Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt"

Transkript

1 Animationen HC And information til børn Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt

2 1.0. INDLEDNING PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING NØGLEBEGREBER METODEVALG METODISKE OVERVEJELSER AF OPGAVENS OPBYGNING Paradigme Metodiske overvejelser i forbindelse med opsætning af computer Metodiske overvejelser i forbindelse med kvantitativt interview Metodiske overvejelser i forbindelse med spørgeskema OVERVEJELSER AF ANALYSE AF KVANTITATIVE INTERVIEW Overvejelser af analyse af spørgeskema Etiske overvejelser LITTERATURVALG GENNEMGANG AF VALGT LITTERATUR TIL TEORIAFSNITTET GENNEMGANG AF VALGT LITTERATUR TIL EMPIRISKE STUDIER Etiske retningslinier Hjemmesider TEORI FREMSTILLING COMPUTERANIMATIONEN HC AND KOGNITIV/PSYKOLOGISKE UDVIKLING: KOMMUNIKATION Kommunikation med børn DELKONKLUSION AF TEORIAFSNIT EMPIRIAFSNIT KRITERIER FOR KVANTITATIVE INTERVIEW BIAS ANALYSE OG FORTOLKNING AF KVANTITATIVE INTERVIEW DELKONKLUSION AF KVANTITATIVE INTERVIEW AFSNIT KRITERIER FOR SPØRGESKEMA BIAS ANALYSE OG FORTOLKNING AF SPØRGESKEMA DELKONKLUSION AF SPØRGESKEMA ERFARINGSAFSNIT DISKUSSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE OVERSIGT OVER BILAG

3 1.0. Indledning I et valgmodul om børneradiografi blev det understreget, hvor meget kommunikationen med børnene betyder for et godt undersøgelsesforløb, både for barnet, men også for radiografen. Kommunikation er et vigtigt element (eller omdrejningspunkt) i alle faser af det enkelte patientforløb (Ingrid Hanssen 2004, s. 63). Kan radiografen fra starten af en undersøgelse opnå en god dialog med barnet, vil det sandsynligvis kunne gøre en stor forskel for forløbet. Som snart kommende radiografer melder der sig en del usikkerhed i forhold til at kommunikere med det syge barn, det angste og det smertepåvirkede barn, og samtidigt formå at opnå et godt undersøgelsesforløb samt god strålehygiejne. Denne usikkerhed kommer af, at der ikke er særlig stor fokus på børneundersøgelser gennem uddannelsen, samt at det ofte er de erfarne radiografer, der røntgenfotograferer børnene i klinikken. De fleste forskere er enige om, at et velinformeret barn sammen med velinformerede forældre, er betydeligt mere trygge end de der mangler eller har fået mangelfuld information. (Maare Tamm, 2005, s.69) I denne opgave søges der besvaret, om bedre information til barn og forældre kan afhjælpe usikkerheden i et undersøgelsesforløb. I søgningen på nettet efter informationsmateriale til børn blev kendskabet til animationen HC And etableret. HC And henvender sig til børn i 4-7 års alderen, og gennemgår og fortæller om en række forskellige undersøgelsesforløb på forskellige afdelinger ( I opgaven søges besvaret om HC And kan bruges som information til børn og forældre før en røntgenundersøgelse, for at opnå et godt undersøgelsesforløb, og få optimeret undersøgelsesforløbet med så få billeder og god strålehygiejne som muligt. Formålet med denne opgave er at få afdækket om informationsprogrammet HC And kan kvalitetsudvikle røntgenundersøgelser af børn, og derved skabe en bedre kommunikation mellem forældre/barn og radiograf, så man opnår et godt 2

4 undersøgelsesforløb. Dette gøres ud fra det naturvidenskabelige paradigme (se afsnit ) Problemfelt Det første møde mellem radiografen og barnet sker på patientgangen. Dette møde har stor betydning for barnet, og er afgørende for hele undersøgelsesforløbet. Hvis den første kontakt ikke er positiv, opnås der ingen god kontakt til barnet, og muligheden for et godt samarbejde under undersøgelsen vil ikke være tilstede.(ingrid Hanssen 2004 s.94) Hvis samarbejdet med barnet ikke fungerer optimalt, kan det i værste fald udvikle sig til et overgreb på barnet, idet man så er nødsaget til at fastholde barnet mod dets vilje.( Ingrid Hanssen 2004, s.95) Vores erfaring viser, at et dårligt samarbejde med barnet kan medføre supplerende optagelser pga. dårlig positionering eller urolige optagelser. Dette kan betyde, at barnet udsættes for unødig stråledosis. En af radiografens vigtigste opgaver er, at fremstille de bedst diagnostiske brugbare billeder med mindst mulig dosis (bekendtgørelse nr. 823). Statens institut for strålehygiejne benævner, at børn er omtrent tre gange så strålefølsomme som voksne (..),og risikoen for leukæmi er mange gange større for børn end for resten af befolkningen.(sis) Hvis barnet får en dårlig oplevelse af at være til en røntgenundersøgelse, kan det i fremtiden betyde, at barnet vil være angst for at komme til en røntgenundersøgelse og dermed besværliggøre radiografens mulighed for at opnå et godt samarbejde næste gang i mødet med barnet. (Ingrid Hanssen 2004, s.95) Et problem er også, at tiden er begrænset til undersøgelsen. Hvis radiografen skal bruge ekstra meget tid på at forklare og berolige barnet på, hvad der skal ske, kan det i værste fald betyde, at radiografen måske begynder at stresse fordi han/hun ved, at dagsprogrammet skrider, og at tiden derved bliver mindre til de næste patienter. Det kan betyde, at radiografen er mindre tålmodig hvilket så også kan smitte af på barnet, så det bliver mere uroligt og mindre samarbejdsvillig, og derved er man kommet ind i en ond 3

5 cirkel (Maare Tamm, 2005, s 65), hvor resultatet kan blive, at man laver et overgreb på barnet for at få undersøgelsen gennemført. I dette projekt vælges det kun at undersøge de akutte børn, da det som regel er dem, der får mindst information inden en røntgenundersøgelse. Børnene ankommer til røntgenafdelingen akut, og har således ikke noget indkaldelsesbrev som beskriver undersøgelsen at støtte sig til. Børnene er i uvante omgivelser, har måske været udsat for et traume, og er derfor mere utrygge/urolige end andre børn, som kommer til planlagte undersøgelser, og er på den baggrund en god målgruppe at undersøge på, om animationen HC And har nogen effekt. HC And er primært udviklet til de 4-7 årige børn, derfor vælges det at afgrænse kun til denne gruppe børn, da ældre børn muligvis vil opfatte animationen om HC And for barnlig, og derved hurtigere vil miste interessen. I opgaven fravælges desuden børn under 4 år, da de ikke endnu kan betjene en computer uden hjælp, samtidigt med, at de endnu ikke har udviklet sig sprogligt nok til at kunne forklare om HC And har en effekt på dem. HC And er udviklet som informationsmateriale for flere aktiviteter, der kan foregå på et sygehus. Studiet her vil kun være fokuseret på den del af HC And der har med røntgenafdelingen at gøre. Dette gøres med henblik på at se, om den har en effekt på børn før en undersøgelse og om radiografen kan mærke en forskel på undersøgelsesforløbet, hvis barnet har modtaget denne information. Gennem denne problemafgrænsning er fremkommet følgende problemformulering Problemformulering Hvordan påvirkes samarbejdsevnen hos børn i 4-7 års alderen, hvis de inden en akut knogleundersøgelse informeres om røntgenundersøgelsen gennem animationsprogrammet HC And? 4

6 3.1. Nøglebegreber Samarbejde: Fælles anstrengelser for at løse en opgave der kun kan løses ved fælles hjælp. (Mogens Brørup et al, 2003 s. 391) Evne: kraft til at udføre en handling. (Mogens Brørup et al, 2003 s.119) Samarbejdsevne tolkes således som barnets overskud til at indgå aktivt og konstruktivt i undersøgelsen i samarbejde med radiografen. Akut knogleundersøgelse: Akut: Pludselig opstået tilstand (Jan Rytter Nørgaard, 2003 s. 30) Knogleundersøgelse: optagelser af ekstremiteter af kort varighed. Information er et ord, der i vid udstrækning har fortrængt det danske ord "oplysning". Information defineres som det betydningsforhold, man tillægger en given datamængde eller hændelse.(gyldendals online leksikon) Animationsprogrammet HC And: en patientinformation udformet som en lille tegnefilm, der er tilgængelig på nettet, henvendt til børn i alderen fra 4-7 år (se afsnit 6.1.) 4.0. Metodevalg For at kunne svare på problemformuleringen, er der en del forhold, der skal undersøges nærmere. Ved hjælp af en operationalisering af problemformuleringen opstilles følgende kategorier efterfulgt af forskningsspørgsmål. Kategorier: A) information via HC And til børn på 4-7 år B) barnets samarbejdsevne ved en knogleundersøgelse 5

7 Forskningsspørgsmål til kategori A: information via HC And til børn på 4-7 år 1. Hvad er computer animation HC And? For at besvare ovenstående forskningsspørgsmål tages der udgangspunkt i Visual kommunikation 10.30`s rapport om HC And. Dele af denne rapport vil indgå i opgaven, samt et pilotinterview med om hele ideen bag HC And. (se afsnit 6.1.) 2. Hvordan er den kognitive/psykologiske udvikling hos børn i alderen 4-7? 3. Hvad betyder den kognitive/psykologiske udvikling i forhold til hvordan informationen gives til børn i den alder? Dette vil i opgaven blive teoretisk belyst i form af børns udviklingstrin, og hvilken måde information til denne aldersgruppe er hensigtsmæssig. (se afsnit 6.2.) 4. Hvordan påvirker computeranimationen HC And samarbejdsevnen hos børn i alderen 4-7 år? Dette vil blive besvaret teoretisk og empirisk. De empiriske studier vil være et kvantitativt interview til forældre/barn på røntgenafdelingens patientgang, og et spørgeskema til radiografer på den respektive røntgenafdeling.(se afsnit 6.1., 7.3. og 7.7.). Forskningsspørgsmål til kategori B: barnets samarbejdsevne ved en knogleundersøgelse 1. Hvordan kommunikerer man med et barn i alderen 4-7 år til en røntgenundersøgelse? 6

8 Kommunikationen med det akutte/syge barn vil i opgaven belyses ud fra et teoretisk studie om kommunikation til akutte og indlagte børn, samt kort beskrive kommunikationsmodeller (se afsnit 6.3.). 2. Har det betydning for det akutte barns samarbejdsevne, om informationen er givet inden røntgenundersøgelsen? Dette vil i opgaven blive belyst gennem et empirisk studie i form af et kvantitativt interview til forældre/barn på patientgangen, samt et spørgeskema til radiograferne på den respektive røntgenafdeling (se afsnit 7.3.). 3. Påvirker det radiografernes undersøgelsesforløb om børnene har fået information inden undersøgelsen? 4. Kan radiograferne mærke en forskel på børnenes samarbejdsevne, om de har fået information i form af HC And inden undersøgelsen eller ej? Ovenstående forskningsspørgsmål forsøges belyst ved hjælp af et empirisk studie i form af et spørgeskema til radiograferne på den respektive røntgenafdeling (se afsnit 7.7.) Metodiske overvejelser af opgavens opbygning Opgaven vil være opbygget som et teoretisk, og to empiriske studier for at sikre, at problemformuleringen bliver besvaret. Måden opgaven er designet på, viser en systematik og derved en høj reliaserbarhed. I opgaven vælges det at opstille nogle forskningsspørgsmål. Det er disse spørgsmål, der gennem opgaven vil søges besvaret, og derved få svar på problemformuleringen. Følgende forskningsspørgsmål vil blive besvaret teoretisk: Hvad er computer animation HC And? Hvordan er den kognitive/psykologiske udvikling hos børn i alderen 4-7 år? 7

9 Hvad betyder den kognitive/psykologiske udvikling i forhold til hvordan information gives til børn i den alder? Hvordan kommunikerer man med et barn i alderen 4-7 år til en røntgenundersøgelse? Følgende forskningsspørgsmål vil blive besvaret empirisk: Hvordan påvirker computeranimationen HC And samarbejdsevnen hos børn i alderen 4-7 år? Har det betydning for det akutte barns samarbejdsevne om informationen er givet inden røntgenundersøgelsen? Påvirker det radiografernes undersøgelsesforløb om børnene har fået information inden undersøgelsen? Kan radiograferne mærke en forskel på børnenes samarbejdsevne, om de har fået information i form af HC And inden undersøgelsen eller ej? Det vælges i opgaven at benytte Harvard systemet som reference metode, da det giver et godt overblik for læseren, at referencen står lige efter den tekst, hvor referencen indgår. Gennem et teoretisk studie bliver der redegjort for, hvad computer animationen HC And er. Teorien og oplysninger om hvordan ideen til HC And er opstået, vil indhentes fra Visuel kommunikation 10.30`s (10.30) rapport. I et valgmodul om børneradiografi blev der lavet et interview med om baggrunden for HC And, dele af dette interview vil indgå i opgaven (bilag nr.1). Til besvarelse af forskningsspørgsmålet om den kognitive/psykologiske udvikling hos børn i alderen 4-7 år og hvilken betydning udviklingen er i forhold til hvordan information gives til børn i den alder, inddrages kompendium fra valgmodulet børneradiografi, og som primær litteratur i afsnit 6.2 bruges bogen Udviklingspsykologiske teorier af Espen Jerlang. 8

10 Forskningsspørgsmålet der omhandler, hvordan computer animationen påvirker børn i alderen 4-7 år, vil blive besvaret gennem et empirisk studie i form af et kvantitativt interview til forældre/børn på røntgenafdelingens patientgang. Til besvarelse af forskningsspørgsmålet; hvordan man kommunikerer med et barn til en røntgenundersøgelse?, for at kunne belyse dette, tages der udgangspunkt i kommunikationsmodeller, samt hvordan man kommunikerer med børn til en undersøgelse. Kommunikation er en vigtig del af samarbejdet for radiografer og børn i dagligdagen på en røntgenafdeling. De sidste tre forskningsspørgsmål omhandler information til barnet. Hvordan informationen påvirker samarbejdet for barnet, hvordan radiografens undersøgelsesforløb påvirkes af, om der er givet information eller ej, og om radiografer kan mærke nogen forskel på børnene, om de har fået information i form af HC And inden undersøgelsen. Disse spørgsmål vil blive besvaret gennem to empiriske studier, hvor det ene er et kvantitativt interview til forældre/barn, og det andet vil være et spørgeskema til radiograferne. Efter den teoretiske gennemgang vil der være en delkonklusion, og herefter vises resultater af de empiriske studier der analyseres, og der delkonkluderes efter hvert afsnit af de enkelte studier. Før diskussionsafsnittet vil der være et erfaringsafsnit, hvor de erfaringer, som er fremkommet under udførelsen af de empiriske studier, vil blive beskrevet. Derefter diskuterer vi de enkelte delkonklusioner holdt op mod den teoretiske delkonklusion, og afslutningsvis vil der konkluderes i forhold til den i opgaven stillede problemformulering. Opgavens sidste afsnit vil være en perspektivering, hvor der vil perspektiveres ud fra resultater i opgaven og egne erfaringer i praksis. I opgaven metodetrianguleres der på dataniveau, idet de empiriske undersøgelser inddrager både radiografer og forældre/børn dvs. der hentes viden om samme spørgsmål fra forskellige respondenter (Merete Bjerrum, 2005, s ). 9

11 Paradigme Opgavens design er et naturvidenskabeligt design, som tager udgangspunkt i den positivistiske tankegang. Positivismen arbejder med nogle fast definerede begreber som vi beskriver ud fra Emil Kruses bog kvantitative metoder(2001), hvorefter vi vil holde disse begreber op imod vores eget projekt. Systematik En planmæssig, ordnet fremgangsmåde, der ikke er præget af tilfældigheder. Systematikken er vigtig i alle faser af en empirisk undersøgelse fra planlægning til resultater.(emil Kruuse, 2001, s.49). Systematikken i opgaven opfyldes, idet alle respondenterne får stillet de samme spørgsmål i den samme rækkefølge. Formidlingen af opgaven er systematiseret i form af, at der er en kort forklaring for hvert afsnit, og måden denne forklaring bliver præsenteret på er ens i opgaven for at opnå en høj systematik, samt en høj gennemsigtighed. Kontrol Formålet med kontrol er at sikre, at spørgsmålene bliver afprøvet på så mange, at det er de samme mønstre som træder frem, således at man kan sige, at resultatet viser en tendens (Emil Kruuse, 2001, s. 49). Der interviewes indtil der viser sig en tendens i svarfordelingen. I projektet kan der ikke generaliseres, da der ikke inddrages nok respondenter til at kunne dette. Kontrollen af spørgeskemaundersøgelsen kan ikke sikres, da vi ikke har haft mulighed for at kontrollere resultatet på andre hospitaler, da animationen HC And er udviklet til det respektive hospital. Præcision Nøjagtige beskrivelser af forsøgsopbygning, metode, målinger, databehandling, fortolkning af resultater og disse være præcist formuleret (Emil Kruuse, 2001, s. 50) 10

12 I metodeafsnittet forklares det hvordan det strukturerede interview og spørgeskema vil blive udført, og ud fra denne beskrivelse skulle det være muligt, at reproducere disse. Svarkategorierne er præcist definerede, og ved hjælp af et pilotprojekt er det kontrolleret, hvor præcist spørgsmålene skal stilles. Desuden beskrives det i metodeafsnittet hvor længe computeren er tilgængelig for børnene på patientgangen, og hvilke overvejelser der var i forbindelse med opsætningen af computeren. Kvantificerbarhed Redegør til kravet om, at undersøgelsesresultaterne skal kunne udtrykkes i tal (Emil Kruuse, 2001, s. 55). Resultaterne af både spørgeskema og interview vil blive sat i tabeller, og svarene udtrykkes i tal, som efterfølgende præsenteres i diagrammer og tabeller for at gøre resultaterne overskuelige for læseren. Repræsentativitet Med dette menes, at en lille gruppe skal kunne repræsentere en samlet gruppe (Karl Hårbøl, 1999, s. 821). Da tiden til denne opgave er begrænset, vælges der i det kvantitative interview ikke en stratificeret udvælgelse af aldersfordelingen, da der ved denne udvælgelse opnås for lidt data, men de børn der udvælges, tilhører aldersgruppen 4-7 år. På baggrund af det antal radiografer der er på den respektive røntgenafdeling, udvælges alle radiograferne, og derved opnås der en jævn fordeling af radiografer, som har fra kort til lang tids erfaring med børneundersøgelser, og derved er repræsentative for de radiografer, som arbejder med børn. 11

13 Reliabilitet Resultaterne af forsøget skal kunne reproduceres for at sikre pålideligheden i undersøgelsen og hvis dette opnås siges det at forsøget opnår en høj reliabilitet (Laila Launsø et al, 2000, s. 15). Med udgangspunkt i vores strukturerede interview og spørgeskema, skulle andre have muligheden for at genskabe vores empiriske studier. I opgavens metodeafsnit vises det, hvordan vi kommer fra forskningsspørgsmål til interviewguide og spørgsmål i spørgeskemaet for herigennem at højne gennemsigtigheden. Validitet Udtrykker en undersøgelses sandsynlighed, troværdighed og styrke. Validitet indtager en central rolle i vurderingen af empiriske undersøgelser, da formålet med disse er at undersøge om en hypotese er rigtig eller forkert (Emil Kruuse, 2001, s. 71) Projektet forsøges designet på en sådan måde, at der opnås svar på det der ønskes at finde svar på. Troværdigheden sikres ved at opnå så mange respondenter som muligt, indtil der viser sig en tendens. Generaliserbarhed Indebærer at man kan drage fra et enkelt eller nogle få tilfælde til samtlige tilfælde (Emil Kruuse, 2001, s. 76). På grund af studiets størrelse, vil det i opgaven ikke være muligt at generalisere, men kun at vise en tendens. På baggrund af dette er der lavet et udførligt empiriafsnit med gennemgang af de metodiske overvejelser, der er forbundet med udførelsen af de to empiriske studier. 12

14 Metodiske overvejelser i forbindelse med opsætning af computer I overvejelserne omkring opstilling af computer på røntgenafdelingens patientgang, var der tekniske og praktiske ting der skulle koordineres inden projektets start. Overvejelser om computerens tekniske kunnen, hvilke krav der var for at den kunne køre animationen HC And, så som at computeren minimum skulle have Windows 98 og media flash player, og om hvordan computeren bedst kunne sikres på patientgangen mod tyveri, samt hvordan man leder børns opmærksomhed hen på computeren med computeranimation HC And (bilag nr.2). For at sikre computeren mod tyveri, blev der monteret wirer på harddisk og computerskærm, som så blev fæstnet til rør på patientgangen. Computeren blev placeret på et lille legebord på patientgangen ud for de to røntgenrum, og hvor der oftest blev fotograferet akutte børn. Der er opsat en plakat med HC And ved røntgeninformationen, som fortæller, at børnene kan møde HC And på røntgenafdelingen, samt plakater på patientgangen ved computeren med pil og tekst, som fortæller at børnene kan finde animationen HC And på computeren (bilag nr.3). Personalet på den respektive røntgenafdeling er blevet mundtligt informeret om projektet, samt der er opsat sedler i kaffestuen, hvor projektet er beskrevet og hvor de kan kontakte os, hvis der skulle ske noget med computeren. Vi har allieret os med enkelte personer fra afdelingen til at tjekke computeren dagligt, og meddele hvis animationen HC And af en eller anden grund ikke fungerer. På den måde sikres det, at animationen HC And er tilgængelig for børnene under hele perioden (bilag nr.4). Der indgik overvejelse på hvornår computeren skulle opstilles, og hvor længe den skulle stå på patientgangen, inden man kunne påbegynde de empiriske studier. Da opgaven har en tidsramme på 8 uger, vælges det at opsætte computeren fra projektets start, og frem til 4 uger inden projektet skal afleveres. Computeren står på patientgangen i 3 uger, hvor vi ikke er tilstede og 1 uge hvor vi er på patientgangen. Dette gøres på baggrund af, at have den nødvendige tid til at analysere og fortolke resultaterne af det kvantitative interview og spørgeskemaet, samt at sikre at computeren står der længe nok, til at radiograferne evt. kan nå at registrere en forskel. 13

15 Metodiske overvejelser i forbindelse med kvantitativt interview Et struktureret kvantitativt interview vælges frem for et spørgeskema af flere grunde. Svarprocenten er ofte højere, da man kan overtale folk til at deltage i undersøgelsen, dvs. at man også får de umotiverede til at deltage (Emil Kruuse 2001, s.274). Herudover sker det at spørgeskemaet kan blive væk, hvorimod der er større chancer for at få gennemført interviews, når der først er opnået kontakt (Emil Kruuse 2001, s. 274). Det strukturerede interview giver mulighed for at uddybe spørgsmål, og derved opnås en større præcision af svarene, samt mindre risiko for forkert placerede krydser (Emil Kruuse 2001, s. 275). Samtidigt sikres det, at målgruppen forbliver indenfor de 4-7 årige, og vi samtidig kan kontrollere, hvem der svarer. Spørgsmålene i interviewguiden er hovedsageligt udformet som lukkede spørgsmål. Det har den fordel, at svarene stiller mindre krav til respondenternes hukommelse og formuleringsfærdigheder. Lukkede spørgsmål har endvidere den fordel, at der er større chance for at få svar end på åbne spørgsmål (Emil Kruuse 2001, s. 248). Det skønnes, at 14

16 svarprocenten bliver højere, ved selv at være tilstede og stille spørgsmålene, og dette åbner muligheden for at kunne forklare spørgsmålet til respondenterne, hvis de misforstår dette, samt at der kan stilles yderligere spørgsmål, hvis nogle af svarene kræver en uddybning, og samtidig sikres det, at alle får stillet de samme spørgsmål (Emil Kruuse 2001 s. 273). Ulemperne ved et interview er, at det er meget tidskrævende og man dermed ikke kan opnå så stor en gruppes respondenter, som ved et spørgeskema (Laila Launsø et al 2000, s. 125). Struktureret interview vælges, da det er en konkret viden vi søger, og der ønskes ikke nogen dybdegående viden om respondenternes livsverden. Resultatet af det strukturerede interview kan kvantificeres. Formålet ved at indsamle information ved hjælp af de samme spørgsmål på en ensartet måde til alle deltagende respondenter er, at data-indsamlingen sker på en struktureret måde, hvorved man kan få oplysninger om udvalgte variable i målgruppen, samt opnå kvantificerbare oplysninger om disse variable, så de kan analyseres ved hjælp af statiske metoder, og derved kan få valide, generaliserbare oplysninger (Emil Kruuse, 2001 s.273). Det vælges i opgaven at rette henvendelse til børn/forældre på patientgangen inden røntgenundersøgelsen, samt at vise dem animationen HC And på computeren. Dette gøres på baggrund af de opstillede spørgsmål i interviewguiden, som primært omhandler spørgsmål om information inden undersøgelsen. Gennem det kvantitative interview ønskes følgende forskningsspørgsmål besvaret; - Hvordan påvirker computeranimationen HC And samarbejdsevnen hos børn i alderen 4-7 år? - Har det betydning for det akutte barns samarbejdsevne om informationen er givet inden røntgenundersøgelsen? Formålet er her at afdække barnets og forældrenes oplevelse af HC And som information: følgende spørgsmål er stillet i interviewguiden; Har dit barn været til røntgenundersøgelse før? Hvem har henvist jer til røntgenafdelingen? Har I fået information om røntgenundersøgelsen? 15

17 Kunne I bruge noget mere information om undersøgelsen? De første spørgsmål i det kvantitative interview tager udgangspunkt i, om barnet har været til røntgenundersøgelse før, og hvem der har henvist. Dette gøres på baggrund af, at få oplyst, om den henvisende læge/afdeling giver nogen information, og for at udelukke, at barnet ikke har fået information fra en anden undersøgelse på et tidligere tidspunkt, og så benytter oplysningerne igen, dvs. har de noget kendskab til HC And. Tror du/ved du om dit barn er nervøs for undersøgelsen? Kender I animationen/tegnefilm HC And? Synes du HC And er en god måde at informere dit barn på? I interviewet spørges der ligeledes ind til, om de kunne bruge mere information inden undersøgelsen, samt om de synes at animationen/tegnefilmen HC And er en god måde at informere deres barn på, og derved minimere evt. nervøsitet. Baggrunden for disse spørgsmål er at få svar på, om HC And kan bruges som information til børn i røntgenregi. Ved du mere om undersøgelsen nu, efter du har set HC And? Synes du at det er en god idé med en computer på patientgangen med HC And på? De sidste to spørgsmål omhandler om barnet er bedre informeret efter at de har set HC And, og om barn/forældre forsat synes at computeren skal være opsat på patientgangen. Spørgsmålene stilles for at se om børn/forældre føler sig velinformeret af HC And inden en røntgenundersøgelse, og for at belyse, om computeren på patientgangen kan bruges som informationsredskab til det akutte barn inden en røntgenundersøgelse. I interviewguiden vælges det at have 3 svarkategorier, som er udarbejdet på en sådan måde, at der kun kan placeres et svar i en af disse kategorier (bilag nr.5). Det er vigtigt 16

18 at designet af svarkategorierne er på en sådan måde, at de ved oplæsning virker naturlige for respondenten. Svarkategorierne skal være udtømmende og må ikke overskride det område spørgsmålene fastlægger (Emil Kruuse 2001, s. 252). Erfaringerne fra pilotprojektet inddrages i overvejelserne omkring, hvor lang en periode der skal bruges på patientgangen til at interviewe forældre/børn (bilag nr.6). I pilotprojektet var der pga. tiden kun afsat 2 dage til at indsamle data. Dette viste, at der ikke var tid nok til at opnå en tilstrækkelig mængde data samt respondenter. Derfor vælges det i opgaven at afsætte en uge til det empiriske studie, i håb om at opnå data nok til at analysere på, således at grundlaget for analysen bliver valid. Tidsrammen på en uge vælges, da det er blevet oplyst af overradiografen på den respektive røntgenafdeling, at der er ca. 40 børneundersøgelser om ugen (bilag nr.7). Ud fra denne oplysning skønnes det, at der kan interviewes forældre/børn i denne periode. De kvantitative interviews opbygning og udformning ligger tæt op ad et spørgeskema, hvor der blot her i interviewet er en tilstede som stiller spørgsmålene, og derefter noterer svaret. Validitetsmæssigt vil en besvarelse mellem % i en spørgeskemaundersøgelse være validt. I det kvantitative interview opnås der svar fra alle adspurgte respondenter dvs. 100 %, derved opnås et validt grundlag for analysen. (Merete Watt Boolsen, s.71, 2004) Metodiske overvejelser i forbindelse med spørgeskema Til at belyse radiografernes vinkel benyttes et spørgeskema, da det åbner muligheden for at nå ud til flere end ved et interview, og fordelen ved et spørgeskema er, at respondenterne har mulighed for at tænke sig om, inden de svarer (Emil Kruuse, 2001, s. 271). Ulemperne er, at man ikke kan få så mange uddybende besvarelser, som hvis man interviewede radiograferne, men da der i opgaven kun ønskes at få et overordnet billede af problemstillingen, benyttes et spørgeskema for at nå ud til så mange som muligt, og derved at få et mere validt grundlag at analysere på, og man er uafhængig af tid og sted. 17

19 I spørgeskemaet til radiograferne vælges det at stille lukkede spørgsmål med kvantitative svarnøgler, dvs. spørgsmål med på forhånd bestemte givne svaralternativer. De lukkede spørgsmål har den fordel, at svarene stiller mindre krav til respondenternes hukommelse og formuleringsfærdigheder, samt at de er lette at kvantificere. Det er hurtigt og overskueligt at sammenfatte svarene fra store grupper, og resultaterne kan bearbejdes statistisk (Emil Kruuse 2001, s.248). I nogle af spørgsmålene vælges derudover også kvalitative åbne svarkategorier for at få et mere uddybende svar, og derudover skabes der en mulighed for at få en ny viden. Dette er gjort på baggrund af overvejelser om, at det ville være godt at få en kvalitativ vinkel på nogle af spørgsmålene, da det er vanskeligt på forhånd at definere præcise svarkategorier (Münster, s 84-85, 2003). Ulempen ved denne form for spørgeskema er, at der ingen mulighed er, for at overtale respondenterne, det er kun de motiverede der deltager, ingen uddybning af spørgsmål, ingen uddybning af svar og at respondenterne sætter krydset forkert (Emil Kruuse, 2001, s. 275). Spørgeskemaet er designet uden stopklodser og stier, da det ikke er et særligt stort spørgeskema, og på nær spørgsmål nr. 6 er ved ikke udeladt, da alle andre spørgsmål kan besvares med enten ja eller nej. Hvis man i spørgeskemaet har for mange svartyper som ved ikke, kan man nemt fremprovokere svar, som ikke dækker de synspunkter respondenten har (Emil Kruuse, 2001, s. 253). Gennem spørgeskemaet ønskes følgende forskningsspørgsmål besvaret; - Påvirker det radiografernes undersøgelsesforløb om børnene har fået information inden undersøgelsen? - Kan radiograferne mærke en forskel på børnenes samarbejdsevne, om de har fået information i form af HC And inden undersøgelsen eller ej? Formålet er her at afdække om radiografens undersøgelsesforløb er blevet påvirket af, om børnene har fået information, samt om radiograferne kan mærke en forskel på børnenes samarbejdsevne i form af information af HC And. Følgende spørgsmål er i spørgeskemaet; 1. Hvor længe har du været uddannet radiograf? 18

20 2. Har du selv børn? Spørgsmål 1 og 2 i spørgeskemaet omhandler hvor længe radiografen har været færdiguddannet, og om de selv har børn. Dette gøres ud fra at få en baggrundsviden om respondenterne, og for at se, om der er en sammenhæng mellem deres svar og deres erfaring/baggrund. 3. Oplever du ofte problemer med at få et barn til at samarbejde til en røntgen undersøgelse? 4. Har du oplevet at skulle supplere med ekstra billeder pga. dårligt samarbejde med barnet? Spørgsmål 3 og 4 omhandler samarbejdet med barnet til en røntgenundersøgelse. Her spørges der ind til om radiografen har været ude for et dårligt samarbejde med børn, og om dette dårlige samarbejde har resulteret i, at der skulle tages ekstra billeder. Med disse spørgsmål ønskes det belyst, om samarbejdet med børn er et problem i radiografens hverdag. 5. Kender du til animationen HC And? 6. Har du lagt mærke til, om børnene på patientgangen bruger computeren efter den er blevet opstillet? 7. Har børnene snakket om HC And når de er kommet ind på stuen? Spørgsmål 5, 6 og 7 omhandler animationen/tegnefilmen HC And. Har radiografen kendskab til HC And, og har de lagt mærke til, om børn bruger computeren på patientgangen, samt om de har snakket om HC And, når de er kommet ind til undersøgelsen. Disse spørgsmål ønskes besvaret for at finde ud af, hvor godt kendskab radiograferne har til HC And, samt at få at vide, om computeren på gangen bliver brugt, og om børnene kan genkende noget fra HC And i røntgenrummet. 19

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Bachelorprojekt. Navn: Uddannelsessted: Vejleder: Samlet Antal Slag: Afleverings Dato: Elham Zourbakhsh & Robina Din R05B

Bachelorprojekt. Navn: Uddannelsessted: Vejleder: Samlet Antal Slag: Afleverings Dato: Elham Zourbakhsh & Robina Din R05B Bachelorprojekt CVU Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense SØ Tlf. +45 6310 2500 http://www.cvulillebaelt.dk Navn: Elham Zourbakhsh & Robina Din R05B Uddannelsessted: University College Lillebælt Radiografuddannelsen

Læs mere

Bilag 1. 2.4 Operationalisering

Bilag 1. 2.4 Operationalisering Bilag 1 2.4 Operationalisering Hvordan kan der i relationen mellem radiograf og patient med anden etnisk baggrund opnås gensidig forståelse i forbindelse med korterevarende røntgenundersøgelser? Kategorier

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

PBL-forløb Rad. Patientologi

PBL-forløb Rad. Patientologi RADIOGRAFUDDANNELSEN, UCL PBL-forløb Rad. Patientologi 1. semester August, 2017 Indhold 1. Baggrund i læringsudbytter... 3 2. Forløbets opbygning... 3 3. Problembaseret læring... 3 3.1 Trinvis Problembaseret

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Oplæg og forberedelse

Oplæg og forberedelse Pædagogik KUA Eksamensform: Mundtlig eksamen med forberedelse (Spørgsmålet trækkes 48 timer før eksamen) Underviser: Mie Plotnikof Censor: Signe Holm-Larsen Spørgsmål: Redegør for Piagets udviklingsteori

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet en reminder Udformning af spørgeskema

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen.

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. STANDARD FOR NEDBRINGELSE AF INFEKTIONER Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. Baggrund Antallet af nosokomielle

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen August 2014 Kritik af SFI rapport vedr. Døvfødte børn og deres livsbetingelser Denne kommentar til rapporten Døvfødte børn og deres livsbetingelser udgivet af SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

Behandling af kvantitative data 19.11.2012

Behandling af kvantitative data 19.11.2012 Behandling af kvantitative data 19.11.2012 I dag skal vi snakke om Kvantitativ metode i kort form Hvordan man kan kode og indtaste data Data på forskellig måleniveau Hvilke muligheder, der er for at analysere

Læs mere

Guide til udarbejdelse af ansøgning til empiriindsamling

Guide til udarbejdelse af ansøgning til empiriindsamling Guide til udarbejdelse af ansøgning til empiriindsamling Formål Denne guide beskriver ansøgningsprocedure i forbindelse med empiriindsamling på modul 12 og 14. Det er vigtigt at alle guidens punkter besvares

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Patientinformation. TeleCare Nord

Patientinformation. TeleCare Nord Patientinformation TeleCare Nord patientinformation TeleCare Nord TeleCare Nord er et telemedicinsk projekt for KOL-patienter i Nordjylland. Projektet baserer sig på gode resultater fra tidligere telemedicinske

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hospitalsmodelprojekt

Hospitalsmodelprojekt Hospitalsmodelprojekt Udvikling af den palliative indsats i onkologisk sengeafsnit vha behovsvurderingsredskabet EORTC QLQ C-30 Onkologisk sengeafsnit D1 og D3 Aalborg Sygehus 2012/2013 Baggrund Patient

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv.

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv. Modulbeskrivelse Modul 14: Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Professionsbachelorprojekt (herefter PBP) 2. Beskrivelse I dette modul arbejder du i en gruppe

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Generelle etiske retningslinjer Studerende på sociologiuddannelsen er underkastet de retningslinjer, der gælder for god forskningsetik inden for samfundsvidenskaberne. Et sæt af generelle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT.

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT. BILAGSMAPPE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE... 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 4 BILAG 3 FREMSKRIVNING AF ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 5 BILAG 4 ANTAL TYRKISKE

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere