Bekæmpelse af skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekæmpelse af skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning"

Transkript

1 Mandag d. 30. maj 2016 Bekæmpelse af skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning Forslag til Rådets Direktiv 2016/0011 (CNS) Advokat Søren Lehmann Nielsen 1

2 Baggrund og formål med direktivet Baggrund og formål med direktivet OECD/G20 BEPS Project tilslutning fra G20 lande i November 2015 OECD/G20 Fælles implementering BEPS Project af OECD s tilslutning BEPS-foranstaltninger fra G20 lande i November 2015 Fælles Ensartet implementering minimumsbeskyttelsesniveau af OECD s BEPS-foranstaltninger af medlemsstaternes selskabsskattesystemer Ensartet Undgå yderligere minimumsbeskyttelsesniveau hindringer på markedet af såsom medlemsstaternes dobbeltbeskatning selskabsskattesystemer Reglerne finder kun i begrænset omfang anvendelse på finans- og forsikringssektorerne Oprindeligt forslag 28. januar Seneste forslag er formandsskabets kompromisforslag af 26. maj Formandsskabets forslag: Ikrafttræden 1. januar

3 Foranstaltninger til bekæmpelse af skatteundgåelse - Sammenligning med nugældende danske skatteregler 1 Rentebegrænsning Art. 4: Grænse for fradragsberettigede renteudgifter i et indkomstår - kan fremføres til et senere indkomstår - Minder om de nugældende danske regler i SEL 11C 2 Exitbeskatning Art. 5: Skattepligt af markedsværdien af aktiver på udflytningstidspunktet - eventuel henstand - Minder om de nugældende regler i SEL 5, stk. 7 om exitbeskatning og SEL 26 om henstandsordningen 3 Switch over-klausul Art. 6: Beskatning ved indførsel af lavt beskattet kapital - Ny bestemmelse! 4 Generel antimisbrugsregel Art. 7: Kunstige eller ikke reelle arrangementer, hvis hovedformål er at opnå en skattefordel, kan lades ude af betragtning ved beregning af selskabsgrundlaget - Minder om realitetsgrundsætningen og LL 3 5 CFC-regler Art. 8 og 9: Beskatning af Controlled Foreign Companies (CFC beskatning) - Minder om den nugældende SEL 32 6 Hybride mismatch Art. 10 : Omkvalifikation af hybride enheder eller hybride instrumenter, hvis forskellig kvalifikation i medlemsstaterne medfører asymmetrisk skattemæssig behandling - Minder om SEL 2 A og B Danmark har allerede mange af de værnsregler, som EU-direktivet søger at implementere dog små nuanceforskelle. 3

4 Impact assesment - systematik Direktivbestemmelsens formål Sammenligning med danske regler Uafklared e spørgsmål 4

5 Art. 4 Begrænsning af fradrag for renteudgifter Hvorfor? Multinationale koncerner kan finansiere deres koncernenheder i jurisdiktioner med et højt skattetryk gennem gæld og sørge for, at disse koncernenheder betaler inflaterede renter til datterselskaber i jurisdiktioner med et lavere skattetryk. På den måde reduceres koncernens skattegrundlag i jurisdiktionerne med et højt skattetryk (rentefradrag), mens det øges i lande med et lavt skattetryk (renteindtægt). Lån Lavt skattetryk Højt skattetryk Indkomstpligtig renteindtægt Moderselskab (Cayman Islands) Datterselskab EU Fradragsberettiget renteudgift Rentebetaling Art. 4 indfører en rentebegrænsning for for høje nettofinansieringsudgifter så kun 30 % af skattesubjektets EBITDA eller op til EUR , alt efter hvilket beløb der er størst, kan fradrages. 5

6 Art. 4 Begrænsning af fradrag for renteudgifter Direktivets Art. 4 Opgørelse på selskabsniveau (SKÆRPELSE) OBS. Formandsskabets forslag giver mulighed for koncernopgørelse + fritagelse for stand alone entities. Altid fradrag i renteindtægter (NEUTRAL) Låneomkostninger (renteudgifter) kan altid fradrages i renteindtægter eller anden tilsvarende skattepligtig indkomst fra finansielle aktiver Fradragsbegrænsning (SKÆRPELSE) Fradrag for overstigende låneomkostninger begrænses til det største af følgende to tal: 30 % af EBITDA EUR , Formandsskabets forslag: EUR Sammenligning med koncernens egenkapitalandel(neutral) Fuldt fradrag for overstigende låneomkostninger, hvis skattesubjektets egenkapitalandel svarer til eller er højere end koncernens samlede egenkapitalandel (dog max. 10 % af finansieringsudgifter til tilknyttede selskaber) Fremførsel af uudnyttede beløb (NEUTRAL) Det beløb, der ikke kan anvendes, kan fremføres til senere indkomstår. Mulighed for 3 års carry back Ikke skattefrihed hos kreditor (SKÆRPELSE) Fradragsbeskårne renter beskattes hos kreditor Formentlig i strid med direktivet at fastholde den danske skattefrihed SEL 11 A (Tynd kapitalisering) Tynd kapitalisering Et tyndt kapitaliseret selskab kan ikke fradrage renter og kurstab på fremmedkapital, der set i forhold til egenkapitalen overstiger forholdet 4:1 Kontrolleret gæld Det er en betingelse for anvendelsen af SEL 11 A, at der er tale om gæld til den kontrollerende ejerkreds eller et koncernforbundet selskab efter LL 2 Mindstebeløb Den kontrollerende gæld skal overstige 10 mio. kr. SEL 11 B (renteloft) Renteloft Nettofinansieringsudgifter, der overstiger en standardforretning (2016: 3,4 pct.) af den skattemæssige værdi af driftsaktiverne, kan ikke fradrages Grundbeløb og fremførsel af beskårne kurstab Der vil altid kunne fradrages nettofinansieringsudgifter op til 21,3 mio. kr. Beskårne kurstab kan fremføres til fradrag i tre år SEL 11 C (EBIT-reglen) 80 pct.-reglen Den skattepligtige kan maksimalt få nedsat sin EBIT-indkomst med 80 pct. som følge af nettofinansieringsudgifter efter eventuel fradragsbeskæring efter SEL 11 B Grundbeløb og fremførsel af beskårne fradrag Der gælder samme grundbeløb som ved renteloft, dvs. 21,3 mio. kr. Beskårne fradrag kan fremføres tidsubegrænset 6

7 Regneeksempler SEL 11 C (EBIT-reglen) Direktivets Art. 4 Indkomst før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) DKK Af- og nedskrivninger DKK Indkomst før renter og skat (EBIT) DKK Nettofinansieringsudgifter , dog max 80 % af EBIT DKK Indkomst før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) DKK Af- og nedskrivninger DKK Indkomst før renter og skat (EBIT) DKK Nettofinansieringsudgifter i alt , dog max. 30 % af EBITDA DKK Skattepligtig indkomst DKK Skattepligtig indkomst DKK Beregning af beskårne nettofinansieringsudgifter: Nettofinansieringsudgifter i alt DKK Maksimalt nedsættelse med 80 % af EBIT DKK Beskårne nettofinansieringsudgifter DKK Beregning af beskårne nettofinansieringsudgifter: Nettofinansieringsudgifter i alt DKK 30 % af EBITDA DKK Beskårne nettofinansieringsudgifter DKK De beskårne nettofinansieringsudgifter ( DKK) kan fremføres til fradrag i efterfølgende indkomstår. De beskårne nettofinansieringsudgifter ( DKK) kan fremføres til fradrag i efterfølgende indkomstår. Ændringen vil påvirke virksomhederne forskelligt Selskaber med små af- og nedskrivninger, vil blive ramt hårdest 7

8 Nogle ubesvarede spørgsmål Stiftelsesomkostninger er efter direktivet altid fradragsberettigede, når der er større finansielle indtægter Kan skatteyderne støtte ret på det? Hvad betyder det egentlig, når direktivet ikke er til hinder for nationale eller overenskomstbaserede bestemmelser, der har til formål at sikre et højere beskyttelsesniveau for nationale selskabsskattegrundlag. Vil man kunne overføre ubrugte finansieringsdgifter i en sambeskatning? Sambeskatning Stiftelsesomkostninger Omstruktureringer m.v. Hvordan fordeles årets finansieringsudgifter ved spaltninger, tilførsel af aktiver m.v. Hvordan spiller reglerne sammen med underskudsbegræsning ved gældskonvertering og ejerskifte? 8

9 Art. 5 Exitbeskatning og henstand Hvorfor? Skattesubjekter kan søge at mindske deres skattetilsvar ved at flytte deres skattemæssige hjemsted og/eller overføre aktiver til en jurisdiktion med lavt skattetryk. Exitbeskatning har til formål at forhindre udhuling af skattegrundlaget i kildestaten, når aktiver, der indeholder en urealiseret fortjeneste, føres ud af staten, uden at der foretages ejerskifte. Eksempel Overførsel af rettighederne til software Selskab i et EU-land Filial i andet land Exitbeskatning skal være i overensstemmelse med EU domstolens praksis Omfatter flytning af fast driftssted/hovedsæde + overførsel ml. enheder, hvorved skattepligt i en medlemsstat ophører 9

10 Art. 5 Exitbeskatning Exitbeskatning + henstand Skattepligt af markedsværdi minus skattemæssig værdi på fraflytningstidspunktet Direktivets Art. 5 Mulighed for henstand med betaling af exitskat ved at betale afdrag over mindst 5 år, når overførslen eller flytningen sker til et land, der er medlem af EU/EØS Kan opkræves renter for henstandsperioden, hvis det er nødvendigt for bevaring af skatteværdi Eventuel sikkerhedsstillelse ved påviselig eller reel risiko for misligholdelse Øjeblikkeligt ophør ved afhændelse, overførsel eller flytning til tredjeland, konkurs eller afvikling Exitlandet bestemmer markedsværdien, som modtagerlandet skal anvende som indgangsværdi. Ændret med seneste forslag: Nu MAP/voldgift Exitbeskatning + henstand SEL 5, stk. 7, 8 + SEL 26 Skattepligt af handelsværdi på fraflytningstidspunktet Mulighed for henstand med betaling af exitskat, hvor afdrag skal ske med mindst 1/7 pr. indkomstår, når overførslen eller flytningen sker til et land, der er medlem af EU/EØS Afdrag skal ske i takt med, at aktiverne, som henstandssaldoen vedrører, oppebærer indtægter eller afstås Henstandssaldoen forrentes med diskontoen + 1 %, dog mindst 3 % p.a. Øjeblikkeligt ophør ved overførsel eller flytning til tredjeland Næsten identiske! Side xxxxxxxxx 10

11 Art. 5 - Exitbeskatning Eksempler på forskelle mellem dansk lovgiving og direktivet Lagerbeskatning Afdrag Direktivets henstandsordning gælder også aktiver underlagt lagerbeskatning, mens dette er udelukket efter SEL 26, stk. 1, sidste pkt. Direktivet nævner ikke, at der skal afdrages i takt med, at det udførte aktiv afkaster indtægter, cfr. SEL 27 Indgangsværdi Exitlandet fastsætter bindende indgangsværdien i modtagerlandet (i formandsskabets forslag unless this does not reflect the market value. Midlertidige overførsler Ingen exitbeskatning for midlertidige overførsler, hvor hensigten er at føre aktiverne tilbage I seneste forslag fra formandsskabet er bestemmelsen indskrænket til midlertidige overførsler (max 12 måneder) som led i pantsætning og finansiering. 11

12 Nogle ubesvarede spørgsmål Rentens størrelse Art. 5, stk. 3: Hvis et skattesubjekt får henstand, jf. Stk. 2, kan der opkræves renter i overensstemmelse med lovgivningen i skattesubjektets eller det faste driftssteds medlemsstat Ikke muligt at kræve sikkerhedsstillelse, hvis der er koncernselskaber tilbage i exitlandet, som efter nationale regler hæfter for exitskatten Koncernhæftelse Midlertidige overførsler Hvordan skal dette vurderes? Hvordan afskrives på aktivet, mens det befinder sig i udlandet? Begrænset I formandsskabets forslag 12 måneders overførsler i forbindelse med pantsætning, finansierin g m.v. Indførsel af aktiver SEL 4A Danmark modtager aktiver, som ikke er beskattet ved udførsel fra andet EU-land (ikke step up på goodwill, maksimale afskrivninger efter danske regler før tilflytning. Kan denne bestemmelse overleve direktivets krav om, at exit-staten fastsætter indgangsværdien? Hvad hvis exit-staten ikke beskatter? 12

13 Art. 6 Switch over-klausul Hvorfor? Flere stater er i stigende grad begyndt at fritage udenlandsk indkomst for beskatning i hjemlandet. Dette har imidlertid utilsigtede negative følger, da det kan føre til situationer, hvor ikke beskattet eller lavt beskattet indkomst føres ind i det indre marked ofte uden at blive beskattet og herefter cirkulerer frit inden for Unionen. Switch over-klausul hvad er det? I formandsskabets seneste forslag er reglen begrænset til 1. Income that does not arise from active business 1. Ikke-DBO-lande Beskatning af udbytte og aktieavancer fra selskaber i lavskattelande uanset ejerandel Skal ramme indkomst fra lande, der har en selskabsskattesats, der er mere end 40 % lavere end den lovbestemt sats i modtagerlandet For at undgå dobbeltbeskatning skal der gives lempelse for den skat, der er betalt i udlandet Vi har ingen switch over-klausul i Danmark. Vil indebære justering af generelle fritagelse for selskabers aktieavancer på unoterede aktier 13

14 Art. 7 Generel anti-misbrugsregel (GAAR) Hvorfor? Skattelovgivningen udvikler sig ofte ikke hurtigt nok til at omfatte alle de specifikke beskyttelsesforanstaltninger, der er nødvendige for at bekæmpe kompliceret skatteplanlægning. En generel anti-misbrugsregel kan dække de huller, der måtte eksistere i et lands specifikke bestemmelser til bekæmpelse af skatteundgåelse. Omfanget af Art. 6? An arrangement or series of arrangements which, having been put into place for the main purpose or one of the main purposes of obtaining a tax advantage that defeats the object or purpose of the applicable tax law. An arrangement may comprise more than one step or part. Reel effekt? - Nu underlagt EU domstolens fortolkning? - Realitetssgrundsætningen?

15 Art. 8 CFC-regler Hvorfor? Skattesubjekter, som kontrollerer datterselskaber i jurisdiktioner med lavt skattetryk, kan anvende en form for skatteplanlægning, hvor de flytter betydelige fortjenester ud af et højt beskattet moderselskab til et lavt beskattet datterselskab. Under CFC-reglerne henføres det kontrollerede udenlandske selskabs indkomst til moderselskabet. Formålet er at fjerne incitamentet til at flytte fortjeneste til en anden jurisdiktion for at opnå en lavere beskatning. Hvornår finder direktivets Art. 8 anvendelse? Ikke udloddet indkomst medregnes hos moderselskabet, når følgende betingelser er opfyldt: 1) Moderselskabet direkte eller indirekte råder over mere end 50 % af stemmerne, ejer mere end 50 % af kapitalen eller har ret til at modtage mere end 50 % af fortjenesten i denne enhed 2) Fortjenesten i enheden er underlagt en effektiv selskabsskattesats, der er mere end 40 % lavere end den effektive sats i medlemsstaten, hvor moderselskabet er hjemmehørende. Formandsskabets seneste forslag: 50% lavere. 3) Mere end 50 % af indkomsten, der tilfalder enheden, falder ind under en nærmere specificeret kategori (f.eks. renter, royalties, dividende m.v.):formandsskabets forslag: 33 % + mulig undtagelse for selskaber, hvor under 33 % af indkomsten kommer fra koncernforbundne selskaber 4) Enheden er et ikke-noteret selskab Selskabsskattelovens 32 50%-tærsklen er den samme (kontrol via ret til fortjeneste er nyt) Bestemmelsen gælder uanset beskatningsniveauet for datterselskaberne Også >50 % krav i Danmark (+ 10 % ) aktivtest Ikke tilsvarende undtagelse i Danmark ( ) ( ) Formandsskabets forslag undtager enheder set up for valid commercial reasons + alternativ model for CFC-beskatning 15

16 Art. 8 CFC - regler 1 Kontrolbegrebet NYT: Omfatter kontrol ved ret til at modtage mere end 50 % af fortjenesten (uden ejerandel eller stemmerettigheder), f.eks. gennem earn out eller profit participating loans 2 Finansiel indkomst NYT: Omfatter indtægt af fast ejendom og koncerninterne tjenesteydelser! Formandsskabets forslag fjerner fast ejendom fra listen og begrænser tjenesteydelser til videresalgsselskaber + mulighed for i stedet at anvende CFC-beskatning på non-genuine arrangements. 3 Beskatningstærskel Skal indføres ved beskatningsniveau på 40 (50) % af moderselskabets effektive sats. For DK = 8,8 (11) % Intet krav om beskatningsniveau i eksisterende danske regler 4 Effektiv skattesats Formandsskabets forslag: Sammenligning mellem konkret beskatning i datterselskabet og den konkrete beskatning af tilsvarende indkomst hos moderselskabet. 5 Credit Ingen bestemmelse i direktivet om credit for skat betalt af datterselskabet. Credit er med i seneste forslag I strid med direktivet at indrømme credit? 6 Investerings Selskaber ABL 19 Undtaget fra danske CFC-regler Beskatning efter ABL 19 (transparensbeskatning) = CFC-beskatning efter direktivet? 16

17 Foranstaltninger til bekæmpelse af skatteundgåelse Art. 10 Hybride mismatch Hvorfor? Forskellige retlige kvalifikationer af betalinger (finansielle instrumenter) eller hybride enheder kan give anledning til dobbelt fradrag eller til fradrag på den ene side og fritagelse af indkomsten på den anden side (ej skatteretlig symmetri). Indførsel af EU-retlig kvalificering af en hybrid enhed eller et hybridt instrument. Indholdet af Art. 10 Formandsskabets forslag: 1. Ved dobbeltfradrag: Kun fradrag i kildestaten 2. Ved fradrag hos kildestaten uden beskatning hos modtagerstaten: Kildestaten nægter fradrag + krav om kontrol, før reglerne finder anvendelse. Hvis to medlemsstater retligt kvalificerer det samme skattesubjekt (en hybrid enhed) på forskellig vis, og dette fører til manglende skatteretlig symmetri, skal den retlige kvalificering af den hybride enhed i den medlemsstat, som betalingen stammer fra, udgifternes pådrages eller tabene lides, anvendes af den anden medlemsstat. Tilsvarende hvis to medlemsstater retligt kvalificerer den samme betaling (et hybridt instrument) på forskellig vis, og dette fører til manglende skatteretlig symmetri, skal den retlige kvalificering i den medlemsstat, som betalingen stammer fra, anvendes af den anden medlemsstat. Selskabsskattelovens 2 A og B Minder i høj grad om de danske regler i SEL 2 A og B Den største forskel er nok, at SEL 2 A er formuleret som værende recessiv dvs. indordne sig efter de udenlandske regler. Art. 10 derimod lader det være medlemsstaten, hvorfra betalingen/udgifter/tabene stammer, der skal kvalificere den hybride enhed eller det hybride instrument. Næppe stor praktisk betydning i forhold til gældende dansk lovgivning. 17

18 Kontaktinformation Søren Lehmann Nielsen Partner Tlf Skat & afgifter 18

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Kompromisforslag Formandsskabets generelle indstilling: Formandsskabets kompromisforslag i forbindelse med ECOFIN, 25.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18.

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. Maj 2017 BAGGRUND OG STATUS PÅ side 2 BAGGRUND Politisk agenda BEPS (Action 2)

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen 1.6.2016 A8-0189/101 101 Betragtning 7 a (ny) (7a) Skatteordninger forbundet med intellektuel ejendomsret, patenter og forskning og udvikling anvendes i vidt omfang i hele Unionen. Indtil flere undersøgelser

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 198 Offentligt En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) 27. april 2011 Hovedelementerne i forslaget Fælles: Et fælles regelsæt(skattebase)

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0026 Bilag 1 Offentligt Notat Klik og vælg dato J.nr. 16-0107998 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Selskab, Aktionær og Erhverv JLV Europa-Kommissionens

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0011(CNS) 18.4.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 40-237 Udkast til betænkning Hugues Bayet (PE578.569v01-00) Regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse,

Læs mere

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. marts 2016 Høring om forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3468 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3468 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3468 - økofin Bilag 1 Offentligt 10. maj 2016 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 25. maj 2016 1) Direktiv om skatteundgåelse mv. - Rådskonklusioner mv. KOM(2016)

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0011(CNS) 1.3.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 10039/16 FISC 100 ECOFIN 585 NOTE fra: til: formandskabet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9520/16

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 8766/16 LIMITE PUBLIC FISC 72 ECOFIN 382 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: formandskabet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af rentebegrænsningsreglerne m.v.) 1 I lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0026 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0026 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0026 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.1.2016 COM(2016) 26 final 2016/0011 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juli 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 10539/16 FISC 110 ECOFIN 648 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 Udvalgte emner Armslængde regulering Transfer pricing Tynd kapitalisering Import af finansieringsudgifter Renteloftet EBIT-reglen

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 113 Offentligt Notat 2. februar 2017 J.nr. 16-0107998 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Selskab, Aktionær og Erhverv JWS, JLV EU-Kommissionens

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Fagligt netværk 10. september CORIT

Fagligt netværk 10. september CORIT Fagligt netværk 10. september 2014 Nordea-sagen Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Earn outs Nordea-sagen Nordea sagen Med dommen konstaterer EU-Domstolen, at genbeskatning som sådan er

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 0337/2011 2016/2010(CNS) 12.4.2017 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslaget til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 10426/16 FISC 104 ECOFIN 628 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 17. juni 2016 til: Generalsekretariatet

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 150 Offentligt Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Common Consolidated Corporate

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - Bilag 16 O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) Skatteministeriet J. nr. 12-0173449 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) 1 I selskabsskatteloven,

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner Tax Matters Udgave nr. 3, maj 2015 Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Selskabernes selvangivelsessæson er i fuld gang, og det er nu muligt at indberette selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014

Læs mere

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER 2012 CORIT

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER 2012 CORIT FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER AGENDA Generelt om skattearbitrage, neutralitet og mismatch Internationale aspekter - kvalifikation Kildeskat DBO er Direktiver Kvalifikation

Læs mere

6333/17 la/la/bh 1 DG G 2B

6333/17 la/la/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0339 (CNS) 6333/17 FISC 46 ECOFIN 95 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0189/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0189/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0189/2016 27.5.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds

Læs mere

Anbefalinger: implementering af ny EU-regulering

Anbefalinger: implementering af ny EU-regulering Anbefalinger: implementering af ny EU-regulering vedtaget på møde i Implementeringsrådet den 14. marts 2017 Ministerium Titel på retsakt Vedtaget Impleme nteringsfr ist Bemærkninger 1 Skatteministeriet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. /Thomas Larsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. /Thomas Larsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 207 Offentligt J.nr. 2007-418-0415 Dato: 1. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2014 Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april /Ivar Nordland

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april /Ivar Nordland Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 213 Offentligt J.nr. 2008-418-0046 Dato: 30. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2016)0265 Regler mod visse metoder til skatteundgåelse * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juni 2016 om forslag

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

International Skat - og andre nyheder

International Skat - og andre nyheder Advokaternes forening for Skatteret International Skat - og andre nyheder Den 10. maj 2007 Partner Lars Nyhegn-Eriksen, Deloitte Kontaktdetaljer lnyhegn@deloitte.dk Tlf. +45 3610 2516 1 Hvem er jeg. Tax

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 91 Bilag 1 Offentligt J.nr. 12-0173449 Den 4. december 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 FORSLAG fra: modtaget: 22. juni 2017 til: Jordi AYET

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Skatteudvalget L 91 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 91 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 91 Bilag 4 Offentligt 1 Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Kongens Lyngby, d. 20. januar 2014 Spørgsmål til Skatteministeren vedrørende L 91 - Forslag til

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2013-14 Fremsat den 4. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Henstand med exitskat ved selskabers overførsel

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning

Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning Af ph.d. Peter Koerver Schmidt, adjunkt, Copenhagen Business School, Technical Advisor, CORIT Advisory P/S I artiklen analyseres spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

ANTI-TAX AVOIDANCE DIREKTIVET ER NU EN REALITET NYE VÆRNSREGLER OG FLERE TVISTER I VENTE I EU

ANTI-TAX AVOIDANCE DIREKTIVET ER NU EN REALITET NYE VÆRNSREGLER OG FLERE TVISTER I VENTE I EU ANTI-TAX AVOIDANCE DIREKTIVET ER NU EN REALITET NYE VÆRNSREGLER OG FLERE TVISTER I VENTE I EU Af Jakob Bundgaard, CORIT Advisory P/S og Aarhus Universitet, og Peter Koerver Schmidt, CORIT Advisory P/S

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

11. juni En eventuel fradragsbeskæring foretages i denne rækkefølge:

11. juni En eventuel fradragsbeskæring foretages i denne rækkefølge: 11. juni 2007 Folketinget har 1. juni 2007 vedtaget lovforslag L 213 om CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v. Med vedtagelsen har Folketinget bl.a. gennemført: Nedsættelse af selskabsskattesatsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere