Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn"

Transkript

1 Copy Odense Havn & Lindø Industripark Miljøredegørelse Odense Havn

2 Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) Fax: (+45) Web adresse: CVR-nr P-nr Branchebetegnelse og kode Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne) Ansvarlig ledelse Carsten Aa, Havnedirektør Miljøansvarlig/kontaktperson Johan Jepsen, Miljøansvarlig, Bygningskonstruktør Ansatte 35 fuldtidsansatte pr. 31. december 214. Hovedaktivitet Godshåndtering Væsentlige biaktiviteter Arealudlejning Listepunkt Odense Havns spulefelt er kategoriseret som en liste K 15 (i) virksomhed. Positivliste Spulefeltet må kun modtage materiale som står på deponiets positivliste: EAK-kode 1756: Klapmateriale, bortset fra affald henhørende under 1755 (sediment fra oprensning af sejlrender og havnebassiner) Risikobekendtgørelsen Odense Havn er ikke omfattet af Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Godkendelses- og tilsynsmyndighed Odense Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for Odense Erhvervshavn. Odense Kommune er desuden godkendelsesmyndighed for deponering af oprensningsmateriale og udledning af overskudsvand fra spulefeltet. Miljøstyrelsen Odense er tilsynsmyndighed på samme. Kerteminde Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for Odense Havneterminal. Miljøstyrelsen Odense C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Odense Kommune Nørregade Odense C Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 53 Kerteminde Miljøgodkendelser og tilladelser Odense Havneterminal 12. maj 25: Tilladelse til udledning af overfladevand fra Terminal Syd. 11. juli 27: Tilladelse til udledning af overfladevand fra Terminal Nord. Sejlløb 1. oktober 21: Tilladelse til at udvide sejlløb mellem Gabet og Lindø, Odense Fjord. 8. oktober 21: Tilladelse til klapning af uddybningsmateriale fra sejlløb i Odense Fjord. Spulefelt 2. marts 199: Godkendelse i henhold til bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven af eksisterende såvel som nyt spulefelt. 9. juni 1995: Revideret miljøgodkendelse/udledningstilladelse 17. januar 28: Tilladelse til anbringelse af oprenset havbundsmateriale på Odense Havns spulefelt. 16. december 29 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse for Odense Havn. Egenkontrol MILANA ALS Environmental Odense Havn Bakkegårdsvej 46A, Noatunvej 2 35 Humlebæk 5 Odense C De væsentligste ressourcer De væsentligste ressourcer er de energikilder, der anvendes til drift af havnens bygninger og materiel. Det drejer sig om vand, el, varme (fjernvarme og i mindre grad elvarme) samt brændstof. De væsentligste miljøparametre En væsentlig miljøparameter er CO2, SO2 og NOx-emissionerne. Andre væsentlige miljøparametre er støj og støv i forbindelse med losning og lastning af gods særligt af stålskrot. Miljøstyringssystem Odense Havn er ikke certificeret, men har sit eget miljøstyringssystem. Kortfatte kvalitativ beskrivelse Odense Havn er Danmarks mest centralt placerede storhavn og en væsentlig del af den regionale infrastruktur og godstransport. Odense Havn råder over et areal på godt 2,7 mio. m 2. Odense Havns aktiviteter relaterer sig primært til havnedrift og de hermed forbundne laste og losseoperationer, generel håndtering og opbevaring af gods samt udlejning af arealer. Miljøredegørelse 214 omfatter Odense Havneterminal i Kerteminde kommune, Odense Erhvervshavn og spulefelt i Odense Kommune. Miljøredegørelsen omhandler perioden 1. januar december 214. Redegørelsen viser udviklingen tilbage til 21. Sidste miljøredegørelse blev udarbejdet i marts 213. Næste miljøredegørelse, den sjette i rækken, kan forventes udarbejdet pr. 15. marts 217

3 Stamoplysninger 2 Ledelsens beretning 4 Styring 5 Anlæg og aktiviteter 6 Organisation 7 Miljøpolitik 8 Miljøstatus 8 Opfølgning på miljømål 1 Vurdering og prioritering 12 Mål og handlingsplan for Trafik 14 Skibsanløb & Godsomsætning 15 Ressourceforbrug 16 El 17 Vand 18 Varme 18 Brændstof 19 Hjælpestoffer 2 Miljøpåvirkninger 21 Luftforurening 22 Lugt og støv 23 Støj 23 Overfladevand 24 Spildevand 25 Spulevand 25 Affald og genanvendelse 25 Uheld og driftsforstyrrelser 27 Jord- og grundvandsforurening 27 Forurenede arealer 28 Målemetoder og beregningsgrundlag 29 3/3

4 Ledelsens beretning Odense Havn mener, at det er en samfundspligt at stræbe efter forbedringer på miljøområdet. Vi sætter derfor en ære i at lade den gode kvalitetsydelse over for vores kunder gå hånd i hånd med en miljørigtig indgangsvinkel. I forbindelse med vores medlemskab af Miljøforum Fyn, vil Odense Havn synliggøre alle havnens miljøforhold. Derfor udarbejdes hvert andet år en miljøredegørelse. Nærværende redegørelse beskriver alle de væsentlige påvirkninger Odense Havns aktiviteter har på miljøet samt ressourceforbrug, mål- og handlingsplaner og resultater. Aktiviteter på de havnearealer som Odense Havn har udlejet til andre virksomheder, er således ikke omfattet. Odense Havn vil være en forgangsvirksomhed, der bryder rammerne og bifalder nytænkning. Vi lader mulighederne råde og tænker gerne i alternative baner. Der er gennemført mange projekter i løbet af perioden siden sidste miljøredegørelse. Af de mere investeringstunge kan eksempelvis nævnes ombygning af de eldrevne kraner så forbruget af el i stilstandstimerne mellem losningerne er blevet reduceret. Effekten af den nye administrationsbygning på Noatunvej 2 i lavenergiklasse 1 viser sig blandt andet på vores fjernvarmeforbrug, som er blevet mere end halveret siden 212. På Noatunvej 2 er der fra 214 opsat solceller som producere næsten halvdelen af den el der forbruges i administrationsbygningerne. En fastholdelse af Odense Havn som en af Danmarks mest miljøvenlige havne er forsat målet. Vi er nået langt i vores bestræbelser og fortsætter arbejdet med at skabe løbende forbedringer med specielt fokus på at gennemføre besparelser på energiområdet, samt reducere mængden af affald til deponi. Med opkøbet af Lindø Industripark i 214, forøges arealet med 3 millioner m 2, 166.m 2 bygninger og en omfattende transportafdeling med både kraner og køretøjer. Der er derfor masser at tage fat i, når vi fra 215 starter det store arbejde med at kortlægge og registrere Lindø industripark, så den vil indgå i den næste miljøredegørelse. I samme anledning har vi fået et nyt fælles navn: Lindø port of Odense. Rigtig god fornøjelse med rapporten. Carsten Aa Havnedirektør, Odense Havn Marts 215 4/3

5 STYRING ANLÆG OG AKTIVITETER ORGANISATION MILJØPOLITIK MILJØSTATUS VURDERING OG PRIORITERING MÅL OG HANDLINGSPLAN 5/3

6 Anlæg og aktiviteter Danmarks centrale Erhvervshavn Odense Havn er Danmarks mest centralt placerede storhavn og en væsentlig del af den regionale infrastruktur og godstransport. Odense Havn har en unik placering for godstrafik til Norden, Baltikum, hele Østersøområdet samt for skibstrafik til og fra Europas indre vandveje. Anlæg Havnen består først og fremmest af Odense Erhvervshavn - beliggende langs Odense Kanal fra Helsingborggade til og med Fynsværket - og Odense Havneterminal i Munkebo ved Odense Fjord, tæt på udsejlingen til det åbne hav. Men havnen omfatter også en række bygninger og arealer langs Odense Kanal. Oversigt over Odense Havns ejendomsarealer samt Over for Stige Ø ligger havnens spulefelt. Spulefelt er et område på land, hvor der deponeres forurenet sediment (sand og slam), der ikke kan klappes (deponi til søs). Sejlløbet over Odense Fjord til Havneterminalen er minimum 11 meter dybt og 6 meter bredt. Fra Havneterminalen videre indtil Erhvervshavnen er sejlløbet 7,5 meter dybt og 3 meter bredt. Odense Havn råder over et areal på godt 2,7 mio. m 2, heraf udgør dæmninger, have- og landbrugsarealer,7 mio. m 2, spulefelter mv.,5 mio. m 2. Med arealreserver på over 1,5 mio. m 2. arealer udlagt til gader, veje, kajer, pladser mv. udgør pt. 33.m 2. Havnens samlede kajlængde er på 2.63m og fordeler sig med 63m på Odense Havneterminal, med 2.m i Odense Erhvervshavn. Aktiviteter Odense Havns aktiviteter relaterer sig primært til følgende forretningsområder: Havnedrift og de hermed forbundne laste og losseoperationer Generel håndtering og opbevaring af gods Udlejning af arealer sejlløbet. 6/3

7 Organisation Ledelsen Odense Havn er en kommunal selvstyrehavn. Det vil sige en selvstændig virksomhed, som styres af byrådet i den kommune, hvor havnen ligger. Havnebestyrelsen Odense Byråd har valgt 3 byrådsmedlemmer og 2 erhvervs folk til Odense Havns bestyrelse med borgmester Anker Boye som formand. Havnedirektøren Havnedirektør Carsten Aa koordinerer samtlige aktiviteter i havnen og fordeler ansvar og opgaver til havnens medarbejdere mv. Miljøgruppe består af relevante medarbejder fra de fleste afdelinger, Bygningskonstruktør Johan Jepsen der er miljøansvarlig, koordinerer gruppens arbejde. Medarbejderinddragelse Alle medarbejdere deltager i miljøarbejdet og mange er kommet med rigtig gode idéer til miljøforbedrende tiltag, hvoraf de fleste faktisk er blevet ført ud i livet. Medarbejder inddragelsen ved udarbejdelsen af denne miljøredegørelse har kun været udbredt i et mindre omfang. Det har hovedsageligt været medarbejderne i miljøgruppen, der har medvirket til udarbejdelsen af miljøredegørelsen. Miljøorganisation Miljøorganisationen består af en miljøgruppe nedsat af havnedirektør Carsten Aa. Havnebestyrelse Havnedirektør HR & Sikkerhed Specialprojekter Økonomi Maritim afdeling Salg & Udlejning Teknisk afdeling Økonomi Regnskab og budget Bogholderi Udlejning af arealer Personale Personaleadministration Skibstrafik Opsyn med sejlads og anden trafik i og omkring havnen Handel og service Skaffer plads til skibene ved kaj Deltager i arbejdet med udlejning af kraner, bygninger, arealer osv. Salg og udlejning Salg og udlejning af faciliteter Kraner og transport Personale Godshåndtering Materiel Bygninger og Faciliteter Miljøansvarlig Miljøredegørelse og grønne regnskaber Drift og vedligeholdelse af bygninger og faciliteter 7/3

8 Miljøpolitik 1. Odense Havn vil arbejde målrettet på at være en miljøbevidst virksomhed, der reducerer miljøpåvirkningerne til omgivelserne og optimerer ressourceforbruget. 2. Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. 3. Odense Havn vil sikre, at alle vilkår i relevant miljølovgivning overholdes og efterleves. 4. Odense Havn vil informere offentligheden, myndighederne og kunderne om havneaktiviteternes miljømæssige perspektiver. 5. Odense Havn vil sikre medarbejdernes miljøbevidste ansvar i det daglige arbejde gennem oplysning og uddannelse. 6. Odense Havn vil prioritere medarbejdernes arbejdsmiljø og sikkerhed højt. Miljøpolitikken skal være overordnet styrende for aktiviteterne og indsatsen inden for miljøområdet. Miljøpolitikken skal være kendt på alle niveauer i organisationen, og den skal være offentlig tilgængelig via hjemmeside. Miljøpolitikken skal tages op hvert andet år til revision. Miljøstatus Oversigt for hele virksomheden Denne redegørelse indeholder oplysninger om Odense Havns miljømæssige forhold i forbindelse med Odense Erhvervshavn, Odense Havneterminal, havnebassiner og sejlløb samt Odense Havns spulefelt. baggrund af de miljøkrav myndighederne stiller til havnedriften. Der er også skelet til påvirkningernes absolutte størrelse og tilgængeligheden af data ved udvælgelsen. I regnskabet indgår en række parametre, der er udvalgt ud fra kendskabet til Odense Havns miljøforhold og på De væsentlige miljøparametre for Odense Havn er illustreret i nedenstående figur. Emissioner Sediment Ydelser til havnens brugere Spulevand Overfladevand Energi Postevand Hjælpestoffer Spildevand Affald Odense havns input og output. 8/3

9 En oversigt over udvalgte miljødata og nøgletal for Odense Havn i perioden er givet i nedenstående tabel. Oversigten viser aktivitetsniveauet på havnen samt udviklingen i miljøbelastningen om det går den rigtige vej. Udviklingen siden sidste miljøredegørelse vises i sidste kolonne, hvor miljødataene i 214 er sat i forhold til tallene i 212. En mere detaljeret kortlægning af Odense Havns miljøbelastning kan findes i de efterfølgende kapitler. Enhed Ændring 212 til 214 (%) Trafik Godsomsætning ton Skibsanløb stk Godsmængde pr. skibsanløb ton/skibsanløb Gods håndteret af Odense Havn (OH) ton El Elforbrug kwh Godsrelateret elforbrug kwh Elforbrug pr. 1 ton gods (OH) kwh/1 ton gods Basiselforbrug kwh Bygningers elforbrug pr. m 2 kwh/m² Varme El (jordvarme/varmepumpe) MWh Fjernvarme MWh Varmeforbrug pr. m 2 MWh/m²,19,24,22,11,17-26 Vand Postevand m Brændstof Brændstofs forbrug l Dieselblanding pr. 1 ton gods (OH) l/1 ton gods Luftforurening CO2-emission ton SO2-emission kg NOx-emission kg CO2-emission pr. 1 ton gods ton/1 ton gods 1,4,93 1,78 1,68 1,56-12 SO2-emission pr. 1 ton gods kg/1 ton gods,8,5,7,7,6-23 NOx-emission pr. 1 ton gods kg/1 ton gods 5,31 5,95 12,36 11,23 1,82-12 Affald Erhvervsaffald i alt kg Affald pr. ton gods (OH) kg Andel til genbrug % Havnesediment på spulefelt m Udledte stoffer til fjorden Tungmetaller kg 8,8 2,51 3,2 1,9 8, PAH-stoffer g 2,47 1,76 2,46 2,67 7,43 22 NPO-stoffer kg 747,74 41,53 311,54 278, 394,71 27 Vandudledning Overfladevand - Terminal Syd m Oversigt over udvalgte miljødata og nøgletal for perioden /3

10 Opfølgning på miljømål For perioden har Odense Havn fastsat følgende mål, som relaterer sig til virksomhedens miljøpolitik: (basisåret er 212, hvor intet andet er angivet). Miljøpolitik Indsatsområde Mål Mål nået? Odense Havn vil arbejde målrettet på at være en miljøbevidst virksomhed, der reducerer miljøpåvirkningerne til omgivelserne og optimerer ressourceforbruget. Miljøfokus Mål nr. 1: Fastholde miljøadfærd i alle havnens ansatte. Nej Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Elforbrug Mål nr. 2: Reduktion af basis elforbruget med 5 % i forhold til forbruget i 212. Nej Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Varmeforbrug Mål nr. 3: Reduktion af varmeforbruget pr. m² med 5 % i forhold til forbruget i 212. Ja Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Emissioner Mål nr. 4: Reducere skadelige emissioner. Nej men alligevel Ja Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Elforbrug Mål nr. 5: Reduktion af det godsrelaterede elforbruget pr. godsenhed med 5 % i forhold til forbruget i 212. Ja Odense Havn vil sikre medarbejdernes miljøbevidste ansvar i det daglige arbejde gennem oplysning og uddannelse. Miljøfokus Mål nr. 6: Miljødata skal være let tilgængeligt Nej Odense Havn vil prioritere medarbejdernes arbejdsmiljø og sikkerhed højt. Hjælpestoffer Mål nr. 7: Indkøb af hjælpestoffer skal styres Ja Se bemærkninger til miljømål på næste side. 1/3

11 Bemærkninger til miljømål Mål nr. 1 - Fastholde miljøadfærd Målet er ikke målbart, hvorfor det kan være svært at sige om målet er nået eller ej. Der har ikke været den store synliggørelse af miljøarbejdet i perioden grundet skiftende miljøansvarlige. Der er i slutningen af 214 nedsat en miljøgruppen, hvis arbejde skal være at forøge miljøindsatsen for hele virksomheden. Mål nr. 2 - Reduktion af basis elforbruget Basiselforbruget defineres som det overordnede basisforbrug i princippet alt forbrug, der er uafhængig af godsomsætningen, så som ved administrations- og servicebygninger, vej- og pladsbelysning. Basisforbruget er steget med 26 %. Dette skyldes den nye administrationsbygning på Noatunvej 2, grundet større tekniske installationer, som ventilationsanlæg bruger mere strøm i forhold til den tidligere bygning på Londongade 1. Ligeledes har elforbruget på driftsbygninger været større, dette skyldes til dels den forøgede godsmængden da flere maskiner er blevet serviceret. Og dels at en mandskabsvogns klimaanlæg grundet en defekthed, brugte store mængder af el. Mål nr. 3 - Reduktion af varmeforbruget Varmeforbruget er faldet med 54 % - målet er derfor nået. Årsagen til faldet grunder i at den nye administrationsbygning på Noatunvej 2 er opført som lavenergiklasse 1 og anvender derved ikke meget fjernvarme til opvarmning. Mål nr. 4 - Reduktion af emissioner Udledningen af CO2 og NOx er steget med henholdsvis 2% og 25 % i forhold til 212, mens udledningen af SO2 er faldet med 47%. Derfor er målet kun delvis nået med pil nedad. Resultatet hænger sammen med stigningen af brændstofforbruget og faldet i fjernvarmeforbruget. I relation til godsomsætningen er CO2 og NOx faldet, dette skyldes investeringer i nyere og mere brændstofs besparende materiel. Mål nr. 5 - Reduktion af godsrelateret elforbruget pr. godsenhed Den del af elforbruget, der er direkte godsrelateret er forbruget på de eldrevne kraner. Forbruget her er faldet med 31 % siden 212, så målet på de 5 % må siges at være nået. Dette skyldes at kranerne er blevet kørt mere effektivt grundet større godsomsætning så stilstandstimerne er blevet reduceret. Samt at der er blevet indført Tænd og sluk ved sms på kraner for at reducere stilstandsstrømmen, derved kan en kranfører tænde for strømmen til motorvarmen og hydraulikvarmen 12 timer før kranen skal i brug og slukke den efter, derved bruger den ikke strøm i stilstandstimerne. Mål nr. 6 Miljødata let tilgængeligt Miljødata har tidligeret været tilgængeligt via miljøredegørelsen, via en miljøportal på hjemmesiden og via havneavisen. Grundet skift til en ny hjemmeside, blev det besluttet at miljøportal skulle opdateres med et nyt design, dette er undervejs. Havneavisen bliver ikke længere publiceret, og skriver derfor ikke om miljødata. Målet er derfor ikke nået. Mål nr. 7 Indkøb af hjælpestoffer skal styres Der er tidligere blevet indkøbt mange forskellige produkter hos mange forskellige leverandører. Dette er blevet reduceret til færre leverandører og derved er antallet af sammenlignelige typer af det samme produkt, blevet reduceret væsentligt. Målet er derved nået. 11/3

12 Vurdering og prioritering For at kunne identificere de væsentligste miljøpåvirkninger, har vi anvendt følgende spørgsmål: Er der kendskab til problemer? Kan vi umiddelbart pege på ting, der kunne forbedres med gevinst for os og miljøet? Har vi kendskab til områder, hvor vi ikke overholder lovkrav eller krav fra myndigheder? Kan vi øge kunde-/medarbejdertilfredsheden? Prioritering af hvilke interesser Odense Havn vil varetage ved gennemførelse af miljøforbedringer er sket ud fra følgende kriterier: 1. Overholdelse af lovkrav/miljøgodkendelser og - tilladelser 2. Belastninger, som har store konsekvenser for miljøet set ud fra sund fornuft, vejledninger og vurderinger fra myndigheder, kundeinteresse, påvirkning af medarbejdere og påvirkning af naboer 3. Belastninger, som er nemme og billige at reducere 4. Belastninger, som kan give økonomisk gevinst ved reducering 5. Miljøgruppens, ledelsens og øvrige medarbejderes ønsker til fokusområder i prioriteringen I vurderings- og prioriteringsmatrixen (se nedenstående tabel) er prioriteringen af indsatsområder angivet ved ja eller nej, eller 1-1 jo større score desto større vurderes indsatsbehovet at være. Flest antal ja er kombineret med høj score giver højest prioritering. De valgte prioriteringer er angivet ved , hvor 1. angiver 1. prioritet. Energiforbrug i form af diesel, el og varme er de ressourceforbrug, som giver de væsentligste miljøpåvirkninger. Emissionerne udledes til luften som CO2, NOx og SO2. CO2 er en drivhusgas, og når den ophobes i atmosfæren, får udstrålingen af varme fra jorden sværere ved at forlade jorden. Dette kan medføre en stigning i temperaturen på jorden med deraf følgende klimaændringer. SO2 og NOx forværrer åndedrætssygdomme lokalt og giver syreregn, der regionalt ødelægger skove, søer og bygninger. NOx kan endvidere medvirke til næringsstofbelastning i søer og hav. Odense Havn bruger hjælpestoffer (kemiske produkter) som er særlig miljøproblematiske både miljø og arbejdsmiljømæssigt. Der arbejdes på at udfaset de farligste produkter til fordel for andre mindre miljøfarlige produkter, så vidt det er muligt. Støj er en uønsket bivirkning ved godshåndtering både for ansatte og for vores naboer. Støj kan påvirke kroppen (hurtigere åndedræt og forhøjet blodtryk) og kan være psykisk belastende. En del af Odense Fjord er udpeget som Natura 2 område. Vi er opmærksomme på Odense Havneterminals potentielt miljøfølsomme beliggenhed og agter derfor fortsat at bidrage med tiltag, i forbindelse med f.eks. udledning af overfladevand, som forbedrer fjordens tilstand. Støvpåvirkning af omgivelserne er derfor også et indsatsområde, der skal tages hånd om. Støv er en uønsket bivirkning ved godshåndtering. Støv er både problematisk i forbindelse med miljøet og arbejdsmiljøet En anden miljøpåvirkning kommer fra Odense Havns affald. Sorteringen har en stor betydning for i hvor høj grad miljøet belastes. Manglende genbrug af affaldet giver dels en forøget råstofudvinding, dels en forøget forurening af vand, luft, og jord. Uheld- og driftsforstyrrelser kan forårsage forurening af vand, luft, og jord. Odense Havn har indtil nu ikke givet anledning til problemer i denne forbindelse. Vandforbruget er den ressource, der umiddelbart har mindst betydning for miljøbelastningen. Lugt er en uønsket bivirkning ved godshåndtering. Vedvarende lugt er generende, når man opholder sig samme sted i længere tid. Lugt opleves meget forskelligt og er vanskelig at måle. Lugt er dog ikke specielt problematisk på Odense Havn. Miljøpåvirkning Store konsekvenser for miljøet Mulighed Konflikt Score Højt Kundeinteresse af med- løsning økonomisk prioritering Påvirkning Let for Ledelsens med ud fra vurderet af Påvirkning lovgivning sund myndigheder af naboer (forventet) arbejdere gevinst fornuft (forventet) Elforbrug Nej 1 Ja Nej Nej Nej Ja Ja 1. Brændstofforbrug Nej 9 Ja Nej Nej Nej Nej Ja 2. Hjælpestoffer Nej 8 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 3. Varmeforbrug Nej 7 Ja Nej Nej Nej Ja Ja 4. Affald Nej 6 Ja Ja Nej Nej Nej Ja 5. Støv Nej 5 Ja Ja Ja Ja Nej Nej 6. Støj Nej 5 Ja Ja Ja Ja Nej Nej 7. Spildevand Nej 4 Ja Ja Nej Nej Nej Nej 8. Jord- /grundvandsforurening Nej 3 Ja Ja Nej Nej Nej Nej 9. Uheld/driftsforstyrrelser Nej 2 Ja Ja Nej Nej Nej Nej 1. Vandforbrug Nej 1 Nej Nej Nej Nej Ja Ja 11. Lugt Nej 1 Nej Nej Ja Ja Nej Nej /3

13 Mål og handlingsplan for De valgte prioriteringer har ført til udarbejdelsen af efterfølgende handlingsplan. For perioden har Odense Havn fastsat følgende mål, som relaterer sig til virksomhedens miljøpolitik: (basisåret er 214, hvor intet andet er angivet). Indsatsområderne er ikke sat i prioriteret rækkefølge. Miljøpolitik Indsatsområde Mål Handling Ansvarlig Tidsplan Odense Havn vil arbejde målrettet på at være en miljøbevidst virksomhed, der reducerer miljøpåvirkningerne til omgivelserne og optimerer ressourceforbruget. Alle Mål nr. 1: Kortlægning og registrering af miljøparameter for Lindø Industripark Kortlægning af de væsentlige Miljøparameter. Registrering af forbruget af de væsentlige miljøparameter. Miljøgruppen 216 Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Affald Mål nr. 2: Analysere typen af affald der går til Deponi og Forbrænding For at kunne flytte affaldsmængder fra Deponi til forbrænding/genbrug skal typen af affald analyseres, så en bedre sortering kan foretages. JJ/NA/TB 215 Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. El & Brændstofs forbrug Mål nr. 3: Montere timetæller på køretøjer Montere timetæller på alle kraner, læssemaskiner og kørende materiel. THD 215 Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi. Elforbrug Mål nr. 4: Analysere muligheden for opsætning af flere solceller. De forskellige bygninger skal vurderes i forhold til muligheden for opsætning af flere solceller. MG/JJ 215 Odense Havn vil sikre medarbejdernes miljøbevidste ansvar i det daglige arbejde gennem oplysning og uddannelse. Miljøfokus Mål nr. 5: Miljødata skal være let tilgængelig. Miljødata skal formidles bedre til medarbejder og omverden. Dels via interne udsendelser og dels via en ny miljøportal på hjemmesiden. JJ /3

14 TRAFIK SKIBSANLØB GODSOMSÆTNING 14/3

15 Ton Tusinde ton/skibsanløb stk. Skibsanløb & Godsomsætning Grundlaget for Odense Havns aktiviteter fremgår af nedenstående figurer. Figurerne angiver udviklingen i godsomsætningen, godsomsætningen, der håndteres af Odense Havn, udviklingen af antal skibsanløb samt godsmængde pr. skibsanløb i perioden Antal skibsanløb Skibstrafik efter finanskrise Godsomsætningen er støt steget siden faldet i 29 og er efter 214 stigning så småt ved at være på højde med 28 igen Antallet af skibsanløb til Odense Havn har været stigende i 214. Godsmængden pr skibsanløb dykker lidt i 214, hvilket fremgår af nøgletallets udvikling udtrykt ved antal ton gods pr. skibsanløb. Størrelsen på skibene er generelt stigende men er afhængigt af typen af gods de medbringer Godsmængde pr. skibsanløb Godsomsætning Ton Tusinde Foderstoffer Gødning Korn, frø, mel m.m. Sten m.m. Cement & flyveaske Kul Metal, skrot Jern & stål Olie m.m. LIP Træ Andet Total Håndteret af OH 15/3

16 RESSOURCE- FORBRUG EL VAND VARME BRÆNDSTOF HJÆLPESTOFFER 16/3

17 kwh/m2 kwh kwh El El anvendes til mange forskellige formål: Under havnedrift anvendes el primært til krandrift, gade-, kaj- og pladsbelysning samt værksteder. Administration og velfærdsfaciliteter: anvendes til belysning, computere, printere, diverse køkkenudstyr o. lign. Afmærkning af sejlløbet, herunder ledefyr og kanalbelysning. Spulefelt: drift af pumper for udledning af spulevand i forbindelse med oprensning af Odense Kanal og Fjord. Øvrig havnedrift: strøm til pumpestationer, entreprenøropgaver som vedligeholdelse bolværker og lign. Elforbrug Basisforbruget, dvs. det forbrug, der er uafhængig af godsomsætningen med undtagelse af forbruget ved entreprenøropgaver, herunder også spulefeltet, udgør 58 % af det samlede forbrug i , Elforbrug 41 % af samlede forbrug i 214 anvendes til krandrift. Selvom elforbruget totalset derfor er meget afhængigt af godsomsætningen er elforbruget fortsat med at falde i 213 og 214, hvor ellers godsomsætningen er steget. Dette skyldes bl.a. at en af de eldrevne kraner er erstattet af dieseldrevne mobilkraner. Elforbrug i nøgletal Krandriften er, som eneste el-forbruger, afhængig af godsomsætningen. Ser vi på udviklingen i nøgletallene for kraner årene over viser der sig et faldende forbruget pr. 1 ton gods. Nøgletal for elforbruget pr. 1 ton gods , 4 5., 2 25., Kraner, Administrationsbygninger Driftsbygninger Kraner Vej- og pladsbelysning Rensningsanlæg Afmærkning af sejlløb Spulefelt Øvrig havnedrift Samlet forbrug Basisforbrug På administration og velfærdsområdet ses en stigende tendens af elforbruget fra 212. Dette skyldes ibrugtagningen af den nye administrationsbygning på Noatunvej 2, da moderne bygninger indeholder mere elektronik er elforbruget derved også steget lidt, hvilket kan ses i nøgletallet for bygningers elforbrug Nøgletal for bygningers elforbruget pr. m2 Administrationsbygninger Driftsbygninger 17/3

18 MWh MWh/m² m³ m³/1. ton gods m³/ansat Vand Odense Havn forsynes med vandværksvand havnen har ingen egne boringer. Vandforbruget knytter sig hovedsageligt til fejning af pladserne, rengøring af maskiner, gadefejning m.v. Derudover anvendes der vand til rengøring og sanitære installationer Nøgletal for vandforbruget (administration og velfærd),35,3,25 Vandforbruget har været let stigende i 214, med nye og bedre badefacilliter, har flere medarbejder benyttet muligheden, Set i forhold til godsomsætningen for havnedriften er den stadigt faldende. 1 5,2,15,1,5, m³/m 2 Vandforbrug Havnedrift Adm. og velfærd Samlet forbrug Nøgletal for vandforbruget Havnedrift Varme Der benyttes 2 kilder til opvarmning: Fjernvarme til kontorbygning og værksted på Havnegade 13, og Noatunvej 2. El til jordvarme til materielbygningen Havnevejen 91. Derudover anvendes elvarme til en mindre el opvarmet mandskabsbygning. Varmeforbrug Energiforbruget til opvarmning og opvarmning af varmt vand har været kraftigt faldende efter 212 Varmeforbrug i nøgletal Nøgletallet er et udtryk for energiforbruget pr. areal enhed. Der er sket en mindre stigning i el opvarmningen i 214, hvilket skyldes at der er flere medarbejder på Havnevejen 91 og der derved er brugt mere varmt vand til badefaciliteter. Det samlede varmeforbruget er faldet med 25 % i siden 212. Varmeforbrug Nøgletal for varmeforbruget El Fjernvarme (Havnedrift) Fjernvarme (Adm.) Samlet forbrug,3,25,2,15,1,5 El Fjernvarme Samlet forbrug Dette er fordi at der i 212 blev opført en ny administrationsbygning og værksted på Noatunvej 2. 18/3

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN

DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) 72 28 2 Fax: (+45) 72 28 2 3 E-mail: info@odensehavn.dk Web adresse: www.odensehavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøredegørelse. for. Aabenraa Havn

Miljøredegørelse. for. Aabenraa Havn Miljøredegørelse for Aabenraa Havn 2010 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger...2 Status...3 Ledelsens beretning...4 Miljøpolitik...6 Aktiviteter...7 Ressourceforbrug... 10 Elforbrug... 10 Vandforbrug...

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander Ledelsens Beretning Denne miljøredegørelse skal være et værktøj og en interesseskaber for alle ansatte om at tage aktiv del i, at miljøaspektet integreres i dagligdagen på AMU-Fyns afdeling på Petersmindevej.

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Roskilde Golf Klub. Grønt Regnskab 2003

Roskilde Golf Klub. Grønt Regnskab 2003 Roskilde Golf Klub Grønt Regnskab 2003 Miljoe_03 Side 1 5/17/2012 Forord... 3 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Adresse... 3 1.2 Matrikel. Nr... 3 1.4 Beliggenhed... 4 1.5 Hovedvirk- somhed... 6 1.6 Bivirksomhed...

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Miljøregnskab 2010-2011

Miljøregnskab 2010-2011 Miljøregnskab 2010-2011 August 2011 Indledning Det er Johansson & Kalstrup A/S s målsætning gennem indførelsen af miljø- og energiledelse at bidrage til en reduceret påvirkning af klima og miljø gennem

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere