LØSNINGS- GALLERI. 40 velfærdsløsninger, der virkelig batter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØSNINGS- GALLERI. 40 velfærdsløsninger, der virkelig batter"

Transkript

1 LØSNINGS- GALLERI 40 velfærdsløsninger, der virkelig batter I løsningsgalleriet kan du møde repræsentanter fra 40 innovative velfærdsløsninger. Velfærdsløsningerne er indsamlet og delt på hjemmesiden På de følgende sider finder du en kort introduktion til de 40 løsninger, der er fordelt på de fem udfordringer, som Velfærdspanelet har udpeget som de mest presserende: Velfærdskløften: Hvordan skaber vi sammenhæng mellem borgernes forventninger og den velfærd, der leveres? Social forebyggelse: Hvordan skaber vi en mere effektiv forebyggelsesindsats på det sociale område? Fremtidens folkeskole: Hvordan udvikler vi en folkeskole, der også i fremtiden matcher samfundets og elevernes behov? Hænder nok: Hvordan kan vi få borgere i beskæftigelse, som af en eller flere grunde står uden for arbejdsmarkedet i dag? Sunde sammenhænge: Hvordan skaber vi sammenhæng på sundhedsområdet og mellem sundhedsområdet og andre områder, f.eks. ældreområdet, så borgeren oplever helstøbte forløb? Program 26 27

2 Velfærdskløften Hvordan skaber vi sammenhæng mellem borgernes forventninger og den velfærd, der leveres? 1. Forbedring af venteværelseoplevelsen Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har netop afsluttet et projekt med INVIA Enhed for Velfærdsinnovation og IDEO om at forbedre venteværelseoplevelsen. Der er blevet arbejdet med at vende den traditionelt negative ventetid til en positiv oplevelse for patienten. Dette påvirker også patientens samlede oplevelse af besøget på sygehuset. Projektet er tilrettelagt med henblik på at kunne sprede erfaringer til andre sygehuse og potentielt også andre institutioner med ventetider. Kontakt: Nicolai MendgaardLarsen, chefkonsulent, Region Syd, 2. Det selvbetjente bibliotek Silkeborg Bibliotekerne har indført det selvbetjente bibliotek på to lokalbiblioteker for at imødekomme brugernes ønsker om større tilgængelighed. Derved er skabt bedre service via en nem og fleksibel adgang til biblioteket. Resultaterne er markante: bibliotekerne er åbne tre gange så længe som tidligere, medarbejderne har fået tid til at dyrke kerneopgaver, og udlånet er steget med omkring 35 pct. De kvalitative forbedringer er opnået uden at øge hverken arbejdstimer eller driftsudgifter. Det selvbetjente bibliotek er et supplement til den bemandede åbningstid. Kontakt: Mogens Larsen, bibliotekar DB & projektleder, Silkeborg Kommune, 3. Digital Skole I Frederikshavn Kommune har man lagt skinnerne for fremtidens digitale skole. Med en ambition om at løfte samtlige skoler og gå i en fælles digital retning har kommunen i efteråret vedtaget en ny flerstrenget it-skolestrategi og vil over de næste fire år lægge yderligere 18 mio. kroner i digitalisering af området. Strategien er lavet i et bredt kommunalt samarbejde og tager højde for de mange forskellige områder såsom ledelse og styring, brug af digitale læremidler, kultur og kompetencer hos lærere og elever samt det rent teknik- og driftsmæssige. Kontakt: Bettina Guldager Lundgaard Hansen, chefkonsulent, KMD, 4. Væk med bøvlet MindLab har sat fokus på afbureaukratisering i projektet Væk med bøvlet. I projektet har man undersøgt en række borgeres personlige oplevelser med det offentlige. Projektet har blandt andet vist, at det ikke er nok at kunne bruge en mus, hvis man skal være en digitalt selvhjulpen borger. Offentlige it-løsninger kan ofte ikke oversætte love, regler og procedurer til borgernes egen livssituation lige så effektivt som det personlige møde, og det bør indtænkes i digital forvaltning. Kontakt: Jakob Schjørring, projektleder, MindLab, 27 Velfærdens Innovationsdag 2011

3 5. Det Regionale Netværk bedre dialog med brugerne Udlændingeservice oprettede i starten af 2010 Det Regionale Netværk, der er et netværk rettet mod kommunale integrationsmedarbejdere, jobcentermedarbejdere, frivillige, advokater, indvandrerforeninger og andre, der i det daglige fungerer som formidlere af reglerne på udlændingeområdet. Via mails og årlige møder rundt om i landet gennemgås nye emner på udlændingeområdet. Netværket har betydet en bedre dialog med brugerne om, hvordan sager behandles, samt et forum for nye idéer til styrket kommunikation. Kontakt: Tina Kaare, kommunikationschef, Udlændingeservice, 6. Slip grebet - og bliv grebet! Horsens Kommune og EPICENTRET erhvervspsykologi & innovation har indledt et unikt offentlig-privat samarbejde. Udgangspunktet har været at gøre innovativ tænkning til organisationens kompetence. Ambitionen er mere for mindre. Redskaberne er Teori U, certificering i Innovative Thinking System, samarbejde mellem kommune og private virksomheder samt deling af innovativ viden og netværk. Kontakt: Henrik Hopff, partner, EPICENTRET erhvervspsykologi & innovation, 7. Ideoffensiv.dk: Borgerne udvikler Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune lancerede i 2007 ideoffensiv.dk, som er et website, hvor borgere, kommunens medarbejdere, politikere og interesserede kan dele ideer, udveksle holdninger, og hvor kommunen synliggør, hvordan der handles på ideerne. Platformen har kastet flere hundrede idéer af sig. Værdien er tydelig: Skanderborg Kommune har fået en kæmpe idebank at trække på, og der er blevet skabt tættere bånd mellem borgere og administration/byråd om udvikling og prioritering af ideer og udviklingsretninger. Kontakt: Bente Hornbæk, planchef, Skanderborg Kommune, 8. Kulturhuset i Skanderborg drevet af frivillige Kulturhuset i Skanderborg er på mange måder lige som mange andre kulturhuse. Der er et væld af aktiviteter i huset for borgere i alle aldre og med alle interesser. Men på et særligt område skiller Kulturhuset sig ud. Medfinansiering af huset og driften varetages således altovervejende af frivillige kræfter. Det gælder også de kommende års udvidelser af det succesfulde Kulturhus. Udover en administrativ medarbejder på deltid og en servicemedarbejder drives huset af godt og vel 200 frivillige. Kontakt: Svend Erik Jensen, kultur- og borgerservicechef, Skanderborg Kommune, Program 28

4 Social forebyggelse Hvordan skaber vi en mere effektiv forebyggelsesindsats på det sociale område? 9. TVÆRS - tværsektorielt samarbejde på børne- og ungeområdet Ikast-Brande Kommune har udviklet en model til at skabe sammenhæng for kommunens børn og unge. Modellen styrker dels samarbejdet mellem børn, unge, forældre, medarbejdere og fagprofessionelle, dels samarbejdet på tværs af hele børne- og ungeområdet. Formålet med modellen er tredelt: 1) at skabe fokus på kerneopgaver og ansvarsområder, 2) at inddrage de rette kompetencer, og 3) at sætte mere fokus på det generelle og forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet. Kontakt: Gitte Juulsgaard, udviklingskonsulent, Ikast-Brande Kommune, 10. High:Five Projektet har som mål at skabe job eller uddannelse til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet. Projektet er startet af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere med et klart mål om at tildele virksomheder en rolle i denne sociale opgave. Med projekt High:Five får virksomhederne støtte og opbakning til at åbne dørene for de unge, og High:Five bliver virksomhedernes repræsentant i samarbejdet med de offentlige myndigheder. Siden 2006 har ca. 500 unge fået job gennem projektet. Kontakt: Ole Hessel, projektchef, High:five, 11. Frivillige mentorer forebygger kriminalitet En frivillig mentor er en voksen, som fungerer som rollemodel og sparringspartner for en ung. Det er mentorens opgave at støtte den unge i at træffe valg om eget liv, som kan understøtte en udvikling, hvor kriminalitet ikke er en del af den unges hverdag. Mentorerne fungerer som supplement til de offentlige ydelser og løfter sociale velfærdsopgaver på en unik måde i det felt, hvor frivillige og kommunale kræfter mødes. Kontakt: Stine Skov Rasmussen, projektleder, Roskilde Kommune, Familie og Børn, 12. Mødrehjælpens projekt I gang I gang er et unikt rådgivningstilbud rettet mod at hjælpe unge sårbare mødre i gang med en uddannelse og gøre dem til mere kompetente forældre. Projektet har dokumenterede effekter, der viser, hvordan fagfolk og frivillige i de private organisationer kan supplere kommunernes vigtige forebyggende indsats. Således viser analyser af projektet, at hver gang der investeres én krone i forebyggende social støtte og familierådgivning for unge mødre, så sparer det offentlige fem kroner som følge af bl.a. færre anbringelser, mindre kriminalitet og lavere udgifter til kontanthjælp. Kontakt: Mads Roke Clausen, direktør, Mødrehjælpen, 29 Velfærdens Innovationsdag 2011

5 13. Dialog Mod Vold (DMV) og Nordjyllands politi bryder voldsspiralen DMV er en del af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold i nære relationer med fokus på behandling af den, der udøver volden og dennes familie. I 2009 blev der indgået et samarbejde med Nordjyllands politi med henblik på, at politiet skulle få udøveren til at skrive under på en samtykkeerklæring, således at voldspiralen brydes første gang, politiet møder den voldsudøvende mand. Effekten af dette arbejde har været, at mere end 40 personer, der udøver vold i familien, er blevet henvist og er startet i behandling. Kontakt: Helle Øbo, direktør, Dialog Mod Vold, 14. A-holdet - Kriminalpræventivt arbejde i Tåstrupgård A-holdet er et kriminalitetsdæmpende og adfærdsændrende projekt målrettet belastede unge kriminelle over 18 år, der udgør kernen i kriminelle grupperinger. Projektet hjælper de unge med at komme ud af kriminaliteten og videre i livet enten via et løntilskudsjob eller via en uddannelse og ofte med hjælp til misbrugsbehandling. Projektmedarbejderne fungerer som mentorer for de 6-8 unge, som A-holdet tæller. Desuden arbejdes der med en randgruppe på ca. 25 belastede unge. Projektet ledes af AKB Tåstrupgård og finansieres af Landsbyggefonden, Høje-Taastrup Kommune og Tåstrupgård. Kontakt: Stig Bo Kristensen, boligsocial koordinator, AKB Tåstrupgård, 15. Ideer for livet ambassadører Fægtetræner, medhjælper i en genbrugsbutik og telefonpasser ved Danmarks Indsamlingen er blot nogle af de aktiviteter, som medarbejderne udfører i Skandias frivilligprojekt Idéer for livet-ambassadører. Som ambassadør frigives hver medarbejder 24 timer årligt til i arbejdstiden at udføre frivilligt arbejde. Projektet blev lanceret i 2007, og i dag deltager knap halvdelen af Skandias ansatte i projektet. Ambassadørkonceptet blev oprindelig lanceret af Skandia i Sverige i 1996, og både i Danmark og Sverige har succesen været stor. Skandia Danmark rådgiver i dag andre virksomheder om corporate volunteering Kontakt: Vibeke Molin, projektleder, Skandia, 16. God Løsladelse kan forebygge ny kriminalitet Metoden God Løsladelse skal sikre, der er styr på ting som tag over hovedet og penge til mad, når en borger er færdig med sin afsoning. Derfor inviterer Kriminalforsorgen alle kommuner til et koordineret samarbejde om løsladelse. Køreplan for God Løsladelse og samarbejdsaftaler mellem kommuner og kriminalforsorg er redskaberne, der skal løfte kvaliteten af det socialfaglige arbejde og samtidig forebygge omkostningsfulde tilbagefald til kriminalitet. Kontakt: Kristina Skovdal, specialkonsulent, Kriminalforsorgen, Program 30

6 Fremtidens folkeskole Hvordan udvikler vi en folkeskole, der også i fremtiden matcher samfundets og elevernes behov? 17. Nytænkning af Petersmindeskolen Petersmindeskolen er som en del af Vejle Kommunes innovationsprojekt Skolen i Bevægelse ved at lave en radikal omstilling af sig selv. Under inddragelse af bl.a. innovationseksperter, medarbejdere, elever og forældre satser skolen på at nytænke sig selv og teste dette i efteråret Efter grundig evaluering af testen er planen, at de nye planer skal være fuldt implementerede, når klokken ringer ind efter sommerferien Gennem en bred forankring og radikal tænkning ønsker skolen at skabe stor opbakning til det ellers kontroversielle projekt. Kontakt: Jens Jørgen Christensen, skoleleder, Petersmindeskolen, 18. Future College - udskolingen nytænkt Gentofte Kommune har nye tanker om fremtidens skole for teenagere: De unge tænkes som meddesignere af skolens indhold i egne forskellige læringsforløb, der fletter sig med hinanden. Eleverne forankres i grupper tilknyttet en vejleder, hvor elevernes skolegang designes, målsættes og evalueres i samarbejde med vejlederen. Den differentierede organisering af skolen kræver en stærk digital platform. Flere skoler i Gentofte deltager i udviklingen af Future College med bl.a. to pilot-uger i år. Kontakt: Lene Jensby Lange, projektleder for Gentofte Kommune, udviklingskonsulent i Autens, 19. Læsemakker Læsemakker er et initiativ for elever, der har oplevet en svær læsestart. Ideen er, at rollemodeller i form af ældre elever, der ved, hvad det vil sige at have vanskeligheder, kan tilbyde yngre elever en unik støtte i kombination af det faglige og det relationelle. Læsemakker giver begge elever motivation, fornyet selvtillid og mere lyst til at arbejde med læsning - fx at læse i fritiden. Læsemakker er bl.a. implementeret i Ballerup, Odense, Thisted, Esbjerg og Slagelse Kommuner. Kontakt: Mia Finnemann Schultz, konsulent, Dansk Videnscenter for Ordblindhed, 20. PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil) PALS er en sammenhængende, helhedsorienteret indsats, hvis formål er at forebygge og foregribe adfærdsproblematikker hos børn og unge i skole og SFO, således at flere børn med adfærdsproblematikker inkluderes i skolen. Midlerne er bl.a. at styrke børnenes sociale kompetencer, at skabe en støttende og positiv læringskultur og styrke trivsel i det samlede lærings- og fritidsmiljø. Udenlandske erfaringer viser, at der er klare gevinster at hente i denne tilgang. PALS er i dag implementeret på 34 danske skoler. Kontakt: Dorte Georgsen, pædagogisk konsulent, Ikast-Brande Kommune, 31 Velfærdens Innovationsdag 2011

7 21. Fremtidslaboratoriet: Innovationskompetencer i folkeskolen Horsens Kommune har samarbejdet med Innovation Lab i Århus om innovation i folkeskolen. Projektet er målrettet brugen af digitale læringsredskaber i undervisningen og er et bud på, hvordan ny teknologi bliver en integreret del af fremtidens undervisning. Derudover har projektet haft fokus på at bringe elever og erhvervsliv sammen om at skabe morgendagens innovative løsninger. Effekten af samarbejdet har været en styrkelse af de faglige innovationskompetencer hos eleverne og lærere i folkeskolen. Kontakt: Flemming Langwitz Smith, leder, Pædagogisk Mediecenter, 22. Smart Stars Hvad kan det blive til, hvis man forkæler en gruppe unge med positiv opmærksomhed, tilbyder dem erhvervspraktik, lærer dem jobsøgning, vover at stille store forventninger til dem og bakker dem op efterfølgende på deres videre uddannelsesvej? Smart Stars forsøger at besvare dette spørgsmål. Projektet er et samarbejde mellem virksomheder og folkeskoler i Københavns Sydhavn. Målet er at få de unge til at se formålet med skole og uddannelse og lære dem at begå sig på en arbejdsplads. Kontakt: Flemming Eiberg Hertz, UU-Vejleder, UU-København, 23. Helhedsskolen et bud på fremtidens folkeskole med høje ambitioner på alle elevers vegne! Strandgårdskolens resultater hørte i 2004 til den laveste procentdel i hele landet, og skolen var lukningstruet og præget af elevflugt. Gennem en målrettet indsats er udviklingen vendt, og skolen er blevet til helhedsskole, hvor alle elever går i skole til kl hver dag. Det har været en stor succes. Med faste teams bestående af fire lærere og en pædagog på hver årgang, flere timer i såvel boglige som kreative fag og samarbejde med lokale foreninger og virksomheder har skolen opnået gode resultater. De er bl.a.: at læseresultatet har bevæget sig fra bunden til over landsgennemsnittet, at søgningen til skolen er vokset markant, og at eleverne er rolige og koncentrerede i hverdagen. Kontakt: Kristian Evendt, afdelingsleder, Strandgårdskolen, 24. Amager Fælled Skole: synliggør din succes Siden 2007 har Amager Fælled Skole lavet et decideret turn around: elevtallet er steget, elevsammensætningen er blevet mere varieret, trivslen blandt elever og medarbejdere er steget, skolen har oplevet et markant fald i sygefraværet og præsterer gode resultater i kvalitetsrapporter. Bag forandringen står en visionær og engageret ledelse og lærergruppe. Typisk vil den type historier ikke blive fortalt bredt. Men det bryder Amager Fælled Skole med. Skolen har således en markant ambition om og en klar strategi for at synliggøre sin succes udadtil. Kontakt: Yasar Cakmak, skoleleder, Amager Fælled Skole, Program 32

8 Hænder nok Hvordan kan vi få borgere i beskæftigelse, som af en eller flere grunde står uden for arbejdsmarkedet i dag? 25. Glad tegnestue Tegnestuen er etableret med det klare sigte at skabe en grafisk virksomhed, der inkluderer udviklingshæmmede på arbejdspladsen og aktivt bruger disse medarbejderes spontanitet og utraditionelle tilgang i løsningen af de grafiske opgaver. Det viser sig nemlig, at det, der virker ekskluderende på det traditionelle arbejdsmarked, her bliver katalysator for kreativitet. Det har også betydet, at tegnestuen har konstant vokseværk og i dag beskæftiger 7 illustratorer og 3 uddannede grafiske designere. Kontakt: Johanne Lange Møller, arkitekt, Glad Tegnestue, 26. Værdi for alle Selv om man har et handicap, kan man godt varetage et arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Mange kan fungere på en arbejdsplads, når bare der sættes ind med den nødvendige kompenserende støtte. Med vedtagelsen af beskæftigelsespolitikken Værdi for alle har Slagelse kommune gjort op med det traditionelle syn på mennesker med handicap, og der bygges bro mellem regeringens handleplan Handicap og job og Slagelse kommunes arbejdsmarkedsindsats. Målsætningen er at fremme udvikling, integration og fastholdelse af borgere med sindslidelse og handicap på det ordinære arbejdsmarked. Kontakt: Mette Winther, centerleder, VASAC Slagelse, Slagelse Kommune, 27. Ung på arbejdsmarkedet Ung på arbejdsmarkedet er et toårigt projekt, hvor ca. 60 psykisk sårbare unge indgår i et afklarings og opkvalificeringsforløb, der skal sikre dem fodfæste på arbejdsmarkedet. Projektet veksler mellem skoleforløb og praktikforløb og er finansieret af arbejdsmarkedsstyrelsen. Social og Sundhedsskolen i Esbjerg samarbejder med Jobcenter Esbjerg og Psykiatricenter Vest samt ca. 45 rummelige private og offentlige virksomheder med det formål at holde fast, holde ved og holde ud sammen med den unge. Kontakt: Helle Pramila Schmidt, underviser og projektkoordinator, Social og Sundhedsskolen Esbjerg, 28. Fra sport til job Projektet har til formål at løse en dobbelt problemstilling: mangel på arbejdskraft hos virksomheder og overrepræsentantion af unge nydanskere blandt dem, der ikke får en ungdomsuddannelse. Projektet går ud på at lave opsøgende arbejde blandt unge nydanskere i primært sportsklubber i Aalborg, København og Lolland. Idéen er, at hvis de unge lærer at møde op til træning og blive engagerede i det, så kan det videreføres i job- og skolesammenhænge. Indtil videre har projektet hjulpet 147 unge videre i job/fritidsjob eller uddannelse svarende til 61,5 %. Kontakt: Marianne Saxtoft, konsulent, CABI, 33 Velfærdens Innovationsdag 2011

9 29. Unge klar til fremtiden 28 initiativer til at få unge i job og uddannelse. Det er resultatet af en fælles indsats mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og Horsens Kommune, som har haft fokus på at nedbringe den stigende ungdomsarbejdsløshed blandt unge. Effekten har været, at ledigheden blandt unge er faldet, og at markant flere unge end tidligere går videre fra kontanthjælp til uddannelse. Endelig er der sket en målretning og styrkelse af den tværgående koordinering internt i organisationen. Kontakt: Lise Uhre Pless, udviklingschef, 30. Telehandelshuset Telehandelshuset skaber rammerne for succesfuld integration af mennesker med handicap på arbejdsmarkedet. Med fokus på kompetencer frem for begrænsninger beskæftiger, uddanner og udsluser Telehandelshuset mennesker med handicap til varig beskæftigelse. Telehandelshuset skaber som socialøkonomisk virksomhed et rummeligt erhvervsmiljø, der fastholder medarbejdergruppen og med afsmittende effekt dygtiggør og motiverer de studerende til (gen)indtræden på arbejdsmarkedet. Kontakt: Connie Hasemann, direktør, Telehandelshuset, 31. Fonden Grantoftegaard Fonden Grantoftegaard driver et økologisk landbrug på 800 hektar. Ud af en mangfoldig stab på 28 medarbejdere er 1/4 ansat i særlige stillinger. Social og økonomisk bæredygtighed og miljøforbedring kendetegner produktionen, der udgøres af landbrugsvarer, naturpleje og rent drikkevand. Arbejdspladskulturen udgør grundlaget for forskellige aktiviteter indenfor social virksomhed og formidling af økologi, herunder en særligt tilrettelagt uddannelse, aktivering samt specialpædagogiske tilbud til en gruppe af pt. 40 personer. Grantoftegaard modtager desuden i omegnen af besøgende årligt. Kontakt: Marianne Stenkjær, direktør, Fonden Grantoftegaard, 32. Huset Venture Huset Venture var den første til i vedtægter og målsætning at definere sig selv som socialøkonomisk virksomhed, idet man i godt 10 år på not for profit -basis med stor succes har fokuseret på at skabe og udvikle arbejdspladser til de grupper af borgere, der normalt har sværest ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Huset Venture ansætter personer med fysiske handicap til at lave bl.a. skilte, markedsføringsmaterialer, webdesign, regnskabsarbejde og meget andet i de fire regionale virksomheder. Huset Venture er vokset støt gennem det seneste årti til nu knap 100 ansatte. Over 90 pct. af disse er ansat i fleks- eller skånejob. Kontakt: Kjeld Søndergaard, udviklingschef, Huset Venture, Program 34

10 Sunde sammenhænge Hvordan skaber vi sammenhæng på sundhedsområdet og mellem sundhedsområdet og andre områder, f.eks. ældreområdet, så borgeren oplever helstøbte forløb? 33. G10 Center for brugerfokuseret innovation G10 Center for brugerfokuseret innovation i Region Syddanmark giver mulighed for i samarbejde med sundhedsfagligt personale og patienter at undersøge nuværende arbejdsgange og design af fysiske rum for herefter under brugerdrevne innovative processer at finde nye muligheder og udfordringer. Herefter testes og afprøves nye arbejdsgange og design i fuld skala. I centret er der rig mulighed for eksempelvis at indrette midlertidige patientstuer, operationsstuer og her afprøve workflow og design. G10 Center for brugerfokuseret innovation er det første af sin slags i Europa og skal bidrage til at udvikle optimale løsninger til fremtidens sygehuse og tænke velfærdsteknologi som en naturlig del af løsningen. Kontakt: Carina Lykke Johannessen, Crosspoint Navigator, Region Syddanmark, 34. LAVKOS LAVKOS er et udviklingspartnerskab mellem syv kommuner (Gribskov, Allerød, Helsingør, Køge, Frederiksberg, Viborg og Ringsted), Rehfeld og Deloitte om at beregne og beskrive den forventede udvikling i borgernes sundhed og dertilhørende kommunale udgifter. Ud fra en praksisnær operationel tilgang tvinges kommunen til at tænke i konkrete indsatser, omkostninger og effekter. Samtidig kan der arbejdes med over 10 samtidige variable og effekter og udgifter i op til 40 år ud i fremtiden. Kontakt: Charlotte Pratt, projektleder, Momentum, 35. Online Omsorg KMD kører sammen med kommunerne Aabenraa, Greve, Kerteminde og Aalborg et forsøgsprojekt i 2011 med Online Omsorg. Løsningen er en online portal, hvor de ældre borgere via en touch-skærm og et videokamera kan se og tale med kommunens ansatte såvel som familie og venner. Udgangspunktet er, at omsorgsydelser inden for hjemmepleje og genoptræning kan leveres digitalt. Ambitionen med Online Omsorg er at øge borgernes tryghed, sundhed og livskvalitet samtidig med, at kommunerne og andre sundhedsaktører ændrer arbejdsgange og frigør ressourcer. Kontakt: Jimmi Hansen, områdedirektør, KMD, 36. Telemedicin som kommunikationsredskab i sårbehandlingen Projektet fokuserer på at optimere behandlingen af kroniske sårpatienter ved lavteknologiske løsninger en mobiltelefon med internetadgang og en almindelig PC. Det er et tværsektorielt samarbejde mellem sårsygeplejersker i kommunerne og specialister på sygehusene, men hvor også borgeren samtidig spiller en aktiv rolle. Projektet tegner til at have gode resultater: optimerede behandlingsforløb, forbedret livskvalitet for borgeren, stærkere faglighed og øget samarbejde blandt de sundhedsfaglige. Kontakt: Janne Rasmussen, projektkoordinator, Medcom, 35 Velfærdens Innovationsdag 2011

11 37. Healthcare Innovation Lab [HIL] HIL er et levende møde- og arbejdssted for Offentlig-Privat Innovationssamarbejde i sundhedssektoren mellem patienter, pårørende, hospitaler, erhvervsliv, vidensog forskningsinstitutioner. Der arbejdes aktivt med 3 demonstrationsprojekter, og på sigt skal et egentligt fysisk innovationslaboratorium etableres, hvor nye innovative løsninger til produkter, services og organisationsformer testes og udvikles. HIL vil være et bidrag til at skabe en skandinavisk sundhedsinnovationsklynge på internationalt niveau. Kontakt: Susie A. Ruff, centerchef, Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden, 38. TELEKAT TELEKAT er en telehealthmonitor, som skal hjælpe KOL-patienter med at foretage selvmonitorering af deres sygdomsforløb samt rehabiliteringsindsatsen i eget hjem. Det er med til at sikre, at borgeren får indsigt i eget forløb, og TELEKAT gør det muligt for sundhedssystemet lynhurtigt at få indblik i den enkelte patients tilstand. Løsningen er udviklet på tværs af sektorer med mange forskellige parter, så hjemmesygeplejersker, praktiserende læger, sygeplejersker og læger på sygehus og sundhedscenter får indsigt i patienternes hverdag og derfor bedre kan vejlede om rehabilitering i eget hjem. I projektet er der arbejdet udfra brugerdreven innovation. Kontakt: Birthe Dinesen, projektleder, Telekat, Aalborg Universitet 39. Bedre stuegang i eget hjem Projektet Bedre Stuegang i Eget Hjem har til formål at reducere antallet af akutte indlæggelser og optimere kvaliteten af overvågning og behandling i eget hjem for astmapatienter og patienter med hjertesvigt. Projektet udnytter en eksisterende sensorplatform elektroniske bodysensorer til at udvikle f.eks. et stetoskop, der som et plaster kan påføres patienter og dermed konstant opsamle data om patientens tilstand. Det kan holde kronisk syge patienter fri af akutte indlæggelser og opretholde behandling i eget hjem. Kontakt: Claus Duedal Pedersen, projektchef, Odense Universitetshospital, 40. Den intelligente arbejdsbeklædning YOKE interaction design udvikler i fællesskab med Århus Kommune Den Intelligente Arbejdsbeklædning (DIA). DIA kan vha. integreret sensorteknologi monitorere fysik og bevægelser og dermed identificere og forebygge nedslidningskilder for medarbejdere med hårdt fysisk og ofte gentaget arbejde. Produktet er blevet afprøvet på et industrikøkken og flere lokalcentre ved Århus Kommune. En tredje version er under udvikling og skal efter planen afprøves i efteråret Målsætningen er at Den Intelligente Arbejdsbeklædning kan tages i brug i 2012 i følgeskab med specialudviklet software, som kan vejlede slutbrugere og terapeuter. Kontakt: Jakob Mandøe Nielsen, direktør, YOKE ApS, Program 36

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2010 PROGRAM 27.01.10

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2010 PROGRAM 27.01.10 VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2010 PROGRAM 27.01.10 DOCKEN GRUPPERUM 1 INDGANG REGISTRERING GARDEROBE GRUPPERUM 2 (1.SAL) PLENUM UDSTILLINGSOMRÅDE GRUPPERUM 3 FORPLEJNING INDHOLD Oversigtskort over Docken

Læs mere

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 Temasessioner Løsningsgalleri Se og prøv Velfærdens Innovationsdag 2012 1 Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen Toiletter Toiletter Temasessioner 2/3/4/5/6 Plenum

Læs mere

Overblik over sessioner

Overblik over sessioner PROGRAM Øksnehallen Toiletter Toiletter Udgang til: CPH Conference Port 13 47 46 DGI-byens Hotel Rysensteen Gymnasium 3 41 42 40 43 1 2 45 44 39 48 38 49 50 37 21 20 36 35 34 33 30 29 26 32 31 28 27 6

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje.

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje. DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET VELFÆRDSTEKNOLOGI FOKUS PÅ UDFORDRINGER OG LØSNINGER Plejesektoren Taleteknologi øger effektivitet og selvtillid hos medarbejderne Nytænkning er nødvendig,

Læs mere

Fra ny viden til ny praksis

Fra ny viden til ny praksis Fra ny viden til ny praksis Under dette tema finder du eksempler, som viser, hvordan ny viden kan omsættes til ny praksis og endnu bedre velfærdsindsatser. 1. Viborgs virtuelle hjemmepleje Viborg Kommune

Læs mere

Overblik over sessioner

Overblik over sessioner Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen PORT 13 Toiletter Toiletter Udgang til: CPH Conference DGI-byens Hotel Rysensteen Gymnasium Plenum Temasessioner 2,3,4,5,6,7,8 Sideevents A og B 52 50 43 44 48 47

Læs mere

Radikal velfærdsinnovation HVORDAN FÅR VI MERE EFFEKT AF INNOVATIONEN?

Radikal velfærdsinnovation HVORDAN FÅR VI MERE EFFEKT AF INNOVATIONEN? Radikal velfærdsinnovation HVORDAN FÅR VI MERE EFFEKT AF INNOVATIONEN? Radikal velfærdsinnovation hvordan får vi mere effekt af innovationen? Copyright 2013 Mandag Morgen Innovation ApS Valkendorfsgade

Læs mere

Guide til fremtidens. Guide til fremtidens velfærdsalliancer. Tredje sektor. Privat sektor. Modspiller Medspiller. Spørge-Jørgen. Fortaler.

Guide til fremtidens. Guide til fremtidens velfærdsalliancer. Tredje sektor. Privat sektor. Modspiller Medspiller. Spørge-Jørgen. Fortaler. Guide til fremtidens Guide til fremtidens velfærdsalliancer gode råd til samarbejde om social forebyggelse Modspiller Medspiller Tredje sektor Fortaler Spørge-Jørgen Udfører Udviklingsafdeling Leverandør

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling for produktivitetskommissionen Mere innovation og øget produktivitet er svaret på den offentlige sektors udfordringer med

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Formiddagens temasessioner

Formiddagens temasessioner Formiddagens temasessioner Kl. 11.20-12.30 kan du blive klogere på velfærdsinnovation ved at deltage i en af syv temasessioner: Temasession 1a: Den digitale folkeskole Temasession 2a: Den Aktive Borger

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere