Bilagssamling til beslutningsgrundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagssamling til beslutningsgrundlag"

Transkript

1 Bilagssamling til beslutningsgrundlag Indholdsfortegnelse: 1. Beslutningsgrundlag opsummering 2. Bilag 1 Nøgletal for genbrugspladser til sammenligning 3. Bilag 2 Genbrugspladser Helsingør Kommune Køretidsanalyse 4. Ny genbrugsplads på Energivej, Dispositionsforslag 5. Bilag 4 GP2 takstberegning Tlf Fax Vagttelefon

2 Beslutningsgrundlag for Genbrugsplads på Energivej Forsyning Helsingør A/S, august 2014

3 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR EN NY GENBRUGSPLADS PÅ ENERGIVEJ: Nærværende notat opsummerer de beslutninger, rapporter, notater og forundersøgelser, som indtil nu er udarbejdet omkring etablering af en genbrugsplads på Energivej. Materialet peger éntydigt på, at der er en række miljømæssige, klimamæssige og økonomiske fordele ved at etablere en genbrugsplads på Energivej: En bedre sortering af affaldet, ved vi erfaringsmæssigt, betyder lavere omkostninger til behandling. Beregninger viser, at hvis det lykkedes at reducere den mængde affald, borgerene aflevere i dagrenovationssækkene og i stedet sorteret det korrekt på genbrugspladserne, vil driften af en ekstra genbrugsplads være neutral for det samlede gebyr, som husstanden betaler for affaldshåndteringen. Genbrugspladsen i Skibstrup er blandt de mest belastede genbrugspladser i Danmark. Serviceniveauet for borgere og virksomheder i Helsingør Kommune er væsentligt lavere, end det vi ser i andre kommuner, idet der pt kun er én genbrugsplads i kommunen, og at den er placeret således, at afstanden og dermed køretiden er væsentligt over gennemsnittet. Analyser viser, at borgere og virksomheder bruger genbrugspladsen mindre end i andre kommuner. Modsat afleverer borgere mere affald i deres dagrenovationssæk end i andre kommuner. Dette indikerer, at sorteringen og dermed genanvendelsen er væsentligt under målene i kommunens og regeringens affaldsplaner. En genbrugsplads på Energivej forventes derfor at kunne gavne klimaet ved mindre transport, gavne miljøet ved bedre sortering og øge servicen overfor kunderne ved nemmere adgang og bedre forhold, samt at kunne højne arbejdsmiljøet for genbrugspladsens ansatte. Beslutninger indtil nu: Byrådet og Forsyning Helsingørs bestyrelse har i 2013 godkendt en masterplan og besluttet at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplansgrundlag og en VVM-redegørelse for projekterne på Energivej, herunder en genbrugsplads. Efter godkendelsen af masterplanen er der desuden udarbejdet supplerende materiale til brug for den endelige beslutning om etablering af en genbrugsplads på Energivej. Nærværende rapport indeholder følgende dokumenter til brug for bestyrelsens drøftelse: Nærværende beslutningsgrundlag Nøgletal for genbrugspladser til sammenligning, JHN Processor, 12. marts 2014 Køretidsanalyse, COWI, 3. juni 2014 Dispositionsforslag for pladsen, COWI, 1. november 2013 Gebyrberegning for to scenarier med hhv. 1 og 2 genbrugspladser, FH, 8. juni 2014 Baggrund: Baggrunden for at etablere en genbrugsplads på Energivej er belyst ud fra en række kriterier: Krav til fremtidens affaldshåndtering Servicebehov Nærhed/trafik 1

4 Miljø og klima Borgernes adfærd/viden om affald Samt økonomi Der er desuden blevet foretaget en sammenligning af serviceniveauet i Helsingør Kommune i forhold til andre kommuner i landet. Anbefalingen bygger, som tidligere nævnt, på følgende hovedargumenter: En bedre sortering af affaldet, ved vi erfaringsmæssigt, betyder lavere omkostninger til behandling. Beregninger viser, at hvis det lykkedes at reducere den mængde affald borgerene aflevere i dagrenovationssækkene, og i stedet sorteret det korrekt på genbrugspladserne, vil driften af en ekstra genbrugsplads være neutral for det samlede gebyr som husstanden betaler for affaldshåndteringen. Genbrugspladsen i Skibstrup er blandt de mest belastede genbrugspladser i Danmark. Serviceniveauet for borgere og virksomheder i Helsingør Kommune er væsentligt lavere, end det vi ser i andre kommuner, idet der pt kun er én genbrugsplads i kommunen, og at den er placeret således, at afstanden og dermed køretiden er væsentligt over gennemsnittet. Analyser viser, at borgere og virksomheder bruger genbrugspladsen mindre end i andre kommuner. Modsat afleverer borgere mere affald i deres dagrenovationssæk end i andre kommuner. Dette indikerer, at sorteringen og dermed genanvendelsen er væsentligt under målene i kommunens og regeringens affaldsplaner. En kort gennemgang af de ovennævnte hovedargumenter følger herunder. Økonomi: Der er udarbejdet et byggeprogram og et dispositionsforslag til en genbrugsplads på Energivej. FH s forrige bestyrelse besluttede i 2012, at en ny genbrugsplads på Energivej skulle have som mål at blive Danmarks mindst støjende genbrugsplads med stærk fokus på ressourcer, service og formidling. Byggeprogrammet når frem til, at en ny genbrugsplads med de nævnte forudsætninger vil kunne etableres for ca. 45 mio. kr. inkl. køb af grund. (Bilag 3). På baggrund af byrådets tidligere beslutninger om etablering af en genbrugsplads, er der opsparet ca. 31 mio. kr. i renovationsfonden til etablering af en genbrugsplads. GP2 anlægsoverslag er 45 mio. kr. inkl. grundkøb Der er ca. 31 mio. kr. til rådighed i renovationsfonden Det resterende beløb kan optages som et 30 årigt lån med beregnet 3 % i rente 1,0 mio. kr. i ekstra indtægt på salg af genanvendelige materiale 0,3 mio. kr. sparet ved mindre affald til forbrænding Ekstra personaleomkostninger på 1,5 mio. kr. Ovennævnte forudsætninger betyder: At GP gebyret stiger fra 640 til 694 kr./år/husstand (54 kr. for helårs, og 40 kr. for sommerhuse) Samtidigt kan det forventes, at mængden af dagrenovation falder hvis mængden falder fx 15 %, så falder renovationstaksten fra 850 til ca. 800 kr./år/husstand 2

5 Med ovenstående forudsætninger må det forventes, at en genbrugsplads på Energivej vil være neutral for det samlede gebyr, som husstanden betaler for affaldshåndteringen i Helsingør. Service, nærhed og kvalitet: Undersøgelser viser, at serviceniveauet på selve genbrugspladserne er en afgørende parameter i forhold til kvaliteten af affaldssorteringen - og dermed genbrugspladsens økonomi. Dette understøttes bl.a. af brugerundersøgelser på genbrugspladser, der viser, at belastede pladser giver flere utilfredse kunder og blandt andet som følge heraf en dårligere sortering af affaldet. En velindrettet genbrugsplads med mindre belastning og et højt serviceniveau vil kunne sikre den nødvendige udsortering af de værdifulde, genanvendelige ressourcer, der ellers går tabt ved forbrænding af affaldet. Skibstrup Genbrugsplads har over besøg årligt - og pladsen dækker Helsingør Kommunes areal på ca. 122 km 2. Sammenlignet med andre kommuner er et så stor opland til én genbrugsplads et særdeles lavt serviceniveau. Kortere afstande får erfaringsmæssigt folk til oftere at benytte en genbrugsplads. I stedet for løbende at aflevere affaldet, hobes dette op i skure og garager, hvilket igen resulterer i en dårligere grad af sortering. Bedre sortering giver en bedre mulighed for at afsætte de genanvendelige ressourcer til en god markedspris. Såfremt der kommer to genbrugspladser i kommunen, vil man kunne øge servicen og arbejdsmiljøet ligesom mindre pres på selve pladsen alt andet lige vil give en langt bedre sorteringsvejledning og servicering af kunderne. Trafik og klima: Placeringen af en ny genbrugsplads ved et meget centralt trafikalt knudepunkt vil skabe synlighed og tilgængelighed, der igen kan bidrage til øget opmærksomhed om nødvendigheden af ressourceudnyttelse af affald. En køretidsanalyse i forhold til kørsel til den eksisterende genbrugsplads og et scenarie hvor der placeres en supplerende genbrugsplads på Energivej viser, at der med to genbrugspladser kan opnås et væsentligt serviceløft i form af tilgængelighed og mindre CO 2 udslip. (Bilag 2) 3

6 Set i lyset af, at Helsingør er en klimakommune, vil en kortere afstand til en genbrugsplads være et skridt i den rigtige retning for nedbringelsen af CO 2. Udslippet af de potentielt ikke kørte kilometer svarer til 350 tons CO 2 der til sammenligning svarer til 1,2 % af kommunens egen udledning. Serviceniveauet sammenlignet med andre kommuners genbrugspladser FH har fået foretaget en analyse af Skibstrup Genbrugsplads, hvor der bliver sammenlignet med 56 andre genbrugspladser ift. antal besøg, mængden af afleveret affald mv. Konklusionen er, at Skibstrup er en af landets mest belastede genbrugspladser. (Bilag 1). Undersøgelsen viser endvidere, at kommunens borgere afleverer mellem % mindre affald på genbrugspladsen end fx i nabokommunerne. Erfaringerne fra andre kommuner viser fx, at hvis man højner serviceniveauet betyder det, at borgerne er mere tilbøjelige til at flytte affald fra husstandenes dagrenovationsbeholder til genbrugspladsen. Denne antagelse understøttes af en undersøgelse, der er udført på vegne af Miljøstyrelsen, der viser, at borgerne i Helsingør Kommune afleverer omkring 25 % mere affald i dagrenovationsbeholderen ved husstanden end landsgennemsnittet. 4

7 De to undersøgelse indikerer, at borgerne i Helsingør Kommune smider relativt mere genanvendeligt affald i dagrenovationsbeholderen/sækken i stedet for at aflevere det på genbrugspladsen. Det vurderes, at der er et potentiale på 25 % af indholdet i dagrenovationsbeholderen, som ville kunne genanvendes, hvis affaldet blev afleveret sorteret i stedet for at blive sendt til forbrænding. For bedre at anskueliggøre et fremtidig scenarie for affaldshåndteringen henvises til figur 1 og 2, der illustrerer, hvorledes en udbygget service fx i form af en ny genbrugsplads forventes at kunne flytte affaldsmængderne fra forbrænding til mere genanvendelse. Bilag: Bilag 1: Nøgletal for Genbrugspladser, JHN 12. Marts 2014 Bilag 2: Køretidsanalyse, Cowi 3. juni 2014 Bilag 3: Dispositionsforslag, Cowi 1. nov Bilag 4: Takstberegning, Forsyning Helsingør 5

8 6

9 Notat Titel Nøgletal for genbrugspladser til sammenligning JHN Processor Til Lotte Wammen Rahbek Forsyning Helsingør Haderslevvej Helsingør Spinderigade 11E 7100 Vejle Telefon Ref.: Jacob Høg Nyborg, JHN Processor 12. marts 2013 Grundet et ønske fra nogle af dataleverandørerne må dette notat kun bruges internt af Forsyning Helsingør. Baggrund Forsyning Helsingør overvejer at etablere en ny genbrugsplads tættere på Helsingør by, der har til formål at aflaste Skibstrup Affaldscenter (SAC) og at gøre det nemmere for indbyggerne i Helsingør Kommune, særligt i Helsingør, Snekkersten og Espergærde, at aflevere deres affald til genbrug. Formål Dette notat sammenstiller udvalgte nøgletal for Skibstrup Affaldscenter (SAC) med andre genbrugspladser i forskellige kommuner/forsyningsselskaber. Nøgletallene kan indgå i en diskussion af, hvor belastet SAC er i forhold til andre genbrugspladser. Metode I dette notat sammenlignes Forsyning Helsingør med en række andre kommuner/forsyningsselskaber. Der er i udvælgelsen af disse forsøgt at tage højde for, at kommunerne gerne skulle være så sammenlignelige med Helsingør Kommune som muligt. Hermed menes der kommuner af sammenlignelig størrelse, hvor hovedparten af befolkningen bor i én by. Der er også valgt at se på nogle andre, knap så sammenlignelige, kommuner i Jylland. Da tidsfristen for opgaven har været relativ kort, har det ikke været muligt at indhente data eller få svar fra alle adspurgte kommuner. Det kunne have været ønskeligt at få data fra f.eks. Roskilde og Køge Kommuner. Desuden har det ikke været muligt at verificere data, yderligere end ved et skøn af om data virker troværdige. Dette betyder, at det er muligt at enkelte data er fejlbehæftede. Ydermere har den begrænsede tidsfrist gjort, at det ikke har været muligt at tage højde for og diskutere eksempelvis antallet af etageboliger, adgang til JHN Processor Telefon Side 1 af 11

10 Antal tons bil og adgang til øvrige affaldsordninger, som for eksempel storskraldsordninger, og ordninger med genbrugsbeholdere. Til sammenligning på tværs inddrages nøgletal fra genbrugspladserne i Nordforbrænding, Vestforbrænding, Holbæk Forsyning, Reno Djurs, Herning Kommune og Esbjerg Kommune, der samlet set dækker over 56 genbrugspladser. Hvor det er muligt, vil der desuden selvstændigt blive inddraget tal fra Vestforbrændings to genbrugspladser i Hillerød og Frederikssund, da disse anses for at være sammenlignelige med SAC. Der er nogle forskelle på de valgte genbrugspladser. F.eks. modtager genbrugspladserne i Jylland mere affald fra landdistrikter end pladserne i Københavnsområdet og Nordsjælland. Der er desuden fri adgang på tværs af kommunegrænserne i både Vestforbrænding, Nordforbrænding og Reno Djurs, hvilket kan være med til at aflaste ellers mere belastede genbrugspladser. Data for de enkelte genbrugspladser er indhentet på forespørgsel til de enkelte kommuner, Vestforbrænding og Reno Djurs. Desuden er der indhentet data omkring antallet af indbyggere fra Danmarks statistik målt i 1. kvartal Årlige affaldsmængder pr. genbrugsplads Figur 1 viser de samlede affaldsmængder, der modtages pr. genbrugsplads pr. år. Figuren viser eksempelvis, at SAC modtager tons affald pr. år. Dette er omtrent dobbelt så meget som den gennemsnitlige genbrugsplads i sammenlignelige kommuner/forsyningsselskaber, og kun Hillerød Genbrugsplads, ligger på niveau med SAC. De store mængder affald, der modtages på SAC, er således et udtryk for, at genbrugspladsen er relativt meget belastet. Det stiller dermed krav til både bemandingstimerne, størrelsen af genbrugspladsen og antallet af åbningstimer. Dette er parametre, der kigges på senere i notatet. Figur 1: Affaldsmængde afleveret pr. genbrugsplads pr. år [Total affaldsmængde afleveret på genbrugspladserne pr. år / antal genbrugspladser] JHN Processor Telefon Side 2 af 11

11 Antal borgere Indbyggere og genbrugspladser Figur 2 viser antallet af indbyggere pr. genbrugsplads i kommunerne / forsyningsselskaberne. Figuren viser, at der er langt flere indbyggere, der skal deles om SAC end for de øvrige kommuner/forsyningsselskaber. Således ligger antallet af indbyggere pr. genbrugsplads over dobbelt så højt med indbyggere. Til sammenligning er der eksempelvis indbyggere pr. genbrugsplads i Vestforbrændings opland, hvor der dog er fri adgang på tværs af kommunegrænserne. Figur 2: Antal indbyggere pr. genbrugsplads [antal indbyggere / antal genbrugspladser] For at give et billede af hvor belastet SAC er, er det muligt at beregne hvor mange tons affald, der årligt afleveres pr. indbygger på SAC og på den gennemsnitlige genbrugsplads i de sammenlignelige kommuner/forsyningsselskaber. Figur 3 viser, at SAC modtager 0,38 tons affald pr. indbygger årligt, hvilket er lidt mindre end i de andre kommuner/forsyningsselskaber. Til sammenligning håndterer genbrugspladserne i Reno Djurs 0,59 tons affald pr. indbygger om året. Det er således sandsynligt, at der vil komme mere affald pr. borger, hvis der etableres en ny genbrugsplads. Kommuner med storskraldsordninger og udbyggede ordninger med genbrugsbeholdere vil generelt opleve en lidt mindre belastning på genbrugspladserne. Forsyning Helsingør har kun begrænset adgang til sådanne ordninger, hvorfor det er bemærkelsesværdigt, at borgerne i Helsingør Kommune ikke afleverer mere affald, end de gør. Modsat er der relativt mange etageboliger i Helsingør Kommune, som generelt genererer mindre affald end f.eks. en havebolig. Dermed er der altså faktorer, som trækker i begge retninger. JHN Processor Telefon Side 3 af 11

12 Antal besøg Antal tons Figur 3: Affaldsmængde afleveret pr. genbrugsplads pr. år (antal tons) pr. indbygger årligt [Total affaldsmængde afleveret på genbrugspladserne pr. år / antal genbrugspladser / antal indbyggere] 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10-0,38 0,44 0,45 0,44 0,59 0,34 0,33 0,50 0,51 Antal besøgende på genbrugspladserne Figur 4 viser antallet af besøg pr. år på udvalgte genbrugspladser. Figuren er lavet for større genbrugspladser i de enkelte områder for at give det bedst mulige sammenligningsgrundlag med SAC. Figuren viser, at SAC modtager besøg pr. år, hvilket ligger meget højt, kun overgået af Vandtårnsvej i Hørsholm. Til sammenligning håndterer Nordforbrænding genbrugspladser gennemsnitligt besøg pr. år, og Vestforbrændings genbrugspladser gennemsnitligt besøg pr. år. Figur 4: Antal besøg pr. år på udvalgte genbrugspladser [Samlet antal besøgende pr. år på den givne genbrugsplads] JHN Processor Telefon Side 4 af 11

13 Antal besøg Spørgsmålet er dog, om ovenstående blot skyldes, at indbyggerne i Helsingør Kommune anvender genbrugspladsen relativt meget. Det er muligt at tage højde for antallet af indbyggere, der er i genbrugspladsernes/kommunens opland. Figur 5 viser antallet af besøg pr. år pr. indbygger. Figuren viser, at indbyggerne i Forsyning Helsingørs opland ikke benytter genbrugspladserne mere end i de sammenlignelige kommuner/forsyningsselskaber. I figuren skal der dog tages højde for at der i flere af de andre områder er mere end én genbrugsstation, og derfor fordeles presset på flere stationer. Figur 5: Antal besøg pr. år pr. indbygger [Samlet antal besøg på alle genbrugspladser / antal genbrugspladser / antal indbyggere] 7,00 6,00 5,93 6,41 5,00 4,00 3,00 3,47 3,41 2,90 4,55 3,75 4,21 3,30 2,00 1,00 0,00 Der kan ved sammenligning af læsstørrelsen ses, at affaldsmængden pr. besøg på SAC er en smule over gennemsnitligt, nemlig 109 kg. pr. besøg. Se figur 6. En kortlægning af indbyggerne i Greve-Solrød Forsynings køretid sammenholdt med antallet af besøg viser ellers en meget klar tendens til, at jo kortere køretid brugerne har til genbrugspladsen, desto større er deres besøgshyppighed. Undersøgelsen viste også, at jo længere afstand til genbrugspladsen, jo større læs medbragte kunderne. Større læs betyder længere opholdstid på genbrugspladsen og eventuelt også dårligere sortering. Der kan altså være tale om en slags pulterkammereffekt, hvor borgerne har deres affald stående i garager og udhuse mm i længere tid. JHN Processor Telefon Side 5 af 11

14 Antal bemandingstimer Antal tons Figur 6: Antal kilo pr. læs [Total affaldsmængde afleveret på genbrugspladserne pr. år / totalt antal besøg på genbrugspladsen] Bemandingstimer Figur 7 viser antallet af bemandingstimer pr. genbrugsplads pr. år. Det fremgår af figuren, at SAC har markant flere bemandingstimer, end de øvrige kommuner/forsyningsselskaber har pr. genbrugsplads. Således er SAC normeret med bemandingstimer pr. år, tilsvarende 6 årsværk. Figur 7: Antal bemandingstimer pr. genbrugsplads pr. år [Samlet antal bemandingstimer på alle pladser / antal genbrugspladser] Forsyning Helsingør Esbjerg Kommune Herning Kommune Holbæk Forsyning Reno Djurs Tages der imidlertid højde for, hvor store affaldsmængder genbrugspladserne håndterer årligt, ligger SAC dog en smule over gennemsnittet i forhold til de andre JHN Processor Telefon Side 6 af 11

15 Antal tons kommuner/forsyningsselskaber. Således håndterer SAC 2,58 tons affald pr. bemandingstime. Selvom SAC har markant flere bemandingstimer end de andre pladser, så er affaldsbelastningen pr. bemandingstime altså stadig relativt høj. Figur 8: Affaldsmængde afleveret pr. genbrugsplads pr. år (antal tons) pr. bemandingstime [Total affaldsmængde afleveret på genbrugspladserne pr. år / antal genbrugspladser/ antal bemandingstimer] 3,00 2,50 2,00 2,58 2,11 2,19 1,50 1,34 1,46 1,00 0,50 - Forsyning Helsingør Esbjerg Kommune Herning Kommune Holbæk Forsyning Reno Djurs JHN Processor Telefon Side 7 af 11

16 Antal tons Belastning pr. åbningstime Belastningen på SAC og sammenlignelige genbrugspladser kan desuden opgøres som antal modtagne tons pr. åbningstime. Figur 8 viser, at SAC modtager og håndterer 8,02 tons affald pr. åbningstime, hvilket er væsentlige mere end den gennemsnitlige genbrugsplads i de sammenlignelige kommuner/forsyningsselskaber. Til sammenligning håndterer den gennemsnitlige genbrugsplads i Vestforbrænding kun 4,55 tons affald pr. åbningstime og i gennemsnittet i Nordforbrænding ligger på 4,16 tons affald pr. åbningstime. Ud af de 56 genbrugspladser, der sammenlignes med i dette notat, er det kun 3 pladser, nemlig Hillerød, Gladsaxe (Vestforbrænding) og Nederkærgård (Herning kommune), der håndterer lige så meget affald som SAC pr. åbningstime. Figur 9: Affaldsmængde afleveret pr. genbrugsplads pr. år (antal tons) pr. åbningstime [Total affaldsmængde afleveret på genbrugspladserne pr. år / antal genbrugspladser/ antal åbningstimer] 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00-8,02 4,72 2,79 4,95 3,12 4,55 5,02 8,36 4,16 Belastningen skyldes bl.a., at der er mange indbyggere til at deles om genbrugspladsen og de åbningstider, der er tilgængelige. Figur 10 viser således antallet af indbyggere pr. åbningstime. Figuren viser, at antallet af indbyggere pr. åbningstime på SAC er 1.100, hvilket er omtrent dobbelt så højt som i flere af de sammenlignelige kommuner/forsyningsselskaber. JHN Processor Telefon Side 8 af 11

17 Antal tons Antal borgere Figur 10: Antal indbyggere pr. åbningstime [Antal indbyggere / antal åbningstimer] Belastning pr. areal Belastningen på SAC og sammenlignelige genbrugspladser kan desuden opgøres som årlige antal modtagne tons affald pr. areal målt i antal kvadratmeter. Figur 11 viser, at SAC modtager 4,67 tons affald pr. kvadratmeter areal om året, hvilket er markant mere end i de andre kommuner/forsyningsselskaber, hvor der er data til rådighed. Således er det kun Hillerød der med 3,90 tons og Containerhaven i Rudersdal, som er den største mest besøgte plads i hele sammenligningen og derfor også vil ligge højt, der nærmer sig SAC s niveau, mens de øvrige ligger omkring ét tons. SAC er dermed relativt højt belastet på dette parameter, hvilket stiller krav til hurtig tømning af containere og bearbejdning af de indkomne affaldsmængder. Figur 11: Affaldsmængde afleveret pr. genbrugsplads pr. år (antal tons) pr. areal (m 2 ) [Total affaldsmængde afleveret på genbrugspladserne pr. år / (samlet antal m 2 / antal genbrugspladser)] 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 4,67 Forsyning Helsingør 0,82 Esbjerg Kommune 1,55 Herning Kommune 1,06 Holbæk Forsyning 0,73 Reno Djurs 3,90 Hillerød Genbrugsplads JHN Processor Telefon Side 9 af 11

18 Kvalitet og tilfredshed på pladsen: For at sammenligne kvaliteten af sorteringen på de enkelte pladser, kan der kigges på den relative mængde af affald fra genbrugspladserne, som genanvendes, deponeres og forbrændes. Her er det forventeligt at SAC ligger med en lav genanvendelsesprocent, grundet den høje belastning på pladsen. Dette er dog ikke tilfældet når der sammenlignes med andre kommuner. Det fremgår således af tabel 1, og figur 12 at Forsyning Helsingør har en af de højeste andele af affald som genanvendes, blandt de sammenlignede. Dette kan dog skyldes den store indsats der gøres i Helsingør, for at få mest muligt til genbrug, da forbrænding skal sendes ud af kommunen. Der er synligt personale, der er med til at sikre en god sortering. SAC har endvidere nedsænkede containere, som tilskynder håndværkere og andre med tungt affald til at benytte pladsen mere. Og især disse grupper kan måske være med til at øge den genanvendelige andel, da deres affald ofte er genanvendeligt. Tabel 1: Relativ andel af hhv. genbrug, deponi og forbrænding af affaldet indsamlet på genbrugsstationer Genbrug / genanvendelse Deponi og specialbehandling Forbrænding og energiproduktion Forsyning Helsingør 75% 11% 12% Vestforbrænding 70% 5% 25% Nordforbrænding 66% 7% 27% Reno Djurs 71% 13% 16% Esbjerg Kommune 70% 3% 27% KARA/NOVEREN 70% 4% 26% Holbæk Forsyning 67% 6% 27% Herning Kommune 87% 6% 7% Figur 12: Relativ andel af hhv. genbrug, deponi og forbrænding af affaldet indsamlet på genbrugsstationer 100% 75% 12% 11% 25% 27% 5% 7% 16% 13% 27% 26% 27% 3% 4% 6% 7% 6% 50% 25% 0% 75% 70% 66% 71% 70% 70% 67% 87% JHN Processor Telefon Side 10 af 11

19 En anden målbar parameter, som kunne inddrages i en større undersøgelse er kundetilfredshed. SAC er højt belastet, og pladspersonalet skal sørge for mange kunder hele tiden og desuden er pladsen ret lille. En undersøgelse af tilfredsheden ville sandsynligvis vise, at der i de travle perioder, f.eks. i weekenden, er en mindre kundetilfredshed, specielt hvad angår indretningen af pladsen, kørselsforholdene, trafiksikkerheden og ventetiden. Det kan også nævnes, at SAC fremstår slidt, hvilket også skyldes belastningen og travlheden på pladsen. Konklusion Det kan konkluderes at SAC i Helsingør Kommune er en af de mest belastede genbrugspladser i sammenligning med, de i dette notat 56 undersøgte genbrugspladser. Dette afspejler sig i flere af nøgletallene i dette notat. Godt borgere i Helsingør Kommune deles om en enkelt genbrugsplads, hvilket er relativt meget i sammenligning med andre kommuner. SAC modtager store affaldsmængder og mange besøgende på genbrugspladsen. Pladsen er belastet af meget affald og mange besøgende pr. areal, pr. åbningstime og pr. bemandingstime. Dette kan medføre en øget opholdstid på pladsen, hvilket sammen med det lille areal kan medføre trængsel på pladsen og føre til at folk nedprioriterer affaldssortering grundet manglende muligheder for at holde ved den rigtige container. Dette er dog ikke tilfældet for SAC, hvor en stor andel af affaldet der sorteres til genbrug, nemlig 75 %, hvilket dog kan begrundes i en omfattende indsats for at gøre det nemt at sortere, samt et stort arbejde fra pladsens personale med eftersortering, hvilket igen bevirker mindre tid til kundedialog. Den større belastning på pladsens personale vil dog føre til at den oplevede kundeservice falder, og at der er mindre tid til at vejlede om korrekt affaldssortering. JHN Processor Telefon Side 11 af 11

20 FORSYNING HELSINGØR GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE KØRETIDSANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning Køretidsanalyse - metode 2 2 Køretidsanalyse Nuværende forhold, basisscenarie Scenarie 1 Ekstra genbrugsplads i Helsingør 4 3 Oplande for genbrugspladser Opland, basisscenarie Opland scenarie Sammenstilling af scenarier og benchmarking Sammenstilling af scenarier Sammenligning med køretider fra andre kommuner 10 1 Indledning COWI A/S er af Forsyning Helsingør blevet bedt om at udarbejde en køretidsanalyse, som illustrerer serviceforbedring ved at supplere det eksisterende affaldscenter ved Skibstrup, Ålsgårde med en ekstra genbrugsplads ved Energivej i Helsingør. Der er således foretaget køretidsberegninger af følgende opstillet scenarier: PROJEKTNR. DOKUMENTNR. VERSION 1 UDGIVELSESDATO 3. juni 2014 UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT thmo tfn tfn

21 2/11 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE Scenarie Basis Scenarie 1 Indhold Nuværende forhold med affaldscenter ved Skibstrup Fremtidigt scenarie hvor nuværende affaldscenter ved Skibstrup suppleres af en genbrugsplads ved Energivej i Helsingør Figur 1 Eksisterende og forslag til fremtidige forhold. 1.1 Køretidsanalyse - metode Køretidsanalysen indeholder data om køretid for husstande til den nærmeste genbrugsplads inden for kommunegrænsen, samt beregninger vedrørende dækningsgraden ved det givne scenarie. Køretidsanalysen forholder sig udelukkende til det potentielle borgere, der kan anvende genbrugspladserne inden for den valgte køretid og ikke hvorvidet de reelt gør det. Køretidsanalysen udmønter sig i et kort, der angiver dækningsgraden for genbrugspladserne i Helsingør kommune ved de valgte køretider på henholdsvis 5, 10, 15 min. I analysen er tillige foretaget en differentiering mellem helårs- og fritidsbeboelse. Ud af kommunens husstande er 93 % helårsbeboelse og 7 % fritidsbeboelse. Det skal her nævnes, at der selvfølgelig godt kan være husstande i sommerhus-

22 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE 3/11 områderne, som er karakteriseret som helårsbeboelse, og derved er opgjort som fritidsbeboelse, men dette tager de tilrådighedværende GIS-data ikke højde for. Endelig benchmarkes resultatet af denne analyse med tilsvarende køretidsanalyser for andre kommuner. 2 Køretidsanalyse Med henblik på at vurdere effekterne for borgernes køretider i et forbedret scenarie i forhold til det nuværende basisscenarie, har vi gennemført analyser for køretider og dækningsgrader som det fremgår af de efterfølgende afsnit. Som nævnt tidligere forholder køretidsanalysen sig udelukkende til det potentielle antal husstande, der kan benytte genbrugspladserne indenfor de valgte køretider og ikke det reelle besøgstal. 2.1 Nuværende forhold, basisscenarie I dette scenarie analyseres køretider og dækningsgrader til Skibstrup Affaldcenter Køretidsanalyse Figur 2-1 Køretider, basisscenarie.

23 4/11 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE Samtlige husstande - Basisscenarie 0% 15% 10% 5 minutters køretid 10 minutters køretid 75% 15 minutters køretid >15 minutters køretid Figur 2-2 Køretider, basiscenarie Dækningsgrader Køretidsanalysen er suppleret med beregning af dækningsgraden på husstandsniveau og differentieret på helårs- og fritidsbeboelse. Tabel 2-1 Dækningsgrader differentieret på helårs-og fritidsbeboelse. Køretid 5 minutter 10 minutter 15 minutter >15 minutter Husstande i alt Helårsbeboelse Helårsbeboelse, dækning i % 10% 74% 16% 0% 100% Fritidsbeboelse Fritidsbeboelse, dækning i % 9% 89% 3% 0% 100% Antal husstande i alt Antal husstande i alt, dækning i % 10% 75% 15% 0% 100% Helårsbeboelse, akkumuleret Helårsbeboelse, akkumuleret i % 10% 84% 100% 100% Fritidsbeboelse, akkumuleret Fritidsbeboelse, akkumuleret i % 9% 97% 100% 100% Antal husstande i alt, akkumuleret Antal husstande i alt, akkumuleret i % 10% 85% 100% 100% 2.2 Scenarie 1 Ekstra genbrugsplads i Helsingør I dette scenarie suppleres den eksisterende genbrugsplads, Skibstrup Affaldcenter, med en ekstra genbrugsplads ved Energivej i Helsingør.

24 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE 5/ Køretidsanalyse Figur 2-3 Køretider, scenarie 1. Samtlige husstande - Scenarie 1 1% 0% 42% 5 minutters køretid 57% 10 minutters køretid 15 minutters køretid >15 minutters køretid Figur 2-4 Køretider, scenarie Dækningsgrader Køretidsanalysen er suppleret med beregning af dækningsgraden på husstandsniveau og differentieret på helårs- og fritidsbeboelse.

25 6/11 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE Tabel 2-2 Dækningsgrader differentieret på helårs- og fritidsbeboelse Køretid 5 minutter 10 minutter 15 minutter >15 minutter Husstande i alt Helårsbeboelse Helårsbeboelse, dækning i % 61% 39% 1% 0% 100% Fritidsbeboelse Fritidsbeboelse, dækning i % 11% 86% 3% 0% 100% Antal husstande i alt Antal husstande i alt, dækning i % 57% 42% 1% 0% 100% Helårsbeboelse, akkumuleret Helårsbeboelse, akkumuleret i % 61% 99% 100% 100% Fritidsbeboelse, akkumuleret Fritidsbeboelse, akkumuleret i % 11% 97% 100% 100% Antal husstande i alt, akkumuleret Antal husstande i alt, akkumuleret i % 57% 99% 100% 100% 3 Oplande for genbrugspladser Nedenstående figurer viser resultatet af den samlede analyse af husstandenes nærmeste genbrugsplads i de to scenarier. Oplandet er her defineret som den genbrugsplads en given husstand har kortes køretid til. 3.1 Opland, basisscenarie Der er i dag kun én genbrugsplads i Helsingør Kommune, hvoraf dækningen for denne er 100 %. Tabel 3-1 Opland, basisscenarie. Navn 5 minutter 10 minutter 15 minutter Dækkede husstande >15 minutter Helårsbeboelse, Skibstrup Affaldscenter 10% 74% 16% 100% 0% Fritidsbeboelse, Skibstrup Affaldscenter 9% 89% 3% 100% 0% Antal husstande i alt, Skibstrup Affaldscenter 10% 75% 15% 100% 0% Antal husstande i alt 10% 75% 15% 100% 0%

26 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE 7/11 Figur 3-1 Opland fordelt på genbrugspladser. Oplandet følger kommunegrænsen, da der i dag kun er én genbrugsplads. 3.2 Opland scenarie 1 Tabel 3-2 Opland scenarie 1. Scenarie 1 Navn 5 minutter 10 minutter 15 minutter Dækkede husstande >15 minutter Helårsbeboelse, Skibstrup Affaldscenter 53% 44% 2% 100% 0% Helårsbeboelse, Genbrugsplads ved Energivej 62% 37% 0% 100% 0% Fritidsbeboelse, Skibstrup Affaldscenter 9% 88% 3% 100% 0% Fritidsbeboelse, Genbrugsplads ved Energivej 100% 0% 0% 100% 0% Antal husstande i alt, Skibstrup Affaldscenter 41% 56% 2% 100% 0% Antal husstande i alt, Genbrugsplads ved Energivej 62% 37% 0% 100% 0% Antal husstande i alt 57% 42% 1% 100% 0%

27 8/11 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE Figur 3-2 Opland fordelt på de to genbrugspladser. 4 Sammenstilling af scenarier og benchmarking 4.1 Sammenstilling af scenarier Køretiderne for basisscenariet og det mulige fremtidige scenarie, er samlet angivet i nedenstående figur.

28 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE 9/11 Samtlige husstande 100% 80% 60% 40% 20% 0% Basisscenarie Scenarie 1 >15 minutters køretid 15 minutters køretid 10 minutters køretid 5 minutters køretid Figur 4-1 Sammenstilling af køretider mellem basisscenarie og scenarie 1. Ovenstående kan desuden differentieres i helårs- og fritidsbeboelse som det fremgår af de efterfølgende figurer. Helårsbeboelse 100% 80% 60% 40% 20% 0% Basisscenarie Scenarie 1 >15 minutters køretid 15 minutters køretid 10 minutters køretid 5 minutters køretid

29 10/11 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE Fritidsbeboelse 100% 80% 60% 40% 20% 0% Basisscenarie Scenarie 1 >15 minutters køretid 15 minutters køretid 10 minutters køretid 5 minutters køretid Figur 4-2 Køretider differentieret mellem helår- og fritidsbeboelse i de to sce narier. 4.2 Sammenligning med køretider fra andre kommuner I den følgende tabel er sammenlignet den aktuelle (basisscenariet) gennemsnitlige køretid for husstandene i Helsingør kommune med andre kommuner, hvor COWI har foretaget køretidsberegninger. Som det fremgår af tabellen ligger Helsingør Kommune noget over gennemsnittet af de undersøgte kommuner. Men samtidig kan det ses, at gennemsnittet falder markant ved at etablere den ekstra genbrugsplads i Helsingør. Således vil den gennemsnitlige køretid reduceres fra ca. 8 min. til ca. 5 min., som er ca. ½ min. under gennemsnittet.

GENBRUGSSTATIONER INDHOLD. 1 Indledning Opgaveindhold Lidt om analyserne Perspektiver 2

GENBRUGSSTATIONER INDHOLD. 1 Indledning Opgaveindhold Lidt om analyserne Perspektiver 2 RENO DJURS GENBRUGSSTATIONER KØRETIDS- OG OPLANDSANALYSE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 1.1 Opgaveindhold 2

Læs mere

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Rekvireret af: Reno Djurs I/S Udfærdiget af: JHN Processor v. cob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen November-december 202 JHN PROCESSOR I Spinderigade E I 700 Vejle

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. december i Forsyning Helsingør A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 10. december i Forsyning Helsingør A/S Referat af bestyrelsesmøde den 10. december i Forsyning Helsingør A/S Dato: Tirsdag den 10. december 2013 Tidspunkt: 16.00 19.00 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 I mødet deltager: Formand Per Christensen

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Indkomne høringsbesvarelser

Indkomne høringsbesvarelser Notat om høringsbesvarelser til forslag til Ressource- og affaldsplan 2015-2024 Byrådet vedtog på sit møde den 24. november 2014 at udsende forslag til Ressource- og affaldsplan i den lovpligtige offentlige

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner NOTAT Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner HEW AffaldPlus-kommunerne har i deres (udkast til) affaldsplaner arbejdet med tanken om

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 HVIDOVRE KOMMUNE SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Rapport fra 2015 om ubemandet åbent på Ølgod Genbrugsplads

Rapport fra 2015 om ubemandet åbent på Ølgod Genbrugsplads Åbningstidsanalyse Titel Til./. Åbningstidsanalyse på Herning Kommunes genbrugspladser Herning Kommune Teknik & Miljø, Genbrug & Affald Birger Strandby Ernst Bjarne Kallesø Gitte Østergaard Klaus L. Jensen

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Alternative konstruktioner. Konstruktionstegning VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

Alternative konstruktioner. Konstruktionstegning VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE GENBRUGSSTATION. FRA GARAGE TIL GENBRUGSSTATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk KONCEPTBESKRIVELSE FOR SORTERINGSVÆG

Læs mere