Nyhedsbrevet Vedetten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet Vedetten"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Værnepligt er andet og mere end økonomi! Et år rinder ud, og alle gør sig en status over, hvad året bragte, og hvad den enkelte mener om det. Vi har haft et lidt ejendommeligt folketingsvalg. Debatten kører stadig i medierne om, hvem der egentlig vandt valget, og om nogen tabte. Vi lever i en tid, hvor økonomien synes gunstig for de fleste danskere og for samfundet som helhed. Vi lever sådan set under særdeles trygge kår, i hvert fald hvis vi ser isoleret på Danmark. Men rundt i verden raser uroligheder, krige og andet nedrigt. Vi er selv i krig. Langt borte, men i krig. Vi mister kammerater, vi mister danske medborgere, ligesom mange vender hjem med en eller anden form for sår på sjæl og legeme. Så alt er ikke så idyllisk, som det måske kan se ud. Og alt imens ruller hverdagen videre. Der diskuteres, og emnerne er mangfoldige. De tilstundende overenskomstforhandlinger, ytringsfrihed, islams indflydelse i Europa og i Danmark, plejehjemsproblemer og så videre. Man må mene, at tidligere tiders såkaldte politikerlede nok ikke længere eksisterer. I hvert fald er aviserne fyldt med debatindlæg, læserbreve og indlæg, hvor almindelige mennesker ønsker at give deres besyv med. Og så naturligvis de mere eller mindre professionelle debattører. Uanset, hvad man end mener om de forskellige indlæg og synspunkter og den nok noget vekslende lødighed, må man konstatere, at debatten er stor, og den er mangfoldig i emnerne. Det er godt for demokratiet og et tegn på, at vort demokrati virker. Noget af det man hæfter sig ved er, at langt størsteparten af indlæggene baserer sig på værdier, der er et led i værdikampen. Midt i det hele dukker der pludseligt noget nyt op. Det drejer sig om en finsk professor, der i begyndelsen af december i et af vore store dagblade skriver en artikel om værnepligt. Han argumenterer stort set kun ud fra økonomisk betingede synspunkter, og hans budskab er ikke, som angivet, at genoverveje værnepligten. Hans budskab er helt klart: fjern værnepligten. Han argumenterer med, at man mister nogle promiller af bruttonationalproduktet. Han mener at have beregnet, at de værnepligtige får en mindre livsløn end de, der ikke skulle aftjene de fire måneders værnepligt. I det hele taget fornemmer man en økonomisk professor, der råber vagt ved gevær, for landet har ikke råd til at have værnepligt. Jeg skal afholde mig fra at kloge i hans argumenter og hans økonomiske beregninger. Men jeg synes, at der er grund til en kommentar. For hvad får en finsk professor til at beskæftige sig med, hvad danskerne skal mene om værnepligt? Hvad ligger der bag forsøget på at afpolitisere emnet ved at bruge tilsyneladende neutrale økonomiske beregninger, så man kunne sige, at selv om man gik ind for værnepligt, så er det for dyrt? Selv om han bruger et par danskere til nogle af beregningerne, virker det så mere overbevisende, når det er en tilsyneladende neutral person, der jo ikke kunne beskyldes for at have personlige interesser i sagen? Og så en finne et folk der altid har været stor veneration og respekt for hos danskerne? Men uanset bevæggrunden tror jeg ikke, det vil få nogen indflydelse på danske beslutninger. Vi ved godt i Danmark, at værnepligt meget mere er et holdningsspørgsmål, end det er et spørgsmål om økonomi. Og jeg er til min død overbevist om, at i mit land, når det lægger alle økonomiske og holdningsmæssige facetter sammen, vil man nå den konklusion, at Danmark ikke har råd til at undvære værnepligten som forudsætning for at seriøst og professionelt forsvar, dybt forankret i befolkningen. Et godt og lykkebringende nytår ønsker jeg alle mine landsmænd, med eller uden værnepligt! Side 1 af 10 sider

2 Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet. Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration: Solagervej 4, 4653 Karise tlf Tillykke! Hædersbevisninger i Landsrådet Fortjensttegn i bronze Fortjensttegn i sølv Æresplakette Peter Duus Slesvigske Fodregiments Soldaterforening 3. december 2007 Aktivitetsoversigt Tjek aktiviteterne på - og på landsforeningernes egne hjemmesider Januar 22. januar Soldaten og Orlogsgastens Fond Fondsbestyrelsesmøde 25. januar Folk & Forsvar Formandsmøde i Fredericia 26. januar Dronningens Livregiments Soldaterforening Stiftelsesfest Nr. Uttrup Kaserne Februar 15. februar Danske Soldaterforeningers Landsraad Præs.møde/Formandsrådsmøde i Odense 27. februar Dronningens Livregiments Soldaterforening Generalforsamling Nr. Uttrup Kaserne 90 års jubilæum i Sjællandske Sjællandske Livregiments Soldaterforening kunne den 25. november 2007 markere sin 90 års stiftelsesdag. Det skete bl.a. ved en reception på Antvorskov Kaserne den 23. november, fra hvilken soldaterforeningen har indsendt disse fotos: Bestyrelsesmedlemmerne ved 90 års jubilæet Side 2 af 10 sider

3 Nytårshilsen fra chefen for Hærens Operative Kommando Generalmajor Poul Kiærskou: Jeg vil indlede med at ønske alt personel i Hæren samt deres familier og pårørende et godt nytår har været et særdeles krævende år for Hærens personel, med et højt internationalt engagement sideløbende med den fortsatte opbygning af Hærens nye struktur. Mine besøg ved Hærens enheder herhjemme og ude i missionerne har igen i 2007 været en positiv oplevelse. Det er fra disse mange besøg min klare opfattelse, at vores uddannelse er god og ruster vores soldater og enheder godt til de krævende internationale opgaver. Dette skyldes ikke mindst, at der fra de involverede officerer, befalingsmænd og konstabler leveres en professionel og engageret indsats under uddannelsen og klargøring af enhederne. Uddannelsen og de ressourcemæssige rammer, den foregår i, kan naturligvis hele tiden gøres bedre, og det er helt afgørende, at vi bliver ved med at lære og blive endnu dygtigere. Deltagelsen i internationale operationer har igen i 2007 været Hærens højest prioriterede opgave og har derfor helt naturligt præget vores dagligdag. Desværre har opgaverne krævet både faldne og sårede. Mine tanker går til de pårørende til de soldater, der mistede livet, og til dem der blev såret under international tjeneste, samt til vores soldater der må videreføre de vanskelige opgaver trods tabet af deres kolleger bød på et markant tyngdeskifte i vores internationale engagement fra Irak til Afghanistan, og bød samtidigt på den hidtil største logistiske udfordring for Hæren i nyere tid, i forbindelse med hjemtagningen af den danske bataljon fra Irak og den samtidige påbegyndelse af forstærkning af bidraget til Helmandprovinsen i det sydlige Afghanistan. En opgave jeg generelt synes er løst på meget tilfredsstillende måde, og som jeg ved, har krævet en ekstraordinær indsats fra mange, såvel under de grundige forberedelser som under selve gennemførelsen. Den danske bataljon i Irak blev trukket hjem efter godt fire års indsats. Den danske bataljon i Irak har løst opgaven trods vanskelige betingelser og har medvirket til at skabe betingelserne for, at irakerne nu selv har overtaget ansvaret for sikkerheden og for at videreføre de mange iværksatte genopbygningsprojekter. Det har ikke været uden omkostninger med både sårede og dræbte soldater. Jeg vil gerne takke for indsatsen og samtidigt minde om, at vi stadig har soldater i Irak, der løser en vigtig opgave i relation til genopbygning og uddannelse. Den danske Bataljon i Kosovo har i 2007 fortsat overvågningen af situationen i sit ansvarsområde, med henblik på at sikre en fortsat fredelig udvikling i Kosovo. Bataljonen løser en vigtig opgave, ikke mindst nu med den uafklarede situation omkring Kosovos fremtidige status, hvor bataljonen er klar til at imødegå eventuelle uroligheder. I Afghanistan blev opbygningen af den danske bataljon i Helmand-provinsen gennemført i løbet af efteråret, og har medført en ny og krævende opgave for den danske styrke, med indsættelse i eget operationsområde. En særdeles vigtig opgave i forbindelse skabelsen af sikkerhed og bidrag til genopbygningen i den centrale del af Helmand-provinsen, men samtidigt også en meget vanskelig opgave, hvor Talibanbevægelsen må og skal hindres i at ødelægge udviklingen mod et fredeligt afghansk samfund. Den danske bataljon har haft en hård start med indsættelser under meget krævende betingelser i et fjendtligt miljø. En start, der desværre har medført flere dræbte og sårede soldater, til trods for den særdeles professionelle indsats fra hele den danske styrke. Vi skal fortsat bestræbe os på at undgå sådanne tragiske hændelser og minimere risikoen for vores udsendte soldater, men helt eliminere risikoen kan vi ikke. Vi har desværre i 2007 oplevet en forholdsmæssig stor afgang af Hærens faste personel. Der er for mig ingen tvivl om, at opstilling, uddannelse og udsendelse til det store internationale engagement, har været en medvirkende årsag til afgangen. Ikke mindst blandt de personelgrupper, vi har mangel på og derfor desværre har været nødt til at trække ekstra hårdt på. Det er helt afgørende for mig, at vi i det nye år gør alt, hvad der er muligt for at tiltrække nyt personel og fastholde Hærens vigtigste ressource det erfarne, faste personel. Vi har i 2007 iværksat en række tiltag, med henblik på at tiltrække alle grupper soldater og fastholde Hærens fastansatte personel. Det vil vi følge op på, og hvor muligt forstærke og supplere. Det er helt afgørende for, at vi kan opretholde den kvalitet og professionalisme, der i dag kendetegner Hærens enheder. Side 3 af 10 sider

4 Afgangen af personel gør det ikke nemmere at løse vores opgaver det er jeg meget bevidst om. Tilpasningen af vore internationale engagement til et reduceret niveau, der er bedre afstemt med Hærens kapacitet og mulighed, trækker heldigvis i den rigtige retning. Alligevel må der ydes en meget stor indsats og i en række tilfælde findes alternative løsninger for at få den hjemlige uddannelse og klargøring af enheder til udsendelse til at hænge ordentligt sammen, men det er lykkedes for alle hold. Det er godt rustede bidrag vi sender af sted. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for den beundringsværdige indsats, der er ydet i hele Hærens organisation. Det er derfor også vigtigt, at bestræbelserne for at skabe vilkår, der kan fremme fastholdelsen af vores soldater, tilgodeses i størst mulige omfang. Aktiviteter for at forbedre soldaternes vilkår, med fokus på enhederne, skal prioriteres på alle niveauer. Hærens indsats skal, hvor det overhovedet er muligt, gå mod at forbedre de forhold, som af personellet opfattes som utilstrækkelige. De administrative forhold skal forbedres, forholdene for særligt belastede grupper skal forbedres, og de materielle forhold skal forbedres. De administrative forhold lettes bl.a. gennem ansættelse af dedikeret, midlertidigt ansat civilt personel i underafdelingerne og en sanering af de administrative regler. For særligt belastede grupper søges udsendelsesfrekvensen nedbragt gennem tilpasning af kapaciteten og bedre vilkår i forbindelse med udsendelse. Forbedring af de materielle vilkår omfatter, at der skal skabes en bedre materielinddækning, især ved de højt prioriterede enheder, og det dækker, at Hærens arbejdspladser skal forbedres gennem en fokuseret indsats på etablissementsområdet. Målet er, at Hærens soldater råder over tidssvarende arbejdspladser, og at arbejdsvilkårene understøtter personellets store engagement i uddannelsen. Det er afgørende, at alle chefer og enheder bidrager til at skabe denne forbedring gennem effektiv kommunikation til vores ansatte soldater samt indstilling af prioriterede forslag, der kan forbedre arbejdsvilkårene. Det er ligeledes afgørende, at alle bidrager til at opbygge forståelse for behovet for at gennemføre såvel kort- som langsigtede tiltag, men også forståelse for, at ikke alt kan gennemføres på én gang. I erkendelse af den øgede personelomsætning er der behov for at øge produktionen inden for en række områder. Hæren lægger derfor allerede fra begyndelsen af 2008 store ressourcer ind på at øge produktionen af officerer og befalingsmænd og øge produktionen af oversergenter og seniorsergenter. En øget produktion, også på specialistområdet, er en afgørende forudsætning for at skabe bedre arbejdsvilkår ved enhederne. Den forøgede produktion af befalingsmænd af alle grader og kontraktofficerer vil manifestere sig ved enhederne i andet halvår 2008 og med styrke fra Forudsætningen for at øge produktionen er, at enhederne i den indledende fase udover allerede eksisterende mangel på befalingsmænd og officerer yderligere må bære afgivelse af instruktører til de nye uddannelser. I det nye år vil vores deltagelse i internationale operationer fortsat udgøre en væsentlig opgave for Hæren. Men samtidigt vil vores bataljon tilmeldt NRF 10 gå ind i sin beredskabsperiode i første halvår og være klar til indsættelse, såfremt NATO måtte beslutte at aktivere NATO Response Force. Sideløbende med dette er forberedelserne af Danske Division til den kommende opgave som landhovedkvarter for NRF 14 allerede i fuld gang. Det har stor betydning for den fortsatte omstilling af Hæren til et moderne og fleksibelt redskab. Der er således væsentlige opgaver, der skal løses, men det er også nødvendige og efterspurgte bidrag, det handler om. Med den rette fokus og prioritering er jeg sikker på, at vi også i 2008 formår at levere varen. Jeg vil til slut udtrykke min anerkendelse af - og stolthed over - det engagement og den professionelle indsats, der i 2007 er ydet af alt personel under Hærens Operative Kommando og ønske alle medarbejdere og deres pårørende et godt og lykkebringende P. Kiærskou Generalmajorens nytårshilsen (Forsvarsnettet) indeholder udover sit vigtige ærinde - nogle aktuelle betragtninger om status og den nære fremtid i Hæren. Nyhedsbrevet Vedetten har derfor valgt at medtage nytårshilsenen i sin fulde længde. Side 4 af 10 sider

5 Nyhedsbrev Januar 2008 Godt nytår! Folk & Forsvar ønsker vore medlemmer, sponsorer, samarbejdspartnere, medlemsorganisationer og venner af huset et godt nytår. På gensyn i det forsvarspositive arbejde i 2008! Nytårsgudstjeneste Det er en tradition, at Folk & Forsvar afvikler en nytårsgudstjeneste i Kastellets smukke kirke. Det sker også i år ved årsskiftet søndag 6. januar 2008 kl Hærprovst Ole Brehm Jensen forretter gudstjenesten, og enheder fra Københavnske Soldaterforeningers Samvirke indgår i en smuk faneborg i kirken. Ved et efterfølgende arrangement i Kastellet vil forsvarschefen, general Jesper Helsø, orientere om aktuel status i forsvaret. Det nye arbejdsår i Folk & Forsvar Straks efter nytår tager Folk & Forsvars bestyrelse fat på et nyt arbejdsår. På et bestyrelsesmøde den 17. januar evalueres arbejdet i 2007, og bestyrelsen vil lægge op til formandsmødet i Fredericia den januar, hvor formændene for amtskredsene og medlemsorganisationerne sammen med bestyrelsen tager fat på handlingsplanen for Formandsmødets vigtigste tema vil være Folk & Forsvars regionale tilpasning efter amternes nedlæggelse. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på et oplæg, der tager udgangspunkt i den nye politikredsopdeling af landet i 12 områder. En række indsatsområder fra 2007 skal videreføres i Flere projektgrupper fortsætter arbejdet, og et mere formelt forarbejde til debat om et nyt forsvarsforlig 2010 vil tage sin begyndelse. I tilknytning hertil udsender Folk & Forsvar i løbet af januar en pjece, der beskriver værnepligten, og som lægger op til Folk & Forsvars stærke ønske om, at den nuværende værnepligts- Side 5 af 10 sider

6 ordning fortsætter gennem en ny forligsperiode og endvidere, at værnepligtsbegrebet gerne må brede sig videre end det militære forsvar. Netop kommunikationen mellem Forsvaret og de unge optager i øjeblikket Folk & Forsvar meget. I 2007 iværksatte Folk & Forsvar med støtte fra Forsvarsministeriet en undersøgelse, der skal lægge op til en egentlig kommunikationsstrategi for fremtidens kommunikation med de årige. Analysearbejdet gennemføres professionelt af Analyseinstituttet EPINION, men er desværre blevet forsinket. Vi håber, at EPINION snart kan afslutte analysearbejdet, så arbejdet kan videreføres. Kort beskrevet i nøgleområder kan Folk & Forsvars arbejdsplan 2008 sammenfattes således: Forberedelse til Forsvarsforlig 2010 Værnepligt Konkretisering af indsats i Totalforsvarets 4 søjler Ekspertpanelet Advisory Board rekrutteres og gøres funktionelt Fastlæggelse af fremtidig regionale struktur Hverveindsats for nye medlemmer - opfølgning på projektgruppens rapport Udvikle EPINION-analysen i 2007 offensivt i hvervning af/kommunikation med de unge Branding - kommunikationsstrategi - plan for information og kommunikation. Vi vil gennem året her i nyhedsbrevet nærmere informere om, hvorledes arbejdet skrider frem. Fortrydelsesret? Meddelelsen om, at hen mod halvdelen af et garderkompagni springer fra kort tid før indsættelse i Afghanistan, er ganske urovækkende. Det er angiveligt pres fra pårørende, mor, kæreste eller andre, der påvirker de unge mænd til atter at overveje deres tidligere alvorlige beslutning. Framelding er set før, men ikke i så stor udstrækning. Man kan så spekulere i, at der måske er tale om en sneboldeffekt. Eksempelvis kan det blive vanskeligt, ja endog farligt, hvis en enkelt eller to i en samarbejdet gruppe melder fra og skal erstattes af andre, som gruppen ikke har levet sammen med i måneder, hvorfor flere andre eller alle i gruppen også siger stop. Tab af menneskeliv under operationen i Afghanistan gør selvsagt indtryk, og at der rent faktisk er tale om få tab i forhold til mange andre konflikter og krige, er en ringe trøst for de efterladte. Antydninger fra særpræget politisk hold om fastholdelse ved tvang er tilpas ubegavet til, at man kan tage det alvorligt. At begive sig ud i en farlig mission med svagt motiverede soldater er halsløs gerning, og nogle af dem kan være til fare for kammeraterne. Generelt set tyder alt på, at motivationen i Afghanistan-styrken er god. Men det er selvfølgelig vigtigt under hele uddannelsesforløbet at præge mandskabet til at forstå, hvad de går ind til, og at alle er bedst tjent med, at eventuel tvivl bør udløse en framelding i god tid. Ligeså vigtigt er det, at de frivillige melder sig ud fra de rigtige forudsætninger, altså ikke spænding, gruppepres eller bare kammeratskabsfølelse. Denne sidste motivation bør snarere betinge en framelding, der ikke kommer i sidste øjeblik, og derfor kan blive en forøget risikofaktor for resten af gruppen, der nu, hvor de trækker vejret dybt, skal til at indarbejde en ny mand både funktionsmæssigt og følelsesmæssigt. Det er Folk & Forsvars opfattelse, at hovedmotivationen bør være ønsket om at gøre en forskel for de ulykkelige mennesker der langt borte. Dette sidste blev tydeliggjort ved udsendelsen for nyligt af bogen om dansk indsats i Irak De gjorde en forskel. Bent Sørensen Side 6 af 10 sider

7 Aktiviteter i Folk & Forsvar Folk & Forsvar afholder nytårsgudstjeneste i Kastelskirken kl Bestyrelsesmøde kl i Kastellet Folk & Forsvar arrangerer formandsmøde for amtskredsenes formænd, formændene for medlemsorganisationerne og bestyrelsen på Ryes Kaserne i Fredericia (Auditorium VEST). Mødet indledes kl og afsluttes lørdag. Gennemgående tema vil være aktuel status i Folk & Forsvar, orientering om verserende projekter, organisationens fremtidige regionale struktur m.v. Gæstetaler ved formandsmødet vil være chefen for SOK, kontreadmiral Nils C. Wang, der vil sætte fokus på Søværnets opgaver og rolle i dagens moderne forsvars- og sikkerhedspolitiske relationer Folk & Forsvar i Sønderjylland gennemfører kl i samarbejde med Hærens Sergentskole kransenedlæggelse til minde om de dræbte fra flystyrt under 2. verdenskrig ved Broballe på Als Folk & Forsvar i Sønderjylland nedlægger kl sammen med Forsvarsbrødrene kranse ved Bøffelkobbel - "De vog dem - vi grov dem - en grav i vor have". Nyt fra omverdenen Civilt ambulancepersonale inddrages i missionerne De danske soldater, der fra august 2008 tager på mission i Afghanistan eller Kosovo, kan få sanitetsfolk fra Falck eller brandvæsen med i deres pansrede ambulancer. Kort før jul underskrev Forsvarets Personeltjeneste og Forsvarets Sundhedstjeneste en hensigtserklæring sammen med repræsentanter fra Falck og fire kommunale brandvæsener fra hovedstadsområdet. Erklæringen skal bane vej for, at Forsvaret kan tegne korttidskontrakter med civile ambulancebehandlere. De skal supplere Forsvarets ambulancepersonel, så der ikke kommer til at mangle sanitetsfolk i Afghanistan og Kosovo. Deres opgave er at køre de sårede væk fra slagmarken, mens de behandler deres skader. De civile ambulancehjælpere skal have en militær uddannelse, inden de lander i missionsområdet. Sanitetssoldater befinder sig tæt på kampzonen, og derfor kan man ikke bruge folk uden soldaterfærdigheder. Forsvaret rekrutterer civile til ledige stillinger Straks efter jul iværksatte Forsvarets Rekruttering en hvervekampagne, som til foråret skal rekruttere 500 civile til ledige stillinger rundt omkring på Forsvarets tjenestesteder. Hvervningen af nye medarbejdere, bl.a. tilrettelagt ved avisannoncer, sker som en del af Operation Bedre Hverdag, som skal gøre arbejdsglæden større og standse personaleflugten fra Forsvaret. Forsvarets Rekruttering søger kontor- og lagerpersonale, håndværkere herunder mekanikere og andre fagligt uddannede samt IT-personale. 234 af stillingerne er nye. De skal midlertidigt aflaste Forsvarets ansatte og løse opgaver, der har hobet sig op på grund af personalemangel. Omkring 300 nye civile medarbejdere skal have jobs, hvor arbejdet ikke nødvendigvis skal varetages af en militær ansat. Der er ledige stillinger i Jylland, på Sjælland og på Bornholm, og en del af dem befinder sig i landets yderområder. Side 7 af 10 sider

8 Set i pressen Afghanistan vil vare mange år Berlingske Tidende beskæftigede sig den 20. december 2007 på lederplads med det afghanske dilemma krig og genopbygning på samme tid. - Spørgsmålet er ikke, hvornår koalitionsstyrkerne kan tage hjem, men snarere, hvordan koalitionens politiske ledere overtaler deres befolkninger til at lade soldaterne blive. I Danmark er opbakningen til den NATO-ledede mission i Afghanistan faldende. Skal det vendes, må tre forudsætninger opfyldes: For det første må NATO-landene i praksis vise, at de er rede til at dele byrden i syd solidarisk. For det andet må de vise, at der sker fremskridt for afghanerne. Og for det tredje må det brede flertal, der heldigvis står bag de danske soldater, lade være med at forsøge at bilde folk skrøner på ærmet, og dér kan man starte med at sige højt, at Afghanistan vil kræve en indsats i et tocifret antal år. I samme avis samme dag har oberst Erik Bruhn en interessant kronik om samme emne. I denne skriver obersten bl.a.: Det er ikke pr. automatik hensigtsmæssigt at pådutte andre lande vores egen ideelle styreform, der er særlig velegnet til netop dansk mentalitet og historisk arv. Det er muligt at lave en bedre verden i andre dele af verden uden på rekordtid at tvangsfodre en befolkning med den vestlige opfattelse af demokrati. Hvis vi derimod nøjes med at kæmpe for, at det afghanske folk kommer til at leve under regler og former, som de selv kan acceptere, samt få styrke til at hindre, at landet bliver en stor terrorskole, så skal målet ikke sættes meget højere. Hertil kommer bedre sundhed og levestandard ikke som mål, men som forudsætninger. Derfor: Sæt nogle realistiske mål for FN og NATOs indsats frem til Og begynder vi at tale klart om, hvad vi vil i Afghanistan skader det næppe den politiske debat. Og mere om Afghanistan Exit Irak, men hvad med Afghanistan, spørger K.G.H. Hillingsø, pensioneret generalløjtnant, i en kommentar den 14. december i Berlingske Tidende. Hillingsø mener, at der ikke er grund til at begå de samme fejl i Afghanistan, som man begik i Irak. Genopbygningen skal have 1. prioritet, skriver han. Søndag 9. december bragte Berlingske Tidende en artikel om uddannelsen af den afghanske hær, og hvornår denne selv er i stand til at overtage sikkerheden i landet. Endnu mangler styrkerne dog moderne våben især tunge våben. USA har derfor givet afghanerne M- 16 rifler. De afghanske soldater har langt lettere ved at tale med befolkningen og bliver derfor brugt mere i samarbejdet med de allierede styrker i landet. Thomas Larsen, politisk redaktør på Berlingske Tidende, skriver den 2. december, at de danske vælgere er ved at miste troen på, at freden kan vindes i Afghanistan. De danske medier er begyndt at stille spørgsmålstegn ved, om Danmark ikke også skal trække sig ud af Afghanistan. Foreløbig står et bredt flertal i Folketinget dog bag Danmarks tilstedeværelse i Afghanistan, mens et flertal i befolkningen er imod. Derfor bliver det vigtigt at se resultatet af en analyse, som Dansk Institut for Internationale Studier er i gang med om erfaringerne fra Irak og Afghanistan, og som vil konkludere, hvorledes man bedst sammensætter en militær og civil indsats, når nationer skal genopbygges. Danske soldater beskytter opiumsbønderne i Afghanistan, mens NATO landene diskuterer indbyrdes! Soldaterne har nemlig forbud hjemmefra mod at ødelægge opiumsmarkerne. Berlingske Tidende skriver den 27. november, at den danske bataljon har ordre til ikke at røre markerne. I det britisk-ledede genopbygningscenter i hovedbyen Laskar Gah siger Udenrigsministeriets repræsentant Kim Schultz Petersen, at man er i gang med at give de mange unge i området en uddannelse, og genopbygge tolv skoler og et hospital. Uafhængig og fri journalistik er umulig i Irak og Afghanistan. Den almindelige nyhedsreportage, hvor journalisten drager rundt i et område og interviewer folk og taler med dem om dag- Side 8 af 10 sider

9 ligdagen, kan ikke lade sig gøre mere, siger Kristian Mouritzen, udlandsredaktør på Berlingske Tidende. Journalister vender derfor ikke tilbage til de farlige steder og er nødt til at skaffe sig oplysningerne på andre måder. Ingen medier i den vestlige verden vil kunne holde til ikke at dække de to vigtige konflikter gennem en kritisk og uafhængig journalistik. Det skal blot gøres på en anden måde. Og man må sikre, at Al-Qaeda ikke styrer journalisternes viden om, hvad der foregår. Et videokamera på hjelmen bliver standardudstyr for fremtidens danske soldater. Kameraerne skal blandt andet vise, hvordan soldaterne arbejder og dermed skabe forståelse for indsatsen i Afghanistan, skriver Ritzau den 28. december. Danske presseofficerer har allerede taget de nye hjelmkameraer i brug på patruljer i Helmandprovinsen, og i løbet af en halv snes år vil de blive udbredt til hver enkelt soldat, forventer man i Forsvarskommandoen. Billederne kan bruges såvel i træningen af nye soldater som til at vise befolkningen, hvorfor vi er i Afghanistan. International solidaritet Der er behov for international solidaritet i NATO, skriver Gitte Lillelund Bech, MF (V) og formand for Udenrigspolitisk Nævn samt bestyrelsesmedlem i Folk & Forsvar, den 16. december i Berlingske Tidende. Skal EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og NATO-alliancen leve op til de store ønsker om fred, sikkerhed og fremgang, må alliancen ikke udvikle sig sådan, at de enkelte medlemslande frit kan få den ultimative sikkerhed for sig selv, men fravælge at løfte en fælles byrde, skriver hun. Mogens Munk-Rasmussen formand for Kunsthallen Tidligere formand for og nuværende medlem af Folk & Forsvars præsidium, direktør Mogens Munk-Rasmussen, tiltræder som ny bestyrelsesformand for Kunsthallen Gl. Strand. Den nye formand er kendt som meget kunstinteresseret og gjorde i sin tid som koncernchef i Nykredit en stærk indsats for at støtte dansk kunstliv. I Kunsthallens bestyrelse sidder i øvrigt også direktør Jørgen Tandrup ligeledes medlem af Folk & Forsvars præsidium. Nye bøger Bogen De gjorde en forskel er udsendt fra Folk & Forsvars Sekretariat medio november direkte til alle individuelle medlemmer af Folk & Forsvar, samt til medlemsorganisationerne, sponsorer, selskaber i firmamedlemskab, forsvarspolitikere og pressen m.fl. Bogen vil herudover kunne rekvireres ved indsættelse af kr. 50,00 (porto og ekspeditionsgebyr) på konto i Danske Bank, , eller ved fremsendelse af check kr. 50,00 til Folk & Forsvars Sekretariat, Trommesalen 3, 1614 København V. Nyt fra Sekretariatet Ny hjemmeside i Folk & Forsvar Folk & Forsvar tog i dagene før jul sin nye hjemmeside i brug. Hjemmesiden er udviklet som et led i bestyrelsens igangværende projekt om en mere dynamisk informations- og kommunikationsstrategi. Side 9 af 10 sider

10 Den nye hjemmeside er udviklet af webdesignere i firmaet Disparweb i Odense i samarbejde med Folk & Forsvars sekretariat, og informationerne fra den gamle hjemmeside er stort set konverteret til den nye om end i en anden opsætning. Den nye hjemmeside fremtræder moderne og tidssvarende og rummer muligheder for de udvidelser, som hen ad vejen vil opstå. Kig med på Samtidig er der sket nogle tekniske omlægninger af Folk & Forsvars anden hjemmeside som fortsat er oppe og vil fungere også i Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær Redaktionen afsluttet Claus Arboe-Rasmussen, informationschef Bent Sørensen, konsulent Side 10 af 10 sider

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 8. december 2009 MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 2 2006 Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Dybbøl

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2006 Juni Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Aldrig mere en 9. april

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 9 2007 September Præsidentens hjørne I sandhed en meget smuk vision. Landsrådets præsident, Bjarne

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Udenrigsministeriets Kunstforening. Udstilling November & December 2012 FOTOGRAF CHRISTIAN RADIL. People & Faces in Kabul

Udenrigsministeriets Kunstforening. Udstilling November & December 2012 FOTOGRAF CHRISTIAN RADIL. People & Faces in Kabul Udenrigsministeriets Kunstforening Udstilling November & December 2012 FOTOGRAF CHRISTIAN RADIL People & Faces in Kabul Christian Radil er 33 år, og uddannet som fotograf fra Københavns Film & Fotoskole

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/5 den 2. september 2014 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/5 den 2. september 2014 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET FU/5 den 2. september 2014 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Bent Nicolajsen (BN), næstformand Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalget Ilse Fjalland

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 12 2006 December Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: En flot manifestation!

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Danske soldater yder en kæmpe indsats ude i verden for at skabe fred, stabilitet og demokrati. Men indsatsen er forbundet med stor risiko

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense.

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Referat Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00 Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Deltagere: PEJ, EH, SF, VJ, HJ, TM, SG, BH og LN 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Organisations og udviklingsprojekt for

Organisations og udviklingsprojekt for Organisations og udviklingsprojekt for Af konsulent Mogens Sparre Wise Mind & forretningsfører John Hjelm Vanggården. 01. Forord. Dette skrift skal beskrive hvorfor vi har igangsat et udviklingsprojekt

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 4 2007 April Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Sikkerhedsnet er aldrig

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nr. 11 2008 November Dansk sikkerhed styrker vor velfærd Soldaterforeningernes opmærksomhed henledes

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. CMC Denmark. (tidligere DANSK INSTITUT FOR CERTIFICEREDE MANAGEMENTKONSULENTER DICMC)

VEDTÆGTER. for. CMC Denmark. (tidligere DANSK INSTITUT FOR CERTIFICEREDE MANAGEMENTKONSULENTER DICMC) VEDTÆGTER for CMC Denmark (tidligere DANSK INSTITUT FOR CERTIFICEREDE MANAGEMENTKONSULENTER DICMC) 2015 Godkendt på generalforsamling den 20. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG HJEMSTED... 1 2

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme.

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. 1 100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. Det er ikke tilfældigt, jeg holder netop denne tale i dag. Og for jer, her på Center for Militære Studier.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Tjeneste i Hjemmeværnet, LPU 1, 1001 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse MAR 2014 Kort navn TJ i HJVLPU 1 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere