Retningslinjer for skriftlige opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for skriftlige opgaver"

Transkript

1 Retningslinjer for skriftlige opgaver - redaktionelle retningslinjer og brug af APA referencesystem VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev. januar 2012

2 Indhold Indledning... 1 Opgavens eller projektets indhold... 1 Titelblad... 1 Resumé (Bachelorprojekter)... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Teksten... 2 Litteratur og kilder... 2 Teksthenvisninger... 2 Citater... 5 Fodnoter... 6 Tabeller og figurer... 6 Fotografi og grafik... 6 Litteraturgrundlag... 6 Upubliceret materiale... 6 Referenceliste og bibliografi Monografier (bøger) Bidrag fra en antologi eller kapitler fra bøger Tidsskriftsartikler Elektroniske dokumenter Love eller Bekendtgørelser... 9 Om Bilag Bilagsfortegnelse Referenceliste Bilag 1 Eksempel på titelblad Bilag 2 Helhedsmodellen en model for didaktisk relationstænkning Bilag 3 Ofte stillede spørgsmål... 14

3 Indledning Retningslinjer for skriftlige opgaver angiver sygeplejerskeuddannelsens krav til redigering af skriftlige opgaver. Kravene til det egentlige opgaveindhold er angivet i kriterierne på de enkelte moduler og i de generelle bestemmelser for eksaminer. Disse retningslinjer skal følges. Overskrider opgaven i omfang det tilladte antal tegn, kan du ikke forvente at det overskredne bliver læst og det indgår således ikke i bedømmelse af opgaven. Opgavens eller projektets indhold - Titelblad - Resumé (eventuelt) - Indholdsfortegnelse - Forord (eventuelt) - Tekstafsnit i henhold til kriterierne - Tabeller (eventuelt) - Figurer (eventuelt) - Referenceliste (eventuel bibliografi) - Bilagsmateriale, appendiks (eventuelt) Titelblad Titelbladet er opgavens forside og skal indeholde: Opgavens betegnelse, modul, opgaveløserens navn og holdbetegnelse (hvor der er mere end én opgaveløser, anføres navnene i alfabetisk rækkefølge), afleveringstidspunkt, vejleders navn, opgavens titel, antal tegn og skolens navn. Et eksempel er vist i bilag 1. Nederst til venstre på titelbladet skal man anføre: Opgaven er udarbejdet som en del af sygeplejerskeuddannelsen. De fremstillede synspunkter deles ikke nødvendigvis af sygeplejerskeuddannelsen". Resumé (Bachelorprojekter) Et resumé (max 1000 tegn) skal indeholde emnet, opgavens vigtigste omdrejningspunkt/tesen, essensen af konklusionen samt perspektiveringen. Resuméet må ikke indeholde ualmindelige forkortelser og specielle fagtermer. Resuméet skal give flest mulige oplysninger til læseren og således danne grundlag for læserens beslutning om at læse/ikke læse hele opgaven (Rienecker & Jørgensen, 2005, s. 204). Resuméet placeres før indholdsfortegnelsen på en selvstændig side, uden sidenummerering. Hvis en opgave skal indeholde resumé, vil det være angivet i opgavekriterierne. 1

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen skal give læseren en mulighed for et hurtigt overblik over opgavens indhold. Indholdsfortegnelsen skal være udtryk for forfatterens disponering og sortering af stoffets indhold (Rienecker & Jørgensen, 2005, s. 201). Fortegnelsen skal indeholde afsnittenes overskrifter og deres sidetal. Teksten Opgavens indledning starter på side 1 og nummereres som sådan. En opgaves omfang beregnes fra første tekstside. Indholdsfortegnelse, resumé og referenceliste medregnes ikke. En normalside er på 2400 tegn med mellemrum. Der skal være en linjeafstand på 1,5, og skrifttypen Verdana pkt.11 eller tilsvarende. En normalside har cirka følgende mål: Venstre margin: 3cm, højre margin: 2cm, top margin: 3cm og bund margin: 3cm. Med 2400 tegn pr. side har opgaver på sider tegn. For uddybning henvises til Den gode opgave (Rienecker & Jørgensen, 2005, kap.9) Overskrides det maksimale sideantal, evt. begrundet i en læsevenlig opsætning, angives opgavens totale tegn som dokumentation for tegn og sidenorm i et bilag til opgaven. Litteratur og kilder At referere betyder, at man henviser til andre forfatteres arbejde. Man refererer, når man citerer en kilde eller omskriver den med eget ordvalg, henter oplysning og teoretisk pointe fra den (Rienecker & Jørgensen, 2005, kap. 16). Forfatterens mening gengives loyalt med (referentens) egne ord uden at udtrykke egne meninger eller vurderinger af indholdet. Det kommer senere i opgaven. Det er de af kildens hovedpointer, der har relevans for opgavens problemformulering, der gengives. Teksthenvisninger Udformningen af teksthenvisninger skal følge APA standard, som beskrives nærmere i de nedenstående afsnit med inspiration fra Thostrups fremstilling (Thostrup, 2009). APA standarden er udarbejdet af American Psychological Association. Ifølge American Psychological Association (American Psychological Association, 2010) bør man hver gang, man refererer til andres teorier og værker angive i sin tekst, hvor den fremstillede viden er fra. Man skal således altid kreditere de kilder, man anvender ved at referere til dem. Udformningen af teksthenvisningerne skal hjælpe læseren til hurtigt at identificere forfatterens kilder i teksten, og til at kunne lokalisere kilderne via referencelisten. Det er derfor vigtigt, at alle de referencer man har henvist til i sin tekst også findes i referencelisten og vice versa (American Psychological Association, 2010, s ). 2

5 Hvis henvisningen refererer til bestemte sider i et dokument, skal disse anføres fx (American Psychological Association, 2010, s. 170). Som vist i de følgende eksempler kan selve teksthenvisningen placeres forskellige steder i teksten. Ved 1 forfatter: Når man refererer til et værk med 1 forfatter anføres forfatternavn sammen med udgivelsesår og evt. sidetal hver gang, der henvises til kilden. I det nedenstående gives eksempler på forskellige måder at henvise på: Eksempler: Henderson (1995) opstiller i punktform grundlæggende sygepleje... Opstilles den grundlæggende og symptomatiske sygepleje/almindelig sygepleje vil forskellen kunne aflæses (Henderson, 1995, s. 79, 84). Ved 2 forfattere: Når man refererer til et værk med 2 forfattere anføres begge forfatteres efternavne med udgivelsesår og evt. sidetal hver gang, der henvises til kilden. I det kvalitative forskningsinterview er det interviewpersonernes livsverden, der er i fokus (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17). Bemærk: Ved 2 forfattere indsættes et & i referencen mellem forfatternes navne. Ved 3-5 forfattere: Er værket skrevet af 3-5 forfattere, skal alle forfatterne anføres i teksten, første gang referencen forekommer. Herefter refereres til 1. forfatter, efterfulgt af et al. Kamper-Jørgensen, Almind, & Jensen, (2009) omtaler... (Kamper-Jørgensen et al., 2009). Ved 6 eller flere forfattere: Hvis man refererer til et dokument, hvor der er 6 eller flere forfattere skrives førstnævnte forfatter efterfulgt af et al. i teksten (første gang og de efterfølgende gange kilden anvendes). Ifølge Williams et al. (2009) opstår der 3

6 Flere værker af samme forfattere udgivet samme år: Hvis man refererer til flere værker af samme forfatter udgivet samme år, nummereres referencerne med a, b, c Eide og Eide (2007a) fokuserer på kommunikation og kommunikationsfærdigheder set i forhold til sygeplejefaget og andre sundhedsfag Kommunikationsmodellerne er karakteriseret ved (Eide & Eide, 2007b). Husk også at nummerere referencerne med a, b, c i referencelisten. Flere kilder til at underbygge samme afsnit Refererer man til flere kilder for at underbygge samme afsnit sættes kilderne i samme parentes og adskilles med et semikolon. Den hermeneutiske cirkel er et begreb, der bruges til at karakterisere (Gilje & Grimen, 2002; Pahuus, 1995). Afsnit, der bygger på den samme kilde: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker på andres viden. Det kan dog forekomme, at der er et eller flere afsnit i dokumentet, der bygger så kraftigt på en eller flere kilder, at referencerne til de(t) samme dokument(er) ville virke overvældende. I disse tilfælde kan man bruge formen:... De følgende afsnit bygger på Schrivers (2003, s ) fremstilling af bevægelsesudvikling og læring i fysioterapi... eller: Nedenstående afsnit, der vedrører artrose, er baseret på kapitel 6 i Lindahls (1998) bog om gigt og fysioterapi Teksthenvisning til bidrag eller kapitel fra en antologi: Hvis man henviser til et specifikt bidrag eller kapitel fra en antologi angives den forfatter i teksthenvisningen, som har skrevet bidraget/kapitlet. Johansen (2008) beskriver forskellige lidelser i ryggen I referencelisten angives kapitlet fra antologien (se afsnit om referenceliste) Teksthenvisning til personlig kommunikation ( s, telefonsamtaler, interviews etc.) Når man refererer til personlig kommunikation såsom s, telefonsamtaler og interviews, som ikke kan genfindes af andre, skal man referere til materialet i teksten, 4

7 men undlade at notere materialet i referencelisten (American Psychological Association, 2010, s. 179). Eksempler: Hanne Hansen ( , 12. november, 2010) bekræftede at... Else Pedersen (interview, 25. september, 2010) mener ikke at Interviews, breve og mails kan evt. vedlægges som bilag. Teksthenvisning til websider, elektroniske dokumenter osv.: Når man i sin tekst henviser til websider eller andre elektroniske dokumenter, refererer man til ophavet af websiden ligesom ved andre typer af publikationer. Ofte vil sidetalsangivelse mangle. I stedet kan referencen henvise til et afsnit på siden. Dette beskrives som nogle af de etiske dilemmaer, man kan stå overfor som fysioterapeut (Holten, 2009, afsnit 3). Websiden angives i referencelisten med den specifikke adresse på hjemmesiden (se afsnit om referenceliste) Omtale af websites i teksten Hvis man i sin tekst overordnet omtaler en hel webside, kan man nøjes med at skrive websidens adresse i en parentes i teksten, og undlade at notere referencen i referencelisten. Sundhed.dk er en dansk hjemmeside med sundhedsinformation for både patienter og sundhedsfaglige (www.sundhed.dk). Citater Citering betyder ordret anvendelse af en forfatters formulering. Dette angives ved at sætte formuleringen i citationstegn " ". Eventuelle fejl i det citerede må ikke korrigeres. Citater på mere end fem til seks linier rykkes ind på siden og skrives med enkelt linieafstand: "Manglende bevidsthed om anvendelsen af sproget i sygeplejen kan få negative konsekvenser. Vi kan ubevidst komme til at forstærke patientens følelse af magtesløshed, umyndiggørelse og afhængighed og dermed fremme en udpræget instrumentel sygeplejepraksis. Anvender vi indforstået sprogbrug, kan dette føre til, at vi ikke sammen med patienten opnår et fælles forståelsesgrundlag at bygge plejen på." (Pedersen, 1984, s. 50). Citering af et enkelt ord eller en kort vending kan anføres i citationstegn. 5

8 Fodnoter Fodnoter kan anvendes til ordforklaring og lignende nederst på den pågældende side i stedet for at sætte teksten i parentes 1. Tabeller og figurer Tabeller og figurer kan anvendes som uddybende og illustrerende materiale. Tabeller og figurer kan ikke erstatte en tekst, men betragtes som et supplement. Tabeller og figurer placeres i direkte forbindelse med den tilhørende tekst eller som bilagsmateriale. Tabeller og figurer forsynes med billedtekst og nummerering under tabellen eller figuren, også når det er opgaveskriverens egen udarbejdelse. Fotografi og grafik Billeder og grafik hentet på internettet skal kildeangives. Vær opmærksom på de kan være ophavsretslig beskyttet (Bender 2006). Bachelorprojekter udgivet på UC Viden er at betragte som offentligt tilgængelige. Det er derfor vigtigt at følge de gældende regler. Vær opmærksom på, at ved brug af egne billeder hvor der optræder identificerbare personer gælder samme regel. Litteraturgrundlag Når der i kriterierne bliver stillet krav om et bestemt litteraturgrundlag fx 600 sider, skal der foreligge dokumentation. Litteraturgrundlaget kan dækkes ind gennem både referenceliste og bibliografi. Dokumentationen indgår som supplement til referencelisten. Det anvendte sidetal anføres, med et samlet antal, fx: Rienecker, L., & Jørgensen, P. S. (2005). Den gode opgave. København: Samfundslitteratur. (216 s.) Upubliceret materiale Hvis du refererer til egne tidligere opgaver eller andet upubliceret materiale angives forfatternavn (årstal) og titel samt upubliceret opgave (materiale). Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA University College. Du skal hvis censor eller eksaminator kræver det fremsende materialet. 1 Fodnoter må ikke anvendes til referering. 6

9 Referenceliste og bibliografi Referenceliste og bibliografi kan med fordel udarbejdes ved hjælp af et referencehåndteringssystem som RefWorks eller ud fra hjælpefunktionen Referencer i Word. Opstillingen følger også her den internationale standard APA. Referencelisten starter på ny side. Den opstilles alfabetisk efter forfatterens efternavn efterfulgt af fornavns initialer. Referencer uden forfatter opstilles under titlen. Referencens anden linje skal have indrykning fra venstre side. Se Referencelisten side 11. Hvis der til udarbejdelsen af opgaven er anvendt litteratur, som man ikke henviser til i opgaven, kan der udarbejdes en litteraturliste under overskriften Bibliografi. Referenceliste og bibliografi kan også udarbejdes manuelt ud fra retningslinjerne i APA standarden. Her følger eksempler på de mest almindelige bibliografiske referencer i forhold til APA standarden (Skov, 2007; Thostrup, 2009; American Psychological Association, 2010). 1. Monografier (bøger) Beskrivelsen indeholder: Forfatter. (år). Titel: Undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag. Forfatternavne skrives i inverteret form (efternavn, fornavn). Fornavne anføres ikke fuldt ud, men forkortes til initialer. I referencelisten skrives alle forfatterne, men bemærk at ved 8 eller flere forfattere, noteres de første 6 forfattere efterfulgt af og navnet på den sidste forfatter (American Psychological Association, 2010, s.184). Hvis dokumentet ikke har en forfatterangivelse skrives det under titlen. Ifølge APA anføres redaktører af monografier som forfattere. Titlen gengives som den står på titelbladet. Har undertitlen betydning for referencen medtages den. Det første ord i undertitlen efter kolon skrives med stort. Udgave anføres i parentes, med mindre det drejer sig om 1. udg.; oplag medtages ikke. Udgiverens navn angives entydigt; ord som "forlag", "Publishers" og "Co" udelades. 7

10 Noter om publikationsforhold (fx doktordisputats, hovedopgave, oversættelse) kan tilføjes på en ny linje. Eksempler: Kirkevold, M. (2000). Sygeplejeteorier - analyse og evaluering (2. udg.). København: Munksgaard. Lunde, I. M., & Ramhøj P. (Red.). (1995). Humanistisk forskning inden for sundhedsvidenskab: Kvalitative metoder. København: Akademisk. Rienecker, L., & Jørgensen, P. S. (2005). Den gode opgave (3. udg.). København: Samfundslitteratur. 2. Bidrag fra en antologi eller kapitler fra bøger Beskrivelsen indeholder: Kapitlets forfatter. (år). Kapitlets titel: Undertitel. I: Antologiens forfatter eller redaktør, Antologiens titel (evt. udgave, kapitlets sidetal). Udgivelsessted: Forlag. Andreasen, T. E. (2001). Mennesket og dets praktiske udfoldelse hos Aristoteles. I: M. Bjerrum, & K. L. Christiansen (Red.), Filosofi etik videnskabsteori (s ). København: Akademisk. 3. Tidsskriftsartikler Beskrivelsen indeholder: Artiklens forfatter. (år). Artiklens titel. Værtspublikation, vol./årg.(nr.), sidetal. Angiv bedst artikelinformation ud fra papirudgaven. Hvis artiklen er hentet elektronisk, kan information om sidetal hentes frem i den bibliografiske base, f.eks. i bibliotek.dk eller Cinahl. Internationale tidsskrifter bruger betegnelsen volume, men danske tidsskrifter bruger betegnelsen årgang.(i Word lægges den information ind i feltet Bind). Eksempler: 8

11 Frederiksen, J. (2009). Konstruktion af en moderne sygeplejerske. Klinisk sygepleje, 23(1), s Keleher, H., Parker, R. A., & & Francis, K. (2009). Systematic review of the effectiveness of primary care nursing. International Journal of Nursing Practice, 15(1), s Nielsen, K. (2003). Kompetencelister som studieredskab. Sygeplejersken, 103(50), s Elektroniske dokumenter Beskrivelsen indeholder: Ophav 2. (år/seneste opdatering). Titel (udgave). Lokaliseret/Hentet [besøgsdato] på/fra URL 3. Ved brug af referencehåndtering i word vil det oftest være hensigtsmæssigt at vælge dokumenttype: Dokument fra websted. Under navn på webside indføres titlen. Eksempler: Sundhedsstyrelsen. (2008). Anvendelse af tvang i psykiatrien Hentet 25. juli 2011 fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside: atrien% aspx Sundhedsstyrelsen er firmaforfatter (idet der ikke fremgår noget egentligt forfatternavn) Anvendelse af tvang i psykiatrien 2007 er websidens navn Sundhedsstyrelsens hjemmeside er webstedets navn Den sidste del er webstedets URL 5. Love eller Bekendtgørelser Beskrivelsen indeholder: 2 Ophav vil sige forfatter eller den/de ansvarlige 3 URL er forkortelse for Uniform ressource location, på dansk hjemmesideadresse 9

12 Ophav 4. (år/seneste opdatering). Titel (udgave). Lokaliseret/Hentet [besøgsdato] på/fra URL 5. Eksempler: Kulturministeriet. (2006). Bekendtgørelse af lov om ophavsret: LBK nr. 763 af 30/06/2006. Hentet 25. juli 2011 fra Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=12014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. (2008). Bekendtgørelse af sundhedsloven: LBK nr. 95 af 07/02/2008. Hentet 21. juli 2011 fra Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Om Bilag Er materiale der dokumenterer eller supplerer teksten i opgaven. Fx interviewudskrifter, figurer, brochurer eller statistikker. Henvisning til bilagsnummer og sidetal placeres i teksten i parentes. Bilagene skal forsynes med overskrift, nummer og evt. forklarende tekst. Såfremt bilaget er fra en bog eller artikel skal referencen være tydelig. Bilagsfortegnelse Skal fremgå af indholdsfortegnelsen. 4 Ophav vil sige forfatter eller den/de ansvarlige 5 URL er forkortelse for Uniform ressource location, på dansk hjemmesideadresse 10

13 Referenceliste American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6. udg.). Washington: American Psychological Association. Bender, H. (2006). Må, må ikke? Skolejura ABC: Hvad skal jeg vide som elev? Hentet 18. juli 2011 fra Uni -Cs hjemmeside: Rienecker, L., & Jørgensen, P. S. (2005). Den gode opgave (3. udg.). København: Samfundslitteratur. Skov, A. (2007). Referér korrekt: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. Hentet 19. juli 2011 fra Det Informatinsvidenskabelige Akademis hjemmeside: Thostrup, L. (november 2009). Vejledning til brug af APA referencesystem. Hentet 19. juli 2011 fra Professionshøjskolen Metropols hjemmeside: et/vejledninger/apa%20vejledning%20nov%2009.ashx 11

14 Bilag 1 Eksempel på titelblad Opgave Obligatorisk teoretisk opgave i sygepleje Modul 2. Opgaveløser Sofie Skriversen Hold F 2009 Afleveret December 2009 Vejleder Emma Klog Antal tegn De psykosociale livsfornødenheder i den grundlæggende sygepleje En øvelse i at søge teoretisk støtte til grundlæggende sygepleje Opgaven er udarbejdet som en del af Sygeplejerskeuddannelsen. De fremstillede synspunkter deles ikke nødvendigvis af Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro 12

15 Bilag 2 Helhedsmodellen en model for didaktisk relationstænkning Hilde H. & Hippe E. (2006) Undervisningsplanlægning for faglærere. (2 udg.) København: Gyldendal. S

16 Bilag 3 Ofte stillede spørgsmål Kan man bruge Ibid. i følge APA? Nej, APA skriver ikke noget om brug af ibid. Det er ikke en del af APA standarden. Hvad gør man med websider, der mangler forfatteroplysninger? Hvis der ikke er opgivet nogen forfatter eller ophav til en webside, bliver titlen indgangen til referencen. I teksthenvisningen anvender man titlen på websiden for at hjælpe læseren til at kunne finde referencen i litteraturlisten. Hvad gør man med websider, der mangler årstal og opdateringsdata? I teksten henviser man til forfatteren/ophavet til hjemmesiden efterfulgt af u.å., som står for uden år. Hvad gør man med den lange url som viser hen til en artikel fra fx Klinisk sygepleje: Det enkleste er (under Referencer i Word) at vælge tidsskriftsartikel og angive de entydige bibliografiske oplysninger, som findes i Artikelbasen uanset om artiklen er hentet i papirformat eller fra tidsskriftets hjemmeside: (2011). Klinisk sygepleje, 25 (1) s

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Vejledning til brug af APA referencesystem

Vejledning til brug af APA referencesystem Vejledning til brug af APA referencesystem Indhold Indledning... 2 APA referencesystem... 2 Formålet med referencer... 2 Fysisk udformning... 2 Teksthenvisninger... 3 Afsnit, der bygger på den samme kilde:...

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning

Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning 2014 Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning i Horsens VIA UC i Horsens Chr. M. Østergaards vej 4, 8700 Horsens Indhold 1. Indledning... 3 2. Opgavens opbygning... 4 2.1 Forside / titelblad...

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Eksamensvejledning. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling For diplomuddannelser indenfor Social- og sundhedsområdet Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling For diplomuddannelser indenfor Social- og sundhedsområdet Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Videreuddannelse og Kompetenceudvikling For diplomuddannelser indenfor Social- og sundhedsområdet Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning VIA University College, VOK, Social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3,5 cm. Højre margen: 1,5 cm. (Margen fastlagt af hensyn til at opgaven skal indsættes i mappe). Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende)

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE Version 2.0 August 2013 OPGAVEN STARTES INFORMATIONSSØGNING KILDEKRITIK OPGAVESKRIVNING KILDEHENVISNINGER LITTERATURLISTE OPGAVEN AFLEVERES Indholdsfortegnelse INFORMATIONSKOMPETENCE...

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS eller hvordan man får redaktionen til at klappe i hænderne og indlægger sig uvisnelig hæder Overordnet: Formaterne i dette stylesheet skal generelt overholdes.

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Arbejdsmarked og karriere

Arbejdsmarked og karriere Arbejdsmarked og karriere Formål: I projekt 3 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste

Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Strandboulevarden 47, 2100 København Ø Telefon 3527 7576 / 3527 7586 bibliotek@dkds.dk / www.dkds.dk/bibliotek.htm januar 2007 2 Hvad skal du dokumentere?

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Vejledning i Projektarbejde

Vejledning i Projektarbejde Vejledning i Projektarbejde Lær projektarbejde Lær rapportskrivning Ved at lave et projekt om: Ergonomi ved en computerarbejdsplads Hvorfor projekt? 3 Faser i projektarbejdet 3 Idé og emne 3 Problemformulering

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver OpgaveGuiden OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Formkrav til skriftlige opgaver UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved

Formkrav til skriftlige opgaver UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Format, opsætning og tegnoptælling...3 3. Tekstens detaljer...4 3.1 Afsnit og overskrifter...4 3.2

Læs mere

Del 1 Navigation i Refworks

Del 1 Navigation i Refworks - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - foråret 2011 Del 1 Navigation i Refworks 1) Oprette egen RefWorks-konto (via UCN-netværk og fjernadgang) 2) Oprette

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af Landsudvalget

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Litteraturhenvisninger... 1 Litteraturliste... 3 Bilag... 6

Litteraturhenvisninger... 1 Litteraturliste... 3 Bilag... 6 Indhold Litteraturhenvisninger... 1 Litteraturliste... 3 Bilag... 6 Litteraturhenvisninger En vigtig del af det, man kalder akademisk redelighed, er, at man dokumenterer, hvordan man bruger andres tekster,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Skrivevejledning til forfattere og oversættere februar 2015

Skrivevejledning til forfattere og oversættere februar 2015 Skrivevejledning til forfattere og oversættere februar 2015 Velkommen som forfatter i den sundhedsfaglige redaktion på Gads Forlag Denne vejledning er udarbejdet som hjælp til dig, der skal samarbejde

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - 2014 Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 1) Opret din egen RefWorks-konto (via UCN-netværk) 2) Opret folders / tags

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Illustrationsliste

Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Illustrationsliste Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Illustrationsliste Hvad skal du dokumentere? 3 Citater 4 Tekstnoter 4 Teksthenvisninger 4 Litteraturliste 5 Bøger og rapporter 7 Dele af bøger 8 Tidsskriftartikler

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2015 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere