Bestyrelsesmøde / Board meeting

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde / Board meeting"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Jonas Projektrummet, Bygn. 13, RUC Jonas, Asger, Natasja, Theis, Alissa, Rasmus Aarup, Sidsel, Mette, Ida, Kirsten, Rasmus Stampe, Anders Martin Scäfer Opsummering af referatet / Shot summation of the minute Martin går af som kommunikationskoordinator. Der er ansøgt til Studiemiljøpuljen. For intern kommunikation er det aftalt at Podio skal tjekkes alle hverdage, og længere fravær fra internet meldes. Ift. Visionsdag skal Missionen ændres. Vision er godkendt. Værdier godkendt med få mindre ændringer. Vi skal lave strategi om fællesskab mellem SH og RUCbar Budget: DAF og revision billigere end forventet. Tilsidesat penge til eventuelle udgifter for bestyrelsen. Udgifter til DAF diskuteret synes nødvendigt men alternativer kan undersøges. Rusvejledning: Rusvejledningen kan bruge SH som førebunker, mødested, arbejdssted, lager, men ikke fest. Huset er stadig tilgængeligt for andre men låses af om aftenen. Baren i SH åbner når rusvejledningen slutter. SH skal være en del af frivillighedsmessen, Tour de RUC og Marbjergmark Martin stops as communication coordinator. Study Environment Fund applied. For internal communication it is decided that Podio should be checked every working day, and one should announce if they are out of reach for a longer period of time. In relation to the vision day Mission should be changed. Vision approved. Values approved with few changes. Shall make strategy for sense of fellowship and cooperation between RUCbar and SH Budget: DAF and audit cheaper than expected. Superseded money for other expenses of the Board. Cost of DAF discussed seems necessary but alternatives can be explored. Tutoring: The Tutoring can use SH as lead bunker, venue, workplace, warehouse, but no partying. The house is still available for others but locked in the evening. The bar in SH opens when the tutoring ends. SH will take part in voluntariness fair, Tour de RUC and Marbjergmark

2 Formalia / Formalities Approve minute from board meeting Kommentarer / Comments: Referat / Minute Referatet er godkendt. Minute is approved. Approve Agenda Kommentarer / Commets: Vi rykker om på punkt 3 og 4. We switch order of item 3 and 4. Ændringer / Changes

3 Orienteringer / Orientations The Chairmanship Martin går af som kommunikationskoordinator. Han bliver dog til vi har fundet en ny. Diskussion om konsekvens for de studerende der tændte for brandalarmen til James Bond festen: Der er ikke enighed om, hvorvidt vi kan tillade os at sætte dem, der gjorde det til at udføre arbejde for os som gengæld. Sætningen kammeratlig samtale skal ændres til alvorlig snak. Der er ikke stemning for at sige, at de skal gøre noget til gengæld. Vi kan opfordre dem til at hjælpe med bænkene, men vi kan reelt set ikke sige, at de skal. Vi skal huske at vi lejer huset og at vi har ansvaret for at loven bliver overholdt, men vi skal ikke håndhæve den. Lave Husorden (arbejdsgruppe): Kirsten, Natasja og Asger. Husk at snak med RUCbar om husorden. Derudover skal vi snakke med RUCbar om, hvad vi gør med servering for mindreårige. Forsikring: Vi kan få en indboforsikring for hele huset for omkring Derudover er det lovpligtigt, at vi har en arbejdsskadeforsikring. Denne er dog kompliceret. Derudover skal vi arbejde videre med at komme ind under RUCs forsikring. Martin stops as communication coordinator. However he will stay till we have found a new coordinator. Discussion about consequences for those student who turned on the fire alarm at the James Bond party: Disagreement whether or not we can ask those who did it to do some work for us in return. The phrase " friendly conversation" should be changed to serious talk. There is not support for making them do anything in return. We can encourage them to help with the benches, but we can not really make them. We must remember that we rent the house and that we are responsible for the law is obeyed, but we should not enforce it. Make House rules (working group): Kirsten, Natasja and Asger. Remember to talk with RUCbar about the house rules. In addition, we should talk to RUCbar about what we do about serving minors. Insurance: We can get a home insurance for the entire house for about 10,000. Additionally, it is required that we have a work injury insurance. This is however complicated. Furthermore we must continue to work on getting covered by RUCs insurance Lave Husorden: Kirsten, Natasja, Make Houserules Asger Fortsætte med at undersøge forsikring Asger Continue investigating insurance

4 The Architect Committee Andre orienteringer / Other orientations Ansøgninger til Studiemiljøpuljen: Vi har søgt penge til lydanlæg. Derudover har vi søgt penge til en tur for vores frivillige. Fra Jane: Der er nu lavet en guide til udlægssedlerne. Vi skal huske at udfylde sedlerne inden for 10 dage. Applications to the Study Environment Fund: We have sought money for an audio system. In addition, we sought money for a trip for our volunteers. From Jane: There is now created a guideline for the outlay notes. We must remember to fill it out within 10 days.

5 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Retningslinjer for intern kommunikation / Guidelines for internal communication: Præsenteret af / Presented by Theis Diskussion / Discussion: Vi skal ændre alle dage til alle hverdage. Bestyrelsen behøver derfor ikke gå på Podio i weekenden. Der bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt vi behøver at synkronisere Podio med vores smartphone kalender. Man behøver ikke synkronisere de to kalender. Dokumentet er en kraftig anbefaling, men der er ingen konsekvenser, hvis det ikke overholdes. Alle opfordres til at melde hvis de er væk fra nettet i længere tid. We need to change "every day" to all weekdays. The Board therefore does not have to check Podio during the weekend. It is questioned whether we need to synchronize Podio with our smartphone calendar. One does not have to synchronize the two calendars. The document is a strong recommendation but there are no consequences if not complied. Everyone is encouraged to inform if they are out of reach for a longer period of time. Konklusioner / Conclusions: Podio skal tjekkes alle hverdage, og man skal melde fra hvis man er uden for kontakt i længere periode. Podio should be checked every working day, and you must announce if you are out of reach for an extended period. Ændre formuleringer I retningslinjerne Theis Change sentences in the guidelines

6 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Strategiseminar / Strategy seminar: Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Mission: Der er ikke enighed om missionen. Den er for Hippie agtig. Resten af Livet er måske lidt stort formuleret, og fjerner fokus fra nuværende studerende. Vi ekskludere måske mange mennesker ved at skrive RUCer. Det var dog i høj grad RUCer og fællesskabsfølelse som blev nævnt til dagen, og RUC ere som er målgruppen. Vi skal snakke videre om missionen, den er for vigtig til at blive godkendt uden at være perfekt. Theis og Jane skal arbejde videre på missionen (alle er velkomne). Vi beholder RUC er og ændrer resten af livet. Vision: Vedtaget, alle er tilfredse! Værdier: Under Loyalitet stilles der spørgsmålstegn ved ordet trofast, men vi beslutter at lade det stå. Der er enighed om at vi sletter punktet positivitet og skriver værdien ind i alle de fem andre. Diskuteres om vi skal have fællesskab med som en ny værdi, men beslutter at denne værdi allerede er underliggende. Ændre: Vi lykkes, når afstemninger i bestyrelsen ikke er nødvendige. til Vi lykkes når vi sammen når frem til enighed. Vi kan videreformidle og visualisere værdierne i studenterhusets logo. Når vi kommunikere værdierne ud til frivillige skal vi ikke skrive bestyrelsen i teksten. Når de er stillet op som en liste skal vi have de udadvendte værdier øverst: Sjov Engagement Anerkende kommunikation Loyalitet Konsensussøgende Strategier: VI skal have tilføjet strategi omhandlende RUCbar. Vi skal have en strategi om Fællesskabsfølelse og Mission: There is no consensus on the mission. It's too hippie like. " For life" is perhaps a bit too much and removes focus from current students. We maybe exclude many people by using the term " RUCer " [colloquial to students of Roskilde University]. However, it was primarily " RUCer " and sense of community that was mentioned at the seminar, and RUCers are the targets. We need to talk further about the mission, it is too important to be approved without being perfect. Theis and Jane will work further on it (all are welcome). We keep " RUC er " and change "for life". Vision: Adopted, everyone is happy! Values: Under " Loyalty " the word faithful was questioned, but decided to be kept. It is agreed that we delete "positivity" and merge it with the other five values. Discussed whether we should have fellowship as a new value, but decided that this value is already underlying. Change: "We succeed when voting in the Board is not needed" to " We succeed when we together reach an agreement. We can communicate and visualize the values with the student housing logo. When we communicate the values to volunteers, we should not write "the Board " in the text. When set up in a list, we need the outgoing values at first: Fun Engagement Recognizing communication Loyalty Aiming for consensus Strategies : We should add a strategy concerning RUCbar. We need a strategy for sense of fellowship and

7 samarbejde mellem RUCbar og SH. cooperation between RUCbar and SH. Konklusioner / Conclusions: Missionen skal ændres. Vision er godkendt. Værdier godkendt med få mindre ændringer. Vi skal lave strategi om fællesskab mellem SH og RUCbar Mission should be changed. Vision approved. Values approved with few changes. Shall make strategy for sense of fellowship and cooperation between RUCbar and SH Theis skaffer de visioner vi lavede på arbejdsdagen. Theis Theis will get the visions we made on the seminar

8 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Budget Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Både DAF og revision er blevet billigere end forventet. Vi skal muligvis prøve at kontakte dem som vi har serviceaftale om espressomaskinen med. Der bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvordan det kan være, at vi har udgifterne til espressomaskinen men ikke indtægterne, men omvendt har baren heller ikke bedt om at få den, og den fylder meget. Der er blevet tilføjet 2000 kroner til eventuelt under udgifter til bestyrelsen, f.eks. vin til oplægsholdere. Derudover skal vi have forsikring på budgettet. Det gør, at vi ikke har et særlig stort overskud. Derfor skal vi passe på med at bruge for mange penge. Diskussion af DAF: Hvorfor har vi valgt at bruge så mange penge på DAF? Pengene er øremærket fra RUC. Vi får udelukkende de til DAF af RUC da det er administration. Der er dog usikkerhed omkring hvorvidt pengene til DAF tæller med i de samlede midler vi kan få. Problemet ligger i, at vi ikke må få mere en de studenterpolitiske organisationer, og muligvis ville vi få færre penge fra RUC hvis vi ikke brugte DAF. Jane er enighed om at er mange penge, men hun har svært ved at se, hvordan vi kan gøre det på anden måde, også på længere sigt med skiftende økonomiansvarlige. Hvis vi ansatte en studentermedhjælper ville det årligt løbe op i noget nær samme beløb, men uden de samme kompetencer. På sigt kan vi dog undersøge om der er mere økonomiske alternative til DAF. Both DAF and auditing have been cheaper than expected. We may need to try to contact those who do the service on the espresso machine. Questioned why SH have the cost of the espresso machine and does not get the income it produces, but on the contrary the bar never asked for it, and it takes up a lot of space. There has been added 2000 kroner to possible expenses under the expenses of the board, for example for wine for presenters. In addition, we must have insurance on the budget. It means that we do not have a very big profit. Therefore, we must be careful not to spend too much money. Discussion of DAF: Why are we spending so much money on DAF? The money is earmarked from RUC. We only get the 90,000 from RUC since it is used for administration. However, there is uncertainty about whether the money for DAF counts in the totals of the funding we can get. The problem is that we can not receive more than the student political organizations, and perhaps we would receive less money from RUC if we did not use DAF. Jane understands that 90,000 is a lot of money, but she has a hard time seeing how we can do it in another way, e.g. in the long run with changing financial managers. If we hired a student assistant we would annually spend close to the same amount but without the same qualifications. In the long run, we can look into more economic alternatives to DAF. Konklusioner / Conclusions:

9 DAF og revision billigere end forventet. Tilsidesat penge til eventuelle udgifter for bestyrelsen. Udgifter til DAF diskuteret synes nødvendigt men alternativer kan undersøges. DAF and audit cheaper than expected. Superseded money for other expenses of the Board. Cost of DAF discussed seems necessary but alternatives can be explored. Punkt på dagsorden / Item at the agenda Møde med Rusvejledningen / Meeting with tutoring Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Diskussion af SH og rusvejledernes rolle under rusvejledningen og brug af studenterhuset. Planlægningsperioden: diskuteret at SH kunne hjælpe med mad o.a., men vi skal ikke overvurdere vores tid. Rusvejledningen vil gerne bruge huset som førerbunker og samlingssted; til lakajmøder, workshops etc.. Diskuteret om huset skal være åbent for alle; Lakajer efterspørger begrænset adgang for andre, men det argumenteres at huset også skal være tilgængeligt for de andre studerende, der vil bruge det. Dog ville det foruden rusvejledningen være sommerferie, og derfor færre mennesker. Huset skal bruges som et godt arbejdssted, samlingssted og mødested, men ikke til fester. Skal låses af om aftenen. Lakajer vil gerne bruge SH som øllager, da det kan låses af. Kan muligvis bruge RUCbars lager, hvis det er tomt. Overnatning: det understreges at der ikke må Discussion of SH and tutor s role during the tutoring and the use of student housing. Planning Period: discussed that SH could help with food, etc., but we should not overestimate our time. Tutors would like to use the house as command bunker and hub; for tutor meetings, workshops etc. Discussed if the house should be open to all; Tutors ask for limited access for others, but it is argued that the house should also be available to other students who would want to use it. It is however summertime and therefore there is fewer people. The house will be used as a good workplace, gathering place and venue, but not for parties. Must be locked during the night. Tutors would like to use SH for beer storage as it can be locked. Could possibly use RUCbars storage room if it is empty. Sleep: stressed that no sleep is allowed in the

10 soves i huset. Baren: Diskuteres om baren skal være åben og i så fald om det kun skal være for kaffe eller også øl. Diskuteres om baren skal åbne normalt når fagene starte af hensyn til andre studerende. Der er dog bred enighed om at det er bedst for rusvejledningens økonomi at de står fuldt ud for ølsalg, og at SH godt kan tage det hensyn. Ydermere er det vigtigt at rusvejledere og ruslinge udvikler huskultur. Snak om at SH skal fokusere på ugerne efter rusvejledningen, og at baren åbner med første fredagsbar (når rusperoden er slut, ligesom de andre år) studenterhuset træder ind når rusvejledningen træder ud. Vi er ikke konkurrenter, men har en fællesforpligtelse for campus ikke kun vores hus. Det er en uges forsinkelse hvor huset er åbent men baren lukket, men en god start er så vigtig og vigtig for det overordnede engagement. SH skal være en del af frivillighedsmessen og Tour de RUC. Til Marbjerg Mark er der forslag om at trække ruslingene gennem cafeen med iscenesat fest på den ene side og studerende på den anden side. house. The bar: Discussed if the bar will be open and if so, whether it should be only for coffee or also beer. Discusses whether the bar should open normally when subjects start for the sake of other students. However, there is broad agreement that it is best for the economy of the tutoring if they are in charge of beer sales, and that SH should take that into account. Furthermore, it is important for tutors and tutees to develop a good social environment in their basic house. Talk about that SH will focus on the weeks after the tutoring and that the bar will open at the first Friday bar (when the tutoring is over, as previous years) Student house takes over when the tutoring ends. We are not competitors, but have a common obligation for campus, not only our house. It is a weeks delay where the house is open only the bar is closed, but a good start is important and essential for the overall engagement. SH will take part in the voluntariness fair and Tour de RUC. For Marbjerg Mark it is proposed to drag the tutees through the café and act a party in one side of the bar and students studying on the other side Konklusioner / Conclusions: Rusvejledningen kan bruge SH som førerbunker, mødested, arbejdssted, lager, men ikke fest. Huset er stadig tilgængeligt for andre men låses af om aftenen. Baren i SH åbner når rusvejledningen slutter. SH skal være en del af frivillighedsmessen, Tour de RUC og Marbjerg Mark The Tutoring can use SH as lead bunker, venue, workplace, warehouse, but no partying. The house is still available for others but locked in the evening. The bar in SH opens when the tutoring ends. SH will take part in voluntariness fair, Tour de RUC and Marbjerg Mark

11

12 Evt. / AOB Printer: hvad er status? Kan vi lægge pres på? RUC er ved at udvikle nyt printersystem så alt ændres omkring sommer. Det er en midlertidig løsning men alle der arbejder i huset burde få adgang i løbet af nogle dage. Opfølgning og årshjul: Vi skal være bedre på at følge op på tidligere møder. Vi skal være gode til at spørge hinanden og orientere til møderne. Vi bør tilføje en siden sidst i referatet. Kirsten foreslår at lave et årshjul til hjælp for fremtidige bestyrelser så de kan se, hvornår på året det er smart at gøre hvad. Kontortid: vi skal have gjort noget ved den kontortid, der var snak om. Theis laver en plan. Theis foreslår at lave en form for pokal / gave med vores logo til folk der har gjort noget særligt godt for huset. F.eks. kop, nøglering. Der er lidt diskussion af, at det er svært at vurdere hvem der hypotetisk ville skulle have en sådan gave, så ideen er ikke helt købt. Men der er stemning for at give Ib en gave som tak for at gøre huset muligt. En kop, eller our house single foreslås. Printer: what is the status? Can we put pressure on? RUC is developing new printer system so everything changes around this summer. It is a temporary solution but everyone working in the building should have access in a couple of days. Follow up and annual cycle: We need to be better at following up on previous meetings. We should be good to ask each other and report to the meetings. We should add a "Since last time" item in the minute. Kirsten proposes to make an 'annual cycle' to help future boards so they can see during what time of year it is smart to do what. Office Hours: we must do something about the office hours, we talked about. Theis will make a plan. Theis is proposing to make a kind of trophy / gift with our logo to people who have done something particularly good for the house. Eg. cup, keychain. There is discussion about the fact that it is difficult to determine who hypothetically should receive such a gift, so the idea is not quite adopted. But it is decided to give Ib a gift as thanks for making the house possible. A cup or the 'our house' single is proposed. Tilføje punktet siden sidst I referatet Lave udkast til årshjul Kirsten Næste møde Lave plan for kontortid Gave til Ib Theis

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting 04-02-2015 16:00 Projektrummet, Bygn. 13, RUC Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører /

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Jonas 10.02.14 16.00 Det store

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers - Jonas Theis Natasja, Jonas, Theis,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja Jonas [dato] [tidspunkt] Teorilokalet,

Læs mere

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 Til stede: Fraværende: 1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer: Kirsten 1.2. Valg af referent: Mikkel 2. Orienteringer 2.1. PR udvalget: Der er

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida 01.09.14 17.00-20.00 Teorilokalet,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Jonas Mertz Asger Pedersen [11. oktober

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Lykkegaard Natasja Jensen [13/12

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting [6. november 2013] [16:00 20:00] Project Room, Bygn. 13, RUC Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 04 15th of May, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 04 15th of May, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 04 15th of May, 16:15 o clock Messages: RUC s Alumne Association RUC s Alumne Association has contacted us with the purpose of building up a relationship. They

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du Side 1 af 7 SEPTEMBER Kære Frivillig Dagen før dagen. Vi kan næsten ikke vente. The big day is comming up. We can hardly wait. Oversigtskort over mødesteder Når du tjekker ind på din første vagt kan du

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish Best Wishes : Marriage Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. a Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

BIM in Denmark - ICT in Denmark

BIM in Denmark - ICT in Denmark BIM in Denmark - ICT in Denmark Presentation for SIA Switzerland June 9th 2016 Agenda 1. Who is this guy? 2. A bit about the BIM hype 3. Lessons learned 4. What now Switzerland? Tore Hvidegaard Slide 1

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere