Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn"

Transkript

1 Copy Odense Havn & Lindø Industripark Miljøredegørelse Odense Havn

2 Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) Fax: (+45) Web adresse: CVR-nr P-nr Branchebetegnelse og kode Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne) Ansvarlig ledelse Carsten Aa, Havnedirektør Miljøansvarlig/kontaktperson Johan Jepsen, Miljøansvarlig, Bygningskonstruktør Ansatte 35 fuldtidsansatte pr. 31. december 214. Hovedaktivitet Godshåndtering Væsentlige biaktiviteter Arealudlejning Listepunkt Odense Havns spulefelt er kategoriseret som en liste K 15 (i) virksomhed. Positivliste Spulefeltet må kun modtage materiale som står på deponiets positivliste: EAK-kode 1756: Klapmateriale, bortset fra affald henhørende under 1755 (sediment fra oprensning af sejlrender og havnebassiner) Risikobekendtgørelsen Odense Havn er ikke omfattet af Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Godkendelses- og tilsynsmyndighed Odense Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for Odense Erhvervshavn. Odense Kommune er desuden godkendelsesmyndighed for deponering af oprensningsmateriale og udledning af overskudsvand fra spulefeltet. Miljøstyrelsen Odense er tilsynsmyndighed på samme. Kerteminde Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for Odense Havneterminal. Miljøstyrelsen Odense C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Odense Kommune Nørregade Odense C Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 53 Kerteminde Miljøgodkendelser og tilladelser Odense Havneterminal 12. maj 25: Tilladelse til udledning af overfladevand fra Terminal Syd. 11. juli 27: Tilladelse til udledning af overfladevand fra Terminal Nord. Sejlløb 1. oktober 21: Tilladelse til at udvide sejlløb mellem Gabet og Lindø, Odense Fjord. 8. oktober 21: Tilladelse til klapning af uddybningsmateriale fra sejlløb i Odense Fjord. Spulefelt 2. marts 199: Godkendelse i henhold til bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven af eksisterende såvel som nyt spulefelt. 9. juni 1995: Revideret miljøgodkendelse/udledningstilladelse 17. januar 28: Tilladelse til anbringelse af oprenset havbundsmateriale på Odense Havns spulefelt. 16. december 29 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse for Odense Havn. Egenkontrol MILANA ALS Environmental Odense Havn Bakkegårdsvej 46A, Noatunvej 2 35 Humlebæk 5 Odense C De væsentligste ressourcer De væsentligste ressourcer er de energikilder, der anvendes til drift af havnens bygninger og materiel. Det drejer sig om vand, el, varme (fjernvarme og i mindre grad elvarme) samt brændstof. De væsentligste miljøparametre En væsentlig miljøparameter er CO2, SO2 og NOx-emissionerne. Andre væsentlige miljøparametre er støj og støv i forbindelse med losning og lastning af gods særligt af stålskrot. Miljøstyringssystem Odense Havn er ikke certificeret, men har sit eget miljøstyringssystem. Kortfatte kvalitativ beskrivelse Odense Havn er Danmarks mest centralt placerede storhavn og en væsentlig del af den regionale infrastruktur og godstransport. Odense Havn råder over et areal på godt 2,7 mio. m 2. Odense Havns aktiviteter relaterer sig primært til havnedrift og de hermed forbundne laste og losseoperationer, generel håndtering og opbevaring af gods samt udlejning af arealer. Miljøredegørelse 214 omfatter Odense Havneterminal i Kerteminde kommune, Odense Erhvervshavn og spulefelt i Odense Kommune. Miljøredegørelsen omhandler perioden 1. januar december 214. Redegørelsen viser udviklingen tilbage til 21. Sidste miljøredegørelse blev udarbejdet i marts 213. Næste miljøredegørelse, den sjette i rækken, kan forventes udarbejdet pr. 15. marts 217

3 Stamoplysninger 2 Ledelsens beretning 4 Styring 5 Anlæg og aktiviteter 6 Organisation 7 Miljøpolitik 8 Miljøstatus 8 Opfølgning på miljømål 1 Vurdering og prioritering 12 Mål og handlingsplan for Trafik 14 Skibsanløb & Godsomsætning 15 Ressourceforbrug 16 El 17 Vand 18 Varme 18 Brændstof 19 Hjælpestoffer 2 Miljøpåvirkninger 21 Luftforurening 22 Lugt og støv 23 Støj 23 Overfladevand 24 Spildevand 25 Spulevand 25 Affald og genanvendelse 25 Uheld og driftsforstyrrelser 27 Jord- og grundvandsforurening 27 Forurenede arealer 28 Målemetoder og beregningsgrundlag 29 3/3

4 Ledelsens beretning Odense Havn mener, at det er en samfundspligt at stræbe efter forbedringer på miljøområdet. Vi sætter derfor en ære i at lade den gode kvalitetsydelse over for vores kunder gå hånd i hånd med en miljørigtig indgangsvinkel. I forbindelse med vores medlemskab af Miljøforum Fyn, vil Odense Havn synliggøre alle havnens miljøforhold. Derfor udarbejdes hvert andet år en miljøredegørelse. Nærværende redegørelse beskriver alle de væsentlige påvirkninger Odense Havns aktiviteter har på miljøet samt ressourceforbrug, mål- og handlingsplaner og resultater. Aktiviteter på de havnearealer som Odense Havn har udlejet til andre virksomheder, er således ikke omfattet. Odense Havn vil være en forgangsvirksomhed, der bryder rammerne og bifalder nytænkning. Vi lader mulighederne råde og tænker gerne i alternative baner. Der er gennemført mange projekter i løbet af perioden siden sidste miljøredegørelse. Af de mere investeringstunge kan eksempelvis nævnes ombygning af de eldrevne kraner så forbruget af el i stilstandstimerne mellem losningerne er blevet reduceret. Effekten af den nye administrationsbygning på Noatunvej 2 i lavenergiklasse 1 viser sig blandt andet på vores fjernvarmeforbrug, som er blevet mere end halveret siden 212. På Noatunvej 2 er der fra 214 opsat solceller som producere næsten halvdelen af den el der forbruges i administrationsbygningerne. En fastholdelse af Odense Havn som en af Danmarks mest miljøvenlige havne er forsat målet. Vi er nået langt i vores bestræbelser og fortsætter arbejdet med at skabe løbende forbedringer med specielt fokus på at gennemføre besparelser på energiområdet, samt reducere mængden af affald til deponi. Med opkøbet af Lindø Industripark i 214, forøges arealet med 3 millioner m 2, 166.m 2 bygninger og en omfattende transportafdeling med både kraner og køretøjer. Der er derfor masser at tage fat i, når vi fra 215 starter det store arbejde med at kortlægge og registrere Lindø industripark, så den vil indgå i den næste miljøredegørelse. I samme anledning har vi fået et nyt fælles navn: Lindø port of Odense. Rigtig god fornøjelse med rapporten. Carsten Aa Havnedirektør, Odense Havn Marts 215 4/3

5 STYRING ANLÆG OG AKTIVITETER ORGANISATION MILJØPOLITIK MILJØSTATUS VURDERING OG PRIORITERING MÅL OG HANDLINGSPLAN 5/3

6 Anlæg og aktiviteter Danmarks centrale Erhvervshavn Odense Havn er Danmarks mest centralt placerede storhavn og en væsentlig del af den regionale infrastruktur og godstransport. Odense Havn har en unik placering for godstrafik til Norden, Baltikum, hele Østersøområdet samt for skibstrafik til og fra Europas indre vandveje. Anlæg Havnen består først og fremmest af Odense Erhvervshavn - beliggende langs Odense Kanal fra Helsingborggade til og med Fynsværket - og Odense Havneterminal i Munkebo ved Odense Fjord, tæt på udsejlingen til det åbne hav. Men havnen omfatter også en række bygninger og arealer langs Odense Kanal. Oversigt over Odense Havns ejendomsarealer samt Over for Stige Ø ligger havnens spulefelt. Spulefelt er et område på land, hvor der deponeres forurenet sediment (sand og slam), der ikke kan klappes (deponi til søs). Sejlløbet over Odense Fjord til Havneterminalen er minimum 11 meter dybt og 6 meter bredt. Fra Havneterminalen videre indtil Erhvervshavnen er sejlløbet 7,5 meter dybt og 3 meter bredt. Odense Havn råder over et areal på godt 2,7 mio. m 2, heraf udgør dæmninger, have- og landbrugsarealer,7 mio. m 2, spulefelter mv.,5 mio. m 2. Med arealreserver på over 1,5 mio. m 2. arealer udlagt til gader, veje, kajer, pladser mv. udgør pt. 33.m 2. Havnens samlede kajlængde er på 2.63m og fordeler sig med 63m på Odense Havneterminal, med 2.m i Odense Erhvervshavn. Aktiviteter Odense Havns aktiviteter relaterer sig primært til følgende forretningsområder: Havnedrift og de hermed forbundne laste og losseoperationer Generel håndtering og opbevaring af gods Udlejning af arealer sejlløbet. 6/3

7 Organisation Ledelsen Odense Havn er en kommunal selvstyrehavn. Det vil sige en selvstændig virksomhed, som styres af byrådet i den kommune, hvor havnen ligger. Havnebestyrelsen Odense Byråd har valgt 3 byrådsmedlemmer og 2 erhvervs folk til Odense Havns bestyrelse med borgmester Anker Boye som formand. Havnedirektøren Havnedirektør Carsten Aa koordinerer samtlige aktiviteter i havnen og fordeler ansvar og opgaver til havnens medarbejdere mv. Miljøgruppe består af relevante medarbejder fra de fleste afdelinger, Bygningskonstruktør Johan Jepsen der er miljøansvarlig, koordinerer gruppens arbejde. Medarbejderinddragelse Alle medarbejdere deltager i miljøarbejdet og mange er kommet med rigtig gode idéer til miljøforbedrende tiltag, hvoraf de fleste faktisk er blevet ført ud i livet. Medarbejder inddragelsen ved udarbejdelsen af denne miljøredegørelse har kun været udbredt i et mindre omfang. Det har hovedsageligt været medarbejderne i miljøgruppen, der har medvirket til udarbejdelsen af miljøredegørelsen. Miljøorganisation Miljøorganisationen består af en miljøgruppe nedsat af havnedirektør Carsten Aa. Havnebestyrelse Havnedirektør HR & Sikkerhed Specialprojekter Økonomi Maritim afdeling Salg & Udlejning Teknisk afdeling Økonomi Regnskab og budget Bogholderi Udlejning af arealer Personale Personaleadministration Skibstrafik Opsyn med sejlads og anden trafik i og omkring havnen Handel og service Skaffer plads til skibene ved kaj Deltager i arbejdet med udlejning af kraner, bygninger, arealer osv. Salg og udlejning Salg og udlejning af faciliteter Kraner og transport Personale Godshåndtering Materiel Bygninger og Faciliteter Miljøansvarlig Miljøredegørelse og grønne regnskaber Drift og vedligeholdelse af bygninger og faciliteter 7/3

8 Miljøpolitik 1. Odense Havn vil arbejde målrettet på at være en miljøbevidst virksomhed, der reducerer miljøpåvirkningerne til omgivelserne og optimerer ressourceforbruget. 2. Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. 3. Odense Havn vil sikre, at alle vilkår i relevant miljølovgivning overholdes og efterleves. 4. Odense Havn vil informere offentligheden, myndighederne og kunderne om havneaktiviteternes miljømæssige perspektiver. 5. Odense Havn vil sikre medarbejdernes miljøbevidste ansvar i det daglige arbejde gennem oplysning og uddannelse. 6. Odense Havn vil prioritere medarbejdernes arbejdsmiljø og sikkerhed højt. Miljøpolitikken skal være overordnet styrende for aktiviteterne og indsatsen inden for miljøområdet. Miljøpolitikken skal være kendt på alle niveauer i organisationen, og den skal være offentlig tilgængelig via hjemmeside. Miljøpolitikken skal tages op hvert andet år til revision. Miljøstatus Oversigt for hele virksomheden Denne redegørelse indeholder oplysninger om Odense Havns miljømæssige forhold i forbindelse med Odense Erhvervshavn, Odense Havneterminal, havnebassiner og sejlløb samt Odense Havns spulefelt. baggrund af de miljøkrav myndighederne stiller til havnedriften. Der er også skelet til påvirkningernes absolutte størrelse og tilgængeligheden af data ved udvælgelsen. I regnskabet indgår en række parametre, der er udvalgt ud fra kendskabet til Odense Havns miljøforhold og på De væsentlige miljøparametre for Odense Havn er illustreret i nedenstående figur. Emissioner Sediment Ydelser til havnens brugere Spulevand Overfladevand Energi Postevand Hjælpestoffer Spildevand Affald Odense havns input og output. 8/3

9 En oversigt over udvalgte miljødata og nøgletal for Odense Havn i perioden er givet i nedenstående tabel. Oversigten viser aktivitetsniveauet på havnen samt udviklingen i miljøbelastningen om det går den rigtige vej. Udviklingen siden sidste miljøredegørelse vises i sidste kolonne, hvor miljødataene i 214 er sat i forhold til tallene i 212. En mere detaljeret kortlægning af Odense Havns miljøbelastning kan findes i de efterfølgende kapitler. Enhed Ændring 212 til 214 (%) Trafik Godsomsætning ton Skibsanløb stk Godsmængde pr. skibsanløb ton/skibsanløb Gods håndteret af Odense Havn (OH) ton El Elforbrug kwh Godsrelateret elforbrug kwh Elforbrug pr. 1 ton gods (OH) kwh/1 ton gods Basiselforbrug kwh Bygningers elforbrug pr. m 2 kwh/m² Varme El (jordvarme/varmepumpe) MWh Fjernvarme MWh Varmeforbrug pr. m 2 MWh/m²,19,24,22,11,17-26 Vand Postevand m Brændstof Brændstofs forbrug l Dieselblanding pr. 1 ton gods (OH) l/1 ton gods Luftforurening CO2-emission ton SO2-emission kg NOx-emission kg CO2-emission pr. 1 ton gods ton/1 ton gods 1,4,93 1,78 1,68 1,56-12 SO2-emission pr. 1 ton gods kg/1 ton gods,8,5,7,7,6-23 NOx-emission pr. 1 ton gods kg/1 ton gods 5,31 5,95 12,36 11,23 1,82-12 Affald Erhvervsaffald i alt kg Affald pr. ton gods (OH) kg Andel til genbrug % Havnesediment på spulefelt m Udledte stoffer til fjorden Tungmetaller kg 8,8 2,51 3,2 1,9 8, PAH-stoffer g 2,47 1,76 2,46 2,67 7,43 22 NPO-stoffer kg 747,74 41,53 311,54 278, 394,71 27 Vandudledning Overfladevand - Terminal Syd m Oversigt over udvalgte miljødata og nøgletal for perioden /3

10 Opfølgning på miljømål For perioden har Odense Havn fastsat følgende mål, som relaterer sig til virksomhedens miljøpolitik: (basisåret er 212, hvor intet andet er angivet). Miljøpolitik Indsatsområde Mål Mål nået? Odense Havn vil arbejde målrettet på at være en miljøbevidst virksomhed, der reducerer miljøpåvirkningerne til omgivelserne og optimerer ressourceforbruget. Miljøfokus Mål nr. 1: Fastholde miljøadfærd i alle havnens ansatte. Nej Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Elforbrug Mål nr. 2: Reduktion af basis elforbruget med 5 % i forhold til forbruget i 212. Nej Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Varmeforbrug Mål nr. 3: Reduktion af varmeforbruget pr. m² med 5 % i forhold til forbruget i 212. Ja Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Emissioner Mål nr. 4: Reducere skadelige emissioner. Nej men alligevel Ja Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Elforbrug Mål nr. 5: Reduktion af det godsrelaterede elforbruget pr. godsenhed med 5 % i forhold til forbruget i 212. Ja Odense Havn vil sikre medarbejdernes miljøbevidste ansvar i det daglige arbejde gennem oplysning og uddannelse. Miljøfokus Mål nr. 6: Miljødata skal være let tilgængeligt Nej Odense Havn vil prioritere medarbejdernes arbejdsmiljø og sikkerhed højt. Hjælpestoffer Mål nr. 7: Indkøb af hjælpestoffer skal styres Ja Se bemærkninger til miljømål på næste side. 1/3

11 Bemærkninger til miljømål Mål nr. 1 - Fastholde miljøadfærd Målet er ikke målbart, hvorfor det kan være svært at sige om målet er nået eller ej. Der har ikke været den store synliggørelse af miljøarbejdet i perioden grundet skiftende miljøansvarlige. Der er i slutningen af 214 nedsat en miljøgruppen, hvis arbejde skal være at forøge miljøindsatsen for hele virksomheden. Mål nr. 2 - Reduktion af basis elforbruget Basiselforbruget defineres som det overordnede basisforbrug i princippet alt forbrug, der er uafhængig af godsomsætningen, så som ved administrations- og servicebygninger, vej- og pladsbelysning. Basisforbruget er steget med 26 %. Dette skyldes den nye administrationsbygning på Noatunvej 2, grundet større tekniske installationer, som ventilationsanlæg bruger mere strøm i forhold til den tidligere bygning på Londongade 1. Ligeledes har elforbruget på driftsbygninger været større, dette skyldes til dels den forøgede godsmængden da flere maskiner er blevet serviceret. Og dels at en mandskabsvogns klimaanlæg grundet en defekthed, brugte store mængder af el. Mål nr. 3 - Reduktion af varmeforbruget Varmeforbruget er faldet med 54 % - målet er derfor nået. Årsagen til faldet grunder i at den nye administrationsbygning på Noatunvej 2 er opført som lavenergiklasse 1 og anvender derved ikke meget fjernvarme til opvarmning. Mål nr. 4 - Reduktion af emissioner Udledningen af CO2 og NOx er steget med henholdsvis 2% og 25 % i forhold til 212, mens udledningen af SO2 er faldet med 47%. Derfor er målet kun delvis nået med pil nedad. Resultatet hænger sammen med stigningen af brændstofforbruget og faldet i fjernvarmeforbruget. I relation til godsomsætningen er CO2 og NOx faldet, dette skyldes investeringer i nyere og mere brændstofs besparende materiel. Mål nr. 5 - Reduktion af godsrelateret elforbruget pr. godsenhed Den del af elforbruget, der er direkte godsrelateret er forbruget på de eldrevne kraner. Forbruget her er faldet med 31 % siden 212, så målet på de 5 % må siges at være nået. Dette skyldes at kranerne er blevet kørt mere effektivt grundet større godsomsætning så stilstandstimerne er blevet reduceret. Samt at der er blevet indført Tænd og sluk ved sms på kraner for at reducere stilstandsstrømmen, derved kan en kranfører tænde for strømmen til motorvarmen og hydraulikvarmen 12 timer før kranen skal i brug og slukke den efter, derved bruger den ikke strøm i stilstandstimerne. Mål nr. 6 Miljødata let tilgængeligt Miljødata har tidligeret været tilgængeligt via miljøredegørelsen, via en miljøportal på hjemmesiden og via havneavisen. Grundet skift til en ny hjemmeside, blev det besluttet at miljøportal skulle opdateres med et nyt design, dette er undervejs. Havneavisen bliver ikke længere publiceret, og skriver derfor ikke om miljødata. Målet er derfor ikke nået. Mål nr. 7 Indkøb af hjælpestoffer skal styres Der er tidligere blevet indkøbt mange forskellige produkter hos mange forskellige leverandører. Dette er blevet reduceret til færre leverandører og derved er antallet af sammenlignelige typer af det samme produkt, blevet reduceret væsentligt. Målet er derved nået. 11/3

12 Vurdering og prioritering For at kunne identificere de væsentligste miljøpåvirkninger, har vi anvendt følgende spørgsmål: Er der kendskab til problemer? Kan vi umiddelbart pege på ting, der kunne forbedres med gevinst for os og miljøet? Har vi kendskab til områder, hvor vi ikke overholder lovkrav eller krav fra myndigheder? Kan vi øge kunde-/medarbejdertilfredsheden? Prioritering af hvilke interesser Odense Havn vil varetage ved gennemførelse af miljøforbedringer er sket ud fra følgende kriterier: 1. Overholdelse af lovkrav/miljøgodkendelser og - tilladelser 2. Belastninger, som har store konsekvenser for miljøet set ud fra sund fornuft, vejledninger og vurderinger fra myndigheder, kundeinteresse, påvirkning af medarbejdere og påvirkning af naboer 3. Belastninger, som er nemme og billige at reducere 4. Belastninger, som kan give økonomisk gevinst ved reducering 5. Miljøgruppens, ledelsens og øvrige medarbejderes ønsker til fokusområder i prioriteringen I vurderings- og prioriteringsmatrixen (se nedenstående tabel) er prioriteringen af indsatsområder angivet ved ja eller nej, eller 1-1 jo større score desto større vurderes indsatsbehovet at være. Flest antal ja er kombineret med høj score giver højest prioritering. De valgte prioriteringer er angivet ved , hvor 1. angiver 1. prioritet. Energiforbrug i form af diesel, el og varme er de ressourceforbrug, som giver de væsentligste miljøpåvirkninger. Emissionerne udledes til luften som CO2, NOx og SO2. CO2 er en drivhusgas, og når den ophobes i atmosfæren, får udstrålingen af varme fra jorden sværere ved at forlade jorden. Dette kan medføre en stigning i temperaturen på jorden med deraf følgende klimaændringer. SO2 og NOx forværrer åndedrætssygdomme lokalt og giver syreregn, der regionalt ødelægger skove, søer og bygninger. NOx kan endvidere medvirke til næringsstofbelastning i søer og hav. Odense Havn bruger hjælpestoffer (kemiske produkter) som er særlig miljøproblematiske både miljø og arbejdsmiljømæssigt. Der arbejdes på at udfaset de farligste produkter til fordel for andre mindre miljøfarlige produkter, så vidt det er muligt. Støj er en uønsket bivirkning ved godshåndtering både for ansatte og for vores naboer. Støj kan påvirke kroppen (hurtigere åndedræt og forhøjet blodtryk) og kan være psykisk belastende. En del af Odense Fjord er udpeget som Natura 2 område. Vi er opmærksomme på Odense Havneterminals potentielt miljøfølsomme beliggenhed og agter derfor fortsat at bidrage med tiltag, i forbindelse med f.eks. udledning af overfladevand, som forbedrer fjordens tilstand. Støvpåvirkning af omgivelserne er derfor også et indsatsområde, der skal tages hånd om. Støv er en uønsket bivirkning ved godshåndtering. Støv er både problematisk i forbindelse med miljøet og arbejdsmiljøet En anden miljøpåvirkning kommer fra Odense Havns affald. Sorteringen har en stor betydning for i hvor høj grad miljøet belastes. Manglende genbrug af affaldet giver dels en forøget råstofudvinding, dels en forøget forurening af vand, luft, og jord. Uheld- og driftsforstyrrelser kan forårsage forurening af vand, luft, og jord. Odense Havn har indtil nu ikke givet anledning til problemer i denne forbindelse. Vandforbruget er den ressource, der umiddelbart har mindst betydning for miljøbelastningen. Lugt er en uønsket bivirkning ved godshåndtering. Vedvarende lugt er generende, når man opholder sig samme sted i længere tid. Lugt opleves meget forskelligt og er vanskelig at måle. Lugt er dog ikke specielt problematisk på Odense Havn. Miljøpåvirkning Store konsekvenser for miljøet Mulighed Konflikt Score Højt Kundeinteresse af med- løsning økonomisk prioritering Påvirkning Let for Ledelsens med ud fra vurderet af Påvirkning lovgivning sund myndigheder af naboer (forventet) arbejdere gevinst fornuft (forventet) Elforbrug Nej 1 Ja Nej Nej Nej Ja Ja 1. Brændstofforbrug Nej 9 Ja Nej Nej Nej Nej Ja 2. Hjælpestoffer Nej 8 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 3. Varmeforbrug Nej 7 Ja Nej Nej Nej Ja Ja 4. Affald Nej 6 Ja Ja Nej Nej Nej Ja 5. Støv Nej 5 Ja Ja Ja Ja Nej Nej 6. Støj Nej 5 Ja Ja Ja Ja Nej Nej 7. Spildevand Nej 4 Ja Ja Nej Nej Nej Nej 8. Jord- /grundvandsforurening Nej 3 Ja Ja Nej Nej Nej Nej 9. Uheld/driftsforstyrrelser Nej 2 Ja Ja Nej Nej Nej Nej 1. Vandforbrug Nej 1 Nej Nej Nej Nej Ja Ja 11. Lugt Nej 1 Nej Nej Ja Ja Nej Nej /3

13 Mål og handlingsplan for De valgte prioriteringer har ført til udarbejdelsen af efterfølgende handlingsplan. For perioden har Odense Havn fastsat følgende mål, som relaterer sig til virksomhedens miljøpolitik: (basisåret er 214, hvor intet andet er angivet). Indsatsområderne er ikke sat i prioriteret rækkefølge. Miljøpolitik Indsatsområde Mål Handling Ansvarlig Tidsplan Odense Havn vil arbejde målrettet på at være en miljøbevidst virksomhed, der reducerer miljøpåvirkningerne til omgivelserne og optimerer ressourceforbruget. Alle Mål nr. 1: Kortlægning og registrering af miljøparameter for Lindø Industripark Kortlægning af de væsentlige Miljøparameter. Registrering af forbruget af de væsentlige miljøparameter. Miljøgruppen 216 Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Affald Mål nr. 2: Analysere typen af affald der går til Deponi og Forbrænding For at kunne flytte affaldsmængder fra Deponi til forbrænding/genbrug skal typen af affald analyseres, så en bedre sortering kan foretages. JJ/NA/TB 215 Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. El & Brændstofs forbrug Mål nr. 3: Montere timetæller på køretøjer Montere timetæller på alle kraner, læssemaskiner og kørende materiel. THD 215 Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Elforbrug Mål nr. 4: Analysere muligheden for opsætning af flere solceller. De forskellige bygninger skal vurderes i forhold til muligheden for opsætning af flere solceller. MG/JJ 215 Odense Havn vil sikre medarbejdernes miljøbevidste ansvar i det daglige arbejde gennem oplysning og uddannelse. Miljøfokus Mål nr. 5: Miljødata skal være let tilgængelig. Miljødata skal formidles bedre til medarbejder og omverden. Dels via interne udsendelser og dels via en ny miljøportal på hjemmesiden. JJ /3

14 TRAFIK SKIBSANLØB GODSOMSÆTNING 14/3

15 Ton Tusinde ton/skibsanløb stk. Skibsanløb & Godsomsætning Grundlaget for Odense Havns aktiviteter fremgår af nedenstående figurer. Figurerne angiver udviklingen i godsomsætningen, godsomsætningen, der håndteres af Odense Havn, udviklingen af antal skibsanløb samt godsmængde pr. skibsanløb i perioden Antal skibsanløb Skibstrafik efter finanskrise Godsomsætningen er støt steget siden faldet i 29 og er efter 214 stigning så småt ved at være på højde med 28 igen Antallet af skibsanløb til Odense Havn har været stigende i 214. Godsmængden pr skibsanløb dykker lidt i 214, hvilket fremgår af nøgletallets udvikling udtrykt ved antal ton gods pr. skibsanløb. Størrelsen på skibene er generelt stigende men er afhængigt af typen af gods de medbringer Godsmængde pr. skibsanløb Godsomsætning Ton Tusinde Foderstoffer Gødning Korn, frø, mel m.m. Sten m.m. Cement & flyveaske Kul Metal, skrot Jern & stål Olie m.m. LIP Træ Andet Total Håndteret af OH 15/3

16 RESSOURCE- FORBRUG EL VAND VARME BRÆNDSTOF HJÆLPESTOFFER 16/3

17 kwh/m2 kwh kwh El El anvendes til mange forskellige formål: Under havnedrift anvendes el primært til krandrift, gade-, kaj- og pladsbelysning samt værksteder. Administration og velfærdsfaciliteter: anvendes til belysning, computere, printere, diverse køkkenudstyr o. lign. Afmærkning af sejlløbet, herunder ledefyr og kanalbelysning. Spulefelt: drift af pumper for udledning af spulevand i forbindelse med oprensning af Odense Kanal og Fjord. Øvrig havnedrift: strøm til pumpestationer, entreprenøropgaver som vedligeholdelse bolværker og lign. Elforbrug Basisforbruget, dvs. det forbrug, der er uafhængig af godsomsætningen med undtagelse af forbruget ved entreprenøropgaver, herunder også spulefeltet, udgør 58 % af det samlede forbrug i , Elforbrug 41 % af samlede forbrug i 214 anvendes til krandrift. Selvom elforbruget totalset derfor er meget afhængigt af godsomsætningen er elforbruget fortsat med at falde i 213 og 214, hvor ellers godsomsætningen er steget. Dette skyldes bl.a. at en af de eldrevne kraner er erstattet af dieseldrevne mobilkraner. Elforbrug i nøgletal Krandriften er, som eneste el-forbruger, afhængig af godsomsætningen. Ser vi på udviklingen i nøgletallene for kraner årene over viser der sig et faldende forbruget pr. 1 ton gods. Nøgletal for elforbruget pr. 1 ton gods , 4 5., 2 25., Kraner, Administrationsbygninger Driftsbygninger Kraner Vej- og pladsbelysning Rensningsanlæg Afmærkning af sejlløb Spulefelt Øvrig havnedrift Samlet forbrug Basisforbrug På administration og velfærdsområdet ses en stigende tendens af elforbruget fra 212. Dette skyldes ibrugtagningen af den nye administrationsbygning på Noatunvej 2, da moderne bygninger indeholder mere elektronik er elforbruget derved også steget lidt, hvilket kan ses i nøgletallet for bygningers elforbrug Nøgletal for bygningers elforbruget pr. m2 Administrationsbygninger Driftsbygninger 17/3

18 MWh MWh/m² m³ m³/1. ton gods m³/ansat Vand Odense Havn forsynes med vandværksvand havnen har ingen egne boringer. Vandforbruget knytter sig hovedsageligt til fejning af pladserne, rengøring af maskiner, gadefejning m.v. Derudover anvendes der vand til rengøring og sanitære installationer Nøgletal for vandforbruget (administration og velfærd),35,3,25 Vandforbruget har været let stigende i 214, med nye og bedre badefacilliter, har flere medarbejder benyttet muligheden, Set i forhold til godsomsætningen for havnedriften er den stadigt faldende. 1 5,2,15,1,5, m³/m 2 Vandforbrug Havnedrift Adm. og velfærd Samlet forbrug Nøgletal for vandforbruget Havnedrift Varme Der benyttes 2 kilder til opvarmning: Fjernvarme til kontorbygning og værksted på Havnegade 13, og Noatunvej 2. El til jordvarme til materielbygningen Havnevejen 91. Derudover anvendes elvarme til en mindre el opvarmet mandskabsbygning. Varmeforbrug Energiforbruget til opvarmning og opvarmning af varmt vand har været kraftigt faldende efter 212 Varmeforbrug i nøgletal Nøgletallet er et udtryk for energiforbruget pr. areal enhed. Der er sket en mindre stigning i el opvarmningen i 214, hvilket skyldes at der er flere medarbejder på Havnevejen 91 og der derved er brugt mere varmt vand til badefaciliteter. Det samlede varmeforbruget er faldet med 25 % i siden 212. Varmeforbrug Nøgletal for varmeforbruget El Fjernvarme (Havnedrift) Fjernvarme (Adm.) Samlet forbrug,3,25,2,15,1,5 El Fjernvarme Samlet forbrug Dette er fordi at der i 212 blev opført en ny administrationsbygning og værksted på Noatunvej 2. 18/3

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN

DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) 72 28 2 Fax: (+45) 72 28 2 3 E-mail: info@odensehavn.dk Web adresse: www.odensehavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00553 Ref. ANVED, ANAJE Dato: 18.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vejle Havns deponi for havnesediment Virksomhedens adresse Sydkajen

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om miljøforhold i autobranchen Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Marts 2012 Forord Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007

Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007 Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007 Grønt Regnskab 2007 Indledning Det grønne regnskab 2007 for Greve Kommune præsenterer ressourceforbruget i bygninger, der administreres

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 Ærø CO2-opgørelse 2010 April 2011 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 4 REDEGØRELSE FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSE... 5 MILJØPOLITIK... 5 MILJØKORTLÆGNING...

INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 4 REDEGØRELSE FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSE... 5 MILJØPOLITIK... 5 MILJØKORTLÆGNING... Side 2 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 4 REDEGØRELSE FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSE... 5 MILJØPOLITIK... 5 MILJØKORTLÆGNING... 6 KRAV TIL LEVERANDØRER... 6 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER...

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Vi sætter fokus på CO 2 -aftryk 2015 - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Forsyningen udleder mindre CO 2 Mere grøn strøm! Fra år til år opgør Energinet.dk, hvordan vores strøm sammensættes.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Billund Lufthavn A/S. Miljøredegørelse for Resume

Billund Lufthavn A/S. Miljøredegørelse for Resume Billund Lufthavn A/S Miljøredegørelse for 26 Resume Billund Lufthavn har som virksomhedsmedlem i Mijønetværk Ribe Amt afleveret miljøredegørelse for 4. gang. Miljøarbejdet har passeret etableringsfasen

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Renosyd i/s Norgesvej 13, 8660 Skanderborg

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Maskinstation v/niels P. Mathiesen Vollerupvej 26, 6360 Tinglev. Tilsyn Oplysninger om virksomheden:

Maskinstation v/niels P. Mathiesen Vollerupvej 26, 6360 Tinglev. Tilsyn Oplysninger om virksomheden: Maskinstation v/niels P.Mathiesen Vollerupvej 26 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 29-03-2016 Sagsnr.: 15/32862 Dokumentnr.: 1 Ejendom: 12836 Kontakt: Gerda Marie Madsen

Læs mere

Miljøredegørelse. for. Aabenraa Havn

Miljøredegørelse. for. Aabenraa Havn Miljøredegørelse for Aabenraa Havn 2010 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger...2 Status...3 Ledelsens beretning...4 Miljøpolitik...6 Aktiviteter...7 Ressourceforbrug... 10 Elforbrug... 10 Vandforbrug...

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Rasi Maskinfabrik v/lars Jacobsen Snedkergårdsvej 24 9300 Sæby Att.: Lars Jacobsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Kollegiet Solbakken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Uggerhøj Nord ApS Søndergade 250B 9900 Frederikshavn Att.: Poul Holst og Carl Johan Andersen. og

Uggerhøj Nord ApS Søndergade 250B 9900 Frederikshavn Att.: Poul Holst og Carl Johan Andersen.   og Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Uggerhøj Nord ApS Søndergade 250B 9900 Frederikshavn Att.: Poul Holst og Carl Johan Andersen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Miljøsagsnr. MIL-3939

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Miljøsagsnr. MIL-3939 Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 11. november 2015 CVR-nummer 25 44 46 98 P-nummer 1007993257 e-doc TS journal nr. e-doc GS journal nr. 13/021086

Læs mere

Miljøredegørelse 2010

Miljøredegørelse 2010 Virksomheden: Furesø Golfklub - CVR nr.: 54278314 Stamdata ved afslutning: Miljø- og arbejdsmiljøpolitik: Ansvarlig leder: Miljømyndighed: Hestkøb Vænge 4 3460 Birkerød Tlf. nr.: 45817444 Fax: 45820224

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042 Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Præsentation af selskabet Selskabet: Gunnar Lund Olieservice A/S Olievej 10-12 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 86 00 Fax 75 13 04

Læs mere

Bangsbo Auto Gærumvej Frederikshavn.

Bangsbo Auto Gærumvej Frederikshavn. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Bangsbo Auto Gærumvej 85 9900 Frederikshavn Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 E-mail: esben@bangsbo-auto.dk

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04. november 2015 Journal nr. 13/029001 CVR-nummer 49292716 Virksomhed Adresse e-mail Den Lille Maskinstation

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 14.12.2015 CVR-nummer 27071708 P-nummer 1009767920 Virksomhed CP Auto Teknik V/Carsten Pedersen Adresse Møgelgårdsvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 18.02.2016 Sagsnr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.09.2015 CVR-nummer 10118247 P-nummer 1000020940 Virksomhed Schous Auto Adresse Holme Ringvej 139 Postnummer

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere