Mediegrafiker. Valgfagskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mediegrafiker. Valgfagskatalog"

Transkript

1 Valgfagskatalog 2012 Mediegrafiker Københavns Tekniske Skole Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C Telefon Roskilde Tekniske Skole Industrivej 21, Postbox 132, 4000 Roskilde Telefon Center for Visuel Kommunikation Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Munkebjergvej 130, Postbox 220, 5100 Odense C Telefon HANSENBERG Skovvangen 28, 6000 Kolding Telefon Herningsholm Erhvervsskole Lillelundvej 21, 7400 Herning Telefon Aarhus Tech Halmstadgade 6, Postbox 3322, 8200 Århus N Telefon Media College Aalborg Øster Uttrup Vej 1, Postbox 740, 9100 Aalborg Telefon

2 De 7 grafiske skoler der udbyder mediegrafiker-uddannelsen, ønsker med dette valgfagskata log at gøre det nemt og overskueligt for elev og virksomhed at vælge mellem de 15 valgfri specialefag, der i øjeblikket udbydes på medie grafiker-uddannelsen. Skolerne samarbejder om det fælles udbudskatalog for at gøre elevens og virksomhedens valg så fleksibelt og hensigtsmæssigt som mu ligt i forhold til virksomhedens uddannelsesplanlægning. Hvornår vælges fagene? Skoleperioden med valgfri specialefag skal ligge mellem første og sidste skoleperiode på hovedforløbet. I forbindelse med 1. skoleperiode vil virksomhed og elev blive kontaktet af den skole, eleven skal gennemføre 1. skoleperiode på, og her aftales elevens videre uddannelsesforløb herunder hvilke valgfri specialefag eleven skal gennemføre. Elevens valg Eleven skal vælge fag i samråd med virksomheden, og man kan frit vælge mellem de 7 gra fiske skoler i landet. Det er vigtigt eleven får udarbejdet en uddannelsesplan, for at sikre at eleven får de obligatoiske skoleuger. Din kontaktlærer vil altid være behjælpelig med at hjælpe dig i forhold til din uddannelse På elevplan kan du finde hans/hendes adresse. HUSK du skal selv være aktiv. Det er din uddannelse! Erhvervsrettet påbygning Ud over de 5 ugers obligatoriske valgfri specialefag (2 uger i 1. hovedforløb og 3 uger i 2. hovedforløb) har elev og virksomhed mulighed for at vælge op til 4 ugers ekstra undervisning med valgfrit indhold. Udbuddet af disse fag er i øjeblikket identisk med de fag, der er beskrevet i dette valgfagskatalog. Ønsker elev og virksomhed, at eleven skal have ekstra kompetencer, kan disse fag vælges enkeltvis eller samlet når som helst under hele hovedforløbet. Tilmeldingsfrist Senest 8 uger før startdato. Fag 1. Design og kreativitet 2. Emballage design og branding 3. Farvestyring 4. Digitalfotografering 5. Avanceret billedbehandling 6. Kreativ billedbehandling 7. Avanceret grafisk workflow 8. Variable data i grafisk produktion 9. Multimedieproduktion I 10. Multimedieproduktion II 11. Avanceret ombrydning 12. Avanceret webdesign 13. Cms og dynamisk webdesign 14. E-publicering 15. Webapps 16. Introduktion til storformatprint 17. Produktion af storformatprint 18. Introduktion til digitaltryk 19. Avanceret digitaltryk De enkeltstående fag kan bruges til påbygning eller til at opbygge et sammenhængende forløb. 1. hf. 2. hf. 3. hf. 5 uger (3/2) 5 uger (2/3) 5 uger (5/0) Obligatoriske fag (bundne specialefag, grundfag og valgfag) Valgfri specialefag Du kan ikke komme på de valgfri specialefag, før du har været på de 3 ugers obligatoriske fag på 1. hovedforløb.

3 De 19 valgfri specialefag Elev og virksomhed skal i samråd vælge 2 uger af nedenstående valgfri specialefag i forbindelse med 1. hovedforløb og 3 uger i forbindelse med 2. hovedforløb. Derudover kan elev og virksomhed i fællesskab vælge op til 4 ugers erhvervsrettet påbyg ning. 1. Design og kreativitet Eleven kan arbejde med sin personlige kreativitet og evne til idéudvikling, herunder arbejde kreativt med design til medieproduktion Eleven kan arbejde med begreberne kreativ itet, idéudvikling og visualisering i forhold til den stillede opgave Eleven kan arbejde med forskellige analysemodeller til brug ved valg af idé, strategi og koncept 2. Emballage design og branding Eleven kan udvikle og designe forskel lige typer af emballage med hovedvægt på branding af et produkt Eleven kan designe forskellige typer af em ballage ud fra funktionelle, økonomiske og æstetiske krav Eleven kan inddrage miljø- og lovmæssige krav i emballagedesign Eleven kan inddrage distributionsmæssige krav i emballagedesign Eleven kan producere emballage ud fra givne produktionstekniske krav 3. Farvestyring Eleven kan anvende et system til generering af farveprofiler fra start til slut Eleven kan vælge trykprofil ud fra de tryktek niske forhold, der har direkte indflydelse på valget af denne Eleven kan foretage proceskontrol i forbindel se med farvestyring i en grafisk produktion Eleven kan anvende et system til certificering af prøvetryk Eleven kan arbejde med delelementer i farvestyringsprocessen Eleven opnår viden om internationale standarder vedrørende den grafiske reproduktionsproces Eleven kan anvende relevant måleudstyr til proceskontrol, samt kalibrering og karakteri sering af input-og output-enheder 4. Digitalfotografering Niveau: Rutineret Varighed: 1 uge Eleven kan betjene et semiprofessionelt digitalkamera under hensyntagen til fagtekniske grundprincipper Eleven kan fotografere forskellige motiver un der hensyntagen til almindelige fotografiske grundprincipper i forhold til lys, perspektiv, beskæring mm. Eleven kan anvende et program til behand ling af rå datafiler fra et digitalkamera Eleven kan anvende forskellige teknikker til korrektion af fejlbehæftet billeddata 5. Avanceret billedbehandling Eleven kan arbejde rationelt med forskellige teknikker til farvekorrektion Eleven kan arbejde rationelt med forskellige retoucheringsteknikker Eleven kan arbejde rationelt med forskellige sammenkopieringsteknikker Eleven kan anvende forskellige fritlægningsteknikker hensigtsmæssigt i forhold til slutproduktet

4 6. Kreativ billedbehandling Eleven kan anvende et billedbehandlingsprogram til at skabe et billedligt udtryk i forhold til den stillede opgave Eleven kan i en kreativ proces skabe billeder, der fremstår troværdigt, selvom disse er skabt ved hjælp af manipulation Eleven kan følge et rough, med den frie fortolkning dette indebærer 7. Avanceret grafisk workflow Eleven kan fremstille profiler til forhåndskon trol af pdf filer Eleven kan fremstille automatiseringsprofiler til korrektion af indhold i pdf filer Eleven kan redegøre for principper for grafi ske workflow-systemer Eleven kan fremstille forskellige former for udskydning i et udskydningsprogram Eleven forstår forskellen mellem server- og workstation-baseret diffusion 8. Variable data i grafisk produktion xml for begyndere Eleven kan fremstille grafiske produkter ba seret på import fra datakilder Eleven kan planlægge og ombryde produkter med udgangspunkt i xml-data Eleven kan anvende variable data i forbin delse med fremstilling af grafiske produkter Eleven kan formatere data til brug i fremstil ling af variable data 9. Multimedieproduktion I Eleven kan anvende funktioner i et forfatterværktøj Eleven kan tilrettelægge og udvikle anima tioner Eleven kan integrere media i form af lyd, film og billeder Eleven kan anvende enkle scripts til kontrol af afspilning Eleven kan publicere en multimedieproduktion 10. Multimedieproduktion II Niveau: Avanceret Varighed: 2 uger Eleven kan anvende et scriptsprog Eleven kan designe og udvikle en multimedieapplikation Eleven kan programmere interaktivitet Eleven kan optimere en multimedieproduktion til afvikling i forskellige medietyper 11. Avanceret ombrydning Niveau: Avanceret Varighed: 2 uger Eleven kan opbygge og anvende skabeloner til forskellige komplicerede grafiske produk ter Eleven kan ombryde komplekse produkter under anvendelse af modul- og blokprincip per Eleven kan arbejde med skriftens udform ning og breddeværdier Eleven kan opbygge og fremstille automati ske indholdsfortegnelser og stikordsregistre Eleven kan arbejde med import af filer fra tekstbehandlingsprogrammer og regneark, herunder udnytte ombrydningsprogrammets muligheder for import af formateringsdata Eleven kan opbygge og anvende biblioteker Eleven kan opbygge avancerede tabeller i ombrydningsprogrammet Eleven kan planlægge og arbejde med automatiserede ombrydningsmuligheder 12. Avanceret webdesign Niveau: Avanceret Varighed: 2 uger Eleven kan opbygge og designe komplice rede websider Eleven kan anvende usability-og accessabili typrincipper ved fremstilling af websider Eleven kan anvende server-og klientside scripts til interaktion og forbedring af websi dens brugerflade Eleven kan optimere en webproduktion med henblik på fremtidig vedligeholdelse Eleven kan arbejde med struktur og design af indhold til visning i forskellige medietyper

5 13. Cms og dynamisk webdesign Niveau: Avanceret Varighed: 2 uger Eleven kan forstå samspillet mellem web side, serverbaseret script og database Eleven kan anvende enkle funktioner i et serverbaseret scriptsprog Eleven kan udvikle webdesign og brugerfla der, der baseres på dynamisk indhold styret af egne scripts eller et standard cms-system 14. E-publicering Niveau: Avanceret Varighed: 2 uger Eleven har kendskab til forskellige e-publikationstyper, samt cross media-workflows og kan arbejde med disse Eleven kan kan anvende e-publikationstypens muligheder for design og udføre dette i forhold til produkt og målgruppe Eleven kan kan redegøre for valg af medietype og dets muligheder Eleven kan kan integrere media i form af tekst, lyd, animation, video, billeder og interaktivitet i forskellige e-publikationstyper Eleven kan kan forberede og optimere filer i forhold til e-publicering Eleven kan kan tage højde for tekniske krav og distributionsmæssige forhold i forbindelse med publiceringr 15. Webapps Eleven kan anvende web-standard opmærkningssprog, formgivningssprog og scripts til udvikling af mobile applikationer Eleven kan opbygge design til mobile enheder og udnytte mediets muligheder Eleven kan forberede og optimere filer i forhold til anvendelse i webapplikatione Eleven kender til de tekniske krav og distributionsmæssige forhold i forbindelse med publicering 16. Introduktion til storformatprint Niveau: Rutineret Varighed: 1 uge Eleven kan bruge rationelle produktionsmetoder til storformatprint Eleven kan vælge den opløsning, der passer til det enkelte trykemne og job Eleven kan udnytte mediet bedst mulig i forhold til produktionsøkonomi Eleven har viden om forskellige teknologier indenfor storformatprint Eleven har viden om forskellige trykemner i forhold til storformatprint Eleven kan vælge optimal printteknologi til en given opgave Eleven har viden om relevante filer og forma ter i forhold til storformatprint Eleven kan arbejde med rip-software 17. Produktion af storformatprint Niveau: Avanceret Varighed: 2 uge Eleven kan anvende RIP-software Eleven kan laminere i forskellige produktionsprocesser Eleven kan fremstille et salgsprodukt ved anvendelse af storformatprint Eleven kan fremstille produktioner, der printer ud over printerens format Eleven kan fremstille produkter via print- and cut-funktionen Eleven kan montere print på ikke printbare materialer Eleven kan vedligeholde en storformatprinter Eleven kan bruge medie-profiler og fremstille farveprofiler Eleven har viden om håndtering af staffagefarver i en digital trykproces Eleven kan bruge quicksets (Hot folder)

6 18. Introduktion til digitaltryk Niveau: Rutineret Varighed: 1 uge Eleven kan skifte forbrugsdele på en digitaltrykmaskine med henblik på at opnå en optimal produktion Eleven kan arbejde med RIP-software Eleven kan selvstændigt udføre kalibrering af en digitaltrykmaskine Eleven kan indstille og udnytte trykmaskinens kapacitet Eleven har viden om forskellige teknologier indenfor digitaltryk Eleven har viden om efterbehandling i en digital produktion Eleven har viden om relevante filer og formater i forhold til digitaltryk Eleven kan bruge rationelle produktionsmetoder til digitaltryk 19. Avanceret digitaltryk Eleven kan selvstændigt arbejde med RIPsoftware Eleven kan selvstændigt indstille og udnytte trykmaskinens kapacitet Eleven kan rådgive kunden om den digitale trykteknologis muligheder Eleven kan opbygge mindre komplekse skabeloner med tilknyttede regelsæt til brug i en web-to-print løsning Eleven kan bruge rationelle produktionsmetoder til digitaltryk Eleven kan håndtere staffagefarver i en digital trykproces Eleven har viden om håndtering af variable data Eleven kan arbejde med farvestyring i en digital trykproduktion Forkortelsere af fagene i skemaerne DK = Design og kreativitet ED = Emballage - design og branding FS = Farvestyring DF = Digitalfotografering AB = Avanceret billedbehandling KB = Kreativ billedbehandling AGW = Avanceret grafisk workflow VDP = Variable data i grafisk produktion M I = Multimedieproduktion I M II = Multimedieproduktion II AO = Avanceret ombrydning AW = Avanceret webdesign CMS = Cms og dynamisk webdesign EP = E-publicering WA = WebApps IS = Introduktion til storformatprint PS = Produktion af storformatprint ID = Introduktion til digitaltryk AD = Avanceret digitaltryk Skud på Stammen Skud på Stammen er et årligt tilbagevendende projekt, der udbydes på Københavns Tekniske Skole. Møbel- og smykkedesignere udarbejder design som elever på snedker- og ædelmetaluddannelserne fremstiller som en del af undervisningen. Projekterne udfordrer og udvikler stolte danske og nordiske design- og håndværkstraditioner inden for møbel- og smykkehåndværk. Elever fra medie- og billeduddannelserne skal dokumentere samarbejdet mellem designere, snedkere og ædelmetalsmedene gennem dokumentarfilm, fotos af arbejdsprocesserne og produktfotos. Mediegrafiker eleverne portrætterer hele processen og de færdige produkter i en bog, som designes og produceres gennem deltagelse i 3 valgfri specialefag. Fagene er: Design og kreativitet, Avanceret ombrydning og Grafisk workflow. Udbydes også som AMU-kursus

7 Forår 2012 Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Herningsholm DF KB DK AW AB ED AO Hansenberg MI DF KB DK AO AB AW EP AB ID AD EP WA KB AO AB Media College Aalborg IS PS AW Aarhus Tech MI ED AB AW AO WA EP Roskilde WA DK MI DF DK 1.-8/5 MI KB 9.-15/5 DK AO AB 1.-8/5 WA /6 Syddansk Erhvervsskole MI 9.-15/5 AW 5.-18/6 IS PS ID AD MI DK AB AO AGW FS AO DK WA EP København AW ED WA KB AW DF EP CMS MII

8 Efterår 2012 Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge AB DK Herningsholm Hansenberg DF AB MI AO AW FS ID AD AW KB WA AB Media College Aalborg IS PS Aarhus Tech DF KB AW DK AO WA VDP MI Roskilde DF KB EP AW WA DK Syddansk Erhvervsskole MI CMS DF MII WA AW EP FS KB AB AB KB AO København Skud på Stammen IS PS ID AD

9 Undertegnede elev og virksomhed har i samråd valgt nedenstående valgfri specialefag som enkeltstående fag eller som erhvervsrettet påbygning: Elevens navn Cpr-nr. Elevens adresse Elevens adresse Elevens underskrift Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Virksomhedens adresse Telefon Dato Underskrift (evt. stempel) Angiv venligst om der udbetales løn under skoleopholdet: ja nej Skal eleven bo på skolehjem: ja nej Blanketten skal sendes til skolen. Eleven får skriftlig besked om optagelse på holdet/holdene.

10

11 Undertegnede elev og virksomhed har i samråd valgt nedenstående valgfri specialefag som enkeltstående fag eller som erhvervsrettet påbygning: Elevens navn Cpr-nr. Elevens adresse Elevens adresse Elevens underskrift Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Virksomhedens adresse Telefon Dato Underskrift (evt. stempel) Angiv venligst om der udbetales løn under skoleopholdet: ja nej Skal eleven bo på skolehjem: ja nej Blanketten skal sendes til skolen. Eleven får skriftlig besked om optagelse på holdet/holdene.

12

Mediegrafiker. Valgfagskatalog

Mediegrafiker. Valgfagskatalog Valgfagskatalog 2015 anp@kts.dk 2015 Version 6 Mediegrafiker Københavns Tekniske Skole Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C Telefon 35 86 33 23 www.kts.dk Roskilde Tekniske Skole Industrivej 21,

Læs mere

HOVEDFORLØB 1 MEDIEGRAFIKER

HOVEDFORLØB 1 MEDIEGRAFIKER HOVEDFORLØB 1 MEDIEGRAFIKER Hovedforløb 1 På dette skoleophold beskæftiger vi os med: Grafisk design Vi lærer om skriftens anatomi, skriftdesign og læsbarhed, skriftklassifikation og skriftens historie,

Læs mere

Sværmer du for grafiske kurser i Odense eller Vejle? kun 118 kr. om dagen!

Sværmer du for grafiske kurser i Odense eller Vejle? kun 118 kr. om dagen! Sværmer du for grafiske kurser i Odense eller Vejle? kun 118 kr. om dagen! SDE.DK Så er der kurser i Odense og Vejle til 118 kr. om dagen! indhold Velkommen Center for Visuel Kommunikations kursuskatalog

Læs mere

Guf til ganen gavner grafiske gurser!

Guf til ganen gavner grafiske gurser! Guf til ganen gavner grafiske gurser! g Hjemmesider Tryksager Billeder Nyhed! Alle kurser afvikles nu også i Vejle! Video Samme dage og samme tidspunkter som i Odense Center for Visuel Kommunikation Foto

Læs mere

KURSUSKATALOG. kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART

KURSUSKATALOG. kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART KURSUSKATALOG kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART VELKOMMEN Velkommen til Jensens Kursers kursuskatalog for efteråret 2015, og tak fordi du læser med. Jensens Kurser har

Læs mere

Efteruddannelseskurser. Medie og Kommunikation Forår 2015. Roskilde Tekniske Skole

Efteruddannelseskurser. Medie og Kommunikation Forår 2015. Roskilde Tekniske Skole Efteruddannelseskurser Medie og Kommunikation Forår 2015 Roskilde Tekniske Skole www.rts.dk Efteruddannelseskurser Forår 2015 Webdesign, wordpress, foto eller...? Roskilde tekniske Skole - Center for Medie

Læs mere

Efteruddannelseskurser. Medie og Kommunikation Forår 2015. Kontakt og info vedr. tilmelding: www.cmok.dk

Efteruddannelseskurser. Medie og Kommunikation Forår 2015. Kontakt og info vedr. tilmelding: www.cmok.dk Efteruddannelseskurser Medie og Kommunikation Forår 2015 Kontakt og info vedr. tilmelding: www.cmok.dk Amukoordinator Kjeld Pedersen, 51 580 674 (efter kl. 14) Roskilde Tekniske Skole Center for Medie

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os. Stærke. grafiske kurser

6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os. Stærke. grafiske kurser 6 ugers selvvalgt uddannelse - dine muligheder hos os Stærke grafiske kurser Velkommen på kursus Om kurserne generelt Vores undervisningsmetode er en vekslen mellem tavleundervisning og arbejde ved computeren

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Det pædagogisk didaktiske

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

Administration. Revision. Salg. Auto

Administration. Revision. Salg. Auto Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsen til Teknisk designer Uddannelsen til Teknisk designer Teknisk designer Du har ambitioner om og lyst til at være med til at skabe nye banebrydende ideer og produkter gennem kreative løsninger. Måske er det din drøm at være

Læs mere

Kursuskatalog 2. kvartal 2014

Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Efteruddannelse tæt på dig Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole Martin Hammerichsvej 2 6270 Tønder 73 73 40 85 www.toha.dk 2 Velkommen I kursusafdelingen på Tønder Handelsgymnasium

Læs mere

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal Undervisningsplan Uddannelsen til Detailslagter Hovedforløb for specialerne Butiksslagter Delikatesseassistent Slagter

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Revideret 07.04.2011 side 1 af 22

Revideret 07.04.2011 side 1 af 22 Studieordning for Diplomuddannelse i Webudvikling Revideret 07.04.2011 side 1 af 22 Indhold 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4 6. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

LEDELSE, IT OG KOMMUNIKATION VIDEN 2.0. - Efterår 2011

LEDELSE, IT OG KOMMUNIKATION VIDEN 2.0. - Efterår 2011 >> LEDELSE, IT OG KOMMUNIKATION VIDEN 2.0 - Efterår 2011 1 Viden 2.0 - kompetencer og vækstpotentiale Efteråret 2011 tilbyder vi en række special-designede kurser inden for kommunikation, ledelse og IT.

Læs mere

kts kastrup IT-kursuskatalog

kts kastrup IT-kursuskatalog kts kastrup IT-kursuskatalog Københavns Tekniske Skole Københavns Tekniske Skoles kursuscenter i Kastrup udbyder en række AMU-kurser indenfor IT, som spænder fra kurser i kontor- og grafiske programmer

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Bilag 1 Baggrund Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) har over perioden 2010-2013 gennem flerårsaftalen

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Hvem er Jensens Kurser?

Hvem er Jensens Kurser? KURSUSKATALOG Hvem er Jensens Kurser? Jensens Kurser har igennem 25 år undervist og rådgivet indenfor IT, grafisk design, Office pakken, web- og mobile løsninger. Mange offentlige og private virksomheder

Læs mere

Fælles studieordning August 2014

Fælles studieordning August 2014 Fælles studieordning August 2014 Michael Jørgensen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Uddannelsens struktur... 3 2.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 3 2.2 Uddannelsens

Læs mere