Nyhedsbrevet Vedetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet Vedetten"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Værnepligt er andet og mere end økonomi! Et år rinder ud, og alle gør sig en status over, hvad året bragte, og hvad den enkelte mener om det. Vi har haft et lidt ejendommeligt folketingsvalg. Debatten kører stadig i medierne om, hvem der egentlig vandt valget, og om nogen tabte. Vi lever i en tid, hvor økonomien synes gunstig for de fleste danskere og for samfundet som helhed. Vi lever sådan set under særdeles trygge kår, i hvert fald hvis vi ser isoleret på Danmark. Men rundt i verden raser uroligheder, krige og andet nedrigt. Vi er selv i krig. Langt borte, men i krig. Vi mister kammerater, vi mister danske medborgere, ligesom mange vender hjem med en eller anden form for sår på sjæl og legeme. Så alt er ikke så idyllisk, som det måske kan se ud. Og alt imens ruller hverdagen videre. Der diskuteres, og emnerne er mangfoldige. De tilstundende overenskomstforhandlinger, ytringsfrihed, islams indflydelse i Europa og i Danmark, plejehjemsproblemer og så videre. Man må mene, at tidligere tiders såkaldte politikerlede nok ikke længere eksisterer. I hvert fald er aviserne fyldt med debatindlæg, læserbreve og indlæg, hvor almindelige mennesker ønsker at give deres besyv med. Og så naturligvis de mere eller mindre professionelle debattører. Uanset, hvad man end mener om de forskellige indlæg og synspunkter og den nok noget vekslende lødighed, må man konstatere, at debatten er stor, og den er mangfoldig i emnerne. Det er godt for demokratiet og et tegn på, at vort demokrati virker. Noget af det man hæfter sig ved er, at langt størsteparten af indlæggene baserer sig på værdier, der er et led i værdikampen. Midt i det hele dukker der pludseligt noget nyt op. Det drejer sig om en finsk professor, der i begyndelsen af december i et af vore store dagblade skriver en artikel om værnepligt. Han argumenterer stort set kun ud fra økonomisk betingede synspunkter, og hans budskab er ikke, som angivet, at genoverveje værnepligten. Hans budskab er helt klart: fjern værnepligten. Han argumenterer med, at man mister nogle promiller af bruttonationalproduktet. Han mener at have beregnet, at de værnepligtige får en mindre livsløn end de, der ikke skulle aftjene de fire måneders værnepligt. I det hele taget fornemmer man en økonomisk professor, der råber vagt ved gevær, for landet har ikke råd til at have værnepligt. Jeg skal afholde mig fra at kloge i hans argumenter og hans økonomiske beregninger. Men jeg synes, at der er grund til en kommentar. For hvad får en finsk professor til at beskæftige sig med, hvad danskerne skal mene om værnepligt? Hvad ligger der bag forsøget på at afpolitisere emnet ved at bruge tilsyneladende neutrale økonomiske beregninger, så man kunne sige, at selv om man gik ind for værnepligt, så er det for dyrt? Selv om han bruger et par danskere til nogle af beregningerne, virker det så mere overbevisende, når det er en tilsyneladende neutral person, der jo ikke kunne beskyldes for at have personlige interesser i sagen? Og så en finne et folk der altid har været stor veneration og respekt for hos danskerne? Men uanset bevæggrunden tror jeg ikke, det vil få nogen indflydelse på danske beslutninger. Vi ved godt i Danmark, at værnepligt meget mere er et holdningsspørgsmål, end det er et spørgsmål om økonomi. Og jeg er til min død overbevist om, at i mit land, når det lægger alle økonomiske og holdningsmæssige facetter sammen, vil man nå den konklusion, at Danmark ikke har råd til at undvære værnepligten som forudsætning for at seriøst og professionelt forsvar, dybt forankret i befolkningen. Et godt og lykkebringende nytår ønsker jeg alle mine landsmænd, med eller uden værnepligt! Side 1 af 10 sider

2 Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet. Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration: Solagervej 4, 4653 Karise tlf Tillykke! Hædersbevisninger i Landsrådet Fortjensttegn i bronze Fortjensttegn i sølv Æresplakette Peter Duus Slesvigske Fodregiments Soldaterforening 3. december 2007 Aktivitetsoversigt Tjek aktiviteterne på - og på landsforeningernes egne hjemmesider Januar 22. januar Soldaten og Orlogsgastens Fond Fondsbestyrelsesmøde 25. januar Folk & Forsvar Formandsmøde i Fredericia 26. januar Dronningens Livregiments Soldaterforening Stiftelsesfest Nr. Uttrup Kaserne Februar 15. februar Danske Soldaterforeningers Landsraad Præs.møde/Formandsrådsmøde i Odense 27. februar Dronningens Livregiments Soldaterforening Generalforsamling Nr. Uttrup Kaserne 90 års jubilæum i Sjællandske Sjællandske Livregiments Soldaterforening kunne den 25. november 2007 markere sin 90 års stiftelsesdag. Det skete bl.a. ved en reception på Antvorskov Kaserne den 23. november, fra hvilken soldaterforeningen har indsendt disse fotos: Bestyrelsesmedlemmerne ved 90 års jubilæet Side 2 af 10 sider

3 Nytårshilsen fra chefen for Hærens Operative Kommando Generalmajor Poul Kiærskou: Jeg vil indlede med at ønske alt personel i Hæren samt deres familier og pårørende et godt nytår har været et særdeles krævende år for Hærens personel, med et højt internationalt engagement sideløbende med den fortsatte opbygning af Hærens nye struktur. Mine besøg ved Hærens enheder herhjemme og ude i missionerne har igen i 2007 været en positiv oplevelse. Det er fra disse mange besøg min klare opfattelse, at vores uddannelse er god og ruster vores soldater og enheder godt til de krævende internationale opgaver. Dette skyldes ikke mindst, at der fra de involverede officerer, befalingsmænd og konstabler leveres en professionel og engageret indsats under uddannelsen og klargøring af enhederne. Uddannelsen og de ressourcemæssige rammer, den foregår i, kan naturligvis hele tiden gøres bedre, og det er helt afgørende, at vi bliver ved med at lære og blive endnu dygtigere. Deltagelsen i internationale operationer har igen i 2007 været Hærens højest prioriterede opgave og har derfor helt naturligt præget vores dagligdag. Desværre har opgaverne krævet både faldne og sårede. Mine tanker går til de pårørende til de soldater, der mistede livet, og til dem der blev såret under international tjeneste, samt til vores soldater der må videreføre de vanskelige opgaver trods tabet af deres kolleger bød på et markant tyngdeskifte i vores internationale engagement fra Irak til Afghanistan, og bød samtidigt på den hidtil største logistiske udfordring for Hæren i nyere tid, i forbindelse med hjemtagningen af den danske bataljon fra Irak og den samtidige påbegyndelse af forstærkning af bidraget til Helmandprovinsen i det sydlige Afghanistan. En opgave jeg generelt synes er løst på meget tilfredsstillende måde, og som jeg ved, har krævet en ekstraordinær indsats fra mange, såvel under de grundige forberedelser som under selve gennemførelsen. Den danske bataljon i Irak blev trukket hjem efter godt fire års indsats. Den danske bataljon i Irak har løst opgaven trods vanskelige betingelser og har medvirket til at skabe betingelserne for, at irakerne nu selv har overtaget ansvaret for sikkerheden og for at videreføre de mange iværksatte genopbygningsprojekter. Det har ikke været uden omkostninger med både sårede og dræbte soldater. Jeg vil gerne takke for indsatsen og samtidigt minde om, at vi stadig har soldater i Irak, der løser en vigtig opgave i relation til genopbygning og uddannelse. Den danske Bataljon i Kosovo har i 2007 fortsat overvågningen af situationen i sit ansvarsområde, med henblik på at sikre en fortsat fredelig udvikling i Kosovo. Bataljonen løser en vigtig opgave, ikke mindst nu med den uafklarede situation omkring Kosovos fremtidige status, hvor bataljonen er klar til at imødegå eventuelle uroligheder. I Afghanistan blev opbygningen af den danske bataljon i Helmand-provinsen gennemført i løbet af efteråret, og har medført en ny og krævende opgave for den danske styrke, med indsættelse i eget operationsområde. En særdeles vigtig opgave i forbindelse skabelsen af sikkerhed og bidrag til genopbygningen i den centrale del af Helmand-provinsen, men samtidigt også en meget vanskelig opgave, hvor Talibanbevægelsen må og skal hindres i at ødelægge udviklingen mod et fredeligt afghansk samfund. Den danske bataljon har haft en hård start med indsættelser under meget krævende betingelser i et fjendtligt miljø. En start, der desværre har medført flere dræbte og sårede soldater, til trods for den særdeles professionelle indsats fra hele den danske styrke. Vi skal fortsat bestræbe os på at undgå sådanne tragiske hændelser og minimere risikoen for vores udsendte soldater, men helt eliminere risikoen kan vi ikke. Vi har desværre i 2007 oplevet en forholdsmæssig stor afgang af Hærens faste personel. Der er for mig ingen tvivl om, at opstilling, uddannelse og udsendelse til det store internationale engagement, har været en medvirkende årsag til afgangen. Ikke mindst blandt de personelgrupper, vi har mangel på og derfor desværre har været nødt til at trække ekstra hårdt på. Det er helt afgørende for mig, at vi i det nye år gør alt, hvad der er muligt for at tiltrække nyt personel og fastholde Hærens vigtigste ressource det erfarne, faste personel. Vi har i 2007 iværksat en række tiltag, med henblik på at tiltrække alle grupper soldater og fastholde Hærens fastansatte personel. Det vil vi følge op på, og hvor muligt forstærke og supplere. Det er helt afgørende for, at vi kan opretholde den kvalitet og professionalisme, der i dag kendetegner Hærens enheder. Side 3 af 10 sider

4 Afgangen af personel gør det ikke nemmere at løse vores opgaver det er jeg meget bevidst om. Tilpasningen af vore internationale engagement til et reduceret niveau, der er bedre afstemt med Hærens kapacitet og mulighed, trækker heldigvis i den rigtige retning. Alligevel må der ydes en meget stor indsats og i en række tilfælde findes alternative løsninger for at få den hjemlige uddannelse og klargøring af enheder til udsendelse til at hænge ordentligt sammen, men det er lykkedes for alle hold. Det er godt rustede bidrag vi sender af sted. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for den beundringsværdige indsats, der er ydet i hele Hærens organisation. Det er derfor også vigtigt, at bestræbelserne for at skabe vilkår, der kan fremme fastholdelsen af vores soldater, tilgodeses i størst mulige omfang. Aktiviteter for at forbedre soldaternes vilkår, med fokus på enhederne, skal prioriteres på alle niveauer. Hærens indsats skal, hvor det overhovedet er muligt, gå mod at forbedre de forhold, som af personellet opfattes som utilstrækkelige. De administrative forhold skal forbedres, forholdene for særligt belastede grupper skal forbedres, og de materielle forhold skal forbedres. De administrative forhold lettes bl.a. gennem ansættelse af dedikeret, midlertidigt ansat civilt personel i underafdelingerne og en sanering af de administrative regler. For særligt belastede grupper søges udsendelsesfrekvensen nedbragt gennem tilpasning af kapaciteten og bedre vilkår i forbindelse med udsendelse. Forbedring af de materielle vilkår omfatter, at der skal skabes en bedre materielinddækning, især ved de højt prioriterede enheder, og det dækker, at Hærens arbejdspladser skal forbedres gennem en fokuseret indsats på etablissementsområdet. Målet er, at Hærens soldater råder over tidssvarende arbejdspladser, og at arbejdsvilkårene understøtter personellets store engagement i uddannelsen. Det er afgørende, at alle chefer og enheder bidrager til at skabe denne forbedring gennem effektiv kommunikation til vores ansatte soldater samt indstilling af prioriterede forslag, der kan forbedre arbejdsvilkårene. Det er ligeledes afgørende, at alle bidrager til at opbygge forståelse for behovet for at gennemføre såvel kort- som langsigtede tiltag, men også forståelse for, at ikke alt kan gennemføres på én gang. I erkendelse af den øgede personelomsætning er der behov for at øge produktionen inden for en række områder. Hæren lægger derfor allerede fra begyndelsen af 2008 store ressourcer ind på at øge produktionen af officerer og befalingsmænd og øge produktionen af oversergenter og seniorsergenter. En øget produktion, også på specialistområdet, er en afgørende forudsætning for at skabe bedre arbejdsvilkår ved enhederne. Den forøgede produktion af befalingsmænd af alle grader og kontraktofficerer vil manifestere sig ved enhederne i andet halvår 2008 og med styrke fra Forudsætningen for at øge produktionen er, at enhederne i den indledende fase udover allerede eksisterende mangel på befalingsmænd og officerer yderligere må bære afgivelse af instruktører til de nye uddannelser. I det nye år vil vores deltagelse i internationale operationer fortsat udgøre en væsentlig opgave for Hæren. Men samtidigt vil vores bataljon tilmeldt NRF 10 gå ind i sin beredskabsperiode i første halvår og være klar til indsættelse, såfremt NATO måtte beslutte at aktivere NATO Response Force. Sideløbende med dette er forberedelserne af Danske Division til den kommende opgave som landhovedkvarter for NRF 14 allerede i fuld gang. Det har stor betydning for den fortsatte omstilling af Hæren til et moderne og fleksibelt redskab. Der er således væsentlige opgaver, der skal løses, men det er også nødvendige og efterspurgte bidrag, det handler om. Med den rette fokus og prioritering er jeg sikker på, at vi også i 2008 formår at levere varen. Jeg vil til slut udtrykke min anerkendelse af - og stolthed over - det engagement og den professionelle indsats, der i 2007 er ydet af alt personel under Hærens Operative Kommando og ønske alle medarbejdere og deres pårørende et godt og lykkebringende P. Kiærskou Generalmajorens nytårshilsen (Forsvarsnettet) indeholder udover sit vigtige ærinde - nogle aktuelle betragtninger om status og den nære fremtid i Hæren. Nyhedsbrevet Vedetten har derfor valgt at medtage nytårshilsenen i sin fulde længde. Side 4 af 10 sider

5 Nyhedsbrev Januar 2008 Godt nytår! Folk & Forsvar ønsker vore medlemmer, sponsorer, samarbejdspartnere, medlemsorganisationer og venner af huset et godt nytår. På gensyn i det forsvarspositive arbejde i 2008! Nytårsgudstjeneste Det er en tradition, at Folk & Forsvar afvikler en nytårsgudstjeneste i Kastellets smukke kirke. Det sker også i år ved årsskiftet søndag 6. januar 2008 kl Hærprovst Ole Brehm Jensen forretter gudstjenesten, og enheder fra Københavnske Soldaterforeningers Samvirke indgår i en smuk faneborg i kirken. Ved et efterfølgende arrangement i Kastellet vil forsvarschefen, general Jesper Helsø, orientere om aktuel status i forsvaret. Det nye arbejdsår i Folk & Forsvar Straks efter nytår tager Folk & Forsvars bestyrelse fat på et nyt arbejdsår. På et bestyrelsesmøde den 17. januar evalueres arbejdet i 2007, og bestyrelsen vil lægge op til formandsmødet i Fredericia den januar, hvor formændene for amtskredsene og medlemsorganisationerne sammen med bestyrelsen tager fat på handlingsplanen for Formandsmødets vigtigste tema vil være Folk & Forsvars regionale tilpasning efter amternes nedlæggelse. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på et oplæg, der tager udgangspunkt i den nye politikredsopdeling af landet i 12 områder. En række indsatsområder fra 2007 skal videreføres i Flere projektgrupper fortsætter arbejdet, og et mere formelt forarbejde til debat om et nyt forsvarsforlig 2010 vil tage sin begyndelse. I tilknytning hertil udsender Folk & Forsvar i løbet af januar en pjece, der beskriver værnepligten, og som lægger op til Folk & Forsvars stærke ønske om, at den nuværende værnepligts- Side 5 af 10 sider

6 ordning fortsætter gennem en ny forligsperiode og endvidere, at værnepligtsbegrebet gerne må brede sig videre end det militære forsvar. Netop kommunikationen mellem Forsvaret og de unge optager i øjeblikket Folk & Forsvar meget. I 2007 iværksatte Folk & Forsvar med støtte fra Forsvarsministeriet en undersøgelse, der skal lægge op til en egentlig kommunikationsstrategi for fremtidens kommunikation med de årige. Analysearbejdet gennemføres professionelt af Analyseinstituttet EPINION, men er desværre blevet forsinket. Vi håber, at EPINION snart kan afslutte analysearbejdet, så arbejdet kan videreføres. Kort beskrevet i nøgleområder kan Folk & Forsvars arbejdsplan 2008 sammenfattes således: Forberedelse til Forsvarsforlig 2010 Værnepligt Konkretisering af indsats i Totalforsvarets 4 søjler Ekspertpanelet Advisory Board rekrutteres og gøres funktionelt Fastlæggelse af fremtidig regionale struktur Hverveindsats for nye medlemmer - opfølgning på projektgruppens rapport Udvikle EPINION-analysen i 2007 offensivt i hvervning af/kommunikation med de unge Branding - kommunikationsstrategi - plan for information og kommunikation. Vi vil gennem året her i nyhedsbrevet nærmere informere om, hvorledes arbejdet skrider frem. Fortrydelsesret? Meddelelsen om, at hen mod halvdelen af et garderkompagni springer fra kort tid før indsættelse i Afghanistan, er ganske urovækkende. Det er angiveligt pres fra pårørende, mor, kæreste eller andre, der påvirker de unge mænd til atter at overveje deres tidligere alvorlige beslutning. Framelding er set før, men ikke i så stor udstrækning. Man kan så spekulere i, at der måske er tale om en sneboldeffekt. Eksempelvis kan det blive vanskeligt, ja endog farligt, hvis en enkelt eller to i en samarbejdet gruppe melder fra og skal erstattes af andre, som gruppen ikke har levet sammen med i måneder, hvorfor flere andre eller alle i gruppen også siger stop. Tab af menneskeliv under operationen i Afghanistan gør selvsagt indtryk, og at der rent faktisk er tale om få tab i forhold til mange andre konflikter og krige, er en ringe trøst for de efterladte. Antydninger fra særpræget politisk hold om fastholdelse ved tvang er tilpas ubegavet til, at man kan tage det alvorligt. At begive sig ud i en farlig mission med svagt motiverede soldater er halsløs gerning, og nogle af dem kan være til fare for kammeraterne. Generelt set tyder alt på, at motivationen i Afghanistan-styrken er god. Men det er selvfølgelig vigtigt under hele uddannelsesforløbet at præge mandskabet til at forstå, hvad de går ind til, og at alle er bedst tjent med, at eventuel tvivl bør udløse en framelding i god tid. Ligeså vigtigt er det, at de frivillige melder sig ud fra de rigtige forudsætninger, altså ikke spænding, gruppepres eller bare kammeratskabsfølelse. Denne sidste motivation bør snarere betinge en framelding, der ikke kommer i sidste øjeblik, og derfor kan blive en forøget risikofaktor for resten af gruppen, der nu, hvor de trækker vejret dybt, skal til at indarbejde en ny mand både funktionsmæssigt og følelsesmæssigt. Det er Folk & Forsvars opfattelse, at hovedmotivationen bør være ønsket om at gøre en forskel for de ulykkelige mennesker der langt borte. Dette sidste blev tydeliggjort ved udsendelsen for nyligt af bogen om dansk indsats i Irak De gjorde en forskel. Bent Sørensen Side 6 af 10 sider

7 Aktiviteter i Folk & Forsvar Folk & Forsvar afholder nytårsgudstjeneste i Kastelskirken kl Bestyrelsesmøde kl i Kastellet Folk & Forsvar arrangerer formandsmøde for amtskredsenes formænd, formændene for medlemsorganisationerne og bestyrelsen på Ryes Kaserne i Fredericia (Auditorium VEST). Mødet indledes kl og afsluttes lørdag. Gennemgående tema vil være aktuel status i Folk & Forsvar, orientering om verserende projekter, organisationens fremtidige regionale struktur m.v. Gæstetaler ved formandsmødet vil være chefen for SOK, kontreadmiral Nils C. Wang, der vil sætte fokus på Søværnets opgaver og rolle i dagens moderne forsvars- og sikkerhedspolitiske relationer Folk & Forsvar i Sønderjylland gennemfører kl i samarbejde med Hærens Sergentskole kransenedlæggelse til minde om de dræbte fra flystyrt under 2. verdenskrig ved Broballe på Als Folk & Forsvar i Sønderjylland nedlægger kl sammen med Forsvarsbrødrene kranse ved Bøffelkobbel - "De vog dem - vi grov dem - en grav i vor have". Nyt fra omverdenen Civilt ambulancepersonale inddrages i missionerne De danske soldater, der fra august 2008 tager på mission i Afghanistan eller Kosovo, kan få sanitetsfolk fra Falck eller brandvæsen med i deres pansrede ambulancer. Kort før jul underskrev Forsvarets Personeltjeneste og Forsvarets Sundhedstjeneste en hensigtserklæring sammen med repræsentanter fra Falck og fire kommunale brandvæsener fra hovedstadsområdet. Erklæringen skal bane vej for, at Forsvaret kan tegne korttidskontrakter med civile ambulancebehandlere. De skal supplere Forsvarets ambulancepersonel, så der ikke kommer til at mangle sanitetsfolk i Afghanistan og Kosovo. Deres opgave er at køre de sårede væk fra slagmarken, mens de behandler deres skader. De civile ambulancehjælpere skal have en militær uddannelse, inden de lander i missionsområdet. Sanitetssoldater befinder sig tæt på kampzonen, og derfor kan man ikke bruge folk uden soldaterfærdigheder. Forsvaret rekrutterer civile til ledige stillinger Straks efter jul iværksatte Forsvarets Rekruttering en hvervekampagne, som til foråret skal rekruttere 500 civile til ledige stillinger rundt omkring på Forsvarets tjenestesteder. Hvervningen af nye medarbejdere, bl.a. tilrettelagt ved avisannoncer, sker som en del af Operation Bedre Hverdag, som skal gøre arbejdsglæden større og standse personaleflugten fra Forsvaret. Forsvarets Rekruttering søger kontor- og lagerpersonale, håndværkere herunder mekanikere og andre fagligt uddannede samt IT-personale. 234 af stillingerne er nye. De skal midlertidigt aflaste Forsvarets ansatte og løse opgaver, der har hobet sig op på grund af personalemangel. Omkring 300 nye civile medarbejdere skal have jobs, hvor arbejdet ikke nødvendigvis skal varetages af en militær ansat. Der er ledige stillinger i Jylland, på Sjælland og på Bornholm, og en del af dem befinder sig i landets yderområder. Side 7 af 10 sider

8 Set i pressen Afghanistan vil vare mange år Berlingske Tidende beskæftigede sig den 20. december 2007 på lederplads med det afghanske dilemma krig og genopbygning på samme tid. - Spørgsmålet er ikke, hvornår koalitionsstyrkerne kan tage hjem, men snarere, hvordan koalitionens politiske ledere overtaler deres befolkninger til at lade soldaterne blive. I Danmark er opbakningen til den NATO-ledede mission i Afghanistan faldende. Skal det vendes, må tre forudsætninger opfyldes: For det første må NATO-landene i praksis vise, at de er rede til at dele byrden i syd solidarisk. For det andet må de vise, at der sker fremskridt for afghanerne. Og for det tredje må det brede flertal, der heldigvis står bag de danske soldater, lade være med at forsøge at bilde folk skrøner på ærmet, og dér kan man starte med at sige højt, at Afghanistan vil kræve en indsats i et tocifret antal år. I samme avis samme dag har oberst Erik Bruhn en interessant kronik om samme emne. I denne skriver obersten bl.a.: Det er ikke pr. automatik hensigtsmæssigt at pådutte andre lande vores egen ideelle styreform, der er særlig velegnet til netop dansk mentalitet og historisk arv. Det er muligt at lave en bedre verden i andre dele af verden uden på rekordtid at tvangsfodre en befolkning med den vestlige opfattelse af demokrati. Hvis vi derimod nøjes med at kæmpe for, at det afghanske folk kommer til at leve under regler og former, som de selv kan acceptere, samt få styrke til at hindre, at landet bliver en stor terrorskole, så skal målet ikke sættes meget højere. Hertil kommer bedre sundhed og levestandard ikke som mål, men som forudsætninger. Derfor: Sæt nogle realistiske mål for FN og NATOs indsats frem til Og begynder vi at tale klart om, hvad vi vil i Afghanistan skader det næppe den politiske debat. Og mere om Afghanistan Exit Irak, men hvad med Afghanistan, spørger K.G.H. Hillingsø, pensioneret generalløjtnant, i en kommentar den 14. december i Berlingske Tidende. Hillingsø mener, at der ikke er grund til at begå de samme fejl i Afghanistan, som man begik i Irak. Genopbygningen skal have 1. prioritet, skriver han. Søndag 9. december bragte Berlingske Tidende en artikel om uddannelsen af den afghanske hær, og hvornår denne selv er i stand til at overtage sikkerheden i landet. Endnu mangler styrkerne dog moderne våben især tunge våben. USA har derfor givet afghanerne M- 16 rifler. De afghanske soldater har langt lettere ved at tale med befolkningen og bliver derfor brugt mere i samarbejdet med de allierede styrker i landet. Thomas Larsen, politisk redaktør på Berlingske Tidende, skriver den 2. december, at de danske vælgere er ved at miste troen på, at freden kan vindes i Afghanistan. De danske medier er begyndt at stille spørgsmålstegn ved, om Danmark ikke også skal trække sig ud af Afghanistan. Foreløbig står et bredt flertal i Folketinget dog bag Danmarks tilstedeværelse i Afghanistan, mens et flertal i befolkningen er imod. Derfor bliver det vigtigt at se resultatet af en analyse, som Dansk Institut for Internationale Studier er i gang med om erfaringerne fra Irak og Afghanistan, og som vil konkludere, hvorledes man bedst sammensætter en militær og civil indsats, når nationer skal genopbygges. Danske soldater beskytter opiumsbønderne i Afghanistan, mens NATO landene diskuterer indbyrdes! Soldaterne har nemlig forbud hjemmefra mod at ødelægge opiumsmarkerne. Berlingske Tidende skriver den 27. november, at den danske bataljon har ordre til ikke at røre markerne. I det britisk-ledede genopbygningscenter i hovedbyen Laskar Gah siger Udenrigsministeriets repræsentant Kim Schultz Petersen, at man er i gang med at give de mange unge i området en uddannelse, og genopbygge tolv skoler og et hospital. Uafhængig og fri journalistik er umulig i Irak og Afghanistan. Den almindelige nyhedsreportage, hvor journalisten drager rundt i et område og interviewer folk og taler med dem om dag- Side 8 af 10 sider

9 ligdagen, kan ikke lade sig gøre mere, siger Kristian Mouritzen, udlandsredaktør på Berlingske Tidende. Journalister vender derfor ikke tilbage til de farlige steder og er nødt til at skaffe sig oplysningerne på andre måder. Ingen medier i den vestlige verden vil kunne holde til ikke at dække de to vigtige konflikter gennem en kritisk og uafhængig journalistik. Det skal blot gøres på en anden måde. Og man må sikre, at Al-Qaeda ikke styrer journalisternes viden om, hvad der foregår. Et videokamera på hjelmen bliver standardudstyr for fremtidens danske soldater. Kameraerne skal blandt andet vise, hvordan soldaterne arbejder og dermed skabe forståelse for indsatsen i Afghanistan, skriver Ritzau den 28. december. Danske presseofficerer har allerede taget de nye hjelmkameraer i brug på patruljer i Helmandprovinsen, og i løbet af en halv snes år vil de blive udbredt til hver enkelt soldat, forventer man i Forsvarskommandoen. Billederne kan bruges såvel i træningen af nye soldater som til at vise befolkningen, hvorfor vi er i Afghanistan. International solidaritet Der er behov for international solidaritet i NATO, skriver Gitte Lillelund Bech, MF (V) og formand for Udenrigspolitisk Nævn samt bestyrelsesmedlem i Folk & Forsvar, den 16. december i Berlingske Tidende. Skal EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og NATO-alliancen leve op til de store ønsker om fred, sikkerhed og fremgang, må alliancen ikke udvikle sig sådan, at de enkelte medlemslande frit kan få den ultimative sikkerhed for sig selv, men fravælge at løfte en fælles byrde, skriver hun. Mogens Munk-Rasmussen formand for Kunsthallen Tidligere formand for og nuværende medlem af Folk & Forsvars præsidium, direktør Mogens Munk-Rasmussen, tiltræder som ny bestyrelsesformand for Kunsthallen Gl. Strand. Den nye formand er kendt som meget kunstinteresseret og gjorde i sin tid som koncernchef i Nykredit en stærk indsats for at støtte dansk kunstliv. I Kunsthallens bestyrelse sidder i øvrigt også direktør Jørgen Tandrup ligeledes medlem af Folk & Forsvars præsidium. Nye bøger Bogen De gjorde en forskel er udsendt fra Folk & Forsvars Sekretariat medio november direkte til alle individuelle medlemmer af Folk & Forsvar, samt til medlemsorganisationerne, sponsorer, selskaber i firmamedlemskab, forsvarspolitikere og pressen m.fl. Bogen vil herudover kunne rekvireres ved indsættelse af kr. 50,00 (porto og ekspeditionsgebyr) på konto i Danske Bank, , eller ved fremsendelse af check kr. 50,00 til Folk & Forsvars Sekretariat, Trommesalen 3, 1614 København V. Nyt fra Sekretariatet Ny hjemmeside i Folk & Forsvar Folk & Forsvar tog i dagene før jul sin nye hjemmeside i brug. Hjemmesiden er udviklet som et led i bestyrelsens igangværende projekt om en mere dynamisk informations- og kommunikationsstrategi. Side 9 af 10 sider

10 Den nye hjemmeside er udviklet af webdesignere i firmaet Disparweb i Odense i samarbejde med Folk & Forsvars sekretariat, og informationerne fra den gamle hjemmeside er stort set konverteret til den nye om end i en anden opsætning. Den nye hjemmeside fremtræder moderne og tidssvarende og rummer muligheder for de udvidelser, som hen ad vejen vil opstå. Kig med på Samtidig er der sket nogle tekniske omlægninger af Folk & Forsvars anden hjemmeside som fortsat er oppe og vil fungere også i Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær Redaktionen afsluttet Claus Arboe-Rasmussen, informationschef Bent Sørensen, konsulent Side 10 af 10 sider

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2005 December 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2006 August Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvarets frivillige

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen...

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nr. 1 2009 Januar Godt nytår Når et år er ved at løbe ud, som 2008 nu er tæt på, giver det altid

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2007 januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Det er igen i orden at

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

Program for Folkemødet på Bornholm juni hjemmeværnet

Program for Folkemødet på Bornholm juni hjemmeværnet Program for Folkemødet på Bornholm 2017 15-18 juni 2017 hjemmeværnet Torsdag den 15. juni 2016 Kl. 12.00-13.00: Åbning af Folkemødet på hovedscenen Kl. 13.00-13.30: Kl. 14.00-15.00: Åbning af Hjemmeværnets

Læs mere

Radikale principper for forsvarspolitikken

Radikale principper for forsvarspolitikken Radikale principper for forsvarspolitikken Tag ansvar Radikale principper for forsvarspolitikken 1.0. Radikale principper for forsvarspolitikken - Forsvaret er blot et af mange instrumenter i Danmarks

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Præsidiets beretning for året 2008/2009

Præsidiets beretning for året 2008/2009 Præsidiets beretning for året 2008/2009 Danske Gardehusarforeningers mål. Præsidiet vil arbejde for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, der er tiltrækkende for Gardehusarregimentets

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed.

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. 1 af 8 08-04-2016 13:01 af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. Som jeg var inde på i det foregående nyhedsbrev, så har Folk & Sikkerhed i den grad øget vores aktivitetsniveau.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2007 Oktober Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Der er grund til at

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 1 ANTAL ANSATTE I FORSVARET HÆREN Ca. 10.200 SØVÆRNET Ca. 3.300 Ca. 24.300 FLYVEVÅBNET Ca. 3.500 FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 Danmarks internationale engagement 1949-2011 Bosnien-Hercegovina Makedonien Kroatien

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2008 August Slaget ved Isted mindet Omkring 100 fremmødte, heriblandt 12 Soldater- & Marineforeninger

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2006 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De mistede

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien 26. juni 2014 Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at antallet af udrejste fra Danmark til konflikten i Syrien nu overstiger 100 personer,

Læs mere

HENDES MAJESTÆT DRONNINGENS NYTÅRSTALE 2011

HENDES MAJESTÆT DRONNINGENS NYTÅRSTALE 2011 HENDES MAJESTÆT DRONNINGENS NYTÅRSTALE 2011 Året har 365 dage; det er ens for os alle, men hvor virker det forskelligt, når man er barn eller ung, og når man er blevet voksen og efterhånden ældre. Der

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER Er du soldat og har en eller flere udsendelser til en international mission i bagagen? Er din kontrakt med Forsvaret ophørt eller

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet / December 1. december Redegørelsesdebat om den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 5. december 3. behandling af lovforslag L36 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Forsvarsministerens tale om Dansk forsvars internationale rolle i relation til menneskerettigheder Søndag den 1. maj 2005 på Amnesty International s landsmøde. Jeg vil gerne indlede med at sige tak til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017

DET TALTE ORD GÆLDER. FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017 Forsvarsudvalget 2016-17 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 161 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017 Vores veteraner har ydet en særdeles vigtig indsats for

Læs mere

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Forsvarsministeriet REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn den 4. september 2003 Lad mig indledningsvis slå fast, at jeg selvsagt på ingen måde har søgt at

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER.

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt Bilag til besvarelsen af FOU-spørgsmål 324 STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Initiativ 1. Der oprettes

Læs mere

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN Som opfølgning på et vel initieret samarbejde, Global Medical Aid (GMA) og Forsvaret imellem, og gennemført donation af medicin og hospitalsudstyr i Helmand,

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2005 oktober 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvaret er i øjeblikket midt i en brydningstid,

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 12 2007 December Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Tillykke til Søren

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder

Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder.

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder. Hjemmeværnskommandoen Institution Hjemmeværnskommandoen Forfatter Steen Gøtsche, Major Opgavetypen der eksemplificeres Beredskab Kort om Hjemmeværnet Hjemmeværnet har i forsvarsforlig 2005 2009 af 10.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne takke for samrådsspørgsmål P, der jo i virkeligheden dækker over en hel række af delspørgsmål.

DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne takke for samrådsspørgsmål P, der jo i virkeligheden dækker over en hel række af delspørgsmål. Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 269 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Samråd P i Forsvarsudvalget 23. juni 2016 Emne: Danske styrkers håndtering af fanger under Irak krigen

Læs mere

FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER Er du soldat og har en eller flere udsendelser til en international mission i bagagen? Er din kontrakt med Forsvaret

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? STLG-1 H.O.Jørgensen 1

Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? STLG-1 H.O.Jørgensen 1 Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? H.O.Jørgensen 1 1 Udsendte soldater Siden 1992 har Danmark haft udsendt ca. 28.000 soldater i internationale missioner. Balkan, Irak og Afghanistan

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Vi planlægger for fremtiden Af regiments- og skolechef, oberst Ib Bager. Kære Soldater. Så nåede vi nu allerede 2/3 hen i det nuværende forlig. Det har været noget af en bøvlet omgang og selv om der er

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 2 2007 Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Mindelund ja tak! De

Læs mere