Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)"

Transkript

1 BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 411 af 09/04/2015 Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) I medfør af 19 og 75, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 5. oktober 2010, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Bekendtgørelsen omfatter beregningen af 1) straffetidens ophør efter udståelse af hele straffen (datoen for endt strafudståelse), 2) tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 og 2, 40 a, stk. 1, og 41, stk. 1, 3) andre tidspunkter, der skal beregnes som en del af den idømte straf, 4) reststraffetiden efter strafafbrydelse, 5) ændrede datoer efter genoptagelse af straffuldbyrdelsen, 6) reststraffen efter prøveløsladelse, og 7) prøve- og tilsynstid. Stk. 2. Ved straffetiden forstås det konkrete tidsrum, hvor fængselsstraf udstås, inklusive den tid, som efter lovgivningen skal medregnes til straffetiden. Stk. 3. Straffetiden udløber ved døgnets begyndelse på datoen for endt strafudståelse. Stk. 4. Ved reststraffetiden forstås det antal hele dage, den dømte har tilbage at udstå den dag, straffuldbyrdelsen afbrydes. Stk. 5. Ved reststraf forstås det antal hele dage, en prøveløsladt havde tilbage til og med datoen for endt strafudståelse, regnet fra den faktiske løsladelsesdato. 2. Straf fastsat i dage, herunder reststraffetid og reststraf efter prøveløsladelse, beregnes således, at hver dag er en kalenderdato. Straf fastsat i måneder beregnes således, at hver måned er en kalendermåned, således at en måned er forløbet på den tilsvarende dato i den efterfølgende kalendermåned. Findes den tilsvarende dato ikke i den senere kalendermåned, fordi denne er kortere, erstattes den med den sidste dag i måneden. Straf fastsat i år beregnes således, at hvert år er et kalenderår og anses for gået på den tilsvarende dato i det senere kalenderår. Findes den tilsvarende dato (den 29. februar) ikke, erstattes denne med den 28. februar. Stk. 2. Er straffen fastsat til fængsel i et antal måneder, hvoraf et antal dage er gjort betinget, jf. straffelovens 58, stk. 1, foretages beregningen af straffetiden, som om den dømte skulle udstå hele straffen, men således at tiden herefter reduceres med et antal dage svarende til hele den betingede del af straffen eller ved beregningen af prøveløsladelsestidspunkter m.v. til vedkommende del af den betingede straf. Reduktionen sker ved i det anførte omfang at lade de sidste dage bortfalde. Tilsvarende gælder i tilfælde, hvor den idømte straf er fastsat i år og/eller måneder, men ved benådning reduceret med et vist antal dage. 1

2 3. Der skal foretages en omberegning af straffetiden, hvis det konstateres, at den foretagne beregning er behæftet med fejl, eller hvis forudsætningerne i øvrigt ændres, jf. straffuldbyrdelseslovens De beregninger, som er anført i 1, stk. 1, nr. 1-3, skal foretages af den institution, som har iværksat fuldbyrdelsen af straffen. Hvis den dømte udstår straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, foretages beregningerne af den tilsynsmyndighed, der har iværksat fuldbyrdelsen af straffen på bopælen. Stk. 2. Beregninger, omfattet af 1, stk. 1, nr. 4-7, og 3, skal foretages af det fængsel eller arresthus, som har ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvorfra den dømte er løsladt. Hvis den dømte er anbragt i eller løsladt fra en institution m.v. uden for fængsel eller arresthus, foretages beregningerne af det fængsel eller arresthus, som er eller har været moderinstitution. Hvis den dømte udstår eller har udstået straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, foretages beregningerne af den tilsynsmyndighed, der fører eller har ført tilsyn og kontrol med den dømte. Stk. 3. Der skal gøres notat om den dato, hvor den dømte er gjort bekendt med beregningen, jf. straffuldbyrdelseslovens 15-16, og om muligheden for at indbringe spørgsmålet om beregningen for Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. straffuldbyrdelseslovens 111, stk. 1. Notatet skal endvidere indeholde oplysning om, at den dømte er vejledt om, at den endelige administrative afgørelse om beregningen kan kræves indbragt for retten, jf. straffuldbyrdelseslovens 112 nr. 1. Kapitel 2 Opgørelse af antallet af dage, der medfører afkortning 5. Har den dømte i anledning af sagen været anholdt, varetægtsfængslet eller indlagt til mental-undersøgelse, opgøres det antal dage, som efter reglerne i straffelovens 86 skal afkortes i straffen. Opgørelsen sker efter reglerne i stk Er der truffet bestemmelse om, at der i anledning af frihedsberøvelse af den dømte i en anden sag skal ske afkortning ved strafeftergivelse, giver Justitsministeriet afsoningsinstitutionen meddelelse om, hvilken straf afkortningen angår, og antallet af dage, der skal afkortes. Hvis afkortningen skal ske i en straf, der udstås på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, gives meddelelsen til tilsynsmyndigheden. Stk. 2. Opgørelse af antallet af afkortningsdage skal ske på grundlag af oplysningerne i dommen om varigheden af frihedsberøvelser, indlæggelser og isolation, der medfører afkortning, jf. straffelovens 86, stk. 1, 3. pkt. Er straffen fastsat som fællesstraf, skal tillige medtages oplysningerne om varigheden af frihedsberøvelser, indlæggelser og isolation fra tidligere betingede domme, som omfattes af fællesstraffen. Stk. 3. Antallet af afkortningsdage tælles fra og med den dag, anholdelsen, fængslingen eller indlæggelsen er sket, til og med den dag, hvor denne er bragt til ophør. Fortsætter frihedsberøvelsen eller indlæggelsen senere samme dag, som den blev bragt til ophør, anses dette som en sammenhængende periode. Er den dømte varetægtsfængslet efter endelig dom, opgøres antallet af dage kun til og med dagen før, fuldbyrdelsen af fængselsstraffen anses for påbegyndt, jf. straffuldbyrdelseslovens 14, stk. 2. Stk. 4. Har den dømte været isoleret efter rettens bestemmelse, skal der til det opgjorte antal afkortningsdage i henhold til stk. 3, lægges yderligere én dag for den første isolationsdag, samt yderligere en dag for hver efterfølgende 3-dages periode, anbringelsen i isolation har varet. Stk. 5. Det samlede antal dage, opgjort efter stk. 3 og 4, er de afkortningsdage, som skal medtages i beregningen, jf Stk. 6. Antallet af afkortningsdage opgøres særskilt for hver straf, som den dømte skal udstå. 6. Hvis der under straffens udståelse skal ske (yderligere) fradrag, fordi den dømte anholdes, varetægtsfængsles eller indlægges til mentalundersøgelse i en anden sag, og påtale opgives, eller den pågældende frifindes, jf. straffuldbyrdelseslovens 18, stk. 2, skal der ske en omberegning af straffetiden. 2

3 Stk. 2. Til brug for omberegningen foretages en ny opgørelse af antallet af afkortningsdage. Til de opgjorte afkortningsdage, jf. 5 og 7, lægges et antal dage svarende til den tid, frihedsberøvelsen eller indlæggelsen har varet, opgjort fra og med den dag, straffuldbyrdelsen blev afbrudt, og til og med den dag, straffuldbyrdelsen genoptages, forhøjet med 50 procent og oprundet til det nærmeste hele antal dage. Udstår den dømte flere tidsbestemte fængselsstraffe, jf. 8, skal afkortning ske i den senest idømte straf. Stk. 3. De samlede antal dage, opgjort efter 5, 6, stk. 2, og 7, er herefter de afkortningsdage, som skal medtages i den nye beregning. Stk. 4. Antallet af afkortningsdage skal fortsat opgøres særskilt for hver straf, som den dømte skal udstå. 7. Hvis der under straffens udståelse skal ske (yderligere) fradrag, fordi den dømte uforskyldt har været anbragt i forhørscelle, strafcelle, sikringscelle eller udelukket fra fællesskab, jf. straffuldbyrdelseslovens 18, stk. 3, skal der ligeledes ske en omberegning af straffetiden. Stk. 2. Til brug for omberegningen foretages en ny opgørelse af antallet af afkortningsdage. Til de opgjorte afkortningsdage, jf. 5 og 6, lægges et antal dage svarende til halvdelen, oprundet til det nærmeste hele antal dage, af det antal døgn, indgrebet har varet, opgjort fra og med dagen, hvor indgrebet er påbegyndt, til og med dagen, hvor indgrebet er bragt til ophør. Udstår den dømte flere tidsbestemte fængselsstraffe, jf. 8, skal afkortning ske i den senest idømte straf forud for indgrebet. Stk. 3. De samlede antal dage, opgjort efter 5, 6 og 7, stk. 2, er herefter de afkortningsdage, som skal medtages i den nye beregning. Stk. 4. Antallet af afkortningsdage skal fortsat opgøres særskilt for hver straf, som den dømte skal udstå. Stk. 5. Opgørelse af afkortningsdage som nævnt i stk. 1-4 må først foretages, når Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, har truffet afgørelse om, at det pågældende indgreb var uforskyldt, jf. straffuldbyrdelseslovens 106 og 1, stk. 3, i bekendtgørelse om behandlingen af krav fra dømte og varetægtsarrestanter om erstatning i anledning af uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v. Kapitel 3 Inddragelse af flere straffe i beregningen Afsoningsenheder 8. Flere fængselsstraffe, som kan fuldbyrdes, men som endnu ikke er udstået, indgår i en samlet beregning, jf. straffuldbyrdelseslovens 17. Straffetiden udgør herefter en enhed. Stk. 2. På samme måde indgår yderligere fængselsstraf, som idømmes under straffens udståelse, i en ny samlet beregning af straffetiden (omberegning), jf. straffuldbyrdelseslovens Det er en forudsætning, at fuldbyrdelsesordre er givet, inden løsladelse finder sted. Stk. 3. Skal en prøveløsladt, der genindsættes til udståelse af reststraf, tillige udstå anden fængselsstraf, indgår reststraffen og den idømte fængselsstraf i en samlet beregning af straffetiden. Stk. 4. Forvandlingsstraf for bøde indgår i en samlet beregning fra det tidspunkt, hvor fuldbyrdelsen af forvandlingsstraffen iværksættes, jf. 19, stk. 3, 2. pkt., i bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, idømt forvaring og forvandlingsstraf for bøde. Rækkefølgen 9. Skal den dømte udstå flere fængselsstraffe, inddrages straffene i beregningen én ad gangen i den rækkefølge, de er idømt. Skal fængselsstraf udstås i forbindelse med reststraf, inddrages først reststraffen, dernæst idømt fængselsstraf. Stk. 2. Skal den dømte udstå flere forvandlingsstraffe for bøder, inddrages de i beregningen én ad gangen i den rækkefølge, bøderne er idømt eller vedtaget. Stk. 3. Skal forvandlingsstraf for bøde udstås i forbindelse med idømt fængselsstraf, inddrages forvandlingstraffen ikke, før al anden straf er inddraget. 3

4 Kapitel 4 Straffetidens ophør Beregning af datoen for endt strafudståelse (tidsbestemt straf) 10. Udgangspunktet for beregningen er det tidspunkt, hvor straffuldbyrdelsen anses for påbegyndt, jf. straffuldbyrdelseslovens 14, stk. 2 og 3. I tilfælde, hvor retten efter endelig dom, og medens den dømte er på fri fod, træffer beslutning om varetægtsfængsling, anses fuldbyrdelsen for påbegyndt den dag, den dømte anholdes (varetægtsfængsles). Stk. 2. Beregningen foretages i det enkelte tilfælde efter reglerne i 11. Stk. 3. Skal der inddrages flere straffe i beregningen, jf. 8, gentages fremgangsmåden i 11, stk. 1, nr. 1 og 2, for hver af straffene i den rækkefølge, de i henhold til 9 skal inddrages i beregningen. Beregningen fortsættes på denne måde, indtil samtlige straffe er medtaget. 11. Den, som foretager beregningen, skal 1) fra den dato på kalenderen, hvor straffuldbyrdelsen anses for påbegyndt, gå et antal dage tilbage svarende til det antal dage, der skal afkortes efter reglerne i 5-7, og 2) fra den således udfundne dato på kalenderen gå et antal år/måneder/dage frem svarende til den fastsatte ubetingede fængselsstraf, til forvandlingsstraffen eller til reststraffen. Stk. 2. Den fremkomne dato ved beregningen i stk. 1 er datoen for endt strafudståelse, medmindre den dømte skal udstå flere straffe, og fremgangsmåden i stk. 1, nr. 1 og 2, derfor skal gentages, jf. 10, stk. 3. I så fald bliver den fremkomne dato udgangspunktet for den fortsatte beregning. Kapitel 5 Beregning af tidspunktet for eventuel prøveløsladelse m.v. 12. Beregningen af det tidspunkt, hvor personer idømt tidsbestemt straf eventuelt kan opnå prøveløsladelse, jf. straffelovens 38, stk. 1, sker på tilsvarende måde som anført i kapitel 4, herunder ved på kalenderen at gå henholdsvis tilbage og frem, idet dog et antal år/måneder/dage svarende til hele den fastsatte straf, hele forvandlingsstraffen eller hele reststraffen erstattes af et antal år/måneder/dage svarende til to tredjedele af denne. Stk. 2. Den fremkomne dato er tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. Det er i alle tilfælde en forudsætning for prøveløsladelse, at frihedsberøvelsen, inklusive den tid, for hvilken der er sket afkortning, har varet mindst 2 måneder. Er dette ikke tilfældet, er tidspunktet for eventuel prøveløsladelse den dag, hvor 2 måneder er udstået. Stk. 4. Hvis en eller flere kombinationsstraffe på (tilsammen) mere end 2 måneders ubetinget fængsel indgår i beregningen, er det en forudsætning for prøveløsladelse, at frihedsberøvelsen, inklusive den tid, for hvilken der er sket afkortning, har varet mindst lige så længe som idømt ubetinget straf i henhold til straffelovens 58, stk. 1. Er dette ikke tilfældet, er tidspunktet for eventuel prøveløsladelse den dag, hvor der er forløbet et tidsrum svarende til den idømte ubetingede straf. Stk. 5. I de tilfælde, som er omfattet af 2, stk. 2, skal der ved beregningen af prøveløsladelsesdatoen kun ske reduktion med et antal dage svarende til to tredjedele af den betingede del af straffen eller svarende til to tredjedele af det antal dage, som straffen ved benådning er reduceret med. Stk. 6. En fremkommen rest ved deling af et antal måneder deles således, at to tredjedele af 2 måneder sættes til 1 måned og 10 dage, og to tredjedele af 1 måned sættes til 20 dage. En fremkommen rest på en brøkdel af en dag medtages ikke ved beregningen. 13. Ved beregningen af tidspunkter for eventuel prøveløsladelse i henhold til straffelovens 38, stk. 2, når den dømte har udstået halvdelen og eventuelt syv tolvtedele af straffen, anvendes en tilsvarende fremgangsmåde som anført i 12, idet dog et antal år/måneder/dage svarende til to tredjedele af straffen, 4

5 forvandlingsstraffen eller reststraffen erstattes af et antal år/måneder/dage svarende til halvdelen, henholdsvis syv tolvtedele af denne. Stk. 2. En fremkommen rest ved deling af et antal måneder deles således, at halvdelen af 1 måned sættes til 15 dage. Syv tolvtedele af 6 måneder er 3 måneder og 15 dage, af 5 måneder er det 2 måneder og 27 dage, af 4 måneder er det 2 måneder og 10 dage, af 3 måneder er det 1 måned og 22 dage, af 2 måneder er det 1 måned og 5 dage, og syv tolvtedele af 1 måned sættes til 17 dage. 14. Ved beregning af tidspunktet for eventuel prøveløsladelse i henhold til straffelovens 40 a, stk. 1, når den dømte har udstået halvdelen af straffen, anvendes en tilsvarende fremgangsmåde som anført i 13. Stk. 2. Det er i alle tilfælde en forudsætning for prøveløsladelse, at frihedsberøvelsen, inklusive den tid, for hvilken der er sket afkortning, har varet mindst 2 måneder. Er dette ikke tilfældet, er tidspunktet for eventuel prøveløsladelse den dag, hvor 2 måneder er udstået. 15. Ved beregningen af tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter udståelse af 12 år af en straf af fængsel på livstid, jf. straffelovens 41, stk. 1, skal den, der foretager beregningen, fra den dato på kalenderen, hvor straffuldbyrdelsen anses for påbegyndt, 1) gå et antal dage tilbage svarende til det antal dage, der skal afkortes efter reglerne i 5-7, og 2) fra den således udfundne dato på kalenderen gå frem til den tilsvarende dato 12 år senere. Stk. 2. Skal den dømte sammen med en straf af fængsel på livstid tillige udstå en tidsbestemt straf, sker beregningen ved at foretage en samlet beregning af tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter udståelse af to tredjedele af den tidsbestemte straf, jf. 12, og tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter udståelse af 12 år af straffen af fængsel på livstid, jf. stk Ved beregningen af andre tidspunkter, der skal beregnes som en del af straffen, anvendes en tilsvarende fremgangsmåde som anført i 12, idet dog et antal år/måneder/dage svarende til to tredjedele af straffen erstattes med et antal år/måneder/dage svarende til vedkommende del af denne. Kapitel 6 Beregning af reststraffetiden 17. Når fuldbyrdelsen af straffen afbrydes, jf. straffuldbyrdelseslovens 75-76, gøres notat om den dato, afbrydelsen er sket. Stk. 2. Som dato for afbrydelsen anføres den dag, den dømte 1) har unddraget sig straffuldbyrdelsen ved at undvige eller bortgå fra institutionen, 2) har unddraget sig straffuldbyrdelsen ved at forlade sin bopæl uden for de af tilsynsmyndigheden fastsatte tidsrum, når den dømte udstår straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, 3) undlader at vende rettidigt tilbage efter et tilladt fravær, 4) anholdes eller varetægtsfængsles i mindst 24 timer, 5) løslades i overensstemmelse med en på forhånd meddelt tilladelse til udsættelse med fuldbyrdelsen af en del af straffen (opdeling), eller i øvrigt 6) løslades efter at have fået tilladelse til strafafbrydelse. Stk. 3. Hvis en dømt, der selv skal rejse til afsoningsinstitutionen, efter at fuldbyrdelsen er iværksat ved fremmøde i arresthus m.v., ikke ankommer til institutionen uden ugrundet forsinkelse, anses fuldbyrdelsen for afbrudt på afrejsedagen. 18. Udstår den dømte tidsbestemt straf, beregnes reststraffetiden som antallet af hele dage, den dømte på afbrydelsesdagen har tilbage at udstå til og med datoen for endt strafudståelse, jf. 1, stk. 4. Stk. 2. Afbrydes fuldbyrdelsen inden tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1, eventuelt tillige straffelovens 38, stk. 2, 40 a, stk. 1, eller efter straffelovens 41, stk. 1, bereg- 5

6 nes samtidig det antal hele dage, den pågældende har tilbage at udstå indtil eventuel prøveløsladelse. Tilsvarende gælder eventuelt andre dele af straffen, som har betydning for straffuldbyrdelsen, jf. 16. Kapitel 7 Genoptagelse af fuldbyrdelsen efter strafafbrydelse Beregning af ændrede datoer 19. Straffuldbyrdelsen anses for genoptaget den dag, den dømte møder til fortsat udståelse af straf eller pågribes, eller den dag, varetægtsfængsling, iværksat under straffens udståelse, ophører. Stk. 2. Hvis den dømte i tilslutning til pågribelsen/anholdelsen varetægtsfængsles, anses fuldbyrdelsen dog ikke for genoptaget, før varetægtsfængslingen ophører. Hvis fuldbyrdelsen af frihedsstraf eller foranstaltning iværksættes i udlandet, er fuldbyrdelsen af tidsbestemt straf fortsat afbrudt, indtil straffens eller foranstaltningens ophør. Det samme gælder i tilfælde, hvor den dømte undergives frihedsberøvende foranstaltning efter straffelovens 68-70, og retten ikke samtidig har truffet bestemmelse om bortfald af straffen, jf. straffelovens 89 a. 20. Når fuldbyrdelsen af tidsbestemt straf genoptages, beregnes 1) den ændrede dato for endt strafudståelse og 2) ændrede tidspunkter for eventuel prøveløsladelse m.v. Stk. 2. Den, som foretager beregningen, skal fra den dato på kalenderen, hvor fuldbyrdelsen er genoptaget, gå et antal dage frem svarende til den noterede reststraffetid, jf. 18, stk. 1. Den fremkomne dato er den ændrede dato for endt strafudståelse. Stk. 3. Tidspunkterne for eventuel prøveløsladelse m.v. beregnes ved fra den dato på kalenderen, hvor fuldbyrdelsen er genoptaget, at gå et antal dage frem svarende til de noterede resttider indtil eventuel prøveløsladelse m.v., jf. 18, stk. 2. Stk. 4. På tilsvarende måde som anført i stk. 3, beregnes det ændrede tidspunkt for eventuel prøveløsladelse, jf. straffelovens 41, stk. 1, ved genoptagelse af fuldbyrdelsen af fængsel på livstid. Stk. 5. Skal den dømte sammen med en straf af fængsel på livstid tillige udstå en tidsbestemt straf, sker beregningen efter stk. 4 ved at anvende en tilsvarende fremgangsmåde som anført i 15, stk. 2. Stk. 6. De fremkomne datoer ved beregningerne i stk. 2-5 erstatter datoerne, beregnet efter reglerne i kapitel 4 og Skal den dømte ud over reststraffetiden udstå yderligere fængselsstraf, jf. 8, stk. 2, skal den, der foretager beregningen, med udgangspunkt i den dato, som er fremkommet ved beregningen af reststraffetiden, jf. 20, stk. 2, inddrage den fængselsstraf, som yderligere er idømt, ved 1) at gå et antal dage tilbage svarende til det antal dage, der skal afkortes vedrørende denne straf og 2) fra den således udfundne dato på kalenderen gå et antal år/måneder/dage frem svarende til fængselsstraffen. Stk. 2. Den fremkomne dato ved beregningen efter stk. 1 er ny dato for endt strafudståelse. Stk. 3. Tidspunktet for eventuel prøveløsladelse i henhold til straffelovens 38, stk. 1, beregnes på samme måde, dog med udgangspunkt i den dato, som er fremkommet ved beregningen af resttiden indtil eventuel prøveløsladelse, jf. 20, stk. 3, og således at et antal år/måneder/dage svarende til hele den idømte straf erstattes med et antal år/måneder/dage svarende til to tredjedele af denne. Ved beregningen af andre tidspunkter for eventuel prøveløsladelse, jf. straffelovens 38, stk. 2, 40 a, stk. 1, eller andre dele af straffen, anvendes en tilsvarende fremgangsmåde, således at et antal år/måneder/dage svarende til hele den idømte straf erstattes med et antal år/måneder/dage svarende til vedkommende del af straffen. Stk. 4. Har der ikke før strafafbrydelsen foreligget et eventuelt prøveløsladelsestidspunkt i henhold til straffelovens 38, stk. 1, skal der ved fuldbyrdelsens genoptagelse beregnes det antal hele dage, der ved afbrydelsen var tilbage at udstå indtil det tidspunkt, hvor den dømte ville have udstået to tredjedele af 6

7 straffen idømt før strafafbrydelsen. 18, stk. 2, finder da tilsvarende anvendelse. Den, der foretager beregningen, skal herefter fra denne dato 1) gå et antal dage tilbage svarende til det antal dage, der skal afkortes vedrørende den straf, den pågældende yderligere er idømt, og 2) fra den således udfundne dato på kalenderen gå et antal år/måneder/dage frem svarende til den yderligere idømte straf. Stk. 5. Ved beregningen af andre tidspunkter for eventuel prøveløsladelse, jf. straffelovens 38, stk. 2, 40 a, stk. 1, eller andre dele af straffen, finder stk. 4 tilsvarende anvendelse, idet dog to tredjedele af straffen idømt før strafafbrydelsen erstattes med vedkommende del heraf. Kapitel 8 Beregning af reststraf efter prøveløsladelse 22. Når den dømte, som udstår tidsbestemt fængselsstraf, løslades på prøve, gøres notat om den faktiske løsladelsesdag, samt den beregnede reststraf, jf. 1, stk. 5. Kapitel 9 Beregning af prøve- og tilsynstid 23. Prøvetiden i forbindelse med prøveløsladelse eller betinget benådning regnes fra den dag, den dømte faktisk er blevet løsladt, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Benådes den dømte for hele straffen, eller træffes bestemmelse herom eller om prøveløsladelse, efter at den dømte er løsladt, regnes prøvetiden fra beslutningens dato. Stk. 3. Er der fastsat vilkår om, at den løsladte skal undergives tilsyn, beregnes tilsynstiden på tilsvarende måde som anført i stk. 1 og 2. Stk. 4. Udløbet af prøve- eller tilsynstid sker ved døgnets begyndelse. Kapitel 10 Ikrafttræden 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 320 af 19. april 2006 om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) ophæves samtidig. Justitsministeriet, den 25. juni 2011 LARS BARFOED / William Rentzmann 7

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v.

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. I. Indledning For at øge informationen af borgere og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen) BEK nr 282 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 12-122-0007 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Andreas Christensen Sagsnr.: 2012-359-0030 Dok.: 596389 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 607 af 6. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 357 af 3. juni 1987, lov nr. 385 af 10. juni

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1000 af 05/10/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Indholdsfortegnelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 30. oktober 1992 med de ændringer, der følger af lov nr. 366 af 18. maj 1994, lov nr. 367 af 18. maj 1994,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1068 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2008-730-0735 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1404

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse LBK nr 1235 af 26/10/2010 Gældende (Straffeloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) 1. kapitel Indledende bestemmelser 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse 3. kapitel

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 34 28/10/2009 17:13 LBK nr 1068 af 06/11/2008 Gældende (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 08-11-2008 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1404 af 27/12/2008 7 LOV nr 319 af

Læs mere

Dokumentet er Historisk

Dokumentet er Historisk Dokumentet er Historisk LBK nr 1007 af 24/10/2012 Historisk (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 27-10-2012 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 2 LOV nr 1385

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 871 af 04/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-730-0517 Senere ændringer til forskriften LOV nr 152 af 18/02/2015

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 Uddrag af Kapitel 12 i 2. del om prøveløsladelse i betænkning 1099 om strafferammer og prøveløsladelse afgivet af Straffelovrådet i 1987 Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 12.3. Praksis med

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 871 af 04/07/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 26. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-730-0517 Senere ændringer til forskriften LOV nr 152 af 18/02/2015

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

BILAG I. Oversigt over og komparativ analyse af medlemsstaternes lovgivning om fuldbyrdelse af domme om frihedsstraffe

BILAG I. Oversigt over og komparativ analyse af medlemsstaternes lovgivning om fuldbyrdelse af domme om frihedsstraffe BILAG I Oversigt over og komparativ analyse af medlemsstaternes lovgivning om fuldbyrdelse af domme om frihedsstraffe 1. BETINGEDE STRAFFE Betingede straffe er traditionelt blevet betragtet som et middel

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side O.05 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse...

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 06.72 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse... 3 Kapitel 2. Iværksættelse

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v.

Bekendtgørelse af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. LBK nr 555 af 25/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-730-1212 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Forslag til lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat)

Forslag til lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. oktober 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh.: Morten E. G. Jørgensen Sagsnr.: 2015-730-0747 Dok.: 1694638 UDKAST Forslag til lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation Page 1 of 6 CIR nr 132 af 03/10/1997 Historisk Offentliggørelsesdato: 16-10-1997 Justitsministeriet Accession C19970013209 Entydig dokumentidentifikation CR045506 Dato for førstegangsindlæggelse 15-03-1998

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 14. maj 2012 Kontor: Økonomikontoret

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1099. Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Anordning ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, sum seinast broytt við anordning nr. 677 frá 17. juni )

Anordning ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, sum seinast broytt við anordning nr. 677 frá 17. juni ) Nr. 182 22. marts 2001 Anordning ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, sum seinast broytt við anordning nr. 677 frá 17. juni 2013 1) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.)

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.) D O M Afsagt den 28. januar 2015 af Østre Landsrets 1. afdeling (landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Sanne Kolmos og Henrik S. Øe (kst.) med doms- mænd). 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation Page 1 of 7 CIR nr 90 af 16/06/1999 Historisk Offentliggørelsesdato: 08-07-1999 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Senere ændringer til forskriften CIS nr 55 af 12/06/2002 Oversigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 Sag 52/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND Rapport om undersøgelse af 75 bødesager fra 5 politimestre J.nr. 2003-3284-980 I N D H O L D

FOLKETINGETS OMBUDSMAND Rapport om undersøgelse af 75 bødesager fra 5 politimestre J.nr. 2003-3284-980 I N D H O L D I N D H O L D 1. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE... s. 4 2. KARAKTERISTIK AF DET UDVALGTE OMRÅDE...s. 8 2.A. Regelgrundlaget...s. 8 2.B. Særligt om administrationen af området...s.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Resocialisering. Anette Storgaard Lektor, lic. jur. Aarhus Universitet

Resocialisering. Anette Storgaard Lektor, lic. jur. Aarhus Universitet Resocialisering Anette Storgaard Lektor, lic. jur. Aarhus Universitet Prøveløsladelse den korte version Hovedregel: løsladelse fra fængsel efter afsoning af 2/3 af dommens længde. Kan kun finde sted hvis

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Statistik 2012. Statistik 2012

Statistik 2012. Statistik 2012 Statistik 2012 Statistik 2012 1. Kriminalforsorgens statistik... 4 2. Tilgang af indsatte og klienter... 6 Tabel 2.1. Nyindsættelser i fængsler og arresthuse. Fordelt på køn og alder... 7 Tabel 2.2. Genindsættelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., november 2004

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., november 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., november 2004 -Høringssvar fra DRF Ved skrivelse af 5. november 2004 har Justitsministeriet udbedt sig en udtalelse fra Dansk Retspolitisk

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger I medfør af 14, 31 og 95 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. maj 2006, samt 44 og 75 i lov om almene

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser 2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser En bistandsværge, som er optaget på en statsforvaltnings fortegnelse, modtager vederlag for sit arbejde efter reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. marts 2004 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 25. november 2002 af Institutionen for frihedsberøvede asylansøgere i Sandholm. I rapporten

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere