Nr. 2 juni årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 juni 2012 68. årgang"

Transkript

1 t 4 2 N. 2 juni ågang

2 t 2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: * Fax.: * * DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.: Piv:sag 48, tlf: Diktø Mikal S. K. Jnsn Dikt n.: SEKRETARIAT Diktinssktæ Chista Sktt Dikt n.: Diktinssktæ Anja Hu Dikt n.: Tknisk assistnt Ln Nissn Dikt n.: ØKONOMI Øknmichf Jns O. Jhansn Dikt n.: Assistnt Maian Ptz Chistiansn Dikt n.: Assistnt Dt Klmi Dikt n.: EKSPEDITION/uljning Daglig l Vivi Hfst Dikt n Assistnt Guun Gumunstti Dikt n.: Assistnt Pia Michalk Dikt n.: INSPEKTØRAFDELING Inspktø Aln Palm Hansn Ansva f: All flyttsyn g hånvækaflingn. Dikt n.: Inspktø Jac Kath Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå 1 + 2, samt aflingn 6, 8, 15, 16, 19, 32, 41, 42, 43 g 44 Dikt n.: Inspktø Knu Chistnsn Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå samt aflingn 1, 3, 5 g 9 Dikt n.:

3 Paktisk plysning Åningsti: ag kntt: Stga ag Hjmmsi: Tsag kl samt kl t Søng kntt: Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: Tlfax Hjmmsi: Manag tsag kl Tsag tillig kl Fag kl Tlfnti f kntn vil nmalt væ: Manag nsag kl Tsag kl Fag kl Tlfnti f inspktø Jac Kath Omå 1 g 2, samt aflingn 6, 8, 15, 16, 19, 32, 41, 42, 43, 44: aglig fa kl tlf S si 41. Knu Chistnsn Omå 3 g 4, samt aflingn 1, 3, 5, 9: aglig fa kl tlf S si 42 Tlfnti f mål Finn Masn (må 1-2): manag-fag kl tlf Søn Ulall ck (må 3): manag-fag kl tlf Jimmy Ptsn (må 4): manag- fag kl tlf

4 t Fmann ha t Ny kapitl Hv nst gang man infø nyt ll afskaff ngt gammlt i vs fning, kan man sig, at skivs t nyt kapitl. gg ting skt mang gang intil nu, g tt vil ftsætt u i fmtin. La mig lt sm t nklt ksmpl nævn inføls af cmput, sm ha mføt nyt, mn gså afskafft mgt gammlt, sm t af stø lmnt, ha skvt ny kapitl. Et nyt kapitl i fningns histi lv skvt i finls m afviklingn af v aflingsmø. Inkallsn lv sm sævanligt snt/aflvt hs hv nklt, hvim ugt g fsg lå tilgænglig på hjmmsin på nttt. D ha slvfølglig væt fl vvjls i finls m at lægg t på vs hjmmsi. Hav all cmput så man slv kunn uskiv matialt? Vi v gt, at all ikk ha cmput, så f hav vi ånt f mulighn f at afhnt matialt på kntt, hvilkt ngl få ha gjt. Hvf ha vi gt matialt på hjmmsin? F t føst ha tknl- Inhl: Fmann ha t 4 Ny ajsling i llsn 6 Infmativt kusus m 42 8 Digitalising af hånvækaflingn 9 Intnatinal intss f Guntvigspakn 10 På søg hs Ptsn Tgl 11 Få i Pakn 14 Infsiking t it gt ansva 14 Nyt m affalssting 15 stylssmø 16 Ny 22 Fmgang f Søng LOKAL TV 24 TV g ai pakk 25 Gæstvæls g hus 29 Aflingsstyls 32 Ejnmsfunktinæ 39 Hånvækaflingn g psnalnyt 40 Ejnmsfunktinæns tlf. ti g pstkass 41 Hvstylsn 43 4 Raktin i 42: Mikal S. K. Jnsn/Tn A. Sønsn/Aln Høffl. Ansvashavn aktø Pn Sønsn, tlf , Inlæg til næst numm - SENEST D. 1. sptm Dalin på t i 2012: 1.fua, 1. maj, 1. sptm g 1. nvm. Layut g tyk: Ihl Gafisk Puktin, ag. Opg: ks.

5 gin uviklt sig gnnm ån, så vi syns, t natuligt at nytt sig af nn, nå mulighn nu. F t ant ha vi mang st st, at flk a smi papin u, nå mtag m, g f ha vi favalgt papiugavn til all. Vi ha f v at lægg t u på hjmmsin spat png g samtiig væt miljøvist. En ting sm g sikkt f øjlikkt, at vi intil vi vil sn agsnn u til n nklt, sm t hitil skt. Aflingsmøn lv afviklt i fua g mats mån g fgik i f g fagligh. En l af ting nævns un punktt vntult, u n hav kntaktt inspktøn m i hans tlfnti. Un punktt vntult skal kun øfts sag, sm ha n gnl intss f hl aflingn. D an sag sm gl småting, g h skal vi all nytt s af, at inspktøn ha fast tlfnti. Altnativt, at man kan nytt sig af n ny tknlgi v at sn n mail. Såfmt man gø tt, t f all pat nmm at følg p på sagn, hvis n af n ll åsag ikk lvt uføt. Af an ny kapitl sm skivs : Rnving af Skvpakn i Egnsun g pføls af Guntvigspakn. Pjktt i Egnsun n ttalnving af husn. D skal nt ant vs hlt ny klimaskal g nyt avæls. Hvstylsn ha nikkt ja til pjktt g ligls givt tilsku fa vs gn ispsitinsfn. Inn pstat vil n liv inkalt til mø, hv man m til at tæff slutning m gt ljmål, såsm usn af avæls g fav på yvæggn. Vi glæ s mgt til, at tt pjkt stat. Status på Gunvigspakn i øjlikkt, at i føst l af pjktt stt st lj til all ljmål. Til ann fas på nuvæn tispunkt skvt kntakt på gt g vl 20 lig. Uljningn af tj fas nnu ikk pågynt, g tt vil f liv annnct på t sn tispunkt. D ny lj ha væt m til at slutt usnt på s lig invnig, g ha ligls haft st inflyls på, hvls a g køkkn kmm til at s u. F iss t um ha vi n stanapis, g såfmt ljn ønsk ngt sm kst m, liv tt nt v åttn. Tmat ny kapitl g h må vi hå, at vi snat kmm til t nyt kapitl, h smm. Smmn i skivn stun nnu ikk ukkt p, mn jg vil alligvl ønsk all n g smm g n g smmfi. Kaj Englhat 5 t

6 Ny ajsling i llsn t V t majmø n 28. mats i 42 s mølkal, pæsnt styls g iktin n ænt ajsling, hvft Tag Sktt ftsat fung sm aministn iktø m t vn ansva f ligfningn hun lls af ny ligpjkt m.v., mns n hitiig suschf Mikal S. K. Jnsn ffmms til iktø m ansva f n aglig lls af aministatinn g ligfningns afling. Tag Sktt pæsnt sun n ftningsn f n fmtiig iktin, sm usnt til aflingsstylsn. D liv fmv afhlt t ugntligt iktinsmø, g liv gså tal m n ænt ajspling m.h.t. iktinns sktaiat. Mikal S. K. Jnsn pæsnt ftfølgn majn f sks sntns m fmtiig spillgl f gt samaj i 42. Han int nvi m aktull ligpjkt sm Guntvigspakn, yggit på Skæntn g n mfattn nving af Skvpakn i Egnsun. 6 ligfningns maj til inf-mø m llsn.

7 Oganisatinspn Aministatin 42 Am. iktø Tag Sktt Diktinssktæ Chista Sktt Diktinssktæ Anja Hu Tknisk assistnt Ln Nissn Diktø Mikal S.K. Jnsn Øknmichf Jns O. Jhansn Daglig l i uljning Vivi Hfst Inspktø Aln Palm Hansn Inspktø Knu Chistnsn Inspktø Jac Kath Assistnt Dt Klmi Assistnt Guun Gumunstti Rngøingsassistnt ii Ggsn Omå 4 Jimmy Ptsn Omål 3 Søn Ulall ck Omål 1 Finn Masn Assistnt Maian Ptz Chistiansn Assistnt Pia Michalk Hånvækafling Ejnmsfunktinæ Jøgn Stn Jhansn Vammst jan ck Ejnmsfunktinæ Knn Gaasvig Jhnsn Snk jan Svg Ejnmsfunktinæ Jøgn ëtius Ejnmsfunktinæ Tim Øng Ejnmsfunktinæ Jns Ansn Snk Hlg Jspsn Kull Ejnmsfunktinæ Hnik Masn Mal Mtt Fank Snk Jan Chistiansn Ejnmsfunktinæ Kim Ølgaa Hansn Vntitin/El Matin Jøgnsn Mal Susann aumann Ejnmsfunktinæ Rt Schumach Vvs I Esjg t 7

8 Infmativt kusus m 42 t D va g tilslutning af mlmm af aflingsstylsn, a møts m pæsntant f hvstyls g aministatin til t intuktinskusus n 29. mats i ligfningns mølkal. Fmann, Kaj Englcht, inlt m at gnnmgå fningns histi fa statn i 1942 hv ngl skllæ stift ligslskat f tjnstmæn g m ligstill i Søng,sm ikk kunn gkns af Innigsministit, g f fa janua 1943 fik navnt ligslskat af Dltagn lv gså infmt m hva t ty at væ n almn ligfning, m mlska af L (ligslskans Lansfning) g nns pygning, hva n nklts ttigh sm aflingsstylssmlm samt intn infmatin m Fum på intnttt, hun fatskivning. D lv sun givt n inting m ligfningns fskllig pjkt unt m i Søng- g ag/egnsun-mån. 8 D lv lyttt intsst til gølsn v intuktinskust.

9 Digitalising af hånvækaflingn 4 2 I t fløn å ha ligfningns hånvækafling gnnmgåt n stø mnising, hvilkt ha tyt invsting i ny -systm. Dtt ty, at fmv fgå all hånting igitalt, g hånvækn intast matial g tisfug på hv nklt pgav på n ulvt pc. D såls alti vlik g status på pgavn, samtiig m at hånvækn slv intast matialfugt, ha tyt t min spil af matial. Samlt st fvnt fningn at invstingn på sigt vil mfø aministativ spals g sik at hånvækaflingn ftsat kan lv yls til pis, v n hånvækfiman i yn, g m t illigst f v. Samtiig giv systmt n nklt hånvæk vlik v all pgav vnt, sm m kan løs fl pgav i samm afling, g sm m uc antallt af tu fm g tig til kntt. Inspktø Aln Palm Hansn ha i n finls fåt vagt ansvat f aflingn. Samtiig m tiltagn i hånvækaflingn ha tt gså tyt n igitalising af fningns kvisitinssystm, vs. at pgav til å 42 s gn svicafling samt kstn hånvæk intasts via sm m ty at mist kvisitin ikk læng skull kunn sk. I flængls haf ønsk fningn at hø fa, fø af infølsn systmt ha stilt n hånvæk mn alig ha fåt søg. D skvn tiltag ty såls, at fningn ftsat g i fmtin kan lv n g svic til n illigst pis. Mikal S. K. Jnsn t 9

10 t Diktø Mikal S. K. Jnsn ø vlkmmn i n st møsal. Intnatinal intss f Guntvigspakn 10 Omannlsn af t tilig EUC Sy til 42-ygglsn Guntvigspakn ha gså møt intnatinal intss, g kspt fa n ækk upæisk y va såls på visit n 9. maj, sm t l i tma-smina i Søng m ngi-puktin. I n st møsal ø Mikal S.K. Jnsn vlkmmn g int sammn m pæsntant f implic pnlægnings - g yggfima m pjktt m ugn af ny gøn ngi samt slngi. D an plægshl va Esnsn ågivn ing. m slcll, Tn Esnsn, fman f Intnatinal Slngiagntu, EUC, mking plæing af hånvæk innf ngiigtigt yggi. Dn pågæln ksptgupp, m støtt fa l.a. EU s stuktull uviklingsfn, ha tilig hlt t smina i Italin, hv Mikal S.K. Jnsn gså ltg. Gæstn lv tilig på agn mtagt på åhust g søgt gså SA- pjkt i Vllup g på Søstjnvj, inn sminat agn ft ftsatt m wkshps på åhust, hun m pæsntatin af t lkal Pjkt Z i kmmunalt gi. søgt slutt n 11. maj m vtagls af n Søng Rslutin samt pnlægning af guppns vi aj.

11 På søg hs Ptsn Tgl s hvstyls, akitkt Tkil Hansn (pjktl ag Guntvigspakn) g fa aministatinn Tag Sktt, Mikal S. K. Jnsn g Aln Palm Hansn, va tisag n 8. maj på søg hs Ptsn Tgl i Nyøl N. Vi ankm kl. 10 hv va kaff, g h ftalt salgschf Tn Schmit m mang fskllig pjkt hav vt, g m va i gang m v hl vn. Ptsn Tgl n af Danmaks støst lvanø af kvalittsstn til all fm f yggi. Fimat v sun stn ft kunns ønsk. Da vi va, va v at pygg n pøvmu sm skull sænks n i Nyøl N g stå i n pi. D hav nmlig n pgav m t yggi sm skull gnnmføs i Vjl Havn. Vi ftalt m hv vi ha til t ny yggi i Guntvigspakn (tilig EUC Sy), g vi va unt g s på muligh. Hs Ptsn Tgl ha st faca ha pyg- t Ajsflk m fklæ, fst Kaj Englhat g Mikal S. K. Jnsn 11

12 t Tag Sktt i gang m stnpuktinn 12 gt sm flt, g i iss flt ha pyggt muligh innf facastn. På samm må ha vt t må m lægningsklink. Hva angå Guntvigspakn ha vi fåt m til at v n pøvstn, sm vi mn vil pass gt til ét må. Eft nn fmvisning tg vi vi til PM Tgl, sm ligg lig v sin af, mn js gså af Ptsn Guppn. PM Tgl v kun spcialstn. Dn v flst af, h Kluma stn, sm hånvt g kan lvs i 28 fskllig fav. Kluma kan gså lvs i spcialmål til n nklt ygningspgav. Ptsn Guppn føn i Danmak inn f kulænt mustn g klink. D så st ftspøgsl på iss stn, at ikk ha muligh f at puc til g. Fik fklæ på Vi fik all t stt gummifklæ på g skull så pøv at v n Kluma stn.dt fgå på n må, at v ajspsn kø t tansptån, tanspt n fikantt klump l. Nå tt l kmm hn til ajspsn, ha man n ktangulæ fm af tæ, sm man så sætt n v lklumpn. Dnn tækks så in på ajspsn, hv man spøjt lit van unt i kantn, lt tykks nu n i fmn m gg hæn, t vskyn l skæs af m n jntå uspænt på n øjl (t lign n stskæ), g t vskyn l smis tig på tansptånt, sm kø t tig til nn f at liv gnugt. Dt l, nu ligg i fmn, skus v på t ant tansptån g køs til æning.

13 t Dltagn liv h infmt af salgschf Tn Schmit, Ptsn Tgl D stn vi v, fik all ist vs navn in i lt, g stnn få vi så sn sm t min. Eft tt mgt anstngn aj gik vi u g så på ngl pøvvægg, sm kan væ n muligh til nvingn af Skvpakn i Egnsun. Dt Kluma stn sat på højkant g limt på n p m n mgt spcil lim, sm vanafvisn. På n ann si af pn sætts ngt hønsvæv på, sm skal hl n hå stnulsp f at isl. Vi så ft 3 typ hav vt g synts, at t va n igtig gt i, g vill gn pøv at v én m gul stn, sm vi så kunn kmm g s sn. Eft nn untu g n mass infmatin va n lt fkst m på EMMA, sm t gammlt tæski, sm Ptsn Tgl ha sat i stan g sm ugs nå søg på viksmhn. Vi sjl fa Nyøl N g til Søng, hv vi all lv sat af. Eksmpl på smuk facatgl - puktin En igtig intssant g jlig tu. Hlg Palm Knusn 13

14 t 14 Få i Pakn M nn psitiv vskift ftæll Pæstkavn, t f Pæstgåspakn, m statn på n ny unøssæsn m l.a. fælls cykltu, Klf t gang m ugn samt Gønn ag fa statn af maj g nvi t Sct. Hans - aftn aangmnt un pnlægning. t m Jøn Lasn sm aktø inhl gså n ækk paktisk plysning samt n væsntlig plysning f n, at aflingsfmann, Eina Stffns, ha kntaktt kmmunns tansptafling g anmt m n tishisnt f, hvnå kmm n yus i måt g hvan n såan finls kan tals. Infsiking t it gt ansva Rigtig mang ligslska plv svæ hvt å, at n l af s lj kmm i n fygtlig situatin, på gun af n van- ll anska i jnmmn. Ljn mist i væst fal all s jnl møl, cykl, tøj, cmput, TV m.v. Dt klgt at sik sig slv g familin Dt f mgt klgt at sik sin jnl, hun øknmisk hjælp til miltiig gnhusning ft n stø ska, såfmt it in ølæggs ll stjæls. Dtt gøs v at tgn n infsiking. Pas på t kan gå igtig galt Hvis u ikk ha n infsiking, kan u g in famili ikk få statning, hvis in ting skas ll stjæls. Du kan hll ikk få ækkt in ugift til gnhusning, hvis it in skas, g in lig samtiig liv ulig. Ligls kan u hll ikk få ækkt ugift til pmagasining, samt mkstning til in- g uflytning af it in. Ansvasækning gså n mgt vigtig l af infsikingn En ann - g gså mgt vigtig ækning - familins pivat statningsansva, sm familins mlmm kan påag sig, hvis sm pivatpsn fvl ska på an psn ll s jnl. En alminlig infsiking inhl gså nn vigtig ansvasækning g tt ty, at fsikingn tal statning g mkstning til ækning af t ttigt statningskav fa skalit, sm man lls slv vill skull tal. M infmatin Du kan hnt m nyttig infmatin på hjmmsin g u kan nytt s fsikingsgui til, at sammnlign pis g ækning hs fskllig slska. Du kan gså kntakt m på tlfn

15 Nyt m affalssting Sm t nk ikk gåt umækt hn, ha Søng kmmun i fåt pstatt t ny affalsstingssystm. Dtt ha tyt at aflingsstylsn sammn m v inspktø, ha måttt iskut løsning f pcing af ny affalshl, til å agnvatin g sting. I finls m tagjnmmn skull iss føst intæ i n ny ning i ftåt 2012, hvf ikk ha væt kncntt sig m iss afling fø nu. Pluslig gynt t at vælt in m pkal m at cntain g kupl va fsvunt g stattt af ny mgt små hl. 4 2 t Rsultatt haf vai fa afling til afling, hv ngt flst ha valgt iniviull løsning, m ny smat affalsstativ i stål. D ny stativ valgt m n mgt ng lvti g ingn vlighlls! D ny stativ ha slvfølglig tyt n stø invsting sm ikk va ugtgt i invæn å, a stølsn af hl ikk va knt på avæn tispunkt. D ny stativ ingå g mgt hamnisk i vs yggls. D g gså afling, sm ha valgt at pc ny hl cntal st i aflingn, hvilkt ty at n skal gå t stykk m s stingsaffal, mn pnå n spals i nvatinsiagt. Kmmunn hav un vasl pstatt n ny ning, fø va givt sk m antal ny hl g støls. Dtt lv ligls gjt v an ligfning i kmmunn, sm gså ha fåt tavlt m at fin på løsning. D kan f, intil ny hl på ps, væ lit plm m tømning g ps mn vi fvnt tt løst innf næmst fmti. Dn ny ning nu tåt i kaft, m fl statplm, mn vnt st ha t givt t intyk af, at ningn t lvt psitivt mtagt, g nu sts ft anvisningn. Søng kmmun ha haft tavlt m at kunn nå s gn tispn, hun lvingsti af hl, hvilkt kan mæks i vs afling hv ikk all afling i ag ha fåt s hl. I an afling lv ligls lvt f få, hvilkt ha givt anlning til mgn hvystn. Fsyningn ha g stammt n smul p g vi plv f tin min fjl i lvingn - hvilkt mgt psitivt. 15

16 t 16 ESTYRELSESMØDER Manag n 06. fua 2012 Pkt. 1 Gknls af fat n. 85. Rfatt lv gknt. Pkt. 2 Efttningssag. Fa Kanal Sy sns inlæg fa uljningsmøt v. Guntvigspakn. Pkt. 3 yggi: a. EUC Guntvigspakn: E i ful gang m uljningn. Ha pt. uljt 22, hvaf t til tap II.. Skvpakn, Egnsun: TS ha ykkt Lansyggfnn. Nu slv pjktt gknt g nu på vj vi i systmt f at få gknt husljn. Pkt. 4 KU-uvalgn. TS ha haft mø i ygguvalgt. Han ha ngt sit hvv sm fman g Listh fa Kllgins Knt nu ny fman. I uljningsuvalgt tag TS møt i stt f KE. Pkt ks. Intt. Pkt. 6 DOA. TS: E v at få installt n ny igital inf-kanal. Pkt. 7 Fjnvam: a. ag: ET tag fat i ag Fjnvam f at få n afking v. Egnsun tilslutning til ag ll Gåstn. Punktt lv øftt.. Søng: K int m, at Danfss hav givt hånsg på, at m i øknmisk pjkt m lning til Ng. TS ha haft mø m Fjnvamn v. Pæstvængt i Guup, sm tæng til uskiftning. Afvnt uskiftning f at s, m vi kan få m m på Fjnvamn i stt f. Runvængt ha føst f t pa å sin fåt ny gaskl. Pkt. 8 An sag. a. Dat m nuvæn vinuslvanø. Skal hav mø m fimat nu, hv få at vi, at nuvæn plm skal løss, hvis samajt skal ftsætt.. Antnnfningn 42: AH vil gn si på silinjn, nå KE g TS aj m ny vtægt til ug f vt. antnnfning i ag g Egnsun. c. D kmm nk ngl anmning m tilsku fa ispsitinsfnn, nå aflingsugttn k.. t: Evt. søgstæll på hjmmsin f at s, hv mang gå in f at s t lktnisk. Tsag n 22. mats 2012 Pkt. 1 Gknls af fat n. 86 Rfatt lv gknt.

17 Pkt. 2 Efttningssag. TS int m, at man nu i gang m tgning til hjmmsin samt v at s på at ansøg på hjmmsin kan s, hva ha søgt g hv ligg på vntlistn. Dt gå g t mst af åt, inn t på ps. Pkt. 3 yggi: a. Guntvigspakn: Pis, sm km fm f mygning af stån, va uimlig. E nu v at s på t m pygning hlt fa funamntt. uljningn gå igtig gt. Ha pt. kun 3 t tags tig i tap 1. D i alt uljt ca. 60 lig i tap 1 g 2. Etap 3 uljs ikk nu. St på muligh f at Søng Lkal TV kan lj lkal i samm ygning sm Intnatinal Skl f ca. 2 å.. Skvpakn, Egnsun: D nu msi kmmt plæg fa Lansyggfnn til nvingspjkt. Hl pjktt lø p i 46 mi. k., hvaf k. kmmunns anl g 1,9 mi.k. skal villigs af 42 s ispsitinsfn. Pjktt mails u til stylsn g sætts på agsnn til gknls på næst stylssmø. Pkt. 4 KU-uvalgn TS gav n inting fa mø i Uljningsuvalgt, sm ha snt æningn v. uljning til hvv til gknls hs Kmmunn. D sk ingn æning f 42, a t 42 s ml, sm an fning nu gså vil hav gknt. D skt æning i uvalgn. MJ kmmt m i Fsyningsuvalgt i stt f HK, sm ha afløst TS i Ehvvsuvalgt. Ny list mails til stylsn. Pkt ks. a. Instilling til pæsntantskat i L. TA gå u af pæsntantskat i 8. ks. Ksvalgmøt afhls i Røk. TA int hft fa snst mø i pæsntantskat. Vtagt, at instill AH g ET til pæsntantskat i 8. ks. Invitatin mails u til stylsn. Tigmling til cs m tilmling. Pkt. 6 DOA. TS int m DOA. D va afhlt gnalfsamling i Søng Lkal TV (SLTV), hv man hav fåt valgt n styls på 7 psn. TAS fslg, at 42 ml sig in sm fning. I næst ug afhls t mø m SE v. vt. muligh f t samaj un viss tingls. Såfmt fmkmm fsg til gl mtags til vt. gknls til næst stylssmø. Pkt. 7 Fjnvam. a. ag: ET mlt, at Fjnvamn afvnt, at 42 gik vi m hnsyn til at få Egnsun m i ag Fjnvam. Vtagt, at TS g ET tag t mø m stylsn f ag Fjnvam. 17 t

18 t 18. Søng: K gav n inting m ajt i Søng Fjnvam. Pkt. 8 Evaluing af aflingsmøn. Møn va gnlt gåt gt. stylsn øft ting fa møn samt hva vt. kunn æns til næst å. l.a. skal iigntns nt tts til, så ha samm tkst sm i vtægtn. Rfatn skal ligls iht. vtægtn unskivs af iigntn g fmann f aflingsstylsn. I afling, hv ikk ha væt afhlt aflingsmø ll hv ingn møt p, skal ugttn gkns af stylsn. ugttn f af. 14, 23, 26, 29, 31, 38 g 39 lv gknt. I af. 72 lv ljfhøjlsn ikk gknt un ngn gun. stylsn gknt g fasthlt t fmgt ugt f af. 72. ugttt sns til gknls hs kmmunn. I all øvig afling lv ugttn gknt. un møn fmkmm ting, sm ikk lvt uføt u hs n nklt, g sm ikk vø gnll ting i aflingn. MJ skiv t stykk til t, hv n pfs til at hnvn sig på kntt, m ting ikk liv uføt g ikk kan vnt til t ålig mø. a. Intkusus D pt. 25 tilmlt fa aflingsstylsn. Fa stylsn ltag: AH, TAS, HK, TA, K, KE g HPK. Sist ås pæsntatinspgam mails u. stylsn aftal inys flingn af fmlægglsn.. Aflingsstylsskusus D va kun 16 tilmlt. Evt. åsag til så få tilmling lv øftt. Tispunkt måsk m ftåt. stylsn vtg at aflys kust. D givs sk u m tilu m, at kan nå at tilml sig kust Pkt. 9 Fhøjls af insku. På gun af mang ugift v faflytning, hv ugiftn til istansættls ikk kan ækks af inskut, ønsks inskut fhøjt til 200 k. p. m2. Punktt lv attt. Vtagt at fhøj inskut til 200 k. p. m2 i afling, hv tals min. Pkt. 10 Fsyningn Sg. Kmmun affalshl. ET plyst, at staig ikk hav mtagt ny hl fa kmmunn. Vtagt, at aministatinn kntakt fsyningn angån talingn st, nnu ikk lvt. Pkt. 11 An sag. a. TS int m at 42 i fællsska m Psnalfningn hav aangt n stuitu m Minicuis fa Kil til Gøtg n

19 stylsn tilys at ltag m M/K m taling af k. 300,- f M/K.. Fstuvalgt i finls m 70 ås juilæt plyst, at musik til fstn va stilt. c. På ag Kntt hav snst 3 tsag væt hhv. 3, 9 g 13 kspitin. Tsag n 10. maj 2012 Til st va: Fa Hvstylsn: Kaj Englhat (KE) Eik Ticht (ET) Tn A. Sønsn (TAS) Hny Kjæ (HK) Hlg Palm Knusn (HPK) Tnni Asmussn (TA) Kistn itsch (K) Aln Høffl (AH) Fa Knt Sy: Fank Hansn ltg un 1. punkt. Afu fa: Els Ptsn. Fa aministatinn: Am. iktø Tag Sktt (TS) Diktø Mikal S Kj Jnsn (MJ) Sktæ Chista Sktt (CS) Sktæ Anja Hu (ASH) (f.) KE ø vlkmmn. Vlkmst til Knt Sy Pkt. 1 Pæsntatin af ptp løsning. Fank Hansn pæsnt løsning på n talt g Ipa. Pkt. 2 Gknls af fat n fatt lv gknt. Pkt. 3 Efttningssag. Følgn afling tæng til tilsku til nving fa ispsitinsfnn, f at f aflingns øknmi. Af. 30 m k. Tiltåt Af. 36 m k. Tiltåt Af. 43 m k. Tiltåt Pkt. 4 yggi: a. Guntvigspakn: TS ha afhlt mø m Søng Køkkn g ha aftalt pis f lving af køkkn. Kmmn til 1. tap invits til gnnmgang af køkkn, yggs g vælssinvnta n 22. g 23. maj SE ha fngt k. f at flytt mastn. åttn i finls m inflytningn øfts.. Skvpakn, Egnsun: Kmmunn mtagt matial, afvnt sva hpå. St på facastn. I juni mån sns matial u til n så kan s hvls lign fvnts at kmm til at s u. Samm skivls sns til hvstylsn til inting. Enigh m at n vist Klma stn n man skal gå vi m. c. Skæntn: M sm punkt på kmmunns øknmiuvalgsmø n 15. maj. Afvnt sva hf. TS int m pjktt g kmmunns ønsk. Un hnvisning til n tilsnt appt fa LF tiltæs, at y t tilsku fa ispsitinsfnn på 1,9 mi. k. un fusætning af kmmunns gknls af pjktt. 19 t

20 t 20 Pkt. 5 KU-uvalgn. ygguvalgsmø aflyst. Afhlt fsyningsuvalgsmø, s pkt. 8c. Pkt ks. Tillykk til Aln Høffl sm lv valgt in i L s 8. ks sm pæsntant f 42 g til Eik Ticht sm lv valgt sm suppnt. Pkt. 7 DOA. TS int m DOA. Skal møs m Stfa v. kntakt. Pkt. 8 Fjnvam. a. ag. Nyt mø n 14. maj Søng. Nyt mø n 15. maj 2012 c. Fsyning (affalshl) Fjnvam: Fa plitisk si s man gn Egnsun tilslutts Gåstn Fjnvam. Dt g v s intss vi s på g hva illigst løsning. Ha lvmæssigt slv lv til at stmm. Affal: Salus ha kntaktt MJ v. affal, mangl ftsat sva fa kmmunn. MJ inkal kmmunn til mø v. affalsstingn. Skivls u til all m at såfmt ønsk affalshl skal væ stø n 190L skal slv tal iffncn g ml tt til kmmunn snst 31. maj MJ søg f at v sns u. Pkt. 9 Evaluing af intkusus n Tigmlingn på kust ha væt psitiv. Intuktin til 42 Fum givs snast til ny aflingsstylssmlmm. Ny maj skal ltag. AH g HK aang kust. Pkt. 10 Kntaktpsn. Af. 15 Hny Kjæ lv kntaktpsn Af. 30 Tn A. Sønsn lv kntaktpsn Af. 73 Aln Høffl lv kntaktpsn Sktaiatt ml tt til aflingn. Pkt. 11 Styingsialgappt til Søng Kmmun. D aangs vt. t kusus f aflingsstylsn v. styingsialg. stylsn ha øftt styingsialg g tiltåt apptn. Pkt. 12 An sag. Hjmmsi. Uspil fa ITR på nyt plæg til hjmmsi ptfm til tst fa ug 30.. Raktinsmø 15. maj. MJ vtag TS s pgav v. t. Kg v. mlmsska Fmv ks iss mlmskg aministativt. Kgn afvist MJ fmsn v.

21 Vlkmmn på ligfningns hjmmsi t På hjmmsin kan u fin aktull plysning f n m OLIGSØGNING AFDELINGSNYT - EOERINFO - SIDSTE NYT D kan sun fins fskllig links samt infmatin m aministatin g styls. snsn Rågivn Ingniø A/S F.R.I. VVS - Vntitin EL - lysning Engispals Øklgisk yggi Møllga 54, 6400 Søng Ramsh 1, 6200 Aanaa 21

22 t 22 NYE EOERE Af. 6 Ml. n. Lavnlvj Af. 10 Ml. n. Skivløkkn 17 II tv Skivløkkn 25 st tv Af. 11 gmstløkkn 13 III th gmstløkkn 1 st th gmstløkkn 11 III tv Af. 12 Sunquistsga 9 I th Sunquistsga 10 II mf Af. 13 Ringakkn 9 st tv Ringakkn 1 st th Ringakkn 17D Ringakkn 9 I tv Ringakkn 1 I th Af. 13 Ungmslig Vstkl Af. 15 Kløvmakn Af. 18 S. Lanvj 35 st S. Lanvj 35 II Af. 19 Mæhgnt Af. 21 Mæhgnt 36 st Mæhgnt 40 I Mæhgnt 28 st Mæhgnt 24 II Mæhgnt 42 II Mæhgnt 42 I Mæhgnt 30 st Mæhgnt 38 I Mæhgnt 40 st Mæhgnt 26 II Af. 22 Tnvj Tnvj Ejvj Af. 24 Skæntn Skæntn Skæntn Skæntn Skæntn Af. 28 Vissingsga 10 I tv Af. 29 Ungmslig Sunquistsga 14 I Sunquistsga 14 I Sunquistsga 14 st Af. 30 Sønga 4 st A Af. 30 Ungmslig Sønga 4 st Sønga 3 II mf jgga 10 II mf jgga 6 st jgga 6 II Af. 41 Pæstvængt Pæstvængt Af. 42 Runvængt Af. 73 Skvpakn K Skvpakn Skvpakn Af. 74 Højmakn Af. 74 Ungmslig Højmakn Højmakn Af. 75 niktsvj niktsvj

23 Af. 77 Møllga 1 I Stga 4 st th Af. 77 Ungmslig Møllga 1 II Møllga 1 II Af. 78 mjg Af. 79 Njsjg 22 st Af. 80 Sunga 71K Sunvængt Sunvængt A = lighavn i pågæln afling V = Væls L = yttljligh K = Kmmunns anvisningst E = Anvisningst til hvv G = Gnhusning t 23

24 t Søng Lkal TV Fmgang f Søng Lkal TV 24 V gnalfsamlingn i Søng Lkal TV i lkaln på Nø Havnga 82, hv tv-statinn hitil ha haft stuilkal, kunn fmann, Tag Sktt, glæ sig v fmgang m igtig g gang i ptaglsn af fskllig lkal givnh. Hv ug viss pågæln tvusnls fa Søng-måt på manag kl g løag g sønag kl på TV Sy`s ny kanal Kanal Sy. -Statinn ha fåt gt n kvat mill. k. i tilsku fa Kultustylsn til at puc usnls f i å, g a alt fgå v fivilligt aj, tækk vi st vksl på vs fivillig hjælp, sm ha ptagt pgammn. Vi appll f til an, sm gså mått hav lyst til at gå in i tt spænn aj m at ml sig til at væ m til at v tv, sag fmann, plyst at man i gang m at kø m usty, så fl ptaghl kan aj på samm ti. D ajs nvi m pn m n flytning til stø stuilkal i n kmmn Guntvigspakn hs 42, a lkaln i N. Havnga skal vtags af t ny ivæksætt-fima. Gnalfsamlingn gnvalgt Hans Jøgnsn g Flmming Psn til stylsn samt nyvalgt Aian Spnc g L Lang. Eft møt knstitu stylsn sig m Tag Sktt sm fman, Hans Jøgnsn sm kass g Kistian Pallsn sm sktæ.

25 TV-pgamm / pakkinling t Kanalnøgln gæln fa 1. maj S alti sist nyt på DOAs infkanal: 25

26 TV-pgamm / pakkinling t 26 Kanalnøgln gæln fa 1. maj S alti sist nyt på DOAs infkanal:

27 aipgamm t Kanalnøgln gæln fa 1. maj S alti sist nyt på DOAs infkanal: 27

28 t Antnnanlæg Såfmt fstyls ll plm m antnnanlæggt, skal man hnvn sig til: Stfa A/S, Falstsga Søng Åningsti: Manag til fag Tlf: Kntakt vt. in na føst f at s m han gså ha plm, så t ikk skyls n fjl v it gt ai ll tv! INTERNETTET E plm m StfaNt, kan suppt kntakts all ag mllm kl g på tlfn: Husk at hav kunnummt k til intastning. FALCK - SERVICE V anmlls af upsættlig ska un f kntti ligfningn 42 ha aftalt m Falck, at skal løs plm, pstå v ska på lign, nå uhlt sk un f kntti. Tlf.: Dt skal samtiig pæciss, at ningn kun tæ i kaft, nå t alvlig g upsættlig ska, t j sig m. Vi gø pmæksm på, at ugift, pstå sm følg af misug af ningn, slvfølglig påligns n, åsag til misugt. Nøglsvic Ljn kan pn svnøgl til sin ljligh hs Falck. Nøgln kan øgnt unt ulvs ll kvis m fylstgøn lgitimatin i tilfæl af, at ljn ha låst sig u. Såfmt ljn ikk ha pnt n nøgl, ftags øplukning, hvis Falck slv kan ufø plukning. 28 Må låssm tilkals, tt f ljns gn gning.

29 Hva kan vi gø f ig? GÆSTEVÆRELSER OG EOERHUSE UDLEJES Løngang 21 L Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu 2 lænstl 1 lill sfa kølska 2 kgp 1 l-kl avæls Pis p. øgn 100 k. Mæhgnt 40 Gæstvælst ca. 12 m 2 g inhl 2 sng m yn/ pu. Tilt m klt/vamt van 2 stl. Pis p. øgn k. 100,00. Tnvj 21 - Dyøl Uljning af hust Svic til ca. 60 psn. Opvaskmaskin. Pis 1 øgn k. 550, 2 øgn k. 700, 3 øgn k Dpsitum 100 k. Kngvj 9 A Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu avæls Pis p. øgn 75 k. Guntvigs Allé 88 Uljning af hust Svic til 75 psn Opvaskmaskin Pis 1 øgn; 1200,00, 2 øgn 2000 k., 3 øgn 2500 k. D tals psitum på 600 k. I finls m hust på Tnvj, t gæstvæls, sm kan uljs f 50 k. p. øgn. Dtt gæl ikk hvis hust uljt til n fst, m min m lj hust gså ønsk at lj vælst. All uljning, hnvnls til fningns knt: t

30 t Sjælnsga Søng Tlf.:

31 t 31

32 t 32 Aflingsstylsn 42 Afling 1, ingga Sunquistsga Aflingsfman Tn A. Sønsn Ringga 29 Tlf: Gitt Cusn Ringga 41 Tlf.: un Køpk Ringga 27 Tlf: Afling 3, Ringga Aflingsfman Hay Hymøll Ringga 131 Tlf: Inga Chistnsn Ringga 135 Tlf: Anntt Lun Ringga 133A Tlf.: Afling 5, Sunsvallga Ringivj Englshøjga Aflingsfman Pia Rygaa Sunsvallga 10 Tlf: Rani Skøtt Sunsvallga 8 Tlf: Las Ail Sunsvallga 6 Tlf: nt Jhansn Englshøjga 6 Tlf: Ul Kistnsn Sunsvallga 13 Tlf: Afling 6, Lavnlvj 2-16, Vilvj 17-34, Lupinvj 1-17 samt Guntvigs Allé Aflingsfman Hnning n Lupinvj 7 Tlf.: / Hll Mll Jøgnsn Lupinvj 3 Tlf: Pt Thmsn Vilvj 34 Tlf.: Egn Hyning Lupinvj 2 Tlf.: Listh Hansn Guntvigsallé 120 Tlf.: /

33 Afling 9, Sigtunaga 1-39 Aflingsfman Eling Kistnsn Sigtunaga 27 Tlf: Flmming Jnsn Sigtunaga 19 Tlf: Eling Kistnsn Sigtunaga 6 Tlf: Afling 10, Skivløkkn 1-27 Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Cal Kulick Skivløkkn 1, st. th. Tlf.: Afling 11, gmstløkkn 1-19 Aflingsfman jan nniksn øgmstløkkn 19, 1. th. Tlf.: Kim Kutz gmstløkkn 17, 1.th. Tlf.: ian Kjæ gmstløkkn 9, st. th. Tlf.: Afling 12, Sunquistsga 8-10 Aflingsfman Pia Mllup Sunquistga 8, st. th Tlf: Tin Gu Psn Sunquistga 8, 1. tv Kistn Ansn Sunquistga 8, st. tv Tlf: Afling 13, Ringakkn 1-19F + Vstkl A Aflingsfman Finn Maquasn Vstkl 112A Hay Ptsn Vstkl 228 Tlf: / Tm Olsn Vstkl 66 Eva Khsya Vstkl 234A Hny Kjæ (H-mlm) Vstkl 130A Tlf: Afling 15, Kløvmakn V Skllt Aflingsfman Aln Sønsn Kløvmakn 23 Tlf: Aas Ahmling Kløvmakn 46 Tlf: t

Nr. 2 september 2013 69. årgang

Nr. 2 september 2013 69. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 1 april 2013 69. årgang

Nr. 1 april 2013 69. årgang t 4 2 N. 1 apil 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 2 september 2011 67. årgang

Nr. 2 september 2011 67. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 1 april 2011 67. årgang

Nr. 1 april 2011 67. årgang t 4 2 N. 1 apil 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua 2015 71. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing

Læs mere

Nr. 3 december 2011 67. årgang

Nr. 3 december 2011 67. årgang t 4 2 N. 3 cm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 3 december 2013 69. årgang

Nr. 3 december 2013 69. årgang t 4 2 N. 3 cm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS Spt Måsk Danmarks illigst 4699,- Cann EOS 600D m/18-135 IS Kraftig zm m illstailisatr 18-135 IS n 18 mgapixl CMOS-snsr n Full HD vi 1080p n Intuitiv funktinsgui på skærmn n Brt ækkn 9-punkts AF n Vipar

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun 2013 - sdn 1910 103. Ågang - n. 26 Rødmvj 62 5762 V. Sknng Mobl 5132 8990 ban@kkby-tom.dk www.kkbytøm.dk Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing M rk c hkla d fyld t N ET 15 g md ab 70%, a riks briks, s gluks sirup, ukkr, kakam kakas a s s mør, m ælk. Chk ladfab rik Skvba kn A/S kkv 9320 H j 15 jallrup C hk la d f Sk abrik vb k na 93 akk /S 2 v

Læs mere

.090000561PA. Egen. ngen

.090000561PA. Egen. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F K U 6 8 B 6 9 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 7 B 6 8 7 A F I NANSI ERI

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

VARMEFOBBRUGET VAFM ESPAF ERAD. af enengibesparelser og tilskud. Varmeforbrug over gennemsnittet for boligtypen

VARMEFOBBRUGET VAFM ESPAF ERAD. af enengibesparelser og tilskud. Varmeforbrug over gennemsnittet for boligtypen @ g + a c - xtt 3 3 C l (D n VARMEFOBBRUGET Varmefrbrug ver gennemsnittet fr bligtypen I 2O0B van det gennemsnitlige var mefnbnug i Mr-benhaven 15,1 MWh Pt-. 100 m2 Det gennemsnitlige var mefrbnug i 2008

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

.14120120072. Maghoni. ngen

.14120120072. Maghoni. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H L m K U B BORR SVE 6 69 V DEBÆK -TROL DHEDE UN

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere