Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 5/2014 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 5/2014 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:50"

Transkript

1 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 5/2014 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:50 Mødested: Rønnedevej Medlemmer Per Nørhave (PEN) O Torben Lollike (TLO) B Line Lynnerup (LL) V Per Roos (PR) V Gunnar Christiansen (GC) A (orlov) Pia Fussing (PIF) O Finn Andersen (FA) C Kim Bonde (KB) A (stedfortræder for GC) Fraværende Kim Bonde (KB) A (stedfortræder for GC) Bemærkninger Udvalget mødes på Byskovskolen, afd. Benløse, Præsetevej 19 kl

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Orientering om vejledning i forhold til sundhedsaftaler Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde Forslag til fremtidig placering af bokseklubben i kommunale lokaler Orientering om nuværende kulturaftale og drøftelse af ny kulturaftale Henvendelse fra Museum Vestsjælland om placering af museets arkæologienhed i Ringsted Godkendelse af Museum Vestsjælland anmodning om forlængelse af overgangsperioden fra 2 til 3 år og fastfrysning af det kommunale driftstilskud Publikumsfaciliteter ved badesøen Budget Orientering fra formand og direktør - april Åben sag Sagsid: 14/174 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kim Bonde

4 2. Orientering om vejledning i forhold til sundhedsaftaler Åben sag Sagsid: 14/1455 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Vejledning om sundhedskoordineringsudvalg og sundhedsaftaler (25121/14) 2 BEK om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler pdf (25118/14) Indledning Sagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Orientering x X x x x x Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sundhedsaftalen mellem Region og kommuner forhandles en gang i hver byrådsperiode. Sundhedsaftalen skal indsendes senest 31. januar Sagen er en orientering om den nye Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler og den tilhørende vejledning, bilag 1 og 2. Vejledningen beskriver sundhedskoordinationsudvalgets opgaver, kravene til processen omkring udarbejdelse af sundhedsaftalen samt hvad den som minimum skal indeholde. Sagen er således også en orientering om ændringerne i krav i forhold til tidligere sundhedsaftaler. Beskrivelse af sagen Sundhedsaftalen skal sikre en sammenhængende indsats mellem almen praksis, sygehus og kommune. Ændringerne i Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler tager udgangspunkt i behovet for at sikre en fortsat udvikling af de borgernære sundhedstilbud og skal kunne håndtere flere og mere komplekse opgaver. Der skal udvikles konkrete målsætninger med henblik på at sikre større kvalitet og ensartethed i det tværsektorielle arbejde. Der skal være fokus på at styrke implementeringen af sundhedsaftalen og der skal indføres en mere systematisk opfølgning. Sundhedsaftalen for den næste 4 års periode skal dække fire obligatoriske indsatsområder mod tidligere seks indsatsområder. De tidligere indsatsområder er enten implementeret eller indgår i de fire områder, som er: 1. Forebyggelse 2. Behandling og pleje 3. Genoptræning og rehabilitering 4. Sundheds-it og digitale arbejdsgange

5 Som noget nyt lægger den reviderede vejledning fra Sundhedsstyrelsen op til at sundhedsaftalen, på de fire indsatsområder, skal tage udgangspunkt i en række tværgående temaer, blandt andet: 1. At sikre kvalitet og en større sammenhæng for patienter, som har samtidige forløb i flere sektorer. Det omfatter særligt patienter med psykisk sygdom, de ældre medicinske patienter og patienter med kronisk sygdom. 2. At mindske uligheden i sundhed. 3. At styrke borgere, patienter og pårørendes indflydelse på eget forløb i sundhedsvæsenet. 4. At, via øget brugerinddragelse, styrke borgernes generelle mulighed for at få indflydelse på organisering og udvikling af sundhedsvæsenet. 5. At skabe ligestilling mellem psykiatri og somatik inden for de fire indsatsområder, ligesom der er fokus på, at mange patienter har både somatiske og psykiske sygdomme. Det betyder at psykiatrien ikke, som i tidligere sundhedsaftaler, har sit eget indsatsområde, men beskrives på lige fod med somatikken under de enkelte indsatsområder. De fire obligatoriske indsatsområder, og de tværgående temaer, betoner at sundhedsvæsenet er under løbende forandring i forhold til organisering og opgavevaretagelsen. Dermed kan de politiske sundhedsaftaler også medvirke til, at gøre det nemmere for den enkelte patient og borger i forhold til oplevelse af sammenhæng i sundhedsvæsenet. De kommunale udfordringer i relation til de fire nye indsatsområder og tværgående temaer er, at de indeholder alle borgere i alle aldersgrupper og med alle diagnoser under hvert indsatsområde. Det betyder f.eks. at psykiatrien skal tænkes ind på en ny måde, sammen med somatikken. Vejledningen indebærer, at der fremover kun skal udarbejdes en sundhedsaftale i hver Region. I Region Sjælland indgik alle 17 kommuner og regionen allerede sidste gang en ens sundhedsaftale. Arbejdet med sundhedsaftalerne er allerede godt i gang. Der vil blive afholdt et møde omkring sundhedsaftalen d. 24. marts med deltagelse af kommunalpolitikkere og ledende embedsmænd. Derefter vil det videre arbejde omkring sundhedsaftalerne foregå administrativt med høring indenfor de forskellige fagområder og selve sundhedsaftalen vil komme til politisk høring i september Det forventes at sundhedsaftalerne bliver forelagt til politisk godkendelse i sidste kvartal Sundhedsaftalen skal efterfølgende sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

6 Høring Sagen sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Den nye bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler vurderes, at være et godt udgangspunkt for det videre samarbejde omkring sundhedsaftalen både i forhold til Regionen og i forhold til Ringsted Kommunes ændrede organisering, hvor der er fokus på det tværgående samarbejde. Processen i forbindelse med indgåelse af nye Sundhedsaftaler giver et god mulighed for at fremme en bedre og mere indgående samarbejde med regionen til gavn for patienter/borgere, herunder med fokus på områder hvor der hidtil har været nogle problemer f.eks. i forbindelse med udskrivninger, psykiatriske patienter, træningsforløb. Indstilling Direktionen indstiller, at sagen tages til orientering. Beslutning i Handicaprådet den Orienteringen taget til efterretning Beslutning i Ældrerådet den Taget til efterretning. Inger Glerup deltager den 24. marts i Sundhedsaftalemøde som repræsentant for Regionsældrerådet. Ej til stede: Jørgen Larsen, Benny Dyhr. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Til efterretning Ej til stede: Per Roos Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning Ej til stede: Per Flor Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Kim Bonde Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Orienteringen taget til efterretning.

7 3. Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde Åben sag Sagsid: 14/2505 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Ansøgninger til 18 puljen forår 2014 (41550/14) 2 Oversigt over 18 ansøgninger forår 2014 (41396/14) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Kultur- og Trivselsudvalget uddeler to gange årligt tilskud fra budgettet til frivilligt socialt arbejde i henhold til 18 i Lov om Social Service. Sidste uddeling fandt sted d. 21. oktober I denne sag skal udvalgt foretage næste uddeling. Beskrivelse af sagen Der er i alt indkommet 25 ansøgninger (bilag 1) X 23 ansøgninger vedrører det sociale område. 2 ansøgninger vedrører integrationsområdet. Alle ansøgninger fra organisationer/foreninger opfylder kriterierne for at kunne søge og vurderes at falde indenfor fokusområderne. Én ansøgning vurderes ikke at opfylde kriterierne, da det er en uformel gruppe der søger. Fem ansøgere, Søndagscaféen Solbakken, Thora Center, Frisk, Angstforeningen og Dan Tyrk har ikke tidligere søgt om støtte. Administrationen har udarbejdet en samlet oversigt over ansøgningerne (bilag 2) med forslag til fordeling af tilskud. I administrationens forslag er der taget udgangspunkt i de indsats- og fokusområder, som blev besluttet på møde i Kultur- og Trivselsudvalget d. 21. januar 2013: 1. Misbrugsområdet ved Café Dagmar 2. Integrationsområdet 3. Fokusområder: a. Særligt udsatte grupper b. Ældre/ensomme

8 c. Handicappede d. Patientforeninger De 4 nævnte fokusområder prioriteres ud fra de konkrete ansøgninger. Foreninger udenfor Ringsted Kommune kan søge, hvis aktiviteten falder inden for de fire fokusområder og kommer Ringstedborgere til gode. Administrationens indstilling til fordeling af tilskud prioriterer tilskud til aktiviteter der kommer borgerne til gode eller til anerkendelse af de mange frivillige der yder en indsat på området. Økonomi: Det afsatte budget 2014 er fordelt således: Budget kr. Café Dagmar kr. Integrationspulje kr. Integrationspris kr. Handicappris kr. Foreningslederaften kr. Frivillig fredag kr. 18 midler til fordeling i kr. De kr. der er til rådighed til ansøgninger på det frivillige sociale område og de kr. der er til rådighed til integrationspuljen fordeles ved to ansøgningsrunder (forår og efterår). Ved ansøgningsrunden, i foråret 2014, søges der om i alt kr. fra puljen til det sociale område og kr. til integrationspuljen. Med den foreslåede indstilling vil der blive uddelt: kr. til det sociale område, herefter til rest kr kr. til integrationsområdet, herefter til rest kr. Hvis der ved efterårets ansøgningsrunde ikke indkommer ansøgninger til den resterende pulje på integrationsområdet, vil beløbet blive overført til det sociale område til uddeling. Høring Ingen, men Handicaprådet, Ældrerådet og Frivilligrådet vil blive orienteret om beslutningen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er administrationens vurdering, at den indstillede fordeling (Bilag 2) tilgodeser de vedtagne indsats- og fokusområder. Indstilling Direktionen indstiller, at fordelingen i (Bilag 2) godkendes. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt.

9 Ej til stede: Kim Bonde

10 4. Forslag til fremtidig placering af bokseklubben i kommunale lokaler Åben sag Sagsid: 14/147 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Kultur- og Trivselsudvalget besluttede på sit møde den 20. februar 2014, at sidestille bokseklubben med øvrige folkeoplysende foreninger i forhold til lokaletilskud. Udvalget besluttede endvidere, at administrationen skulle gå i dialog med bokseklubben om mulighederne for at placere bokseklubben i kommunale lokaler. Byråd og implicerede udvalg forelægges i denne sag de muligheder for placeringer som administrationen vil foreslå. Beskrivelse af sagen Det er bokseklubbens vurdering, at den ikke kan bære den lokaleudgift som klubben vil få i de nuværende lejede lokaler, og derfor ønsker klubben at få stillet kommunale lokaler til rådighed så hurtigt som muligt. Ved placering i kommunale lokaler, har bokseklubben ikke huslejeudgift. I den forbindelse har administrationen undersøgt muligheden for at placere bokseklubben i kommunale lokaler. Bokseklubben har tidligt i forløbet meddelt, at den kun er interesseret i lokaler i Ringsted eller Benløse, hvorfor administrationen udelukkende har koncentreret sin søgning om en bynær løsning. Administrationen har igennem hele forløbet løbende været i dialog med bokseklubben, ligesom administrationen har fremvist de kommunale alternativer for klubben. Administrationen har set på følgende lokationer, og har beskrevet fordele og ulemper: Forslag 1: 170 m2 træningslokale på 1. sal i Portbygningen på Valdemarskolen + cafémiljø på 2. sal i samarbejde med de øvrige fritidsbrugere i Portbygningen. Fordele: Ulemper: Mulighed for at benytte gymnastiksalene Valdemarskolen skal flytte planlagte efter fordeling (der er pt. ledig kapacitet). lærerarbejdspladser på 1. salen. (Tidsplan for etablering af lærerarbejdspladser berøres ikke af denne ændring.) X

11 Klubben bliver et fællesskab med øvrige foreningsbrugere. Valdemarskolen er umiddelbart indstillet på at anvende Skolegade 9. Skolegade 9 er endvidere forbrugsmæssigt koblet sammen med Valdemarskolen, ligesom der er trukket kommunalt netværk ind i bygningen. Lærerarbejdspladserne kan placeres i Skolegade 9. Lokalhistorisk Arkiv skal fraaflytte denne bygning, og den vil derfor kunne sættes til salg. Den mulighed forsvinder, hvis den skal anvendes af Valdemarskolen. (Salgspris for ejendommen er i maj 2013 vurderet af ejendomsmægler til at koste 1,3 mio. kr.) Ringsted Arkiv skal flytte ud af Skolegade 9 senest den 1. juni Bokseklubben har set lokalet, men har ikke ønsket dette lokale. Forslag 2: 150 m2 kælderlokale (tidligere sikringsrum) på Byskovskolen, afd. Benløse i den del der ligger tættest på Benløsehallen. Fordele: Ulemper: Mulighed for at benytte gymnastiksalene efter Bokseklubben får samlet set et mindre areal, fordeling (Benløse IF vil skal afgive timer til idet de 150 m2 skal rumme områder til både bokseklubben). træning og sociale aktiviteter. Bokseklubben ønsker at benytte kælderlokalet. Det vil kræve en større ombygning at gøre lokalet klar, ligesom lagerpladsen for skolens udstyr mindskes med 150 m2. Forslag 3: Fleksibel indretning af hal C (badmintonhallen) på Ringsted Sportscenter Fordele: Ulemper: Bokseklubben ser ikke denne løsning som en mulighed. Bokseklubben skal indregnes i halfordelingen, og vil ikke kunne selvtræne i perioder hvor dette kræves. En fleksibel indretning af hal C vil betyde en væsentlig nedgang af de nuværende brugeres tid i hallen. Administrationen ser ikke denne mulighed som en løsning længere, og har derfor ikke bedt om et prisoverslag for løsningen. Høring Ingen høring.

12 Økonomi Der vil være anlægsomkostninger forbundet med begge placering af bokseklubben. Administrationen vurderer, 1. at det vil koste kr. at gøre lokalerne i Portbygningen klar til boksning 2. at det vil koste kr. at gøre lokalet på Byskovskolen klar til boksning. Prisen er inkl. ventilation og nyt trægulv De nævnte priser er overslagspriser. Model 1 kan realiseres d , men det kræver, at der kan findes anlægstillægsbevilling i Det kan ske fra kontoen Fritidsfaciliteter, idet der, som følge af Bokseklubbens flytning midt i året og som følge af Kultur- og Trivselsudvalgets beslutning d om gradvis reducering af huslejetilskud til bokseklubbens lokaler, forventes mindreforbrug på denne konto. Ved at tage pengene fra kontoen Fritidsfaciliteter flyttes der midler fra drift til anlæg. Model 2 kan ikke realiseres i 2014, men kan indgå i budgetforhandlinger for budget Vurdering Administrationen vurderer, at der reelt kun er to muligheder i spil, såfremt bokseklubben ønsker at få stillet kommunale lokaler til rådighed forslag 1 eller forslag 2. Ifølge folkeoplysningsloven har foreningen krav på at få stillet et egnet lokale til rådighed. Da bokseklubben senest var i kommunale lokaler, havde klubben træningstid i en gymnastiksal. Administrationen har dog vurderet, at en gymnastiksal der deles med en række andre foreninger ikke er en optimal mulighed, idet bokseklubben i givet fald skal bruge meget tid på opstilling og nedtagning af udstyr. Dog skabes der gode muligheder for Bokseklubben, hvis de udover egne lokaler, kan få tid i sale, der også anvendes af andre foreninger. Bokseklubben har tidligere tilkendegivet, at de ønsker at blive placeret i kælderlokalet under Benløsehallen. Set ud fra en samlet vurdering af fordele og ulemper, herunder økonomi, vil administrationen pege på, at bokseklubben placeres på 1. salen i Portbygningen på Valdemarskolen. Dette betyder, at der ikke kan opnås salgsprovenu for Skolegade 9. Ejendommen vurderes at være svær at sælge, idet der ikke er meget jord til ejendommen, og brandtrappen fra Portbygningen går ned i den smule have der er tilknyttet ejendommen. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at bokseklubben tilbydes lokaler i Portbygningen 2. at Skolegade 9 ikke sælges, men tildeles Valdemarskolen 3. at tillægsanlægsbevilling på kr. til etablering af bokseklub i Portbygningen tages fra driftskontoen Fritidsfaciliteter

13 Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Sagen udsat til beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget foreligger fra møde torsdag den 24. april Sagen behandles på ekstraordinært møde i Plan- og Boligudvalget onsdag den 30. april 2014 kl på Rønnedevej 9. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Orienteringen taget til efterretning.

14 5. Orientering om nuværende kulturaftale og drøftelse af ny kulturaftale. Åben sag Sagsid: 14/7386 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Kultur -og Trivselsudvalget skal drøfte indhold i fremtidigt kultursamarbejde i Kulturregion Midtog Vestsjælland med afsæt i en orientering om kulturaftale og spørgsmål fra Kulturregionen. Beskrivelse af sagen Kulturgruppen: Kulturregion Midt- og Vestsjællands 8 kommuner: Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø indgik i en ny kulturaftale med Kulturministeriet. Kommunerne har efter kommunalvalget den 19. november 2013 valgt nye repræsentanter til den politiske styregruppe for kulturaftalesamarbejdet, Kulturgruppen. Den politiske styregruppe, har konstitueret sig den 4. marts 2014 med Anders Nielsen (S), Slagelse Kommune som formand og Torben Lollike (B) fra Ringsted Kommune som næstformand. På det konstituerende møde blev der lagt op til at inddrage de kommunale fagudvalg i drøftelserne vedrørende en eventuel kommende kulturaftale og vedrørende forventningerne til et mellemkommunalt samarbejde på kulturområdet. Kulturgruppen besluttede på møde den 4. marts 2014 at fremsende spørgsmål til drøftelse i de kommunale fagudvalg. X Kulturaftale 2015: Den tidligere Kulturgruppe ønskede, at der inden udløbet af nuværende kulturgruppeperiode blev gennemført et politisk temamøde i oktober 2013 med fokus på muligheder og visioner i det tværkommunale samarbejde på kulturområdet i og udenfor regi af kulturaftalen, med henblik på at kunne sende stafetten videre til den nye kulturgruppe. På temamødet var der blandt andet enighed om: At kommunerne i samarbejde kan løfte større projekter og initiativer end man kan som enkelt kommune.

15 At Kommunernes økonomiske situation gør, at det ikke er økonomisk muligt at have alle kulturtilbud i alle kommuner på et højt kvalitetsniveau. At kommunerne med fordel både kan arbejde sammen i regi af kulturaftalen, og uden for kulturaftalen. At kommunerne skal se hinanden som samarbejdspartnere på kulturområdet og ikke som konkurrenter. At kommunerne kan støtte hinanden i bestræbelserne for at udvikle kulturregionen og ikke blot egen kommune. Den administrative følgegruppe har på den baggrund udarbejdet spørgsmål til drøftelser i Kulturgruppen. Kulturgruppen besluttede, at spørgsmålene skulle sendes til de lokale fagudvalg til drøftelse. Tilbagemeldinger vil derefter indgå i Kulturgruppens videre arbejde. Hvilke perspektiver og forventninger har udvalget til i det kulturregionale samarbejde på kulturområdet? Hvor ser i jeres kommunes styrkepositioner på kulturområdet? Hvilke og forventninger til en eventuel kommende kulturaftale? Hvordan vil udvalget gerne inddrages i kulturgruppens arbejde? For at kvalificere drøftelser i forhold til kommende kulturaftale gives neden for en kort introduktion til Kulturaftalen mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet Kulturaftale : Kulturministeriet afløste i 2007efter kommunalreformen og Amternes nedlæggelse de amtslige regionale kulturaftaler med de kulturregionale aftaler. Odsherred Kommune indgik aftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Der er 13 kulturaftaler i landet og kun 8 kommuner er ikke med i en aftale. I Region Sjælland er der to Kulturaftaler; Kulturregion Storstrøm og Midt- og Vestsjælland. Kulturaftalernes formål er fra Kulturministeriets side at være en ramme om kulturpolitisk samarbejde og dialog ml. stat og kommuner og ml. kommuner, og målet er først og fremmest at fremme dispositionsfrihed, ressourceudnyttelse og udvikling på kulturområdet og understøtte kommunernes engagement. Det har gennem aftaleperioderne vist sig for kommunerne i Kulturaftalen, at en kulturaftale også er en platform og en strategisk mulighed for øget tværkommunalt samarbejde på kulturområdet. Den nuværende kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland blev indgået i 2011 og udløber med udgangen af Visionen for aftalen er; Alle borgere skal have kendskab, ejerskab og adgang til den kunst og kultur, der er unik for Midt- og Vestsjælland. Nutidige Kunstneriske udtryk skal sammen med formidlingen af den

16 historiske arv styrke identiteten og selvforståelsen. Kulturregionen skal være attraktiv for børn og unge og styrke deres kulturelle kompetencer Aftalen omfatter følgende indsatsområder: Talentudvikling Børne- og ungekultur Identitet og kulturarv International kunst- og kulturudveksling Indsatsområderne er i denne aftale periode udmøntet i følgende projekter, som er indskrevet i aftalen eller forhandlet efterfølgende: Da Danmark blev til SWOP, Dansefestival Kunstrejsen Bandakademiet Billedkunstnerisk Grundkursus Ud over dette har Kulturgruppe siden 2011 igangsat og støttet projekter som: Festival for ung kunst og kultur (FLUKS) Forfatterskole Kunstdage i Pinsen Kulturlink Teaterprojekt for udviklingshæmmede Dansefyrtårnsprojektet ROK Seminar om international kunst og kulturudveksling. Fælles for de projekter, der er sat i gang i denne aftaleperiode er at det er større projekter, der har en volumen, som den enkelte kommune ikke ville kunne løfte alene. Det er projekter, der har høj kvalitet og nogle af dem kræver specifikke fagligheder, der måske heller ikke kan

17 tilvejebringes i en enkelt kommune. Tværgående samarbejder - sammenhæng og fællesskab er centrale fokus punkter i de fleste projekter. Økonomi i kulturaftalen: De 8 kommuner i kulturregionen betaler 3 kr. pr. indbygger pr. år til kulturregionen, hvoraf 0,50 kr. går til drift af kulturaftalens sekretariat, som er placeret i Odsherred Kommune og 2,50 kr. til initiativer/projekter i kulturregionalt regi. Det samlede kommunale bidrag på ca. 1 mio. kr. indgår i Kulturgruppens frie midler, sammen med overførte uforbrugte midler fra den tidligere kulturaftale ( ), og midler fra de tidligere amtslige tilskud uden for lov, som er lagt ud til kulturregionen i henhold til aftalen. Midlerne medfinansierer projekterne i Kulturaftalen med minimum 50 % og restbeløbet disponerer Kulturgruppen over til nye projekter og initiativer. Herudover finansieres projekterne i kulturaftalen med et projekttilskud fra Kulturministeriet og gennem en rammeaftale med Region Sjælland. Ligesom der i nogle projekter indhentes ekstern finansiering og i særlige tilfælde ekstra bidrag fra de deltagende kommuner. Der udover har Kulturregionen en rammeaftale på teaterområdet. Organisering Kulturgruppen: 16 politikere, to fra hver kommune. Administrative følgegruppe: 8 kulturchefer. Fagråd; billedkunst, musik, børne og ungekultur, biblioteker, teater, museum. Sekretariat. Kulturaftaleperioderne følger ikke byrådsperioderne, og den nye kulturgruppe tager over i det sidste år af den nuværende kulturaftale. Den nye kulturgruppe har dermed mulighed for at kunne lægge de strategiske spor og visioner for en kommende ny kulturaftale. Høring Ingen høring. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at det er vigtigt for det videre arbejde med den nye Kulturaftale, at Kultur- og Trivselsudvalget forholder sig til de fremsendte spørgsmål, da det giver mulighed for indflydelse på indholdet i den nye kulturaftalen der skal træde i kraft 1. januar Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Kim Bonde

18 6. Henvendelse fra Museum Vestsjælland om placering af museets arkæologienhed i Ringsted. Åben sag Sagsid: 13/17685 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Følgebrev placering arkæologi - Ringsted Kommune pdf (50282/14) 2 Etablering af fælles arkæologisk arbejdsplads (50277/14) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I brev af 7. marts 2014 (bilag 1) har Museum Vestsjælland rettet henvendelse til de 6 museumskommuner for at høre, om en af kommunerne disponerer tomme bygninger, der kunne tænkes at huse en central arkæologisk enhed. Beskrivelse af sagen Tidligere henvendelse: Den 29. juli 2013 rettede Museum Vestsjælland henvendelse til Ringsted Kommune om muligheden for at samle museets 4 arkæologiske enheder i en central enhed i Ringsted. Sagen blev behandlet på Byrådsmødet d. 7. oktober På mødet besluttede Byrådet: At forhandling med Museum Vestsjælland foretages efter budgetvedtagelse for budget 2014 (en evt. flytning af Historiens Hus til Amtsstuegården indgik på daværende tidspunkt i budget-forhandlingerne) At forhandling om placering af arkæologienheden i Ringsted Kommune udelukkende skal omhandle den administrative del At i givet fald arkæologien placeres i Ringsted Kommune, så skal arkæologiens administrative del placeres på samme matrikel, som Historiens Hus. Den efterfølgende dialog med Museum Vestsjælland endte uden resultat og museet har i dag stadig arkæologien placeret på 4 lokaliteter. Aktuel henvendelse: Af henvendelsen d.7. marts 2014 (bilag 1) og den fremsendte kravs specifikation (bilag 2), fremgår at

19 Den arkæologiske enhed har brug for et samlet areal på 520 m2, hvoraf de 220 m2 skal benyttes til administration og 300m2 til de mere industrielt betonede funktioner i forbindelse med behandling og opbevaring af fund. Lejemålet skal kunne løbe i minimum 5 år Museet ikke har økonomi til at betale en egentlig erhvervsleje. Ingen af museumshusene som indgår i museumsfusionen rummer mulighed for at etablere de nødvendige arbejdspladser eller faciliteter. Enheden ønskes placeret indenfor 1 times transporttid fra København. I forbindelse med behandlingen af Museum Vestsjællands første henvendelse om placering af arkæologienheden i Ringsted gennemgik administrationen den ledige kommunale bygningsmasse. Det måtte konstateres, at ingen af de ledige lokaliteter kunne matche de specifikke krav, herunder kombinationen af administration og erhvervslokaler. Som en mulig alternativ løsningsmodel blev det foreslået museet, at arkæologienheden kunne opsplittes i en administrations- og en erhvervsenhed på hver sin fysiske adresse. Behovet i forhold til erhvervsenheden vil kunne honoreres i et ledigt erhvervslejemål i Ringsted, hvor Museet indgår en lejeaftale. Ringsted Kommunes opgave ville således alene være et spørgsmål, om at kunne anvise lokaler til administrationsenheden. Siden behandlingen af den første henvendelse fra Museet har administrationen ikke noteret nye ledige kommunale lokaler, som vil kunne opfylde Museets behov. Høring Ingen høring. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er fortsat administrationens vurdering, at en placering af arkæologienheden i Ringsted i markant grad vil styrke Historiens Hus som lokalt museumshus, men også Ringsteds rolle og status i den nye museums-fusion. Hertil kommer, at medarbejdere vil få deres daglige gang i Ringsted med mulig afledt bosætnings effekt på den lidt længere bane. Administrationen må samtidig konstatere, at Ringsted Kommune ikke p.t disponerer en kommunal bygning, som kan matche den samlede kravspecifikation for Museum Vestsjælland. Dog vurderer administrationen, at det bør undersøges om drøftelser i budgetprocessen frem mod budget 2015 kan åbne nye muligheder. Indstilling Direktionen indstiller, at det undersøges om budgetdrøftelser til budget 2015 åbner nye muligheder for at finde egnet placering til etablering af arkæologienhed i Ringsted Kommune. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde og Torben Lollike

20 7. Godkendelse af Museum Vestsjælland anmodning om forlængelse af overgangsperioden fra 2 til 3 år og fastfrysning af det kommunale driftstilskud. Åben sag Sagsid: 13/17685 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 MVE-anmodning om forlængelse af overgangsperiode-ny tidsplan! - MVE anmodning om forlængelse af overgangsperioden Ringsted.pdf (50655/14) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Bestyrelsen for Museum Vestsjælland har d. 24. marts 2014 (bilag 1) sendt anmodning om at den 2 årige overgangsperiode forlænges med yderligere et år til også at gælde for Det betyder at de 6 kommuners bidrag til museet først harmoniseres fra og med budget I konsekvens af en udskydelse af harmoniseringen af de kommunale bidrag anmoder Museums Vestsjællands bestyrelse også om at de nuværende vedtægter bibeholdes for at den nuværende bestyrelsesstruktur med blandt andet 1 kommunal udpeget repræsentant pr. museumskommune ligeledes bibeholdes i Hermed får Museum Vestsjælland den fornødne kontinuitet i bestyrelsens sammensætning og arbejde med finansieringsmodellen, hvor ikke mindst de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer vil være vigtige i processen. Beskrivelse af sagen Etablering af Museum Vestsjælland: Den 10. december 2012 besluttede Byrådet i Ringsted at indgå i en museumsfusion sammen med de 5 andre museumskommuner Sorø, Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Slagelse. Museum Vestsjælland blev en realitet pr. 1.januar 2013 og Historiens Hus Ringsted Museum og Arkiv-blev nedlagt som kommunal institution og overført til den nye museumsfusion. I det fælles grundlag og fundament for fusionen besluttede de 6 kommuner at Kommunernes tilskud til museums virksomhed fastholdes i 2013 og Den nye bestyrelse har i denne periode til opgave at udarbejde og få godkendt en finansieringsmodel fra og med budget 2015,

21 hvor de kommunale bidrag harmoniseres citat fra referat fra fælles museumsmøde i Ringsted d. 11. oktober Henvendelsen af 24. marts: I henvendelsen beskriver Museum Vestsjælland 2 hovedårsager til anmodningen om forlængelse af overgangsordningen med yderligere 1 år. 1. På nuværende tidspunkt har Museet endnu ikke afsluttet regnskabet for 2013, som er det første drifts år. Det vil sige, at der endnu ikke foreligger et validt regnskabsmateriale, som kan lægges til grund for arbejdet med fordelingsnøglerne for en harmonisering af de 6 kommuners bidrag. Og de 6 museumskommuner er allerede i gang med budgetlægningen for Der resterer stadig en række mellemregninger med kommunerne i forbindelse med udskillelsen af museerne. Før disse mellemregninger er afsluttet er det ikke muligt at fastlægge det faktuelle bidrag fra den enkelte museumskommune. Såfremt det besluttes at overgangsordningen også skal omfatte 2015, vil Ringsted Kommunes bidrag blive fastholdt på det nuværende niveau. Høring Ingen høring. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering På det fælles museumsseminar i Ringsted d. 11. oktober 2012 blev det diskuteret, om en 2 årig overgangs periode ville være tilstrækkelig til at gennemføre en så omfattende fusionsproces og tilmed afslutte overgangsperioden med en finansieringsmodel for en harmonisering af de kommunale bidrag. Der blev bl.a. henvist til Museum Sønderjylland, som var i gang med en tilsvarende fusionsproces i en 5 årig tidshorisont. Som det fremgår af henvendelsen fra Museum Vestsjælland vil regnskab 2013 først foreligge i maj Regnskabet skal danne grundlag for arbejdet med finansieringsmodellen, som efterfølgende skal godkendes i de 6 kommuner og være indarbejdet i kommunernes budget 2015 pr. oktober Reelt giver det ganske få måneder til arbejdet med finansieringsmo-dellen. En model som må forventes at tage tid at forhandle på plads, da den vil indebære at flere af museumskommunerne - i konsekvens af harmoniseringen -vil blive bedt om at forhøje deres bidrag til Museum Vestsjælland. På det grundlag vurderer administrationen, at den tidsplan for forløbet, som Museum Vestsjælland har udarbejdet (bilag 1) er realistisk og hensigtsmæssig, når opgaven er at tilvejebringe det langsigtede finansieringsgrundlag for Museum Vestsjælland. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at Ringsted Kommune godkender en forlængelse af den 2 årige overgangsperiode med yderligere et år, så perioden også omfatter 2015.

22 2. at de nuværende vedtægter for Museum Vestsjælland bibeholdes for at den nuværende bestyrelsesstruktur med blandt andet 1 kommunal udpeget repræsentant pr. kommune bibeholdes i Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde og Torben Lollike

23 8. Publikumsfaciliteter ved badesøen Åben sag Sagsid: 14/7697 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I budget 2014 er der afsat kr. til publikumsfaciliteter ved badesøen. Denne sag beskriver muligheder for dette og der søges om frigivelse af midlerne. Beskrivelse af sagen I budget 2014 er afsat kr. til etablering af en bålplads, informationsstander som fortæller om flora og fauna, etablering af et madpakkehus som kan anvendes når vejret driller. Høring Ingen. Økonomi Budget for tiltag: En 3x3 meter flydeponton ud for stranden med et solidt anker kr ,-. Bålplads med bænke rundt om kr ,-. Brændeskur/ overdækning ved bålpladsen kr ,-. Madpakkehus i træ på 6x6 meter ud for P-Pladsen i græsarealet kr ,-. Infostander til flora og fauna kr ,-. Vurdering Administrationen vurderer, at tiltagene kan gennemføres indenfor det afsatte beløb på kr ,-. Indstilling Direktionen indstiller, at der frigives kr. fra det reserverede anlægsbudget til etablering af publikumsfaciliteter. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Taget til efterretning. X

24 Ej til stede: Kim Bonde og Torben Lollike

25 9. Budget Åben sag Sagsid: 13/27433 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: 1 Indkomne forslag fra interessenter (51417/14) 2 KTU - budget 2015 (51401/14) 3 Tidsplan for budgetproces 2015 (223038/13) 4 KTU - budget 2015.docx (55273/14) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x x x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Økonomiudvalget vedtog den 6. januar 2014 budgetprocessen for Budget Tidsplan vedlægges som bilag 1. På april-møderne skal fagudvalgene tage stilling til, hvilke effektiviserings- og ønskelisteforslag og hvilke IT/drift-investeringspuljeforslag, der skal arbejdes med i den videre budgetproces. Beskrivelse af sagen Budgetprocessen startede i fagudvalgene i februar måned, og der er efterfølgende afholdt møder med drøftelse af ideer og forslag. Administrationen har med udgangspunkt i de politiske tilkendegivelser fra møderne arbejdet videre med at konkretisere de enkelte forslag. Herudover er der indkommet i alt 35 forslag til effektiviseringer og forbedringer fra interessenter. Forslagene vedlægges som bilag 2. Efter endt høringsproces overgår forslagene og høringssvarene til Økonomiudvalget. Budgetprocessen afsluttes efter sommerferien, hvor Byrådet tager stilling til forslagene som led i de politiske forhandlinger omkring vedtagelsen af budget Effektiviserings/omstillingsforslag Hvert fagudvalg skal udarbejde omstillingsforslag, svarende til 1,25 procent af udvalgets serviceudgiftsramme. Det er i den forbindelse målsætningen, at det enkelte udvalg skal omstille for 0,75 procent af servicerammen. Rammerne som det enkelte udvalg skal omstille for, fremgår af nedenstående tabel.

26 Tabel 1: Serviceudgifter fordelt på udvalg Beløb i kr. i 2015-priser Serviceudgifter 1,25% 0,75% Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Socialudvalg Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget I alt Det enkelte fagudvalgs effektiviseringsforslag fremgår af bilag 3. Ønskelisteforslag Fagudvalgets drifts- og anlægsønsker fremgår af bilag 4. Udvalget har i den forbindelse mulighed for at prioritere både drifts- og anlægsønskerne til brug for den senere politiske drøftelse. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ikke er noget krav om, at det enkelte udvalg prioriterer ønskelisteforslagene. IT/drift-investeringspuljen Udvalgets eventuelle forslag til IT/drift-investeringspuljen fremgår af bilag 5. Baggrunden for IT/drift-investeringspuljen er, at den skal understøtte arbejdet med omstillinger og realiseringen af effektiviseringsgevinster i de efterfølgende år. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at fagudvalget godkender indstilling vedrørende effektiviseringsforslag svarende til rammerne i tabel at fagudvalget godkender indstilling vedrørende budgetønsker 3. at fagudvalget godkender indstilling vedrørende forslag til IT/drift-investeringspuljen Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt med følgende bemærkninger: Der skal udarbejdes ønskelisteforslag om forhøjelse af den nuværende markedsføringspulje og deraf ændring af nuværende retningslinjer Der skal udarbejdes ønskelisteforslag til forbedring af faciliteter i kasernens gymnastiksal

27 Ej til stede: Kim Bonde og Torben Lollike Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Indstillingen godkendt med følgende bemærkning: Indkomne forslag nr. 13, 14 og 15 skal der udarbejdes ønskelisteforslag til. Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt efter afstemning med den bemærkning, at udvalget ønsker at forslagene præciseres yderligere inden de sendes i høring. F Britta Nielsen (BN) F Rikke Hedegaard (RH) V A Lisbeth Andersen (LA) A Timo Jensen (TJ) V O Daniel Nørhave (DN) O Per Flor (PEF) A For x x x x x x Jan Jakobsen (JJ) Ø Imod x Undlo d

28 10. Orientering fra formand og direktør - april 2014 Åben sag Sagsid: 14/172 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Orientering. Ej til stede: Kim Bonde og Torben Lollike

29 Underskriftsside Per Nørhave (PEN) O Torben Lollike (TLO) B Line Lynnerup (LL) V Per Roos (PR) V Gunnar Christiansen (GC) A (orlov) Pia Fussing (PIF) O Finn Andersen (FA) C Kim Bonde (KB) A (stedfortræder for GC)

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Mandag den 27-01-2014 Mødedato: Mandag den 16-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-17:40 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HH)

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Referat. Frivilligrådsmøde

Referat. Frivilligrådsmøde Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådsmøde Dannet den: Tirsdag den 02-05-2017 Mødedato: Torsdag den 27-04-2017 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Medlemmer

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den 21-08-2012 Mødedato: Mandag den 20-08-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 4. marts 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Badeanstalten, Sdr. Stationsvej 3, 4200 Slagelse Til stede Emrah Tuncer, Willy Lisby, Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Claus Jørgensen,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 16/27767 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1) 2217534 Åben: Søjlediagrammer- regnskab- 2015.pdf

Læs mere

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30.

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsråd Dannet den: Torsdag den 08-11-2012 Mødedato: Onsdag den 07-11-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Johnny

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-18:35 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen

Læs mere

Autocamperparkeringsplads i Ringsted by

Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Åben sag Sagsid: 14/7014 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 1697606 Åben: Bilag 1 Dyrskueplads ) autocamperpplads 2 1697615 Åben: Bilag 2 Tværallé.pdf ) autocamperpplads

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 11/2012 Dannet den: Onsdag den 24-10-2012 Mødedato: Mandag den 22-10-2012 Mødetidspunkt: 17:00-20:00 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 8. oktober 2015 Tidspunkt 16:00 Sted Fugledegård Formidlingscenter, Bakkendrupvej 28, 4480 St. Fuglede Til stede Willy Lisby, Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Erik Winther,

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 10/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-10-2013 Mødedato: Mandag den 21-10-2013 Mødetidspunkt: 17:00-18:35 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/04 Mødedato: torsdag den 28-04-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/04 Mødedato: torsdag den 28-04-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/04 Mødedato: torsdag den 28-04-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 8/2013 Dannet den: Onsdag den 28-08-2013 Mødedato: Mandag den 19-08-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat. Frivilligråd. Møde i Frivilligrådet Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Frivilligråd. Møde i Frivilligrådet Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Frivilligråd Møde nr.: Møde i Frivilligrådet Dannet den: Onsdag den 18-09-2013 Mødedato: Tirsdag den 17-09-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: lilla mødelokale Medlemmer Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/1 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00. Amtstue Alle 71 (tidligere Zahlesvej 18)

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/1 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00. Amtstue Alle 71 (tidligere Zahlesvej 18) Referat Møde nr.: 2010/1 Mødedato: torsdag den 28-01-2010 Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 (tidligere Zahlesvej 18) Medlemmer Ejgil Risager Inger Glerup Kirsten Bandholtz

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2012/01 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-10:30.

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2012/01 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-10:30. Referat Ældrerådet Møde nr.: 2012/01 Dannet den: Tirsdag den 24-01-2012 Mødedato: Torsdag den 19-01-2012 Mødetidspunkt: 08:30-10:30 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00.

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 2. juni 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Sorø Kunstmuseum, Storegade 9, 4180 Sorø Til stede Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Søren Bo Hansen, Troels Christensen, Anders Nielsen,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 10/2010 Mødedato: mandag den 25-10-2010 Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 10/2010 Mødedato: mandag den 25-10-2010 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 10/2010 Mødedato: mandag den 25-10-2010 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) Daniel Nørhave (DN)

Læs mere

Referat. Integrationsrådsmøde. Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15.

Referat. Integrationsrådsmøde. Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådsmøde Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15 Mødested: Gråt mødelokale Amtsstue Alle 71 Medlemmer

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 4. september 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, Ringsted Til stede Willy Lisby, Claus Jørgensen, Søren Bo Hansen, Erik Winther, Per Nørhave, Torben

Læs mere

Frivilligrådet 17. september Indsatsområder for 18 tilskud

Frivilligrådet 17. september Indsatsområder for 18 tilskud Frivilligrådet 17. september 2014 Indsatsområder for 18 tilskud Disposition Hvorfor nye indsatsområder? formalia og procedure Nuværende indsatsområder Nuværende krav Økonomisk ramme 2014 Statistik årene

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat. Integrationsrådet. Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30

Referat. Integrationsrådet. Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådet Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt Lokale Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Referat Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den 21-01-2010 Mødetidspunkt: 19:00-21:15 Mødested: UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Daniel Nørhave

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. september 2005 kl. 15:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. september 2005 kl. 15:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Ældrecentret Solvang Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 6. september 2005, kl. 15:00 Lukket sag: 458. Lukket sag Åben sag: 459. Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den 24-03-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 19-02-2013 Mødedato: Mandag den 18-02-2013 Mødetidspunkt: 17:00-20:35 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 27-11-2012 Mødedato: Torsdag den 22-11-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:30.

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 27-11-2012 Mødedato: Torsdag den 22-11-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Referat Ældrerådet Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 27-11-2012 Mødedato: Torsdag den 22-11-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 26. februar 2015 Tidspunkt 16:00 Sted Holbækvej 141 b, Kalundborg Til stede Willy Lisby, Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Søren Bo Hansen, Erik Winther, Torben Lollike,

Læs mere

Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Referat Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 Ordinært møde Mødetidspunkt: 10-01-2018 16:00 Mødeafholdelse: mødelokale 027 NB Tilstede: Anders Broholm (V) - formand Asger Mortensen (V) Bjarke Dyhr Lynnerup

Læs mere

Referat. Frivilligråd

Referat. Frivilligråd Referat Frivilligråd Møde nr.: Møde i Frivilligrådet Dannet den: Tirsdag den 15-05-2012 Mødedato: Torsdag den 10-05-2012 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale, Social og sundhedsforvaltningen

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 11-05-2010 Mødetidspunkt: 17:30-20:15

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 11-05-2010 Mødetidspunkt: 17:30-20:15 Referat Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 11-05-2010 Mødetidspunkt: 17:30-20:15 Mødested: Harhoff Medlemmer Jan Jakobsen Torben Lyster Lars Mørk Lisbet Overvad Ib Ipsen Anni Bøge Jørgensen

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 16:00. Dialogmøde med Rebild Kulturskole

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 16:00. Dialogmøde med Rebild Kulturskole REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Dialogmøde med Rebild Kulturskole 17:00. Kultur-Fritidsudvalget Sted: Kulturstationen, Sverriggårdsvej 4, Skørping. Møde slut: 18:10 Fraværende: Søren Søe Larsen

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Møde nr.: 4/2013 Dannet den: Onsdag den 17-04-2013 Mødedato: Tirsdag den 09-04-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:45 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen

Læs mere

ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Ekstra bevilling til etablering af boldbane i Gyrstinge 800 DRIFT: 2 Øget driftstilskud til Ringsted

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 4/2013 Dannet den: Tirsdag den 16-04-2013 Mødedato: Mandag den 15-04-2013 Mødetidspunkt: 17:00-18:50 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Referat Byrådet Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den 03-09-2007 Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 3/2014 Dannet den: Tirsdag den 11-03-2014 Mødedato: Mandag den 10-03-2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:33

Referat. Byrådet. Møde nr.: 3/2014 Dannet den: Tirsdag den 11-03-2014 Mødedato: Mandag den 10-03-2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:33 Referat Byrådet Møde nr.: 3/2014 Dannet den: Tirsdag den 11-03-2014 Mødedato: Mandag den 10-03-2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:33 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Henrik Hvidesten (HH) V Klaus Hansen (KH)

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Onsdag den 19-09-2012 Mødedato: Mandag den 17-09-2012 Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Onsdag den 19-09-2012 Mødedato: Mandag den 17-09-2012 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Onsdag den 19-09-2012 Mødedato: Mandag den 17-09-2012 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Hækkerupsvej Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat. Sundhedsrådet

Referat. Sundhedsrådet Referat Sundhedsrådet Møde nr.: Sundhedsrådet Dannet den: Onsdag den 11-12-2013 Mødedato: Tirsdag den 03-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Knud Lavard Centeret, mødelokale 1 Medlemmer Henrik

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Referat Møde nr.: Dannet den: Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Medlemmer Fraværende Bemærkninger

Referat Møde nr.: Dannet den: Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Medlemmer Fraværende Bemærkninger Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 4/2012 Dannet den: Onsdag den 02-05-2012 Mødedato: Mandag den 30-04-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 2/2017 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 2/2017 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 2/2017 Dannet den: Tirsdag den 28-02-2017 Mødedato: Mandag den 27-02-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Rønnedevej Medlemmer Per Roos (hjpero) V Lisbeth

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Onsdag den 06-03-2013 Mødedato: Onsdag den 27-02-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Mødelokale Nrg. stort Mødelokale i stueetagen

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 14/2012 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 14/2012 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 14/2012 Dannet den: Onsdag den 19-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 18-12-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 13. juni 2012 Tidspunkt 16:00 Sted Odsherred Kommune, Nyvej 22, 4573 Højby - Kursuslokalet Til stede Hanne Pigonska Lena Holm Jensen Peter

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/10 Mødedato: torsdag den 24-11-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/10 Mødedato: torsdag den 24-11-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Ældrerådet Møde nr.: 2011/10 Mødedato: torsdag den 24-11-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere