Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn"

Transkript

1 Copy Odense Havn & Lindø Industripark Miljøredegørelse Odense Havn

2 Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) Fax: (+45) Web adresse: CVR-nr P-nr Branchebetegnelse og kode Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne) Ansvarlig ledelse Carsten Aa, Havnedirektør Miljøansvarlig/kontaktperson Johan Jepsen, Miljøansvarlig, Bygningskonstruktør Ansatte 35 fuldtidsansatte pr. 31. december 214. Hovedaktivitet Godshåndtering Væsentlige biaktiviteter Arealudlejning Listepunkt Odense Havns spulefelt er kategoriseret som en liste K 15 (i) virksomhed. Positivliste Spulefeltet må kun modtage materiale som står på deponiets positivliste: EAK-kode 1756: Klapmateriale, bortset fra affald henhørende under 1755 (sediment fra oprensning af sejlrender og havnebassiner) Risikobekendtgørelsen Odense Havn er ikke omfattet af Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Godkendelses- og tilsynsmyndighed Odense Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for Odense Erhvervshavn. Odense Kommune er desuden godkendelsesmyndighed for deponering af oprensningsmateriale og udledning af overskudsvand fra spulefeltet. Miljøstyrelsen Odense er tilsynsmyndighed på samme. Kerteminde Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for Odense Havneterminal. Miljøstyrelsen Odense C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Odense Kommune Nørregade Odense C Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 53 Kerteminde Miljøgodkendelser og tilladelser Odense Havneterminal 12. maj 25: Tilladelse til udledning af overfladevand fra Terminal Syd. 11. juli 27: Tilladelse til udledning af overfladevand fra Terminal Nord. Sejlløb 1. oktober 21: Tilladelse til at udvide sejlløb mellem Gabet og Lindø, Odense Fjord. 8. oktober 21: Tilladelse til klapning af uddybningsmateriale fra sejlløb i Odense Fjord. Spulefelt 2. marts 199: Godkendelse i henhold til bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven af eksisterende såvel som nyt spulefelt. 9. juni 1995: Revideret miljøgodkendelse/udledningstilladelse 17. januar 28: Tilladelse til anbringelse af oprenset havbundsmateriale på Odense Havns spulefelt. 16. december 29 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse for Odense Havn. Egenkontrol MILANA ALS Environmental Odense Havn Bakkegårdsvej 46A, Noatunvej 2 35 Humlebæk 5 Odense C De væsentligste ressourcer De væsentligste ressourcer er de energikilder, der anvendes til drift af havnens bygninger og materiel. Det drejer sig om vand, el, varme (fjernvarme og i mindre grad elvarme) samt brændstof. De væsentligste miljøparametre En væsentlig miljøparameter er CO2, SO2 og NOx-emissionerne. Andre væsentlige miljøparametre er støj og støv i forbindelse med losning og lastning af gods særligt af stålskrot. Miljøstyringssystem Odense Havn er ikke certificeret, men har sit eget miljøstyringssystem. Kortfatte kvalitativ beskrivelse Odense Havn er Danmarks mest centralt placerede storhavn og en væsentlig del af den regionale infrastruktur og godstransport. Odense Havn råder over et areal på godt 2,7 mio. m 2. Odense Havns aktiviteter relaterer sig primært til havnedrift og de hermed forbundne laste og losseoperationer, generel håndtering og opbevaring af gods samt udlejning af arealer. Miljøredegørelse 214 omfatter Odense Havneterminal i Kerteminde kommune, Odense Erhvervshavn og spulefelt i Odense Kommune. Miljøredegørelsen omhandler perioden 1. januar december 214. Redegørelsen viser udviklingen tilbage til 21. Sidste miljøredegørelse blev udarbejdet i marts 213. Næste miljøredegørelse, den sjette i rækken, kan forventes udarbejdet pr. 15. marts 217

3 Stamoplysninger 2 Ledelsens beretning 4 Styring 5 Anlæg og aktiviteter 6 Organisation 7 Miljøpolitik 8 Miljøstatus 8 Opfølgning på miljømål 1 Vurdering og prioritering 12 Mål og handlingsplan for Trafik 14 Skibsanløb & Godsomsætning 15 Ressourceforbrug 16 El 17 Vand 18 Varme 18 Brændstof 19 Hjælpestoffer 2 Miljøpåvirkninger 21 Luftforurening 22 Lugt og støv 23 Støj 23 Overfladevand 24 Spildevand 25 Spulevand 25 Affald og genanvendelse 25 Uheld og driftsforstyrrelser 27 Jord- og grundvandsforurening 27 Forurenede arealer 28 Målemetoder og beregningsgrundlag 29 3/3

4 Ledelsens beretning Odense Havn mener, at det er en samfundspligt at stræbe efter forbedringer på miljøområdet. Vi sætter derfor en ære i at lade den gode kvalitetsydelse over for vores kunder gå hånd i hånd med en miljørigtig indgangsvinkel. I forbindelse med vores medlemskab af Miljøforum Fyn, vil Odense Havn synliggøre alle havnens miljøforhold. Derfor udarbejdes hvert andet år en miljøredegørelse. Nærværende redegørelse beskriver alle de væsentlige påvirkninger Odense Havns aktiviteter har på miljøet samt ressourceforbrug, mål- og handlingsplaner og resultater. Aktiviteter på de havnearealer som Odense Havn har udlejet til andre virksomheder, er således ikke omfattet. Odense Havn vil være en forgangsvirksomhed, der bryder rammerne og bifalder nytænkning. Vi lader mulighederne råde og tænker gerne i alternative baner. Der er gennemført mange projekter i løbet af perioden siden sidste miljøredegørelse. Af de mere investeringstunge kan eksempelvis nævnes ombygning af de eldrevne kraner så forbruget af el i stilstandstimerne mellem losningerne er blevet reduceret. Effekten af den nye administrationsbygning på Noatunvej 2 i lavenergiklasse 1 viser sig blandt andet på vores fjernvarmeforbrug, som er blevet mere end halveret siden 212. På Noatunvej 2 er der fra 214 opsat solceller som producere næsten halvdelen af den el der forbruges i administrationsbygningerne. En fastholdelse af Odense Havn som en af Danmarks mest miljøvenlige havne er forsat målet. Vi er nået langt i vores bestræbelser og fortsætter arbejdet med at skabe løbende forbedringer med specielt fokus på at gennemføre besparelser på energiområdet, samt reducere mængden af affald til deponi. Med opkøbet af Lindø Industripark i 214, forøges arealet med 3 millioner m 2, 166.m 2 bygninger og en omfattende transportafdeling med både kraner og køretøjer. Der er derfor masser at tage fat i, når vi fra 215 starter det store arbejde med at kortlægge og registrere Lindø industripark, så den vil indgå i den næste miljøredegørelse. I samme anledning har vi fået et nyt fælles navn: Lindø port of Odense. Rigtig god fornøjelse med rapporten. Carsten Aa Havnedirektør, Odense Havn Marts 215 4/3

5 STYRING ANLÆG OG AKTIVITETER ORGANISATION MILJØPOLITIK MILJØSTATUS VURDERING OG PRIORITERING MÅL OG HANDLINGSPLAN 5/3

6 Anlæg og aktiviteter Danmarks centrale Erhvervshavn Odense Havn er Danmarks mest centralt placerede storhavn og en væsentlig del af den regionale infrastruktur og godstransport. Odense Havn har en unik placering for godstrafik til Norden, Baltikum, hele Østersøområdet samt for skibstrafik til og fra Europas indre vandveje. Anlæg Havnen består først og fremmest af Odense Erhvervshavn - beliggende langs Odense Kanal fra Helsingborggade til og med Fynsværket - og Odense Havneterminal i Munkebo ved Odense Fjord, tæt på udsejlingen til det åbne hav. Men havnen omfatter også en række bygninger og arealer langs Odense Kanal. Oversigt over Odense Havns ejendomsarealer samt Over for Stige Ø ligger havnens spulefelt. Spulefelt er et område på land, hvor der deponeres forurenet sediment (sand og slam), der ikke kan klappes (deponi til søs). Sejlløbet over Odense Fjord til Havneterminalen er minimum 11 meter dybt og 6 meter bredt. Fra Havneterminalen videre indtil Erhvervshavnen er sejlløbet 7,5 meter dybt og 3 meter bredt. Odense Havn råder over et areal på godt 2,7 mio. m 2, heraf udgør dæmninger, have- og landbrugsarealer,7 mio. m 2, spulefelter mv.,5 mio. m 2. Med arealreserver på over 1,5 mio. m 2. arealer udlagt til gader, veje, kajer, pladser mv. udgør pt. 33.m 2. Havnens samlede kajlængde er på 2.63m og fordeler sig med 63m på Odense Havneterminal, med 2.m i Odense Erhvervshavn. Aktiviteter Odense Havns aktiviteter relaterer sig primært til følgende forretningsområder: Havnedrift og de hermed forbundne laste og losseoperationer Generel håndtering og opbevaring af gods Udlejning af arealer sejlløbet. 6/3

7 Organisation Ledelsen Odense Havn er en kommunal selvstyrehavn. Det vil sige en selvstændig virksomhed, som styres af byrådet i den kommune, hvor havnen ligger. Havnebestyrelsen Odense Byråd har valgt 3 byrådsmedlemmer og 2 erhvervs folk til Odense Havns bestyrelse med borgmester Anker Boye som formand. Havnedirektøren Havnedirektør Carsten Aa koordinerer samtlige aktiviteter i havnen og fordeler ansvar og opgaver til havnens medarbejdere mv. Miljøgruppe består af relevante medarbejder fra de fleste afdelinger, Bygningskonstruktør Johan Jepsen der er miljøansvarlig, koordinerer gruppens arbejde. Medarbejderinddragelse Alle medarbejdere deltager i miljøarbejdet og mange er kommet med rigtig gode idéer til miljøforbedrende tiltag, hvoraf de fleste faktisk er blevet ført ud i livet. Medarbejder inddragelsen ved udarbejdelsen af denne miljøredegørelse har kun været udbredt i et mindre omfang. Det har hovedsageligt været medarbejderne i miljøgruppen, der har medvirket til udarbejdelsen af miljøredegørelsen. Miljøorganisation Miljøorganisationen består af en miljøgruppe nedsat af havnedirektør Carsten Aa. Havnebestyrelse Havnedirektør HR & Sikkerhed Specialprojekter Økonomi Maritim afdeling Salg & Udlejning Teknisk afdeling Økonomi Regnskab og budget Bogholderi Udlejning af arealer Personale Personaleadministration Skibstrafik Opsyn med sejlads og anden trafik i og omkring havnen Handel og service Skaffer plads til skibene ved kaj Deltager i arbejdet med udlejning af kraner, bygninger, arealer osv. Salg og udlejning Salg og udlejning af faciliteter Kraner og transport Personale Godshåndtering Materiel Bygninger og Faciliteter Miljøansvarlig Miljøredegørelse og grønne regnskaber Drift og vedligeholdelse af bygninger og faciliteter 7/3

8 Miljøpolitik 1. Odense Havn vil arbejde målrettet på at være en miljøbevidst virksomhed, der reducerer miljøpåvirkningerne til omgivelserne og optimerer ressourceforbruget. 2. Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. 3. Odense Havn vil sikre, at alle vilkår i relevant miljølovgivning overholdes og efterleves. 4. Odense Havn vil informere offentligheden, myndighederne og kunderne om havneaktiviteternes miljømæssige perspektiver. 5. Odense Havn vil sikre medarbejdernes miljøbevidste ansvar i det daglige arbejde gennem oplysning og uddannelse. 6. Odense Havn vil prioritere medarbejdernes arbejdsmiljø og sikkerhed højt. Miljøpolitikken skal være overordnet styrende for aktiviteterne og indsatsen inden for miljøområdet. Miljøpolitikken skal være kendt på alle niveauer i organisationen, og den skal være offentlig tilgængelig via hjemmeside. Miljøpolitikken skal tages op hvert andet år til revision. Miljøstatus Oversigt for hele virksomheden Denne redegørelse indeholder oplysninger om Odense Havns miljømæssige forhold i forbindelse med Odense Erhvervshavn, Odense Havneterminal, havnebassiner og sejlløb samt Odense Havns spulefelt. baggrund af de miljøkrav myndighederne stiller til havnedriften. Der er også skelet til påvirkningernes absolutte størrelse og tilgængeligheden af data ved udvælgelsen. I regnskabet indgår en række parametre, der er udvalgt ud fra kendskabet til Odense Havns miljøforhold og på De væsentlige miljøparametre for Odense Havn er illustreret i nedenstående figur. Emissioner Sediment Ydelser til havnens brugere Spulevand Overfladevand Energi Postevand Hjælpestoffer Spildevand Affald Odense havns input og output. 8/3

9 En oversigt over udvalgte miljødata og nøgletal for Odense Havn i perioden er givet i nedenstående tabel. Oversigten viser aktivitetsniveauet på havnen samt udviklingen i miljøbelastningen om det går den rigtige vej. Udviklingen siden sidste miljøredegørelse vises i sidste kolonne, hvor miljødataene i 214 er sat i forhold til tallene i 212. En mere detaljeret kortlægning af Odense Havns miljøbelastning kan findes i de efterfølgende kapitler. Enhed Ændring 212 til 214 (%) Trafik Godsomsætning ton Skibsanløb stk Godsmængde pr. skibsanløb ton/skibsanløb Gods håndteret af Odense Havn (OH) ton El Elforbrug kwh Godsrelateret elforbrug kwh Elforbrug pr. 1 ton gods (OH) kwh/1 ton gods Basiselforbrug kwh Bygningers elforbrug pr. m 2 kwh/m² Varme El (jordvarme/varmepumpe) MWh Fjernvarme MWh Varmeforbrug pr. m 2 MWh/m²,19,24,22,11,17-26 Vand Postevand m Brændstof Brændstofs forbrug l Dieselblanding pr. 1 ton gods (OH) l/1 ton gods Luftforurening CO2-emission ton SO2-emission kg NOx-emission kg CO2-emission pr. 1 ton gods ton/1 ton gods 1,4,93 1,78 1,68 1,56-12 SO2-emission pr. 1 ton gods kg/1 ton gods,8,5,7,7,6-23 NOx-emission pr. 1 ton gods kg/1 ton gods 5,31 5,95 12,36 11,23 1,82-12 Affald Erhvervsaffald i alt kg Affald pr. ton gods (OH) kg Andel til genbrug % Havnesediment på spulefelt m Udledte stoffer til fjorden Tungmetaller kg 8,8 2,51 3,2 1,9 8, PAH-stoffer g 2,47 1,76 2,46 2,67 7,43 22 NPO-stoffer kg 747,74 41,53 311,54 278, 394,71 27 Vandudledning Overfladevand - Terminal Syd m Oversigt over udvalgte miljødata og nøgletal for perioden /3

10 Opfølgning på miljømål For perioden har Odense Havn fastsat følgende mål, som relaterer sig til virksomhedens miljøpolitik: (basisåret er 212, hvor intet andet er angivet). Miljøpolitik Indsatsområde Mål Mål nået? Odense Havn vil arbejde målrettet på at være en miljøbevidst virksomhed, der reducerer miljøpåvirkningerne til omgivelserne og optimerer ressourceforbruget. Miljøfokus Mål nr. 1: Fastholde miljøadfærd i alle havnens ansatte. Nej Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Elforbrug Mål nr. 2: Reduktion af basis elforbruget med 5 % i forhold til forbruget i 212. Nej Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Varmeforbrug Mål nr. 3: Reduktion af varmeforbruget pr. m² med 5 % i forhold til forbruget i 212. Ja Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Emissioner Mål nr. 4: Reducere skadelige emissioner. Nej men alligevel Ja Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Elforbrug Mål nr. 5: Reduktion af det godsrelaterede elforbruget pr. godsenhed med 5 % i forhold til forbruget i 212. Ja Odense Havn vil sikre medarbejdernes miljøbevidste ansvar i det daglige arbejde gennem oplysning og uddannelse. Miljøfokus Mål nr. 6: Miljødata skal være let tilgængeligt Nej Odense Havn vil prioritere medarbejdernes arbejdsmiljø og sikkerhed højt. Hjælpestoffer Mål nr. 7: Indkøb af hjælpestoffer skal styres Ja Se bemærkninger til miljømål på næste side. 1/3

11 Bemærkninger til miljømål Mål nr. 1 - Fastholde miljøadfærd Målet er ikke målbart, hvorfor det kan være svært at sige om målet er nået eller ej. Der har ikke været den store synliggørelse af miljøarbejdet i perioden grundet skiftende miljøansvarlige. Der er i slutningen af 214 nedsat en miljøgruppen, hvis arbejde skal være at forøge miljøindsatsen for hele virksomheden. Mål nr. 2 - Reduktion af basis elforbruget Basiselforbruget defineres som det overordnede basisforbrug i princippet alt forbrug, der er uafhængig af godsomsætningen, så som ved administrations- og servicebygninger, vej- og pladsbelysning. Basisforbruget er steget med 26 %. Dette skyldes den nye administrationsbygning på Noatunvej 2, grundet større tekniske installationer, som ventilationsanlæg bruger mere strøm i forhold til den tidligere bygning på Londongade 1. Ligeledes har elforbruget på driftsbygninger været større, dette skyldes til dels den forøgede godsmængden da flere maskiner er blevet serviceret. Og dels at en mandskabsvogns klimaanlæg grundet en defekthed, brugte store mængder af el. Mål nr. 3 - Reduktion af varmeforbruget Varmeforbruget er faldet med 54 % - målet er derfor nået. Årsagen til faldet grunder i at den nye administrationsbygning på Noatunvej 2 er opført som lavenergiklasse 1 og anvender derved ikke meget fjernvarme til opvarmning. Mål nr. 4 - Reduktion af emissioner Udledningen af CO2 og NOx er steget med henholdsvis 2% og 25 % i forhold til 212, mens udledningen af SO2 er faldet med 47%. Derfor er målet kun delvis nået med pil nedad. Resultatet hænger sammen med stigningen af brændstofforbruget og faldet i fjernvarmeforbruget. I relation til godsomsætningen er CO2 og NOx faldet, dette skyldes investeringer i nyere og mere brændstofs besparende materiel. Mål nr. 5 - Reduktion af godsrelateret elforbruget pr. godsenhed Den del af elforbruget, der er direkte godsrelateret er forbruget på de eldrevne kraner. Forbruget her er faldet med 31 % siden 212, så målet på de 5 % må siges at være nået. Dette skyldes at kranerne er blevet kørt mere effektivt grundet større godsomsætning så stilstandstimerne er blevet reduceret. Samt at der er blevet indført Tænd og sluk ved sms på kraner for at reducere stilstandsstrømmen, derved kan en kranfører tænde for strømmen til motorvarmen og hydraulikvarmen 12 timer før kranen skal i brug og slukke den efter, derved bruger den ikke strøm i stilstandstimerne. Mål nr. 6 Miljødata let tilgængeligt Miljødata har tidligeret været tilgængeligt via miljøredegørelsen, via en miljøportal på hjemmesiden og via havneavisen. Grundet skift til en ny hjemmeside, blev det besluttet at miljøportal skulle opdateres med et nyt design, dette er undervejs. Havneavisen bliver ikke længere publiceret, og skriver derfor ikke om miljødata. Målet er derfor ikke nået. Mål nr. 7 Indkøb af hjælpestoffer skal styres Der er tidligere blevet indkøbt mange forskellige produkter hos mange forskellige leverandører. Dette er blevet reduceret til færre leverandører og derved er antallet af sammenlignelige typer af det samme produkt, blevet reduceret væsentligt. Målet er derved nået. 11/3

12 Vurdering og prioritering For at kunne identificere de væsentligste miljøpåvirkninger, har vi anvendt følgende spørgsmål: Er der kendskab til problemer? Kan vi umiddelbart pege på ting, der kunne forbedres med gevinst for os og miljøet? Har vi kendskab til områder, hvor vi ikke overholder lovkrav eller krav fra myndigheder? Kan vi øge kunde-/medarbejdertilfredsheden? Prioritering af hvilke interesser Odense Havn vil varetage ved gennemførelse af miljøforbedringer er sket ud fra følgende kriterier: 1. Overholdelse af lovkrav/miljøgodkendelser og - tilladelser 2. Belastninger, som har store konsekvenser for miljøet set ud fra sund fornuft, vejledninger og vurderinger fra myndigheder, kundeinteresse, påvirkning af medarbejdere og påvirkning af naboer 3. Belastninger, som er nemme og billige at reducere 4. Belastninger, som kan give økonomisk gevinst ved reducering 5. Miljøgruppens, ledelsens og øvrige medarbejderes ønsker til fokusområder i prioriteringen I vurderings- og prioriteringsmatrixen (se nedenstående tabel) er prioriteringen af indsatsområder angivet ved ja eller nej, eller 1-1 jo større score desto større vurderes indsatsbehovet at være. Flest antal ja er kombineret med høj score giver højest prioritering. De valgte prioriteringer er angivet ved , hvor 1. angiver 1. prioritet. Energiforbrug i form af diesel, el og varme er de ressourceforbrug, som giver de væsentligste miljøpåvirkninger. Emissionerne udledes til luften som CO2, NOx og SO2. CO2 er en drivhusgas, og når den ophobes i atmosfæren, får udstrålingen af varme fra jorden sværere ved at forlade jorden. Dette kan medføre en stigning i temperaturen på jorden med deraf følgende klimaændringer. SO2 og NOx forværrer åndedrætssygdomme lokalt og giver syreregn, der regionalt ødelægger skove, søer og bygninger. NOx kan endvidere medvirke til næringsstofbelastning i søer og hav. Odense Havn bruger hjælpestoffer (kemiske produkter) som er særlig miljøproblematiske både miljø og arbejdsmiljømæssigt. Der arbejdes på at udfaset de farligste produkter til fordel for andre mindre miljøfarlige produkter, så vidt det er muligt. Støj er en uønsket bivirkning ved godshåndtering både for ansatte og for vores naboer. Støj kan påvirke kroppen (hurtigere åndedræt og forhøjet blodtryk) og kan være psykisk belastende. En del af Odense Fjord er udpeget som Natura 2 område. Vi er opmærksomme på Odense Havneterminals potentielt miljøfølsomme beliggenhed og agter derfor fortsat at bidrage med tiltag, i forbindelse med f.eks. udledning af overfladevand, som forbedrer fjordens tilstand. Støvpåvirkning af omgivelserne er derfor også et indsatsområde, der skal tages hånd om. Støv er en uønsket bivirkning ved godshåndtering. Støv er både problematisk i forbindelse med miljøet og arbejdsmiljøet En anden miljøpåvirkning kommer fra Odense Havns affald. Sorteringen har en stor betydning for i hvor høj grad miljøet belastes. Manglende genbrug af affaldet giver dels en forøget råstofudvinding, dels en forøget forurening af vand, luft, og jord. Uheld- og driftsforstyrrelser kan forårsage forurening af vand, luft, og jord. Odense Havn har indtil nu ikke givet anledning til problemer i denne forbindelse. Vandforbruget er den ressource, der umiddelbart har mindst betydning for miljøbelastningen. Lugt er en uønsket bivirkning ved godshåndtering. Vedvarende lugt er generende, når man opholder sig samme sted i længere tid. Lugt opleves meget forskelligt og er vanskelig at måle. Lugt er dog ikke specielt problematisk på Odense Havn. Miljøpåvirkning Store konsekvenser for miljøet Mulighed Konflikt Score Højt Kundeinteresse af med- løsning økonomisk prioritering Påvirkning Let for Ledelsens med ud fra vurderet af Påvirkning lovgivning sund myndigheder af naboer (forventet) arbejdere gevinst fornuft (forventet) Elforbrug Nej 1 Ja Nej Nej Nej Ja Ja 1. Brændstofforbrug Nej 9 Ja Nej Nej Nej Nej Ja 2. Hjælpestoffer Nej 8 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 3. Varmeforbrug Nej 7 Ja Nej Nej Nej Ja Ja 4. Affald Nej 6 Ja Ja Nej Nej Nej Ja 5. Støv Nej 5 Ja Ja Ja Ja Nej Nej 6. Støj Nej 5 Ja Ja Ja Ja Nej Nej 7. Spildevand Nej 4 Ja Ja Nej Nej Nej Nej 8. Jord- /grundvandsforurening Nej 3 Ja Ja Nej Nej Nej Nej 9. Uheld/driftsforstyrrelser Nej 2 Ja Ja Nej Nej Nej Nej 1. Vandforbrug Nej 1 Nej Nej Nej Nej Ja Ja 11. Lugt Nej 1 Nej Nej Ja Ja Nej Nej /3

13 Mål og handlingsplan for De valgte prioriteringer har ført til udarbejdelsen af efterfølgende handlingsplan. For perioden har Odense Havn fastsat følgende mål, som relaterer sig til virksomhedens miljøpolitik: (basisåret er 214, hvor intet andet er angivet). Indsatsområderne er ikke sat i prioriteret rækkefølge. Miljøpolitik Indsatsområde Mål Handling Ansvarlig Tidsplan Odense Havn vil arbejde målrettet på at være en miljøbevidst virksomhed, der reducerer miljøpåvirkningerne til omgivelserne og optimerer ressourceforbruget. Alle Mål nr. 1: Kortlægning og registrering af miljøparameter for Lindø Industripark Kortlægning af de væsentlige Miljøparameter. Registrering af forbruget af de væsentlige miljøparameter. Miljøgruppen 216 Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Affald Mål nr. 2: Analysere typen af affald der går til Deponi og Forbrænding For at kunne flytte affaldsmængder fra Deponi til forbrænding/genbrug skal typen af affald analyseres, så en bedre sortering kan foretages. JJ/NA/TB 215 Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. El & Brændstofs forbrug Mål nr. 3: Montere timetæller på køretøjer Montere timetæller på alle kraner, læssemaskiner og kørende materiel. THD 215 Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Elforbrug Mål nr. 4: Analysere muligheden for opsætning af flere solceller. De forskellige bygninger skal vurderes i forhold til muligheden for opsætning af flere solceller. MG/JJ 215 Odense Havn vil sikre medarbejdernes miljøbevidste ansvar i det daglige arbejde gennem oplysning og uddannelse. Miljøfokus Mål nr. 5: Miljødata skal være let tilgængelig. Miljødata skal formidles bedre til medarbejder og omverden. Dels via interne udsendelser og dels via en ny miljøportal på hjemmesiden. JJ /3

14 TRAFIK SKIBSANLØB GODSOMSÆTNING 14/3

15 Ton Tusinde ton/skibsanløb stk. Skibsanløb & Godsomsætning Grundlaget for Odense Havns aktiviteter fremgår af nedenstående figurer. Figurerne angiver udviklingen i godsomsætningen, godsomsætningen, der håndteres af Odense Havn, udviklingen af antal skibsanløb samt godsmængde pr. skibsanløb i perioden Antal skibsanløb Skibstrafik efter finanskrise Godsomsætningen er støt steget siden faldet i 29 og er efter 214 stigning så småt ved at være på højde med 28 igen Antallet af skibsanløb til Odense Havn har været stigende i 214. Godsmængden pr skibsanløb dykker lidt i 214, hvilket fremgår af nøgletallets udvikling udtrykt ved antal ton gods pr. skibsanløb. Størrelsen på skibene er generelt stigende men er afhængigt af typen af gods de medbringer Godsmængde pr. skibsanløb Godsomsætning Ton Tusinde Foderstoffer Gødning Korn, frø, mel m.m. Sten m.m. Cement & flyveaske Kul Metal, skrot Jern & stål Olie m.m. LIP Træ Andet Total Håndteret af OH 15/3

16 RESSOURCE- FORBRUG EL VAND VARME BRÆNDSTOF HJÆLPESTOFFER 16/3

17 kwh/m2 kwh kwh El El anvendes til mange forskellige formål: Under havnedrift anvendes el primært til krandrift, gade-, kaj- og pladsbelysning samt værksteder. Administration og velfærdsfaciliteter: anvendes til belysning, computere, printere, diverse køkkenudstyr o. lign. Afmærkning af sejlløbet, herunder ledefyr og kanalbelysning. Spulefelt: drift af pumper for udledning af spulevand i forbindelse med oprensning af Odense Kanal og Fjord. Øvrig havnedrift: strøm til pumpestationer, entreprenøropgaver som vedligeholdelse bolværker og lign. Elforbrug Basisforbruget, dvs. det forbrug, der er uafhængig af godsomsætningen med undtagelse af forbruget ved entreprenøropgaver, herunder også spulefeltet, udgør 58 % af det samlede forbrug i , Elforbrug 41 % af samlede forbrug i 214 anvendes til krandrift. Selvom elforbruget totalset derfor er meget afhængigt af godsomsætningen er elforbruget fortsat med at falde i 213 og 214, hvor ellers godsomsætningen er steget. Dette skyldes bl.a. at en af de eldrevne kraner er erstattet af dieseldrevne mobilkraner. Elforbrug i nøgletal Krandriften er, som eneste el-forbruger, afhængig af godsomsætningen. Ser vi på udviklingen i nøgletallene for kraner årene over viser der sig et faldende forbruget pr. 1 ton gods. Nøgletal for elforbruget pr. 1 ton gods , 4 5., 2 25., Kraner, Administrationsbygninger Driftsbygninger Kraner Vej- og pladsbelysning Rensningsanlæg Afmærkning af sejlløb Spulefelt Øvrig havnedrift Samlet forbrug Basisforbrug På administration og velfærdsområdet ses en stigende tendens af elforbruget fra 212. Dette skyldes ibrugtagningen af den nye administrationsbygning på Noatunvej 2, da moderne bygninger indeholder mere elektronik er elforbruget derved også steget lidt, hvilket kan ses i nøgletallet for bygningers elforbrug Nøgletal for bygningers elforbruget pr. m2 Administrationsbygninger Driftsbygninger 17/3

18 MWh MWh/m² m³ m³/1. ton gods m³/ansat Vand Odense Havn forsynes med vandværksvand havnen har ingen egne boringer. Vandforbruget knytter sig hovedsageligt til fejning af pladserne, rengøring af maskiner, gadefejning m.v. Derudover anvendes der vand til rengøring og sanitære installationer Nøgletal for vandforbruget (administration og velfærd),35,3,25 Vandforbruget har været let stigende i 214, med nye og bedre badefacilliter, har flere medarbejder benyttet muligheden, Set i forhold til godsomsætningen for havnedriften er den stadigt faldende. 1 5,2,15,1,5, m³/m 2 Vandforbrug Havnedrift Adm. og velfærd Samlet forbrug Nøgletal for vandforbruget Havnedrift Varme Der benyttes 2 kilder til opvarmning: Fjernvarme til kontorbygning og værksted på Havnegade 13, og Noatunvej 2. El til jordvarme til materielbygningen Havnevejen 91. Derudover anvendes elvarme til en mindre el opvarmet mandskabsbygning. Varmeforbrug Energiforbruget til opvarmning og opvarmning af varmt vand har været kraftigt faldende efter 212 Varmeforbrug i nøgletal Nøgletallet er et udtryk for energiforbruget pr. areal enhed. Der er sket en mindre stigning i el opvarmningen i 214, hvilket skyldes at der er flere medarbejder på Havnevejen 91 og der derved er brugt mere varmt vand til badefaciliteter. Det samlede varmeforbruget er faldet med 25 % i siden 212. Varmeforbrug Nøgletal for varmeforbruget El Fjernvarme (Havnedrift) Fjernvarme (Adm.) Samlet forbrug,3,25,2,15,1,5 El Fjernvarme Samlet forbrug Dette er fordi at der i 212 blev opført en ny administrationsbygning og værksted på Noatunvej 2. 18/3

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Fynsværket. Grønt regnskab 2013

Fynsværket. Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 14 Oplysninger om miljøforhold 22 Miljødata 28 Myndighedsudtalelse 34

Læs mere

AmAgerværket Grønt regnskab 2010

AmAgerværket Grønt regnskab 2010 Amagerværket Grønt regnskab 2010 Indhold Vattenfall i 2010... 3 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse...10 Oplysninger om miljøforhold...18 Miljødata... 23 Myndighedsudtalelse... 33 I marts 2010

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE - 1 -

MILJØREDEGØRELSE - 1 - MILJØREDEGØRELSE 13-1 - Basisoplysninger om AVISTA OIL Danmark A/S, cvr-nr: 10 16 92 91 Selskabets afdelinger: Behandling af emulsioner: Administration, lager og baseolie-raffinaderi: Endelavevej 12 Juelsmindevej

Læs mere

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S Miljøredegørelse 2006-2010 Sønderborg Affald A/S s Miljøredegørelse 1 Ledelsens beretning... 3 1.1 Containerpladserne... 3 1.2 Skodsbøl Deponi... 3 1.3 Information... 3 1.4 Miljøforhold... 4 1.5 Arbejdsmiljø...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2010/11

DANA LIM A/S. Grønt Regnskab 2010/11 DANA LIM A/S Grønt Regnskab 2010/11 2 Indhold Indledende oplysninger 3. Om Det Grønne Regnskab 3. Selskabsoplysninger Ledelsens årsberetning 4. Vigtigste begivenheder 4. Ressourceforbrug 4. Miljøpåvirkninger

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Generel information...2 Stamoplysninger:...2 Vigtigste miljø- og arbejdsmiljøforhold...2 Oversigt over typen af de anmeldepligtige ulykker:...3

Læs mere

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Klintholm i/s Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: 62253086 Telefax: 62253076 Mail: Website: Klintholm@klintholm-is.dk www.klintholm-is.dk Dato: 26-03-2015

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Grønt regnskab 2011 Nyborg Forsyning & Service A/S

Grønt regnskab 2011 Nyborg Forsyning & Service A/S Grønt regnskab 2008 CVR-nr. 25 53 54 56 Nyborg Forsyning & Service A/S Forord Dette frivillige grønne regnskab er det 12. Nyborg Forsyning & Service A/S har udarbejdet. Nyborg Forsyning & Service A/S består

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2010 Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning 2010 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr. Grønne regnskaber 2011 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.: 2012-83046 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE. Grønt regnskab og arbejdsmiljø

MILJØREDEGØRELSE. Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2013 MILJØREDEGØRELSE Grønt regnskab og arbejdsmiljø OVERBLIK 2013 S10 S12 S14 RESSOURCEEFFEKTIVT SAMARBEJDE 514.000 tons alternative brændsler og råmaterialer genanvendt BESPARELSE AF ENERGI 76 mio. kwh

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Grønt regnskab 2014 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager

Grønt regnskab 2014 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager Grønt regnskab 2014 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager 19. marts 2015 CGS/CGS 1. Generel information om Energinet.dk... 2 2. Basisoplysninger... 3 3. Ledelsens redegørelse... 5 Redegørelse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Amagerværket. Grønt regnskab 2013

Amagerværket. Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 Amagerværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 12 Oplysninger om miljøforhold 19 Miljødata 22 Myndighedsudtalelse

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere