Nr. 2 juni årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 juni 2012 68. årgang"

Transkript

1 t 4 2 N. 2 juni ågang

2 t 2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: * Fax.: * * DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.: Piv:sag 48, tlf: Diktø Mikal S. K. Jnsn Dikt n.: SEKRETARIAT Diktinssktæ Chista Sktt Dikt n.: Diktinssktæ Anja Hu Dikt n.: Tknisk assistnt Ln Nissn Dikt n.: ØKONOMI Øknmichf Jns O. Jhansn Dikt n.: Assistnt Maian Ptz Chistiansn Dikt n.: Assistnt Dt Klmi Dikt n.: EKSPEDITION/uljning Daglig l Vivi Hfst Dikt n Assistnt Guun Gumunstti Dikt n.: Assistnt Pia Michalk Dikt n.: INSPEKTØRAFDELING Inspktø Aln Palm Hansn Ansva f: All flyttsyn g hånvækaflingn. Dikt n.: Inspktø Jac Kath Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå 1 + 2, samt aflingn 6, 8, 15, 16, 19, 32, 41, 42, 43 g 44 Dikt n.: Inspktø Knu Chistnsn Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå samt aflingn 1, 3, 5 g 9 Dikt n.:

3 Paktisk plysning Åningsti: ag kntt: Stga ag Hjmmsi: Tsag kl samt kl t Søng kntt: Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: Tlfax Hjmmsi: Manag tsag kl Tsag tillig kl Fag kl Tlfnti f kntn vil nmalt væ: Manag nsag kl Tsag kl Fag kl Tlfnti f inspktø Jac Kath Omå 1 g 2, samt aflingn 6, 8, 15, 16, 19, 32, 41, 42, 43, 44: aglig fa kl tlf S si 41. Knu Chistnsn Omå 3 g 4, samt aflingn 1, 3, 5, 9: aglig fa kl tlf S si 42 Tlfnti f mål Finn Masn (må 1-2): manag-fag kl tlf Søn Ulall ck (må 3): manag-fag kl tlf Jimmy Ptsn (må 4): manag- fag kl tlf

4 t Fmann ha t Ny kapitl Hv nst gang man infø nyt ll afskaff ngt gammlt i vs fning, kan man sig, at skivs t nyt kapitl. gg ting skt mang gang intil nu, g tt vil ftsætt u i fmtin. La mig lt sm t nklt ksmpl nævn inføls af cmput, sm ha mføt nyt, mn gså afskafft mgt gammlt, sm t af stø lmnt, ha skvt ny kapitl. Et nyt kapitl i fningns histi lv skvt i finls m afviklingn af v aflingsmø. Inkallsn lv sm sævanligt snt/aflvt hs hv nklt, hvim ugt g fsg lå tilgænglig på hjmmsin på nttt. D ha slvfølglig væt fl vvjls i finls m at lægg t på vs hjmmsi. Hav all cmput så man slv kunn uskiv matialt? Vi v gt, at all ikk ha cmput, så f hav vi ånt f mulighn f at afhnt matialt på kntt, hvilkt ngl få ha gjt. Hvf ha vi gt matialt på hjmmsin? F t føst ha tknl- Inhl: Fmann ha t 4 Ny ajsling i llsn 6 Infmativt kusus m 42 8 Digitalising af hånvækaflingn 9 Intnatinal intss f Guntvigspakn 10 På søg hs Ptsn Tgl 11 Få i Pakn 14 Infsiking t it gt ansva 14 Nyt m affalssting 15 stylssmø 16 Ny 22 Fmgang f Søng LOKAL TV 24 TV g ai pakk 25 Gæstvæls g hus 29 Aflingsstyls 32 Ejnmsfunktinæ 39 Hånvækaflingn g psnalnyt 40 Ejnmsfunktinæns tlf. ti g pstkass 41 Hvstylsn 43 4 Raktin i 42: Mikal S. K. Jnsn/Tn A. Sønsn/Aln Høffl. Ansvashavn aktø Pn Sønsn, tlf , Inlæg til næst numm - SENEST D. 1. sptm Dalin på t i 2012: 1.fua, 1. maj, 1. sptm g 1. nvm. Layut g tyk: Ihl Gafisk Puktin, ag. Opg: ks.

5 gin uviklt sig gnnm ån, så vi syns, t natuligt at nytt sig af nn, nå mulighn nu. F t ant ha vi mang st st, at flk a smi papin u, nå mtag m, g f ha vi favalgt papiugavn til all. Vi ha f v at lægg t u på hjmmsin spat png g samtiig væt miljøvist. En ting sm g sikkt f øjlikkt, at vi intil vi vil sn agsnn u til n nklt, sm t hitil skt. Aflingsmøn lv afviklt i fua g mats mån g fgik i f g fagligh. En l af ting nævns un punktt vntult, u n hav kntaktt inspktøn m i hans tlfnti. Un punktt vntult skal kun øfts sag, sm ha n gnl intss f hl aflingn. D an sag sm gl småting, g h skal vi all nytt s af, at inspktøn ha fast tlfnti. Altnativt, at man kan nytt sig af n ny tknlgi v at sn n mail. Såfmt man gø tt, t f all pat nmm at følg p på sagn, hvis n af n ll åsag ikk lvt uføt. Af an ny kapitl sm skivs : Rnving af Skvpakn i Egnsun g pføls af Guntvigspakn. Pjktt i Egnsun n ttalnving af husn. D skal nt ant vs hlt ny klimaskal g nyt avæls. Hvstylsn ha nikkt ja til pjktt g ligls givt tilsku fa vs gn ispsitinsfn. Inn pstat vil n liv inkalt til mø, hv man m til at tæff slutning m gt ljmål, såsm usn af avæls g fav på yvæggn. Vi glæ s mgt til, at tt pjkt stat. Status på Gunvigspakn i øjlikkt, at i føst l af pjktt stt st lj til all ljmål. Til ann fas på nuvæn tispunkt skvt kntakt på gt g vl 20 lig. Uljningn af tj fas nnu ikk pågynt, g tt vil f liv annnct på t sn tispunkt. D ny lj ha væt m til at slutt usnt på s lig invnig, g ha ligls haft st inflyls på, hvls a g køkkn kmm til at s u. F iss t um ha vi n stanapis, g såfmt ljn ønsk ngt sm kst m, liv tt nt v åttn. Tmat ny kapitl g h må vi hå, at vi snat kmm til t nyt kapitl, h smm. Smmn i skivn stun nnu ikk ukkt p, mn jg vil alligvl ønsk all n g smm g n g smmfi. Kaj Englhat 5 t

6 Ny ajsling i llsn t V t majmø n 28. mats i 42 s mølkal, pæsnt styls g iktin n ænt ajsling, hvft Tag Sktt ftsat fung sm aministn iktø m t vn ansva f ligfningn hun lls af ny ligpjkt m.v., mns n hitiig suschf Mikal S. K. Jnsn ffmms til iktø m ansva f n aglig lls af aministatinn g ligfningns afling. Tag Sktt pæsnt sun n ftningsn f n fmtiig iktin, sm usnt til aflingsstylsn. D liv fmv afhlt t ugntligt iktinsmø, g liv gså tal m n ænt ajspling m.h.t. iktinns sktaiat. Mikal S. K. Jnsn pæsnt ftfølgn majn f sks sntns m fmtiig spillgl f gt samaj i 42. Han int nvi m aktull ligpjkt sm Guntvigspakn, yggit på Skæntn g n mfattn nving af Skvpakn i Egnsun. 6 ligfningns maj til inf-mø m llsn.

7 Oganisatinspn Aministatin 42 Am. iktø Tag Sktt Diktinssktæ Chista Sktt Diktinssktæ Anja Hu Tknisk assistnt Ln Nissn Diktø Mikal S.K. Jnsn Øknmichf Jns O. Jhansn Daglig l i uljning Vivi Hfst Inspktø Aln Palm Hansn Inspktø Knu Chistnsn Inspktø Jac Kath Assistnt Dt Klmi Assistnt Guun Gumunstti Rngøingsassistnt ii Ggsn Omå 4 Jimmy Ptsn Omål 3 Søn Ulall ck Omål 1 Finn Masn Assistnt Maian Ptz Chistiansn Assistnt Pia Michalk Hånvækafling Ejnmsfunktinæ Jøgn Stn Jhansn Vammst jan ck Ejnmsfunktinæ Knn Gaasvig Jhnsn Snk jan Svg Ejnmsfunktinæ Jøgn ëtius Ejnmsfunktinæ Tim Øng Ejnmsfunktinæ Jns Ansn Snk Hlg Jspsn Kull Ejnmsfunktinæ Hnik Masn Mal Mtt Fank Snk Jan Chistiansn Ejnmsfunktinæ Kim Ølgaa Hansn Vntitin/El Matin Jøgnsn Mal Susann aumann Ejnmsfunktinæ Rt Schumach Vvs I Esjg t 7

8 Infmativt kusus m 42 t D va g tilslutning af mlmm af aflingsstylsn, a møts m pæsntant f hvstyls g aministatin til t intuktinskusus n 29. mats i ligfningns mølkal. Fmann, Kaj Englcht, inlt m at gnnmgå fningns histi fa statn i 1942 hv ngl skllæ stift ligslskat f tjnstmæn g m ligstill i Søng,sm ikk kunn gkns af Innigsministit, g f fa janua 1943 fik navnt ligslskat af Dltagn lv gså infmt m hva t ty at væ n almn ligfning, m mlska af L (ligslskans Lansfning) g nns pygning, hva n nklts ttigh sm aflingsstylssmlm samt intn infmatin m Fum på intnttt, hun fatskivning. D lv sun givt n inting m ligfningns fskllig pjkt unt m i Søng- g ag/egnsun-mån. 8 D lv lyttt intsst til gølsn v intuktinskust.

9 Digitalising af hånvækaflingn 4 2 I t fløn å ha ligfningns hånvækafling gnnmgåt n stø mnising, hvilkt ha tyt invsting i ny -systm. Dtt ty, at fmv fgå all hånting igitalt, g hånvækn intast matial g tisfug på hv nklt pgav på n ulvt pc. D såls alti vlik g status på pgavn, samtiig m at hånvækn slv intast matialfugt, ha tyt t min spil af matial. Samlt st fvnt fningn at invstingn på sigt vil mfø aministativ spals g sik at hånvækaflingn ftsat kan lv yls til pis, v n hånvækfiman i yn, g m t illigst f v. Samtiig giv systmt n nklt hånvæk vlik v all pgav vnt, sm m kan løs fl pgav i samm afling, g sm m uc antallt af tu fm g tig til kntt. Inspktø Aln Palm Hansn ha i n finls fåt vagt ansvat f aflingn. Samtiig m tiltagn i hånvækaflingn ha tt gså tyt n igitalising af fningns kvisitinssystm, vs. at pgav til å 42 s gn svicafling samt kstn hånvæk intasts via sm m ty at mist kvisitin ikk læng skull kunn sk. I flængls haf ønsk fningn at hø fa, fø af infølsn systmt ha stilt n hånvæk mn alig ha fåt søg. D skvn tiltag ty såls, at fningn ftsat g i fmtin kan lv n g svic til n illigst pis. Mikal S. K. Jnsn t 9

10 t Diktø Mikal S. K. Jnsn ø vlkmmn i n st møsal. Intnatinal intss f Guntvigspakn 10 Omannlsn af t tilig EUC Sy til 42-ygglsn Guntvigspakn ha gså møt intnatinal intss, g kspt fa n ækk upæisk y va såls på visit n 9. maj, sm t l i tma-smina i Søng m ngi-puktin. I n st møsal ø Mikal S.K. Jnsn vlkmmn g int sammn m pæsntant f implic pnlægnings - g yggfima m pjktt m ugn af ny gøn ngi samt slngi. D an plægshl va Esnsn ågivn ing. m slcll, Tn Esnsn, fman f Intnatinal Slngiagntu, EUC, mking plæing af hånvæk innf ngiigtigt yggi. Dn pågæln ksptgupp, m støtt fa l.a. EU s stuktull uviklingsfn, ha tilig hlt t smina i Italin, hv Mikal S.K. Jnsn gså ltg. Gæstn lv tilig på agn mtagt på åhust g søgt gså SA- pjkt i Vllup g på Søstjnvj, inn sminat agn ft ftsatt m wkshps på åhust, hun m pæsntatin af t lkal Pjkt Z i kmmunalt gi. søgt slutt n 11. maj m vtagls af n Søng Rslutin samt pnlægning af guppns vi aj.

11 På søg hs Ptsn Tgl s hvstyls, akitkt Tkil Hansn (pjktl ag Guntvigspakn) g fa aministatinn Tag Sktt, Mikal S. K. Jnsn g Aln Palm Hansn, va tisag n 8. maj på søg hs Ptsn Tgl i Nyøl N. Vi ankm kl. 10 hv va kaff, g h ftalt salgschf Tn Schmit m mang fskllig pjkt hav vt, g m va i gang m v hl vn. Ptsn Tgl n af Danmaks støst lvanø af kvalittsstn til all fm f yggi. Fimat v sun stn ft kunns ønsk. Da vi va, va v at pygg n pøvmu sm skull sænks n i Nyøl N g stå i n pi. D hav nmlig n pgav m t yggi sm skull gnnmføs i Vjl Havn. Vi ftalt m hv vi ha til t ny yggi i Guntvigspakn (tilig EUC Sy), g vi va unt g s på muligh. Hs Ptsn Tgl ha st faca ha pyg- t Ajsflk m fklæ, fst Kaj Englhat g Mikal S. K. Jnsn 11

12 t Tag Sktt i gang m stnpuktinn 12 gt sm flt, g i iss flt ha pyggt muligh innf facastn. På samm må ha vt t må m lægningsklink. Hva angå Guntvigspakn ha vi fåt m til at v n pøvstn, sm vi mn vil pass gt til ét må. Eft nn fmvisning tg vi vi til PM Tgl, sm ligg lig v sin af, mn js gså af Ptsn Guppn. PM Tgl v kun spcialstn. Dn v flst af, h Kluma stn, sm hånvt g kan lvs i 28 fskllig fav. Kluma kan gså lvs i spcialmål til n nklt ygningspgav. Ptsn Guppn føn i Danmak inn f kulænt mustn g klink. D så st ftspøgsl på iss stn, at ikk ha muligh f at puc til g. Fik fklæ på Vi fik all t stt gummifklæ på g skull så pøv at v n Kluma stn.dt fgå på n må, at v ajspsn kø t tansptån, tanspt n fikantt klump l. Nå tt l kmm hn til ajspsn, ha man n ktangulæ fm af tæ, sm man så sætt n v lklumpn. Dnn tækks så in på ajspsn, hv man spøjt lit van unt i kantn, lt tykks nu n i fmn m gg hæn, t vskyn l skæs af m n jntå uspænt på n øjl (t lign n stskæ), g t vskyn l smis tig på tansptånt, sm kø t tig til nn f at liv gnugt. Dt l, nu ligg i fmn, skus v på t ant tansptån g køs til æning.

13 t Dltagn liv h infmt af salgschf Tn Schmit, Ptsn Tgl D stn vi v, fik all ist vs navn in i lt, g stnn få vi så sn sm t min. Eft tt mgt anstngn aj gik vi u g så på ngl pøvvægg, sm kan væ n muligh til nvingn af Skvpakn i Egnsun. Dt Kluma stn sat på højkant g limt på n p m n mgt spcil lim, sm vanafvisn. På n ann si af pn sætts ngt hønsvæv på, sm skal hl n hå stnulsp f at isl. Vi så ft 3 typ hav vt g synts, at t va n igtig gt i, g vill gn pøv at v én m gul stn, sm vi så kunn kmm g s sn. Eft nn untu g n mass infmatin va n lt fkst m på EMMA, sm t gammlt tæski, sm Ptsn Tgl ha sat i stan g sm ugs nå søg på viksmhn. Vi sjl fa Nyøl N g til Søng, hv vi all lv sat af. Eksmpl på smuk facatgl - puktin En igtig intssant g jlig tu. Hlg Palm Knusn 13

14 t 14 Få i Pakn M nn psitiv vskift ftæll Pæstkavn, t f Pæstgåspakn, m statn på n ny unøssæsn m l.a. fælls cykltu, Klf t gang m ugn samt Gønn ag fa statn af maj g nvi t Sct. Hans - aftn aangmnt un pnlægning. t m Jøn Lasn sm aktø inhl gså n ækk paktisk plysning samt n væsntlig plysning f n, at aflingsfmann, Eina Stffns, ha kntaktt kmmunns tansptafling g anmt m n tishisnt f, hvnå kmm n yus i måt g hvan n såan finls kan tals. Infsiking t it gt ansva Rigtig mang ligslska plv svæ hvt å, at n l af s lj kmm i n fygtlig situatin, på gun af n van- ll anska i jnmmn. Ljn mist i væst fal all s jnl møl, cykl, tøj, cmput, TV m.v. Dt klgt at sik sig slv g familin Dt f mgt klgt at sik sin jnl, hun øknmisk hjælp til miltiig gnhusning ft n stø ska, såfmt it in ølæggs ll stjæls. Dtt gøs v at tgn n infsiking. Pas på t kan gå igtig galt Hvis u ikk ha n infsiking, kan u g in famili ikk få statning, hvis in ting skas ll stjæls. Du kan hll ikk få ækkt in ugift til gnhusning, hvis it in skas, g in lig samtiig liv ulig. Ligls kan u hll ikk få ækkt ugift til pmagasining, samt mkstning til in- g uflytning af it in. Ansvasækning gså n mgt vigtig l af infsikingn En ann - g gså mgt vigtig ækning - familins pivat statningsansva, sm familins mlmm kan påag sig, hvis sm pivatpsn fvl ska på an psn ll s jnl. En alminlig infsiking inhl gså nn vigtig ansvasækning g tt ty, at fsikingn tal statning g mkstning til ækning af t ttigt statningskav fa skalit, sm man lls slv vill skull tal. M infmatin Du kan hnt m nyttig infmatin på hjmmsin g u kan nytt s fsikingsgui til, at sammnlign pis g ækning hs fskllig slska. Du kan gså kntakt m på tlfn

15 Nyt m affalssting Sm t nk ikk gåt umækt hn, ha Søng kmmun i fåt pstatt t ny affalsstingssystm. Dtt ha tyt at aflingsstylsn sammn m v inspktø, ha måttt iskut løsning f pcing af ny affalshl, til å agnvatin g sting. I finls m tagjnmmn skull iss føst intæ i n ny ning i ftåt 2012, hvf ikk ha væt kncntt sig m iss afling fø nu. Pluslig gynt t at vælt in m pkal m at cntain g kupl va fsvunt g stattt af ny mgt små hl. 4 2 t Rsultatt haf vai fa afling til afling, hv ngt flst ha valgt iniviull løsning, m ny smat affalsstativ i stål. D ny stativ valgt m n mgt ng lvti g ingn vlighlls! D ny stativ ha slvfølglig tyt n stø invsting sm ikk va ugtgt i invæn å, a stølsn af hl ikk va knt på avæn tispunkt. D ny stativ ingå g mgt hamnisk i vs yggls. D g gså afling, sm ha valgt at pc ny hl cntal st i aflingn, hvilkt ty at n skal gå t stykk m s stingsaffal, mn pnå n spals i nvatinsiagt. Kmmunn hav un vasl pstatt n ny ning, fø va givt sk m antal ny hl g støls. Dtt lv ligls gjt v an ligfning i kmmunn, sm gså ha fåt tavlt m at fin på løsning. D kan f, intil ny hl på ps, væ lit plm m tømning g ps mn vi fvnt tt løst innf næmst fmti. Dn ny ning nu tåt i kaft, m fl statplm, mn vnt st ha t givt t intyk af, at ningn t lvt psitivt mtagt, g nu sts ft anvisningn. Søng kmmun ha haft tavlt m at kunn nå s gn tispn, hun lvingsti af hl, hvilkt kan mæks i vs afling hv ikk all afling i ag ha fåt s hl. I an afling lv ligls lvt f få, hvilkt ha givt anlning til mgn hvystn. Fsyningn ha g stammt n smul p g vi plv f tin min fjl i lvingn - hvilkt mgt psitivt. 15

16 t 16 ESTYRELSESMØDER Manag n 06. fua 2012 Pkt. 1 Gknls af fat n. 85. Rfatt lv gknt. Pkt. 2 Efttningssag. Fa Kanal Sy sns inlæg fa uljningsmøt v. Guntvigspakn. Pkt. 3 yggi: a. EUC Guntvigspakn: E i ful gang m uljningn. Ha pt. uljt 22, hvaf t til tap II.. Skvpakn, Egnsun: TS ha ykkt Lansyggfnn. Nu slv pjktt gknt g nu på vj vi i systmt f at få gknt husljn. Pkt. 4 KU-uvalgn. TS ha haft mø i ygguvalgt. Han ha ngt sit hvv sm fman g Listh fa Kllgins Knt nu ny fman. I uljningsuvalgt tag TS møt i stt f KE. Pkt ks. Intt. Pkt. 6 DOA. TS: E v at få installt n ny igital inf-kanal. Pkt. 7 Fjnvam: a. ag: ET tag fat i ag Fjnvam f at få n afking v. Egnsun tilslutning til ag ll Gåstn. Punktt lv øftt.. Søng: K int m, at Danfss hav givt hånsg på, at m i øknmisk pjkt m lning til Ng. TS ha haft mø m Fjnvamn v. Pæstvængt i Guup, sm tæng til uskiftning. Afvnt uskiftning f at s, m vi kan få m m på Fjnvamn i stt f. Runvængt ha føst f t pa å sin fåt ny gaskl. Pkt. 8 An sag. a. Dat m nuvæn vinuslvanø. Skal hav mø m fimat nu, hv få at vi, at nuvæn plm skal løss, hvis samajt skal ftsætt.. Antnnfningn 42: AH vil gn si på silinjn, nå KE g TS aj m ny vtægt til ug f vt. antnnfning i ag g Egnsun. c. D kmm nk ngl anmning m tilsku fa ispsitinsfnn, nå aflingsugttn k.. t: Evt. søgstæll på hjmmsin f at s, hv mang gå in f at s t lktnisk. Tsag n 22. mats 2012 Pkt. 1 Gknls af fat n. 86 Rfatt lv gknt.

17 Pkt. 2 Efttningssag. TS int m, at man nu i gang m tgning til hjmmsin samt v at s på at ansøg på hjmmsin kan s, hva ha søgt g hv ligg på vntlistn. Dt gå g t mst af åt, inn t på ps. Pkt. 3 yggi: a. Guntvigspakn: Pis, sm km fm f mygning af stån, va uimlig. E nu v at s på t m pygning hlt fa funamntt. uljningn gå igtig gt. Ha pt. kun 3 t tags tig i tap 1. D i alt uljt ca. 60 lig i tap 1 g 2. Etap 3 uljs ikk nu. St på muligh f at Søng Lkal TV kan lj lkal i samm ygning sm Intnatinal Skl f ca. 2 å.. Skvpakn, Egnsun: D nu msi kmmt plæg fa Lansyggfnn til nvingspjkt. Hl pjktt lø p i 46 mi. k., hvaf k. kmmunns anl g 1,9 mi.k. skal villigs af 42 s ispsitinsfn. Pjktt mails u til stylsn g sætts på agsnn til gknls på næst stylssmø. Pkt. 4 KU-uvalgn TS gav n inting fa mø i Uljningsuvalgt, sm ha snt æningn v. uljning til hvv til gknls hs Kmmunn. D sk ingn æning f 42, a t 42 s ml, sm an fning nu gså vil hav gknt. D skt æning i uvalgn. MJ kmmt m i Fsyningsuvalgt i stt f HK, sm ha afløst TS i Ehvvsuvalgt. Ny list mails til stylsn. Pkt ks. a. Instilling til pæsntantskat i L. TA gå u af pæsntantskat i 8. ks. Ksvalgmøt afhls i Røk. TA int hft fa snst mø i pæsntantskat. Vtagt, at instill AH g ET til pæsntantskat i 8. ks. Invitatin mails u til stylsn. Tigmling til cs m tilmling. Pkt. 6 DOA. TS int m DOA. D va afhlt gnalfsamling i Søng Lkal TV (SLTV), hv man hav fåt valgt n styls på 7 psn. TAS fslg, at 42 ml sig in sm fning. I næst ug afhls t mø m SE v. vt. muligh f t samaj un viss tingls. Såfmt fmkmm fsg til gl mtags til vt. gknls til næst stylssmø. Pkt. 7 Fjnvam. a. ag: ET mlt, at Fjnvamn afvnt, at 42 gik vi m hnsyn til at få Egnsun m i ag Fjnvam. Vtagt, at TS g ET tag t mø m stylsn f ag Fjnvam. 17 t

18 t 18. Søng: K gav n inting m ajt i Søng Fjnvam. Pkt. 8 Evaluing af aflingsmøn. Møn va gnlt gåt gt. stylsn øft ting fa møn samt hva vt. kunn æns til næst å. l.a. skal iigntns nt tts til, så ha samm tkst sm i vtægtn. Rfatn skal ligls iht. vtægtn unskivs af iigntn g fmann f aflingsstylsn. I afling, hv ikk ha væt afhlt aflingsmø ll hv ingn møt p, skal ugttn gkns af stylsn. ugttn f af. 14, 23, 26, 29, 31, 38 g 39 lv gknt. I af. 72 lv ljfhøjlsn ikk gknt un ngn gun. stylsn gknt g fasthlt t fmgt ugt f af. 72. ugttt sns til gknls hs kmmunn. I all øvig afling lv ugttn gknt. un møn fmkmm ting, sm ikk lvt uføt u hs n nklt, g sm ikk vø gnll ting i aflingn. MJ skiv t stykk til t, hv n pfs til at hnvn sig på kntt, m ting ikk liv uføt g ikk kan vnt til t ålig mø. a. Intkusus D pt. 25 tilmlt fa aflingsstylsn. Fa stylsn ltag: AH, TAS, HK, TA, K, KE g HPK. Sist ås pæsntatinspgam mails u. stylsn aftal inys flingn af fmlægglsn.. Aflingsstylsskusus D va kun 16 tilmlt. Evt. åsag til så få tilmling lv øftt. Tispunkt måsk m ftåt. stylsn vtg at aflys kust. D givs sk u m tilu m, at kan nå at tilml sig kust Pkt. 9 Fhøjls af insku. På gun af mang ugift v faflytning, hv ugiftn til istansættls ikk kan ækks af inskut, ønsks inskut fhøjt til 200 k. p. m2. Punktt lv attt. Vtagt at fhøj inskut til 200 k. p. m2 i afling, hv tals min. Pkt. 10 Fsyningn Sg. Kmmun affalshl. ET plyst, at staig ikk hav mtagt ny hl fa kmmunn. Vtagt, at aministatinn kntakt fsyningn angån talingn st, nnu ikk lvt. Pkt. 11 An sag. a. TS int m at 42 i fællsska m Psnalfningn hav aangt n stuitu m Minicuis fa Kil til Gøtg n

19 stylsn tilys at ltag m M/K m taling af k. 300,- f M/K.. Fstuvalgt i finls m 70 ås juilæt plyst, at musik til fstn va stilt. c. På ag Kntt hav snst 3 tsag væt hhv. 3, 9 g 13 kspitin. Tsag n 10. maj 2012 Til st va: Fa Hvstylsn: Kaj Englhat (KE) Eik Ticht (ET) Tn A. Sønsn (TAS) Hny Kjæ (HK) Hlg Palm Knusn (HPK) Tnni Asmussn (TA) Kistn itsch (K) Aln Høffl (AH) Fa Knt Sy: Fank Hansn ltg un 1. punkt. Afu fa: Els Ptsn. Fa aministatinn: Am. iktø Tag Sktt (TS) Diktø Mikal S Kj Jnsn (MJ) Sktæ Chista Sktt (CS) Sktæ Anja Hu (ASH) (f.) KE ø vlkmmn. Vlkmst til Knt Sy Pkt. 1 Pæsntatin af ptp løsning. Fank Hansn pæsnt løsning på n talt g Ipa. Pkt. 2 Gknls af fat n fatt lv gknt. Pkt. 3 Efttningssag. Følgn afling tæng til tilsku til nving fa ispsitinsfnn, f at f aflingns øknmi. Af. 30 m k. Tiltåt Af. 36 m k. Tiltåt Af. 43 m k. Tiltåt Pkt. 4 yggi: a. Guntvigspakn: TS ha afhlt mø m Søng Køkkn g ha aftalt pis f lving af køkkn. Kmmn til 1. tap invits til gnnmgang af køkkn, yggs g vælssinvnta n 22. g 23. maj SE ha fngt k. f at flytt mastn. åttn i finls m inflytningn øfts.. Skvpakn, Egnsun: Kmmunn mtagt matial, afvnt sva hpå. St på facastn. I juni mån sns matial u til n så kan s hvls lign fvnts at kmm til at s u. Samm skivls sns til hvstylsn til inting. Enigh m at n vist Klma stn n man skal gå vi m. c. Skæntn: M sm punkt på kmmunns øknmiuvalgsmø n 15. maj. Afvnt sva hf. TS int m pjktt g kmmunns ønsk. Un hnvisning til n tilsnt appt fa LF tiltæs, at y t tilsku fa ispsitinsfnn på 1,9 mi. k. un fusætning af kmmunns gknls af pjktt. 19 t

20 t 20 Pkt. 5 KU-uvalgn. ygguvalgsmø aflyst. Afhlt fsyningsuvalgsmø, s pkt. 8c. Pkt ks. Tillykk til Aln Høffl sm lv valgt in i L s 8. ks sm pæsntant f 42 g til Eik Ticht sm lv valgt sm suppnt. Pkt. 7 DOA. TS int m DOA. Skal møs m Stfa v. kntakt. Pkt. 8 Fjnvam. a. ag. Nyt mø n 14. maj Søng. Nyt mø n 15. maj 2012 c. Fsyning (affalshl) Fjnvam: Fa plitisk si s man gn Egnsun tilslutts Gåstn Fjnvam. Dt g v s intss vi s på g hva illigst løsning. Ha lvmæssigt slv lv til at stmm. Affal: Salus ha kntaktt MJ v. affal, mangl ftsat sva fa kmmunn. MJ inkal kmmunn til mø v. affalsstingn. Skivls u til all m at såfmt ønsk affalshl skal væ stø n 190L skal slv tal iffncn g ml tt til kmmunn snst 31. maj MJ søg f at v sns u. Pkt. 9 Evaluing af intkusus n Tigmlingn på kust ha væt psitiv. Intuktin til 42 Fum givs snast til ny aflingsstylssmlmm. Ny maj skal ltag. AH g HK aang kust. Pkt. 10 Kntaktpsn. Af. 15 Hny Kjæ lv kntaktpsn Af. 30 Tn A. Sønsn lv kntaktpsn Af. 73 Aln Høffl lv kntaktpsn Sktaiatt ml tt til aflingn. Pkt. 11 Styingsialgappt til Søng Kmmun. D aangs vt. t kusus f aflingsstylsn v. styingsialg. stylsn ha øftt styingsialg g tiltåt apptn. Pkt. 12 An sag. Hjmmsi. Uspil fa ITR på nyt plæg til hjmmsi ptfm til tst fa ug 30.. Raktinsmø 15. maj. MJ vtag TS s pgav v. t. Kg v. mlmsska Fmv ks iss mlmskg aministativt. Kgn afvist MJ fmsn v.

21 Vlkmmn på ligfningns hjmmsi t På hjmmsin kan u fin aktull plysning f n m OLIGSØGNING AFDELINGSNYT - EOERINFO - SIDSTE NYT D kan sun fins fskllig links samt infmatin m aministatin g styls. snsn Rågivn Ingniø A/S F.R.I. VVS - Vntitin EL - lysning Engispals Øklgisk yggi Møllga 54, 6400 Søng Ramsh 1, 6200 Aanaa 21

22 t 22 NYE EOERE Af. 6 Ml. n. Lavnlvj Af. 10 Ml. n. Skivløkkn 17 II tv Skivløkkn 25 st tv Af. 11 gmstløkkn 13 III th gmstløkkn 1 st th gmstløkkn 11 III tv Af. 12 Sunquistsga 9 I th Sunquistsga 10 II mf Af. 13 Ringakkn 9 st tv Ringakkn 1 st th Ringakkn 17D Ringakkn 9 I tv Ringakkn 1 I th Af. 13 Ungmslig Vstkl Af. 15 Kløvmakn Af. 18 S. Lanvj 35 st S. Lanvj 35 II Af. 19 Mæhgnt Af. 21 Mæhgnt 36 st Mæhgnt 40 I Mæhgnt 28 st Mæhgnt 24 II Mæhgnt 42 II Mæhgnt 42 I Mæhgnt 30 st Mæhgnt 38 I Mæhgnt 40 st Mæhgnt 26 II Af. 22 Tnvj Tnvj Ejvj Af. 24 Skæntn Skæntn Skæntn Skæntn Skæntn Af. 28 Vissingsga 10 I tv Af. 29 Ungmslig Sunquistsga 14 I Sunquistsga 14 I Sunquistsga 14 st Af. 30 Sønga 4 st A Af. 30 Ungmslig Sønga 4 st Sønga 3 II mf jgga 10 II mf jgga 6 st jgga 6 II Af. 41 Pæstvængt Pæstvængt Af. 42 Runvængt Af. 73 Skvpakn K Skvpakn Skvpakn Af. 74 Højmakn Af. 74 Ungmslig Højmakn Højmakn Af. 75 niktsvj niktsvj

23 Af. 77 Møllga 1 I Stga 4 st th Af. 77 Ungmslig Møllga 1 II Møllga 1 II Af. 78 mjg Af. 79 Njsjg 22 st Af. 80 Sunga 71K Sunvængt Sunvængt A = lighavn i pågæln afling V = Væls L = yttljligh K = Kmmunns anvisningst E = Anvisningst til hvv G = Gnhusning t 23

24 t Søng Lkal TV Fmgang f Søng Lkal TV 24 V gnalfsamlingn i Søng Lkal TV i lkaln på Nø Havnga 82, hv tv-statinn hitil ha haft stuilkal, kunn fmann, Tag Sktt, glæ sig v fmgang m igtig g gang i ptaglsn af fskllig lkal givnh. Hv ug viss pågæln tvusnls fa Søng-måt på manag kl g løag g sønag kl på TV Sy`s ny kanal Kanal Sy. -Statinn ha fåt gt n kvat mill. k. i tilsku fa Kultustylsn til at puc usnls f i å, g a alt fgå v fivilligt aj, tækk vi st vksl på vs fivillig hjælp, sm ha ptagt pgammn. Vi appll f til an, sm gså mått hav lyst til at gå in i tt spænn aj m at ml sig til at væ m til at v tv, sag fmann, plyst at man i gang m at kø m usty, så fl ptaghl kan aj på samm ti. D ajs nvi m pn m n flytning til stø stuilkal i n kmmn Guntvigspakn hs 42, a lkaln i N. Havnga skal vtags af t ny ivæksætt-fima. Gnalfsamlingn gnvalgt Hans Jøgnsn g Flmming Psn til stylsn samt nyvalgt Aian Spnc g L Lang. Eft møt knstitu stylsn sig m Tag Sktt sm fman, Hans Jøgnsn sm kass g Kistian Pallsn sm sktæ.

25 TV-pgamm / pakkinling t Kanalnøgln gæln fa 1. maj S alti sist nyt på DOAs infkanal: 25

26 TV-pgamm / pakkinling t 26 Kanalnøgln gæln fa 1. maj S alti sist nyt på DOAs infkanal:

27 aipgamm t Kanalnøgln gæln fa 1. maj S alti sist nyt på DOAs infkanal: 27

28 t Antnnanlæg Såfmt fstyls ll plm m antnnanlæggt, skal man hnvn sig til: Stfa A/S, Falstsga Søng Åningsti: Manag til fag Tlf: Kntakt vt. in na føst f at s m han gså ha plm, så t ikk skyls n fjl v it gt ai ll tv! INTERNETTET E plm m StfaNt, kan suppt kntakts all ag mllm kl g på tlfn: Husk at hav kunnummt k til intastning. FALCK - SERVICE V anmlls af upsættlig ska un f kntti ligfningn 42 ha aftalt m Falck, at skal løs plm, pstå v ska på lign, nå uhlt sk un f kntti. Tlf.: Dt skal samtiig pæciss, at ningn kun tæ i kaft, nå t alvlig g upsættlig ska, t j sig m. Vi gø pmæksm på, at ugift, pstå sm følg af misug af ningn, slvfølglig påligns n, åsag til misugt. Nøglsvic Ljn kan pn svnøgl til sin ljligh hs Falck. Nøgln kan øgnt unt ulvs ll kvis m fylstgøn lgitimatin i tilfæl af, at ljn ha låst sig u. Såfmt ljn ikk ha pnt n nøgl, ftags øplukning, hvis Falck slv kan ufø plukning. 28 Må låssm tilkals, tt f ljns gn gning.

29 Hva kan vi gø f ig? GÆSTEVÆRELSER OG EOERHUSE UDLEJES Løngang 21 L Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu 2 lænstl 1 lill sfa kølska 2 kgp 1 l-kl avæls Pis p. øgn 100 k. Mæhgnt 40 Gæstvælst ca. 12 m 2 g inhl 2 sng m yn/ pu. Tilt m klt/vamt van 2 stl. Pis p. øgn k. 100,00. Tnvj 21 - Dyøl Uljning af hust Svic til ca. 60 psn. Opvaskmaskin. Pis 1 øgn k. 550, 2 øgn k. 700, 3 øgn k Dpsitum 100 k. Kngvj 9 A Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu avæls Pis p. øgn 75 k. Guntvigs Allé 88 Uljning af hust Svic til 75 psn Opvaskmaskin Pis 1 øgn; 1200,00, 2 øgn 2000 k., 3 øgn 2500 k. D tals psitum på 600 k. I finls m hust på Tnvj, t gæstvæls, sm kan uljs f 50 k. p. øgn. Dtt gæl ikk hvis hust uljt til n fst, m min m lj hust gså ønsk at lj vælst. All uljning, hnvnls til fningns knt: t

30 t Sjælnsga Søng Tlf.:

31 t 31

32 t 32 Aflingsstylsn 42 Afling 1, ingga Sunquistsga Aflingsfman Tn A. Sønsn Ringga 29 Tlf: Gitt Cusn Ringga 41 Tlf.: un Køpk Ringga 27 Tlf: Afling 3, Ringga Aflingsfman Hay Hymøll Ringga 131 Tlf: Inga Chistnsn Ringga 135 Tlf: Anntt Lun Ringga 133A Tlf.: Afling 5, Sunsvallga Ringivj Englshøjga Aflingsfman Pia Rygaa Sunsvallga 10 Tlf: Rani Skøtt Sunsvallga 8 Tlf: Las Ail Sunsvallga 6 Tlf: nt Jhansn Englshøjga 6 Tlf: Ul Kistnsn Sunsvallga 13 Tlf: Afling 6, Lavnlvj 2-16, Vilvj 17-34, Lupinvj 1-17 samt Guntvigs Allé Aflingsfman Hnning n Lupinvj 7 Tlf.: / Hll Mll Jøgnsn Lupinvj 3 Tlf: Pt Thmsn Vilvj 34 Tlf.: Egn Hyning Lupinvj 2 Tlf.: Listh Hansn Guntvigsallé 120 Tlf.: /

33 Afling 9, Sigtunaga 1-39 Aflingsfman Eling Kistnsn Sigtunaga 27 Tlf: Flmming Jnsn Sigtunaga 19 Tlf: Eling Kistnsn Sigtunaga 6 Tlf: Afling 10, Skivløkkn 1-27 Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Cal Kulick Skivløkkn 1, st. th. Tlf.: Afling 11, gmstløkkn 1-19 Aflingsfman jan nniksn øgmstløkkn 19, 1. th. Tlf.: Kim Kutz gmstløkkn 17, 1.th. Tlf.: ian Kjæ gmstløkkn 9, st. th. Tlf.: Afling 12, Sunquistsga 8-10 Aflingsfman Pia Mllup Sunquistga 8, st. th Tlf: Tin Gu Psn Sunquistga 8, 1. tv Kistn Ansn Sunquistga 8, st. tv Tlf: Afling 13, Ringakkn 1-19F + Vstkl A Aflingsfman Finn Maquasn Vstkl 112A Hay Ptsn Vstkl 228 Tlf: / Tm Olsn Vstkl 66 Eva Khsya Vstkl 234A Hny Kjæ (H-mlm) Vstkl 130A Tlf: Afling 15, Kløvmakn V Skllt Aflingsfman Aln Sønsn Kløvmakn 23 Tlf: Aas Ahmling Kløvmakn 46 Tlf: t

Nr. 3 september 2012 68. årgang

Nr. 3 september 2012 68. årgang t 4 2 N. 3 sptm 2012 68. ågang t 2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 2 september 2013 69. årgang

Nr. 2 september 2013 69. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 1 april 2013 69. årgang

Nr. 1 april 2013 69. årgang t 4 2 N. 1 apil 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 1 april 2011 67. årgang

Nr. 1 april 2011 67. årgang t 4 2 N. 1 apil 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 2 september 2011 67. årgang

Nr. 2 september 2011 67. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 1 marts 2014 70. årgang

Nr. 1 marts 2014 70. årgang t 4 2 N. 1 mats 2014 70. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Mikal S. K. Jnsn Dikt n.: 7342

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua 2015 71. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing

Læs mere

Nr. 3 december 2011 67. årgang

Nr. 3 december 2011 67. årgang t 4 2 N. 3 cm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 3 december 2013 69. årgang

Nr. 3 december 2013 69. årgang t 4 2 N. 3 cm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2009 Skolrapport fra Nørrmarksskoln v Hnrik Brggrn Jssn Inln mærkningr. Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2009-2010. Vi har i nn gnration valgt at gør intastningn

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maj 2015 28. ÅRGANG Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt lansforningn DcH

Læs mere

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci Fbruar 2015 28. ÅRGANG Fbruar 2015 28. ÅRGANG M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Kjerulff Slagelse

Kjerulff Slagelse Slgls Svøklu Hy Mikklsn Rings A/S Hslvvj 12 4100 Rings www.h ikklsn.k www.ingsg.k Slgls Tnlægn Isl Tingsg & Eln Mikklsup Kjulff Slgls www.kjulff.k Slgls Svøklu Vlkn il H W Gs Kæ ll, I Slgls Svøklu vi gl

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Jesper og Simon er Europas bedste til landbrug Læs side 9. Kerteminde Cityforening Sommertilbud. Slagter MORTEN

Jesper og Simon er Europas bedste til landbrug Læs side 9. Kerteminde Cityforening Sommertilbud. Slagter MORTEN KERTEMINDE MUNKEBO LANGESKOV ULLERSLEV www.ktmindugavis.dk TIRSDAG DEN 2. JUNI 2009. NR. 23. 4. ÅRGANG Vi ha ÅBENT TORSDAG d. 4. juni kl. 13-17 LUKKET fdag Gundslvdag. Slagt MORTEN Standvangn 4 Tlf. 6532

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning.

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brnskyttls / Brnsktionring En rnsktion r jf. ygningsrglmntt n ygning llr n l f n ygning, r r uformt, så n rn ikk sprs til nr rnsktionr innfor n ti, r r nøvnig for vkuring

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

KNAUF FIREBOARD. Ubrændbar. Enkel montering Brandbeskyttelse i op til 2 timer MK-godkendt

KNAUF FIREBOARD. Ubrændbar. Enkel montering Brandbeskyttelse i op til 2 timer MK-godkendt Gipskrtonplr Knu Firor Urænr KNAUF FIREBOARD Enkl montring Brnskyttls i op til 2 timr MK-goknt Knu Firor r n urænr gipspl, r nvns til rnskyttls stål. Firor givr go rnskyttls, nkl montg og stor roust i

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

Kerneprocesser barseldagpenge

Kerneprocesser barseldagpenge pc lp lp håt øi 4.1 Mt l P 4.1.1 hl l P 4.1.2 fø l P 4.1.3 øi tll ppl Opli 4.1.2.1 lp ftt Rfi 4.2 iitti i lp Håt lø æi 4.5 Mt hl æi til l P 4.5.1 fø æi til l P 4.5.2 tll æi Opli 4511 4.5.1.1 *ø på lt fil

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

6 st. tv 6 st. th Besvaret Påsken * Lørdag 6/7 Lørdag 3/8 Lørdag 31/8 Påsken * Lørdag 6/7 Lørdag 3/8 Lørdag 31/8

6 st. tv 6 st. th Besvaret Påsken * Lørdag 6/7 Lørdag 3/8 Lørdag 31/8 Påsken * Lørdag 6/7 Lørdag 3/8 Lørdag 31/8 Falen 6 6 st. tv 6 st. th x x x x x x 6 1 tv 6 1 th 6 2 tv 6 2 th x x x x x x x x x 6 3 tv 6 3 th o o o o o o 6 4 tv 6 4 th Besvaret x x x x x x Falen 8 8 st. tv 8 st. th o o o 8 st. mf. Besvaret Påsken

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m n h d nn n und ud æ æ c c udd h m d m æ n mm m dudud n M d nd nd m mæ æ n æ n d mmh nd K d d n d E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m mæ n n h nd m mæ n m d m d

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO Fr Sm [Fur Psms] O.74 1906 Edvard Grg (143-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO II. III. JESUS KRISTUS ER OPFAREN SATB & BARITONE SOLO IV. I HIMMELEN SATB & BARITONE SOLO GUDS SÖN HAR GJORT

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

DOMI BOLIG 16 BOLIGER - ØSTERVÆNGET 21-40 DOMI BOLIG TORNØEGADE 12 8300 ODDER TLF 70 27 97 97 WWW.DOMIBOLIG.DK

DOMI BOLIG 16 BOLIGER - ØSTERVÆNGET 21-40 DOMI BOLIG TORNØEGADE 12 8300 ODDER TLF 70 27 97 97 WWW.DOMIBOLIG.DK DOMI OLIG 16 OLIGER - ØSTERVÆNGET 21-40 DOMI OLIG TORNØEGADE 12 8300 ODDER TLF 70 27 97 97 WWW.DOMIOLIG.DK DATO: 22.05.2015 DOMI OLIG 16 OLIGER - ØSTERVÆNGET 21-40 nr. 21 nr. 23 nr. 25 nr. 27 nr. 29 EYGGESESPLAN

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

.192NLL0094. Tegl. DongEner

.192NLL0094. Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U 4 B 8 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT NT U USTHOMSENSGADE

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af M M B J NIVEAU: 8.-10. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 2 Sv. l vby. Vjl må yb fløb, lv

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Ringsted. Slagelse Svømmeklub

Ringsted. Slagelse Svømmeklub Rings Slgls Svøklu Kjulff Slgls www.kjulff.k Slgls Svøklu Vlkn il H W Gs Kæ ll, I Slgls Svøklu vi gl f kunn y vlkn il H W Gs 2013, s ign vks snlign sis å. Vi vil gn y svø, æn g l f Gnf, Hlufshl, Hlæk,

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U 498 B 9 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere