FREMTIDENS SOCIALPÆDAGOGIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS SOCIALPÆDAGOGIK"

Transkript

1 FREMTIDENS SOCIALPÆDAGOGIK HANDLESTRATEGI 2013

2 Udgiver: Socialpædagogerne Østjylland Oplag: 1000 stk. September 2013 Readaktør Gra isk Produktion: Che konsulent Steen Kabel, Inquiry Partners WERKs Gra iske Hus a s, Aarhus

3 INDLEDNING μ 3 PÆDAGOGISK INNOVATION μ 7 - OM NYE LØSNINGER I NYE KONTEKSTER BEDST MULIGT I EGET LIV μ 10 - OM HVERDAGSREHABILITERING, MEDBORGERSKAB OG FRIVILLIGHED PROAKTIV LEDELSE μ 12 - OM LEDELSE, DER FORNYER KULTURER OG SKABER RESULTATER DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ μ 14 - OMDREJNINGSPUNKTET FOR DEN GODE ARBEJDSPLADS 5 Ω DEN SOCIALPÆDAGOGISKE KERNEYDELSE - OM SOCIALPÆDAGOGIKKENS UDVIKLINGSMULIGHEDER 9 Ω DET POLITISKE PARTNERSKAB - OM OPBYGNING AF ALLIANCER 11 Ω SYNLIGHEDEN OG DEN GODE HISTORIE - OM AT SKABE BILLEDER FRA DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS 13 Ω KOMPETENCEUDVIKLING - ET KVALITATIVT LØFT AF PROFESSIONSFAGLIGHEDEN 15 Ω INKLUSION - VEJEN TIL UDVIKLING ELLER AFVIKLING?

4

5 3 INDLEDNING I Socialpædagogerne Østjylland har vi taget initiativ til at formulere en offensiv udviklingsstrategi for fremtidens socialpædagogik. Det er vores bud på nogle centrale udviklingsperspektiver inden for det socialpædagogiske område i de kommende år. Processen har vi lavet sammen med medlemmer, tillidsrepræsentanter og ledere. De har alle bidraget med spændende re leksioner og nye idéer fra praksisfeltet i en række fokusgrupper, som har været vores udgangspunkt for formuleringen af den offensive udviklingsstrategi. Strategien består dels af en rapport, der beskriver og analyserer udfordringerne på vores felt i et fremtidsperspektiv og dels af denne handlestrategi, hvor vi kommer med en række offensive bud på, hvilke problemstillinger og udfordringer vi vil sætte fokus på i den kommende tid i forhold til at udvikle vores fag og faglighed. Vores handlestrategi er ikke tænkt som en færdig plan for, hvordan vi i Socialpædagogerne Østjylland vil arbejde i de kommende år. Den er tænkt som en åben invitation til en dialog om, hvordan vi gerne ser, at vores fag og faglighed udvikler sig. En dialog vi skal have med hinanden i kredsen. Men det er i høj grad også en dialog, som vi gerne vil have med politikere og embedsmænd i kommunerne og i regionen, vores mange samarbejdspartnere samt ikke mindst de borgere og pårørende, vi som socialpædagoger arbejder med i hverdagen. Det er vores håb, at strategien kan være med til at skabe en konstruktiv debat om, hvordan vi som fagforening kan være med til at udvikle fremtidens socialpædagogik i et tæt samspil med de politiske og administrative beslutningstagere i kommunerne og i regionen. Vi tror på, at vi sammen skal skabe nye og innovative måder at arbejde med socialpædagogik på, så vi inder en fælles vej til at bevare og videreudvikle et værdigt og velfungerende velfærdssamfund ud fra de politiske og økonomiske virkeligheder, som vi alle er en del af. Vi håber desuden, at denne strategi vil blive brugt aktivt som et indspark i den kommende valgkamp til kommunal- og regionsvalget i november. Men det er også vores håb, at den efterfølgende vil blive brugt offensivt ude på vores arbejdspladser, i kommunerne og i regionen samt blandt andre interessenter som inspiration til, hvordan vi sammen kan være med til at skabe fremtidens socialpædagogik. Verne Pedersen Kredsformand

6

7 5 DEN SOCIALPÆDAGOGISKE KERNEYDELSE OM SOCIALPÆDAGOGIKKENS UDVIKLINGSPERSPEKTIVER Den socialpædagogiske kerneydelse er blevet kraftigt udfordret de seneste år på grund af omstruktureringen efter kommunalreformen. Kommunerne løser nu i høj grad opgaverne selv på det specialiserede sociale område. Samtidig har regionen været igennem en forandringsproces, hvor den har skullet tænke nyt og også organisere sig selv på en ny måde for at inde sin plads og eksistensberettigelse på det specialiserede sociale område. Endelig må vi ikke glemme, at hele dette paradigmeskifte skal ses i konteksten af den økonomiske krise og de politiske krav om at effektivisere velfærdsstaten med det resultat, at det specialiserede sociale område de seneste år har været udsat for store besparelser både i kommunerne og i regionen. Disse forandringer kræver, at vi tænker i nye udviklingsperspektiver i forhold til, hvordan vi ser fremtidens socialpædagogiske kerneydelser. HANDLESTRATEGIER Vi skal beskrive og synliggøre, hvad den socialpædagogiske kerneydelse består af. Og vi skal fortælle historier om, hvor vi gør en forskel for de borgere og pårørende, vi samarbejder med. Vores socialpædagogiske arbejde er baseret på et dokumenteret vidensgrundlag om, hvordan vi kan være med til at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for borgernes eksistens, udvikling og deltagelse i eget liv. Vi skal bruge denne viden aktivt i vores dialog med politikere og beslutningstagerne for at understøtte dette arbejde. Vi skal være det bindeled mellem borgeren og det civile samfund, der giver dem mulighed for at være deltagende i deres eget liv og i samfundslivet ud fra deres individuelle forudsætninger, ressourcer og kompetencer. Det er en del af medborgerskabstanken. Der er meget politisk fokus på udredning, diagnosticering og medicinsk behandling af borgerne. Vi har dokumenteret viden om og faglige erfaringer med at skabe sammenhængende livsprocesser sammen med borgere, der har fået stillet en diagnose. Den viden skal vi formidle og synliggøre, så vi får en central rolle i at være med til at skabe en meningsfuld tilværelse for disse borgere. Der en stigende politisk fokusering på en naturfaglig forståelse og sundhedsfaglig tilgang til arbejdet med hverdagsrehabilitering. Vi skal vise, at vi har en faglig viden om at arbejde udviklingsorienteret med borgernes res- Ω

8 μ sourcer ud fra de inerede mål og faglige metoder i forhold til at støtte dem i at blive så selvhjulpne som muligt i hverdagen. Vi er tovholderne i borgernes ofte kaotiske liv. Det er typisk os, der er med til at sikre, at deres tilværelse ikke bryder sammen. Vi skal synliggøre betydningen af, at vi er med til at skabe den struktur og sammenhæng i hverdagen, de ofte ikke selv magter at skabe. Vi skal arbejde systematisk med dokumentation, faglig re leksion og evalueringer som værktøjer til at udvikle vores faglighed. Det skal vi bruge til at styrke vores position i samarbejdet med borgere, pårørende, samarbejdspartnere og arbejdsgivere. Og vi skal bruge det til at pro ilere og synliggøre de socialpædagogiske kerneydelser. Dokumentation og evaluering skal vi bruge til at skabe et kvali iceret og validt grundlag for at gå i dialog med beslutningstagerne og ad den vej få ind lydelse på beslutningerne om, hvordan socialpædagogikken skal udvikle sig i de kommende år.

9 7 PÆDAGOGISK INNOVATION OM NYE LØSNINGER I NYE KONTEKSTER Der er nogle parallelle udviklingstendenser på det socialpædagogiske område i øjeblikket. I nogle sammenhænge går udviklingen i retningen af, at vi skal specialisere os mere og mere for, at vi kan løse komplicerede socialpædagogiske opgaver, som netop kræver en særlig specialiseret viden på nogle afgrænsede områder. I andre sammenhænge går udviklingen i retningen af, at vi som socialpædagoger skal være mere og mere generalister. Vi skal kunne dække et bredt spektrum af faglige problemstillinger, fordi de enkelte kommuner primært selv vil løse alle typer af socialpædagogiske opgaver, inden for deres egne rammer. Vi er således midt i et paradigmeskifte, hvor vi skal indgå i forskellige faglige kontekster samtidigt. Vi skal være offensive, og vi skal bidrage konstruktivt til, at vores borgere får de bedste muligheder for at skabe sig et liv med livskvalitet og udvikling. HANDLESTRATEGIER Paradigmeskiftet stiller store krav til vores faglighed og den tilgang, vi har til at arbejde som socialpædagoger. Vi må ikke sætte os bagerst med korslagte arme og holde fast i en forældet forståelse af vores fag. Vi skal fremad. Vi skal være innovative og byde ind med nye muligheder og udviklingsperspektiver i de nye organisationsformer. Derfor skal vi være offensive, konstruktive og kreative i forhold til at inde nye og utraditionelle løsninger på de pædagogiske opgaver, så vi får mest mulig ind lydelse på fremtidige beslutninger og udviklinger. Vi skal være klar til at indgå i nye typer af samarbejdsrelationer, initiativer og udviklingsprojekter. Vi skal tage afsæt i vores erfaring, faglige viden og pædagogiske metoder for at inde nye løsninger på kendte problemstillinger. Kommunerne er i fuld gang med at op inde kommunerne version 3.0. De er ved at forberede sig på, hvordan de kan videreføre velfærdsmodellen ud fra scenariet om, at der bliver færre ressourcer til rådighed i den offentlige sektor i fremtiden, men lere opgaver, der skal løses. Ét scenarie er, at nyudviklingen af velfærdsstaten bliver bygget på partnerskaber mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner og fagforeningerne. Vi skal derfor indgå i en konsensus tankegang, der bygger på, at alle parter går ind i det fælles projekt med åbenhed, nysgerrighed og evne til udvikling. Ω

10 μ Der er stadig et stort behov for udvikling af ny specialiseret viden, men det er på en ny måde efter kommunalreformen. Vi skal opbygge nye faglige løsningsmodeller og tværgående fællesskaber, der bliver udviklet med udgangspunkt i de specielle opgaver, vi skal løse. Vores faglighed bygger på en specialiseret socialpædagogisk viden om, hvordan vi kan indgå i de ofte komplicerede processer, det er at få mennesker med særlige behov til at fungere som borgere i et stadigt mere kompliceret og teknologisk styret samfund ud fra deres særlige forudsætninger. Den viden skal vi kontinuerligt udvikle, så vi er bedst muligt rustet til opgaven. Vi skal arbejde på at påvirke den samfundsmæssige diskurs, således at der bliver mindre fokus på sygdom og behandling og mere fokus på livskvalitet og udvikling. Èn af vores fornemste opgaver bliver at holde fast i et menneskesyn, der ser på det hele menneske og understøtter borgerne i at udvikle sig, så de bliver så selvbestemmende og selvhjulpne som muligt. På det socialpædagogiske felt er vi hele tiden inde i en konkurrencesituation, hvor det også handler om at få økonomien til at hænge sammen og det er lige meget, om vi arbejder i en kommune, i regionen eller på private institutioner og tilbud. Vi skal synliggøre og bruge vores faglighed i et konstruktivt samspil med beslutningstagerne, så vi hele tiden arbejder på i fællesskab at udvikle de bedst mulige løsninger ud fra de give rammer. Når det lykkes så er vi for alvor innovative.

11 9 DET POLITISKE PARTNERSKAB OM OPBYGNING AF ALLIANCER Hvis vi frem over vil have mere ind lydelse på den politiske proces, skal vi indgå i den politiske diskurs. Det vil sige, at vi skal forstå og respektere den måde, politikerne opfatter og diskuterer udviklingen af det socialpædagogiske område på i de kommende år og vi skal insistere på en konstruktiv dialog om, hvordan vi i fællesskab kan inde de bedst mulige løsninger på udfordringerne. Når der kommer politiske udmeldinger, skal vi være dygtige til at analysere situationen og sætte det i et strategisk perspektiv. Desuden skal vi være gode til at indgå i en konstruktiv dialog med politikerne om nye perspektiver og handlemuligheder. HANDLESTRATEGIER Vi skal møde politikerne med åbenhed, nysgerrighed og en positiv tilgang for at få indsigt i motiverne bag deres tanker og handlinger. Det er via en konstruktiv dialog, vi kan være med til at præge og måske lytte politikernes holdninger og dermed få ind lydelse på beslutninger. Det er vigtigt, at vi arbejder på at blive inddraget i de administrative beslutningsprocesser på så tidligt et tidspunkt som muligt. På den måde får vi skabt opmærksomhed og plads til, at vores faglige viden og indsigt bliver en del af det beslutningsgrundlag, som politikerne efterfølgende skal tage stilling til. For at komme i dialog med politikerne om, hvordan vi bedst muligt får udviklet det socialpædagogiske felt, skal vi skabe politiske partnerskaber. I de fora skal vi bidrage til, at politikerne får indsigt i vores faglighed og en forståelse for, hvilken betydning vores indsatser har for de borgere, vi arbejder sammen med til daglig. Vi skal opbygge partnerskaber med de administrative beslutningstagere, så vores professionsfaglighed bliver en betydende faktor i udviklingen af embedsmændenes beskrivelser, analyser og oplæg til politiske beslutninger på det socialpædagogiske område. Samtidig er det vigtigt, at vi forholder os kritisk til de politiske udmeldinger og beslutninger. Vi skal holde politikerne fast på deres løfter og udmeldinger og vi skal udfordre dem på deres beslutninger, når beslutningerne i væsentlig grad går ud over borgernes livskvalitet og udviklingsmuligheder. Vi skal synliggøre og argumentere med en dokumenteret viden om konsekvenserne af deres beslutninger.

12 0 BEDST MULIGT I EGET LIV OM HVERDAGSREHABILITERING, MEDBORGERSKAB OG FRIVILLIGHED Nogle af fremtidens væsentligste kodeord i forhold til udviklingen af velfærdssamfundet bliver hverdagsrehabilitering, medborgerskab og frivillighed. En del af de innovative løsninger, som kommunerne formentlig kommer til at fokusere endnu mere på i de kommende år, bliver at inde nye måder, hvor borgerne i højere grad bliver i stand til at hjælpe, støtte og udvikle hinanden i betydende sociale og kulturelle fællesskaber. Det bliver en vigtig politisk opgave i fremtiden at udvikle et system, hvor løsningen af velfærdsopgaverne i højere grad kommer til at foregå i et samspil mellem det offentlige system og borgernes aktive deltagelse. Vi skal bidrage til at understøtte borgerne personligt og socialt og give dem redskaber til at blive så selvhjulpne og aktivt deltagende i deres eget liv som overhovedet muligt ud fra deres individuelle forudsætninger. Vi skal være proaktive og offensivt fortælle, hvad socialpædagogikken kan bidrage med i forhold til at arbejde med udviklingen af social hverdagsrehabilitering. Vi skal være med til at fremme medborgerskabstanken og støtte borgerne i at blive inddraget aktivt i beslutningsprocesserne omkring deres eget liv både på det nære personlige felt og i forhold til at deltage i civilsamfundets demokratiske processer på så lige vilkår som muligt. HANDLESTRATEGIER Hverdagsrehabilitering er ikke længere kun knyttet til den sundhedsfaglige genoptræning af borgeres fysiske funktioner. Vi skal være med til at sætte dagsordenen for en helhedsorienteret social hverdagsrehabilitering, som inddrager mange andre aspekter af borgerens liv som eksempelvis deres personlige ressourcer, sociale netværk, medbestemmelse, økonomi mv. Vi skal i en konstruktiv dialog med politikerne om, hvordan vi sammen kan inde en model for at inddrage frivillige bedst muligt på det socialpædagogiske område, uden at de overtager lere og lere funktioner fra de professionelle. Den frivillige indsats skal udelukkende være en supplerende støtte i borgernes liv, der bidrager til deres livskvalitet.

13 11 SYNLIGHEDEN OG DEN GODE HISTORIE OM AT SKABE BILLEDER AF DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS Socialpædagogfaget er på mange måder udfordret i øjeblikket. Velfærdssamfundet er under pres. Politikerne skal foretage benhårde prioriteringer af, hvordan de samfundsmæssige ressourcer skal bruges fremover. Der står mange andre faggrupper, som gerne vil overtage det socialpædagogiske arbejde. Vores vision er at skabe et samarbejde, hvor vi har respekt for hinandens fagligheder. Samtidig er der som aldrig før brug for en socialpædagogisk indsats til at understøtte de store grupper af mennesker, der har behov for støtte, hjælp og guidning til at kunne skabe sig en værdig tilværelse. Det er i det krydsfelt, at den socialpædagogiske professionstænkning skal udvikle sig i de kommende år. HANDLESTRATEGIER Branding og markedsføring af vores fag og faglighed er brugbare metoder til, at politikere og andre beslutningstagere får indsigt i de særlige kompetencer og indsatser, vi som faggruppe bidrager med i udviklingen af socialpædagogikken. Vi skal skabe et stærkt image af vores socialpædagogiske arbejde ved at fortælle de gode historier om, hvordan vi gør en forskel for de mennesker, vi arbejder sammen med. Vi skal arbejde med synligheden i et strategisk perspektiv. I pro ileringen af vores faglighed skal vi i direkte dialog med beslutningstagerne. Vi skal fortælle, hvad vi som socialpædagoger kan bidrage med for at løse kommunens og regionens opgaver på det socialpædagogiske område. Som socialpædagoger arbejder vi ofte i komplicerede processer og relationer i forhold til borgerne. Her er det typisk små fremskridt, der er store succeser. Det er vigtigt, at politikerne ved selvsyn oplever de forløb, fordi det giver dem nogle konkrete billeder på betydningen af det socialpædagogiske arbejde. Samtidig er det vigtigt, at vi beskriver disse forløb og dokumenterer resultaterne.

14 2 PROAKTIV LEDELSE OM LEDELSE, DER FORNYER KULTURER OG SKABER RESULTATER Kommunalreformen har medført store ledelsesmæssige udfordringer og forandringer på det socialpædagogiske område. Kommunerne og regionen har helt andre forventninger til deres ledere i dag, end de havde før kommunalreformen. Ledere skal kunne håndtere både det pædagogiske udviklingsperspektiv, kvaliteten af de borgerrettede ydelser, medarbejdernes trivsel og samtidig være i stand til at indgå i den økonomiske og organisatoriske tænkning, som bliver de ineret af kommunernes og regionens øverste ledelse og politikere. HANDLESTRATEGIER Vi skal holde fast i, at ledere har et ledelsesmæssigt råderum, hvor de kan og skal tage ledelsesmæssige beslutninger. De skal prioritere de økonomiske og personalemæssige ressourcer mest hensigtsmæssigt, således at det skaber mest mulig livskvalitet for borgerne og bedst mulige rammer for medarbejderne ud fra de givne ressourcer. Vi skal motivere lederne til at give medarbejderne ind lydelse på tilrettelæggelsen af deres eget arbejde i dagligdagen både fagligt og organisatorisk. Det er én af de faktorer, der ofte i forskningen er nævnt som betydningsfuld i forhold til at skabe trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen. Det er en ledelsesmæssig opgave at sætte faglig udvikling på dagsordenen på den enkelte arbejdsplads. Der er et stort behov for tid til erfaringsudveksling, re leksion, faglig sparring og vidensdeling med hinanden. Det er en kilde til kvalitetsudvikling og fremme af det gode psykiske arbejdsmiljø. Lederne skal være strategisk tænkende, proaktive og fremføre den socialpædagogiske tænkning i de rette fora på den rette måde i dialog med de politiske og administrative beslutningstagere. Det er vigtigt i forhold til at fastholde det socialpædagogiske perspektiv i indsatsen. Derfor skal vi arbejde for, at fremtidens ledere har en socialpædagogisk baggrund. Lederne skal have øget mulighed for medinddragelse af medarbejderne og uddelegere opgaver og ansvar. Det, at medarbejderne får mere ind lydelse og ansvar, vinder mere og mere frem som organisationsform, fordi det styrker kvaliteten i opgaveløsningen.

15 13 KOMPETENCEUDVIKLING ET KVALITATIVT LØFT AF PROFESSIONSFAGLIGHEDEN Verden omkring os forandrer sig hele tiden. Det gør kravene til socialpædagogikken også. Ny teknologi. Ny forskning. Nye metoder. Ny tilgængelighed af viden på nettet. Nye kommunikationsformer på sociale medier. Nye krav fra forældre, andre pårørende og borgerne selv. Alle disse trends har betydning for, hvordan vi udfører vores pædagogiske arbejde. Det stiller store krav til, at vi har en opdateret faglig viden, som vi skal bruge i vores daglige praksis og i dialogen med borgere, pårørende, samarbejdspartnere og hinanden som kollegaer. Derfor er der et stort behov for efter- og videreuddannelse. HANDLESTRATEGIER Vi skal arbejde for, at lere socialpædagoger får mulighed for at få efteruddannelser og kompetencegivende videreuddannelser som eksempelvis diplomuddannelser og masteruddannelser. Det giver fagligheden et kvalitativt løft. Det er ledernes opgave at skabe de rette forudsætninger ude på arbejdspladserne for, at der sker en overlevering af viden, så den nye teoretiske indsigt bliver omsat i det daglige arbejde. Det kræver, at der er en åbenhed både blandt ledere og kollegaer på arbejdspladsen til at lytte og villighed til at afprøve nye teorier og metoder i praksis. Vi skal arbejde for, at medarbejderne får metodiske og formidlingsmæssige værktøjer til at omsætte de uddannelsesmæssige initiativer til en ændret praksis. Det er vigtigt, at lederne ser efter- og videreuddannelsesaspektet i et organisatorisk perspektiv. Tidligere var der i højere grad et individuelt perspektiv på efteruddannelse. Nu er uddannelsesaspektet blevet en del af den strategiske ledelse, og prioriteringen af uddannelse hænger i langt højere grad sammen med, hvad organisationen har brug for at få tilført af ny viden og faglige kompetencer i forhold til de opgaver, der skal løses. Vi skal være med til at lægge et pres på politikerne i forhold til at opprioritere uddannelsesaspektet. Det er vigtigt i udviklingen af den socialpædagogiske faglighed, hvor socialpædagoger i dag bliver mødt med krav om viden og indsigt i mange forskellige diagnoser, teorier og metoder.

16 4 DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ OMDREJNINGSPUNKTET FOR DEN GODE ARBEJDSPLADS Faglig udvikling er også én af vejene til et godt psykisk arbejdsmiljø. Som socialpædagoger er vi optaget af vores faglighed, og det er i høj grad arbejdet sammen med borgerne, som giver vores arbejde mening. Derfor er det også afgørende for det psykiske arbejdsmiljø, at vi har mulighed for at udvikle os fagligt. Udviklingen af et godt psykisk arbejdsmiljø er et vigtigt omdrejningspunkt for den gode arbejdsplads. Opgaven med at skabe det gode arbejdsmiljø ligger i et dynamisk samspil mellem ledelsen, medarbejderne samt tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne. Ingen af partnerne kan skabe processen alene. Det er et fælles ansvar og en fælles opgave. Der er ingen tvivl om, at presset på det psykiske arbejdsmiljø er stort i disse år. Mange ledere og medarbejdere oplever, at det kan være svært at opbygge en social kapital på arbejdspladsen, fordi der ikke er sammenhæng mellem mængden af opgaver og de ressourcer, der er til rådighed til at løse opgaverne med. Vi skal arbejde for at skabe balance i forholdet mellem opgaver og ressourcer ude på arbejdspladserne. Ledere og medarbejdere har en fælles opgave i at udvikle en kultur, hvor de udnytter hinandens faglige viden og forskellige kompetencer. Det er med til at fremme et bedre psykisk arbejdsmiljø, at det er en gensidig proces, hvor medarbejderne bliver inddraget aktivt. HANDLESTRATEGIER Ledere og medarbejdere har et fælles ansvar for at opbygge social kapital på arbejdspladsen. Én af måderne at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø på er at udvikle samarbejde, tillid og gensidig respekt på arbejdspladsen. Og det er en fælles opgave at opbygge det. Vi skal arbejde på at skabe høj trivsel på arbejdspladserne, for det skaber mere motivation, større involvering og mere kreativitet samtidig med, at det sænker sygefraværet og personaleomkostningerne. Og dermed er grundlaget for yderligere udvikling skabt.

17 15 INKLUSION VEJEN TIL UDVIKLING ELLER AFVIKLING? Inklusionsbegrebet er på den politiske dagsorden overalt i kommunerne. Det er et begreb, der bliver brugt i læng i øjeblikket. Men det interessante i den sammenhæng er, hvad politikerne vil med inklusionsbegrebet, og om de overhovedet er enige om, hvad begrebet dækker. HANDLEPERSPEKTIVER Grundlæggende er inklusion et begreb, vi som socialpædagoger arbejder ud fra. Det er vigtigt for langt de leste mennesker at være en del af sociale fællesskaber. Vi skal arbejde for at skabe fællesskaber, hvor borgerne er betydningsfulde og værdsatte aktører, der bidrager til fællesskabet ud fra deres særlige forudsætninger. Hvis inklusion bliver brugt som en skjult spareøvelse, fordi det på kort sigt er billigere for kommunerne at placere borgerne i normale tilbud end i specialiserede tilbud, skal vi være kritiske. Inklusion må aldrig blive på bekostning af fagligheden og borgernes livskvalitet. Inklusionsbegrebet har fra politisk side fået særlig opmærksomhed på børn og unge-området. Her kan inklusion blive til eksklusion, fordi lere af de børn, der skal inkluderes, ikke er i stand til at skabe relationer til de øvrige børn på en konstruktiv måde. Det skal vi have fokus på. Inklusionsbegrebet kan være med til at skabe falske forhåbninger om, at borgere med særlige behov automatisk bliver inkluderet i fællesskaber, hvis de kommer ud i det normale system. Sådan er virkeligheden ikke altid. Det kræver typisk en særlig socialpædagogisk indsats at sikre inklusionen. I den sammenhæng skal vi også sætte fokus på nærhedsprincippet. Udviklingen efter kommunalreformen har bevirket, at kommunerne i langt højere grad end tidligere selv løser deres opgaver ud fra tanken om nærhedsprincippet. Men hvad betyder det for borgerne? Er det nødvendigvis godt for dem, bare fordi deres tilbud er i nærmiljøet? Og hvad betyder det for fagligheden? Den diskussion skal vi have sat på den politiske dagsorden. Vi skal arbejde for at skabe den omvendte inklusion. Vi skal arbejde målrettet for, at normalsystemet i stigende grad bliver inviteret ind i socialpædagogiske fællesskaber i stedet for det omvendte. Så vil inklusionen komme til at foregå på de præmisser, som borgerne i disse tilbud skaber. Det er en interessant og nødvendig tanke.

18 6 EFTERSKRIFT Med dette oplæg til handlestrategi ønsker Socialpædagogerne Østjylland at sætte fremtidens socialpædagogik på dagsorden. Oplægget er vores bud på, hvordan vi gerne ser, at vores fag og faglighed udvikler sig de kommende år. Som fagforening vil vi arbejde for, at denne offensive udviklingsstrategi bliver et omdrejningspunkt i dialogen blandt vores medlemmer ude på arbejdspladserne. Vi håber også, at strategien bliver et redskab for vores tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i deres arbejde med at sætte socialpædagogikken på dagsordenen i de forskellige fora. Desuden er det vores håb, at politikere og andre beslutningstagere i kommunerne og i regionen vil tage imod invitationen til at gå i dialog om, hvordan vi sammen kan styrke og videreudvikle den socialpædagogiske faglighed, så den bliver en væsentlig faktor i skabelsen af fremtidens velfærdssamfund. Det ser vi frem til. Verne Pedersen Kredsformand

19

20

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA MEDLEMSKONFERENCEN PÅ HOTEL BYGHOLM PARK HORSENS MANDAG DEN 4. APRIL 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 400 stk. Konsulent

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Inklusion i Lejre Kommune. En vision om berigende fællesskaber

Inklusion i Lejre Kommune. En vision om berigende fællesskaber Inklusion i Lejre Kommune En vision om berigende fællesskaber Kære læser Hvad betyder fællesskab for dig? Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige fællesskaber, som har haft betydning i dit

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA MEDLEMSKONFERENCEN PÅ KOLDKÆRGÅRD MANDAG DEN 14. SEPTEMBER 2015 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland, november 2015 Oplag 300 stk.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer Citater fra ledelseskommissionens medlemmer 15. marts 2017 Allan Søgaard Larsen Offentlig ledelse er noget andet end privat ledelse. Kompleksiteten er højere, og entydigheden lavere, og det stiller særlige

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

De pædagogiske konsulenters opgaver i fremtiden v/ Per B. Christensen d. 9. 4. 2008

De pædagogiske konsulenters opgaver i fremtiden v/ Per B. Christensen d. 9. 4. 2008 De pædagogiske konsulenters opgaver i fremtiden v/ Per B. Christensen d. 9. 4. 2008 De pædagogiske konsulenters opgaver vil nu og i fremtiden tage afsæt i Ændringer i samfundet KB`s forventninger Ændringer

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Ledelsesgrundlag Gug Skole

Ledelsesgrundlag Gug Skole Ledelsesgrundlag Gug Skole Redigeret september 2012 Vi udøver strategisk ledelse - Vi tager os tid til at afholde møder hvor strategi er på dagordenen. Med strategi mener vi, at vi arbejder med at udvikle

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Velfærdsforvaltningen

Velfærdsforvaltningen Velfærdsforvaltningen Vi skaber landets bedste velfærd Det gør vi, fordi vi har formuleret en vision, der bringer os derhen. Her kan du læse om visionen, de ledetråde, der fører frem mod den, og de grundlæggende

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse De syv ledelseskompetencer Medarbejdernes rolle i god ledelse Vi spiller hinanden gode - medarbejderens rolle Her er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle. Beskrivelsen er en inspiration til

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere