BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG"

Transkript

1 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12

2 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen...6 Tilskud til din ordning...6 Ferie- og weekendophold...6 Ferie i udlandet...6 Weekendophold...7 Kombination af hjælp efter anden lovgivning (hjemmepleje)...8 Servicelovens 100, dækning af merudgifter...8 Bistands- eller plejetillæg, jf. pensionslovgivningen...8 Servicelovens 97, Ledsagerordning...8 Invaliditetsydelse...8 Forsikringer...8 Revurdering af dit hjælpebehov...9 Valgmuligheder vedrørende arbejdsgiveransvaret...9 Hvis du vælger at overføre dit tilskud...9 Aftale om overførsel af tilskud...10 Udmåling og/eller ændring af din bevilling...12 Ansættelse af handicaphjælpere...12 Hvordan finder jeg nye hjælpere?...12 Kompetencekrav til handicaphjælperne...13 Ansættelsessamtaler...13 Tavshedspligt...13 Ansættelse af handicaphjælper...13 Nøgleerklæring...14 Vagtplaner...15 Pension...15 Øvrige vilkår...15 Timesatser og tillæg (2012)...15 Lønadministrator sørger for indbetaling af ATP samt AER...16 Hvis du benytter Syddjurs Kommune i forbindelse med lønudbetaling...16 Tilgang/ændringer/afgang af handicaphjælpere...17 Vejledning i at udfylde månedsrapporter...17 Fravær

3 3 of 24 Sygedagpenge...19 Barselsorlov...19 Refusion af sygefravær og barsel...19 Opsigelse...19 Andre forhold Hjælpemidler under ferieophold Flytning til en anden kommune Frakendelse af BPA-ordning Boligstøtte Ventilatørbistand...21 Arbejdsmiljø...21 Arbejdspladsvurdering Arbejdsskader Oplæring af og kurser for handicaphjælpere Medarbejderudviklingssamtaler, MUS Yderligere information Rådgivningsenhed

4 4 of 24 Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til dig, der har fået bevilliget en Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)-ordning i henhold til Servicelovens 96. Håndbogen retter sig specifikt mod 96 i Serviceloven. Håndbogen tager udgangspunkt i tiden efter, du er bevilliget 96 ordningen, og hvor BPA-ordningen udgør en del af din hverdag. Når du ansøger om BPA-ordning, vil du få udleveret håndbogen, fordi den giver et billede af mange af de elementer, som en BPA-ordning indeholder, og du vil få nemmere ved at vurdere, om en BPA-ordning er noget for dig. Det er velkendt, at der melder sig mange tanker og spørgsmål, når man har en BPA-ordning. Vi håber, at du vil kunne få svar på nogle af dine spørgsmål i denne håndbog, men den kan på ingen måde være udtømmende. Du kan altid kontakte den sagsbehandler, som har bevilliget din BPA-ordning, og få hjælp og vejledning. Myndighedsafdelingen Social og voksen-handicap August 2012 Lovgivning Lov om Social Service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. 4

5 5 of 24 Formålet med ydelsen Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse. Ordningen tilpasses borgerens ønsker og behov, så borgeren trods omfattende funktionsnedsættelse har mulighed for at få eller opretholde et selvstændigt liv med mulighed for deltagelse i samfundet, på lige vilkår med andre borgere. Det beror på en individuel og konkret vurdering i forhold til, om samtlige af de pågældende opgaver, som borgeren ønsker hjælp til, kan imødekommes. Formålet er herudover også at skabe mulighed for sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til borgere, som har et omfattende hjælpebehov. Personkreds Generelle betingelser for borgerstyret personlig assistance Borgere, som er over 18 år, med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et omfattende og ganske særligt behov for pleje, praktisk bistand, overvågning og ledsagelse, som ikke kan dækkes ved almindelig omsorg efter Servicelovens og 97. For at kunne modtage hjælp efter denne bestemmelse, er der i lovens fastlagt følgende betingelser: - Borgeren skal have et omfattende plejebehov og omfattende behov for praktisk hjælp. - Borgeren skal have behov for overvågning og ledsagelse. - Borgeren skal kunne varetage rollen som arbejdsleder. Overvågning defineres ved respirationshjælp, nedsat lungekapacitet, fejlsynkning samt håndsrækninger, som forebygger eller forhindre borgeren i, at komme i en hjælpeløs eller livstruende situation. Personkredsen kan også omfatte personer med hjerneskade under forudsætning af, at de opfylder betingelserne for en hjælpeordning. Ydelsen kan tildeles borgere, som i høj grad er afhængig af andres hjælp, og som kan befinde sig i hjælpeløse situationer uden den givne hjælp. Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning. I forbindelse med en bevilling af en BPA-ordning, fastlægger Syddjurs Kommune et timetal til ansættelse af handicaphjælpere samt udmåler det samlede økonomiske tilskud til ordningen. Timetallet fastlægges efter besøg i dit hjem/eller på hospitalet, på baggrund af en nøje individuel og helhedsorienteret behovsvurdering med udgangspunkt i, hvad den enkelte selv kan klare. I vurderingen tages der stilling til, hvilke funktioner hjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter hjælpen ydes. Der kan udmåles timer til pleje, praktisk hjælp, overvågning, aktiviteter og ledsagelse. Sagsbehandleren og den administrative medarbejder i Syddjurs Kommune yder råd og vejledning i forbindelse med opstart af BPA-ordningen. 5

6 6 of 24 Ydelsens omfang Ydelsens omfang tilrettelægges efter en nøje individuel vurdering, der tager udgangspunkt i, hvad du selv kan klare. Handicaphjælperne skal som udgangspunkt udføre de opgaver, som du selv ville kunne udføre uden dit handicap. Syddjurs Kommune udbetaler hver måned et fast beløb på kr. 800,- til dig, som har en BPA-ordning. Beløbet udbetales til borgeren udanset det bevilligede timetal. De kr. 800,- skal anvendes til at dække de udgifter, du måtte have ved at have en BPA-ordning. Det gælder eksempelvis udgifter ved aktiviteter i forbindelse med ledsagelse af borgeren uden for hjemmet, indkøb af ekstra håndsæbe, toiletpapir, kaffe, porto og printerpapir. Borgeren skal ikke sende dokumentation for afholdte udgifter af de kr. 800,- til kommunen. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen Handicaphjælperne skal ikke udføre hjælp til opgaver som ikke er direkte relateret til din pleje, overvågning og ledsagelse (f.eks. større håndsrækninger som malerarbejde, større havearbejde eller vedligeholdelsesopgaver). Tilskud til din ordning BPA-ordningen betyder, at du i princippet får stillet en sum penge til din rådighed, så du kan få udført de opgaver, som du er berettiget til. Beløbet består af flere dele: - Udgifter til dine hjælpere. - Udgifter til kurser. - Udgifter til andet. - Eventuelle udgifter i forbindelse med, at du vælger en privat virksomhed eller forening til at løse arbejdsgiveropgaven for dig. Regulering af tilskud til din ordning Dit tilskud til BPA-ordningen reguleres mindst en gang årligt. Syddjurs Kommune har ingen overenskomst på området, men ved udmåling af tilskud til dækning af omkostninger m.v. bliver der taget udgangspunkt i grundlønnen for social- og handicaphjælpernes overenskomst, hvilket må siges at være en sammenlignelig faggruppe, således at tilskuddet reguleres som følge heraf. Ferie- og weekendophold Du har med en BPA-ordning ret til 2 ugers ferie pr. år. Ubrugt ferie kan overføres til næste kalenderår efter aftale med sagsbehandler. (Der kan kun overføres for et kalenderår). Til dækning af den faste hjælpers opholds- og rejseudgifter kan kommunen mod dokumentation, yde et tilskud på op til kr ,- pr. uge i højst to uger. Ferie i udlandet Som udgangspunkt ydes der ikke tilskud til hjælpers rejse- og opholdsudgifter ved ferieophold i udlandet (jf. bekendtgørelse nr af 13. november og 4). 6

7 7 of 24 Der kan dog ved kortvarige ferieophold (2 uger) i udlandet i særlige tilfælde efter en konkret vurdering ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet, når borgeren modtager BPA efter Servicelovens 96 (jf. udlandsbekendtgørelsens 4). Weekendophold Der kan efter en konkret og individuel vurdering ydes ekstra hjælpetimer, hvis borgeren har overnatning uden for hjemmet. Her kan maks. bevilliges 3 weekender pr. år. Det kan f.eks. være hvis borgeren har familie, der bor langt væk, eller hvis borgeren udøver elitesport som i forbindelse med et stævne kræver overnatning. For dig er der, som udgangspunkt, ikke udgifter forbundet med, at have en BPA-ordning. Hvilke kriterier skal opfyldes, for at du kan få borgerstyret personlig assistance? Arbejdsleder: Det er en betingelse for at kunne få tilkendt ordningen, at du kan fungere som arbejdsleder. At være arbejdsleder betyder, at du skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne, det vil sige, at: - Varetage arbejdsplanlægningen sammen med og for hjælperne. - Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce. - Udvælge hjælpere, herunder varetage ansættelsessamtaler. - Varetage oplæringen og daglig instruktion af hjælperne. - Afholde personalemøder med hjælperne. - Afholde medarbejdsudviklingssamtaler (MUS). Arbejdslederrollen kan ikke overgives til anden part. Arbejdsgiver: Det er en betingelse for at kunne få tilkendt ordningen, at du kan fungere som arbejdsgiver. Denne opgave kan videregives til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Rollen som arbejdsgiver indebærer ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA. Dette indebærer: - Ansættelse og eventuel afskedigelse af hjælpere. - Udarbejdelse af ansættelsesbreve til hjælperne. - Lønudbetaling. - Indberetning af skat. - Tegning af lovpligtige forsikringer. - Indbetaling af ferie og ATP. - Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. For yderligere oplysninger om lov og vejledning henvises til Socialministeriets hjemmeside under lovstof. 7

8 8 of 24 Kombination af hjælp efter anden lovgivning (hjemmepleje) Som udgangspunkt skal dit behov for personlig og praktisk hjælp være dækket af din BPA-ordning. Dog er det i nogle tilfælde mulighed for, at du f.eks. får et besøg om aftenen/natten af en medarbejder fra hjemmeplejen. Det kan være, at du gerne vil være alene uden hjælpere i nattetimerne, men har behov for et kort besøg. I tilfælde af, at hjælpen ydes herfra, så sker det i henhold til Servicelovens 83. Kontakt din sagsbehandler, hvis du ønsker dette. Sagsbehandleren vil sørge for, i samarbejde med Afdelingens teams for visitation og hjælpemidler, at der bliver foretaget en vurdering af dit behov, og den nødvendige hjælp bliver iværksat. Servicelovens 100, dækning af merudgifter Hvis du har en BPA-ordning, har du adgang til at søge om dækning af nødvendige merudgifter ved dit handicap/din sygdom. Det kan f.eks. være større håndsrækninger som malerarbejde, vinduespudsning, større havearbejde etc. Bistands- eller plejetillæg, jf. pensionslovgivningen Ved udmålingen af hjælpen til BPA skal det konkret vurderes, i hvilket omfang et tilkendt bistandseller plejetillæg skal indgå ved udmålingen af hjælpen. Det skal vurderes, om tillægget skal indgå som betaling for BPA-ordningen, såfremt denne dækker dit behov fuldt ud. Servicelovens 97, Ledsagerordning Der kan ikke ydes ledsagelse til borgere, der er bevilliget en BPA-ordning. Ledsagelse er indeholdt i bevillingen, jf. Servicelovens 96 (BPA-ordningen). Det forudsættes, at hjælperne varetager behovet for ledsagelse. Invaliditetsydelse Hvis du har fået tilkendt invaliditetsydelse, kan du beholde det samtidig med din BPA-ordning. Der må ikke modregnes i denne ydelse. Forsikringer Som arbejdsgiver er du forpligtiget til at tegne forskellige forsikringer. Udgiften til forsikringer dækker Syddjurs Kommune. Du skal selv sørge for at tage kontakt til et forsikringsselskab, og du bestemmer selv, hvilket selskab det skal være. Du skal tegne følgende forsikringer: - Arbejdsskadesforsikring. - Erhvervsansvarsforsikring. - Eventuel rejseforsikring, hvis du tager din BPA-ordning med uden for Danmark. Det er normalt ikke muligt at forsikre sig mod skader, som hjælperen forvolder på dine ting i hjemmet. Forsikringen dækker kun, hvis hjælperen kommer til at ødelægge ting udenfor dit hjem, f.eks. når hjælperen er ude at handle for dig. Nogle enkelte forsikringsselskaber tilbyder et tillæg til din almindelige indboforsikring. Forsikringen dækker køkkenservice, ikke pyntegenstande. 8

9 9 of 24 Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til anden part, så er de ansvarlige for, at de lovpligtige forsikringer bliver tegnet. Overfører en borger sit tilskud til en nærtstående, en forening eller en virksomhed, kan disse tegne forsikringen mod følgerne af ulykker i borgerens navn og tilslutte borgeren til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Ansvaret for, at forpligtelserne er opfyldt ligger dog fortsat hos borgeren. Kommunen dækker udgiften til forsikringerne. Revurdering af dit hjælpebehov Syddjurs Kommune har fastsat, at ved en nyopstartet BPA-ordning vil der være revurdering efter 3 måneder, efter 6 måneder og derefter én gang årligt. Ved en BPA-ordning, der har fungeret på en god og stabil måde i flere år, sker revurdering efter behov - dog mindst én gang årligt. Kort fortalt om reglerne ved overførsel af tilskud Kompetence til bevilling af BPA er placeret i Myndighedsafdelingen Social og voksen-handicap, hvor du vil blive tilknyttet en sagsbehandler, som kan rådgive og vejlede dig om hjælperordningen, og som er ansvarlig for behandling af din ansøgning. Du vil endvidere blive tilknyttet en administrativ medarbejder, som kan rådgive og vejlede dig med hensyn til løn og administration af samme. Valgmuligheder vedrørende arbejdsgiveransvaret - Du er selv arbejdsgiver og varetager selv lønadministration. Der overføres hver måned et tilskud fra Syddjurs Kommune til brug for lønudbetaling m.v. Tilskuddet overføres på specielt oprettet bankkonto hos dig. Du er både arbejdsgiver og arbejdsleder. Du tager dig af alle forholdene omkring din ordning, herunder ansættelser, afskedigelser, tilrettelæggelse af arbejdet, styringen af økonomien i din ordning, udbetalinger af lønninger og årsregnskab for ordningen. - Du er selv arbejdsgiver, men lader kommunen stå for lønadministration. Kommunen skal altid tilbyde at stå for lønudbetalingen. Du er både arbejdsgiver og arbejdsleder, men du lader Syddjurs Kommune stå for lønadministration og årsregnskabet. - Du er selv arbejdsgiver, men lader en privat virksomhed/forening stå for lønadministrationen. - Tilskud er overført til en nærtstående, der selv varetager lønadministrationen. Du er stadig både arbejdsgiver og arbejdsleder, men du har overladt lønadministrationen til en forening eller en privat virksomhed. Virksomheden/foreningen hjælper dig med at styre lønnen og dit budget, og kan efter aftalt også stå for årsregnskabet for din ordning. - Tilskud er overført til en nærtstående, der lader privat virksomhed/forening stå for lønadministrationen. - Tilskud overføres til privat virksomhed eller forening, der varetager hele arbejdsgiveropgaven. Hvis du vælger at overføre dit tilskud Når du overfører dit tilskud til andre, varetager disse opgaverne forbundet med at være arbejdsgiver for hjælperne i ansættelsesretlig forstand, det vil sige opgaver forbundet med ansættelse og afskedigelse af hjælperne med videre. Ledelsesretten vil dog efter konkret aftale med den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed være delegeret til dig. Altså, du varetager de 9

10 10 of 24 opgaver, der er forbundet med den daglige ledelse af BPA-ordningen og udvælgelse af hjælpere til din egen BPA-ordning. Før du overfører dit tilskud til en forening eller en privat virksomhed, skal der indgås en aftale herom mellem dig og foreningen eller virksomheden. Når du ønsker at overføre dit tilskud, har Syddjurs Kommune pligt til at beregne og udbetale et tilskud (takst i henhold til nedennævnte opgørelse) for den enkelte borger. Tilskuddet skal beregnes på grundlag af dit udmålingsbudget, som er vedlagt afgørelsesbrevet fra Syddjurs Kommune. I Syddjurs Kommune afregnes der til foreningen eller virksomheden med følgende: - Tilskud til varetagelse af lønadministration er maksimalt 1.698,00 pr. hjælper pr. år. - Tilskud til arbejdsgiveransvaret er udmålt svarende til 8½ time pr. hjælper pr. år. Der afregnes med en timetakst på kr. 375,79. Det vil sige, at tilskuddet til arbejdsgiverrollen maksimalt kan udgøre kr ,25 pr. hjælper pr. år. Vejledende udmåling af tilskud i forbindelse med overdragelse af arbejdsgiveransvar til privat virksomhed/forening: - Jobannoncer og jobbeskrivelser (i samarbejde med borger): ½ time pr. hjælper pr. år. - Ansættelsessamtaler (i samarbejde med borger): 1 time pr. hjælper pr. år. - Udfærdigelse af ansættelsesbreve: ½ time pr. hjælper pr. år. - MUS-samtaler og opfølgning (i samarbejde med borger): 1 time pr. hjælper pr. år. - Personalemøder (i samarbejde med borger): 1 time pr. hjælper pr. år. - Rådgivning og vejledning af hjælper: 1 time pr. hjælper pr. år- - Rådgivning og vejledning af borger: 1 time pr. hjælper pr. år. - Diverse ad hoc arbejdsgiveropgaver, herunder administration i forbindelse med vikardækning: 1 time pr. hjælper pr. år. - Udarbejdelse af APV og opfølgning: ½ time pr. hjælper pr. år. - Afskedigelse af hjælpere: ½ time pr. hjælper pr. år. - Tegning af forsikringer ½ time pr. hjælper pr. år. Sum = 8,5 time pr. fuldtidsansat pr. år. Du er stadig både arbejdsgiver og arbejdsleder, men du har overladt lønadministrationen til en forening eller en privat virksomhed. Virksomheden/foreningen hjælper dig med at styre lønnen og dit budget, og kan efter aftale også stå for årsregnskabet for din ordning. Overførsel af tilskud til en nærtstående Hvis du vælger at indgå aftale med en nærtstående om overførsel af tilskud til BPA, er det en forudsætning, at den nærtstående kan varetage denne opgave. Den nærtstående person aflønnes ikke for de opgaver, der er forbundet med at være arbejdsgiver for hjælperne. Som nærtstående anses normalt ægtefælle, samlever, forældre og søskende. Aftale om overførsel af tilskud 10

11 11 of 24 Ønsker du at overføre dit tilskud til en anden part, der herefter er arbejdsgiver i ansættelsesretlig forstand, skal du indgå en aftale med den nærtstående, virksomheden eller foreningen om dette. Det er dermed dig, der vælger den nærtstående, forening eller private virksomhed, som skal varetage denne opgave inden for rammerne af den kommunale udmåling. Aftalen bør indeholde en beskrivelse af, hvilke opgaver den nærtstående, foreningen eller virksomheden påtager sig at udføre, levering af ydelserne og herunder omkostningsstyring, regulering, regnskab og tilbagebetaling m.v., forhold vedrørende arbejdsgiverens forpligtelser samt fastsættelse af opsigelsesvarsel m.v. for aftalen. Det er vigtigt at understrege, at aftalen er et samarbejde mellem dig og den anden part. Du skal således selv tage kontakt til anden part. Pas godt på din bevilling. Du skal selv sørge for at give den til den anden part, så denne kan se, hvordan din ordning er sammensat med hensyn til fordeling af timer m.v. Brug den sidst gældende bevilling, f.eks. fra sidste opfølgning. Vigtigt: Inden du tager kontakt til en eventuel anden part, skal du kende lønrammen. Du skal tage kontakt til din sagsbehandler, som vil give dig en opdateret og gældende orientering om lønrammen. Det er altid Syddjurs Kommune, som fastsætter rammen for størrelsen af løn. Lønrammen kan under ingen omstændigheder fraviges. Du vil måske komme ud for, at en forening er tilknyttet en anden overenskomst, som medfører, at de lønner deres hjælpere en smule højere. Hvis dette er tilfældet, må I prøve at nå til enighed. Husk dog på, at du ikke har mulighed for at bevæge dig udenfor lønrammen. Går du over den fastsatte ramme, skal du selv finansiere differencen. Afregning mellem anden part og Syddjurs Kommune går uden om dig. Denne afregning vedrører den rent administrative del af udgiften. Overførslen af tilskuddet sker normalt med én måneds varsel fra udgangen af den måned, hvor aftalen er indgået. Overførslen af tilskud sker en måned før udbetaling til hjælperne. Opfølgning på regnskab, når du ikke selv administrerer din ordning, samt når anden part varetager lønudbetaling, skal der: - Aflægges regnskab til Syddjurs Kommune hver måned. - Løn- og administrationsomkostninger skal udregnes hver for sig. - Løn til hjælper under sygdom samt refusion af sygedagpenge skal faktureres særskilt, da det er en udgift der betales efter regning. - Regnskabet skal tydeligt vise antallet af udmålte timer og forbrugte timer. - Der skal udarbejdes en årlig opgørelse over udmålte og forbrugte timer. Uforbrugte timer skal afvikles inden for et år, medmindre andet er aftalt med sagsbehandleren. Kurser og rådgivning Servicestyrelsen udbyder en række kurser, som har til formål at klæde dig på til rollen som arbejdsleder. Kurserne er gratis, og der skal kun betales for udgiften til transport, som Syddjurs Kommune dækker. Du skal henvende dig til din sagsbehandler, så får du dækket det beløb, som du har lagt ud. Dækning af transportudgift forudsætter, at du benytter den billigste transportform. Se Servicestyrelsens hjemmeside for mere info og eventuel tilmelding: 11

12 12 of 24 Indenrigs- og Socialministeriet har etableret en rådgivningsfunktion frem til udgangen af 2013 for borgere med BPA-ordning. Her vil der være mulighed for, at få svar på de juridiske spørgsmål, som knytter sig til arbejdsgiverrollen. Her tænkes på regler for ansættelsesbeviser, arbejdsmiljø, ferielovning m.v. Du kan kontakte rådgivningsfunktionen på Husk, at hvis du ikke har overgivet dit arbejdsgiveransvar til anden part, kan du også hente råd og vejledning hos din sagsbehandler, administrativ medarbejder i Syddjurs Kommune. Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til privat virksomhed, så er det den pågældende private virksomhed, som skal rådgive og vejlede dig om de arbejdsretlige spørgsmål. Udmåling og/eller ændring af din bevilling Din bevilling er fremkommet ved, at der forinden er foretaget et hjemmebesøg hos dig, hvor du i tæt samarbejde med din sagsbehandler har tilrettelagt den hjælp, som netop du har brug for. Der er foretaget en individuel helhedsvurdering af dit hjælpebehov, jf. bl.a. funktionsevnemetoden. Denne håndbog kommer ikke ind på denne proces før og omkring bevillingen. Det kan ske, at der er behov for at ændre i din bevilling. Årsagen til dette kan være, at du måske er blevet dårligere og har behov for mere hjælp. Det kan også være, at du modsat har behov for nogle flere timer, hvor du er alene. Du skal uanset om det er dig selv eller anden part, der har arbejdsgiveransvaret, kontakte din sagsbehandler, som sammen med dig vil se på dit ændrede behov og vurdere, hvilken betydning det har for din bevilling. Det er sagsbehandleren, som er den bevilligende myndighed, og den eneste, som kan ændre i din bevilling. Ansættelse af handicaphjælpere Hvordan finder jeg nye hjælpere? Du skal som arbejdsgiver selv finde dine hjælpere. De mest almindelige måder at finde nye hjælpere på er igennem: - Personlige netværk. - Forskellige organisationer, som tilbyder at varetage BPA-ordninger. Det er bl.a. LOBA på eller Bruger-Hjælper Formidlingen på Du kan finde flere udbydere på internettet. - Jobnet/annonce. Du kan også annoncere i aviser på nettet, eller hænge opslag op på f.eks. uddannelsesinstitutioner. Mange har gode erfaringer med at finde nye hjælpere ved at annoncere i bl.a. gratisaviserne. Der findes også forskellige jobbanker på internettet, f.eks. Du vil få dækket udgifterne til annoncering i rimeligt omfang. Vær opmærksom på, at du skal kontakte din sagsbehandler, inden du 12

13 13 of 24 f.eks. overvejer at annoncere i et dyrt medie. Det er Syddjurs Kommune, som fastlægger et niveau for annonceudgifter. Kompetencekrav til handicaphjælperne Borgeren vurderer og vælger selv hjælpere med de rette kvalifikationer. Hjælperne skal være 18 år. Som hovedregel er hjælperne ikke-faglært personale. Det er således alene, når Syddjurs Kommune vurderer, at borgeren har behov for uddannede hjælpere, at der skal tages højde herfor i udmålingen af tilskud til dækning af løn. Ansættelsessamtaler Når du har fundet ansøgere til din ledige stilling, kan du indkalde dem til samtale pr. brev eller . Du kan også ringe og indkalde til samtale. Fordelen ved at ringe er, at du kan danne dig et indtryk af ansøgeren. Ideer til emner under ansættelsessamtalen (du vælger selv hvad du vil spørge/tale om): - Fortæl hvad en BPA-ordning indeholder. Du kan tage udgangspunkt i din hverdag. - Fortæl lidt om dig selv, dine interesser, evt. om din familie og netværk, eventuelt om dit arbejde, dit hjælpebehov og naturligvis om dit handicap. Det er en god idé at fortælle, hvis din lidelse/handicap er progredierende (fremadskridende). - Få ansøgeren til at fortælle lidt om sig selv, herunder hvad ansøgeren er god og mindre godt til. Det kan hjælpe dig til at vurdere, om ansøgeren passer ind i din hjælpergruppe. - Tal om gensidige forventninger til jobbet, herunder årsagen til at ansøgeren søger jobbet. - Hvilken rolle skal hjælperen have i dit liv? Det er vigtigt, at du gør dig overvejelser inden samtalen og fortæller det til ansøgeren, så der efterfølgende ikke opstår misforståelser. - Tidshorisont. Har ansøgeren planer om kortvarig eller langvarig ansættelse. Det tager lang tid at sætte nye hjælpere ind i arbejdet, så det er ikke uvæsentligt at kende hjælperens overvejelser. - Fortæl om de lidt anderledes arbejdsforhold, der er i et hjem. Bl.a. det at arbejde uden kollegaer, men nævn også fordelen ved at kunne arbejde frit under ansvar. - Du skal naturligvis orientere om løn. - Husk at orientere om vigtigheden af at møde til tiden. - Prøv at fornemme, om der er god kemi imellem jer. Hvis ikke, så skal du ikke gå på kompromis. Ansæt en anden ansøger. Tavshedspligt Under ansættelsessamtalen er det meget vigtigt, at du fortæller din kommende hjælper, at vedkommende altid er underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten vedrører dine personlige og økonomiske forhold, men også oplysninger om din familie- og helbredsforhold. Tavshedspligten ophører ikke, selvom hjælperen ikke arbejder for dig. Ansættelse af handicaphjælper Når du skal ansætte en handicaphjælper, er det vigtigt, at der udfærdiges en ansættelseskontrakt. Du kan finde inspiration vedrørende ansættelseskontrakter på bl.a. eller (Brug søgeordet standardkontrakt ). 13

14 14 of 24 Du skal som arbejdsgiver være opmærksom på, om din ansættelseskontrakt opfylder Lov om ansættelsesbeviser. Yderligere inspiration til et ansættelsesbevis kan findes på under fanen Rådgivning. Husk at få udarbejdet en arbejdsbeskrivelse vedrørende arbejdsopgaverne i og uden for hjemmet. Vedhæft den til ansættelseskontrakt. Husk at få indføjet i ansættelseskontrakten, at hjælperne skal være indstillet på ikke at arbejde, hvis du bliver indlagt. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at dække hjælpernes løn i den periode, hvor du er indlagt, og hjælperne derfor ikke skal arbejde. I helt særlige tilfælde og efter en konkret og individuel vurdering kan Syddjurs Kommune dække hjælperens løn under en indlæggelsesperiode, såfremt dit behov for hjælp er så massivt og komplekst, at det ikke kan dækkes af hospitalets personale. Husk at få indføjet i ansættelseskontrakten at, i tilfælde af borgerens dødsfald ophører BPA-ordningen ved udgangen af samme måned, som dødsfaldet har fundet sted. Hvis den afdøde borger selv var arbejdsgiver, udarbejder Syddjurs Kommune afskedigelsesbrev til hjælperne. Hjælperne har ret til løn i deres opsigelsesperiode, det vil sige 1 måned. Derudover skal der indsendes en række dokumenter til din lønsagsbehandler, som derefter opretter medarbejderen i lønsystemet. Det drejer sig om følgende dokumenter: - Indberetning om tilgang/ændring/afgang. Husk at udfylde alle relevante oplysninger som startdato, navn, cpr.nr., samt hvilke skatteoplysninger der skal anvendes. (Eksempel vedlægges som bilag). - Beregning af beskæftigelsesanciennitet. Bruges til beregning af eventuel pension. Her skal handicaphjælperen oplyse om tidligere kommunal beskæftigelse inden for de sidste 8 år. Kun job på minimum 8 timer pr. uge må medregnes. Vedlæg gerne sidste lønseddel fra den forrige arbejdsgiver. Der vil herefter blive lavet en beregning af, om hjælperen er berettiget til pension. Du kan evt. indhente en straffeattest på den hjælper, du skal ansætte. Husk at anføre i ansættelseskontrakten, at ansættelsen afhænger af en ren straffeattest, da der som regel går lidt tid inden attesten kommer. Hjælperen skal selv sørge for at indhente attesten på en politistation. Det er nok med en almindelig straffeattest. Det er ikke nødvendigt at aflevere skattekort. KMD løn, privat firma eller forening, som udbetaler handicaphjælperens løn, har adgang til e-skat med oplysninger om skattekort og trækprocent. Nøgleerklæring 14

15 15 of 24 Det kan være en fordel, at handicaphjælperen underskriver en nøgleerklæring, så du kan holde styr på, hvem du har udleveret nøgler til. Husk at få nøglerne retur ved ansættelsens ophør! Der er/findes ikke en formular til nøgleerklæringen den udfærdiger du selv. Vagtplaner Du skal lægge en vagtplan, så både du og dine handicaphjælpere ved hvem, der skal være på vagt hvornår. Lav så vidt muligt vagtplanen i samarbejde med dine hjælpere og helst i rigtig god tid. Du kan med fordel lave en rullende vagtplan. Løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælperne Aflønning af handicaphjælperne: - Grundløn: Handicaphjælpernes grundløn udmåles efter løntrin 11, som pr. 1. januar 2012 udgør kr. 114,14 i timen. - Kvalifikationsløn: Der ydes to løntrin efter 3 års beskæftigelse som handicaphjælper, og yderligere 1 løntrin efter 6 års beskæftigelse. Dette gælder for handicaphjælpere på løntrin 11, som har minimum 8 arbejdstimer i gennemsnit pr. uge. Pension Arbejdsgiveren skal oprette en pensionsordning for handicaphjælpere, som er fyldt 21 år, og som har haft mindst 1 års ansættelse som handicaphjælper. Hvis handicaphjælperen har mindst 1 års erfaring fra tidligere beskæftigelse inden for området, er pågældende berettiget til pensionsordning fra ansættelsens start. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. eller den efterfølgende 1. i den måned, hvor alle betingelserne er fyldt i hele måneden. Det samlede pensionsbidrag udgør 12,6% af den pensionsgivende løn og er arbejdsgiverbetalt, den pensionsgivende løn er timeløn og ikke tillæg, hvor 1/3 af den samlede pensionsbidrag udgør egenbidraget. Indbetalingen sker til PenSamLiv forsikringsselskab. Øvrige vilkår - Syddjurs Kommune dækker omkostninger ved løn under sygdom til handicaphjælpere, der har mindst 8 ugers ansættelse som handicaphjælper og mindst 74 timers arbejde i denne periode. (løn under sygdom dækkes efter regning). - Handicaphjælpere har ret til barnets 1. og 2. sygedag (disse dækkes efter regning). - Syddjurs Kommune udbetaler barselsdagpenge, hvis lønmodtageren er berettiget til det, og hvis beskæftigelseskravet, jf. ovenfor er opfyldt på det tidspunkt, hvor den pågældende går på barsel. Timesatser og tillæg (2012) Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til anden part, kan anden part i princippet samlet set ikke udbetale mere i løn til dine handicaphjælpere, end den lønramme, som Syddjurs Kommune har fastsat. 15

16 16 of 24 Det kan godt tænkes, at anden part muligvis opgør tillæg m.v. på en lidt anden måde, men den samlede udgift til løn må ikke overstige lønrammen. Lønadministrator sørger for indbetaling af ATP samt AER. Ved løntrin 11 pr. 1. januar Timeløn i tidsrummet kl = kr. 114,14. - Aftentillæg i tidsrummet kl = 28% af timelønnen. - Nattillæg i tidsrummet kl = 31,5% af timelønnen. - Lørdagstillæg i tidsrummet kl = 28% af timelønnen. - Lørdagstillæg i tidsrummet kl = 56% af timelønnen. - Lørdagstillæg i tidsrummet kl = 59,5 % af timelønnen. - Søndagstillæg i tidsrummet kl = 81,5% af timelønnen. - Søndagstillæg i tidsrummet kl = 50% af timelønnen. - Søndagstillæg i tidsrummet kl = 78 % af timelønnen. - Søndagstillæg i tidsrummet kl = 81,5% af timelønnen. - Helligdage hele døgnet 100% af timelønnen. VIGTIGT! Som hovedregel kommer der nye lønsatser hvert år pr. 1. april og somme tider også pr. 1. oktober. Husk altid at kontakte din sagsbehandler i forhold til gældende timesatser. Så er du sikker på at være opdateret. Vær i øvrigt opmærksom på, at Syddjurs Kommune ikke er forpligtiget til at yde tilskud i henhold til de private overenskomster, der er indgået imellem private virksomheder/foreninger og de faglige organisationer. Hvis du benytter Syddjurs Kommune i forbindelse med lønudbetaling Lønperioden går fra den 1. til den sidste dag i måneden. Månedsrapporter skal afleveres til den administrative medarbejder senest den 5. i den efterfølgende måned, hvor lønudbetalingen vil ske den sidste bankdag i denne måned. Du må kun benytte de månedsrapporter, som du får udleveret af den administrative medarbejder. Kontakt den administrative medarbejder, hvis du mangler månedsrapporter. Til orientering er vedhæftet en månedsrapport til denne håndbog. Det er hovedreglen, at du skal sende de udfyldte månedsrapporter elektronisk til den administrative medarbejder. Hvis du ikke har adgang til pc, kan du efter aftale med din sagsbehandler aflevere eller sende månedsrapporterne hver måned, så din sagsbehandler har dem i henhold til ovenstående afleveringsfrister. Materialet skal sendes til følgende adresse: 16

17 17 of 24 Syddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Social og voksen-handicap Hovedgaden Rønde Eller elektronisk til Da du selv er arbejdsgiver, er det dit ansvar, at månedsrapporterne er korrekt udfyldt. Tjek altid månedsrapporterne grundigt inden du afleverer/sender dem til den administrative medarbejder. Det er ikke nødvendigt at underskrive månedsrapporterne, hvis du sender dem elektronisk. Hvis du afleverer månedsrapporterne personligt, bedes de være underskrevet af dig og den pågældende handicaphjælper. Hvis de ikke er udfyldt korrekt, kan det medføre, at lønnen ikke udbetales til tiden. Du skal også huske på, at hvis der gentagne gange er fejl i månedsrapporterne, kan det måske skyldes, at du har svært ved at klare rollen som arbejdsleder. Som arbejdsleder har du ansvaret for at give instruktioner m.v. til dine hjælpere. I denne håndbog er der en vejledning i at udfylde månedsrapporter. Du er altid velkommen til at kontakte den administrative medarbejder, hvis du har brug for yderligere vejledning. Husk at meddele alle dine handicaphjælpere, at de skal være tilknyttet Mit Syddjurs/e-Boks. Lønsedlen overføres direkte til Mit Syddjurs, og fremsendes ikke med almindelig post. Ved brug af e- Boks, skal hjælperen selv gå ind og tilmelde sig post fra Syddjurs Kommune. Tilgang/ændringer/afgang af handicaphjælpere Anvend blanket vedrørende tilgang/ændring/afgang af medarbejdere. Blanketten skal sendes til samme adresse som ovenstående. Vejledning i at udfylde månedsrapporter Fra klokken til klokken: Udfyldes med hele vagtens længde. Tidsrummet skal omfatte både normal timer og sygetimer. Hvis vagten strækker sig over kl , skal den opdeles på to datoer. Dagtimer: Udfyldes med det samlede antal arbejdstimer (dag, aften og nat), som handicaphjælperen har arbejdet. Det eneste tidspunkt, hvor denne kolonne ikke skal udfyldes er, hvor handicaphjælperen er fraværende på grund af sygdom. Se afsnittet sygdom vedrørende udfyldelse af disse timer. Aften: Et tillæg, som handicaphjælperen får udbetalt for de timer, der ligger mellem kl og kl Skal også udfyldes, hvis handicaphjælperen er syg og har minimum 8 timer pr. uge. Nat: Et tillæg, som handicaphjælperen får udbetalt for de timer, der ligger mellem kl og kl Skal også udfyldes, hvis hjælperen er syg og har minimum 8 timer pr. uge. Lørdag: Et tillæg, som handicaphjælperen får udbetalt for de timer, der ligger mellem kl og kl Skal også udfyldes, hvis hjælperen er syg og har minimum 8 timer pr. uge. 17

18 18 of 24 Søndag: Et tillæg, som handicaphjælperen får udbetalt for de timer, der ligger mellem kl og kl (hele døgnet). Skal også udfyldes, hvis handicaphjælperen er syg og har minimum 8 timer pr. uge. Søgnehelligdag/Specialdag: Et tillæg på 100%, som handicaphjælperen får udbetalt for de timer, jf. nedenstående liste over søgnehelligdage/specialdage. På helligdage udfyldes kolonnerne søn- og helligdage og overarbejde 50%) med de timer hjælperen har arbejdet. På specialdage som udløser et tillæg på 50% udfyldes kun kolonnen søn- og helligdage. Skal også udfyldes, hvis handicaphjælperen er syg og har minimum 8 timer pr. uge. Husk, at tillæg for søgnehelligdage ikke skal udbetales, hvis de falder på en søndag. Dagen betragtes i disse tilfælde som en søndag. Søgnehelligdage (hele døgnet) er følgende dage: - 1. januar. - Skærtorsdag. - Langfredag Påskedag. - Store Bededag. - Kristi Himmelfartsdag. - Pinsedag og 2. juledag. Specialdage er følgende dage: - 1. maj: Søndagstimer fra kl Grundlovsdag: Søndagstimer fra kl Juleaftensdag: Søgnehelligdagstimer fra kl Nytårsaftensdag: Søndagstimer fra kl Rådighedstimer: I helt særlige tilfælde kan der udbetales rådighedstimer. Tal med din sagsbehandler om det. Sygdom: Timer, hvor handicaphjælperen er syg. De planlagte arbejdstider skrives i kolonnerne fra kl. til kl., og arbejdstimerne skrives i kolonnen sygdom. Der udbetales også tillæg for sygetimer. Ved sygdom på grund af graviditetsgener udfyldes månedsrapporten ikke, da der skal søges om sygedagpenge fra 1. fraværsdag. Fravær Du skal selv sørge for løbende at indberette fraværet på sygefraværsblanket, som indhentes fra den administrative medarbejder. Blanketten kan indhentes elektronisk, eller den kan sendes til dig. Du skal sende den udfyldte sygefraværsblanket til lønsagsbehandleren den 1. fraværsdag, da du ellers kan miste retten til at søge refusion af sygedagpenge ved længere tids fravær. Husk at raskmelde handicaphjælperen den første arbejdsdag efter fraværet. Sendes til ovenstående adresse. 18

19 19 of 24 Vigtigt: Ved sygefravær på grund af graviditetsgener, skal datoen for forventet fødsel oplyses på sygemeldingen. Datoen fremgår af vandrejournalen. Der skal søges om sygedagpenge ved bopælskommunen fra 1. fraværsdag. Sygedagpenge Hvis din handicaphjælper bliver syg, kan der udbetales sygedagpenge, hvis følgende er opfyldt: Handicaphjælperen skal have være ansat hos dig i mindst 8 sammenhængende uger og have arbejdet hos dig mindst 74 timer inden for de sidste 8 uger. Hvis din handicaphjælper ikke opfylder ovenstående betingelser, skal hjælperen søge om sygedagpenge hos bopælskommunen. Til det brug skal du som arbejdsgiver udfylde skemaet DP 200A og udlevere det til hjælperen. Skemaet kan du finde på kommunens hjemmeside Gå ind under Borger, dernæst fanen Arbejde og derefter fanen sygedagpenge og barsel. Der udbetales sygedagpenge for de første 30 dage af handicaphjælperens sygdom. Hvis handicaphjælperen er syg udover 30 dage, skal den pågældende ansøge sin bopælskommune om fortsat udbetaling af sygedagpenge. Ansøgningsskemaet DP 200 A tilsendes automatisk handicaphjælperen, som herefter påfører sine oplysninger og sender skemaet til sin bopælskommune. Du har som arbejdsgiver ret til at bede handicaphjælperen om en varighedserklæring ved længere tids fravær/sygdom. Varighedserklæringen siger noget om den forventede varighed af sygdommen og udstedes af lægen. Barselsorlov Hvis en handicaphjælper skal have barselsorlov, skal du sende en kopi af enten vandrejournal, adoptionspapirer eller sygefraværsblanket med faderorlov til lønsagsbehandleren. Herefter skriver lønsagsbehandleren et brev til handicaphjælperen om, hvornår barslen kan begynde. Lønsagsbehandleren skal også kontaktes ved nedkomsten. Derefter vil handicaphjælperen få tilsendt et skema til varsling af barselsorlov, som skal sendes retur til lønsagsbehandleren inden 8 uger efter fødslen. Refusion af sygefravær og barsel Sygefravær og barsel indberettes til lønsagsbehandleren, som efterfølgende registrerer fraværet. Refusion af sygedagpenge og barsel indhentes af lønsagsbehandleren i Syddjurs Kommune. Opsigelse Følgende opsigelsesvarsel er aftalt: Efter uafbrudt beskæftigelse i: Fra arbejdsgivers side: Fra ansattes side: Mindre end 14 dage Ingen Ingen 14 dage 3 måneder 7 dage 3 dage 3 måneder 6 måneder 14 dage 7 dage 6 måneder 12 måneder 1 måned 14 dage 1 år 1 måned 1 måned 19

20 20 of 24 Andre forhold Hjælpemidler under ferieophold Ved ferieophold er der mulighed for at få hjælpemidler med. Yderligere information kan hentes ved henvendelse til hjælpemiddelteamet, Syddjurs Kommune. Flytning til en anden kommune Hvis du flytter fra Syddjurs Kommune, så er du garanteret, at din BPA-ordning fungerer uændret indtil din nye kommune har truffet afgørelse. Denne garanti betyder, at Syddjurs Kommune udbetaler løn til dine handicaphjælpere. Din nye kommune skal træffe afgørelse i forhold til din nuværende BPAordning. I langt de fleste tilfælde, træffer den nye kommune afgørelse om, at din BPA-ordning fortsætter uændret. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være forskel på afgørelser om BPAordninger fra kommune til kommune. Den nye kommune er ikke forpligtet til at træffe samme afgørelse som Syddjurs Kommune. Frakendelse af BPA-ordning Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at frakende en BPA-ordning. Det kan være, at du selv har dette ønske, men der kan være andre årsager hertil. Det kan f.eks. være, at du ikke kan være arbejdsleder mere. Frakendelse skal naturligvis ske i tæt samarbejde med dig, og der skal laves en handleplan i forhold til, hvad den videre plan skal være. Hvis du selv har et ønske om, at din BPA-ordning skal frakendes/stoppes, skal du omgående kontakte din sagsbehandler. Boligstøtte Når du har en BPA-ordning og bor i lejebolig, kan du ansøge om forøgelse af dit medregnede bruttoetageareal med 10 m², og herved eventuelt modtage mere i månedlig boligstøtte. Du behøver ikke have hjælp i 24 timer i døgnet for at kunne ansøge om denne forøgelse. Hvis du er svært bevægelseshæmmet, vil arealgrænsen herefter maksimalt kunne udgøre 85 m². Hvis du ikke er svært bevægelseshæmmet, vil den maksimale arealgrænse udgøre 75 m². Du skal kontakte Syddjurs Kommune, Borgerservice Boligstøtte for nærmere råd og vejledning og eventuel ansøgning. Personlig assistance på arbejdsmarkedet Hvis du som BPA-bruger er erhvervsaktiv, kan du få hjælp til de praktiske arbejdsfunktioner. Du kan tage din hjælper med på arbejdet, hvis du har brug for hjælp til f.eks. toiletbesøg, men din hjælper må ikke hjælpe dig med opgaver, som er relateret til din arbejdsfunktion. Dog er det muligt, at det er din daglige hjælper, som varetager både hjælpe- og arbejdsfunktion, men dette skal først aftales med Jobcenter Syddjurs. 20

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96 Myndighedsafdelingen Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Lov om Social Service 96 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. KORT OG GODT OM BPA... 2 2.1 Baggrund og formål... 2 2.2 Overgang fra hjælperordning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Håndbog for dig som har en. BPA-ordning i henhold til servicelovens 96

Håndbog for dig som har en. BPA-ordning i henhold til servicelovens 96 Håndbog for dig som har en BPA-ordning i henhold til servicelovens 96 1 Indholdsfortegnelse 1: Introduktion...3 2: Arbejdsleder og arbejdsgiver...4 3: Valgmuligheder i din BPA-ordning...6 Aftale mellem

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

BPA-ordninger i Syddjurs Kommune

BPA-ordninger i Syddjurs Kommune BPA-ordninger i Syddjurs Kommune Håndbog om Borgerstyrede personlige assistanceordninger jf. servicelovens 95 og 96. August 2016 Side 2 af 30 Forord Begrebet Borgerstyret personlig assistance i daglig

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance. Håndbog om BPA-ordning. I henhold til Servicelovens 96

Borgerstyret personlig assistance. Håndbog om BPA-ordning. I henhold til Servicelovens 96 Borgerstyret personlig assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96 FORORD 4 KORT FORTALT OM REGLERNE I NÆSTVED KOMMUNE 4 LOVGRUNDLAGET 4 BETINGELSER DU SKAL OPFYLDE 4 ADMINISTRATION

Læs mere

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19 VEJ nr 94 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession C20090009460 Entydig dokumentidentifikation BM000216 Dato for førstegangsindlæggelse 13-11-2009

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96

Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96 Forord 6 Kort fortalt om reglerne i Næstved Kommune 7 Lovgrundlaget 7 Personkredsen 7 Betingelser du skal opfylde

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 9. Vejledning om borgerstyret personlig assistance (Vejledning nr. 7 til serviceloven) Afsnit I Vejledningens indledning og generelle

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance

Vejledning om borgerstyret personlig assistance VEJ nr 9 af 15/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Socialmin, j.nr 2010 3605 Senere ændringer

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse N O TAT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2. Generelle

Læs mere