Beboerinformation Måløv Park November 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerinformation Måløv Park November 2012"

Transkript

1 Beboerinformation Måløv Park November 2012 Indhold: Vinterparkering Mere om parkering Fisketur Elektronisk opslagstavle Fodring af fugle Referat af afdelingsmødet

2 Vinterparkering nu begynder sæsonen For at undgå misforståelser og uenigheder, minder vi igen om reglerne, som også omfatter retningslinjer for de skilte der bruges ved reservering af en vinterparkeringsplads. Afdelingsmødet har besluttet at en parkeringsplads kan reserveres ved skiltning med registreringsnr. for bilen, i perioden 1. december 28. februar. Det har man besluttet for at enhver beboer kan nøjes med at rydde sne på en plads til sin egen bil. Alle skal have lige mulighed for at reservere en vinterparkeringsplads, og derfor må der ikke sættes et reservationsskilt op før d. 1. december. Skilte der sættes op inden vinterparkeringen træder i kraft vil blive fjernet af ejendomsfunktionærerne. Det samme gælder skilte der ikke overholder reglerne. På sidste års afdelingsmøde blev der vedtaget et tillæg til de eksisterende regler. Det drejer sig om 3 tilføjelser: Eksempel fra sidste år, der viser reservationsskilte som overholder reglerne om udformning og opsætning T1. Håndværkere (*) kan holde på en hvilken som helst vinterreserveret plads (undtagen i de lejede carporte) i tidsrummet kl. 06:30 16:00, hvis der ikke holder noget andet køretøj på pladsen, når håndværkeren ankommer. Håndværkeren kan ikke forlange, at et andet køretøj skal fjernes, ligesom ingen i nævnte tidsrum kan forlange, at en håndværkervogn skal fjernes fra den vinterreserverede plads. Findes pladsen optaget af en håndværkervogn ved hjemkomst inden kl , må der parkeres et andet sted indtil kl andres vinterreserverede pladser kan ikke benyttes i ventetiden. T2. Der skal anvendes hvide skilte i formatet b x h = cm x cm. Bilens registreringsnummer skal være skrevet/malet med sort permanent og vejrbestandig tydelig (**) skrift. En kopi af nummerpladen på eksempelvis hvidmalet træ - altså ikke en ægte nummerplade - er et godt udgangspunkt. Disse skilte anbefales monteret på et jordspyd alternativt ved ophængning på hegn eller lignende foran den plads man ønsker at reservere. Skiltene må under ingen omstændigheder fastgøres ved indsømning i træer. T3. Ethvert lejemål kan kun vinterreservere 1 plads. (*) Med håndværkere menes professionelle håndværkere, som er bestilt af ejendomskontoret eller af beboere til at udføre et stykke arbejde i tidsrummet kl (**) Blokbogstaver og let læselige tal.

3 Har man en carport betragtes dette som boligens vinterparkeringsplads, og der kan altså ikke reserveres yderligere plads. Det er ikke tilladt at reservere en plads for en nabo, så denne har mere end 1 vinterparkeringsplads, heller ikke hvis man ikke selv har bil. Afdelingsbestyrelsen Mere om parkering Uanset årstiden, så skal det altid være muligt at have rimelig uhindret adgang til og fra parkeringspladserne med arbejdskøretøjer og redskaber. Det er naturligvis særlig vigtigt om vinteren når ejendomsfunktionærerne skal kunne komme til med fejemaskinerne, men er faktisk vigtigt at huske på, året rundt. Det gælder også på Knastebakken, hvor tunge køretøjer som lastvogne skal kunne komme frem fx når der skal hentes affald eller leveres byggematerialer. Af de ovennævnte grunde synes vi det er på sin plads at forklare hvor og hvordan det er meningen man skal parkere sin bil i Måløv Park. Først og fremmest er det selvfølgelig hensigten at bilerne skal parkeres på vores parkeringspladser. Der er generelt pladser nok, selvom det nogen gange ikke er på den parkeringsplads der ligger tættest på ens bolig. Selv når der holder mange biler parkeret på Knastebakken er der altid plads på parkeringspladserne. De ligger selvfølgelig lidt længere væk fra hoveddøren, men ikke meget. På østsiden af Knastebakken vokser der ikke græs længere, fordi der ofte parkeres ulovligt i rabatten, og det synes vi er ærgerligt. På selve parkeringspladsen er der også en plan for hvor det er meningen at bilerne skal parkeres. De egentlige parkeringsarealer er belagt med fliser, mens de asfaltbelagte arealer er køre og gåareal. Det sikrer blandt andet at det altid er muligt at komme ind og ud fra stiarealerne med arbejdskøretøjer og redskaber. Se også billederne herunder. Her må der gerne parkeres Her må der ikke parkeres

4 For at sikre at der altid er plads til beboeres og gæsters biler har afdelingsmødet besluttet at der ikke må parkeres campingvogne på Måløv Parks parkeringspladser, og at trailere skal parkeres i et af 2 områder: på den lange parkeringsplads ud mod Knastebakken ca. overfor nr , eller på den lange parkeringsplads med indkørsel fra Måløvgårdsvej. Trailerne optager ikke så mange p-pladser når de parkeres tæt sammen. Afdelingsbestyrelsen Måløv Park tar på Fisketur på Sundet I oktober arrangerede fiskeklubben i Måløv Park en tur med Jaws på Øresund. Vejret var os nådigt og der blev fanget sild i spandevis, og et par enlige torsk. Alt i alt en vellykket tur, hvor vi selv kunne klare transporten, takket være dem som lagde biler til. Det gjorde det billigere for os der deltog og for Måløv Park. Næste fisketur kommer nok mest til at handle om hornfisk, frisk havluft og samvær, men svigter hornfisken kan der nok hentes nogle torsk. Vi stikker til søs fra Helsingør d. 12. Maj kl. 12. og mødes som vanlig en times tid før. Der bliver udsendt en særlig beboerinformation om arrangementet ca. en måned før. Arne Hjøllund Opslagstavle på hjemmesiden Måløv Parks bestyrelse har som et forsøg lavet en Opslagstavle på afdelingens hjemmeside: Hensigten er at give beboerne mulighed for at kommunikere gennem Opslagstavlen. Det kunne fx være i form af køb, salg og bytte af effekter, udveksling af ideer og information og meget andet. Opslagstavlen har fået sin egen adresse: og teksterne fra de modtagne s vil blive overført direkte til Opslagstavlen. Opslagstavlen kan derimod ikke bruges som kommunikationskanal til hverken bestyrelsen eller varmemesteren. Anonyme indlæg accepteres ikke. Alle opslag skal forsynes med navn og adresse. Indtil videre kan fotos desværre ikke vises på Opslagstavlen, og et opslag må max. fylde 10 linjer svarende til 900 tegn. Hvert opslag forsynes med en publiceringsdato og vises i 2 uger. Hverken 3B eller Måløv Parks bestyrelse kan stilles til ansvar for indholdet af opslagene. Det er muligt at sætte opslag op fra 1. december, Afdelingsbestyrelsen Fodring af fugle Nu er det ved at være højsæson for fodring af fugle. Der er nogle der mener fuglefodring ikke er nødvendigt, fordi naturen skal gå sin gang. Andre holder på at det er godt at hjælpe

5 småfugle, eftersom mange af de naturlige fødekilder ikke længere er til stede i det omfang de var tidligere. Vi skal naturligvis kunne nyde og hjælpe fuglene, dog er der noget vi bør tænke på. Når vi fodrer fuglene kan det tiltrække rotter. Rotter er natdyr, så det er svært at få vished for om vi også fodrer dem, men det ses måske ved stort svind i foderet under natten. Hvad du bør gøre er: Mejsebolde og lignende skal være frithængende og ikke inde i hække eller mellem grene på et træ. Undlad at smide foder direkte på jorden. Fjerne nedfald fra foderbrættet. Hold foderautomater rene. Hyppig, men sparsom fodring, så fuglene spiser op hver dag. Meddel på ejendomskontoret hvis der observeres rotter. Ved mistanke om "ubudne gæster" skal fodringen indstilles i 2 til tre uger - så er rotten træt af at vente og fodringen kan genoptages. Afdelingsbestyrelsen Referat af budgetafdelingsmødet Onsdag den 26. september 2012 kl Valg af dirigent, 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra perioden siden sidste møde. 3. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 4. Fremlæggelse af årsregnskabet til orientering. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. På valg er Arne Hjøllund og Kim Palle Jarner. 7. Valg af 2 suppleanter. 8. Eventuelt. 1. Henrik Bolberg blev valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede at afdelingsmødet var rettidigt indkaldt. Jesper, Vibeke og Thorkild blev valgt til stemmeudvalg. Der var 46 fremmødte husstande.

6 2. Kommentarer til beretningen: Er der gjort noget ved kloakker i området ved Klakkebjerg? Svar: Der er gjort noget og dette er kontrolleret. Alle kloakkerne bliver sat i stand. Hvorfor er der ikke forsikring på kloakker? Svar: Lasse svarede at de seneste års skybrud har medvirket til stigninger i forsikringerne på 40%, derfor har 3B valgt dette fra i alle afdelinger. Hvilken rækkefølge bliver belægningsrenoveringen udført i? Svar: Rækkefølgen udarbejdes sammen med entreprenøren. Hvem bestemmer, hvilke træer der skal bestå? Svar: Grønt udvalg er med til at stille forslag til hvordan beplantningen skal være. Det er muligt at rejse forslag om beplantningen på afdelingsmødet, men i hovedsagen træffes beslutninger løbende af bestyrelsen i samråd med Grønt råd. Er man dækket i de enkelte hustande ved vandskade? Svar: 3B s Bygningsforsikring dækker skader på bygningen. Skader på indbo dækkes af indboforsikringen. Det er derfor vigtigt at enhver beboer har en indboforsikring. Ellers vil intet af beboerens indbo blive dækket. Beretningen blev godkendt. 3. Kommentarer til driftsbudget: Der er en stigning på antennebidraget med 9 kr. pr. måned, i forhold til udsendte. Hvorfor henlægger vi mere en dobbelt så meget som gennemsnittet i 3B? Svar: Vi henlægger ikke dobbelt så meget. Vi henlægger faktisk på niveau med gennemsnittet, men har samlet set højere henlæggelser. Vi skal bl.a. anvende henlæggelserne til udskiftning af tagene, som står for udskiftning inden for en kortere årrække. Ros til afdelingsbestyrelsen for orden i økonomien og langsigtet planlægning. Er der besluttet om tagene skal skiftes helt eller løbende udskiftning? Svar: Der er ikke nogen rådgivere der har rådet til løbende udskiftning, idet tagene generelt er i for dårlig forfatning. Skurene mangler maling mange steder, kan vi ikke få udleveret maling? Svar: Der er maling til udlevering på ejendomskontoret, når hele rækken maler. Budgettet blev godkendt. 4. Kommentarer til årsregnskabet. Henlæggelser til tab ved fraflytning er stort, hvorfor? Svar: Der er fokus på dette område fra det offentlige og 3B for at sikre at der er penge når problemet opstår. Bestyrelsen arbejder på at være proaktive med forsyn således at vedligeholdelse kan foretages i boperioden inden opsigelse. Er boligen først opsagt kan vedligeholdelseskontoen ikke benyttes og der opstår da den absurde situation at afdelingen (alle de andre lejere) skal betale for istandsættelse af boligen (da den juridisk er misligholdt) og den nye lejer kan flytte ind i en nyistandsat bolig betalt af afdelingen med et meget stort beløb på vedligeholdelseskontoen. Dette er på ingen

7 måde retfærdigt. 5. Indkomne forslag: A. Hund og Kat. Forslaget blev nedstemt med stort flertal. Under debatten om forslaget blev der taget kraftigt afstand fra, at forslagsstilleren har modtaget hadebreve i sin postkasse. B. Strøm til el-biler. Forslaget bortfalder idet bestyrelsen giver tilsagn om at arbejde videre med dette. C. Forslag til hjemmesiden. Hvordan er aftalen med YouSee? Svar: Der lægges links til de forskellige områder der vedrører os. Forslaget blev trukket idet der blev givet tilsagn om at lægge de relevante links til YouSee på Måløv Parks hjemmeside. D. Forslag om udestuer. Kan Budgetmødet bevilge kr til en forundersøgelse og kr til skitseprojekt, af etablering af udestue. Forslaget blev vedtaget med 35 stemmer for og 24 imod. Er der lavet en undersøgelse af hvor mange der kunne være interesserede i en sådan udestue? Svar: Dette vil indgå i forundersøgelsen. E. Forslag om lille haveanlæg. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. F. Forslag om udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. G. Opdatering af farven på vores vinduer og døre. Forslaget blev vedtaget, med 30 for og 24 imod. H. Forslag om opretning af buskarealer. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. Hvordan finansieres forslaget? Svar: Via langtidsplanlægningen. Hvad går projektet specifikt ud på? Svar: Kort fortalt går det ud på at fjerne den misvækst der befinder sig i buskarealerne. I. Bedre mulighed for intern flytning. Forslaget blev forkastet efter skriftlig afstemning med 27 for og 30 imod en blank og en ugyldig. Bestyrelsen mener det er risikabelt at bryde den gode aftale med kommunen. Hvem forhandler aftalen? Svar: 3B. J. Ændring af råderetten, udvidelse af baghaven. Forslaget går ud på at få lov til at opsætte hegn i baghaven i det haveudvidede areal.

8 Der blev redegjort for principperne bag reglerne om haveudvidelse. Forslaget blev ikke vedtaget, idet ingen stemte for. K. Forslag om etablering af solcelleanlæg på tagene. Det blev med stort flertal vedtaget at arbejde videre med at udvikle et projekt. 6. Valg Kim Jarner genopstiller ikke Arne Hjøllund genopstiller 34 stemmer, valgt for to år Opstiller til valg til bestyrelsen: Casper Lauridsen Frank Vinding Henrik Thorenfeldt 30 stemmer, valgt for et år 31 stemmer, valgt for to år 31 stemmer, valgt for to år 7. Valg Opstillet og valgt som suppleanter, for 1 år: Erik Ree Anne-Marie Skakke 8. Evt. Under eventuelt blev rejst nogle spørgsmål: Vinterparkering: Har hver carportlejer også en vinterparkeringsplads? Svar: I forhold til tidligere beslutninger står det fast, at hver husstand kun har 1 vinterparkeringsplads så har man en carport, kan man ikke også have en anden reserveret vinterparkeringsplads. Har hundeejere lov til at færdes med deres hunde her i Måløv Park? Svar: Ja. Lovgivningen tillader at de færdes på offentlig vej, blot hunden er i snor. En stor tak til dirigenten, for at gennemføre mødet effektivt og efter tidsplanen. Referatet har været tilgængeligt på siden 1/

Beboerinformation. Måløv Park. juni 2002. www.maaloevpark.dk og den ny beboermappe. Referat af budgetafdelingsmødet

Beboerinformation. Måløv Park. juni 2002. www.maaloevpark.dk og den ny beboermappe. Referat af budgetafdelingsmødet Beboerinformation Måløv Park juni 2002 www.maaloevpark.dk og den ny beboermappe Ja, så er den der, Måløv Parks hjemmeside. Vi ved at mange har ventet længe på at alle centrale oplysninger om det at bo

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park juli 2003. Indhold:

Beboerinformation. Måløv Park juli 2003. Indhold: Beboerinformation Måløv Park juli 2003 Indhold: Referat af afdelingsmøde i maj side 2 Det grønne udvalgs plan side 3 Om omlægning af lån side 9 Om prisen på pergolaer side 10 Hegn bag baghaver side 10

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent Referat fra beboermøde i Sobo As afdeling, 8 den 3/9-2012 Dagsorden punkt Valg at dirigent i Valgt til dirigent blev: Hanne Petz Der konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt og at dagsordenen vär OK

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Dagsorden. for Englys ordinære generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia, Englandsvej 202.

Dagsorden. for Englys ordinære generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia, Englandsvej 202. Dagsorden for Englys ordinære generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia, Englandsvej 202. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to referenter og stemmeoptællere. 3. Godkendelse af referat.

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere