Klima & Energi. Strategi 2029

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima & Energi. Strategi 2029"

Transkript

1 Klima & Energi Strategi

2 Bæredygtighed En udvikling er bæredygtig, hvis den opfylder de nuværende behov uden at overbelaste nutiden og forbruge fremtiden. Vi forbruger fremtiden, hvis vi bringer kommende generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare. Det bæredygtige er cyklisk, genskabende og langvarigt. Bæredygtige forandringer skabes gennem ejerskab, fordi de er nødvendig og løsningen på et problem eller indfrielsen af et behov. Den bæredygtige forandring er nødvendig og meningsfuld. Bæredygtige forandringer er kreative og nytænkende. Når gammelkendte og velafprøvede løsningsstrategier ikke slår til mere, skal vi skabe forandringer, der efterlader os med problemer der er mindre og mere overskuelige end dem, vi startede med. Der etiske aspekt i bæredygtige forandringer er at drage omsorg for de svage på arbejdspladsen, i nærmiljøet, i samfundet og verden. Økonomisk bæredygtighed er i markedsøkonomisk tænkning stigende overskud og permanent vækst. Denne form for økonomisk bæredygtighed er risikabel, hvis den får forrang på bekostning af den moralske, økologisk, sociale og mentale bæredygtighed. Der er kortsigtede gevinster, men på længere sigt undergraves økonomien, fordi naturgrundlaget forringes og medarbejderne bliver syge og stressede. Langsigtet økonomisk bæredygtighed falder sammen med moralsk, økologisk, social og mental bæredygtighed. Økonomien udvikler sig bedst med et sundt naturgrundlag, stabil og solid social kapital og mennesker i balance. Forandringer skal ske i et tempo, så vi kan følge med. Hvis bæredygtige forandringer skal kunne bære på langt sigt, må de ikke være belastende. De skal være berigende. Det betyder, at de mennesker, som forandringerne berører, mentalt skal kunne bære forandringen. De skal kunne rumme dem, og de skal kunne følge med i forandrings-tempoet. Miljømæssig bæredygtighed betyder, at vi ikke forbruger naturen hurtigere end den kan gendannes, så naturen bevares til efterkommerne. Miljømæssig bæredygtighed betyder bl.a. at vi skal bevare de naturligt forekommende og begrænsede ressourcer, biodiversiteten og de naturlige økosystemer. Vi skal forbruge naturen på en måde og i et tempo, så den kan genskabe. Bæredygtige forandringer er æstetiske. De er skønne og behagelige for sanserne. En forandring kan være nok så fornuftig uden at være æstetisk, men så er den ikke nødvendigvis bæredygtig. Denne reviderede strategi er udarbejdet af: Svanemærket er din garanti for, at både produkt og produktion er sket med mindst mulig påvirkning af miljøet. Energibyen Skive, Skive Kommune Karl Krogshede, klimakoordinator Steen Hintze, projektleder Louise Krog Jensen, energiplanlægger Gunnar Sigaard, kommunikationskonsulent Finn Dissing, sekretariatschef 2

3 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategi for Klima- og Energindsatsen. Strategien udspringer af visionen som Byrådet fastsatte i 2008 om at gøre Skive Kommune CO 2 -neutral senest i Skive Kommune har gennem mere end 30 år arbejdet for at skabe mere energieffektivitet og optimering gennem energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger. Dette arbejde udmøntede sig i, at Skive blev udpeget som Danmarks første Energiby i oktober Siden udpegningen har Skive Kommune sat nye standarder for arbejdet med Klima og Energi, og vi fortsætter bestræbelserne både lokalt og strategisk med at involvere alle borgere og virksomheder for at skabe et mere uafhængigt, et mere selvforsynende og et mere bæredygtigt samfund til gavn for alle i Skive Kommune. Klima og Energi Strategien afsluttes med en fremtidsfortælling om, hvordan Skive Kommune kan tænkes at tage sig ud i 2029, når vi har opfyldt visionen om at være CO 2 -neutral på det tidspunkt. Fortællingen skal gerne inspirere den enkelte læser til uden forudsætninger at skabe sig sit eget billede af, hvordan Skive Kommune tager sig ud i fremtiden både fysisk og ikke mindst teknologisk og økonomisk. Der er udarbejdet en handlingsplan, som et tillæg til strategien. Her fremgår det, hvordan konkrete handlinger skal sikre Skive Kommunes mål. God fornøjelse og læselyst. Nærværende strategi sætter mål og rammer for, hvordan Skive Kommune bliver et CO 2 -neutralt samfund, og hvilke foranstaltninger, der på nuværende tidspunkt er kendte virkemidler for at bringe kommunen derhen. Flemming Eskildsen Borgmester 26. november 2013 Ditte Staun Formand for TEKE-udvalget 26. november

4 Vision Klima og Energi Strategiens overordnede mål er, at Skive Kommune bliver CO 2 -neutral i Det betyder samtidig, at kommunen som geografisk område bliver selvforsynende med energi i det omfang, det er muligt. Hele strategien tager udgangspunkt i kommunens totale energiforbrug baseret på 2007-værdier. CO 2 -neutraliteten fremkommer ved at konvertere fossile brændstoffer til CO 2 -neutrale og CO 2 -frie energikilder. Når kommunen overproducerer CO 2 -fri energi svarende til den energi, vi er nødt til at købe, er vi CO 2 -neutrale og til en vis grad selvforsynende. Strategien er den overordnede politik med overordnede mål og rammer for de enkelte indsatsområder. Strategien indeholder planer, som kort ridser op, hvilke handlinger strategien kræver. Det er vigtigt at understrege, at strategien i høj grad er en dynamisk proces, der løbende ændres undervejs i takt med økonomisk udvikling, rentabilitetsbetragtninger og teknologiske landvindinger. Strategien skal således løbende vedligeholdes og nærværende udgave er den første reviderede udgave. Byrådet Beslutning TEKE Politisk behandling Ledelsessekretariatet Strategisk planlægning Energibyen Skive Udvikling, koordination, projektledelse og kommunikation F.eks. Green- Lab Skive Projekter

5 Organisation Strategien vil med sin politiske godkendelse være den kommunale forståelsesramme, som alle kommunale planer skal efterleve i bestræbelserne på at nå det samlede mål om CO 2 -neutralitet. Ledelsessekretariatet i Teknisk forvaltning er gennem Energibyen Skive den udførende administrative part, der udstikker strategiske mål og rammer i strategien. Ledelsessekretariat refererer direkte til TEKE-udvalget i alle forhold omkring strategiens udarbejdelse, fortsatte udvikling og efterfølgende implementering af de forskellige indsatsområder. Fra Energibyen Skive ledes og koordineres efterfølgende de konkrete planer og detaljerede mål, der skal til for at implementere de enkelte temaer inden for de forskellige områder, der er beskrevet i den overordnede Klima og Energi Strategi Generelt indebærer strategien og visionen om CO 2 - neutralitet i 2029, at alle forvaltninger, afdelinger og institutioner skal arbejde og tænke i opfyldelse af mål og rammer i Klima og Energi Strategi Det vil være en forudsætning, at alle i kommunen arbejder aktivt for at efterleve strategiens intentioner, hvis visionen skal lykkes. Det betyder, at f.eks. kommuneplan, lokalplaner og Agenda 21-strategi skal udarbejdes i overensstemmelse med bestemmelser afstukket i Klima og Energi Strategi Men også lokale institutioners planer og handlinger skal reflekteres i strategien. Det betyder også bl.a. at Skive Erhvervs- og Turistcenter skal udarbejde kommende erhvervs- og turismepolitikker i overensstemmelse med mål og rammer i Klima og Energi Strategi Der er udpeget fire indsatsområder, som hver har mål og rammer, der støtter den overordnede strategi. Der vil således blive etableret en række projektgrupper, som får ansvaret for at implementere indsatsområderne. Projektgrupperne sammensættes på tværs af afdelinger og forvaltninger, således at forskellige kompetencer og ressourcer indgår i opgaveløsningen. Den overordnede projektorganisation bliver styret og koordineret af Ledelsessekretariatet i Teknisk Forvaltning, således at tværfagligheden og helhedsorienteringen hele tiden søges fastholdt med henblik på til enhver tid at skabe de mest optimale betingelser strategiens gennemførelse. PROJEKTORGANISATION Projekter på indsatsområder gennemføres af en projektleder, på tværs af kommunens kompetenceområder. Skive Kommune Turisme Landbrug og deres organisationer Virksomheder Energiselskaber Skoler / Uddannelser Projekt 1 Projekt 2 - osv. 5

6 Indsatsområder Strategiens indsatområder er illustreret i nedenstående figur. Som det fremgår af figuren, hviler visionen på fire søjler. Byggeri Bioenergi Vedvarende energi Erhvervsudvikling. Indsatsområderne er valgt, fordi vi for det første skal spare på energien. Dernæst skal vi udvikle nye energikilder gennem bioenergi. For det tredje skal vi sikre øget produktion af 6 vedvarende energi, som en grundlæggende del af fremtidens energiforsyning. For det fjerde vil vi med strategien i Skive Kommune medvirke til at udvikle nye virksomheder og styrke erhvervslivet. Arbejdet med at inddrage borgere, erhvervsliv, skoler og andre samfundsgrupper sker kommunikation på tværs af disse søjler. I kontakten og kommunikationen med borgere, erhvervsliv og skoler m.m., er målet at byde på dialog, søge samarbejde og befordre ethvert initiativ på klima og energiområdet.

7 BYGGERI For at forhindre en fortsat stigning i energibehovet, skal vi først og fremmest reducere energiforbruget. Den ældre boligmasse står for langt det største energiforbrug - især i forbindelse med opvarmning. Forbruget kan reduceres kraftigt gennem energirenoveringer af vores boliger, som derved vil medføre en kraftig reduktion i forbruget af fossile brændstoffer. Det illustreres bedst med figuren til højre. Søjlerne viser udviklingen i krav til byggeri gennem år. Figuren viser hvordan forbruget kan reduceres kraftigt, hvis bare alle boliger levede op til Bygningsreglementet fra 2006 (BR2006). Yderlig kan der spares meget ved at arbejde på at opnå energiklasse 2, 1 eller 0. Renovering af den ældre boligmasse Den ældre boligmasse fra før 1980 står for 40% af alt energiforbrug i kommunen. Der er ca enfamiliehuse i Skive fra før 1980 og her vil det være meget vigtigt at fokusere på energieffektivisering. Det vil typisk være efterisolering, opvarmningsmetoder, etablering af solceller og varmepumper der kan gøre en forskel. Mange huse er løbende blevet efterisoleret, men der er stadig et stort antal tilbage. Uddannelse Nye bygningsreglementer og krav om boligrenovering betyder at der skal efteruddannes mange håndværkere. Dette kan blive et stort satsningsområde for de lokale erhvervsskoler. Lavenergibyggeri Alle nye boliger i Skive Kommune skal bygges efter den til enhver tid gældende bygningsreglement. For udvalgte nye udstykninger kan Byrådet beslutte at stille større krav end det gældende om bygningsreglement. Det fremgår f.eks. af lokalplanforslag 259, hvor der står i 11.2 Energiklasse: Ny bebyggelse skal opføres som minimum lavenergiklasse Kilde: Bygningsrelementer 7

8 BIOENERGI Udviklingen af ny bioenergi i Skive kommune kan medvirke til den overordnede strategi om at blive selvforsynende og CO 2 neutral. Biomasse findes i naturen både i grøn, gul og blå form. Grøn fra markerne, gul fra skoven eller fra halm og blå fra havet og fjorden. Målet med indsatsområdet er at øge produktionen af bioenergi som et væsentlig bidrag til omstillingen. Biogas Kommunens biogaspotentiale er beregnet til at kunne dække 100 % af den naturgas, der totalt forbruges i kommunen. Fremtidens biogasproduktion har en lang række miljøgevinster i forbindelse med håndtering af gylle, som gør den attraktiv som energikilde. Produktionen optager en stor mængde CO 2, forhindrer overgødskning af marker, og medvirker til at landbruget er uafhængigt af arealkrav. Biogassen skal ikke bruges til kraftvarme, men opgraderes af naturgasselskaberne. Her kan gassen bruges til transport eller forskellige andre formål. Derved er gassen en fleksibel og fremtidssikret ressource, som vil kunne finde anvendelse for på kort og langt sigt. Overordnet vil vi i Skive Kommune i de kommende år arbejde på lagring af den vedvarende energi i gasnettet gennem konvertering af vindenergi til Grøn Gas. Energipil og halm Energipil kan være med til at øge vores egenproduktion af biobrændsel. Energipil er ligesom halm en afgrøde der, kan optage CO 2 over en kort periode og afgive den igen under forbrænding. Der er yderligere den fordel, at energipil kan optage en masse nitrat fra jordlagene. Dermed kan energipil anvendes til grundvandsbeskyttelse, hvis den dyrkes over nogle af grundvandsmargasinerne. Halm anses for at være en af de mest CO 2 neutrale ressourcer vi har i kommunen og i Danmark. Biomasse til brændsel (træpiller) vil i fremtiden være en importvare på lige fod med olie og gas. Derfor kan halm og træpiller kun anvendes i en overgang indtil der findes bedre løsninger med fossilfri opvarmning. Alger og maritim biomasse Der findes en række maritime afgrøder, hvoraf en del har et stort indhold af energi. Hvis det bliver muligt at dyrke f.eks. søsalat med en fornuftig forretning, vil det være meget attraktivt til anvendelse i f.eks. biogasproduktion. På Lolland eksperimenteres en del med produktion af søsalat, men der er endnu ikke en rentabel forretning i det. Vi vil i Skive Kommune understøtte udviklingen af maritim biomasse. 8

9 VEDVARENDE ENERGI Der er en national målsætning om at Danmark skal være fossilfri i Det betyder at vores energisystemer skal bestå at vedvarende energi. Der satses derfor stort på vindenergi, men solenergi og geotermi vil også spille en stor rolle. Solenergi Skive Kommune har gennemført en del projekter med anvendelse af solenergi og der er således etableret m 2 solceller alene på kommunale bygninger i Skive Kommune. Solceller har været igennem de senere år også fundet plads på mange privat hjem. Det forventes, at det på sigt vil være muligt at opstille solceller nok til at nå vores målsætning på 200 ha. Der vil i de kommende år være stor efterspørgsel på arealer til solceller. Det vil derfor være vigtigt at iværksætte planlægningen på området. Vindenergi Vinden blæser kraftigt i Skive Kommune, og sammen med geotermisk varme er vindkraften suverænt den mest effektive energikilde til at gøre kommunen CO 2 -neutral. Der findes allerede mange små møller i kommunen. Målet er at erstatte de små møller med færre store effektive møller. En proces der er fuld gang. I den nuværende vindmølleplan er der udpeget områder til opstilling af nye vindmøller svarende til den mængde energi, som vi selv skal bruge i kommunen. Når de er stillet op, skal der yderligere bruges ca. 50% mere vindmølleenergi til kompensation for kommunens forbrug af fossilt diesel og benzin i Det kan bl.a. opnås ved at kommunens borgere har vindmølleanparter i havvindmøller. Geotermi Geotermisk varme er en vedvarende og uudtømmelig energikilde, der også leverer energi selv om det ikke blæser. Investeringen er i samme størrelsesorden som vindmøller. Energien er meget billig at hente op, men etableringsomkostningerne er dyre. Der er udarbejdet en del analyser af potentialet i Skive, og den har vist, at potentialet er meget større, end vi kan udnytte. På det regionalstrategiske område er geotermi også interessant, da det kan indgå i fælles fjernvarmesystemer uden for Skive Kommune. 9

10 ERHVERV Der vil i de kommende 5-10 år blive investeret mere end 5 mia. kr. i Skive Kommune - i energieffektivisering af boliger - implementering af grøn gas- konverteringsprojekter fra naturgas og olie til fjernvarme og varmepumper - sammenkobling af fjernvarmeværker og genanvendelse og bygningsmaterialer. En stor del af disse investeringer ville blive foretaget alligevel, selv om der ikke er et specielt kommunalt fokus på området. De tunge investeringer i energiproduktion og distribution ville være meget begrænsede, hvis der ikke der var en klar målsætning om CO 2 -neutralitet i kommunen og et kontinuerligt arbejde for at omlægge energiforsyningen og sikre ressurserne til gavn for lokalområdet. Cirkulær økonomi Ressourcehåndteringen vil i fremtiden være et meget vigtigt element i planlægningen af energiforsyningen og i den kommunale udviklingsplatform. Skive Kommune skal i de kommende gennemføre en strategi, hvor de ca huse som står for nedrivning frem til 2029 i vidst mulig anvendes i en såkaldt cirkulær økonomi. Ved nedbrydning af et typisk byhus fra 50 erne frigøres ca. 2 tons materialer pr. m 2 svarende til ca. 160 tons materialer for 80 m 2. stort hus. Heraf udgør mursten ca. 50 tons, og hvis de kan renses og sælges for 3 kroner stykket, vil det teoretisk give en omsætning på kr. Der vil tillige være en CO 2 reduktion ved at bygge med de gamle sten frem for nye på 25 tons CO 2 pr. hus. I Skive Kommune blev mere end 150 gamle huse i 2011 og 2012 nedrevet, hvilket ville have givet en samlet omsætning til murstensrensning på mio. kr. og fast arbejde til 5-8 ufaglærte medarbejdere. Klyngedannelse I arbejdet med Klima og Energi Strategi 2029 er det et væsentlig bidrag at der skabes nye viksomheder på baggrund af de initiativer der gennemføres politisk. Der er potentiale i energi og der er stærke interesser både lokalt, regionalt og internationalt som kan tiltrækkes af de initiativer Skive Kommune gennemfører. Dannelse af klynger og netværk omkring Klima og Energiindsatsen kan skabe nye job og nye virksomheder og specielt netværksarbejdet skal prioriteres i de kommende år. Der vil med satsningen omkring GreenLab Skive være et stort potentiale i udviklingen af egnen og udvikling af nye erhvervspotentialer både for lokale og nationale virksomheder og der vil være mulighed for tiltrækning af højt kvalificeret arbejdskraft og nye vidensinstitutioner. Dannelsen af Grøn Gas Erhvervsklynge skal bruges til at understøtte produktionen af biogas lokalt og igangsættelse af lokale initiativer sammen med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Erhvervsturisme Muligheden for øge erhvervsturismen indenfor Klima og Energi skal undersøges og udvikles gennem et tæt samarbejde med SET. Erhvervsturismen kan generere lokale arbejdspladser og medvirke til styrkelsen af Skive Kommune markedsføringsmæssigt. 10

11 KOMMUNIKATION Kommunikation er en tværgående aktivitet som skal understøtte strategien gennem formidling af budskaber i projekter, Skive Kommunes indsats for at skabe udvikling af Kommunen og endelig den udadvendt markedsføring af Skive Kommune som et godt sted at bo. De mange aktiviteter skal inspirere virksomheder og borgere uden for kommunen til at arbejde og bosætte sig i området og medvirke til udvikling og fastholdelse af lokale uddannelsestilbud. Kommunikationen med borgerne er vigtig for at inddrage dem i den fælles vision - at gøre Skive Kommune CO 2 -neutral og sikre en større grad af selvforsyning. Der er altså overordnet set to veje vi skal kommunikere med borgere og medarbejdere i kommunen og ud med resten af verden. Kommunikationen rettet mod borgere og medarbejdere sker gennem hjemmesider, offentlige arrangementer, workshops, borgermøder, personalemøder, intranet osv. Herunder hører skolerne. Den yngste generation skal sikre målet i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at de allerede fra en tidlig alder bliver bragt ind i problemstillingerne og de energirigtige og miljøvenlige initiativer, som kommunen tager. Målet er, at alle elever i Skive Kommunes skolevæsen skal være bevidste og ansvarlige samfundsborgere omkring miljøproblematikker som global opvarmning og CO 2 -udledning. Skolerne tager allerede en række selvstændige initiativer, som vi understøtter. Vi koordinere initiativerne med vores tiltag og indgår i samarbejde om projekter og information. I den kommende periode vil Energibyen bidrage udviklingen af samarbejdet med folkeskolerne, erhvervsskolerne og de lokale uddannelsesinstitutioner 11

12 Energiomlægning for at komme i mål Strategien arbejder med to måleparametre CO 2 - udledning og energi. Vores beregninger på kommunens udledning af CO 2 bygger på tal udregnet af Planenergi. Tallene viser energiforbrugets fordeling på forskellige energityper vedvarende energier såvel som fossile brændstoffer. I beregningerne indgår målinger af en række delforbrug inden for alle former for energi. Vi har samlet værdierne i figuren nedenfor. Forbrug af vedvarende energi var i 2007 ca. 10% og handlede primært om vindenergi. Forbruget af neutrale brændstoffer altså bioenergi udgjorde næsten 20%. Resten altså ca. 70% af forbruget - var fossile brændstoffer. Jet Fuel er en fordelt størrelse som anslår det vi forbruger pr. indbygger, når vi flyver. Vi kan ikke som kommune ændre på denne størrelse. Kilde: Planenergi 12

13 Nedenfor er skitseret den ønskede udvikling i fordelingen af energiforbruget fra 2007 frem mod 2029 i Skive Kommune. Som det fremgår, vil kommunens energiforsyning i 2029 i høj grad være dækket af vedvarende energi geotermi, sol- og vindenergi. CO 2 -neutrale brændstoffer dækker ca. 30 %, mens de resterende ca. 10 % fortsat vil være dækket gennem fossile brændstoffer. De resterende fossile brændstoffer er svære at erstatte. Det handler f.eks. om drivmidler til fly, smøreolier, asfalt osv. HVORDAN OPNÅR VI SÅ CO2-NEUTRALITET? Først og fremmest skal niveauet for det totale energiforbrug fastholdes, hvilket betyder at stigningen i energiforbrug modsvares af energibesparelser i boliopvarmning. Vi opnår CO 2 neutralitet ved at producere mere vedvarende energi, end vi selv bruger. Overskuddet kan vi eksportere og dermed neutralisere den andel af de fossile brændstoffer, vi ikke kan undgå. Kilde: Planenergi 13

14 lige forbrugsområder viser, at næsten 50 % af det samlede energiforbrug går til private, hvilket fremgår af figuren nederest på siden. Der er derfor et stort potentiale i at fokusere på at nedbringe energiforbruget i private yderligere, gennem en indsats for at den ældre bygningsmasse i Skive Kommune energirenoveres og -effektiviseres. Potentialet for at opnå energibesparelser er størst i boligmassen fra før 1980, da denne står for 40 % af det private energiforbrug. Kilde: Udarbejdet på grundlag af tal fra Energistyrelsen og Planenergi I Skive Kommune findes ca boliger fra før 1980, hvorfor der især er denne gruppe der skal rettes en indsats mod. Selvom der med fordel kan rettes en ekstra indsats mod boligmassen før 1980, er dette ikke ensbetydende med, at der ikke også skal være fokus på at den resterende del af boligmassen ligeledes effektiviseres. Energieffektiviseringer og energirenoveringer Hvis Skive Kommunes energiforbrug i fremtiden følger Energistyrelsens fremskrivning af det nationale energiforbrug, vil udviklingen betyde at der vil ske en stigning i energiforbruget frem mod Udviklingskurven på følgende figur viser, udviklingen frem mod Faldet i energiforbruget skyldes bl.a. at der sker en effektivisering af energiforbruget i husholdninger og erhverv. Dermed forventes transportbehovet at stige. Stigningen i transportbehovet vil i 2020 være større end de besparelser, der opnås gennem effektiviseringer, hvorfor energiforbruget igen vil være stigende frem mod Indsatsen fra kommunes side i forhold til at fremme energirenoveringer og -effektiviseringer i kommunen, ligger i at sørge for at boligejerne bliver informeret om vigtigheden og mulig-hederne indenfor området. I Skive Kommune er der en målsætning om at energiforbruget i 2029 skal være det samme niveau som 2007, hvorfor Skive Kommune er nødt til at gøre en ekstra indsats i forhold til energirenoveringer og energieffektiviseringer. Fordelingen af energiforbruget mellem de forskel- Kilde: Planenergi 14

15 BIOGAS Mål Produktion af biogas skal forøges fra 19 TJ til 440 TJ. Hvorfor Biogas er CO 2 neutral og det betyder at den ikke påvirker vores CO 2 regnskab direkte, men hjælper til at reducere den mængde fossilt brændstof, der skal eksporteres af vedvarende energi. Biogas er en vigtig ressource, der med fordel kan anvendes til at erstatte diesel målt i CO 2 ækvivalenter. Desuden har biogasproduktion en positiv afledet effekt på miljø beskyttelse af vores vandmiljø. Biogassen skal primært opgraderes og sælges til naturgas selskaber. Biogassen vil i fremtiden være en fleksibel energikilde, der kan opgarderes til mange formål. Biogasproduktionen skal udnytte muligheden for produktion af gødning P og N. Forudsætninger Der kan produceres 580 TJ biogas fra kommunens landbrug jvf. Rapport fra HMN. Biogassen opgraderes og sendes til naturgasnettet. Der skal være økonomi i det for biogasproducenten. Realisering 1. Det vil være nødvendigt for kommunen at være driver og motivator på opstart af biogasanlæg. 2. Der skal etableres 3-5 store biogasanlæg. 3. El produktionen fra naturgasfyret kraftvarme erstattes med vindenergi. 4. Det skal overvejes om der skal være et kommunalt biogasanlæg til slam og affald i Kåstrup. 5. Etablering af biogasanlæg i Danmark tager typisk 10 år. Konsekvens Gasfyrede kraftvarmeværker kun som backup Økonomi Der skal evt. søges midler til strukturering og igangsætning af biogasanlæg. Biogas anlæg etableres enten, som fælles anlæg eller gårdanlæg med private investorer. Kommunen er ikke medejer af noget anlæg eller selskab, med mindre der træffes speciel beslutning herom. Tidsperspektiv Biogasproduktion opbygges 1 gårdanlæg 1 fællesanlæg i alt 180 TJ 2 fællesanlæg 200 TJ 2 fællesanlæg 200 TJ 15

16 BIOBRÆNDSEL Mål Biobrændsel er sammensat af brændbart træ, halm, affaldstræ, flis på i alt 1218 TJ. Der forventes en kraftig stigning på forbruget da omlægning fra naturgas og oliefyr vil kræve en stor mængde biobrændsel. Det forventes at stigningen bliver op imod 2084 TJ til 2029, men at det på længere sigt vil blive erstattet af andre VE brændsler som f.eks. elektricitet. Hvorfor Biobrændsel er CO 2 -neutral og kan bidrage til reduktion af den anvendte fossile energi. I dag og i fremtiden vil hovedparten af alt biomasse i Danmark blive importeret fra udlandet. Hvis borgerne og fjernvarmeværkerne i Skive kommune skal være selvforsynende med biobrændsel, skal 20 % af hele Skive Kommune være dækket af energipil. Det er ikke muligt og derfor skal næsten alt biobrændsel være importeret. Det er muligt at dyrke energipil og rejse skov, der kan dække en del af kommunens behov. Fordelen ved at dyrke pil er, at pilen kan optage næringsstoffer fra jorden og dermed være en væsentlig beskyttelse af kommunens sparsomme vandressourcer. Når en mark bliver bearbejdet, frigives der meget store mængder CO 2. Det vil blive stærkt begrænset, når der dyrkes pil eller skov. Forudsætninger At nuværende biobrændsel behov stiger til det dobbelte. At det vil være muligt at importere den nødvendige mængde. Realisering Der kan realiseres en pilebeplantning på 2000 ha., der kan forsyne hovedparten af Skive Fjernvarmes behov. Konsekvens Vi vil opfylde nationale mål om skov i kommunen. Vandindvindings områder vil være beskyttede. Krav til bæredygtighed på importeret bio brændsel. Tidsperspektiv Biobrændsel i kommunen 500 ha. pil/ skov Nye ha. pil Nye 500 ha. pil 16

17 SOLENERGI Mål Solenergi, el + varme skal forøges fra 6 TJ varme til 100 TJ el og 100 TJ varme (TJ = tera joule hvor f.eks. 1 ton dieselolie = 0,00427 TJ.) Hvorfor Solenergi er vedvarende og fortrænger fossilt energi. Den er en meget billig og gennemprøvet metode både til villaer og i stor skala. Forudsætninger Solenergi til el produktion er på nuværende tidspunkt urentabel, men stærk udvikling i pris og kvalitet gør at solceller forventes at kunne levere 20% af den samlede solenergi i Solceller vil specielt kunne udnyttes sammen med varmepumper. For at udnytte solvarmen skal det være muligt at transportere og lagre store mængder af energi. Dette kan gøres i et fælles fjernvarmesystem eller på de lokale fjernvarmeværker. Realisering 1. Der kan etableres solfangermarker til varmt vand i forbindelse med fjernvarme værker 2. Ved etablering af en fælles fjernvarme forsyning (transmissionsnet) i kommunen kan der etableres meget store solvarme anlæg. 3. Private vil investere i solcelle paneler i fremtiden. Konsekvens Reduktion i varmepris Lavenergihuse med solceller og -fanger Økonomi Solfangermarker kan være kommunalt ejede eller privatejede. Varmepris fra et solfangeranlæg vil være 330 kr. pr. MW incl. afskrivning, skrotning og nyetablering fjernvarme er gennemsnitlig ca. 600 kr. fra naturgasfyrede fjernvarme. Prisen på solceller vil gøre at private vil lave store investeringer i solceller. Tidsperspektiv Solfangere installeret Solceller installeret m m m m m m 2 17

18 VINDENERGI Mål Vindenergi udvides fra 742 TJ til 1952 TJ. Hvorfor El skal bruges til transport og opvarm-ning, samt modvirke den nedgang der er i naturgasproduceret el. For at CO2-neutralitet kan opnås, skal der overproduceres og sælges lige så meget vedvarende energi, som der er ikke-konverterbart fossilt energi - det vil hovedsagligt sige brændstof til biler. Forudsætninger Elproduktion fra naturgasfyret kraftvarme udgør 166 TJ, som skal produceres yderligere når naturgassen fases ud. En øget transport med elbiler vil kræve 450 TJ. En øget anvendelse af varmepumper vil kræve 300 TJ. Elproduktion fra Skive fjernvarme er ikke medregnet i tallene, da den fortsat vil køre på biobrændsel. El-eksport til aflad for forbrug af fossile brændstoffer til transport og spildolie til afbrænding 1535 TJ. Denne mængde kan reduceres, hvis der sælges sol, el og geotermisk varme. Realisering 1. Implementering af nuværende temaplan for vindmøller 2. Yderligere møller kan købes som anparter 3. Yderligere møller kan opstilles som havvindmøller. Konsekvens De 33 stk. 3MW vindmøller, som allerede indgår i temaplanen for vindmøller, opstilles I denne proces vil antallet af eksisterende vindmøller blive reduceret Når de 33 vindmøller i temaplanen er opsat, afgør fremtidens teknologi, hvor mange møller der yderligere skal opsættes efter Økonomi Vindmøller opstilles, som privatejede, selskabsejede vindmøller. Skive Kommune opstiller 2 stk. 3 MW kommunale vindmøller, som finansieres af kommunen. Tidsperspektiv Temaplan implementering 27 MW svarer til 9 stk. 3MW vindmøller 2 x 3 MW vindmøller 33 MW svarer til 11 stk. 3MW vindmøller 33 MW svarer til 11 stk. 3MW vindmøller Kommunale vindmøller Ny temaplan Ny temaplan udarbejdes Implementering af ny temaplan 18

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 bilag 6 02 indhold 04 Indledning 06 Energiforsyning - Når vi målet? - Plads til vindmøller til lands og til vands - Fra kul til biomasse - Lavere fremløbstemperatur

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Varmeplan 2010. Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser.

Varmeplan 2010. Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser. Varmeplan 2010 Nørre Nørre Alslev Alslev Stubbekøbing Stubbekøbing Sakskøbing Sakskøbing Nykøbing F. F. Nykøbing Nysted Nysted Gedser Gedser guldborgsund varmeplan MAJ 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere