Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt"

Transkript

1 Animationen HC And information til børn Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt

2 1.0. INDLEDNING PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING NØGLEBEGREBER METODEVALG METODISKE OVERVEJELSER AF OPGAVENS OPBYGNING Paradigme Metodiske overvejelser i forbindelse med opsætning af computer Metodiske overvejelser i forbindelse med kvantitativt interview Metodiske overvejelser i forbindelse med spørgeskema OVERVEJELSER AF ANALYSE AF KVANTITATIVE INTERVIEW Overvejelser af analyse af spørgeskema Etiske overvejelser LITTERATURVALG GENNEMGANG AF VALGT LITTERATUR TIL TEORIAFSNITTET GENNEMGANG AF VALGT LITTERATUR TIL EMPIRISKE STUDIER Etiske retningslinier Hjemmesider TEORI FREMSTILLING COMPUTERANIMATIONEN HC AND KOGNITIV/PSYKOLOGISKE UDVIKLING: KOMMUNIKATION Kommunikation med børn DELKONKLUSION AF TEORIAFSNIT EMPIRIAFSNIT KRITERIER FOR KVANTITATIVE INTERVIEW BIAS ANALYSE OG FORTOLKNING AF KVANTITATIVE INTERVIEW DELKONKLUSION AF KVANTITATIVE INTERVIEW AFSNIT KRITERIER FOR SPØRGESKEMA BIAS ANALYSE OG FORTOLKNING AF SPØRGESKEMA DELKONKLUSION AF SPØRGESKEMA ERFARINGSAFSNIT DISKUSSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE OVERSIGT OVER BILAG

3 1.0. Indledning I et valgmodul om børneradiografi blev det understreget, hvor meget kommunikationen med børnene betyder for et godt undersøgelsesforløb, både for barnet, men også for radiografen. Kommunikation er et vigtigt element (eller omdrejningspunkt) i alle faser af det enkelte patientforløb (Ingrid Hanssen 2004, s. 63). Kan radiografen fra starten af en undersøgelse opnå en god dialog med barnet, vil det sandsynligvis kunne gøre en stor forskel for forløbet. Som snart kommende radiografer melder der sig en del usikkerhed i forhold til at kommunikere med det syge barn, det angste og det smertepåvirkede barn, og samtidigt formå at opnå et godt undersøgelsesforløb samt god strålehygiejne. Denne usikkerhed kommer af, at der ikke er særlig stor fokus på børneundersøgelser gennem uddannelsen, samt at det ofte er de erfarne radiografer, der røntgenfotograferer børnene i klinikken. De fleste forskere er enige om, at et velinformeret barn sammen med velinformerede forældre, er betydeligt mere trygge end de der mangler eller har fået mangelfuld information. (Maare Tamm, 2005, s.69) I denne opgave søges der besvaret, om bedre information til barn og forældre kan afhjælpe usikkerheden i et undersøgelsesforløb. I søgningen på nettet efter informationsmateriale til børn blev kendskabet til animationen HC And etableret. HC And henvender sig til børn i 4-7 års alderen, og gennemgår og fortæller om en række forskellige undersøgelsesforløb på forskellige afdelinger (http://www.1030.dk/hca2/). I opgaven søges besvaret om HC And kan bruges som information til børn og forældre før en røntgenundersøgelse, for at opnå et godt undersøgelsesforløb, og få optimeret undersøgelsesforløbet med så få billeder og god strålehygiejne som muligt. Formålet med denne opgave er at få afdækket om informationsprogrammet HC And kan kvalitetsudvikle røntgenundersøgelser af børn, og derved skabe en bedre kommunikation mellem forældre/barn og radiograf, så man opnår et godt 2

4 undersøgelsesforløb. Dette gøres ud fra det naturvidenskabelige paradigme (se afsnit ) Problemfelt Det første møde mellem radiografen og barnet sker på patientgangen. Dette møde har stor betydning for barnet, og er afgørende for hele undersøgelsesforløbet. Hvis den første kontakt ikke er positiv, opnås der ingen god kontakt til barnet, og muligheden for et godt samarbejde under undersøgelsen vil ikke være tilstede.(ingrid Hanssen 2004 s.94) Hvis samarbejdet med barnet ikke fungerer optimalt, kan det i værste fald udvikle sig til et overgreb på barnet, idet man så er nødsaget til at fastholde barnet mod dets vilje.( Ingrid Hanssen 2004, s.95) Vores erfaring viser, at et dårligt samarbejde med barnet kan medføre supplerende optagelser pga. dårlig positionering eller urolige optagelser. Dette kan betyde, at barnet udsættes for unødig stråledosis. En af radiografens vigtigste opgaver er, at fremstille de bedst diagnostiske brugbare billeder med mindst mulig dosis (bekendtgørelse nr. 823). Statens institut for strålehygiejne benævner, at børn er omtrent tre gange så strålefølsomme som voksne (..),og risikoen for leukæmi er mange gange større for børn end for resten af befolkningen.(sis) Hvis barnet får en dårlig oplevelse af at være til en røntgenundersøgelse, kan det i fremtiden betyde, at barnet vil være angst for at komme til en røntgenundersøgelse og dermed besværliggøre radiografens mulighed for at opnå et godt samarbejde næste gang i mødet med barnet. (Ingrid Hanssen 2004, s.95) Et problem er også, at tiden er begrænset til undersøgelsen. Hvis radiografen skal bruge ekstra meget tid på at forklare og berolige barnet på, hvad der skal ske, kan det i værste fald betyde, at radiografen måske begynder at stresse fordi han/hun ved, at dagsprogrammet skrider, og at tiden derved bliver mindre til de næste patienter. Det kan betyde, at radiografen er mindre tålmodig hvilket så også kan smitte af på barnet, så det bliver mere uroligt og mindre samarbejdsvillig, og derved er man kommet ind i en ond 3

5 cirkel (Maare Tamm, 2005, s 65), hvor resultatet kan blive, at man laver et overgreb på barnet for at få undersøgelsen gennemført. I dette projekt vælges det kun at undersøge de akutte børn, da det som regel er dem, der får mindst information inden en røntgenundersøgelse. Børnene ankommer til røntgenafdelingen akut, og har således ikke noget indkaldelsesbrev som beskriver undersøgelsen at støtte sig til. Børnene er i uvante omgivelser, har måske været udsat for et traume, og er derfor mere utrygge/urolige end andre børn, som kommer til planlagte undersøgelser, og er på den baggrund en god målgruppe at undersøge på, om animationen HC And har nogen effekt. HC And er primært udviklet til de 4-7 årige børn, derfor vælges det at afgrænse kun til denne gruppe børn, da ældre børn muligvis vil opfatte animationen om HC And for barnlig, og derved hurtigere vil miste interessen. I opgaven fravælges desuden børn under 4 år, da de ikke endnu kan betjene en computer uden hjælp, samtidigt med, at de endnu ikke har udviklet sig sprogligt nok til at kunne forklare om HC And har en effekt på dem. HC And er udviklet som informationsmateriale for flere aktiviteter, der kan foregå på et sygehus. Studiet her vil kun være fokuseret på den del af HC And der har med røntgenafdelingen at gøre. Dette gøres med henblik på at se, om den har en effekt på børn før en undersøgelse og om radiografen kan mærke en forskel på undersøgelsesforløbet, hvis barnet har modtaget denne information. Gennem denne problemafgrænsning er fremkommet følgende problemformulering Problemformulering Hvordan påvirkes samarbejdsevnen hos børn i 4-7 års alderen, hvis de inden en akut knogleundersøgelse informeres om røntgenundersøgelsen gennem animationsprogrammet HC And? 4

6 3.1. Nøglebegreber Samarbejde: Fælles anstrengelser for at løse en opgave der kun kan løses ved fælles hjælp. (Mogens Brørup et al, 2003 s. 391) Evne: kraft til at udføre en handling. (Mogens Brørup et al, 2003 s.119) Samarbejdsevne tolkes således som barnets overskud til at indgå aktivt og konstruktivt i undersøgelsen i samarbejde med radiografen. Akut knogleundersøgelse: Akut: Pludselig opstået tilstand (Jan Rytter Nørgaard, 2003 s. 30) Knogleundersøgelse: optagelser af ekstremiteter af kort varighed. Information er et ord, der i vid udstrækning har fortrængt det danske ord "oplysning". Information defineres som det betydningsforhold, man tillægger en given datamængde eller hændelse.(gyldendals online leksikon) Animationsprogrammet HC And: en patientinformation udformet som en lille tegnefilm, der er tilgængelig på nettet, henvendt til børn i alderen fra 4-7 år (se afsnit 6.1.) 4.0. Metodevalg For at kunne svare på problemformuleringen, er der en del forhold, der skal undersøges nærmere. Ved hjælp af en operationalisering af problemformuleringen opstilles følgende kategorier efterfulgt af forskningsspørgsmål. Kategorier: A) information via HC And til børn på 4-7 år B) barnets samarbejdsevne ved en knogleundersøgelse 5

7 Forskningsspørgsmål til kategori A: information via HC And til børn på 4-7 år 1. Hvad er computer animation HC And? For at besvare ovenstående forskningsspørgsmål tages der udgangspunkt i Visual kommunikation 10.30`s rapport om HC And. Dele af denne rapport vil indgå i opgaven, samt et pilotinterview med om hele ideen bag HC And. (se afsnit 6.1.) 2. Hvordan er den kognitive/psykologiske udvikling hos børn i alderen 4-7? 3. Hvad betyder den kognitive/psykologiske udvikling i forhold til hvordan informationen gives til børn i den alder? Dette vil i opgaven blive teoretisk belyst i form af børns udviklingstrin, og hvilken måde information til denne aldersgruppe er hensigtsmæssig. (se afsnit 6.2.) 4. Hvordan påvirker computeranimationen HC And samarbejdsevnen hos børn i alderen 4-7 år? Dette vil blive besvaret teoretisk og empirisk. De empiriske studier vil være et kvantitativt interview til forældre/barn på røntgenafdelingens patientgang, og et spørgeskema til radiografer på den respektive røntgenafdeling.(se afsnit 6.1., 7.3. og 7.7.). Forskningsspørgsmål til kategori B: barnets samarbejdsevne ved en knogleundersøgelse 1. Hvordan kommunikerer man med et barn i alderen 4-7 år til en røntgenundersøgelse? 6

8 Kommunikationen med det akutte/syge barn vil i opgaven belyses ud fra et teoretisk studie om kommunikation til akutte og indlagte børn, samt kort beskrive kommunikationsmodeller (se afsnit 6.3.). 2. Har det betydning for det akutte barns samarbejdsevne, om informationen er givet inden røntgenundersøgelsen? Dette vil i opgaven blive belyst gennem et empirisk studie i form af et kvantitativt interview til forældre/barn på patientgangen, samt et spørgeskema til radiograferne på den respektive røntgenafdeling (se afsnit 7.3.). 3. Påvirker det radiografernes undersøgelsesforløb om børnene har fået information inden undersøgelsen? 4. Kan radiograferne mærke en forskel på børnenes samarbejdsevne, om de har fået information i form af HC And inden undersøgelsen eller ej? Ovenstående forskningsspørgsmål forsøges belyst ved hjælp af et empirisk studie i form af et spørgeskema til radiograferne på den respektive røntgenafdeling (se afsnit 7.7.) Metodiske overvejelser af opgavens opbygning Opgaven vil være opbygget som et teoretisk, og to empiriske studier for at sikre, at problemformuleringen bliver besvaret. Måden opgaven er designet på, viser en systematik og derved en høj reliaserbarhed. I opgaven vælges det at opstille nogle forskningsspørgsmål. Det er disse spørgsmål, der gennem opgaven vil søges besvaret, og derved få svar på problemformuleringen. Følgende forskningsspørgsmål vil blive besvaret teoretisk: Hvad er computer animation HC And? Hvordan er den kognitive/psykologiske udvikling hos børn i alderen 4-7 år? 7

9 Hvad betyder den kognitive/psykologiske udvikling i forhold til hvordan information gives til børn i den alder? Hvordan kommunikerer man med et barn i alderen 4-7 år til en røntgenundersøgelse? Følgende forskningsspørgsmål vil blive besvaret empirisk: Hvordan påvirker computeranimationen HC And samarbejdsevnen hos børn i alderen 4-7 år? Har det betydning for det akutte barns samarbejdsevne om informationen er givet inden røntgenundersøgelsen? Påvirker det radiografernes undersøgelsesforløb om børnene har fået information inden undersøgelsen? Kan radiograferne mærke en forskel på børnenes samarbejdsevne, om de har fået information i form af HC And inden undersøgelsen eller ej? Det vælges i opgaven at benytte Harvard systemet som reference metode, da det giver et godt overblik for læseren, at referencen står lige efter den tekst, hvor referencen indgår. Gennem et teoretisk studie bliver der redegjort for, hvad computer animationen HC And er. Teorien og oplysninger om hvordan ideen til HC And er opstået, vil indhentes fra Visuel kommunikation 10.30`s (10.30) rapport. I et valgmodul om børneradiografi blev der lavet et interview med om baggrunden for HC And, dele af dette interview vil indgå i opgaven (bilag nr.1). Til besvarelse af forskningsspørgsmålet om den kognitive/psykologiske udvikling hos børn i alderen 4-7 år og hvilken betydning udviklingen er i forhold til hvordan information gives til børn i den alder, inddrages kompendium fra valgmodulet børneradiografi, og som primær litteratur i afsnit 6.2 bruges bogen Udviklingspsykologiske teorier af Espen Jerlang. 8

10 Forskningsspørgsmålet der omhandler, hvordan computer animationen påvirker børn i alderen 4-7 år, vil blive besvaret gennem et empirisk studie i form af et kvantitativt interview til forældre/børn på røntgenafdelingens patientgang. Til besvarelse af forskningsspørgsmålet; hvordan man kommunikerer med et barn til en røntgenundersøgelse?, for at kunne belyse dette, tages der udgangspunkt i kommunikationsmodeller, samt hvordan man kommunikerer med børn til en undersøgelse. Kommunikation er en vigtig del af samarbejdet for radiografer og børn i dagligdagen på en røntgenafdeling. De sidste tre forskningsspørgsmål omhandler information til barnet. Hvordan informationen påvirker samarbejdet for barnet, hvordan radiografens undersøgelsesforløb påvirkes af, om der er givet information eller ej, og om radiografer kan mærke nogen forskel på børnene, om de har fået information i form af HC And inden undersøgelsen. Disse spørgsmål vil blive besvaret gennem to empiriske studier, hvor det ene er et kvantitativt interview til forældre/barn, og det andet vil være et spørgeskema til radiograferne. Efter den teoretiske gennemgang vil der være en delkonklusion, og herefter vises resultater af de empiriske studier der analyseres, og der delkonkluderes efter hvert afsnit af de enkelte studier. Før diskussionsafsnittet vil der være et erfaringsafsnit, hvor de erfaringer, som er fremkommet under udførelsen af de empiriske studier, vil blive beskrevet. Derefter diskuterer vi de enkelte delkonklusioner holdt op mod den teoretiske delkonklusion, og afslutningsvis vil der konkluderes i forhold til den i opgaven stillede problemformulering. Opgavens sidste afsnit vil være en perspektivering, hvor der vil perspektiveres ud fra resultater i opgaven og egne erfaringer i praksis. I opgaven metodetrianguleres der på dataniveau, idet de empiriske undersøgelser inddrager både radiografer og forældre/børn dvs. der hentes viden om samme spørgsmål fra forskellige respondenter (Merete Bjerrum, 2005, s ). 9

11 Paradigme Opgavens design er et naturvidenskabeligt design, som tager udgangspunkt i den positivistiske tankegang. Positivismen arbejder med nogle fast definerede begreber som vi beskriver ud fra Emil Kruses bog kvantitative metoder(2001), hvorefter vi vil holde disse begreber op imod vores eget projekt. Systematik En planmæssig, ordnet fremgangsmåde, der ikke er præget af tilfældigheder. Systematikken er vigtig i alle faser af en empirisk undersøgelse fra planlægning til resultater.(emil Kruuse, 2001, s.49). Systematikken i opgaven opfyldes, idet alle respondenterne får stillet de samme spørgsmål i den samme rækkefølge. Formidlingen af opgaven er systematiseret i form af, at der er en kort forklaring for hvert afsnit, og måden denne forklaring bliver præsenteret på er ens i opgaven for at opnå en høj systematik, samt en høj gennemsigtighed. Kontrol Formålet med kontrol er at sikre, at spørgsmålene bliver afprøvet på så mange, at det er de samme mønstre som træder frem, således at man kan sige, at resultatet viser en tendens (Emil Kruuse, 2001, s. 49). Der interviewes indtil der viser sig en tendens i svarfordelingen. I projektet kan der ikke generaliseres, da der ikke inddrages nok respondenter til at kunne dette. Kontrollen af spørgeskemaundersøgelsen kan ikke sikres, da vi ikke har haft mulighed for at kontrollere resultatet på andre hospitaler, da animationen HC And er udviklet til det respektive hospital. Præcision Nøjagtige beskrivelser af forsøgsopbygning, metode, målinger, databehandling, fortolkning af resultater og disse være præcist formuleret (Emil Kruuse, 2001, s. 50) 10

12 I metodeafsnittet forklares det hvordan det strukturerede interview og spørgeskema vil blive udført, og ud fra denne beskrivelse skulle det være muligt, at reproducere disse. Svarkategorierne er præcist definerede, og ved hjælp af et pilotprojekt er det kontrolleret, hvor præcist spørgsmålene skal stilles. Desuden beskrives det i metodeafsnittet hvor længe computeren er tilgængelig for børnene på patientgangen, og hvilke overvejelser der var i forbindelse med opsætningen af computeren. Kvantificerbarhed Redegør til kravet om, at undersøgelsesresultaterne skal kunne udtrykkes i tal (Emil Kruuse, 2001, s. 55). Resultaterne af både spørgeskema og interview vil blive sat i tabeller, og svarene udtrykkes i tal, som efterfølgende præsenteres i diagrammer og tabeller for at gøre resultaterne overskuelige for læseren. Repræsentativitet Med dette menes, at en lille gruppe skal kunne repræsentere en samlet gruppe (Karl Hårbøl, 1999, s. 821). Da tiden til denne opgave er begrænset, vælges der i det kvantitative interview ikke en stratificeret udvælgelse af aldersfordelingen, da der ved denne udvælgelse opnås for lidt data, men de børn der udvælges, tilhører aldersgruppen 4-7 år. På baggrund af det antal radiografer der er på den respektive røntgenafdeling, udvælges alle radiograferne, og derved opnås der en jævn fordeling af radiografer, som har fra kort til lang tids erfaring med børneundersøgelser, og derved er repræsentative for de radiografer, som arbejder med børn. 11

13 Reliabilitet Resultaterne af forsøget skal kunne reproduceres for at sikre pålideligheden i undersøgelsen og hvis dette opnås siges det at forsøget opnår en høj reliabilitet (Laila Launsø et al, 2000, s. 15). Med udgangspunkt i vores strukturerede interview og spørgeskema, skulle andre have muligheden for at genskabe vores empiriske studier. I opgavens metodeafsnit vises det, hvordan vi kommer fra forskningsspørgsmål til interviewguide og spørgsmål i spørgeskemaet for herigennem at højne gennemsigtigheden. Validitet Udtrykker en undersøgelses sandsynlighed, troværdighed og styrke. Validitet indtager en central rolle i vurderingen af empiriske undersøgelser, da formålet med disse er at undersøge om en hypotese er rigtig eller forkert (Emil Kruuse, 2001, s. 71) Projektet forsøges designet på en sådan måde, at der opnås svar på det der ønskes at finde svar på. Troværdigheden sikres ved at opnå så mange respondenter som muligt, indtil der viser sig en tendens. Generaliserbarhed Indebærer at man kan drage fra et enkelt eller nogle få tilfælde til samtlige tilfælde (Emil Kruuse, 2001, s. 76). På grund af studiets størrelse, vil det i opgaven ikke være muligt at generalisere, men kun at vise en tendens. På baggrund af dette er der lavet et udførligt empiriafsnit med gennemgang af de metodiske overvejelser, der er forbundet med udførelsen af de to empiriske studier. 12

14 Metodiske overvejelser i forbindelse med opsætning af computer I overvejelserne omkring opstilling af computer på røntgenafdelingens patientgang, var der tekniske og praktiske ting der skulle koordineres inden projektets start. Overvejelser om computerens tekniske kunnen, hvilke krav der var for at den kunne køre animationen HC And, så som at computeren minimum skulle have Windows 98 og media flash player, og om hvordan computeren bedst kunne sikres på patientgangen mod tyveri, samt hvordan man leder børns opmærksomhed hen på computeren med computeranimation HC And (bilag nr.2). For at sikre computeren mod tyveri, blev der monteret wirer på harddisk og computerskærm, som så blev fæstnet til rør på patientgangen. Computeren blev placeret på et lille legebord på patientgangen ud for de to røntgenrum, og hvor der oftest blev fotograferet akutte børn. Der er opsat en plakat med HC And ved røntgeninformationen, som fortæller, at børnene kan møde HC And på røntgenafdelingen, samt plakater på patientgangen ved computeren med pil og tekst, som fortæller at børnene kan finde animationen HC And på computeren (bilag nr.3). Personalet på den respektive røntgenafdeling er blevet mundtligt informeret om projektet, samt der er opsat sedler i kaffestuen, hvor projektet er beskrevet og hvor de kan kontakte os, hvis der skulle ske noget med computeren. Vi har allieret os med enkelte personer fra afdelingen til at tjekke computeren dagligt, og meddele hvis animationen HC And af en eller anden grund ikke fungerer. På den måde sikres det, at animationen HC And er tilgængelig for børnene under hele perioden (bilag nr.4). Der indgik overvejelse på hvornår computeren skulle opstilles, og hvor længe den skulle stå på patientgangen, inden man kunne påbegynde de empiriske studier. Da opgaven har en tidsramme på 8 uger, vælges det at opsætte computeren fra projektets start, og frem til 4 uger inden projektet skal afleveres. Computeren står på patientgangen i 3 uger, hvor vi ikke er tilstede og 1 uge hvor vi er på patientgangen. Dette gøres på baggrund af, at have den nødvendige tid til at analysere og fortolke resultaterne af det kvantitative interview og spørgeskemaet, samt at sikre at computeren står der længe nok, til at radiograferne evt. kan nå at registrere en forskel. 13

15 Metodiske overvejelser i forbindelse med kvantitativt interview Et struktureret kvantitativt interview vælges frem for et spørgeskema af flere grunde. Svarprocenten er ofte højere, da man kan overtale folk til at deltage i undersøgelsen, dvs. at man også får de umotiverede til at deltage (Emil Kruuse 2001, s.274). Herudover sker det at spørgeskemaet kan blive væk, hvorimod der er større chancer for at få gennemført interviews, når der først er opnået kontakt (Emil Kruuse 2001, s. 274). Det strukturerede interview giver mulighed for at uddybe spørgsmål, og derved opnås en større præcision af svarene, samt mindre risiko for forkert placerede krydser (Emil Kruuse 2001, s. 275). Samtidigt sikres det, at målgruppen forbliver indenfor de 4-7 årige, og vi samtidig kan kontrollere, hvem der svarer. Spørgsmålene i interviewguiden er hovedsageligt udformet som lukkede spørgsmål. Det har den fordel, at svarene stiller mindre krav til respondenternes hukommelse og formuleringsfærdigheder. Lukkede spørgsmål har endvidere den fordel, at der er større chance for at få svar end på åbne spørgsmål (Emil Kruuse 2001, s. 248). Det skønnes, at 14

16 svarprocenten bliver højere, ved selv at være tilstede og stille spørgsmålene, og dette åbner muligheden for at kunne forklare spørgsmålet til respondenterne, hvis de misforstår dette, samt at der kan stilles yderligere spørgsmål, hvis nogle af svarene kræver en uddybning, og samtidig sikres det, at alle får stillet de samme spørgsmål (Emil Kruuse 2001 s. 273). Ulemperne ved et interview er, at det er meget tidskrævende og man dermed ikke kan opnå så stor en gruppes respondenter, som ved et spørgeskema (Laila Launsø et al 2000, s. 125). Struktureret interview vælges, da det er en konkret viden vi søger, og der ønskes ikke nogen dybdegående viden om respondenternes livsverden. Resultatet af det strukturerede interview kan kvantificeres. Formålet ved at indsamle information ved hjælp af de samme spørgsmål på en ensartet måde til alle deltagende respondenter er, at data-indsamlingen sker på en struktureret måde, hvorved man kan få oplysninger om udvalgte variable i målgruppen, samt opnå kvantificerbare oplysninger om disse variable, så de kan analyseres ved hjælp af statiske metoder, og derved kan få valide, generaliserbare oplysninger (Emil Kruuse, 2001 s.273). Det vælges i opgaven at rette henvendelse til børn/forældre på patientgangen inden røntgenundersøgelsen, samt at vise dem animationen HC And på computeren. Dette gøres på baggrund af de opstillede spørgsmål i interviewguiden, som primært omhandler spørgsmål om information inden undersøgelsen. Gennem det kvantitative interview ønskes følgende forskningsspørgsmål besvaret; - Hvordan påvirker computeranimationen HC And samarbejdsevnen hos børn i alderen 4-7 år? - Har det betydning for det akutte barns samarbejdsevne om informationen er givet inden røntgenundersøgelsen? Formålet er her at afdække barnets og forældrenes oplevelse af HC And som information: følgende spørgsmål er stillet i interviewguiden; Har dit barn været til røntgenundersøgelse før? Hvem har henvist jer til røntgenafdelingen? Har I fået information om røntgenundersøgelsen? 15

17 Kunne I bruge noget mere information om undersøgelsen? De første spørgsmål i det kvantitative interview tager udgangspunkt i, om barnet har været til røntgenundersøgelse før, og hvem der har henvist. Dette gøres på baggrund af, at få oplyst, om den henvisende læge/afdeling giver nogen information, og for at udelukke, at barnet ikke har fået information fra en anden undersøgelse på et tidligere tidspunkt, og så benytter oplysningerne igen, dvs. har de noget kendskab til HC And. Tror du/ved du om dit barn er nervøs for undersøgelsen? Kender I animationen/tegnefilm HC And? Synes du HC And er en god måde at informere dit barn på? I interviewet spørges der ligeledes ind til, om de kunne bruge mere information inden undersøgelsen, samt om de synes at animationen/tegnefilmen HC And er en god måde at informere deres barn på, og derved minimere evt. nervøsitet. Baggrunden for disse spørgsmål er at få svar på, om HC And kan bruges som information til børn i røntgenregi. Ved du mere om undersøgelsen nu, efter du har set HC And? Synes du at det er en god idé med en computer på patientgangen med HC And på? De sidste to spørgsmål omhandler om barnet er bedre informeret efter at de har set HC And, og om barn/forældre forsat synes at computeren skal være opsat på patientgangen. Spørgsmålene stilles for at se om børn/forældre føler sig velinformeret af HC And inden en røntgenundersøgelse, og for at belyse, om computeren på patientgangen kan bruges som informationsredskab til det akutte barn inden en røntgenundersøgelse. I interviewguiden vælges det at have 3 svarkategorier, som er udarbejdet på en sådan måde, at der kun kan placeres et svar i en af disse kategorier (bilag nr.5). Det er vigtigt 16

18 at designet af svarkategorierne er på en sådan måde, at de ved oplæsning virker naturlige for respondenten. Svarkategorierne skal være udtømmende og må ikke overskride det område spørgsmålene fastlægger (Emil Kruuse 2001, s. 252). Erfaringerne fra pilotprojektet inddrages i overvejelserne omkring, hvor lang en periode der skal bruges på patientgangen til at interviewe forældre/børn (bilag nr.6). I pilotprojektet var der pga. tiden kun afsat 2 dage til at indsamle data. Dette viste, at der ikke var tid nok til at opnå en tilstrækkelig mængde data samt respondenter. Derfor vælges det i opgaven at afsætte en uge til det empiriske studie, i håb om at opnå data nok til at analysere på, således at grundlaget for analysen bliver valid. Tidsrammen på en uge vælges, da det er blevet oplyst af overradiografen på den respektive røntgenafdeling, at der er ca. 40 børneundersøgelser om ugen (bilag nr.7). Ud fra denne oplysning skønnes det, at der kan interviewes forældre/børn i denne periode. De kvantitative interviews opbygning og udformning ligger tæt op ad et spørgeskema, hvor der blot her i interviewet er en tilstede som stiller spørgsmålene, og derefter noterer svaret. Validitetsmæssigt vil en besvarelse mellem % i en spørgeskemaundersøgelse være validt. I det kvantitative interview opnås der svar fra alle adspurgte respondenter dvs. 100 %, derved opnås et validt grundlag for analysen. (Merete Watt Boolsen, s.71, 2004) Metodiske overvejelser i forbindelse med spørgeskema Til at belyse radiografernes vinkel benyttes et spørgeskema, da det åbner muligheden for at nå ud til flere end ved et interview, og fordelen ved et spørgeskema er, at respondenterne har mulighed for at tænke sig om, inden de svarer (Emil Kruuse, 2001, s. 271). Ulemperne er, at man ikke kan få så mange uddybende besvarelser, som hvis man interviewede radiograferne, men da der i opgaven kun ønskes at få et overordnet billede af problemstillingen, benyttes et spørgeskema for at nå ud til så mange som muligt, og derved at få et mere validt grundlag at analysere på, og man er uafhængig af tid og sted. 17

19 I spørgeskemaet til radiograferne vælges det at stille lukkede spørgsmål med kvantitative svarnøgler, dvs. spørgsmål med på forhånd bestemte givne svaralternativer. De lukkede spørgsmål har den fordel, at svarene stiller mindre krav til respondenternes hukommelse og formuleringsfærdigheder, samt at de er lette at kvantificere. Det er hurtigt og overskueligt at sammenfatte svarene fra store grupper, og resultaterne kan bearbejdes statistisk (Emil Kruuse 2001, s.248). I nogle af spørgsmålene vælges derudover også kvalitative åbne svarkategorier for at få et mere uddybende svar, og derudover skabes der en mulighed for at få en ny viden. Dette er gjort på baggrund af overvejelser om, at det ville være godt at få en kvalitativ vinkel på nogle af spørgsmålene, da det er vanskeligt på forhånd at definere præcise svarkategorier (Münster, s 84-85, 2003). Ulempen ved denne form for spørgeskema er, at der ingen mulighed er, for at overtale respondenterne, det er kun de motiverede der deltager, ingen uddybning af spørgsmål, ingen uddybning af svar og at respondenterne sætter krydset forkert (Emil Kruuse, 2001, s. 275). Spørgeskemaet er designet uden stopklodser og stier, da det ikke er et særligt stort spørgeskema, og på nær spørgsmål nr. 6 er ved ikke udeladt, da alle andre spørgsmål kan besvares med enten ja eller nej. Hvis man i spørgeskemaet har for mange svartyper som ved ikke, kan man nemt fremprovokere svar, som ikke dækker de synspunkter respondenten har (Emil Kruuse, 2001, s. 253). Gennem spørgeskemaet ønskes følgende forskningsspørgsmål besvaret; - Påvirker det radiografernes undersøgelsesforløb om børnene har fået information inden undersøgelsen? - Kan radiograferne mærke en forskel på børnenes samarbejdsevne, om de har fået information i form af HC And inden undersøgelsen eller ej? Formålet er her at afdække om radiografens undersøgelsesforløb er blevet påvirket af, om børnene har fået information, samt om radiograferne kan mærke en forskel på børnenes samarbejdsevne i form af information af HC And. Følgende spørgsmål er i spørgeskemaet; 1. Hvor længe har du været uddannet radiograf? 18

20 2. Har du selv børn? Spørgsmål 1 og 2 i spørgeskemaet omhandler hvor længe radiografen har været færdiguddannet, og om de selv har børn. Dette gøres ud fra at få en baggrundsviden om respondenterne, og for at se, om der er en sammenhæng mellem deres svar og deres erfaring/baggrund. 3. Oplever du ofte problemer med at få et barn til at samarbejde til en røntgen undersøgelse? 4. Har du oplevet at skulle supplere med ekstra billeder pga. dårligt samarbejde med barnet? Spørgsmål 3 og 4 omhandler samarbejdet med barnet til en røntgenundersøgelse. Her spørges der ind til om radiografen har været ude for et dårligt samarbejde med børn, og om dette dårlige samarbejde har resulteret i, at der skulle tages ekstra billeder. Med disse spørgsmål ønskes det belyst, om samarbejdet med børn er et problem i radiografens hverdag. 5. Kender du til animationen HC And? 6. Har du lagt mærke til, om børnene på patientgangen bruger computeren efter den er blevet opstillet? 7. Har børnene snakket om HC And når de er kommet ind på stuen? Spørgsmål 5, 6 og 7 omhandler animationen/tegnefilmen HC And. Har radiografen kendskab til HC And, og har de lagt mærke til, om børn bruger computeren på patientgangen, samt om de har snakket om HC And, når de er kommet ind til undersøgelsen. Disse spørgsmål ønskes besvaret for at finde ud af, hvor godt kendskab radiograferne har til HC And, samt at få at vide, om computeren på gangen bliver brugt, og om børnene kan genkende noget fra HC And i røntgenrummet. 19

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet en reminder Udformning af spørgeskema

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Overblikpapir 2. Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013

Overblikpapir 2. Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013 Overblikpapir 2 Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013 Introduktion...2 Positivisme...2 Triangulering...3 Survey...4 Konvertering til kvantitative data...4 Operationalisering...4

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ))

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ)) Journalisthøjskolen Undervisningsplan Efterår 2011 2. semester Indsamling og Analyse Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD DEL I Kvalitativ og kvantitativ research Researchparadigmer Kvalitativ og kvantitativ reseach Ofte er der et mix mellem de to paradigmer. Qualitative Data Quantitative Data PRIMARY DATA Observations Interviews

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Kommunikation mellem radiografer og studerende

Kommunikation mellem radiografer og studerende _ B a c h e l o r o p g a v e _ Kommunikation mellem radiografer og studerende Modul 14 opgave Radiograf uddannelsen: PH Metropol Afleveret 1. juni 2012 83.239 anslag (med mellemrum) Udarbejdet af Nabilla

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

BACHELOROPGAVE. Navne: Bettina Brøndum Jensen Randi Borschau Hansen Brian Seneca Schmidt Mona Gehrt

BACHELOROPGAVE. Navne: Bettina Brøndum Jensen Randi Borschau Hansen Brian Seneca Schmidt Mona Gehrt Radiografuddannelsen, University College Lillebælt BACHELOROPGAVE Navne: Bettina Brøndum Jensen Randi Borschau Hansen Brian Seneca Schmidt Mona Gehrt Opgaven må udlånes og anvendes til uddannelsesmæssige

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering Arbejdsrapport 1 Forord Denne arbejdsrapport følger i en serie af arbejdsrapporter om Den Fælles Kvalitetsmodel for det sociale område i Københavns

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere