Retningslinjer for skriftlige opgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for skriftlige opgaver"

Transkript

1 Retningslinjer for skriftlige opgaver - redaktionelle retningslinjer og brug af APA referencesystem VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev. januar 2012

2 Indhold Indledning... 1 Opgavens eller projektets indhold... 1 Titelblad... 1 Resumé (Bachelorprojekter)... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Teksten... 2 Litteratur og kilder... 2 Teksthenvisninger... 2 Citater... 5 Fodnoter... 6 Tabeller og figurer... 6 Fotografi og grafik... 6 Litteraturgrundlag... 6 Upubliceret materiale... 6 Referenceliste og bibliografi Monografier (bøger) Bidrag fra en antologi eller kapitler fra bøger Tidsskriftsartikler Elektroniske dokumenter Love eller Bekendtgørelser... 9 Om Bilag Bilagsfortegnelse Referenceliste Bilag 1 Eksempel på titelblad Bilag 2 Helhedsmodellen en model for didaktisk relationstænkning Bilag 3 Ofte stillede spørgsmål... 14

3 Indledning Retningslinjer for skriftlige opgaver angiver sygeplejerskeuddannelsens krav til redigering af skriftlige opgaver. Kravene til det egentlige opgaveindhold er angivet i kriterierne på de enkelte moduler og i de generelle bestemmelser for eksaminer. Disse retningslinjer skal følges. Overskrider opgaven i omfang det tilladte antal tegn, kan du ikke forvente at det overskredne bliver læst og det indgår således ikke i bedømmelse af opgaven. Opgavens eller projektets indhold - Titelblad - Resumé (eventuelt) - Indholdsfortegnelse - Forord (eventuelt) - Tekstafsnit i henhold til kriterierne - Tabeller (eventuelt) - Figurer (eventuelt) - Referenceliste (eventuel bibliografi) - Bilagsmateriale, appendiks (eventuelt) Titelblad Titelbladet er opgavens forside og skal indeholde: Opgavens betegnelse, modul, opgaveløserens navn og holdbetegnelse (hvor der er mere end én opgaveløser, anføres navnene i alfabetisk rækkefølge), afleveringstidspunkt, vejleders navn, opgavens titel, antal tegn og skolens navn. Et eksempel er vist i bilag 1. Nederst til venstre på titelbladet skal man anføre: Opgaven er udarbejdet som en del af sygeplejerskeuddannelsen. De fremstillede synspunkter deles ikke nødvendigvis af sygeplejerskeuddannelsen". Resumé (Bachelorprojekter) Et resumé (max 1000 tegn) skal indeholde emnet, opgavens vigtigste omdrejningspunkt/tesen, essensen af konklusionen samt perspektiveringen. Resuméet må ikke indeholde ualmindelige forkortelser og specielle fagtermer. Resuméet skal give flest mulige oplysninger til læseren og således danne grundlag for læserens beslutning om at læse/ikke læse hele opgaven (Rienecker & Jørgensen, 2005, s. 204). Resuméet placeres før indholdsfortegnelsen på en selvstændig side, uden sidenummerering. Hvis en opgave skal indeholde resumé, vil det være angivet i opgavekriterierne. 1

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen skal give læseren en mulighed for et hurtigt overblik over opgavens indhold. Indholdsfortegnelsen skal være udtryk for forfatterens disponering og sortering af stoffets indhold (Rienecker & Jørgensen, 2005, s. 201). Fortegnelsen skal indeholde afsnittenes overskrifter og deres sidetal. Teksten Opgavens indledning starter på side 1 og nummereres som sådan. En opgaves omfang beregnes fra første tekstside. Indholdsfortegnelse, resumé og referenceliste medregnes ikke. En normalside er på 2400 tegn med mellemrum. Der skal være en linjeafstand på 1,5, og skrifttypen Verdana pkt.11 eller tilsvarende. En normalside har cirka følgende mål: Venstre margin: 3cm, højre margin: 2cm, top margin: 3cm og bund margin: 3cm. Med 2400 tegn pr. side har opgaver på sider tegn. For uddybning henvises til Den gode opgave (Rienecker & Jørgensen, 2005, kap.9) Overskrides det maksimale sideantal, evt. begrundet i en læsevenlig opsætning, angives opgavens totale tegn som dokumentation for tegn og sidenorm i et bilag til opgaven. Litteratur og kilder At referere betyder, at man henviser til andre forfatteres arbejde. Man refererer, når man citerer en kilde eller omskriver den med eget ordvalg, henter oplysning og teoretisk pointe fra den (Rienecker & Jørgensen, 2005, kap. 16). Forfatterens mening gengives loyalt med (referentens) egne ord uden at udtrykke egne meninger eller vurderinger af indholdet. Det kommer senere i opgaven. Det er de af kildens hovedpointer, der har relevans for opgavens problemformulering, der gengives. Teksthenvisninger Udformningen af teksthenvisninger skal følge APA standard, som beskrives nærmere i de nedenstående afsnit med inspiration fra Thostrups fremstilling (Thostrup, 2009). APA standarden er udarbejdet af American Psychological Association. Ifølge American Psychological Association (American Psychological Association, 2010) bør man hver gang, man refererer til andres teorier og værker angive i sin tekst, hvor den fremstillede viden er fra. Man skal således altid kreditere de kilder, man anvender ved at referere til dem. Udformningen af teksthenvisningerne skal hjælpe læseren til hurtigt at identificere forfatterens kilder i teksten, og til at kunne lokalisere kilderne via referencelisten. Det er derfor vigtigt, at alle de referencer man har henvist til i sin tekst også findes i referencelisten og vice versa (American Psychological Association, 2010, s ). 2

5 Hvis henvisningen refererer til bestemte sider i et dokument, skal disse anføres fx (American Psychological Association, 2010, s. 170). Som vist i de følgende eksempler kan selve teksthenvisningen placeres forskellige steder i teksten. Ved 1 forfatter: Når man refererer til et værk med 1 forfatter anføres forfatternavn sammen med udgivelsesår og evt. sidetal hver gang, der henvises til kilden. I det nedenstående gives eksempler på forskellige måder at henvise på: Eksempler: Henderson (1995) opstiller i punktform grundlæggende sygepleje... Opstilles den grundlæggende og symptomatiske sygepleje/almindelig sygepleje vil forskellen kunne aflæses (Henderson, 1995, s. 79, 84). Ved 2 forfattere: Når man refererer til et værk med 2 forfattere anføres begge forfatteres efternavne med udgivelsesår og evt. sidetal hver gang, der henvises til kilden. I det kvalitative forskningsinterview er det interviewpersonernes livsverden, der er i fokus (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17). Bemærk: Ved 2 forfattere indsættes et & i referencen mellem forfatternes navne. Ved 3-5 forfattere: Er værket skrevet af 3-5 forfattere, skal alle forfatterne anføres i teksten, første gang referencen forekommer. Herefter refereres til 1. forfatter, efterfulgt af et al. Kamper-Jørgensen, Almind, & Jensen, (2009) omtaler... (Kamper-Jørgensen et al., 2009). Ved 6 eller flere forfattere: Hvis man refererer til et dokument, hvor der er 6 eller flere forfattere skrives førstnævnte forfatter efterfulgt af et al. i teksten (første gang og de efterfølgende gange kilden anvendes). Ifølge Williams et al. (2009) opstår der 3

6 Flere værker af samme forfattere udgivet samme år: Hvis man refererer til flere værker af samme forfatter udgivet samme år, nummereres referencerne med a, b, c Eide og Eide (2007a) fokuserer på kommunikation og kommunikationsfærdigheder set i forhold til sygeplejefaget og andre sundhedsfag Kommunikationsmodellerne er karakteriseret ved (Eide & Eide, 2007b). Husk også at nummerere referencerne med a, b, c i referencelisten. Flere kilder til at underbygge samme afsnit Refererer man til flere kilder for at underbygge samme afsnit sættes kilderne i samme parentes og adskilles med et semikolon. Den hermeneutiske cirkel er et begreb, der bruges til at karakterisere (Gilje & Grimen, 2002; Pahuus, 1995). Afsnit, der bygger på den samme kilde: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker på andres viden. Det kan dog forekomme, at der er et eller flere afsnit i dokumentet, der bygger så kraftigt på en eller flere kilder, at referencerne til de(t) samme dokument(er) ville virke overvældende. I disse tilfælde kan man bruge formen:... De følgende afsnit bygger på Schrivers (2003, s ) fremstilling af bevægelsesudvikling og læring i fysioterapi... eller: Nedenstående afsnit, der vedrører artrose, er baseret på kapitel 6 i Lindahls (1998) bog om gigt og fysioterapi Teksthenvisning til bidrag eller kapitel fra en antologi: Hvis man henviser til et specifikt bidrag eller kapitel fra en antologi angives den forfatter i teksthenvisningen, som har skrevet bidraget/kapitlet. Johansen (2008) beskriver forskellige lidelser i ryggen I referencelisten angives kapitlet fra antologien (se afsnit om referenceliste) Teksthenvisning til personlig kommunikation ( s, telefonsamtaler, interviews etc.) Når man refererer til personlig kommunikation såsom s, telefonsamtaler og interviews, som ikke kan genfindes af andre, skal man referere til materialet i teksten, 4

7 men undlade at notere materialet i referencelisten (American Psychological Association, 2010, s. 179). Eksempler: Hanne Hansen ( , 12. november, 2010) bekræftede at... Else Pedersen (interview, 25. september, 2010) mener ikke at Interviews, breve og mails kan evt. vedlægges som bilag. Teksthenvisning til websider, elektroniske dokumenter osv.: Når man i sin tekst henviser til websider eller andre elektroniske dokumenter, refererer man til ophavet af websiden ligesom ved andre typer af publikationer. Ofte vil sidetalsangivelse mangle. I stedet kan referencen henvise til et afsnit på siden. Dette beskrives som nogle af de etiske dilemmaer, man kan stå overfor som fysioterapeut (Holten, 2009, afsnit 3). Websiden angives i referencelisten med den specifikke adresse på hjemmesiden (se afsnit om referenceliste) Omtale af websites i teksten Hvis man i sin tekst overordnet omtaler en hel webside, kan man nøjes med at skrive websidens adresse i en parentes i teksten, og undlade at notere referencen i referencelisten. Sundhed.dk er en dansk hjemmeside med sundhedsinformation for både patienter og sundhedsfaglige ( Citater Citering betyder ordret anvendelse af en forfatters formulering. Dette angives ved at sætte formuleringen i citationstegn " ". Eventuelle fejl i det citerede må ikke korrigeres. Citater på mere end fem til seks linier rykkes ind på siden og skrives med enkelt linieafstand: "Manglende bevidsthed om anvendelsen af sproget i sygeplejen kan få negative konsekvenser. Vi kan ubevidst komme til at forstærke patientens følelse af magtesløshed, umyndiggørelse og afhængighed og dermed fremme en udpræget instrumentel sygeplejepraksis. Anvender vi indforstået sprogbrug, kan dette føre til, at vi ikke sammen med patienten opnår et fælles forståelsesgrundlag at bygge plejen på." (Pedersen, 1984, s. 50). Citering af et enkelt ord eller en kort vending kan anføres i citationstegn. 5

8 Fodnoter Fodnoter kan anvendes til ordforklaring og lignende nederst på den pågældende side i stedet for at sætte teksten i parentes 1. Tabeller og figurer Tabeller og figurer kan anvendes som uddybende og illustrerende materiale. Tabeller og figurer kan ikke erstatte en tekst, men betragtes som et supplement. Tabeller og figurer placeres i direkte forbindelse med den tilhørende tekst eller som bilagsmateriale. Tabeller og figurer forsynes med billedtekst og nummerering under tabellen eller figuren, også når det er opgaveskriverens egen udarbejdelse. Fotografi og grafik Billeder og grafik hentet på internettet skal kildeangives. Vær opmærksom på de kan være ophavsretslig beskyttet (Bender 2006). Bachelorprojekter udgivet på UC Viden er at betragte som offentligt tilgængelige. Det er derfor vigtigt at følge de gældende regler. Vær opmærksom på, at ved brug af egne billeder hvor der optræder identificerbare personer gælder samme regel. Litteraturgrundlag Når der i kriterierne bliver stillet krav om et bestemt litteraturgrundlag fx 600 sider, skal der foreligge dokumentation. Litteraturgrundlaget kan dækkes ind gennem både referenceliste og bibliografi. Dokumentationen indgår som supplement til referencelisten. Det anvendte sidetal anføres, med et samlet antal, fx: Rienecker, L., & Jørgensen, P. S. (2005). Den gode opgave. København: Samfundslitteratur. (216 s.) Upubliceret materiale Hvis du refererer til egne tidligere opgaver eller andet upubliceret materiale angives forfatternavn (årstal) og titel samt upubliceret opgave (materiale). Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA University College. Du skal hvis censor eller eksaminator kræver det fremsende materialet. 1 Fodnoter må ikke anvendes til referering. 6

9 Referenceliste og bibliografi Referenceliste og bibliografi kan med fordel udarbejdes ved hjælp af et referencehåndteringssystem som RefWorks eller ud fra hjælpefunktionen Referencer i Word. Opstillingen følger også her den internationale standard APA. Referencelisten starter på ny side. Den opstilles alfabetisk efter forfatterens efternavn efterfulgt af fornavns initialer. Referencer uden forfatter opstilles under titlen. Referencens anden linje skal have indrykning fra venstre side. Se Referencelisten side 11. Hvis der til udarbejdelsen af opgaven er anvendt litteratur, som man ikke henviser til i opgaven, kan der udarbejdes en litteraturliste under overskriften Bibliografi. Referenceliste og bibliografi kan også udarbejdes manuelt ud fra retningslinjerne i APA standarden. Her følger eksempler på de mest almindelige bibliografiske referencer i forhold til APA standarden (Skov, 2007; Thostrup, 2009; American Psychological Association, 2010). 1. Monografier (bøger) Beskrivelsen indeholder: Forfatter. (år). Titel: Undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag. Forfatternavne skrives i inverteret form (efternavn, fornavn). Fornavne anføres ikke fuldt ud, men forkortes til initialer. I referencelisten skrives alle forfatterne, men bemærk at ved 8 eller flere forfattere, noteres de første 6 forfattere efterfulgt af og navnet på den sidste forfatter (American Psychological Association, 2010, s.184). Hvis dokumentet ikke har en forfatterangivelse skrives det under titlen. Ifølge APA anføres redaktører af monografier som forfattere. Titlen gengives som den står på titelbladet. Har undertitlen betydning for referencen medtages den. Det første ord i undertitlen efter kolon skrives med stort. Udgave anføres i parentes, med mindre det drejer sig om 1. udg.; oplag medtages ikke. Udgiverens navn angives entydigt; ord som "forlag", "Publishers" og "Co" udelades. 7

10 Noter om publikationsforhold (fx doktordisputats, hovedopgave, oversættelse) kan tilføjes på en ny linje. Eksempler: Kirkevold, M. (2000). Sygeplejeteorier - analyse og evaluering (2. udg.). København: Munksgaard. Lunde, I. M., & Ramhøj P. (Red.). (1995). Humanistisk forskning inden for sundhedsvidenskab: Kvalitative metoder. København: Akademisk. Rienecker, L., & Jørgensen, P. S. (2005). Den gode opgave (3. udg.). København: Samfundslitteratur. 2. Bidrag fra en antologi eller kapitler fra bøger Beskrivelsen indeholder: Kapitlets forfatter. (år). Kapitlets titel: Undertitel. I: Antologiens forfatter eller redaktør, Antologiens titel (evt. udgave, kapitlets sidetal). Udgivelsessted: Forlag. Andreasen, T. E. (2001). Mennesket og dets praktiske udfoldelse hos Aristoteles. I: M. Bjerrum, & K. L. Christiansen (Red.), Filosofi etik videnskabsteori (s ). København: Akademisk. 3. Tidsskriftsartikler Beskrivelsen indeholder: Artiklens forfatter. (år). Artiklens titel. Værtspublikation, vol./årg.(nr.), sidetal. Angiv bedst artikelinformation ud fra papirudgaven. Hvis artiklen er hentet elektronisk, kan information om sidetal hentes frem i den bibliografiske base, f.eks. i bibliotek.dk eller Cinahl. Internationale tidsskrifter bruger betegnelsen volume, men danske tidsskrifter bruger betegnelsen årgang.(i Word lægges den information ind i feltet Bind). Eksempler: 8

11 Frederiksen, J. (2009). Konstruktion af en moderne sygeplejerske. Klinisk sygepleje, 23(1), s Keleher, H., Parker, R. A., & & Francis, K. (2009). Systematic review of the effectiveness of primary care nursing. International Journal of Nursing Practice, 15(1), s Nielsen, K. (2003). Kompetencelister som studieredskab. Sygeplejersken, 103(50), s Elektroniske dokumenter Beskrivelsen indeholder: Ophav 2. (år/seneste opdatering). Titel (udgave). Lokaliseret/Hentet [besøgsdato] på/fra URL 3. Ved brug af referencehåndtering i word vil det oftest være hensigtsmæssigt at vælge dokumenttype: Dokument fra websted. Under navn på webside indføres titlen. Eksempler: Sundhedsstyrelsen. (2008). Anvendelse af tvang i psykiatrien Hentet 25. juli 2011 fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside: atrien% aspx Sundhedsstyrelsen er firmaforfatter (idet der ikke fremgår noget egentligt forfatternavn) Anvendelse af tvang i psykiatrien 2007 er websidens navn Sundhedsstyrelsens hjemmeside er webstedets navn Den sidste del er webstedets URL 5. Love eller Bekendtgørelser Beskrivelsen indeholder: 2 Ophav vil sige forfatter eller den/de ansvarlige 3 URL er forkortelse for Uniform ressource location, på dansk hjemmesideadresse 9

12 Ophav 4. (år/seneste opdatering). Titel (udgave). Lokaliseret/Hentet [besøgsdato] på/fra URL 5. Eksempler: Kulturministeriet. (2006). Bekendtgørelse af lov om ophavsret: LBK nr. 763 af 30/06/2006. Hentet 25. juli 2011 fra Retsinformation: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. (2008). Bekendtgørelse af sundhedsloven: LBK nr. 95 af 07/02/2008. Hentet 21. juli 2011 fra Retsinformation: Om Bilag Er materiale der dokumenterer eller supplerer teksten i opgaven. Fx interviewudskrifter, figurer, brochurer eller statistikker. Henvisning til bilagsnummer og sidetal placeres i teksten i parentes. Bilagene skal forsynes med overskrift, nummer og evt. forklarende tekst. Såfremt bilaget er fra en bog eller artikel skal referencen være tydelig. Bilagsfortegnelse Skal fremgå af indholdsfortegnelsen. 4 Ophav vil sige forfatter eller den/de ansvarlige 5 URL er forkortelse for Uniform ressource location, på dansk hjemmesideadresse 10

13 Referenceliste American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6. udg.). Washington: American Psychological Association. Bender, H. (2006). Må, må ikke? Skolejura ABC: Hvad skal jeg vide som elev? Hentet 18. juli 2011 fra Uni -Cs hjemmeside: Rienecker, L., & Jørgensen, P. S. (2005). Den gode opgave (3. udg.). København: Samfundslitteratur. Skov, A. (2007). Referér korrekt: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. Hentet 19. juli 2011 fra Det Informatinsvidenskabelige Akademis hjemmeside: Thostrup, L. (november 2009). Vejledning til brug af APA referencesystem. Hentet 19. juli 2011 fra Professionshøjskolen Metropols hjemmeside: et/vejledninger/apa%20vejledning%20nov%2009.ashx 11

14 Bilag 1 Eksempel på titelblad Opgave Obligatorisk teoretisk opgave i sygepleje Modul 2. Opgaveløser Sofie Skriversen Hold F 2009 Afleveret December 2009 Vejleder Emma Klog Antal tegn De psykosociale livsfornødenheder i den grundlæggende sygepleje En øvelse i at søge teoretisk støtte til grundlæggende sygepleje Opgaven er udarbejdet som en del af Sygeplejerskeuddannelsen. De fremstillede synspunkter deles ikke nødvendigvis af Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro 12

15 Bilag 2 Helhedsmodellen en model for didaktisk relationstænkning Hilde H. & Hippe E. (2006) Undervisningsplanlægning for faglærere. (2 udg.) København: Gyldendal. S

16 Bilag 3 Ofte stillede spørgsmål Kan man bruge Ibid. i følge APA? Nej, APA skriver ikke noget om brug af ibid. Det er ikke en del af APA standarden. Hvad gør man med websider, der mangler forfatteroplysninger? Hvis der ikke er opgivet nogen forfatter eller ophav til en webside, bliver titlen indgangen til referencen. I teksthenvisningen anvender man titlen på websiden for at hjælpe læseren til at kunne finde referencen i litteraturlisten. Hvad gør man med websider, der mangler årstal og opdateringsdata? I teksten henviser man til forfatteren/ophavet til hjemmesiden efterfulgt af u.å., som står for uden år. Hvad gør man med den lange url som viser hen til en artikel fra fx Klinisk sygepleje: Det enkleste er (under Referencer i Word) at vælge tidsskriftsartikel og angive de entydige bibliografiske oplysninger, som findes i Artikelbasen uanset om artiklen er hentet i papirformat eller fra tidsskriftets hjemmeside: (2011). Klinisk sygepleje, 25 (1) s

Retningslinjer for skriftlige opgaver. VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

Retningslinjer for skriftlige opgaver. VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Retningslinjer for skriftlige opgaver VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev 30.juli 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Retningslinjer... 3 Titelblad... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

Redaktionelle retningslinjer. for. opgaveskrivning

Redaktionelle retningslinjer. for. opgaveskrivning Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning University College Lillebælt Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle Revideret Januar 2009/ Peder Ohrt Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Referencer henvisninger, citater, litteraturliste

Referencer henvisninger, citater, litteraturliste Referencer henvisninger, citater, litteraturliste Ergoterapeutuddannelsens praksis - følger APA, American Psychological Association November 2007 Formålet med referencer 1 Litteraturhenvisninger (bibliografiske

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Revideret og godkendt af Landsudvalget

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet. Redaktionelle retningslinier. for opgaveskrivning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet. Redaktionelle retningslinier. for opgaveskrivning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Redaktionelle retningslinier for opgaveskrivning Revideret februar 2010 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 OPGAVENS

Læs mere

Referencehåndtering i Word

Referencehåndtering i Word Dato: 31. august 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov og Lene Nørskov Lange, VIA Bibliotekerne Referencehåndtering i Word Når du skriver opgave i Word, kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs

Læs mere

Referencehå ndtering i Word

Referencehå ndtering i Word 1 Referencehå ndtering i Word Når du skriver opgave i de nyeste udgaver af Word kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs i processen. Når du har lukket dit dokument op, klikker du på Referencer

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning

Retningslinjer for opgaveskrivning ORIENTERING Retningslinjer for opgaveskrivning Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Juni 2014 De følgende retningslinjer gælder for alle skriftlige opgaver, der udarbejdes af studerende på Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Dette skrift indeholder de gældende retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Retningslinjerne

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning

Retningslinjer for opgaveskrivning Sygeplejerskeuddannelsen November 2015 Professionshøjskolen UCC Retningslinjer for opgaveskrivning Sygeplejerskeuddannelsen i Nordsjælland Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 2 2. Opgavens tekniske

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved diplomuddannelserne, UCN act2learn

Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved diplomuddannelserne, UCN act2learn Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved diplomuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 2.1 Overskrifter... 3 2.2 Figurer og tabeller... 4 3. Serviceafsnit...

Læs mere

Formkrav og redaktionelle retningslinjer

Formkrav og redaktionelle retningslinjer Formkrav og redaktionelle retningslinjer for skriftlige opgaver ved Sundhedsuddannelserne UCC 2/11/16/lc 1 Generelle krav Opgaver kan udarbejdes på dansk, svensk og norsk. Ønske om aflevering på andre

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er

Læs mere

Vejledning til brug af APA referencesystem

Vejledning til brug af APA referencesystem Vejledning til brug af APA referencesystem Indhold Indledning... 2 APA referencesystem... 2 Formålet med referencer... 2 Fysisk udformning... 2 Teksthenvisninger... 3 Afsnit, der bygger på den samme kilde:...

Læs mere

Harvard referencestandard

Harvard referencestandard Udarbejdet af bibliotekar på UC SYD Roald Frøsig, 17. januar 2017. Harvard referencestandard Man skal referere, hver gang man anvender en kilde i sin tekst, det gælder både når man citerer en tekst direkte,

Læs mere

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Kulturstudier modtager bidrag året rundt, dog kun færdige artikler. Bidraget må ikke være publiceret tidligere eller på samme tid være indsendt til et andet

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger.

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger. Akademiuddannelser Vejledning i kildehenvisninger. INDHOLD INDLEDNING... 3 KILDEHENVISNINGER... 3 SAMME KILDE LIGE EFTER HINANDEN:... 4 HENVISES DER TIL FLERE SIDER SKAL DER SKRIVES:... 4 CITATER... 4

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING August 2015 Indholdsfortegnelse 1. De formelle rammer for en skriftlig opgave... 3 1.1 Normalside... 3 1.2 Omfang... 3 1.3 Skrifttype... 3 1.4 Opsætning... 3 1.5 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning

Retningslinjer for opgaveskrivning Retningslinjer for opgaveskrivning - gældende for studerende ved September 2013 VIA University College Jens Otto Krags Plads 3 8900 Randers C Indhold 1.0 Indledning... 1 2.0 Opgavens opbygning... 2 2.1

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning

Retningslinjer for opgaveskrivning VIA University College Dato: 11. februar 2015 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Retningslinjer for opgaveskrivning Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers Indhold 1.0 INDLEDNING... 1 2.0

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning

Retningslinjer for opgaveskrivning Retningslinjer for opgaveskrivning - gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens April 2011 VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Chr. M. Østergaardsvej 4, 8700 Horsens

Læs mere

FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR

FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR Side 1 af 11 FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fagprøvens formelle grundlag 2 Formålet med fagprøven 2 Plan for fagprøveforløb 2 Fagprøveaflevering 4 Tekniske retningslinjer (sideopsætning

Læs mere

Vejledning og krav til opgaveskrivning. på akademiuddannelserne modul 1-4

Vejledning og krav til opgaveskrivning. på akademiuddannelserne modul 1-4 Vejledning og krav til opgaveskrivning på akademiuddannelserne modul 1-4 Udarbejdet af Karina Lykke Karlsson og Pia Antonsen, Underviserkonsulenter på LO-skolen. Den 20. februar 2009 Teksten er udarbejdet

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Du skal nu skrive din studieretningsopgave. Formålet med din SRO er formidling af faglig viden til dine læsere (lærere/vejledere). Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

Skabelon til praktikopgave

Skabelon til praktikopgave Skabelon til praktikopgave De enkelte opgaveafsnit Kompetenceområderne for praktik er Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Eksempel fra opgave(r) Metakommunikation er markeret med GRØNT Sideantal

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Oktober 2015/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5 EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero version 5 En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word - sådan deler du referencer November

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning

Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning 2014 Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning i Horsens VIA UC i Horsens Chr. M. Østergaards vej 4, 8700 Horsens Indhold 1. Indledning... 3 2. Opgavens opbygning... 4 2.1 Forside / titelblad...

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Opgavekriterier og redaktionelle krav for afsluttende skriftlig opgave ved. Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Opgavekriterier og redaktionelle krav for afsluttende skriftlig opgave ved. Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Opgavekriterier og redaktionelle krav for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Godkendt af Landsudvalget december 2012 De Regionale Specialuddannelsesråd

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g Vejledning til på TIDSFRISTER OG KRAV: Senest mandag den 18. januar 2010 vælger du, om opgaven skal skrives i dansk, i historie eller i begge fag. Derefter undersøger du mulige områder, og under vejledning

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister

Litteraturhenvisninger og litteraturlister Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Harvard-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Vejledning til Word på PC

Vejledning til Word på PC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på PC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse... 2 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres... 3 Henvisninger, citater

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Eksamensvejledning. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling For diplomuddannelser indenfor Social- og sundhedsområdet Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling For diplomuddannelser indenfor Social- og sundhedsområdet Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Videreuddannelse og Kompetenceudvikling For diplomuddannelser indenfor Social- og sundhedsområdet Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning VIA University College, VOK, Social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater og

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Projekter på BA i international virksomhedskommunikation

Projekter på BA i international virksomhedskommunikation Projekter på BA i international virksomhedskommunikation Vejledning til undervisere og studerende Formålet med projektskrivning på BA i international virksomheds er trinvis at opbygge de studerendes kompetence

Læs mere

Word. Strukturering, henvisninger m.m.

Word. Strukturering, henvisninger m.m. Word Strukturering, henvisninger m.m. August 2015 Strukturer dokumentet I kan tildele de forskellige dele af teksten, specielt afsnitsoverskrifter, forskellige niveauer, vha. typografi-paletten 2 Strukturer

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Januar 2015 VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Team viden og studiekompetence 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opgavens layout...

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Projektrapporten HTX. Niels Aarup

Projektrapporten HTX. Niels Aarup Projektrapporten på HTX August 2007 Niels Aarup 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Projektrapportens opbygning... 4 1.1 Indholdsoversigt... 4 2. Lay Out... 5 3.1 Forsiden...

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere