Bestyrelsesmøde / Board meeting

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde / Board meeting"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Jonas Projektrummet, Bygn. 13, RUC Jonas, Asger, Natasja, Theis, Alissa, Rasmus Aarup, Sidsel, Mette, Ida, Kirsten, Rasmus Stampe, Anders Martin Scäfer Opsummering af referatet / Shot summation of the minute Martin går af som kommunikationskoordinator. Der er ansøgt til Studiemiljøpuljen. For intern kommunikation er det aftalt at Podio skal tjekkes alle hverdage, og længere fravær fra internet meldes. Ift. Visionsdag skal Missionen ændres. Vision er godkendt. Værdier godkendt med få mindre ændringer. Vi skal lave strategi om fællesskab mellem SH og RUCbar Budget: DAF og revision billigere end forventet. Tilsidesat penge til eventuelle udgifter for bestyrelsen. Udgifter til DAF diskuteret synes nødvendigt men alternativer kan undersøges. Rusvejledning: Rusvejledningen kan bruge SH som førebunker, mødested, arbejdssted, lager, men ikke fest. Huset er stadig tilgængeligt for andre men låses af om aftenen. Baren i SH åbner når rusvejledningen slutter. SH skal være en del af frivillighedsmessen, Tour de RUC og Marbjergmark Martin stops as communication coordinator. Study Environment Fund applied. For internal communication it is decided that Podio should be checked every working day, and one should announce if they are out of reach for a longer period of time. In relation to the vision day Mission should be changed. Vision approved. Values approved with few changes. Shall make strategy for sense of fellowship and cooperation between RUCbar and SH Budget: DAF and audit cheaper than expected. Superseded money for other expenses of the Board. Cost of DAF discussed seems necessary but alternatives can be explored. Tutoring: The Tutoring can use SH as lead bunker, venue, workplace, warehouse, but no partying. The house is still available for others but locked in the evening. The bar in SH opens when the tutoring ends. SH will take part in voluntariness fair, Tour de RUC and Marbjergmark

2 Formalia / Formalities Approve minute from board meeting Kommentarer / Comments: Referat / Minute Referatet er godkendt. Minute is approved. Approve Agenda Kommentarer / Commets: Vi rykker om på punkt 3 og 4. We switch order of item 3 and 4. Ændringer / Changes

3 Orienteringer / Orientations The Chairmanship Martin går af som kommunikationskoordinator. Han bliver dog til vi har fundet en ny. Diskussion om konsekvens for de studerende der tændte for brandalarmen til James Bond festen: Der er ikke enighed om, hvorvidt vi kan tillade os at sætte dem, der gjorde det til at udføre arbejde for os som gengæld. Sætningen kammeratlig samtale skal ændres til alvorlig snak. Der er ikke stemning for at sige, at de skal gøre noget til gengæld. Vi kan opfordre dem til at hjælpe med bænkene, men vi kan reelt set ikke sige, at de skal. Vi skal huske at vi lejer huset og at vi har ansvaret for at loven bliver overholdt, men vi skal ikke håndhæve den. Lave Husorden (arbejdsgruppe): Kirsten, Natasja og Asger. Husk at snak med RUCbar om husorden. Derudover skal vi snakke med RUCbar om, hvad vi gør med servering for mindreårige. Forsikring: Vi kan få en indboforsikring for hele huset for omkring Derudover er det lovpligtigt, at vi har en arbejdsskadeforsikring. Denne er dog kompliceret. Derudover skal vi arbejde videre med at komme ind under RUCs forsikring. Martin stops as communication coordinator. However he will stay till we have found a new coordinator. Discussion about consequences for those student who turned on the fire alarm at the James Bond party: Disagreement whether or not we can ask those who did it to do some work for us in return. The phrase " friendly conversation" should be changed to serious talk. There is not support for making them do anything in return. We can encourage them to help with the benches, but we can not really make them. We must remember that we rent the house and that we are responsible for the law is obeyed, but we should not enforce it. Make House rules (working group): Kirsten, Natasja and Asger. Remember to talk with RUCbar about the house rules. In addition, we should talk to RUCbar about what we do about serving minors. Insurance: We can get a home insurance for the entire house for about 10,000. Additionally, it is required that we have a work injury insurance. This is however complicated. Furthermore we must continue to work on getting covered by RUCs insurance Lave Husorden: Kirsten, Natasja, Make Houserules Asger Fortsætte med at undersøge forsikring Asger Continue investigating insurance

4 The Architect Committee Andre orienteringer / Other orientations Ansøgninger til Studiemiljøpuljen: Vi har søgt penge til lydanlæg. Derudover har vi søgt penge til en tur for vores frivillige. Fra Jane: Der er nu lavet en guide til udlægssedlerne. Vi skal huske at udfylde sedlerne inden for 10 dage. Applications to the Study Environment Fund: We have sought money for an audio system. In addition, we sought money for a trip for our volunteers. From Jane: There is now created a guideline for the outlay notes. We must remember to fill it out within 10 days.

5 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Retningslinjer for intern kommunikation / Guidelines for internal communication: Præsenteret af / Presented by Theis Diskussion / Discussion: Vi skal ændre alle dage til alle hverdage. Bestyrelsen behøver derfor ikke gå på Podio i weekenden. Der bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt vi behøver at synkronisere Podio med vores smartphone kalender. Man behøver ikke synkronisere de to kalender. Dokumentet er en kraftig anbefaling, men der er ingen konsekvenser, hvis det ikke overholdes. Alle opfordres til at melde hvis de er væk fra nettet i længere tid. We need to change "every day" to all weekdays. The Board therefore does not have to check Podio during the weekend. It is questioned whether we need to synchronize Podio with our smartphone calendar. One does not have to synchronize the two calendars. The document is a strong recommendation but there are no consequences if not complied. Everyone is encouraged to inform if they are out of reach for a longer period of time. Konklusioner / Conclusions: Podio skal tjekkes alle hverdage, og man skal melde fra hvis man er uden for kontakt i længere periode. Podio should be checked every working day, and you must announce if you are out of reach for an extended period. Ændre formuleringer I retningslinjerne Theis Change sentences in the guidelines

6 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Strategiseminar / Strategy seminar: Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Mission: Der er ikke enighed om missionen. Den er for Hippie agtig. Resten af Livet er måske lidt stort formuleret, og fjerner fokus fra nuværende studerende. Vi ekskludere måske mange mennesker ved at skrive RUCer. Det var dog i høj grad RUCer og fællesskabsfølelse som blev nævnt til dagen, og RUC ere som er målgruppen. Vi skal snakke videre om missionen, den er for vigtig til at blive godkendt uden at være perfekt. Theis og Jane skal arbejde videre på missionen (alle er velkomne). Vi beholder RUC er og ændrer resten af livet. Vision: Vedtaget, alle er tilfredse! Værdier: Under Loyalitet stilles der spørgsmålstegn ved ordet trofast, men vi beslutter at lade det stå. Der er enighed om at vi sletter punktet positivitet og skriver værdien ind i alle de fem andre. Diskuteres om vi skal have fællesskab med som en ny værdi, men beslutter at denne værdi allerede er underliggende. Ændre: Vi lykkes, når afstemninger i bestyrelsen ikke er nødvendige. til Vi lykkes når vi sammen når frem til enighed. Vi kan videreformidle og visualisere værdierne i studenterhusets logo. Når vi kommunikere værdierne ud til frivillige skal vi ikke skrive bestyrelsen i teksten. Når de er stillet op som en liste skal vi have de udadvendte værdier øverst: Sjov Engagement Anerkende kommunikation Loyalitet Konsensussøgende Strategier: VI skal have tilføjet strategi omhandlende RUCbar. Vi skal have en strategi om Fællesskabsfølelse og Mission: There is no consensus on the mission. It's too hippie like. " For life" is perhaps a bit too much and removes focus from current students. We maybe exclude many people by using the term " RUCer " [colloquial to students of Roskilde University]. However, it was primarily " RUCer " and sense of community that was mentioned at the seminar, and RUCers are the targets. We need to talk further about the mission, it is too important to be approved without being perfect. Theis and Jane will work further on it (all are welcome). We keep " RUC er " and change "for life". Vision: Adopted, everyone is happy! Values: Under " Loyalty " the word faithful was questioned, but decided to be kept. It is agreed that we delete "positivity" and merge it with the other five values. Discussed whether we should have fellowship as a new value, but decided that this value is already underlying. Change: "We succeed when voting in the Board is not needed" to " We succeed when we together reach an agreement. We can communicate and visualize the values with the student housing logo. When we communicate the values to volunteers, we should not write "the Board " in the text. When set up in a list, we need the outgoing values at first: Fun Engagement Recognizing communication Loyalty Aiming for consensus Strategies : We should add a strategy concerning RUCbar. We need a strategy for sense of fellowship and

7 samarbejde mellem RUCbar og SH. cooperation between RUCbar and SH. Konklusioner / Conclusions: Missionen skal ændres. Vision er godkendt. Værdier godkendt med få mindre ændringer. Vi skal lave strategi om fællesskab mellem SH og RUCbar Mission should be changed. Vision approved. Values approved with few changes. Shall make strategy for sense of fellowship and cooperation between RUCbar and SH Theis skaffer de visioner vi lavede på arbejdsdagen. Theis Theis will get the visions we made on the seminar

8 Punkt på dagsorden / Item at the agenda Budget Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Både DAF og revision er blevet billigere end forventet. Vi skal muligvis prøve at kontakte dem som vi har serviceaftale om espressomaskinen med. Der bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvordan det kan være, at vi har udgifterne til espressomaskinen men ikke indtægterne, men omvendt har baren heller ikke bedt om at få den, og den fylder meget. Der er blevet tilføjet 2000 kroner til eventuelt under udgifter til bestyrelsen, f.eks. vin til oplægsholdere. Derudover skal vi have forsikring på budgettet. Det gør, at vi ikke har et særlig stort overskud. Derfor skal vi passe på med at bruge for mange penge. Diskussion af DAF: Hvorfor har vi valgt at bruge så mange penge på DAF? Pengene er øremærket fra RUC. Vi får udelukkende de til DAF af RUC da det er administration. Der er dog usikkerhed omkring hvorvidt pengene til DAF tæller med i de samlede midler vi kan få. Problemet ligger i, at vi ikke må få mere en de studenterpolitiske organisationer, og muligvis ville vi få færre penge fra RUC hvis vi ikke brugte DAF. Jane er enighed om at er mange penge, men hun har svært ved at se, hvordan vi kan gøre det på anden måde, også på længere sigt med skiftende økonomiansvarlige. Hvis vi ansatte en studentermedhjælper ville det årligt løbe op i noget nær samme beløb, men uden de samme kompetencer. På sigt kan vi dog undersøge om der er mere økonomiske alternative til DAF. Both DAF and auditing have been cheaper than expected. We may need to try to contact those who do the service on the espresso machine. Questioned why SH have the cost of the espresso machine and does not get the income it produces, but on the contrary the bar never asked for it, and it takes up a lot of space. There has been added 2000 kroner to possible expenses under the expenses of the board, for example for wine for presenters. In addition, we must have insurance on the budget. It means that we do not have a very big profit. Therefore, we must be careful not to spend too much money. Discussion of DAF: Why are we spending so much money on DAF? The money is earmarked from RUC. We only get the 90,000 from RUC since it is used for administration. However, there is uncertainty about whether the money for DAF counts in the totals of the funding we can get. The problem is that we can not receive more than the student political organizations, and perhaps we would receive less money from RUC if we did not use DAF. Jane understands that 90,000 is a lot of money, but she has a hard time seeing how we can do it in another way, e.g. in the long run with changing financial managers. If we hired a student assistant we would annually spend close to the same amount but without the same qualifications. In the long run, we can look into more economic alternatives to DAF. Konklusioner / Conclusions:

9 DAF og revision billigere end forventet. Tilsidesat penge til eventuelle udgifter for bestyrelsen. Udgifter til DAF diskuteret synes nødvendigt men alternativer kan undersøges. DAF and audit cheaper than expected. Superseded money for other expenses of the Board. Cost of DAF discussed seems necessary but alternatives can be explored. Punkt på dagsorden / Item at the agenda Møde med Rusvejledningen / Meeting with tutoring Præsenteret af / Presented by Diskussion / Discussion: Diskussion af SH og rusvejledernes rolle under rusvejledningen og brug af studenterhuset. Planlægningsperioden: diskuteret at SH kunne hjælpe med mad o.a., men vi skal ikke overvurdere vores tid. Rusvejledningen vil gerne bruge huset som førerbunker og samlingssted; til lakajmøder, workshops etc.. Diskuteret om huset skal være åbent for alle; Lakajer efterspørger begrænset adgang for andre, men det argumenteres at huset også skal være tilgængeligt for de andre studerende, der vil bruge det. Dog ville det foruden rusvejledningen være sommerferie, og derfor færre mennesker. Huset skal bruges som et godt arbejdssted, samlingssted og mødested, men ikke til fester. Skal låses af om aftenen. Lakajer vil gerne bruge SH som øllager, da det kan låses af. Kan muligvis bruge RUCbars lager, hvis det er tomt. Overnatning: det understreges at der ikke må Discussion of SH and tutor s role during the tutoring and the use of student housing. Planning Period: discussed that SH could help with food, etc., but we should not overestimate our time. Tutors would like to use the house as command bunker and hub; for tutor meetings, workshops etc. Discussed if the house should be open to all; Tutors ask for limited access for others, but it is argued that the house should also be available to other students who would want to use it. It is however summertime and therefore there is fewer people. The house will be used as a good workplace, gathering place and venue, but not for parties. Must be locked during the night. Tutors would like to use SH for beer storage as it can be locked. Could possibly use RUCbars storage room if it is empty. Sleep: stressed that no sleep is allowed in the

10 soves i huset. Baren: Diskuteres om baren skal være åben og i så fald om det kun skal være for kaffe eller også øl. Diskuteres om baren skal åbne normalt når fagene starte af hensyn til andre studerende. Der er dog bred enighed om at det er bedst for rusvejledningens økonomi at de står fuldt ud for ølsalg, og at SH godt kan tage det hensyn. Ydermere er det vigtigt at rusvejledere og ruslinge udvikler huskultur. Snak om at SH skal fokusere på ugerne efter rusvejledningen, og at baren åbner med første fredagsbar (når rusperoden er slut, ligesom de andre år) studenterhuset træder ind når rusvejledningen træder ud. Vi er ikke konkurrenter, men har en fællesforpligtelse for campus ikke kun vores hus. Det er en uges forsinkelse hvor huset er åbent men baren lukket, men en god start er så vigtig og vigtig for det overordnede engagement. SH skal være en del af frivillighedsmessen og Tour de RUC. Til Marbjerg Mark er der forslag om at trække ruslingene gennem cafeen med iscenesat fest på den ene side og studerende på den anden side. house. The bar: Discussed if the bar will be open and if so, whether it should be only for coffee or also beer. Discusses whether the bar should open normally when subjects start for the sake of other students. However, there is broad agreement that it is best for the economy of the tutoring if they are in charge of beer sales, and that SH should take that into account. Furthermore, it is important for tutors and tutees to develop a good social environment in their basic house. Talk about that SH will focus on the weeks after the tutoring and that the bar will open at the first Friday bar (when the tutoring is over, as previous years) Student house takes over when the tutoring ends. We are not competitors, but have a common obligation for campus, not only our house. It is a weeks delay where the house is open only the bar is closed, but a good start is important and essential for the overall engagement. SH will take part in the voluntariness fair and Tour de RUC. For Marbjerg Mark it is proposed to drag the tutees through the café and act a party in one side of the bar and students studying on the other side Konklusioner / Conclusions: Rusvejledningen kan bruge SH som førerbunker, mødested, arbejdssted, lager, men ikke fest. Huset er stadig tilgængeligt for andre men låses af om aftenen. Baren i SH åbner når rusvejledningen slutter. SH skal være en del af frivillighedsmessen, Tour de RUC og Marbjerg Mark The Tutoring can use SH as lead bunker, venue, workplace, warehouse, but no partying. The house is still available for others but locked in the evening. The bar in SH opens when the tutoring ends. SH will take part in voluntariness fair, Tour de RUC and Marbjerg Mark

11

12 Evt. / AOB Printer: hvad er status? Kan vi lægge pres på? RUC er ved at udvikle nyt printersystem så alt ændres omkring sommer. Det er en midlertidig løsning men alle der arbejder i huset burde få adgang i løbet af nogle dage. Opfølgning og årshjul: Vi skal være bedre på at følge op på tidligere møder. Vi skal være gode til at spørge hinanden og orientere til møderne. Vi bør tilføje en siden sidst i referatet. Kirsten foreslår at lave et årshjul til hjælp for fremtidige bestyrelser så de kan se, hvornår på året det er smart at gøre hvad. Kontortid: vi skal have gjort noget ved den kontortid, der var snak om. Theis laver en plan. Theis foreslår at lave en form for pokal / gave med vores logo til folk der har gjort noget særligt godt for huset. F.eks. kop, nøglering. Der er lidt diskussion af, at det er svært at vurdere hvem der hypotetisk ville skulle have en sådan gave, så ideen er ikke helt købt. Men der er stemning for at give Ib en gave som tak for at gøre huset muligt. En kop, eller our house single foreslås. Printer: what is the status? Can we put pressure on? RUC is developing new printer system so everything changes around this summer. It is a temporary solution but everyone working in the building should have access in a couple of days. Follow up and annual cycle: We need to be better at following up on previous meetings. We should be good to ask each other and report to the meetings. We should add a "Since last time" item in the minute. Kirsten proposes to make an 'annual cycle' to help future boards so they can see during what time of year it is smart to do what. Office Hours: we must do something about the office hours, we talked about. Theis will make a plan. Theis is proposing to make a kind of trophy / gift with our logo to people who have done something particularly good for the house. Eg. cup, keychain. There is discussion about the fact that it is difficult to determine who hypothetically should receive such a gift, so the idea is not quite adopted. But it is decided to give Ib a gift as thanks for making the house possible. A cup or the 'our house' single is proposed. Tilføje punktet siden sidst I referatet Lave udkast til årshjul Kirsten Næste møde Lave plan for kontortid Gave til Ib Theis

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja Jonas [dato] [tidspunkt] Teorilokalet,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida 01.09.14 17.00-20.00 Teorilokalet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Lykkegaard Natasja Jensen [13/12

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

3) Presentation of new board (appendix III) 16:45 17:00. 4) Evaluation 17:00 17:45 I. Opening II. General Assemble PAUSE!

3) Presentation of new board (appendix III) 16:45 17:00. 4) Evaluation 17:00 17:45 I. Opening II. General Assemble PAUSE! Agenda 1) Formalities 16:00 16:15 I. Choice of moderator II. Choice of minute taker (Sidsel) III. Approve minute from board meeting 10 (appendix I) IV. Approve agenda 2) Orientations (appendix II) 16:15

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Signe G [tidspunkt] Teorilokalet,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, December 12 th From 15.00 to 20.00 20.00: Dinner together with participants in LRP workshop Agenda 1, Annex 1 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Thomsen, Jan Samuelsson, Svend Erik Christensen, Eli Hedegaard, Joy. Thomsen was proposed and unanimously elected and established meeting

Thomsen, Jan Samuelsson, Svend Erik Christensen, Eli Hedegaard, Joy. Thomsen was proposed and unanimously elected and established meeting Oversat udgave af Referat fra Årlig Generalforsamling i Afro.docx Referat fra Årlig Generalforsamling i Afro-Asia Educare torsdag den 26. Minutes from Annual General Meeting of Afro-Asia Educare - Thursday,

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere