsen viser endvidere, at kommunens borgere afleverer mellem % mindre affald på genbrugspladsen end fx i nabokommunerne. Erfaringerne fra andre kommuner viser fx, at hvis man højner serviceniveauet betyder det, at borgerne er mere tilbøjelige til at flytte affald fra husstandenes dagrenovationsbeholder til genbrugspladsen. Denne antagelse understøttes af en undersøgelse, der er udført på vegne af Miljøstyrelsen, der viser, at borgerne i Helsingør Kommune afleverer omkring 25 % mere affald i dagrenovationsbeholderen ved husstanden end landsgennemsnittet. 4

7 De to undersøgelse indikerer, at borgerne i Helsingør Kommune smider relativt mere genanvendeligt affald i dagrenovationsbeholderen/sækken i stedet for at aflevere det på genbrugspladsen. Det vurderes, at der er et potentiale på 25 % af indholdet i dagrenovationsbeholderen, som ville kunne genanvendes, hvis affaldet blev afleveret sorteret i stedet for at blive sendt til forbrænding. For bedre at anskueliggøre et fremtidig scenarie for affaldshåndteringen henvises til figur 1 og 2, der illustrerer, hvorledes en udbygget service fx i form af en ny genbrugsplads forventes at kunne flytte affaldsmængderne fra forbrænding til mere genanvendelse. Bilag: Bilag 1: Nøgletal for Genbrugspladser, JHN 12. Marts 2014 Bilag 2: Køretidsanalyse, Cowi 3. juni 2014 Bilag 3: Dispositionsforslag, Cowi 1. nov Bilag 4: Takstberegning, Forsyning Helsingør 5

8 6

9 Notat Titel Nøgletal for genbrugspladser til sammenligning JHN Processor Til Lotte Wammen Rahbek Forsyning Helsingør Haderslevvej Helsingør Spinderigade 11E 7100 Vejle Telefon Ref.: Jacob Høg Nyborg, JHN Processor 12. marts 2013 Grundet et ønske fra nogle af dataleverandørerne må dette notat kun bruges internt af Forsyning Helsingør. Baggrund Forsyning Helsingør overvejer at etablere en ny genbrugsplads tættere på Helsingør by, der har til formål at aflaste Skibstrup Affaldscenter (SAC) og at gøre det nemmere for indbyggerne i Helsingør Kommune, særligt i Helsingør, Snekkersten og Espergærde, at aflevere deres affald til genbrug. Formål Dette notat sammenstiller udvalgte nøgletal for Skibstrup Affaldscenter (SAC) med andre genbrugspladser i forskellige kommuner/forsyningsselskaber. Nøgletallene kan indgå i en diskussion af, hvor belastet SAC er i forhold til andre genbrugspladser. Metode I dette notat sammenlignes Forsyning Helsingør med en række andre kommuner/forsyningsselskaber. Der er i udvælgelsen af disse forsøgt at tage højde for, at kommunerne gerne skulle være så sammenlignelige med Helsingør Kommune som muligt. Hermed menes der kommuner af sammenlignelig størrelse, hvor hovedparten af befolkningen bor i én by. Der er også valgt at se på nogle andre, knap så sammenlignelige, kommuner i Jylland. Da tidsfristen for opgaven har været relativ kort, har det ikke været muligt at indhente data eller få svar fra alle adspurgte kommuner. Det kunne have været ønskeligt at få data fra f.eks. Roskilde og Køge Kommuner. Desuden har det ikke været muligt at verificere data, yderligere end ved et skøn af om data virker troværdige. Dette betyder, at det er muligt at enkelte data er fejlbehæftede. Ydermere har den begrænsede tidsfrist gjort, at det ikke har været muligt at tage højde for og diskutere eksempelvis antallet af etageboliger, adgang til JHN Processor Telefon Side 1 af 11

10 Antal tons bil og adgang til øvrige affaldsordninger, som for eksempel storskraldsordninger, og ordninger med genbrugsbeholdere. Til sammenligning på tværs inddrages nøgletal fra genbrugspladserne i Nordforbrænding, Vestforbrænding, Holbæk Forsyning, Reno Djurs, Herning Kommune og Esbjerg Kommune, der samlet set dækker over 56 genbrugspladser. Hvor det er muligt, vil der desuden selvstændigt blive inddraget tal fra Vestforbrændings to genbrugspladser i Hillerød og Frederikssund, da disse anses for at være sammenlignelige med SAC. Der er nogle forskelle på de valgte genbrugspladser. F.eks. modtager genbrugspladserne i Jylland mere affald fra landdistrikter end pladserne i Københavnsområdet og Nordsjælland. Der er desuden fri adgang på tværs af kommunegrænserne i både Vestforbrænding, Nordforbrænding og Reno Djurs, hvilket kan være med til at aflaste ellers mere belastede genbrugspladser. Data for de enkelte genbrugspladser er indhentet på forespørgsel til de enkelte kommuner, Vestforbrænding og Reno Djurs. Desuden er der indhentet data omkring antallet af indbyggere fra Danmarks statistik målt i 1. kvartal Årlige affaldsmængder pr. genbrugsplads Figur 1 viser de samlede affaldsmængder, der modtages pr. genbrugsplads pr. år. Figuren viser eksempelvis, at SAC modtager tons affald pr. år. Dette er omtrent dobbelt så meget som den gennemsnitlige genbrugsplads i sammenlignelige kommuner/forsyningsselskaber, og kun Hillerød Genbrugsplads, ligger på niveau med SAC. De store mængder affald, der modtages på SAC, er således et udtryk for, at genbrugspladsen er relativt meget belastet. Det stiller dermed krav til både bemandingstimerne, størrelsen af genbrugspladsen og antallet af åbningstimer. Dette er parametre, der kigges på senere i notatet. Figur 1: Affaldsmængde afleveret pr. genbrugsplads pr. år [Total affaldsmængde afleveret på genbrugspladserne pr. år / antal genbrugspladser] JHN Processor Telefon Side 2 af 11

11 Antal borgere Indbyggere og genbrugspladser Figur 2 viser antallet af indbyggere pr. genbrugsplads i kommunerne / forsyningsselskaberne. Figuren viser, at der er langt flere indbyggere, der skal deles om SAC end for de øvrige kommuner/forsyningsselskaber. Således ligger antallet af indbyggere pr. genbrugsplads over dobbelt så højt med indbyggere. Til sammenligning er der eksempelvis indbyggere pr. genbrugsplads i Vestforbrændings opland, hvor der dog er fri adgang på tværs af kommunegrænserne. Figur 2: Antal indbyggere pr. genbrugsplads [antal indbyggere / antal genbrugspladser] For at give et billede af hvor belastet SAC er, er det muligt at beregne hvor mange tons affald, der årligt afleveres pr. indbygger på SAC og på den gennemsnitlige genbrugsplads i de sammenlignelige kommuner/forsyningsselskaber. Figur 3 viser, at SAC modtager 0,38 tons affald pr. indbygger årligt, hvilket er lidt mindre end i de andre kommuner/forsyningsselskaber. Til sammenligning håndterer genbrugspladserne i Reno Djurs 0,59 tons affald pr. indbygger om året. Det er således sandsynligt, at der vil komme mere affald pr. borger, hvis der etableres en ny genbrugsplads. Kommuner med storskraldsordninger og udbyggede ordninger med genbrugsbeholdere vil generelt opleve en lidt mindre belastning på genbrugspladserne. Forsyning Helsingør har kun begrænset adgang til sådanne ordninger, hvorfor det er bemærkelsesværdigt, at borgerne i Helsingør Kommune ikke afleverer mere affald, end de gør. Modsat er der relativt mange etageboliger i Helsingør Kommune, som generelt genererer mindre affald end f.eks. en havebolig. Dermed er der altså faktorer, som trækker i begge retninger. JHN Processor Telefon Side 3 af 11

12 Antal besøg Antal tons Figur 3: Affaldsmængde afleveret pr. genbrugsplads pr. år (antal tons) pr. indbygger årligt [Total affaldsmængde afleveret på genbrugspladserne pr. år / antal genbrugspladser / antal indbyggere] 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10-0,38 0,44 0,45 0,44 0,59 0,34 0,33 0,50 0,51 Antal besøgende på genbrugspladserne Figur 4 viser antallet af besøg pr. år på udvalgte genbrugspladser. Figuren er lavet for større genbrugspladser i de enkelte områder for at give det bedst mulige sammenligningsgrundlag med SAC. Figuren viser, at SAC modtager besøg pr. år, hvilket ligger meget højt, kun overgået af Vandtårnsvej i Hørsholm. Til sammenligning håndterer Nordforbrænding genbrugspladser gennemsnitligt besøg pr. år, og Vestforbrændings genbrugspladser gennemsnitligt besøg pr. år. Figur 4: Antal besøg pr. år på udvalgte genbrugspladser [Samlet antal besøgende pr. år på den givne genbrugsplads] JHN Processor Telefon Side 4 af 11

13 Antal besøg Spørgsmålet er dog, om ovenstående blot skyldes, at indbyggerne i Helsingør Kommune anvender genbrugspladsen relativt meget. Det er muligt at tage højde for antallet af indbyggere, der er i genbrugspladsernes/kommunens opland. Figur 5 viser antallet af besøg pr. år pr. indbygger. Figuren viser, at indbyggerne i Forsyning Helsingørs opland ikke benytter genbrugspladserne mere end i de sammenlignelige kommuner/forsyningsselskaber. I figuren skal der dog tages højde for at der i flere af de andre områder er mere end én genbrugsstation, og derfor fordeles presset på flere stationer. Figur 5: Antal besøg pr. år pr. indbygger [Samlet antal besøg på alle genbrugspladser / antal genbrugspladser / antal indbyggere] 7,00 6,00 5,93 6,41 5,00 4,00 3,00 3,47 3,41 2,90 4,55 3,75 4,21 3,30 2,00 1,00 0,00 Der kan ved sammenligning af læsstørrelsen ses, at affaldsmængden pr. besøg på SAC er en smule over gennemsnitligt, nemlig 109 kg. pr. besøg. Se figur 6. En kortlægning af indbyggerne i Greve-Solrød Forsynings køretid sammenholdt med antallet af besøg viser ellers en meget klar tendens til, at jo kortere køretid brugerne har til genbrugspladsen, desto større er deres besøgshyppighed. Undersøgelsen viste også, at jo længere afstand til genbrugspladsen, jo større læs medbragte kunderne. Større læs betyder længere opholdstid på genbrugspladsen og eventuelt også dårligere sortering. Der kan altså være tale om en slags pulterkammereffekt, hvor borgerne har deres affald stående i garager og udhuse mm i længere tid. JHN Processor Telefon Side 5 af 11

14 Antal bemandingstimer Antal tons Figur 6: Antal kilo pr. læs [Total affaldsmængde afleveret på genbrugspladserne pr. år / totalt antal besøg på genbrugspladsen] Bemandingstimer Figur 7 viser antallet af bemandingstimer pr. genbrugsplads pr. år. Det fremgår af figuren, at SAC har markant flere bemandingstimer, end de øvrige kommuner/forsyningsselskaber har pr. genbrugsplads. Således er SAC normeret med bemandingstimer pr. år, tilsvarende 6 årsværk. Figur 7: Antal bemandingstimer pr. genbrugsplads pr. år [Samlet antal bemandingstimer på alle pladser / antal genbrugspladser] Forsyning Helsingør Esbjerg Kommune Herning Kommune Holbæk Forsyning Reno Djurs Tages der imidlertid højde for, hvor store affaldsmængder genbrugspladserne håndterer årligt, ligger SAC dog en smule over gennemsnittet i forhold til de andre JHN Processor Telefon Side 6 af 11

15 Antal tons kommuner/forsyningsselskaber. Således håndterer SAC 2,58 tons affald pr. bemandingstime. Selvom SAC har markant flere bemandingstimer end de andre pladser, så er affaldsbelastningen pr. bemandingstime altså stadig relativt høj. Figur 8: Affaldsmængde afleveret pr. genbrugsplads pr. år (antal tons) pr. bemandingstime [Total affaldsmængde afleveret på genbrugspladserne pr. år / antal genbrugspladser/ antal bemandingstimer] 3,00 2,50 2,00 2,58 2,11 2,19 1,50 1,34 1,46 1,00 0,50 - Forsyning Helsingør Esbjerg Kommune Herning Kommune Holbæk Forsyning Reno Djurs JHN Processor Telefon Side 7 af 11

16 Antal tons Belastning pr. åbningstime Belastningen på SAC og sammenlignelige genbrugspladser kan desuden opgøres som antal modtagne tons pr. åbningstime. Figur 8 viser, at SAC modtager og håndterer 8,02 tons affald pr. åbningstime, hvilket er væsentlige mere end den gennemsnitlige genbrugsplads i de sammenlignelige kommuner/forsyningsselskaber. Til sammenligning håndterer den gennemsnitlige genbrugsplads i Vestforbrænding kun 4,55 tons affald pr. åbningstime og i gennemsnittet i Nordforbrænding ligger på 4,16 tons affald pr. åbningstime. Ud af de 56 genbrugspladser, der sammenlignes med i dette notat, er det kun 3 pladser, nemlig Hillerød, Gladsaxe (Vestforbrænding) og Nederkærgård (Herning kommune), der håndterer lige så meget affald som SAC pr. åbningstime. Figur 9: Affaldsmængde afleveret pr. genbrugsplads pr. år (antal tons) pr. åbningstime [Total affaldsmængde afleveret på genbrugspladserne pr. år / antal genbrugspladser/ antal åbningstimer] 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00-8,02 4,72 2,79 4,95 3,12 4,55 5,02 8,36 4,16 Belastningen skyldes bl.a., at der er mange indbyggere til at deles om genbrugspladsen og de åbningstider, der er tilgængelige. Figur 10 viser således antallet af indbyggere pr. åbningstime. Figuren viser, at antallet af indbyggere pr. åbningstime på SAC er 1.100, hvilket er omtrent dobbelt så højt som i flere af de sammenlignelige kommuner/forsyningsselskaber. JHN Processor Telefon Side 8 af 11

17 Antal tons Antal borgere Figur 10: Antal indbyggere pr. åbningstime [Antal indbyggere / antal åbningstimer] Belastning pr. areal Belastningen på SAC og sammenlignelige genbrugspladser kan desuden opgøres som årlige antal modtagne tons affald pr. areal målt i antal kvadratmeter. Figur 11 viser, at SAC modtager 4,67 tons affald pr. kvadratmeter areal om året, hvilket er markant mere end i de andre kommuner/forsyningsselskaber, hvor der er data til rådighed. Således er det kun Hillerød der med 3,90 tons og Containerhaven i Rudersdal, som er den største mest besøgte plads i hele sammenligningen og derfor også vil ligge højt, der nærmer sig SAC s niveau, mens de øvrige ligger omkring ét tons. SAC er dermed relativt højt belastet på dette parameter, hvilket stiller krav til hurtig tømning af containere og bearbejdning af de indkomne affaldsmængder. Figur 11: Affaldsmængde afleveret pr. genbrugsplads pr. år (antal tons) pr. areal (m 2 ) [Total affaldsmængde afleveret på genbrugspladserne pr. år / (samlet antal m 2 / antal genbrugspladser)] 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 4,67 Forsyning Helsingør 0,82 Esbjerg Kommune 1,55 Herning Kommune 1,06 Holbæk Forsyning 0,73 Reno Djurs 3,90 Hillerød Genbrugsplads JHN Processor Telefon Side 9 af 11

18 Kvalitet og tilfredshed på pladsen: For at sammenligne kvaliteten af sorteringen på de enkelte pladser, kan der kigges på den relative mængde af affald fra genbrugspladserne, som genanvendes, deponeres og forbrændes. Her er det forventeligt at SAC ligger med en lav genanvendelsesprocent, grundet den høje belastning på pladsen. Dette er dog ikke tilfældet når der sammenlignes med andre kommuner. Det fremgår således af tabel 1, og figur 12 at Forsyning Helsingør har en af de højeste andele af affald som genanvendes, blandt de sammenlignede. Dette kan dog skyldes den store indsats der gøres i Helsingør, for at få mest muligt til genbrug, da forbrænding skal sendes ud af kommunen. Der er synligt personale, der er med til at sikre en god sortering. SAC har endvidere nedsænkede containere, som tilskynder håndværkere og andre med tungt affald til at benytte pladsen mere. Og især disse grupper kan måske være med til at øge den genanvendelige andel, da deres affald ofte er genanvendeligt. Tabel 1: Relativ andel af hhv. genbrug, deponi og forbrænding af affaldet indsamlet på genbrugsstationer Genbrug / genanvendelse Deponi og specialbehandling Forbrænding og energiproduktion Forsyning Helsingør 75% 11% 12% Vestforbrænding 70% 5% 25% Nordforbrænding 66% 7% 27% Reno Djurs 71% 13% 16% Esbjerg Kommune 70% 3% 27% KARA/NOVEREN 70% 4% 26% Holbæk Forsyning 67% 6% 27% Herning Kommune 87% 6% 7% Figur 12: Relativ andel af hhv. genbrug, deponi og forbrænding af affaldet indsamlet på genbrugsstationer 100% 75% 12% 11% 25% 27% 5% 7% 16% 13% 27% 26% 27% 3% 4% 6% 7% 6% 50% 25% 0% 75% 70% 66% 71% 70% 70% 67% 87% JHN Processor Telefon Side 10 af 11

19 En anden målbar parameter, som kunne inddrages i en større undersøgelse er kundetilfredshed. SAC er højt belastet, og pladspersonalet skal sørge for mange kunder hele tiden og desuden er pladsen ret lille. En undersøgelse af tilfredsheden ville sandsynligvis vise, at der i de travle perioder, f.eks. i weekenden, er en mindre kundetilfredshed, specielt hvad angår indretningen af pladsen, kørselsforholdene, trafiksikkerheden og ventetiden. Det kan også nævnes, at SAC fremstår slidt, hvilket også skyldes belastningen og travlheden på pladsen. Konklusion Det kan konkluderes at SAC i Helsingør Kommune er en af de mest belastede genbrugspladser i sammenligning med, de i dette notat 56 undersøgte genbrugspladser. Dette afspejler sig i flere af nøgletallene i dette notat. Godt borgere i Helsingør Kommune deles om en enkelt genbrugsplads, hvilket er relativt meget i sammenligning med andre kommuner. SAC modtager store affaldsmængder og mange besøgende på genbrugspladsen. Pladsen er belastet af meget affald og mange besøgende pr. areal, pr. åbningstime og pr. bemandingstime. Dette kan medføre en øget opholdstid på pladsen, hvilket sammen med det lille areal kan medføre trængsel på pladsen og føre til at folk nedprioriterer affaldssortering grundet manglende muligheder for at holde ved den rigtige container. Dette er dog ikke tilfældet for SAC, hvor en stor andel af affaldet der sorteres til genbrug, nemlig 75 %, hvilket dog kan begrundes i en omfattende indsats for at gøre det nemt at sortere, samt et stort arbejde fra pladsens personale med eftersortering, hvilket igen bevirker mindre tid til kundedialog. Den større belastning på pladsens personale vil dog føre til at den oplevede kundeservice falder, og at der er mindre tid til at vejlede om korrekt affaldssortering. JHN Processor Telefon Side 11 af 11

20 FORSYNING HELSINGØR GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE KØRETIDSANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning Køretidsanalyse - metode 2 2 Køretidsanalyse Nuværende forhold, basisscenarie Scenarie 1 Ekstra genbrugsplads i Helsingør 4 3 Oplande for genbrugspladser Opland, basisscenarie Opland scenarie Sammenstilling af scenarier og benchmarking Sammenstilling af scenarier Sammenligning med køretider fra andre kommuner 10 1 Indledning COWI A/S er af Forsyning Helsingør blevet bedt om at udarbejde en køretidsanalyse, som illustrerer serviceforbedring ved at supplere det eksisterende affaldscenter ved Skibstrup, Ålsgårde med en ekstra genbrugsplads ved Energivej i Helsingør. Der er således foretaget køretidsberegninger af følgende opstillet scenarier: PROJEKTNR. DOKUMENTNR. VERSION 1 UDGIVELSESDATO 3. juni 2014 UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT thmo tfn tfn

21 2/11 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE Scenarie Basis Scenarie 1 Indhold Nuværende forhold med affaldscenter ved Skibstrup Fremtidigt scenarie hvor nuværende affaldscenter ved Skibstrup suppleres af en genbrugsplads ved Energivej i Helsingør Figur 1 Eksisterende og forslag til fremtidige forhold. 1.1 Køretidsanalyse - metode Køretidsanalysen indeholder data om køretid for husstande til den nærmeste genbrugsplads inden for kommunegrænsen, samt beregninger vedrørende dækningsgraden ved det givne scenarie. Køretidsanalysen forholder sig udelukkende til det potentielle borgere, der kan anvende genbrugspladserne inden for den valgte køretid og ikke hvorvidet de reelt gør det. Køretidsanalysen udmønter sig i et kort, der angiver dækningsgraden for genbrugspladserne i Helsingør kommune ved de valgte køretider på henholdsvis 5, 10, 15 min. I analysen er tillige foretaget en differentiering mellem helårs- og fritidsbeboelse. Ud af kommunens husstande er 93 % helårsbeboelse og 7 % fritidsbeboelse. Det skal her nævnes, at der selvfølgelig godt kan være husstande i sommerhus-

22 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE 3/11 områderne, som er karakteriseret som helårsbeboelse, og derved er opgjort som fritidsbeboelse, men dette tager de tilrådighedværende GIS-data ikke højde for. Endelig benchmarkes resultatet af denne analyse med tilsvarende køretidsanalyser for andre kommuner. 2 Køretidsanalyse Med henblik på at vurdere effekterne for borgernes køretider i et forbedret scenarie i forhold til det nuværende basisscenarie, har vi gennemført analyser for køretider og dækningsgrader som det fremgår af de efterfølgende afsnit. Som nævnt tidligere forholder køretidsanalysen sig udelukkende til det potentielle antal husstande, der kan benytte genbrugspladserne indenfor de valgte køretider og ikke det reelle besøgstal. 2.1 Nuværende forhold, basisscenarie I dette scenarie analyseres køretider og dækningsgrader til Skibstrup Affaldcenter Køretidsanalyse Figur 2-1 Køretider, basisscenarie.

23 4/11 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE Samtlige husstande - Basisscenarie 0% 15% 10% 5 minutters køretid 10 minutters køretid 75% 15 minutters køretid >15 minutters køretid Figur 2-2 Køretider, basiscenarie Dækningsgrader Køretidsanalysen er suppleret med beregning af dækningsgraden på husstandsniveau og differentieret på helårs- og fritidsbeboelse. Tabel 2-1 Dækningsgrader differentieret på helårs-og fritidsbeboelse. Køretid 5 minutter 10 minutter 15 minutter >15 minutter Husstande i alt Helårsbeboelse Helårsbeboelse, dækning i % 10% 74% 16% 0% 100% Fritidsbeboelse Fritidsbeboelse, dækning i % 9% 89% 3% 0% 100% Antal husstande i alt Antal husstande i alt, dækning i % 10% 75% 15% 0% 100% Helårsbeboelse, akkumuleret Helårsbeboelse, akkumuleret i % 10% 84% 100% 100% Fritidsbeboelse, akkumuleret Fritidsbeboelse, akkumuleret i % 9% 97% 100% 100% Antal husstande i alt, akkumuleret Antal husstande i alt, akkumuleret i % 10% 85% 100% 100% 2.2 Scenarie 1 Ekstra genbrugsplads i Helsingør I dette scenarie suppleres den eksisterende genbrugsplads, Skibstrup Affaldcenter, med en ekstra genbrugsplads ved Energivej i Helsingør.

24 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE 5/ Køretidsanalyse Figur 2-3 Køretider, scenarie 1. Samtlige husstande - Scenarie 1 1% 0% 42% 5 minutters køretid 57% 10 minutters køretid 15 minutters køretid >15 minutters køretid Figur 2-4 Køretider, scenarie Dækningsgrader Køretidsanalysen er suppleret med beregning af dækningsgraden på husstandsniveau og differentieret på helårs- og fritidsbeboelse.

25 6/11 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE Tabel 2-2 Dækningsgrader differentieret på helårs- og fritidsbeboelse Køretid 5 minutter 10 minutter 15 minutter >15 minutter Husstande i alt Helårsbeboelse Helårsbeboelse, dækning i % 61% 39% 1% 0% 100% Fritidsbeboelse Fritidsbeboelse, dækning i % 11% 86% 3% 0% 100% Antal husstande i alt Antal husstande i alt, dækning i % 57% 42% 1% 0% 100% Helårsbeboelse, akkumuleret Helårsbeboelse, akkumuleret i % 61% 99% 100% 100% Fritidsbeboelse, akkumuleret Fritidsbeboelse, akkumuleret i % 11% 97% 100% 100% Antal husstande i alt, akkumuleret Antal husstande i alt, akkumuleret i % 57% 99% 100% 100% 3 Oplande for genbrugspladser Nedenstående figurer viser resultatet af den samlede analyse af husstandenes nærmeste genbrugsplads i de to scenarier. Oplandet er her defineret som den genbrugsplads en given husstand har kortes køretid til. 3.1 Opland, basisscenarie Der er i dag kun én genbrugsplads i Helsingør Kommune, hvoraf dækningen for denne er 100 %. Tabel 3-1 Opland, basisscenarie. Navn 5 minutter 10 minutter 15 minutter Dækkede husstande >15 minutter Helårsbeboelse, Skibstrup Affaldscenter 10% 74% 16% 100% 0% Fritidsbeboelse, Skibstrup Affaldscenter 9% 89% 3% 100% 0% Antal husstande i alt, Skibstrup Affaldscenter 10% 75% 15% 100% 0% Antal husstande i alt 10% 75% 15% 100% 0%

26 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE 7/11 Figur 3-1 Opland fordelt på genbrugspladser. Oplandet følger kommunegrænsen, da der i dag kun er én genbrugsplads. 3.2 Opland scenarie 1 Tabel 3-2 Opland scenarie 1. Scenarie 1 Navn 5 minutter 10 minutter 15 minutter Dækkede husstande >15 minutter Helårsbeboelse, Skibstrup Affaldscenter 53% 44% 2% 100% 0% Helårsbeboelse, Genbrugsplads ved Energivej 62% 37% 0% 100% 0% Fritidsbeboelse, Skibstrup Affaldscenter 9% 88% 3% 100% 0% Fritidsbeboelse, Genbrugsplads ved Energivej 100% 0% 0% 100% 0% Antal husstande i alt, Skibstrup Affaldscenter 41% 56% 2% 100% 0% Antal husstande i alt, Genbrugsplads ved Energivej 62% 37% 0% 100% 0% Antal husstande i alt 57% 42% 1% 100% 0%

27 8/11 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE Figur 3-2 Opland fordelt på de to genbrugspladser. 4 Sammenstilling af scenarier og benchmarking 4.1 Sammenstilling af scenarier Køretiderne for basisscenariet og det mulige fremtidige scenarie, er samlet angivet i nedenstående figur.

28 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE 9/11 Samtlige husstande 100% 80% 60% 40% 20% 0% Basisscenarie Scenarie 1 >15 minutters køretid 15 minutters køretid 10 minutters køretid 5 minutters køretid Figur 4-1 Sammenstilling af køretider mellem basisscenarie og scenarie 1. Ovenstående kan desuden differentieres i helårs- og fritidsbeboelse som det fremgår af de efterfølgende figurer. Helårsbeboelse 100% 80% 60% 40% 20% 0% Basisscenarie Scenarie 1 >15 minutters køretid 15 minutters køretid 10 minutters køretid 5 minutters køretid

29 10/11 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE Fritidsbeboelse 100% 80% 60% 40% 20% 0% Basisscenarie Scenarie 1 >15 minutters køretid 15 minutters køretid 10 minutters køretid 5 minutters køretid Figur 4-2 Køretider differentieret mellem helår- og fritidsbeboelse i de to sce narier. 4.2 Sammenligning med køretider fra andre kommuner I den følgende tabel er sammenlignet den aktuelle (basisscenariet) gennemsnitlige køretid for husstandene i Helsingør kommune med andre kommuner, hvor COWI har foretaget køretidsberegninger. Som det fremgår af tabellen ligger Helsingør Kommune noget over gennemsnittet af de undersøgte kommuner. Men samtidig kan det ses, at gennemsnittet falder markant ved at etablere den ekstra genbrugsplads i Helsingør. Således vil den gennemsnitlige køretid reduceres fra ca. 8 min. til ca. 5 min., som er ca. ½ min. under gennemsnittet.

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. december i Forsyning Helsingør A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 10. december i Forsyning Helsingør A/S Referat af bestyrelsesmøde den 10. december i Forsyning Helsingør A/S Dato: Tirsdag den 10. december 2013 Tidspunkt: 16.00 19.00 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 I mødet deltager: Formand Per Christensen

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: 08.30 11.30 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: 08.30 11.30 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Bestyrelsesmøde den 19. september 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S Dato: 19.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser

Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser Rekvireret af: Varde Forsyning A/S Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Mette Høgh Poulsen Marts - april 204 Spinderigade

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S

Forsyning Helsingør A/S Forsyning Helsingør A/S Peter Kjær Madsen, Energichef Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48 40 50 50 www.fh.dk Hvem er Forsyning Helsingør? Historien Forsyning Helsingør i tal Værdier

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Teknik og Miljø 26.11.2014/drj Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

I forhold til de yderligere effektiviseringsmuligheder, der skal gøre at priserne ikke isoleret set påvirkes er indarbejdet:

I forhold til de yderligere effektiviseringsmuligheder, der skal gøre at priserne ikke isoleret set påvirkes er indarbejdet: From: Bjarne Pedersen Sent: 27 Oct 2014 11:26:18 +0000 To: BYRÅDET Cc: Direktion;Vivi Moseholm;Tina Freving-Pedersen Subject: VS: Oplysninger om det kommende driftscenter Kære alle Efter ønske er der suppleret

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs

Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 17. september 2014 Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs Notatets formål f Formålet med dette notat er at vurdere muligheder og konsekvenser (herunder fordele

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

Til orientering/efterretning.

Til orientering/efterretning. Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 15. september 2015 Til orientering/efterretning. 1. Status Feldballe Genbrugsstation Bestyrelsen meddelte på møde den 19. september 2012 (sag nr. 24-12) bevilling

Læs mere

FAABORG GENBRUGSSTATION

FAABORG GENBRUGSSTATION FAABORG GENBRUGSSTATION Projektplan for flytning af Faaborg genbrugsstation 2. oktober 2014 FFV RENOVATION A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Baggrundsdata... 4 3. Skitseforslag for ny genbrugsstation...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE 2 Tømningsordningen Denne folder er til alle, der er med i den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke, trix-tanke og septiktanke (herefter omtalt som bundfældningstanke).

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Rammeområde 8.EB10 ændres fra erhverv til boligformål (område 8.EB10 samt en del af det tilgrænsende friareal område 8.F124). Rammeområde 8.EB10

Læs mere

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner BILAG - oversigt BILAG 1 Scenarieberegninger 1.1 Affaldsgebyret for scenarierne samlet oversigt 1.2 Affaldsgebyrets sammensætning de 6 scenarier 1.2.1 Affaldsgebyrets sammensætning for parcelhuse, parcelhuslignende

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere