LØSNINGS- GALLERI. 40 velfærdsløsninger, der virkelig batter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØSNINGS- GALLERI. 40 velfærdsløsninger, der virkelig batter"

Transkript

1 LØSNINGS- GALLERI 40 velfærdsløsninger, der virkelig batter I løsningsgalleriet kan du møde repræsentanter fra 40 innovative velfærdsløsninger. Velfærdsløsningerne er indsamlet og delt på hjemmesiden På de følgende sider finder du en kort introduktion til de 40 løsninger, der er fordelt på de fem udfordringer, som Velfærdspanelet har udpeget som de mest presserende: Velfærdskløften: Hvordan skaber vi sammenhæng mellem borgernes forventninger og den velfærd, der leveres? Social forebyggelse: Hvordan skaber vi en mere effektiv forebyggelsesindsats på det sociale område? Fremtidens folkeskole: Hvordan udvikler vi en folkeskole, der også i fremtiden matcher samfundets og elevernes behov? Hænder nok: Hvordan kan vi få borgere i beskæftigelse, som af en eller flere grunde står uden for arbejdsmarkedet i dag? Sunde sammenhænge: Hvordan skaber vi sammenhæng på sundhedsområdet og mellem sundhedsområdet og andre områder, f.eks. ældreområdet, så borgeren oplever helstøbte forløb? Program 26 27

2 Velfærdskløften Hvordan skaber vi sammenhæng mellem borgernes forventninger og den velfærd, der leveres? 1. Forbedring af venteværelseoplevelsen Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har netop afsluttet et projekt med INVIA Enhed for Velfærdsinnovation og IDEO om at forbedre venteværelseoplevelsen. Der er blevet arbejdet med at vende den traditionelt negative ventetid til en positiv oplevelse for patienten. Dette påvirker også patientens samlede oplevelse af besøget på sygehuset. Projektet er tilrettelagt med henblik på at kunne sprede erfaringer til andre sygehuse og potentielt også andre institutioner med ventetider. Kontakt: Nicolai MendgaardLarsen, chefkonsulent, Region Syd, 2. Det selvbetjente bibliotek Silkeborg Bibliotekerne har indført det selvbetjente bibliotek på to lokalbiblioteker for at imødekomme brugernes ønsker om større tilgængelighed. Derved er skabt bedre service via en nem og fleksibel adgang til biblioteket. Resultaterne er markante: bibliotekerne er åbne tre gange så længe som tidligere, medarbejderne har fået tid til at dyrke kerneopgaver, og udlånet er steget med omkring 35 pct. De kvalitative forbedringer er opnået uden at øge hverken arbejdstimer eller driftsudgifter. Det selvbetjente bibliotek er et supplement til den bemandede åbningstid. Kontakt: Mogens Larsen, bibliotekar DB & projektleder, Silkeborg Kommune, 3. Digital Skole I Frederikshavn Kommune har man lagt skinnerne for fremtidens digitale skole. Med en ambition om at løfte samtlige skoler og gå i en fælles digital retning har kommunen i efteråret vedtaget en ny flerstrenget it-skolestrategi og vil over de næste fire år lægge yderligere 18 mio. kroner i digitalisering af området. Strategien er lavet i et bredt kommunalt samarbejde og tager højde for de mange forskellige områder såsom ledelse og styring, brug af digitale læremidler, kultur og kompetencer hos lærere og elever samt det rent teknik- og driftsmæssige. Kontakt: Bettina Guldager Lundgaard Hansen, chefkonsulent, KMD, 4. Væk med bøvlet MindLab har sat fokus på afbureaukratisering i projektet Væk med bøvlet. I projektet har man undersøgt en række borgeres personlige oplevelser med det offentlige. Projektet har blandt andet vist, at det ikke er nok at kunne bruge en mus, hvis man skal være en digitalt selvhjulpen borger. Offentlige it-løsninger kan ofte ikke oversætte love, regler og procedurer til borgernes egen livssituation lige så effektivt som det personlige møde, og det bør indtænkes i digital forvaltning. Kontakt: Jakob Schjørring, projektleder, MindLab, 27 Velfærdens Innovationsdag 2011

3 5. Det Regionale Netværk bedre dialog med brugerne Udlændingeservice oprettede i starten af 2010 Det Regionale Netværk, der er et netværk rettet mod kommunale integrationsmedarbejdere, jobcentermedarbejdere, frivillige, advokater, indvandrerforeninger og andre, der i det daglige fungerer som formidlere af reglerne på udlændingeområdet. Via mails og årlige møder rundt om i landet gennemgås nye emner på udlændingeområdet. Netværket har betydet en bedre dialog med brugerne om, hvordan sager behandles, samt et forum for nye idéer til styrket kommunikation. Kontakt: Tina Kaare, kommunikationschef, Udlændingeservice, 6. Slip grebet - og bliv grebet! Horsens Kommune og EPICENTRET erhvervspsykologi & innovation har indledt et unikt offentlig-privat samarbejde. Udgangspunktet har været at gøre innovativ tænkning til organisationens kompetence. Ambitionen er mere for mindre. Redskaberne er Teori U, certificering i Innovative Thinking System, samarbejde mellem kommune og private virksomheder samt deling af innovativ viden og netværk. Kontakt: Henrik Hopff, partner, EPICENTRET erhvervspsykologi & innovation, 7. Ideoffensiv.dk: Borgerne udvikler Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune lancerede i 2007 ideoffensiv.dk, som er et website, hvor borgere, kommunens medarbejdere, politikere og interesserede kan dele ideer, udveksle holdninger, og hvor kommunen synliggør, hvordan der handles på ideerne. Platformen har kastet flere hundrede idéer af sig. Værdien er tydelig: Skanderborg Kommune har fået en kæmpe idebank at trække på, og der er blevet skabt tættere bånd mellem borgere og administration/byråd om udvikling og prioritering af ideer og udviklingsretninger. Kontakt: Bente Hornbæk, planchef, Skanderborg Kommune, 8. Kulturhuset i Skanderborg drevet af frivillige Kulturhuset i Skanderborg er på mange måder lige som mange andre kulturhuse. Der er et væld af aktiviteter i huset for borgere i alle aldre og med alle interesser. Men på et særligt område skiller Kulturhuset sig ud. Medfinansiering af huset og driften varetages således altovervejende af frivillige kræfter. Det gælder også de kommende års udvidelser af det succesfulde Kulturhus. Udover en administrativ medarbejder på deltid og en servicemedarbejder drives huset af godt og vel 200 frivillige. Kontakt: Svend Erik Jensen, kultur- og borgerservicechef, Skanderborg Kommune, Program 28

4 Social forebyggelse Hvordan skaber vi en mere effektiv forebyggelsesindsats på det sociale område? 9. TVÆRS - tværsektorielt samarbejde på børne- og ungeområdet Ikast-Brande Kommune har udviklet en model til at skabe sammenhæng for kommunens børn og unge. Modellen styrker dels samarbejdet mellem børn, unge, forældre, medarbejdere og fagprofessionelle, dels samarbejdet på tværs af hele børne- og ungeområdet. Formålet med modellen er tredelt: 1) at skabe fokus på kerneopgaver og ansvarsområder, 2) at inddrage de rette kompetencer, og 3) at sætte mere fokus på det generelle og forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet. Kontakt: Gitte Juulsgaard, udviklingskonsulent, Ikast-Brande Kommune, 10. High:Five Projektet har som mål at skabe job eller uddannelse til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet. Projektet er startet af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere med et klart mål om at tildele virksomheder en rolle i denne sociale opgave. Med projekt High:Five får virksomhederne støtte og opbakning til at åbne dørene for de unge, og High:Five bliver virksomhedernes repræsentant i samarbejdet med de offentlige myndigheder. Siden 2006 har ca. 500 unge fået job gennem projektet. Kontakt: Ole Hessel, projektchef, High:five, 11. Frivillige mentorer forebygger kriminalitet En frivillig mentor er en voksen, som fungerer som rollemodel og sparringspartner for en ung. Det er mentorens opgave at støtte den unge i at træffe valg om eget liv, som kan understøtte en udvikling, hvor kriminalitet ikke er en del af den unges hverdag. Mentorerne fungerer som supplement til de offentlige ydelser og løfter sociale velfærdsopgaver på en unik måde i det felt, hvor frivillige og kommunale kræfter mødes. Kontakt: Stine Skov Rasmussen, projektleder, Roskilde Kommune, Familie og Børn, 12. Mødrehjælpens projekt I gang I gang er et unikt rådgivningstilbud rettet mod at hjælpe unge sårbare mødre i gang med en uddannelse og gøre dem til mere kompetente forældre. Projektet har dokumenterede effekter, der viser, hvordan fagfolk og frivillige i de private organisationer kan supplere kommunernes vigtige forebyggende indsats. Således viser analyser af projektet, at hver gang der investeres én krone i forebyggende social støtte og familierådgivning for unge mødre, så sparer det offentlige fem kroner som følge af bl.a. færre anbringelser, mindre kriminalitet og lavere udgifter til kontanthjælp. Kontakt: Mads Roke Clausen, direktør, Mødrehjælpen, 29 Velfærdens Innovationsdag 2011

5 13. Dialog Mod Vold (DMV) og Nordjyllands politi bryder voldsspiralen DMV er en del af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold i nære relationer med fokus på behandling af den, der udøver volden og dennes familie. I 2009 blev der indgået et samarbejde med Nordjyllands politi med henblik på, at politiet skulle få udøveren til at skrive under på en samtykkeerklæring, således at voldspiralen brydes første gang, politiet møder den voldsudøvende mand. Effekten af dette arbejde har været, at mere end 40 personer, der udøver vold i familien, er blevet henvist og er startet i behandling. Kontakt: Helle Øbo, direktør, Dialog Mod Vold, 14. A-holdet - Kriminalpræventivt arbejde i Tåstrupgård A-holdet er et kriminalitetsdæmpende og adfærdsændrende projekt målrettet belastede unge kriminelle over 18 år, der udgør kernen i kriminelle grupperinger. Projektet hjælper de unge med at komme ud af kriminaliteten og videre i livet enten via et løntilskudsjob eller via en uddannelse og ofte med hjælp til misbrugsbehandling. Projektmedarbejderne fungerer som mentorer for de 6-8 unge, som A-holdet tæller. Desuden arbejdes der med en randgruppe på ca. 25 belastede unge. Projektet ledes af AKB Tåstrupgård og finansieres af Landsbyggefonden, Høje-Taastrup Kommune og Tåstrupgård. Kontakt: Stig Bo Kristensen, boligsocial koordinator, AKB Tåstrupgård, 15. Ideer for livet ambassadører Fægtetræner, medhjælper i en genbrugsbutik og telefonpasser ved Danmarks Indsamlingen er blot nogle af de aktiviteter, som medarbejderne udfører i Skandias frivilligprojekt Idéer for livet-ambassadører. Som ambassadør frigives hver medarbejder 24 timer årligt til i arbejdstiden at udføre frivilligt arbejde. Projektet blev lanceret i 2007, og i dag deltager knap halvdelen af Skandias ansatte i projektet. Ambassadørkonceptet blev oprindelig lanceret af Skandia i Sverige i 1996, og både i Danmark og Sverige har succesen været stor. Skandia Danmark rådgiver i dag andre virksomheder om corporate volunteering Kontakt: Vibeke Molin, projektleder, Skandia, 16. God Løsladelse kan forebygge ny kriminalitet Metoden God Løsladelse skal sikre, der er styr på ting som tag over hovedet og penge til mad, når en borger er færdig med sin afsoning. Derfor inviterer Kriminalforsorgen alle kommuner til et koordineret samarbejde om løsladelse. Køreplan for God Løsladelse og samarbejdsaftaler mellem kommuner og kriminalforsorg er redskaberne, der skal løfte kvaliteten af det socialfaglige arbejde og samtidig forebygge omkostningsfulde tilbagefald til kriminalitet. Kontakt: Kristina Skovdal, specialkonsulent, Kriminalforsorgen, Program 30

6 Fremtidens folkeskole Hvordan udvikler vi en folkeskole, der også i fremtiden matcher samfundets og elevernes behov? 17. Nytænkning af Petersmindeskolen Petersmindeskolen er som en del af Vejle Kommunes innovationsprojekt Skolen i Bevægelse ved at lave en radikal omstilling af sig selv. Under inddragelse af bl.a. innovationseksperter, medarbejdere, elever og forældre satser skolen på at nytænke sig selv og teste dette i efteråret Efter grundig evaluering af testen er planen, at de nye planer skal være fuldt implementerede, når klokken ringer ind efter sommerferien Gennem en bred forankring og radikal tænkning ønsker skolen at skabe stor opbakning til det ellers kontroversielle projekt. Kontakt: Jens Jørgen Christensen, skoleleder, Petersmindeskolen, 18. Future College - udskolingen nytænkt Gentofte Kommune har nye tanker om fremtidens skole for teenagere: De unge tænkes som meddesignere af skolens indhold i egne forskellige læringsforløb, der fletter sig med hinanden. Eleverne forankres i grupper tilknyttet en vejleder, hvor elevernes skolegang designes, målsættes og evalueres i samarbejde med vejlederen. Den differentierede organisering af skolen kræver en stærk digital platform. Flere skoler i Gentofte deltager i udviklingen af Future College med bl.a. to pilot-uger i år. Kontakt: Lene Jensby Lange, projektleder for Gentofte Kommune, udviklingskonsulent i Autens, 19. Læsemakker Læsemakker er et initiativ for elever, der har oplevet en svær læsestart. Ideen er, at rollemodeller i form af ældre elever, der ved, hvad det vil sige at have vanskeligheder, kan tilbyde yngre elever en unik støtte i kombination af det faglige og det relationelle. Læsemakker giver begge elever motivation, fornyet selvtillid og mere lyst til at arbejde med læsning - fx at læse i fritiden. Læsemakker er bl.a. implementeret i Ballerup, Odense, Thisted, Esbjerg og Slagelse Kommuner. Kontakt: Mia Finnemann Schultz, konsulent, Dansk Videnscenter for Ordblindhed, 20. PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil) PALS er en sammenhængende, helhedsorienteret indsats, hvis formål er at forebygge og foregribe adfærdsproblematikker hos børn og unge i skole og SFO, således at flere børn med adfærdsproblematikker inkluderes i skolen. Midlerne er bl.a. at styrke børnenes sociale kompetencer, at skabe en støttende og positiv læringskultur og styrke trivsel i det samlede lærings- og fritidsmiljø. Udenlandske erfaringer viser, at der er klare gevinster at hente i denne tilgang. PALS er i dag implementeret på 34 danske skoler. Kontakt: Dorte Georgsen, pædagogisk konsulent, Ikast-Brande Kommune, 31 Velfærdens Innovationsdag 2011

7 21. Fremtidslaboratoriet: Innovationskompetencer i folkeskolen Horsens Kommune har samarbejdet med Innovation Lab i Århus om innovation i folkeskolen. Projektet er målrettet brugen af digitale læringsredskaber i undervisningen og er et bud på, hvordan ny teknologi bliver en integreret del af fremtidens undervisning. Derudover har projektet haft fokus på at bringe elever og erhvervsliv sammen om at skabe morgendagens innovative løsninger. Effekten af samarbejdet har været en styrkelse af de faglige innovationskompetencer hos eleverne og lærere i folkeskolen. Kontakt: Flemming Langwitz Smith, leder, Pædagogisk Mediecenter, 22. Smart Stars Hvad kan det blive til, hvis man forkæler en gruppe unge med positiv opmærksomhed, tilbyder dem erhvervspraktik, lærer dem jobsøgning, vover at stille store forventninger til dem og bakker dem op efterfølgende på deres videre uddannelsesvej? Smart Stars forsøger at besvare dette spørgsmål. Projektet er et samarbejde mellem virksomheder og folkeskoler i Københavns Sydhavn. Målet er at få de unge til at se formålet med skole og uddannelse og lære dem at begå sig på en arbejdsplads. Kontakt: Flemming Eiberg Hertz, UU-Vejleder, UU-København, 23. Helhedsskolen et bud på fremtidens folkeskole med høje ambitioner på alle elevers vegne! Strandgårdskolens resultater hørte i 2004 til den laveste procentdel i hele landet, og skolen var lukningstruet og præget af elevflugt. Gennem en målrettet indsats er udviklingen vendt, og skolen er blevet til helhedsskole, hvor alle elever går i skole til kl hver dag. Det har været en stor succes. Med faste teams bestående af fire lærere og en pædagog på hver årgang, flere timer i såvel boglige som kreative fag og samarbejde med lokale foreninger og virksomheder har skolen opnået gode resultater. De er bl.a.: at læseresultatet har bevæget sig fra bunden til over landsgennemsnittet, at søgningen til skolen er vokset markant, og at eleverne er rolige og koncentrerede i hverdagen. Kontakt: Kristian Evendt, afdelingsleder, Strandgårdskolen, 24. Amager Fælled Skole: synliggør din succes Siden 2007 har Amager Fælled Skole lavet et decideret turn around: elevtallet er steget, elevsammensætningen er blevet mere varieret, trivslen blandt elever og medarbejdere er steget, skolen har oplevet et markant fald i sygefraværet og præsterer gode resultater i kvalitetsrapporter. Bag forandringen står en visionær og engageret ledelse og lærergruppe. Typisk vil den type historier ikke blive fortalt bredt. Men det bryder Amager Fælled Skole med. Skolen har således en markant ambition om og en klar strategi for at synliggøre sin succes udadtil. Kontakt: Yasar Cakmak, skoleleder, Amager Fælled Skole, Program 32

8 Hænder nok Hvordan kan vi få borgere i beskæftigelse, som af en eller flere grunde står uden for arbejdsmarkedet i dag? 25. Glad tegnestue Tegnestuen er etableret med det klare sigte at skabe en grafisk virksomhed, der inkluderer udviklingshæmmede på arbejdspladsen og aktivt bruger disse medarbejderes spontanitet og utraditionelle tilgang i løsningen af de grafiske opgaver. Det viser sig nemlig, at det, der virker ekskluderende på det traditionelle arbejdsmarked, her bliver katalysator for kreativitet. Det har også betydet, at tegnestuen har konstant vokseværk og i dag beskæftiger 7 illustratorer og 3 uddannede grafiske designere. Kontakt: Johanne Lange Møller, arkitekt, Glad Tegnestue, 26. Værdi for alle Selv om man har et handicap, kan man godt varetage et arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Mange kan fungere på en arbejdsplads, når bare der sættes ind med den nødvendige kompenserende støtte. Med vedtagelsen af beskæftigelsespolitikken Værdi for alle har Slagelse kommune gjort op med det traditionelle syn på mennesker med handicap, og der bygges bro mellem regeringens handleplan Handicap og job og Slagelse kommunes arbejdsmarkedsindsats. Målsætningen er at fremme udvikling, integration og fastholdelse af borgere med sindslidelse og handicap på det ordinære arbejdsmarked. Kontakt: Mette Winther, centerleder, VASAC Slagelse, Slagelse Kommune, 27. Ung på arbejdsmarkedet Ung på arbejdsmarkedet er et toårigt projekt, hvor ca. 60 psykisk sårbare unge indgår i et afklarings og opkvalificeringsforløb, der skal sikre dem fodfæste på arbejdsmarkedet. Projektet veksler mellem skoleforløb og praktikforløb og er finansieret af arbejdsmarkedsstyrelsen. Social og Sundhedsskolen i Esbjerg samarbejder med Jobcenter Esbjerg og Psykiatricenter Vest samt ca. 45 rummelige private og offentlige virksomheder med det formål at holde fast, holde ved og holde ud sammen med den unge. Kontakt: Helle Pramila Schmidt, underviser og projektkoordinator, Social og Sundhedsskolen Esbjerg, 28. Fra sport til job Projektet har til formål at løse en dobbelt problemstilling: mangel på arbejdskraft hos virksomheder og overrepræsentantion af unge nydanskere blandt dem, der ikke får en ungdomsuddannelse. Projektet går ud på at lave opsøgende arbejde blandt unge nydanskere i primært sportsklubber i Aalborg, København og Lolland. Idéen er, at hvis de unge lærer at møde op til træning og blive engagerede i det, så kan det videreføres i job- og skolesammenhænge. Indtil videre har projektet hjulpet 147 unge videre i job/fritidsjob eller uddannelse svarende til 61,5 %. Kontakt: Marianne Saxtoft, konsulent, CABI, 33 Velfærdens Innovationsdag 2011

9 29. Unge klar til fremtiden 28 initiativer til at få unge i job og uddannelse. Det er resultatet af en fælles indsats mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og Horsens Kommune, som har haft fokus på at nedbringe den stigende ungdomsarbejdsløshed blandt unge. Effekten har været, at ledigheden blandt unge er faldet, og at markant flere unge end tidligere går videre fra kontanthjælp til uddannelse. Endelig er der sket en målretning og styrkelse af den tværgående koordinering internt i organisationen. Kontakt: Lise Uhre Pless, udviklingschef, 30. Telehandelshuset Telehandelshuset skaber rammerne for succesfuld integration af mennesker med handicap på arbejdsmarkedet. Med fokus på kompetencer frem for begrænsninger beskæftiger, uddanner og udsluser Telehandelshuset mennesker med handicap til varig beskæftigelse. Telehandelshuset skaber som socialøkonomisk virksomhed et rummeligt erhvervsmiljø, der fastholder medarbejdergruppen og med afsmittende effekt dygtiggør og motiverer de studerende til (gen)indtræden på arbejdsmarkedet. Kontakt: Connie Hasemann, direktør, Telehandelshuset, 31. Fonden Grantoftegaard Fonden Grantoftegaard driver et økologisk landbrug på 800 hektar. Ud af en mangfoldig stab på 28 medarbejdere er 1/4 ansat i særlige stillinger. Social og økonomisk bæredygtighed og miljøforbedring kendetegner produktionen, der udgøres af landbrugsvarer, naturpleje og rent drikkevand. Arbejdspladskulturen udgør grundlaget for forskellige aktiviteter indenfor social virksomhed og formidling af økologi, herunder en særligt tilrettelagt uddannelse, aktivering samt specialpædagogiske tilbud til en gruppe af pt. 40 personer. Grantoftegaard modtager desuden i omegnen af besøgende årligt. Kontakt: Marianne Stenkjær, direktør, Fonden Grantoftegaard, 32. Huset Venture Huset Venture var den første til i vedtægter og målsætning at definere sig selv som socialøkonomisk virksomhed, idet man i godt 10 år på not for profit -basis med stor succes har fokuseret på at skabe og udvikle arbejdspladser til de grupper af borgere, der normalt har sværest ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Huset Venture ansætter personer med fysiske handicap til at lave bl.a. skilte, markedsføringsmaterialer, webdesign, regnskabsarbejde og meget andet i de fire regionale virksomheder. Huset Venture er vokset støt gennem det seneste årti til nu knap 100 ansatte. Over 90 pct. af disse er ansat i fleks- eller skånejob. Kontakt: Kjeld Søndergaard, udviklingschef, Huset Venture, Program 34

10 Sunde sammenhænge Hvordan skaber vi sammenhæng på sundhedsområdet og mellem sundhedsområdet og andre områder, f.eks. ældreområdet, så borgeren oplever helstøbte forløb? 33. G10 Center for brugerfokuseret innovation G10 Center for brugerfokuseret innovation i Region Syddanmark giver mulighed for i samarbejde med sundhedsfagligt personale og patienter at undersøge nuværende arbejdsgange og design af fysiske rum for herefter under brugerdrevne innovative processer at finde nye muligheder og udfordringer. Herefter testes og afprøves nye arbejdsgange og design i fuld skala. I centret er der rig mulighed for eksempelvis at indrette midlertidige patientstuer, operationsstuer og her afprøve workflow og design. G10 Center for brugerfokuseret innovation er det første af sin slags i Europa og skal bidrage til at udvikle optimale løsninger til fremtidens sygehuse og tænke velfærdsteknologi som en naturlig del af løsningen. Kontakt: Carina Lykke Johannessen, Crosspoint Navigator, Region Syddanmark, 34. LAVKOS LAVKOS er et udviklingspartnerskab mellem syv kommuner (Gribskov, Allerød, Helsingør, Køge, Frederiksberg, Viborg og Ringsted), Rehfeld og Deloitte om at beregne og beskrive den forventede udvikling i borgernes sundhed og dertilhørende kommunale udgifter. Ud fra en praksisnær operationel tilgang tvinges kommunen til at tænke i konkrete indsatser, omkostninger og effekter. Samtidig kan der arbejdes med over 10 samtidige variable og effekter og udgifter i op til 40 år ud i fremtiden. Kontakt: Charlotte Pratt, projektleder, Momentum, 35. Online Omsorg KMD kører sammen med kommunerne Aabenraa, Greve, Kerteminde og Aalborg et forsøgsprojekt i 2011 med Online Omsorg. Løsningen er en online portal, hvor de ældre borgere via en touch-skærm og et videokamera kan se og tale med kommunens ansatte såvel som familie og venner. Udgangspunktet er, at omsorgsydelser inden for hjemmepleje og genoptræning kan leveres digitalt. Ambitionen med Online Omsorg er at øge borgernes tryghed, sundhed og livskvalitet samtidig med, at kommunerne og andre sundhedsaktører ændrer arbejdsgange og frigør ressourcer. Kontakt: Jimmi Hansen, områdedirektør, KMD, 36. Telemedicin som kommunikationsredskab i sårbehandlingen Projektet fokuserer på at optimere behandlingen af kroniske sårpatienter ved lavteknologiske løsninger en mobiltelefon med internetadgang og en almindelig PC. Det er et tværsektorielt samarbejde mellem sårsygeplejersker i kommunerne og specialister på sygehusene, men hvor også borgeren samtidig spiller en aktiv rolle. Projektet tegner til at have gode resultater: optimerede behandlingsforløb, forbedret livskvalitet for borgeren, stærkere faglighed og øget samarbejde blandt de sundhedsfaglige. Kontakt: Janne Rasmussen, projektkoordinator, Medcom, 35 Velfærdens Innovationsdag 2011

11 37. Healthcare Innovation Lab [HIL] HIL er et levende møde- og arbejdssted for Offentlig-Privat Innovationssamarbejde i sundhedssektoren mellem patienter, pårørende, hospitaler, erhvervsliv, vidensog forskningsinstitutioner. Der arbejdes aktivt med 3 demonstrationsprojekter, og på sigt skal et egentligt fysisk innovationslaboratorium etableres, hvor nye innovative løsninger til produkter, services og organisationsformer testes og udvikles. HIL vil være et bidrag til at skabe en skandinavisk sundhedsinnovationsklynge på internationalt niveau. Kontakt: Susie A. Ruff, centerchef, Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden, 38. TELEKAT TELEKAT er en telehealthmonitor, som skal hjælpe KOL-patienter med at foretage selvmonitorering af deres sygdomsforløb samt rehabiliteringsindsatsen i eget hjem. Det er med til at sikre, at borgeren får indsigt i eget forløb, og TELEKAT gør det muligt for sundhedssystemet lynhurtigt at få indblik i den enkelte patients tilstand. Løsningen er udviklet på tværs af sektorer med mange forskellige parter, så hjemmesygeplejersker, praktiserende læger, sygeplejersker og læger på sygehus og sundhedscenter får indsigt i patienternes hverdag og derfor bedre kan vejlede om rehabilitering i eget hjem. I projektet er der arbejdet udfra brugerdreven innovation. Kontakt: Birthe Dinesen, projektleder, Telekat, Aalborg Universitet 39. Bedre stuegang i eget hjem Projektet Bedre Stuegang i Eget Hjem har til formål at reducere antallet af akutte indlæggelser og optimere kvaliteten af overvågning og behandling i eget hjem for astmapatienter og patienter med hjertesvigt. Projektet udnytter en eksisterende sensorplatform elektroniske bodysensorer til at udvikle f.eks. et stetoskop, der som et plaster kan påføres patienter og dermed konstant opsamle data om patientens tilstand. Det kan holde kronisk syge patienter fri af akutte indlæggelser og opretholde behandling i eget hjem. Kontakt: Claus Duedal Pedersen, projektchef, Odense Universitetshospital, 40. Den intelligente arbejdsbeklædning YOKE interaction design udvikler i fællesskab med Århus Kommune Den Intelligente Arbejdsbeklædning (DIA). DIA kan vha. integreret sensorteknologi monitorere fysik og bevægelser og dermed identificere og forebygge nedslidningskilder for medarbejdere med hårdt fysisk og ofte gentaget arbejde. Produktet er blevet afprøvet på et industrikøkken og flere lokalcentre ved Århus Kommune. En tredje version er under udvikling og skal efter planen afprøves i efteråret Målsætningen er at Den Intelligente Arbejdsbeklædning kan tages i brug i 2012 i følgeskab med specialudviklet software, som kan vejlede slutbrugere og terapeuter. Kontakt: Jakob Mandøe Nielsen, direktør, YOKE ApS, Program 36

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2011

PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2011 PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2011 Oversigtskort Alle programpunkter på nær temasessionerne foregår i plenum og udstillingsområdet. Udgang til CPH Conference: via port 13 Udgang til PH Caféen: Hovedindgangen

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

3 A2B. 12 Cabi. 17 PPclinic. 22 AspIT

3 A2B. 12 Cabi. 17 PPclinic. 22 AspIT Stande 26 1 Specialfunktionen Job & Handicap 2 Schultz 3 A2B 4 mploy a/s 5 Medialogic & KMD 6 VIA University College 7 TUC/DUCAS 8 Integrationsnet 9 JOBINPLACE 10 AOF Danmark 11 Granhøjen 12 Cabi 13 Castberggård

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE Velfærdsteknologi på det sociale område Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi Antal borgere Visionen: Velfærdsteknologi skal give flere muligheder > Fra projekt til drift og fra

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger Offentlig-privat samarbejde om de nye sygehuse i Danmark 10. marts 2011 Jesper Stig Mølbæk Christensen Kommunikations løsninger TDC har de

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7 Stande Plan over stande 1. KMD/Medialogic 2. Schultz 3. Hejmdal/DropUd 4. VIA University College 5. Contra 6. Specialfunktionen Job & Handicap 7. Marselisborg Udvikling, Kompetence, Viden 8. Lærdansk 9.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gravid på job 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger: Navn: Birgitte Holbech E-mail: birhol@aarhus.dk Telefon: 41855180 Arbejdssted: Personaleudvikling,

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Udviklingsperspek-ver

Udviklingsperspek-ver Udviklingsperspek-ver Det nære sundhedsvæsen - Eksempel fra Holstebro 90 % Det nære sundhedsvæsen KL s konference 10. nov. 2014 Om delega-on og kommunal praksis på området 10 % Sygehusvæsen Anders Kjærulff

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Onsdag d. 14. april 2010, chefkonsulent Trine Schaldemose, Center for Socialøkonomi Tema På programmet Hvem er Center for Socialøkonomi

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige Netværk om kvinder Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige I de

Læs mere