År 2011, den 18. august, kl afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde, Wagnersvej 19.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "År 2011, den 18. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde, Wagnersvej 19."

Transkript

1 År 2011, den 18. august, kl afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Miinster-Swendsen bød velkommen, og oplyste at generalforsamlingen markerede andelsboligforeningens 25. års jubilæum. 1. Valg af dirigent og referent. Som dirigent og referent valgtes advokat Thomas Rysgaard Rasmussen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at ingen af de tilstedeværende havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. Dirigenten konstaterede, at ud af 156 andelshavere var 19 mødt og 6 havde ladet sig repræsentere ved fuldmagt. Generalforsamlingen var derfor ikke beslutningsdygtig, men det blev på generalforsamlingen besluttet at gennemføre generalforsamlingen til trods herfor. Der vil blive givet de andelshavere der iklce gav møde på generalforsamlingen en frist på 14 dage for at gøre indsigelse mod det besluttede på generalforsamlingen. Fristen regnes fra omdeling af nærværende referat. 2. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsesformand Jet Miinster-Swendsen forelagde bestyrelsens beretning. Den skriftlige beretning vedhæftes nærværende referat som bilag 1. Supplerende til den skriftlige beretning blev det i forbindelse med skybrudsvandskader oplyst, at andelshavernes indboforsikring typisk kun vil dække effekter der opbevares i kælderrummene, såfremt effekterne er hævet minimum 10 cm over gulvet. Dirigenten konstaterede herefter uden afstemning, at beretningen var enstemmigt godkendt med alle stemmer for. 3. Forelæggelse af årsregnskab for 2010/11 og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen præsenterede årsrapporten, herunder noten vedrørende andelspriserne. Enkelte spørgsmål blev besvaret.

2 2/5 Dirigenten konstaterede herefter uden afstemning, at årsrapporten inklusive andelsnoten med en prissætning af andelene på 142,60 x indskuddet var enstemmigt godkendt med alle stemmer for. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2010/11 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen forelagde budgettet. Bestyrelsen havde under dette punkt på dagsordenen stillet to forslag, der herefter blev behandlet: a. Ekstraordinær afsættelse af kr ,00 til vedligehold af kloakker. Omkostningen afholdes af foreningens likviditetsoverskud. Forslaget blev vedtaget med alle stemmer for. b. Ekstraordinær afsættelse af kr ,00 til murer- og maleristandsættelse af ydervægge i de to vaskerier og tørrerum. Omkostningen afholdes af foreningens likviditetsoverskud. Forslaget blev vedtaget med alle stemmer for. Dirigenten konstaterede at budgettet, inklusive ovenstående vedtagne arbejder, var enstemmigt godkendt med alle stemmer for. 5. Forslag. a. Forslag fra bestyrelsen om at fyrretræerne i haven fjernes og erstattes med 8 æbletræer i samme runding og med nyt græs i midten. Æblesorten vil blive meddelt på generalforsamlingen. Bestyrelsen præsenterede forslaget, hvorefter det blev debatteret blandt de fremmødte andelshavere. En andelshaver ønskede oplyst, hvorfor forslaget overhovedet stilles, hvortil bestyrelsen svarede, at fyrretræerne ikke er nemme at klippe pænt, og at børnene i ejendommen formentlig vil have mere glæde af frugttræer. Hertil tilkendegav enkelte, at de mente at børnene var glade for "fyrretræsskoven", og at træerne i øvrigt er med til at suge fugt op af jorden, hvilket er gavnligt i disse skybrudstider.

3 3/5 Forespurgt kunne bestyrelsen oplyse, at det ikke er blevet undersøgt, om jorden det pågældende sted er giftig. Med hensyn til skyggegener blev det oplyst, at de påtænkte træer vil stå midt på plænen, så det formodes ikke at give anledning til skyggegener. Som afslutning på debatten stillede en andelshaver ændringsforslag gående på, at man bevarer fyrretræerne og planter æbletræer et andet sted. Efter en kort debat herom blev det besluttet at udskyde dette forslag til behandling sammen med bestyrelsens efterfølgende forslag om at etablere cykelæiarnevognsparkering ved skurene mod Mozartsvej. Dirigenten satte herefter forslaget om fjernelse af fyrretræerne og plantning af æbletræer til afstemning. Forslaget blev forkastet, idet 6 stemte for, 10 stemte imod og 9 hverken stemte for eller imod. b. Forslag fra bestyrelsen om at der etableres cykel- /barnevognsparkering ved skurene mod Mozartsvej. Et nyt åbent skur med samme slags tag som de eksisterende. Uddybende materiale medbringes på generalforsamlingen. Bestyrelsen præsenterede sit forslag med henvisning til en omdelt illustration af det påtænkte skur. I forlængelse af præsentationen tilkendegav en andelshaver at prisen på kr ,00 inkl. moms for skuret virker dyrt. Hertil bemærkede bestyrelsen at der vil blive indhentet tre tilbud på opførelse af skuret, og at prisen oplyst i forslaget blot er et overslag. Forespurgt hvorfor der påtænktes etableret et skur med åbne sider, i stedet for et skur med lukkede sider, oplyste bestyrelsen, at det er af hensyn til at ladcykler bedre kan komme ind og ud af skuret. Generalforsamlingen drøftede kort hvorvidt skuret skal være åbent eller med lukkede sider, og det blev besluttet, at man starter med at etablere skuret som vist på bestyrelsens illustration, dvs. med åbne sider, og så kan man altid på et senere tidspunkt beslutte om der skal sættes sider på skuret. Andelshaveren der havde stillet ændringsforslag under dagsordenens punkt 5a med hensyn til, at der plantes æbletræer et andet sted på grunden, trak sit forslag. Det blev drøftet at foreningen afventer at se hvordan det påtænkte skur fungerer i praksis, inden der etableres beplantning. Dirigenten satte herefter forslaget om etablering af skuret til afstemning. Forslaget blev vedtaget, idet 19 stemte for, 5 stemte imod og 1 der hverken stemte for eller imod.

4 4/5 c. Forslag fra Lene Johansson om, at buskene i bedene på Rubinsteinsvej fjernes og erstattes med græsarealer. Forslagsstiller Lene Johansson præsenterede sit forslag med henvisning til motivationen som offentliggjort i forslaget. Bestyrelsesformand Jet Miinster-Swendsen bemærkede at det i sin tid (i 2003) kostede foreningen kr ,00 at få plantet buskene, og at buskene i øvrigt har den egenskab at suge vand op af jorden, så jorden omkring ejendommen ikke er så fugtig. Rent faktisk er det vurderingen, at kældrene ved Rubinsteinsvej er mere tørre end de øvrige kældre. Generalforsamlingen drøftede herefter forslaget, hvor enkelte tilkendegav, at de var imod forslaget, da buskene er pænere. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning. Forslaget blev forkastet, idet 3 stemte for, 19 stemte imod og 3 hverken stemte for eller imod. Som følge af forkastelsen af forslaget blev det drøftet at bestyrelsen kan foranledige at der etableres en trækant ind mod buskene, så den træflis der er bredt ud under buskene ikke ender ude på fortovet. 6. Valg til bestyrelsen. Med stort bifald som tak for 25 års arbejde i bestyrelsen genvalgtes Jet Miinster-Swendsen som bestyrelsesformand for 2 år. Som bestyrelsesmedlemmer for 2 år genvalgtes Nanna Mejlgaard, Andrew Lurie og nyvalgtes Tor Hvalsøe Andresen. I bestyrelsesmedlem Lise Riisbjergs resterende 1-årige valgperiode valgtes Steen Dalin. Der var ikke kandidater til suppleantposterne, og bestyrelsen fortsætter derfor uden suppleanter. Bestyrelsen består herefter af: 1. Jet Miinster-Swendsen (find.), genvalgt den 18. august 2011 for 2 år, 2. Anna Rosenblad, valgt den 23. august 2010 for 2 år, 3. Poul M. Jeppesen, valgt den 23. august 2010 for 2 år, 4. Tor Hvalsøe-Andresen, valgt den 18. august 2011 for 2 år, 5. Nanna Mejlgaard, genvalgt den 18. august 2011 for 2 år, 6. Andrew Lurie, genvalgt den 18. august 2011 for 2 år, 7. Steen Dalin, valgt den 18. august 2011 for 1 år,

5 5/5 7. Eventuelt. Den nylige skybradsskade i kælderen og potentielle skimmelproblemer blev kort drøftet. Bestyrelsen oplyste at der vil tilgå beboerne besked om, hvornår kælderrummene bedes tømt, og at bestyrelsen i den forbindelse har drøftet, hvordan der skal varsles og foretages udbedring. Intet yderligere at protokollere. Generalforsamlingen hævet kl Som dirigent og referent: Thomas Rysgaard Rasmussen I bestyrelsen: Jet Miinster-Swendsen (formand) Andrew Lurie / Anna Rosenblad Poul M. Jeppesen Steen Dalin Tpr Hval søe-andresen

6 A/B STUB MØLLEGÅRDEN Ordinær generalforsamling 2011 Bestyrelsens beretning Som I nok har bemærket, står der på årsrapporten 25. regnskabsår. Det vil jo sige, at vi har 25-års jubilæum i år. De 25 år er gået ganske godt, og igennem alle årene har Grubbe Advokater vejledt og rådgivet os på bedste vis. Ved generalforsamlingen i 2010 fik vi desværre ikke besat suppleantposterne, og i foråret fraflyttede et bestyrelsesmedlem foreningen, så vi kun har været 6 i bestyrelsen de seneste måneder. Det er vores store håb, at bestyrelsen kan blive fuldtallig - altså 7 ordinære bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, så vi kan være flere til at varetage de forskellige opgaver. I det forløbne år har vi fået brandsikret i kældrene. Branddørene, som ikke har været i brug i mange år, er blevet renoveret, så de nu kan lukke, og der er monteret automatisk branddørslukning. Projektet blev ca kr. billigere end først beregnet. Montering af elektriske røgalarmer i alle opgangene og på lofterne er begyndt, og de er nået ca. halvvejs på Sjælør Boulevard. For at undgå falske alarmer skal man huske, at der er rygning forbudt i opgangene, og vi opsætter permanente skilte herom efterhånden som røgalarmerne monteres. I vaskekældrene og tørrerummene opstod der kondens under malingen på ydervæggene. De er derfor ved at blive renoveret til bunds med åndbare materialer. Der er igen blevet renoveret kloakledninger flere steder, og effekten kan mærkes ved almindelig regnvejr. De voldsomme skybrud, når kloakvand presses op, kan vi dog ikke gardere os helt imod. Der er stadig behov for flere renoveringer, som også fremgår af indkaldelsen, og der er indhentet tilbud. Iflg. sidste års generalforsamling skulle bestyrelsen arbejde videre med "skaller" til parkering af ladcykler. Dette har vi ikke kunnet, da vores inspirationskilde helt har droppet "skallerne". Derfor har vi stillet forslag om etablering af et åbent, overdækket skur ved de eksisterende cykelskure mod Mozartsvej. Det skal kunne benyttes til både cykler, ladcykler, barnevogne og børnenes legecykler o.lign. Det har været en travl periode. Ikke så meget med projekter på ejendommen, men nok så meget pga. vejrguderne, som ikke har vist sig fra sine venligste sider. Vi har fået en masse nedbør i form af både sne og regn. Skybruddet den 2. juli er der vist mange af os, der aldrig glemmer, og vi fik meget vand i kældrene med ret store skader til følge. For at undgå skimmelsvamp vil vi opfordre jer til at tjekke jeres kælderrum og kassere skadede ting, og så kan vi anbefale at hæve tingene mindst 10 cm - nok snarere 20 cm over gulvet. ISS har opstillet affugtere i kældrene, og da det gælder om at få kældrene tørret hurtigst muligt, gør bestyrelsen en stor indsats med at tømme dem 3 gange i døgnet, men vi kan ikke helt følge med. Da det er i alles interesse, at der bliver tørt i kældrene, må I hellere end gerne tømme nogle af baljerne. Det kan tilføjes, at el-forbruget er forhøjet pga. affugterne. Side 1 af 2

7 A/B STUBMØLLEGÅRDEN Den 5. september begynder - som vedtaget på sidste års generalforsamling - rensning af ventilationskanalerne i køkkener og badeværelser. Første varsling er omdelt, og den sidste varsling omdeles den 29. august. Vores netadministrator meddeler, at vi nu har 134 boliger tilsluttet lokalnetværket, og at der i det forløbne år er gennemført en del sikkerhedstiltag, som skal forebygge den ustabilitet, som vi har oplevet, når beboere tilslutter privatindkøbte routere forkert. Derudover beder han alle huske at sikre deres trådløse netværk, så det trådløse net ikke kan bruges af andre end husstanden selv. Det er vigtigt at pointere, at hvis der sker noget kriminelt via et ubeskyttet trådløst netværk, vil det i første omgang falde tilbage på ejeren af netværket, som kan risikere at blive sigtet for forhold man ikke har deltaget i. Igen i år inviterede bestyrelsen til informationsmøde for andelshavere, der kunne være interesseret i at deltage i bestyrelsesarbejdet. Desværre fik vi ingen tilmeldinger, men vi håber, at nogle alligevel har lyst til at stille op til en bestyrelsespost. I årets løb har vi solgt 18 lejligheder - næsten alle via ejendomsmægler. Lige nu har vi kun 5 til salg. Pr. d.d. er vi 156 andele og 7 lejere. De seneste måneder er der solgt en hel del lejligheder - men det er stadig med nedslag i prisen. Her kommer noget I har hørt før, men som vi er nødt til at gentage: I begyndelsen af september åbnes der igen for varmen. I vil blive orienteret ved opslag, når det sker. For at få god cirkulation i hele varmeanlægget fra starten, skal vi anmode alle beboere og forretningsindehaverne om at åbne for ajje radiatorerne og tjekke, at der kan komme fuld varme i dem. Hvis radiatorerne ikke bliver varme, skal I hurtigt meddele det til Meincke's, så problemerne kan afhjælpes samlet og hurtigst muligt. Dette skal gøres hvert år, når varmesæsonen starter. Indenfor nogle måneder laver vi igen indsamling af cykler m.m. Det plejer at give mere plads i skurene og i stativerne i kældrene - i hvert fald for en periode. Igen i år, skal bestyrelsen opfordre til ikke at benytte cykelskurene til opbevaring af køretøjer der ikke er i brug det gælder også bårne- og klapvogne. Børnefamilier og familier med børn på besøg bør blive meget bedre til at rydde op i haven! Alt legetøj skal efterlades i sandkassen eller i legetøjsrummet efter brug, som der står i husordenen - og ikke på græsset eller på stierne. Gårdfesten i lørdags var vellykket. Som sædvanlig havde lotteriet stor tilslutning, og der var mange flotte gevinster fra foreningens håndværkere og forretninger i nærområdet. Det ville dog være rigtig hyggeligt, hvis mange flere af vores beboere deltog i festen og udnyttede muligheden for at lære hinanden at kende. En stor tak til Karina og resten af festudvalget. Jeg skal slutte med en opfordring til beboerne på Rubinsteinsvej om at efterlade vaskeriet mere ryddeligt. Side 2 af 2

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes.

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. År 2010, den 20. januar, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønderport i beboerhuset Jemtelandsgade 3. Formanden Joan Reimann bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S.

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S. A/B GUNLØG Formand: Marie Baumann Varmemester: Jan Meincke Mobil: 40366335 Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald.

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 17.juni.2009: Mark Tychsen (formand) Leif Olsen Steen Pedersen Roger Mester Rene Hölmer Suppleanter: Michael Wulff Pedersen Nina

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK 4180 3125079016 NORDEA 2191 6877891370 - i kontorfællesskab - F R EDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ,

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere