Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)"

Transkript

1 BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 411 af 09/04/2015 Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) I medfør af 19 og 75, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 5. oktober 2010, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Bekendtgørelsen omfatter beregningen af 1) straffetidens ophør efter udståelse af hele straffen (datoen for endt strafudståelse), 2) tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 og 2, 40 a, stk. 1, og 41, stk. 1, 3) andre tidspunkter, der skal beregnes som en del af den idømte straf, 4) reststraffetiden efter strafafbrydelse, 5) ændrede datoer efter genoptagelse af straffuldbyrdelsen, 6) reststraffen efter prøveløsladelse, og 7) prøve- og tilsynstid. Stk. 2. Ved straffetiden forstås det konkrete tidsrum, hvor fængselsstraf udstås, inklusive den tid, som efter lovgivningen skal medregnes til straffetiden. Stk. 3. Straffetiden udløber ved døgnets begyndelse på datoen for endt strafudståelse. Stk. 4. Ved reststraffetiden forstås det antal hele dage, den dømte har tilbage at udstå den dag, straffuldbyrdelsen afbrydes. Stk. 5. Ved reststraf forstås det antal hele dage, en prøveløsladt havde tilbage til og med datoen for endt strafudståelse, regnet fra den faktiske løsladelsesdato. 2. Straf fastsat i dage, herunder reststraffetid og reststraf efter prøveløsladelse, beregnes således, at hver dag er en kalenderdato. Straf fastsat i måneder beregnes således, at hver måned er en kalendermåned, således at en måned er forløbet på den tilsvarende dato i den efterfølgende kalendermåned. Findes den tilsvarende dato ikke i den senere kalendermåned, fordi denne er kortere, erstattes den med den sidste dag i måneden. Straf fastsat i år beregnes således, at hvert år er et kalenderår og anses for gået på den tilsvarende dato i det senere kalenderår. Findes den tilsvarende dato (den 29. februar) ikke, erstattes denne med den 28. februar. Stk. 2. Er straffen fastsat til fængsel i et antal måneder, hvoraf et antal dage er gjort betinget, jf. straffelovens 58, stk. 1, foretages beregningen af straffetiden, som om den dømte skulle udstå hele straffen, men således at tiden herefter reduceres med et antal dage svarende til hele den betingede del af straffen eller ved beregningen af prøveløsladelsestidspunkter m.v. til vedkommende del af den betingede straf. Reduktionen sker ved i det anførte omfang at lade de sidste dage bortfalde. Tilsvarende gælder i tilfælde, hvor den idømte straf er fastsat i år og/eller måneder, men ved benådning reduceret med et vist antal dage. 1

2 3. Der skal foretages en omberegning af straffetiden, hvis det konstateres, at den foretagne beregning er behæftet med fejl, eller hvis forudsætningerne i øvrigt ændres, jf. straffuldbyrdelseslovens De beregninger, som er anført i 1, stk. 1, nr. 1-3, skal foretages af den institution, som har iværksat fuldbyrdelsen af straffen. Hvis den dømte udstår straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, foretages beregningerne af den tilsynsmyndighed, der har iværksat fuldbyrdelsen af straffen på bopælen. Stk. 2. Beregninger, omfattet af 1, stk. 1, nr. 4-7, og 3, skal foretages af det fængsel eller arresthus, som har ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvorfra den dømte er løsladt. Hvis den dømte er anbragt i eller løsladt fra en institution m.v. uden for fængsel eller arresthus, foretages beregningerne af det fængsel eller arresthus, som er eller har været moderinstitution. Hvis den dømte udstår eller har udstået straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, foretages beregningerne af den tilsynsmyndighed, der fører eller har ført tilsyn og kontrol med den dømte. Stk. 3. Der skal gøres notat om den dato, hvor den dømte er gjort bekendt med beregningen, jf. straffuldbyrdelseslovens 15-16, og om muligheden for at indbringe spørgsmålet om beregningen for Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. straffuldbyrdelseslovens 111, stk. 1. Notatet skal endvidere indeholde oplysning om, at den dømte er vejledt om, at den endelige administrative afgørelse om beregningen kan kræves indbragt for retten, jf. straffuldbyrdelseslovens 112 nr. 1. Kapitel 2 Opgørelse af antallet af dage, der medfører afkortning 5. Har den dømte i anledning af sagen været anholdt, varetægtsfængslet eller indlagt til mental-undersøgelse, opgøres det antal dage, som efter reglerne i straffelovens 86 skal afkortes i straffen. Opgørelsen sker efter reglerne i stk Er der truffet bestemmelse om, at der i anledning af frihedsberøvelse af den dømte i en anden sag skal ske afkortning ved strafeftergivelse, giver Justitsministeriet afsoningsinstitutionen meddelelse om, hvilken straf afkortningen angår, og antallet af dage, der skal afkortes. Hvis afkortningen skal ske i en straf, der udstås på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, gives meddelelsen til tilsynsmyndigheden. Stk. 2. Opgørelse af antallet af afkortningsdage skal ske på grundlag af oplysningerne i dommen om varigheden af frihedsberøvelser, indlæggelser og isolation, der medfører afkortning, jf. straffelovens 86, stk. 1, 3. pkt. Er straffen fastsat som fællesstraf, skal tillige medtages oplysningerne om varigheden af frihedsberøvelser, indlæggelser og isolation fra tidligere betingede domme, som omfattes af fællesstraffen. Stk. 3. Antallet af afkortningsdage tælles fra og med den dag, anholdelsen, fængslingen eller indlæggelsen er sket, til og med den dag, hvor denne er bragt til ophør. Fortsætter frihedsberøvelsen eller indlæggelsen senere samme dag, som den blev bragt til ophør, anses dette som en sammenhængende periode. Er den dømte varetægtsfængslet efter endelig dom, opgøres antallet af dage kun til og med dagen før, fuldbyrdelsen af fængselsstraffen anses for påbegyndt, jf. straffuldbyrdelseslovens 14, stk. 2. Stk. 4. Har den dømte været isoleret efter rettens bestemmelse, skal der til det opgjorte antal afkortningsdage i henhold til stk. 3, lægges yderligere én dag for den første isolationsdag, samt yderligere en dag for hver efterfølgende 3-dages periode, anbringelsen i isolation har varet. Stk. 5. Det samlede antal dage, opgjort efter stk. 3 og 4, er de afkortningsdage, som skal medtages i beregningen, jf Stk. 6. Antallet af afkortningsdage opgøres særskilt for hver straf, som den dømte skal udstå. 6. Hvis der under straffens udståelse skal ske (yderligere) fradrag, fordi den dømte anholdes, varetægtsfængsles eller indlægges til mentalundersøgelse i en anden sag, og påtale opgives, eller den pågældende frifindes, jf. straffuldbyrdelseslovens 18, stk. 2, skal der ske en omberegning af straffetiden. 2

3 Stk. 2. Til brug for omberegningen foretages en ny opgørelse af antallet af afkortningsdage. Til de opgjorte afkortningsdage, jf. 5 og 7, lægges et antal dage svarende til den tid, frihedsberøvelsen eller indlæggelsen har varet, opgjort fra og med den dag, straffuldbyrdelsen blev afbrudt, og til og med den dag, straffuldbyrdelsen genoptages, forhøjet med 50 procent og oprundet til det nærmeste hele antal dage. Udstår den dømte flere tidsbestemte fængselsstraffe, jf. 8, skal afkortning ske i den senest idømte straf. Stk. 3. De samlede antal dage, opgjort efter 5, 6, stk. 2, og 7, er herefter de afkortningsdage, som skal medtages i den nye beregning. Stk. 4. Antallet af afkortningsdage skal fortsat opgøres særskilt for hver straf, som den dømte skal udstå. 7. Hvis der under straffens udståelse skal ske (yderligere) fradrag, fordi den dømte uforskyldt har været anbragt i forhørscelle, strafcelle, sikringscelle eller udelukket fra fællesskab, jf. straffuldbyrdelseslovens 18, stk. 3, skal der ligeledes ske en omberegning af straffetiden. Stk. 2. Til brug for omberegningen foretages en ny opgørelse af antallet af afkortningsdage. Til de opgjorte afkortningsdage, jf. 5 og 6, lægges et antal dage svarende til halvdelen, oprundet til det nærmeste hele antal dage, af det antal døgn, indgrebet har varet, opgjort fra og med dagen, hvor indgrebet er påbegyndt, til og med dagen, hvor indgrebet er bragt til ophør. Udstår den dømte flere tidsbestemte fængselsstraffe, jf. 8, skal afkortning ske i den senest idømte straf forud for indgrebet. Stk. 3. De samlede antal dage, opgjort efter 5, 6 og 7, stk. 2, er herefter de afkortningsdage, som skal medtages i den nye beregning. Stk. 4. Antallet af afkortningsdage skal fortsat opgøres særskilt for hver straf, som den dømte skal udstå. Stk. 5. Opgørelse af afkortningsdage som nævnt i stk. 1-4 må først foretages, når Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, har truffet afgørelse om, at det pågældende indgreb var uforskyldt, jf. straffuldbyrdelseslovens 106 og 1, stk. 3, i bekendtgørelse om behandlingen af krav fra dømte og varetægtsarrestanter om erstatning i anledning af uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v. Kapitel 3 Inddragelse af flere straffe i beregningen Afsoningsenheder 8. Flere fængselsstraffe, som kan fuldbyrdes, men som endnu ikke er udstået, indgår i en samlet beregning, jf. straffuldbyrdelseslovens 17. Straffetiden udgør herefter en enhed. Stk. 2. På samme måde indgår yderligere fængselsstraf, som idømmes under straffens udståelse, i en ny samlet beregning af straffetiden (omberegning), jf. straffuldbyrdelseslovens Det er en forudsætning, at fuldbyrdelsesordre er givet, inden løsladelse finder sted. Stk. 3. Skal en prøveløsladt, der genindsættes til udståelse af reststraf, tillige udstå anden fængselsstraf, indgår reststraffen og den idømte fængselsstraf i en samlet beregning af straffetiden. Stk. 4. Forvandlingsstraf for bøde indgår i en samlet beregning fra det tidspunkt, hvor fuldbyrdelsen af forvandlingsstraffen iværksættes, jf. 19, stk. 3, 2. pkt., i bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, idømt forvaring og forvandlingsstraf for bøde. Rækkefølgen 9. Skal den dømte udstå flere fængselsstraffe, inddrages straffene i beregningen én ad gangen i den rækkefølge, de er idømt. Skal fængselsstraf udstås i forbindelse med reststraf, inddrages først reststraffen, dernæst idømt fængselsstraf. Stk. 2. Skal den dømte udstå flere forvandlingsstraffe for bøder, inddrages de i beregningen én ad gangen i den rækkefølge, bøderne er idømt eller vedtaget. Stk. 3. Skal forvandlingsstraf for bøde udstås i forbindelse med idømt fængselsstraf, inddrages forvandlingstraffen ikke, før al anden straf er inddraget. 3

4 Kapitel 4 Straffetidens ophør Beregning af datoen for endt strafudståelse (tidsbestemt straf) 10. Udgangspunktet for beregningen er det tidspunkt, hvor straffuldbyrdelsen anses for påbegyndt, jf. straffuldbyrdelseslovens 14, stk. 2 og 3. I tilfælde, hvor retten efter endelig dom, og medens den dømte er på fri fod, træffer beslutning om varetægtsfængsling, anses fuldbyrdelsen for påbegyndt den dag, den dømte anholdes (varetægtsfængsles). Stk. 2. Beregningen foretages i det enkelte tilfælde efter reglerne i 11. Stk. 3. Skal der inddrages flere straffe i beregningen, jf. 8, gentages fremgangsmåden i 11, stk. 1, nr. 1 og 2, for hver af straffene i den rækkefølge, de i henhold til 9 skal inddrages i beregningen. Beregningen fortsættes på denne måde, indtil samtlige straffe er medtaget. 11. Den, som foretager beregningen, skal 1) fra den dato på kalenderen, hvor straffuldbyrdelsen anses for påbegyndt, gå et antal dage tilbage svarende til det antal dage, der skal afkortes efter reglerne i 5-7, og 2) fra den således udfundne dato på kalenderen gå et antal år/måneder/dage frem svarende til den fastsatte ubetingede fængselsstraf, til forvandlingsstraffen eller til reststraffen. Stk. 2. Den fremkomne dato ved beregningen i stk. 1 er datoen for endt strafudståelse, medmindre den dømte skal udstå flere straffe, og fremgangsmåden i stk. 1, nr. 1 og 2, derfor skal gentages, jf. 10, stk. 3. I så fald bliver den fremkomne dato udgangspunktet for den fortsatte beregning. Kapitel 5 Beregning af tidspunktet for eventuel prøveløsladelse m.v. 12. Beregningen af det tidspunkt, hvor personer idømt tidsbestemt straf eventuelt kan opnå prøveløsladelse, jf. straffelovens 38, stk. 1, sker på tilsvarende måde som anført i kapitel 4, herunder ved på kalenderen at gå henholdsvis tilbage og frem, idet dog et antal år/måneder/dage svarende til hele den fastsatte straf, hele forvandlingsstraffen eller hele reststraffen erstattes af et antal år/måneder/dage svarende til to tredjedele af denne. Stk. 2. Den fremkomne dato er tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. Det er i alle tilfælde en forudsætning for prøveløsladelse, at frihedsberøvelsen, inklusive den tid, for hvilken der er sket afkortning, har varet mindst 2 måneder. Er dette ikke tilfældet, er tidspunktet for eventuel prøveløsladelse den dag, hvor 2 måneder er udstået. Stk. 4. Hvis en eller flere kombinationsstraffe på (tilsammen) mere end 2 måneders ubetinget fængsel indgår i beregningen, er det en forudsætning for prøveløsladelse, at frihedsberøvelsen, inklusive den tid, for hvilken der er sket afkortning, har varet mindst lige så længe som idømt ubetinget straf i henhold til straffelovens 58, stk. 1. Er dette ikke tilfældet, er tidspunktet for eventuel prøveløsladelse den dag, hvor der er forløbet et tidsrum svarende til den idømte ubetingede straf. Stk. 5. I de tilfælde, som er omfattet af 2, stk. 2, skal der ved beregningen af prøveløsladelsesdatoen kun ske reduktion med et antal dage svarende til to tredjedele af den betingede del af straffen eller svarende til to tredjedele af det antal dage, som straffen ved benådning er reduceret med. Stk. 6. En fremkommen rest ved deling af et antal måneder deles således, at to tredjedele af 2 måneder sættes til 1 måned og 10 dage, og to tredjedele af 1 måned sættes til 20 dage. En fremkommen rest på en brøkdel af en dag medtages ikke ved beregningen. 13. Ved beregningen af tidspunkter for eventuel prøveløsladelse i henhold til straffelovens 38, stk. 2, når den dømte har udstået halvdelen og eventuelt syv tolvtedele af straffen, anvendes en tilsvarende fremgangsmåde som anført i 12, idet dog et antal år/måneder/dage svarende til to tredjedele af straffen, 4

5 forvandlingsstraffen eller reststraffen erstattes af et antal år/måneder/dage svarende til halvdelen, henholdsvis syv tolvtedele af denne. Stk. 2. En fremkommen rest ved deling af et antal måneder deles således, at halvdelen af 1 måned sættes til 15 dage. Syv tolvtedele af 6 måneder er 3 måneder og 15 dage, af 5 måneder er det 2 måneder og 27 dage, af 4 måneder er det 2 måneder og 10 dage, af 3 måneder er det 1 måned og 22 dage, af 2 måneder er det 1 måned og 5 dage, og syv tolvtedele af 1 måned sættes til 17 dage. 14. Ved beregning af tidspunktet for eventuel prøveløsladelse i henhold til straffelovens 40 a, stk. 1, når den dømte har udstået halvdelen af straffen, anvendes en tilsvarende fremgangsmåde som anført i 13. Stk. 2. Det er i alle tilfælde en forudsætning for prøveløsladelse, at frihedsberøvelsen, inklusive den tid, for hvilken der er sket afkortning, har varet mindst 2 måneder. Er dette ikke tilfældet, er tidspunktet for eventuel prøveløsladelse den dag, hvor 2 måneder er udstået. 15. Ved beregningen af tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter udståelse af 12 år af en straf af fængsel på livstid, jf. straffelovens 41, stk. 1, skal den, der foretager beregningen, fra den dato på kalenderen, hvor straffuldbyrdelsen anses for påbegyndt, 1) gå et antal dage tilbage svarende til det antal dage, der skal afkortes efter reglerne i 5-7, og 2) fra den således udfundne dato på kalenderen gå frem til den tilsvarende dato 12 år senere. Stk. 2. Skal den dømte sammen med en straf af fængsel på livstid tillige udstå en tidsbestemt straf, sker beregningen ved at foretage en samlet beregning af tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter udståelse af to tredjedele af den tidsbestemte straf, jf. 12, og tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter udståelse af 12 år af straffen af fængsel på livstid, jf. stk Ved beregningen af andre tidspunkter, der skal beregnes som en del af straffen, anvendes en tilsvarende fremgangsmåde som anført i 12, idet dog et antal år/måneder/dage svarende til to tredjedele af straffen erstattes med et antal år/måneder/dage svarende til vedkommende del af denne. Kapitel 6 Beregning af reststraffetiden 17. Når fuldbyrdelsen af straffen afbrydes, jf. straffuldbyrdelseslovens 75-76, gøres notat om den dato, afbrydelsen er sket. Stk. 2. Som dato for afbrydelsen anføres den dag, den dømte 1) har unddraget sig straffuldbyrdelsen ved at undvige eller bortgå fra institutionen, 2) har unddraget sig straffuldbyrdelsen ved at forlade sin bopæl uden for de af tilsynsmyndigheden fastsatte tidsrum, når den dømte udstår straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, 3) undlader at vende rettidigt tilbage efter et tilladt fravær, 4) anholdes eller varetægtsfængsles i mindst 24 timer, 5) løslades i overensstemmelse med en på forhånd meddelt tilladelse til udsættelse med fuldbyrdelsen af en del af straffen (opdeling), eller i øvrigt 6) løslades efter at have fået tilladelse til strafafbrydelse. Stk. 3. Hvis en dømt, der selv skal rejse til afsoningsinstitutionen, efter at fuldbyrdelsen er iværksat ved fremmøde i arresthus m.v., ikke ankommer til institutionen uden ugrundet forsinkelse, anses fuldbyrdelsen for afbrudt på afrejsedagen. 18. Udstår den dømte tidsbestemt straf, beregnes reststraffetiden som antallet af hele dage, den dømte på afbrydelsesdagen har tilbage at udstå til og med datoen for endt strafudståelse, jf. 1, stk. 4. Stk. 2. Afbrydes fuldbyrdelsen inden tidspunktet for eventuel prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1, eventuelt tillige straffelovens 38, stk. 2, 40 a, stk. 1, eller efter straffelovens 41, stk. 1, bereg- 5

6 nes samtidig det antal hele dage, den pågældende har tilbage at udstå indtil eventuel prøveløsladelse. Tilsvarende gælder eventuelt andre dele af straffen, som har betydning for straffuldbyrdelsen, jf. 16. Kapitel 7 Genoptagelse af fuldbyrdelsen efter strafafbrydelse Beregning af ændrede datoer 19. Straffuldbyrdelsen anses for genoptaget den dag, den dømte møder til fortsat udståelse af straf eller pågribes, eller den dag, varetægtsfængsling, iværksat under straffens udståelse, ophører. Stk. 2. Hvis den dømte i tilslutning til pågribelsen/anholdelsen varetægtsfængsles, anses fuldbyrdelsen dog ikke for genoptaget, før varetægtsfængslingen ophører. Hvis fuldbyrdelsen af frihedsstraf eller foranstaltning iværksættes i udlandet, er fuldbyrdelsen af tidsbestemt straf fortsat afbrudt, indtil straffens eller foranstaltningens ophør. Det samme gælder i tilfælde, hvor den dømte undergives frihedsberøvende foranstaltning efter straffelovens 68-70, og retten ikke samtidig har truffet bestemmelse om bortfald af straffen, jf. straffelovens 89 a. 20. Når fuldbyrdelsen af tidsbestemt straf genoptages, beregnes 1) den ændrede dato for endt strafudståelse og 2) ændrede tidspunkter for eventuel prøveløsladelse m.v. Stk. 2. Den, som foretager beregningen, skal fra den dato på kalenderen, hvor fuldbyrdelsen er genoptaget, gå et antal dage frem svarende til den noterede reststraffetid, jf. 18, stk. 1. Den fremkomne dato er den ændrede dato for endt strafudståelse. Stk. 3. Tidspunkterne for eventuel prøveløsladelse m.v. beregnes ved fra den dato på kalenderen, hvor fuldbyrdelsen er genoptaget, at gå et antal dage frem svarende til de noterede resttider indtil eventuel prøveløsladelse m.v., jf. 18, stk. 2. Stk. 4. På tilsvarende måde som anført i stk. 3, beregnes det ændrede tidspunkt for eventuel prøveløsladelse, jf. straffelovens 41, stk. 1, ved genoptagelse af fuldbyrdelsen af fængsel på livstid. Stk. 5. Skal den dømte sammen med en straf af fængsel på livstid tillige udstå en tidsbestemt straf, sker beregningen efter stk. 4 ved at anvende en tilsvarende fremgangsmåde som anført i 15, stk. 2. Stk. 6. De fremkomne datoer ved beregningerne i stk. 2-5 erstatter datoerne, beregnet efter reglerne i kapitel 4 og Skal den dømte ud over reststraffetiden udstå yderligere fængselsstraf, jf. 8, stk. 2, skal den, der foretager beregningen, med udgangspunkt i den dato, som er fremkommet ved beregningen af reststraffetiden, jf. 20, stk. 2, inddrage den fængselsstraf, som yderligere er idømt, ved 1) at gå et antal dage tilbage svarende til det antal dage, der skal afkortes vedrørende denne straf og 2) fra den således udfundne dato på kalenderen gå et antal år/måneder/dage frem svarende til fængselsstraffen. Stk. 2. Den fremkomne dato ved beregningen efter stk. 1 er ny dato for endt strafudståelse. Stk. 3. Tidspunktet for eventuel prøveløsladelse i henhold til straffelovens 38, stk. 1, beregnes på samme måde, dog med udgangspunkt i den dato, som er fremkommet ved beregningen af resttiden indtil eventuel prøveløsladelse, jf. 20, stk. 3, og således at et antal år/måneder/dage svarende til hele den idømte straf erstattes med et antal år/måneder/dage svarende til to tredjedele af denne. Ved beregningen af andre tidspunkter for eventuel prøveløsladelse, jf. straffelovens 38, stk. 2, 40 a, stk. 1, eller andre dele af straffen, anvendes en tilsvarende fremgangsmåde, således at et antal år/måneder/dage svarende til hele den idømte straf erstattes med et antal år/måneder/dage svarende til vedkommende del af straffen. Stk. 4. Har der ikke før strafafbrydelsen foreligget et eventuelt prøveløsladelsestidspunkt i henhold til straffelovens 38, stk. 1, skal der ved fuldbyrdelsens genoptagelse beregnes det antal hele dage, der ved afbrydelsen var tilbage at udstå indtil det tidspunkt, hvor den dømte ville have udstået to tredjedele af 6

7 straffen idømt før strafafbrydelsen. 18, stk. 2, finder da tilsvarende anvendelse. Den, der foretager beregningen, skal herefter fra denne dato 1) gå et antal dage tilbage svarende til det antal dage, der skal afkortes vedrørende den straf, den pågældende yderligere er idømt, og 2) fra den således udfundne dato på kalenderen gå et antal år/måneder/dage frem svarende til den yderligere idømte straf. Stk. 5. Ved beregningen af andre tidspunkter for eventuel prøveløsladelse, jf. straffelovens 38, stk. 2, 40 a, stk. 1, eller andre dele af straffen, finder stk. 4 tilsvarende anvendelse, idet dog to tredjedele af straffen idømt før strafafbrydelsen erstattes med vedkommende del heraf. Kapitel 8 Beregning af reststraf efter prøveløsladelse 22. Når den dømte, som udstår tidsbestemt fængselsstraf, løslades på prøve, gøres notat om den faktiske løsladelsesdag, samt den beregnede reststraf, jf. 1, stk. 5. Kapitel 9 Beregning af prøve- og tilsynstid 23. Prøvetiden i forbindelse med prøveløsladelse eller betinget benådning regnes fra den dag, den dømte faktisk er blevet løsladt, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Benådes den dømte for hele straffen, eller træffes bestemmelse herom eller om prøveløsladelse, efter at den dømte er løsladt, regnes prøvetiden fra beslutningens dato. Stk. 3. Er der fastsat vilkår om, at den løsladte skal undergives tilsyn, beregnes tilsynstiden på tilsvarende måde som anført i stk. 1 og 2. Stk. 4. Udløbet af prøve- eller tilsynstid sker ved døgnets begyndelse. Kapitel 10 Ikrafttræden 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 320 af 19. april 2006 om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) ophæves samtidig. Justitsministeriet, den 25. juni 2011 LARS BARFOED / William Rentzmann 7

Bekendtgørelse om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v.

Bekendtgørelse om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v. BEK nr 1151 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-169 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og benådning (udsættelses- og benådningsvejledningen)

Vejledning om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og benådning (udsættelses- og benådningsvejledningen) Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt Vejledning om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og benådning (udsættelses- og benådningsvejledningen) Afsnit I Indledning Kapitel

Læs mere

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v.

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. I. Indledning For at øge informationen af borgere og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. intensiv overvågning og kontrol efter reglerne i 78 a-78 f.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. intensiv overvågning og kontrol efter reglerne i 78 a-78 f. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 67 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 5. november 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-733-0022 Dok.: CHA21285 Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen) BEK nr 282 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 12-122-0007 Senere ændringer

Læs mere

Retten i Glostrup. Kendelse. Afsagt den 1. april SS 3504/2008 (pol.nr ) Anklagemyndigheden mod X cpr.nr.

Retten i Glostrup. Kendelse. Afsagt den 1. april SS 3504/2008 (pol.nr ) Anklagemyndigheden mod X cpr.nr. Retten i Glostrup Kendelse Afsagt den 1. april 2009 SS 3504/2008 (pol.nr. 0700-83990-00102-08 ) Anklagemyndigheden mod X cpr.nr. YYYYYY-YYYY Denne sag er behandlet under medvirken af domsmænd. Erstatningssøgende,

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven. (Reorganisering af kriminalforsorgen)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven. (Reorganisering af kriminalforsorgen) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. marts 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Klaus Toftgaard Sagsnr.: 2013-1922-0018 Dok.: 1112386 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Andreas Christensen Sagsnr.: 2012-359-0030 Dok.: 596389 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 607 af 6. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 357 af 3. juni 1987, lov nr. 385 af 10. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 297/2016 Direktoratet for Kriminalforsorgen (selv) mod C (advokat Erbil Kaya, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Herning

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1000 af 05/10/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Indholdsfortegnelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 30. oktober 1992 med de ændringer, der følger af lov nr. 366 af 18. maj 1994, lov nr. 367 af 18. maj 1994,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. LBK nr 1242 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0110 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven 2011/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-731-0008 Fremsat den 14. december 2011 af Justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som er

762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som er https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=126338 Kapitel 70 Varetægtsfængsling 762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2012-13 Fremsat den 31. januar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om straffeloven (Udvidet anvendelse af betingede domme med

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 977 af 09/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-730-1246 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1068 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2008-730-0735 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1404

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af straffeloven

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af straffeloven Lovafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2005-730-0003 Dok.: CMQ40632 Udkast til Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af straffeloven VI

Læs mere

Nedenfor finder du straffeloven som den senest er bekendtgjort i Lovtekst der er tilkommet fra og med

Nedenfor finder du straffeloven som den senest er bekendtgjort i Lovtekst der er tilkommet fra og med Nedenfor finder du straffeloven som den senest er bekendtgjort i 2017. Lovtekst der er tilkommet fra og med 1986 er markeret med grøn understregning. Find lovteksten med adgang til lovbemærkninger på:

Læs mere

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Beklaget, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke i en konkret prøveløsladelsessag, som indeholdt en stillingtagen til et spørgsmål om straftidens beregning,

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 921 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 Uddrag af Kapitel 12 i 2. del om prøveløsladelse i betænkning 1099 om strafferammer og prøveløsladelse afgivet af Straffelovrådet i 1987 Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 12.3. Praksis med

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene BEK nr 129 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v.

Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v. LBK nr 900 af 08/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2005-271-0001 Senere ændringer til forskriften LOV nr 613 af 14/06/2011

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 294/2016 A (advokat Claus Bonnez, beskikket) mod Direktoratet for Kriminalforsorgen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentligt Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 27. september 2005, med de ændringer, der følger af 31

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 17. november 2011, med de ændringer, der følger af 22 i lov nr. 112 af 3. februar 2012, lov nr. 157 af

Læs mere

Kandidatspeciale 2016 Jura - AAU Priyanka Chandiran. Ansøgere, som er født her i landet, og som har fået dansk indfødsret ved fødslen, men som senere

Kandidatspeciale 2016 Jura - AAU Priyanka Chandiran. Ansøgere, som er født her i landet, og som har fået dansk indfødsret ved fødslen, men som senere Bilag Bilag 1 Særlige retningslinjer vedrørende ophold 1. Danskfødte ansøgere Ansøgere, som er født her i landet, og som har fået dansk indfødsret ved fødslen, men som senere har mistet denne, kan optages

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

I medfør af 3, stk. 6, i lov nr. 342 af 16. maj 2001 om Den Internationale Straffedomstol, fastsættes:

I medfør af 3, stk. 6, i lov nr. 342 af 16. maj 2001 om Den Internationale Straffedomstol, fastsættes: BEK nr 872 af 22/08/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-359-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1028 af 22. august 2013, med de ændringer, der følger af lov nr. 1620 af 26. december 2013, lov nr. 168 af 26.

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse LBK nr 1235 af 26/10/2010 Gældende (Straffeloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) 1. kapitel Indledende bestemmelser 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse 3. kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 871 af 04/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-730-0517 Senere ændringer til forskriften LOV nr 152 af 18/02/2015

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 34 28/10/2009 17:13 LBK nr 1068 af 06/11/2008 Gældende (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 08-11-2008 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1404 af 27/12/2008 7 LOV nr 319 af

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 871 af 04/07/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 26. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-730-0517 Senere ændringer til forskriften LOV nr 152 af 18/02/2015

Læs mere

1. I 46 indsættes som stk. 4:

1. I 46 indsættes som stk. 4: Dato: 13. april 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2016-1902-0303 Dok.: 1928546 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. november 2009 29. oktober 2009. Nr. 1034. Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1068 af 6. november 2008, med de ændringer,

Læs mere

Dokumentet er Historisk

Dokumentet er Historisk Dokumentet er Historisk LBK nr 1007 af 24/10/2012 Historisk (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 27-10-2012 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 2 LOV nr 1385

Læs mere

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv KiF Aalborg www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgens formål og hovedopgave Formål: at medvirke til at begrænse kriminalitet Hovedopgave: Fuldbyrde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v.

Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v. LBK nr 76 af 19/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-279-0020 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven LBK nr 1129 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. oktober 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-14143 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

BILAG I. Oversigt over og komparativ analyse af medlemsstaternes lovgivning om fuldbyrdelse af domme om frihedsstraffe

BILAG I. Oversigt over og komparativ analyse af medlemsstaternes lovgivning om fuldbyrdelse af domme om frihedsstraffe BILAG I Oversigt over og komparativ analyse af medlemsstaternes lovgivning om fuldbyrdelse af domme om frihedsstraffe 1. BETINGEDE STRAFFE Betingede straffe er traditionelt blevet betragtet som et middel

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

EVALUERING AF BAKKEGÅRDSMODELLEN

EVALUERING AF BAKKEGÅRDSMODELLEN EVALUERING AF BAKKEGÅRDSMODELLEN EN FORSØGSORDNING MELLEM DEN SIKREDE INSTITUTION BAKKEGÅRDEN OG STATSFÆNGSLET I JYDERUP 2 Evaluering af Bakkegårdsmodellen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 30. oktober 1992 med de ændringer, der følger af lov nr. 366 af 18. maj 1994, lov nr. 367 af 18. maj 1994,

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Lov om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf mv. 2003/1 LSF 122 Offentliggørelsesdato: 17-12-2003 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 38 Sagsforløb 2003/1 LF 122 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 17. december 2003 af justitsministeren (Lene

Læs mere