VA 4 SYD NR. 6 OKTOBER 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VA 4 SYD NR. 6 OKTOBER 2002"

Transkript

1 VA 4 SYD NR. 6 OKTOBER 2002 Nu falmer skoven trindt om land Betonhjertet Oktober

2 INDHOLD SVAR PÅ DIT BREV side 3-4 KÆRE BEBOERE 5-6 REFERAT FRA BEBOERMØDE 7-10 TIL BEBOERNE I VA 4 SYD VÆRESTUEN APOLLO 12 EFTER LUKKETID 12 ANTENNE 13 FRA DRIFTEN 13 VAGTORDNING 14 ADRESSER 15 KALENDER " 16 Betonhjertet er beboerblad for afd. 4 Syd. Redaktionen består af: Jan Halle, Willy Andersen og Henny Eilersen Indlæg og lign. til næste blad skal være indleveret inden 1. November 2002 til Ørnens kvt. 1B og mærket BETONHJERTET, eller sendes som til: Bladet er trykt på 80 g. miljøpapir 2 Betonhjertet Oktober 2002

3 Albertslund d. 25/ Til VA. Svar på dit brev ang. mgl. beboerengagement m.h.t. overholdelse af 1 m. reglen Kære Carsten Klausen Du har ret i at der er nogle beboere i 4 syd, der har svært ved at rydde 1 m. fra deres huse. Vi er dog mange, der kæmper med at holde ukrudtet væk. Vi står alene i denne kamp og kæmper den således ikke, som du så frejdigt skriver, sammen med de ansatte gårdmænd. Vi har ikke set en eneste gårdmand kæmpe med flisearealerne her i Spættens kvarter i de mange år vi snart har boet her. Dette er måske grunden til at mange beboere er ligeglade med deres pligter, da der jo alligevel ikke bliver renset udenfor 1 m. grænsen. Om flisearealerne bliver ryddet økologisk, slikkes rene med tungen eller sprøjtes med div. midler er vi sådan set ret ligeglade med, bare arbejdet bliver udført vi har indvilget i at der blev ansat en mand mere for at lette arbejdsopgaverne og troede i vores uvidenhed om arbejdets tilrettelæggelse at han måske også kunne bruges til dette arbejde. Dit brev har fået os til at spekulere på hvad vi egentlig får for de ydelser, vi har købt os til igennem jer ( VA ) m.h.t. gårdmandsarbejde. Hvori består deres arbejdsopgaver (arbejdsbeskrivelse ) og foreligger der arbejdsplaner, der Betonhjertet Oktober

4 beskriver deres daglige/ugentlige planlagte aktiviteter. Problemet kunne for os at se ligge i disse beskrivelser skulle gøres tilgængelige for os, så vi kunne se hvilke daglige/ugentlige rutiner, der udføres og hvorhenne de foregår. Vi kunne måske endda som købere af ydelserne, være med til at bestemme hvad vi mente skulle prioriteres. Vi vil altså kort sagt have lov at se, hvad der er i den pakke vi køber. Brevet sendt til beboernævnet i afd. 4 syd med ønske om at få punktet : Fremlæggelse af arbejdsplaner for gårdmændene i afd. 4 syd op på førstkommende beboermøde. p.v.a beboerne i Spættens kvarter Oliver Strauss NB! Forslag til punkt på førstkommende beboermøde er omformuleret, således at ordlyden nu er som flg.: Beboerprioriteringer ang. arbejde, som vi ønsker udført af gårdmændene i vores afd. Disse prioriteringer skal indarbejdes i gårdmændenes arbejdsplaner, således at vi løbende kan evaluere på resultaterne. 4 Betonhjertet Oktober 2002

5 Kære beboere i afd. 4 syd Medfølgende brev skal ses som en reaktion på en skrivelse, som vi alle sammen modtog d. 27/6, 2002 fra VA ( Carsten Clausen ) angående ukrudt. Vores første reaktion var den beskrevne undren, fulgt op af en trang til at få debatteret tingene på et sagligt grundlag. For at kunne diskutere disse ting og måske endda få lov til at være med til at prioritere visse arbejdsopgaver vi som beboere finder vigtige, må vi komme ud over påstanddebatter. En påstanddebat foregår eksempelvis som flg.: Beboere rejser spørgsmål om at kunne slippe for at rydde 1 m fra deres hus ( der kan være mange årsager). Svaret er at det så vil gå ud over andre arbejdsopgaver, som vores servicemedarbejdere ( gårdmænd ) foretager. Her kunne, og gør pt., debatten ende, men man kunne så fra beboerside sige : Lad os se, hvor meget tid I har sat af på arbejdsplanen til pågældende opgave og efterprøve hvor meget ekstra tid, der skal bruges for at svinge armen over 1 m grænsen. Man kan være enig eller uenig i rimeligheden af 1 m reglen, men der findes en masse andre eksempler hvor argumentet : Det går ud over andre arbejdsopgaver! bliver fremsagt. Spættens beboere siger : Fint, lad os se på det på et fælles og sagligt grundlag, så vi slipper for at fremture med påstande, der pt. ikke kan verificeres. Betonhjertet Oktober

6 Prioriteringer, såsom at stisystemet skal være ukrudsfrit reminiscenser fra nytårsaften skal være fjernet og bebyggelsen rengjort senest 1 uge efter nytår o.s.v.i har sikkert flere forslag, må også indgå i arbejdsplanerne på en sådan måde at vi beboere kan være med til løbende at evaluere på resultaterne. Vi undgår en masse tom retorik fra alle sider og får indflydelse på den service vi er ene om at betale og skaber åbenhed, klarhed og gennemskuelighed m.h.t. de opgaver som vi får udført af vores servicemedarbejdere i afd.4 Det er vigtigt at beboere får talt om disse ting, så lige meget om du er enig eller uenig i ovennævnte problemstillinger er det vigtigt at DU kommer til det førstkommende beboermøde og får sagt lige netop DIN mening. Det skal til slut understreges at dette ikke skal ses som en nedvurdering af vores servicemedarbejderes arbejde, men udelukkende som en hjælp til både dem og os beboere, for at få skabt gennemskuelighed og fælles fodslag og i disse bestræbelser gør det jo ikke noget at vi kan få indført de regler og normer, som gælder på snart sagt alle arbejdspladser : Mål, midler og metoder til at nå målet, evaluering. m.m.v.h. og på vegne af beboerne i Spættens Kvarter Oliver Strauss 6 Betonhjertet Oktober 2002

7 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Afdeling 4 Syd Referat af beboermøde den 11. September 2002 Stemmeberettigede beboere: 1) Valg af dirigent Poul Erik Jensen blev valgt. 2) Valg af referent Poul Richter Larsen og Tove Meyling blev valgt. 3) Behandling af ændringsforslag til forretningorden Det udsendte forslag blev vedtaget. 4) Valg af stemmeudvalg Oliver, Benny og Buller blev valgt. 5) Godkendelse af dagsorden Indsendt forslag fra Spættens Kvt. om arbejdsplaner blev efterlyst af forslagsstilleren. Nævnet oplyste, at punktet ikke er på dagsorden, fordi det er sendt til Driftsledelsen og ikke til nævnet. Det tages op på et senere møde. Ændring til pkt. 12: Der vælges to suppleanter i stedet for en. Dagsorden herefter godkendt. 6) Godkendelse af referat fra 10. April Referat godkendt. Betonhjertet Oktober

8 7) Orientering fra nævnet Lena Kujahn orienterede om, at der for tiden er en høringsperiode om lukning af Sydskolen, og den kan beboerne reagere på. LK orienterede også om beplantningsgruppens arbejde for hele sydområdet, og om plejeplan for udeområderne, som udarbejdes af Agendacentret. En beboer ønskede at protestere imod Sydskolens lukning, men punktet var ikke på dagsordenen, og beboerne må henvises til at protestere via høringsperioden. Tove Meyling orienterede om campingvognsudvalgets arbejde, som afventer forslag fra kommunen om nye regler for parkering i boligområderne. Når reglerne kendes, tages sagen op igen. TM orienterede også om den vedtagne plan for renovering af den forreste store plads på Ørnens parkeringsplads. Henny Eilersen efterlyser beboere til redaktionsudvalget af Betonhjertet. 8) Indkomne forslag Forslag om ændring af renovationsordning med indsamling af glas og papir til kun hver 2. uge blev trukket, fordi Arne Larsen oplyste, at det ikke ville blive billigere, men der arbejdes videre med at finde en billigere renovationsordning. Forslag om campingvognsparkering i Duens Kvt. blev trukket og afventer behandling af nye parkeringsregler. 9) Kompetence til nævnet vedr. udearealer Forslaget drøftet og vedtaget ved afstemning. Ingen stemte imod. 2 undlod at stemme. 8 Betonhjertet Oktober 2002

9 10) Beboeraktivitetskontoen Budget for 2003 er på Det blev foreslået, at regnskabet for foregående år fremover udsendes sammen med budgettet. Forslaget herefter godkendt. 11) Fremlæggelse og godkendelse af budget 2003 Vagn Greve fra VA-huset fremlagde budgettet, som herefter blev godkendt. 2 stemte hverken for eller imod. Ingen stemte imod. 12) Valg af 2 suppleanter til nævnet Susanne Seerup og Kaj Erik Pedersen blev valgt. 13) Eventuelt Der er et stort katteproblem i Uglen. Nævnet har henstillet til driften, at der gøres noget, og kattefænger inviteres til at gøre noget ved problemet. Der mindes om, at Husdyrreglementet skal overholdes: Max. 2 husdyr pr. husstand. Katte skal være neutralisere og øremærkede eller mærket med navn. Overtrædelse af regler kan medføre inddragelse af tilladelsen til at holde husdyr. Der blev spurgt, hvorfor driften ikke sprøjter helt ind til husene, når man sprøjter for ukrudt. Det gør de ikke, fordi beboermødet tidligere har vedtaget, at vi selv skal holde 1 m. rundt om huset. Der laves beregninger på, hvad det vil koste at droppe 1m-reglen. Der blev spurgt, hvordan det går med at give huslejestigninger til de beboere, der ikke maler træværket eller vedligeholder udearealer. Nævnet oplyste, at sagen ikke er glemt, men der vil blive gjort noget ved det. Betonhjertet Oktober

10 Boldbanen i Uglen opfylder den nævnets intentioner, spurgte en beboer. Banen er lavet efter ønske fra beboerne, men sagen tages op i nævnet igen. Der var spørgsmål til 4 huse i Uglen med skimmelsvamp. Nævnet oplyste, at de 4 huse renoveres, og beboerne fraflytter i renoveringsperioden. Beboernes indboforsikring skal betale for genhusning. Nævnet oplyste, at Carsten Clausen har opsagt sin stilling pr VA skal stille en anden til rådighed. TIL BEBOERNE I 4 SYD Har du planter der er ved at ødelægge konstruktionen? Flere steder i afdeling 4 Syd, er den beplantning, der vokser tæt ved facaderne, desværre ved at ødelægge facadebeklædningen og den konstruktion og isolering, der ligger bagved. I henhold til afdelingens indflytterpjece, er det beboerne, der skal vedligeholde 1 meter omkring boligen. Hvis du har planter, der vokser ind bagved facadebeklædningen eller på anden måde er ved at ødelægge bygningen, skal du sørge for at fjerne alle generende grene, skud og rødder. 10 Betonhjertet Oktober 2002

11 Det er vigtigt, at holde øje med planterne hele sommeren, og det vil ofte være nødvendigt at beskære flere gange. Lige nu er det en god årstid til at fjerne alle de ødelæggende vækstdele, der skal være fjernet inden vinteren. Hvis dine planter er ved at ødelægge facaderne, og du ikke selv kan klare arbejdet, skal du henvende dig på ejendomskontoret, der så vil sørge for arbejdet bliver lavet. Da arbejdet ikke må medføre udgifter for afdelingen, skal udgifterne til beskæring eller fjernelse af planten afholdes af dig. Et godt råd! Hvis du planter nye planter, kan du rådføre dig på planteskolen, om hvor pladskrævende planterne er, og om risikoen for at ødelægge beklædningen ved at vokse ind bagved denne. Nogle slyngplanter vokser mindre kraftigt, og kan derfor lettere passes med beskæring. Frugttræer kan espalieres, og vil næsten aldrig søge ind i mørket. Med venlig hilsen VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Betonhjertet Oktober

12 Værestuen Apollo Tilbud til psykisk syge I Værestuen Apollo, Kanalens kvt. 166 st. ( indgang fra Kanalsiden ) kan psykisk syge mødes til en kop kaffe og en god snak. Der er åbent Mandag til Fredag kl Onsdag lukket Hver weekend er der åbent hus på Ungdomsskolen i Kongsholmcentret fra kl Apollo er brugerstyret med mange aktiviteter. Har du tid og lyst til motion kan du melde dig til Apollos's gå-cykle hyggegruppe LUKKET Efter lukketid Hjælp til sindslidende efter lukketid. "Efter lukketid" er et tilbud fra socialpsykiatrien i Albertslund kommune til borgere med en sindslidelse. Du kan ringe alle årets dage kl på tlf og tale med en medarbejder fra socialpsykiatrisk team. Du kan ringe: Hvis du er ved at miste evnen til, at holde sammen på dig selv. Hvis du føler behov for at tale med et forstående menneske, for at komme igennem natten. Hvis du er pårørende eller nabo og mener, at der er behov for hjælp. Efter lukketid er et treårigt projekt, hvortil der er knyttet tre medarbejdere. En telefonopringning til 'Efter lukketid ' kan dagen efter følges op med et besøg af den opsøgende psykiatrimedarbejder 12 Betonhjertet Oktober 2002

13 ANTENNE Albertslund Syd antenneforening, har sin egen hjemmeside på internettet Adressen er: wwwkgsoft.dk/antenne På denne side kan du finde en oversigt over de TV og radiokanaler, der findes på fællesantennen Hvis der er problemer med en Tv kanal, bør man i første omgang forhøre sig hos naboen, om der evt. kunne være samme problem. Gør dette sig gældende, skal man kontakte antennerepræsentanten for afdelingen for at gøre opmærksom på problemet. Man skal ikke selv begynde at ringe til STOFA eller vagtordningen, men overlade det til antennerepræsentanten, da denne ved, hvad der skal foretages, Dermed er der kun en der ringer til STOFA. Problemer med TV- signalerne i dagtimerne, kontakt venligst Ejendomskontoret på tlf Fra kl. 16 til senest kl til Pia Petersen på tlf Pia Petersen FRA DRIFTEN Som det før har været nævnt her i bladet, kan man låne forskellige haveredskaber hos driften, man kan også låne en boremaskine, når man skal bore i beton, ( ejendomskontoret råder over 2 boremaskiner ). I den sidste tid har der været nogle problemer desangående, idet boremaskinerne har været lånt videre naboerne imellem, men nu er begge boremaskiner kommet til veje, men for fremtiden kan man kun låne en boremaskine ved henvendelse på ejendomskontoret. Betonhjertet Oktober

14 NÆVNET 14 Betonhjertet Oktober 2002

15 BEBOERNÆVNET VA AFDELING 4 SYD POSTADRESSE: ØRNENS KVT. 1 B 2620, ALBERTSLUND BEBOERNÆVN: Henny Eilersen = HE Ørnen 26 A Pia Petersen Ørnen 19 C Lena Kujahn Ravnen 14 B Ove Hansen Ørnen 4 A Mikael Laursen Hanen 8 A Poul Richter Larsen Ravnen 4 A Tove Meyling Ørnen 17 A SUPPLEANTER: Allan Vangsøe Uglen 11 A Susanne Serup Uglen 12 B Kaj-Erik Pedersen Ravnen 3 B REVISOR: Willy Andersen Duen 9 A Ejendomskontor: Ørnens kvt. 1 B. Varmemester Arne Larsen Tlf Telefon: Man.Ti.Ons.Fre: kl Tors. (kun) Fremmøde: Man.Ti.Ons.Fre: kl Tors. (kun) Betonhjertet Oktober

16 OKTOBER KALENDEREN Genbrugshallen er åben: Søndag Kl Torsdag Kl Nævnsmøde: Onsdag i ulige uger Kl. 19 NOVEMBER KALENDEREN Genbrugshallen er åben: Søndag Kl Torsdag Kl Nævnsmøde: Onsdag i ulige uger Kl Betonhjertet Oktober 2002

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005

VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005 VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005 Indvielse af det nye beboerhus Betonhjertet Maj 2005 1 INDHOLD EFTER BEBOERMØDET side 3 MILJØBLADET 3 KONSTITUERING AF NÆVN OG UDVALG 4-5 NYE KØKKENER 6-7 DISPENSATION FRA BEPLANTSNINGSP.

Læs mere

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007 Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6 Måske får vi vinter i februar Betonhjertet februar 2007 1 INDHOLD LINEDANCE side 3 IT UDVALGETS ARBEJDE 3 CAFE ØRNEN 4 FASTELAVN 5 BILLETTER

Læs mere

Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen

Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen VA 4 syd Nr. 4 april 2012 Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen Forårs koncert søndag den 1 april kl 14:00 i Beboerhuset med Solvejg Guldberg og Alex Sundstrøm I DETTE NUMMER: MENU CAFE

Læs mere

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 HEKSEDANS OG GRÆSK BLUES 23 JUNI 3 AFDELINGSBESTYRELSENS

Læs mere

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. "Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges" c.

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges c. Til beboerne i VA 4 Syd Hermed 'følger følgende materiale til regnskabsbeboermødet den 29. marts 2001 kl. 19.00 i Beboerhuset Ørnen, Svanens Kvarter 22. 1. Forslag til dagsorden 2. "4 Syd - Forretningsorden

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013

VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013 VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013 HUSK ekstraordinært beboermøde Tirsdag den 19. juni 2013 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen se side 5 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN 4-5 RENOVERING

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Kom og hør om resultaterne af»naboskabsundersøgelsen«side 7 - Mød Kay på ejendomskontoret. Side 6 - Visionen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

GOD SOMMER TIL ALLE Carsten Høyer har fanget solen en aften i Kongsholmsparken

GOD SOMMER TIL ALLE Carsten Høyer har fanget solen en aften i Kongsholmsparken Solen er så rød, mor og skoven bli'r så sort Nu er solen død, mor og dagen gået bort. Ræven går derude, mor vi låser vores gang. Kom, sæt dig ved min side, mor og syng en lille sang. GOD SOMMER TIL ALLE

Læs mere