REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:"

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:15 Fraværende: Søren Munk REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Revisionsberetning Nørager Kommune Beretning om revision af det sociale område samt øvrige områder med statsrefusion vedrørende regnskabsåret Nørager Kommune Anlægsregnskab 2006/07 - IT investeringer i forbindelse med sammenlægningsprocessen Anlægsregnskab 2006/07 - Ombygning af rådhuse i forbindelse med sammenlægningsprocessen Samlet økonomivurdering ultimo september/oktober Åbningsbalance - Rebild Kommune Bevillingsmæssige korrektioner Sammenlægning af Nørager Boligselskab og Boligselskabet Nordjylland Visionsseminar Politik for mødet med borgeren - retssikkerhed og service Servicestrategi for Rebild Kommune Rengøring - administrationsbygninger i Rebild Kommune Vedtægtsændringer Støvring Varmeværk Huslejenævnet - suppleant Stillingtagen til anvendelse at et areal på Skørpingvej i Terndrup til privat daginstitution Evt. salg af kommunale ejendomme Ekspropriationsbeslutning - ny vej til Støvring Ådale Kommissorium og milepæl-tidsplan for Kommuneplan Udvælgelse af projektforslag for opstilling af vindmøller i Brorstrup Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 211 for et område til offentlige formål og erhverv ved Juelstrupparken/Vestre Primærvej i Støvring Godkendelse af udkast til kommuneplantillæg nr. 18 til kommuneplan for Skørping kommune Godkendelse af udkast til lokalplan 212 for et centerområde ved Skørping Center Administrationspraksis og kompetencefordeling indenfor miljø-, plan- og byggelovgivningen Retningslinier og kompetencer ved administration af landbrugsområdet Etablering af cykelsti langs Gl. Skørpingvej fra Skørping til Gl. Skørping

3 26. Byforskønnelse i Rørbæk Driftsformer for en række affaldsordninger Regulativ for husholdningsaffald for Rebild Kommune Brug af pesticider på Rold Skov Golfklubs spillearealer Udviklingsstrategi, LAG Himmerland Godkendelse af kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning, SEL 86, stk. 1 og Takstfastsættelse for madservice Sundhedsstyrelsens godkendelse af sundhedsaftaler mellem Region Nordjylland og Rebild Kommune Opfølgning vedr. 30 demensboliger og dagcenter i Støvring Udkast til beslutningsgrundlag vedrørende en eventuel flytning af 7.klassetrin Udkast til beslutningsgrundlag vedrørende en eventuel samling af 10.klassetrin Forslag til ændringer i Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Børnehavekapacitetsproblemer i Skørping by - midlertidig løsning Revision af Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Rebild Kommune Orientering Lukket - Pengeudbud Fejl! Bogmær 42. Lukket - Ejendomshandel Fejl! Bogmær 43. Lukket - Salg af erhvervsareal Fejl! Bogmær 44. Lukket - Redegørelse for forholdene i Sundhedsforvaltningen Fejl! Bogmær Underskriftsside

4 1. Revisionsberetning Nørager Kommune J.nr.: Sagsnr: 07/10661 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Rebild Kommune har den 16. oktober 2007 modtaget revisionsberetning (samlet beretning for årsregnskab og socialregnskab) fra Kommunernes Revision vedrørende revisionspåtegning og revisionsberetning vedr. regnskab 2006 for Nørager Kommune. Beretningen er jf. den kommunale styrelseslov fremsendt til byrådet den Der er for sammenligninglighedens skyld i forhold til de tidligere behandlinger af revisisonberetningerne for Skørping og Støvring Kommuner lavet to sager. En med Årsregnskabet og en med socialregnskabet Årsregnskab Overordnet set har gennemgangen ikke givet anledning til forbehold og det er revisionens opfattelse at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for deres konklusion, som siger at årsregnskabet giver et retvisende billede og er i overensstemmelse med Indenrigs- og sundhedsministeriets bestemmelser. Revisionen har afgivet 2 bemærkninger til beretningen vedr. anlægstilskud til Boldrup Museum, samt salg og efterfølgende leje af aktivitetscenter. Revisionen konstaterer at regnskabet er præget af, at der på samme tid er foregået et stort arbejde med etablering at Rebild Kommune. Dog således at De er af den opfattelse at regnskabsaflæggelsen er foregået betryggende under hensyntagen til de eksisterende vilkår. Det er konstateret at der har været et merforbrug på forskellige bevillingsområder og at der kun er givet summariske bemærkninger om de konstaterede afvigelser, som væsentligst kan henføres til driftsudgifter til sammenlægningsprocessen, samt et tilskud til Boldrup Museum Det konstateres at der ikke er foretaget korrekte konteringer på ældreområdet vedr. adskillelse af ydelser indenfor og udenfor fritvalgsområdet, hvilket betyder at der er modtaget kr for lidt i refusion fra momsrefusionsordningen, hvilklet har påvirket serviceudgifterne i Det er aftalt mellem revisor og Rebild Kommune at beløbet søges hjem i Revisionen har endvidere gennemgået, opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger, Personskat, Tilskud og udligning, lønninger og vederlag, renter samt forsyningsvirksomheder uden bemærkninger - beholdningseftersyn - bilagsrevision - besøg ved decentale bogføringsenheder - lønninger 736

5 Desuden har revisionen revideret kommunens omkostningsregnskab uden særlige bemærkninger til følge. Bemærkninger Revisionen bemærker endvidere at kommunen ikke har søgt Sammenlægningsudvalget om godkendelse af anlægstilskud til Boldrup Museum på 1,3 mio. kr. (ekskl. momsandel), samt at der i forbindelse med salg af ældreboliger og aktivitetscenter er indgået en lejeaftale, som ikke har været forelagt Sammenlægningsudvalget. Forholdene er efterfølgende rettet op i Rebild Kommune og der er som bilag vedlagt forslag til svarskrivelse til tilsynsmyndigheden. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At revisionsberetningen tages til efterretning, samt At tilsynsmyndigheden tilskrives jf. vedlagte brev angående forslag til svar overfor tilsynsmyndigheden. Bilag: Revisionsrapport Svar på revisionsbemærkninger Beslutning i den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 737

6 2. Beretning om revision af det sociale område samt øvrige områder med statsrefusion vedrørende regnskabsåret Nørager Kommune J.nr.: Sagsnr: 07/10661 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Rebild Kommune har den 16. oktober 2007 modtaget revisionsberetning (samlet beretning for årsregnskab og socialregnskab) fra Kommunernes Revision vedrørende revisionspåtegning og revisionsberetning vedr. regnskab 2006 for Nørager Kommune. Beretningen er jf. den kommunale styrelseslov fremsendt til byrådet den Der er for sammenligninglighedens skyld i forhold til de tidligere behandlinger af revisisonberetningerne for Skørping og Støvring Kommuner lavet to sager. En med Årsregnskabet og en med socialregnskabet Socialregnskab Restrefusion Socialministeriet Revisionen har gennemgået statsrefusionsskemaet og ikke fundet anledning til korrektion heraf. Herudover har revisionen gennemgået følgende: - Sociale IT systemer Konklusion uden forbehold - Forretningsgange Revisionen anbefaler at der udføres et løbende, systematiseret og dokumenteret ledelsestilsyn. Stikprøvevis revision af personsager m.v. - Kontanthjælp - fejl og mangler i 5 sager. Det er påset at forvaltningen efterfølgende har rettet fejlen - Aktivering - fejl og mangler i 4 sager. Det er påset at forvaltningen efterfølgende har rettet fejlen - Forrevalidering Fejl og mangel i 1 sag. Det er påset at forvaltningen efterfølgende har rettet fejlen - Revalidering - fejl og mangler i 3 sager. Det er påset at forvaltningen efterfølgende har rettet fejlen - Enkeltudgifter efter AL 81 og 85 - ikke konstateret væsentlige fejl og mangler - Sygebehandling efter AL 82 - ikke konstateret væsentlige fejl og mangler 738

7 - Sociale pensioner - ikke konstateret væsentlige fejl og mangler - Personlige tillæg - ikke konstateret væsentlige fejl og mangler - Merudgifter efter Serviceloven (SL) 84 - ikke konstateret væsentlige fejl og mangler - Merudgifter efter SL 28 - ikke konstateret væsentlige fejl og mangler - Tabt arbejdsfortjeneste efter SL 29 - ikke konstateret væsentlige fejl og mangler - Boligsikring, boligydelse og beboerindskudslån - ikke konstateret væsentlige fejl og mangler - Skat ikke konstateret væsentlige fejl og mangler - Introduktionsydelse, tilbud, tilskud- ikke konstateret væsentlige fejl og mangler Børnefamilieydelsesområdet Revisionen gennemgået den daglige administration af området, hvilket ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger. Stikprøvevis revision af personsager m.v. - ydelser efter børnefamilieydelseslovgivningen - ikke konstateret væsentlige fejl og mangler Generelt konkluderer revisionen omkring områderne, at de overordnet administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning og at de etablerede forretningsgange er betryggende og hensigtsmæssige. Sagsbehandling Det konkluderes at sagsbehandlingen er blevet bedre end i 2005, dog er der konstateret at der ikke er foretaget tilstrækkelig journalføring og opfølgning. Desuden mangler der i flere tilfælde jobplaner, eller manglende revidering af jobplaner. Der er endvidere anbefalet en gennemgang af beboerindskudslån med henblik på en vurdering af eventuelt krav eller afskrivning. Særlige rapporteringsområder IT til 3. klasse i folkeskole Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de regler, der er gældende i vejledningen/retningslinierne for tilskud. Lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet Ministeriet har med baggrund i for mange konstaterede fejl i 2005 bedt revisor om en opfølgning herpå. Revisionen har således påset at fejl og mangler er rettet, hvilket er tilfældet dog således at der i en enkelt sag er hjemtaget for meget i refusion vedr. en løntilskudssag. Det svarer til en udgift på kr ,- som vedrører perioden Det er aftalt mellem Revisor og Rebild Kommune at det korrigeres/berigtiges i refusionen for

8 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At revisionsberetningen indstilles godkendt Bilag: Tidligere udsendt til Byrådet via mail den Beslutning i den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 740

9 3. Anlægsregnskab 2006/07 - IT investeringer i forbindelse med sammenlægningsprocessen J.nr.: Sagsnr: 07/18151 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Hermed fremlægges anlægsregnskab for 2006 og 2007 for IT- investeringer i forbindelse med sammenlægningsprocessen. Regnskabet strækker sig over 2 år. Som det fremgår af nedenstående oversigt har der samlet set over de 2 år været en udgift på kr. 19,2 mio. kr., samt en bevilling på 20,1 mio. kr. Det skal her bemærkes at bevillingen er opgjort i forhold til lånedispensationsadgangen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet jf. beslutningen på Sammenlægningsudvalget, den 24. august 2006, pkt. 4. og de efterfølgende behandlinger i de respektive Byråd. Der har fra de enkelte kommuner ikke været foretaget de fornødne udgiftsmæssige bevillinger som følge af låneadgangen, og i den forbindelse er der ikke foretaget overførsel fra 2006 til 2007 af mindreforbrug. Det samlede IT projekt er 0,9 mio. kr. billigere end oprindeligt forudsat set over de to regnskabsår. Der resteres dog stadig en ikke afholdt udgift til Dansk Scanning på ca. kr ,- til scanning af sager, tegninger m.v. på det tekniske område. Den manglende udgift til Dansk Scanning kommer i takt med at tegninger bliver færdigscannede. For at få afsluttet anlægsregnskabet foreslås det at der gives en bevilling på kr til færdiggørelse af projektet med Dansk Scanning på en særlig anlægsbevilling, samt at det øvrige regnskab afsluttes. 741

10 Hovedposterne i regnskabet fremgår af nedenstående specifikation: Indstilling: Forvaltningen indstiller: At regnskabet indstilles godkendt med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. inkl. det ikke afholdte beløb til scanning Beslutning i den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 742

11 4. Anlægsregnskab 2006/07 - Ombygning af rådhuse i forbindelse med sammenlægningsprocessen J.nr.: Sagsnr: 07/14610 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Hermed fremlægges anlægsregnskabet for ombygning af rådhusene i forbindelse med sammenlægningsprocessen. Som det fremgår af nedenstående oversigt har der samlet set over de to år været en udgift på 5,9 mio. kr. og et samlet budget til opgaven på 6,0 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på knap 0.1 mio. kr. Det bemærkes at den del af regnskabet der vedrører 2006 tidligere er godkendt og afsluttet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2006 i de tre tidligere kommuner, men taget med for at vise det samlede overblik over anlægsregnskabet. Som det fremgår er de væsentligste udgifter til ombygningen håndværkerudgifter til såvel eksterne som interne håndværkere. Anlægsregnskab 2006/07 for ombygning af de 3 rådhuse i forbindelse med sammenlægningsprocessen Regnskab Regnskab I alt /07 Håndværkere - eksterne Håndværker - kommunale Materialeindkøb Flytning/kørsel - ekstern Flytning/kørsel - kommunal Ventilation Inventar Alarm Indgangspartier Diverse indkøb (bl.a. logomåtter) Arkitekt I alt Budget Afvigelse Det bemærkes endvidere at der foruden ombygningsprojektet på rådhusbygningerne er projekter vedr. køkken på ældreområdet, tandplejen, samt rådhushave, som forventes afrapporteret i forbindelse med regnskabsafslutningen for

12 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At anlægsregnskabet for 2007 indstilles godkendt med et mindreforbrug på kr ,- At mindreforbruget tilføres kassen Beslutning i den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 744

13 5. Samlet økonomivurdering ultimo september/oktober J.nr.: Sagsnr: 07/1175 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Hermed foreligger den samlede økonomivurdering for Rebild Kommune pr. ultimo september Vurderingerne for de enkelte fagudvalg er tidligere udsendt til de respektive, men optrykt i den samlede vurdering for overblikkets skyld. Den samlede vurdering af økonomien med udgangen af 3. kvartal viser en skønnet likviditetsforbedring på 7,9 mio. kr. ved årets udgang. Drift Samlet set skønnes der ved udgangen af september måned et driftsmæssigt merforbrug på 16,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ud af det samlede korrigerede budget svarer dette til ca. 1,5 %. Merforbruget skyldes hovedsageligt merudgifter på ældreområdet samt specialundervisningsområdet indenfor skolerne. For en nærmere specifikation henvises til bilag. Anlæg Det vurderes at der i regnskab 2007 vil blive et markant mindreforbrug samlet set inklusive merindtægter. Der er inklusiv overførsler et korrigeret bruttoanlægsbudget på godt 103 mio. kr. og et indtægtsbudget på ca. 27 mio. kr. Det samlede udgiftsforbrug med udgangen af oktober 2007 viser et procentuelt forbrug på ca. 60 % procent, mens der er indtægter på 105 %. Der forventes et mindreforbrug/merindtægter på ca. 22,5 mio. kr. Ud af dette mindreforbrug vil en stor del blive ansøgt overført til kommende år. Finansiering Samlet set forventes der merindtægter på ca. 19,5 mio. kr. på finansieringsposterne. Denne merindtægt kan hovedsagelig henføres til salget af KommuneForsikring, hvoraf Rebild Kommunes andel er 10,7 mio. kr. i 2007, samt delingsaftalen, hvor Rebild Kommune modtager 6,3 mio. kr. i merprovenu i For nærmere specifikationer henvises der til bilag. Sygefravær Nedenfor er fraværsstatistikken for den samlede Rebild Kommune i 2007 frem til d. 31.oktober. Det samlede fravær er opgjort til 7,5%, hvilket er en mindre stigning i forhold til ultimo sidste måned. De 7,5 % inkluderer sygdom, graviditetsgener, barselsorlov, barns 1. sygedag og fravær i øvrigt. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. I alt Antal ansatte Fraværsdage i alt Fraværsprocent Sygdom Graviditets gener Barsel Barns 1. sygedag Fravær i øvrigt Okt ,5% 4,9% 0,4% 1,5% 0,2% 0,6% 745

14 Administrativ bemærkning: Mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november er aflyst på grund af Folketingsvalget, men der er følgende bemærkning til økonomivurderingen: Forbrugsprocenten for Kultur- og Fritidsudvalget pr på 74,3%, er set i forhold til en periodiseret forbrugsprocent på 75% på et fornuftigt niveau. På mange af områderne er udgiftsposterne afregnet fuldt ud for året i form af tilskud, således at der ikke forventes yderligere forbrug på disse områder. Set ud fra overordnet niveau forventes budgettet for Kultur- og Fritidsudvalget at holde. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Taget til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke mødet. Henrik Christensen deltog ikke behandlingen af sagen. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles taget til efterretning. Rapporten om analyse vedrørende økonomi og styring på specialundervisningsområdet vedlægges økonomivurderingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomivurderingen tages til efterretning Bilag: Samlet økonomivurdering ultimo september/oktober Oversigt over bevillingsmæssige ændringer Diverse oversigter (befolkning og likviditet) Sagsfremstillingerne fra fagudvalgene Beslutning i den : Indstilles taget til efterretning. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 746

15 6. Åbningsbalance - Rebild Kommune J.nr.: Sagsnr: 07/5757 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forbindelse med Kommunesammenlægningen er der udarbejdet en samlet åbningsbalance for Rebild Kommune. Åbningsbalancen er udarbejdet på baggrund af balancen ultimo år 2006 for de 3 tidligere kommuner. Ud over de 3 balancer er der indregnet de aktiver og passiver der er overtaget fra amtet, samt Rebild Kommunes andel af overskuddet ved salg af Kommuneforsikring. I forbindelse med dannelse af åbningsbalance for år 2007 har Indenrigsministeriet udarbejder nye regler omkring optagelse af fysiske aktiver i balancen. Tidligere har de 3 gamle kommuner optaget og afskrevet bygningsmassen ud fra opførselstidspunktet, hvilket har medført at bygninger der er mere end 30 år gamle, har været fuldt afskrevet i balancen. De nye regler fastsætter at bygninger der er opført/erhvervet før 1999 skal optages i balancen med ejendomsværdien pr , mens bygninger erhvervet/opført efter 1999 skal optages til anskaffelsesprisen. Ud over dette er der sket en ensretning af afskrivningstider og minimums beløbsgrænser for de samlede aktiver. Dette medfører at værdien af Rebild Kommunes materielle anlægsaktiver og fysiske anlæg er steget med ca. 239 mio. kr. Rebild Kommunes andel af aktiver og passiver der er overtaget fra amtet er opgjort i delingsaftalen. Det skal bemærkes at delingsaftalen ikke er endelig vedtaget, hvorfor der kan ske mindre ændringer af beløbet til afregning. Udbyttet vedrørende salg af Kommuneforsikring fremkommer ved at Skørping og Støvring har en ejerandel af selskabet. Det optagne beløb udgør det garanterede beløb til udbetaling i år Et restbeløb til udbetaling i år 2008 er ikke optaget i åbningsbalancen da eventual rettigheder iflg. konteringsvejledningen ikke skal optages i åbningsbalancen. Ved en sammenligning af ultimo saldi fra de 3 gamle kommuner og primo saldi vi man kunne se at det ikke er muligt at lave en direkte afstemning. Dette skyldes at der i forbindelse med sammenlægningen af de 3 balancer er sket en administrativ tilretning af balancen iht. Indenrigsministeriets konteringsvejledning. Åbningsbalancen for Rebild Kommune balancere med mio. kr. Balancen ultimo 2006 for de gamle kommuner udgør 937 mio. kr Ændringerne i balancen på i alt 265 mio. kr. 747

16 Ændringerne i balancen udgøres af følgende poster: Ændring iflg. nye opgørelses regler vedr. fysiske aktiver 239 mio. kr. Fysiske aktiver overtaget fra amtet 9 mio. kr. Tilgodehavende ved amtet iflg. delingsaftale 18 mio. kr. Pensionsforpligtigelser overtaget fra amtet -12 mio. kr. Tilgodehavende vedr. salg af kommunekredit 11 mio. kr. I alt 265 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At den fremlagte åbningsbalance for Rebild Kommune godkendes Beslutning i den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag: Åben Åbningsbalance - Rebild Kommune 748

17 7. Bevillingsmæssige korrektioner 2007 J.nr.: Sagsnr: 07/1175 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I styrelsesloven 40 stk. 2. står at Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Dette indebærer i teorien at der bør gives bevillinger på alle de områder, hvor vi jf. sagen omkring økonomivurdering kan se at bevillingen ikke er i overensstemmelse med budgettet. Forvaltningen er af den opfattelse det vil være imod vores styringskoncept kontraktstyring at give bevillinger til forventede mer/mindreforbrug på de kontraktstyrede områder idet det ville undergrave princippet om overførsel at bevillinger mellem budgetårene. For de budgetgaranterede områder vil generelle bevillingsmæssige ændringer i forhold til mer/mindreforbrug være lidt som at flytte målet efter bolden, hvilket heller ikke er i tråd med vores tanker og ideer omkring effektiv styring. Der vil dog være områder, hvor afvigelserne har en størrelse, der vurderes så væsentlige, at en bevillingsmæssig korrektion er på sin plads. Det anbefales derfor at der kun i helt konkret tilfælde gives bevillinger til ovennævnte områder jf. dog nedenstående forslag til bevillingsmæssige korrektioner. Korrektionerne skal ses i sammenhæng med og er beskrevet i de større budgetopfølgninger. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2007, hvor budgettet blev sammensat i forhold til de tre gamle kommuners budgetter blev en del bevillinger placeret i puljer. I løbet af 2007 er disse puljer blevet teknisk fordelt og der er endvidere sket en række omplaceringer som på personalesiden i forhold til tilpasningen af organisationen. Da en del af disse ændringer går på tværs af bevillingsniveau skal de endeligt godkendes af Byrådet. Bevillingerne har ingen finansiel betydning da det er et nul sums spil. De er i nedenstående skema medtaget som en samlet post, men af bilag fremgår de enkelte omplaceringer. Omplaceringer Beløb Drift Drift Anlæg Anlæg I alt 0 749

18 Der er endvidere i løbet af budgetår 2007 er der foretaget en række tekniske korrektioner ift. vedtagne normeringsaftaler og regler, der fordrer en bevillingsmæssig beslutning, da de påvirker kassebeholdningen. De bevillingsmæssige korrektioner er hovedsageligt begrundet i aktivitetsændringer i dagplejen, daginstitutionerne og SFO erne, der bliver reguleret ift. de faktiske børnetal sammenholdt med de budgetterede børnetal. Skolerne i gl. Støvring kommune er tidligere blevet elevtalsreguleret i foråret, og det er de ligeledes blevet i 2007, da skolerne reelt først overgik til Rebild normering 1. august De reguleringer, der sker på baggrund af forskelle mellem budgetterede og faktiske børnetal, er inklusiv eventuelle ændringer i forældrebetalinger. Det er derfor tale om nettoreguleringer. Beregningerne af børnetallene er foretaget i juni måned på baggrund af indberettede tal og forventninger til resten af året. Disse børnetal reguleres endeligt til januar, når de reelle tal kendes. I nedenstående skema er de foretagne bevillingsmæssige ændringer angivet. Ændringer fremtræder på den løbende oversigt over bevillingsmæssige korrektioner, der udsendes med den månedlige økonomiopfølgning. Tekniske bevillingsmæssige ændringer B-2007 Omplaceringer budget 2007 (puljer m.v.) 0 Kr. Elevtalsregulering skoler gl. Støvring kommune Budgetregulering skoler for 5/12 af budget 2007/2008 Midtvejsregulering børnetal for SFO Midtvejsregulering børnetal for SFO2 Midtvejsregulering børnetal for børnehaver Småbørnsgruppe børnehaven Troldehaven 12 børn Korrektion ifbm. overførsel Børnehaven Tumlehøj Midtvejsregulering børnetal for dagplejen Statstilskud til servicearealer, Haversdal Ældrecenter kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Tekniske bevillingsmæssige korrektioner i alt -: Merudgift, +: mindreudgift kr. Ovenstående bevillinger er teknisk blevet foretaget og midlerne lagt ud eller taget fra de respektive områder, dog undtaget budgetreguleringen for skolerne for 5/12 af budget 2008, som er budgetgrundlaget for de sidste 5 måneder af Denne regulering foretages snarest. 750

19 Samlet set betyder ovenstående, at der er givet yderligere bevillinger på ca. 2,8 mio. kr. hovedsageligt på baggrund af flere børn i dagplejen og børnehaverne end budgetteret. Modsat er der færre børn i skolerne pr. august, end der var forudsat i august Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de bevillingsmæssige korrektioner godkendes Bilag: Bevillingsmæssige korrektioner (bilag vedlagt økonomivurdering september 2007) Tekniske budgetjusteringer i budgetprocessen Beslutning i den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 751

20 8. Sammenlægning af Nørager Boligselskab og Boligselskabet Nordjylland J.nr.: Sagsnr: 07/10075 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Repræsentantskaberne i Nørager Boligselskab og Boligselskabet Nordjylland har besluttet at sammenlægge selskaberne med virkning fra 1. januar 2008, med Boligselskabet Nordjylland som det forsættende selskab. I den forbindelse anmodes Rebild Kommune om at godkende sammenlægningen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sammenlægningen indstilles godkendt Bilag: Mail af 5. november 2007 Beslutning i den : Indstilles godkendt. Søren Munk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 752

21 9. Visionsseminar 2008 J.nr.: Sagsnr: 07/11512 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På byrådets møde den 29. september 2007 blev der peget på tre hovedområder til drøftelse på Byrådets visionsseminar i marts De tre hovedområder er: 1. Særlig indsats vedr. børne-/familieområdet og voksenområdet. Forebyggelse, anbringelse, koordinering og samarbejde. 2. De administrative funktioner fremtidige effektiviserings- og rationaliseringsmuligheder. 3. Det kommunale personale rekruttering, fastholdelse, kompetenceudvikling, ledelsesudvikling, kvalitetsreform og overenskomstforhandlinger. Herudover gives der på seminaret en kort status for aktuelle udfordringer for de enkelte Udvalgsområder. Af hensyn til det videre arbejde om planlægningen af seminaret har forvaltningen fundet det hensigtsmæssigt at give økonomiudvalget en orientering om forvaltningens foreløbige arbejde m.h.p. evt. politiske tilkendegivelser om retninger for hvorledes man ønsker at de enkelte emner behandlet og drøftet. 1. Særlig indsats vedr. børne-/familieområdet: Der er etableret et samarbejde mellem Børne- og Ungeforvaltningen, Sundhedsforvaltningen og Arbejdsmarkedsforvaltningen med henblik på at skabe et samlet billede og et helhedssyn på området og de særlige snitfladeudfordringer, der kan opstå i forbindelse med kommunens særlige indsatser vedr. børne-familieområdet og voksenområdet. Udgangspunktet vil være at skabe et helhedssyn på indsatsen overfor borgeren (den unge, familien m.v., den voksne) og herigennem sikre en koordineret indsats fra kommunens forskellige aktivitetsområder. Der udarbejdes i den sammenhæng en samlet oversigt over kommunens tilbud såvel fagligt/indholdsmæssigt som økonomisk. 2. De administrative funktioner fremtidige effektiviserings- og rationaliseringsmuligheder Mange har nævnt, at et af formålene med kommunalreformen var at effektivisere den offentlige forvaltning for derigennem at skabe råderum for bedre service eller skattenedsættelser. Samtidig viste analyser før kommunalreformen, at de mest effektive (billigste) kommuner rent administrativt var kommuner på ca indbyggere. Rebild Kommune bør med dette udgangspunkt således have gode muligheder for at skabe en effektiv administration. Nøgletal på tværs af kommuner viser da også, at 753

22 Rebild Kommune er billigt administreret. I forbindelse med budgetlægningen blev det flere gange nævnt, at yderligere effektiviseringer uden kvalitetstab kun vanskeligt kan lade sig gøre med den nuværende fysiske spredning af administrationen. Forvaltningen har på den baggrund iværksat et arbejde der sigter på at give en nærmere vurdering af konsekvenserne ved den nuværende spredning af administrationen set i forhold til en samling af administrationen på én matrikel med henblik på videre drøftelser. I forhold til en eventuel samling af administrationen i et nyt samlet rådhus er det forudsat at der fortsat skal være decentrale borgerservicecentre. Oplægget vil indeholde vurderinger af såvel økonomiske, tekniske, personalemæssige og ledelsesmæssige forhold. 3. Det kommunale personale rekruttering m.v. Siden Rebild Kommune blev en realitet har der i forvaltningen og lederforum været arbejdet målrettet mod at skabe attraktive arbejdspladser i kommunen. Konkret udmøntes indsatsen i formulerede politikker og handlinger i relation hertil. Rebild Kommune står lighed med alle andre kommuner overfor en stor udfordring i de kommende år med at skaffe tilstrækkelige og velkvalificerede medarbejdere. Overenskomster, skatteregler m.v. er naturligvis væsentlige for medarbejderne (formelle løn- og arbejdsforhold, medarbejdergoder m.v.), men der er ikke mindst i dagligdagen, tonen på arbejdspladsen, ledelsen og de muligheder kommunen giver for kompetence- og jobudvikling, der er med til at øge attraktiviteten, stoltheden og engagementet for den enkelte i dagligdagen. Hertil kommer så at opfattelsen af hvad der er en attraktiv arbejdsplads kan variere meget fra område til område og fra medarbejder til medarbejder. Forvaltningen vil på denne baggrund give en nærmere redegørelse for begrebet "attraktive arbejdspladser" set fra forskellige vinkler, og vil i den forbindelse fremkomme med forslag til, hvorledes vi i Rebild Kommune kan arbejde videre med at videreudvikle attraktive arbejdspladser, således at vi også i fremtiden fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere og ledere og herigennem levere den service og kvalitet Byrådet ønsker overfor borgerne. 4. Status for aktuelle udfordringer på de enkelte udvalgsområder Der vil på seminaret være mulighed for at de enkelte forvaltningsområder kan give en kort status for særlige problemstillinger og udfordringer. Der tages løbende stilling til indholdet heraf, men på nuværende tidspunkt forventes det at bl.a. kommunens indsats på sundhedsområdet vil indgå i forlængelse af det aftalet temamøde om området i januar Ligeledes forventes det at problemstillinger fra kultur- og fritidsområdet vil indgå. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forvaltningen arbejder videre med visionsseminaret som beskrevet At giver evt. supplerende kommentarer til arbejdet 754

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 70 2. Dialogmøder med kontraktområderne

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Vi har revideret åbningsbalancen og anvendt regnskabspraksis for Hvidovre Kommune pr. 1. januar 2004 bestående af aktiver og passiver.

Vi har revideret åbningsbalancen og anvendt regnskabspraksis for Hvidovre Kommune pr. 1. januar 2004 bestående af aktiver og passiver. Pkt.nr. 4 Revisionsberetning nr. 147. Revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 samt etablerede forretningsgange i forbindelse med løbende registering af fysiske aktiver mv. 490777 Indstilling: Økonomisk

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere