REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:"

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:15 Fraværende: Søren Munk REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Revisionsberetning Nørager Kommune Beretning om revision af det sociale område samt øvrige områder med statsrefusion vedrørende regnskabsåret Nørager Kommune Anlægsregnskab 2006/07 - IT investeringer i forbindelse med sammenlægningsprocessen Anlægsregnskab 2006/07 - Ombygning af rådhuse i forbindelse med sammenlægningsprocessen Samlet økonomivurdering ultimo september/oktober Åbningsbalance - Rebild Kommune Bevillingsmæssige korrektioner Sammenlægning af Nørager Boligselskab og Boligselskabet Nordjylland Visionsseminar Politik for mødet med borgeren - retssikkerhed og service Servicestrategi for Rebild Kommune Rengøring - administrationsbygninger i Rebild Kommune Vedtægtsændringer Støvring Varmeværk Huslejenævnet - suppleant Stillingtagen til anvendelse at et areal på Skørpingvej i Terndrup til privat daginstitution Evt. salg af kommunale ejendomme Ekspropriationsbeslutning - ny vej til Støvring Ådale Kommissorium og milepæl-tidsplan for Kommuneplan Udvælgelse af projektforslag for opstilling af vindmøller i Brorstrup Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 211 for et område til offentlige formål og erhverv ved Juelstrupparken/Vestre Primærvej i Støvring Godkendelse af udkast til kommuneplantillæg nr. 18 til kommuneplan for Skørping kommune Godkendelse af udkast til lokalplan 212 for et centerområde ved Skørping Center Administrationspraksis og kompetencefordeling indenfor miljø-, plan- og byggelovgivningen Retningslinier og kompetencer ved administration af landbrugsområdet Etablering af cykelsti langs Gl. Skørpingvej fra Skørping til Gl. Skørping

3 26. Byforskønnelse i Rørbæk Driftsformer for en række affaldsordninger Regulativ for husholdningsaffald for Rebild Kommune Brug af pesticider på Rold Skov Golfklubs spillearealer Udviklingsstrategi, LAG Himmerland Godkendelse af kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning, SEL 86, stk. 1 og Takstfastsættelse for madservice Sundhedsstyrelsens godkendelse af sundhedsaftaler mellem Region Nordjylland og Rebild Kommune Opfølgning vedr. 30 demensboliger og dagcenter i Støvring Udkast til beslutningsgrundlag vedrørende en eventuel flytning af 7.klassetrin Udkast til beslutningsgrundlag vedrørende en eventuel samling af 10.klassetrin Forslag til ændringer i Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Børnehavekapacitetsproblemer i Skørping by - midlertidig løsning Revision af Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Rebild Kommune Orientering Lukket - Pengeudbud Fejl! Bogmær 42. Lukket - Ejendomshandel Fejl! Bogmær 43. Lukket - Salg af erhvervsareal Fejl! Bogmær 44. Lukket - Redegørelse for forholdene i Sundhedsforvaltningen Fejl! Bogmær Underskriftsside

4 1. Revisionsberetning Nørager Kommune J.nr.: Sagsnr: 07/10661 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Rebild Kommune har den 16. oktober 2007 modtaget revisionsberetning (samlet beretning for årsregnskab og socialregnskab) fra Kommunernes Revision vedrørende revisionspåtegning og revisionsberetning vedr. regnskab 2006 for Nørager Kommune. Beretningen er jf. den kommunale styrelseslov fremsendt til byrådet den Der er for sammenligninglighedens skyld i forhold til de tidligere behandlinger af revisisonberetningerne for Skørping og Støvring Kommuner lavet to sager. En med Årsregnskabet og en med socialregnskabet Årsregnskab Overordnet set har gennemgangen ikke givet anledning til forbehold og det er revisionens opfattelse at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for deres konklusion, som siger at årsregnskabet giver et retvisende billede og er i overensstemmelse med Indenrigs- og sundhedsministeriets bestemmelser. Revisionen har afgivet 2 bemærkninger til beretningen vedr. anlægstilskud til Boldrup Museum, samt salg og efterfølgende leje af aktivitetscenter. Revisionen konstaterer at regnskabet er præget af, at der på samme tid er foregået et stort arbejde med etablering at Rebild Kommune. Dog således at De er af den opfattelse at regnskabsaflæggelsen er foregået betryggende under hensyntagen til de eksisterende vilkår. Det er konstateret at der har været et merforbrug på forskellige bevillingsområder og at der kun er givet summariske bemærkninger om de konstaterede afvigelser, som væsentligst kan henføres til driftsudgifter til sammenlægningsprocessen, samt et tilskud til Boldrup Museum Det konstateres at der ikke er foretaget korrekte konteringer på ældreområdet vedr. adskillelse af ydelser indenfor og udenfor fritvalgsområdet, hvilket betyder at der er modtaget kr for lidt i refusion fra momsrefusionsordningen, hvilklet har påvirket serviceudgifterne i Det er aftalt mellem revisor og Rebild Kommune at beløbet søges hjem i Revisionen har endvidere gennemgået, opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger, Personskat, Tilskud og udligning, lønninger og vederlag, renter samt forsyningsvirksomheder uden bemærkninger - beholdningseftersyn - bilagsrevision - besøg ved decentale bogføringsenheder - lønninger 736

5 Desuden har revisionen revideret kommunens omkostningsregnskab uden særlige bemærkninger til følge. Bemærkninger Revisionen bemærker endvidere at kommunen ikke har søgt Sammenlægningsudvalget om godkendelse af anlægstilskud til Boldrup Museum på 1,3 mio. kr. (ekskl. momsandel), samt at der i forbindelse med salg af ældreboliger og aktivitetscenter er indgået en lejeaftale, som ikke har været forelagt Sammenlægningsudvalget. Forholdene er efterfølgende rettet op i Rebild Kommune og der er som bilag vedlagt forslag til svarskrivelse til tilsynsmyndigheden. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At revisionsberetningen tages til efterretning, samt At tilsynsmyndigheden tilskrives jf. vedlagte brev angående forslag til svar overfor tilsynsmyndigheden. Bilag: Revisionsrapport Svar på revisionsbemærkninger Beslutning i den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 737

6 2. Beretning om revision af det sociale område samt øvrige områder med statsrefusion vedrørende regnskabsåret Nørager Kommune J.nr.: Sagsnr: 07/10661 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Rebild Kommune har den 16. oktober 2007 modtaget revisionsberetning (samlet beretning for årsregnskab og socialregnskab) fra Kommunernes Revision vedrørende revisionspåtegning og revisionsberetning vedr. regnskab 2006 for Nørager Kommune. Beretningen er jf. den kommunale styrelseslov fremsendt til byrådet den Der er for sammenligninglighedens skyld i forhold til de tidligere behandlinger af revisisonberetningerne for Skørping og Støvring Kommuner lavet to sager. En med Årsregnskabet og en med socialregnskabet Socialregnskab Restrefusion Socialministeriet Revisionen har gennemgået statsrefusionsskemaet og ikke fundet anledning til korrektion heraf. Herudover har revisionen gennemgået følgende: - Sociale IT systemer Konklusion uden forbehold - Forretningsgange Revisionen anbefaler at der udføres et løbende, systematiseret og dokumenteret ledelsestilsyn. Stikprøvevis revision af personsager m.v. - Kontanthjælp - fejl og mangler i 5 sager. Det er påset at forvaltningen efterfølgende har rettet fejlen - Aktivering - fejl og mangler i 4 sager. Det er påset at forvaltningen efterfølgende har rettet fejlen - Forrevalidering Fejl og mangel i 1 sag. Det er påset at forvaltningen efterfølgende har rettet fejlen - Revalidering - fejl og mangler i 3 sager. Det er påset at forvaltningen efterfølgende har rettet fejlen - Enkeltudgifter efter AL 81 og 85 - ikke konstateret væsentlige fejl og mangler - Sygebehandling efter AL 82 - ikke konstateret væsentlige fejl og mangler 738

7 - Sociale pensioner - ikke konstateret væsentlige fejl og mangler - Personlige tillæg - ikke konstateret væsentlige fejl og mangler - Merudgifter efter Serviceloven (SL) 84 - ikke konstateret væsentlige fejl og mangler - Merudgifter efter SL 28 - ikke konstateret væsentlige fejl og mangler - Tabt arbejdsfortjeneste efter SL 29 - ikke konstateret væsentlige fejl og mangler - Boligsikring, boligydelse og beboerindskudslån - ikke konstateret væsentlige fejl og mangler - Skat ikke konstateret væsentlige fejl og mangler - Introduktionsydelse, tilbud, tilskud- ikke konstateret væsentlige fejl og mangler Børnefamilieydelsesområdet Revisionen gennemgået den daglige administration af området, hvilket ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger. Stikprøvevis revision af personsager m.v. - ydelser efter børnefamilieydelseslovgivningen - ikke konstateret væsentlige fejl og mangler Generelt konkluderer revisionen omkring områderne, at de overordnet administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning og at de etablerede forretningsgange er betryggende og hensigtsmæssige. Sagsbehandling Det konkluderes at sagsbehandlingen er blevet bedre end i 2005, dog er der konstateret at der ikke er foretaget tilstrækkelig journalføring og opfølgning. Desuden mangler der i flere tilfælde jobplaner, eller manglende revidering af jobplaner. Der er endvidere anbefalet en gennemgang af beboerindskudslån med henblik på en vurdering af eventuelt krav eller afskrivning. Særlige rapporteringsområder IT til 3. klasse i folkeskole Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de regler, der er gældende i vejledningen/retningslinierne for tilskud. Lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet Ministeriet har med baggrund i for mange konstaterede fejl i 2005 bedt revisor om en opfølgning herpå. Revisionen har således påset at fejl og mangler er rettet, hvilket er tilfældet dog således at der i en enkelt sag er hjemtaget for meget i refusion vedr. en løntilskudssag. Det svarer til en udgift på kr ,- som vedrører perioden Det er aftalt mellem Revisor og Rebild Kommune at det korrigeres/berigtiges i refusionen for

8 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At revisionsberetningen indstilles godkendt Bilag: Tidligere udsendt til Byrådet via mail den Beslutning i den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 740

9 3. Anlægsregnskab 2006/07 - IT investeringer i forbindelse med sammenlægningsprocessen J.nr.: Sagsnr: 07/18151 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Hermed fremlægges anlægsregnskab for 2006 og 2007 for IT- investeringer i forbindelse med sammenlægningsprocessen. Regnskabet strækker sig over 2 år. Som det fremgår af nedenstående oversigt har der samlet set over de 2 år været en udgift på kr. 19,2 mio. kr., samt en bevilling på 20,1 mio. kr. Det skal her bemærkes at bevillingen er opgjort i forhold til lånedispensationsadgangen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet jf. beslutningen på Sammenlægningsudvalget, den 24. august 2006, pkt. 4. og de efterfølgende behandlinger i de respektive Byråd. Der har fra de enkelte kommuner ikke været foretaget de fornødne udgiftsmæssige bevillinger som følge af låneadgangen, og i den forbindelse er der ikke foretaget overførsel fra 2006 til 2007 af mindreforbrug. Det samlede IT projekt er 0,9 mio. kr. billigere end oprindeligt forudsat set over de to regnskabsår. Der resteres dog stadig en ikke afholdt udgift til Dansk Scanning på ca. kr ,- til scanning af sager, tegninger m.v. på det tekniske område. Den manglende udgift til Dansk Scanning kommer i takt med at tegninger bliver færdigscannede. For at få afsluttet anlægsregnskabet foreslås det at der gives en bevilling på kr til færdiggørelse af projektet med Dansk Scanning på en særlig anlægsbevilling, samt at det øvrige regnskab afsluttes. 741

10 Hovedposterne i regnskabet fremgår af nedenstående specifikation: Indstilling: Forvaltningen indstiller: At regnskabet indstilles godkendt med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. inkl. det ikke afholdte beløb til scanning Beslutning i den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 742

11 4. Anlægsregnskab 2006/07 - Ombygning af rådhuse i forbindelse med sammenlægningsprocessen J.nr.: Sagsnr: 07/14610 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Hermed fremlægges anlægsregnskabet for ombygning af rådhusene i forbindelse med sammenlægningsprocessen. Som det fremgår af nedenstående oversigt har der samlet set over de to år været en udgift på 5,9 mio. kr. og et samlet budget til opgaven på 6,0 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på knap 0.1 mio. kr. Det bemærkes at den del af regnskabet der vedrører 2006 tidligere er godkendt og afsluttet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2006 i de tre tidligere kommuner, men taget med for at vise det samlede overblik over anlægsregnskabet. Som det fremgår er de væsentligste udgifter til ombygningen håndværkerudgifter til såvel eksterne som interne håndværkere. Anlægsregnskab 2006/07 for ombygning af de 3 rådhuse i forbindelse med sammenlægningsprocessen Regnskab Regnskab I alt /07 Håndværkere - eksterne Håndværker - kommunale Materialeindkøb Flytning/kørsel - ekstern Flytning/kørsel - kommunal Ventilation Inventar Alarm Indgangspartier Diverse indkøb (bl.a. logomåtter) Arkitekt I alt Budget Afvigelse Det bemærkes endvidere at der foruden ombygningsprojektet på rådhusbygningerne er projekter vedr. køkken på ældreområdet, tandplejen, samt rådhushave, som forventes afrapporteret i forbindelse med regnskabsafslutningen for

12 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At anlægsregnskabet for 2007 indstilles godkendt med et mindreforbrug på kr ,- At mindreforbruget tilføres kassen Beslutning i den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 744

13 5. Samlet økonomivurdering ultimo september/oktober J.nr.: Sagsnr: 07/1175 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Hermed foreligger den samlede økonomivurdering for Rebild Kommune pr. ultimo september Vurderingerne for de enkelte fagudvalg er tidligere udsendt til de respektive, men optrykt i den samlede vurdering for overblikkets skyld. Den samlede vurdering af økonomien med udgangen af 3. kvartal viser en skønnet likviditetsforbedring på 7,9 mio. kr. ved årets udgang. Drift Samlet set skønnes der ved udgangen af september måned et driftsmæssigt merforbrug på 16,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ud af det samlede korrigerede budget svarer dette til ca. 1,5 %. Merforbruget skyldes hovedsageligt merudgifter på ældreområdet samt specialundervisningsområdet indenfor skolerne. For en nærmere specifikation henvises til bilag. Anlæg Det vurderes at der i regnskab 2007 vil blive et markant mindreforbrug samlet set inklusive merindtægter. Der er inklusiv overførsler et korrigeret bruttoanlægsbudget på godt 103 mio. kr. og et indtægtsbudget på ca. 27 mio. kr. Det samlede udgiftsforbrug med udgangen af oktober 2007 viser et procentuelt forbrug på ca. 60 % procent, mens der er indtægter på 105 %. Der forventes et mindreforbrug/merindtægter på ca. 22,5 mio. kr. Ud af dette mindreforbrug vil en stor del blive ansøgt overført til kommende år. Finansiering Samlet set forventes der merindtægter på ca. 19,5 mio. kr. på finansieringsposterne. Denne merindtægt kan hovedsagelig henføres til salget af KommuneForsikring, hvoraf Rebild Kommunes andel er 10,7 mio. kr. i 2007, samt delingsaftalen, hvor Rebild Kommune modtager 6,3 mio. kr. i merprovenu i For nærmere specifikationer henvises der til bilag. Sygefravær Nedenfor er fraværsstatistikken for den samlede Rebild Kommune i 2007 frem til d. 31.oktober. Det samlede fravær er opgjort til 7,5%, hvilket er en mindre stigning i forhold til ultimo sidste måned. De 7,5 % inkluderer sygdom, graviditetsgener, barselsorlov, barns 1. sygedag og fravær i øvrigt. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. I alt Antal ansatte Fraværsdage i alt Fraværsprocent Sygdom Graviditets gener Barsel Barns 1. sygedag Fravær i øvrigt Okt ,5% 4,9% 0,4% 1,5% 0,2% 0,6% 745

14 Administrativ bemærkning: Mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november er aflyst på grund af Folketingsvalget, men der er følgende bemærkning til økonomivurderingen: Forbrugsprocenten for Kultur- og Fritidsudvalget pr på 74,3%, er set i forhold til en periodiseret forbrugsprocent på 75% på et fornuftigt niveau. På mange af områderne er udgiftsposterne afregnet fuldt ud for året i form af tilskud, således at der ikke forventes yderligere forbrug på disse områder. Set ud fra overordnet niveau forventes budgettet for Kultur- og Fritidsudvalget at holde. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Taget til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke mødet. Henrik Christensen deltog ikke behandlingen af sagen. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles taget til efterretning. Rapporten om analyse vedrørende økonomi og styring på specialundervisningsområdet vedlægges økonomivurderingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomivurderingen tages til efterretning Bilag: Samlet økonomivurdering ultimo september/oktober Oversigt over bevillingsmæssige ændringer Diverse oversigter (befolkning og likviditet) Sagsfremstillingerne fra fagudvalgene Beslutning i den : Indstilles taget til efterretning. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 746

15 6. Åbningsbalance - Rebild Kommune J.nr.: Sagsnr: 07/5757 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forbindelse med Kommunesammenlægningen er der udarbejdet en samlet åbningsbalance for Rebild Kommune. Åbningsbalancen er udarbejdet på baggrund af balancen ultimo år 2006 for de 3 tidligere kommuner. Ud over de 3 balancer er der indregnet de aktiver og passiver der er overtaget fra amtet, samt Rebild Kommunes andel af overskuddet ved salg af Kommuneforsikring. I forbindelse med dannelse af åbningsbalance for år 2007 har Indenrigsministeriet udarbejder nye regler omkring optagelse af fysiske aktiver i balancen. Tidligere har de 3 gamle kommuner optaget og afskrevet bygningsmassen ud fra opførselstidspunktet, hvilket har medført at bygninger der er mere end 30 år gamle, har været fuldt afskrevet i balancen. De nye regler fastsætter at bygninger der er opført/erhvervet før 1999 skal optages i balancen med ejendomsværdien pr , mens bygninger erhvervet/opført efter 1999 skal optages til anskaffelsesprisen. Ud over dette er der sket en ensretning af afskrivningstider og minimums beløbsgrænser for de samlede aktiver. Dette medfører at værdien af Rebild Kommunes materielle anlægsaktiver og fysiske anlæg er steget med ca. 239 mio. kr. Rebild Kommunes andel af aktiver og passiver der er overtaget fra amtet er opgjort i delingsaftalen. Det skal bemærkes at delingsaftalen ikke er endelig vedtaget, hvorfor der kan ske mindre ændringer af beløbet til afregning. Udbyttet vedrørende salg af Kommuneforsikring fremkommer ved at Skørping og Støvring har en ejerandel af selskabet. Det optagne beløb udgør det garanterede beløb til udbetaling i år Et restbeløb til udbetaling i år 2008 er ikke optaget i åbningsbalancen da eventual rettigheder iflg. konteringsvejledningen ikke skal optages i åbningsbalancen. Ved en sammenligning af ultimo saldi fra de 3 gamle kommuner og primo saldi vi man kunne se at det ikke er muligt at lave en direkte afstemning. Dette skyldes at der i forbindelse med sammenlægningen af de 3 balancer er sket en administrativ tilretning af balancen iht. Indenrigsministeriets konteringsvejledning. Åbningsbalancen for Rebild Kommune balancere med mio. kr. Balancen ultimo 2006 for de gamle kommuner udgør 937 mio. kr Ændringerne i balancen på i alt 265 mio. kr. 747

16 Ændringerne i balancen udgøres af følgende poster: Ændring iflg. nye opgørelses regler vedr. fysiske aktiver 239 mio. kr. Fysiske aktiver overtaget fra amtet 9 mio. kr. Tilgodehavende ved amtet iflg. delingsaftale 18 mio. kr. Pensionsforpligtigelser overtaget fra amtet -12 mio. kr. Tilgodehavende vedr. salg af kommunekredit 11 mio. kr. I alt 265 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At den fremlagte åbningsbalance for Rebild Kommune godkendes Beslutning i den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Åbningsbalance - Rebild Kommune 748

17 7. Bevillingsmæssige korrektioner 2007 J.nr.: Sagsnr: 07/1175 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I styrelsesloven 40 stk. 2. står at Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Dette indebærer i teorien at der bør gives bevillinger på alle de områder, hvor vi jf. sagen omkring økonomivurdering kan se at bevillingen ikke er i overensstemmelse med budgettet. Forvaltningen er af den opfattelse det vil være imod vores styringskoncept kontraktstyring at give bevillinger til forventede mer/mindreforbrug på de kontraktstyrede områder idet det ville undergrave princippet om overførsel at bevillinger mellem budgetårene. For de budgetgaranterede områder vil generelle bevillingsmæssige ændringer i forhold til mer/mindreforbrug være lidt som at flytte målet efter bolden, hvilket heller ikke er i tråd med vores tanker og ideer omkring effektiv styring. Der vil dog være områder, hvor afvigelserne har en størrelse, der vurderes så væsentlige, at en bevillingsmæssig korrektion er på sin plads. Det anbefales derfor at der kun i helt konkret tilfælde gives bevillinger til ovennævnte områder jf. dog nedenstående forslag til bevillingsmæssige korrektioner. Korrektionerne skal ses i sammenhæng med og er beskrevet i de større budgetopfølgninger. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2007, hvor budgettet blev sammensat i forhold til de tre gamle kommuners budgetter blev en del bevillinger placeret i puljer. I løbet af 2007 er disse puljer blevet teknisk fordelt og der er endvidere sket en række omplaceringer som på personalesiden i forhold til tilpasningen af organisationen. Da en del af disse ændringer går på tværs af bevillingsniveau skal de endeligt godkendes af Byrådet. Bevillingerne har ingen finansiel betydning da det er et nul sums spil. De er i nedenstående skema medtaget som en samlet post, men af bilag fremgår de enkelte omplaceringer. Omplaceringer Beløb Drift Drift Anlæg Anlæg I alt 0 749

18 Der er endvidere i løbet af budgetår 2007 er der foretaget en række tekniske korrektioner ift. vedtagne normeringsaftaler og regler, der fordrer en bevillingsmæssig beslutning, da de påvirker kassebeholdningen. De bevillingsmæssige korrektioner er hovedsageligt begrundet i aktivitetsændringer i dagplejen, daginstitutionerne og SFO erne, der bliver reguleret ift. de faktiske børnetal sammenholdt med de budgetterede børnetal. Skolerne i gl. Støvring kommune er tidligere blevet elevtalsreguleret i foråret, og det er de ligeledes blevet i 2007, da skolerne reelt først overgik til Rebild normering 1. august De reguleringer, der sker på baggrund af forskelle mellem budgetterede og faktiske børnetal, er inklusiv eventuelle ændringer i forældrebetalinger. Det er derfor tale om nettoreguleringer. Beregningerne af børnetallene er foretaget i juni måned på baggrund af indberettede tal og forventninger til resten af året. Disse børnetal reguleres endeligt til januar, når de reelle tal kendes. I nedenstående skema er de foretagne bevillingsmæssige ændringer angivet. Ændringer fremtræder på den løbende oversigt over bevillingsmæssige korrektioner, der udsendes med den månedlige økonomiopfølgning. Tekniske bevillingsmæssige ændringer B-2007 Omplaceringer budget 2007 (puljer m.v.) 0 Kr. Elevtalsregulering skoler gl. Støvring kommune Budgetregulering skoler for 5/12 af budget 2007/2008 Midtvejsregulering børnetal for SFO Midtvejsregulering børnetal for SFO2 Midtvejsregulering børnetal for børnehaver Småbørnsgruppe børnehaven Troldehaven 12 børn Korrektion ifbm. overførsel Børnehaven Tumlehøj Midtvejsregulering børnetal for dagplejen Statstilskud til servicearealer, Haversdal Ældrecenter kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Tekniske bevillingsmæssige korrektioner i alt -: Merudgift, +: mindreudgift kr. Ovenstående bevillinger er teknisk blevet foretaget og midlerne lagt ud eller taget fra de respektive områder, dog undtaget budgetreguleringen for skolerne for 5/12 af budget 2008, som er budgetgrundlaget for de sidste 5 måneder af Denne regulering foretages snarest. 750

19 Samlet set betyder ovenstående, at der er givet yderligere bevillinger på ca. 2,8 mio. kr. hovedsageligt på baggrund af flere børn i dagplejen og børnehaverne end budgetteret. Modsat er der færre børn i skolerne pr. august, end der var forudsat i august Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de bevillingsmæssige korrektioner godkendes Bilag: Bevillingsmæssige korrektioner (bilag vedlagt økonomivurdering september 2007) Tekniske budgetjusteringer i budgetprocessen Beslutning i den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 751

20 8. Sammenlægning af Nørager Boligselskab og Boligselskabet Nordjylland J.nr.: Sagsnr: 07/10075 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Repræsentantskaberne i Nørager Boligselskab og Boligselskabet Nordjylland har besluttet at sammenlægge selskaberne med virkning fra 1. januar 2008, med Boligselskabet Nordjylland som det forsættende selskab. I den forbindelse anmodes Rebild Kommune om at godkende sammenlægningen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sammenlægningen indstilles godkendt Bilag: Mail af 5. november 2007 Beslutning i den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 752

21 9. Visionsseminar 2008 J.nr.: Sagsnr: 07/11512 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På byrådets møde den 29. september 2007 blev der peget på tre hovedområder til drøftelse på Byrådets visionsseminar i marts De tre hovedområder er: 1. Særlig indsats vedr. børne-/familieområdet og voksenområdet. Forebyggelse, anbringelse, koordinering og samarbejde. 2. De administrative funktioner fremtidige effektiviserings- og rationaliseringsmuligheder. 3. Det kommunale personale rekruttering, fastholdelse, kompetenceudvikling, ledelsesudvikling, kvalitetsreform og overenskomstforhandlinger. Herudover gives der på seminaret en kort status for aktuelle udfordringer for de enkelte Udvalgsområder. Af hensyn til det videre arbejde om planlægningen af seminaret har forvaltningen fundet det hensigtsmæssigt at give økonomiudvalget en orientering om forvaltningens foreløbige arbejde m.h.p. evt. politiske tilkendegivelser om retninger for hvorledes man ønsker at de enkelte emner behandlet og drøftet. 1. Særlig indsats vedr. børne-/familieområdet: Der er etableret et samarbejde mellem Børne- og Ungeforvaltningen, Sundhedsforvaltningen og Arbejdsmarkedsforvaltningen med henblik på at skabe et samlet billede og et helhedssyn på området og de særlige snitfladeudfordringer, der kan opstå i forbindelse med kommunens særlige indsatser vedr. børne-familieområdet og voksenområdet. Udgangspunktet vil være at skabe et helhedssyn på indsatsen overfor borgeren (den unge, familien m.v., den voksne) og herigennem sikre en koordineret indsats fra kommunens forskellige aktivitetsområder. Der udarbejdes i den sammenhæng en samlet oversigt over kommunens tilbud såvel fagligt/indholdsmæssigt som økonomisk. 2. De administrative funktioner fremtidige effektiviserings- og rationaliseringsmuligheder Mange har nævnt, at et af formålene med kommunalreformen var at effektivisere den offentlige forvaltning for derigennem at skabe råderum for bedre service eller skattenedsættelser. Samtidig viste analyser før kommunalreformen, at de mest effektive (billigste) kommuner rent administrativt var kommuner på ca indbyggere. Rebild Kommune bør med dette udgangspunkt således have gode muligheder for at skabe en effektiv administration. Nøgletal på tværs af kommuner viser da også, at 753

22 Rebild Kommune er billigt administreret. I forbindelse med budgetlægningen blev det flere gange nævnt, at yderligere effektiviseringer uden kvalitetstab kun vanskeligt kan lade sig gøre med den nuværende fysiske spredning af administrationen. Forvaltningen har på den baggrund iværksat et arbejde der sigter på at give en nærmere vurdering af konsekvenserne ved den nuværende spredning af administrationen set i forhold til en samling af administrationen på én matrikel med henblik på videre drøftelser. I forhold til en eventuel samling af administrationen i et nyt samlet rådhus er det forudsat at der fortsat skal være decentrale borgerservicecentre. Oplægget vil indeholde vurderinger af såvel økonomiske, tekniske, personalemæssige og ledelsesmæssige forhold. 3. Det kommunale personale rekruttering m.v. Siden Rebild Kommune blev en realitet har der i forvaltningen og lederforum været arbejdet målrettet mod at skabe attraktive arbejdspladser i kommunen. Konkret udmøntes indsatsen i formulerede politikker og handlinger i relation hertil. Rebild Kommune står lighed med alle andre kommuner overfor en stor udfordring i de kommende år med at skaffe tilstrækkelige og velkvalificerede medarbejdere. Overenskomster, skatteregler m.v. er naturligvis væsentlige for medarbejderne (formelle løn- og arbejdsforhold, medarbejdergoder m.v.), men der er ikke mindst i dagligdagen, tonen på arbejdspladsen, ledelsen og de muligheder kommunen giver for kompetence- og jobudvikling, der er med til at øge attraktiviteten, stoltheden og engagementet for den enkelte i dagligdagen. Hertil kommer så at opfattelsen af hvad der er en attraktiv arbejdsplads kan variere meget fra område til område og fra medarbejder til medarbejder. Forvaltningen vil på denne baggrund give en nærmere redegørelse for begrebet "attraktive arbejdspladser" set fra forskellige vinkler, og vil i den forbindelse fremkomme med forslag til, hvorledes vi i Rebild Kommune kan arbejde videre med at videreudvikle attraktive arbejdspladser, således at vi også i fremtiden fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere og ledere og herigennem levere den service og kvalitet Byrådet ønsker overfor borgerne. 4. Status for aktuelle udfordringer på de enkelte udvalgsområder Der vil på seminaret være mulighed for at de enkelte forvaltningsområder kan give en kort status for særlige problemstillinger og udfordringer. Der tages løbende stilling til indholdet heraf, men på nuværende tidspunkt forventes det at bl.a. kommunens indsats på sundhedsområdet vil indgå i forlængelse af det aftalet temamøde om området i januar Ligeledes forventes det at problemstillinger fra kultur- og fritidsområdet vil indgå. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forvaltningen arbejder videre med visionsseminaret som beskrevet At giver evt. supplerende kommentarer til arbejdet 754

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

PROTOKOL. over. Torsdag den 10 juli 2008 kl.9.00 mødtes repræsentanter for Odder Kommune med de berørte lodsejere.

PROTOKOL. over. Torsdag den 10 juli 2008 kl.9.00 mødtes repræsentanter for Odder Kommune med de berørte lodsejere. PROTOKOL over Åstedsforretning afholdt i henhold til lov om offentlige veje, LBK nr. 671 af 19.08.99, 43, 45, 47-49 og 51-67 vedrørende erhvervelse af areal til svingbane på Rådhusgade. Torsdag den 10

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere