Retningslinjer for skriftlige opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for skriftlige opgaver"

Transkript

1 Retningslinjer for skriftlige opgaver - redaktionelle retningslinjer og brug af APA referencesystem VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev. januar 2012

2 Indhold Indledning... 1 Opgavens eller projektets indhold... 1 Titelblad... 1 Resumé (Bachelorprojekter)... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Teksten... 2 Litteratur og kilder... 2 Teksthenvisninger... 2 Citater... 5 Fodnoter... 6 Tabeller og figurer... 6 Fotografi og grafik... 6 Litteraturgrundlag... 6 Upubliceret materiale... 6 Referenceliste og bibliografi Monografier (bøger) Bidrag fra en antologi eller kapitler fra bøger Tidsskriftsartikler Elektroniske dokumenter Love eller Bekendtgørelser... 9 Om Bilag Bilagsfortegnelse Referenceliste Bilag 1 Eksempel på titelblad Bilag 2 Helhedsmodellen en model for didaktisk relationstænkning Bilag 3 Ofte stillede spørgsmål... 14

3 Indledning Retningslinjer for skriftlige opgaver angiver sygeplejerskeuddannelsens krav til redigering af skriftlige opgaver. Kravene til det egentlige opgaveindhold er angivet i kriterierne på de enkelte moduler og i de generelle bestemmelser for eksaminer. Disse retningslinjer skal følges. Overskrider opgaven i omfang det tilladte antal tegn, kan du ikke forvente at det overskredne bliver læst og det indgår således ikke i bedømmelse af opgaven. Opgavens eller projektets indhold - Titelblad - Resumé (eventuelt) - Indholdsfortegnelse - Forord (eventuelt) - Tekstafsnit i henhold til kriterierne - Tabeller (eventuelt) - Figurer (eventuelt) - Referenceliste (eventuel bibliografi) - Bilagsmateriale, appendiks (eventuelt) Titelblad Titelbladet er opgavens forside og skal indeholde: Opgavens betegnelse, modul, opgaveløserens navn og holdbetegnelse (hvor der er mere end én opgaveløser, anføres navnene i alfabetisk rækkefølge), afleveringstidspunkt, vejleders navn, opgavens titel, antal tegn og skolens navn. Et eksempel er vist i bilag 1. Nederst til venstre på titelbladet skal man anføre: Opgaven er udarbejdet som en del af sygeplejerskeuddannelsen. De fremstillede synspunkter deles ikke nødvendigvis af sygeplejerskeuddannelsen". Resumé (Bachelorprojekter) Et resumé (max 1000 tegn) skal indeholde emnet, opgavens vigtigste omdrejningspunkt/tesen, essensen af konklusionen samt perspektiveringen. Resuméet må ikke indeholde ualmindelige forkortelser og specielle fagtermer. Resuméet skal give flest mulige oplysninger til læseren og således danne grundlag for læserens beslutning om at læse/ikke læse hele opgaven (Rienecker & Jørgensen, 2005, s. 204). Resuméet placeres før indholdsfortegnelsen på en selvstændig side, uden sidenummerering. Hvis en opgave skal indeholde resumé, vil det være angivet i opgavekriterierne. 1

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen skal give læseren en mulighed for et hurtigt overblik over opgavens indhold. Indholdsfortegnelsen skal være udtryk for forfatterens disponering og sortering af stoffets indhold (Rienecker & Jørgensen, 2005, s. 201). Fortegnelsen skal indeholde afsnittenes overskrifter og deres sidetal. Teksten Opgavens indledning starter på side 1 og nummereres som sådan. En opgaves omfang beregnes fra første tekstside. Indholdsfortegnelse, resumé og referenceliste medregnes ikke. En normalside er på 2400 tegn med mellemrum. Der skal være en linjeafstand på 1,5, og skrifttypen Verdana pkt.11 eller tilsvarende. En normalside har cirka følgende mål: Venstre margin: 3cm, højre margin: 2cm, top margin: 3cm og bund margin: 3cm. Med 2400 tegn pr. side har opgaver på sider tegn. For uddybning henvises til Den gode opgave (Rienecker & Jørgensen, 2005, kap.9) Overskrides det maksimale sideantal, evt. begrundet i en læsevenlig opsætning, angives opgavens totale tegn som dokumentation for tegn og sidenorm i et bilag til opgaven. Litteratur og kilder At referere betyder, at man henviser til andre forfatteres arbejde. Man refererer, når man citerer en kilde eller omskriver den med eget ordvalg, henter oplysning og teoretisk pointe fra den (Rienecker & Jørgensen, 2005, kap. 16). Forfatterens mening gengives loyalt med (referentens) egne ord uden at udtrykke egne meninger eller vurderinger af indholdet. Det kommer senere i opgaven. Det er de af kildens hovedpointer, der har relevans for opgavens problemformulering, der gengives. Teksthenvisninger Udformningen af teksthenvisninger skal følge APA standard, som beskrives nærmere i de nedenstående afsnit med inspiration fra Thostrups fremstilling (Thostrup, 2009). APA standarden er udarbejdet af American Psychological Association. Ifølge American Psychological Association (American Psychological Association, 2010) bør man hver gang, man refererer til andres teorier og værker angive i sin tekst, hvor den fremstillede viden er fra. Man skal således altid kreditere de kilder, man anvender ved at referere til dem. Udformningen af teksthenvisningerne skal hjælpe læseren til hurtigt at identificere forfatterens kilder i teksten, og til at kunne lokalisere kilderne via referencelisten. Det er derfor vigtigt, at alle de referencer man har henvist til i sin tekst også findes i referencelisten og vice versa (American Psychological Association, 2010, s ). 2

5 Hvis henvisningen refererer til bestemte sider i et dokument, skal disse anføres fx (American Psychological Association, 2010, s. 170). Som vist i de følgende eksempler kan selve teksthenvisningen placeres forskellige steder i teksten. Ved 1 forfatter: Når man refererer til et værk med 1 forfatter anføres forfatternavn sammen med udgivelsesår og evt. sidetal hver gang, der henvises til kilden. I det nedenstående gives eksempler på forskellige måder at henvise på: Eksempler: Henderson (1995) opstiller i punktform grundlæggende sygepleje... Opstilles den grundlæggende og symptomatiske sygepleje/almindelig sygepleje vil forskellen kunne aflæses (Henderson, 1995, s. 79, 84). Ved 2 forfattere: Når man refererer til et værk med 2 forfattere anføres begge forfatteres efternavne med udgivelsesår og evt. sidetal hver gang, der henvises til kilden. I det kvalitative forskningsinterview er det interviewpersonernes livsverden, der er i fokus (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17). Bemærk: Ved 2 forfattere indsættes et & i referencen mellem forfatternes navne. Ved 3-5 forfattere: Er værket skrevet af 3-5 forfattere, skal alle forfatterne anføres i teksten, første gang referencen forekommer. Herefter refereres til 1. forfatter, efterfulgt af et al. Kamper-Jørgensen, Almind, & Jensen, (2009) omtaler... (Kamper-Jørgensen et al., 2009). Ved 6 eller flere forfattere: Hvis man refererer til et dokument, hvor der er 6 eller flere forfattere skrives førstnævnte forfatter efterfulgt af et al. i teksten (første gang og de efterfølgende gange kilden anvendes). Ifølge Williams et al. (2009) opstår der 3

6 Flere værker af samme forfattere udgivet samme år: Hvis man refererer til flere værker af samme forfatter udgivet samme år, nummereres referencerne med a, b, c Eide og Eide (2007a) fokuserer på kommunikation og kommunikationsfærdigheder set i forhold til sygeplejefaget og andre sundhedsfag Kommunikationsmodellerne er karakteriseret ved (Eide & Eide, 2007b). Husk også at nummerere referencerne med a, b, c i referencelisten. Flere kilder til at underbygge samme afsnit Refererer man til flere kilder for at underbygge samme afsnit sættes kilderne i samme parentes og adskilles med et semikolon. Den hermeneutiske cirkel er et begreb, der bruges til at karakterisere (Gilje & Grimen, 2002; Pahuus, 1995). Afsnit, der bygger på den samme kilde: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker på andres viden. Det kan dog forekomme, at der er et eller flere afsnit i dokumentet, der bygger så kraftigt på en eller flere kilder, at referencerne til de(t) samme dokument(er) ville virke overvældende. I disse tilfælde kan man bruge formen:... De følgende afsnit bygger på Schrivers (2003, s ) fremstilling af bevægelsesudvikling og læring i fysioterapi... eller: Nedenstående afsnit, der vedrører artrose, er baseret på kapitel 6 i Lindahls (1998) bog om gigt og fysioterapi Teksthenvisning til bidrag eller kapitel fra en antologi: Hvis man henviser til et specifikt bidrag eller kapitel fra en antologi angives den forfatter i teksthenvisningen, som har skrevet bidraget/kapitlet. Johansen (2008) beskriver forskellige lidelser i ryggen I referencelisten angives kapitlet fra antologien (se afsnit om referenceliste) Teksthenvisning til personlig kommunikation ( s, telefonsamtaler, interviews etc.) Når man refererer til personlig kommunikation såsom s, telefonsamtaler og interviews, som ikke kan genfindes af andre, skal man referere til materialet i teksten, 4

7 men undlade at notere materialet i referencelisten (American Psychological Association, 2010, s. 179). Eksempler: Hanne Hansen ( , 12. november, 2010) bekræftede at... Else Pedersen (interview, 25. september, 2010) mener ikke at Interviews, breve og mails kan evt. vedlægges som bilag. Teksthenvisning til websider, elektroniske dokumenter osv.: Når man i sin tekst henviser til websider eller andre elektroniske dokumenter, refererer man til ophavet af websiden ligesom ved andre typer af publikationer. Ofte vil sidetalsangivelse mangle. I stedet kan referencen henvise til et afsnit på siden. Dette beskrives som nogle af de etiske dilemmaer, man kan stå overfor som fysioterapeut (Holten, 2009, afsnit 3). Websiden angives i referencelisten med den specifikke adresse på hjemmesiden (se afsnit om referenceliste) Omtale af websites i teksten Hvis man i sin tekst overordnet omtaler en hel webside, kan man nøjes med at skrive websidens adresse i en parentes i teksten, og undlade at notere referencen i referencelisten. Sundhed.dk er en dansk hjemmeside med sundhedsinformation for både patienter og sundhedsfaglige (www.sundhed.dk). Citater Citering betyder ordret anvendelse af en forfatters formulering. Dette angives ved at sætte formuleringen i citationstegn " ". Eventuelle fejl i det citerede må ikke korrigeres. Citater på mere end fem til seks linier rykkes ind på siden og skrives med enkelt linieafstand: "Manglende bevidsthed om anvendelsen af sproget i sygeplejen kan få negative konsekvenser. Vi kan ubevidst komme til at forstærke patientens følelse af magtesløshed, umyndiggørelse og afhængighed og dermed fremme en udpræget instrumentel sygeplejepraksis. Anvender vi indforstået sprogbrug, kan dette føre til, at vi ikke sammen med patienten opnår et fælles forståelsesgrundlag at bygge plejen på." (Pedersen, 1984, s. 50). Citering af et enkelt ord eller en kort vending kan anføres i citationstegn. 5

8 Fodnoter Fodnoter kan anvendes til ordforklaring og lignende nederst på den pågældende side i stedet for at sætte teksten i parentes 1. Tabeller og figurer Tabeller og figurer kan anvendes som uddybende og illustrerende materiale. Tabeller og figurer kan ikke erstatte en tekst, men betragtes som et supplement. Tabeller og figurer placeres i direkte forbindelse med den tilhørende tekst eller som bilagsmateriale. Tabeller og figurer forsynes med billedtekst og nummerering under tabellen eller figuren, også når det er opgaveskriverens egen udarbejdelse. Fotografi og grafik Billeder og grafik hentet på internettet skal kildeangives. Vær opmærksom på de kan være ophavsretslig beskyttet (Bender 2006). Bachelorprojekter udgivet på UC Viden er at betragte som offentligt tilgængelige. Det er derfor vigtigt at følge de gældende regler. Vær opmærksom på, at ved brug af egne billeder hvor der optræder identificerbare personer gælder samme regel. Litteraturgrundlag Når der i kriterierne bliver stillet krav om et bestemt litteraturgrundlag fx 600 sider, skal der foreligge dokumentation. Litteraturgrundlaget kan dækkes ind gennem både referenceliste og bibliografi. Dokumentationen indgår som supplement til referencelisten. Det anvendte sidetal anføres, med et samlet antal, fx: Rienecker, L., & Jørgensen, P. S. (2005). Den gode opgave. København: Samfundslitteratur. (216 s.) Upubliceret materiale Hvis du refererer til egne tidligere opgaver eller andet upubliceret materiale angives forfatternavn (årstal) og titel samt upubliceret opgave (materiale). Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA University College. Du skal hvis censor eller eksaminator kræver det fremsende materialet. 1 Fodnoter må ikke anvendes til referering. 6

9 Referenceliste og bibliografi Referenceliste og bibliografi kan med fordel udarbejdes ved hjælp af et referencehåndteringssystem som RefWorks eller ud fra hjælpefunktionen Referencer i Word. Opstillingen følger også her den internationale standard APA. Referencelisten starter på ny side. Den opstilles alfabetisk efter forfatterens efternavn efterfulgt af fornavns initialer. Referencer uden forfatter opstilles under titlen. Referencens anden linje skal have indrykning fra venstre side. Se Referencelisten side 11. Hvis der til udarbejdelsen af opgaven er anvendt litteratur, som man ikke henviser til i opgaven, kan der udarbejdes en litteraturliste under overskriften Bibliografi. Referenceliste og bibliografi kan også udarbejdes manuelt ud fra retningslinjerne i APA standarden. Her følger eksempler på de mest almindelige bibliografiske referencer i forhold til APA standarden (Skov, 2007; Thostrup, 2009; American Psychological Association, 2010). 1. Monografier (bøger) Beskrivelsen indeholder: Forfatter. (år). Titel: Undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag. Forfatternavne skrives i inverteret form (efternavn, fornavn). Fornavne anføres ikke fuldt ud, men forkortes til initialer. I referencelisten skrives alle forfatterne, men bemærk at ved 8 eller flere forfattere, noteres de første 6 forfattere efterfulgt af og navnet på den sidste forfatter (American Psychological Association, 2010, s.184). Hvis dokumentet ikke har en forfatterangivelse skrives det under titlen. Ifølge APA anføres redaktører af monografier som forfattere. Titlen gengives som den står på titelbladet. Har undertitlen betydning for referencen medtages den. Det første ord i undertitlen efter kolon skrives med stort. Udgave anføres i parentes, med mindre det drejer sig om 1. udg.; oplag medtages ikke. Udgiverens navn angives entydigt; ord som "forlag", "Publishers" og "Co" udelades. 7

10 Noter om publikationsforhold (fx doktordisputats, hovedopgave, oversættelse) kan tilføjes på en ny linje. Eksempler: Kirkevold, M. (2000). Sygeplejeteorier - analyse og evaluering (2. udg.). København: Munksgaard. Lunde, I. M., & Ramhøj P. (Red.). (1995). Humanistisk forskning inden for sundhedsvidenskab: Kvalitative metoder. København: Akademisk. Rienecker, L., & Jørgensen, P. S. (2005). Den gode opgave (3. udg.). København: Samfundslitteratur. 2. Bidrag fra en antologi eller kapitler fra bøger Beskrivelsen indeholder: Kapitlets forfatter. (år). Kapitlets titel: Undertitel. I: Antologiens forfatter eller redaktør, Antologiens titel (evt. udgave, kapitlets sidetal). Udgivelsessted: Forlag. Andreasen, T. E. (2001). Mennesket og dets praktiske udfoldelse hos Aristoteles. I: M. Bjerrum, & K. L. Christiansen (Red.), Filosofi etik videnskabsteori (s ). København: Akademisk. 3. Tidsskriftsartikler Beskrivelsen indeholder: Artiklens forfatter. (år). Artiklens titel. Værtspublikation, vol./årg.(nr.), sidetal. Angiv bedst artikelinformation ud fra papirudgaven. Hvis artiklen er hentet elektronisk, kan information om sidetal hentes frem i den bibliografiske base, f.eks. i bibliotek.dk eller Cinahl. Internationale tidsskrifter bruger betegnelsen volume, men danske tidsskrifter bruger betegnelsen årgang.(i Word lægges den information ind i feltet Bind). Eksempler: 8

11 Frederiksen, J. (2009). Konstruktion af en moderne sygeplejerske. Klinisk sygepleje, 23(1), s Keleher, H., Parker, R. A., & & Francis, K. (2009). Systematic review of the effectiveness of primary care nursing. International Journal of Nursing Practice, 15(1), s Nielsen, K. (2003). Kompetencelister som studieredskab. Sygeplejersken, 103(50), s Elektroniske dokumenter Beskrivelsen indeholder: Ophav 2. (år/seneste opdatering). Titel (udgave). Lokaliseret/Hentet [besøgsdato] på/fra URL 3. Ved brug af referencehåndtering i word vil det oftest være hensigtsmæssigt at vælge dokumenttype: Dokument fra websted. Under navn på webside indføres titlen. Eksempler: Sundhedsstyrelsen. (2008). Anvendelse af tvang i psykiatrien Hentet 25. juli 2011 fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside: atrien% aspx Sundhedsstyrelsen er firmaforfatter (idet der ikke fremgår noget egentligt forfatternavn) Anvendelse af tvang i psykiatrien 2007 er websidens navn Sundhedsstyrelsens hjemmeside er webstedets navn Den sidste del er webstedets URL 5. Love eller Bekendtgørelser Beskrivelsen indeholder: 2 Ophav vil sige forfatter eller den/de ansvarlige 3 URL er forkortelse for Uniform ressource location, på dansk hjemmesideadresse 9

12 Ophav 4. (år/seneste opdatering). Titel (udgave). Lokaliseret/Hentet [besøgsdato] på/fra URL 5. Eksempler: Kulturministeriet. (2006). Bekendtgørelse af lov om ophavsret: LBK nr. 763 af 30/06/2006. Hentet 25. juli 2011 fra Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=12014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. (2008). Bekendtgørelse af sundhedsloven: LBK nr. 95 af 07/02/2008. Hentet 21. juli 2011 fra Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Om Bilag Er materiale der dokumenterer eller supplerer teksten i opgaven. Fx interviewudskrifter, figurer, brochurer eller statistikker. Henvisning til bilagsnummer og sidetal placeres i teksten i parentes. Bilagene skal forsynes med overskrift, nummer og evt. forklarende tekst. Såfremt bilaget er fra en bog eller artikel skal referencen være tydelig. Bilagsfortegnelse Skal fremgå af indholdsfortegnelsen. 4 Ophav vil sige forfatter eller den/de ansvarlige 5 URL er forkortelse for Uniform ressource location, på dansk hjemmesideadresse 10

13 Referenceliste American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6. udg.). Washington: American Psychological Association. Bender, H. (2006). Må, må ikke? Skolejura ABC: Hvad skal jeg vide som elev? Hentet 18. juli 2011 fra Uni -Cs hjemmeside: Rienecker, L., & Jørgensen, P. S. (2005). Den gode opgave (3. udg.). København: Samfundslitteratur. Skov, A. (2007). Referér korrekt: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. Hentet 19. juli 2011 fra Det Informatinsvidenskabelige Akademis hjemmeside: Thostrup, L. (november 2009). Vejledning til brug af APA referencesystem. Hentet 19. juli 2011 fra Professionshøjskolen Metropols hjemmeside: et/vejledninger/apa%20vejledning%20nov%2009.ashx 11

14 Bilag 1 Eksempel på titelblad Opgave Obligatorisk teoretisk opgave i sygepleje Modul 2. Opgaveløser Sofie Skriversen Hold F 2009 Afleveret December 2009 Vejleder Emma Klog Antal tegn De psykosociale livsfornødenheder i den grundlæggende sygepleje En øvelse i at søge teoretisk støtte til grundlæggende sygepleje Opgaven er udarbejdet som en del af Sygeplejerskeuddannelsen. De fremstillede synspunkter deles ikke nødvendigvis af Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro 12

15 Bilag 2 Helhedsmodellen en model for didaktisk relationstænkning Hilde H. & Hippe E. (2006) Undervisningsplanlægning for faglærere. (2 udg.) København: Gyldendal. S

16 Bilag 3 Ofte stillede spørgsmål Kan man bruge Ibid. i følge APA? Nej, APA skriver ikke noget om brug af ibid. Det er ikke en del af APA standarden. Hvad gør man med websider, der mangler forfatteroplysninger? Hvis der ikke er opgivet nogen forfatter eller ophav til en webside, bliver titlen indgangen til referencen. I teksthenvisningen anvender man titlen på websiden for at hjælpe læseren til at kunne finde referencen i litteraturlisten. Hvad gør man med websider, der mangler årstal og opdateringsdata? I teksten henviser man til forfatteren/ophavet til hjemmesiden efterfulgt af u.å., som står for uden år. Hvad gør man med den lange url som viser hen til en artikel fra fx Klinisk sygepleje: Det enkleste er (under Referencer i Word) at vælge tidsskriftsartikel og angive de entydige bibliografiske oplysninger, som findes i Artikelbasen uanset om artiklen er hentet i papirformat eller fra tidsskriftets hjemmeside: (2011). Klinisk sygepleje, 25 (1) s

Vejledning til brug af APA referencesystem

Vejledning til brug af APA referencesystem Vejledning til brug af APA referencesystem Indhold Indledning... 2 APA referencesystem... 2 Formålet med referencer... 2 Fysisk udformning... 2 Teksthenvisninger... 3 Afsnit, der bygger på den samme kilde:...

Læs mere

Referencer, citater og litteraturlister

Referencer, citater og litteraturlister Referencer, citater og litteraturlister Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Indeholder Før vi starter... 3 Word 2007 (og andre)... 3 Litteraturlisten... 5 Formålene

Læs mere

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til APA-standard Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om miniguiden Miniguiden her består af tre dele. I første del finder du en række helt konkrete eksempler

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup Forsideblad. Bilag Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Sundhedsfaglig Højskole Titel: Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Hvordan bedømmer man det sproglige i universitetsopgaver?

Hvordan bedømmer man det sproglige i universitetsopgaver? Hvordan bedømmer man det sproglige i universitetsopgaver? Signe Skov, cand.mag., skrivekonsulent, Akademisk Skrivecenter, Københavns Universitet, arbejder bl.a. med studerende med»ondt i skriftsproget«.

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat

7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat 7. Vurder materiale og kilde 1. Analysér dit emne 6. Skaf dit materiale 2. Lav en søgestrategi 5. Evaluer søgeresultat 3. Vælg søgeredskab 4. Søg! Version2, 2013 BLIV INFORMATIONSKOMPETENT Gennem dit studie

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

SØG OG DU SKAL FINDE. -guide til informationssøgning

SØG OG DU SKAL FINDE. -guide til informationssøgning SØG OG DU SKAL FINDE -guide til informationssøgning SØG OG DU SKAL FINDE -guide til informationssøgning Denne guide er skrevet til alle, der starter på en ungdomsuddannelse og skal i gang med et alment

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS H. Høstrup, L. Schou, I. Poulsen, S. Larsen, E. Lyngsø, 17. september 2009 Indledning Uanset forskningstradition stilles der i videnskabeligt arbejde krav til en synlig

Læs mere

Sådan laves en bog. til print-on-demand

Sådan laves en bog. til print-on-demand Sådan laves en bog til print-on-demand Udarbejdet af Kurt Lundskov. 2010 [Dette er bagside af forsiden, når der udskrives på begge sider] Sådan laves en bog til print-on-demand [Kolofon] Sådan laves en

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen

Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen Elisabeth Arnbak & Trine Gandil For Statens Styrelse for Uddannelsesstøtte Marts 2010 1 1. Introduktion...3

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

BORGERINDDRAGELSE Set ud fra socialrådgiverens synsvinkel

BORGERINDDRAGELSE Set ud fra socialrådgiverens synsvinkel BORGERINDDRAGELSE Set ud fra socialrådgiverens synsvinkel CITIZEN INVOLVEMENT From the Social Workers point of view Malene Norman Larsen Studienr.: 163391 Rikke Stenbæk Studienr.: 163448 RH11B Vejleder:

Læs mere