2010 Å R S R A P P O R T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010 Å R S R A P P O R T"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 BORNHOLMS BRAND A.m.b.a.

2 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING KONCERN... 3 ÅRSREGNSKAB LEDELSESPÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING RESULTATOPGØRELSE OG RESULTATDISPONERING BALANCE EGENKAPITALOPGØRELSE NOTER NOTE 1 HOVED- OG NØGLETAL (5 ÅRS OVERSIGT) NOTE 2 13 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE NOTE NOTER TIL BALANCE NOTE 29 BRANCHEREGNSKAB NOTE 30 RISIKOFORHOLD I KONCERNEN NOTE 31 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

3 SELSKABSOPLYSNINGER Selskab Bornholms Brand A.m.b.a. Tornegade Rønne CVR-nr Hjemstedskommune: Bornholms Regionskommune Bestyrelse Egon Jensen, formand Peter Brandt Koefoed, næstformand Carsten Gjessing Mads Larsen Ole Lunddahl Tim Stender Michael Almeborg Direktion Poul Friis Hansen Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København C Godkendt på selskabets generalforsamling den 5. april 2011 Dirigent: 2

4 LEDELSESBERETNING KONCERN Koncernens aktiviteter Koncernen Bornholms Brand består af selskaberne Bornholms Brand A.m.b.a., Bornholms Brandforsikring A/S og Bornholms-IT ApS. Bornholms Brand A.m.b.a. er finansielt holdingselskab for forsikringsvirksomheden Bornholms Brandforsikring A/S. Moderselskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring A/S og sekundært at fortage investeringer mv. til gavn for det bornholmske erhvervsliv. Desuden har moderselskabet foretaget investeringer i ejendomme og værdipapirer. Forsikringsaktiviteterne i Bornholms Brandforsikring A/S består i direkte tegning af skadeforsikring på Bornholm. Selskabet har desuden agentur for Topdanmark, hvortil bl.a. pensionsordninger og andre produkter formidles. Moderselskabets ejerandel i Bornholms Brandforsikring A/S udgør 73 %. De resterende 27 % ejes af Topdanmark Forsikring A/S i hovedtræk Koncernens aktiviteter har i 2010 primært været præget af forsikringsdriften. Selskabet har i 2010 haft en vækst i de samlede præmieindtægter på 2,7 %. Det er lykkedes stadig at have vækst på præmieindtægterne. Når det sammenholdes med, at vi agerer i et konkurrencepræget marked med en i forvejen høj markedsandel, en tilbagegang i indbyggertallet på øen og samtidig har valgt at overføre selskabets landbrugsforsikringer til Topdanmark, så er udviklingen efter ledelsens vurdering meget tilfredsstillende. 3

5 Koncernens resultat for 2010 udgjorde 18,7 mio. kr. efter skat. Årets resultat ligger noget over selskabets forventninger som senest udmeldt i halvårsrapporten. Resultatet er i øvrigt påvirket af selskabets egen andel af det skybrud, vi havde på øen i august De samlede skadeudgifter til dette skybrud forventes at blive på omkring mio. kr., som vore genforsikringsselskaber dækker langt det meste af. Den positive udvikling på de finansielle markeder fortsatte også i 2010 og er medvirkende til det gode resultat. På baggrund af disse faktorer vurderer ledelsen resultatet som meget tilfredsstillende. Egenkapitalen i koncernen udgør 174,4 mio. kr., hvoraf kapitalandelen i Bornholms Brandforsikring A/S udgør 78,6 mio. kr. Minoritetsinteressers andel af egenkapitalen udgør 29,1 mio. kr. Moderselskabet (Bornholms Brand A.m.b.a.) Moderselskabets aktiviteter i 2010 har primært været at følge driften i forsikringsselskabet. Derudover har moderselskabet støttet lokale aktiviteter, som støtter op omkring det bornholmske samfund. Det er sket eksempelvis gennem tilførsel af midler til Destination Bornholm og sponsorering af aktiviteter til bl.a. kvalitetsløft i folkeskolen. Samtidig er vi blevet aktionær i 2 af øens nye selskaber, Notox Ceramic Filters og Bornholmerslagteren. Selskabet har også givet tilsagn om et lån på 5 mio. kr. til det planlagte nye kongrescenter, Green Solution House, som mange gode kræfter forsøger at få op at stå, til gavn for hele øen. Vi har også støttet aktiviteter, der er med til at skabe større tryghed og sikkerhed på øen. I den forbindelse har vi bl.a. sponsoreret 1 års forsøgsforbrug af autopuls til hjertemassage i ambulancer, forsynet de skolestartende børn med refleksveste og har bevilget produktion af 112 skilte med adresser på steder, hvor mennesker i nød har svært ved at finde en adresse til alarmcentralen. Disse skilte vil blive sat op hurtigst muligt i Samtidig fortsætter vi afholdelse af genopfriskningskurser i teori og bremsetræning mv. på manøvrebane. Kurserne har været målrettet kunder over 55 år. To af øens kørelærere har haft over 400 kunder gennem denne aktivitet. Forsikringsselskabet er i 2010 blevet certificeret som Grønt Kontor i samarbejde med Energitjenesten. Moderselskabets resultat for 2010 udgjorde 13,8 mio. kr. mod 15,8 mio. kr. i Det faldende resultat skyldes et lavere investeringsafkast end året før, specielt for moderselskabet, hvor der er foretaget nedskrivninger på flere lokale investeringer. 4

6 Udviklingen i investeringsafkastet på dattervirksomheden Bornholms Brandforsikring A/S er lidt bedre og kan dermed sammen med et tilfredsstillende forsikringsteknisk resultat samlet bidrage med 13,2 mio. kr. efter skat i 2010 mod 12,7 mio. kr. i Det har heller ikke i de forløbne år lykkedes at sælge den sidste erhvervslejlighed på Tornegade 4, Rønne, som koncernen ejer, men salgsbestræbelserne fortsættes. Moderselskabets forventninger til fremtiden Som moderselskab er det vigtigt for Bornholms Brand A.m.b.a., at selskabet til stadighed følger udviklingen i forsikringsselskabet, herunder drager omsorg for, at der i forsikringsselskabet er den fornødne kapital til altid at kunne imødegå de konjunkturmæssige og konkurrencemæssige udsving, der kan opstå. Moderselskabet følger tæt arbejdet omkring fastsættelse og beregning af det individuelle solvenskrav i forsikringsselskabet og processen vedrørende indførelse af Solvency II i Moderselskabet har forlænget den samarbejdsaftale, som man i 2007 indgik med Destination Bornholm ApS. Aftalen giver mulighed for økonomisk støtte til udvikling af projekter, som er med til at markedsføre Bornholm specielt til glæde for turisterhvervet. Aftalen indebærer, at Bornholms Brand årligt stiller en økonomisk ramme på op til 0,5 mio. kr. til rådighed til sådanne projekter. Den økonomiske udvikling i moderselskabet påvirkes primært af forsikringsselskabets drift. Den budgetteres til at give moderselskabet en resultatandel i 2011 på 7,1 mio. kr. før skat. Nettoafkastet for 2011 i moderselskabet forventes at blive mindre end i 2010, fordi vi ikke påregner at kunne få så positivt finansafkast som i 2010, og fordi skadesforløbet med konkurrencedygtige præmier er mere under pres. Forsikringsvirksomheden i koncernen Selskabet besluttede i 2009 at vore landbrugsforsikringer i løbet af 2010 skulle overføres til Topdanmark. Beslutningen blev truffet for at skaffe de bornholmske landmænd de bedste landbrugsforsikringer på markedet og for at levere en større kompetence på viden og IT inden for dette forsikringsområde. Beslutningen har i praksis vist sig at være den helt rigtige, og mange landmænd oplever nu det bedste fra 2 verdener, nemlig den faglige kompetence tilført fra Topdanmark samtidig med det lokale selskabs nærhed, når der eksempelvis sker skader på bilforsikringer mv. Vi har mødt rigtig stor tilfredshed hos vore kunder med denne løsning, og vi forventer, at de sidste landbrugsforsikringer overføres i løbet af 1. halvår I 2010 ændrede vi samtidig alle vore kunders ulykkes- og indboforsikringer med nye og helt tidssvarende dækninger. For ulykkesforsikringen var der tale om en samtidig opjustering af prisen, men stadig til en meget konkurrencedygtig pris, mens prisen på indboforsikringen specielt for de ældre kunder overvejende blev 5

7 billigere. Samtidig nedsatte vi i 2010 prisen på sommerhusforsikringerne på grund af et godt skadeforløb. Forsikringsteknisk resultat Også i 2010 er det forsikringstekniske resultat meget tilfredsstillende. Resultatet udgør 16,7 mio. kr. mod 13,9 mio. kr. i Der er 2 primære årsager til det bedre resultat, nemlig at skadeforløbet på skybrudsskaderne august 2010 primært er betalt af vor genforsikring, samt at selskabet har kunnet indtægtsføre 9,4 mio. kr. på for meget afsat skadereserver for tidligere år. Combined ratio, som er et udtryk for de samlede udgifter til skader, genforsikring samt forsikringsmæssige driftsomkostninger set i forhold til præmieindtægterne, udgjorde 85,9 % i 2010 mod 86,0 % i Præmieindtægter Selskabet har i løbet af 2010 overført forsikringer til Topdanmark på aktive produktionslandbrug med en samlet præmieindtægt på ca. 3 mio. kr. Samtidig ændrede vi i 2010 alle vore kunders ulykkes- og indboforsikringer med nye og helt tidssvarende dækninger. For ulykkesforsikringen var der tale om en samtidig opjustering af prisen, men stadig til en meget konkurrencedygtig pris, mens prisen på indboforsikringen specielt for de ældre kunder overvejende blev billigere. Prisen blev også i 2010 nedsat på sommerhusforsikringerne med ca. 10 % på grund af et godt skadeforløb. Når man sammenholder de strategiske tiltag med et konkurrencepræget marked, en i forvejen høj markedsandel og en tilbagegang i indbyggertallet, er det efter ledelsens vurdering meget tilfredsstillende, at det er lykkedes at have vækst på præmieindtægterne. Bruttopræmieindtægten i 2010 udgjorde i alt 98,2 mio. kr. mod 95,6 mio. kr. i Erstatningsudgifter på 79 mio. kr. i 2010 Skadeforløbet for 2010 har ikke været tilfredsstillende specielt når vi ser på mængden af skader. Gennem hele året har antallet af skader været på et højere niveau end tidligere år, men heldigvis har vi været forskånet for mange store enkeltskader. Herudover fik vi i august et skybrud, som samlet set betød, at over 600 forsikringer blev aktiveret og skybruddet løb op i en erstatningsudgift på ca mio. kr. Antallet af anmeldte skader har således været 38 % større end i Det såkaldte afløbsresultat for egen regning viser i 2010 et positivt afløb på i alt 9,4 mio. kr. mod 3,8 mio. kr. i Årets afløbsgevinst kan henføres til, at sel- 6

8 skabets erstatningshensættelser til skader indtrådt i tidligere år har vist sig at være større end nødvendig. I erstatningsudgifterne indgår alle omkostninger af såvel direkte som indirekte karakter, som er forbundet med behandling af indtrufne skader. Ved indirekte skadesbehandlingsudgifter forstås lønninger til skadesmedarbejdere, taksatorer og andel af fællesomkostninger. Indirekte omkostninger er opgjort efter en skønsmæssig fordeling af de enkelte omkostningstyper. Selskabets samlede erstatningsudgifter, reguleret for ændring i erstatningshensættelser, er steget fra 50,9 mio. kr. i 2009 til 69,6 mio. kr. i I 2010 udgjorde bruttoerstatningsprocenten 70,9 % mod 53,2 % i Genforsikring Nettoresultatet af genforsikringen (afgiven forretning) udviser et positivt resultat på 4,1 mio. kr. I 2009 udviste det tilsvarende resultat en udgift på 11,7 mio. kr. Nettoresultatet er et udtryk for afgivne genforsikringspræmier med fradrag af modtagne erstatninger og provisioner. Når resultatet er positivt hænger det sammen med, at vi i 2010 har modtaget en stor genforsikringsdækning for de omfattende skybrudsskader i august Resultatet har bevirket moderat stigende genforsikringspræmier for Omkostninger Bornholms Brandforsikring A/S har i 2010 beskæftiget 29,2 fuldtidsbeskæftigede mod 29,4 i De forsikringsmæssige omkostninger udgjorde for 2010 i alt 18,4 mio. kr. svarende til en omkostningsprocent på 19,1 % mod en omkostningsprocent på 20,6 % i Årsagen hertil er, at præmieudviklingen har været stigende, mens omkostningsudviklingen har været faldende. Strategi og forventninger til fremtiden Selskabets formål og mål: Vi vil sikre, at den brede del af de bornholmske husstande og virksomheder har en selvstændig, lokalt forankret forsikringsleverandør, som både i service, pris og kvalitet matcher bornholmernes behov for skadesforsikringer. Vi vil være Bornholmernes foretrukne leverandør af forsikringsydelser inden for de områder, som vi vælger at ville forsikre. Selskabets strategi: 7 Vi vil vækste på lønsomme kunder og segmenter. Væksten skal ske gennem fastholdelse af bestående kunder samt tiltrækning af nye kunder. Vor lokale kundebetjening skal være tilgængelig, effektiv og kompetent.

9 Vore forsikringsprodukter skal være konkurrencedygtige på både vilkår og pris. Igennem 2010 har selskabet forfulgt sin strategi og står samlet set med en bedre konkurrencekraft. I forhold til mange konkurrenter er der ikke foretaget ekstraordinære prisstigninger i forbindelse med de mange skader grundet vejret. Samtidig opleves en tilgang af kunder, som vægter den lokale tilgængelighed og kompetence højt. I forbindelse med indførelse af det digitale motorregister i 2011 forventer selskabet efterfølgende at introducere et nyt motorprodukt, formentlig først i Der vil i både 2011 og 2012 blive brugt mange ressourcer på at gøre selskabet klar til de nye Solvency II regler, der efter planen træder i kraft 1/ Medarbejdere og ledelse vil også i 2011 arbejde videre med i fællesskab at effektivisere arbejdsgange og arbejdsmetoder. Der er i 2011 budgetteret med et resultat før skat på i alt 9,7 mio. kr. Det budgetterede resultat er under niveauet for årsregnskabet Investeringsvirksomheden er budgetteret meget forsigtigt, og samlet set påregnes et lavere forsikringsteknisk resultat. Der er i budgettet for 2011 indregnet en bruttoerstatningsprocent på 65,1 %. Investeringsvirksomhed i koncernen Resultatet af koncernens investeringsvirksomhed fremkommer som årets afkast fra koncernens investeringsaktiver samt værdireguleringer og afkast af koncernens ejendomme. Afkastet fra koncernens investeringsaktiver stammer primært fra renteindtægter på obligationer og aftaleindskud i pengeinstitutter samt kursreguleringer af værdipapirer. Koncernens samlede investeringsafkast før forsikringsteknisk rente, eksklusiv administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsaktivitet, udgjorde for 2010 i alt 8,6 mio. kr. mod 15,0 mio. kr. i Koncernen har en meget forsigtig investeringspolitik, og dermed er koncernens afkast mere stabile, når der er udsving i kurserne. Det betyder, at vi ikke får så store gevinster når kurserne stiger, og modsat færre tab, når kurserne falder. Solvens II Selskabet og ledelsen arbejder målrettet med forberedelserne til kommende kapitalkrav til forsikringsselskaber - benævnt Solvens II, som fastlægges af det europæiske parlament og kommissionen. Direktivet, som forventes at træde i kraft 1/1 2013, stiller både kvantitative og kvalitative krav til forsikringsselskaber, og vil udover højere kapitalkrav også stil- 8

10 le større krav til selskabernes kompetencer inden for risikostyring, kontrol, kapitalplanlægning og opfølgning. Selskabet har allerede nu i sine beregninger af selskabets kapitalkrav forberedt sig hertil og lever fint op til de nye kapitalkrav. Indførelsen af Solvens II i 2013 vil stille yderligere krav til den måde, forsikringsselskaber arbejder med og kontrollerer forskellige risici. Ledelsens involvering i arbejdet vil også blive intensiveret, og samtidig skal selskabets organisation deltage aktivt i fastlæggelsen af risikovillighed og rammer for risikostyring, løbende vurdering af den samlede risiko i selskabet og deraf afledte kapitalkrav. Frem mod indførelsen af Solvens II vil der løbende være fokus på vurdering og kontrol af, hvorvidt selskabets arbejdsmetoder er tilstrækkelige og betryggende. Vidensressourcer Bornholms Brandforsikring ønsker fortsat at være et velanset og førende forsikringsselskab på Bornholm og lægger derfor stor vægt på faglig og seriøs behandling af kunderne. I den forbindelse vurderer selskabet, at det er vigtigt med stor lokal viden omkring de samfundsmæssige forhold. Herudover er det vigtigt, at faglig viden hos medarbejderne opretholdes, således at man altid er ajour med gældende lovgivning indenfor forsikringsområdet. Selskabet prioriterer derfor videreuddannelse af medarbejderne højt bl.a. på Forsikringsakademiet - således at man altid har kontinuitet i medarbejderstaben til løsning af de forsikringsopgaver, som måtte forekomme i selskabet. Der er i 2010 foretaget en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, der viser, at overordnet set er medarbejderne meget tilfredse med selskabet som arbejdsplads, med stor engagement, men også med stor arbejdsmængde. Undersøgelsen har dannet baggrund for diverse tiltag i selskabet. Selskabet har ansat 2 elever i 2010, som i de kommende år vil gennemgå en større praktisk og teoretisk forsikringsuddannelse. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser fra balancedagen og frem til i dag, som vil forrykke vurderingen af årsrapporten. 9

11 ÅRSREGNSKAB LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 for Bornholms Brand A.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rønne, den 28. marts

12 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til medlemmerne i Bornholms Brand A.m.b.a. Vi har revideret årsregnskabet for Bornholms Brand A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter samt ledelsesberetningen for såvel koncernen som moderselskabet. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 11

13 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. København, den 28. marts

14 RESULTATOPGØRELSE OG RESULTATDISPONERING Note Forsikringsvirksomhed Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 2 Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r. i alt Forsikringsteknisk rente f.e.r Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r. i alt Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt Forsikringsteknisk resultat

15 RESULTATOPGØRELSE OG RESULTATDISPONERING Note Investeringsvirksomhed Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter fra investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i.f.m. inv. aktivitet Investeringsafkast i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter Andre udgifter Resultat før skat Skat Periodens resultat Koncernens resultat efter skat fordeles således: Bornholms Brand A.m.b.a.'s andel Minoritetsinteresser Resultatdisponering: Overført til reserve efter indre værdis metode Henlagt til overført resultat

16 BALANCE Note Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Aktiver 14 Driftsmidler Domicilejendomme Materielle aktiver i alt Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver i alt Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hens. til forsikringskontrakter Tilgodehavende hos forsikringstagere Tilgodehavende hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Aktuelle skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver i alt Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt

17 BALANCE Note Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Passiver Egenkapital Opskrivningshenlæggelse Overført overskud Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til forsikringskontrakter i alt Andre hensættelser Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld i alt Periodeafgrænsningsposter Passiver i alt Følsomhedsoplysninger 24 Basiskapital og solvensmargen 25 Langfristet gæld 26 Nærtstående parter 27 Sikkerheds- og eventualforpligtelser 28 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv 16

18 EGENKAPITALOPGØRELSE EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB OPSKRIVNINGS- OVERFØRT TOTAL HENLÆGGELSE OVERSKUD t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital primo Opskrivningshenlæggelser Årets resultat Egenkapital ultimo Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital ultimo EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN OVERFØRT MINORITETS- TOTAL OVERSKUD INTERESSER t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital primo Opskrivningshenlæggelser Årets resultat Egenkapital ultimo Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital ultimo

19 NOTER NOTE 1 HOVED- OG NØGLETAL (5 ÅRS OVERSIGT) Hovedtal (t.kr.) Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Årets resultat Afløbsresultat brutto Afløbsresultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser i alt Forsikringsaktiver i alt Egenkapital i alt Aktiver i alt Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede 29,2 29,4 30,4 28,7 28,2 Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 70,9% 53,2% 54,2% 66,4% 58,7% Bruttoomkostningsprocent 19,2% 20,7% 20,9% 20,2% 23,3% Resultat af genforsikring i procent -4,1% 12,2% 7,8% -2,6% 5,6% Combined ratio 86,0% 86,1% 82,8% 84,0% 87,6% Operating ratio 83,5% 85,6% 81,1% 81,9% 86,1% Relativt afløbsresultat 24,2% 9,6% 16,5% 23,4% 10,1% Egenkapitalens forrentning 11,3% 14,1% -0,3% 9,9% 10,8% Solvensprocent 103,1% 114,7% 128,4% 125,6% 96,7% Solvenskrav (pct.) 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% Hoved- og nøgletal er udarbejdet efter bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 18

20 NOTE 2 13 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 2. Bruttopræmier Bruttopræmier Ændring i præmiehensættelser Årets bruttopræmieindtægter Årets bruttopræmieindtægter vedrører alene direkte forsikring i Danmark 3. Forsikringsteknisk rente f.e.r. Forsikringsteknisk rente er et beregnet renteafkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser med fradrag af forsikringsaktiver. Som rentesats anvendes den af Københavns Fondsbørs offentliggjorte gennemsnitsobligationsrente. Beregnet forsikringsteknisk rente Diskontering (løbetidsforkortelser) Afløbsresultat Afløbsresultat excl. diskontering Bruttoforretning Afgiven forretning Afløbsresultat for egen regning Erhvervelsesomkostninger Forsikringskonsulenter, anvisningsprovision mv Besigtigelsesomkostninger Markedsføringsomkostninger Øvrige erhvervelsesomkostninger

21 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 6. Administrationsomkostninger Bestyrelseshonorar, lønninger og pensioner mv Personale- og mødeudgifter Repræsentation mv Kursus og uddannelse Lokaleomkostninger Kontorholdsudgifter incl. småanskaffelser, inventar mv EDB udgifter Anden ekstern assistance mv Øvrige administrationsomkostninger Diverse opkrævningsgebyrer mv Overført til skadeomkostninger Honorar til generalforsamlingsvalgt revisionsvirksomhed Deloitte Lovpligtig revision Andre ydelser end revision I alt Personaleudgifter I årets omkostninger indgår følgende personaleudgifter: Lønninger og gager Pensionsbidrag Udgifter til social sikring Lønsumsafgift Øvrige ydelser, kørsel mv I alt personaleudgifter mv Heraf samlet vederlag mv. til bestyrelse og direktion Koncernen har i gennemsnit haft 29,2 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere mod 29,4 i

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Årsrapport 2012 (Selskabets 155. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Nøgletal Koncern... 4 Nøgletal Gartnernes Forsikring GS... 5 1 Ledelsesberetning... 6

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2014 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5-10 Den uafhængige revisors erklæringer 11-12 Resultatopgørelse

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2011 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 INDHOLD ERKLÆRINGER M.V. SELSKABSFORHOLD 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 7 LEDELSESBERETNING 8 REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk Årsrapport 2014 Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83 www.nemforsikring.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 2014... 3 7 Hoved og nøgletal... 8 Regnskabspåtegninger...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Årsrapport 2012. Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt

Årsrapport 2012. Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt Årsrapport 2012 Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt SELSKABSOPLYSNINGER Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt Tæbyvej 15-17 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 03 30 Fax: 36 73 03 73 e-mail: trafik@trafikgs.dk

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Indholdsfortegnelse Selskabets navn, ledelse og revision 1 Side Femårsoversigt

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Årsrapport 2012. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19

Årsrapport 2012. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19 ÅRSRAPPORT 212 Årsrapport 212 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 7 19 2 UFDS ÅRSRAPPORT 212 Indhold Ledelsen 4 Ledelsesberetning for 212 5 Ledelsespåtegning 8 Den uafhængige revisors

Læs mere

halvårsrapport 01.01.2015-30.06.2015

halvårsrapport 01.01.2015-30.06.2015 halvårsrapport 01.01.2015-30.06.2015 NEM Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83 www.nemforsikring.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning for perioden 01.01. 30.06.2015...

Læs mere

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008 CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 2 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Ledelseshverv 3 4 8 Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

Årsrapport 2013. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19

Årsrapport 2013. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 07 19 ÅRSRAPPORT 213 Årsrapport 213 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. CVR: 67 76 7 19 2 UFDS ÅRSRAPPORT 213 Indhold Ledelsen 4 Ledelsesberetning for 213 5 Ledelsespåtegning 8 Den uafhængige revisors

Læs mere

ka.dk Årsrapport 2008

ka.dk Årsrapport 2008 ka.dk Årsrapport 2008 4 10 18 Dette er Kommunernes Arbejdsskadeforsikring 5 Om selskabet 6 Året der gik 7 Nøgletal 8 Forventninger til 2009 Kapitalstruktur, ejere og ledelse 11 Bestyrelse og direktion

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Miljø, medarbejdere og kompetenceudvikling 9 Risikostyring

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2009

Alka Forsikring Årsrapport 2009 Alka Forsikring Årsrapport 2009 indholdsfortegnelse Koncernstruktur - forsikringsvirksomhed... 3 Er vi tilbage på sporet?... 4 Resultatudvikling... 6 Skadesforsikringsaktiviteter... 7 Livsforsikringsaktiviteter...

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere